22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä"

Transkriptio

1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: kello KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toimisto, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastajat 18 Käyttöasteet ja taloustilanne 19 1 Tilinpäätös vuodelta Palvelukotien suunnittelu ja rakentaminen 21 2 Harjun palvelukodin urakkatarjoukset 22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen 23 3, 4, 5 Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä 25 6 Kehyssuunnitelman v valmistelu 26 Kuntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjaukset 27 Ei julkisuuteen 28 7 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 29 Äkillisen sairausloman myöntäminen Vaalijalan kuntayhtymässä 30 Joroisten kehitysvammaisten palvelukodin suunnittelu 31 Osallistuminen koulutukseen 32 8 Käyttäjälokitietojen valvonta ja seuraamusmenettelyt asiakastietojärjestelmässä (Effica) 33 9 Varhaisen puuttumisen lopullinen malli 34 Oppilaalle annettavan erityisen tuen päätösasiakirjan allekirjoittaminen 35 Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus

2 VAALIJALAN KU NTAYHTYMÄ Kokouspöytäkirja Nro HALLITUS /12 Sivu 1 (34) KOKOUSAIKA: kello KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toimisto, kokoushuone 1 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen läsnä Pj. Ilpo Hänninen x Pirkko Jäppinen Vpj. Veijo Koljonen x Talvikki Kilpeläinen Jäsenet Pekka Haatainen x Raimo Muhonen Seija Harju x Heikki Pärnänen Tanja Kaipainen x Laura Pitkänen Helena Koivunurmi x Pekka Pirhonen Teppo Leinonen x Arttu Hänninen Anja Pakarinen x Anneli Moilanen Pirkko-Liisa Piironen x Hannu Ylönen Anita Rikalainen x Sirpa Kattainen Teppo Ritari x Matti Vepsäläinen Jorma Räsänen x Pekka Tiihonen Eeva Räty x Juha Vatanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET: Kuntayhtymän johtaja Erkki Paara, esittelijä Talousjohtaja Jorma Kovalainen, sihteeri Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko ASIAT: PÖYTÄKIRJAN luheenjohtaj? Sihteeri ALLEKIRJOITUS / ( / JAVARMENNUS: / /v Veijo Koljonen /, / //Jorma Kovalainen -- PÖYTÄKI RJAN TARKASTAMINE / / Pöykirja on tarkastettu kokouksen ktin mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittjyiehd9t on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: 2012 Tarkastusaika: 6,I! 2012 Allekirjoitus PÖYTÄKI RJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ: Paikka ja päivämäärä Vaalijalan kuntoutuskeskuksen taloustoimisto 24fI2 kello Virka-asema Allekirjoitus hlmoitustaulunhoitaja Sirpa Kinnunen

3 Hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 16 Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu jäsenille Päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Hallitus 17 Tarkastusvuorossa ovat Seija Harju ja Tanja Kaipainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Harju ja Tanja Kaipainen. YTT Hatitus Yhtymäkokous 1

4 Hallitus Hallitus Käyttöasteet ja taloustilanne Hallitus 3 Palvelujen käyttö v Vuoden 2011 taloussuunnitelmaan mukaan kuntayhtymän avopal veluja pyrittiin lisäämään ja laitosasumista vähentämään hallitusti. Molemmat päätavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Tosin lai tosasuminen väheni hieman suunniteltua vähemmän. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen keskimääräinen asiakasmäärä oli 234,6 henkilöä, jolloin käyttöasteeksi tuli talousarvioon nähden 103,2 prosenttia. Vuoden aikana Vaalijalan pitkäaikaiseen hoitoon tuli 40 asiakasta, ja poislähtijöitä oli 37 henkilöä. Lyhytaikaisia, alle kolmen kuukauden, kuntoutusjaksoja annettiin enemmän kuin kos kaan ennen, liite nro 1. Kuntoutusjaksojen lyheneminen vähensi kuitenkin Vaalijalan käyttöpäiviä lähes päivällä edelliseen vuoteen verraten. Kuntoutuskeskuksen palvelujen määrälliset muutokset ovat koko vuosikymmenen ajan olleet varsin hyvin hallittuja ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia. Toiminnat ovat painottuneet erityisosaamiseen ja määräaikaisten kuntoutusjaksojen järjestämiseen. Kuntoutusjak soja on vuosittain käyttänyt lähes 300 eri henkilöä, liite nro 2. Kun pitkäaikaisessa hoidossa ja kuntoutuksessa olevat henkilöt laske taan mukaan, asiakasmäärä nousee selvästi yli 500 henkilön. Kuntayhtymän avopalvelut toimivat koko vuoden suunnitelmien mukaisesti. Punkaharjulla päivätoiminta- ja asumisyksikkö siirtyivät Vaalijalan vastuulle. Suonenjoella Kahvimyllyn palvelukoti aloitti toimintansa. Muilta osin avoyksiköt jatkoivat toimintaansa 12 Savon kunnassa. Kehitysvammapoliklinikat mukaan lukien kuntayhtymän avo- ja laitospalveluja käyttää vuosittain yli 1000 henkilöä. Kuntayh tymän palveluksessa on keskimäärin n. 800 työntekijää, joista edel leen suurin osa työskentelee Pieksämäellä. Edelliseen vuoteen verraten kuntalaskutus kasvoi 5,4 prosenttia ja asiakaslaskutus 2,5 prosenttia. Kuntayhtymän toiminta on jatkunut tammikuussa suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Asumispalveluissa on joitakin vapaita paikkoja, mutta kuntoutuskeskuksen palveluja on vastaavasti käy tetty budjetoitua enemmän. Kuntoutuskeskuksen keskimääräinen asiakasluku oli tammikuussa 231,7. YTT Hallitus Yhtymäkokous

5 HaNitus Hallitus Hallitus 3 Uudet kehitysvammaisten palvelukodit vähentävät laitoshoidon tarvetta kesästä lähtien. Kuopio, Mikkeli ja Pieksämäki ovat kuntou tuskeskuksen suurimmat käyttäjäkunnat, liite nro 2a. Viime vuoden tammikuuhun verraten jäsenkuntalaskutus kasvoi 5,1 prosenttia. Ulkokuntalaskutuksen vähentymisen vuoksi laskutuksen kokonaiskasvu jäi 4,6 prosenttiin. Asiakaslaskutus kasvoi 5,8 pro senttia. Kassatilan ne on heikentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen verra ten. Kuluvan vuoden aikana tehtävät investoinnit vähentävät kassan määrää edelleen. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi. Hallitus 18 Kuntayhtymän toiminta on jatkunut alkuvuodesta taloussuunnitel man mukaisesti. Avopalveluissa on ollut joitakin vapaita paikkoja. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen käyttö on ollut hieman budjetoitua suurempaa, sillä tammi-helmikuussa on ollut keskimäärin 232,5 asiakasta. Alku kesästä valmistuvat uudet palvelukod it tulevat vä hentämään kuntoutuskeskuksen asiakasmäärää n. 220 paikan ta solle. Lisäksi Sateenkaaren erityiskoulun oppilaiden kesälomat vä hentävät lasten osastojen käyttöä. Laitoshoidon määräaikaisten jaksojen ja erityispalvelujen runsas käyttö on lisännyt kuntalaskutuksen määrää 5,2 prosentilla viime vuoden alkuun verraten. Asiakaslaskutuksen kasvu oli 7,1 prosent tia. YTT HaIItus Yhtymäkokous

6 Hallitus Hallitus 18 Alkuvuosi on talouden osalta käynnistynyt talousarvion mukaisesti. Kuntalaskutus on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Kun nilta on kertynyt maksutuottoja tammi-helmikuussa 5,7 miljoonaa euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 5,1 miljoonaa. Lisä ystä edellisvuoteen on 0,6 miljoonaa euroa. Vastaavasti henkilös tömenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet kuitenkin talousarvion mukaisesti. Koko vuoden osalta tuo paineita se, että ylläpitomaksut alenevat huhtikuun alusta, koska ruuan hinnassa ei saa enää KHO:n pää töksen mukaan olla mukana työstä aiheutuneita kustannuksia. Hin taan voidaan sisällyttää vain tarvikekustannukset. Tämä alentaa maksutuottoja vuositasolla n euroa. Toinen tuloja vähen tävä tekijä on se, että muilta kuin kuntayhtymän jäsenkunnista ole vilta asiakkailta perittävän kuntahinnan korotusta alennettiin 30:sta 15:een prosenttiin. Tämä pienentää tulokertymää n euroa vuodessa. Korotettuja kuntah intoja peritään kuntoutuskesku ksen ja poliklinikoiden asiakkailta. Kassatilanne on ollut alkuvuoden tyydyttävä, eikä luottolimiittiä ole tarvinnut käyttää. Tammi-helmikuun alimmat saldot ovat olleet va jaat euroa. Jotta luvut olisivat vertailukelpoisia, täytyy vuo den 2012 lukuihin lisätä määräaikaistilillä oleva 1,5 miljoonaa. Tällöin kassatilanne on 0,5 miljoonaa edellisvuotta heikompi. Esityslistan mukana seuraa vertailu kassan alimmista saldoista kuukausittain vuosina 2011 ja Kuntayhtymän johtaian päätösesitys: Hallitus merkitsee toimintojen käyttöasteet ja taloustilanteen tiedoksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

7 Hallitus Tilinpäätös vuodelta 2011 Hallitus 19 Kuntalain 68 mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltä väksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti likausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslas kelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteu tumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi tys yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ku ntayhtymässä. Lisäksi yhtymäkoko uksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen keskeiset luvut (1000 ) suhteutettuna talousarvioon ja edellisen vuoden tilin päätökseen ovat seuraavat: TP2O1O TA2011 TP2O11 TA2O11 Muut.-% Käyttötalousosa tot.- % tp 10/11 Toimiritatuotot yhteensä ,8 5,8 - Siitä jäsenkuntien osuudet ,7 4,6 - Siitä ulkoiset tuotot ,5 4,4 Toimintakulut ,6 11,2 - Siitä ulk. toimintakulut ,9 10,9 Toimintakate ,1-61,4 Tuloslaskelmaosa Rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ,0 Vuosikate ,3-64,0 Sumu-poistot ,1 15,6 Satunnaiset tuotot/ kulut, netto Tilikauden tulos ,7-78,7 Varausten muutos/netto ,5 Rahastojen muutokset!netto 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä ,2-78,8 YTT Hallitus Yhtymäkokous

8 Hallitus Hallitus 19 TP2010 TA2O11 TP2O11 TA2011 Muut.-% Investointiosa: tot.-% tp 09/10 Investointiosan menot ,5-13,0 Investointiosan tulot ,4-40,4 Investoinnit /netto ,8-3,2 Tulorah:n korj.erät ,0 Vars.toiminnan ja inves tointien nettokassavirta ,1-643,9 Rahoitusosa Lainakannan muutokset, netto ,9-37,6 Oman pääoman muutokset Tulorahoituksen riittävyys ,8 Vuoden 2011 toimintatuotot olivat yhteensä 45,6 miljoonaa euroa, joista sisäisiä tuottoja oli 8,3 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrat tuna toimintatuotot ylittyivät n. 4,1 miljoonalla eurolla. Palvelujen myyntituotot ylittyivät talousarvioon verrattuna yli 2,5 miljoonalla eu rolla, josta kunnilta saatujen korvausten osuus oli lähes 2,1 miljoo naa euroa. Ylitys johtuu palvelujen korkeasta käyttöasteesta, eikä arvioitua palvelujen kysynnän laskua tapahtunut. Asiakkailta perit tävät maksut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,58 miljoonalla eu rolla. Toimintakuluja kertyi yhteensä 44,3 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion n. 3,1 miljoonaa euroa. Sisäisiä kuluja oli 8,3 miljoo naa euroa. Henkilöstökulut ylittyivät n. 1,98 miljoonalla eurolla, pal velujen ostot 0,3 miljoonalla ja muut kulut n. 0,2 miljoonaa euroa. Sekä sisäiset tuotot että kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,83 miljoonalla eurolla. Poistot olivat yhteensä euroa ja peruspääoman korkoja maksettiin jäsenkunnille euroa. Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa miljoonaa euroa, kun lainaa oli edellisen vuoden lopussa euroa. Näin ollen lainamäärä lisääntyi runsaat 0,7 miljoonaa euroa. Lainat on otettu uusien palvelukotien rakentamiseen. HaNitus 1(, Yhtymäkokous

9 Hallitus Hallitus 19 Vuoden tilinpäätös osoittaa ,65 euron ylijäämää. Edellisiltä vuosilta taseessa on ylijäämää ,01 euroa. Liitteenä nro 1 toimitetaan kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2011, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousar vion toteutuman sekä liitetiedot. Kuntayhtvmän johtajan päätösesitys: Yhtymähall itu s 1 hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovut taa sen til intarkastajalle tarkastettavaksi 2 esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä ,65 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-/ali jäämätilille 3 oikeuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa mahdolliset tekniset tarkistukset, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä 4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

10 Hallitus Palvelukotien suunnittelu ja rakentaminen Hallitus 20 Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus antoi myönteiset varauspäätökset kuntayhtymän kumpaankin palvelukotihakemuk seen. Mikkelin Oravin ja Siilinjärven (nimi vahvistetaan myöhem min) palvelukodit saivat molemmat 50 prosentin avustusvarauksen. Tähän mennessä kuntayhtymän hankkeille on myönnetty 40 pro sentin avustus. Avustusprosentin nosto keventää hankkeiden laina taakkaa ja tulee näkymään myös asukkaiden vuokrissa huojenta vana elementtinä. Mikkelin yksikön rakennustyöt alkavat suunni telman mukaan tulevan syksynä ja Siilinjärvellä ensi keväänä. Kuntayhtymän Punkaharjulle rakentuvan Harjun palvelukodin urakkatarjoukset avattiin Urakoiden kokonaishinnat ylittä vät ARAn varauspäätöksen tason, joten kustannuksista joudutta neen käymään vielä neuvotteluja rahoittajan kanssa. Osapäätös vaiheen asiakirjat on jo toimitettu ARAan hyväksyttäväksi. Raken nustyöt on tarkoitus aloittaa alkukesästä, jolloin toiminta pääsee al kamaan v kesällä. Vaalijalan Kangasniemelle nousevan Puulan palvelukodin raken nustyöt ovat sujuneet lähes aikataulussa keskitalven pakkasista ja lumista huolimatta. Rakennuksen harjannostajaiset olivat yhdessä tulevien asukkaiden kanssa. Toiminta alkaa kesäkuussa. Asukas- ja henkilöstövalinnat on jo tehty. Tervon kunnan kehitysvammaisten Kanervan palvelukodin raken nustyöt ovat käynnistyneet, ja kohde valmistuu maaliskuuhun 2013 mennessä. Vaalijalan Tervon hoitokodin toiminta pääsee siirty mään uusin ja asiamukaisiin tiloihin. Kuntayhtymän yhteistyö ARAn kanssa sujuu varsin luontevasti ja tehokkaasti. Vaalijalan oma hankkeiden suunnitteluorganisaatio on osoittanut vuosien mittaan toimivuuteensa. Laitosasumisen vähen tämistavoitteet edellyttävät myös tulevina vuosia ku ntayhtymän toimenpiteitä. Valtion rahoituksen saanti uudisrakennusten hankin taan ja vanhojen kohteiden peruskorjaukseen on välttämätöntä. Kuntayhtymällä on mahdollisuus jättää myös ensi syksynä avus tushakemukset 1-2 kohteen suunnittelun aloittamiseksi, mikäli jä senkunnista tulee perusteltuja esityksiä. YTT Hallitus Yhtymäkokous il#

11 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämärä Sivu Hallitus Hallitus 20 Kuntayhtymän johtalan päätösesitys: Hallitus päättää 1 merkitä palvelukotiohjelman etenemisen tiedoksi 2 varautua vuosittain 1-2 uuden palvelukodin rakentamiseen jäsenku ntien tekemien ehdotusten mukaisesti. VTT Hallitus Yhtymäkokous

12 Seuraavassa edullisimmat tarjoukset (alv 0 %) Harjun palvelukodin urakkatarjoukset tarjouksista on liitteenä nro 2. palvelukoti Harjun urakkatarjoukset avattiin Yhteenveto Hallitus Hallitus 21 Punkaharjulle rakennettavan 1 5-paikkaisen kehitysvammaisten 1 isäselvittelyä. YTT hallitus Yhtymkokous Hallitus päättää jättää asian pöydälle. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: tannuksia ei voida hyväksyä valtionapuun oikeuttaviksi. Rakennus kustannukset ovat asukasta kohti laskien liian korkeat. Asia vaatii ARAsta saadun puhelintiedon mukaan hankkeen kus rusteena olevan hankinta-arvon korottamiseksi. tannukset, ovat kokonaiskustannukset euroa (alv 0 %). nukset ylittävät Aran ehdollisessa varauksessa vahvistaman han maatio sekä kaukolämpö-, vesi- ja sähköliittymistä aiheutuvat kus Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus on antamallaan siihen lisätään suunnittelu-, sammutusjärjestelmä-, rakennusauto ehdollisella varauspäätöksellä hyväksynyt avustettavaksi hankintaarvoksi euroa. Näin ollen tarjousten mukaiset kustan kinta-arvon eurolla. Tämä edellyttää mahdollisesti lisäneu votteluja ARAn kanssa investointiavustuksen ja korkotu kilainan pe Em. urakoista kertyy kustannuksia yhteensä euroa. Kun LVI-työt LVIS Pesoset euroa Sähkötyöt Sähkötoimisto Kenttälä euroa Rakennustekniset työt Savon Julkisivurakennus Oy euroa

13 Hallitus Vuoden 2012 yl läpitomaksupäätöksen täydentäm inen Hallitus 22 Hallftus käsitteli kokouksessaan kuluvana vuonna asiak kailta perittäviä ylläpitomaksuja. Ylläpitomaksut hyväksyttiin liitteen nro 5 mukaisina. Liitteestä oli jäänyt kuitenkin epähuomiossa pois Ku utin harjun palvelukodin autetusta asumisesta perittävä vuokra, joka on ollut sama kuin Männistön ohjatussa asumisessa perittävä vuokra. Männistön vuokra oli alkaen 6,25 euroa/neliömetri kuukaudessa. Ennen korotusta vuokra on 5,20 euroa/neliömetri kuukaudessa. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus täydentää tekemäänsä päätöstä ja vahvistaa Kuutin harjun palvelukod in autetussa asu misessa perittävän vuok ran määräksi 6,25 euroa/neliömetriä kuukaudessa. Vuokran las kentaperusteena käytetään asukkaan käytössä olevan asunnon ja asukaan osuuden yhteisistä tiloista yhteenlaskettua pinta-alaa. Vuokran korotus tulee voimaan YTT Hallitus Yhtymäkokous

14 nykyvaiheesta tietoja julkisuuteen. Epävirallisten tietojen mukaan vaan lausunnot sivuutetaan maaliskuun alussa pidettävällä kuule neen lähipäivinä. Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu Hallitus Hallitus Hallitus 11 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausryhmä ei ole antanut työnsä ministeriö ei tule pyytämään asiasta lausuntoja tässä vaiheessa, mistilaisuudella. Mahdollisia kutsuja kuulemistilaisuuteen saata Kuntayhtvmän johtajan päätösesitys: maisten laitoshoidon lopettamisen aikataulusta. Saatujen epävirallisten tietojen mukaan ministeriön ohjausryhmä jatkaa työtään. Virallisen lausuntokierroksen järjestämisestä ei ole maisten asumisen ohjelman valtakunnalliseksi suunnitelmaksi. Ohjausryhmän esitys ja tilaisuuden ohjelma annetaan julkisuuteen tään kuulemistilaisuus, jossa käsitellään luonnosta kehitysvam sekä kuulemistilaisuuteen osallistumisesta annetaan lisätietoja ko kouksessa. Ohjelman valmistelun aikataulu on sidoksissa hallituk sen esityksiin kuntarakenteen uudistuksesta sekä useiden eri sosi päätösten toimeenpanoon. Kehas-ohjelman ja valtakunnallisen suunnitelman valmistelusta den vaikeutuva tilanne vaikuttaa uudistuksista päättämiseen ja aali- ja terveydenhuollon lakien valmisteluun. Lisäksi julkisen talou Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että järjeste helmikuun puolessa välissä. Kuulemistilaisuuteen voi varata viiden minuutin puheenvuoron. varmuutta. Ku ntayhtymiltä pyydettäneen lausunnot kehitysvam Hallitus päättää 1 lähettää kuntayhtymän edustajan kuulemistilaisuuteen 2 seurata valmistelua ja vaikuttaa ministeriön ohjausryhmän esi tyksen sisältöön ja päätösten toimeenpanoon. YTT Hallitus Yhtymäkokous

15 kenteen purkamiseen. Julkisuuteen annettu luonnoksen kehitysvammaisten asumispalvelujen sekä niitä tukevien päivätoi Hallitus Hallitus 23 Sosiaali- ja terveysministeriön kehitysvammaisten asumisohjelman (Kehas) valmistelu jatkuu. Ohjelman alkuperäisenä tavoitteena oli minta- ja erityspalvelujen parantaminen. Ministeriön ohjausryhmä on kuitenkin työnsä aikana siirtänyt huomionsa nopeaan laitosra Suomessa kieltää lainsäädännöllä kehitysvammaisten laitoshoito, 4 Aluehallintovirastoista puheenvuoron käytti Itä-Suomen AVIsta Kuntaliitto ei käyttänyt tilaisuudessa puheenvuoroa, vaan toimitti tilaisuuden jälkeen ministeriölle lausuntonsa, liite nro. Suomen edustaja, aikoinaan laitoksessa asunut kehitysvammainen mies ja vaan lainsäädäntöön. johtopäätösosa on hallituksen kokousaineiston mukana. Ohjausryhmän tavoitteena on saada tältä pohjalta aikaan valtioneuvoston valtakunnallinen suunnitelma, joka aikaa myöten johtaisi velvoitta Ministeriö järjesti Helsingissä kuulemistilaisuuden, jossa oli mahdollisuus käyttää enintään viiden minuutin pituinen puheen vuoro. Puheenvuoroja käytettiin yhteensä 17 kappaletta. Esiinty mismahdollisuuden saivat mm. kehitysvammaisten vanhempien lukuisat vammaisjärjestöjen edustajat. Edellä mainitut esitykset oli vat enimmäkseen ohjausryhmän linjanvetoja tukevia. Kuntasektoril ta kuultiin kahden kaupungin ja kahden kuntayhtymän esitykset, joista varsinkin viimeksi mainitut olivat tietyiltä osin kriittisiä, liite nro sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä, liite nro 5. Vakavin ja periaatteellisin erimielisyys vallitsee siitä voidaanko kuten ohjausryhmä esittää. Kuntaliitto otti luonnokseen tältä osin kielteisen kannan. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että laitoshoitoa voi daan vähentää sen mukaan kun kehitysvammaisten autistien avopalvelut saadaan nykyistä parempaan kuntoon. Tilaisuuden puheenjohtaja kiitti puheenvuoron pitäjiä ja keskuste luun osallistuneita. Kuuleminen on nyt näiltä osin tehty. Ohjausryhmä jatkaa työtään. Epäselväksi jäi annetaanko kuntakentälle ja muille toimijoille enää mahdollisuutta virallisten kirjallisten lausunto jen antamiseen, vai viedäänkö asiaa näillä tiedoilla kohti valtakun nallista suunnitelmaa ja uutta lainsäädäntöä. YTT Hallitus Yhtymäkokous

16 Hallitus Hallitus 23 Näyttää todennäköiseltä, että ohjausryhmä antaa lähes esillä olleen luonnoksen mukaisen esityksen valtakunnalliseksi suunni telmaksi. Kunnilta ja kuntayhtymiltä tullaan todennäköisesti pyytä män ilmoitukset millä tavoin ja missä aikataulussa valtakunnallinen suunnitelma pannaan toimeksi eri puolella maata. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus päättää 1 merkitä tilannekatsauksen tiedoksi 2 edelleen seurata aktiivisesti valtakunnallisen suunnitelman valmistelua 3 edellyttää, että kuntayhtymälle annetaan mahdollisuus viralli sen lausunnon esittämiseen ennen valtakunnallisen suunni telman hyväksymistä. YTT Hallitus Yhtymäkokous

17 maan avopalvelujen lisääminen ja laitosasumisen vähentäminen. tosasu misen tavoitteista. Tavoitteena tulee todennäköisesti ole Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä Hallitus Hallitus 24 Sosiaali- ja terieysministeriö on lähikuukausina valmistelemassa valtakunnallista suunnitelmaa kehitysvammaisten palvelu- ja lai 1k teydessä. Kuntayhtvmän iohtaian päätösesitvs: etenemistä kokouksessa. osastorakennuksen peruskorjauksen seurauksena. osastot Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa on meneillään laitoskuntoutuksen ja erityisopetuksen uudistuksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2013 alussa. Seuraavat hankkeet ovat parhail laan työn alla: - Nepparin - kahden Vaalijalan laitososaston muutos asumispalveluiksi oppilaskodit, jotka korvaavat nykyiset lasten laitos - kuntoutusasiakkaita koskevan yhteistyön ja päätöksenteon jän tevöittäminen - yhden laitososaston toiminnan hajauttaminen lähikuukausina Ku ntoutuskesku ksen u udistussu u nnitelman tavoitteena ovat asiak kaiden tarpeista lähtevien erityspalvelujen antaminen, hyvä sisäi nen yhteistyö sekä tehokas ja taloudellinen toimintatapa. Kuntoutu ksen johtaja Maarit Rantakurtakko esittelee valmistelun Hallitus päättää 1 merkitä kuntoutuskesku ksen uudistusten nykyvaiheen tiedoksi 2 että osasto Kultalan toiminta päättyy kesäkuussa Hen kilöstön työpaikat ja asukkaiden hoitopaikat turvataan. 3 todeta, että muut asiaa koskevat päätökset tehdään myö hemmin erikseen mm. v talousarvion hyväksymisen yh YTT Hallitus Yhtymäkokous

18 Kehyssuunnitelman v valmistelu Hallitus Hallitus 25 Kevään yhtymäkokous hyväksyy kolmivuotissuunnitelman kehykset ja antaa tarvittaessa ohjeistusta taloussuunnitelman valmistelua varten. Jäsenkunnat antavat suunnitelmasta lausuntonsa kesän ai kana. olosuhteissa. Kun kuluista n. 80 % on henkilöstömenoja, vaikutta Savon kuntien talous pysyy tiukkana valtion velkaantumisen ja Vammaisten avohuollon palvelujen lisääminen on edelleen Savon telmakaudella valmis perustamaan uuden yövalvotun asumisyksi toimintansa v aikana ja Siilinjärvi v Tarvittaessa kun dessa. Tämä johtaa laitosasumisen vähenemiseen Suomessa. Vaalijalan kuntoutuskeskuksen paikkaluku alenee noin 15 - vaikuttamaan Savon erityishuollon järjestämiseen. seuraa lainsäädännön muutosta ja pyrkii vaikuttamaan uusien tetaan suunnitelmakauden aikana. Samoin jatketaan kehitysvam toutuskesku ksessa olevien lasten peruskouluopetuksesta. Nuorten valmennuskeskukset sekä muut erityispalvelut jäsenkuntien tahdon Kehitysvammahuolto on edelleen kuntayhtymän merkittävin toimin talohko. Sitä täydentävät vammaisten palveluasunnot ja työhön mukaan. Kouluhallinnon osalta kuntayhtymä vastaa Vaalijalan kun jatkokoulutus on kuntoutuskeskuksessa toisen asteen oppilaitosten vastuulla. Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja lainsäädäntöä uudis malain ja vammaispalvelulain yhteensovittamista. Kuntayhtymä lakien sisältöön. Kuntauudistuksen valmistelu ja lopputulos tulee Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pitkäaikaisen laitosasumisen mää rää pyritään hallitusti alentamaan. Tätä kehitystä tukee valtakunnal linen tavoite rakentaa kehitysvammaisille 600 asuntoa vuodessa. 20 paikalla vuo erityishuollon suurin haaste. Tästä syystä kuntayhtymä on suunni kön 3-4 paikkakunnalle. Punkaharjun ja Mikkelin yksiköt aloittavat tayhtymä lisää muitakin palvelujaan jäsenkuntien toimeksiantojen mukaan. Euroopan talouskriisin seurauksena. Tämän vuoksi ensi vuoden ta lousarvio joudutaan laatimaan edelleen taloudellisesti vaikeissa vat valtakunnalliset palkkaratkaisut ja muiden henkilöstökulujen YTT Hallitus Yhtymäkokous

19 Hallitus Hallitus 25 muutokset olennaisesti kustannuksiin. Julkisen talouden voimakas velkaantuminen tulee vaikuttamaan erityispalvelujen kehitykseen koko suunnitelmakauden ajan. Kuntayhtymä pitää toimintojensa yksikköhinnat kohtuullisella tasol la. Hintojen korotuspainetta vaimennetaan kohdistamalla osa edel listen vuosien ylijäämistä kuntoutuskeskuksen kuntahintojen tasa ukseen. Avoyksikköjen palvelujen hinnat seuraavat kustannusten kehitystä. Suunnitelmakaudella kehitysvammahuollon investoinnit ovat 1,5-2,0 milj. euroa/vuosi. Rakennusten ja laitteistojen uusiminen ja kun nossapito on turvattava. Lähivuosien suuria kohteita ovat kuntou tuskeskuksen osastosaneeraukset ja panostukset turvallisuusky symyksiin sekä toimistorakennuksen saneeraus. Jäsenkunnilta ei investointeihin kerätä rahoitusta erikseen, vaan ne katetaan pois toilla, kassavaroin ja tarvittaessa lainalla. Palvelukotiohjelman toteuttaminen edellyttää vammaispalvelujen vuosittaisen investointimäärärahan pitämistä noin 3,0 milj. euron tasolla. Hankkeet rahoitetaan ARAn avustuksella ja korkotukilainal la. Luonnos kehyssuunnitelmaksi on liitteenä nro 6. Suunnitelmasta pyydetään yhteistyötoimikunnan ja vanhempain neuvoston lausunnot. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Hallitus käy kehyssuunnitelmasta periaatekeskustelun ja ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelua varten. Asia tulee hallituksen päätet täväksi Hallitus Yhtymäkokous

20 sen saneeraus vuosille kennus nro 9 peruskorjauksen aloittaminen sekä toimistorakennuk peruskorjaustyöt ajoittuvat vuosille ja toimistorakennuk sen peruskorjauksen suunnittelu. Suunnitelmien mukaan osaston Hallitus Ku ntoutuskeskuksen rakennusten peruskorjau kset Hallitus 26 Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy kuntoutuskeskuksen osastora kennuksen nro 9 ja toimistorakennuksen peruskorjauksen Kuntayhtymän lohtajan päätösesitys tehdä siipi kerrallaan, joten rakennuksessa työskentelevien lähes 30 työntekijän evakkotilojen järjestäminen helpottuu. Suunnitteluvaiheessa selvitetään hallinto-, toimisto- ja erityistyöntekijöiden tar Toimistorakennus on lähes 40 vuoden käytön jälkeen peruskorja uksen tarpeessa. Alustavan arvion mukaan saneeraus voidaan nuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee vaikeavammaisten kuntou sen sisällä toisiin tiloihin. Toiselle osastolle etsitään uudet tilat ke sän aikana, jolloin peruskorjaukseen liittyvät purkutyöt voidaan osaston toisen kerroksen toiminta on jo siirretty kuntoutuskeskuk peruskorjaukset ovat tarpeellisia. Saneerattavan kaksikerroksisen Viime kuukausien valmistelussa on todettu, että molemmat em. aloittaa tulevana syksynä. Alustavan suunnitelman mukaan raken tusyksikkö ja toiseen kerrokseen kuntoutus- ja terapiatiloja. vitsemien työ-, vastaanotto- ja kokoustilojen tarve ja paras mahdol linen kokonaisuus. Hallitus päättää 1 antaa viran haltijoille tehtäväksi ku ntoutuskesku ksen osastora suunnittelun aloittamisen 2 todeta, että em. suunnitelmat kustannusarvioineen tuodaan myöhemmin erikseen hallituksen hyväksyttäväksi. YTT Hallitus Yhtymäkokous

21 en vuoden 2011 tilinpäätökseen. Ab on toimittanut yhtymähallitukselle vahvistusilmoituskirjeen liitty Vahvistusilmoituskirje til intarkastajalle Hallitus Hallitus 28 Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastaja Matti Jalkanen/Oy Audiator HaHitus Yhtymäkokous män johtaja Erkki Paara. tavat hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Koljonen ja kuntayhty Hallitus päätti yksimielisesti, että vahvistusilmoituskirjeen allekirjoit nen ja kuntayhtymän johtaja Erkki Paara. tökseen liittyen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hänni Hallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2011 tilinpää Kuntayhtymän johtajan päätösesitvs: non vahvistuskirje ovat liitteenä nro 7. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle ja tilintarkastustoimeksian jeen allekirjoittajat. lee käsitellä yhtymähallituksessa, joka päättää vahvistusilmoituskir asiakkailtaan vahvistusilmoituksen liittyen tilinpäätökseen. Kirje tu Oy Audiator Ab:n toimintaperiaatteiden mukaan se pyytää kaikilta

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

M// / VAkLIJALAN Lausuntopyynto. Vaalijalan kehyssuunnitelma 2011-2013. Jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille

M// / VAkLIJALAN Lausuntopyynto. Vaalijalan kehyssuunnitelma 2011-2013. Jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille Jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille /2 M// / kuntayhtyma Faksi (015) 7831 298 Alv rek. Vaaiija.an Puhelin (015) 783 111, vaihde www.vaalijala.fi Kotipaikka: Pieksämäki Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelman

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset

13.11.2015. Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Ahokas ja Raili Kerola. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Viranomainen Pöytäkirja No 11/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 13.11.2015 Kokousaika Perjantaina 13.11.2015 klo 9.30-10.00 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetissa,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.3.2012 nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.3.2012 nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 30.3.2012 kello 14.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot