Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013"

Transkriptio

1 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Fredrik Laurén Veijo Lücke Ann Nyström Inger Wretdal Rune Friman Michael Oksanen Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Gunilla Granberg Mats Johansson Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 Erika Strandberg Pöytäkirja pidetään nähtävänä Hanna Backman Kemiö 30. syyskuuta 2013 Veronica Heikkilä Otteen oikeaksi todistaa Erika Strandberg

2 9/2013 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 17. september 2013 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Asianumero Asia Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja 119 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR EKHOLMEN - HÖGSKÄR i Vesterillo by, godkännande av planen STRANDDELGENERALPLANEÄNDRING FÖR DRAGSFJÄRDS ÖSTRA SKÄRGÅRD Ängisholm, godkännande av planen LAPSIKYLÄN SIJOITUSPAIKKA AMOSPUISTON ASEMAKAAVA Kaavan hyväksyminen TONTINLUOVUTUSOHJELMAN JA TONTTIHINTOJEN PÄIVITTÄMINEN KOSTEIKKO TALOUSARVIO 2013 Lisämääräraha, peruspalveluosasto KUNTARAKENNELAIN MUKAINEN YHDISTYMISSELVITYS KYSELY KUNTALAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA LAUSUNTO Ehdotus julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä, Asiakaspalvelu LAUSUNTO Työ- ja elinkeinotoimistojen määrä ja sijainti LAUSUNTO Taalintehtaan osayleiskaavasta jätetyt valitukset, osa-alue I LAUSUNTO Taalintehtaan osayleiskaavasta jätetyt valitukset, osa-alue II VUODEN 2012 TILINTARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMENPITEET OPTION KÄYTTÖÖNOTTO Sopimus työterveyshuollon ostamisesta Dalmed Oy Ab:ltä HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA Taalintehtaan eläkeläisasuntosäätiö rs Kemiö 30. syyskuuta 2013 Wilhelm Liljeqvist

3 9/2013 ESITYSLISTA Laatimispäivä LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 30. syyskuuta 2013 Wilhelm Liljeqvist

4 4 119 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 5 120 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Hanna Backman ja Veronica Heikkilä.

6 6 121 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

7 7 Dnr: MOT 345/ STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR EKHOLMEN - HÖGSKÄR i Vesterillo by, godkännande av planen TN , 345 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Markägaren Carl Sauren anhåller att Kimitoöns kommun skulle anhängig göra en planändring berörande stranddetaljplanen för Ekholmen Högskär, och mera preciserat där berörande fastigheten , Högskär. Anhållan delges. Med ovan nämnda ändring önskar markägaren flytta de nuvarande byggnadsplatserna samt undersöka möjligheten att utöka antalet byggrätter med 1 RA byggnadsplats. I samband med anhållan har planläggaren av planändringen, DI Pasi Rantanen också inlämnat utkast till nämnda planändring (bilaga 345/1) med tillhörande program för deltagande och bedömning samt en planbeskrivning (på finska), bilaga 345/2. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Beslutar anhängig göra planändringen och kungöra den. 2. Beslutar att i enlighet med MBL 62 framlägga planutkastet och programmet för deltagande och bedömning till påseende i 14 dagar samt att kungöra dem. 3. Markägaren svarar för alla kostnader i samband med planläggningen och erlägger till kommunen planläggningsavgift i enlighet med kommunens serviceprislista. BESLUT Förslaget godkändes. TN , 61 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planutkastet till planändringen har varit framlagt till påseende under tiden Under påseendetiden har inga åsikter inlämnats. Nu föreligger ett planförslag (bilaga 61/1 och 61/2) färdigt att framläggas till påseende i enlighet med MBL 65 och MBF 27. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Framlägga planförslaget (bilaga 61/1 och 61/2) till påseende i 30 dagar i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt kungöra det. 2. Begära myndighetsutlåtanden av ELY-centralen, landskapsförbundet samt kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd. 3. Rågrannar (intressenter) som har sin adress utanför kommunen hörs per brev.

8 8 BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Inga anmärkningar har under denna tid inlämnats. Utlåtande har lämnats av kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd och ELY-centralen. Egentliga Finlands förbund har meddelat att man inte uttalar sig. Planläggaren har bemött utlåtandena, och utlåtandena och bemötandena finns som bilaga till planbeskrivningen. Planen är sålunda klar att föras till godkännande. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar godkänna planändringen (bilaga 124/1 och 124/2) och framlägger för kommunstyrelsen och fullmäktige att godkänna planändringen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kommunstyrelsen Kst ~ översättning FÖRSLAG (kommundirektören) Kommunstyrelsen beslutar godkänna planen (bilaga 122/1 och 122/2) och föreslår för fullmäktige att planen godkänns. Bilaga: Plan 122/1 2 BESLUT

9 9 Dnr: MOT 41/ STRANDDELGENERALPLANEÄNDRING FÖR DRAGSFJÄRDS ÖSTRA SKÄRGÅRD Ängisholm, godkännande av planen TN , 13 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Markägarna till fastigheten Ängisholm , Martti Lehtinen och Leena Salmi- Lehtinen anhåller (delges) om att Kimitoöns kommun skulle anhängiggöra en ändring av stranddelgeneralplanen gällande Ängisholm. På fastigheten finns två byggnadsplatser där man på den norra byggnadsplatsen byggt ett fritidshus. Målsättningen är att flytta den obebyggda byggnadsplatsen bort från en blötbottnad och tätbevuxen svacka, nedan om en brant, till en plats som är bättre med avseende på byggbarhet, landskap, ljusförhållanden och landstigning till byggplatsen. Byggplatsernas placering och inbördes förhållande preciseras så att, yta anvisad för byggnation och mängden strandlinje bibehålls eller minskar i jämförelse med planen som ändras. I samband med anhållan har markägarna också inlämnat ett utkast (bilaga 13/1) till nämnda planändring med tillhörande program för deltagande och bedömning (bilaga 13/2). Markägarna har godkänt planutkastet. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar: 1. Beslutar anhängiggöra planändringen och kungöra den. 2. Beslutar att framlägga planutkastet (bilaga 13/1) med tillhörande program för deltagande och bedömning (bilaga 13/2) till påseende i 14 dagar i enlighet med MBL 62, samt att kungöra dem. 3. Markägaren åläggs att betala avgiften för planläggningsarbete i enlighet med kommunens serviceprislista samt att ansvara för alla kostnader i samband med planläggningen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN , 60 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planutkastet till planändringen har varit framlagt till påseende under tiden Under påseendetiden har inga åsikter inlämnats. Nu föreligger ett planförslag (bilaga 60/1 och 60/2) färdigt att framläggas till påseende i enlighet med MBL 65 och MBF 19. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin)

10 10 Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Framlägga planförslaget (bilaga 60/1 och 60/2) till påseende i 30 dagar i enlighet med MBL 65 och MBF 19 samt kungöra det. 2. Begära myndighetsutlåtanden av ELY-centralen, landskapsförbundet samt kommunens byggoch miljötillsynsnämnd. 3. Rågrannar (intressenter) som har sin adress utanför kommunen hörs per brev. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN , 125 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Inga anmärkningar har under denna tid inlämnats. Utlåtande har lämnats av kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd. ELY-centralen och Landskapsförbundet har meddelat att man inte uttalar sig på grund av ändringens ringa betydelse. Planläggaren har bemött utlåtandet, och utlåtandet och bemötandet finns som bilaga till planbeskrivningen. Planen är sålunda klar att föras till godkännande. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar godkänna planändringen (bilaga 125/1 och 125/2) och framlägger för kommunstyrelsen och fullmäktige att godkänna planändringen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kommunstyrelsen Kst ~ översättning FÖRSLAG (kommundirektören) Kommunstyrelsen beslutar godkänna planen (bilaga 123/1 och 123/2) och föreslår för fullmäktige att planen godkänns. Bilaga: Plan 123/1 2 BESLUT

11 LAPSIKYLÄN SIJOITUSPAIKKA Kh ~ käännös VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund) Dnr: MOT 249/2012 otti kokouksessaan , 92, kantaa siihen, viedäänkö Amospuiston asemakaava valtuuston hyväksyttäväksi. Kyse oli kaavasta, jossa päiväkoti oli sijoitettu puiston länsiosaan, johon on kulkuyhteys Edvin Widen tieltä. palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. pyysi teknistä lautakuntaa antamaan ehdotuksen, joka sisältää kaksi vaihtoehtoa; alkuperäisen vaihtoehdon, jossa rakennus sijoitetaan aivan koulun länsipuolelle sekä toisen vaihtoehdon, jossa rakennus sijoitetaan Norrbackaan. Tekninen lautakunta keskeytti , 200, Kemiön pohjoisen keskustan asemakaavan, joka mahdollisti päiväkodin rakentamisen aivan Amosparkens skolan lähelle. Näin ollen oli tehtävä uusi asemakaava, joka mahdollistaa rakentamisen koulun lähelle. Kunnanhallituksen pidetyn kokouksen jälkeen on käyty keskustelua siitä, miltä asemakaavan tulisi näyttää, jos päiväkoti halutaan rakentaa koulun lähelle. On tultu siihen tulokseen, että rakennusruutu tulee sijoittaa asemakaavassa niin, että se mahdollistaa myös päiväkodin rakentamisen kiinni kouluun. Tämä ratkaisu mahdollistaisi sen, että osa yhteiskäytössä olevista tiloista sijoitettaisiin saman katon alle. Onko esimerkiksi tarkoituksenmukaista, että toiminnoilla on kaksi jakelukeittiötä sekä kahdet erityisopettajan, kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat jne. muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan? Teknisen lautakunnan , 126, hyväksymä asemakaava mahdollistaa siis sijoittamisen koulun lähelle tai koulun ja päiväkodin yhteenrakentamisen. Jotta päiväkoti voitaisiin rakentaa tälle paikalle, on valtuuston hyväksyttävä asemakaava, joka käsitellään myöhemmässä pykälässä. Norrbackan alueella on voimassa oleva asemakaava. Päiväkodille suunniteltu alue on kortteli 401, joka on asemakaavassa varattu rivitaloille ja muille kytketyille asuinrakennuksille. Päiväkodin rakentaminen tälle paikalle edellyttää poikkeamisluvan hakemista tekniseltä lautakunnalta. Päiväkoti on edelleen mahdollista sijoittaa myös puiston länsiosaan, toisin sanoen kunnanhallituksen listan :n 92 ehdotuksen mukaisesti. Tämän sijoituspaikan mahdollistamiseksi kunnanhallituksen tulisi palauttaa tämä asia ja pyytää teknistä lautakuntaa lähettämään asemakaava, jossa rakennuspaikka on osoitettu puiston länsiosaan, kunnanhallitukselle, joka puolestaan vie asian valtuustolle hyväksyttäväksi. Kun kunnanhallitus on valinnut lopullisen rakennuspaikan, voidaan rakennuksen yksityiskohtaisempi suunnittelu aloittaa. Liitteenä 124/1 on kartta alueesta, johon on merkitty mainitut kolme rakennuspaikkaa. Liite: Aluekartta 124/1 esittää valtuustolle, että Lapsikylä rakennetaan kiinni kouluun.

12 12 Kiinnirakentamisvaihtoehto on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Se ratkaisee samalla koulun lisätilojen ja korjauksen tarpeen. Kokonaisratkaisu sisältää myös määrärahat uusiin ulkoalueisiin, liikenneratkaisujen parantamiseen ja pukuhuoneisiin. Taloudellisten laskelmien lisäksi kouluun kiinnirakentamisen malli sisältää toiminnallisia etuja, jotka ilmenevät tehdyistä selvityksistä. Jatkosuunnittelussa on huomioitava Amospuiston eri aktiviteettialueet, jotta toiminta voi jatkua suunnilleen nykyisessä laajuudessaan.

13 13 Dnr: MOT 249/ AMOSPUISTON ASEMAKAAVA Kaavan hyväksyminen TL , 176 Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Uuden päiväkodin rakentamisen mahdollistamiseksi Amospuiston yhteyteen sekä Amospuiston koulun liikennejärjestelyiden takia on alueelle laadittava asemakaava. Kaava-alueen rajaus on näytetty liitteenä olevalla kartalla (liite 176/1). Uusi kaava-alue käsittää myös osan Norrbackan kaava-alueesta, johon tehdään kaavamuutos. Tämä tieyhteyden järjestämiseksi Amospuiston luoteispuolella olevalle asutukselle. Asemakaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka kuulutetaan ja asetetaan nähtäville samalla kun kaava tulee vireille. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää Amospuiston asemakaavan vireille tulosta sekä kuuluttaa vireille tulon. 2. Päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä kuuluttaa sen. Ehdotus hyväksyttiin. TL , 240 Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava on tullut vireille , 176. Nyt on olemassa 2 vaihtoehtoista kaavaluonnosta (liite 240/1 ja 240/2) ja niihin liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 240/3) asetettavaksi nähtäville MRL 62 mukaisesti. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta (liite 240/1, 240/2 ja 240/4) osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen (liite 240/3) 14 päivän ajaksi MRL 62 :n mukaisesti. Brita Drugge ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta. Ehdotus hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaavasta oli valmisteluvaiheessa, ajalla , nähtävillä kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta. Nähtävilläolon aikana kaavasta jätettiin neljä mielipidettä. Kaavoittaja

14 14 on vastannut mielipiteisiin. Osallisille järjestettiin tilaisuus, jossa jatkettiin keskustelua eri ratkaisuista. Tämän pohjalta valittiin vaihtoehto I edelleen kehitettäväksi. Pääasialliset kaavaluonnokseen tehdyt muutokset ovat seuraavat: - Ajoyhteyttä kortteliin 182 on muutettu niin, että se yhtyy nyt Niittykummun kaavaalueeseen aiemman Norrbackan alueen sijaan. - LPA-aluetta on siirretty kauemmaksi purosta. - Muut pienehköt tekniset tarkistukset. Muutokset ovat kuitenkin suuruusluokaltaan sellaisia, että kaavaluonnos (vaihtoehto I) täytyy asettaa uudelleen nähtäville. Nyt on olemassa kaavaluonnos (liite 14/1) osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen (liite 14/2), joka on valmis asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti. Kaavaselostus on tässä vaiheessa saatavissa vain suomen kielellä. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen nähtäville 14 päivän ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Tiedoksianto - Vastine mielipiteen jättäneille TL , 30 käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston tarkistettu asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheessa, ajalla Tätä ennen kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta olivat nähtävillä ajalla Kaavaluonnoksen toisessa vaiheessa kaavasta ei ole nähtävänolon aikana jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotus, liite 30/1, on nyt valmis asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. Nähtävänolon yhteydessä tulee pyytää viranomaislausunnot. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1. Päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. 2. Päättää pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta sekä kunnan rakennusja ympäristövalvontalautakunnalta, maakuntamuseolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

15 15 Brita Drugge sekä Frida Vuorio ilmoittivat jääviydestä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kokouksessa jaettiin tullut huomautus sekä kaavoittajan vastine. Ehdotus sekä kaavoittajan vastine hyväksyttiin. Jakelu: -Kuulutus TL , 86 - Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava on ollut nähtävillä ehdotuksena välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana on jätetty yksi lausunto ja yksi muistutus. ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta ovat ilmoittaneet että eivät lausu asiassa. Korjaukset ja kaavakarttaan, kaavamääräyksiin sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset käyvät ilmi kaavoittajan vastineessa koskien lausuntoja ja muistutuksia. Korjaukset ja täydennykset ovat luonteeltaan sellaisia, että kaavaa ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus, liitteet 86/1 ja 86/2, ovat valmiita hyväksyttäväksi. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavoittajan vastineet ja niistä aiheutuneet korjaukset sekä kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Pykälä tarkistettiin välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin. Kh ~ käännös esittää valtuustolle, että Amospuiston asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutos hyväksytään. Liitteet: Kaavaehdotus 92/1 Kaavaselostus 92/2 MUUTETTU palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi niin, että kunnanhallitus voi käsitellä asiaa pyytää teknistä lautakuntaa antamaan ehdotuksen, joka sisältää kaksi vaihtoehtoa; alkuperäinen ehdotus, jossa Lapsikylä sijoitetaan aivan Amosparkens skolan länsipuolelle, ja vaihtoehto Norrbacka.

16 16 Hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Amospuiston asemakaava valmistellaan kunnanhallituksen päätöksen mukaan uudelleen niin, että Lapsikylä voidaan sijoittaa alun perin Kemiön pohjoinen keskusta -nimisen asemakaavan mukaisesti (Lapsikylän sijoittaminen = versio 1). Uusi valmistelu tehdään sillä pääperiaatteella, että Amospuiston länsiosassa oleva, palautetun asemakaavaehdotuksen mukainen Lapsikylän rakennusvaraus poistetaan, samoin kuin LP-alue ja sinne johtava tievaraus. Muilta osin Amospuiston asemakaava pysyy ennallaan sellaisena kuin se oli hallitukselle annetussa ehdotuksessa, lukuun ottamatta välttämättömiä varauksia Lapsikylän uusvanhalle sijoittamiselle Amosparkens skolan vieressä (versio yksi, Kemiön pohjoisen keskustan asemakaava). Tarkoituksena on asettaa Amospuiston muutettu asemakaavaehdotus uudestaan nähtäville. Uusi kaavaehdotus sekä kaavakartta ja kaavaselostus esitellään nopeasta aikataulusta johtuen kokouksessa. Muilta osin (Norrbacka) hallituksen päätöstä ei voida toteuttaa kaavoitusprosessiin kuuluvassa pykälässä. Se osa vaihtoehtoista päätöstä valmistellaan myöhemmin erikseen. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää: 1. Asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. 2. Pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta sekä kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalta, maakuntamuseolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kuulutus TL , 126 käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava ja asemakaavamuutos on ollut toistamiseen nähtävillä ehdotuksena välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana ei ole jätetty kaavahuomautuksia. ELYkeskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Turun museokeskus ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta ovat ilmoittaneet että heillä ei ole huomauttamista kaavasta.

17 17 Kaavaehdotus, liitteet 126/1 ja 126/2, ovat valmiita hyväksyttäväksi. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Todettiin, että rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan lausunto annetaan Valmistelussa rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalle lähdetään siitä, että kaavasta ei ole huomautettavaa. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kh ~ käännös hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää valtuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Liite: Kaavaehdotus 125/1

18 18 Dnr: MOT 18/ TONTINLUOVUTUSOHJELMAN JA TONTTIHINTOJEN PÄIVITTÄMINEN TL , 221 VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Viime vuodenvaihteen kuntaliitos antoi aihetta monen menettelytavan, ohjelman ja käsittelykulttuurin yhteensovittamiselle. Tontinluovutuspolitiikka on alue, jossa liittymisen jälkeen on ilmennyt toimenpiteiden olevan tarpeen. Vanhoissa kunnissa oli eri hinnoittelu- ja myyntikäytännöt, joita nyt on uudistettu niin, että perusta on sama koko kunnassa. Tontinluovutuksessa ei voida puhua hintamuodostuksen ja muiden ehtojen yhdenmukaistamisesta, enemmänkin on kyse siitä, että kunnan tonttivaraa katsotaan samasta lähtökohdasta. Tontinluovutusohjelman kokonaisvaltaisena päämääränä on luoda ohjeisto tonttien myynnille ja markkinoinnille. Tarkoitus on lisätä kiinnostusta Kemiönsaaren kunnan tontteja kohtaan. Tavoite on edistää muuttoa ja/tai takaisinmuuttoa kuntaan, vaihtoehtoisesti estää poismuuttoa paikkakunnalta. Päämäärän saavuttamiseksi ohjelma sisältää muun muassa, uuden tavan tontin luovutukselle, nimittäin asuntotonttien vuokrauksen 40 vuodeksi. Täten alennetaan nuorten perheiden omakotitalon rakentamisen kynnystä. Ohjelma sisältää myös ohjeita ehdoista, joita on otettava kauppakirjaan ja vuokrasopimukseen, sekä markkinointimenetelmien tarkastuksen. Rinnakkain tontinluovutusohjelman kanssa on laadittu uusi kunnan omakotitalotonttien hinnoittelu. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä tontinluovutusohjelman liitteen 9 mukaan sekä ehdottaa, että kunnanhallitus hyväksyy sen. Ehdotus hyväksyttiin. Kh: Oheisena tontinluovutusohjelma, liite 15/1. päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä tontinluovutusohjelman liitteen 15/1 mukaan. Hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin)

19 19 Tonttihinnasto ja tontinluovutusohjelma ovat olleet voimassa vuodesta 2010 lähtien. Sen jälkeen kunta on myynyt 22 asuntotonttia. Tontinluovutusohjelma on toiminut hyvin, mutta siihen on tehtävä joitain pieniä tarkennuksia. Tonttien hinnat ovat olleet suunnilleen oikeat, mutta kuten aina merkittävien kauppojen kohdalla, monet kauppapäätökset tehdään kuitenkin tehtyjen tarjousten perusteella. Päivitettyihin asiakirjoihin on tehty seuraavat merkittävät muutokset: - Kiinteistönmuodostamiskustannukset (lohkomiskustannukset) sisältyvät tonttihintaan. Alueilla, joilla myynti on sujunut hyvin ja joilla sijaitsevia tontteja kohtaan löytyy edelleen kiinnostusta, tonttien on hintoja korotettu noin eurolla/tontti. Tämä on suunnilleen kiinteistönmuodostamiskustannuksen verran. Alueilla, joilla kysyntä on rajoitetumpaa, hintaa on tarkistettu noin 500 eurolla/tontti. Tonttien hintoja on samalla pyöristetty kokonaisiin satalukuihin. Asuinalueilla, joilla kiinnostus on ollut vähäistä tai olematonta, kiinteistönmuodostamiskustannus sisällytetään aiempaan tonttihintaan. - Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus päättää varausmaksun veloittamisesta silloin, kun lautakunta toteaa, että maksutonta varausta käytetään väärin. Kun varaus johtaa tonttikauppaan, varausmaksu lasketaan ostajan hyväksi. Jos varaaja luopuu tontista varausaikana, varausmaksu jää kunnalle. - Tonttien hintoja ei ole tarkistettu muilta kuin kiinteistönmuodostamiskustannusten osalta. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää: 1) Hyväksyä tonttihinnat liitteen 127/1 mukaisesti. Päätös on ehdollinen ja jää voimaan siinä tapauksessa, että kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn tontinluovutusohjelman, liite 127/2. 2) Esittää kunnanhallitukselle, että tontinluovutusohjelma hyväksytään kokouksessa täydennetyn liitteen 127/2 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kunnan kotisivu Kh ~ käännös hyväksyy tontinluovutusohjelman liitteen 126/1 mukaisena. Liite: Tontinluovutusohjelma 126/1

20 KOSTEIKKO VLLJ , 38 ~ käännös VALMISTELU (tj. Roger Hakalax) Dnr: KIVA 216/2011 Kemiönsaaren kunnanvaltuusto päätti 27. huhtikuuta 2011 selvittää kosteikon soveltuvuutta puhdistetun jäteveden purkupaikaksi. Kemiönsaaren Vesi on nyt selvittänyt asiaa. Aktiivisen dialogin ylläpitämiseksi eri osallisten ja poliitikkojen välillä valittiin sidosryhmä, joka on kokoontunut kolme kertaa. Sidosryhmään ovat kuuluneet Katarina Lundqvist, Merja Juvonen, Jari Lehtivaara, Jörgen Törnqvist, Mårten Nurmio, Börje Salonen, Lars Paqvalen, Ulla Ylisirniö, Kaj Genberg, Annalena Sjöblom, sihteeri Roger Hakalax ja puheenjohtaja Lars Nummelin. Vuonna 2013 ryhmää täydennettiin uusilla johtokunnan jäsenillä, jotka ovat Daniel Wilson, Kurt Tuominen, Brita Drugge ja Malin Nurmi. Selvityksen mukaan sopivin paikka mahdolliselle kosteikolle on entinen mullanottopaikka Stora Masungsträsketin itäpuolella. Alueen omistaa Konstsamfundet rf, joka on antanut suostumuksensa alueen harventamiseen ja tutkimiseen. Tutkimusten mukaan alue voisi soveltua kosteikon perustamiseen, mutta alue on pinta-alaltaan pienehkö. Konstsamfundet on valmis vaihtamaan tarvittavat maa-alueet johonkin vastaavaan alueeseen. Mahdollisesta maanvaihdosta ei ole keskusteltu lähemmin. Kosteikon suunnittelu ja purkupisteen siirtäminen kosteikolle on herättänyt keskustelua paikallisesti, niin vakinaisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin keskuudessa. Asian tiimoilta on jätetty kuntalaisaloitteita ja monet ovat aktivoituneet. Kaksi suurinta kysymystä ovat olleet, miten voidaan välttää puhdistetun jäteveden vuotaminen Stora Masungsträsketiin sekä voidaanko kosteikon purku toteuttaa avo-ojan muodossa vai pitääkö osuudelle rakentaa putket. Jotta päättäjät tiedostaisivat päätöksen seuraukset, asiasta on laadittu kolme vaihtoehtoista kustannusarviota. Sidosryhmä on kunnan kehitysosaston tuella hakenut ulkopuolista rahoitusta usean eri kanavan kautta kosteikon suunnitteluun ja investointiin. Kaikkiin hakemuksiin on kuitenkin saatu kielteiset rahoituspäätökset. Sidosryhmä on ollut yhtä mieltä siitä, että hanke vaatii ulkopuolista rahoitusta ja että 1,5 miljoonan euron kokonaiskustannukset ovat liian suuret vesihuoltolaitokselle. Kosteikon toteuttamisen kustannukset Vaihtoehto a: 1. Linja, jätevedenpuhdistamo - kosteikko (järven poikki) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Netto Vaihtoehto b: Sidosryhmän mielestä oli laadittava kustannusarvio siitä, mitä Stora Masungsträsketin kiertäminen maksaisi järven alle rakennettavan linjan sijaan. Taalintehtaalla monet ovat huolissaan siitä, että puhdistettu vesi voisi vuotaa järveen. Stora Masungsträsketin kiertäminen nostaa kuitenkin kokonaiskustannuksia kohtuuttoman paljon ja lisäksi kyseisen linjan vedon mahdollinen hyöty on kyseenalainen.

21 21 1. Linja, jätevedenpuhdistamo kosteikko (järven ympäri) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Netto Vaihtoehto c: Purkuputken kohdalla on tärkeä huomioida, että putken rakentaminen rumentaisi Hertsbölevikenin kaunista laaksoa ja että avo-oja itsessään edesauttaisi puhdistusta. Purkuputken rakentaminen eliminoisi kuitenkin mahdollisia vaaroja ja häiriöitä Hertsbölevikenissä. 1. Linja, jätevedenpuhdistamo kosteikko (järven ympäri) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Kosteikon purkuputki mereen Netto Taloudelliselta kannalta katsottuna kaikki kolme vaihtoehtoa ovat kalliita. Suurimmat syyt ovat kosteikon sijoituspaikka, putken suuri koko ja se, että linja edellyttää pumppaamoja. Mahdollinen purkuputki vaatii vielä suurempia mittoja ja todennäköisesti poistopumppausta. Taloudellisesti kaikki kolme vaihtoehtoa ovat kyseenalaisia. Sidosryhmä on tehnyt yhteenvedon kosteikkohankkeen eduista ja haitoista: + kosteikon imagoetu + virkistysarvo + lisäpuhdistus ympäristöluvan edellyttämän puhdistuksen lisäksi + puskuri puhdistamon mahdollisten käyttöhäiriöiden varalta (edellyttäen, että pumppaamoilla on sähköä) + hajottaa osittain lääkeainejäämiä + veden hygieeninen laatu paranee; vesi saattaa olla uimakelpoista kesällä + purkupaikka muuttuu + mahdollisuus olla edelläkävijä jäteveden jälkipuhdistuksessa Suomessa - erittäin kallis ratkaisu, onko kunnalla varaa? - suhteellisen pieni puhdistuskyky, koska Tyskaholmenin puhdistamo puhdistaa jo jätevedet tehokkaasti - investoinnille ei ole saatu avustusta (useita hakemuksia jätetty) - ylläpito lisääntyy - purkupaikka muuttuu - vesi epätodennäköisesti uimakelpoista talvella - ojan purkupaikka on matala lahti - valtion viranomaiset suhtautuvat kosteikkoon kielteisesti/konservatiivisesti - kosteikko vaatii ympäristöluvan - monet kunnan eteläosissa suhtautuvat kriittisesti kosteikon rakentamiseen tutkittuun paikkaan - luksusinvestointi? - lääkeainejäämiä voidaan vähentää myös puhdistamossa - veden hygieenistä laatua voidaan parantaa puhdistamossa esimerkiksi klooraamalla tai UVkäsittelyllä - typenpoistoa voidaan helposti tehostaa 20 prosenttiyksiköllä puhdistamossa (vaadittava investointi )

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015 10/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 10. marraskuuta 2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 5/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 0 1 Kokousaika Maanantai 5. lokakuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 2. lokakuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 2. lokakuuta 2015 8/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 22. syyskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Maanantai 1. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Brita Drugge Kristian Ek Henry

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 3. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011 2/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Valtuustosali Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 8. toukokuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 8. toukokuuta 2015 4/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 28. huhtikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

TILL KIMITOÖNS KOMMUN INLÄMNADE MOTIONER OCH INITIATIV / KEMIÖNSAAREN KUNTAAN JÄTETYT ALOITTEET

TILL KIMITOÖNS KOMMUN INLÄMNADE MOTIONER OCH INITIATIV / KEMIÖNSAAREN KUNTAAN JÄTETYT ALOITTEET TILL KIMITOÖNS KOMMUN INLÄMNADE MOTIONER OCH INITIATIV / KEMIÖNSAAREN KUNTAAN JÄTETYT ALOITTEET 16.9.2013/ce MOTIONER - ALOITTEET Inlämnare/Tekijä Datum/Dnr Innehåll/Sisältö Beredning / Valmistelu Aktuellt

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 30. lokakuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 30. lokakuuta 2015 9/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 20. lokakuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen

Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen 1 Dnro: MOT 107/2011 TL 163 NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen TL 22.3.2011, 57 Varsinais-Suomen Energia Oy hakee että Kemiönsaaren kunta panisi vireille tuulivoiman

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 29.10.2013 Lahti

Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 29.10.2013 Lahti Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat Henna Virkkunen Hallinto ja kuntaministeri 29.10.2013 Lahti Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 arvio 47,3 47,0 48,2 48,6 48,4 48,5

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Johtokunta 3 / 2009 09.09.2009 1 Kokousaika 09.09.2009 17.00-18.39 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Vretantie 19 Läsnä Lars Nummelin, puheenjohtaja Katarina Lundqvist

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot