Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna Toimenpiteet päiväkoti Kuusipirtin sulkemisen jälkeen Kaasmarkun asemakaavan muutos, maa- ja metsätalousalue Pappilanlammen asemakaavan muutos, kortteli 107, korttelin 105 tontti 7 sekä 259 katualue 126 Suunnittelutarveratkaisu Osuuskunta Satamaito Arja ja Markku Kähkösen hakemus suunnittelutarveasiassa Lausuntopyyntö Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja 267 arviointisuunnitelmasta 129 Vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeet Harjunpään koulun peruskorjauksen 2. ja 3. vaiheen kalustohankinta Lausunto ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden talousarviosta 132 Lausunto Porin seudun jätelautakunnan talousarviosta vuodelle Lautakuntien pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 277

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kokousaika klo 17:00-19:05 Kokouspaikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Läsnä Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja 17:00-19:05 Ahonen Tiina jäsen 17:00-19:05 Eräpuro Janne jäsen 17:00-19:05 Juusela Minna jäsen 17:00-19:05 Järvelä Tero jäsen 17:00-19:05 Kankaanpää Tapani varapuheenjohtaja 17:00-19:05 Kaunisto Leena jäsen 17:00-19:05 Mattila Johanna jäsen 17:00-19:05 Tenho Juha jäsen 17:00-19:05 Tuori Pekka jäsen 17:00-19:05 Viljanen Jarkko jäsen 17:00-19:05 Muu Vepsä Kimmo valtuuston pj. 17:00-19:05 Virtanen Seppo valtuuston I vpj. 17:00-19:05 Hartila Juha valtuuston II vpj. 17:00-19:05 Moilanen Jukka kaupunginjohtaja 17:00-19:05 Polvenlahti Mikko pöytäkirjanpitäjä 17:00-19:05 Helin Päivi sivistysjohtaja 17:00-18:00 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien va lin ta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös valtai sek si. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Min na Juusela ja Leena Kaunisto. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Leena Jokinen-Anttila Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Minna Juusela Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mikko Polvenlahti Leena Kaunisto Allekirjoitus Todistaa Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Koulujen tuntikehys lukuvuonna / /2014 Opetus- ja kasvatuslautakunta 25 Valtuustotason toiminnallisissa tavoitteissa on hyväksytty opetus- ja kasvatuslautakunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisen strategisena tavoitteena vuodelle 2015 opetustuntien riittävä määrä. Vuoden 2015 tavoitetasona todetaan, että ryhmäkokojen oletetaan säilyvän valtakunnallisesti vertailukelpoisina ja että hankerahoituksen avulla monipuolistetaan perus- ja lukio-opetusta tulleen OKM:n päätöksen mukaisesti Ulvilan kaupunki sai erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi Erityisavustusta haettiin yhteensä kohdentaen se Vanhankylän ja Friitalan alakouluihin ja Ulvilan yhteiskouluun. Koska oppilasaines kouluissa on tullut entistä haastavammaksi mm. tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut yleisopetuksen luokissa, rehtorit ja sivistysjohtaja esittävät, että Friitalan koulun tuntikehystä lisätään 25 tunnilla, jotta kouluun voidaan perustaa pienryhmä tehostamaan opetuksen laatua ja samoin perustein lisätään yhteiskoulun tuntikehystä 30 tunnilla resurssiopettajan tointa varten. OKM:n myöntämä erityisavustus kohdennetaan Vanhankylän kouluun. Olavin koulun oppilasmäärä kasvaa lukuvuonna yhden uuden opetusryhmän verran, joten tuntikehystä on lisättävä 20 tunnilla (perusopetusasetus 2 3 mom.). Lukion tuntikehys kasvaa 11:llä kurssilla musiikkipainoitteisen lukio-opiskelun johdosta. Muilla kouluilla tuntikehys säilyy lukuvuoden tasolla. Friitala pienryhmä Harjunpää 162 Kaasmarkku 86 Koski 131 Suosmeri 82 Vanhakylä isot opetusryhmät -hankerahoitus Yhteiskoulu resurssiopettaja Olavi Aurora 106 Lukio musiikkikurssit Laaja-alainen erityisopetus 76 (alakoulut)

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Valmistelija: Sivistysjohtaja: Päätös: Sivistysjohtaja Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy lukuvuoden tuntikehyksen edellä esitetyn mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Leena Jokinen-Anttila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: Opetus- ja kasvatustoimisto Lisätietoja: Sivistysjohtaja Päivi Helin, puh Kaupunginhallitus 122 Kaupunginjohtaja on kuntalain (410/2015/92 :n 365/1995/51 :n) mukai ses ti käyttänyt otto-oikeutta ope tus- ja kas va tus lau ta kun nan edellä ole van päätökseen saat taak seen sen kaupunginhallituksen kä si tel täväk si. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että asia siir tyy kokonaan kau pun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Kau pun gin hal li tuk sel la on tällöin sa ma toimivalta kuin alemmalla viranomaisella ja se on vel vol li nen teke mään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asias sa voidaan teh dä uusi päätös taikka aiemmin tehty päätös voi daan pysyttää, kumo ta tai muuttaa, tai asia voidaan palauttaa pää tök sen tehneen vi ranomai sen käsiteltäväksi. Otto-oikeutta asiassa on käytetty sen vuoksi, että lautakunnan päätös tun ti ke hyk sen lisäämisestä lisää opetustoimen kustannuksia. Pe rusope tuk sen tulosalueen menot tulevat tämän hetken arvion mukaan ylittä mään valtuuston vahvistaman talousarvion määrärahan jo muutenkin ja tehty päätös kasvattaa ylitystä entisestään. Opetus- ja kas va tus lauta kun nan päätöksessä ei ole esitetty tuntikehyspäätöksen kus tan nusvai ku tus ta vuodelle Sivistysjohtaja on laatinut seuraavan selvityksen päätöksen kus tan nuksis ta ja tarkennetun perustelun tuntikehyksen lisäämiseksi lukuvuonna : Opetus- ja kasvatuslautakunnalle esiteltiin kokouksessa edellä olevan pää tök sen tueksi esitys koulutoimen nykytilasta,sama esitys esiteltiin kau pun gin hal li tuk sel le iltakoulussa Esityksessä tulee vahva na esille erityisoppilaiden ja tehostetun tuen oppilaiden määrän kas-

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus vu oppilaitoksissa. Yhteiskoulussa tukea tarvitsevia oppilaita oli lv n. 20% eli 471:stä oppilaasta n.90. Kyseisillä oppilailla on op pi mis vai keuk sia ja he oirehtivat eri tavoin: - on oppilaita, joihin kodin ja yhteiskunnan tuki eikä kontrolli riitä - on oppilaita, joilla on erilaisia psyykkisiä vaikeuksia - on oppilaita, joille ei oman toiminnan ohjaus riitä Olavin erityiskoulun 7-9 luokan oppilaat siirtyvät 6. luokalta yh teis koulun pienryhmiin. Yhteiskoulussa on tällä hetkellä 4 pienryhmää, joista kah des sa on ylitetty lainmukainen 8:n oppilaan määrä. (pe rus ope tusase tus 2 3.mom.) Yhteiskoulun oppilasmäärien ja tuntikehyksien kehitys vuosittain: lv lv lv lv lv opp. 1060h 451 opp. 1030h 446 opp. 1030h 471 opp. 1030h 476 opp. 1060h (esitys) Yhteiskoulun oppilasmäärä laski lukuvuodesta lukuvuoteen :llä oppilaalla (yksi perusopetusryhmä). Lukuvuonna oppilasmäärä on jälleen lähtenyt kasvuun ja tulee olemaan tule va na lukuvuonna samalla tasolla kuin lv Yhteiskoulun tuntikehyksen lisäyksen kustannusvaikutus syys lu ku kaudel la 2015: 30h, 3467 /kk, 5 kk henkilösivukulut Friitalan koulussa tulevan lukuvuoden 6. luokissa on 5 erityisen tuen, 2 te hos te tun tuen ja lisäksi 7 oppilasta,joilla on käyttäytymisen, so si aa lisen taustan ja luvattomien poissaolojen takia koulunkäyntiin liittyviä ongel mia (nämä oppilaat perheineen ovat oppilashuollon, perheneuvolan ja/tai psykiatrisen osaston asiakkaita). Kyseisten oppilaiden koulukuntoisuus ei ole kohdallaan. He eivät ky kene opiskelemaan isossa ryhmässä tai aika ajoin edes olemaan isossa ryh mäs sä. Pienryhmän tarkoitus ei ole stabiili, vaan tavoitteena on, että op pi las kuntoutuu ja voi palata joissakin oppiaineissa vähitellen omaan luok kaan sa. Friitalan koulun oppilasmäärien ja tuntikehyksien kehitys vuosittain: lv opp. 503h lv opp. 503h lv opp. 532h + 25h (hanke), 1 por lisää + TO-tunnit 6 lv opp. 532h + 25h (hanke) lv opp. 532h + 25h (esitys)

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Friitalan koulun tuntikehyksen lisäyksen kustannusvaikutus syys lu kulau del la 2015 : 25h, /kk, 5 kk henkilösivukulut eli yhteen sä noin Tuntikehysten kokonaiskustannusvaikutus v.2015 syyslukukaudella on henkilösivukulut, v.2016 kevätlukukaudella on hen ki lö si vu ku lut eli noin /lukukausi. Esityslistan liitteenä on vertailutaulukko tuntikehyksistä lähikuntien kouluis sa. Vertailutalukko osoittaa, että Friitalan koulussa tuntikehys on suurempi kuin vertailukouluissa. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus pysyttää opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen lu ku vuo den tuntikehyksestä. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuoden 2016 talousarvion val mis telun yhteydessä suoritetaan kaikkien Ulvilan kaupungin koulujen osalta kat ta va tuntikehysvertailu ja tavoitteena on toimintamenojen su pis ta minen myös tuntikehystä pienentämällä. Päätös: Kaupunginhallitus päätti pysyttää opetus- ja kasvatuslautakunnan päätök sen lukuvuoden tuntikehyksestä. Kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus päät ti lisäksi edellyttää, että vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhtey des sä suoritetaan kaikkien Ulvilan kaupungin koulujen osalta kat tava tuntikehysvertailu kokonaiskustannusten selkeyttämiseksi sekä mah dol lis ten toimenpiteiden suunnittelun pohjaksi. Täytäntöönpano: Päätös opetus- ja kasvatuslautakunnalle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Sivistysjohtaja Päivi Helin, puh

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Toimenpiteet päiväkoti Kuusipirtin sulkemisen jälkeen 341/ /2014 Kaupunginhallitus 123 Päiväkoti Kuusipirtissä tehtiin sisäilma- ja kosteustekninen kartoitus huh ti kuus sa Raportti valmistui Tutkimuksen pe rusteel la sekä työterveyshuolto että terveysvalvonta velvoittivat kaupungin sul ke maan päiväkodin alkaen. Asia oli esillä kaupunginhallituksen kokouksessa Kaupun gin hal li tus päätti antaa teknisen osaston tehtäväksi tehdä ra kennuk ses sa tarvittavat lisäselvitykset ja niiden perusteella esitys jat ko toimen pi teis tä. Lisäksi päätettiin, että tekninen osasto yhdessä var haiskas va tuk sen kanssa kartoittavat ja osoittavat tarvittavat korvaavat tilat päi vä ko dil le. Myös velvoitettiin, että kaupunginhallitukselle raportoidaan asian etenemisestä viimeistään pidettävässä kau pun gin hal lituk sen kokouksessa. Asiassa on edetty seuraavalla tavalla: Toimenpiteet Kuusipirtissä ja Kuusipirtin korvaavat tilat ja niissä tar vitta vat toimenpiteet on katsottu yhdessä koulutoimen, var hais kas va tuksen, terveysvalvonnan, teknisen toimen, ateriapalvelun ja va paa-ai katoi men kanssa. Järjestelyistä on pidetty yhteisiä suunnittelupalavereita. Jär jes te lyis tä on 3.6. pidetty tiedotustilaisuus Kuusipirtin lasten vanhem mil le. Korvaavien tilojen tarvittavat tutkimukset, suunnitelmat ja ra ken ta mistoi men pi teet on toteutettu ja toteutetaan suorahankintana, koska erittäin kireä aikataulu ei mahdollista kilpailutusta. Toimielimiä on in for moitu asioiden etenemisestä ja ratkaisuista.toiminnassa on noudatettu han kin ta la kia. Päiväkoti Kuusipirtti: Sisäilma- ja kosteusteknisen kartoituksen tekijältä, RTC Vahanen Turku Oy, on tilattu korjauslaajuuden määrittämiseen liittyvät li sä sel vi tykset. Lisäselvitykset tehdään kesän aikana ja raportti on luvattu elo kuussa. Raportin perusteella tehdään ratkaisu jatkotoimista. Kuusipirtistä käyttöön otettava irtamisto puhdistetaan huolellisesti ennen kuin sitä otetaan käyttöön muualla. Puhdistamisesta on järjestetty kou lu tus ti lai suus Puhdistamista myös teetetään alan yrittäjällä. Irtai mis to, jota ei kannata puhdistaa, hävitetään. Korvaavat tilat Kuusipirtin päiväkodille. Mynterin kerhorakennus (Mynsterissä):

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Mynsterin kerhorakennus toimii sekä FC- Ulvilan alun että muutaman har ras ta ja ker hon toimintapaikkana. Rakennusta hallinnoi va paa-ai katoi mi. Paikkaa ja rakennusta on pidetty todella hyvänä erityisesti esi ope tusikäi sil le lapsille. Varhaiskasvatuskoordinaattori Arja Kevätsalo on neuvotellut Kettulan päi vä ko din esiopetustoiminnan laajentamisen Mynsterin ker ho ra kennuk seen. Rakennuksesta 80 % tulee esiopetustoimintaan ja 20 % jää FC-Ul vi lan alun jalkapallotoimintaan. Kerhorakennuksesta on teetetty kuntoselvitys ja korjaustyöselitys. Tarvit ta vat korjaus- ja IV-työt (myös suunnitelma) tehdään kesä-heinäkuun ai ka na. Tavoitteena on saada tilat käyttöön elokuun alussa. Friitalan kerhotalo (keskustassa): Friitalan kerhotalo toimii sekä ULPUn että muutaman harrastajakerhon toi min ta paik ka na. Rakennusta hallinnoi kulttuuritoimi. Friitalan ker ho taloa erityisesti sijaintinsa vuoksi on pidetty hyvänä päiväkotipaikkana. Kerhotaloon toteutetaan noin 20 lapsen tilapäiset päiväkotitilat ra kennuk sen pohjoispäähän. Sisätiloissa tehdään tarvittavia muutostöitä, jotta ne soveltuvat päiväkotitoimintaan. Rakennuksen pohjoispäähän raken ne taan myös aidattu leikkipiha. Leikkipihan pi laan tu nei suus tut kimuk sen mukaan pitoisuustaso on taustapitoisuusluokkaa eli maaperä on hyvin puhdasta. Rakennuksen pohjoispää ja yläkerta jäävät edelleen ULPUn käyttöön. Kerhotalon tulevasta päiväkotipäädystä on teetetty kuntoselvitys. Talon ra ken nus mes ta ri tekee sisätilojen muutossuunnitelman. Tarvittavat muu tos-, korjaus- ja IV-työt (myös suunnitelma) tehdään heinä-elokuun ai ka na. Tavoitteena on saada tilat käyttöön syyskuun alussa. Varhaiskasvatuksen esimiehet ovat kertoneet, että lapset saadaan ti lapäi ses ti sijoitettua nykyisiin Vanhakylän puoleisiin päivähoitoryhmiin. Hulivili (Koulukujalla): Rymäperhepäiväkoti Hulivili lopetettiin syksyllä 2014 kun ryh mä per hepäi vä ko din toiminta siirrettiin Kaasmarkkuun. Rakennusta on tämän jälkeen hallinnoinut tekninen toimi. Rakennus on ollut tyhjillään mutta perus läm pö on kuitenkin pidetty. Rakennuksesta on teetetty kun to sel vitys. Koska rakennuksen kellaritila on kosteusvaurioitunut (ilmanpoisto omana osa-alueenaan kuitenkin toimii hyvin) ja pienen lepohuoneen lattian eris te ma te ri aa lit ovat mikrobivaurioituneet, rakennusta ei tässä vaihees sa lähdetä laajemmin korjaamaan eikä oteta päiväkotikäyttöön. Ra ken nuk sen kellaritilassa tehdään tarvittavat korjaustoimet ja pieni le-

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus po huo ne suljetaan ilmatiivisti pois käytöstä. Rakennuksen oles ke lu ti loihin asennetaan terveysvalvonnan edellyttämät ja suosittelemat il manpuh dis ti met. Rakennukseen osoitetaan toimimaan ne harrastajakerhot, jotka ovat toi mi neet Mynsterin kerhorakennuksessa ja Friitalan kerhotalon pohjois pääs sä. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvahto. Tavoitteena on saada tilat har ras ta ja ker ho jen käyttöön syyskuun alussa. Valmistelija: Kaupunginjohtaja Päätös: Tekninen johtaja Juha Hjulgren ja varhaiskasvatuskoordinaattori Arja Kevätsalo Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päiväkoti Kuusipirtin sulkemisesta ai heu tu neet toimenpiteet. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan eh do tuk ses ta edellyttää, että sille raportoidaan jatkotoimista pi det tä väs sä kokouksessa. Sivistysjohtaja Päivi Helin poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: Tekninen toimi ja varhaiskasvatus Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh Sivistysjohtaja Päivi Helin, puh Varhaiskasvatuskoordinaattori Arja Kevätsalo, puh

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaasmarkun asemakaavan muutos, maa- ja metsätalousalue 58/ /2015 Kaupunginhallitus 124 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Ulvilan kaupunginhallituksen hyväksymässä kaa voi tuskat sauk ses sa 2015 on päätetty Kaasmarkun Fatiporin omakotialueen laa jen nuk ses ta, mikä tarkoittaa asemakaavan muuttamista (kohde 6). Alkuperäisessä, voimaan tulleessa Kaasmarkun ase makaa vas sa kortteleiden 7, 9 ja 11 itäpuoleinen alue on osoitettu maa- ja met sä ta lous alu eek si (M). Kaavanmuutoksella noin neljän hehtaarin suuruinen, kortteleihin 7, 9 ja 11 rajoittuva alue on muutettu oikeusvaikutteisen yleiskaavan mu kaises ti erillispientalojen kortteleiksi (AO-1). Tontteja kaavassa on yh teensä 17, keskimääräisen tontin pinta-alan ollessa noin m². Koska asemakaava on äskettäin voimaan tulleen oikeusvaikutteisen yleis kaa van mukainen, ei lausuntojen pyytäminen ole ollut tarpeen. Asemakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telmas ta ilmoitettiin Asemakaava oli luonnoksena nähtävillä välisenä aikana. Sii tä ei esitetty mielipiteitä. Asemakaava on ehdotuksena nähtävillä välisenä aika na. Nähtävänäoloaikana siitä ei jätetty muistutuksia. Riikka ja Kimmo Hiljanen ovat jättäneet päivätyn ja Ul vi lan kaupunginhallitukselle saapuneen muistutuksen, jossa he vas tus ta vat Palokunnantien jatkorakentamista sekä aktiivista käyttöön ot toa Ko li poh jan tien risteyksestä eteenpäin, koska tiestä on mer kittä vää hait taa perinteisessä maalaismaisemassa oleville rakennuksille. Muis tu tus ta ei myöhään saapuneena voida tutkia. Hiljasten kanssa on so vit tu kaa vaa koskevan neuvottelun pitämisestä. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä maankäyttöosaston verkkosivuilla osoit tees sa - Maankäyttöpalvelut - Kaavoitus - Vireillä olevat asemakaavat. Yritysvaikutusten arviointi: Asemakaavan vaikutukset yritystoimintaan kohdistuvat kun nal lis tek niikan ja rakennusten rakentamiseen. Kylän asukasmäärän mahdollisella kas vul la saattaa olla vaikutusta alueen palvelujen toteutumiseen.

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Kaasmarkun ase ma kaa van muutoksen, jolla muodostuu korttelit 20-22, korttelin 9 ton tit 4-5, korttelin 11 tontit 6-7, maa- ja metsätalousaluetta sekä katu aluet ta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Kaasmarkun ase ma kaa van muutoksen, jolla muodostuu korttelit 20-22, korttelin 9 ton tit 4-5, korttelin 11 tontit 6-7, maa- ja metsätalousaluetta sekä katu aluet ta. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, p

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Pappilanlammen asemakaavan muutos, kortteli 107, korttelin 105 tontti 7 sekä katualue 59/ /2015 Kaupunginhallitus 125 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Ulvilan kaupunginhallituksen hyväksymässä kaa voi tuskat sauk ses sa 2015 on päätetty Pappilanlammen asemakaavan muutta mi ses ta liittyen Vanhakylän koulun saneeraukseen ja laajennukseen (koh de 5). Helmikuun 25. päivänä 1992 vahvistetussa Pappilanlammen ase makaa vas sa koulutontti on osoitettu kunnan tarpeisiin varatuksi ope tus toimin taa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-k). Sen län si puolel la sijaitsevan vanhan koulurakennuksen (Koivupirtti) tontti on osoi tettu kunnan tarpeisiin varatuksi yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-k). Em. korttelialueiden välissä sijaitsee kunnan tarpeisiin varattu au to paik ko jen korttelialue (LPA-k). Kaikki em. kolme erillistä korttelialuetta on kaavanmuutoksella yh dis tetty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO), joka on tarkoitettu kunnan tarpeisiin.korttelialueen rakennusoikeutta on lisät ty niin, että koulun suunniteltu laajentaminen on mahdollista. Vanha kou lu ra ken nus (Koivupirtti) on osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi (sr).korttelialueelle on rajattu myös huoltopiha sekä ohjeellinen autojen py sä köin ti paik ka. Korttelin 105 tontti 7 on alkuperäisessä asemakaavassa osoitettu kunnan tarpeisiin varatuksi julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-k). Se on nyt muutettu lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL). LPA -alue oli entisessä kaavassa varattu sekä korttelin 107 että kort telin 105 tontin 7 autopaikoille. Kaavanmuutoksella korttelin 107 au to paikoi tus on osoitettu vanhan koulurakennuksen länsipäähän, Isän nän polun varteen. Korttelin 105 tontin 7 autopaikoituksesta osa tapahtuu tontil la. Lisäksi Isännänpolun varteen varataan katusuunnitelmassa au topaik ko ja molempien korttelialueiden tarpeisiin. Kaavanmuutos on oikeusvaikutteisen Keskustan yleiskaavan mu kainen. Lausunto on pyydetty Satakunnan Museolta. Muita lausuntoja ei ol lut tarpeen pyytää. Satakunnan Museo on antamassaan lausunnossa esittänyt kaavaan vä häi siä muutoksia. Sen johdosta asemakaavan sr-määräyksen al kuosaa on hieman muutettu. Tietoja vanhasta, luvun lopulla raken ne tus ta koulusta on lisätty selostukseen. Muutokset ovat vähäisiä, ei vät kä ne edellytä ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel mas ta ilmoitettiin Asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisenä aikana. Siitä ei esitetty mielipiteitä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. Sii tä ei jätetty muistutuksia. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä maankäyttöosaston verkkosivuilla osoit tees sa - Maankäyttöpalvelut -Kaavoitus - Vireillä olevat asemakaavat. Yritysvaikutusten arviointi: Kaavanmuutoksella on merkittäviä toteutusaikaisia yritysvaikutuksia alu een kunnallistekniikan ja rakennusten toteuttamisen ja pe rus kor jaami sen johdosta. Uudet ja parantuvat vanhat tilat luovat mahdollisuuksia il ta käyt töä hyödyntäville yrittämisen muodoilla. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Pap pi lan lammen asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu kortteli 107, korttelin 105 tontti 7 sekä katualuetta. Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Pap pi lan lammen asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu kortteli 107, korttelin 105 tontti 7 sekä katualuetta. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, p

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Suunnittelutarveratkaisu Osuuskunta Satamaito 162/ /2015 Kaupunginhallitus 126 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: HAKIJA: Osuuskunta Satamaito HAKEMUS: Hakija esittää Ulvilan kaupungin Rantavainion (12.) kaupunginosaan Sa ta kun nan tien varteen tilalle MUOVITEHDAS ra kennet ta vak si uudet vastaanottohallit, voimalaitosrakennuksen, tuotantoa pal ve le via APV- ja varastotiloja sekä kaasusäiliön. Uudisrakennusten ker ros ala on yhteensä noin 3900 k-m 2 ja kerrosluku enintään kaksi. Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on m 2, josta kui tenkin on myyty erottamaton määräala, joka vastaa asemakaavan mu kaisia korttelin 603 tontteja 7 ja 8. Asemapiirroksessa (päiv ) esi tet ty rakennuspaikan pinta-ala on m 2. Tilalla käytetyn ra kennus oi keu den määrä on noin k-m 2. RAKENTAMISRAJOITUKSET: Rakennuspaikalla eli tilan osalla, jolle suunnittelutarveratkaisua haetaan, ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL:n 16 :n tarkoittamalla suunnit te lu tar ve alu eel la. Rakennusluvan myöntäminen suun nit te lu tar ve alueel la, jolla ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää MRL:n 137 :n pe rus teel la, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jes tämi sel le; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden tur vaa mis ta. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vai kutuk sil taan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä hai tal lisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ulvilan kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 4.2 mukaan sallittu ker ros ala saa olla enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta.

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus ELY-keskuksen maaperän tilaa koskevassa Matti-palvelussa tilalle on mer kit ty kohde KWH-pipe oy ab, ent Muovi-Ulvila ky, tyy piltään Kemikaalien käsittely ja varastointi. Maaperän puhdistustarve on sel vi tet tä vä ennen toimenpiteiden luvan myöntämistä. Toimivalta suunnittelutarveasiassa Ulvilan kaupungissa on kau pun ginhal li tuk sel la. LÄHTÖKOHDAT: Ulvilan Keskustaajaman yleiskaavassa tila on osoitettu työ paik ka-alueek si (TP), jolla voi olla toimisto ja palvelutyöpaikkoja sekä ym pä ris töhäi riöi tä aiheuttamatonta teollisuutta. Tilan länsireunalla kulkee uusi tie lin jaus vt2:n uudelta eritasoliittymältä jatkuen uutena siltayhteytenä Ko ke mäen joen yli. Tilalle on merkitty mahdollisesti pilaantunut maa-alue 49 (Muovi-Ulvila ky). Alueella on vireillä Keskustan ja Rantavainion asemakaava ja ase makaa van muutos. Kaavatyössä on järjestetty aloitusvaiheen vi ran omaisneu vot te lu , jossa on linjattu suhtautumista maa kun ta kaa vassa ja yleiskaavassa esitettyihin eritasoliittymän ja tievarauksiin sekä maa pe rän puhdistustarveselvityksiin. Neuvottelusta on laadittu muistio (päiv ). Asemapiirroksen mukaan uudisrakentaminen tarkoittaa nykyis ten teollisuusrakennusten laajennuksia ja niiden välittömään yh teyteen sijoittuvia rakennuksia ja rakenteita. Aiemmasta muovitehtaan toimin nas ta johtuneet kemikaalien käsittely- ja varastointialueet on sel vitet ty, eivätkä uudisrakennukset sijoitu näille alueille. Uudisrakennukset ei vät myöskään sijoitu yleiskaavassa liikenteelle varatulle alueelle. Osuuskunta Satamaito on teettänyt maaperän pi laan tu nei suus tut kimuk sen (Ramboll Oy, ), jonka mukaan alueella ei ole kyn nysar von ylittäviä pitoisuuksia haitallisia aineita. Liitteenä ovat otteet yleis- ja ajantasa-asemakaavasta, kiin teis tö re kis terin karttaote, asemapiirustus, suunnittelutarveratkaisun hakemus ja naa pu rien suostumukset sekä maaperän pilaantuneisuustutkimus. Tilan naapurikiinteistöjen omistajia on kuultu ja he ovat antaneet suostu muk sen hankkeelle. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus myöntää suunnittelutarveluvan hakemuksen ase mapiir rok sen mukaisesti. Perustelut: MRL:n 137 :n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suun nit te-

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus lu tar ve alu eel la täyttyvät. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja aluei den käytön muulle järjestämiselle. Hanke on yleiskaavan mu kainen, toteuttaa yleiskaavan tarkoitusta ja tarkentuu samanaikaisesti vireil lä olevan asemakaavatyön kanssa. Rakennuspaikka on osa Satakunnantien kaupan ja teollisuuden kes kitty mää, joka on pääsääntöisesti rakentunut ja käyttö vakiintunut. Raken ta mi sen kokonaismäärä noin k-m 2 suhteessa ra ken nus paikan pin ta-alaan on noin 25%, mikä jää kuitenkin alueen ase ma kaa vojen tont ti te hok kuuk sien e=0,35 0,45 alle. Uudisrakentamisen määrä suh tees sa nykyisiin rakennuksiin vastaa vähäistä laajennusta. Meijeritoiminta ei poikkea häiritsevästi ympäristöstään. Mei je ri toi minnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia arvioidaan tarkempien lu pa menet te ly jen yhteydessä. Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella on merkittäviä alueellisia yrityksiin ja elinkeinotoimintaan koh dis tu via vaikutuksia. Osuuskunta Satamaito on keskeinen sa ta kunta lai nen meijeri, joka työllistää suoraan kymmeniä henkilöitä sekä vä lilli ses ti useita kuljetus- ja maatalousyrittäjiä. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarvelupaa koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen. Suun nit te lu tar ve lu pa on voimassa kaksi vuotta päätöksen an to päi västä. Päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava tässä ajassa ja päätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Sovelletut säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 137 Ulvilan kaupungin rakennusjärjestys kohta 4.2 Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Päätös: kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus myöntää suunnittelutarveluvan hakemuksen ase mapiir rok sen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Julkipano, päätös ELY-keskukselle ja hakijalle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, p

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Arja ja Markku Kähkösen hakemus suunnittelutarveasiassa 193/ /2015 Kaupunginhallitus 127 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: HAKIJAT: Arja ja Markku Kähkönen HAKEMUS: Hakemus tarkoittaa yksikerroksisen, noin 95 k-m 2 kokoisen vapaa-ajan asun non rakentamista 2050 m 2 suuruiselle, hakijoiden omis tamal le tilalle RÄIHÄ ( ) Paluksella osoitteessa Noor mar kuntie 109. Rakennuspaikalla ennestään sijaitsevat vanhat va paa-ajanasun to 22m 2 ja talousrakennus 12 m 2 puretaan, saunarakennus 35 m 2 säi lyy. Toimenpiteiden jälkeen tilalla on käytetty yhteensä 130 k-m 2. Hakemus, asemapiirros ja ote kiinteistötietopalvelusta ovat liitteenä. Tilan naapurikiinteistöjen omistajat ovat antaneet suostumuksensa hankkeel le. RAKENTAMISRAJOITUKSET: Alueella ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Raken nus paik ka sijoittuu Noormarkuntien varteen Paluksen kyläalueelle, jol la uudisrakentaminen edellyttää lupamenettelyä laajempaa har kintaa. Rakennuspaikka on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n tarkoittamaa suun nit te lu tar ve aluet ta.rakennusluvan myöntäminen suun nit te lu tar vealu eel la edellyttää MRL:n 137 :n perusteella, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjes tä mi sel le; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luon non- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kistys tar pei den turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vai kutuk sil taan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä hai tal lisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Toimivalta suunnittelutarveasiassa Ulvilan kaupungissa on kau pun ginhal li tuk sel la.

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Maankäyttöosasto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hake muk sen asemapiirroksen mukaisesti. Perustelut: Kyse on korvaavasta rakentamisesta. MRL:n 137 :n mukaiset ra kennus lu van erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä alueiden käytön muulle jär jes tämi sel le. Rakentamisen määrä yhteensä 130 k-m 2 (7%) ja ra ken nus paikan pinta-ala 2050 m 2 vastaavat Kullaan rakennusjärjestyksen vaa timuk sia. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Suunnittelutarvelupaa koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen. Suunnittelutarvelupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava tässä ajassa ja päätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Sovelletut säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 137 Valmistelija: Kaupunginjohtaja: Päätös: kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Maankäyttöosaston esittämien perustelujen mukaan kaupunginhallitus myön tää haetun suunnittelutarveluvan. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Julkipano, päätös ELY-keskukselle ja hakijalle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, p Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 192/ /2015 Kaupunginhallitus 128 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Satakunnan maakuntakaavan on maakuntavaltuusto hyväksynyt , Ympäristöministeriö vahvistanut ja Korkein hal lin to-oi keus päättänyt Maakuntakaavaa täydentävä vaihe maa kun ta kaa va 1 on tullut hyväksytyksi maakuntavaltuustossa ja vahvistunut Ympäristöministeriön päätöksellä Maakuntahallitus on päättänyt käynnistää Satakunnan vaihe maa kun ta kaa van 2 laatimisen. Vaihemaakuntakaavan 2 teemana on ener gian tuo tan to; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kas vutur ve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja raken ne tut kulttuuriympäristöt. Vaihemaakuntakaavan 2 laadinta on käyn nis ty nyt lähtötietojen selvityksellä ja osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel man (OAS) laadinnalla. Satakuntaliitto pyytää Ulvilan kaupungin lausuntoa OAS:sta sekä esittä mään kaupungin mahdollisia tavoitteita vaihemaakuntakaavan 2 jatko suun nit te lua varten. Satakuntaliitto pyytää myös nimeämään kaupun gin yh teys hen ki lön kuntien ja sidosryhmien yhteistyöryhmään. Liitteenä ovat Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma sekä lausuntopyyntö liitteineen, joihin on täy den netty Ul vi lan kaupungin kommentit ja tavoitteet vaihemaakuntakaava 2 jatko suun nit te lua varten. Kaavatyön materiaalit ovat nähtävissä Satakuntaliiton verkkosivuilla osoit tees sa MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Maankäyttöosaston näkemyksen mukaan osallistumis- ja ar vioin ti suunni tel man sidosryhmien erillisselvityksiin tulee lisätä merkittävät huk kaläm mön tuot ta jat (mm. tietokonesalit). Selvitysluetteloon voidaan lisätä Ener gia te ho kas Harjunpää hankkeen yhteydessä toteutettu ener giatuo tan to ja aluelämpöselvitys (One 1 Oy, Pori Energia Oy). Ulvilan kaupungin tavoitteiden turvetuotannon osalta pyydetään huomioi maan Kullaan Haukisuo mahdollisena hankekohteena. Var sinais-suo men ELY-keskuksen ehdottamista vapaaehtoisista soi den suoje lu alueis ta Rottalamminkorpi ja Saarenluodon suot ovat mahdollisia jat ko suun nit te lu koh tei ta. Harjunpään pohjoispuoliset alueet sekä raideja valtatieliikenteen melualueet nähdään potentiaalisina au rin ko ener-

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 136 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 01.11.2016 klo 17:30-19:05 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 67 Ulvilan Esiopetuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 06.10.2015 klo 17:30-18:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Ulvilan koulujen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64. Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila)

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64. Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila) Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 17:30-18:17 Paikka Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila) Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 31 Toisen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 22.03.2017 klo 15:00-19:28 Paikka Ulvilan kirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Vesihuoltolaitos 3 7 Kaupungin talouskatsaus 1.1.-31.12.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 96 Kulttuurilautakunta Aika 16.09.2015 klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 56 Lausunnon antaminen eräiden museotilojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Vapaa-aikalautakunta Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:25 Paikka Kaupungintalo K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 7 V. 2014 nuorten urheilijoiden palkitseminen 13 8

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Kulttuurilautakunta Aika 01.03.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Kirjaston toiminta Harjunpäässä 28 20 Taidenäyttelyiden

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Tekninen lautakunta Aika 02.09.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 57 Teknisen lautakunnan talousarvion

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 34 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 11.04.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 18 Koulujen tuntikehys

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot