ERILt,,I'EN UITE. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.9-2O1 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERILt,,I'EN UITE. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.9-2O1 4"

Transkriptio

1 ERILt,,I'EN UITE Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.9-2O1 4

2

3 Ezt lj-tné1\) Lníá,+ J lttg / I' KOKKOLAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I TALOUSARV OESITYS 2015 JA TALOUSARVIOSU U N N ITE LMA 2OL6-2OT7 KOKKOLAN TOIMINTA L4 Taloushallintopalvelut I lari Saarinen

4 1. Yleinen taloustilann. J- Kansainvälisestä tatoudesta on viime aikoina saatu rohkaisevia signaaleja, joskin kasvu on vielä haurasta ja tilanne vaihtelee eri alueiden välillä melkoisesti. Kansainvälisen talouden käänne parempaan johtaa ajan myötä myös kotlmaisen talouden virkoamiseen. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen määrä heikkeni 1,4 prosenttia vuonna 2013, Toteutuma oli odotettua -heikompi, vaikka monet suhdannelaitokset ennakoivatkin kokonaistuotannon laskevan viime vuonna. Viime vuosi olijo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi, sillä vuonna 2012 bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,0 prosenttia' Vuonna 2014 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Ennuste pitää sisällään suhdanne' käänteen parempaan ja suurin yksittäinen tekijä talouskasvun takana on ulkomaankauppa. Työttömyysaste nousee edelteen ja tämän vuoden keskimäiäräíseksi työttömyysasteeksi ennustetaan 8,4 0/o' Myös työllisyys heikkenee 0,3 prosentilla edellisestä vuodesta' Vuoden 20'15 kasvuksi muodostuu 1,4 %. Kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksija kysyntäeristä vain julkiset investoinnit supistavat kasvua. Yksityinen kulutus lisääntyy vajaalla puolella prosentilla johtuen vahvistuvista tulevaisuuden odotuksista. Ykðityisten investointien ennustetaan kääntyvän selväån 4'6 prosentin nousuun eritoten kone- ja laiteinvestointien ja rakennusinvestointien vetämänä. Julkiset invesioinnit alenevat edelleen. TyOmarkkinoilla tilanne pysyy edelleen heikkona ja työttömyysasteen ennustetaan pysyvän tikimain tamäir vuoden tasolla huolimatta kokonaistaloudellisen aktiviteetin piristymisestä. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,8 o/o. BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun huolimatta historiallisesti alhaisesta talouden kasvuvauhdista, Talouden kasvupotentiaalin alhaisuuteen vail<uttavat demografiset tekijät, investointien vaimeus sekä tuotantorakenteessa tapah' tuneet muutokset. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on ollut alijäämäinen jo viisi vuotta ja myös vqoqils 2014'2016 julkinen taloui pysyy alijäämäisenä. Kahden koetun taantumavuoden jälkeen verrattain hidas talouskasvu ennustejafsollã äíyf<õin riitä kääntàmään julkista taloutta ylijäämäiseksi. Julkista taloutta rasittaa lisäksi ikëirakénteen muutos, mikä vähentää työikäisten määrää ja samalla kasvattaa ikäsidonnaisia menoja. 2. Kuntatalouden kehitys Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden perusteella koko kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 mrd. euroá vûonna 20i3. Vuosikate parani edellisvuodesta 0,9 mrd, eurolla osin kertaluontoisten tekijóiden seurauksena. Koko kuntatalouden tasolla vuosikate riitti niukasti kattamaan poistot, ja koko kuntatalouden tulos kääntyi positiiviseksi. Nettoinvestoinnit kasvoivat edelleen, joten kuntatalouden velka jatkoi voimakasta kasvuaan. Odotettua parempaa kehitystä selittää se, voivat loppuvuodesta ennustettua nopeammin ja että toimintam tua enemmän' Valtionosuuksien kasvuahidastivat valtiontalouden dyt våhennykset' Toimintamenojen kasvu hidastui 2/zprosenlliin edellisvuoden 5 prosentista. Kuntien kustannustason nousua ja menokasvua hidastivat kuntien omat sopeutustoimet. Kuntasektorin palkkamenot kasvoivat vain prolentilla. Ansiotaso nousi 1,8 prosenttia, joten työpanos supistui. Vuonna 2014 kuntatalouden tulot kasvavat menoja hitaammin ja vuosikatteen ennakoidaan heikkenevän, Yhteenlaskettu vuosikate ei riltå kattamaan edes poistoja. lnvestointien aruioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, joten kuntatalouden velka kasvaa. Kuntien verotulojen kasvu putoaa tänä vuonna noin kahteen prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nostivúoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Veroperustemuutokset, vaatimaton talouskehitys, tyomarfxinaratkaisun matalåt sopimuskorotukset sekä väestön ikääntyminen vaikuttavat väistämättã veropohjien kehitykseen ja kuntatalouden verotulojen kertymiin. Peruspalvelu ohjelmassa arvioidaan, että ånsiôt lisääntyvät tänä vuonna 1,3 prosenttia, ja koko talouden palkkasumma kasvaa samaa vauht a. Myös yritysten tuloskehityksen odotetaan jäävän varsin maltilliseksi.

5 Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy vaatimattomana 1,2 prosentin tasolla. Valtiovarainministeriö arvion mukaan veroperustemuutosten seurauksena kuntien tuloverot, vähenevät, mikä tullaan kompensoimaan kunnille valtionosuuksien kautta. Kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan 2 prosenttia kuluvasta vuodesta. Kunta-ryhmån osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi ja viidellä prosenttiyksiköllä vuosiksi Vuosien iako-osuutta päätettiin korottaa 5 piosenttiyksiköllä, millä kompensoidaan yhteisöverokannan alentamisen vaikutus kunnille. Tämän hetkisessa arviossa on lähdetty siitä, ettå kunnille tilitettävät yhteisöverot kasvavat vuonna 2014 noin 2 % ja vuonna prosenttia Kiinteistöveron tilitykset nousevat vuonna ,8 % ja vuonna ,6 prosenttia. Taustalla on hallituksen viime vuoden kehysriihipåätökset, joilla on haluttu vahvistaa kuntien kiinteistöveropohiaa korottamalla sen pohjana käytettäviå kiinteistöjen arvoja. Vuonna 2016 tilitysten arvioidaan kasvavan 1,9 % ia vuonna ,8o/o. Talouskasvu on lähivuosina vaatimatonta, ja niinpä kuntien verotulojen kasvun arvioidaan jäävän keskimaarin 3 prosenttiin. Valtionosuuksien kasvua pienentävät valtiontalouden sopeutustoimet. Tänä ja ensi vuonne valtionosuuksien taso alenee, ja vuodesta 2016 lähtien n niiden kasvuksi awtoidaan 2 o/o. Kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään siten, että toimintamenot ovat vuoden 2017 tasossa yhden miljardin euron pienemmät. Toinen miljardieuroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin muun muassa tuottavuutta parantamalla. Valtion vuosien 2O kehyspäätökseen kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentäviä toimia on sisällytetty runsas kolmannes tavoitellusta miliardin euron säästöstä. Kuntien omilla toimílla menokasvun hillintä on mahdollista pååasiassa tuottavuutta parantamalla, palvelurakenteita uudistamalla sekä ottamalla käyttöön uusia tuloksellisuutta lisääviä toimenpiteitä. Tuottavuuden parantaminen on mahdollista vain rajatulta osin, sillä valtaosa kuntien toirninnasta on lailla säädeltyä ja erilaisin normein ohjattua. Ennustetaulukko (lähteet Kuntaliltto, VM,) Määrän utos edellieætä v 20' IKT 2,8-1, ,5 1,4 1.8 't,5 Ku luttalah lntalndekgl , ,9 1,8 Anslotaeo ,O ,5 1 Työlllswaagte 68,6 69, ,5 68,9 69,5 69,6 Tvöttömvvsaste. 7o 7,8 7, , ,1 7,8 Kansantaloudsn vgroaete 43, ,6 45, ,1 46,2 Julklsvhteleölen velka %/bkt 49 53,6 56, 59,8 61,0 61,, TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMA Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi-vuodãks (suunnitielukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimrnäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudellíset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saaâa katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä

6 rl. toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tufoarvio voídaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä' Talousarviossa on kàyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Síihen tehtåvistä muutoksista päåttåå valtuusto. Kuntalain 67 g:ssä todetaan, että kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirianpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mí[a tässa laissa säädetään soveîuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain $:n soveltamisesta. Kuntalain kunnan taloutta koskevien säännösten tavoitteena on korostaa valtuuston päätösvaltaa toiminnan ja talouden suunnittelussa kytkeä talousarvio pitkän aikavälin taloussuunnitteluun osoittavat keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi sitoa toiminta ja talous yhteen antaa oikea kuva kunnan taloudesta - osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä - rahoitustarpeenkattamiskeinotja ' parantaavertailtavuuttamuihintalousyksiköihin. Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa jotka määräävät suunnitelmien rakenteen' Nämä ovat a) kokonaistalouden näkökulma - tuloslaskelrnaosa - rahoitusosa b) toiminnan ohjauksen näkökulma - käyttötelousosa - investointiosa Tuloslaskelmaosassa esítetään informaatiotietona tuloslaskelmat sekå määräraha- ja tuloarviotaulukot' Tuloslaskelmaan, jossa kuvataan tilikauden tuloksen muodostumista, tiedot saadaan käyttötalousosasta ja tuloslaskelmaosan määrärahoista ja tuloarvioista. Kaupunkitalouden ja liikelaitosten yhdistettyyn tuloslaskelmaan saadaan tiedot käyttötalóus- ja tuloslaskelmaosan lisäksi myös liikelaitos.ten talousarvioista sisäiset erät eliminoiden. Tuloðlaskelmaosassa kuvataan tulorahoituksen riittävyyttä käyttömenoihin ja poistoihin. lnvestointiosassa esitetään pitkävaikutteisten tuotantovälíneiden, esim. rakennusten ja kaluston, hankinta, rahoitusomaísuudet ja omaisuuden myynti. Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Rahoituslaskelmaan, jossa kuvataan toiminnan rahoitusta, tiedoí keråtään tuloslaskelmaosan lisäksi investointiosasta ja rahoitusosasta. Virastojen ja liikelaitosten yhdistettyyn rahoituslaskelmaan kerätään em. tietoien lisäksi tiedot liikelaitosten talousarvioista. Laskelmassa on eliminoitu sisäiset erät, Strategia ja tavoitteet huomioon ottaen toimintaympäristön muutokset. rategian Kaupungin strategia on koko läån kaupungin kehittämisen suunta huomioon otta-, jossa määritellään kaupungin kehittämisen suunta

7 Strategia sisältää vision vuote en 2025: Kokkolassa parasta aikaa. Elinvoimainen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut ja viihtyisän elinympäristön. Kaupungin menestys perustuu kansainvälisyyteen, korkealuokkaiseen osaamiseen, kulttuuriin, logistiikkaan ja monipuoliseen elinkeinotoimintaan - kärkenåän kemia. Strategian näkökulmat ovat Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Hyvinvoivakuntalainen Talous, osaaminen, henkilöstö - Palvelujen järjestäminen ja konserniohjaus Kussakin näkökulmassa on 2-4 strategista päämäärää, näille kriittisiä menestystekijöitä ja edelleen mittareita. Lautakuntien talousaruio- ja taloussuunnitelmaesitysten tulee pohjautua strategiaan sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden osalta. Lautakunnat esittävät talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä osana myös toiminnalliset tavoitteet' Tavoitteet esitetään nätkökulmittain ja strategian kriittisistä menetystekijöistä valitaan ne, joihin liittyvät sitovat hankkeet, tavoitteet ja toimenpiteet huomioon otteen mittarit ja arviointikriteerit lautakunta esìttää valtuustoon nähden sitoviksi. Valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi valitaan ne kriittiset menestystekijät, jotka ovat toiminnan kannalta erityisen tärkeitä ja päämääriä edistäviä ja jotka voidaan toteuttaa ja mitata. Lautakunnan tulee eslttää valtuustoon nátrd"n sitoviksi viisi toímintansa kannalta vaikuttavinta ja olennaisinta tavoi' tetta. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistetuvaiheessa vielä arvioidaan, ovatko kaikki lautakuntien esitykset syytä oila valtuustoon nähden sitovia ja misså muodossa ne esitetään valtuustolle. Erikseen ovat ne tavoitteet, jotka lautakunta asettaa omalle toiminnalleen. Lautakunta voi omassa talousarvio ja -suunnitelmaesityi<sessään päättåä lautakuntatasoista tavoitteista, ioita ei es tetä eteenpäin kaupunginhallitukselle taiesitetään vain tiedoksi kaupunginhallitukselle.,r n 3. S UUN NITELMAN LAADINTAPERUSTEET Yhteenveto Kokkolan kaupungin talouden lähtökohdista ilman liikelaitoksia (1000 e): TP 2012 TP 2013 ra2014 Vuosikate Poistot I I 986 Tilikauden aliiäämä -' lnvestoinnit netto Lainamäärä Lainamäärä 9as Asukasluku Liikelaitokset TP 2012 TP 2013 TA2014 Vuosikate Poistot Tilikauden vliiäämä I lnvestoinnit netto Lainamäärä Lainamäärä 9as s9 Asukasluku

8 Ã t. Vuoden 2013 tilinpäätöksen kaupunkitalouden tulos oli5,4 milj. euroa arvioitua paremp ja liikelaitosten tul'os 5,8 milj, euroa arvioitua parempi. Koko kaupungin tulos oli 3,2 milj' êuroa ylijåämäinen ja vuoden 2013 tilinpäätöksen kumulatiivinen ylijäämä oli 10,9 mili. euroa. Kokkolan työllisyys on pysynyt hyvällå tasolla, ja keskimääräinen työttömyysaste9,5 % on alle maan keskiarvon. Myonteinen våestökehitys näyttää jatkuvan myös vuonna2014. Vuoden osavuosíkatsauksen mukaan kaupunkitalouden toimintatuotot ovat nousseet viime vuodesta 1,6 %, toimintakulut 1,5 o/o ja toimintakate 1,4 %. Toimintakate on - 80,4 milj. euroa, ioka on 1,21 milj. euroa heikompi kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Sosiaali- ja terveystoimen lautakunnan arvion mukaan sen toímintamenot ylittyvät noin 4,8 milj' euroa. Ne ovat nousseei viirne vuodesta 3,0 %. Kaupunginhallituksen ja muiden lautakuntien talousarvioiden en nustetaan toteutuvan suunnitellusti. Verotulojen kertymää vuonna 2014 ontässä vaiheessa vaikea arvioida. Huhtikuun toteutuman mukaan verotulót ovat nousseet viime vuodesta 4,9 o/o, mikäjohtuu osittain verontilitysaikataulujen muutoksesta. Kuntaliiton toukokuussa laatiman ennusteen mukaan Kokkolan verotulot kasvaisivat tänä vuonna vain 1,2 %, jolloin verotulot jäisivät 1,5 milj. euroa alle talousarvion. Liikelaitosten toimintatuotot ovat laskeneet viime vuodesta -5,1 % ja toimintamenot -2,8Vo' Toimintakate on heikentynyt - 12,1o/oja se on 5,2 milj. euroa. Liikelaitos Kokkolan Energían tulos - 2,3 milj. euroa ja se on heikentynyt 1,5 milj' e_uro3 viime vuodesta. Toisaalta Kokkolan Sataman tulos on kasvanut viime vuodesta 0,3 mili. euroa, minkä perusteella voidaan ennustae, että se tulee toteutumaan arvioitua parempana' Talousarvion toteutuman 1,1, perusteella voidaan tässä vaiheessa arvioida, että tämän vuoden talous toteutuu suunnitellusti ilman uusia sopeuttamistoimenpiteitä sosiaali- ja terveystointa lukuun ottamatta. Kaupungin taloustilanteeseen vaikuttaa olennaisesti liikelaitosten Kokkolan Energia ja Kokkolan Satama yntióittaminen vuoden 2014 loppuun mennessä. Liikelaitokset tulouttivat v.2013 kaupungille 7,2 milj. euroa, minkä lisäksi niiden ylijäämä vahvisti kaupungin tasetta 9,5 milj' euróa. Vntiomamiéen jälkeen tiikelaitosten tulóvirrat kaupungille vähenevät, minkä johdosta tarvitaan lähivuosina edelleen merkittäviä sopeuttamistoimia ja tuottavuuden parantamistoimia Väestökehitys Suunnittelu kaudella käytetään seuraavaa väestöenn ustetta: , Henkilöstösu unnittelu Vuoden 20'14 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyy he_nkilöstömäärän vähentäminen siten, että valiuustokauden aikana vähennetään pääosin hallinnossa, johdossa ja esimiestehtävissä olevia henkilöitä yhteensä 65 henkeå per vuosi, yhteenså 195 henkeä 3 seuraavan

9 '7 ß{, vuoden aikana. Palvelutuotannon henkilöstön osuus tästä määrästä selviää yt:n aikana. Vähennys ta' pahtuu pääosin eläköitymisen ja määräaikaisten avulla' Päätöksen mukaan vähennykset toteutetaan organisaatioratkaisuilla, tuotantoa tehostamalla ja palvelutuotantoa uudistamaila. Lisaksitulee selvittää, mitä palveluja voidaan vähentää taisiirtää esim. kolmannelle sektorille. Vähennykseen tulee osallistua koko konsernin. Lisäksiedellytetään, että kuntayhtymät, joissa Kokkola on rnerkittävä omistaja, osallistuvat tuki- ja asiantuntijapalveluiden yhteistuotannon ka utta omalla osuudellaa n vähennykseen. Valtakunnan tasolla on käynnistetty laajoja kuntien rakenteisiin ja palveluverkkoihin liittyviä selvityksiä, jotka tulevat vaikúttamaan tulevaan palvelutuotantoon ja - verkkoon. Lisäksi toimialo-. eri laatimiin sopeuttarnisohjelmiin sisåiltyvillä toimenpiteillä pyritään parantamaan tuottavuutta. i{enkilöstösuunnittelua on liehitetty siten, että toimialat ovat laatineet tavoiteorganisaatioita, joiden perusteella vapautuvat vakanssit jatkossa saadaan täyttää. Toisaalta Kokkolan väestörakenteen muutokset vaikuttavat palveluvelvoitteiden määrään, Vapautuvien virkojen ja toimien täytöstä on annettu erilliset ohjeet. Verotulot ja valtionosuudet Talousarvion tulopuoli muodostuu toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja rahoitustuloista' Verotulojen ja valtionosuuksien osuus on noin 65,3 7o Kokkolan kokonaistuloista, joten näiden tulojen kehitys luo perustan talousarviolle. Verotulot Kokkolan kaupungin verotuloennuste perustuu Kuntaliiton toukokuussa laatimaan verotuloennusteeseen kuitenkin niin,'ett{arvioihin sisåiltyvät taloussuunnitelman mukaiset veronkorotukset. Taloussuunnitelman mukaan tuloveroprosenttia korotettaisiin vuonna 2015 yhdellä prosentilla 21,50 prosenttiin, Samoin suunnitelman mukaan vuonna 2016 korotettaisiin yleistä kiinteistöveroprosenttia O,1O o/o, vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,15 o/oja muiden asuinrakennusten veroprosenttia 0,20 0/o, Yhteisöveron kuntien jako-osuus on aruioitu v ,56 %:n, v ,19 o/o:n, vv' ,06 %:n mukaisesti: Kunnallisvero Yhteisö Kiinteistö Yhteensä I ' ' Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmän u udistuksen on tarkoitus tulla voimaan Uudistuksen linjaukset ovat: 1. Järjestelmän painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. 2. Jaijestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävåsti laskentakriteerejä ja poístamalla niistä päällekkäisyyksiä.

10 I g. 3, Jatkossakin valtionosuudet perustuvat merkittävästi kunnan väestön íkärakenteeseen ja sairastavuuteen sekä niitä koskevat kriteerit uudistetaan ottamalla niihin uudet ajantasaiset sisällöt. 4. Poistetaan määräytymistekijöistä porrastukset ja siten lisätäån järjestelmän kuntaliitosneutraalisuutla. 5..Vieraskielisten määräytymisperuste laajennetaan koskemaen koko väestöå. 6. Parannetaan järjestelmän kannustavuutta tulojen tasauksessa ja poistamalla määräytymisperusteiden porrastukset sekä korvaamalla taajamarakennekriteeri työpaikkaomavaraisuudella. 7, Säilytetään kustannustenjaon tarkistus osana jårjestelmää. Tavoitteena on siirtyå nykyistä tiheämpään tarkistukseen, 8. Uusijårjestelmä otetaan käyttöön Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi varaudutaan siirtymäaikaan. Uuden järjestelmän perusrakenteeseen kuuluvat seuraavat osat: 1. Peruspalvelujen laskennalliset kustannukset 2. Kuntien omarahoitusosuus 3. Lisäosat 4. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 5. Muut valtionosuuksiin tehtëivät lisäykset /vähennykset ja siirtymätasaukset. Uudistukselle on esitetty viiden vuoden siirtymäaikaa siten, että 1, ja 2, vuonna muutos on 50 e / asukas/vuosi, 3. ja 4. vuonna 80 e/asukas/vuosija 5, vuonna 120 euroa vuosi, jolloin kokonaismuutos on 380 e/asukas. Kuntakohtaisten koelaskelmien perusteella Kokkolan valtionosuus nousisi vuoden 2014 tasolla 82 e/asukas eli euroa, Vuonna 2015 valtionosuus nousisi 50 e/asukas eli2, 3 milj. euroa ja vuonna euroa/asukas eli 3,9 milj. euroa. Toisaalta jo päätetyt valtionosuusleikkaukset vähentävät Kokkolan valtionosuuksia vuosina noin 38 milj. euroa. Tämänhetkisten a vioiden mukaan valtionosuudet tulisivat olemaan seuraavat: Käyttömenot ja -tulot Vuoden 2015 talousarvion menokehys on laadittu siten, että vuoden 2014 talousarvion toimintamenoihin on lisätty kertaluonteinen säästötavoite 4,3 milj. euroa, minkä jälkeen niihin on tehty peruspalveluohjelman mukainen indeksikorotus, josta on vähennetty tuottavuuden nostotavoitteena - 0,5 0/0. Vuosien toimintarnenoihín sisältyvät peruspalveluohjelman mukaiset indeksikorotukset vähennettynä vuosittaisella -0,5 %:n tuottavuuden nostovaatimuksena. Siihen on arvioitu sisältyvän sekä uusien tilojen aiheuttamat lisämenot sekä toisaalta vuoden 2014 talousarvioon kirjattu 65 henkilön vuosittainen vähennystarve, Vuoden 2015 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on arvioitu Kokkolan Energian ja Kokkolan Sataman yhtiöittämisen vaikutukset. Ne eivät enää maksa peruspääoman tuottoa vaan toimintatuottoihin sisältyviä vuokria sekä muihin rahoitustuottoihin sisältyväå osinkoa vuodesta 2016 lähtien. Kehyksessä on esitetty vertailutíetona vuoden 2014 talousarvioluvut myös ilman Energiaa ja Satamaa. Kêhyksessä on myös esltetty vuodelle 2014 yhtiöittämiseen ja muuhun käyttöotnaisuuden ntyyntiin liittyvistä myyntivoitoista, jotka mahdollistavat vuosien alijäämäisen kehyksen.

11 t7, Käyttötalouden kokonaiskehystä arvioitaessa on lähdetty seuraavista låhtökohdista: - tuloveroprosentti perustuu 21,50 %:iin, Kiinteistöveroprosentteja korotetaan vuoden 2016 alusta siten, että yleinen kiinteistövero on 1,35 %, vakituisten asuinrakennusten 0,75 o/o ja muiden asuinrakennusten 1,20 o/o. - Toimintatuottojen nousu on indeksíkorotuksen suuruinen eli 1,7 % vuonna 2015 Talousarviomäärärahojen budjetoinnin tulee laaditun kehyksen mukaisesti perustua enintään 1,2o/o'.î suuruiselle toimintamenojen kasvulle vuoden 2014 talousarvioon verrattuna (sis. henkilöstömenojen nousun), Nousu sisältää myös toiminnallisten muutosten vaikutukset. Toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin, jolloin palveluien priorisointi ja painopisteiden màärittely on välttämätöntä. lnvestointitaso voi olla enintään taloussuunnitelmassa vuosille esitetyllä tasolla. Lautakuntien tulee esittää investointien toteuttamisjärjestys ja -ajankohta tärkeysjärjestyksessä, Tuloslaskelmakehys: Lautaku ntakohtalnen kehys LIITE A LIITE B Sopeuttamisohjelma Kaupunginhallitus on hyväksynyt tammikuussa 2013 sopeuttamisohjelman tavoitteet, organisoinnin ja aikataulun. Sopeuttamisohjelmaa on valmisteltu vuoden 2013 ia 2014 aikana. Toimialat ovat laatineet esityksiä sekä lyhyen että pitkän aikavälin sopeuttamistoimenpiteiksi, joita on jo toteutettu, Osa pitemmän têihtåiimen toimenpide-esityksi ä on hyväksytty jatkotyön pohjaksi. Tarvittavat toimenpiteet ovat osin tuottavuutta parantavia keinoja, jotka liittyvät mm. - henkilöstön, osaamisen ja työhyvinvoinni n kehittäm iseen - palveluprosessien uudistamiseen, sähköisten palvelujen kehittämíseen ja uusien innovaatioiden käyttöönottoon - palveluverkon ja toimitilojen käytön tehostamiseen - organisaation, rakenteiden ja johtamisjårjestelmän kehittämiseen - hankintojen tehostamiseen, Sopeuttamisohjelman valmisteluun liittyy myös palvelujen määrään, tarjontaan, laatuun, kriteereihin ja normeihin liittyvien asioiden tarkistaminen kustannuksia säästävään suuntaan, Myös työjärjestelyillä on tarkasteltava henkilöstömitoitusta ja sijaistarvetta, Osana sopeuttamisohjelmaa on laadittu Kokkolan kaupungin tavoitteellinen toimitilasuunnitelma (tilastrategia), joka on kaupunginhallituksen käsittelyssä. Suunnitelman tavoitteena on toimitilojen käytön tehostaminen Toirnitilasuunnitelmassa on salkutettu kaupungin omistamat kiinteistöt ja linjattu niiden omistus ja käyttö jatkossa. Toimitilasuunnitelmaa on tarkoitus käyttää toimitiloihin liittyvän valmistelun ohjeena tulevina vuosina, lnvestoinnit Tavoitteena on, että investointitaso on enintään taloussuunnitelmassa vuosille esitetyn tason suuruinen, koska investoinnit joudutaan rahoittamaan edelleen lähivuosina kokonaan tai lähes kokonaan uudella lainanotolla. Jo todella päätetyt kohteet ja velvoitteet toteutetaan - aikataulua kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tarkistaen. lnvestointien toteutuksen yhteydessä tulee selvittålä erilaiset rahoitusmallit. Suurimpia investointeja toteutettaessa tutkitaan vaihtoehtoisesti elinkaarimallia.

12 Ito - Sisälset erät Sisäiset vuokrat Sisäiset vuokrat måärittää tilapalvelut-yksikkö ja ne merkitåän keskitetysti talousarvioon. Tietotekniikka Tietotekniikkaan liittyvät mäârärahat varaa it-palvelukeskus, joka ilmoittaa niiden osuuden toimialoille. ltpalvelukeskuksen laskutus merkitään keskitetysti talousarvioon, Kukin toimiala varaa kuitenkin mää' rärahat niihin ohjelmistoihin, jotka ovat vain sen käytössä. Muut sisäiset erät Sisåiiset palvelut merkitäåln keskitetysti talousarvioon: puhelinvaihde monistamo kirjaamo låihettämö info-píste taloushalli ntopalvelut 4. LAADINNAN AIKATAULU JA VASTUUHENKILöT Toimialojen ja liikelaitosten tulee valmistella esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi siten, että lautakunnat kéisittelevät ne syyskuun alussa. Toimialojen tulee toimittaa tavoitesuunnitelmansa ja talousarvioehdotuksensa taloushallintopalvelukeskukseen Marjaana Biskopille viimeistään sähköpostilla. Tämän lísäksi toimitetaan alkuperäinen lautakunnan toimituskirja. Vastuuhenkilöt Koko kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman vastuuhenkilöt ovat suunnittelujohtaja Seppo Kässi, puh Og 224 talousjohtaja puh xxx talouspäällikkö Kim Salo, puh talouspäällikkö Jari Saarinen, puh talouspåällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh hallinto- ja taloussihteeri Soili Friis, puh taloussihteeri Sari Kåla, puh '1 taloussihteeri Jaana Westmark, puh kirjanpitopäällikkö Anne Witting, puh , tili- ja atk{ekniset asiat, sisäiset erät toimistopäällikkö Marjaana Biskop, puh ,lomakepohjat 5. YKSIWISKOHTAISET OHJEET Käyttötalousosan perussyötöt tehdään toimialoilla Opiferus - järjestelrnään. Esitystason lautakunnalle (tulosalue - tulosyksikkö) toimiala päättää itse. Lautakuntakäsittelyssä mahdollisesti tulevat muutokset toimiala korjaa Opiferus-järjestelmään. Sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot merkitään erikseen. Palkat Vlran- Ja tofmenhaltlolsta kootaan palkkaliitetiedot víirnevuotiseetr tapaan. Kuukausipalkkana käytctään maaliskuun palkkoja, joihin tehdåän 0,8 7o:n korotus. Lomaraha on 6 o/o vuosípalkasta.

13 y1/, Tiedot kerätään kustannuspaikoittain ja henkilöittäin lomakkeelle ja kootaan kustannuspaikka / tilikohtaiselle yhteenvetolomakkeelle, jonka perusteella tieto syötetäån Opiferukseen. Varsinaiseen talousarvioon palkat tulee esittää täysinä satoina euroina. Henkilöstösivukulut Henkilöstösivukulut lasketaan keskitetysti talousyksikössä. Kokouspalkkioista ei mene sosiaalikuluja eikåi eläkemaksua. Vanhan eläkejärjestelmän mukaisia eläkkeitä toimialat eivät merkitse, Sosiaalíkulut ovat 6,5 % ja palkkaperusteiset eläkemaksut 16,5 7o, elåkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut varataan aiheuttamisperiaatteen m ukaisesti. Muut käyttötalousmenot ja -tulot Toimialat tallentavat tiedot tilitasolle. Sisäisten erien (tietotekniikka, lähettämö, puhelinkeskus, vuokrat, taloushallinto, ruokapalvelu): tiedot tulee ilmoittaa taloushallintopalveluihin mennessä. Tämän jälkeen ne siirretään kustannuspaikoille keskitetysti tai toimíalat tallentavat ne itse.. lnvestointiosa lnvestoinneista hallintokunnat tekevät oman koontilomakkeen, lnvestointien esittämisessä on huomioitava jako vuosi- ja projekti-investointeihin. lnvestoinnit eritellään uusiin investointeihin ja korvaaviin investointeihin. Uusien investointien vaikutuksesta kåyttömenoihin tulee olla selvitys. Pienhankintaraja on edelleen euroa. Ostopalvelut Ostopalvelujen osalta tulee täyttää liitteenä oleva erittelylomake (vain virkamieskäsittelyä varten) Toiminna ll iset tavoitteet ja perustelut Kunkin hallinnonalan tulee kiínnittää erityistä huomioita kriittisten rnenestystekijöidensä ja niiden tulostavoitteiden määrittelyyn. Valtuustoon sitovien tulostavoitteiden lisäksi kullakin hallintokunnalla tulee olla oman toimintansa ohjaamiseen suppeampia, omie toiminnallisia tavoitteita. Esitettävien tavoitteiden tulee olla vaikutettavia, mitattavia ja seurattavia. Kunkin tulosalueen osalta tulee esittää: tulosalueen yleisperustelut tulosalueentulosyksikötlueteltuina - tulosalueen henkilömääränkehitys - toiminnan lyhyt kuvaus ja painopisteet sekä periaatteet suunnitelmakaudella - talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut vuosille entiseen tapaan esitetään talousarvion ja toimintasuunnitelman perusteluja ja tavoitteita - kehitystä kuvaavia tunnuslukuja: historia, nykytila, tulevaisuus (Excel-taulukko-osaan kohtaan tulosyksikön tunnusluvut)., keskeiset muutokset edelliseen talousarvioon verrattuna esitetään entiseen tapaan lomakkeella. Esitykset tulee aatia tiiviiseen muotoon. Lautakuntien tulee esittää valtuustoon sitovia tavoitteita enintään viisi. Esityksessä tulee olla korkeintaan vksi sivu tulosalueittain, Vaikka ne esitettäisiin lautakunnalle laajempana, on ne tehtävä kaupunginhallítusta varten tiiviiseen muotoon, Mikäli esitykset ovat laajempia, ne palautetaan lautakunnille tiivistettäviksi.

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 1 1.1

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Mikkelin kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma -2018 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 1 Sisällysluettelo n rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet... 4 n rakenne... 4 Toiminnan ja talouden sitovuus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot