Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013"

Transkriptio

1 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Fredrik Laurén Veijo Lücke Ann Nyström Inger Wretdal Rune Friman Michael Oksanen Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Gunilla Granberg Mats Johansson Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 Erika Strandberg Pöytäkirja pidetään nähtävänä Hanna Backman Kemiö 30. syyskuuta 2013 Veronica Heikkilä Otteen oikeaksi todistaa Erika Strandberg

2 9/2013 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 17. september 2013 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Asianumero Asia Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja 119 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR EKHOLMEN - HÖGSKÄR i Vesterillo by, godkännande av planen STRANDDELGENERALPLANEÄNDRING FÖR DRAGSFJÄRDS ÖSTRA SKÄRGÅRD Ängisholm, godkännande av planen LAPSIKYLÄN SIJOITUSPAIKKA AMOSPUISTON ASEMAKAAVA Kaavan hyväksyminen TONTINLUOVUTUSOHJELMAN JA TONTTIHINTOJEN PÄIVITTÄMINEN KOSTEIKKO TALOUSARVIO 2013 Lisämääräraha, peruspalveluosasto KUNTARAKENNELAIN MUKAINEN YHDISTYMISSELVITYS KYSELY KUNTALAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA LAUSUNTO Ehdotus julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä, Asiakaspalvelu LAUSUNTO Työ- ja elinkeinotoimistojen määrä ja sijainti LAUSUNTO Taalintehtaan osayleiskaavasta jätetyt valitukset, osa-alue I LAUSUNTO Taalintehtaan osayleiskaavasta jätetyt valitukset, osa-alue II VUODEN 2012 TILINTARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMENPITEET OPTION KÄYTTÖÖNOTTO Sopimus työterveyshuollon ostamisesta Dalmed Oy Ab:ltä HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA Taalintehtaan eläkeläisasuntosäätiö rs Kemiö 30. syyskuuta 2013 Wilhelm Liljeqvist

3 9/2013 ESITYSLISTA Laatimispäivä LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 30. syyskuuta 2013 Wilhelm Liljeqvist

4 4 119 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 5 120 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Hanna Backman ja Veronica Heikkilä.

6 6 121 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

7 7 Dnr: MOT 345/ STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR EKHOLMEN - HÖGSKÄR i Vesterillo by, godkännande av planen TN , 345 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Markägaren Carl Sauren anhåller att Kimitoöns kommun skulle anhängig göra en planändring berörande stranddetaljplanen för Ekholmen Högskär, och mera preciserat där berörande fastigheten , Högskär. Anhållan delges. Med ovan nämnda ändring önskar markägaren flytta de nuvarande byggnadsplatserna samt undersöka möjligheten att utöka antalet byggrätter med 1 RA byggnadsplats. I samband med anhållan har planläggaren av planändringen, DI Pasi Rantanen också inlämnat utkast till nämnda planändring (bilaga 345/1) med tillhörande program för deltagande och bedömning samt en planbeskrivning (på finska), bilaga 345/2. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Beslutar anhängig göra planändringen och kungöra den. 2. Beslutar att i enlighet med MBL 62 framlägga planutkastet och programmet för deltagande och bedömning till påseende i 14 dagar samt att kungöra dem. 3. Markägaren svarar för alla kostnader i samband med planläggningen och erlägger till kommunen planläggningsavgift i enlighet med kommunens serviceprislista. BESLUT Förslaget godkändes. TN , 61 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planutkastet till planändringen har varit framlagt till påseende under tiden Under påseendetiden har inga åsikter inlämnats. Nu föreligger ett planförslag (bilaga 61/1 och 61/2) färdigt att framläggas till påseende i enlighet med MBL 65 och MBF 27. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Framlägga planförslaget (bilaga 61/1 och 61/2) till påseende i 30 dagar i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt kungöra det. 2. Begära myndighetsutlåtanden av ELY-centralen, landskapsförbundet samt kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd. 3. Rågrannar (intressenter) som har sin adress utanför kommunen hörs per brev.

8 8 BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Inga anmärkningar har under denna tid inlämnats. Utlåtande har lämnats av kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd och ELY-centralen. Egentliga Finlands förbund har meddelat att man inte uttalar sig. Planläggaren har bemött utlåtandena, och utlåtandena och bemötandena finns som bilaga till planbeskrivningen. Planen är sålunda klar att föras till godkännande. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar godkänna planändringen (bilaga 124/1 och 124/2) och framlägger för kommunstyrelsen och fullmäktige att godkänna planändringen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kommunstyrelsen Kst ~ översättning FÖRSLAG (kommundirektören) Kommunstyrelsen beslutar godkänna planen (bilaga 122/1 och 122/2) och föreslår för fullmäktige att planen godkänns. Bilaga: Plan 122/1 2 BESLUT

9 9 Dnr: MOT 41/ STRANDDELGENERALPLANEÄNDRING FÖR DRAGSFJÄRDS ÖSTRA SKÄRGÅRD Ängisholm, godkännande av planen TN , 13 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Markägarna till fastigheten Ängisholm , Martti Lehtinen och Leena Salmi- Lehtinen anhåller (delges) om att Kimitoöns kommun skulle anhängiggöra en ändring av stranddelgeneralplanen gällande Ängisholm. På fastigheten finns två byggnadsplatser där man på den norra byggnadsplatsen byggt ett fritidshus. Målsättningen är att flytta den obebyggda byggnadsplatsen bort från en blötbottnad och tätbevuxen svacka, nedan om en brant, till en plats som är bättre med avseende på byggbarhet, landskap, ljusförhållanden och landstigning till byggplatsen. Byggplatsernas placering och inbördes förhållande preciseras så att, yta anvisad för byggnation och mängden strandlinje bibehålls eller minskar i jämförelse med planen som ändras. I samband med anhållan har markägarna också inlämnat ett utkast (bilaga 13/1) till nämnda planändring med tillhörande program för deltagande och bedömning (bilaga 13/2). Markägarna har godkänt planutkastet. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar: 1. Beslutar anhängiggöra planändringen och kungöra den. 2. Beslutar att framlägga planutkastet (bilaga 13/1) med tillhörande program för deltagande och bedömning (bilaga 13/2) till påseende i 14 dagar i enlighet med MBL 62, samt att kungöra dem. 3. Markägaren åläggs att betala avgiften för planläggningsarbete i enlighet med kommunens serviceprislista samt att ansvara för alla kostnader i samband med planläggningen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN , 60 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planutkastet till planändringen har varit framlagt till påseende under tiden Under påseendetiden har inga åsikter inlämnats. Nu föreligger ett planförslag (bilaga 60/1 och 60/2) färdigt att framläggas till påseende i enlighet med MBL 65 och MBF 19. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin)

10 10 Tekniska nämnden beslutar enligt följande: 1. Framlägga planförslaget (bilaga 60/1 och 60/2) till påseende i 30 dagar i enlighet med MBL 65 och MBF 19 samt kungöra det. 2. Begära myndighetsutlåtanden av ELY-centralen, landskapsförbundet samt kommunens byggoch miljötillsynsnämnd. 3. Rågrannar (intressenter) som har sin adress utanför kommunen hörs per brev. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kungörelse TN , 125 Översättning BEREDNING (planläggningsarkitekt Åke Lindeberg) Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Inga anmärkningar har under denna tid inlämnats. Utlåtande har lämnats av kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd. ELY-centralen och Landskapsförbundet har meddelat att man inte uttalar sig på grund av ändringens ringa betydelse. Planläggaren har bemött utlåtandet, och utlåtandet och bemötandet finns som bilaga till planbeskrivningen. Planen är sålunda klar att föras till godkännande. FÖRSLAG (tekniska chefen Lars Nummelin) Tekniska nämnden beslutar godkänna planändringen (bilaga 125/1 och 125/2) och framlägger för kommunstyrelsen och fullmäktige att godkänna planändringen. BESLUT Förslaget godkändes. Distribution: - Kommunstyrelsen Kst ~ översättning FÖRSLAG (kommundirektören) Kommunstyrelsen beslutar godkänna planen (bilaga 123/1 och 123/2) och föreslår för fullmäktige att planen godkänns. Bilaga: Plan 123/1 2 BESLUT

11 LAPSIKYLÄN SIJOITUSPAIKKA Kh ~ käännös VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund) Dnr: MOT 249/2012 otti kokouksessaan , 92, kantaa siihen, viedäänkö Amospuiston asemakaava valtuuston hyväksyttäväksi. Kyse oli kaavasta, jossa päiväkoti oli sijoitettu puiston länsiosaan, johon on kulkuyhteys Edvin Widen tieltä. palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. pyysi teknistä lautakuntaa antamaan ehdotuksen, joka sisältää kaksi vaihtoehtoa; alkuperäisen vaihtoehdon, jossa rakennus sijoitetaan aivan koulun länsipuolelle sekä toisen vaihtoehdon, jossa rakennus sijoitetaan Norrbackaan. Tekninen lautakunta keskeytti , 200, Kemiön pohjoisen keskustan asemakaavan, joka mahdollisti päiväkodin rakentamisen aivan Amosparkens skolan lähelle. Näin ollen oli tehtävä uusi asemakaava, joka mahdollistaa rakentamisen koulun lähelle. Kunnanhallituksen pidetyn kokouksen jälkeen on käyty keskustelua siitä, miltä asemakaavan tulisi näyttää, jos päiväkoti halutaan rakentaa koulun lähelle. On tultu siihen tulokseen, että rakennusruutu tulee sijoittaa asemakaavassa niin, että se mahdollistaa myös päiväkodin rakentamisen kiinni kouluun. Tämä ratkaisu mahdollistaisi sen, että osa yhteiskäytössä olevista tiloista sijoitettaisiin saman katon alle. Onko esimerkiksi tarkoituksenmukaista, että toiminnoilla on kaksi jakelukeittiötä sekä kahdet erityisopettajan, kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat jne. muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan? Teknisen lautakunnan , 126, hyväksymä asemakaava mahdollistaa siis sijoittamisen koulun lähelle tai koulun ja päiväkodin yhteenrakentamisen. Jotta päiväkoti voitaisiin rakentaa tälle paikalle, on valtuuston hyväksyttävä asemakaava, joka käsitellään myöhemmässä pykälässä. Norrbackan alueella on voimassa oleva asemakaava. Päiväkodille suunniteltu alue on kortteli 401, joka on asemakaavassa varattu rivitaloille ja muille kytketyille asuinrakennuksille. Päiväkodin rakentaminen tälle paikalle edellyttää poikkeamisluvan hakemista tekniseltä lautakunnalta. Päiväkoti on edelleen mahdollista sijoittaa myös puiston länsiosaan, toisin sanoen kunnanhallituksen listan :n 92 ehdotuksen mukaisesti. Tämän sijoituspaikan mahdollistamiseksi kunnanhallituksen tulisi palauttaa tämä asia ja pyytää teknistä lautakuntaa lähettämään asemakaava, jossa rakennuspaikka on osoitettu puiston länsiosaan, kunnanhallitukselle, joka puolestaan vie asian valtuustolle hyväksyttäväksi. Kun kunnanhallitus on valinnut lopullisen rakennuspaikan, voidaan rakennuksen yksityiskohtaisempi suunnittelu aloittaa. Liitteenä 124/1 on kartta alueesta, johon on merkitty mainitut kolme rakennuspaikkaa. Liite: Aluekartta 124/1 esittää valtuustolle, että Lapsikylä rakennetaan kiinni kouluun.

12 12 Kiinnirakentamisvaihtoehto on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Se ratkaisee samalla koulun lisätilojen ja korjauksen tarpeen. Kokonaisratkaisu sisältää myös määrärahat uusiin ulkoalueisiin, liikenneratkaisujen parantamiseen ja pukuhuoneisiin. Taloudellisten laskelmien lisäksi kouluun kiinnirakentamisen malli sisältää toiminnallisia etuja, jotka ilmenevät tehdyistä selvityksistä. Jatkosuunnittelussa on huomioitava Amospuiston eri aktiviteettialueet, jotta toiminta voi jatkua suunnilleen nykyisessä laajuudessaan.

13 13 Dnr: MOT 249/ AMOSPUISTON ASEMAKAAVA Kaavan hyväksyminen TL , 176 Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Uuden päiväkodin rakentamisen mahdollistamiseksi Amospuiston yhteyteen sekä Amospuiston koulun liikennejärjestelyiden takia on alueelle laadittava asemakaava. Kaava-alueen rajaus on näytetty liitteenä olevalla kartalla (liite 176/1). Uusi kaava-alue käsittää myös osan Norrbackan kaava-alueesta, johon tehdään kaavamuutos. Tämä tieyhteyden järjestämiseksi Amospuiston luoteispuolella olevalle asutukselle. Asemakaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka kuulutetaan ja asetetaan nähtäville samalla kun kaava tulee vireille. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää Amospuiston asemakaavan vireille tulosta sekä kuuluttaa vireille tulon. 2. Päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä kuuluttaa sen. Ehdotus hyväksyttiin. TL , 240 Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava on tullut vireille , 176. Nyt on olemassa 2 vaihtoehtoista kaavaluonnosta (liite 240/1 ja 240/2) ja niihin liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 240/3) asetettavaksi nähtäville MRL 62 mukaisesti. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta (liite 240/1, 240/2 ja 240/4) osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen (liite 240/3) 14 päivän ajaksi MRL 62 :n mukaisesti. Brita Drugge ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta. Ehdotus hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaavasta oli valmisteluvaiheessa, ajalla , nähtävillä kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta. Nähtävilläolon aikana kaavasta jätettiin neljä mielipidettä. Kaavoittaja

14 14 on vastannut mielipiteisiin. Osallisille järjestettiin tilaisuus, jossa jatkettiin keskustelua eri ratkaisuista. Tämän pohjalta valittiin vaihtoehto I edelleen kehitettäväksi. Pääasialliset kaavaluonnokseen tehdyt muutokset ovat seuraavat: - Ajoyhteyttä kortteliin 182 on muutettu niin, että se yhtyy nyt Niittykummun kaavaalueeseen aiemman Norrbackan alueen sijaan. - LPA-aluetta on siirretty kauemmaksi purosta. - Muut pienehköt tekniset tarkistukset. Muutokset ovat kuitenkin suuruusluokaltaan sellaisia, että kaavaluonnos (vaihtoehto I) täytyy asettaa uudelleen nähtäville. Nyt on olemassa kaavaluonnos (liite 14/1) osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen (liite 14/2), joka on valmis asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti. Kaavaselostus on tässä vaiheessa saatavissa vain suomen kielellä. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen nähtäville 14 päivän ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Tiedoksianto - Vastine mielipiteen jättäneille TL , 30 käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston tarkistettu asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheessa, ajalla Tätä ennen kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta olivat nähtävillä ajalla Kaavaluonnoksen toisessa vaiheessa kaavasta ei ole nähtävänolon aikana jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotus, liite 30/1, on nyt valmis asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. Nähtävänolon yhteydessä tulee pyytää viranomaislausunnot. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 1. Päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. 2. Päättää pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta sekä kunnan rakennusja ympäristövalvontalautakunnalta, maakuntamuseolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

15 15 Brita Drugge sekä Frida Vuorio ilmoittivat jääviydestä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kokouksessa jaettiin tullut huomautus sekä kaavoittajan vastine. Ehdotus sekä kaavoittajan vastine hyväksyttiin. Jakelu: -Kuulutus TL , 86 - Käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava on ollut nähtävillä ehdotuksena välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana on jätetty yksi lausunto ja yksi muistutus. ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta ovat ilmoittaneet että eivät lausu asiassa. Korjaukset ja kaavakarttaan, kaavamääräyksiin sekä kaavaselostukseen tehdyt täydennykset käyvät ilmi kaavoittajan vastineessa koskien lausuntoja ja muistutuksia. Korjaukset ja täydennykset ovat luonteeltaan sellaisia, että kaavaa ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus, liitteet 86/1 ja 86/2, ovat valmiita hyväksyttäväksi. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavoittajan vastineet ja niistä aiheutuneet korjaukset sekä kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Pykälä tarkistettiin välittömästi. Ehdotus hyväksyttiin. Kh ~ käännös esittää valtuustolle, että Amospuiston asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutos hyväksytään. Liitteet: Kaavaehdotus 92/1 Kaavaselostus 92/2 MUUTETTU palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi niin, että kunnanhallitus voi käsitellä asiaa pyytää teknistä lautakuntaa antamaan ehdotuksen, joka sisältää kaksi vaihtoehtoa; alkuperäinen ehdotus, jossa Lapsikylä sijoitetaan aivan Amosparkens skolan länsipuolelle, ja vaihtoehto Norrbacka.

16 16 Hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Amospuiston asemakaava valmistellaan kunnanhallituksen päätöksen mukaan uudelleen niin, että Lapsikylä voidaan sijoittaa alun perin Kemiön pohjoinen keskusta -nimisen asemakaavan mukaisesti (Lapsikylän sijoittaminen = versio 1). Uusi valmistelu tehdään sillä pääperiaatteella, että Amospuiston länsiosassa oleva, palautetun asemakaavaehdotuksen mukainen Lapsikylän rakennusvaraus poistetaan, samoin kuin LP-alue ja sinne johtava tievaraus. Muilta osin Amospuiston asemakaava pysyy ennallaan sellaisena kuin se oli hallitukselle annetussa ehdotuksessa, lukuun ottamatta välttämättömiä varauksia Lapsikylän uusvanhalle sijoittamiselle Amosparkens skolan vieressä (versio yksi, Kemiön pohjoisen keskustan asemakaava). Tarkoituksena on asettaa Amospuiston muutettu asemakaavaehdotus uudestaan nähtäville. Uusi kaavaehdotus sekä kaavakartta ja kaavaselostus esitellään nopeasta aikataulusta johtuen kokouksessa. Muilta osin (Norrbacka) hallituksen päätöstä ei voida toteuttaa kaavoitusprosessiin kuuluvassa pykälässä. Se osa vaihtoehtoista päätöstä valmistellaan myöhemmin erikseen. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää: 1. Asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. 2. Pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta sekä kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalta, maakuntamuseolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kuulutus TL , 126 käännös VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Amospuiston asemakaava ja asemakaavamuutos on ollut toistamiseen nähtävillä ehdotuksena välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana ei ole jätetty kaavahuomautuksia. ELYkeskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Turun museokeskus ja rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta ovat ilmoittaneet että heillä ei ole huomauttamista kaavasta.

17 17 Kaavaehdotus, liitteet 126/1 ja 126/2, ovat valmiita hyväksyttäväksi. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen ja ehdottaa kunnanhallitukselle että valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Brita Drugge ilmoitti jääviydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Todettiin, että rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan lausunto annetaan Valmistelussa rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalle lähdetään siitä, että kaavasta ei ole huomautettavaa. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kh ~ käännös hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää valtuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Liite: Kaavaehdotus 125/1

18 18 Dnr: MOT 18/ TONTINLUOVUTUSOHJELMAN JA TONTTIHINTOJEN PÄIVITTÄMINEN TL , 221 VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Viime vuodenvaihteen kuntaliitos antoi aihetta monen menettelytavan, ohjelman ja käsittelykulttuurin yhteensovittamiselle. Tontinluovutuspolitiikka on alue, jossa liittymisen jälkeen on ilmennyt toimenpiteiden olevan tarpeen. Vanhoissa kunnissa oli eri hinnoittelu- ja myyntikäytännöt, joita nyt on uudistettu niin, että perusta on sama koko kunnassa. Tontinluovutuksessa ei voida puhua hintamuodostuksen ja muiden ehtojen yhdenmukaistamisesta, enemmänkin on kyse siitä, että kunnan tonttivaraa katsotaan samasta lähtökohdasta. Tontinluovutusohjelman kokonaisvaltaisena päämääränä on luoda ohjeisto tonttien myynnille ja markkinoinnille. Tarkoitus on lisätä kiinnostusta Kemiönsaaren kunnan tontteja kohtaan. Tavoite on edistää muuttoa ja/tai takaisinmuuttoa kuntaan, vaihtoehtoisesti estää poismuuttoa paikkakunnalta. Päämäärän saavuttamiseksi ohjelma sisältää muun muassa, uuden tavan tontin luovutukselle, nimittäin asuntotonttien vuokrauksen 40 vuodeksi. Täten alennetaan nuorten perheiden omakotitalon rakentamisen kynnystä. Ohjelma sisältää myös ohjeita ehdoista, joita on otettava kauppakirjaan ja vuokrasopimukseen, sekä markkinointimenetelmien tarkastuksen. Rinnakkain tontinluovutusohjelman kanssa on laadittu uusi kunnan omakotitalotonttien hinnoittelu. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä tontinluovutusohjelman liitteen 9 mukaan sekä ehdottaa, että kunnanhallitus hyväksyy sen. Ehdotus hyväksyttiin. Kh: Oheisena tontinluovutusohjelma, liite 15/1. päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä tontinluovutusohjelman liitteen 15/1 mukaan. Hyväksyttiin. TL ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin)

19 19 Tonttihinnasto ja tontinluovutusohjelma ovat olleet voimassa vuodesta 2010 lähtien. Sen jälkeen kunta on myynyt 22 asuntotonttia. Tontinluovutusohjelma on toiminut hyvin, mutta siihen on tehtävä joitain pieniä tarkennuksia. Tonttien hinnat ovat olleet suunnilleen oikeat, mutta kuten aina merkittävien kauppojen kohdalla, monet kauppapäätökset tehdään kuitenkin tehtyjen tarjousten perusteella. Päivitettyihin asiakirjoihin on tehty seuraavat merkittävät muutokset: - Kiinteistönmuodostamiskustannukset (lohkomiskustannukset) sisältyvät tonttihintaan. Alueilla, joilla myynti on sujunut hyvin ja joilla sijaitsevia tontteja kohtaan löytyy edelleen kiinnostusta, tonttien on hintoja korotettu noin eurolla/tontti. Tämä on suunnilleen kiinteistönmuodostamiskustannuksen verran. Alueilla, joilla kysyntä on rajoitetumpaa, hintaa on tarkistettu noin 500 eurolla/tontti. Tonttien hintoja on samalla pyöristetty kokonaisiin satalukuihin. Asuinalueilla, joilla kiinnostus on ollut vähäistä tai olematonta, kiinteistönmuodostamiskustannus sisällytetään aiempaan tonttihintaan. - Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus päättää varausmaksun veloittamisesta silloin, kun lautakunta toteaa, että maksutonta varausta käytetään väärin. Kun varaus johtaa tonttikauppaan, varausmaksu lasketaan ostajan hyväksi. Jos varaaja luopuu tontista varausaikana, varausmaksu jää kunnalle. - Tonttien hintoja ei ole tarkistettu muilta kuin kiinteistönmuodostamiskustannusten osalta. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää: 1) Hyväksyä tonttihinnat liitteen 127/1 mukaisesti. Päätös on ehdollinen ja jää voimaan siinä tapauksessa, että kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn tontinluovutusohjelman, liite 127/2. 2) Esittää kunnanhallitukselle, että tontinluovutusohjelma hyväksytään kokouksessa täydennetyn liitteen 127/2 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kunnan kotisivu Kh ~ käännös hyväksyy tontinluovutusohjelman liitteen 126/1 mukaisena. Liite: Tontinluovutusohjelma 126/1

20 KOSTEIKKO VLLJ , 38 ~ käännös VALMISTELU (tj. Roger Hakalax) Dnr: KIVA 216/2011 Kemiönsaaren kunnanvaltuusto päätti 27. huhtikuuta 2011 selvittää kosteikon soveltuvuutta puhdistetun jäteveden purkupaikaksi. Kemiönsaaren Vesi on nyt selvittänyt asiaa. Aktiivisen dialogin ylläpitämiseksi eri osallisten ja poliitikkojen välillä valittiin sidosryhmä, joka on kokoontunut kolme kertaa. Sidosryhmään ovat kuuluneet Katarina Lundqvist, Merja Juvonen, Jari Lehtivaara, Jörgen Törnqvist, Mårten Nurmio, Börje Salonen, Lars Paqvalen, Ulla Ylisirniö, Kaj Genberg, Annalena Sjöblom, sihteeri Roger Hakalax ja puheenjohtaja Lars Nummelin. Vuonna 2013 ryhmää täydennettiin uusilla johtokunnan jäsenillä, jotka ovat Daniel Wilson, Kurt Tuominen, Brita Drugge ja Malin Nurmi. Selvityksen mukaan sopivin paikka mahdolliselle kosteikolle on entinen mullanottopaikka Stora Masungsträsketin itäpuolella. Alueen omistaa Konstsamfundet rf, joka on antanut suostumuksensa alueen harventamiseen ja tutkimiseen. Tutkimusten mukaan alue voisi soveltua kosteikon perustamiseen, mutta alue on pinta-alaltaan pienehkö. Konstsamfundet on valmis vaihtamaan tarvittavat maa-alueet johonkin vastaavaan alueeseen. Mahdollisesta maanvaihdosta ei ole keskusteltu lähemmin. Kosteikon suunnittelu ja purkupisteen siirtäminen kosteikolle on herättänyt keskustelua paikallisesti, niin vakinaisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin keskuudessa. Asian tiimoilta on jätetty kuntalaisaloitteita ja monet ovat aktivoituneet. Kaksi suurinta kysymystä ovat olleet, miten voidaan välttää puhdistetun jäteveden vuotaminen Stora Masungsträsketiin sekä voidaanko kosteikon purku toteuttaa avo-ojan muodossa vai pitääkö osuudelle rakentaa putket. Jotta päättäjät tiedostaisivat päätöksen seuraukset, asiasta on laadittu kolme vaihtoehtoista kustannusarviota. Sidosryhmä on kunnan kehitysosaston tuella hakenut ulkopuolista rahoitusta usean eri kanavan kautta kosteikon suunnitteluun ja investointiin. Kaikkiin hakemuksiin on kuitenkin saatu kielteiset rahoituspäätökset. Sidosryhmä on ollut yhtä mieltä siitä, että hanke vaatii ulkopuolista rahoitusta ja että 1,5 miljoonan euron kokonaiskustannukset ovat liian suuret vesihuoltolaitokselle. Kosteikon toteuttamisen kustannukset Vaihtoehto a: 1. Linja, jätevedenpuhdistamo - kosteikko (järven poikki) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Netto Vaihtoehto b: Sidosryhmän mielestä oli laadittava kustannusarvio siitä, mitä Stora Masungsträsketin kiertäminen maksaisi järven alle rakennettavan linjan sijaan. Taalintehtaalla monet ovat huolissaan siitä, että puhdistettu vesi voisi vuotaa järveen. Stora Masungsträsketin kiertäminen nostaa kuitenkin kokonaiskustannuksia kohtuuttoman paljon ja lisäksi kyseisen linjan vedon mahdollinen hyöty on kyseenalainen.

21 21 1. Linja, jätevedenpuhdistamo kosteikko (järven ympäri) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Netto Vaihtoehto c: Purkuputken kohdalla on tärkeä huomioida, että putken rakentaminen rumentaisi Hertsbölevikenin kaunista laaksoa ja että avo-oja itsessään edesauttaisi puhdistusta. Purkuputken rakentaminen eliminoisi kuitenkin mahdollisia vaaroja ja häiriöitä Hertsbölevikenissä. 1. Linja, jätevedenpuhdistamo kosteikko (järven ympäri) Kosteikko, tiet, maanhankinta ja luvat Rakennuttajan kustannukset, suunnittelu, korvaukset ja valvonta Kosteikon purkuputki mereen Netto Taloudelliselta kannalta katsottuna kaikki kolme vaihtoehtoa ovat kalliita. Suurimmat syyt ovat kosteikon sijoituspaikka, putken suuri koko ja se, että linja edellyttää pumppaamoja. Mahdollinen purkuputki vaatii vielä suurempia mittoja ja todennäköisesti poistopumppausta. Taloudellisesti kaikki kolme vaihtoehtoa ovat kyseenalaisia. Sidosryhmä on tehnyt yhteenvedon kosteikkohankkeen eduista ja haitoista: + kosteikon imagoetu + virkistysarvo + lisäpuhdistus ympäristöluvan edellyttämän puhdistuksen lisäksi + puskuri puhdistamon mahdollisten käyttöhäiriöiden varalta (edellyttäen, että pumppaamoilla on sähköä) + hajottaa osittain lääkeainejäämiä + veden hygieeninen laatu paranee; vesi saattaa olla uimakelpoista kesällä + purkupaikka muuttuu + mahdollisuus olla edelläkävijä jäteveden jälkipuhdistuksessa Suomessa - erittäin kallis ratkaisu, onko kunnalla varaa? - suhteellisen pieni puhdistuskyky, koska Tyskaholmenin puhdistamo puhdistaa jo jätevedet tehokkaasti - investoinnille ei ole saatu avustusta (useita hakemuksia jätetty) - ylläpito lisääntyy - purkupaikka muuttuu - vesi epätodennäköisesti uimakelpoista talvella - ojan purkupaikka on matala lahti - valtion viranomaiset suhtautuvat kosteikkoon kielteisesti/konservatiivisesti - kosteikko vaatii ympäristöluvan - monet kunnan eteläosissa suhtautuvat kriittisesti kosteikon rakentamiseen tutkittuun paikkaan - luksusinvestointi? - lääkeainejäämiä voidaan vähentää myös puhdistamossa - veden hygieenistä laatua voidaan parantaa puhdistamossa esimerkiksi klooraamalla tai UVkäsittelyllä - typenpoistoa voidaan helposti tehostaa 20 prosenttiyksiköllä puhdistamossa (vaadittava investointi )

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015 5/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo 16.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Keskiviikko 17. helmikuuta 2010 klo 16.00-19.05 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Poissa oleva: Mårten Nurmio Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 21.1.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuusto 17.6.2014 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 8 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 9 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 14 5

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 2/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.30-21.35 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISET TIEDOT... 5 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot