Palvelutuotteiden kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotteiden kehittäminen 30.03.2011"

Transkriptio

1 Palvelutuotteiden kehittäminen

2 Ohjelma 1 Palvelutuote, tavoiteltu päämäärä (strategia) Perusasiat - liiketoiminta - tuotekehitys - tuotanto - markkinointi Toiminta-ajatus - miksi? - tavoite? - kenelle? - millaisia? - miten? - mitä ei? Palvelutuotteen markkinatilanne Tuotekehitys 2 Markkinointisuunnitelma - tavoitteet - sisältö - tekijät - prosessi - testaaminen 3 Tuotteistaminen - menestyvät tuotteet - uudet ideat - valinta - palvelutarjonta 4 Case - prosessi - esitys

3

4 Liikeidea

5 Palveluiden kehittäminen - koulutus - ICT (visuaalisuus)

6 a Palveluiden kehittäminen

7 Etelä-Karjala Hyvinvointi-, sosiaali-, hoiva- ja terveyspalvelut Matkailu-, kulttuuri- elämys- ja virkistyspalvelut Kauppa-, liikenne- ja logistiikkapalvelut Liike-elämän palvelut (esim. koulutus, mainonta, ICT, viestintä, turvallisuus, taloushallinto, rekrytointi) Myös teollisuus- sekä rakennusalan yritykset, joissa halutaan kehittää palvelujen osuutta Mahdollisuuksia on!

8 H a v a i n t o

9 O n g e l m a

10 R a t k a i s u työyhteisön avainhenkilö(-t) kehittäjiksi yksinyrittäjällä osaaminen tai verkostoituminen

11 Palveluiden kehittäminen

12 TUOTTEISTAMINEN Palvelun tai tuotteen nimi Kenelle Hyödyt ja lisäarvo Tuotteen tai palvelun yleiskuvaus Tarve Hinnoittelu Tavoitteet Tuotanto- ja tuottavuusedellytysten arviointi Markkinointi ja myynti Riskien analysointi Laatu Muut ehdot

13 Markkinointisuunnitelma Tavoitteet Sisältö Tekijät Prosessi Testaaminen

14 Palveluiden kehittäminen asiakasryhmittely...läheltä...kaukaa

15 5,1 /kg 3,2 /kg 5,1 /kg 4,6 /kg 8,1 /kg IDEA? T ä r k e y s Määrä Tuote Asiakas Yhteensä Asiakas Asiakas Asiakas Tärkeys - liikevaihto - kate - markkina-asema - asiakassuhde - asiakastarpeet - mielikuva, imago - tuotekehitys - ym Arviointi - ehdottoman tärkeät - tuottavat - joutavat - epävarmat Yhteensä Palvelutuotteen markkinatilanteen selvitys

16 Euro Kassa Liikevaihto AIKA? Aika Tuote Idea Kehitys Markkinoille Kasvu Kypsyminen Lasku Palvelutuotteen markkinatilanteen selvitys-kuinka kauan tuotekehitys?

17 Palvelutuotteen laatu palvelun laatu edellyttää - johto ja henkilökunta; mistä kaikesta palvelun laatu muodostuu - tieto ja ymmärrys, miten jokainen yksittäinen asiakas omalla tavallaan kokee palvelun laadun ja mitä hän siltä odottaa - miten henkilökunnan tulee toimia, jotta se pystyy palvelemaan jokaista yksittäistä asiakasta hänen odotustensa ja toiveittensa mukaisesti, laadukkaasti - asiakas kokee palvelun ja sen laadun kokonaisvaltaisesti Asiakkaan kuuntelu

18 Palvelutuotteen laatu palveluun vaikuttavia järjestelmiä, prosesseja ja niiden osa-alueita voidaan tarkastella esim: 1. Palvelun tekninen laatu - asiakkaan saama fyysinen palvelutuote: makkara, majoitus, asiakaskirje... - johdon ja henkilökunnan koulutus ja ammattitaito, yrityksen sijainti, toimitilat laitteineen, yrityksen tekninen laatu Palvelun toiminnallinen laatu - asiakkaan käsitys yrityksen ja sen henkilöstön työskentelytavoista ja tasosta palveluprosessin kaikkien vaiheiden aikana => palvelu- ja yrityskulttuurin taso sekä sitoutuminen laadukkaaseen palveluun - vaikuttavat asenteet, palvelualttius, joustavuus, palvelujen joutuisuus, luottamuksen osoitus, asiakkaan pitäminen ajantasalla eri palveluvaiheista Yrityksen / yhteisön imagon laatu - markkinoilla oleva yrityskuva - asiakkaan kokemukset vaikuttavat, hyvät kokemukset vahvistavat, huonot heikentävät - imagon muuttaminen ei onnistu hetkessä, ei tapahdu pelkästään yrityksen omalla viestinnällä - hyvä imago ja sen ylläpito tärkeää => kriteeri, jolla asiakas voi valita palvelun tuottajan

19 Palvelutuotteen laatu Uudet asiakkaat => nykyisten tai aikaisempien asiakkaiden suosituksesta Kokeneiden palveluyrittäjien arvioiden mukaan uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa 4-7 kertaa enemmän kuin nykyisten asiakassuhteiden ylläpito Pitäkäämme asiakkaista hyvää huolta ennenkuin joku toinen tekee sen.

20 Palvelutuotteen riskit Palvelutuoteriskien tunnistaminen - vaikuttavat tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotekehityksestä tuotteen häviämiseen/hävittämiseen - kaikki vaiheet on suunniteltava ja hallittava => Riskien tunnistaminen on riskienhallinnan lähtökohta Miten pienennetään tai vältetään riskit? Tehtäväkuvaukset, työvälineiden käyttökortit, perehdytys, opastus... Toimialan lainsäädännön tuntemus Tuoteidea - yrityksen tulee ottaa huomioon asiakkaat ja markkinasegmentit, tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä niiden markkinointi, resurssien riittävyys, organisaation toimivuus ja toimintaperiaatteiden ajankohtaisuus Selvitettävä - Markkinat - Asiakkaat - Toiminta-ajatus

21 Palvelutuotteen riskit Tuotekehitys -palvelutuotteen turvallisuus syntyy suunnitteluvaiheessa - tuotteen mahdollisuuksia arvioivat tuotteen käyttäjät ja käyttötavat kaikissa tuotteen elinvaiheissa - taloudelliset riskit liittyvät mm. siihen kehitetäänkö sellainen tuote, jota asiakkaat todella tarvitsevat ja haluavat => tärkeää selvittää aiemmilla tai vastaavilla tuotteilla sattuneet epäonnistumiset Selvitettävä - Turvallisuus - Dokumentointi - Käyttöohjeet - Vika- ja virhetilanteet, reklamaatiot - Käytettävyys Vaatimustenmukaisuus - direktiiveissä, laissa, asetuksissa ja säädöksissä on tuotteille määritelty vaatimuksia - tuotteiden viranomaisvaatimustenmukaisuuden täyttämisen symboli on usein CE-merkintä - täytettävä myös käyttäjien asettamat vaatimukset Selvitettävä - Käyttäjät - Asiakkaat - Viranomaiset

22 Palvelutuotteen riskit Tuotanto - valmistuksen aikana tapahtunut virhe tai laiminlyönti voi johtaa tuotteen tai koko tuote-erän virheellisyyteen -yleisimpiä riskitekijöitä ovat työvirheet ja laadunvalvonnan puutteet Selvitettävä - Koneet ja laitteet - Työ- ja toimintaohjeet - Laadunvarmistus - Alihankkijat Myynti ja markkinointi -valmistajan on varmistettava, että tuotteesta annettava informaatio on asianmukaista - tuotteesta ei saa antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja missään sen elinkaaren vaiheessa Selvitettävä - Osaaminen - Palaute - Esitteet

23 Palvelutuotteen riskit Tuotteen käyttö ja tuotevastuu - tuotteen valmistajan on liitettävä tuotteeseen selkeät käyttöohjeet - tuotteen käyttöön liittyvä palaute on yritykselle tärkeää - tuotevastuu kattaa erilaisia virheitä, kuten suunnittelu-, valmistus-, informaatio-, käsittely- ja kehittelyvirheet Selvitettävä - Direktiivit ja standardit - Käyttäjät ja käyttö - Palaute - Takaisinveto - Tuotevastuu Toimitus, takuu ja ympäristö - tuote voi olla valmistajalta lähtiessään täysin vaaraton => virheellinen käsittely, varastointi tai kuljetus voi muuttaa tuotteen vahinkoa aiheuttavaksi - tuote voi myös vahingoittua tai pilaantua matkalla asiakkaalle Selvitettävä - Kuljetus ja varastointi - Tuotteen käyttö - Huolto- ja korjaussuunnitelma - Tuotteen kierrätys - Tuotteen käytöstä poistaminen Tuoteriskien tunnistamisessa tarvitaan koko henkilöstön osaamista, osallistumista ja panostusta => edellyttää, että koko henkilöstöllä on tieto tuotteesta ja sen elinkaaren eri vaiheista. Riskienhallinta on koko henkilöstön jokapäiväistä työtä - tavoitteena laadukas ja turvallinen tuote.

24 Innovaatio Havainto Ongelma LUOVUUS Luova ajatteluprosessi IDEAT ERILAISET VASTUKSET Palvelukonseptit I N N O V A A T I O T Innovaatiotoiminta on prosessi, jossa yritys tai yhteisö kehittää, omaksuu sekä soveltaa käytäntöön uusia ideoita.

25 Idea Testaus Käytännön harjoittelu Tuote- tai palvelukonsepti Markkinat (Lanseeraus) Ideat Valinta Kehitys Ideat (henkilökohtaiset) Ideat ryhmissä Luovuuden Ryhmä luovuuden Kehittä minen Kehittä minen - yksin - ryhmässä - tulokset = itsetunto, itsetuntemus, itseluottamus => kehittyvät palvelut Luovuus on taito, joka on opittavissa ja hallittavissa. Kuten taitoja yleensä, luovuutta voidaan käyttää monilla elämän alueilla. Kun sitä käytetään musiikissa. Tulokset ovat taidetta. Kun käyttöalue on teknologia, tuloksena on keksintö. Kun sitä käytetään liiketoiminnassa, tuloksena on tuotantoa. Lopulta, kun luovuutta harjoitetaan elämässä, elämään saadaan kiehtovaa sisältöä, vitaalisuutta, seikkailullisuutta ja monipuolisuutta. Jack B. Emden Tuote- tai palvelukonsepti Tuote- tai palvelukonsepti Tuote- tai palvelukonsepti Markkinat (Lanseeraus) Markkinat (Lanseeraus) Markkinat (Lanseeraus) Ideat?

26 Ideat?

27 Keinot? Havainnointi yritykset, yhdistykset, Mystery shopping <> vrt. haastattelututkimukset

28 Keinot? ideapajatyöskentely

29 idea => Luovuus?

30 - henkilökohtainen luovuus - tehtävät - tulostavoitteet - käytännön ongelmat - tuoteideat - uudet tai parannetut toimintatavat - järjestelmät - prosessit - johtaminen - strategia Luovuus

31 idea tarve arvo tavoite todellinen vahva kulttuuri kestävä eettisyys Luovuus

32 parhaat ideat Luovuus

33 15% työajasta luovuuden kehittämiseen Luovuus

34 65000 ajatusta/vrk 90% nykyistä, mennyttä Luovuus

35 tila aika olosuhteet paikka mieliala vireys motivaatio Luovuus

36 intuitio Luovuus

37 luovuustekniikat yksilö ryhmät = 3xtehokkuus Luovuus

38 lounasravintolapalveluiden käyttö Harjoitus

39 lounasravintolapalveluiden käyttö Harjoitus Lähde:

40 korvaa laajenna minimoi vähennä jaa kytke lisää muuta paikkaa yhteistoimi lisää laadunna funktioi muokkaa/jokin osa eritavoin yhdistele poista yhdistä eri palvelu monikäyttöistä leiki/vääristä/totutusta poikkeava uudelleen järjestä

41 vähennä yhteistoimi monikäyttöistä uudelleen järjestä muuta paikkaa kytke lisää laadunna Lopputulos

42 Case

43 Prosessi Palvelun tai tuotteen nimi Kenelle Hyödyt ja lisäarvo Tuotteen tai palvelun yleiskuvaus Tarve Hinnoittelu Tavoitteet Tuotanto- ja tuottavuusedellytysten arviointi Markkinointi ja myynti Riskien analysointi Laatu Muut ehdot

44 c Juha Ylimäki

45 Yhteenveto Riskit Laatu

46 Arc Vision Oy:n palvelutuotekehittämispaketit

47 idea 1 - ideointitalkoot ja prosessikehitys Toimiva palvelukonsepti Yhden asiantuntijan palvelut - Pulma 3 tuntia, kartoitus - Oivallus 4x3 tuntia, palvelukonseptin laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa - Sähköinen Oivallus -käsikirja sisältäen palvelukonseptiaineiston visuaalisessa muodossa Kuvien tekijänoikeus jää Arc Vision Oy:lle.

48 Esko Nousiainen Arc Vision Oy Laserkatu 6 FI Lappeenranta FINLAND Tel

49 K i i t o s!

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 VTT AUTOMAATIO VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 Tuotekehityksen riskienhallinta Matti Vuori &

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

Järjestelmien liiketoimintamahdollisuudet ja projektin hyödyntäminen kaupallisesti

Järjestelmien liiketoimintamahdollisuudet ja projektin hyödyntäminen kaupallisesti Järjestelmien liiketoimintamahdollisuudet ja projektin hyödyntäminen kaupallisesti Hannu Kujala 18.3.2013 Taustaa Teen Metropolia AMK:ssa opinnäytetyötä (ylempi AMK) projektille. Tavoitteenani on parantaa

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2005 Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Hiljainen tieto, innovaatio ja it-tuotekehitys

Hiljainen tieto, innovaatio ja it-tuotekehitys Teksti: Pentti Salmela Hiljainen tieto, innovaatio ja it-tuotekehitys Se mitä te kutsutte turhanpäiväiseksi dokumentoinniksi, on vain osaamisen ulkoinen ilmenemismuoto. Ja ilman osaamista jokainen organisaatio

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

UUDEN ELEKTRONISEN TUOTTEEN MYYNTI- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

UUDEN ELEKTRONISEN TUOTTEEN MYYNTI- JA MARKKINOINTISTRATEGIA UUDEN ELEKTRONISEN TUOTTEEN MYYNTI- JA MARKKINOINTISTRATEGIA Henrikki Kemppainen Opinnäytetyö Helmikuu 2010 Elektroniikka Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KEMPPAINEN, Henrikki

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Ideasta elintarvikkeeksi

Ideasta elintarvikkeeksi Ideasta elintarvikkeeksi TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen - Urpo Hirvonen - marraskuu

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 29/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2978 5 (nid.) ISBN 952 13 2979 3 (pdf) 1 Dno 29/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ Lisää kilpailukykyä kasvavan hevosalan pienyrittäjille Liiketaloustiede, yrittäjyyden kandidaatintutkielma Laatija Kirsti Poussa 14118 Ohjaaja KTT Maarit

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA

YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA Yrityksen hallinto Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

Toimintatapakäsikirja tilitoimistolle

Toimintatapakäsikirja tilitoimistolle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Piia Lallo Toimintatapakäsikirja tilitoimistolle Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu 24.5.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Markkinointi 2/2 Lehtori Kari Keuru/ Jenny Honka SISÄLLYS 1 PERUSKUVAUS YRITYKSESTÄ 3 2 MARKKINAT

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot