BM-KLUBIPÄIVÄN LAIVASEMINAARISSA TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BM-KLUBIPÄIVÄN LAIVASEMINAARISSA 6.6.2013 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA"

Transkriptio

1 Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2014 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2014 BM- töistä BM-KLUBI PÄIJÄT- HÄME LAATU PUHUTTAA SUOMESSA VAHVUUDET - Looginen - Esitystapa looginen selkeä - useita näkökulmia laatuun - OIVALLUS = UUDELLEEN KÄSITTEELLISTÄMINEN - Laatuopetus oppilaitoksiin - elävästi esitetty yleisölle - Pilvi- / verkkotyöskentelyn testaaminen - Ajankohtaiseen aiheeseen tartuttiin lennossa - selkeä, johdonmukainen esitys laivalla - Verkkotyöskentelyn plussat ja miinukset hyvin esitetty - Hyvä historiakatsaus laadun käsitteeseen - Laaja tutkimusaineisto - Paljon opittavia asioita - Nykyteknologian käyttö - Korkeatasoinen materiaali - Tasoltaan hyvä huomioiden tapaamiskerrat Tekniikan ja välineiden hyödyntäminen onnistunut Hyvin! Ammattilaisten työtä! - verkkotyöskentely tulevaisuutta hyvät kokemukset? - selkeä esitys laadusta - Tuotettu materiaali on oikein siististi tehty - Menetelmänä ainakin Six Sigma mainittiin - Laadun prosesseista ei puhuttu kovin paljon, joka kuitenkin on tärkeä asia - Laatutyökaluja mainittiin - Hyvä esitys (laatuluento on myös BM- työ) - Pohdinta Suomen laatuongelmista tehty syvällisesti - selkeitä ajatuksia - Laatutyökalut - Ajankohtainen aihe - Mielenkiintoinen toimintamalli verkossa - Teoria, perusasiat - Erilainen lähestymistapa aiheeseen - Sähköisten työkalujen hyödyntäminen - Verkkotyöskentelyn arviointi - Hyvä teoria - Ajankohtainen ja mielenkiintoinen teema - Mielenkiintoinen käsittelytapa koskien KL: n artikkelisarjaan SWOT - Hyvä metaprosessi - Vahva osaaminen 1

2 ASIANTUNTIJAT: - Kokemus ja näkemys näkyy - perusteellinen käsite analyysi - selkeä esitys - suullinen esitys laadukas ja innostava - monipuolinen aiheen käsittely - hyvä esittelyaineisto - Ajankohtainen aihe!! (keskustelun aihe perehtyminen klubin toimesta keskusteluun, artikkeleihin) - ideoita muille klubeille klubityöskentelyn nykyaikaistamiseksi - Erinomainen tutkielma suomalaisen laadun nykytilasta ja lisäksi se antaa näkemystä tulevaisuuden kehittämistarpeista - Asiaa käsitelty eri näkökulmista - Laadun eri versioiden käsittely - Työn tavoitteet oli selkeästi määritelty. - Hyvin dokumentoitu miten sähköisten työkalujen käyttö ja verkkotyöskentely soveltuivat BMklubitoimintaan. - Hyvin kiteytetty teoriaosuus laadun käsitteistä. - Klubityön analysointi toteutettu hyvin SWOT- muodossa. - verkon hyödyntäminen alueellisesti haastavassa BM- klubitoiminnassa - monien tärkeiden aiheiden esille tuominen ja käsittely - Tutustuminen sähköisten työkalujen hyödyntämiseen klubitöissä - Hyviä tarkennuksia laadun käsitteistä - Uuden työskentelytavan testaaminen klubilaisten kommunikoinnissa on riski mutta myös mahdollisuus. Näkisin, että tässä työssä se on onnistunut. Työssä käsiteltiin laadun teoriaa laajasti, laadusta puhuttiin ja henkilöitä haastateltiin, joten asiaa oli käsitelty usealta kantilta ja monin mielipitein: UUSI TYÖSKENTELYTAPA VERKOSSA KEHITYSKOHTEET - Kirjallinen tuotos jäi hieman sekavaksi - Esitys laivalla avasi työn vahvuudet huomattavasti paremmin - Varsinainen benchmarkkaus jäi työssä aika vähäiseen rooliin - Aineiston hyödyntäminen vielä vaiheessa - Mielestäni tässä on kyse tutkimuksesta? Pääosin! MAMK: n osalta Benchmarking! OK! - 5. Systeemin suorituskyky: Jatkuva parannus jatkuva havainnointi - Miten varsinainen benchmarking tehtiin? - Tutkimustekniikasta benchmarkkaukseen! - Yritysvierailut ja fyysinen tekemisen vertailu olisi mielestäni hyvä kehittämiskohde - sekottaa nämä kaksi eri aluetta! - benchmarking? miten esiintyy? - Aihetta oli melko vaikeata rajata, ja siksi esityksestä on tullut melko hajanainen, vaikka siihen oli perehdytty. - Mitään omaa klubin mallityötä ei ollut helppoa hahmottaa. Työ oli enemmän yleiskatsaus. - tämä esitys voisi toimia yleisesti laatuongelmien tietoisuuden herättäjänä - Keksikää lääkkeitä - Erillisten osien yhteenkytkentä 2

3 ASIANTUNTIJAT: TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Haasteellinen työskentelytapa - Perinteisten palaverien yhdistäminen verkkotyöskentelyyn - Perinteinen benchmarking? - Miten tutkimustieto käytäntöön - Tosi hyvä Tanja K:n esitys - Lehtiartikkelien hyödyntäminen Seppo: hyvä aineisto kierrossa, hyvää havainnollistamista - Mielenkiintoinen benchmarkkaava lähestymistapa - sosiaalisen media hyödyntäminen - käsitys mitä laatu on selkeä - huomio siitä miten yritykset korostavat laatua eri tavalla - Oli jo aika rajua tavaraa yhden hengen matkailuyritysten kanssa työskentelevälle yrityskehittäjälle - fokusointi/rajaaminen tai osittaminen useaan etenemislinjaan voisi edistää työtä, koska nyt runsaasti asiantuntevia osa- alueita - Klubilaisten henk.kohtaisia kokemuksia toimintamallin käytöstä olisi hyvä saada esiin tulevia sovelluksia varten. - Mitä uutta klubityössä opittiin voisi tulla kirkkaammin esiin. Ehkä laivaesityksessä tätä voisi korostaa. - Tavoitteissa esitettyyn kysymykseen Miten laatu ymmärretään Suomessa? oli kyllä löydetty kommentteja, mutta selkeä kiteytys vastaukseksi jäi puuttumaan. - Dokumentoinnissa oli jotenkin punainen lanka kateissa. Teoriaosuus, verkkotyöskentelyn kuvaus ja artikkeleiden & haastattelun analysointi olivat hieman irrallisia toisistaan. - verkon hyödyntäminen BM- yrityksiin ja niiden vertailuihin. - keskittyminen johonkin tiettyyn kysymykseen ja konkreettisempien ratkaisujen esilletuominen - Hyviä kysymyksiä nostettu esille eri yrityksistä, olisiko ollut mahdollista yrittää vastata niihin klubin laajalla kokemuksella? - Luettuani työn piti pysähtyä ja miettiä BM- prosessia ja sen sisintä tarkoitusta. En löytänyt varsinaisesti BM- prosessia tai se oli liian itsestäänselvyys työntekijöille mutta jäi lukijalle epäselväksi. Työn käsittely oli mielestäni tutkielmatyyppinen: BENCHMARKKAUS JÄI EPÄSELVÄKSI - Työssä käsitellään useita tärkeitä asioita. Niiden syvällisyys jää kuitenkin puuttumaan. - Kiinnostavimmat aiheet ovat: o sähköisten työkalujen käyttö laatu- BM- toiminnassa, etenkin Facebook. o lyhyet esimerkit siitä, miten yritykset ymmärtävät laadun luvussa 8 - Parhaiten mielestäni työtä pystyy hyödyntämään valittaessa itselle jotakin tarkempaa aihetta klubityöksi. Tämä työ antaa näkemyksiä eri osa- alueille. 3

4 BM- KLUBI TURKU 1 TUOTEKEHITYSMALLIN KEHITTÄMINEN BENCHMARKINGIN AVULLA SOVELLETTAVUUDEN ARVIOINTIA ERI ORGANISAATIOISSA VAHVUUDET ASIANTUNTIJAT: - Selkeä esitys, joka valaisee hyvin eri puolia asiasta, tuotekehityksestä. Antaa vastauksia myös - Paljon on pohdittu - Muuttuiko karin malli? Ei löydy painetusta materiaalista. - hyvä teoreettinen pohja - selvästi rajattu: kehitysmallin vaiheet - tavoite: check- lista onnistui - Systemaattisuus - Klassinen ote - Viitekehityksestä käytäntöön - Pohjana EFQM/ISO Benchmarking hyvin laaja alainen ja kattava - Hyvä kuvaus T&K: n perusteista - Sudenkuopat - Hyvä pohjatyö - analyyttinen lähestyminen - laaja sovellettavuuden selvittäminen - organisoitu toteutus - Virta vapauden soi - Tuotteen määrittely, mitä asiakas haluu - Vuoropuhelua kuulijoiden kanssa - Mistä työ tehtiin? Ydin? - Ajan niukkuus - Parityömetodi 7 lohkossa - Kokemusten jako - Esimerkkinä elintarvike tuotteistus *) - Valmiin malli benchmarkkaus - Johtamisrajaus *) - Tärkeä aihealue! - Hyvin perehdytty aihealueeseen - Toimialarajat ylittävä toimintatapa - Aihealue käsitelty kattavasti, vaikka on laaja kokonaisuus - sudenkuopat hyvä pohja lisäkehittämiselle (kovin tutun kuuloisia pienten matkailu yritysten kanssa toimivalle ) - vahva yritysyhteistyö - saatu kokemusta miltä tuntuu toimia klubin jäsenenä sekä klubin asiakkaana - Hyvin avattu mitä kaikkea tuotekehitys voi pitää sisällään - Työn tavoite kuvattu hyvin, samoin rajaus - kehitettyä mallia kokeiltiin useissa erityyppisissä organisaatioissa - Mallin soveltuvuus usealle toimialalle - Standardien ja lakien huomioiminen työn pohjaksi - Riittävä määrä BM- kohteita - Kehittämistä voi ja pitää kehittää oivallus - Työssä näkyvissä laaja asiantuntemus tuotekehityksestä 4

5 - Systematiikka - Työajan investointi on suuri - Klubin työskentelytapa hyvin kuvattu. - Työssä kehitettyä mallia oli testattu useissa erityyppisissä organisaatioissa - Tuotekehityksen sudenkuopat- lista vaikuttaa pitkän kokemuksen omaavien henkilöiden ammattitaitoiselta kiteytykseltä. - työn selkeys, todella loppuun hiottu BM- klubitoimintamalli - Tuotekehitykseen liittyvän problematiikan ja erilaisten lähestymistapojen koonti yhteen paikkaan. - Työn rajaus ja siinä pysyminen koko työn osalta. - Hyvä ja systemaattinen malli sekä lähestymistapa - Kattavasti benchmarkattu - Hyvät lähteet - Perustuu EFQM- malliin - Käytännön läheinen lähestyminen - Hyödynnettävissä - Työssä oli toteutettu parityöskentelyä, joka oli osoittautunut hyväksi. Parityöskentely tuo työskentelyyn ehkä myös erilaista tehokkuutta. Pieni ymmärrys tuli työn asiakokonaisuudesta siis siitä, että jostain suuremmasta on kyse ja sillä olisi tehty 7 testausta. Mikäli tuotekehityksen sudenkuopat olivat BM- tuloksista johdettuja, niin työssä oli päästy myös organisaatiota hyödyntäviin tuloksiin: HYVÄ OMAN TYÖN ARVIOINTI JA TYÖSTÄ HUOKUU SE, ETTÄ OSAAMISTA JA KOKEMUKSIA ON PYSTYTTY JAKAMAAN. KEHITYSKOHTEET - Tuotekehitysbenchmarking Suomen Teknologiateollisuuden suuryrityksistä olisi ollut erittäin mielenkiintoista vielä kuulla. - Tuotekehitys on vanha asia mitä tässä pyrittiin kehittämään? - Karin malli on sekava kaipaa parempaa esittelyä. - turhan paljon vakuuttelua - asiakkaan osallistuminen jäi epäselväksi - mitä uutta? - Keskittyminen olennaiseen - Palvelumuotoilun käyttömahdollisuudet - Palvelutuotekohtaiset erityisvaatimukset. oli hoidettu - Näyttö tehdydtä työstä tulisi selkeästi kertoa! - Miten Kari malli parantui benchmarkingin aikana? - Keep it simple - tuotekehitysmallin ja työprosessin selkeämpi erottuminen helpottaisi lukijaa - Laulukuorobenchmarking harj. - Kalvojen tekstiin lukulasien jakaminen - Tuottajan ja ostajan shareing profits - laajuus, haasteet ja rajaus - Force fit - Eettiset kysymykset hyvä/huono - Tarpeiden kohtaaminen tuotteen ympärillä - Tuote on usein kokoonpano useiden osavalmistajien taholta. Miten malli toimii tässä ympäristössä? - UFO pari, koska 12 jäsentä teki 7 alueen parityötä 12/2 = 6 5

6 ASIANTUNTIJAT: - PS. Malli olikin rakennettu, kehitettiinkö valmista mallia paremmaksi+ Mitä parannuksia saatiin aikaan? Miten parannettu malli benchmarkattiin? Tavoitteenako oli löytää yrityskohtaisia malleja kehittää oma tuotekehitysmalli? - miten saadaan motivoitua pieniä yrityksiä kehittämiseen? - Esitys oli hieman sekava, jäi epäselväksi onko kehitetty malli tarkoitettu tuotekehitysprojektin arviointimalliksi vai malliksi miten tuotekehitysprojekti viedään läpi - Koska benchmarkkaustulokset pidettiin salaisina (hyvin perustein), oli ulkopuolisen vaikea saad hyötyjä irti. - DDCA Double Loop = mentaalinen kehitysmalli (vai tuleeko liian vaikeaa joillekin aloille?) - Asiakastarpeen kartoitus QFD? - Tuotekehitysprosessi DFSS? - Työ vielä hieman teoreettisella tasolla ja siitä olisi voinut kehittää tuotekehityksen ns. ideaaliprosessi ideasta asiakkaalle - Mainintaa Opimme uutta olisi hyvä konkretisoida enemmän mitä uusia eväitä tuotekehityksestä on opittu. Ehkä laivaseminaarissa kuullaan. - EFQM- mallin ja ISO9001- standardin eri kohtien hyödyntäminen tuntui hieman väkinäiseltä - Työn dokumentaatiosta jäi hieman epäselväksi taetattiinko luotua tuotekehitysmallia vai tuotekehityksen arviointimallia. - Kuten työssä todettiin testauksen yksityiskohtaiset tulokset jäivät organisaatioiden omaan kayttöön dokumentoidusta työstä oli vaikea hahmottaa miten hyvin kehitetty malli toimi erilaisissa organisaatioissa. - Voiko hyvin toimivaa toimintamallia enää kehittää ilman uusia hullunrohkeita klubilaisia - Konkretia puuttuu, esimerkkejä tulisi olla. - Läheskään kaikki organisaatiot eivät tee tuotekehitystä arvoista ja strategioista lähtien, joten kyseinen lähestymistapa tekee esitettyä lähestymistapaa liian teoreettiseksi. - Olisi mukava kuulla tarkemmin tuloksista. - Lähtötavoitetila jäi avoimeksi - Työn lopullinen analyysi ja oppi jäi avoimeksi - Työ oli vaikea lukea. En löytänyt johdonmukaisuutta, mikä johtui ehkä myös siitä, ettei otsikointi ja sivunvaihdot olleet kohdallaan. Työssä hypättiin isoihin saappaisiin, mutta asian selvittäminen lukijalle unohtui. Meni aikaa ennen kuin ymmärsin, mistä on kyse ja ehkä se jäi vieläkin hieman epäselväksi. Hyödynnettävyys ja kokonaisuuden epäselvyyden vuoksi vielä arvoitukseksi: LAAJA KOKONAISUUS, JONKA ESITTÄMINEN LUKIJALLE MUUTAMILLA SIVUILLA ON HAASTEELLISTA. TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Tuotekehitykseen liittyvä mallinnus kiinnostaa alalla työskenteleviä ja tämä työ tarjoaa siihen näkemyksiä. - Työn alussa on 2. lukuna kohdennus ja rajaus, mikä pitäisi olla jokaisessa työssä. 6

7 - Työ antaa yleisnäkemyksen tuotekehityksen eri mallintamistavoista ja myös lähestymistavoista. Se on erityisen hyvä tietoisku kyseisten asioiden kanssa työskenteleville. Konkreettisten esimerkkien puuttuminen tekee siitä vaikeaselkoisemman muille. 7

8 BM-KLUBI HELSINKI 4 KOKEMUSTA RIKKAAMPI ASIAKAS VAHVUUDET - Esimerkkinä Kalle Konsultin kontaktipisteet taulukko on hyvin konkreettinen ja helposti hyödynnettävissä - Pahoittelen, etten tutustunut työhön etukäteen, jäi vähän hajanaiseksi esityksen perusteella - Palvelumuotoilutermi avattiin - Aiheeseen perehdytty, teoria - Prosessi jota kehitetään on kuvattu selkeästi - Kalle Konsultin palvelupolku hyvä - oivallus palvelumuotoilun olemuksesta - useampi esimerkki - Työn tulokset kiteytetty hyvin - Työ muokkasi tekijöiden omia ajatuksia paljon - kohteet erilaisia (huomioitu erilaisia kohteita) - Malli Kalle Konsultti- prosessissa hyvä - Pitkäjänteisen työn tulos näkyy klubityössä, hyödynnetty 2013 laivaseminaarin palautetta - Palvelumuotoilun termit avattu hyvin selkokielisiksi - Aidot BM- vierailut oppeineen kuvattu sekä kirjallisessa että sanallisessa esityksessä laivalla - Hyvin tiivistetty mitä klubi oppi ja mitä hyotyjä sai klubityötä työstäessään. - Kokeiluversion jalostaminen esityskokonaisuudeksi - Palvelu Design- käsitteen todentava 2 selkeää näkökulmaa - Tutkimustyön oheisena esittely - Arvoketju 8 vaihetta - Kiinnostava - Asiantunteva - Selkeästi esitetty - Klubin oma, itse kehittämä malli - Asiakkaan aistien oivaltaminen - Hyvät BM. kohteet: SOL ja Päijät - Häme - Avoin esitys ja nimetyt kontaktit - Materiaali ja kontaktit hyödynnettävissä - Tehty BM- työ hyvin havainnollisesti esitetty - Tietojärjestelmän (SOL) kehityksen yhdistäminen - Hyvä ja havainnollinen esitys Herkko (Kalle Kons.) - Kuva kertoo enemmän kun sanat. - Hyvä ja kuvaava kysymyslista - Hyvä kirjallinen esitys - Elävä esimerkki - Löytäneet Parhaan - Järjestelmällisyys - Vanha asia uuteen ja mielenkiintoiseen hahmoon - Kytkentä tutkittuun - Paljon tehty työtä - Asiantuntija ulkopuolisena sparraajana - Terminologia tutuksi - Tärkeää kehittämiselle - kysymyslista - Mielenkiintoiset benchmarking- kohteet 8

9 ASIANTUNTIJAT: - Prosessi ja (aiheeseen liittyvä määrittely?) - Sparraaja ulkopuolelta ohjasi työtä ja tuki prosessia - Selkeä terminologia/sen esittäminen - Kohdevalinta: haettiin parhaita mahdollisia kohteita ( benchmarking) - Kartoittavat kysymykset meidän kaikkien hyödynnettäviksi - Teorian ja käytännön hyvä, monipuolinen yhdistäminen työssä & osallistujien toimintana - Uusi asia, joka tulee jatkossa olemaan trendinä - Termin avautuminen ainakin itselle - Hyvä lähestymistapa - Sattuvia määritelmiä ja termejä - Benchmarking - Työn jatkuminen tälle kaudelle ja loppuun - Mielenkiintoista teoriaa - Asiakastarpeet hyvin huomioiva lähestymistapa - Auttaa palveluntarjoajaa ymmärtämään tarpeet - Käsittelee kattavasti aihetta - Työ on hyvin hyödynnettävissä palveluorganisaatiossa toimialasta riippumatta - Seikkaperäinen selvitys palvelumuotoilun periaatteista - Aihe on mielenkiintoinen - Aiemmin vieraat termit, kuten palvelumuotoilu, palvelupolku, palvelutuokiot ja kontaktipisteet aukenivat hyvin työssä esitettyjen esimerkkien kautta. - Käyty aidosti tutustumassa kahteen ulkopuoliseen yritykseen ja hyödynnetty benchmarkmenetelmää - Työn lopussa hyvä selkeä yhteenveto - kehitetty mallia annetun palautteen mukaan jolloin k- prosessi etenee tehokkaasti - Hyvä työn rajaus ja siinä myös pysyminen - käytännön toteutus on konkreettinen ja hyvin esitetty - viitekehys tarjoaa mahdollisuuden soveltaa aihetta myös muunlaisiin ympäristöihin. - Syvällinen perehtyminen ja analysointi aiheesta - Sekavan terminologian täsmentäminen - Ongelman esittäminen ja analyysi - prosessimainen kuvaus ja lähestymistapa - Hyvät case esimerkit - Yhteenveto mietitty - Ensi lukemalta heti jämäkkä kokonaisuus. Kuten klubilaiset toteavat niin palvelumuotoilu hakee vielä paikkaansa. Kuvattu työkalu on mielenkiintoinen, käytännön läheinen ja siksi mielestäni myös käyttökelpoinen. Laadun ammattilaisten/-gurujen käyttö antaa työlle myös uskottavuutta nyt ja jatkossa: KEHITTÄMISEN SUHTEEN PALVELUPUOLI ON USEILLA ALUEILLA VIELÄ MELKO NEITSEELLISESSÄ TILASSA MUTTA TYÖKALU ANTAA MAHDOLLISUUDEN YMMÄRTÄÄ KEHITTÄMISEN TARPEEN. KEHITYSKOHTEET - Klubin omat opit ja siirto omaan toimintaan jäi epäselväksi. - BM- prosessin kehittymisen kuvaus jäi vajaaksi. - Työ voisi olla kompakti, yksinkertaisempi 9

10 ASIANTUNTIJAT: - Mahdollisimman yhteinen malli kaikille? - Esitys laivalla jäi hieman sekavaksi, vaikka kirjallinen klubityö oli selkeä ja johdonmukainen kannattaisi ehkä esitysmateriaaliksi poimia muutama Power Point- slide koko työn selauksen sijaan - Esityksessä laivalla arkailtiin alussa turhaan. Loppua kohti ylpeys tehdystä työstä alkoi näkyä esiintymisessä. Hyvät vastaukset yleisön kysymyksiin! - Mitkä ovat palvelun muodot? - Toimialakokonaisuudet? - Käsitteellistäminen jatkuu, koska ilmiö on monimutkainen - Julkinen ja yritysrahoitus rajaa. - P.S. Hahmo Muoto = Eheä kokonaisuus = Toimintokokonaisuus Kokonaiselämys? Käsitteellistäminen menossa eli hakusessa - aistikokemuksen lisäksi olisi hyvä arvioida asiakkaan kognitiiviset ja tunne prosessit - Miten malli parani benchmarkkauksella? - Materiaalia voisi sen esitettävyyden osalta jalostaa! - Esitystekniikka - Esitys sekava, kun en ollut ehtinyt tutustumaan kirjalliseen raporttiin - Miten tähän voisi jatkossa tehdä yleisemmän mallin/taulukon tms., jotta kuka tahansa voisi hyödyntää tätä erinomaista työtä. - Käytännön sovellusten tulevaisuudessa - Mittareiden kehittäminen - Vielä syvemmälle asiaan eteneminen - Työn rajaus hieman epäselvä - Klubin oma oppiminen ei selviä työstä - Bm- prosessi hämärästi taustana - 3 BM- Casen saamat hyödyt palvelumuotoilun käyttämisestä jäivät hieman himmeiksi. Niitä voisi korostaa laivaesityksessä - Työn tavoitteet olisi voinut kirjata selkeämmin. - Tehtävän rajaus olisi voinut olla konkreettisemmin dokumentoitu - Työssä ei ollut dokumentoituna miten palautetta on annettu organisaatioille joita benchmarkattiin. - Vahvan käyttäjäläheisyyden hyödyntäminen BM- työssä - Palvelumuotoilu on sanana mitäänsanomaton, vaikkakaan ei harhaanjohtava. Olisi voinut olla iskevämpikin Esim. asiakkaan ja palvelun välinen vuorovaikutus palvelutilanteessa tms. - Miten laajemmin hyödynnettävissä - Mitä tästä eteenpäin - Hyödynnettävyyttä ehkä laski hieman se, että tässäkin tapauksessa varsinainen parantamisen toteuttaminen jää organisaatiolle eikä lopullista tulosta voida täysin arvioida: RIITTÄVÄT HENKSELIT TYÖKALULLE (= LISÄÄ ONNISTUNEITA KÄYTTÖKOKEMUKSIA JA ALAN HYVÄKSYNTÄ) JA SEN JÄLKEEN TYÖKALUN VIRALLISTAMINEN. TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Teoria ja käytännön esimerkki ovat hyvässä tasapainossa keskenään, erityisesti hyvin esitetty konkretisointi Päijät-Hämeen keskussairaalan osalta - Tuo selkeästi esille yhden oleellisen, mutta monesti aliarvostetun alueen asiakaspalvelussa, jolla sitä voidaan parantaa ja myös tehdä kustannustehokkaammaksi. - Esimerkin konkreettisuus on hyödyntämisen kannalta keskeisessä asemassa ja tässä se onnistuu erinomaisesti sairaalaesimerkin toimesta. 10

11 BM-KLUBI HELSINKI 5 UUDEN ORGANISAATION MINIMIVAATIMUKSET LAADULLE (Työ kesken, jatkuu) VAHVUUDET - Vahva pohjatyö. Tästä on hyvä jatkaa - Hyvät valmistelut - Hyvät materiaalit - Jäsenten laatu mielipidevaikuttajat ovat yhdistyksen jäseniä. - Avoimin mielin ja rohkeasti lähtenyt liikkeelle - Idea: myyntiä, joka liittyy moottoripyöräilyyn, esim. tarvikkeita, laukkuja ym. - Vapaa- ehtoistyö ja muu rahan keräys: tuotemyynti - On pohdittu - Hyvä alku, jatkakaa valitsemallanne tiellä - Halu benchmarkata, eli oppia toisilta - Kiinnostava harrastus, joka vaatii paljon turvallisuuteen liittyviä asioita panostus koulutukseen ja turvavälineiden ja varusteiden myyntiin - Panostus turvallisuuteen ja turvallisuuslaatuun. - toimiva työkalu yrityksille - turvallisuusmittareiden määritystarpeet - verkostoituminen ajatus - mielipideajattelu - vuorovaikutteisuus, palautteiden antaminen - Pienyritykset mukaan, hyvä - Näistä asioista pitäisi puhua enemmän yritysneuvinnassa, kun autetaan perustamaan uusia yrityksiä - Hyvä idea johtaa kokonaisuus EFQM: stä, joka on hyvin kasvava malli - Aihe kehityskelpoinen ennakoidaan, ei ohjata toimia peruutuspeiliin katsomalla KEHITTÄMISKOHTEET - Harrastajien turvallisuus, asennekoulutus - Turvallisuusmittarit - Harrastajan turvavarustus - käytettyjen laitteiden turvallisuus ja huolto - Luoda moottoripyöräilyn turvallisuus brandy ja tytäryhtiö, joka pitää sisällään harrastajien koulutusta tuote- brandyn lisäksi! - Onko liian haastava johtaa turhautumiseen - Aihe yrityksen alkuun pääseminen ja laatu. Palaute: Heti alusta toiminnan laatu oltava kunnossa! - Verkottumiseen ja kokoontumisiin enemmän näkyväksi Mitä tilaisuuksia tarjotaan moottoripyöräilijöille. - Idea yhdistelkää tilaisuuksia mielenkiintoisin taidetapahtumiin, musiikkitialisuuksiin ja kurssit nuorille!!! A) Ajaminen, B) TURVALLISUUS C) Mitä ei saa tehdä: erityisesti nuorille. - Mitä haluat? Epäselvää - Ideoita - Oli juttelua. po. jämäkämpää - muista tarina, ei ammattitermejä, konkreettista, käytännön läheistä 11

12 - henkilöstöasioissa tärkeää miettiä myös vapaaehtoishenkilöstön roolit. Tähän voisi käyttää BM- kohteena esim. SPR tai MLL tai SRK: t tai Martat - Mielikuvan parantaminen - Turvallisuusasiat - Arvojen määrittäminen: ensin vai jäsenhankinnan yhteydessä? - Arvot ohjaavat jäsenhankintaa, esim. miten vahvasti yhteiskunnallinen vastuu (esim. turvallisuusasiat) näkyy arvoissa näkyy vaikuttaa jäsenhankintaan, yhteistyökumppanuuksiin - Pienyritys ja sen laatuvaatimukset minimisään: ala varmasti vaikuttaa, nyt olisi hyvä saada työnne kautta listattua/määr. asiat/näkökulmat, joiden kautta laatua mietitään. - Kertokaa tarinana - Vastuullisuus laajemmin koko yhteiskunnassa nuoret/keski-ikäiset - Tarinallistaminen - Turvallisuus - Sitoutumiseen kiinnitettävä huomiota - Vaiheistus - Yrittäjätarinat Hyvät ja huonot kokemukset - Turvallisuusnäkökohta - laajuus ja yksityiskohtaisuus, voiko tiivistää asiaa? - Eteneminen laadun portain ettei asia tukehdu heti alkuunsa - Muistakaa benchmarking - Olisi hyvä erottaa selvästi onko kyse yritystoiminnasta vai yleishyödyllisestä yhdistyksestä - Hakuammuntaa, tekemisen puutetta miten osoitat laadiukkuutesi? - Benchmarking vastaaviin organisaatioihin, jotka ovat alussa. Kohtaan Käytännöt yksinkertaisia kysymyksiä vallitsevista käytännöistä. - selkokieliset ja kiinnostavalla kirjoitetut ohjeet - ylläpidettävä/ ajan tasalla - lähdetään pienestä laajennetaan pikku hiljaa - yksinkertaisuutta - Pienten yritysten into ja kyky tähän - mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi - Tarina hyppi aika sekavasti aiheesta toiseen - EFQM- mallin vääntäminen eri sovelluksiin alkaa olla ehkä turhankin yleinen teemä klubitöissä. 12

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk HUIPUT KEHIIN Innovatiivisuusmittarin kehitystyö HUIPUT KEHIIN projektin tavoitteena on luoda pysyviä, alueellisia, ammatillista huippuosaamista kehittäviä yhteistyöverkostoja ja tuottaa malleja huippuosaamisen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit

Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit Työharjoittelun opinnollistaminen & työelämäkurssit Anne Mäkelä, Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk, Oulun yliopisto Päivi Palosaari-Aubry, Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi

Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.5.2016. Opetusansiomatriisia käytetään 1.8.2016 lukien opetus- ja tutkimustehtäviä hakeneiden opetustaitoa

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Mitä projektista opittiin ja muita huomioita

Mitä projektista opittiin ja muita huomioita Mitä projektista opittiin ja muita huomioita SFS-ISO 26000 projekti 2012-2013 Laila Törnroos Eltekon Oy 15.05.2013 Suomalaistentie 7, 02270 Espoo +358 40 568 5706 laila.tornroos@eltekon.fi www.eltekon.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali

Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali Uusi sisäisten tukipalveluiden palveluportaali Käyttäjäkokemus palvelumuotoilun lähtökohtana Tarja Solanpää, hankepäällikkö YDIN-hanke Tilannekatsaus Sisältö YDIN-hanke Lähtötilanne Sisäiset tukipalvelut

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Mikä ihmeen projektioppiminen?

Mikä ihmeen projektioppiminen? Koostanut: Elina Viro Mikä ihmeen projektioppiminen? Projektioppimisella tarkoitetaan oppilaslähtöistä opetusmenetelmää, jossa keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisen kanssa läheisiä työskentelymuotoja

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille.

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille. KOTO PORTFOLIO Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä:

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa 6.5.2011 Kuntatalo va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki Historian

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Mitä on moderni fysiikka?

Mitä on moderni fysiikka? F2k-laboratorio Fysiikka 2000 luvulle Toiminnassa vuodesta 2011 Modernin fysiikan töitä pääasiassa lukiolaisille opettajan ja ohjaajan opastuksella Noin 40 ryhmää/vuosi Myös opeopiskelijoiden koulutusta

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot