Tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja teknisen toimen hankinnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja teknisen toimen hankinnoista"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja teknisen toimen hankinnoista 74/020700/ /P002501/2011 TARKL 5 Tilintarkastaja Jarmo Jäspi luovutti kuntalain 73 :n mukaisen tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirjan teknisen toimen hankinnoista. Tilintarkastuspöytäkirja on osoitettu tarkastuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Tilintarkastuspöytäkirjassa todetaan, että vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksessa tullaan esittämään muistutus teknisen toimen hankinnoista ja niiden valvonnasta tämän hetkisten tietojen perusteella. Kuntalain 75: Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tilintarkastuspöytäkirja jaetaan ja esitellään kokouksessa Ehdotus: Tarkastuslautakunta 1) merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja 2) saattaa sen kaupunginhallituksen tietoon sekä 3) yhtyy tilintarkastajan toteamukseen muistutuksen tekemisestä tilintarkastuskertomuksessa tämänhetkisten tietojen perusteella. Hyväksyttiin. KH 32 Esityslistan oheismateriaalina jaetaan kokoukseen osallistuville tilintarkastajan päivätyt tilintarkastuspöytäkirja ja teknisen toimen hankintojen lisäselvitys sekä tilapalvelupäällikön antama vastine. Ohjeismateriaalina jaetaan kokoukseen osallistuville tiedoksi myös apulaiskaupunginjohtajan ohje kaupungin toimintaohjeiston noudattamisesta. Puheenjohtajan ehdotus:

2 Kaupunginhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan teknisen toimen hankinnoista tiedokseen. Edellä mainitun pöytäkirjan ja tarkastuslautakunnan päätöksen perusteella kaupunginhallitus velvoittaa teknisen toimialan välittömästi noudattamaan hankinnoissaan hankintalain säädöksiä sekä hankintasäännön ja hallintosäännön määräyksiä. Teknisen toimialan tulee valmistella kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi selvitys hankintatoimen järjestämisestä lainsäädännön ja sääntöjen edellyttämään tilaan siten, että se voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa Asia jätettiin pöydälle. Hannu Javanainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. KH 57 Ko. asiasta on pyydetty Suomen Kuntaliiton lakiosaston lausunto koskien niitä toimenpiteitä, joihin tilintarkastajan ilmoituksen johdosta on syytä ryhtyä. Kuntaliiton lausunto: "Kaupunginhallituksen tulee päättää ainakin seuraavista toimenpiteistä: 1. Kaupunginhallitus varaa tekniselle johtajalle ja tilapalvelupäällikölle tilaisuuden antaa kohtuullisessa määräajassa kirjallinen selitys tilintarkastuspöytäkirjan ja -ilmoituksen johdosta. 2. Lisäksi ulkopuoliselta asiantuntijalta on tarkoituksenmukaista tilata selvitys siitä, onko menettelystä mahdollisesti aiheutunut kaupungille vahinkoa. Vahingon määrän arvioiminen on korjausrakentamisessa lähinnä näyttöön perustuva arvio. Tarvittavaa asiantuntemusta on esimerkiksi keskuskauppakamarin hyväksymillä tavarantarkastajilla. 3. Kun selvitykset on saatu, tulee kaupunginhallituksen päättää, antavatko ne aihetta työnjohdollisiin toimenpiteisiin (huomautus, varoitus), vaatimuksiin vahingon korvaamisesta tai asian tarkempaan tutkintaan. Kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään edellä mainituista toimenpiteistä. 4. Kaupunginhallituksen vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen. Sisäisen valvonnan kehittämistarpeet on syytä arvioida sekä valmistella sisäisen valvonnan periaatteet, vastuut ja tarve resurssointiin."

3 Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan teknisen toimen hankinnoista tiedokseen. Tilintarkastuspöytäkirjan ja tarkastuslautakunnan päätöksen perusteella kaupunginhallitus velvoittaa teknisen toimialan noudattamaan hankinnoissaan hankintalain säädöksiä sekä hankintasäännön ja hallintosäännön määräyksiä. Teknisen toimialan tulee valmistella kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi selvitys teknisen toimialan hankintatoimen järjestämisestä lainsäädännön ja sääntöjen edellyttämään tilaan siten, että se voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa Kuntaliiton lakiosaston antaman lausunnon perusteella kaupunginhallitus: - varaa tekniselle johtajalle ja tilapalvelupäällikölle mahdollisuuden antaa kirjallinen selitys tilintarkastuspöytäkirjan ja -ilmoituksen johdosta mennessä. - tilaa keskuskauppakamarin hyväksymältä tavarantarkastajalta selvityksen siitä, onko tilintarkastajan lausunnossaan esille ottamasta tapauksesta ja siihen liittyvästä hankintamenettelystä mahdollisesti aiheutunut kaupungille vahinkoa. - päättää edellä mainitut selvitykset saatuaan siitä, antavatko ne aihetta työnjohdollisiin toimenpiteisiin, vaatimuksiin mahdollisen vahingon korvaamisesta tai asian tarkempaan tutkintaan. - velvoittaa keskushallinnon valmistelemaan mennessä sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja sen edellyttämät muutokset ja lisäykset hallintosääntöön. Samassa yhteydessä on selvitettävä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen henkilöstöresurssointi. Hyväksyttiin. KH Teknisen toimialan selvitys hankintatoimen järjestämisestä Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan hallituksen edellyttämää selvitystä teknisen toimialan hankintatoimen järjestämisestä. Edellä mainitun kokouksen esittelytekstissä todetaan mm. seuraavaa: "Tilintarkastuspöytäkirjan ja tarkastuslautakunnan päätöksen perusteella kaupunginhallitus on velvoittanut teknistä toimea valmistelemaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi selvityksen

4 teknisen toimen hankintatoimen järjestämisestä lainsäädännön ja sääntöjen edellyttämään tilaan siten, että selvitys voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa Tilintarkastajan tarkastuksessa on käyty läpi vuoden 2010 ja 2011 ostoreskontraa ja ostolaskuja sekä teknisen lautakunnan pöytäkirjat. Tarkastusmuistion loppuyhteenvedossa todetaan, että osa hankinnoista on tehty suorahankintana. Menetelmä on sisänsä mahdollinen hankintalain ja hankintasäännön mukaan. Ongelmaksi menettely muodostuu silloin, kun ylitetään hankintalain ja hankintasäännön rajat sekä viranhaltijoiden päätösvaltarajat. Osasta hankinnoista ei ole myöskään tehty kirjallista hankintapäätöstä. Tilintarkastaja katsoo, että osassa hankintoja on ylitetty hankintalain ja hankintasäännön rajat sekä viranhaltijain päätösvaltarajat. Tilintarkastajan näkemyksen mukaan tällaisten hankintojen osalta ei ole noudatettu valtuuston päätöksiä ja sisäinen valvonta ei ole näiltä osin toiminut. Tämän takia on päätetty antaa tilintarkastuspöytäkirja. Tekninen toimi on pääsääntöisesti kilpailuttanut talonrakennuspuolella isot hankinnat ja pienemmät hankinnat on tehty ns. omajohteisena työnä. Kunnallisteknisellä puolella kilpailutus on pääsääntöisesti suoritettu uudisrakennuskohteissa ja peruskorjauskohteet on toteutettu ns. omajohteisena työnä. Omajohteisista töistä on osa kilpailutettu. Osa töistä on teetetty suorahankintana. Joissain töissä se on johtanut tilanteeseen, jossa on ylitetty hankintalain ja hankintasäännön rajat sekä viranhaltijain päätösvaltarajat. Myöskin kunnossapidon osalta osa töistä on toteutettu suorahankintana. Työt on toteutettu samalla toimintatavalla koko uuden Äänekosken kunnan ajan. Olemassa olevilla resursseilla on hankinnoissa pyritty kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edulliseen lopputulokseen huomioiden myös paikalliset toimijat. Toimintatapaa uusissa hankinnoissa on jo muutettu, hankinnoista tehdään päätökset ja omajohteisista töistä tullaan pääsääntöisesti luopumaan, investointipuolella ainoastaan pienet ja yllätykselliset työt tehdään omajohteisena. Suorahankintaa tehdään hankintalain ja hankintasäännön puitteissa sekä viranhaltijoiden päätösvallan mukaisesti. Toimialalle on laadittu omat osto-ohjeet koskien erityisesti pieniä hankintoja, isoimmissa hankinnoissa toimitaan hankintalain ja hankintasäännön mukaisesti. Vuosi- ja puitesopimustyyppisissä hankinnoissa päästään järkevään kilpailutukseen kun kilpailuasiakirjat saadaan valmiiksi, siihen asti toimitaan hankekohtaisesti säännösten mukaisesti. Asiakirjojen laadinta kestää osittain ensi vuoden puolelle saakka resursseista johtuen." Tekninen lautakunta päätti hyväksyä edellä esitetyn toimintatavan hankintamenettelyssä sekä teknisen toimen osto-ohjeet koskien pienhankintoja. Lisäksi lautakunta päätti esittää asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

5 Puheenjohtajan ehdotus: Teknisen toimen osto-ohjeet jaetaan esityslistan liitteenä. 2. Teknisen johtajan ja tilapalvelupäällikön kirjalliset selitykset Teknisen johtajan ja tilapalvelupäällikön kirjalliset selitykset tilintarkastuspöytäkirjan ja -ilmoituksen johdosta jaetaan esityslistan liitteinä. 3. Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan selvitys Kaupungin eustajat ovat neuvotelleet tavarantarkastaja Seppo Lappalaisen (HTT) kanssa liitteenä olevan toimeksiantosopimuksen tavarantarkastuksen suorittamisesta. Toimeksiantosopimus on laadittu esityslistan liitteenä olevan teknisen toimen hankintoja koskevan tavarantarkastustoimeksiannon sisällön mukaisesti. Toimeksiantosopimuksen mukaisesti tavarantarkastaja pystyy jättämään tarkastuskertomuksen kaupunginhallitukselle mennessä. Tavarantarkastuksen kustannusarvio on n euroa tarkastuksen, matkojen ja asiakirjojen laatimisen osalta. 4. Sisäisen valvonnan ohjeistus ja sen edellyttämät muutokset hallintosääntöön Näistä asioista valmistellaan erilliset pykälät kaupunginhallituksen käsittelyyn Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan hyväksymän selvityksen hankintatoimen järjestämisestä sekä teknisen johtajan ja tilapalvelupäällikön antamat henkilökohtaiset selitykset tilintarkastuspöytäkirjan ja -ilmoituksen johdosta. Kaupunginhalitus hyväksyy liitteenä olevan toimeksiantosopimuksen tavarantarkastuksen toimittamisesta ja nimeää keskuudestaan edustajan tavarantarkastukseen. Koska tavarantarkastus valmistuu syyskuussa, kaupunginhallitus ottaa vasta silloin kantaa siihen, antaako se aihetta työnjohdollisiin toimenpiteisiin, vaatimuksiin mahdollisen vahingon korvaamisesta tai asian tarkempaan tutkintaan. Todetaan, että sisäisen valvonnan ohje ja sen edellyttämät muutokset hallintosääntöön valmistellaan erillisinä asioina kaupunginhallituksen käsittelyyn Hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen edustajaksi tavaran tarkastukseen nimettiin Tommi Lunttila.

6 TARKL 34 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin. KH 303 Tavarantarkastaja Seppo Lappalainen (HTT) on toimittanut tavarantarkastuskertomuksen kaupunginhallitukselle. Yhteenveto tavarantarkastuskertomuksesta jaetaan esityslistan liittee nä. Tarkastuskertomus on kokonaisuudessaan nähtävillä kaupun ginhal lituksen kokouksessa. Yhteenvedossa todetaan mm. seuraavaa: "- Käsitykseni mukaan, Velpek Ky on tehnyt tarkastuskohteissa Äänekosken kaupungin tilaamat työt hyvää rakennustapaa noudattaen, korkealla ammattitaidolla ja huolellisesti. Työssään yritys on huomioinut tilaajan ja käyttäjien tarpeet sekä on joustanut töiden suoritusajankohdissa tilaajan ja käyttäjien etujen mukaisesti. Esim. tilojen käyttäjien toimintaa häiritsevät työt on suoritettu tarvittaessa iltaisin, viikonloppuisin ja toimintojen loma-aikoina. Joustavuus on mahdollistanut töiden tekemisen kohteissa, kohteen jokseenkin normaalien toimintojen aikana, eikä väistötiloja ole juuri tarvittu. - Velpek Ky:n laskutus on perustunut tuntilaskutukseen. Korjaus- ja tiivistystöissä tuntihinta on ollut euroa/tunti (alv 0). Siivoustöissä tuntihinta on ollut 25 euroa/tunti (alv 0). Vertailtaessa tuntihintaa esim. muiden yritysten Keski-Suomessa tekemiin, vastaaviin töihin, Velpek Ky:n hintaa voidaan pitää kohtuullisena, jopa edullisena. Tuntihintaa arvioitaessa on huomioitava, että Velpek Ky ei ole laskuttanut tilaajalta yleiskululisää (12 %), Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE). - Pohdittaessa kysymystä, olisiko kohteiden tiivistystyöt voinut/kannat tanut teettää urakkakilpailutuksen kautta, voin ottaa asiaan kantaa seuraavasti: Karhunlähteen päiväkodissa, Keskuskoulussa, Ääne kosken terveyskeskuksessa ja Katvelan päiväkodissa on ollut sisäil maongelmia. Korjaustöiden ensisijainen tarkoitus on ollut sisäilma ongelmien poistaminen. Kaikissa näissä neljässä kohteessa on ollut tarpeellista tehdä välttämättömiä ja nopeita toimenpiteitä. Kiireellisyys ja nopeiden toimenpiteiden merkitys korostuu etenkin Äänekosken terveyskeskuksen, keskuskoulun ja ehkä myös Karhunlähteen päiväkodin osalta. Mm. Äänekosken terveyskeskuksen osalla on työsuojeluviranomaisten vaatimukset olleet työturvallisuuslain nojalla voimakkaita ja on edellytetty työnantajaa ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin ongelman

7 Puheenjohtajan ehdotus: poistami seksi. Kokemukseen perustuen voin todeta, että urakkakilpailutuksen kautta tehtynä sisäilmakorjausten epäonnistuminen on merkittävästi suurempi, kuin hyvin valitun ja luotettavan yrityksen tuntityönä tekemänä. - Kokonaisnäkemykseni tavarantarkastuksen toimeksiannon sisältöön vastauksena on, että Velpek Ky:n työn laatu tiivistyskorjauksissa on ollut todella hyvää ja huolellista ja vastaa sitä tarkoitusta, mitä tii vistyskorjauksilla on haluttu saada aikaan. Työn ja tarvikkeiden hin noittelu on ollut kohtuullista ja jopa edullista. - Mitä tulee siihen kysymykseen, miksi yksi yritys on saanut joidenkin mielestä kohtuuttoman paljon töitä Äänekosken kaupungin kohteissa, haluan uskoa vilpittömyyteen asiassa. Mielestäni asia perustuu keskinäiseen luottamukseen. - Kohteissa tehtyjen sisäilmakorjausten ja tiivistystöiden merkityksen ja laajuuden arvioiminen tapahtuu vuosien kuluessa korjaustöiden jälkeen. Ta varantarkastajan käsityksen mukaan kaikissa kohteissa tehdyillä toi menpiteillä on ollut merkittävä vaikutus tilojen käyttäjien terveydenti laan ja väistötilojen käytöltä on vältytty (jolla on myös merkittävä ta loudellinen vaikuttavuus)." Sekä tekninen johtaja Jarmo Latvala että tilapalvelupäällikkö Marko Moisio (irtisanoutunut kaupungin palveluksesta ) ovat ko. asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa antaneet omat vastineensa koskien teknisen toimialan hankintamenettelyä. Kaupunginhallituksen on nyt päätettävä, ryhdytäänkö asiassa työnjohdollisiin toimenpi tei siin ja mah dol li siin vahingonkorvausvaatimuksiin tai asian tarkem paan tutkintaan. Kaupunginhallitus merkitsee tavarantarkastajan tarkastuskertomuksen tie dok si. Koska teknisen toimialan johtaja, tek ni nen joh taja Jar mo Lat vala, ei ole val vonut toimialansa han kin ta me net te lyä siten, et tä siinä olisi nouda tettu hankintalain säädöksiä sekä kau pun gin val tuus ton hyväksy mien han kinta- ja hallintosäännön mää räyksiä, kau punginhallitus päättää antaa hänelle kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 35 :n 3 momentin mukaisen varoituksen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että asiassa ei esi te tä va hin gonkor vaus vaateita edellä mainituille viranhaltijoille ja että asia ei anna ai hetta tarkempaan tutkintaan. Hyväksyttiin.

8

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot