Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna Toimenpiteet päiväkoti Kuusipirtin sulkemisen jälkeen Kaasmarkun asemakaavan muutos, maa- ja metsätalousalue Pappilanlammen asemakaavan muutos, kortteli 107, korttelin 105 tontti 7 sekä 259 katualue 126 Suunnittelutarveratkaisu Osuuskunta Satamaito Arja ja Markku Kähkösen hakemus suunnittelutarveasiassa Lausuntopyyntö Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja 267 arviointisuunnitelmasta 129 Vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeet Harjunpään koulun peruskorjauksen 2. ja 3. vaiheen kalustohankinta Lausunto ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden talousarviosta 132 Lausunto Porin seudun jätelautakunnan talousarviosta vuodelle Lautakuntien pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 277

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kokousaika klo 17:00-19:05 Kokouspaikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Läsnä Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja 17:00-19:05 Ahonen Tiina jäsen 17:00-19:05 Eräpuro Janne jäsen 17:00-19:05 Juusela Minna jäsen 17:00-19:05 Järvelä Tero jäsen 17:00-19:05 Kankaanpää Tapani varapuheenjohtaja 17:00-19:05 Kaunisto Leena jäsen 17:00-19:05 Mattila Johanna jäsen 17:00-19:05 Tenho Juha jäsen 17:00-19:05 Tuori Pekka jäsen 17:00-19:05 Viljanen Jarkko jäsen 17:00-19:05 Muu Vepsä Kimmo valtuuston pj. 17:00-19:05 Virtanen Seppo valtuuston I vpj. 17:00-19:05 Hartila Juha valtuuston II vpj. 17:00-19:05 Moilanen Jukka kaupunginjohtaja 17:00-19:05 Polvenlahti Mikko pöytäkirjanpitäjä 17:00-19:05 Helin Päivi sivistysjohtaja 17:00-18:00 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien va lin ta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös valtai sek si. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Min na Juusela ja Leena Kaunisto. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Leena Jokinen-Anttila Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Minna Juusela Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mikko Polvenlahti Leena Kaunisto Allekirjoitus Todistaa Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Koulujen tuntikehys lukuvuonna / /2014 Opetus- ja kasvatuslautakunta 25 Valtuustotason toiminnallisissa tavoitteissa on hyväksytty opetus- ja kasvatuslautakunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisen strategisena tavoitteena vuodelle 2015 opetustuntien riittävä määrä. Vuoden 2015 tavoitetasona todetaan, että ryhmäkokojen oletetaan säilyvän valtakunnallisesti vertailukelpoisina ja että hankerahoituksen avulla monipuolistetaan perus- ja lukio-opetusta tulleen OKM:n päätöksen mukaisesti Ulvilan kaupunki sai erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi Erityisavustusta haettiin yhteensä kohdentaen se Vanhankylän ja Friitalan alakouluihin ja Ulvilan yhteiskouluun. Koska oppilasaines kouluissa on tullut entistä haastavammaksi mm. tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut yleisopetuksen luokissa, rehtorit ja sivistysjohtaja esittävät, että Friitalan koulun tuntikehystä lisätään 25 tunnilla, jotta kouluun voidaan perustaa pienryhmä tehostamaan opetuksen laatua ja samoin perustein lisätään yhteiskoulun tuntikehystä 30 tunnilla resurssiopettajan tointa varten. OKM:n myöntämä erityisavustus kohdennetaan Vanhankylän kouluun. Olavin koulun oppilasmäärä kasvaa lukuvuonna yhden uuden opetusryhmän verran, joten tuntikehystä on lisättävä 20 tunnilla (perusopetusasetus 2 3 mom.). Lukion tuntikehys kasvaa 11:llä kurssilla musiikkipainoitteisen lukio-opiskelun johdosta. Muilla kouluilla tuntikehys säilyy lukuvuoden tasolla. Friitala pienryhmä Harjunpää 162 Kaasmarkku 86 Koski 131 Suosmeri 82 Vanhakylä isot opetusryhmät -hankerahoitus Yhteiskoulu resurssiopettaja Olavi Aurora 106 Lukio musiikkikurssit Laaja-alainen erityisopetus 76 (alakoulut)

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Valmistelija: Sivistysjohtaja: Päätös: Sivistysjohtaja Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy lukuvuoden tuntikehyksen edellä esitetyn mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Leena Jokinen-Anttila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: Opetus- ja kasvatustoimisto Lisätietoja: Sivistysjohtaja Päivi Helin, puh Kaupunginhallitus 122 Kaupunginjohtaja on kuntalain (410/2015/92 :n 365/1995/51 :n) mukai ses ti käyttänyt otto-oikeutta ope tus- ja kas va tus lau ta kun nan edellä ole van päätökseen saat taak seen sen kaupunginhallituksen kä si tel täväk si. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että asia siir tyy kokonaan kau pun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Kau pun gin hal li tuk sel la on tällöin sa ma toimivalta kuin alemmalla viranomaisella ja se on vel vol li nen teke mään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asias sa voidaan teh dä uusi päätös taikka aiemmin tehty päätös voi daan pysyttää, kumo ta tai muuttaa, tai asia voidaan palauttaa pää tök sen tehneen vi ranomai sen käsiteltäväksi. Otto-oikeutta asiassa on käytetty sen vuoksi, että lautakunnan päätös tun ti ke hyk sen lisäämisestä lisää opetustoimen kustannuksia. Pe rusope tuk sen tulosalueen menot tulevat tämän hetken arvion mukaan ylittä mään valtuuston vahvistaman talousarvion määrärahan jo muutenkin ja tehty päätös kasvattaa ylitystä entisestään. Opetus- ja kas va tus lauta kun nan päätöksessä ei ole esitetty tuntikehyspäätöksen kus tan nusvai ku tus ta vuodelle Sivistysjohtaja on laatinut seuraavan selvityksen päätöksen kus tan nuksis ta ja tarkennetun perustelun tuntikehyksen lisäämiseksi lukuvuonna : Opetus- ja kasvatuslautakunnalle esiteltiin kokouksessa edellä olevan pää tök sen tueksi esitys koulutoimen nykytilasta,sama esitys esiteltiin kau pun gin hal li tuk sel le iltakoulussa Esityksessä tulee vahva na esille erityisoppilaiden ja tehostetun tuen oppilaiden määrän kas-

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus vu oppilaitoksissa. Yhteiskoulussa tukea tarvitsevia oppilaita oli lv n. 20% eli 471:stä oppilaasta n.90. Kyseisillä oppilailla on op pi mis vai keuk sia ja he oirehtivat eri tavoin: - on oppilaita, joihin kodin ja yhteiskunnan tuki eikä kontrolli riitä - on oppilaita, joilla on erilaisia psyykkisiä vaikeuksia - on oppilaita, joille ei oman toiminnan ohjaus riitä Olavin erityiskoulun 7-9 luokan oppilaat siirtyvät 6. luokalta yh teis koulun pienryhmiin. Yhteiskoulussa on tällä hetkellä 4 pienryhmää, joista kah des sa on ylitetty lainmukainen 8:n oppilaan määrä. (pe rus ope tusase tus 2 3.mom.) Yhteiskoulun oppilasmäärien ja tuntikehyksien kehitys vuosittain: lv lv lv lv lv opp. 1060h 451 opp. 1030h 446 opp. 1030h 471 opp. 1030h 476 opp. 1060h (esitys) Yhteiskoulun oppilasmäärä laski lukuvuodesta lukuvuoteen :llä oppilaalla (yksi perusopetusryhmä). Lukuvuonna oppilasmäärä on jälleen lähtenyt kasvuun ja tulee olemaan tule va na lukuvuonna samalla tasolla kuin lv Yhteiskoulun tuntikehyksen lisäyksen kustannusvaikutus syys lu ku kaudel la 2015: 30h, 3467 /kk, 5 kk henkilösivukulut Friitalan koulussa tulevan lukuvuoden 6. luokissa on 5 erityisen tuen, 2 te hos te tun tuen ja lisäksi 7 oppilasta,joilla on käyttäytymisen, so si aa lisen taustan ja luvattomien poissaolojen takia koulunkäyntiin liittyviä ongel mia (nämä oppilaat perheineen ovat oppilashuollon, perheneuvolan ja/tai psykiatrisen osaston asiakkaita). Kyseisten oppilaiden koulukuntoisuus ei ole kohdallaan. He eivät ky kene opiskelemaan isossa ryhmässä tai aika ajoin edes olemaan isossa ryh mäs sä. Pienryhmän tarkoitus ei ole stabiili, vaan tavoitteena on, että op pi las kuntoutuu ja voi palata joissakin oppiaineissa vähitellen omaan luok kaan sa. Friitalan koulun oppilasmäärien ja tuntikehyksien kehitys vuosittain: lv opp. 503h lv opp. 503h lv opp. 532h + 25h (hanke), 1 por lisää + TO-tunnit 6 lv opp. 532h + 25h (hanke) lv opp. 532h + 25h (esitys)

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Friitalan koulun tuntikehyksen lisäyksen kustannusvaikutus syys lu kulau del la 2015 : 25h, /kk, 5 kk henkilösivukulut eli yhteen sä noin Tuntikehysten kokonaiskustannusvaikutus v.2015 syyslukukaudella on henkilösivukulut, v.2016 kevätlukukaudella on hen ki lö si vu ku lut eli noin /lukukausi. Esityslistan liitteenä on vertailutaulukko tuntikehyksistä lähikuntien kouluis sa. Vertailutalukko osoittaa, että Friitalan koulussa tuntikehys on suurempi kuin vertailukouluissa. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus pysyttää opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen lu ku vuo den tuntikehyksestä. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuoden 2016 talousarvion val mis telun yhteydessä suoritetaan kaikkien Ulvilan kaupungin koulujen osalta kat ta va tuntikehysvertailu ja tavoitteena on toimintamenojen su pis ta minen myös tuntikehystä pienentämällä. Päätös: Kaupunginhallitus päätti pysyttää opetus- ja kasvatuslautakunnan päätök sen lukuvuoden tuntikehyksestä. Kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus päät ti lisäksi edellyttää, että vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhtey des sä suoritetaan kaikkien Ulvilan kaupungin koulujen osalta kat tava tuntikehysvertailu kokonaiskustannusten selkeyttämiseksi sekä mah dol lis ten toimenpiteiden suunnittelun pohjaksi. Täytäntöönpano: Päätös opetus- ja kasvatuslautakunnalle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Sivistysjohtaja Päivi Helin, puh

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Toimenpiteet päiväkoti Kuusipirtin sulkemisen jälkeen 341/ /2014 Kaupunginhallitus 123 Päiväkoti Kuusipirtissä tehtiin sisäilma- ja kosteustekninen kartoitus huh ti kuus sa Raportti valmistui Tutkimuksen pe rusteel la sekä työterveyshuolto että terveysvalvonta velvoittivat kaupungin sul ke maan päiväkodin alkaen. Asia oli esillä kaupunginhallituksen kokouksessa Kaupun gin hal li tus päätti antaa teknisen osaston tehtäväksi tehdä ra kennuk ses sa tarvittavat lisäselvitykset ja niiden perusteella esitys jat ko toimen pi teis tä. Lisäksi päätettiin, että tekninen osasto yhdessä var haiskas va tuk sen kanssa kartoittavat ja osoittavat tarvittavat korvaavat tilat päi vä ko dil le. Myös velvoitettiin, että kaupunginhallitukselle raportoidaan asian etenemisestä viimeistään pidettävässä kau pun gin hal lituk sen kokouksessa. Asiassa on edetty seuraavalla tavalla: Toimenpiteet Kuusipirtissä ja Kuusipirtin korvaavat tilat ja niissä tar vitta vat toimenpiteet on katsottu yhdessä koulutoimen, var hais kas va tuksen, terveysvalvonnan, teknisen toimen, ateriapalvelun ja va paa-ai katoi men kanssa. Järjestelyistä on pidetty yhteisiä suunnittelupalavereita. Jär jes te lyis tä on 3.6. pidetty tiedotustilaisuus Kuusipirtin lasten vanhem mil le. Korvaavien tilojen tarvittavat tutkimukset, suunnitelmat ja ra ken ta mistoi men pi teet on toteutettu ja toteutetaan suorahankintana, koska erittäin kireä aikataulu ei mahdollista kilpailutusta. Toimielimiä on in for moitu asioiden etenemisestä ja ratkaisuista.toiminnassa on noudatettu han kin ta la kia. Päiväkoti Kuusipirtti: Sisäilma- ja kosteusteknisen kartoituksen tekijältä, RTC Vahanen Turku Oy, on tilattu korjauslaajuuden määrittämiseen liittyvät li sä sel vi tykset. Lisäselvitykset tehdään kesän aikana ja raportti on luvattu elo kuussa. Raportin perusteella tehdään ratkaisu jatkotoimista. Kuusipirtistä käyttöön otettava irtamisto puhdistetaan huolellisesti ennen kuin sitä otetaan käyttöön muualla. Puhdistamisesta on järjestetty kou lu tus ti lai suus Puhdistamista myös teetetään alan yrittäjällä. Irtai mis to, jota ei kannata puhdistaa, hävitetään. Korvaavat tilat Kuusipirtin päiväkodille. Mynterin kerhorakennus (Mynsterissä):

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Mynsterin kerhorakennus toimii sekä FC- Ulvilan alun että muutaman har ras ta ja ker hon toimintapaikkana. Rakennusta hallinnoi va paa-ai katoi mi. Paikkaa ja rakennusta on pidetty todella hyvänä erityisesti esi ope tusikäi sil le lapsille. Varhaiskasvatuskoordinaattori Arja Kevätsalo on neuvotellut Kettulan päi vä ko din esiopetustoiminnan laajentamisen Mynsterin ker ho ra kennuk seen. Rakennuksesta 80 % tulee esiopetustoimintaan ja 20 % jää FC-Ul vi lan alun jalkapallotoimintaan. Kerhorakennuksesta on teetetty kuntoselvitys ja korjaustyöselitys. Tarvit ta vat korjaus- ja IV-työt (myös suunnitelma) tehdään kesä-heinäkuun ai ka na. Tavoitteena on saada tilat käyttöön elokuun alussa. Friitalan kerhotalo (keskustassa): Friitalan kerhotalo toimii sekä ULPUn että muutaman harrastajakerhon toi min ta paik ka na. Rakennusta hallinnoi kulttuuritoimi. Friitalan ker ho taloa erityisesti sijaintinsa vuoksi on pidetty hyvänä päiväkotipaikkana. Kerhotaloon toteutetaan noin 20 lapsen tilapäiset päiväkotitilat ra kennuk sen pohjoispäähän. Sisätiloissa tehdään tarvittavia muutostöitä, jotta ne soveltuvat päiväkotitoimintaan. Rakennuksen pohjoispäähän raken ne taan myös aidattu leikkipiha. Leikkipihan pi laan tu nei suus tut kimuk sen mukaan pitoisuustaso on taustapitoisuusluokkaa eli maaperä on hyvin puhdasta. Rakennuksen pohjoispää ja yläkerta jäävät edelleen ULPUn käyttöön. Kerhotalon tulevasta päiväkotipäädystä on teetetty kuntoselvitys. Talon ra ken nus mes ta ri tekee sisätilojen muutossuunnitelman. Tarvittavat muu tos-, korjaus- ja IV-työt (myös suunnitelma) tehdään heinä-elokuun ai ka na. Tavoitteena on saada tilat käyttöön syyskuun alussa. Varhaiskasvatuksen esimiehet ovat kertoneet, että lapset saadaan ti lapäi ses ti sijoitettua nykyisiin Vanhakylän puoleisiin päivähoitoryhmiin. Hulivili (Koulukujalla): Rymäperhepäiväkoti Hulivili lopetettiin syksyllä 2014 kun ryh mä per hepäi vä ko din toiminta siirrettiin Kaasmarkkuun. Rakennusta on tämän jälkeen hallinnoinut tekninen toimi. Rakennus on ollut tyhjillään mutta perus läm pö on kuitenkin pidetty. Rakennuksesta on teetetty kun to sel vitys. Koska rakennuksen kellaritila on kosteusvaurioitunut (ilmanpoisto omana osa-alueenaan kuitenkin toimii hyvin) ja pienen lepohuoneen lattian eris te ma te ri aa lit ovat mikrobivaurioituneet, rakennusta ei tässä vaihees sa lähdetä laajemmin korjaamaan eikä oteta päiväkotikäyttöön. Ra ken nuk sen kellaritilassa tehdään tarvittavat korjaustoimet ja pieni le-

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus po huo ne suljetaan ilmatiivisti pois käytöstä. Rakennuksen oles ke lu ti loihin asennetaan terveysvalvonnan edellyttämät ja suosittelemat il manpuh dis ti met. Rakennukseen osoitetaan toimimaan ne harrastajakerhot, jotka ovat toi mi neet Mynsterin kerhorakennuksessa ja Friitalan kerhotalon pohjois pääs sä. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvahto. Tavoitteena on saada tilat har ras ta ja ker ho jen käyttöön syyskuun alussa. Valmistelija: Kaupunginjohtaja Päätös: Tekninen johtaja Juha Hjulgren ja varhaiskasvatuskoordinaattori Arja Kevätsalo Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päiväkoti Kuusipirtin sulkemisesta ai heu tu neet toimenpiteet. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan eh do tuk ses ta edellyttää, että sille raportoidaan jatkotoimista pi det tä väs sä kokouksessa. Sivistysjohtaja Päivi Helin poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: Tekninen toimi ja varhaiskasvatus Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh Sivistysjohtaja Päivi Helin, puh Varhaiskasvatuskoordinaattori Arja Kevätsalo, puh

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaasmarkun asemakaavan muutos, maa- ja metsätalousalue 58/ /2015 Kaupunginhallitus 124 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Ulvilan kaupunginhallituksen hyväksymässä kaa voi tuskat sauk ses sa 2015 on päätetty Kaasmarkun Fatiporin omakotialueen laa jen nuk ses ta, mikä tarkoittaa asemakaavan muuttamista (kohde 6). Alkuperäisessä, voimaan tulleessa Kaasmarkun ase makaa vas sa kortteleiden 7, 9 ja 11 itäpuoleinen alue on osoitettu maa- ja met sä ta lous alu eek si (M). Kaavanmuutoksella noin neljän hehtaarin suuruinen, kortteleihin 7, 9 ja 11 rajoittuva alue on muutettu oikeusvaikutteisen yleiskaavan mu kaises ti erillispientalojen kortteleiksi (AO-1). Tontteja kaavassa on yh teensä 17, keskimääräisen tontin pinta-alan ollessa noin m². Koska asemakaava on äskettäin voimaan tulleen oikeusvaikutteisen yleis kaa van mukainen, ei lausuntojen pyytäminen ole ollut tarpeen. Asemakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telmas ta ilmoitettiin Asemakaava oli luonnoksena nähtävillä välisenä aikana. Sii tä ei esitetty mielipiteitä. Asemakaava on ehdotuksena nähtävillä välisenä aika na. Nähtävänäoloaikana siitä ei jätetty muistutuksia. Riikka ja Kimmo Hiljanen ovat jättäneet päivätyn ja Ul vi lan kaupunginhallitukselle saapuneen muistutuksen, jossa he vas tus ta vat Palokunnantien jatkorakentamista sekä aktiivista käyttöön ot toa Ko li poh jan tien risteyksestä eteenpäin, koska tiestä on mer kittä vää hait taa perinteisessä maalaismaisemassa oleville rakennuksille. Muis tu tus ta ei myöhään saapuneena voida tutkia. Hiljasten kanssa on so vit tu kaa vaa koskevan neuvottelun pitämisestä. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä maankäyttöosaston verkkosivuilla osoit tees sa - Maankäyttöpalvelut - Kaavoitus - Vireillä olevat asemakaavat. Yritysvaikutusten arviointi: Asemakaavan vaikutukset yritystoimintaan kohdistuvat kun nal lis tek niikan ja rakennusten rakentamiseen. Kylän asukasmäärän mahdollisella kas vul la saattaa olla vaikutusta alueen palvelujen toteutumiseen.

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Kaasmarkun ase ma kaa van muutoksen, jolla muodostuu korttelit 20-22, korttelin 9 ton tit 4-5, korttelin 11 tontit 6-7, maa- ja metsätalousaluetta sekä katu aluet ta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Kaasmarkun ase ma kaa van muutoksen, jolla muodostuu korttelit 20-22, korttelin 9 ton tit 4-5, korttelin 11 tontit 6-7, maa- ja metsätalousaluetta sekä katu aluet ta. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, p

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Pappilanlammen asemakaavan muutos, kortteli 107, korttelin 105 tontti 7 sekä katualue 59/ /2015 Kaupunginhallitus 125 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Ulvilan kaupunginhallituksen hyväksymässä kaa voi tuskat sauk ses sa 2015 on päätetty Pappilanlammen asemakaavan muutta mi ses ta liittyen Vanhakylän koulun saneeraukseen ja laajennukseen (koh de 5). Helmikuun 25. päivänä 1992 vahvistetussa Pappilanlammen ase makaa vas sa koulutontti on osoitettu kunnan tarpeisiin varatuksi ope tus toimin taa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-k). Sen län si puolel la sijaitsevan vanhan koulurakennuksen (Koivupirtti) tontti on osoi tettu kunnan tarpeisiin varatuksi yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-k). Em. korttelialueiden välissä sijaitsee kunnan tarpeisiin varattu au to paik ko jen korttelialue (LPA-k). Kaikki em. kolme erillistä korttelialuetta on kaavanmuutoksella yh dis tetty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO), joka on tarkoitettu kunnan tarpeisiin.korttelialueen rakennusoikeutta on lisät ty niin, että koulun suunniteltu laajentaminen on mahdollista. Vanha kou lu ra ken nus (Koivupirtti) on osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi (sr).korttelialueelle on rajattu myös huoltopiha sekä ohjeellinen autojen py sä köin ti paik ka. Korttelin 105 tontti 7 on alkuperäisessä asemakaavassa osoitettu kunnan tarpeisiin varatuksi julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-k). Se on nyt muutettu lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL). LPA -alue oli entisessä kaavassa varattu sekä korttelin 107 että kort telin 105 tontin 7 autopaikoille. Kaavanmuutoksella korttelin 107 au to paikoi tus on osoitettu vanhan koulurakennuksen länsipäähän, Isän nän polun varteen. Korttelin 105 tontin 7 autopaikoituksesta osa tapahtuu tontil la. Lisäksi Isännänpolun varteen varataan katusuunnitelmassa au topaik ko ja molempien korttelialueiden tarpeisiin. Kaavanmuutos on oikeusvaikutteisen Keskustan yleiskaavan mu kainen. Lausunto on pyydetty Satakunnan Museolta. Muita lausuntoja ei ol lut tarpeen pyytää. Satakunnan Museo on antamassaan lausunnossa esittänyt kaavaan vä häi siä muutoksia. Sen johdosta asemakaavan sr-määräyksen al kuosaa on hieman muutettu. Tietoja vanhasta, luvun lopulla raken ne tus ta koulusta on lisätty selostukseen. Muutokset ovat vähäisiä, ei vät kä ne edellytä ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel mas ta ilmoitettiin Asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisenä aikana. Siitä ei esitetty mielipiteitä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. Sii tä ei jätetty muistutuksia. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä maankäyttöosaston verkkosivuilla osoit tees sa - Maankäyttöpalvelut -Kaavoitus - Vireillä olevat asemakaavat. Yritysvaikutusten arviointi: Kaavanmuutoksella on merkittäviä toteutusaikaisia yritysvaikutuksia alu een kunnallistekniikan ja rakennusten toteuttamisen ja pe rus kor jaami sen johdosta. Uudet ja parantuvat vanhat tilat luovat mahdollisuuksia il ta käyt töä hyödyntäville yrittämisen muodoilla. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Pap pi lan lammen asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu kortteli 107, korttelin 105 tontti 7 sekä katualuetta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Pap pi lan lammen asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu kortteli 107, korttelin 105 tontti 7 sekä katualuetta. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, p

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Suunnittelutarveratkaisu Osuuskunta Satamaito 162/ /2015 Kaupunginhallitus 126 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: HAKIJA: Osuuskunta Satamaito HAKEMUS: Hakija esittää Ulvilan kaupungin Rantavainion (12.) kaupunginosaan Sa ta kun nan tien varteen tilalle MUOVITEHDAS ra kennet ta vak si uudet vastaanottohallit, voimalaitosrakennuksen, tuotantoa pal ve le via APV- ja varastotiloja sekä kaasusäiliön. Uudisrakennusten ker ros ala on yhteensä noin 3900 k-m 2 ja kerrosluku enintään kaksi. Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on m 2, josta kui tenkin on myyty erottamaton määräala, joka vastaa asemakaavan mu kaisia korttelin 603 tontteja 7 ja 8. Asemapiirroksessa (päiv ) esi tet ty rakennuspaikan pinta-ala on m 2. Tilalla käytetyn ra kennus oi keu den määrä on noin k-m 2. RAKENTAMISRAJOITUKSET: Rakennuspaikalla eli tilan osalla, jolle suunnittelutarveratkaisua haetaan, ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL:n 16 :n tarkoittamalla suunnit te lu tar ve alu eel la. Rakennusluvan myöntäminen suun nit te lu tar ve alueel la, jolla ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää MRL:n 137 :n pe rus teel la, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tämi sel le; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden tur vaa mis ta. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vai kutuk sil taan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä hai tal lisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ulvilan kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 4.2 mukaan sallittu ker ros ala saa olla enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta.

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus ELY-keskuksen maaperän tilaa koskevassa Matti-palvelussa tilalle on mer kit ty kohde KWH-pipe oy ab, ent Muovi-Ulvila ky, tyy piltään Kemikaalien käsittely ja varastointi. Maaperän puhdistustarve on sel vi tet tä vä ennen toimenpiteiden luvan myöntämistä. Toimivalta suunnittelutarveasiassa Ulvilan kaupungissa on kau pun ginhal li tuk sel la. LÄHTÖKOHDAT: Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavassa tila on osoitettu työ paik ka-alueek si (TP), jolla voi olla toimisto ja palvelutyöpaikkoja sekä ym pä ris töhäi riöi tä aiheuttamatonta teollisuutta. Tilan länsireunalla kulkee uusi tie lin jaus vt2:n uudelta eritasoliittymältä jatkuen uutena siltayhteytenä Ko ke mäen joen yli. Tilalle on merkitty mahdollisesti pilaantunut maa-alue 49 (Muovi-Ulvila ky). Alueella on vireillä Keskustan ja Rantavainion asemakaava ja ase makaa van muutos. Kaavatyössä on järjestetty aloitusvaiheen vi ran omaisneu vot te lu , jossa on linjattu suhtautumista maa kun ta kaa vassa ja yleiskaavassa esitettyihin eritasoliittymän ja tievarauksiin sekä maa pe rän puhdistustarveselvityksiin. Neuvottelusta on laadittu muistio (päiv ). Asemapiirroksen mukaan uudisrakentaminen tarkoittaa nykyis ten teollisuusrakennusten laajennuksia ja niiden välittömään yh teyteen sijoittuvia rakennuksia ja rakenteita. Aiemmasta muovitehtaan toimin nas ta johtuneet kemikaalien käsittely- ja varastointialueet on sel vitet ty, eivätkä uudisrakennukset sijoitu näille alueille. Uudisrakennukset ei vät myöskään sijoitu yleiskaavassa liikenteelle varatulle alueelle. Osuuskunta Satamaito on teettänyt maaperän pi laan tu nei suus tut kimuk sen (Ramboll Oy, ), jonka mukaan alueella ei ole kyn nysar von ylittäviä pitoisuuksia haitallisia aineita. Liitteenä ovat otteet yleis- ja ajantasa-asemakaavasta, kiin teis tö re kis terin karttaote, asemapiirustus, suunnittelutarveratkaisun hakemus ja naa pu rien suostumukset sekä maaperän pilaantuneisuustutkimus. Tilan naapurikiinteistöjen omistajia on kuultu ja he ovat antaneet suostu muk sen hankkeelle. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus myöntää suunnittelutarveluvan hakemuksen ase mapiir rok sen mukaisesti. Perustelut: MRL:n 137 :n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suun nit te-

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus lu tar ve alu eel la täyttyvät. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja aluei den käytön muulle järjestämiselle. Hanke on yleiskaavan mu kainen, toteuttaa yleiskaavan tarkoitusta ja tarkentuu samanaikaisesti vireil lä olevan asemakaavatyön kanssa. Rakennuspaikka on osa Satakunnantien kaupan ja teollisuuden kes kitty mää, joka on pääsääntöisesti rakentunut ja käyttö vakiintunut. Raken ta mi sen kokonaismäärä noin k-m 2 suhteessa ra ken nus paikan pin ta-alaan on noin 25%, mikä jää kuitenkin alueen ase ma kaa vojen tont ti te hok kuuk sien e=0,35 0,45 alle. Uudisrakentamisen määrä suh tees sa nykyisiin rakennuksiin vastaa vähäistä laajennusta. Meijeritoiminta ei poikkea häiritsevästi ympäristöstään. Mei je ri toi minnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia arvioidaan tarkempien lu pa menet te ly jen yhteydessä. Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella on merkittäviä alueellisia yrityksiin ja elinkeinotoimintaan koh dis tu via vaikutuksia. Osuuskunta Satamaito on keskeinen sa ta kunta lai nen meijeri, joka työllistää suoraan kymmeniä henkilöitä sekä vä lilli ses ti useita kuljetus- ja maatalousyrittäjiä. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarvelupaa koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen. Suun nit te lu tar ve lu pa on voimassa kaksi vuotta päätöksen an to päi västä. Päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava tässä ajassa ja päätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Sovelletut säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 137 Ulvilan kaupungin rakennusjärjestys kohta 4.2 Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Päätös: kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus myöntää suunnittelutarveluvan hakemuksen ase mapiir rok sen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Julkipano, päätös ELY-keskukselle ja hakijalle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, p

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Arja ja Markku Kähkösen hakemus suunnittelutarveasiassa 193/ /2015 Kaupunginhallitus 127 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: HAKIJAT: Arja ja Markku Kähkönen HAKEMUS: Hakemus tarkoittaa yksikerroksisen, noin 95 k-m 2 kokoisen vapaa-ajan asun non rakentamista 2050 m 2 suuruiselle, hakijoiden omis tamal le tilalle RÄIHÄ ( ) Paluksella osoitteessa Noor mar kuntie 109. Rakennuspaikalla ennestään sijaitsevat vanhat va paa-ajanasun to 22m 2 ja talousrakennus 12 m 2 puretaan, saunarakennus 35 m 2 säi lyy. Toimenpiteiden jälkeen tilalla on käytetty yhteensä 130 k-m 2. Hakemus, asemapiirros ja ote kiinteistötietopalvelusta ovat liitteenä. Tilan naapurikiinteistöjen omistajat ovat antaneet suostumuksensa hankkeel le. RAKENTAMISRAJOITUKSET: Alueella ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Raken nus paik ka sijoittuu Noormarkuntien varteen Paluksen kyläalueelle, jol la uudisrakentaminen edellyttää lupamenettelyä laajempaa har kintaa. Rakennuspaikka on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n tarkoittamaa suun nit te lu tar ve aluet ta.rakennusluvan myöntäminen suun nit te lu tar vealu eel la edellyttää MRL:n 137 :n perusteella, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjes tä mi sel le; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luon non- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kistys tar pei den turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vai kutuk sil taan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä hai tal lisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Toimivalta suunnittelutarveasiassa Ulvilan kaupungissa on kau pun ginhal li tuk sel la.

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Maankäyttöosasto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hake muk sen asemapiirroksen mukaisesti. Perustelut: Kyse on korvaavasta rakentamisesta. MRL:n 137 :n mukaiset ra kennus lu van erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä alueiden käytön muulle jär jes tämi sel le. Rakentamisen määrä yhteensä 130 k-m 2 (7%) ja ra ken nus paikan pinta-ala 2050 m 2 vastaavat Kullaan rakennusjärjestyksen vaa timuk sia. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarvelupaa koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen. Suunnittelutarvelupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava tässä ajassa ja päätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Sovelletut säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 137 Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Päätös: kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Maankäyttöosaston esittämien perustelujen mukaan kaupunginhallitus myön tää haetun suunnittelutarveluvan. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Julkipano, päätös ELY-keskukselle ja hakijalle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, p Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 192/ /2015 Kaupunginhallitus 128 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Satakunnan maakuntakaavan on maakuntavaltuusto hyväksynyt , Ympäristöministeriö vahvistanut ja Korkein hal lin to-oi keus päättänyt Maakuntakaavaa täydentävä vaihe maa kun ta kaa va 1 on tullut hyväksytyksi maakuntavaltuustossa ja vahvistunut Ympäristöministeriön päätöksellä Maakuntahallitus on päättänyt käynnistää Satakunnan vaihe maa kun ta kaa van 2 laatimisen. Vaihemaakuntakaavan 2 teemana on ener gian tuo tan to; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kas vutur ve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja raken ne tut kulttuuriympäristöt. Vaihemaakuntakaavan 2 laadinta on käyn nis ty nyt lähtötietojen selvityksellä ja osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel man (OAS) laadinnalla. Satakuntaliitto pyytää Ulvilan kaupungin lausuntoa OAS:sta sekä esittä mään kaupungin mahdollisia tavoitteita vaihemaakuntakaavan 2 jatko suun nit te lua varten. Satakuntaliitto pyytää myös nimeämään kaupun gin yh teys hen ki lön kuntien ja sidosryhmien yhteistyöryhmään. Liitteenä ovat Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma sekä lausuntopyyntö liitteineen, joihin on täy den netty Ul vi lan kaupungin kommentit ja tavoitteet vaihemaakuntakaava 2 jatko suun nit te lua varten. Kaavatyön materiaalit ovat nähtävissä Satakuntaliiton verkkosivuilla osoit tees sa MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Maankäyttöosaston näkemyksen mukaan osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel man sidosryhmien erillisselvityksiin tulee lisätä merkittävät huk kaläm mön tuot ta jat (mm. tietokonesalit). Selvitysluetteloon voidaan lisätä Ener gia te ho kas Harjunpää hankkeen yhteydessä toteutettu ener giatuo tan to ja aluelämpöselvitys (One 1 Oy, Pori Energia Oy). Ulvilan kaupungin tavoitteiden turvetuotannon osalta pyydetään huomioi maan Kullaan Haukisuo mahdollisena hankekohteena. Var sinais-suo men ELY-keskuksen ehdottamista vapaaehtoisista soi den suoje lu alueis ta Rottalamminkorpi ja Saarenluodon suot ovat mahdollisia jat ko suun nit te lu koh tei ta. Harjunpään pohjoispuoliset alueet sekä raideja valtatieliikenteen melualueet nähdään potentiaalisina au rin ko ener-

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot