BM-KLUBIPÄIVÄN LAIVASEMINAARISSA TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BM-KLUBIPÄIVÄN LAIVASEMINAARISSA 6.6.2013 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA"

Transkriptio

1 Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2014 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2014 BM- töistä BM-KLUBI PÄIJÄT- HÄME LAATU PUHUTTAA SUOMESSA VAHVUUDET - Looginen - Esitystapa looginen selkeä - useita näkökulmia laatuun - OIVALLUS = UUDELLEEN KÄSITTEELLISTÄMINEN - Laatuopetus oppilaitoksiin - elävästi esitetty yleisölle - Pilvi- / verkkotyöskentelyn testaaminen - Ajankohtaiseen aiheeseen tartuttiin lennossa - selkeä, johdonmukainen esitys laivalla - Verkkotyöskentelyn plussat ja miinukset hyvin esitetty - Hyvä historiakatsaus laadun käsitteeseen - Laaja tutkimusaineisto - Paljon opittavia asioita - Nykyteknologian käyttö - Korkeatasoinen materiaali - Tasoltaan hyvä huomioiden tapaamiskerrat Tekniikan ja välineiden hyödyntäminen onnistunut Hyvin! Ammattilaisten työtä! - verkkotyöskentely tulevaisuutta hyvät kokemukset? - selkeä esitys laadusta - Tuotettu materiaali on oikein siististi tehty - Menetelmänä ainakin Six Sigma mainittiin - Laadun prosesseista ei puhuttu kovin paljon, joka kuitenkin on tärkeä asia - Laatutyökaluja mainittiin - Hyvä esitys (laatuluento on myös BM- työ) - Pohdinta Suomen laatuongelmista tehty syvällisesti - selkeitä ajatuksia - Laatutyökalut - Ajankohtainen aihe - Mielenkiintoinen toimintamalli verkossa - Teoria, perusasiat - Erilainen lähestymistapa aiheeseen - Sähköisten työkalujen hyödyntäminen - Verkkotyöskentelyn arviointi - Hyvä teoria - Ajankohtainen ja mielenkiintoinen teema - Mielenkiintoinen käsittelytapa koskien KL: n artikkelisarjaan SWOT - Hyvä metaprosessi - Vahva osaaminen 1

2 ASIANTUNTIJAT: - Kokemus ja näkemys näkyy - perusteellinen käsite analyysi - selkeä esitys - suullinen esitys laadukas ja innostava - monipuolinen aiheen käsittely - hyvä esittelyaineisto - Ajankohtainen aihe!! (keskustelun aihe perehtyminen klubin toimesta keskusteluun, artikkeleihin) - ideoita muille klubeille klubityöskentelyn nykyaikaistamiseksi - Erinomainen tutkielma suomalaisen laadun nykytilasta ja lisäksi se antaa näkemystä tulevaisuuden kehittämistarpeista - Asiaa käsitelty eri näkökulmista - Laadun eri versioiden käsittely - Työn tavoitteet oli selkeästi määritelty. - Hyvin dokumentoitu miten sähköisten työkalujen käyttö ja verkkotyöskentely soveltuivat BMklubitoimintaan. - Hyvin kiteytetty teoriaosuus laadun käsitteistä. - Klubityön analysointi toteutettu hyvin SWOT- muodossa. - verkon hyödyntäminen alueellisesti haastavassa BM- klubitoiminnassa - monien tärkeiden aiheiden esille tuominen ja käsittely - Tutustuminen sähköisten työkalujen hyödyntämiseen klubitöissä - Hyviä tarkennuksia laadun käsitteistä - Uuden työskentelytavan testaaminen klubilaisten kommunikoinnissa on riski mutta myös mahdollisuus. Näkisin, että tässä työssä se on onnistunut. Työssä käsiteltiin laadun teoriaa laajasti, laadusta puhuttiin ja henkilöitä haastateltiin, joten asiaa oli käsitelty usealta kantilta ja monin mielipitein: UUSI TYÖSKENTELYTAPA VERKOSSA KEHITYSKOHTEET - Kirjallinen tuotos jäi hieman sekavaksi - Esitys laivalla avasi työn vahvuudet huomattavasti paremmin - Varsinainen benchmarkkaus jäi työssä aika vähäiseen rooliin - Aineiston hyödyntäminen vielä vaiheessa - Mielestäni tässä on kyse tutkimuksesta? Pääosin! MAMK: n osalta Benchmarking! OK! - 5. Systeemin suorituskyky: Jatkuva parannus jatkuva havainnointi - Miten varsinainen benchmarking tehtiin? - Tutkimustekniikasta benchmarkkaukseen! - Yritysvierailut ja fyysinen tekemisen vertailu olisi mielestäni hyvä kehittämiskohde - sekottaa nämä kaksi eri aluetta! - benchmarking? miten esiintyy? - Aihetta oli melko vaikeata rajata, ja siksi esityksestä on tullut melko hajanainen, vaikka siihen oli perehdytty. - Mitään omaa klubin mallityötä ei ollut helppoa hahmottaa. Työ oli enemmän yleiskatsaus. - tämä esitys voisi toimia yleisesti laatuongelmien tietoisuuden herättäjänä - Keksikää lääkkeitä - Erillisten osien yhteenkytkentä 2

3 ASIANTUNTIJAT: TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Haasteellinen työskentelytapa - Perinteisten palaverien yhdistäminen verkkotyöskentelyyn - Perinteinen benchmarking? - Miten tutkimustieto käytäntöön - Tosi hyvä Tanja K:n esitys - Lehtiartikkelien hyödyntäminen Seppo: hyvä aineisto kierrossa, hyvää havainnollistamista - Mielenkiintoinen benchmarkkaava lähestymistapa - sosiaalisen media hyödyntäminen - käsitys mitä laatu on selkeä - huomio siitä miten yritykset korostavat laatua eri tavalla - Oli jo aika rajua tavaraa yhden hengen matkailuyritysten kanssa työskentelevälle yrityskehittäjälle - fokusointi/rajaaminen tai osittaminen useaan etenemislinjaan voisi edistää työtä, koska nyt runsaasti asiantuntevia osa- alueita - Klubilaisten henk.kohtaisia kokemuksia toimintamallin käytöstä olisi hyvä saada esiin tulevia sovelluksia varten. - Mitä uutta klubityössä opittiin voisi tulla kirkkaammin esiin. Ehkä laivaesityksessä tätä voisi korostaa. - Tavoitteissa esitettyyn kysymykseen Miten laatu ymmärretään Suomessa? oli kyllä löydetty kommentteja, mutta selkeä kiteytys vastaukseksi jäi puuttumaan. - Dokumentoinnissa oli jotenkin punainen lanka kateissa. Teoriaosuus, verkkotyöskentelyn kuvaus ja artikkeleiden & haastattelun analysointi olivat hieman irrallisia toisistaan. - verkon hyödyntäminen BM- yrityksiin ja niiden vertailuihin. - keskittyminen johonkin tiettyyn kysymykseen ja konkreettisempien ratkaisujen esilletuominen - Hyviä kysymyksiä nostettu esille eri yrityksistä, olisiko ollut mahdollista yrittää vastata niihin klubin laajalla kokemuksella? - Luettuani työn piti pysähtyä ja miettiä BM- prosessia ja sen sisintä tarkoitusta. En löytänyt varsinaisesti BM- prosessia tai se oli liian itsestäänselvyys työntekijöille mutta jäi lukijalle epäselväksi. Työn käsittely oli mielestäni tutkielmatyyppinen: BENCHMARKKAUS JÄI EPÄSELVÄKSI - Työssä käsitellään useita tärkeitä asioita. Niiden syvällisyys jää kuitenkin puuttumaan. - Kiinnostavimmat aiheet ovat: o sähköisten työkalujen käyttö laatu- BM- toiminnassa, etenkin Facebook. o lyhyet esimerkit siitä, miten yritykset ymmärtävät laadun luvussa 8 - Parhaiten mielestäni työtä pystyy hyödyntämään valittaessa itselle jotakin tarkempaa aihetta klubityöksi. Tämä työ antaa näkemyksiä eri osa- alueille. 3

4 BM- KLUBI TURKU 1 TUOTEKEHITYSMALLIN KEHITTÄMINEN BENCHMARKINGIN AVULLA SOVELLETTAVUUDEN ARVIOINTIA ERI ORGANISAATIOISSA VAHVUUDET ASIANTUNTIJAT: - Selkeä esitys, joka valaisee hyvin eri puolia asiasta, tuotekehityksestä. Antaa vastauksia myös - Paljon on pohdittu - Muuttuiko karin malli? Ei löydy painetusta materiaalista. - hyvä teoreettinen pohja - selvästi rajattu: kehitysmallin vaiheet - tavoite: check- lista onnistui - Systemaattisuus - Klassinen ote - Viitekehityksestä käytäntöön - Pohjana EFQM/ISO Benchmarking hyvin laaja alainen ja kattava - Hyvä kuvaus T&K: n perusteista - Sudenkuopat - Hyvä pohjatyö - analyyttinen lähestyminen - laaja sovellettavuuden selvittäminen - organisoitu toteutus - Virta vapauden soi - Tuotteen määrittely, mitä asiakas haluu - Vuoropuhelua kuulijoiden kanssa - Mistä työ tehtiin? Ydin? - Ajan niukkuus - Parityömetodi 7 lohkossa - Kokemusten jako - Esimerkkinä elintarvike tuotteistus *) - Valmiin malli benchmarkkaus - Johtamisrajaus *) - Tärkeä aihealue! - Hyvin perehdytty aihealueeseen - Toimialarajat ylittävä toimintatapa - Aihealue käsitelty kattavasti, vaikka on laaja kokonaisuus - sudenkuopat hyvä pohja lisäkehittämiselle (kovin tutun kuuloisia pienten matkailu yritysten kanssa toimivalle ) - vahva yritysyhteistyö - saatu kokemusta miltä tuntuu toimia klubin jäsenenä sekä klubin asiakkaana - Hyvin avattu mitä kaikkea tuotekehitys voi pitää sisällään - Työn tavoite kuvattu hyvin, samoin rajaus - kehitettyä mallia kokeiltiin useissa erityyppisissä organisaatioissa - Mallin soveltuvuus usealle toimialalle - Standardien ja lakien huomioiminen työn pohjaksi - Riittävä määrä BM- kohteita - Kehittämistä voi ja pitää kehittää oivallus - Työssä näkyvissä laaja asiantuntemus tuotekehityksestä 4

5 - Systematiikka - Työajan investointi on suuri - Klubin työskentelytapa hyvin kuvattu. - Työssä kehitettyä mallia oli testattu useissa erityyppisissä organisaatioissa - Tuotekehityksen sudenkuopat- lista vaikuttaa pitkän kokemuksen omaavien henkilöiden ammattitaitoiselta kiteytykseltä. - työn selkeys, todella loppuun hiottu BM- klubitoimintamalli - Tuotekehitykseen liittyvän problematiikan ja erilaisten lähestymistapojen koonti yhteen paikkaan. - Työn rajaus ja siinä pysyminen koko työn osalta. - Hyvä ja systemaattinen malli sekä lähestymistapa - Kattavasti benchmarkattu - Hyvät lähteet - Perustuu EFQM- malliin - Käytännön läheinen lähestyminen - Hyödynnettävissä - Työssä oli toteutettu parityöskentelyä, joka oli osoittautunut hyväksi. Parityöskentely tuo työskentelyyn ehkä myös erilaista tehokkuutta. Pieni ymmärrys tuli työn asiakokonaisuudesta siis siitä, että jostain suuremmasta on kyse ja sillä olisi tehty 7 testausta. Mikäli tuotekehityksen sudenkuopat olivat BM- tuloksista johdettuja, niin työssä oli päästy myös organisaatiota hyödyntäviin tuloksiin: HYVÄ OMAN TYÖN ARVIOINTI JA TYÖSTÄ HUOKUU SE, ETTÄ OSAAMISTA JA KOKEMUKSIA ON PYSTYTTY JAKAMAAN. KEHITYSKOHTEET - Tuotekehitysbenchmarking Suomen Teknologiateollisuuden suuryrityksistä olisi ollut erittäin mielenkiintoista vielä kuulla. - Tuotekehitys on vanha asia mitä tässä pyrittiin kehittämään? - Karin malli on sekava kaipaa parempaa esittelyä. - turhan paljon vakuuttelua - asiakkaan osallistuminen jäi epäselväksi - mitä uutta? - Keskittyminen olennaiseen - Palvelumuotoilun käyttömahdollisuudet - Palvelutuotekohtaiset erityisvaatimukset. oli hoidettu - Näyttö tehdydtä työstä tulisi selkeästi kertoa! - Miten Kari malli parantui benchmarkingin aikana? - Keep it simple - tuotekehitysmallin ja työprosessin selkeämpi erottuminen helpottaisi lukijaa - Laulukuorobenchmarking harj. - Kalvojen tekstiin lukulasien jakaminen - Tuottajan ja ostajan shareing profits - laajuus, haasteet ja rajaus - Force fit - Eettiset kysymykset hyvä/huono - Tarpeiden kohtaaminen tuotteen ympärillä - Tuote on usein kokoonpano useiden osavalmistajien taholta. Miten malli toimii tässä ympäristössä? - UFO pari, koska 12 jäsentä teki 7 alueen parityötä 12/2 = 6 5

6 ASIANTUNTIJAT: - PS. Malli olikin rakennettu, kehitettiinkö valmista mallia paremmaksi+ Mitä parannuksia saatiin aikaan? Miten parannettu malli benchmarkattiin? Tavoitteenako oli löytää yrityskohtaisia malleja kehittää oma tuotekehitysmalli? - miten saadaan motivoitua pieniä yrityksiä kehittämiseen? - Esitys oli hieman sekava, jäi epäselväksi onko kehitetty malli tarkoitettu tuotekehitysprojektin arviointimalliksi vai malliksi miten tuotekehitysprojekti viedään läpi - Koska benchmarkkaustulokset pidettiin salaisina (hyvin perustein), oli ulkopuolisen vaikea saad hyötyjä irti. - DDCA Double Loop = mentaalinen kehitysmalli (vai tuleeko liian vaikeaa joillekin aloille?) - Asiakastarpeen kartoitus QFD? - Tuotekehitysprosessi DFSS? - Työ vielä hieman teoreettisella tasolla ja siitä olisi voinut kehittää tuotekehityksen ns. ideaaliprosessi ideasta asiakkaalle - Mainintaa Opimme uutta olisi hyvä konkretisoida enemmän mitä uusia eväitä tuotekehityksestä on opittu. Ehkä laivaseminaarissa kuullaan. - EFQM- mallin ja ISO9001- standardin eri kohtien hyödyntäminen tuntui hieman väkinäiseltä - Työn dokumentaatiosta jäi hieman epäselväksi taetattiinko luotua tuotekehitysmallia vai tuotekehityksen arviointimallia. - Kuten työssä todettiin testauksen yksityiskohtaiset tulokset jäivät organisaatioiden omaan kayttöön dokumentoidusta työstä oli vaikea hahmottaa miten hyvin kehitetty malli toimi erilaisissa organisaatioissa. - Voiko hyvin toimivaa toimintamallia enää kehittää ilman uusia hullunrohkeita klubilaisia - Konkretia puuttuu, esimerkkejä tulisi olla. - Läheskään kaikki organisaatiot eivät tee tuotekehitystä arvoista ja strategioista lähtien, joten kyseinen lähestymistapa tekee esitettyä lähestymistapaa liian teoreettiseksi. - Olisi mukava kuulla tarkemmin tuloksista. - Lähtötavoitetila jäi avoimeksi - Työn lopullinen analyysi ja oppi jäi avoimeksi - Työ oli vaikea lukea. En löytänyt johdonmukaisuutta, mikä johtui ehkä myös siitä, ettei otsikointi ja sivunvaihdot olleet kohdallaan. Työssä hypättiin isoihin saappaisiin, mutta asian selvittäminen lukijalle unohtui. Meni aikaa ennen kuin ymmärsin, mistä on kyse ja ehkä se jäi vieläkin hieman epäselväksi. Hyödynnettävyys ja kokonaisuuden epäselvyyden vuoksi vielä arvoitukseksi: LAAJA KOKONAISUUS, JONKA ESITTÄMINEN LUKIJALLE MUUTAMILLA SIVUILLA ON HAASTEELLISTA. TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Tuotekehitykseen liittyvä mallinnus kiinnostaa alalla työskenteleviä ja tämä työ tarjoaa siihen näkemyksiä. - Työn alussa on 2. lukuna kohdennus ja rajaus, mikä pitäisi olla jokaisessa työssä. 6

7 - Työ antaa yleisnäkemyksen tuotekehityksen eri mallintamistavoista ja myös lähestymistavoista. Se on erityisen hyvä tietoisku kyseisten asioiden kanssa työskenteleville. Konkreettisten esimerkkien puuttuminen tekee siitä vaikeaselkoisemman muille. 7

8 BM-KLUBI HELSINKI 4 KOKEMUSTA RIKKAAMPI ASIAKAS VAHVUUDET - Esimerkkinä Kalle Konsultin kontaktipisteet taulukko on hyvin konkreettinen ja helposti hyödynnettävissä - Pahoittelen, etten tutustunut työhön etukäteen, jäi vähän hajanaiseksi esityksen perusteella - Palvelumuotoilutermi avattiin - Aiheeseen perehdytty, teoria - Prosessi jota kehitetään on kuvattu selkeästi - Kalle Konsultin palvelupolku hyvä - oivallus palvelumuotoilun olemuksesta - useampi esimerkki - Työn tulokset kiteytetty hyvin - Työ muokkasi tekijöiden omia ajatuksia paljon - kohteet erilaisia (huomioitu erilaisia kohteita) - Malli Kalle Konsultti- prosessissa hyvä - Pitkäjänteisen työn tulos näkyy klubityössä, hyödynnetty 2013 laivaseminaarin palautetta - Palvelumuotoilun termit avattu hyvin selkokielisiksi - Aidot BM- vierailut oppeineen kuvattu sekä kirjallisessa että sanallisessa esityksessä laivalla - Hyvin tiivistetty mitä klubi oppi ja mitä hyotyjä sai klubityötä työstäessään. - Kokeiluversion jalostaminen esityskokonaisuudeksi - Palvelu Design- käsitteen todentava 2 selkeää näkökulmaa - Tutkimustyön oheisena esittely - Arvoketju 8 vaihetta - Kiinnostava - Asiantunteva - Selkeästi esitetty - Klubin oma, itse kehittämä malli - Asiakkaan aistien oivaltaminen - Hyvät BM. kohteet: SOL ja Päijät - Häme - Avoin esitys ja nimetyt kontaktit - Materiaali ja kontaktit hyödynnettävissä - Tehty BM- työ hyvin havainnollisesti esitetty - Tietojärjestelmän (SOL) kehityksen yhdistäminen - Hyvä ja havainnollinen esitys Herkko (Kalle Kons.) - Kuva kertoo enemmän kun sanat. - Hyvä ja kuvaava kysymyslista - Hyvä kirjallinen esitys - Elävä esimerkki - Löytäneet Parhaan - Järjestelmällisyys - Vanha asia uuteen ja mielenkiintoiseen hahmoon - Kytkentä tutkittuun - Paljon tehty työtä - Asiantuntija ulkopuolisena sparraajana - Terminologia tutuksi - Tärkeää kehittämiselle - kysymyslista - Mielenkiintoiset benchmarking- kohteet 8

9 ASIANTUNTIJAT: - Prosessi ja (aiheeseen liittyvä määrittely?) - Sparraaja ulkopuolelta ohjasi työtä ja tuki prosessia - Selkeä terminologia/sen esittäminen - Kohdevalinta: haettiin parhaita mahdollisia kohteita ( benchmarking) - Kartoittavat kysymykset meidän kaikkien hyödynnettäviksi - Teorian ja käytännön hyvä, monipuolinen yhdistäminen työssä & osallistujien toimintana - Uusi asia, joka tulee jatkossa olemaan trendinä - Termin avautuminen ainakin itselle - Hyvä lähestymistapa - Sattuvia määritelmiä ja termejä - Benchmarking - Työn jatkuminen tälle kaudelle ja loppuun - Mielenkiintoista teoriaa - Asiakastarpeet hyvin huomioiva lähestymistapa - Auttaa palveluntarjoajaa ymmärtämään tarpeet - Käsittelee kattavasti aihetta - Työ on hyvin hyödynnettävissä palveluorganisaatiossa toimialasta riippumatta - Seikkaperäinen selvitys palvelumuotoilun periaatteista - Aihe on mielenkiintoinen - Aiemmin vieraat termit, kuten palvelumuotoilu, palvelupolku, palvelutuokiot ja kontaktipisteet aukenivat hyvin työssä esitettyjen esimerkkien kautta. - Käyty aidosti tutustumassa kahteen ulkopuoliseen yritykseen ja hyödynnetty benchmarkmenetelmää - Työn lopussa hyvä selkeä yhteenveto - kehitetty mallia annetun palautteen mukaan jolloin k- prosessi etenee tehokkaasti - Hyvä työn rajaus ja siinä myös pysyminen - käytännön toteutus on konkreettinen ja hyvin esitetty - viitekehys tarjoaa mahdollisuuden soveltaa aihetta myös muunlaisiin ympäristöihin. - Syvällinen perehtyminen ja analysointi aiheesta - Sekavan terminologian täsmentäminen - Ongelman esittäminen ja analyysi - prosessimainen kuvaus ja lähestymistapa - Hyvät case esimerkit - Yhteenveto mietitty - Ensi lukemalta heti jämäkkä kokonaisuus. Kuten klubilaiset toteavat niin palvelumuotoilu hakee vielä paikkaansa. Kuvattu työkalu on mielenkiintoinen, käytännön läheinen ja siksi mielestäni myös käyttökelpoinen. Laadun ammattilaisten/-gurujen käyttö antaa työlle myös uskottavuutta nyt ja jatkossa: KEHITTÄMISEN SUHTEEN PALVELUPUOLI ON USEILLA ALUEILLA VIELÄ MELKO NEITSEELLISESSÄ TILASSA MUTTA TYÖKALU ANTAA MAHDOLLISUUDEN YMMÄRTÄÄ KEHITTÄMISEN TARPEEN. KEHITYSKOHTEET - Klubin omat opit ja siirto omaan toimintaan jäi epäselväksi. - BM- prosessin kehittymisen kuvaus jäi vajaaksi. - Työ voisi olla kompakti, yksinkertaisempi 9

10 ASIANTUNTIJAT: - Mahdollisimman yhteinen malli kaikille? - Esitys laivalla jäi hieman sekavaksi, vaikka kirjallinen klubityö oli selkeä ja johdonmukainen kannattaisi ehkä esitysmateriaaliksi poimia muutama Power Point- slide koko työn selauksen sijaan - Esityksessä laivalla arkailtiin alussa turhaan. Loppua kohti ylpeys tehdystä työstä alkoi näkyä esiintymisessä. Hyvät vastaukset yleisön kysymyksiin! - Mitkä ovat palvelun muodot? - Toimialakokonaisuudet? - Käsitteellistäminen jatkuu, koska ilmiö on monimutkainen - Julkinen ja yritysrahoitus rajaa. - P.S. Hahmo Muoto = Eheä kokonaisuus = Toimintokokonaisuus Kokonaiselämys? Käsitteellistäminen menossa eli hakusessa - aistikokemuksen lisäksi olisi hyvä arvioida asiakkaan kognitiiviset ja tunne prosessit - Miten malli parani benchmarkkauksella? - Materiaalia voisi sen esitettävyyden osalta jalostaa! - Esitystekniikka - Esitys sekava, kun en ollut ehtinyt tutustumaan kirjalliseen raporttiin - Miten tähän voisi jatkossa tehdä yleisemmän mallin/taulukon tms., jotta kuka tahansa voisi hyödyntää tätä erinomaista työtä. - Käytännön sovellusten tulevaisuudessa - Mittareiden kehittäminen - Vielä syvemmälle asiaan eteneminen - Työn rajaus hieman epäselvä - Klubin oma oppiminen ei selviä työstä - Bm- prosessi hämärästi taustana - 3 BM- Casen saamat hyödyt palvelumuotoilun käyttämisestä jäivät hieman himmeiksi. Niitä voisi korostaa laivaesityksessä - Työn tavoitteet olisi voinut kirjata selkeämmin. - Tehtävän rajaus olisi voinut olla konkreettisemmin dokumentoitu - Työssä ei ollut dokumentoituna miten palautetta on annettu organisaatioille joita benchmarkattiin. - Vahvan käyttäjäläheisyyden hyödyntäminen BM- työssä - Palvelumuotoilu on sanana mitäänsanomaton, vaikkakaan ei harhaanjohtava. Olisi voinut olla iskevämpikin Esim. asiakkaan ja palvelun välinen vuorovaikutus palvelutilanteessa tms. - Miten laajemmin hyödynnettävissä - Mitä tästä eteenpäin - Hyödynnettävyyttä ehkä laski hieman se, että tässäkin tapauksessa varsinainen parantamisen toteuttaminen jää organisaatiolle eikä lopullista tulosta voida täysin arvioida: RIITTÄVÄT HENKSELIT TYÖKALULLE (= LISÄÄ ONNISTUNEITA KÄYTTÖKOKEMUKSIA JA ALAN HYVÄKSYNTÄ) JA SEN JÄLKEEN TYÖKALUN VIRALLISTAMINEN. TYÖN SISÄLTÖ HYÖDYNNETTÄVYYS - Teoria ja käytännön esimerkki ovat hyvässä tasapainossa keskenään, erityisesti hyvin esitetty konkretisointi Päijät-Hämeen keskussairaalan osalta - Tuo selkeästi esille yhden oleellisen, mutta monesti aliarvostetun alueen asiakaspalvelussa, jolla sitä voidaan parantaa ja myös tehdä kustannustehokkaammaksi. - Esimerkin konkreettisuus on hyödyntämisen kannalta keskeisessä asemassa ja tässä se onnistuu erinomaisesti sairaalaesimerkin toimesta. 10

11 BM-KLUBI HELSINKI 5 UUDEN ORGANISAATION MINIMIVAATIMUKSET LAADULLE (Työ kesken, jatkuu) VAHVUUDET - Vahva pohjatyö. Tästä on hyvä jatkaa - Hyvät valmistelut - Hyvät materiaalit - Jäsenten laatu mielipidevaikuttajat ovat yhdistyksen jäseniä. - Avoimin mielin ja rohkeasti lähtenyt liikkeelle - Idea: myyntiä, joka liittyy moottoripyöräilyyn, esim. tarvikkeita, laukkuja ym. - Vapaa- ehtoistyö ja muu rahan keräys: tuotemyynti - On pohdittu - Hyvä alku, jatkakaa valitsemallanne tiellä - Halu benchmarkata, eli oppia toisilta - Kiinnostava harrastus, joka vaatii paljon turvallisuuteen liittyviä asioita panostus koulutukseen ja turvavälineiden ja varusteiden myyntiin - Panostus turvallisuuteen ja turvallisuuslaatuun. - toimiva työkalu yrityksille - turvallisuusmittareiden määritystarpeet - verkostoituminen ajatus - mielipideajattelu - vuorovaikutteisuus, palautteiden antaminen - Pienyritykset mukaan, hyvä - Näistä asioista pitäisi puhua enemmän yritysneuvinnassa, kun autetaan perustamaan uusia yrityksiä - Hyvä idea johtaa kokonaisuus EFQM: stä, joka on hyvin kasvava malli - Aihe kehityskelpoinen ennakoidaan, ei ohjata toimia peruutuspeiliin katsomalla KEHITTÄMISKOHTEET - Harrastajien turvallisuus, asennekoulutus - Turvallisuusmittarit - Harrastajan turvavarustus - käytettyjen laitteiden turvallisuus ja huolto - Luoda moottoripyöräilyn turvallisuus brandy ja tytäryhtiö, joka pitää sisällään harrastajien koulutusta tuote- brandyn lisäksi! - Onko liian haastava johtaa turhautumiseen - Aihe yrityksen alkuun pääseminen ja laatu. Palaute: Heti alusta toiminnan laatu oltava kunnossa! - Verkottumiseen ja kokoontumisiin enemmän näkyväksi Mitä tilaisuuksia tarjotaan moottoripyöräilijöille. - Idea yhdistelkää tilaisuuksia mielenkiintoisin taidetapahtumiin, musiikkitialisuuksiin ja kurssit nuorille!!! A) Ajaminen, B) TURVALLISUUS C) Mitä ei saa tehdä: erityisesti nuorille. - Mitä haluat? Epäselvää - Ideoita - Oli juttelua. po. jämäkämpää - muista tarina, ei ammattitermejä, konkreettista, käytännön läheistä 11

12 - henkilöstöasioissa tärkeää miettiä myös vapaaehtoishenkilöstön roolit. Tähän voisi käyttää BM- kohteena esim. SPR tai MLL tai SRK: t tai Martat - Mielikuvan parantaminen - Turvallisuusasiat - Arvojen määrittäminen: ensin vai jäsenhankinnan yhteydessä? - Arvot ohjaavat jäsenhankintaa, esim. miten vahvasti yhteiskunnallinen vastuu (esim. turvallisuusasiat) näkyy arvoissa näkyy vaikuttaa jäsenhankintaan, yhteistyökumppanuuksiin - Pienyritys ja sen laatuvaatimukset minimisään: ala varmasti vaikuttaa, nyt olisi hyvä saada työnne kautta listattua/määr. asiat/näkökulmat, joiden kautta laatua mietitään. - Kertokaa tarinana - Vastuullisuus laajemmin koko yhteiskunnassa nuoret/keski-ikäiset - Tarinallistaminen - Turvallisuus - Sitoutumiseen kiinnitettävä huomiota - Vaiheistus - Yrittäjätarinat Hyvät ja huonot kokemukset - Turvallisuusnäkökohta - laajuus ja yksityiskohtaisuus, voiko tiivistää asiaa? - Eteneminen laadun portain ettei asia tukehdu heti alkuunsa - Muistakaa benchmarking - Olisi hyvä erottaa selvästi onko kyse yritystoiminnasta vai yleishyödyllisestä yhdistyksestä - Hakuammuntaa, tekemisen puutetta miten osoitat laadiukkuutesi? - Benchmarking vastaaviin organisaatioihin, jotka ovat alussa. Kohtaan Käytännöt yksinkertaisia kysymyksiä vallitsevista käytännöistä. - selkokieliset ja kiinnostavalla kirjoitetut ohjeet - ylläpidettävä/ ajan tasalla - lähdetään pienestä laajennetaan pikku hiljaa - yksinkertaisuutta - Pienten yritysten into ja kyky tähän - mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi - Tarina hyppi aika sekavasti aiheesta toiseen - EFQM- mallin vääntäminen eri sovelluksiin alkaa olla ehkä turhankin yleinen teemä klubitöissä. 12

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle

Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle TTY / Projektinhallintapäivä 23.8.2011 Olli-Pekka Mäkirintala olli-pekka.makirintala@altonova.fi 040 5541031 Olli-Pekka Mäkirintala

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA 5.6.2015 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA 5.6.2015 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2015 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2015 BM- töistä BM-KLUBI

Lisätiedot

HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA!

HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA! Engaging people for success HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA! Webinaari, 30.11.2016, Juha Ala-Lipasti, Katja Louhema-Santasärkkä CORPORATE SPIRIT MUUTOKSEN TUKENA Tiimien ja organisaation kehittäminen

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

Miten tutkimustieto saataisiin paremmin päätöksenteon käyttöön? Laura Höijer

Miten tutkimustieto saataisiin paremmin päätöksenteon käyttöön? Laura Höijer Miten tutkimustieto saataisiin paremmin päätöksenteon käyttöön? 15.5.2017 Laura Höijer Miten tutkimustieto saataisiin paremmin päätöksenteon käyttöön? - Maailmanpankin selvitys: n 3. osaa heidän raporteistaan

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI Ohjelma Esittelyt ja koulutuksen tavoitteet Miksi yhdistyksesi on olemassa ja mitä se tekee? Tauko Mikä ihmeen missio, visio ja

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila ..Työssä tarvitaan monenlaista osaamista.. AMMATILLINEN OSAAMINEN -ammatilliset tiedot

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

BENCHMARKING- LAIVASEMINAARI Palautteet

BENCHMARKING- LAIVASEMINAARI Palautteet TIIVISTELMÄ Benchmarkingjaoksen laivaseminaarissa 9.6.2017 oli esiteltiin ja arvioitiin kolme erinomaista BMklubityötä. Tässä raportissa on esitetty töiden saama palaute sekä pisteytys. BENCHMARKING- LAIVASEMINAARI

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestelyt: % % 3 1 3,4 % ,3 % ,3 % Total 129 Average 4,45

Tilaisuuden järjestelyt: % % 3 1 3,4 % ,3 % ,3 % Total 129 Average 4,45 Question Options Answer count Percentage YLEISTÄ: Paikka (1 tähti = peestä, 5 tähteä = 1 0 0 % 2 1 3,4 % 4 17 58,6 % 5 9 31 % Total 121 Average 4,17 Tilaisuuden järjestelyt: 1 0 0 % 3 1 3,4 % 4 14 48,3

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä 8.5.2017 Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut 1 VSSHP strategia 2017-2018, neljä strategista päämäärää Kaiken toiminnan on tuotettava arvoa

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma

Pohjanmaan maakuntaohjelma Pohjanmaan maakuntaohjelma 2014-2017 Arvioinnin tuloksia Etelä-Pohjanmaan liitto Sanna Puumala, Heli Rintala 23.2.2017 Arviointiprosessi Suunnittelu ja työkalut Asiakirjaanalyysi Itsearviointi Raportointi

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (Äidinkielinen viestintä 3 op) (Ttkimustiedonhaku 1 op) (Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2011 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Nimenhuuto Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen ( muista

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk HUIPUT KEHIIN Innovatiivisuusmittarin kehitystyö HUIPUT KEHIIN projektin tavoitteena on luoda pysyviä, alueellisia, ammatillista huippuosaamista kehittäviä yhteistyöverkostoja ja tuottaa malleja huippuosaamisen

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus. Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde

MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus. Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde 6.11.2014 Mikä MINNO on? - Metropolian kaikkien alojen opiskelijoiden opintoihin kuuluva, pakollinen 10op

Lisätiedot

Kuntien näkymät avoimeen dataan

Kuntien näkymät avoimeen dataan Kuntien näkymät avoimeen dataan Kuntien avoin data miten liikkeelle? seminaari 11.11.2014, Kuntatalo Twitter: #kuntienavoindata Facebook: https://www.facebook.com/groups/kuntienavointieto/ Elisa Kettunen,

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Sinä itse Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Miksi esimiesarvioita tehdään? Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtaminen Hankintojen johtaminen sähköinen kurssipalaute, syksy 06 Opetus,0 Yleisarvio,8 Opetustapa, Oma panos,8 Osaamistavoitteet,8 Suhteellinen työmäärä,86 OSTO 6 n= C000 Hankintojen johtaminen (060 0608). Yleisarvioni

Lisätiedot

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA.

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA. Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA www.trenox.fi Kehittämisen intoa ja uutta kulttuuria nostoalalle Kehittämislähtöinen ajattelutapa alusta alkaen Kehittäminen osana yrityksen koko toimintaa

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Uudistuva korkeakoulujen aikuiskoulutus oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ja erityispätevyydet Opetusministeriö 8.10.2009 Petri Haltia

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015

Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 Kyselyyn vastanneiden määrä: 88/0 Kurssipalaute HTKP103 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan, harjoitukset, syksy 2015 OPETUS JA TYÖSKENTELYTAVAT Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5 Kurssilla

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi

Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi Oikeustieteellisen tiedekunnan opetusansiomatriisi Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.5.2016. Opetusansiomatriisia käytetään 1.8.2016 lukien opetus- ja tutkimustehtäviä hakeneiden opetustaitoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI. SoTe-lautakunta

NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI. SoTe-lautakunta NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI SoTe-lautakunta 15.11.2016 76 valmistelu päätöksenteko sitoutuminen 15.12.2015 toteutuman arviointi 2016 15.12.2015 toteutuman arviointi

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Outi Leppälä, Helsingin Lauri kaupunkimarkkinointiyksikkö Rotko 2014 Outi Leppälä Markkinointipäällikkö Kaupunkimarkkinointiyksikkö Elinkeino-osasto

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä.

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä. KUNTAKYSELY 2017 1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? (Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia) Vastaajien määrä: 66 Täysin samaa mieltä

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS. SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta

KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS. SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta Vahvuudet Hyvä, pitkä historia yhdessä tekemisestä Meillä on esimerkkejä interaatiosta esim. Saarikassa,

Lisätiedot

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF)

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) STEA CAF-kriteerit Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) Toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukko Emme ole toimineet aktiivisesti ja järjestelmällisesti tässä asiassa. Ei tietoja /ei näyttöä arviointialueelta

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Aktiivisille ihmisille rakennettu aktiviteettikeskus. Paikka on aidosti ympärivuotinen. Jatkuvaa yhteistyötä, kehittämistä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA Kirsti Haihu & Matti Lappalainen, Turun yliopisto Tari Rantasuo & Tytti Tenhula, Oulu yliopisto Päivi Palosaari-Aubry, Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Mikko Laiho 6.2.2015 TEHOKKUUSMATRIISI LEAN ON TÄHDEN TAVOITTELUA VAIHTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ RESURSSITEHOKKUUS VIRTAUSTEHOKKUUS Vaihtelu Voi syntyä mm.

Lisätiedot

Q-Kult työvälineen esittely Tukeeko organisaatiokulttuurinne laadunhallintaa?

Q-Kult työvälineen esittely Tukeeko organisaatiokulttuurinne laadunhallintaa? LARK 6, tavoite 2: Henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistuminen laadun kehittämiseen osana arkitoimintaa Q-Kult työvälineen esittely Tukeeko organisaatiokulttuurinne laadunhallintaa? Laatuhankkeiden

Lisätiedot