BM-KLUBIPÄIVÄN LAIVASEMINAARISSA TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BM-KLUBIPÄIVÄN LAIVASEMINAARISSA 6.6.2013 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA"

Transkriptio

1 Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2014 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2014 BM- töistä BM-KLUBI PÄIJÄT- HÄME LAATU PUHUTTAA SUOMESSA VAHVUUDET - Looginen - Esitystapa looginen selkeä - useita näkökulmia laatuun - OIVALLUS = UUDELLEEN KÄSITTEELLISTÄMINEN - Laatuopetus oppilaitoksiin - elävästi esitetty yleisölle - Pilvi- / verkkotyöskentelyn testaaminen - Ajankohtaiseen aiheeseen tartuttiin lennossa - selkeä, johdonmukainen esitys laivalla - Verkkotyöskentelyn plussat ja miinukset hyvin esitetty - Hyvä historiakatsaus laadun käsitteeseen - Laaja tutkimusaineisto - Paljon opittavia asioita - Nykyteknologian käyttö - Korkeatasoinen materiaali - Tasoltaan hyvä huomioiden tapaamiskerrat Tekniikan ja välineiden hyödyntäminen onnistunut Hyvin! Ammattilaisten työtä! - verkkotyöskentely tulevaisuutta hyvät kokemukset? - selkeä esitys laadusta - Tuotettu materiaali on oikein siististi tehty - Menetelmänä ainakin Six Sigma mainittiin - Laadun prosesseista ei puhuttu kovin paljon, joka kuitenkin on tärkeä asia - Laatutyökaluja mainittiin - Hyvä esitys (laatuluento on myös BM- työ) - Pohdinta Suomen laatuongelmista tehty syvällisesti - selkeitä ajatuksia - Laatutyökalut - Ajankohtainen aihe - Mielenkiintoinen toimintamalli verkossa - Teoria, perusasiat - Erilainen lähestymistapa aiheeseen - Sähköisten työkalujen hyödyntäminen - Verkkotyöskentelyn arviointi - Hyvä teoria - Ajankohtainen ja mielenkiintoinen teema - Mielenkiintoinen käsittelytapa koskien KL: n artikkelisarjaan SWOT - Hyvä metaprosessi - Vahva osaaminen 1

2 ASIANTUNTIJAT: - Kokemus ja näkemys näkyy - perusteellinen käsite analyysi - selkeä esitys - suullinen esitys laadukas ja innostava - monipuolinen aiheen käsittely - hyvä esittelyaineisto - Ajankohtainen aihe!! (keskustelun aihe perehtyminen klubin toimesta keskusteluun, artikkeleihin) - ideoita muille klubeille klubityöskentelyn nykyaikaistamiseksi - Erinomainen tutkielma suomalaisen laadun nykytilasta ja lisäksi se antaa näkemystä tulevaisuuden kehittämistarpeista - Asiaa käsitelty eri näkökulmista - Laadun eri versioiden käsittely - Työn tavoitteet oli selkeästi määritelty. - Hyvin dokumentoitu miten sähköisten työkalujen käyttö ja verkkotyöskentely soveltuivat BMklubitoimintaan. - Hyvin kiteytetty teoriaosuus laadun käsitteistä. - Klubityön analysointi toteutettu hyvin SWOT- muodossa. - verkon hyödyntäminen alueellisesti haastavassa BM- klubitoiminnassa - monien tärkeiden aiheiden esille tuominen ja käsittely - Tutustuminen sähköisten työkalujen hyödyntämiseen klubitöissä - Hyviä tarkennuksia laadun käsitteistä - Uuden työskentelytavan testaaminen klubilaisten kommunikoinnissa on riski mutta myös mahdollisuus. Näkisin, että tässä työssä se on onnistunut. Työssä käsiteltiin laadun teoriaa laajasti, laadusta puhuttiin ja henkilöitä haastateltiin, joten asiaa oli käsitelty usealta kantilta ja monin mielipitein: UUSI TYÖSKENTELYTAPA VERKOSSA KEHITYSKOHTEET - Kirjallinen tuotos jäi hieman sekavaksi - Esitys laivalla avasi työn vahvuudet huomattavasti paremmin - Varsinainen benchmarkkaus jäi työssä aika vähäiseen rooliin - Aineiston hyödyntäminen vielä vaiheessa - Mielestäni tässä on kyse tutkimuksesta? Pääosin! MAMK: n osalta Benchmarking! OK! - 5. Systeemin suorituskyky: Jatkuva parannus jatkuva havainnointi - Miten varsinainen benchmarking tehtiin? - Tutkimustekniikasta benchmarkkaukseen! - Yritysvierailut ja fyysinen tekemisen vertailu olisi mielestäni hyvä kehittämiskohde - sekottaa nämä kaksi eri aluetta! - benchmarking? miten esiintyy? - Aihetta oli melko vaikeata rajata, ja siksi esityksestä on tullut melko hajanainen, vaikka siihen oli perehdytty. - Mitään omaa klubin mallityötä ei ollut helppoa hahmottaa. Työ oli enemmän yleiskatsaus. - tämä esitys voisi toimia yleisesti laatuongelmien tietoisuuden herättäjänä - Keksikää lääkkeitä - Erillisten osien yhteenkytkentä 2

3 ASIANTUNTIJAT: TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Haasteellinen työskentelytapa - Perinteisten palaverien yhdistäminen verkkotyöskentelyyn - Perinteinen benchmarking? - Miten tutkimustieto käytäntöön - Tosi hyvä Tanja K:n esitys - Lehtiartikkelien hyödyntäminen Seppo: hyvä aineisto kierrossa, hyvää havainnollistamista - Mielenkiintoinen benchmarkkaava lähestymistapa - sosiaalisen media hyödyntäminen - käsitys mitä laatu on selkeä - huomio siitä miten yritykset korostavat laatua eri tavalla - Oli jo aika rajua tavaraa yhden hengen matkailuyritysten kanssa työskentelevälle yrityskehittäjälle - fokusointi/rajaaminen tai osittaminen useaan etenemislinjaan voisi edistää työtä, koska nyt runsaasti asiantuntevia osa- alueita - Klubilaisten henk.kohtaisia kokemuksia toimintamallin käytöstä olisi hyvä saada esiin tulevia sovelluksia varten. - Mitä uutta klubityössä opittiin voisi tulla kirkkaammin esiin. Ehkä laivaesityksessä tätä voisi korostaa. - Tavoitteissa esitettyyn kysymykseen Miten laatu ymmärretään Suomessa? oli kyllä löydetty kommentteja, mutta selkeä kiteytys vastaukseksi jäi puuttumaan. - Dokumentoinnissa oli jotenkin punainen lanka kateissa. Teoriaosuus, verkkotyöskentelyn kuvaus ja artikkeleiden & haastattelun analysointi olivat hieman irrallisia toisistaan. - verkon hyödyntäminen BM- yrityksiin ja niiden vertailuihin. - keskittyminen johonkin tiettyyn kysymykseen ja konkreettisempien ratkaisujen esilletuominen - Hyviä kysymyksiä nostettu esille eri yrityksistä, olisiko ollut mahdollista yrittää vastata niihin klubin laajalla kokemuksella? - Luettuani työn piti pysähtyä ja miettiä BM- prosessia ja sen sisintä tarkoitusta. En löytänyt varsinaisesti BM- prosessia tai se oli liian itsestäänselvyys työntekijöille mutta jäi lukijalle epäselväksi. Työn käsittely oli mielestäni tutkielmatyyppinen: BENCHMARKKAUS JÄI EPÄSELVÄKSI - Työssä käsitellään useita tärkeitä asioita. Niiden syvällisyys jää kuitenkin puuttumaan. - Kiinnostavimmat aiheet ovat: o sähköisten työkalujen käyttö laatu- BM- toiminnassa, etenkin Facebook. o lyhyet esimerkit siitä, miten yritykset ymmärtävät laadun luvussa 8 - Parhaiten mielestäni työtä pystyy hyödyntämään valittaessa itselle jotakin tarkempaa aihetta klubityöksi. Tämä työ antaa näkemyksiä eri osa- alueille. 3

4 BM- KLUBI TURKU 1 TUOTEKEHITYSMALLIN KEHITTÄMINEN BENCHMARKINGIN AVULLA SOVELLETTAVUUDEN ARVIOINTIA ERI ORGANISAATIOISSA VAHVUUDET ASIANTUNTIJAT: - Selkeä esitys, joka valaisee hyvin eri puolia asiasta, tuotekehityksestä. Antaa vastauksia myös - Paljon on pohdittu - Muuttuiko karin malli? Ei löydy painetusta materiaalista. - hyvä teoreettinen pohja - selvästi rajattu: kehitysmallin vaiheet - tavoite: check- lista onnistui - Systemaattisuus - Klassinen ote - Viitekehityksestä käytäntöön - Pohjana EFQM/ISO Benchmarking hyvin laaja alainen ja kattava - Hyvä kuvaus T&K: n perusteista - Sudenkuopat - Hyvä pohjatyö - analyyttinen lähestyminen - laaja sovellettavuuden selvittäminen - organisoitu toteutus - Virta vapauden soi - Tuotteen määrittely, mitä asiakas haluu - Vuoropuhelua kuulijoiden kanssa - Mistä työ tehtiin? Ydin? - Ajan niukkuus - Parityömetodi 7 lohkossa - Kokemusten jako - Esimerkkinä elintarvike tuotteistus *) - Valmiin malli benchmarkkaus - Johtamisrajaus *) - Tärkeä aihealue! - Hyvin perehdytty aihealueeseen - Toimialarajat ylittävä toimintatapa - Aihealue käsitelty kattavasti, vaikka on laaja kokonaisuus - sudenkuopat hyvä pohja lisäkehittämiselle (kovin tutun kuuloisia pienten matkailu yritysten kanssa toimivalle ) - vahva yritysyhteistyö - saatu kokemusta miltä tuntuu toimia klubin jäsenenä sekä klubin asiakkaana - Hyvin avattu mitä kaikkea tuotekehitys voi pitää sisällään - Työn tavoite kuvattu hyvin, samoin rajaus - kehitettyä mallia kokeiltiin useissa erityyppisissä organisaatioissa - Mallin soveltuvuus usealle toimialalle - Standardien ja lakien huomioiminen työn pohjaksi - Riittävä määrä BM- kohteita - Kehittämistä voi ja pitää kehittää oivallus - Työssä näkyvissä laaja asiantuntemus tuotekehityksestä 4

5 - Systematiikka - Työajan investointi on suuri - Klubin työskentelytapa hyvin kuvattu. - Työssä kehitettyä mallia oli testattu useissa erityyppisissä organisaatioissa - Tuotekehityksen sudenkuopat- lista vaikuttaa pitkän kokemuksen omaavien henkilöiden ammattitaitoiselta kiteytykseltä. - työn selkeys, todella loppuun hiottu BM- klubitoimintamalli - Tuotekehitykseen liittyvän problematiikan ja erilaisten lähestymistapojen koonti yhteen paikkaan. - Työn rajaus ja siinä pysyminen koko työn osalta. - Hyvä ja systemaattinen malli sekä lähestymistapa - Kattavasti benchmarkattu - Hyvät lähteet - Perustuu EFQM- malliin - Käytännön läheinen lähestyminen - Hyödynnettävissä - Työssä oli toteutettu parityöskentelyä, joka oli osoittautunut hyväksi. Parityöskentely tuo työskentelyyn ehkä myös erilaista tehokkuutta. Pieni ymmärrys tuli työn asiakokonaisuudesta siis siitä, että jostain suuremmasta on kyse ja sillä olisi tehty 7 testausta. Mikäli tuotekehityksen sudenkuopat olivat BM- tuloksista johdettuja, niin työssä oli päästy myös organisaatiota hyödyntäviin tuloksiin: HYVÄ OMAN TYÖN ARVIOINTI JA TYÖSTÄ HUOKUU SE, ETTÄ OSAAMISTA JA KOKEMUKSIA ON PYSTYTTY JAKAMAAN. KEHITYSKOHTEET - Tuotekehitysbenchmarking Suomen Teknologiateollisuuden suuryrityksistä olisi ollut erittäin mielenkiintoista vielä kuulla. - Tuotekehitys on vanha asia mitä tässä pyrittiin kehittämään? - Karin malli on sekava kaipaa parempaa esittelyä. - turhan paljon vakuuttelua - asiakkaan osallistuminen jäi epäselväksi - mitä uutta? - Keskittyminen olennaiseen - Palvelumuotoilun käyttömahdollisuudet - Palvelutuotekohtaiset erityisvaatimukset. oli hoidettu - Näyttö tehdydtä työstä tulisi selkeästi kertoa! - Miten Kari malli parantui benchmarkingin aikana? - Keep it simple - tuotekehitysmallin ja työprosessin selkeämpi erottuminen helpottaisi lukijaa - Laulukuorobenchmarking harj. - Kalvojen tekstiin lukulasien jakaminen - Tuottajan ja ostajan shareing profits - laajuus, haasteet ja rajaus - Force fit - Eettiset kysymykset hyvä/huono - Tarpeiden kohtaaminen tuotteen ympärillä - Tuote on usein kokoonpano useiden osavalmistajien taholta. Miten malli toimii tässä ympäristössä? - UFO pari, koska 12 jäsentä teki 7 alueen parityötä 12/2 = 6 5

6 ASIANTUNTIJAT: - PS. Malli olikin rakennettu, kehitettiinkö valmista mallia paremmaksi+ Mitä parannuksia saatiin aikaan? Miten parannettu malli benchmarkattiin? Tavoitteenako oli löytää yrityskohtaisia malleja kehittää oma tuotekehitysmalli? - miten saadaan motivoitua pieniä yrityksiä kehittämiseen? - Esitys oli hieman sekava, jäi epäselväksi onko kehitetty malli tarkoitettu tuotekehitysprojektin arviointimalliksi vai malliksi miten tuotekehitysprojekti viedään läpi - Koska benchmarkkaustulokset pidettiin salaisina (hyvin perustein), oli ulkopuolisen vaikea saad hyötyjä irti. - DDCA Double Loop = mentaalinen kehitysmalli (vai tuleeko liian vaikeaa joillekin aloille?) - Asiakastarpeen kartoitus QFD? - Tuotekehitysprosessi DFSS? - Työ vielä hieman teoreettisella tasolla ja siitä olisi voinut kehittää tuotekehityksen ns. ideaaliprosessi ideasta asiakkaalle - Mainintaa Opimme uutta olisi hyvä konkretisoida enemmän mitä uusia eväitä tuotekehityksestä on opittu. Ehkä laivaseminaarissa kuullaan. - EFQM- mallin ja ISO9001- standardin eri kohtien hyödyntäminen tuntui hieman väkinäiseltä - Työn dokumentaatiosta jäi hieman epäselväksi taetattiinko luotua tuotekehitysmallia vai tuotekehityksen arviointimallia. - Kuten työssä todettiin testauksen yksityiskohtaiset tulokset jäivät organisaatioiden omaan kayttöön dokumentoidusta työstä oli vaikea hahmottaa miten hyvin kehitetty malli toimi erilaisissa organisaatioissa. - Voiko hyvin toimivaa toimintamallia enää kehittää ilman uusia hullunrohkeita klubilaisia - Konkretia puuttuu, esimerkkejä tulisi olla. - Läheskään kaikki organisaatiot eivät tee tuotekehitystä arvoista ja strategioista lähtien, joten kyseinen lähestymistapa tekee esitettyä lähestymistapaa liian teoreettiseksi. - Olisi mukava kuulla tarkemmin tuloksista. - Lähtötavoitetila jäi avoimeksi - Työn lopullinen analyysi ja oppi jäi avoimeksi - Työ oli vaikea lukea. En löytänyt johdonmukaisuutta, mikä johtui ehkä myös siitä, ettei otsikointi ja sivunvaihdot olleet kohdallaan. Työssä hypättiin isoihin saappaisiin, mutta asian selvittäminen lukijalle unohtui. Meni aikaa ennen kuin ymmärsin, mistä on kyse ja ehkä se jäi vieläkin hieman epäselväksi. Hyödynnettävyys ja kokonaisuuden epäselvyyden vuoksi vielä arvoitukseksi: LAAJA KOKONAISUUS, JONKA ESITTÄMINEN LUKIJALLE MUUTAMILLA SIVUILLA ON HAASTEELLISTA. TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Tuotekehitykseen liittyvä mallinnus kiinnostaa alalla työskenteleviä ja tämä työ tarjoaa siihen näkemyksiä. - Työn alussa on 2. lukuna kohdennus ja rajaus, mikä pitäisi olla jokaisessa työssä. 6

7 - Työ antaa yleisnäkemyksen tuotekehityksen eri mallintamistavoista ja myös lähestymistavoista. Se on erityisen hyvä tietoisku kyseisten asioiden kanssa työskenteleville. Konkreettisten esimerkkien puuttuminen tekee siitä vaikeaselkoisemman muille. 7

8 BM-KLUBI HELSINKI 4 KOKEMUSTA RIKKAAMPI ASIAKAS VAHVUUDET - Esimerkkinä Kalle Konsultin kontaktipisteet taulukko on hyvin konkreettinen ja helposti hyödynnettävissä - Pahoittelen, etten tutustunut työhön etukäteen, jäi vähän hajanaiseksi esityksen perusteella - Palvelumuotoilutermi avattiin - Aiheeseen perehdytty, teoria - Prosessi jota kehitetään on kuvattu selkeästi - Kalle Konsultin palvelupolku hyvä - oivallus palvelumuotoilun olemuksesta - useampi esimerkki - Työn tulokset kiteytetty hyvin - Työ muokkasi tekijöiden omia ajatuksia paljon - kohteet erilaisia (huomioitu erilaisia kohteita) - Malli Kalle Konsultti- prosessissa hyvä - Pitkäjänteisen työn tulos näkyy klubityössä, hyödynnetty 2013 laivaseminaarin palautetta - Palvelumuotoilun termit avattu hyvin selkokielisiksi - Aidot BM- vierailut oppeineen kuvattu sekä kirjallisessa että sanallisessa esityksessä laivalla - Hyvin tiivistetty mitä klubi oppi ja mitä hyotyjä sai klubityötä työstäessään. - Kokeiluversion jalostaminen esityskokonaisuudeksi - Palvelu Design- käsitteen todentava 2 selkeää näkökulmaa - Tutkimustyön oheisena esittely - Arvoketju 8 vaihetta - Kiinnostava - Asiantunteva - Selkeästi esitetty - Klubin oma, itse kehittämä malli - Asiakkaan aistien oivaltaminen - Hyvät BM. kohteet: SOL ja Päijät - Häme - Avoin esitys ja nimetyt kontaktit - Materiaali ja kontaktit hyödynnettävissä - Tehty BM- työ hyvin havainnollisesti esitetty - Tietojärjestelmän (SOL) kehityksen yhdistäminen - Hyvä ja havainnollinen esitys Herkko (Kalle Kons.) - Kuva kertoo enemmän kun sanat. - Hyvä ja kuvaava kysymyslista - Hyvä kirjallinen esitys - Elävä esimerkki - Löytäneet Parhaan - Järjestelmällisyys - Vanha asia uuteen ja mielenkiintoiseen hahmoon - Kytkentä tutkittuun - Paljon tehty työtä - Asiantuntija ulkopuolisena sparraajana - Terminologia tutuksi - Tärkeää kehittämiselle - kysymyslista - Mielenkiintoiset benchmarking- kohteet 8

9 ASIANTUNTIJAT: - Prosessi ja (aiheeseen liittyvä määrittely?) - Sparraaja ulkopuolelta ohjasi työtä ja tuki prosessia - Selkeä terminologia/sen esittäminen - Kohdevalinta: haettiin parhaita mahdollisia kohteita ( benchmarking) - Kartoittavat kysymykset meidän kaikkien hyödynnettäviksi - Teorian ja käytännön hyvä, monipuolinen yhdistäminen työssä & osallistujien toimintana - Uusi asia, joka tulee jatkossa olemaan trendinä - Termin avautuminen ainakin itselle - Hyvä lähestymistapa - Sattuvia määritelmiä ja termejä - Benchmarking - Työn jatkuminen tälle kaudelle ja loppuun - Mielenkiintoista teoriaa - Asiakastarpeet hyvin huomioiva lähestymistapa - Auttaa palveluntarjoajaa ymmärtämään tarpeet - Käsittelee kattavasti aihetta - Työ on hyvin hyödynnettävissä palveluorganisaatiossa toimialasta riippumatta - Seikkaperäinen selvitys palvelumuotoilun periaatteista - Aihe on mielenkiintoinen - Aiemmin vieraat termit, kuten palvelumuotoilu, palvelupolku, palvelutuokiot ja kontaktipisteet aukenivat hyvin työssä esitettyjen esimerkkien kautta. - Käyty aidosti tutustumassa kahteen ulkopuoliseen yritykseen ja hyödynnetty benchmarkmenetelmää - Työn lopussa hyvä selkeä yhteenveto - kehitetty mallia annetun palautteen mukaan jolloin k- prosessi etenee tehokkaasti - Hyvä työn rajaus ja siinä myös pysyminen - käytännön toteutus on konkreettinen ja hyvin esitetty - viitekehys tarjoaa mahdollisuuden soveltaa aihetta myös muunlaisiin ympäristöihin. - Syvällinen perehtyminen ja analysointi aiheesta - Sekavan terminologian täsmentäminen - Ongelman esittäminen ja analyysi - prosessimainen kuvaus ja lähestymistapa - Hyvät case esimerkit - Yhteenveto mietitty - Ensi lukemalta heti jämäkkä kokonaisuus. Kuten klubilaiset toteavat niin palvelumuotoilu hakee vielä paikkaansa. Kuvattu työkalu on mielenkiintoinen, käytännön läheinen ja siksi mielestäni myös käyttökelpoinen. Laadun ammattilaisten/-gurujen käyttö antaa työlle myös uskottavuutta nyt ja jatkossa: KEHITTÄMISEN SUHTEEN PALVELUPUOLI ON USEILLA ALUEILLA VIELÄ MELKO NEITSEELLISESSÄ TILASSA MUTTA TYÖKALU ANTAA MAHDOLLISUUDEN YMMÄRTÄÄ KEHITTÄMISEN TARPEEN. KEHITYSKOHTEET - Klubin omat opit ja siirto omaan toimintaan jäi epäselväksi. - BM- prosessin kehittymisen kuvaus jäi vajaaksi. - Työ voisi olla kompakti, yksinkertaisempi 9

10 ASIANTUNTIJAT: - Mahdollisimman yhteinen malli kaikille? - Esitys laivalla jäi hieman sekavaksi, vaikka kirjallinen klubityö oli selkeä ja johdonmukainen kannattaisi ehkä esitysmateriaaliksi poimia muutama Power Point- slide koko työn selauksen sijaan - Esityksessä laivalla arkailtiin alussa turhaan. Loppua kohti ylpeys tehdystä työstä alkoi näkyä esiintymisessä. Hyvät vastaukset yleisön kysymyksiin! - Mitkä ovat palvelun muodot? - Toimialakokonaisuudet? - Käsitteellistäminen jatkuu, koska ilmiö on monimutkainen - Julkinen ja yritysrahoitus rajaa. - P.S. Hahmo Muoto = Eheä kokonaisuus = Toimintokokonaisuus Kokonaiselämys? Käsitteellistäminen menossa eli hakusessa - aistikokemuksen lisäksi olisi hyvä arvioida asiakkaan kognitiiviset ja tunne prosessit - Miten malli parani benchmarkkauksella? - Materiaalia voisi sen esitettävyyden osalta jalostaa! - Esitystekniikka - Esitys sekava, kun en ollut ehtinyt tutustumaan kirjalliseen raporttiin - Miten tähän voisi jatkossa tehdä yleisemmän mallin/taulukon tms., jotta kuka tahansa voisi hyödyntää tätä erinomaista työtä. - Käytännön sovellusten tulevaisuudessa - Mittareiden kehittäminen - Vielä syvemmälle asiaan eteneminen - Työn rajaus hieman epäselvä - Klubin oma oppiminen ei selviä työstä - Bm- prosessi hämärästi taustana - 3 BM- Casen saamat hyödyt palvelumuotoilun käyttämisestä jäivät hieman himmeiksi. Niitä voisi korostaa laivaesityksessä - Työn tavoitteet olisi voinut kirjata selkeämmin. - Tehtävän rajaus olisi voinut olla konkreettisemmin dokumentoitu - Työssä ei ollut dokumentoituna miten palautetta on annettu organisaatioille joita benchmarkattiin. - Vahvan käyttäjäläheisyyden hyödyntäminen BM- työssä - Palvelumuotoilu on sanana mitäänsanomaton, vaikkakaan ei harhaanjohtava. Olisi voinut olla iskevämpikin Esim. asiakkaan ja palvelun välinen vuorovaikutus palvelutilanteessa tms. - Miten laajemmin hyödynnettävissä - Mitä tästä eteenpäin - Hyödynnettävyyttä ehkä laski hieman se, että tässäkin tapauksessa varsinainen parantamisen toteuttaminen jää organisaatiolle eikä lopullista tulosta voida täysin arvioida: RIITTÄVÄT HENKSELIT TYÖKALULLE (= LISÄÄ ONNISTUNEITA KÄYTTÖKOKEMUKSIA JA ALAN HYVÄKSYNTÄ) JA SEN JÄLKEEN TYÖKALUN VIRALLISTAMINEN. TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Teoria ja käytännön esimerkki ovat hyvässä tasapainossa keskenään, erityisesti hyvin esitetty konkretisointi Päijät-Hämeen keskussairaalan osalta - Tuo selkeästi esille yhden oleellisen, mutta monesti aliarvostetun alueen asiakaspalvelussa, jolla sitä voidaan parantaa ja myös tehdä kustannustehokkaammaksi. - Esimerkin konkreettisuus on hyödyntämisen kannalta keskeisessä asemassa ja tässä se onnistuu erinomaisesti sairaalaesimerkin toimesta. 10

11 BM-KLUBI HELSINKI 5 UUDEN ORGANISAATION MINIMIVAATIMUKSET LAADULLE (Työ kesken, jatkuu) VAHVUUDET - Vahva pohjatyö. Tästä on hyvä jatkaa - Hyvät valmistelut - Hyvät materiaalit - Jäsenten laatu mielipidevaikuttajat ovat yhdistyksen jäseniä. - Avoimin mielin ja rohkeasti lähtenyt liikkeelle - Idea: myyntiä, joka liittyy moottoripyöräilyyn, esim. tarvikkeita, laukkuja ym. - Vapaa- ehtoistyö ja muu rahan keräys: tuotemyynti - On pohdittu - Hyvä alku, jatkakaa valitsemallanne tiellä - Halu benchmarkata, eli oppia toisilta - Kiinnostava harrastus, joka vaatii paljon turvallisuuteen liittyviä asioita panostus koulutukseen ja turvavälineiden ja varusteiden myyntiin - Panostus turvallisuuteen ja turvallisuuslaatuun. - toimiva työkalu yrityksille - turvallisuusmittareiden määritystarpeet - verkostoituminen ajatus - mielipideajattelu - vuorovaikutteisuus, palautteiden antaminen - Pienyritykset mukaan, hyvä - Näistä asioista pitäisi puhua enemmän yritysneuvinnassa, kun autetaan perustamaan uusia yrityksiä - Hyvä idea johtaa kokonaisuus EFQM: stä, joka on hyvin kasvava malli - Aihe kehityskelpoinen ennakoidaan, ei ohjata toimia peruutuspeiliin katsomalla KEHITTÄMISKOHTEET - Harrastajien turvallisuus, asennekoulutus - Turvallisuusmittarit - Harrastajan turvavarustus - käytettyjen laitteiden turvallisuus ja huolto - Luoda moottoripyöräilyn turvallisuus brandy ja tytäryhtiö, joka pitää sisällään harrastajien koulutusta tuote- brandyn lisäksi! - Onko liian haastava johtaa turhautumiseen - Aihe yrityksen alkuun pääseminen ja laatu. Palaute: Heti alusta toiminnan laatu oltava kunnossa! - Verkottumiseen ja kokoontumisiin enemmän näkyväksi Mitä tilaisuuksia tarjotaan moottoripyöräilijöille. - Idea yhdistelkää tilaisuuksia mielenkiintoisin taidetapahtumiin, musiikkitialisuuksiin ja kurssit nuorille!!! A) Ajaminen, B) TURVALLISUUS C) Mitä ei saa tehdä: erityisesti nuorille. - Mitä haluat? Epäselvää - Ideoita - Oli juttelua. po. jämäkämpää - muista tarina, ei ammattitermejä, konkreettista, käytännön läheistä 11

12 - henkilöstöasioissa tärkeää miettiä myös vapaaehtoishenkilöstön roolit. Tähän voisi käyttää BM- kohteena esim. SPR tai MLL tai SRK: t tai Martat - Mielikuvan parantaminen - Turvallisuusasiat - Arvojen määrittäminen: ensin vai jäsenhankinnan yhteydessä? - Arvot ohjaavat jäsenhankintaa, esim. miten vahvasti yhteiskunnallinen vastuu (esim. turvallisuusasiat) näkyy arvoissa näkyy vaikuttaa jäsenhankintaan, yhteistyökumppanuuksiin - Pienyritys ja sen laatuvaatimukset minimisään: ala varmasti vaikuttaa, nyt olisi hyvä saada työnne kautta listattua/määr. asiat/näkökulmat, joiden kautta laatua mietitään. - Kertokaa tarinana - Vastuullisuus laajemmin koko yhteiskunnassa nuoret/keski-ikäiset - Tarinallistaminen - Turvallisuus - Sitoutumiseen kiinnitettävä huomiota - Vaiheistus - Yrittäjätarinat Hyvät ja huonot kokemukset - Turvallisuusnäkökohta - laajuus ja yksityiskohtaisuus, voiko tiivistää asiaa? - Eteneminen laadun portain ettei asia tukehdu heti alkuunsa - Muistakaa benchmarking - Olisi hyvä erottaa selvästi onko kyse yritystoiminnasta vai yleishyödyllisestä yhdistyksestä - Hakuammuntaa, tekemisen puutetta miten osoitat laadiukkuutesi? - Benchmarking vastaaviin organisaatioihin, jotka ovat alussa. Kohtaan Käytännöt yksinkertaisia kysymyksiä vallitsevista käytännöistä. - selkokieliset ja kiinnostavalla kirjoitetut ohjeet - ylläpidettävä/ ajan tasalla - lähdetään pienestä laajennetaan pikku hiljaa - yksinkertaisuutta - Pienten yritysten into ja kyky tähän - mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi - Tarina hyppi aika sekavasti aiheesta toiseen - EFQM- mallin vääntäminen eri sovelluksiin alkaa olla ehkä turhankin yleinen teemä klubitöissä. 12

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot

Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Kari Itkonen. Osaamisen itsearviointityökalun kehittäminen yhteistyössä pk-yritysten kanssa

Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Kari Itkonen. Osaamisen itsearviointityökalun kehittäminen yhteistyössä pk-yritysten kanssa Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Kari Itkonen Osaamisen itsearviointityökalun kehittäminen yhteistyössä pk-yritysten kanssa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 26 Osaamisen itsearviointityökalun

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan näkökulmana oli verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena oli syventää

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot