Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013"

Transkriptio

1 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Fredrik Laurén Veijo Lücke Ann Nyström Inger Wretdal Rune Friman Michael Oksanen Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Gunilla Granberg Mats Johansson Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 Erika Strandberg Pöytäkirja pidetään nähtävänä Hanna Backman Kemiö 30. syyskuuta 2013 Veronica Heikkilä Otteen oikeaksi todistaa Erika Strandberg

2 9/2013 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 17. september 2013 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Asianumero Asia Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja 119 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR EKHOLMEN - HÖGSKÄR i Vesterillo by, godkännande av planen STRANDDELGENERALPLANEÄNDRING FÖR DRAGSFJÄRDS ÖSTRA SKÄRGÅRD Ängisholm, godkännande av planen LAPSIKYLÄN SIJOITUSPAIKKA AMOSPUISTON ASEMAKAAVA Kaavan hyväksyminen TONTINLUOVUTUSOHJELMAN JA TONTTIHINTOJEN PÄIVITTÄMINEN KOSTEIKKO TALOUSARVIO 2013 Lisämääräraha, peruspalveluosasto KUNTARAKENNELAIN MUKAINEN YHDISTYMISSELVITYS KYSELY KUNTALAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA LAUSUNTO Ehdotus julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä, Asiakaspalvelu LAUSUNTO Työ- ja elinkeinotoimistojen määrä ja sijainti LAUSUNTO Taalintehtaan osayleiskaavasta jätetyt valitukset, osa-alue I LAUSUNTO Taalintehtaan osayleiskaavasta jätetyt valitukset, osa-alue II VUODEN 2012 TILINTARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMENPITEET OPTION KÄYTTÖÖNOTTO Sopimus työterveyshuollon ostamisesta Dalmed Oy Ab:ltä HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA Taalintehtaan eläkeläisasuntosäätiö rs Kemiö 30. syyskuuta 2013 Wilhelm Liljeqvist

3 9/2013 ESITYSLISTA Laatimispäivä LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 30. syyskuuta 2013 Wilhelm Liljeqvist

4 4 119 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 5 120 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Hanna Backman ja Veronica Heikkilä.

6 6 121 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

7 7 Dnr: MOT 345/ STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR EKHOLMEN - HÖGSKÄR i Vesterillo by, godkännande av planen TN , 345 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Markägaren Carl Sauren anhåller att Kimitoöns kommun skulle anhängig göra en planändring berörande stranddetaljplanen för Ekholmen Högskär, och mera preciserat där berörande fastigheten , Högskär. Anhållan delges. Med ovan nämnda ändring önskar markägaren flytta de nuvarande byggnadsplatserna samt undersöka möjligheten att utöka antalet byggrätter med 1 RA byggnadsplats. I samband med anhållan har planläggaren av planändringen, DI Pasi Rantanen också inlämnat utkast till nämnda planändring (bilaga 345/1) med tillhörande program för deltagande och bedömning samt en planbeskrivning (på finska), bilaga 345/2. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Beslutar anhängig göra planändringen och kungöra den. 2. Beslutar att i enlighet med MBL 62 framlägga planutkastet och programmet för deltagande och bedömning till påseende i 14 dagar samt att kungöra dem. 3. Markägaren svarar för alla kostnader i samband med planläggningen och erlägger till kommunen planläggningsavgift i enlighet med kommunens serviceprislista. BESLUT Förslaget godkändes. TN , 61 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planutkastet till planändringen har varit framlagt till påseende under tiden Under påseendetiden har inga åsikter inlämnats. Nu föreligger ett planförslag (bilaga 61/1 och 61/2) färdigt att framläggas till påseende i enlighet med MBL 65 och MBF 27. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Framlägga planförslaget (bilaga 61/1 och 61/2) till påseende i 30 dagar i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt kungöra det. 2. Begära myndighetsutlåtanden av ELY-centralen, landskapsförbundet samt kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd. 3. Rågrannar (intressenter) som har sin adress utanför kommunen hörs per brev.

8 8 BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Inga anmärkningar har under denna tid inlämnats. Utlåtande har lämnats av kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd och ELY-centralen. Egentliga Finlands förbund har meddelat att man inte uttalar sig. Planläggaren har bemött utlåtandena, och utlåtandena och bemötandena finns som bilaga till planbeskrivningen. Planen är sålunda klar att föras till godkännande. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar godkänna planändringen (bilaga 124/1 och 124/2) och framlägger för kommunstyrelsen och fullmäktige att godkänna planändringen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kommunstyrelsen Kst ~ översättning FÖRSLAG (kommundirektören) Kommunstyrelsen beslutar godkänna planen (bilaga 122/1 och 122/2) och föreslår för fullmäktige att planen godkänns. Bilaga: Plan 122/1 2 BESLUT

9 9 Dnr: MOT 41/ STRANDDELGENERALPLANEÄNDRING FÖR DRAGSFJÄRDS ÖSTRA SKÄRGÅRD Ängisholm, godkännande av planen TN , 13 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Markägarna till fastigheten Ängisholm , Martti Lehtinen och Leena Salmi- Lehtinen anhåller (delges) om att Kimitoöns kommun skulle anhängiggöra en ändring av stranddelgeneralplanen gällande Ängisholm. På fastigheten finns två byggnadsplatser där man på den norra byggnadsplatsen byggt ett fritidshus. Målsättningen är att flytta den obebyggda byggnadsplatsen bort från en blötbottnad och tätbevuxen svacka, nedan om en brant, till en plats som är bättre med avseende på byggbarhet, landskap, ljusförhållanden och landstigning till byggplatsen. Byggplatsernas placering och inbördes förhållande preciseras så att, yta anvisad för byggnation och mängden strandlinje bibehålls eller minskar i jämförelse med planen som ändras. I samband med anhållan har markägarna också inlämnat ett utkast (bilaga 13/1) till nämnda planändring med tillhörande program för deltagande och bedömning (bilaga 13/2). Markägarna har godkänt planutkastet. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar: 1. Beslutar anhängiggöra planändringen och kungöra den. 2. Beslutar att framlägga planutkastet (bilaga 13/1) med tillhörande program för deltagande och bedömning (bilaga 13/2) till påseende i 14 dagar i enlighet med MBL 62, samt att kungöra dem. 3. Markägaren åläggs att betala avgiften för planläggningsarbete i enlighet med kommunens serviceprislista samt att ansvara för alla kostnader i samband med planläggningen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN , 60 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planutkastet till planändringen har varit framlagt till påseende under tiden Under påseendetiden har inga åsikter inlämnats. Nu föreligger ett planförslag (bilaga 60/1 och 60/2) färdigt att framläggas till påseende i enlighet med MBL 65 och MBF 19. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin)

10 10 Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Framlägga planförslaget (bilaga 60/1 och 60/2) till påseende i 30 dagar i enlighet med MBL 65 och MBF 19 samt kungöra det. 2. Begära myndighetsutlåtanden av ELY-centralen, landskapsförbundet samt kommunens byggoch miljötillsynsnämnd. 3. Rågrannar (intressenter) som har sin adress utanför kommunen hörs per brev. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN , 125 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Inga anmärkningar har under denna tid inlämnats. Utlåtande har lämnats av kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd. ELY-centralen och Landskapsförbundet har meddelat att man inte uttalar sig på grund av ändringens ringa betydelse. Planläggaren har bemött utlåtandet, och utlåtandet och bemötandet finns som bilaga till planbeskrivningen. Planen är sålunda klar att föras till godkännande. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar godkänna planändringen (bilaga 125/1 och 125/2) och framlägger för kommunstyrelsen och fullmäktige att godkänna planändringen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kommunstyrelsen Kst ~ översättning FÖRSLAG (kommundirektören) Kommunstyrelsen beslutar godkänna planen (bilaga 123/1 och 123/2) och föreslår för fullmäktige att planen godkänns. Bilaga: Plan 123/1 2 BESLUT

11 LAPSIKYLÄN SIJOITUSPAIKKA Kh ~ käännös VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund) Dnr: MOT 249/2012 otti kokouksessaan , 92, kantaa siihen, viedäänkö Amospuiston asemakaava valtuuston hyväksyttäväksi. Kyse oli kaavasta, jossa päiväkoti oli sijoitettu puiston länsiosaan, johon on kulkuyhteys Edvin Widen tieltä. palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. pyysi teknistä lautakuntaa antamaan ehdotuksen, joka sisältää kaksi vaihtoehtoa; alkuperäisen vaihtoehdon, jossa rakennus sijoitetaan aivan koulun länsipuolelle sekä toisen vaihtoehdon, jossa rakennus sijoitetaan Norrbackaan. Tekninen lautakunta keskeytti , 200, Kemiön pohjoisen keskustan asemakaavan, joka mahdollisti päiväkodin rakentamisen aivan Amosparkens skolan lähelle. Näin ollen oli tehtävä uusi asemakaava, joka mahdollistaa rakentamisen koulun lähelle. Kunnanhallituksen pidetyn kokouksen jälkeen on käyty keskustelua siitä, miltä asemakaavan tulisi näyttää, jos päiväkoti halutaan rakentaa koulun lähelle. On tultu siihen tulokseen, että rakennusruutu tulee sijoittaa asemakaavassa niin, että se mahdollistaa myös päiväkodin rakentamisen kiinni kouluun. Tämä ratkaisu mahdollistaisi sen, että osa yhteiskäytössä olevista tiloista sijoitettaisiin saman katon alle. Onko esimerkiksi tarkoituksenmukaista, että toiminnoilla on kaksi jakelukeittiötä sekä kahdet erityisopettajan, kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat jne. muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan? Teknisen lautakunnan , 126, hyväksymä asemakaava mahdollistaa siis sijoittamisen koulun lähelle tai koulun ja päiväkodin yhteenrakentamisen. Jotta päiväkoti voitaisiin rakentaa tälle paikalle, on valtuuston hyväksyttävä asemakaava, joka käsitellään myöhemmässä pykälässä. Norrbackan alueella on voimassa oleva asemakaava. Päiväkodille suunniteltu alue on kortteli 401, joka on asemakaavassa varattu rivitaloille ja muille kytketyille asuinrakennuksille. Päiväkodin rakentaminen tälle paikalle edellyttää poikkeamisluvan hakemista tekniseltä lautakunnalta. Päiväkoti on edelleen mahdollista sijoittaa myös puiston länsiosaan, toisin sanoen kunnanhallituksen listan :n 92 ehdotuksen mukaisesti. Tämän sijoituspaikan mahdollistamiseksi kunnanhallituksen tulisi palauttaa tämä asia ja pyytää teknistä lautakuntaa lähettämään asemakaava, jossa rakennuspaikka on osoitettu puiston länsiosaan, kunnanhallitukselle, joka puolestaan vie asian valtuustolle hyväksyttäväksi. Kun kunnanhallitus on valinnut lopullisen rakennuspaikan, voidaan rakennuksen yksityiskohtaisempi suunnittelu aloittaa. Liitteenä 124/1 on kartta alueesta, johon on merkitty mainitut kolme rakennuspaikkaa. Liite: Aluekartta 124/1 esittää valtuustolle, että Lapsikylä rakennetaan kiinni kouluun.

12 12 Kiinnirakentamisvaihtoehto on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Se ratkaisee samalla koulun lisätilojen ja korjauksen tarpeen. Kokonaisratkaisu sisältää myös määrärahat uusiin ulkoalueisiin, liikenneratkaisujen parantamiseen ja pukuhuoneisiin. Taloudellisten laskelmien lisäksi kouluun kiinnirakentamisen malli sisältää toiminnallisia etuja, jotka ilmenevät tehdyistä selvityksistä. Jatkosuunnittelussa on huomioitava Amospuiston eri aktiviteettialueet, jotta toiminta voi jatkua suunnilleen nykyisessä laajuudessaan.

13 13 Dnr: MOT 249/ AMOSPUISTON ASEMAKAAVA Kaavan hyväksyminen TL , 176 Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Uuden päiväkodin rakentamisen mahdollistamiseksi Amospuiston yhteyteen sekä Amospuiston koulun liikennejärjestelyiden takia on alueelle laadittava asemakaava. Kaava-alueen rajaus on näytetty liitteenä olevalla kartalla (liite 176/1). Uusi kaava-alue käsittää myös osan Norrbackan kaava-alueesta, johon tehdään kaavamuutos. Tämä tieyhteyden järjestämiseksi Amospuiston luoteispuolella olevalle asutukselle. Asemakaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka kuulutetaan ja asetetaan nähtäville samalla kun kaava tulee vireille. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää Amospuiston asemakaavan vireille tulosta sekä kuuluttaa vireille tulon. 2. Päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä kuuluttaa sen. Ehdotus hyväksyttiin. TL , 240 Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava on tullut vireille , 176. Nyt on olemassa 2 vaihtoehtoista kaavaluonnosta (liite 240/1 ja 240/2) ja niihin liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 240/3) asetettavaksi nähtäville MRL 62 mukaisesti. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta (liite 240/1, 240/2 ja 240/4) osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen (liite 240/3) 14 päivän ajaksi MRL 62 :n mukaisesti. Brita Drugge ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta. Ehdotus hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaavasta oli valmisteluvaiheessa, ajalla , nähtävillä kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta. Nähtävilläolon aikana kaavasta jätettiin neljä mielipidettä. Kaavoittaja

14 14 on vastannut mielipiteisiin. Osallisille järjestettiin tilaisuus, jossa jatkettiin keskustelua eri ratkaisuista. Tämän pohjalta valittiin vaihtoehto I edelleen kehitettäväksi. Pääasialliset kaavaluonnokseen tehdyt muutokset ovat seuraavat: - Ajoyhteyttä kortteliin 182 on muutettu niin, että se yhtyy nyt Niittykummun kaavaalueeseen aiemman Norrbackan alueen sijaan. - LPA-aluetta on siirretty kauemmaksi purosta. - Muut pienehköt tekniset tarkistukset. Muutokset ovat kuitenkin suuruusluokaltaan sellaisia, että kaavaluonnos (vaihtoehto I) täytyy asettaa uudelleen nähtäville. Nyt on olemassa kaavaluonnos (liite 14/1) osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen (liite 14/2), joka on valmis asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti. Kaavaselostus on tässä vaiheessa saatavissa vain suomen kielellä. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen nähtäville 14 päivän ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Tiedoksianto - Vastine mielipiteen jättäneille TL , 30 käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston tarkistettu asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheessa, ajalla Tätä ennen kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta olivat nähtävillä ajalla Kaavaluonnoksen toisessa vaiheessa kaavasta ei ole nähtävänolon aikana jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotus, liite 30/1, on nyt valmis asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. Nähtävänolon yhteydessä tulee pyytää viranomaislausunnot. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1. Päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. 2. Päättää pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta sekä kunnan rakennusja ympäristövalvontalautakunnalta, maakuntamuseolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

15 15 Brita Drugge sekä Frida Vuorio ilmoittivat jääviydestä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kokouksessa jaettiin tullut huomautus sekä kaavoittajan vastine. Ehdotus sekä kaavoittajan vastine hyväksyttiin. Jakelu: -Kuulutus TL , 86 - Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava on ollut nähtävillä ehdotuksena välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana on jätetty yksi lausunto ja yksi muistutus. ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta ovat ilmoittaneet että eivät lausu asiassa. Korjaukset ja kaavakarttaan, kaavamääräyksiin sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset käyvät ilmi kaavoittajan vastineessa koskien lausuntoja ja muistutuksia. Korjaukset ja täydennykset ovat luonteeltaan sellaisia, että kaavaa ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus, liitteet 86/1 ja 86/2, ovat valmiita hyväksyttäväksi. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavoittajan vastineet ja niistä aiheutuneet korjaukset sekä kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Pykälä tarkistettiin välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin. Kh ~ käännös esittää valtuustolle, että Amospuiston asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutos hyväksytään. Liitteet: Kaavaehdotus 92/1 Kaavaselostus 92/2 MUUTETTU palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi niin, että kunnanhallitus voi käsitellä asiaa pyytää teknistä lautakuntaa antamaan ehdotuksen, joka sisältää kaksi vaihtoehtoa; alkuperäinen ehdotus, jossa Lapsikylä sijoitetaan aivan Amosparkens skolan länsipuolelle, ja vaihtoehto Norrbacka.

16 16 Hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Amospuiston asemakaava valmistellaan kunnanhallituksen päätöksen mukaan uudelleen niin, että Lapsikylä voidaan sijoittaa alun perin Kemiön pohjoinen keskusta -nimisen asemakaavan mukaisesti (Lapsikylän sijoittaminen = versio 1). Uusi valmistelu tehdään sillä pääperiaatteella, että Amospuiston länsiosassa oleva, palautetun asemakaavaehdotuksen mukainen Lapsikylän rakennusvaraus poistetaan, samoin kuin LP-alue ja sinne johtava tievaraus. Muilta osin Amospuiston asemakaava pysyy ennallaan sellaisena kuin se oli hallitukselle annetussa ehdotuksessa, lukuun ottamatta välttämättömiä varauksia Lapsikylän uusvanhalle sijoittamiselle Amosparkens skolan vieressä (versio yksi, Kemiön pohjoisen keskustan asemakaava). Tarkoituksena on asettaa Amospuiston muutettu asemakaavaehdotus uudestaan nähtäville. Uusi kaavaehdotus sekä kaavakartta ja kaavaselostus esitellään nopeasta aikataulusta johtuen kokouksessa. Muilta osin (Norrbacka) hallituksen päätöstä ei voida toteuttaa kaavoitusprosessiin kuuluvassa pykälässä. Se osa vaihtoehtoista päätöstä valmistellaan myöhemmin erikseen. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää: 1. Asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. 2. Pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta sekä kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalta, maakuntamuseolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kuulutus TL , 126 käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava ja asemakaavamuutos on ollut toistamiseen nähtävillä ehdotuksena välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana ei ole jätetty kaavahuomautuksia. ELYkeskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Turun museokeskus ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta ovat ilmoittaneet että heillä ei ole huomauttamista kaavasta.

17 17 Kaavaehdotus, liitteet 126/1 ja 126/2, ovat valmiita hyväksyttäväksi. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Todettiin, että rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan lausunto annetaan Valmistelussa rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalle lähdetään siitä, että kaavasta ei ole huomautettavaa. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kh ~ käännös hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää valtuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Liite: Kaavaehdotus 125/1

18 18 Dnr: MOT 18/ TONTINLUOVUTUSOHJELMAN JA TONTTIHINTOJEN PÄIVITTÄMINEN TL , 221 VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Viime vuodenvaihteen kuntaliitos antoi aihetta monen menettelytavan, ohjelman ja käsittelykulttuurin yhteensovittamiselle. Tontinluovutuspolitiikka on alue, jossa liittymisen jälkeen on ilmennyt toimenpiteiden olevan tarpeen. Vanhoissa kunnissa oli eri hinnoittelu- ja myyntikäytännöt, joita nyt on uudistettu niin, että perusta on sama koko kunnassa. Tontinluovutuksessa ei voida puhua hintamuodostuksen ja muiden ehtojen yhdenmukaistamisesta, enemmänkin on kyse siitä, että kunnan tonttivaraa katsotaan samasta lähtökohdasta. Tontinluovutusohjelman kokonaisvaltaisena päämääränä on luoda ohjeisto tonttien myynnille ja markkinoinnille. Tarkoitus on lisätä kiinnostusta Kemiönsaaren kunnan tontteja kohtaan. Tavoite on edistää muuttoa ja/tai takaisinmuuttoa kuntaan, vaihtoehtoisesti estää poismuuttoa paikkakunnalta. Päämäärän saavuttamiseksi ohjelma sisältää muun muassa, uuden tavan tontin luovutukselle, nimittäin asuntotonttien vuokrauksen 40 vuodeksi. Täten alennetaan nuorten perheiden omakotitalon rakentamisen kynnystä. Ohjelma sisältää myös ohjeita ehdoista, joita on otettava kauppakirjaan ja vuokrasopimukseen, sekä markkinointimenetelmien tarkastuksen. Rinnakkain tontinluovutusohjelman kanssa on laadittu uusi kunnan omakotitalotonttien hinnoittelu. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä tontinluovutusohjelman liitteen 9 mukaan sekä ehdottaa, että kunnanhallitus hyväksyy sen. Ehdotus hyväksyttiin. Kh: Oheisena tontinluovutusohjelma, liite 15/1. päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä tontinluovutusohjelman liitteen 15/1 mukaan. Hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin)

19 19 Tonttihinnasto ja tontinluovutusohjelma ovat olleet voimassa vuodesta 2010 lähtien. Sen jälkeen kunta on myynyt 22 asuntotonttia. Tontinluovutusohjelma on toiminut hyvin, mutta siihen on tehtävä joitain pieniä tarkennuksia. Tonttien hinnat ovat olleet suunnilleen oikeat, mutta kuten aina merkittävien kauppojen kohdalla, monet kauppapäätökset tehdään kuitenkin tehtyjen tarjousten perusteella. Päivitettyihin asiakirjoihin on tehty seuraavat merkittävät muutokset: - Kiinteistönmuodostamiskustannukset (lohkomiskustannukset) sisältyvät tonttihintaan. Alueilla, joilla myynti on sujunut hyvin ja joilla sijaitsevia tontteja kohtaan löytyy edelleen kiinnostusta, tonttien on hintoja korotettu noin eurolla/tontti. Tämä on suunnilleen kiinteistönmuodostamiskustannuksen verran. Alueilla, joilla kysyntä on rajoitetumpaa, hintaa on tarkistettu noin 500 eurolla/tontti. Tonttien hintoja on samalla pyöristetty kokonaisiin satalukuihin. Asuinalueilla, joilla kiinnostus on ollut vähäistä tai olematonta, kiinteistönmuodostamiskustannus sisällytetään aiempaan tonttihintaan. - Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus päättää varausmaksun veloittamisesta silloin, kun lautakunta toteaa, että maksutonta varausta käytetään väärin. Kun varaus johtaa tonttikauppaan, varausmaksu lasketaan ostajan hyväksi. Jos varaaja luopuu tontista varausaikana, varausmaksu jää kunnalle. - Tonttien hintoja ei ole tarkistettu muilta kuin kiinteistönmuodostamiskustannusten osalta. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää: 1) Hyväksyä tonttihinnat liitteen 127/1 mukaisesti. Päätös on ehdollinen ja jää voimaan siinä tapauksessa, että kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn tontinluovutusohjelman, liite 127/2. 2) Esittää kunnanhallitukselle, että tontinluovutusohjelma hyväksytään kokouksessa täydennetyn liitteen 127/2 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kunnan kotisivu Kh ~ käännös hyväksyy tontinluovutusohjelman liitteen 126/1 mukaisena. Liite: Tontinluovutusohjelma 126/1

20 KOSTEIKKO VLLJ , 38 ~ käännös VALMISTELU (tj. Roger Hakalax) Dnr: KIVA 216/2011 Kemiönsaaren kunnanvaltuusto päätti 27. huhtikuuta 2011 selvittää kosteikon soveltuvuutta puhdistetun jäteveden purkupaikaksi. Kemiönsaaren Vesi on nyt selvittänyt asiaa. Aktiivisen dialogin ylläpitämiseksi eri osallisten ja poliitikkojen välillä valittiin sidosryhmä, joka on kokoontunut kolme kertaa. Sidosryhmään ovat kuuluneet Katarina Lundqvist, Merja Juvonen, Jari Lehtivaara, Jörgen Törnqvist, Mårten Nurmio, Börje Salonen, Lars Paqvalen, Ulla Ylisirniö, Kaj Genberg, Annalena Sjöblom, sihteeri Roger Hakalax ja puheenjohtaja Lars Nummelin. Vuonna 2013 ryhmää täydennettiin uusilla johtokunnan jäsenillä, jotka ovat Daniel Wilson, Kurt Tuominen, Brita Drugge ja Malin Nurmi. Selvityksen mukaan sopivin paikka mahdolliselle kosteikolle on entinen mullanottopaikka Stora Masungsträsketin itäpuolella. Alueen omistaa Konstsamfundet rf, joka on antanut suostumuksensa alueen harventamiseen ja tutkimiseen. Tutkimusten mukaan alue voisi soveltua kosteikon perustamiseen, mutta alue on pinta-alaltaan pienehkö. Konstsamfundet on valmis vaihtamaan tarvittavat maa-alueet johonkin vastaavaan alueeseen. Mahdollisesta maanvaihdosta ei ole keskusteltu lähemmin. Kosteikon suunnittelu ja purkupisteen siirtäminen kosteikolle on herättänyt keskustelua paikallisesti, niin vakinaisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin keskuudessa. Asian tiimoilta on jätetty kuntalaisaloitteita ja monet ovat aktivoituneet. Kaksi suurinta kysymystä ovat olleet, miten voidaan välttää puhdistetun jäteveden vuotaminen Stora Masungsträsketiin sekä voidaanko kosteikon purku toteuttaa avo-ojan muodossa vai pitääkö osuudelle rakentaa putket. Jotta päättäjät tiedostaisivat päätöksen seuraukset, asiasta on laadittu kolme vaihtoehtoista kustannusarviota. Sidosryhmä on kunnan kehitysosaston tuella hakenut ulkopuolista rahoitusta usean eri kanavan kautta kosteikon suunnitteluun ja investointiin. Kaikkiin hakemuksiin on kuitenkin saatu kielteiset rahoituspäätökset. Sidosryhmä on ollut yhtä mieltä siitä, että hanke vaatii ulkopuolista rahoitusta ja että 1,5 miljoonan euron kokonaiskustannukset ovat liian suuret vesihuoltolaitokselle. Kosteikon toteuttamisen kustannukset Vaihtoehto a: 1. Linja, jätevedenpuhdistamo - kosteikko (järven poikki) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Netto Vaihtoehto b: Sidosryhmän mielestä oli laadittava kustannusarvio siitä, mitä Stora Masungsträsketin kiertäminen maksaisi järven alle rakennettavan linjan sijaan. Taalintehtaalla monet ovat huolissaan siitä, että puhdistettu vesi voisi vuotaa järveen. Stora Masungsträsketin kiertäminen nostaa kuitenkin kokonaiskustannuksia kohtuuttoman paljon ja lisäksi kyseisen linjan vedon mahdollinen hyöty on kyseenalainen.

21 21 1. Linja, jätevedenpuhdistamo kosteikko (järven ympäri) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Netto Vaihtoehto c: Purkuputken kohdalla on tärkeä huomioida, että putken rakentaminen rumentaisi Hertsbölevikenin kaunista laaksoa ja että avo-oja itsessään edesauttaisi puhdistusta. Purkuputken rakentaminen eliminoisi kuitenkin mahdollisia vaaroja ja häiriöitä Hertsbölevikenissä. 1. Linja, jätevedenpuhdistamo kosteikko (järven ympäri) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Kosteikon purkuputki mereen Netto Taloudelliselta kannalta katsottuna kaikki kolme vaihtoehtoa ovat kalliita. Suurimmat syyt ovat kosteikon sijoituspaikka, putken suuri koko ja se, että linja edellyttää pumppaamoja. Mahdollinen purkuputki vaatii vielä suurempia mittoja ja todennäköisesti poistopumppausta. Taloudellisesti kaikki kolme vaihtoehtoa ovat kyseenalaisia. Sidosryhmä on tehnyt yhteenvedon kosteikkohankkeen eduista ja haitoista: + kosteikon imagoetu + virkistysarvo + lisäpuhdistus ympäristöluvan edellyttämän puhdistuksen lisäksi + puskuri puhdistamon mahdollisten käyttöhäiriöiden varalta (edellyttäen, että pumppaamoilla on sähköä) + hajottaa osittain lääkeainejäämiä + veden hygieeninen laatu paranee; vesi saattaa olla uimakelpoista kesällä + purkupaikka muuttuu + mahdollisuus olla edelläkävijä jäteveden jälkipuhdistuksessa Suomessa - erittäin kallis ratkaisu, onko kunnalla varaa? - suhteellisen pieni puhdistuskyky, koska Tyskaholmenin puhdistamo puhdistaa jo jätevedet tehokkaasti - investoinnille ei ole saatu avustusta (useita hakemuksia jätetty) - ylläpito lisääntyy - purkupaikka muuttuu - vesi epätodennäköisesti uimakelpoista talvella - ojan purkupaikka on matala lahti - valtion viranomaiset suhtautuvat kosteikkoon kielteisesti/konservatiivisesti - kosteikko vaatii ympäristöluvan - monet kunnan eteläosissa suhtautuvat kriittisesti kosteikon rakentamiseen tutkittuun paikkaan - luksusinvestointi? - lääkeainejäämiä voidaan vähentää myös puhdistamossa - veden hygieenistä laatua voidaan parantaa puhdistamossa esimerkiksi klooraamalla tai UVkäsittelyllä - typenpoistoa voidaan helposti tehostaa 20 prosenttiyksiköllä puhdistamossa (vaadittava investointi )

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Maanantai 1. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Brita Drugge Kristian Ek Henry

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 30. lokakuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 30. lokakuuta 2015 9/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 20. lokakuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Johtokunta 3 / 2009 09.09.2009 1 Kokousaika 09.09.2009 17.00-18.39 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Vretantie 19 Läsnä Lars Nummelin, puheenjohtaja Katarina Lundqvist

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan tilastoalueen (101) Kirkonseudun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot