22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä"

Transkriptio

1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: kello KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toimisto, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastajat 18 Käyttöasteet ja taloustilanne 19 1 Tilinpäätös vuodelta Palvelukotien suunnittelu ja rakentaminen 21 2 Harjun palvelukodin urakkatarjoukset 22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen 23 3, 4, 5 Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä 25 6 Kehyssuunnitelman v valmistelu 26 Kuntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjaukset 27 Ei julkisuuteen 28 7 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 29 Äkillisen sairausloman myöntäminen Vaalijalan kuntayhtymässä 30 Joroisten kehitysvammaisten palvelukodin suunnittelu 31 Osallistuminen koulutukseen 32 8 Käyttäjälokitietojen valvonta ja seuraamusmenettelyt asiakastietojärjestelmässä (Effica) 33 9 Varhaisen puuttumisen lopullinen malli 34 Oppilaalle annettavan erityisen tuen päätösasiakirjan allekirjoittaminen 35 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus

2 VAALIJALAN KU NTAYHTYMÄ Kokouspöytäkirja Nro HALLITUS /12 Sivu 1 (34) KOKOUSAIKA: kello KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toimisto, kokoushuone 1 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen läsnä Pj. Ilpo Hänninen x Pirkko Jäppinen Vpj. Veijo Koljonen x Talvikki Kilpeläinen Jäsenet Pekka Haatainen x Raimo Muhonen Seija Harju x Heikki Pärnänen Tanja Kaipainen x Laura Pitkänen Helena Koivunurmi x Pekka Pirhonen Teppo Leinonen x Arttu Hänninen Anja Pakarinen x Anneli Moilanen Pirkko-Liisa Piironen x Hannu Ylönen Anita Rikalainen x Sirpa Kattainen Teppo Ritari x Matti Vepsäläinen Jorma Räsänen x Pekka Tiihonen Eeva Räty x Juha Vatanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET: Kuntayhtymän johtaja Erkki Paara, esittelijä Talousjohtaja Jorma Kovalainen, sihteeri Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko ASIAT: PÖYTÄKIRJAN luheenjohtaj? Sihteeri ALLEKIRJOITUS / ( / JAVARMENNUS: / /v Veijo Koljonen /, / //Jorma Kovalainen -- PÖYTÄKI RJAN TARKASTAMINE / / Pöykirja on tarkastettu kokouksen ktin mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittjyiehd9t on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: 2012 Tarkastusaika: 6,I! 2012 Allekirjoitus PÖYTÄKI RJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ: Paikka ja päivämäärä Vaalijalan kuntoutuskeskuksen taloustoimisto 24fI2 kello Virka-asema Allekirjoitus hlmoitustaulunhoitaja Sirpa Kinnunen

3 Hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 16 Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu jäsenille Päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Hallitus 17 Tarkastusvuorossa ovat Seija Harju ja Tanja Kaipainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Harju ja Tanja Kaipainen. YTT Hatitus Yhtymäkokous 1

4 Hallitus Hallitus Käyttöasteet ja taloustilanne Hallitus 3 Palvelujen käyttö v Vuoden 2011 taloussuunnitelmaan mukaan kuntayhtymän avopal veluja pyrittiin lisäämään ja laitosasumista vähentämään hallitusti. Molemmat päätavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Tosin lai tosasuminen väheni hieman suunniteltua vähemmän. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen keskimääräinen asiakasmäärä oli 234,6 henkilöä, jolloin käyttöasteeksi tuli talousarvioon nähden 103,2 prosenttia. Vuoden aikana Vaalijalan pitkäaikaiseen hoitoon tuli 40 asiakasta, ja poislähtijöitä oli 37 henkilöä. Lyhytaikaisia, alle kolmen kuukauden, kuntoutusjaksoja annettiin enemmän kuin kos kaan ennen, liite nro 1. Kuntoutusjaksojen lyheneminen vähensi kuitenkin Vaalijalan käyttöpäiviä lähes päivällä edelliseen vuoteen verraten. Kuntoutuskeskuksen palvelujen määrälliset muutokset ovat koko vuosikymmenen ajan olleet varsin hyvin hallittuja ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia. Toiminnat ovat painottuneet erityisosaamiseen ja määräaikaisten kuntoutusjaksojen järjestämiseen. Kuntoutusjak soja on vuosittain käyttänyt lähes 300 eri henkilöä, liite nro 2. Kun pitkäaikaisessa hoidossa ja kuntoutuksessa olevat henkilöt laske taan mukaan, asiakasmäärä nousee selvästi yli 500 henkilön. Kuntayhtymän avopalvelut toimivat koko vuoden suunnitelmien mukaisesti. Punkaharjulla päivätoiminta- ja asumisyksikkö siirtyivät Vaalijalan vastuulle. Suonenjoella Kahvimyllyn palvelukoti aloitti toimintansa. Muilta osin avoyksiköt jatkoivat toimintaansa 12 Savon kunnassa. Kehitysvammapoliklinikat mukaan lukien kuntayhtymän avo- ja laitospalveluja käyttää vuosittain yli 1000 henkilöä. Kuntayh tymän palveluksessa on keskimäärin n. 800 työntekijää, joista edel leen suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Edelliseen vuoteen verraten kuntalaskutus kasvoi 5,4 prosenttia ja asiakaslaskutus 2,5 prosenttia. Kuntayhtymän toiminta on jatkunut tammikuussa suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Asumispalveluissa on joitakin vapaita paikkoja, mutta kuntoutuskeskuksen palveluja on vastaavasti käy tetty budjetoitua enemmän. Kuntoutuskeskuksen keskimääräinen asiakasluku oli tammikuussa 231,7. YTT Hallitus Yhtymäkokous

5 HaNitus Hallitus Hallitus 3 Uudet kehitysvammaisten palvelukodit vähentävät laitoshoidon tarvetta kesästä lähtien. Kuopio, Mikkeli ja Pieksämäki ovat kuntou tuskeskuksen suurimmat käyttäjäkunnat, liite nro 2a. Viime vuoden tammikuuhun verraten jäsenkuntalaskutus kasvoi 5,1 prosenttia. Ulkokuntalaskutuksen vähentymisen vuoksi laskutuksen kokonaiskasvu jäi 4,6 prosenttiin. Asiakaslaskutus kasvoi 5,8 pro senttia. Kassatilan ne on heikentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen verra ten. Kuluvan vuoden aikana tehtävät investoinnit vähentävät kassan määrää edelleen. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi. Hallitus 18 Kuntayhtymän toiminta on jatkunut alkuvuodesta taloussuunnitel man mukaisesti. Avopalveluissa on ollut joitakin vapaita paikkoja. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen käyttö on ollut hieman budjetoitua suurempaa, sillä tammi-helmikuussa on ollut keskimäärin 232,5 asiakasta. Alku kesästä valmistuvat uudet palvelukod it tulevat vä hentämään kuntoutuskeskuksen asiakasmäärää n. 220 paikan ta solle. Lisäksi Sateenkaaren erityiskoulun oppilaiden kesälomat vä hentävät lasten osastojen käyttöä. Laitoshoidon määräaikaisten jaksojen ja erityispalvelujen runsas käyttö on lisännyt kuntalaskutuksen määrää 5,2 prosentilla viime vuoden alkuun verraten. Asiakaslaskutuksen kasvu oli 7,1 prosent tia. YTT HaIItus Yhtymäkokous

6 Hallitus Hallitus 18 Alkuvuosi on talouden osalta käynnistynyt talousarvion mukaisesti. Kuntalaskutus on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Kun nilta on kertynyt maksutuottoja tammi-helmikuussa 5,7 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 5,1 miljoonaa. Lisä ystä edellisvuoteen on 0,6 miljoonaa euroa. Vastaavasti henkilös tömenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet kuitenkin talousarvion mukaisesti. Koko vuoden osalta tuo paineita se, että ylläpitomaksut alenevat huhtikuun alusta, koska ruuan hinnassa ei saa enää KHO:n pää töksen mukaan olla mukana työstä aiheutuneita kustannuksia. Hin taan voidaan sisällyttää vain tarvikekustannukset. Tämä alentaa maksutuottoja vuositasolla n euroa. Toinen tuloja vähen tävä tekijä on se, että muilta kuin kuntayhtymän jäsenkunnista ole vilta asiakkailta perittävän kuntahinnan korotusta alennettiin 30:sta 15:een prosenttiin. Tämä pienentää tulokertymää n euroa vuodessa. Korotettuja kuntah intoja peritään kuntoutuskesku ksen ja poliklinikoiden asiakkailta. Kassatilanne on ollut alkuvuoden tyydyttävä, eikä luottolimiittiä ole tarvinnut käyttää. Tammi-helmikuun alimmat saldot ovat olleet va jaat euroa. Jotta luvut olisivat vertailukelpoisia, täytyy vuo den 2012 lukuihin lisätä määräaikaistilillä oleva 1,5 miljoonaa. Tällöin kassatilanne on 0,5 miljoonaa edellisvuotta heikompi. Esityslistan mukana seuraa vertailu kassan alimmista saldoista kuukausittain vuosina 2011 ja Kuntayhtymän johtaian päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

7 Hallitus Tilinpäätös vuodelta 2011 Hallitus 19 Kuntalain 68 mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltä väksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti likausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslas kelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteu tumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi tys yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ku ntayhtymässä. Lisäksi yhtymäkoko uksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen keskeiset luvut (1000 ) suhteutettuna talousarvioon ja edellisen vuoden tilin päätökseen ovat seuraavat: TP2O1O TA2011 TP2O11 TA2O11 Muut.-% Käyttötalousosa tot.- % tp 10/11 Toimiritatuotot yhteensä ,8 5,8 - Siitä jäsenkuntien osuudet ,7 4,6 - Siitä ulkoiset tuotot ,5 4,4 Toimintakulut ,6 11,2 - Siitä ulk. toimintakulut ,9 10,9 Toimintakate ,1-61,4 Tuloslaskelmaosa Rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ,0 Vuosikate ,3-64,0 Sumu-poistot ,1 15,6 Satunnaiset tuotot/ kulut, netto Tilikauden tulos ,7-78,7 Varausten muutos/netto ,5 Rahastojen muutokset!netto 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä ,2-78,8 YTT Hallitus Yhtymäkokous

8 Hallitus Hallitus 19 TP2010 TA2O11 TP2O11 TA2011 Muut.-% Investointiosa: tot.-% tp 09/10 Investointiosan menot ,5-13,0 Investointiosan tulot ,4-40,4 Investoinnit /netto ,8-3,2 Tulorah:n korj.erät ,0 Vars.toiminnan ja inves tointien nettokassavirta ,1-643,9 Rahoitusosa Lainakannan muutokset, netto ,9-37,6 Oman pääoman muutokset Tulorahoituksen riittävyys ,8 Vuoden 2011 toimintatuotot olivat yhteensä 45,6 miljoonaa euroa, joista sisäisiä tuottoja oli 8,3 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrat tuna toimintatuotot ylittyivät n. 4,1 miljoonalla eurolla. Palvelujen myyntituotot ylittyivät talousarvioon verrattuna yli 2,5 miljoonalla eu rolla, josta kunnilta saatujen korvausten osuus oli lähes 2,1 miljoo naa euroa. Ylitys johtuu palvelujen korkeasta käyttöasteesta, eikä arvioitua palvelujen kysynnän laskua tapahtunut. Asiakkailta perit tävät maksut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,58 miljoonalla eu rolla. Toimintakuluja kertyi yhteensä 44,3 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion n. 3,1 miljoonaa euroa. Sisäisiä kuluja oli 8,3 miljoo naa euroa. Henkilöstökulut ylittyivät n. 1,98 miljoonalla eurolla, pal velujen ostot 0,3 miljoonalla ja muut kulut n. 0,2 miljoonaa euroa. Sekä sisäiset tuotot että kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,83 miljoonalla eurolla. Poistot olivat yhteensä euroa ja peruspääoman korkoja maksettiin jäsenkunnille euroa. Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa miljoonaa euroa, kun lainaa oli edellisen vuoden lopussa euroa. Näin ollen lainamäärä lisääntyi runsaat 0,7 miljoonaa euroa. Lainat on otettu uusien palvelukotien rakentamiseen. HaNitus 1(, Yhtymäkokous

9 Hallitus Hallitus 19 Vuoden tilinpäätös osoittaa ,65 euron ylijäämää. Edellisiltä vuosilta taseessa on ylijäämää ,01 euroa. Liitteenä nro 1 toimitetaan kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2011, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousar vion toteutuman sekä liitetiedot. Kuntayhtvmän johtajan päätösesitys: Yhtymähall itu s 1 hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovut taa sen til intarkastajalle tarkastettavaksi 2 esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä ,65 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-/ali jäämätilille 3 oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä 4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

10 Hallitus Palvelukotien suunnittelu ja rakentaminen Hallitus 20 Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus antoi myönteiset varauspäätökset kuntayhtymän kumpaankin palvelukotihakemuk seen. Mikkelin Oravin ja Siilinjärven (nimi vahvistetaan myöhem min) palvelukodit saivat molemmat 50 prosentin avustusvarauksen. Tähän mennessä kuntayhtymän hankkeille on myönnetty 40 pro sentin avustus. Avustusprosentin nosto keventää hankkeiden laina taakkaa ja tulee näkymään myös asukkaiden vuokrissa huojenta vana elementtinä. Mikkelin yksikön rakennustyöt alkavat suunni telman mukaan tulevan syksynä ja Siilinjärvellä ensi keväänä. Kuntayhtymän Punkaharjulle rakentuvan Harjun palvelukodin urakkatarjoukset avattiin Urakoiden kokonaishinnat ylittä vät ARAn varauspäätöksen tason, joten kustannuksista joudutta neen käymään vielä neuvotteluja rahoittajan kanssa. Osapäätös vaiheen asiakirjat on jo toimitettu ARAan hyväksyttäväksi. Raken nustyöt on tarkoitus aloittaa alkukesästä, jolloin toiminta pääsee al kamaan v kesällä. Vaalijalan Kangasniemelle nousevan Puulan palvelukodin raken nustyöt ovat sujuneet lähes aikataulussa keskitalven pakkasista ja lumista huolimatta. Rakennuksen harjannostajaiset olivat yhdessä tulevien asukkaiden kanssa. Toiminta alkaa kesäkuussa. Asukas- ja henkilöstövalinnat on jo tehty. Tervon kunnan kehitysvammaisten Kanervan palvelukodin raken nustyöt ovat käynnistyneet, ja kohde valmistuu maaliskuuhun 2013 mennessä. Vaalijalan Tervon hoitokodin toiminta pääsee siirty mään uusin ja asiamukaisiin tiloihin. Kuntayhtymän yhteistyö ARAn kanssa sujuu varsin luontevasti ja tehokkaasti. Vaalijalan oma hankkeiden suunnitteluorganisaatio on osoittanut vuosien mittaan toimivuuteensa. Laitosasumisen vähen tämistavoitteet edellyttävät myös tulevina vuosia ku ntayhtymän toimenpiteitä. Valtion rahoituksen saanti uudisrakennusten hankin taan ja vanhojen kohteiden peruskorjaukseen on välttämätöntä. Kuntayhtymällä on mahdollisuus jättää myös ensi syksynä avus tushakemukset 1-2 kohteen suunnittelun aloittamiseksi, mikäli jä senkunnista tulee perusteltuja esityksiä. YTT Hallitus Yhtymäkokous il#

11 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämärä Sivu Hallitus Hallitus 20 Kuntayhtymän johtalan päätösesitys: Hallitus päättää 1 merkitä palvelukotiohjelman etenemisen tiedoksi 2 varautua vuosittain 1-2 uuden palvelukodin rakentamiseen jäsenku ntien tekemien ehdotusten mukaisesti. VTT Hallitus Yhtymäkokous

12 Seuraavassa edullisimmat tarjoukset (alv 0 %) Harjun palvelukodin urakkatarjoukset tarjouksista on liitteenä nro 2. palvelukoti Harjun urakkatarjoukset avattiin Yhteenveto Hallitus Hallitus 21 Punkaharjulle rakennettavan 1 5-paikkaisen kehitysvammaisten 1 isäselvittelyä. YTT hallitus Yhtymkokous Hallitus päättää jättää asian pöydälle. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: tannuksia ei voida hyväksyä valtionapuun oikeuttaviksi. Rakennus kustannukset ovat asukasta kohti laskien liian korkeat. Asia vaatii ARAsta saadun puhelintiedon mukaan hankkeen kus rusteena olevan hankinta-arvon korottamiseksi. tannukset, ovat kokonaiskustannukset euroa (alv 0 %). nukset ylittävät Aran ehdollisessa varauksessa vahvistaman han maatio sekä kaukolämpö-, vesi- ja sähköliittymistä aiheutuvat kus Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus on antamallaan siihen lisätään suunnittelu-, sammutusjärjestelmä-, rakennusauto ehdollisella varauspäätöksellä hyväksynyt avustettavaksi hankintaarvoksi euroa. Näin ollen tarjousten mukaiset kustan kinta-arvon eurolla. Tämä edellyttää mahdollisesti lisäneu votteluja ARAn kanssa investointiavustuksen ja korkotu kilainan pe Em. urakoista kertyy kustannuksia yhteensä euroa. Kun LVI-työt LVIS Pesoset euroa Sähkötyöt Sähkötoimisto Kenttälä euroa Rakennustekniset työt Savon Julkisivurakennus Oy euroa

13 Hallitus Vuoden 2012 yl läpitomaksupäätöksen täydentäm inen Hallitus 22 Hallftus käsitteli kokouksessaan kuluvana vuonna asiak kailta perittäviä ylläpitomaksuja. Ylläpitomaksut hyväksyttiin liitteen nro 5 mukaisina. Liitteestä oli jäänyt kuitenkin epähuomiossa pois Ku utin harjun palvelukodin autetusta asumisesta perittävä vuokra, joka on ollut sama kuin Männistön ohjatussa asumisessa perittävä vuokra. Männistön vuokra oli alkaen 6,25 euroa/neliömetri kuukaudessa. Ennen korotusta vuokra on 5,20 euroa/neliömetri kuukaudessa. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus täydentää tekemäänsä päätöstä ja vahvistaa Kuutin harjun palvelukod in autetussa asu misessa perittävän vuok ran määräksi 6,25 euroa/neliömetriä kuukaudessa. Vuokran las kentaperusteena käytetään asukkaan käytössä olevan asunnon ja asukaan osuuden yhteisistä tiloista yhteenlaskettua pinta-alaa. Vuokran korotus tulee voimaan YTT Hallitus Yhtymäkokous

14 nykyvaiheesta tietoja julkisuuteen. Epävirallisten tietojen mukaan vaan lausunnot sivuutetaan maaliskuun alussa pidettävällä kuule neen lähipäivinä. Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu Hallitus Hallitus Hallitus 11 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausryhmä ei ole antanut työnsä ministeriö ei tule pyytämään asiasta lausuntoja tässä vaiheessa, mistilaisuudella. Mahdollisia kutsuja kuulemistilaisuuteen saata Kuntayhtvmän johtajan päätösesitys: maisten laitoshoidon lopettamisen aikataulusta. Saatujen epävirallisten tietojen mukaan ministeriön ohjausryhmä jatkaa työtään. Virallisen lausuntokierroksen järjestämisestä ei ole maisten asumisen ohjelman valtakunnalliseksi suunnitelmaksi. Ohjausryhmän esitys ja tilaisuuden ohjelma annetaan julkisuuteen tään kuulemistilaisuus, jossa käsitellään luonnosta kehitysvam sekä kuulemistilaisuuteen osallistumisesta annetaan lisätietoja ko kouksessa. Ohjelman valmistelun aikataulu on sidoksissa hallituk sen esityksiin kuntarakenteen uudistuksesta sekä useiden eri sosi päätösten toimeenpanoon. Kehas-ohjelman ja valtakunnallisen suunnitelman valmistelusta den vaikeutuva tilanne vaikuttaa uudistuksista päättämiseen ja aali- ja terveydenhuollon lakien valmisteluun. Lisäksi julkisen talou Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että järjeste helmikuun puolessa välissä. Kuulemistilaisuuteen voi varata viiden minuutin puheenvuoron. varmuutta. Ku ntayhtymiltä pyydettäneen lausunnot kehitysvam Hallitus päättää 1 lähettää kuntayhtymän edustajan kuulemistilaisuuteen 2 seurata valmistelua ja vaikuttaa ministeriön ohjausryhmän esi tyksen sisältöön ja päätösten toimeenpanoon. YTT Hallitus Yhtymäkokous

15 kenteen purkamiseen. Julkisuuteen annettu luonnoksen kehitysvammaisten asumispalvelujen sekä niitä tukevien päivätoi Hallitus Hallitus 23 Sosiaali- ja terveysministeriön kehitysvammaisten asumisohjelman (Kehas) valmistelu jatkuu. Ohjelman alkuperäisenä tavoitteena oli minta- ja erityspalvelujen parantaminen. Ministeriön ohjausryhmä on kuitenkin työnsä aikana siirtänyt huomionsa nopeaan laitosra Suomessa kieltää lainsäädännöllä kehitysvammaisten laitoshoito, 4 Aluehallintovirastoista puheenvuoron käytti Itä-Suomen AVIsta Kuntaliitto ei käyttänyt tilaisuudessa puheenvuoroa, vaan toimitti tilaisuuden jälkeen ministeriölle lausuntonsa, liite nro. Suomen edustaja, aikoinaan laitoksessa asunut kehitysvammainen mies ja vaan lainsäädäntöön. johtopäätösosa on hallituksen kokousaineiston mukana. Ohjausryhmän tavoitteena on saada tältä pohjalta aikaan valtioneuvoston valtakunnallinen suunnitelma, joka aikaa myöten johtaisi velvoitta Ministeriö järjesti Helsingissä kuulemistilaisuuden, jossa oli mahdollisuus käyttää enintään viiden minuutin pituinen puheen vuoro. Puheenvuoroja käytettiin yhteensä 17 kappaletta. Esiinty mismahdollisuuden saivat mm. kehitysvammaisten vanhempien lukuisat vammaisjärjestöjen edustajat. Edellä mainitut esitykset oli vat enimmäkseen ohjausryhmän linjanvetoja tukevia. Kuntasektoril ta kuultiin kahden kaupungin ja kahden kuntayhtymän esitykset, joista varsinkin viimeksi mainitut olivat tietyiltä osin kriittisiä, liite nro sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä, liite nro 5. Vakavin ja periaatteellisin erimielisyys vallitsee siitä voidaanko kuten ohjausryhmä esittää. Kuntaliitto otti luonnokseen tältä osin kielteisen kannan. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että laitoshoitoa voi daan vähentää sen mukaan kun kehitysvammaisten autistien avopalvelut saadaan nykyistä parempaan kuntoon. Tilaisuuden puheenjohtaja kiitti puheenvuoron pitäjiä ja keskuste luun osallistuneita. Kuuleminen on nyt näiltä osin tehty. Ohjausryhmä jatkaa työtään. Epäselväksi jäi annetaanko kuntakentälle ja muille toimijoille enää mahdollisuutta virallisten kirjallisten lausunto jen antamiseen, vai viedäänkö asiaa näillä tiedoilla kohti valtakun nallista suunnitelmaa ja uutta lainsäädäntöä. YTT Hallitus Yhtymäkokous

16 Hallitus Hallitus 23 Näyttää todennäköiseltä, että ohjausryhmä antaa lähes esillä olleen luonnoksen mukaisen esityksen valtakunnalliseksi suunni telmaksi. Kunnilta ja kuntayhtymiltä tullaan todennäköisesti pyytä män ilmoitukset millä tavoin ja missä aikataulussa valtakunnallinen suunnitelma pannaan toimeksi eri puolella maata. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus päättää 1 merkitä tilannekatsauksen tiedoksi 2 edelleen seurata aktiivisesti valtakunnallisen suunnitelman valmistelua 3 edellyttää, että kuntayhtymälle annetaan mahdollisuus viralli sen lausunnon esittämiseen ennen valtakunnallisen suunni telman hyväksymistä. YTT Hallitus Yhtymäkokous

17 maan avopalvelujen lisääminen ja laitosasumisen vähentäminen. tosasu misen tavoitteista. Tavoitteena tulee todennäköisesti ole Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä Hallitus Hallitus 24 Sosiaali- ja terieysministeriö on lähikuukausina valmistelemassa valtakunnallista suunnitelmaa kehitysvammaisten palvelu- ja lai 1k teydessä. Kuntayhtvmän iohtaian päätösesitvs: etenemistä kokouksessa. osastorakennuksen peruskorjauksen seurauksena. osastot Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa on meneillään laitoskuntoutuksen ja erityisopetuksen uudistuksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2013 alussa. Seuraavat hankkeet ovat parhail laan työn alla: - Nepparin - kahden Vaalijalan laitososaston muutos asumispalveluiksi oppilaskodit, jotka korvaavat nykyiset lasten laitos - kuntoutusasiakkaita koskevan yhteistyön ja päätöksenteon jän tevöittäminen - yhden laitososaston toiminnan hajauttaminen lähikuukausina Ku ntoutuskesku ksen u udistussu u nnitelman tavoitteena ovat asiak kaiden tarpeista lähtevien erityspalvelujen antaminen, hyvä sisäi nen yhteistyö sekä tehokas ja taloudellinen toimintatapa. Kuntoutu ksen johtaja Maarit Rantakurtakko esittelee valmistelun Hallitus päättää 1 merkitä kuntoutuskesku ksen uudistusten nykyvaiheen tiedoksi 2 että osasto Kultalan toiminta päättyy kesäkuussa Hen kilöstön työpaikat ja asukkaiden hoitopaikat turvataan. 3 todeta, että muut asiaa koskevat päätökset tehdään myö hemmin erikseen mm. v talousarvion hyväksymisen yh YTT Hallitus Yhtymäkokous

18 Kehyssuunnitelman v valmistelu Hallitus Hallitus 25 Kevään yhtymäkokous hyväksyy kolmivuotissuunnitelman kehykset ja antaa tarvittaessa ohjeistusta taloussuunnitelman valmistelua varten. Jäsenkunnat antavat suunnitelmasta lausuntonsa kesän ai kana. olosuhteissa. Kun kuluista n. 80 % on henkilöstömenoja, vaikutta Savon kuntien talous pysyy tiukkana valtion velkaantumisen ja Vammaisten avohuollon palvelujen lisääminen on edelleen Savon telmakaudella valmis perustamaan uuden yövalvotun asumisyksi toimintansa v aikana ja Siilinjärvi v Tarvittaessa kun dessa. Tämä johtaa laitosasumisen vähenemiseen Suomessa. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen paikkaluku alenee noin 15 - vaikuttamaan Savon erityishuollon järjestämiseen. seuraa lainsäädännön muutosta ja pyrkii vaikuttamaan uusien tetaan suunnitelmakauden aikana. Samoin jatketaan kehitysvam toutuskesku ksessa olevien lasten peruskouluopetuksesta. Nuorten valmennuskeskukset sekä muut erityispalvelut jäsenkuntien tahdon Kehitysvammahuolto on edelleen kuntayhtymän merkittävin toimin talohko. Sitä täydentävät vammaisten palveluasunnot ja työhön mukaan. Kouluhallinnon osalta kuntayhtymä vastaa Vaalijalan kun jatkokoulutus on kuntoutuskeskuksessa toisen asteen oppilaitosten vastuulla. Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja lainsäädäntöä uudis malain ja vammaispalvelulain yhteensovittamista. Kuntayhtymä lakien sisältöön. Kuntauudistuksen valmistelu ja lopputulos tulee Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pitkäaikaisen laitosasumisen mää rää pyritään hallitusti alentamaan. Tätä kehitystä tukee valtakunnal linen tavoite rakentaa kehitysvammaisille 600 asuntoa vuodessa. 20 paikalla vuo erityishuollon suurin haaste. Tästä syystä kuntayhtymä on suunni kön 3-4 paikkakunnalle. Punkaharjun ja Mikkelin yksiköt aloittavat tayhtymä lisää muitakin palvelujaan jäsenkuntien toimeksiantojen mukaan. Euroopan talouskriisin seurauksena. Tämän vuoksi ensi vuoden ta lousarvio joudutaan laatimaan edelleen taloudellisesti vaikeissa vat valtakunnalliset palkkaratkaisut ja muiden henkilöstökulujen YTT Hallitus Yhtymäkokous

19 Hallitus Hallitus 25 muutokset olennaisesti kustannuksiin. Julkisen talouden voimakas velkaantuminen tulee vaikuttamaan erityispalvelujen kehitykseen koko suunnitelmakauden ajan. Kuntayhtymä pitää toimintojensa yksikköhinnat kohtuullisella tasol la. Hintojen korotuspainetta vaimennetaan kohdistamalla osa edel listen vuosien ylijäämistä kuntoutuskeskuksen kuntahintojen tasa ukseen. Avoyksikköjen palvelujen hinnat seuraavat kustannusten kehitystä. Suunnitelmakaudella kehitysvammahuollon investoinnit ovat 1,5-2,0 milj. euroa/vuosi. Rakennusten ja laitteistojen uusiminen ja kun nossapito on turvattava. Lähivuosien suuria kohteita ovat kuntou tuskeskuksen osastosaneeraukset ja panostukset turvallisuusky symyksiin sekä toimistorakennuksen saneeraus. Jäsenkunnilta ei investointeihin kerätä rahoitusta erikseen, vaan ne katetaan pois toilla, kassavaroin ja tarvittaessa lainalla. Palvelukotiohjelman toteuttaminen edellyttää vammaispalvelujen vuosittaisen investointimäärärahan pitämistä noin 3,0 milj. euron tasolla. Hankkeet rahoitetaan ARAn avustuksella ja korkotukilainal la. Luonnos kehyssuunnitelmaksi on liitteenä nro 6. Suunnitelmasta pyydetään yhteistyötoimikunnan ja vanhempain neuvoston lausunnot. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus käy kehyssuunnitelmasta periaatekeskustelun ja ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelua varten. Asia tulee hallituksen päätet täväksi Hallitus Yhtymäkokous

20 sen saneeraus vuosille kennus nro 9 peruskorjauksen aloittaminen sekä toimistorakennuk peruskorjaustyöt ajoittuvat vuosille ja toimistorakennuk sen peruskorjauksen suunnittelu. Suunnitelmien mukaan osaston Hallitus Ku ntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjau kset Hallitus 26 Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy kuntoutuskeskuksen osastora kennuksen nro 9 ja toimistorakennuksen peruskorjauksen Kuntayhtymän lohtajan päätösesitys tehdä siipi kerrallaan, joten rakennuksessa työskentelevien lähes 30 työntekijän evakkotilojen järjestäminen helpottuu. Suunnitteluvaiheessa selvitetään hallinto-, toimisto- ja erityistyöntekijöiden tar Toimistorakennus on lähes 40 vuoden käytön jälkeen peruskorja uksen tarpeessa. Alustavan arvion mukaan saneeraus voidaan nuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee vaikeavammaisten kuntou sen sisällä toisiin tiloihin. Toiselle osastolle etsitään uudet tilat ke sän aikana, jolloin peruskorjaukseen liittyvät purkutyöt voidaan osaston toisen kerroksen toiminta on jo siirretty kuntoutuskeskuk peruskorjaukset ovat tarpeellisia. Saneerattavan kaksikerroksisen Viime kuukausien valmistelussa on todettu, että molemmat em. aloittaa tulevana syksynä. Alustavan suunnitelman mukaan raken tusyksikkö ja toiseen kerrokseen kuntoutus- ja terapiatiloja. vitsemien työ-, vastaanotto- ja kokoustilojen tarve ja paras mahdol linen kokonaisuus. Hallitus päättää 1 antaa viran haltijoille tehtäväksi ku ntoutuskesku ksen osastora suunnittelun aloittamisen 2 todeta, että em. suunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan myöhemmin erikseen hallituksen hyväksyttäväksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

21 en vuoden 2011 tilinpäätökseen. Ab on toimittanut yhtymähallitukselle vahvistusilmoituskirjeen liitty Vahvistusilmoituskirje til intarkastajalle Hallitus Hallitus 28 Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastaja Matti Jalkanen/Oy Audiator HaHitus Yhtymäkokous män johtaja Erkki Paara. tavat hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Koljonen ja kuntayhty Hallitus päätti yksimielisesti, että vahvistusilmoituskirjeen allekirjoit nen ja kuntayhtymän johtaja Erkki Paara. tökseen liittyen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hänni Hallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2011 tilinpää Kuntayhtymän johtajan päätösesitvs: non vahvistuskirje ovat liitteenä nro 7. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle ja tilintarkastustoimeksian jeen allekirjoittajat. lee käsitellä yhtymähallituksessa, joka päättää vahvistusilmoituskir asiakkailtaan vahvistusilmoituksen liittyen tilinpäätökseen. Kirje tu Oy Audiator Ab:n toimintaperiaatteiden mukaan se pyytää kaikilta

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Torstai 26.2.2015 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Torstai 17.12.2015 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Antero Hyvärinen, JHT-, HT- tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy

Antero Hyvärinen, JHT-, HT- tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Aika Tiistai 14.3.2017 klo 9.15 Paikka Lapin ammattiopisto, Myllylammentie 23 (neuvotteluhuone 105), Kemijärvi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot