LUOTTAMUKSELLINEN. Komission lausunto Tšekin tasavallan hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTAMUKSELLINEN. Komission lausunto Tšekin tasavallan hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi"

Transkriptio

1 LUOTTAMUKSELLINEN Komission lausunto Tšekin tasavallan hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi

2 Sisältö A. JOHDANTO a) Esipuhe Jäsenyyshakemus Lausunnon taustaa Lausunnon sisältö b) Euroopan unionin ja Tšekin tasavallan suhteet Historialliset ja geopoliittiset yhteydet Tšekin tasavallan kanta Euroopan unioniin Sopimussuhteet Liittymistä valmisteleva strategia Kauppasuhteet Yleisarvio B. JÄSENYYDEN ARVIOINTIPERUSTEET Poliittiset arviointiperusteet 1.1 Demokratia ja laillisuusperiaate Parlamentin ja lainsäädäntövallan rakenne Parlamentin toiminta 2

3 Toimeenpanovallan rakenne Toimeenpanovallan toiminta Tuomiovallan rakenne Tuomiovallan toiminta 1.2 Ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suojelu Poliittiset oikeudet ja kansalaisoikeudet Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet Vähemmistöjen oikeudet ja suojelu 1.3 Yleisarvio 2. Taloudelliset arviointiperusteet 2.1 Taloudellinen tilanne Tausta Vapauttaminen Vakauttaminen Rakennemuutos Rahoitusala Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys 2.2 Talous jäsenyyden näkökulmasta Johdanto Toimiva markkinatalous Edellytykset selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineista Näkymät ja tärkeimmät tavoitteet 2.3 Yleisarvio 3. Edellytykset täyttää jäsenyyteen liittyvät velvoitteet 3

4 3.1 Rajattomat sisämarkkinat Neljä vapautta Yleinen toimintaympäristö Tavaroiden vapaa liikkuvuus Pääomien vapaa liikkuvuus Palveluiden vapaa liikkuvuus Henkilöiden vapaa liikkuvuus Yleisarvio Kilpailu 3.2 Innovaatiot Tietoyhteiskunta Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä nuoriso Tutkimus ja teknologinen kehittäminen Televiestintä Audiovisuaalinen ala 3.3 Taloutta ja verotusta koskevat kysymykset Talous- ja rahaliitto Verotus Tilastot 3.4 Politiikat eri aloilla Teollisuus Maatalous Kalastus Energia Liikenne Pienet ja keskisuuret yritykset 3.5 Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 4

5 Työllisyys ja sosiaaliset kysymykset Aluepolitiikka ja koheesio 3.6 Elämänlaatu ja ympäristö Ympäristö Kuluttajansuoja 3.7 Oikeus- ja sisäasiat 3.8 Ulkosuhteisiin liittyvä politiikka Kauppa ja kansainväliset taloussuhteet Kehitysyhteistyö Tulli Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 3.9 Varainhoitoa koskevat kysymykset Varainhoidon valvonta Vaikutukset yhteisön talousarvioon 4. Hallintojärjestelmän kyky soveltaa yhteisön säännöstöä 4.1 Hallinnon rakenteet 4.2 Hallinnon ja oikeuslaitoksen toimintakyky 4.3 Yleisarvio C. TIIVISTELMÄ JA PÄÄTELMÄT 5

6 Liitteet Parlamentin kokoonpano Yhtenäismarkkinat: Valkoisessa kirjassa vahvistetut toimenpiteet Tilastotiedot 6

7 A. JOHDANTO a) Esipuhe Jäsenyyshakemus Tšekin tasavalta jätti hakemuksensa Euroopan unionin jäsenyydestä 17 päivänä tammikuuta 1996, ja ministerineuvosto päätti vastaavasti 29 päivänä tammikuuta 1996 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen O artiklan, jossa määrätään komission kuulemisesta, mukaisen menettelyn täytäntöönpanemisesta. Edellä sanottu huomioon ottaen komissio antaa tämän lausunnon vastauksena Madridissa vuoden 1995 joulukuussa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämään pyyntöön antaa lausunto mahdollisimman nopeasti vuoden 1996 maaliskuussa alkaneen hallitusten välisen konferenssin päätyttyä vuoden 1997 kesäkuussa. Lausunnon taustaa Tšekin tasavallan jättämää jäsenyyshakemusta käsitellään samanaikaisesti yhdeksän muun assosioituneen maan hakemuksen kanssa. Tšekin tasavallan liittyminen Euroopan unioniin on nähtävä osana historiallista kehitystä, jossa Keski- ja Itä-Euroopan maat pääsevät yli 40 vuotta kestäneestä maanosan kahtia jakautumisesta ja liittyvät unionin luomaan rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin alueeseen. Kööpenhaminassa vuoden 1993 kesäkuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto teki seuraavat päätelmät: Jäseniksi haluavista Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneista maista tulee unionin jäseniä. Liittyminen tapahtuu heti, kun maa kykenee täyttämään jäsenyydestä koituvat velvoitteet täyttämällä taloudelliset ja poliittiset edellytykset. Jäsenyys edellyttää seuraavaa: hakijamaassa on vakaat toimielimet, jotka takaavat kansanvallan, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun, toimivan markkinatalouden olemassaolo ja kyky selviytyä kilpailupaineesta ja markkinavoimista unionissa, kyky vastata jäsenyyden mukanaan tuomiin velvoitteisiin, mukaan lukien poliittisen, talous- ja rahaliiton tavoitteiden noudattaminen. Unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä Euroopan yhdentymisen vauhdin pysyessä ennallaan on myös tärkeä seikka sekä unionin että hakijamaiden yhteisen edun kannalta. Tässä julistuksessa esitettiin poliittiset ja taloudelliset arviointiperusteet Keski- ja Itä- Euroopan assosioituneiden maiden unioniin liittymistä koskevien hakemusten käsittelemiseksi. Madridissa vuoden 1995 joulukuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto viittasi liittymistä valmistelevan strategian yhteydessä tarpeeseen luoda sellaiset edellytykset, jotka mahdollistavat hakijamaiden asteittaisen ja sopusointuisen integroitumisen erityisesti markkinatalouden kehittämisen, 7

8 hakijamaiden hallinnollisten rakenteiden mukauttamisen, ja vakaan taloudellisen ja valuuttapoliittisen ympäristön luomisen avulla. Lausunnossaan komissio käsittelee Tšekin tasavallan jättämää hakemusta erikseen, mutta samojen arviointiperusteiden mukaisesti kuin muitakin hakemuksia, joista se antaa lausunnon samanaikaisesti. Kyseinen menettelytapa noudattaa Madridissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston ilmaisemaa toivomusta hakijamaiden tasa-arvoisesta kohtelusta. Yksittäisten lausuntojen lisäksi komissio antaa neuvostolle erikseen Agenda tiedonantonsa yhteydessä yleisarvioinnin liittymistä koskevista hakemuksista ja suositukset unionin onnistunutta laajentumista koskevaksi strategiaksi. Samanaikaisesti komissio antaa arvioinnin laajentumisen vaikutuksista unionin politiikkaan. Lausunnon sisältö Lausunnon rakenteessa otetaan huomioon Kööpenhaminassa kokoontuneen Eurooppaneuvoston tekemät päätelmät. Siinä: kuvataan Tšekin tasavallan ja unionin tähänastisia suhteita erityisesti assosiaatiosopimuksen puitteissa, eritellään tilanne Eurooppa-neuvoston esittämien poliittisten edellytysten osalta (kansanvalta, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, vähemmistöjen suojelu), arvioidaan Tšekin tasavallan tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä Eurooppa-neuvoston esittämien taloudellisten edellytysten osalta (markkinatalous, kyky selviytyä kilpailupaineesta), käsitellään kysymystä Tšekin tasavallan kyvystä omaksua jäsenyyden mukanaan tuomat velvoitteet, toisin sanoen unionin säännöstö sellaisena kuin se on ilmaistu Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa sekä johdettu oikeus ja unionin politiikat, ja arvioidaan lopuksi yleisesti Tšekin tasavallan tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä unionin jäsenyyttä koskevien edellytysten osalta ja annetaan liittymisneuvotteluja koskeva suositus. Arvioidessaan Tšekin tasavaltaa taloudellisilla perusteilla ja sen kykyä omaksua säännöstö komissio teki myös tulevaisuutta koskevan arvioinnin; komissio on pyrkinyt arvioimaan Tšekin tasavallan kohtuudella odotettavissa olevan kehityksen tulevien vuosien aikana ennen sen liittymistä unioniin ottaen huomioon sen, että myös säännöstö kehittyy jatkuvasti. Tämän vuoksi ja ennakoimatta liittymisen varsinaista ajankohtaa lausunto käsittää noin viiden vuoden keskipitkän aikavälin. Lausuntoa valmistellessaan komissio on saanut runsaasti tietoa Tšekin tasavallan tilanteesta Tšekin tasavallan viranomaisilta sekä hyödyntänyt monia muita tietolähteitä, mukaan lukien jäsenvaltiot ja useat kansainväliset järjestöt. 8

9 b) Euroopan unionin ja Tšekin tasavallan suhteet Historialliset ja geopoliittiset yhteydet Tšekin tasavalta on meriyhteyttä vailla oleva valtio keskellä Eurooppaa; maan keskiosat ovat tasankoa ja reuna-alueet vuoristoa. Sen naapurimaat ovat Itävalta, Saksa, Puola ja Slovakia. Maan pinta-ala on km 2 ja väkiluku 10,3 miljoonaa. Vuodesta 1527, jolloin Hapsburgin Ferdinand I kruunattiin Böömin kuninkaaksi, Tšekin alueet olivat lähes neljän vuosisadan ajan osa Itävalta-Unkaria. Tšekin halu suurempaan itsehallintoon valtakunnassa kasvoi 1800-luvulla. Tšekkoslovakian tasavalta perustettiin vuoden 1918 lokakuussa. Se koostui monista eri kansallisuuksista: vuonna 1921 tehdyn väestönlaskennan mukaan maassa oli 51 prosenttia tšekkejä, 23 prosenttia saksalaisia, 14 prosenttia slovakkeja ja 5,5 prosenttia unkarilaisia. Maa sai perintönä prosenttia Itävalta-Unkarin teollisesta perustasta. Sudeettialueen saksalaisten itsehallintovaatimukset lisäsivät 1930-luvulla jännitettä. Vuonna 1938 tehdyn Münchenin sopimuksen sekä ns. Wienin välityksen rajatarkistusten mukaisesti Saksan rajan läheiset alueet, jotka olivat lähinnä saksalaisten asuttamia, luovutettiin Saksalle ja neljännes Slovakian alueesta luovutettiin Unkarille. Vuoden 1939 maaliskuussa Saksan joukot valtasivat loput Tšekin alueesta. Sodan jälkeen Tšekkoslovakian tasavallan rajat palautettiin entiselleen lukuun ottamatta Rutenian aluetta, joka liitettiin Neuvostoliittoon. Sodan lopulla hallitus antoi asetuksen, jolla sudeettisaksalaisten omaisuus takavarikoitiin ja lähes kaikki heistä pakotettiin lähtemään Tšekkoslovakian alueelta. Tšekkoslovakia oli yksi sodanjälkeisten kansainvälisten taloudellisten järjestöjen perustajajäsenistä (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki IBRD vuonna 1945; tullitariffeja ja kauppaa koskeva GATT-yleissopimus vuonna 1948). Vuonna 1948 muodostettiin kuitenkin hallitus, joka koostui ainoastaan kommunisteista liittolaisineen, ja kommunistinen puolue kiristi otettaan vallasta. SEV:ssä sovitun työnjaon mukaisesti Tšekkoslovakia keskittyi raskaan teollisuutensa kehittämiseen. Keskusjohtoisuus höllentyi osittain 1960-luvulla. Kommunistipuolueen sisäisten uudistuspaineiden tuloksena puolueen ensimmäiseksi sihteeriksi valittiin Alexander Dubšek vuoden 1968 tammikuussa. Politiikan ja kulttuurielämän demokratisointi eli niin kutsuttu Prahan kevät sai raa an lopun, kun Varsovan liiton jäsenet miehittivät maan 21. elokuuta 1968 ja Neuvostoliiton opit palautettiin Gustav Husákin johdolla. Samana vuonna maa otti käyttöön liittovaltiorakenteen, jossa Tšekin ja Slovakian tasavallat olivat erillisiä kokonaisuuksia. Pieni toisinajattelijoiden liike, joka myöhemmin yhdistyi Charta 77 -ryhmään, jatkoi toimintaansa koko ja 80-lukujen ajan. Monien Keski- ja Itä-Euroopan maiden poliittiset levottomuudet vuonna 1989 johtivat protesteihin myös Tšekkoslovakiassa. Poliisi tukahdutti väkivaltaisesti opiskelijoiden mielenosoituksen Prahassa 17. marraskuuta; kansan reaktio tähän sekä Bratislavassa pidetyt mielenosoitukset johtivat Husákin eroon, ja joulukuussa presidentiksi valittiin Charta 77 -ryhmän johtohahmoihin kuulunut Václav Havel. Vuoden 1992 vaaleissa muodostettiin keskustaoikeistolainen kokoomushallitus, joka sitoutui nopeaan talouden rakenneuudistukseen. Vuonna 1996 kokoomushallitus hävisi niukasti ääntenenemmistön. Se onnistui muodostamaan uuden hallituksen, mutta on joutunut hidastamaan talouden rakenneuudistusta. 9

10 Vuoden 1989 jälkeen maan nimi muutettiin virallisesti Tšekin ja Slovakian liittotasavallaksi. Tšekin ja Slovakian poliitikkojen erimielisyyksistä liittovaltion rakenteesta ja talouspolitiikasta tuli ylitsepääsemättömän suuria. Vuoden 1992 lokakuussa tasavaltojen parlamentit tekivät yhteisen päätöksen liittovaltion hajottamisesta ja kahden itsenäisen valtion luomisesta 1. päivästä tammikuuta Tšekin kanta Euroopan unioniin Paluu Eurooppaan oli yksi vuoden 1989 marraskuun poliittisten mielenosoitusten keskeisiä iskulauseita. Ensimmäinen kommunismin jälkeinen Tšekkoslovakian hallitus ilmaisi kiinnostuneensa Euroopan yhteisöjen jäsenyydestä väliaikaisessa ohjelmassaan vuoden 1990 maaliskuussa. Tšekin tasavallan ensimmäinen hallitus, joka astui virkaansa vuoden 1992 heinäkuussa, totesi Euroopan unionin jäsenyyden olevan itsenäisen Tšekin tasavallan ensisijainen tavoite. Tšekki jätti jäsenyyshakemuksensa 23. tammikuuta Pääministeri Václav Klausin toinen hallitus, joka astui virkaansa vuoden 1996 heinäkuussa, ilmaisi sitoumuksensa jäsenyyteen seuraavasti: Tšekin ulkopolitiikan peruslähtökohdat ja tavoitteet eivät muutu, ja hallitus jatkaa johdonmukaisesti edeltäjänsä ulkopolitiikkaa. Ensisijaisina tavoitteinaan hallitus pitää sitä, että Tšekin tasavalta pääsisi mahdollisimman pian EU:n ja Naton täysjäseneksi; kun nämä tavoitteet saavutetaan, maamme muutos on ulkopoliittiselta kannalta loppuun saatettu. Sopimussuhteet Euroopan yhteisön ja Tšekkoslovakian diplomaattisuhteet luotiin vuoden 1988 syyskuussa. Ensimmäinen niiden välinen sopimus oli nelivuotinen teollisuustuotteiden kauppaa koskeva sopimus, joka tuli voimaan vuoden 1989 huhtikuussa. Vuonna 1990 tehtiin kauppaa ja yhteistyötä koskeva sopimus. Euroopan yhteisöjen ja Tšekkoslovakian assosiaatiosopimus eli niin kutsuttu Eurooppa-sopimus allekirjoitettiin 16. joulukuuta Sen kauppaa koskevat määräykset tulivat voimaan vuoden 1992 maaliskuussa väliaikaisella sopimuksella, joka korvasi vuoden 1989 sopimuksen. Väliaikaisessa sopimuksessa määrättiin aiempien kauppaa koskevien myönnytysten vakiinnuttamisesta sekä vapaakauppa-alueen asteittaisesta ja epäsymmetrisestä luomisesta kymmenen vuoden aikana. Kun Tšekkoslovakia jakautui Tšekin ja Slovakian tasavalloiksi, oli neuvoteltava kaksi erillistä Eurooppa-sopimusta uusien valtioiden kanssa. Sopimus Tšekin tasavallan kanssa allekirjoitettiin vuoden 1993 lokakuussa, ja se tuli voimaan 1. helmikuuta Eurooppa-sopimus on nyt Tšekin ja Euroopan unionin suhteiden oikeusperusta. Sen tavoitteena on luoda puitteet poliittiselle vuoropuhelulle, kehittää kauppaa ja sopimuspuolten taloudellisia suhteita, luoda perusta yhteisön tekniselle avulle ja rahoitusavulle sekä luoda asianmukaiset puitteet Tšekin asteittaiselle yhdentymiselle unioniin. Sopimuksella luotu institutionaalinen rakenne tarjoaa mekanismin täytäntöönpanolle, hallinnoinnille ja valvonnalle suhteiden kaikilla osa-alueilla. Alakomiteat tarkastelevat teknisen tason kysymyksiä. Ylemmistä virkamiehistä koostuvassa assosiaatiokomiteassa keskustellaan perusteellisesti sopimukseen liittyvistä ongelmista, jotka pystytään usein ratkaisemaan. Assosiaationeuvostossa tarkastellaan suhteiden yleistä tilaa, ja siinä on mahdollisuus tarkastella Tšekin edistymistä liittymisvalmisteluissa. Vuoden 1994 marraskuussa annetulla hallituksen asetuksella perustettiin Euroopan yhdentymistä käsittelevä hallituksen komitea, joka on ylin päätöksentekoelin yhdentymiskysymyksissä. Sitä johtaa pääministeri ja vakituisiin jäseniin kuuluvat valtiovarain-, 10

11 kauppa- ja teollisuus-, maatalous- ja ulkoasiainministerit. Hallituksen komiteaa tukee virkamiehistä koostuva komitea, jonka puheenjohtajana on varaulkoministeri, sekä 23 erikoistyöryhmää, muiden muassa lainsäädännön lähentymistä käsittelevä työryhmä. Liittymistä valmisteleva strategia Eurooppa-sopimuksen ja valkoisen kirjan täytäntöönpano Eurooppa-sopimuksella luotu institutionaalinen rakenne on täysin toimintakykyinen. Assosiaationeuvosto ja assosiaatiokomitea ovat kumpikin kokoontuneet kolme kertaa, ja parlamentaarinen assosiaatiokomitea on kokoontunut kahdesti vuodessa. Monialaisten alakomiteoiden järjestelmä, josta sovittiin vuoden 1996 lopussa, on osoittautumassa hyödylliseksi. Yhteistyö Euroopan komission kanssa muun muassa valtion tukia, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyviä oikeuksia, makrotalouspolitiikkaa ja tullien alentamista koskevissa asioissa on ollut läheistä ja tehokasta. Kauppaa koskevissa asioissa ilmenneet erimielisyydet on yleensä pystytty ratkaisemaan sopimuksessa määrättyjen menettelyiden mukaisesti. Vuoden 1997 alusta on kuitenkin saatu ilmoituksia siitä, että muutamia EY:n standardien mukaisia yhteisön alkuperätuotteita ei ole päästetty Tšekin markkinoille. Lisäksi Tšekin hallitus otti vuoden 1997 huhtikuussa käyttöön tuontivakuusjärjestelmän, joka ei ole Eurooppa-sopimuksen mukainen. Yhteydenpito kysymysten ratkaisemiseksi jatkuu sopimuksessa määrättyjen menettelyiden mukaisesti. Komission vuonna 1995 julkaisemassa sisämarkkinoita koskevassa valkoisessa kirjassa esitetään säädökset, jotka unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöään ja pantava täytäntöön voidakseen soveltaa yhteisön säännöstöä, sekä yksilöidään sisämarkkinoiden toteuttamiseksi välttämättömät edellytykset (I vaiheen toimenpiteet), joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tšekki ryhtyi järjestelmällisesti lähentämään lainsäädäntöään jo vuonna Vuoden 1995 alussa hallitus hyväksyi lähentämistä koskevan aikataulun. Paljon on kuitenkin vielä tehtävänä. Vastauksena valkoiseen kirjaan hallitus julkaisi vuoden 1996 keväällä oman asiakirjansa valkoisen kirjan täytäntöönpanon tärkeimmistä kysymyksistä Tšekin tasavallassa. Siinä yksilöidään valkoisen kirjan toimet, joiden olisi oltava ensi sijalla ennen vuotta Asiakirjassa tunnustetaan myös tarve muuttaa ja parantaa hallinnon rakenteita. Uusia rakenteita ehdotetaan ympäristöalan, välittömän ja välillisen verotuksen, henkilötietojen suojan ja sosiaalipolitiikan hallinnolle. Toistaiseksi aikeet ovat vielä toteuttamatta. Eurooppa-sopimuksen täytäntöönpano edistyy suurimmaksi osaksi siinä määrättyjen menettelyiden ja aikataulujen mukaisesti. Kaupan alalla ei juuri ole ollut ongelmia. Äskettäin tosin on ilmennyt eräitä kauppaan liittyviä keskeisiä ongelmia etenkin tuontivakuusjärjestelmän yhteydessä. Vuoropuhelua ja yhteistyötä pitäisi parantaa, jotta tällaisia ongelmia ei syntyisi. Suunnitelmallinen vuoropuhelu Tšekki osallistuu suunnitelmalliseen vuoropuheluun sen kaikilla tasoilla, mutta katsoo, että kokouksista olisi tehtävä hedelmällisempiä valmistelemalla asioita paremmin ja tarkentamalla esityslistoja niin, että mahdollisuudet laajempaan vuoropuheluun komission kanssa paranisivat. Vuoden 1996 helmikuussa kokoontuneen yleisten asiain neuvoston päätös valmistelujen parantamisesta on askel tähän suuntaan. Tšekki pitää keskeisenä 11

12 alana oikeus- ja sisäasioita, joissa sen mielestä ei ole edistytty riittävästi. Tšekki toivoisi syvempää kahdenvälistä poliittista vuoropuhelua unionin kanssa assosiaationeuvostossa. Phare Vuosina Tšekin tasavallalle myönnettiin Phare-määrärahoista 443 miljoonaa ecua. Vuoden 1996 osuus oli 54 miljoonaa ecua. Keskeisiä aloja ovat olleet yksityisen sektorin kehittäminen, infrastuktuurit, ympäristö ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen. Tšekin ja Saksan sekä Tšekin ja Itävallan raja-alueiden yhteistyötä koskeva ohjelma on ollut toiminnassa vuodesta Alkuvaiheen epäilyjen jälkeen Tšekin viranomaiset ovat havainneet Phare-ohjelman tärkeäksi välineeksi maan talouden rakennemuutoksessa ja maan valmistelemisessa unioniin liittymiseen. On kuitenkin ilmennyt ongelmia, jotka liittyvät viivästyksiin ohjelman toteuttamisessa sekä vaikeuksiin varojen kohdentamisessa ensisijaisille alueille. Osallistuminen yhteisön ohjelmiin Eurooppa-sopimuksen mukaisesti on tehty päätöksiä, joiden ansiosta Tšekin tasavalta voi osallistua Leonardo-, Sokrates- ja Nuorten Eurooppa -ohjelmiin sekä muihin koulutusta, kulttuuria, audiovisuaalista alaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, tutkimusta ja kehittämistä, energiansäästöä ja pk-yrityksiä koskeviin ohjelmiin. Kauppasuhteet Vuosina EY:n tuonti Tšekkoslovakiasta kasvoi 2,6 miljardista 5,5 miljardiin ecuun (112 prosentin lisäys), ja EY:n vienti Tšekkoslovakiaan kasvoi 2,4 miljardista 6,3 miljardiin ecuun (163 prosentin lisäys). Vuosina Tšekki laajensi edelleen kauppaansa unionin kanssa. EU:n vienti kasvoi 4,9 miljardista 9,4 miljardiin ecuun (92 prosentin lisäys) ja EU:n vienti kasvoi 6,1 miljardista 13,3 miljardiin (118 prosentin lisäys). Vuonna 1996 unionin osuus Tšekin ulkomaankaupasta oli vähän yli 60 prosenttia. EU:n vienti Tšekkiin vastasi 2,25 prosenttia viennin kokonaismäärästä ja tuonti 1,66 prosenttia tuonnin kokonaismäärästä. Tämä kaupan uusi suunta ja Tšekin vientituotteiden kyky päästä uusille markkinoille viittaa siihen, että tuotteiden laatu on parantunut. Osa kilpailuedusta on kuitenkin johtunut palkkatasosta, joka on ollut alhainen, joskin noussut huomattavasti. Tšekin vienti on erittäin keskittynyttä; koneet ja kuljetuskalusto olivat 33 prosenttia kokonaisviennistä ja teollisuustuotteet 29 prosenttia. Nämä kaksi tuoteryhmää kattavat myös valtaosan tuonnista, yhteensä 57 prosenttia. Vuonna 1996 teollisuustuotteiden vienti, joka aiemmin oli ollut kasvussa, väheni. Tšekin tasavalta on tulliliitossa Slovakian kanssa ja se oli yksi Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (CEFTA) aloitteentekijöistä. Kauppa CEFTA-kumppaneiden kanssa on lisääntynyt viime vuosina. Yleisarvio Tšekin tasavalta on perustamisestaan alkaen pyrkinyt vahvistamaan yhteyksiään Euroopan unioniin kaikilla aloilla. Eurooppa-sopimuksen täytäntöönpano on ollut tehokasta useimmilla aloilla. Kaupan alalla ei juuri ole ollut ongelmia; poikkeuksena tosin on kysymys tuontivakuusjärjestelmästä, joka on vielä ratkaisematta. Tšekki uskoo edistyvänsä kohti unionin jäsenyyteen liittyvien velvoitteiden täyttämistä, mutta on 12

13 toisinaan osoittanut merkkejä haluttomuudesta tunnustaa vaikeudet ja pyrkiä niiden ratkaisemiseen yhteistyössä. 13

14 B. JÄSENYYDEN ARVIOINTIPERUSTEET 1. Poliittiset arviointiperusteet Kööpenhaminassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi joukon Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaiden liittymistä koskevia ns. poliittisia arviointiperusteita. Näiden mukaan hakijamaissa olisi oltava vakaat toimielimet, joilla turvataan demokratia, laillisuusperiaate, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen kunnioittaminen ja niiden suojelu. Euroopan yhteisöjen komissio on käyttänyt useita tietolähteitä tehdäkseen siltä pyydetyn poliittisia oloja koskevan arvioinnin. Näitä tietolähteitä ovat muun muassa Tšekin viranomaisten vastaukset komission yksiköiden niille vuoden 1996 huhtikuussa lähettämään kyselyyn, kahdenvälisten kokousten seuranta, jäsenvaltioiden suurlähetystöjen ja komission edustuston laatimat kertomukset, kansainvälisten järjestöjen (erityisesti Euroopan neuvoston ja ETYJ:n) tekemät arvioinnit ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kertomukset. Tässä analyysissä paneudutaan julkisen vallan rakenteen ja toiminnan pääasiallisiin piirteisiin sekä perusoikeuksien suojan järjestämiseen. Siinä ei tyydytä viralliseen kuvaukseen, vaan pyritään demokratian ja oikeusvaltion todellisen toiminnan kuvaamiseen. Tämä arviointi koskee tilannetta vuoden 1997 kesäkuussa. Siinä ei tarkastella yksityiskohtaisesti muutoksia, jotka ovat voineet tapahtua kommunistihallinnon sortumisen jälkeen tai joita suunnitellaan tulevaisuutta varten, vaikka aikomus uudistaa jokin ala on useimmiten otettu huomioon. Hallinnon tilanteeseen, jota käsitellään tarkemmin 4 osastossa, ainoastaan viitataan lyhyesti. 1.1 Demokratia ja laillisuusperiaate Tšekin tasavallan kansallisneuvoston vuoden 1992 joulukuussa antamalla perustuslailla sekä siihen erottamattomasti kuuluvalla perusoikeuksia koskevalla peruskirjalla perustettiin parlamentaarinen demokratia. Tšekin toimielimet toimivat säännönmukaisesti. Lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan ja tuomiovallan käyttäjät varovat toimivaltansa ylittämistä ja toimivat yhteistyössä. Parlamentin ja lainsäädäntövallan rakenne Parlamentti muodostuu kahdesta kamarista. Edustajainhuoneeseen kuuluu 200 ja vuoden 1996 marraskuussa perustettuun senaattiin 81 jäsentä. Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi yleisillä suorilla vaaleilla (paikkojen saamiseksi edellytetään viiden prosentin äänikynnystä); senaattorit valitaan kuudeksi vuodeksi kaksivaiheisella enemmistövaalilla ja kolmasosa heistä voidaan vaalita uudeksi kaudeksi joka toinen vuosi. Vähemmistöjen edustusta parlamentissa ei varmisteta erityisillä säännöillä. Edustajainhuone on hierarkiassa ylemmässä asemassa kuin senaatti: edustajainhuoneella on viime kädessä päätösvalta lainsäädäntömenettelyssä (perustuslain 47 artikla), ja hallitus on vastuussa toimistaan ainoastaan edustajainhuoneelle. 14

15 Tasavallan presidentti voi hajottaa edustajainhuoneen, jos hallitus ei voi saada luottamuslausetta tai jos edustajainhuone ei pysty enää toimimaan säännönmukaisesti (perustuslain 35 artikla). Hajottaminen ei voi tapahtua edustajanhuoneen vaaleja edeltävien kolmen kuukauden aikana. Parlamentin jäsenet nauttivat perinteistä koskemattomuutta perustuslain 27 artiklan nojalla. Opposition asema ja sen osallistuminen toimielinten toimintaan tunnustetaan Tšekin tasavallassa. Tämä ilmenee erityisesti edustajainhuoneen tutkintavaliokuntien perustamisessa (perustuslain 30 artikla). Niissä eri ryhmät ovat suhteellisesti edustettuina niiden kyseisen kamarin paikkamäärän mukaan. Oppositio voi saada kyseisten valiokuntien puheenjohtajuuden. Tšekin tasavallassa on vallalla monipuoluejärjestelmä (54 rekisteröityä poliittista puoluetta, joista 20 osallistui edustajainhuoneen viimeisimpiin vaaleihin). Parlamentissa edustettuina olevat poliittiset puolueet saavat rahoitusta valtion talousarviosta. Kyseinen rahoitus on suhteellista valittujen parlamentin jäsenten määrään nähden. Parlamentti harjoittaa lainsäädäntövaltaa. Parlamentilla ja hallituksella on aloiteoikeus. Hallituksella on myös säädösvalta parlamentin antaman valtuutuksen nojalla, mutta ainoastaan lakien täytäntöönpanon osalta. Tšekin tasavallassa ei järjestetä kansanäänestyksiä. Parlamentin toiminta Vaalit ovat vapaat ja rehelliset. Vuoden 1996 kesäkuussa pidetyt edustajainhuoneen vaalit voitti vallassa ollut keskustaoikeistolainen liitto (katso liite). Parlamentti toimii tyydyttävästi. Sen toimivaltaa kunnioitetaan ja oppositio osallistuu sen toimintaan tavanomaiseen tapaan. Toimeenpanovallan rakenne Parlamentti valitsee tasavallan presidentin viiden vuoden toimikaudeksi. Hänet voidaan valita kerran uudelleen. Hän voi pyytää parlamenttia ottamaan uudelleen käsiteltäväksi lain, josta on juuri äänestetty, mutta kamarit voivat jättää vaikutuksitta kyseisen vetooikeuden yksinkertaisella enemmistöllä. Presidentillä on valtionpäämiehen perinteiset virkatehtävät. Presidentti nimittää pääministerin ja tämän esityksestä ministerit. Hallitus ja yksittäiset ministerit ovat vastuussa toimistaan edustajainhuoneelle. He voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen tehtäviään hoitaessaan tekemistään rikoksista ja rikkomuksista, ei kuitenkaan parlamentissa antamistaan julistuksista. Aluehallinto perustuu 75 maakuntaan, joita johtavat sisäministerille vastuussa olevat hallituksen nimeämät edustajat. Jokaisella ministeriöllä on maakuntien tasolla keskustasolle vastuussa olevia hajasijoitettuja yksiköitä. Maakunnan johtajaa avustaa kuntien edustajista koostuva neuvosto. Hän voi lykätä kyseisen neuvoston päätösten soveltamista ja pyytää keskushallintoa sovittelemaan asiassa. 15

16 Tšekin perustuslaissa säädetään kaksitasoisesta paikallishallinnosta: ns. seuduista eli alueista ja kunnista. Ensiksi mainittuja ei ole vielä perustettu, mutta hallitus on sitoutunut perustamaan ne ennen vuotta Niiden määrästä käydään vielä keskustelua (8-13). Kunnissa, joita on 6 233, on yleisillä vaaleilla neljäksi vuodeksi valitut kunnanvaltuustot, jotka valitsevat itse kunnanjohtajat. Julkishallinnossa esiintyy joitakin vaikeuksia, jotka johtuvat julkishallinnon henkilöstöä koskevien perussääntöjen puuttumisesta ja suhteellisen alhaisista palkoista, jotka selittävät pätevimmän henkilöstön siirtymisen yksityiselle sektorille. Nämä seikat eivät helpota korruption tehokasta torjumista. Vuonna 1991 annetussa ja vuonna 1996 voimassaololtaan vuoteen 2000 jatketussa (tasavallan presidentin palautettua kyseisen tekstin parlamentille uudelleen käsiteltäväksi) ns. puhdistautumislaissa kielletään entisten turvallisuuspalveluiden jäsenten ja avustajien sekä entisessä kommunistihallinnossa aktiivisesti toimineiden henkilöiden toimiminen julkisissa viroissa (hallinto, armeija, turvallisuuspalvelu, poliisilaitos, oikeuslaitos, radio ja televisio, valtionyhtiöt). Kyseisessä järjestelmässä hallinto antaa ns. todistuksia kaikille asiasta hakemuksen tehneille entisten turvallisuuspalveluiden arkistojen perusteella. Vuodesta 1996 jokainen asianomainen on voinut pyytää saada tutustua kyseisiin asiakirjoihin. Tämä oikeus ei kuulu enää ainoastaan tuomioistuimille oikeudenkäynnin aikana. Siviilihallinto valvoo armeijaa, salaista palvelua ja poliisivoimia. Ne kuuluvat siviilituomioistuinten tuomiovaltaan. Salaisen palvelun on annettava kertomus toiminnastaan parlamentille. Toimeenpanovallan toiminta Valtion keskeiset toimielimet toimivat säännönmukaisesti. Paikallisyhteisöillä on vielä vaikeuksia itsehallinto-oikeutensa vakiinnuttamisessa erityisesti rahoituksen osalta. Ne ovat riippuvaisia valtiosta, joka rahoittaa kaksi kolmasosaa niiden budjettivaroista. Ns. puhdistautumislain soveltaminen on johtanut seuraaviin tuloksiin: pyydetystä todistuksesta ainoastaan 9 000:ssa (eli 3 prosentissa) päädyttiin virasta syrjäyttämistä koskevaan päätökseen. Niistä 580 riitautettiin oikeudessa, joka mitätöi niistä puolet. Hallitus on osoittanut aikomuksensa olla jatkamatta kyseistä järjestelmää vuoden 2000 jälkeen. Poliisivoimia, jonka uudelleenjärjestely on käynnissä, arvostellaan usein tutkimusten hitaudesta sekä tehottomuudesta huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden lisääntymisen torjunnassa. Salainen palvelu toimii olosuhteissa, joissa vaikutetaan noudatettavan demokratian perussääntöjä. Parlamentaarinen tutkintavaliokunta, joka sai vuonna 1996 tehtäväkseen tutkia mahdollista johtajien, poliittisten puolueiden ja ulkomaisten suurlähetystöjen laitonta valvontaa koskevia toimia, päätyi vuoden 1997 alussa siihen tulokseen, ettei kyseisiä käytäntöjä ole olemassa. 16

17 Tuomiovallan rakenne Tšekin oikeuslaitoksen riippumattomuus toisista toimielimistä on turvattu. Tasavallan presidentti nimittää tuomarit elinikäiseksi toimikaudeksi oikeusministerin esityksestä ja tuomioistuinten puheenjohtajien pyynnöstä. Heitä ei voida erottaa eikä siirtää toisiin tehtäviin ilman heidän suostumustaan. Heidät voidaan panna viralta tai pidättää virantoimituksesta ainoastaan laissa nimenomaisesti säädetyistä syistä. Hallitus nimittää ylimmän syyttäjäviranomaisen oikeusministerin esityksestä. Oikeusministeri nimittää syyttäjälaitoksen muut jäsenet. He toimivat oikeusministerin suorassa alaisuudessa. Hallinnollisten toimien valvonta kuuluu siviilituomioistuinten toimivaltaan. Viimeksi mainitut kuuluvat perustuslain 91 artiklan nojalla vielä perustamattoman korkeimman hallinto-oikeuden tuomiovaltaan. Tšekin tasavallassa ei ole oikeusasiamiestä. Perustuslakituomioistuin koostuu 15 tuomarista, jotka tasavallan presidentti on nimittänyt senaatin suostumuksella kymmenen vuoden toimikaudeksi. Se valvoo lakien ja säädösten yhdenmukaisuutta perustuslain ja kansainvälisten sopimusten kanssa. Se voi myös mitätöidä ne valtion viranomaisten määräykset, joilla loukattaisiin paikallisyhteisöiden itsehallintovaltaa. Perustuslakituomioistuin suorittaa lakien (tasavallan presidentin, 41 edustajan tai 17 senaattorin saatettua asian käsiteltäväksi) ja asetusten (hallituksen, 25 edustajan tai 10 senaattorin saatettua asian käsiteltäväksi) ennakkotarkastuksen. Se voi toimia myös jälkikäteen joko tuomioistuimen tehtyä asiasta hakemuksen käynnissä olevan oikeudenkäynnin johdosta tai yksityishenkilön, joka ennakkoon toimivat muutoksenhakukeinot käytettyään arvioi perusoikeuksiaan rikotun, aloitteesta. Perustuslakituomioistuin voi ottaa asioita käsiteltäväkseen myös omasta aloitteestaan. Tuomiovallan toiminta Tšekin tasavallan tuomioistuinten asema muodostaa merkittävän haasteen maan yhdentymiselle Euroopan unioniin. Tuomioistuimet ovat ylityöllistettyjä, monessa asiassa ei saada tuomiota ja esimerkiksi kaupallisia asioita käsittelevissä tuomioistuimissa oikeudenkäynnit kestävät keskimäärin yli kolme vuotta. Kyseiset ongelmat eivät johdu niinkään henkilöstön tai oikeuslaitoksen voimavarojen puutteesta kuin tuomareiden kokemattomuudesta ja riittämättömästä ammattitaidosta. Heidän on sovellettava usein täysin uutta lainsäädäntöä, josta ei useimmiten ole vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Perustuslakituomioistuin on merkittävässä ja aktiivisessa asemassa Tšekin toimielinten toiminnassa. Sen käsiteltäväksi on saatettu lähes asiaa. Määrä on kasvanut merkittävästi vuodesta 1995 lähtien. Se on ottanut käsiteltäväkseen noin 200 asiaa. Sen kansalaisuusasioita ja omistusoikeutta koskevat päätökset kuvastavat sen asemaa oikeusvaltion kunnioittamisessa. 1.2 Ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suojelu 17

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 27 28 SISÄLLYS N:o Sivu 27 Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 74 79 SISÄLLYS N:o Sivu 74 Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA CE/TJ/fi 1 CE/TJ/fi 2 BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA 1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 131 EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Käsikirja Euroopan unionista

Käsikirja Euroopan unionista Käsikirja Euroopan unionista Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik EUROOPAN KOMISSIO 2 Sisällysluettelo Esipuhe Eurooppa murroksessa Eurooppa-tietoa Alueellinen rakennepolitiikka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna 1938. Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä,

Lisätiedot

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön HE 142/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle CARIFORUMvaltioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

,!7IJ5B3-hdghfa! Suomi Euroopan unionissa. Perusteos EUROOPPA-TIEDOTUS

,!7IJ5B3-hdghfa! Suomi Euroopan unionissa. Perusteos EUROOPPA-TIEDOTUS Suomi Euroopan unionissa on yleistajuinen perusteos EU:n historiasta, nykypäivästä, Suomen jäsenyysneuvotteluista sekä asemasta ja tavoitteista jäseneksi liittymisen jälkeen. Kirjassa esitellään Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely Kertomuksen laatija: Jean-Claude Juncker tiiviissä yhteistyössä Donald Tuskin Jeroen Dijsselbloemin Mario Draghin ja Martin Schulzin kanssa Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TIETOA DEMOKRATIASTA

TIETOA DEMOKRATIASTA TIETOA DEMOKRATIASTA SISÄLLYSLUETTELO Alkulause....................................... 1 Mikä on opintokerho............................... 2 Euroopan unionin muodostuminen.................... 4 Euroopan

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 490.194 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kauppa Vapaakauppa on talouskasvun lähde Uusien markkinoiden avautuminen auttaa taloutta kasvamaan ja edellyttää EU:lta aktiivista vapaakauppa- ja investointipolitiikkaa.

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot