MAASEUDUN TULEVAISUUSRIIHI KOULUTUSHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN TULEVAISUUSRIIHI KOULUTUSHANKE"

Transkriptio

1 1 MAASEUDUN TULEVAISUUSRIIHI KOULUTUSHANKE L0PPURAPORTTI

2 2 Sisällysluettelo 1 TOTEUTTAJA HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS YHTEENVETO HANKKEESTA RAPORTTI Hankkeen tavoitteet Toteutus Toimenpiteet ja aikataulu Toimintavuosi Toimintavuosi Toimintavuosi Projektiorganisaatio Kustannukset ja rahoitus Raportointi ja seuranta TULOKSET JA VAIKUTUKSET Laadulliset tulostavoitteet ja niiden toteutuminen Määrällisten tulostavoitteiden saavuttaminen ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS LIITTEET... 32

3 3 1 TOTEUTTAJA Päätoteuttaja Vastuuhenkilö Yhteyshenkilö Osoite Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate (jatkossa Aducate) Esko Paakkola, johtaja Paula Inkeroinen, projektipäällikkö Joensuun kampus, Yliopistokatu 2, PL 111, Joensuu Puhelin Sähköposti Kotisivut Osatoteuttaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, biotalouden keskus (tekstissä PKAMK) alkaen Karelia ammattikorkeakoulu Vastuuhenkilö LiisaTimonen Osoite Sirkkalankatu 12A, Joensuu Puhelin Sähköposti Kotisivut 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS Maaseudun tulevaisuusriihi -koulutushanke, hankenumero YHTEENVETO HANKKEESTA Maaseudun tulevaisuusriihi koulutushankkeessa toteutettiin maaseudun kehittämistyötä tekeville henkilöille suunnattua kahta koulutusohjelmaa, joiden avulla kehitettiin Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista tukevaa erityisosaamista. Ensimmäisen vaihe, puolitoista vuotta kestänyt Maaseudun tulevaisuusriihi koulutus, oli tulevaisuusorientoitunut koulutus- ja kehittämisprosessi, jonka aikana vahvistettiin tulevaisuusosaamista ja laadittiin sen pohjaksi Pohjois- Karjalan tiekartat sen maaseudun tulevaisuudelle vuoteen 2030 saakka. Syksyn 2012 kestäneessä Maaseudun INNOriihi koulutuksessa perehdyttiin innovaatioprosessiin ja tuotettiin sen avulla konkreettisia toimenpidesuunnitelmia tulevaisuuden avuksi.

4 4 Hankkeen kohderyhmänä oli maaseudun kehittämisen laaja toimijakenttä; maaseutuasioiden asiantuntijat ja eri organisaatioiden maaseutuasioiden parissa työskentelevä henkilöstö. Projektin hyödynsaajia olivat maaseudun yritykset, organisaatiot, kunnat, järjestöt, julkinen hallinto sekä muut toimijat ja Pohjois-Karjalan väestö. Hankkeen tavoitteena oli luoda edellytyksiä maaseudun kehittämistoimijoiden osaamisen uudistumiseen ja toimijakentän vahvistumiseen. Hankkeen tuloksina saavutettiin seuraavaa: tulevaisuuteen orientoituvat, osallistavat kehittämisvälineet ja oppimistavat, maaseutua koskeva uudentyyppinen koulutus- ja kehittämisohjelma, Pohjois-Karjalan maaseutualueiden vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot, skenaarioiden pohjalta rakennettavat Pohjois-Karjalan maaseutua koskevat toimenpideohjelmat ja teemakohtaiset strategiat, uudet verkostot, kumppanuudet ja yhteistyön muodot ja koulutusta tukeva verkkoympäristö ja materiaalipankki. 4 RAPORTTI 4.1 Hankkeen tavoitteet Maaseudun tulevaisuusriihi hankkeen perustavoitteina oli luoda edellytyksiä osaamisen uudistumiseen ja toimijakentän vahvistumiseen. Näihin perustavoitteisiin liittyen hankkeen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien: Osaamista maaseudun kehittämisen osaamista ja omaehtoisen kehittämisen valmiuksia maaseudun kehittämiseen liittyvien uusien ajattelu- ja sovellusmallien välittämistä innovaatiojärjestelmän ja innovatiivisten menetelmien hyödyntämistä maaseudun kehittämisessä Ennakointia tulevaisuuden ennakointivalmiuksia valmiuksia toimintaympäristön muutosten reagoimiseen Toimijuutta toimijoiden verkostoitumista ja uusien kumppanuuksien syntymistä maaseudun kansainvälistä vuorovaikutusta maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen edistämistä maaseudun kehittäjäkentän ja toimijoiden uusiutumista

5 5 4.2 Toteutus Toimenpiteet ja aikataulu Toimintavuosi 2010 Kesäkuu 2010: Hankkeen käynnistys: projektin organisoituminen, koulutusohjelman suunnittelun ja ennakkomarkkinointi. Jo ennen varsinaisen projektin alkamispäivää ( ) tehtiin valmistelevia toimenpiteitä. Jotta koulutusohjelman suunnittelu ja ennakkomarkkinointi saataisiin käyntiin, hankkeeseen palkattiin suunnittelijaksi Hannu Ryhänen kesäkuun ajaksi. Kesäkuussa myös projektipäällikkö aloitti työskentelyn hankkeessa. Aducaten ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (jatkossa PKAMK) biotalouden keskuksen yhteinen projektiryhmä kokoontui 8.6. yhteiseen suunnittelupalaveriin, jossa hahmoteltiin koulutuksen sisältöjä ja kohderyhmämarkkinointia sekä työnjakoa. Kesäkuun aikana täsmennettiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kaavailtuja koulutusohjelman sisältöjä, järjestelyjä, aikataulutusta sekä kiinnitettyä kouluttajia ns. aloitusriihen ja ensimmäisten ryhmäriihien osalta. Koulutuskokonaisuus rakennettiin deduktiivisesti siten, että siinä edettiin yleisestä vähitellen kohti yksittäistä ja sitä kautta rakennettiin ymmärrystä sekä näkymää oman maakunnan maaseudun tulevaisuuteen. Kesäkuussa kartoitettiin myös potentiaaliset kohderyhmät, laadittiin kotisivut ja esitemateriaalia sekä käynnistettiin ennakkomarkkinointi ja -ilmoittautuminen. Ennakkoilmoittautuminen tuotti kesäkuun loppuun mennessä 10 ilmoittautunutta. Elo- syyskuu 2010: Koulutusohjelman markkinointi, projektiorganisaation kokoaminen, käytännön järjestelyt Elo- syyskuussa jatkettiin hankkeen markkinointia ja tiedottamista. Aducatessa projektiorganisaatiota täydennettiin rekrytoimalla projektisuunnittelijaksi Hannu Ryhänen avoimella haulla sekä kiinnitettiin hankkeelle projektisihteerit, joista toinen kiinnitettiin hoitamaan projektin taloushallintoa ja toinen koulutussihteerin tehtäviä. Lisäksi tehtiin koulutukseen ilmoittautuneille ennakkokysely, jolla kartoitettiin osallistujien odotuksia ja toiveita. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Samana päivänä pidettiin myös hankkeen hallinnointipalaveri, johon osallistuivat molempien toteuttajaorganisaatioitten projektihenkilöstö.

6 6 Loka-joulukuu 2010: koulutusohjelman ja tulevaisuustyöskentelyn käynnistäminen Lokakuussa (7.10.) järjestettiin orientoiva aloitusriihi Pyhäselän Suhmurassa. Aloitusriihi toimi samalla myös markkinointitilaisuutena, jonka jälkeen oli vielä mahdollista ilmoittautua ohjelmaan. Tilaisuudessa johdateltiin osallistujia tulevaisuusajattelun ja maaseudun mahdollisuuksien teemoihin. Varsinaiset koulutukset, eli riihet käynnistyivät Tohmajärven Jouhkolan hovissa ( ja ). Teemana oli Maaseudun tulevaisuuden suuret kysymykset, jossa koulutussisältönä oli tulevaisuusajattelun aihioiden ymmärtäminen, maaseudun haasteet sekä tulevaisuustyöskentelyn yleinen kehikko. Näissä niin sanotuissa ryhmäriihissä käynnistettiin varsinainen tulevaisuustyöskentely, jonka tulosten pohjalta jatkettiin seuraavien riihien sisältöjen ja toteutuksen suunnittelua mukaan lukien opintokokonaisuuden täsmentämistä oppimistehtävineen Toimintavuosi 2011 Tammikuu 2011: II ryhmäriihet Tammikuussa pidettiin suunnitellun aikataulun mukaisesti molemmille ryhmille omat ryhmäriihet, ns. II RIIHI, jonka teemana oli Pohjois-Karjalan maaseudun vaihtoehdot ja valinnat. Koulutuspäivien toteutus noudatti valittua rakennetta, jossa oli alustuksia, teemakohtaisten tiekarttojen laatimista ryhmätöinä sekä yritysesittelyjä. Alustusten teemoina olivat: Hajautetut energiaratkaisut Pohjois-Karjalan maaseudun mahdollisuutena; Pohjois- Karjalan palveluyhteiskunta arkitodellisuudesta tulevaisuuskuviin; Kolmas sektori ja maaseudun hyvinvointipalvelujen tulevaisuus; Palveluyhteiskunnan 2.0 palvelupilvi ja tulevaisuuden tietohallinta; Arvoja vai arvotyhjiöitä?; Yhteiskunnallinen yritystoiminta palvelutuotannossa sekä Ekologinen ja funktionaalinen elintarviketalous. Alustus teemasta Bio- ja luonnonkuitukomposiitit (käytännön sovelluksia) peruuntui. Koulutuspäiviä ennen toteutettiin kysely, jossa koulutuksen osallistujia pyydettiin arvioimaan, miten merkityksellisiä edellisellä koulutuspäivillä työstetyt muutosvoimat (27 kpl) olisivat Pohjois-Karjalan maaseudun kehityksen kannalta. Muutosvoimat pisteytettiin ja näin saatiin 10 merkittävimmän muutosvoiman lista, jonka perusteella kumpaankin koulutusryhmään muodostettiin viisi teemaryhmää Näin jokaista merkittävimmäksi valittua 10 muutosvoimaa vastasi siis oma teemaryhmänsä, jonka tehtäväksi aluksi annettiin hahmotella muutosvoiman vaikutuksia suhteessa ryhmän valitseman toiseen muutosvoimaan. Ensimmäisen ryhmän teemoja ovat: uusiutuva energia, ympäristöosaaminen, maaseudun imagokysymykset ja tiedonhallinta sekä palveluyhteiskunta 2.0. Toisen ryhmän teemoja ovat ilmastonmuutos ja ekologiset uhat, ikääntyminen ja arvomuutokset, bioteknologia, luonnonvarat, biotalous sekä bio-osaaminen.

7 7 Muutosvoimien vaikutuksia tarkasteltiin nelikentässä, jossa pyrittiin huomioimaan muutosvoimien voimakkuus ja yhteisvaikutus. Seuraavaksi jokainen osallistuja muisteli tulevaisuutta eli kuvitteli millaiselta maaseutu näyttäisi 20 vuoden päästä suhteessa omaan teemaansa. Näiden tulevaisuuskuvien pohjalta kukin ryhmä visioi tulevaisuutta, etenkin tavoiteltavaa tulevaisuutta: millaisen tulevaisuuden haluamme, erityisesti kehittämisteeman näkökulmasta tarkasteltuna. Koulutuspäivillä päätettiin myös keväälle suunniteltujen benchmarkingmatkojen kohdealueista, ensimmäisen ryhmän huhtikuun alussa kohdealueiksi valittiin Itävalta ja Slovenia ja toisen matkan kohteeksi Wales. Samalla esiteltiin myös benchmarkingin tavoitteet ja toteutustapa. Ryhmille esiteltiin myös Maaseudun tulevaisuusriihi -koulutuskokonaisuus (17 op), jossa on kuvattu opintojen sisältö ja suoritustavat. Helmi-maaliskuu 2011: Benchmarking-matkojen suunnittelu ja järjestelyt Seuraavat kuukaudet projektihenkilöstö käytti benchmarking-matkojen suunnitteluun. Molempien matkojen osalta päädyttiin siihen, että matkoilla pidettäisiin yhteiset workshopit isäntien kanssa. Niissä oli tarkoitus paneutua kehittämisteemoihin ja vertailla käytäntöjä ja vaihtaa kokemuksia kohdealueen ja Pohjois-Karjalan välillä. Itävalta-Slovenian matkan ajankohdaksi oli päätetty huhtikuun alku, joten ohjelman suunnitteluun ja järjestelyihin oli kohtalaisen vähän aikaa. Kontaktin saaminen Slovenian maaseutuverkostoyksikköön ei onnistunut ajoissa, joten Slovenian sijasta toiseksi kohdemaaksi valittiin Slovakia, sillä PKAMKilla oli yhteistyösuhteet Slovakian Nitrassa sijaitsevaan maatalousyliopistoon. Itävallan matkan osalta Itävallan maaseutuverkostoyksikön suosituksesta kohdealueeksi valittiin Styyrian Vulkanland, joka sijaitsi Slovenian rajalla ja edusti entistä Itävallan takamaata. Ohjausryhmän kokous pidettiin Maaliskuun 24. päivänä pidettiin ensimmäisen ryhmän ylimääräinen työpaja, jonka tavoitteena oli esitellä matkan kohteita, järjestelyjä ja valmistautua matkoilla pidettäviin esityksiin ryhmien teemoista. Esityksiä oli tarkoitus pitää edellä mainituissa matkakohteiden yhteisissä workshopeissa. Huhtikuu 2011: Itävalta-Slovakian matka Itävalta-Slovakian matkalle lähti 4. huhtikuuta 17 osallistujan ja kahden matkanjohtajan muodostama ryhmä lentäen Joensuusta Helsingin kautta Wieniin. Wienistä jatkettiin bussilla suoraan Slovakian Nitraan, jonka maatalousyliopiston edustajat toimivat isäntinämme ja olivat laatineet ohjelman. Ohjelmassa oli tutustuminen yliopistoon, Slovakian maaseutuverkostoon ja Leader toimintaan. Nitrassa sijaitseva Slovak University of Agriculture (SUA) kouluttaa asiantuntijoita ja kehittäjiä maaseudulle ja heillä on mm. kansainvälinen European Studies and Regional Development -maisteriohjelma.

8 8 Tutustuimme SUAn maatilan biokaasun tuotantoa testaavan Slovakian ensimmäisen biokaasulaitoksen toimintaan sekä pajuviljelmiin, joissa kasvatetaan pajua energiakäyttöön. Maaseutuverkoston ja Leader-toimintaryhmien tapaamisissa kävi ilmi, että työ ottaa Slovakiassa vasta ensi askeleitaan, esimerkiksi ensimmäinen Leader-haku oli juuri avattu. Haasteena on mm. maaseudun asukkaiden saaminen mukaan toimintaryhmiin, sillä sosialismin aikaan ihmiset tottuivat siihen, että järjestelmä huolehtii asioista. Slovakiasta palattiin 6.4. takaisin Itävallan Styyrian eli Steiermarkin Vulkanlandiin, jonka nimi tai pikemminkin uusi brändi juontaa alueen vulkaanisesta maaperästä, jossa on vanhoja tulivuoria ja kuumia lähteitä. Alueella on tehty pitkäjänteisesti työtä maaseudun elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Perusmaatalous perustuu sikatalouteen ja sitä tukevaan maissinviljelyyn. Styyriassa on paljon maaseutuyrityksiä ja yhtenä niiden vahvuustekijänä on yhteistyö alueen muiden yrittäjien kanssa. Heillä on mm. yhteismarkkinointia ja he myyvät toistensa tuotteita. Yrityskohteina olivat Göllesin tislaamo, maatilamatkailuyritys Kurbischhof Gartner sekä SEEG Mureckin uusiutuvaa energiaa tuottava yrityskompleksi. Itävallan maaseutukehittämisen käytäntöihin ja hankkeisiin meidät tutustutti verkostoyksikön johtaja, Styyrian kehittämisestä ja brändin rakentamisesta saimme kuulla niin Leader-toimintaryhmän vetäjältä, Styyrian maakuntajohtajalta, Auersbachin pormestarilta kuten myös meitä isännöineeltä Spirit of the Regions Vulkanlandin edustajalta. Huhtikuussa jatkettiin toisen ryhmän Walesiin suuntautuvan matkan valmisteluja ja työpaja toteutettiin samoin tavoittein ja samaan tapaan kuin ensimmäisen ryhmän työpaja. Toukokuu 2011: Benchmarking-matka Walesiin Walesin matkalle 2. toukokuuta suuntasi kaikkiaan 22 osallistujaa ja kaksi matkanjohtajaa. Joensuusta lennettiin Helsingin kautta Lontoon Heathrown kentälle, josta bussilla jatkettiin Cardiffiin, Walesin pääkaupunkiin. Cardiffin yliopistossa järjestettiin pienimuotoinen workshop, johon oli kutsuttu henkilöitä Walesin maaseudun kehittämisestä vastaavista organisaatiosta, mm. Walesin aluehallinnon maaseutuosastolta sekä maaseudun verkostoyksiköstä. Cardiffin ohjelmaan kuului vielä vierailu PACK IT - sosiaalisessa yrityksessä ja The Renewable UK Cymrun tuulivoimakeskuksessa. Cardiffista kierros jatkui kohti länsirannikolla sijaitsevaa Aberystwythia Brecon Beacons - kansallispuiston läpi. Matkalla tutustuttiin Homemakers kierrätyskeskukseen ja sosiaaliseen yritykseen sekä Primrose Farm lounaspaikkaan ja luomutilaan. Aberystwythiin saavuttua vierailimme Phytoguest'ssa, joka on yliopiston bioteknologinen spin-off -yritys. Seuraavana kohteena oli vaihtoehtoisen teknologian koulutus, tutustumis- ja kokeilukeskuksessa CAT Central for Alternative Technology. Aberystwythin yliopistolla pidetyssä workshopissa keskityttiin maatalouden innovaatioihin ja tulevaisuudennäkymiin. Hafan y Wayn elderly home -vanhainkotikohteen taustaorganisaation MHA:n toimintaan kuuluvat paitsi vanhainkodit, myös dementiakodit ja päiväkeskukset. Koko Iso-Britannian alueella toimivan MHAn ideologia näkyi vanhuskodissa runsaana vapaaehtoistyöntekijöiden määränä.

9 9 Vierailimme paluumatkan aluksi Snowdonian kansallispuiston Dolgellaun infokeskuksessa, jossa meille pidettiin esitelmä luonto(ekosysteemi-)palveluista. Viimeisen kohteen Eco Centre of Wales -ryhmä toteuttaa yhteisö- ja maatilaenergia- hankkeita sekä tiedottaa uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista ja tekee rakennusten energiakatselmuksia. Kohteesta jatkettiin Manchesteriin Englannin puolelle, josta oli paluulento Suomeen. Wales on yksi neljästä Yhdistyneen Kuningaskunnan itsehallinnollisesta alueesta Englannin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin ohella. Wales on pinta-alaltaan melko samankokoinen alue kuin Pohjois-Karjala, mutta muuten maaseutu ja elinolosuhteet ovat siellä maantieteellisesti ja toiminnallisesti varsin erilaisia, vaikkakin useat maaseudun kehittämisongelmat ovat yhteisiä. Erilaisen maaseudun näkeminen matkalla auttoi näkemään hyvin Pohjois-Karjalan maaseudun vahvuudet ja heikkoudet. Asukkaita Walesin alueella on noin 18x enemmän (noin 3 milj.) kuin Pohjois-Karjalassa, mutta myös siellä, kuten P-K:ssa, väestö kehittyy kaupunkeihin. Aducaten ja PKAMKin yhteinen projektiryhmä piti palaverin 18.5., jossa käytiin läpi ulkomaan bm-matkojen palautteita ja suunniteltiin tulevaa kotimaan bm-matkaa. Tässä vaiheessa bm-matkan toteuttamiseksi oli kolme vaihtoehtoa: Seinäjoen seutu, Kainuu sekä Pohjois-Karjalan kierros. Päätettiin toteuttaa osallistujille suunnattu kysely, jossa pyydettiin heitä äänestämään, mikä olisi paras kohde benchmarkattavaksi. Kyselyn tuloksena päädyttiin järjestämään matka Seinäjoen seudulle. Kesäkuu 2011: Matkan kokemusten ja oppien purkaminen, kotimaan benchmarkingmatkan suunnittelu Kesäkuun 7. ja 8. päivä pidettiin kummankin matkan purkamistilaisuudet. Tällöin käytiin läpi nettikyselynä saatu matkapalaute, kerrattiin teemaryhmittäin matkan kokemuksia (ideat, hyvät käytännöt) ja käytiin läpi kaikkien paikalla olleiden kanssa lyhyt keskustelu jokaisen henkilökohtaisesta syventymisaiheesta. Ohjausryhmän kokous pidettiin ja siinä käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi benchmarking-matkojen palautteita ja tulevaa Seinäjoelle suuntautuvan benchmarkingmatkan alustavaa ohjelmaa. Heinäkuu 2011: Lomakuukausi Hankkeen projektihenkilöstö niin Aducatessa ja PKAMKissa olivat vuosilomalla, joten projektissa ei juurikaan toimintoja. Elokuu 2011: Kotimaan benchmarking-matka Etelä-Pohjanmaalle Elokuun toimintaa leimasi valmistautuminen kotimaan benchmarking-matkalle ja itse matka elokuun lopulla. Tähän liittyen pidettiin projektiryhmän kokous, jossa käytiin läpi ohjelmaa ja järjestelyjä.

10 10 Varsinaiselle matkalle lähdettiin 24. elokuuta 26 osallistujan ja neljän matkanjohtajan kokoonpanolla. Matka käynnistyi neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalaisen (MMM) bussiluennolla, jonka teemoina olivat maaseudun tuleva ohjelmakausi ja sen haasteet. - Ensimmäinen varsinainen vierailukohde oli Leppävedellä sijaitseva Metener Oy, jossa tutustuttiin hajautettuun ja pienimuotoiseen tilalla tuotettavaan biokaasuun. Jyväskylästä eteenpäin oi tarkoitus kuulla tutkija Kirsi Siltasen bussiluentoa Etelä-Pohjanmaan imagosta ja identiteetista, mutta sairastumisen vuoksi se peruuntui ja Hannu Ryhänen piti samaa teemaa sivuavan luennon. Paikan päällä Seinäjoella saimme vielä kuulla Seinäjoen seudun KOMIA-markkinoinnista. Torstain ohjelma käynnistyi vierailulle Tikan maatilalle, joka oli monisatapäisen karjan luomutila Ilmajoella Seuraavana oli vuorossa tutustuminen SEAMKin ja Ruraliainstituutin Agro living lab hankkeeseen, jolla pyritään t&k:n alueelliseen vaikuttavuuteen, maa- ja metsäkonevalmistajien ja todellisten loppukäyttäjien kohtaamiseen niin, että käytettävyys lisääntyy koneiden ja laitteiden tuotekehityksessä. Iltapäivän ohjelmassa oli tutustuminen ensin Ruokaprovinssi -hankkeeseen, joka kokoaa ja edistää Etelä-Pohjanmaan maakunnan elintarvikeosaamista. Samalla tutustuimme Foodwest Oy -yritykseen, joka hallinnoin Suomen elintarvikeklusterin virallisesta osaamiskeskusta ja edistää elintarvikesektorin kehittämistä koko maassa. Lisäksi tutustuimme Etelä- Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy:n toimintaan. Illan ohjelmassa oli ns. Seinäjoki-ilta Framin aulassa, jossa pidettiin ensin lyhyet alustukset ja sen jälkeen teemadating, jossa ryhmät kiersivät vuorollaan jututtamassa luennoitsijoita. Teemat olivat: Ruralia-instituutti maaseudun tutkijana ja kehittäjänä, Seinäjoen elinvoimaohjelma, Etelä-Pohjanmaa innovaatiomaaseutuna, perhekoti Toiska, pohjalainen asenne ja identiteetti sekä ikääntyminen maaseudulla. Paluumatkalla pe vierailimme ensin Lapuan vanha paukku -kulttuurikeskuksessa, joka on perustettu Lapuan vanhaan patruunatehtaaseen. Toinen vierailukohteemme oli Kyyjärvellä sijaitseva, palkittu Nopola News -tiedotus- ja uutiskanavaan, joka on helppokäyttöinen reaaliaikainen ja kuntalaisten itsensä tuottama. Syyskuu-lokakuu 2011: Ryhmäriihet III Syyskuussa kerättiin kotimaan matkan palautteet ja valmistauduttiin lokakuussa pidettäviin ryhmäriihiin, joiden teemana oli Tulevaisuuden toimijaverkostot ja yhteistyö. Toimijaverkostojen selvittämiseksi osallistujille tehtiin kysely, jolla selvitettiin heidän verkostojaan ja niiden toimivuutta. Kyselyn tulokset purettiin lähipäivillä. Lähipäivillä keskityttiin teeman mukaisesti toimijoihin ja verkostoihin. Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläisen alustus Maaseudun toimijuus ja glokaali yhteistyö johdatti yleisön huomioimaan kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen merkityksen paikallisessa kehittämisessä. Paikallista väriä Ilomantsin Mekrijärvellä pidettyihin lähipäiviin toi

11 11 ilomantsilaisten yritysten ja toimijoiden esiintyminen. Karjalaiseen lähiruokakulttuurin perehdyimme Parppeinpirtin Hannu Lappalaisen opastuksella. Yritysesittelyinä kuulimme Kaviar Empirikin kaviaarituotannon käynnistämisestä ja Endomines Oy:n esittelyssä Pampalon kultakaivoksesta. Ilomantsi-case avasi meille ilomantsilaisten toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja, olihan Ilomantsin kunta valittu vuonna 2010 yrittäjyyskunnaksi ja vuonna 2011 Suomen kylämyönteisemmäksi kunnaksi. Teemaryhmätyöskentelyssä keskityttiin tiekarttojen laatimiseen ja sovittiin ns. sparraussessioiden ajankohdista. Projektiryhmä kokoontui suunnittelemaan projektin toimintaa ja Hankkeen ohjausryhmä piti kokouksen , jolloin keskusteltiin hankkeen jatkamisesta ja päädyttiin esittämään jatkoaikaa vuoden 2012 loppuun. Marraskuu-joulukuu 2011: Sparraussessiot Teemaryhmätyöskentelyn tueksi päätettiin jo aiemmin järjestää jokaiselle teemaryhmälle alan asiantuntija sparraamaan tiekarttatyöskentelyä. Jokaiselle kymmenelle ryhmälle saatiin valittua ja rekrytoitua asiantuntija, joka tutustui ennakolta alustavaan tiekarttaan ja varsinaisessa sessiossa antoi palautetta ja vinkkejä jatkotyöskentelylle. Hankkeen projektihenkilöstö toimi sessioiden fasilitoijina joko yksin tai pareittain, ja kirjoitti sparraussmuistion. Pääsääntöisesti sparraukset koettiin erinomaisina tilaisuuksina ja ne tukivat hyvin ryhmän työskentelyä Toimintavuosi 2012 Tammikuu-helmikuu 2012: Tiekarttojen ja julkaisun työstäminen Tammikuussa kokoonnuttiin työstämään tiekarttoja 11. ja 18. päivinä. Samalla työstettiin myös teemaryhmäraportteja ja ryhmät sopivat sisäisestä työjaosta raportoinnin osalta. Helmikuun 22. päivä pidettiin yhteinen ns. viimeistelyriihi, jossa tiekartat esiteltiin koko koulutusryhmälle, ja niitä oli mahdollista kommentoida. Tässä vaiheessa ryhmien työt olivat jo pitkälle, ja monet ryhmät palauttivat oman työnsä, ja julkaisun taitto voitiin aloittaa. Julkaisuun pyydettiin myös artikkeleita koulutusohjelmassa luennoineilta asiantuntijoilta, ja seuraavat henkilöt kirjoittivatkin artikkelin: Tarja Cronberg, Tuomas Kuhmonen, Sauli Rouhinen; Juha Kuisma, Paavo Järvensivu, Lasse Okkonen, Ritva Pihlaja, Juhana Venäläinen, Torsti Hyyryläinen ja Ari Koskela. Tiekarttojen ja artikkeleiden ohella julkaisussa taustoitettiin ja kuvattiin koulutus- ja kehittämisprosessia.

12 12 Helmikuussa pidettiin hankkeen ohjausryhmän kokous, jossa ohjausryhmä hyväksyi projektipäällikön esityksen hankkeen jatkamisesta vuoden 2012 loppuun. Perusteluina esitettiin hankkeen tavoitteiden ja tuotosten toteutumisen turvaaminen. Maaliskuu 2012: Välipuintia -seminaari ja - julkaisu Koska hanketta päätettiin jatkaa, hankkeen päätösseminaari muutettiin välipuintia seminaariksi. Seminaarin yhteydessä julkaistiin Ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun - näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030 julkaisu. Asiantuntija-alustajina seminaarissa puhuivat Kati Hienonen Maaseudun tulevaisuuden kysynnästä ja Kati-Jasmin Kosonen Alueellisen innovaatiopolitiikan suunnasta. Tilaisuuden avasivat Pekka Auvinen Ja Pentti Ojajärvi. Projektipäällikkö Inkeroinen kuvasi koulutusprosessia ja sen toteuttamista yhdessä koulutukseen osallistuneen yrittäjä Päivi Putkosen kanssa. Päivän annin veti yhteen projektin suunnittelija Hannu Ryhänen. Tilaisuuden päätöspuheenvuoron piti Pekka Tahvanainen. Tiekartat oli koottu näyttelyksi ja osallistujat esittelivät niitä. Tuomo Eronen ja Timo J. Hokkanen kommentoivat omissa puheenvuoroissaan tiekarttoja. Huhtikuu 2012: Tulosten levittäminen ja jatkovaiheen suunnittelu Huhtikuussa jaettiin julkaisua sidosryhmille ja oltiin mukana Maakaista kierroksella, jolla julkaisu oli myös jaossa. Hankkeen tulosten levittämisessä keskeisestä oli Aducaten projektihenkilöstön osallistuminen Pohjois-Karjalan tulevaisuustyöpajan valmisteluun. Maa- ja metsätalousministeriön, maaseutuverkoston, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran järjestämien alueellisten tulevaisuustyöpajojen tavoite oli tukea alue- ja paikallistason kehittämisstrategioiden valmistelua ja linkittää alue- ja paikallistason tarpeet valtakunnantason strategioihin. Pohjois-Karjalan osalta tulevaisuustyöpajan suunnittelutyössä hyödynnettiin Maaseudun tulevaisuusriihen sekä Maakaistakierroksen tuloksia. Muiden alueiden työpajoista poiketen Pohjois-Karjalalla oli pidemmälle viety teemoitus sekä toteutusratkaisut, mistä saimme hyvää palautetta edellä mainituilta tulevaisuustyöpajakierrosten järjestäjiltä. Huhtikuun 26. päivänä pidetyn tulevaisuustyöpajan työskentelyyn valittiin siis Maaseudun tulevaisuusriihessä keskeisiksi kehittämisen kohteiksi nousseet teemat. Projektiryhmä kokoontui suunnittelemaan hankkeen jatkovaihetta, joka nimettiin Maaseudun INNOriiheksi. Nimensä mukaisesti koulutuksessa tullaan viemään läpi innovaatioprosessi, jonka aikana työstetään eteenpäin Tulevaisuusriihessä ja Maaseudun tulevaisuustyöpajassa ideoituja kehittämisaihioita.

13 13 Toukokuu-kesäkuu 2012: Tulosten levittäminen, syksyn INNOriihen suunnittelu ja markkinointi Osana hankkeen tulosten levittämistä hankehenkilöstö osallistui uuden maaseutustrategian valmisteluun tekemällä Maaseudun tulevaisuusriihen, Maakaistakierroksen ja Alueellisen tulevaisuustyöpajan tuloksista koontia. Lisäksi osallistuttiin maaseutustrategian työstämiseen ja suunnittelukokouksiin. Osallistuminen Leader toimintaryhmien Ahvenanmaan matkalle ja myös matkan työryhmätöiden valmistelu sekä vetäminen liittyivät myös uuden maaseutustrategian valmistelutyöhön. Tulevaisuusriihen tulosten kokoamiseen ja uuden jatko-osan suunnitteluun liittyen järjestettiin tilaisuus, jonne kutsuttiin osallistujat keskustelemaan ja antamaan palautetta I-vaiheesta, sekä ideoimaan koulutuksen jatko-osaa syksylle 2012 sekä Ruotsiin kaavaillun benchmarking-matkan sisältöä. Samalla jaettiin osallistujille todistukset ensimmäisen vaiheen suorittamisesta. Opintosuoritusten koonti ja rekisteröinti sekä puuttuvien suoritusten kerääminen olivat huhti- ja toukokuussa työlistalla keskeisiä asioita. Hankehenkilöstö jatkoi osallistujien palautteen pohjalta syksyn koulutusten ja matkan suunnittelua kesän aikana. Kun syksyn ohjelmalle oli saatu raamit ja kokoavat teemat, aloitettiin kesäkuussa INNOriihen markkinointi, laadittiin esite, jota lähetettiin potentiaalisille kohderyhmille. Hankkeen I-vaiheen tuloksia esiteltiin Joensuussa pidetyillä Rural at the Edge maaseutututkimuksen päivillä, joille osallistui 140 pohjoismaista maaseutututkijaa. Heinäkuu Elokuu 2012: Syksyn ohjelman ja matkan suunnittelu ja järjestelyt sekä lomakausi Syksyn ohjelman ja kaavaillun matkan järjestelyille ja markkinoinnille oli ongelmallista alkava lomakausi. Myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kahden viikon lomautukset lomakauden yhteydessä sattuivat projektin kannalta huonoon saumaan. Matkakohteeksi valittu Västerbottenin alue osoittautui logistisesti erittäin hankalaksi, kun olennainen lentoyhteys oli lakkautettu. Näin ollen kohteesta jouduttiin luopumaan ja tilalle pyrittiin etsimään logistisesti parempi kohde Ruotsista. Uuden matkakohteen ohjelman suunnitteluun jäi aivan liian vähän aikaa, joten osallistujille suunnatussa tiedustelussa matkalle halukkaita oli vain kahdeksan. Kuitenkin varaukset matkalle olisi pitänyt tehdä jo kuukautta ennen matkaa. Koska matkan osallistujamaksut tuolla osallistujamäärällä olisivat kartuttaneet hankkeen omarahoitusosuutta vain vähän, hankkeessa ei haluttu ottaa riskiä siitä, että omarahoitusosuus jäisi saamatta. Omarahoitusosuuden saaminen koulutuksen osallistumismaksuista osoittautui myös haasteelliseksi, sillä elokuun lopulla ilmoittautuneita oli vain 17 henkilöä.

14 14 Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa ohjausryhmä antoi hankkeelle vapaat kädet ongelman ratkaisemiseen ja hankehenkilöstö päätti toteuttaa Viroon suuntautuvan maaseutumatkan marraskuun lopulla. Näin suunnitteluun ja markkinointiin jäisi riittävästi aikaa, jotta omarahoitusosuus saataisiin kerrytettyä. Syyskuu-Joulukuu 2012: INNOriihi-koulutus, INNObm-matka Viroon ja Innovoimalla kohti uutta maaseudun tulevaisuutta julkaisu. Syyskuun 4. päivänä alkaneeseen INNOriihi-koulutukseen ilmoittautui kaikkiaan 15 henkilöä, osa uusia kasvoja ja osa tuttuja jo koulutuksen ykkösvaiheesta. Koulutus toteutettiin varsin intensiivisenä neljän viikon INNOtiistai -rypistyksenä syyskuussa Jokainen koulutuskerta sisälsi keskustelua ja ajatuksia herättäviä puheenvuoroja koulutuksen teemoista sekä ohjattua innovaatiotyöskentelyä ryhmissä. Koulutettavilla oli tukenaan innovaatiokouluttajien Ilari Havukaisen ja Mikko Matveisen työstämä Innoriihityökirja sekä heidän asiantuntemuksensa. INNOriihen ohjelma INNOtiistai I: Tulevaisuuden palvelutuotanto maaseudulla Kolmas sektori palvelujen tuottajana Martat, tj.ilona Tossavainen Yhteiskunnallinen yrittäjyys ratkaisuksi, Riitta Nyberg, suomalainen Hyväntekijä osuuskunta INNOtyöskentelyä: INNOprosessilla tehoa palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen INNOtiistai II: Matkalla uusiutumaan ja tuotteistamaan Lieksan rautatieasema matkalla monipalvelukeskukseksi, Päivi Putkonen Reino&Aino matkaeväät menestykseen, Kuinka brändi luotiin? tj. Arto Huhtinen INNOtiistai III: Verkottuva väki, kukoistava kulttuuri Monikulttuurinen maaseutu, Kaisa Kervinen, MSL ja Alain Minquet, JoMoni ry Taiten tuottoa kulttuurista, projektipäällikkö Elli Oinonen-Eden, Aducate Modernia yhteisöllisyyttä perinteisillä keinoilla - Kivisalon ekokylä, Riitta Kinnunen INNOtiistai IV: Tuottava maaseutu tiloilta tuotteiksi ja luonnonvaroista uutta liiketoimintaa Ekosysteemipalveluista uutta liiketoimintaa maaseudulle, prof. Olli Saastamoinen Luomua markkinoille, Eerika Albrecht Joensuun aikapankki, Tuomas Järvinen INNOtyöskentelyä: Toimintaverkostot Sparrausiltapäivä: Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla, Hannu Ryhänen INNOtyöskentelyä:Ryhmäkohtaiset sparraukset

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset Aika to 1.12.2016 klo 10.00 11.30 ja pe 2.12.2016 klo 13.00 13.50 Paikka Verkkokokoukset https://connect.funet.fi/hamkvirtuaalikyla/

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Työllisyyttä ja hyvinvointia - seminaari

Työllisyyttä ja hyvinvointia - seminaari Työllisyyttä ja hyvinvointia - seminaari Innovaatioassistentti - korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin Joensuu, 2.12.2010 Kirsi Mononen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sisältö

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON 2010-2013 1. Tavoitteet Vahvistaa hevosalan kilpailukykyä ja laadukkaita palveluja - Lisäämällä hevosalan yrittäjien osaamista ja vahvistamalla yrittäjyysasennetta - Parantamalla

Lisätiedot

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika 12.12.2016 klo 9-11 Paikka Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Asiat 1. Avaus Puheenjohtaja Anne Mikkonen avasi kokouksen.todettiin kokouksen läsnäolijat: Anne Mikkonen,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2013 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 11.55 Paikka: Vanha Ortopedia, Becker -kabinetti Vaasankatu 2, Jyväskylä

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

13 February Olli Oamkilainen 1

13 February Olli Oamkilainen 1 13 February Olli Oamkilainen 1 Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen. Hankkeessa tarjotaan koulutusta bioenergian tuotannosta ja nykytekniikasta, energiayrittäjyydestä ja energiaomavaraisuuden

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan

Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan Maaseudun tulevaisuus kohtaamispaikkana maaseutu -seminaari 29.-30.9.2010 Seinäjoella ja Ilmajoella Katariina Heikkilä Turun yliopisto,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa?

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Päivi Kurikka paivi.kurikka@kuntaliitto.fi erityisasiantuntija Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Suomen Kuntaliitto Projektin taustalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä www.robinwoodplus.eu Robinwood Plus projektikumppanit Johtava kumppani: Liguria Italia Muut kumppanit:

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Pöytäkirja 4/008 9 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 17.6.008 Aika tiistai 17.6.008 klo 9. 10.51 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 7:

Lisätiedot