ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 16. kaupunginosan erityisalue ja 26. kaupunginosan kortteli 7 sekä erityis-, katu- ja liikennealueet. Asemakaava sisältää sitovan tonttijaon, jolla muodostuvat korttelin 7 tontit 1 ja 2. Asemakaavahankkeen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Tekla Kh Kv NOKIAN KAUPUNKI KAAVOITUSYKSIKKÖ (Dno TEKE 1241/2014)

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavaselostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 16. kaupunginosan erityisalue ja 26. kaupunginosan kortteli 7 sekä erityis-, katu- ja liikennealueet. Asemakaava sisältää sitovan tonttijaon, jolla muodostuvat korttelin 7 tontit 1 ja 2. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, Asko Riihimäki. Kohdealue sijaitsee Porintien (valtatie 11) pohjoispuolella Juhansuon kaupunginosassa, noin 3 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta koilliseen. 1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - asemakaavan seurantalomake - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - ote ajantasa-asemakaavasta - ote asemakaavan hakemistokartasta 1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 TIIVISTELMÄ - Vihnusjärven valuma-alueen hydrologinen selvitys ( Suunnittelukeskus Oy, 2002) - Nokian Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaava-alueen eliöstö- ja biotooppiselvitys (Tampereen kaupunki/kari Korte, 2003) - Vihnusjärven valuma-alueen hydrologinen selvitys Lisäselvitykset (Suunnittelukeskus Oy, 2004) - Myllypuron Vihnusjärven ympäristöselvitys (Tampereen kaupunki, 2005) - Myllypuron virtausmallinnuksen päivitys (Suunnittelukeskus Oy, 2006) - Kolmenkulman aluesuunnitelma (Sigma konsultit Oy, 2006) - Tampereen Myllypuron ja Nokian Kyynijärven.Juhansuon osayleiskaavojen Natura 2000 vaikutusarvio (Pöyry Enviroment Oy, 2006) - Tampereen Myllypuron ja Nokian Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavaluonnosvaihtoehtojen vaikutusten arviointi (Suunnittelukeskus Oy, 2006) - Kolmenkulman alueen vesihuollon yleissuunnitelma (Suunnittelukeskus Oy, 2006) - Kolmenkulman itäosan hulevesien hallintasuunnitelma (FCG Planeko Oy 2009) - Juhansuon 2. vaiheen katu- ja vesihuoltosuunnitelmat (A-Insinöörit Oy, 2010) Nykyinen asemakaava laadittiin sellaisella periaatteella, että Kolmenkulmantien länsipuolisissa kortteleissa 7 ja 8 maanpinta jäisi likimäärin nykyiselle korkeudelle, mutta Kolmenkulmantien itäpuoliset korttelialueet louhittaisiin likimäärin samalle tasolle kuin tuleva Kolmenkulmantie. Nyt tehtävässä asemakaavamuutoksessa tavoitteena on, että länsipuolen rakentamisalue louhittaisiin likimäärin samalle korkeustasolle kuin viereinen valtatie 11. Tällöin alueelle suunniteltu tonttikatu, Kaarnakatu, siirtyy toiseen paikkaan sähkölinjan eteläpuolelle. Sähkölinjan pohjoispuolelle ei muodosteta korttelialuetta ollenkaan.

3 3 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on pinnanmuodostukseltaan vaihtelevaa ja kallioista havumetsää. Alueen läpi itälänsi-suunnassa kulkee suurjännitesähkölinja. Eteläreunassa on valtatie 11, länsireunassa louhosalueelle johtava tie ja itäreunassa tulevan Kolmenkulmantien kohdalla oleva hakkuuaukio. Pystyilmakuva Viistoilmakuva etelästä katsottuna

4 4 Viistoilmakuva idästä katsottuna Viistoilmakuva pohjoisesta katsottuna Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Muutosalue eteläpuolella on Nokian Renkaat Oyj:n rengasvarasto, luoteispuolella Rudus Oy:n kalliolouhos ja itäpuolella yksityisomistuksessa oleva varastorakennus sekä kaupungin omistama pientalo talousrakennuksineen.

5 5 Liikenne Alueen eteläreunassa on valtatie 11, jonka alitse alueen kaakkoiskulmassa on ajoyhteys kaavamuutosalueelle. Valtatien alituksen jälkeen haarautuvat yksityistiet itään ja länteen. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Ympäristöhäiriöt Maanomistus Alueella ei ole suojelulakien nojalla tai asemakaavalla suojeltuja alueita tai kohteita. Liikenne aiheuttaa melua. Louhosalue aiheuttaa väliaikaisesti melua. Muita ympäristöhäiriöitä alueella ei ole. Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta valtateiden maantiealuetta, joka on valtion omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Pirkanmaan 1. maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa alue on työpaikkaaluetta. Merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. Alueelle voidaan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Myllypuron Natura-alueesta johtuen alueeseen kohdistuu erityismääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen ei yksin tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä Myllypuron Natura-alueen vesitasapainoa. Myllypuron veden laadun säilymisestä on huolehdittava siten, ettei suojelun perusteena olevia luontotyyppejä merkittävästi heikennetä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa korttelialueet ovat työpaikka-aluetta, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristökuvallisesti näihin verrattavia teollisuus- ja varastotiloja. Teollisuus- ja varastotiloja voidaan rakentaa enintään 50 % rakennetusta kerrosalasta. Nykyisessä asemakaavassa korttelialueet ovat yleiskaavasta poiketen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, missä tontille saa rakentaa myös toimistotiloja enintään 40 % rakennetusta kerrosalasta ja pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liiketilaa enintään 10 % rakennetusta kerrosalasta. Alueella on voimassa seuraava asemakaava: Arkistotunnus Hyväksymispäivä 26: Nokian kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa

6 6 Pohjakarttana on kaupungin kartta- ja tonttiyksikön ylläpitämä pohjakartta. Korttelialueilla on voimassa rakennuskielto, koska kortteleihin ei ole hyväksytty tonttijakoa eikä tontteja ole lohkottu. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Katso kohta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Kaupungin lisäksi osallisia ovat Pirkanmaan ELY-keskus, rakennus- ja ympäristölautakunta, naapurikiinteistöjen omistajat sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavaluonnos pidetään laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä. Lisäksi asiasta ilmoitetaan kirjeitse naapurikiinteistöjen omistajille. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Asemakaavaehdotuksessa mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto mahdollisiin muistutuksiin, lähetetään sellaisille osallisille, jotka ovat muistutuksensa yhteydessä jättäneet yhteystietonsa. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella ilmoitustaululla ja Nokian Uutisissa. Päätökseen voi valittamalla hakea muutosta 30 päivän kuluessa. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Katso kohta Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja asemakaavaratkaisun valinnan perusteet Kaavamuutosta suunniteltaessa tutkittiin myös sellaista vaihtoehtoa, että Kaarnakadun pohjoisreunaankin oli muodostettu korttelialue, joka olisi sijainnut osittain sähkölinjan alla. Sen todettiin kuitenkin olevan epätarkoituksenmukainen, koska louhinta olisi ollut hankalaa ja kallista, ja rakennuskelpoinen alue melko pieni. Lisäksi tutkittiin sellaista vaihtoehtoa, että kokonaan sähkölinjan pohjoispuolelle olisi tehty erillinen pieni korttelialue, jolle olisi johdettu oma tonttikatu Kolmenkulmantieltä siltä kohdalta, missä nykyisessä asemakaavassa on Kaarnakadun liittymä. Sitäkään ratkaisua ei pidetty tarkoituksenmukaisena eikä ympäristökuvan kannalta hyvänä, koska se korttelialue olisi tullut yli 10 m korkeammalla kuin sähkölinjan eteläpuolinen korttelialue.

7 7 4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtäville. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Yleiskaavan tavoitteena oli muodostaa alueesta pääosin kaupallisten palvelujen alue. Nykyisessä asemakaavassa ja myös nyt käsiteltävässä asemakaavan muutoksessa alue on kuitenkin teollisuus- ja varastoaluetta, joten alueen yleisluonne poikkeaa alkuperäisestä tavoitteesta. Aluerakenne pääväylien, viheralueiden ja rakentamisalueiden osalta toteutuu yleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Maakuntakaavassa osoitettu viheryhteystarve toteutuu laaditussa asemakaavassa Purranmetsän suojaviheralueena. Jo nykyistä asemakaavaa laadittaessa todettiin, ettei yleiskaavassa olevaa ulkoilureittiyhteyttä kyseisen suojaviheralueen kautta tarvita, koska Kolmenkulman alueen läpi valtatie 11:n eteläpuolelta pohjoisessa Koukkujärventien länsipuolella olevalle seudulliselle laajalle ulkoilualueelle on jo olemassa ulkoilureitti jonkin verran lännempänä. Korttelialueen kaavamääräykset säilyvät ennallaan. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-7) tontille saa rakentaa myös toimistotiloja enintään 40 % rakennetusta kerrosalasta ja pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liiketilaa enintään 10 % rakennetusta kerrosalasta. Liiketila saattaa jäädä käytännössä toteutumatta, mutta kaava antaa mahdollisuuden siihen, että esimerkiksi tuotantolaitos voisi halutessaan tehdä tontilleen pienen ns. tehtaanmyymälän. Autopaikkoja on tehtävä vähintään 1 autopaikka / 70 kerrosala-m 2. Rakennuksen julkisivujen tulee olla ympäristökuvallisesti korkealaatuisia. Jätehuoltotilat tulee sijoittaa rakennuksen sisään tai aidattuun katokseen, ja ulkovarastoalueet on aidattava vähintään kaksi metriä korkealla umpinaisella aidalla. Alueelle tulee tehdä vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevan huleveden viivyttämiseksi ja veden laadun parantamiseksi maanpäällisiä tai maanalaisia altaita, joiden vesitilavuuden tulee olla vähintään yksi kuutiometri sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohti. Altaiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Kestopäällystetyillä piha-alueilla hulevedet on kerättävä sadevesiviemäröinnillä, joka on varustettu suljettavilla öljyn- ja hiekanerotuskaivoilla. Öljynerottimien tulee täyttää ENstandardin 858 I-luokan vaatimukset. Hulevesien käsittelyssä voidaan käyttää myös ohivirtausjärjestelmää, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset. Mainospylväät ja muut mainoslaitteet eivät saa aiheuttaa kohtuutonta valohaittaa asutukselle, häiritä liikennemerkkien havaittavuutta, ja niiden on kohtuullisesti sopeuduttava ympäristöön. Tontilla liikkuvien ajoneuvojen valot, tonttien ulkovalaistus ja rakennusten julkisivuvalaistus eivät saa aiheuttaa liikennealueen liikennettä haittaavaa häikäisyä. Tarvittaessa haitta on estettävä aidalla. Tontin hulevesiä ei saa johtaa liikennealueen kuivatusjärjestelmään. Rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että liikenteen aiheuttama melu liike- ja toimistotiloissa on enintään 45 dba.

8 Muut alueet 5.3 Kaavan vaikutukset Sähkömuuntamoa varten Kaarnakadun varteen on osoitettu energiahuollon alue, ja telelinkkimastoa varten mastoalue kallion päälle. Valtatie on kaavassa maantiealuetta. Kolmenkulmantie ja Kaarnakatu ovat katualuetta. Purranmetsänpuisto on suojaviheraluetta. Maantien eteläpuoliselle suojaviheralueelle on kielletty mainosten sijoittaminen. Suojaviheralueilla puusto tulee pääosin säilymään, mutta korttelialueilta nykyinen puusto tulee kokonaan häviämään rakentamisen myötä. Nykyisen asemakaavan mukaan korttelialueiden tuleva maanpinta olisi ollut likimäärin nykyisellä korkeudella. Kaavamuutoksen seurauksena korttelin kaakkoisosan maanpinnan korkeutta pudotetaan noin 4 m, lounaisosan korkeutta noin 5 m, luoteisosan korkeutta noin 12 m ja koillisosan korkeutta noin 10 m. Muutoksen seurauksena korttelialueen maanpinnan korkeustasoksi tulee likimäärin sama taso kuin viereisellä valtatiellä ja sen eteläpuolisella varastorakennuksen tontilla. Korttelialuetta laajennetaan hiukan valtatielle päin, jottei tiealueelle jäisi kapeaa ja korkeaa kallioharjannetta korttelialueen viereen. Sähkölinjan pohjoispuolelta korttelialue poistuu kokonaan. Alueelle suunniteltu tonttikatu, Kaarnakatu, siirtyy uuteen paikkaan sähkölinjan eteläpuolelle. Kolmenkulmantien länsipuolelle jää kaavamuutosalueella vain yksi korttelialue, jonka alueelta louhitaan kalliota karkeasti arvioiden noin kiinto-m 3. Kolmenkulmantien ja Kaarnakadun alueilta tämän kaavamuutosalueen kohdalla louhittaan kalliota noin kiinto-m 3. Hulevesien tonttikohtaisella ja alueellisella hallinnalla saadaan estettyä niiden haitallinen vaikutus Myllypuroon. 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräyksen mukaan alueen rakennussuunnitelmia laadittaessa ja aluetta toteutettaessa on huolehdittava siitä, että Myllypuron valintaan Natura verkostoon perustuvia luonnonarvoja ei heikennetä. Hulevesialtaat tulee toteuttaa ennen kuin alue rakennetaan. Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta tulee suunnitella ennen rakentamiseen ryhtymistä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tavoitteena on saada kaavamuutos voimaan vuoden 2015 kesään mennessä. Nokia Asko Riihimäki kaupunginarkkitehti

9 9 Asemakaavan seurantalomake Liite 1 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 536 Nokia Täyttämispvm Kaavan nimi Nokian kaupungin 26. (Juhansuo) kaupunginosan kortteli 7 sekä erityis- katu- ja liikennealueet ja 16. ( Lehtimäki) kaupunginosan erityisalue Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pintaala [ha] Ranta-asemakaava Rakennuspaikat [lkm] Kunnan kaavatunnus 32,9058 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Rantaviivan pituus [km] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 32,9058 Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 32, , ,09 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 7, , ,40-1, V yhteensä R yhteensä L yhteensä 7, ,0-0,5261 E yhteensä 18, ,3 2,3387 S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

10 10 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 32, , ,09 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 7, , ,40-1, T 7, , ,40-1, V yhteensä R yhteensä L yhteensä 7, ,0-0,5261 Kadut 2, ,9 0,0012 Kev.liik.kadut -0,3730 LT 4, ,1-0,1543 E yhteensä 18, ,3 2,3387 EN 0,0100 0,1-0,0100 EMT 0,0425 0,2 0,0000 EV 18, ,7 2,3487 S yhteensä M yhteensä W yhteensä

11 11 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 2 HANKE Nokian kaupunki, asemakaavan muutos koskien 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 (Dnro TEKE 1241/2014). ALOITE Kaavamuutos on laitettu vireille kaupungin aloitteesta. SUUNNITTELUALUE Kohdealue sijaitsee Porintien (valtatie 11) pohjoispuolella Juhansuon kaupunginosassa, noin 3 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta koilliseen. LÄHTÖTIEDOT JA NYKYTILANNE MAANOMISTUS Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta valtateiden maantiealuetta, joka on valtion omistuksessa. MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on työpaikka-aluetta. Merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. Alueelle voidaan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Myllypuron Natura-alueesta johtuen alueeseen kohdistuu erityismääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen ei yksin tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä Myllypuron Natura-alueen vesitasapainoa. Myllypuron veden laadun säilymisestä on huolehdittava siten, ettei suojelun perusteena olevia luontotyyppejä merkittävästi heikennetä.

12 12 YLEISKAAVA Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa korttelialueet ovat työpaikkaaluetta, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristökuvallisesti näihin verrattavia teollisuusja varastotiloja. Teollisuus- ja varastotiloja voidaan rakentaa enintään 50 % rakennetusta kerrosalasta. ASEMAKAAVA Nykyisessä, vuonna 2012 hyväksytyssä asemakaavassa korttelialueet ovat yleiskaavasta poiketen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, missä tontille saa rakentaa myös toimistotiloja enintään 40 % rakennetusta kerrosalasta ja pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liiketilaa enintään 10 % rakennetusta kerrosalasta. TAVOITTEET OSALLISET Nykyinen asemakaava laadittiin sellaisella periaatteella, että Kolmenkulmantien länsipuolisissa kortteleissa 7 ja 8 maanpinta jäisi likimäärin nykyiselle korkeudelle, mutta Kolmenkulmantien itäpuoliset korttelialueet louhittaisiin likimäärin samalle tasolle kuin tuleva Kolmenkulmantie. Nyt tehtävässä asemakaavamuutoksessa tavoitteena on, että myös länsipuolen rakentamisalue louhittaisiin likimäärin samalle korkeustasolle kuin viereinen valtatie 11. Tällöin alueelle suunniteltu tonttikatu, Kaarnakatu, siirtyy toiseen paikkaan sähkölinjan eteläpuolelle. Sähkölinjan pohjoispuolelle ei muodosteta korttelialuetta ollenkaan. Kaupungin lisäksi osallisia ovat Pirkanmaan ELY-keskus, rakennus- ja ympäristölautakunta, naapurikiinteistöjen omistajat sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

13 13 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Kaavaluonnos pidetään laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä kaupungin teknisen viraston ilmoitustaululla ja Internetissä kaupungin kotisivulla. Asiasta kuulutetaan Nokian Uutisissa. Lisäksi asiasta ilmoitetaan kirjeitse naapurikiinteistöjen omistajille. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Asemakaavaehdotuksessa mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville teknisen keskuksen ilmoitustaululle ja Internetiin kaupungin kotisivulle. Asiasta kuulutetaan Nokian Uutisissa. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto mahdollisiin muistutuksiin, lähetetään sellaisille osallisille, jotka ovat muistutuksensa yhteydessä jättäneet yhteystietonsa. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella ilmoitustaululla ja Nokian Uutisissa. Päätökseen voi valittamalla hakea muutosta 30 päivän kuluessa. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSITTELYAIKATAULU VALMISTELU Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavamuutoksen tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Asemakaavan ympäristövaikutuksista ei ole tarpeen laatia erillistä arviointiselvitystä. Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan kaupungin omana työnä ja tulokset esitetään kaavaselostuksen yhteydessä. Kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville joulukuussa Tavoitteena on hyväksyä kaavamuutos vuoden 2015 alkupuolella. Kaavamuutos laaditaan Nokian kaupungin kaavoitusyksikössä. Suunnittelijana toimii kaupunginarkkitehti Asko Riihimäki (p ), jolta saa tarvittaessa lisätietoja hankkeesta. Osoite: Nokian kaupunki, kaavoitusyksikkö, PL 2, Nokia. Sähköpostiosoite: Nokialla Asko Riihimäki kaupunginarkkitehti

14

15

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot