22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä"

Transkriptio

1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: kello KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toimisto, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastajat 18 Käyttöasteet ja taloustilanne 19 1 Tilinpäätös vuodelta Palvelukotien suunnittelu ja rakentaminen 21 2 Harjun palvelukodin urakkatarjoukset 22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen 23 3, 4, 5 Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä 25 6 Kehyssuunnitelman v valmistelu 26 Kuntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjaukset 27 Ei julkisuuteen 28 7 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 29 Äkillisen sairausloman myöntäminen Vaalijalan kuntayhtymässä 30 Joroisten kehitysvammaisten palvelukodin suunnittelu 31 Osallistuminen koulutukseen 32 8 Käyttäjälokitietojen valvonta ja seuraamusmenettelyt asiakastietojärjestelmässä (Effica) 33 9 Varhaisen puuttumisen lopullinen malli 34 Oppilaalle annettavan erityisen tuen päätösasiakirjan allekirjoittaminen 35 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus

2 VAALIJALAN KU NTAYHTYMÄ Kokouspöytäkirja Nro HALLITUS /12 Sivu 1 (34) KOKOUSAIKA: kello KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toimisto, kokoushuone 1 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen läsnä Pj. Ilpo Hänninen x Pirkko Jäppinen Vpj. Veijo Koljonen x Talvikki Kilpeläinen Jäsenet Pekka Haatainen x Raimo Muhonen Seija Harju x Heikki Pärnänen Tanja Kaipainen x Laura Pitkänen Helena Koivunurmi x Pekka Pirhonen Teppo Leinonen x Arttu Hänninen Anja Pakarinen x Anneli Moilanen Pirkko-Liisa Piironen x Hannu Ylönen Anita Rikalainen x Sirpa Kattainen Teppo Ritari x Matti Vepsäläinen Jorma Räsänen x Pekka Tiihonen Eeva Räty x Juha Vatanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET: Kuntayhtymän johtaja Erkki Paara, esittelijä Talousjohtaja Jorma Kovalainen, sihteeri Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko ASIAT: PÖYTÄKIRJAN luheenjohtaj? Sihteeri ALLEKIRJOITUS / ( / JAVARMENNUS: / /v Veijo Koljonen /, / //Jorma Kovalainen -- PÖYTÄKI RJAN TARKASTAMINE / / Pöykirja on tarkastettu kokouksen ktin mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittjyiehd9t on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: 2012 Tarkastusaika: 6,I! 2012 Allekirjoitus PÖYTÄKI RJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ: Paikka ja päivämäärä Vaalijalan kuntoutuskeskuksen taloustoimisto 24fI2 kello Virka-asema Allekirjoitus hlmoitustaulunhoitaja Sirpa Kinnunen

3 Hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 16 Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu jäsenille Päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Hallitus 17 Tarkastusvuorossa ovat Seija Harju ja Tanja Kaipainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Harju ja Tanja Kaipainen. YTT Hatitus Yhtymäkokous 1

4 Hallitus Hallitus Käyttöasteet ja taloustilanne Hallitus 3 Palvelujen käyttö v Vuoden 2011 taloussuunnitelmaan mukaan kuntayhtymän avopal veluja pyrittiin lisäämään ja laitosasumista vähentämään hallitusti. Molemmat päätavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Tosin lai tosasuminen väheni hieman suunniteltua vähemmän. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen keskimääräinen asiakasmäärä oli 234,6 henkilöä, jolloin käyttöasteeksi tuli talousarvioon nähden 103,2 prosenttia. Vuoden aikana Vaalijalan pitkäaikaiseen hoitoon tuli 40 asiakasta, ja poislähtijöitä oli 37 henkilöä. Lyhytaikaisia, alle kolmen kuukauden, kuntoutusjaksoja annettiin enemmän kuin kos kaan ennen, liite nro 1. Kuntoutusjaksojen lyheneminen vähensi kuitenkin Vaalijalan käyttöpäiviä lähes päivällä edelliseen vuoteen verraten. Kuntoutuskeskuksen palvelujen määrälliset muutokset ovat koko vuosikymmenen ajan olleet varsin hyvin hallittuja ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia. Toiminnat ovat painottuneet erityisosaamiseen ja määräaikaisten kuntoutusjaksojen järjestämiseen. Kuntoutusjak soja on vuosittain käyttänyt lähes 300 eri henkilöä, liite nro 2. Kun pitkäaikaisessa hoidossa ja kuntoutuksessa olevat henkilöt laske taan mukaan, asiakasmäärä nousee selvästi yli 500 henkilön. Kuntayhtymän avopalvelut toimivat koko vuoden suunnitelmien mukaisesti. Punkaharjulla päivätoiminta- ja asumisyksikkö siirtyivät Vaalijalan vastuulle. Suonenjoella Kahvimyllyn palvelukoti aloitti toimintansa. Muilta osin avoyksiköt jatkoivat toimintaansa 12 Savon kunnassa. Kehitysvammapoliklinikat mukaan lukien kuntayhtymän avo- ja laitospalveluja käyttää vuosittain yli 1000 henkilöä. Kuntayh tymän palveluksessa on keskimäärin n. 800 työntekijää, joista edel leen suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Edelliseen vuoteen verraten kuntalaskutus kasvoi 5,4 prosenttia ja asiakaslaskutus 2,5 prosenttia. Kuntayhtymän toiminta on jatkunut tammikuussa suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Asumispalveluissa on joitakin vapaita paikkoja, mutta kuntoutuskeskuksen palveluja on vastaavasti käy tetty budjetoitua enemmän. Kuntoutuskeskuksen keskimääräinen asiakasluku oli tammikuussa 231,7. YTT Hallitus Yhtymäkokous

5 HaNitus Hallitus Hallitus 3 Uudet kehitysvammaisten palvelukodit vähentävät laitoshoidon tarvetta kesästä lähtien. Kuopio, Mikkeli ja Pieksämäki ovat kuntou tuskeskuksen suurimmat käyttäjäkunnat, liite nro 2a. Viime vuoden tammikuuhun verraten jäsenkuntalaskutus kasvoi 5,1 prosenttia. Ulkokuntalaskutuksen vähentymisen vuoksi laskutuksen kokonaiskasvu jäi 4,6 prosenttiin. Asiakaslaskutus kasvoi 5,8 pro senttia. Kassatilan ne on heikentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen verra ten. Kuluvan vuoden aikana tehtävät investoinnit vähentävät kassan määrää edelleen. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi. Hallitus 18 Kuntayhtymän toiminta on jatkunut alkuvuodesta taloussuunnitel man mukaisesti. Avopalveluissa on ollut joitakin vapaita paikkoja. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen käyttö on ollut hieman budjetoitua suurempaa, sillä tammi-helmikuussa on ollut keskimäärin 232,5 asiakasta. Alku kesästä valmistuvat uudet palvelukod it tulevat vä hentämään kuntoutuskeskuksen asiakasmäärää n. 220 paikan ta solle. Lisäksi Sateenkaaren erityiskoulun oppilaiden kesälomat vä hentävät lasten osastojen käyttöä. Laitoshoidon määräaikaisten jaksojen ja erityispalvelujen runsas käyttö on lisännyt kuntalaskutuksen määrää 5,2 prosentilla viime vuoden alkuun verraten. Asiakaslaskutuksen kasvu oli 7,1 prosent tia. YTT HaIItus Yhtymäkokous

6 Hallitus Hallitus 18 Alkuvuosi on talouden osalta käynnistynyt talousarvion mukaisesti. Kuntalaskutus on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Kun nilta on kertynyt maksutuottoja tammi-helmikuussa 5,7 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 5,1 miljoonaa. Lisä ystä edellisvuoteen on 0,6 miljoonaa euroa. Vastaavasti henkilös tömenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet kuitenkin talousarvion mukaisesti. Koko vuoden osalta tuo paineita se, että ylläpitomaksut alenevat huhtikuun alusta, koska ruuan hinnassa ei saa enää KHO:n pää töksen mukaan olla mukana työstä aiheutuneita kustannuksia. Hin taan voidaan sisällyttää vain tarvikekustannukset. Tämä alentaa maksutuottoja vuositasolla n euroa. Toinen tuloja vähen tävä tekijä on se, että muilta kuin kuntayhtymän jäsenkunnista ole vilta asiakkailta perittävän kuntahinnan korotusta alennettiin 30:sta 15:een prosenttiin. Tämä pienentää tulokertymää n euroa vuodessa. Korotettuja kuntah intoja peritään kuntoutuskesku ksen ja poliklinikoiden asiakkailta. Kassatilanne on ollut alkuvuoden tyydyttävä, eikä luottolimiittiä ole tarvinnut käyttää. Tammi-helmikuun alimmat saldot ovat olleet va jaat euroa. Jotta luvut olisivat vertailukelpoisia, täytyy vuo den 2012 lukuihin lisätä määräaikaistilillä oleva 1,5 miljoonaa. Tällöin kassatilanne on 0,5 miljoonaa edellisvuotta heikompi. Esityslistan mukana seuraa vertailu kassan alimmista saldoista kuukausittain vuosina 2011 ja Kuntayhtymän johtaian päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

7 Hallitus Tilinpäätös vuodelta 2011 Hallitus 19 Kuntalain 68 mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltä väksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti likausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslas kelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteu tumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi tys yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ku ntayhtymässä. Lisäksi yhtymäkoko uksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen keskeiset luvut (1000 ) suhteutettuna talousarvioon ja edellisen vuoden tilin päätökseen ovat seuraavat: TP2O1O TA2011 TP2O11 TA2O11 Muut.-% Käyttötalousosa tot.- % tp 10/11 Toimiritatuotot yhteensä ,8 5,8 - Siitä jäsenkuntien osuudet ,7 4,6 - Siitä ulkoiset tuotot ,5 4,4 Toimintakulut ,6 11,2 - Siitä ulk. toimintakulut ,9 10,9 Toimintakate ,1-61,4 Tuloslaskelmaosa Rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ,0 Vuosikate ,3-64,0 Sumu-poistot ,1 15,6 Satunnaiset tuotot/ kulut, netto Tilikauden tulos ,7-78,7 Varausten muutos/netto ,5 Rahastojen muutokset!netto 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä ,2-78,8 YTT Hallitus Yhtymäkokous

8 Hallitus Hallitus 19 TP2010 TA2O11 TP2O11 TA2011 Muut.-% Investointiosa: tot.-% tp 09/10 Investointiosan menot ,5-13,0 Investointiosan tulot ,4-40,4 Investoinnit /netto ,8-3,2 Tulorah:n korj.erät ,0 Vars.toiminnan ja inves tointien nettokassavirta ,1-643,9 Rahoitusosa Lainakannan muutokset, netto ,9-37,6 Oman pääoman muutokset Tulorahoituksen riittävyys ,8 Vuoden 2011 toimintatuotot olivat yhteensä 45,6 miljoonaa euroa, joista sisäisiä tuottoja oli 8,3 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrat tuna toimintatuotot ylittyivät n. 4,1 miljoonalla eurolla. Palvelujen myyntituotot ylittyivät talousarvioon verrattuna yli 2,5 miljoonalla eu rolla, josta kunnilta saatujen korvausten osuus oli lähes 2,1 miljoo naa euroa. Ylitys johtuu palvelujen korkeasta käyttöasteesta, eikä arvioitua palvelujen kysynnän laskua tapahtunut. Asiakkailta perit tävät maksut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,58 miljoonalla eu rolla. Toimintakuluja kertyi yhteensä 44,3 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion n. 3,1 miljoonaa euroa. Sisäisiä kuluja oli 8,3 miljoo naa euroa. Henkilöstökulut ylittyivät n. 1,98 miljoonalla eurolla, pal velujen ostot 0,3 miljoonalla ja muut kulut n. 0,2 miljoonaa euroa. Sekä sisäiset tuotot että kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,83 miljoonalla eurolla. Poistot olivat yhteensä euroa ja peruspääoman korkoja maksettiin jäsenkunnille euroa. Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa miljoonaa euroa, kun lainaa oli edellisen vuoden lopussa euroa. Näin ollen lainamäärä lisääntyi runsaat 0,7 miljoonaa euroa. Lainat on otettu uusien palvelukotien rakentamiseen. HaNitus 1(, Yhtymäkokous

9 Hallitus Hallitus 19 Vuoden tilinpäätös osoittaa ,65 euron ylijäämää. Edellisiltä vuosilta taseessa on ylijäämää ,01 euroa. Liitteenä nro 1 toimitetaan kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2011, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousar vion toteutuman sekä liitetiedot. Kuntayhtvmän johtajan päätösesitys: Yhtymähall itu s 1 hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovut taa sen til intarkastajalle tarkastettavaksi 2 esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä ,65 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-/ali jäämätilille 3 oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä 4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

10 Hallitus Palvelukotien suunnittelu ja rakentaminen Hallitus 20 Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus antoi myönteiset varauspäätökset kuntayhtymän kumpaankin palvelukotihakemuk seen. Mikkelin Oravin ja Siilinjärven (nimi vahvistetaan myöhem min) palvelukodit saivat molemmat 50 prosentin avustusvarauksen. Tähän mennessä kuntayhtymän hankkeille on myönnetty 40 pro sentin avustus. Avustusprosentin nosto keventää hankkeiden laina taakkaa ja tulee näkymään myös asukkaiden vuokrissa huojenta vana elementtinä. Mikkelin yksikön rakennustyöt alkavat suunni telman mukaan tulevan syksynä ja Siilinjärvellä ensi keväänä. Kuntayhtymän Punkaharjulle rakentuvan Harjun palvelukodin urakkatarjoukset avattiin Urakoiden kokonaishinnat ylittä vät ARAn varauspäätöksen tason, joten kustannuksista joudutta neen käymään vielä neuvotteluja rahoittajan kanssa. Osapäätös vaiheen asiakirjat on jo toimitettu ARAan hyväksyttäväksi. Raken nustyöt on tarkoitus aloittaa alkukesästä, jolloin toiminta pääsee al kamaan v kesällä. Vaalijalan Kangasniemelle nousevan Puulan palvelukodin raken nustyöt ovat sujuneet lähes aikataulussa keskitalven pakkasista ja lumista huolimatta. Rakennuksen harjannostajaiset olivat yhdessä tulevien asukkaiden kanssa. Toiminta alkaa kesäkuussa. Asukas- ja henkilöstövalinnat on jo tehty. Tervon kunnan kehitysvammaisten Kanervan palvelukodin raken nustyöt ovat käynnistyneet, ja kohde valmistuu maaliskuuhun 2013 mennessä. Vaalijalan Tervon hoitokodin toiminta pääsee siirty mään uusin ja asiamukaisiin tiloihin. Kuntayhtymän yhteistyö ARAn kanssa sujuu varsin luontevasti ja tehokkaasti. Vaalijalan oma hankkeiden suunnitteluorganisaatio on osoittanut vuosien mittaan toimivuuteensa. Laitosasumisen vähen tämistavoitteet edellyttävät myös tulevina vuosia ku ntayhtymän toimenpiteitä. Valtion rahoituksen saanti uudisrakennusten hankin taan ja vanhojen kohteiden peruskorjaukseen on välttämätöntä. Kuntayhtymällä on mahdollisuus jättää myös ensi syksynä avus tushakemukset 1-2 kohteen suunnittelun aloittamiseksi, mikäli jä senkunnista tulee perusteltuja esityksiä. YTT Hallitus Yhtymäkokous il#

11 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämärä Sivu Hallitus Hallitus 20 Kuntayhtymän johtalan päätösesitys: Hallitus päättää 1 merkitä palvelukotiohjelman etenemisen tiedoksi 2 varautua vuosittain 1-2 uuden palvelukodin rakentamiseen jäsenku ntien tekemien ehdotusten mukaisesti. VTT Hallitus Yhtymäkokous

12 Seuraavassa edullisimmat tarjoukset (alv 0 %) Harjun palvelukodin urakkatarjoukset tarjouksista on liitteenä nro 2. palvelukoti Harjun urakkatarjoukset avattiin Yhteenveto Hallitus Hallitus 21 Punkaharjulle rakennettavan 1 5-paikkaisen kehitysvammaisten 1 isäselvittelyä. YTT hallitus Yhtymkokous Hallitus päättää jättää asian pöydälle. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: tannuksia ei voida hyväksyä valtionapuun oikeuttaviksi. Rakennus kustannukset ovat asukasta kohti laskien liian korkeat. Asia vaatii ARAsta saadun puhelintiedon mukaan hankkeen kus rusteena olevan hankinta-arvon korottamiseksi. tannukset, ovat kokonaiskustannukset euroa (alv 0 %). nukset ylittävät Aran ehdollisessa varauksessa vahvistaman han maatio sekä kaukolämpö-, vesi- ja sähköliittymistä aiheutuvat kus Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus on antamallaan siihen lisätään suunnittelu-, sammutusjärjestelmä-, rakennusauto ehdollisella varauspäätöksellä hyväksynyt avustettavaksi hankintaarvoksi euroa. Näin ollen tarjousten mukaiset kustan kinta-arvon eurolla. Tämä edellyttää mahdollisesti lisäneu votteluja ARAn kanssa investointiavustuksen ja korkotu kilainan pe Em. urakoista kertyy kustannuksia yhteensä euroa. Kun LVI-työt LVIS Pesoset euroa Sähkötyöt Sähkötoimisto Kenttälä euroa Rakennustekniset työt Savon Julkisivurakennus Oy euroa

13 Hallitus Vuoden 2012 yl läpitomaksupäätöksen täydentäm inen Hallitus 22 Hallftus käsitteli kokouksessaan kuluvana vuonna asiak kailta perittäviä ylläpitomaksuja. Ylläpitomaksut hyväksyttiin liitteen nro 5 mukaisina. Liitteestä oli jäänyt kuitenkin epähuomiossa pois Ku utin harjun palvelukodin autetusta asumisesta perittävä vuokra, joka on ollut sama kuin Männistön ohjatussa asumisessa perittävä vuokra. Männistön vuokra oli alkaen 6,25 euroa/neliömetri kuukaudessa. Ennen korotusta vuokra on 5,20 euroa/neliömetri kuukaudessa. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus täydentää tekemäänsä päätöstä ja vahvistaa Kuutin harjun palvelukod in autetussa asu misessa perittävän vuok ran määräksi 6,25 euroa/neliömetriä kuukaudessa. Vuokran las kentaperusteena käytetään asukkaan käytössä olevan asunnon ja asukaan osuuden yhteisistä tiloista yhteenlaskettua pinta-alaa. Vuokran korotus tulee voimaan YTT Hallitus Yhtymäkokous

14 nykyvaiheesta tietoja julkisuuteen. Epävirallisten tietojen mukaan vaan lausunnot sivuutetaan maaliskuun alussa pidettävällä kuule neen lähipäivinä. Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu Hallitus Hallitus Hallitus 11 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausryhmä ei ole antanut työnsä ministeriö ei tule pyytämään asiasta lausuntoja tässä vaiheessa, mistilaisuudella. Mahdollisia kutsuja kuulemistilaisuuteen saata Kuntayhtvmän johtajan päätösesitys: maisten laitoshoidon lopettamisen aikataulusta. Saatujen epävirallisten tietojen mukaan ministeriön ohjausryhmä jatkaa työtään. Virallisen lausuntokierroksen järjestämisestä ei ole maisten asumisen ohjelman valtakunnalliseksi suunnitelmaksi. Ohjausryhmän esitys ja tilaisuuden ohjelma annetaan julkisuuteen tään kuulemistilaisuus, jossa käsitellään luonnosta kehitysvam sekä kuulemistilaisuuteen osallistumisesta annetaan lisätietoja ko kouksessa. Ohjelman valmistelun aikataulu on sidoksissa hallituk sen esityksiin kuntarakenteen uudistuksesta sekä useiden eri sosi päätösten toimeenpanoon. Kehas-ohjelman ja valtakunnallisen suunnitelman valmistelusta den vaikeutuva tilanne vaikuttaa uudistuksista päättämiseen ja aali- ja terveydenhuollon lakien valmisteluun. Lisäksi julkisen talou Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että järjeste helmikuun puolessa välissä. Kuulemistilaisuuteen voi varata viiden minuutin puheenvuoron. varmuutta. Ku ntayhtymiltä pyydettäneen lausunnot kehitysvam Hallitus päättää 1 lähettää kuntayhtymän edustajan kuulemistilaisuuteen 2 seurata valmistelua ja vaikuttaa ministeriön ohjausryhmän esi tyksen sisältöön ja päätösten toimeenpanoon. YTT Hallitus Yhtymäkokous

15 kenteen purkamiseen. Julkisuuteen annettu luonnoksen kehitysvammaisten asumispalvelujen sekä niitä tukevien päivätoi Hallitus Hallitus 23 Sosiaali- ja terveysministeriön kehitysvammaisten asumisohjelman (Kehas) valmistelu jatkuu. Ohjelman alkuperäisenä tavoitteena oli minta- ja erityspalvelujen parantaminen. Ministeriön ohjausryhmä on kuitenkin työnsä aikana siirtänyt huomionsa nopeaan laitosra Suomessa kieltää lainsäädännöllä kehitysvammaisten laitoshoito, 4 Aluehallintovirastoista puheenvuoron käytti Itä-Suomen AVIsta Kuntaliitto ei käyttänyt tilaisuudessa puheenvuoroa, vaan toimitti tilaisuuden jälkeen ministeriölle lausuntonsa, liite nro. Suomen edustaja, aikoinaan laitoksessa asunut kehitysvammainen mies ja vaan lainsäädäntöön. johtopäätösosa on hallituksen kokousaineiston mukana. Ohjausryhmän tavoitteena on saada tältä pohjalta aikaan valtioneuvoston valtakunnallinen suunnitelma, joka aikaa myöten johtaisi velvoitta Ministeriö järjesti Helsingissä kuulemistilaisuuden, jossa oli mahdollisuus käyttää enintään viiden minuutin pituinen puheen vuoro. Puheenvuoroja käytettiin yhteensä 17 kappaletta. Esiinty mismahdollisuuden saivat mm. kehitysvammaisten vanhempien lukuisat vammaisjärjestöjen edustajat. Edellä mainitut esitykset oli vat enimmäkseen ohjausryhmän linjanvetoja tukevia. Kuntasektoril ta kuultiin kahden kaupungin ja kahden kuntayhtymän esitykset, joista varsinkin viimeksi mainitut olivat tietyiltä osin kriittisiä, liite nro sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä, liite nro 5. Vakavin ja periaatteellisin erimielisyys vallitsee siitä voidaanko kuten ohjausryhmä esittää. Kuntaliitto otti luonnokseen tältä osin kielteisen kannan. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että laitoshoitoa voi daan vähentää sen mukaan kun kehitysvammaisten autistien avopalvelut saadaan nykyistä parempaan kuntoon. Tilaisuuden puheenjohtaja kiitti puheenvuoron pitäjiä ja keskuste luun osallistuneita. Kuuleminen on nyt näiltä osin tehty. Ohjausryhmä jatkaa työtään. Epäselväksi jäi annetaanko kuntakentälle ja muille toimijoille enää mahdollisuutta virallisten kirjallisten lausunto jen antamiseen, vai viedäänkö asiaa näillä tiedoilla kohti valtakun nallista suunnitelmaa ja uutta lainsäädäntöä. YTT Hallitus Yhtymäkokous

16 Hallitus Hallitus 23 Näyttää todennäköiseltä, että ohjausryhmä antaa lähes esillä olleen luonnoksen mukaisen esityksen valtakunnalliseksi suunni telmaksi. Kunnilta ja kuntayhtymiltä tullaan todennäköisesti pyytä män ilmoitukset millä tavoin ja missä aikataulussa valtakunnallinen suunnitelma pannaan toimeksi eri puolella maata. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus päättää 1 merkitä tilannekatsauksen tiedoksi 2 edelleen seurata aktiivisesti valtakunnallisen suunnitelman valmistelua 3 edellyttää, että kuntayhtymälle annetaan mahdollisuus viralli sen lausunnon esittämiseen ennen valtakunnallisen suunni telman hyväksymistä. YTT Hallitus Yhtymäkokous

17 maan avopalvelujen lisääminen ja laitosasumisen vähentäminen. tosasu misen tavoitteista. Tavoitteena tulee todennäköisesti ole Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä Hallitus Hallitus 24 Sosiaali- ja terieysministeriö on lähikuukausina valmistelemassa valtakunnallista suunnitelmaa kehitysvammaisten palvelu- ja lai 1k teydessä. Kuntayhtvmän iohtaian päätösesitvs: etenemistä kokouksessa. osastorakennuksen peruskorjauksen seurauksena. osastot Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa on meneillään laitoskuntoutuksen ja erityisopetuksen uudistuksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2013 alussa. Seuraavat hankkeet ovat parhail laan työn alla: - Nepparin - kahden Vaalijalan laitososaston muutos asumispalveluiksi oppilaskodit, jotka korvaavat nykyiset lasten laitos - kuntoutusasiakkaita koskevan yhteistyön ja päätöksenteon jän tevöittäminen - yhden laitososaston toiminnan hajauttaminen lähikuukausina Ku ntoutuskesku ksen u udistussu u nnitelman tavoitteena ovat asiak kaiden tarpeista lähtevien erityspalvelujen antaminen, hyvä sisäi nen yhteistyö sekä tehokas ja taloudellinen toimintatapa. Kuntoutu ksen johtaja Maarit Rantakurtakko esittelee valmistelun Hallitus päättää 1 merkitä kuntoutuskesku ksen uudistusten nykyvaiheen tiedoksi 2 että osasto Kultalan toiminta päättyy kesäkuussa Hen kilöstön työpaikat ja asukkaiden hoitopaikat turvataan. 3 todeta, että muut asiaa koskevat päätökset tehdään myö hemmin erikseen mm. v talousarvion hyväksymisen yh YTT Hallitus Yhtymäkokous

18 Kehyssuunnitelman v valmistelu Hallitus Hallitus 25 Kevään yhtymäkokous hyväksyy kolmivuotissuunnitelman kehykset ja antaa tarvittaessa ohjeistusta taloussuunnitelman valmistelua varten. Jäsenkunnat antavat suunnitelmasta lausuntonsa kesän ai kana. olosuhteissa. Kun kuluista n. 80 % on henkilöstömenoja, vaikutta Savon kuntien talous pysyy tiukkana valtion velkaantumisen ja Vammaisten avohuollon palvelujen lisääminen on edelleen Savon telmakaudella valmis perustamaan uuden yövalvotun asumisyksi toimintansa v aikana ja Siilinjärvi v Tarvittaessa kun dessa. Tämä johtaa laitosasumisen vähenemiseen Suomessa. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen paikkaluku alenee noin 15 - vaikuttamaan Savon erityishuollon järjestämiseen. seuraa lainsäädännön muutosta ja pyrkii vaikuttamaan uusien tetaan suunnitelmakauden aikana. Samoin jatketaan kehitysvam toutuskesku ksessa olevien lasten peruskouluopetuksesta. Nuorten valmennuskeskukset sekä muut erityispalvelut jäsenkuntien tahdon Kehitysvammahuolto on edelleen kuntayhtymän merkittävin toimin talohko. Sitä täydentävät vammaisten palveluasunnot ja työhön mukaan. Kouluhallinnon osalta kuntayhtymä vastaa Vaalijalan kun jatkokoulutus on kuntoutuskeskuksessa toisen asteen oppilaitosten vastuulla. Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja lainsäädäntöä uudis malain ja vammaispalvelulain yhteensovittamista. Kuntayhtymä lakien sisältöön. Kuntauudistuksen valmistelu ja lopputulos tulee Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pitkäaikaisen laitosasumisen mää rää pyritään hallitusti alentamaan. Tätä kehitystä tukee valtakunnal linen tavoite rakentaa kehitysvammaisille 600 asuntoa vuodessa. 20 paikalla vuo erityishuollon suurin haaste. Tästä syystä kuntayhtymä on suunni kön 3-4 paikkakunnalle. Punkaharjun ja Mikkelin yksiköt aloittavat tayhtymä lisää muitakin palvelujaan jäsenkuntien toimeksiantojen mukaan. Euroopan talouskriisin seurauksena. Tämän vuoksi ensi vuoden ta lousarvio joudutaan laatimaan edelleen taloudellisesti vaikeissa vat valtakunnalliset palkkaratkaisut ja muiden henkilöstökulujen YTT Hallitus Yhtymäkokous

19 Hallitus Hallitus 25 muutokset olennaisesti kustannuksiin. Julkisen talouden voimakas velkaantuminen tulee vaikuttamaan erityispalvelujen kehitykseen koko suunnitelmakauden ajan. Kuntayhtymä pitää toimintojensa yksikköhinnat kohtuullisella tasol la. Hintojen korotuspainetta vaimennetaan kohdistamalla osa edel listen vuosien ylijäämistä kuntoutuskeskuksen kuntahintojen tasa ukseen. Avoyksikköjen palvelujen hinnat seuraavat kustannusten kehitystä. Suunnitelmakaudella kehitysvammahuollon investoinnit ovat 1,5-2,0 milj. euroa/vuosi. Rakennusten ja laitteistojen uusiminen ja kun nossapito on turvattava. Lähivuosien suuria kohteita ovat kuntou tuskeskuksen osastosaneeraukset ja panostukset turvallisuusky symyksiin sekä toimistorakennuksen saneeraus. Jäsenkunnilta ei investointeihin kerätä rahoitusta erikseen, vaan ne katetaan pois toilla, kassavaroin ja tarvittaessa lainalla. Palvelukotiohjelman toteuttaminen edellyttää vammaispalvelujen vuosittaisen investointimäärärahan pitämistä noin 3,0 milj. euron tasolla. Hankkeet rahoitetaan ARAn avustuksella ja korkotukilainal la. Luonnos kehyssuunnitelmaksi on liitteenä nro 6. Suunnitelmasta pyydetään yhteistyötoimikunnan ja vanhempain neuvoston lausunnot. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus käy kehyssuunnitelmasta periaatekeskustelun ja ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelua varten. Asia tulee hallituksen päätet täväksi Hallitus Yhtymäkokous

20 sen saneeraus vuosille kennus nro 9 peruskorjauksen aloittaminen sekä toimistorakennuk peruskorjaustyöt ajoittuvat vuosille ja toimistorakennuk sen peruskorjauksen suunnittelu. Suunnitelmien mukaan osaston Hallitus Ku ntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjau kset Hallitus 26 Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy kuntoutuskeskuksen osastora kennuksen nro 9 ja toimistorakennuksen peruskorjauksen Kuntayhtymän lohtajan päätösesitys tehdä siipi kerrallaan, joten rakennuksessa työskentelevien lähes 30 työntekijän evakkotilojen järjestäminen helpottuu. Suunnitteluvaiheessa selvitetään hallinto-, toimisto- ja erityistyöntekijöiden tar Toimistorakennus on lähes 40 vuoden käytön jälkeen peruskorja uksen tarpeessa. Alustavan arvion mukaan saneeraus voidaan nuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee vaikeavammaisten kuntou sen sisällä toisiin tiloihin. Toiselle osastolle etsitään uudet tilat ke sän aikana, jolloin peruskorjaukseen liittyvät purkutyöt voidaan osaston toisen kerroksen toiminta on jo siirretty kuntoutuskeskuk peruskorjaukset ovat tarpeellisia. Saneerattavan kaksikerroksisen Viime kuukausien valmistelussa on todettu, että molemmat em. aloittaa tulevana syksynä. Alustavan suunnitelman mukaan raken tusyksikkö ja toiseen kerrokseen kuntoutus- ja terapiatiloja. vitsemien työ-, vastaanotto- ja kokoustilojen tarve ja paras mahdol linen kokonaisuus. Hallitus päättää 1 antaa viran haltijoille tehtäväksi ku ntoutuskesku ksen osastora suunnittelun aloittamisen 2 todeta, että em. suunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan myöhemmin erikseen hallituksen hyväksyttäväksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

21 en vuoden 2011 tilinpäätökseen. Ab on toimittanut yhtymähallitukselle vahvistusilmoituskirjeen liitty Vahvistusilmoituskirje til intarkastajalle Hallitus Hallitus 28 Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastaja Matti Jalkanen/Oy Audiator HaHitus Yhtymäkokous män johtaja Erkki Paara. tavat hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Koljonen ja kuntayhty Hallitus päätti yksimielisesti, että vahvistusilmoituskirjeen allekirjoit nen ja kuntayhtymän johtaja Erkki Paara. tökseen liittyen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hänni Hallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2011 tilinpää Kuntayhtymän johtajan päätösesitvs: non vahvistuskirje ovat liitteenä nro 7. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle ja tilintarkastustoimeksian jeen allekirjoittajat. lee käsitellä yhtymähallituksessa, joka päättää vahvistusilmoituskir asiakkailtaan vahvistusilmoituksen liittyen tilinpäätökseen. Kirje tu Oy Audiator Ab:n toimintaperiaatteiden mukaan se pyytää kaikilta

63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 66 2 Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimuksen hyväksyminen

63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 66 2 Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimuksen hyväksyminen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 12.9.2012 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA: Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 63 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymäkokous 5.11.2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 Puhelin 015 783 111,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 29.11.2012 klo 13.00 14.26 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot