Tuotekehitysverkostojen. toimintamallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehitysverkostojen. toimintamallit"

Transkriptio

1 TIINA APILO HARRI I. KULMALA HANNU KÄRKKÄINEN HANNELE LAMPELA MARKKU MIKKOLA MIRVA NEVALAINEN JORMA PAPINNIEMI ISMO RUOHOMÄKI TIINA VALJAKKA Tuotekehitysverkostojen uudet toimintamallit

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJA KUSTANTAJA JA MYYNTI Teknologiateollisuus ry Teknologiainfo Teknova Oy Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI Puh. (09) 19231/julkaisumyynti ISBN Ebook ISBN Teknologiateollisuuden julkaisu 1/2008 Teknologiainfo Teknova Oy Ulkoasu ja taitto: Public Design Oy Painopaikka: Tammer-Paino Oy, Tampere,

3 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Kirjan käyttöohje Muutostuulet Tuotekehitysverkosto tiivistyy Tuotekehitysverkoston haasteita Tuotekehityksen verkostoitumismuotoja Tarvitaan uusia rooleja Onko Suomesta tulossa prototalous? Yhteenveto tuotekehitysverkostojen muutoksesta Tuotekehitysyhteistyön edellytykset Verkostotason hallinta Integroiva tiedonhallinta Modulaarisuus yhteistyön koordinoinnissa Luottamuksen rakentaminen Tarvitaan yhteisiä toimintatapoja Yhteenveto tuotekehitysyhteistyön edellytyksistä Globalisaatio haasteita ja mahdollisuuksia Miksi tuotekehitystä Kiinaan? Tuotannon tuesta tuotekehitysyksikköön Kiinassa Tuotekehityshaasteet Kiinassa Toimijoiden roolit autoteollisuuden arvoverkostossa Yhteenveto globaaleista tuotekehitysmahdollisuuksista Rohkaisevia kokemuksia tuotekehityksen uudelleenorganisoinnista Virtuaalipilottitehdas Virtuaalipilottitehdas-konseptin tavoitteet Toiminnan organisointi projekteissa Tuotteet valmiimpina markkinoille lyhyemmässä ajassa Case KONE Tuotekehityksen projektimalli Case Konecranes Pk-yritykset kilpailuetua etsimässä Elinkaariyhteistyö Case Trafomic Täyden palvelun protopaja Case Cam Company Pieni erikoistuja Case Astex Engineering Matkalla tuotekehityskumppaniksi Yhteenveto tulevaisuuden tuotekehityksen konsepteista

4 5 Integroiva tiedonhallinta tuotekehitysverkostossa Haastava tuotekehitysverkostojen tiedonhallinta Tuotteen asiakasvarioituvuuden ja liiketoiminnan ymmärtäminen Modularisoituva ja verkostoituva toimintaympäristö Tiedonhallinnan kehittämisen ratkaisuja Tuotetiedonhallinnan strategiset konseptit Tuotetiedon kriittiset prosessit Tiedonhallinnan ratkaisut ja työkalut Tiedonhallinnan vaikuttavuuden ja kilpailukykyvaikutusten arviointi PDM:n kilpailukykyvaikutuksia PLM:n kilpailukykyvaikutuksia Tuotteen geneerinen tietomalli Case Rocla Yhteenveto tuotekehitysverkoston tiedonhallinnasta Kohti kannustavia hinnoittelumalleja Tuotteen ja palvelun hinnoittelu Yleiset teolliset hinnoittelutavat Palvelun hinnoittelu Arvoperusteinen näkemys Verkostojen hinnoittelumalleja Tuotekehityksestä liiketoimintaa Prototalous haastaa ansaintalogiikat Hikipääoma, tuotekehityksen uusi ansaintamalli Uusi ansaintalogiikka laskennallinen esimerkki Uuden ansaintamallin soveltamisen haasteita Yhteenveto tuotekehityspalveluiden hinnoittelusta Tavoitteena aktiivinen oppiva verkosto Aktiivinen rooli mahdollistaa ennakoimisen Oppivan verkoston strategian rakentaminen Kehitysaskelia aktiivisen tulevaisuuden tekemisen polulla Case Etteplan Tasapainoilua tehokkuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi Oppiminen verkostossa Oppimisen tasot Projektien tiedonhallinta oppimisen tukena Case KONE Yhteenveto verkoston oppimismahdollisuuksista Tulevaisuuden joustava, tehokas ja innovatiivinen tuotekehitysverkosto Kirjoittajat... 4

5 Esipuhe Tuotekehitys siirtyy yhä enemmän verkostoon ja tulee riippumattomammaksi tuotekehitysorganisaation sijaintipaikasta. Tässä kirjassa etsimme keinoja, joilla tuotekehitystä voidaan tehdä tehokkaasti ja joustavasti suomalaisissa tuotekehitysverkostoissa. Tarkoituksemme on jatkaa ja viedä omalta osaltamme eteenpäin keskustelua tuotekehityksestä ja yritysverkostoista. Katsomme verkoston edellytyksiä niin uusien roolien ja toimintatapojen näkökulmasta kuin tiedonhallinnan ja oppimisenkin näkökulmista. Korostamme yksittäisten yritysten ja tuotekehitysverkostojen omaa aktiivista roolia tulevaisuuden mahdollisuuksien luomisessa ja uudenlaisten roolien löytämisessä sekä toiminnan kehittämisessä. Tunnistamme kirjassa uusien toimintatapojen asettamat haasteet erityisesti ansainta- ja sopimusmalleihin. Kirjalla on kaksi päätavoitetta. Ensinnä haluamme herättää keskustelua siitä, miten Suomessa voidaan tehdä tuotekehitystä globaalissa taloudessa. Tähän keskusteluun tuomme arvioitavaksi useita uusia toiminta-, hinnoittelu- ja ansaintamalleja. Toiseksi haluamme rohkaista yrityksiä kokeilemaan uusia toimintamalleja ja kehittämään omia uusia konsepteja kirjassa esitettyjen yritysesimerkkien innoittamina. Lisäksi olemme koonneet verkostomaisen tuotekehityksen edellytyksiä ja haasteita tasoittamaan polkua uusien toimintamallien kehittämisessä. Olemme kirjoittaneet kirjan Liito-ohjelman Lean-tuotekehitys verkostossa -projektissa. Siinä yhdistettiin monipuolisesti VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijoiden osaamista useilta osaalueilta. Tekesin ja siellä erityisesti Kari Penttisen lisäksi kiitämme projektissa mukana olevia yrityksiä eli Etteplania, KONEtta, Konecranesia, Roclaa, Laroxia, Trafomicia ja ABB Drivesia antoisasta yhteis - työstä. Kiitämme myös tutkijakollegoita niin VTT:llä kuin LTY:ssä. Erityisesti kiitämme Toni Laaksosta, joka kirjoitti toiseen lukuun luottamuksesta. Kiitokset ansaitsee myös Teknovasta Kristiina Kaski, joka on kannustavasti kommentoinut ja auttanut kirjaprojektiamme eteenpäin. Kirjoittajat Tiina Apilo, Harri I. Kulmala, Hannu Kärkkäinen, Hannele Lampela, Markku Mikkola, Mirva Nevalainen, Jorma Papinniemi, Ismo Ruoho - mäki ja Tiina Valjakka 5

6 Lukijalle Perinteisesti verkostot ovat kilpailleet lähinnä erilaisten tehokkuuteen liittyvien hankinnan, valmistuksen ja markkinoinnin kustannus- ja mittakaavaetujen avulla. Kääntöpuolena verkoston toimimisen kannalta on tällöin kuitenkin ollut usein tehokkuuden korostuminen joustavuuden ja innovatiivisuuden kustannuksella. Tällöin myös verkostosuhteisiin aina kiinteästi liittyvät erilaiset riskit voivat helposti realisoitua sekä koko verkoston tasolla että yksittäisten yritysten kohdalla. Lyhyen tähtäimen kustannusetujen tavoittelu ei enää riitä, koska liiketoiminnan kenttä muuttuu jatkuvasti globalisoitumisen, tuotekehityksen hajautumisen ja tietoteknologisten ratkaisujen nopean kehittymisen ja kypsymisen myötä. Verkostojen erilaisten resurssien ja kyvykkyyksien suunnitelmallinen, monipuolinen ja tehokas yhdistäminen on yhä tärkeämpää pysyvien kilpailuetujen saavuttamiseksi. Paljolti kustannus- ja mittakaavaetuihin pohjautuvan tehokkuuden ohella tarvitaan huomattavaa panostusta verkoston ja yksittäisten yritysten proaktiiviseen ennakointiin ja oppimiseen sekä koko verkoston tasolla: verkostossa mobilisoitavaan innovatiivisuuteen, jotta pystyttäisiin toimimaan kilpailukykyisesti globaaleilla markkinoilla eri maissa sijaitsevien partnereiden kanssa. Innovatiivisuuden liikkeelle saamisen myötä muutoshaasteisiin ja esimerkiksi globalisoitumisen mukana tulleisiin pirstaloituneisiin ja yhä vaativampiin asiakastarpeisiin voidaan vastata nopeasti ja kilpailukykyisesti. Miten siis saataisiin eri tavoin verkoston partnereiden innovatiivisuus tehokkaasti hyödynnettyä yhteisten tavoitteiden nopeaksi ja joustavaksi toteuttamiseksi? On oltava tehokkaita, ennakointikykyisiä ja innovatiivisia sekä pyrittävä löytämään toimintatapoja, joiden avulla nämä kaikki voidaan toteuttaa samanaikaisesti. Perinteiset tuotekehitykseen ja protovalmistukseen liittyvät hinnoittelu- ja voitonjakomallit, mm. tuntihinnoittelupohjaiset mallit, eivät tavallisesti motivoi partneriyrityksiä toimimaan tehokkaasti ja innovatiivisesti. Tuomme esille ajankohtaisia ja jopa täysin uusia toimintatapoja tuotekehitysverkostojen toiminnan organisointiin ja tiedonhallintaan ja verkostopartnerien innovatiivisen potentiaalin parempaan hyödyntämiseen. Tavoitteenamme on saada aikaan proaktiivinen, oppiva ja liiketoimintaan kohdistuvien muutostuulten kourissakin kilpailu - 6

7 kykyinen teollinen tuotekehitysverkoston tulevaisuuden malli. Yhteistoimintaa tehostavista ja innovatiivisuutta lisäävistä toimintamalleista ovat esimerkkeinä luvussa 4 esitetyt virtuaalipilottitehdas-malli (VPF - Vir tual Pilot Factory) sekä pienten ja keskisuurten yritysten hyödyntämät uudet toimintamallit. Lisäksi kirjan luvussa 6 on kuvattu muiden muassa verkoston hinnoittelumalleja ja uusia ansaintalogiikoita, joilla voidaan merkittävästi vaikuttaa yhteistyön kannustavuuteen ja sitä kautta verkoston yritysten resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja innovatiivisuuteen. Kirjan käyttöohje Olemme pyrkineet luomaan kirjasta lukijaystävällisen kokonaisuuden. Kirjan osa-alueita olemme hahmotelleet kuvassa 1. Ensimmäinen ja toinen luku johdattelevat lukijan aiheeseen. Ensimmäisessä luvussa käsittelemme liiketoimintaympäristön muutosta niistä näkökulmista, jotka koskettavat erityisesti tuotekehitystä ja sitä lähellä olevaa valmistusta Suomessa. Toisessa luvussa käymme läpi tuotekehitysverkoston yhteistyön edellytyksiä. Kolmannessa luvussa tarkastelemme esimerkkien avulla, millaisia mahdollisuuksia kansainväliset markkinat erityisesti Aasiassa tarjoavat suomalaisille tuotekehitysverkostoille ja mitä suomalaiset yritykset voivat oppia autoteollisuuden toimintamalleista. Luvuissa neljästä seitsemään kuvaamme niitä toimintamalleja, joiden avulla tuotekehitysverkoston on mahdollista kehittyä joustavaksi ja tehokkaaksi. Kutsumme tätä teollisten tuotekehitysverkostojen tulevaisuuden mallia proaktiiviseksi oppivaksi verkostoksi. Neljännessä luvussa esittelemme käytännön esimerkkien avulla, millaisia uusia rakenteita, rooleja ja toimintamalleja voidaan kehittää tavoiteltaessa joustavia, tehokkaita ja innovatiivisia tuotekehitysverkostoja. Esimerkeissä käsittelemme isojen yritysten haasteiden pohjalta kehitettyä virtuaalisen pilottitehtaan konseptia ja sen testaamista sekä pk-yritysten uusia rooleja tuotekehitysverkostoissa. Verkoston integroivaa tiedonhallintaa käsittelemme luvussa viisi, jossa esittelemme tarkemmin kolme tiedonhallintakonseptia: tuotetiedonhallinta sekä elinkaarenaikainen ja massaräätälöintiä tukeva tiedonhallinta. Kuudennessa luvussa tuomme esille käytössä olevien hinnoittelumallien lisäksi uusia kannustavia hinnoittelumalleja ja käsittelemme uudenlaisia ansaintamalleja. Seitsemännessä luvussa korostamme, miten yritysten ja tuotekehitysverkostojen tulee tietoisesti 7

8 tehdä valintoja, eikä sattumanvaraisesti ajalehtia, eli verkostojen pitää tasapainoilla tehokkuuden ja oppimisen välillä. Viimeisessä luvussa kokoamme yhteen kirjan sanoman sekä nostamme tutkimuksen tulokset esille. Lopuksi suuntaamme vielä katseemme tulevaisuuteen ja kuvailemme mahdollisia kehityssuuntia ja niiden asettamia haasteita. Teollisten tuotekehitysverkostojen tulevaisuuden malli Proaktiivinen oppiva verkosto Joustava, tehokas, innovatiivinen verkosto Uudet rakenteet ja roolit Luku 4 Integroiva tiedonhallinta Luku 5 Kannustava hinnoittelu Luku 6 Verkoston oppiminen Luku 7 Verkoston yhteistyön edellytykset Luku 2 Globaalit mahdollisuudet Luku 3 Liiketoimintaympäristön muutos Luku 1 Kuva 1. Kohti proaktiivista oppivaa verkostoa. 8

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin Inka Vilpola, Katri Terho Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin loppukäyttäjät mukaan määrittelyyn Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ

JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Tuuli Mattelmäki. Muotoiluluotaimet

Tuuli Mattelmäki. Muotoiluluotaimet Tuuli Mattelmäki Muotoiluluotaimet Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Loppuraportti Tuotantokonseptitohjelma Ismo Mäkinen 10 Ismo Mäkinen Tuotantokonseptitohjelma Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Helsinki 2012 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 2: Metallin liiketoimintakonseptit Suomen teollisuudessa toteutettavat liiketoimintamallit ovat pakottavassa muutoksessa. Yritykset ovat tilanteessa, jossa

Lisätiedot

Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin

Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin ISMO RUOHOMÄKI JUHA-PEKKA ANTTILA ANNIKA HEIKKILÄ MARKKU HENTULA MINNA KANSOLA KALERVO LEINO JUKKA PARO TIMO SALMI KIRJAN SANOMA TIIIVISTETTYNÄ Kun yritys haluaa

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Liiketoimintamallit arvonluojina ketjut, pajat ja verkot. Matti Pulkkinen Mervi Rajahonka Riikka Siuruainen Markku Tinnilä Robert Wendelin

Liiketoimintamallit arvonluojina ketjut, pajat ja verkot. Matti Pulkkinen Mervi Rajahonka Riikka Siuruainen Markku Tinnilä Robert Wendelin Liiketoimintamallit arvonluojina ketjut, pajat ja verkot Matti Pulkkinen Mervi Rajahonka Riikka Siuruainen Markku Tinnilä Robert Wendelin Sisältö Lukijalle 7 Johdanto 8 Liiketoimintamallin määritelmä 10

Lisätiedot

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate REACHin vaikutukset toimitusketjussa case: sinkitty ja maalattu teräskate Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry Kone- ja

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä

Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä Jarna Heinonen Kaisu Paasio Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S SISÄINEN YRITTÄJYYS KUNTATYÖSSÄ Kunnallisalan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020

Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 Parhaat tuottavat Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 ISBN 978-951-38-7433-9 Copyright Tekes, VTT, TTY, Teknologiateollisuus ry 2011 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, PL 1000, 02044

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

PK-YRITYSVERKOSTON KASVU JA SUORITUSKYVYN MITTAUS

PK-YRITYSVERKOSTON KASVU JA SUORITUSKYVYN MITTAUS PK-YRITYSVERKOSTON KASVU JA SUORITUSKYVYN MITTAUS Esiselvitys Elina Varamäki Timo Pihkala Jukka Vesalainen Marko Järvenpää Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Helsinki 2003 ISBN 951-563-427-X (URL:

Lisätiedot