oh-607 EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE r(18) HO-PrK-20E-OH-607

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oh-607 EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE r(18) HO-PrK-20E-OH-607"

Transkriptio

1 HO-PrK-20E-OH-607 r(18) EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE oh-607 Tiime huolto-ohjelma noudattelee EASA Part M AMC M.A.302 mukaista jiisentelyii. Kappaleidenumerointi vastaa mainitussa ohjeessa kiiytettyii numerointia

2 HO-PIK-20E-OH-607 2(l 8) 1. YLEISTA 1.1 Huolto-ohjelman perustiedot Ilma-aluksen tiedot sekii tiedot voimalaitteesta Tyyppisertifikaatti: EASA SAS.A.085 Valmistaja: Eiriavion OY Purjelentokoneen tyyppi: PIK-208 Valmistenumero: Rekisteritunnus: OH-607 Moottori: Rotax 501 MK-TW 3187, valmistenumero: Potkuri: Hoffrnann HO 11 -t27 B 87, valmistenumero: B Lentokelpoisuutta hallinnoivan organisaation nimi ja osoite Nimi: Jari Korjus Postiosoite: Pohjoinen Tullitie 8, Loviisa Puhelin: Siihkdposti : j Huolto-ohjelman tunnus, julkaisupiiivii ja muutostaso Tunnus: HO-PIK-20E-OH-607 Julkaisupiiivii: Piiivitystaso: Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation vakuutus: Sisiilto Lentokelpoisuuden hallinnoijana vakuutan, ettii ilma-alusta tullaan huoltamaan tiimiin huolto-ohjelman mukaisesti, ja ettii huolto-ohjelman ajantasaisuutta valvotaan ja huoltoohjelmaa piiivitetiiiin t?issii asiakirjassa kohdassa 5 kuvatulla tavalla. Loviisa /t Jari Kodus Sisiillysluettelo sijaitsee sivulla numero 3. Voimassaolevien sivuj en luettelo : Huolto-ohjelmaa piiivitettiiessii kaikki sivut uusitaan. Ne merkitiiiin tiimiin huoltoohjelman tunnuksella, piiivityspiiiviim?iiiriill?i sekii juoksevalla revisionumerolla. Viranomaisen hwiiksvntiimerkinndt: Oe)uo, 27. f. '2-o // /4 /'<t"'4 /zu-'-tz-h-'t't- / DTR"I*.* Revisio iriiff'n 7s

3 HO-PrK-20E-OH-607 3(r 8) Sisdllysluettelo 1. t.l r t.t r.t l.l.l t.l.r2 l. l.l3 t.t.t r.t.l r Otsikko Yleistii Huolto-ohj elman perustiedot Ilma-aluksen tiedot sekii tiedot voimalaitteesta Lentokelpoisuutta hallinnoivan organisaation nimi j a osoite Huolto-ohj elman tunnus, j ulkai supiiivii j a muutostaso Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation vakuutus Sisiilt<i Huoltojaksot ja vuotuinen lentosuoritekertymii Menetelmiit huoltoj aksoj en j atkamiseksi Hyviiksyttlen muutosten p?iiv?iys ja tunnus Huoltohenkildstdn ennen lentoa suorittamat huoltotoimenpiteet Laitteiden, komponenttien j a varusteiden toistuvat tarkastusj aksot Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat toimenpidejaksot Ikiiiintyvien ilma-alusten erityisvaatimukset Rakennehuolto-ohj elmat tyhja Rakennehuolto-ohj elman voimassaoloraj oitukset Peruskorj ausjaksot ja osien vaihtamisjaksot Tyyppihyviiksyntiivaltion j a EASA :n lentokelpoisuusmddrliykset tyhj?i Huolto-ohj elman noudattaminen Huoltokohdeluettelo Ohjelman perusta slvu ) 5 5 ) a J. Muutokset Sallitut poikkeamat huoltojaksoista Huolto-ohj elman sisiilldn tarkastaminen Luotettavuusohjelma Muu huomioitava Omistaj an edellyttiimiit huoltotoimenpiteet Kansalliset miiiirdykset Liitteet l

4 HO-PIK-20E-OH-607 4(l 8) I Huoltoj aksot j a vuotuinen lentosuoritekertymii Ilma-aluksen huoltoj aksot ovat: -viikottainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.2) -kuukausittainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.3) -vuosittainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.4) Vuotuinen lentosuoritekertym?i on noin 120 tuntia, +/-25oh. I. 1.7 Menetelmiit huoltojaksoj en jatkamiseksi Huoltoj aksoj a ei j atketa Hyviiksyttyjen muutosten piiiviiys ja tunnus Revisiotaso Pfliviiys Piiivitefyt sivut Piiivityksen aihe I -18 enslmmalnen julkaisu Piiivityskuittaus I. I.9 Huoltohenkil<istdn ennen lentoa suorittamat huoltotoimenpiteet Ei ole. I.l.10 Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat tarkastusjaksot Laitteet: Laite Jakso Tarkastustapa Ohieet Moottori R50l ensimm.2h maakoekiivtt<i Rotax l0Rl Komponentit: Komnonenffi Jakso Tarkastustana Ohjeet Kaasutinkotelo, 25hl50Wlv silmdmiiiiriiinen Huolto-ohj eki4a kansi ia imuverkko Adnenvaimennin 25W50hlIv silmiimii?iriiinen/ Huolto-ohj ekiqa k?isin kokeilu Pakonutki 25h/50h/lv silmiim?iiiriiinen Huolto-ohiekiia Kiivnnist nmootton 50h/1v silmiimiidriiinen Huolto-ohiekiia Kiiynnistinmoottorin 25h/50h/lv kiisin kokeilu Huolto-ohj eki4a kiinnitvs Kiiynnistimen hammaspycird 25hl50Wlv silmdmiiiiriiinen Huolto-ohj eki4a Varusteet: (mik?ili toistuvia tarkastusj aksoj a) 25.0s.2011

5 HO-PrK-2OE-OH-607 5(l 8) 1. I. I 1 Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat toimenpidej aksot Laitteet: Laite Jakso Toimenpide Ohjeet Potkuri 50h/100h/12 kk huolto Hoffrnan Manual E.0l Moottori ensimm. 10h huolto Rotax SB R1 5h/t2,5h/25hl1vhuolto Rotax l0Rl 50hl2v huolto Rotax SB R1 100h/3v huolto Rotax SB505-0l0Rl l50h/5v huolto Rotax l0Rl 300h/6v huolto Rotax R1 Moottorin suojavoitelu: katso kohta 4. Komponentit j a osakokonaisuudet: Komponentti tai Jakso Toimenpide Ohjeet osakokonaisuus L'Hotellier pikaliitin lvl500h tarkastus ja mittaus L'Hotellier IMA No Rev.E03/94 Moottorin kiinnitys 25W50h/lv huolto Huolto-ohj eki4a ia ootkuriakseli Polttoainei iiri estelmii 25h/50Wlv huolto Huolto-ohiekiia Siihktiiiiriestelmii 25W50Wlv huolto Huolto-ohi ekiia Varusteet: (mikiili toistuvia toimenpidej aksoj a).l. 2 Ikiiiintyvien ilma- alusten erityisvaatimukset Valmistaja ei ole miiiiritellyt. Omistajan edellyttiimii erityistarkastus, katso kohta 7.1. l. l. I 3 Rakennehuolto-ohjelmat Ei ole. l.l.l4 Ei koske Rakennehuolto-ohj elman voimassaoloraj oitukset Rajoituksia ei ole. I. 1. I 6 Peruskorj ausj aksot j a osien vaihtamisj aksot Laite tai osa Jakso Toimenpide Ohieet Sivuperiisinvaijerit 1a tarkastus/ tarvittaessa vaihto IH piiiitds DNro 6176/

6 HO-PIK-20E-OH-607 6(l 8) l.l.l7 Tyyppihyviiksyntiivaltion viranomaisen ja EASA:n lentokelpoisuusmiidriiykset Ilma-alusta koskevat Miiiirlivs Sisiiltii Toimenpide/viite IH M12OO Polttoaineletkut Huolto-ohiekiriaan I 983 IH M Potkurinnapa Huolto-ohiekiriaan I 990 Moottoria koskevat: Potkuria koskevat: Laitteita koskevat: Ei ole. Ei ole. Ei ole. Komponentteja koskevat: Ei ole. Varusteita koskevat: Ei ole Ei koske I 9 Huolto-ohjelman noudattaminen Huoltot<ii ss?i tullaan noudattamaan tylppihyvdksynniin haltij an huolto-ohj eiden mukaisia menettelyj ii j a keytantojii..l.20 Huoltokohdeluettelo Huoltokohteet mii?iriiytyviit liitteind olevien huoltolistojen ja -ohjeiden mukaan. Huoltotehtiiviit suorittaa hyv?iksytty huoltohenkil<ist<i. a. PIK-2OE huolto-ohjekirja , revisio , sivut 8-14 b. Rotax SB Rl ( ), sivu l5 c. Hoffinann Operating and Maintenance Manual E , Edition 8, Feb.2002, sivu 16 d. L'Hotellier IMA No , Rev. E, F,03194, sivut OHJELMAN PERUSTA Tiime huolto-ohjelma perustuu ilma-aluksen, sen laitteiden, komponenttien ja varusteiden valmistajien ja tyyppihyviiksynniin haltijoiden huolto-ohjeisiin. Huomioon otetaan myds ilma-aluksen sekd sen laite-, komponentti- ja varustevalmistaj ien tyyppihyviiksynt?ivaltioiden viranomaisten miiiiriiykset

7 HO-PrK-20E-OH-607 7(18) 3. MUUTOKSET Kohdan 5 mukaisen tarkastelun johtaessa muutokseen huolto-ohjelmassa, tulee muutos hyviiksyttii?i ilma-aluksen rekisterdintivaltion viranomaisella. 4. SALLITUT POIKKEAMAT HUOLTOJAKSOISTA Huoltojaksojen joustot noudattavat Ilmailumiiiiriiyksen AIR Ml-5 kohdan ohjeita huomioiden kohdan rajoitukset. Ilma-aluksen, sen laitteiden, komponenttien tai varusteiden valmistajat eiviit ole antaneet omia jousto-ohjeita tai raj oituksia j oustoihin. Moottorin suojavoitelu, suoritettuna Rotax Rl kohdan 3.4 tai kumotun Ilmailutiedotuksen AIR T8-8 ( ) mukaisesti, jatkaa moottorin kalenteriaikaan perustuvia huoltoj aksoj a sillii ajalla,j onka moottori on suoj avoideltuna. 5. HUOLTO.OHJELMAN SISALLON TARKASTAMINEN Tiimiin huolto-ohjelma ajantasaisuutta valvotaan vertaamalla huolto-ohjelmaa ilmaaluksen, sen laitteiden, komponenttien ja varusteiden valmistajien tai tyyppihyv?iksynniin haltijoiden sekd ndiden tyyppihyviiksyntiivaltioiden viranomaisten ja EASAn antamiin voimassaoleviin ohjeisiin ja miiiiriiyksiin ennen kunkin huollon aloittamista. Huolto-ohjelman ajantasaisuus tarkastetaan kuitenkin viihintiiiin kerran vuodessa. 6. LUOTETTAVUSOHJ ELMA Ei koske 7. MUU HUOMIOITAVA 7. I Omistaj an edellyttiimiit huoltotoimenpiteet Toimenpide Jakso Peruste Ohieet Eritvistarkastus ensimmiiinen 3000h AIR M6-1 AIR T6-I Eritvistarkastus seuraavat 1000h AIR M6-I AIR T6-I 7.2 Kansalliset mii?ir?ivkset Noudatetaan OPS M8-7 mii?iriiyksen vaatimuksia, huomioiden vaaditun varustuksen vaikutus huolto-ohj elmaan rr

8 HO-PrK-20E-OH-607 8(l 8) llma-alus (1/7) LIITE 1 ( a1 r.2.t IIUOL?O- JA TARI(ASIUSLTSTA Llrrrn huorrutulrct vlttteevat huotto-ohjrlrll.n llttorn. l:o Toirrnpldc floot t or in llt3tdtunnlt?0ti0rr lluon. 1 lertlrte poclurin pulttlon llrcyt tr vrrlfreur lrngrlle Huor,2 2 terterbr lavat ia lrpoirn hcltto, Trrlertr pothrripy6rl Je hrnnrrtur f,uor.3 { lartlrte poekurlpy6rln lrrlrrlvllyr Xuor.l iuor, t, 5 Basvrr riinnityelmlrrl (loo tunain vllcln) Tcrkastr hamrrhlbnet lunto Jr. terkiste rcq llrctr t X X Tarlartr vctopyilrl jr herrrrlur Trrlarta vctopyltrln lolitusl.vtr, pultli jr vrriietutrct 'l roottolr lerllete onho rcrkhcj! vuodoirtr (getolaeru Jr polttoelrtc). publlrte roottorl tttdarn rtlttn anoau aildrn huo l, totolrrnpi t ridc n auor I t G.rrirtr'. Trttrr!..oottorin Jtllhdytyrlenrvr jr i lunohj rurlrvyt tarkrrte tarrutlulotclo, lnnel jr iruvcrll.o Uuor.6 lluor.? '3 a 5 Trrlartr krrpitrrrlo je cyllntcrtt Terhlrte ttontn gulttlel Lircyr (enrh.25 h boolto)?rrkrr le puol ipu.r i 33tr3e.ntt i i I i t X X f,uor. I \. FIE'I 6 uv lrrhrr le puol ipurl I tutrekeniari -/ t1

9 HO-PIK-20E-OH-607 e(18) llma-alus (2/7) LIITE 1 ( a) flgoi, N:o To I n:npldc.25 50? Trrkorts lytytystalttciden euojeukrcn kunto I Tlrlarta 6ytytyapuolat [uor.t lluol.9 I lo ll Yrlhilr Eytytystulpat (12,5 tunnln vfllein) farliatr lyt!ttyehiliti6iden vairennin Trrl.aetr roottorin hetliotetaittect je leapel lt t2 Tcrlrrtr r ilhk6 jobdot l3 PubdIaEr -regneettokotelo llr j ct J* ketkoj lcn f,oor.lo Huor.lO Euor. I 1 Itb r5 l6 tt tarlrstc hatkoiien htrjst trrlirta Ittttykscn ajoltus Trrleete veuhtigydrt jr hrrnrrkehl Tarkartt llncnvelrcrrnln' hl lnnitte. vrhcrulnhutlr ja Jouert l8 l9 20 2l TrrLenta patoputltl Tarlrrte tlynoitt inroottori Tarhacte tlynnlttircn hl lnnltyr Jl ethtfiheepc I i r Tertert r tlynnlrt iron brrtlrpy6rl >< iloorronri frriirtls JA?o?turlArsf,L'l Uuor. I t I 2 3 lerlrr3r pothutltlrcll ir htlnnltytrrt Tar},irto. ptl ttlen llrcyr rert,eltr roostorldylon Jr rl lnnltytrct Tartrl!. roottorin vrilcnnlnlurlt lluor.lt { terlerte noreo*onei lto t 6 tarhertr e.rroutveijrrl je rrn tiianity Jr tlrlrtl trrsittr.tt. lrthrrtr roottofin rlrlutlo

10 HO-PrK-20E-OH (18) llma-alus (3/7) LIITE 1( a) f,uol. ll!o Tc lrcap ldc 2S t0 Euor.l4, TrrllrBr Potkrrlietru I lertrctt noottorltilrn luukut f,uor,l! 9 Puhlirre ja voltrlo roottorin ttoa tohonr Irto j e luuklur:lap I rrl (f00 [unrin ulleiu] X?OLITOA IIEJNRJ ESTEtrrT I ftrlaat. lctkuf, kllnnityleet' llttuotltfutllrt Je llittlnct 2 Tarleate polttorincporpon hllnnltyhr:t ja lrepcllt l vr Ihde pol t toel'ne luodet ln t lrrter3a polttosinchrnc jr Sfbiennyrvecltltti t trrlrftr porrt!oeioetanlli Jr ttytt6- j lricrtelul je buohotinjtrjrrtclat 6 Terkat Be polttorlueetl1"ltro rthliiirri I I I tann[r ' slttr0jnn.trsrell{l I trrlrtgr elctu je terhlcta ncltcpjnte 2 Tlrkecte akun huohorinjlrjertelnl. 3 Puhdietc ehku f r lcotelo 4 letheetr ahun nlvec ja ktlnnitya, ' trrteeta johdot, tttlirtt, rrletlr:t Jr nevrt lluor.16 f,uoltot jlf tcrr trtltttetitn roottorln tcirirtr toetfytllln. 2s

11 HO-PrK-20E-OH-607 l l(18) llma-alus (4/7) LIITE 1 ( a) Yl lhortaiu Puhdlttr ohjrrro jr lrrtutclinctuilu gelyrtl ja htckrrta rrlr. pelyahurll le. S.t.t Iuul'aulittain '- tee huolelllnra pllvlterhrtur terkaetr toncea ' lujltmuovlrrkrntrrt'crltyirceti t I run8,or.r pobjr, tcllnrltuk,ut, kuorl le Lrrricr lilrr- I rrur.t riir:n'jlti0rrunrn tekrpuolcltr jr riruvehrriaa li ittyrltobtr trrteste laittlcn JfrJcrtrlrlcu rfljtrct lr tirta terlarte lcrlirungon ohjrlnrchrnltrl, leotojarrut, tclinr je LritLi liinnityahorvrttcct - trrlrlte v3rltcnllt, Yrrrlatu, Gttol rllrcn rlrlln ole plfusyt vetgx. - guhdirtr ja voltrk hrnuorpybrl t.. etienaukeinct buoltotcrtlilcf loatrn rrtkrpllvllirj ern t1

12 HO-PrK-20E-OH (1 8) llma-alus (5/7) LfITE 1 ( a1 f.3,1 Tuorlrtrln?rrlrttr Lolo lonccn lujltcruorlrricntcct. tr{}olrcrtl on rtytl lllnnl ttll huomlotr llireraurolhln (htl}'cnet] Jr rulltrr olcvl ln hrlkcarllo. iotle oelt (rchdollirtrtf) rrtlllnl ralrnttcn'vaurioisu:lrctte. lerlercr 1.".!oldcn jr lrrlcrien vilykret, Joldcn tulrr olle pl.- ncnlt ttfu O.l r!e Yeihda lerkcrlt tervitt.g.rr. Pohdlrtr fa voitclc tuyer"e {.2 'xhttll rcrtltyt tobdrt. lerll.rtr vllytrrt. Ioitela "o"rlle rrrtityt ltehrlt lr r.rrnrc tlytthllll nivcllsekrricn volteluun trrtoltattor rrrvepurirtiotr jr trrvittalrrt jetltovrrtte. f,rrrrnr ruorltclleen ttytcttlvllrl rolybdarnlrulfl ldtpttolrte rercliinia. failki tengonpllttcct jr plloar liutulrrhcrclrtr ovrt ruovipintelrir civlttl trrvltat ruoalttrlrtr huoltoa. Lirlaincpitolrten raralllnlrn tlytti or nllrel ehdottor.rti hlel l"'t ty - Tertaecr eivuperxrlnytijerrldcn lunto ao'fcrulrtr plirtllo te cteakln polthlcn tohdllte. Telhdr 1000 lcntotunoia vxlcln. - tattaete tinrurlytllrrn, pytrljtrrun, Jrllapolhiricn riirtojsrjcctehlo, llaartolnotn fr rerltrnl}.lrn llytt6ttcl,antgricn je -teeprl lcl lun!o.. - rerkarte lc yoltclr hlnaurlytllr. * geihda tai pcruclorlrr tyttln 2000 l:nnjn trl I ruodtn rllsln. - rerteetr te'tkutcllrccq rrl:nocr pflrljrrru. lrrhrlt je trllnrlsukut. Trrlrrtr lettutrilnrcn kf;ttollofrl vtlyr - Sa cl rr. otla yll lo rr (tello: lullteruttor.tt) lrrlrrte. cttt polrlnlvcl or 1i:vtrtl rriklrlrtcttyn!, lun trllne ort uloalrjk{ttuna, frrbrtr, rttl pyllrttuukhujes Jr pyurlo vlllul or ylhlotlln l0 nr tllea trllnrro ollrrlr lulittunr tlrlrrentooo

13 HO-PIK-208-OH (1 8) llma-alus (6/7) LffTE 1 ( a1 l lftli loncctar on jouritrttu lrrkutcl{nrr jour{lratct roldeen trrhltar po ir crrr l ll j ous i e ruof rara puti l. -?rrkrrtr tannutpyd.rl. -?uhdiatr strf!tircn Jn dynaelircn pnlncen finj.t rrlrlrpeierlretlr (0.3 tp/cnz) prinril,nllle. Dynerminen prirccn llojerrr ruoritcllarn llytrttlttlri er[1. ruton pol ttorlncleghurnodrtintr. lrrlrrtl auldeq latkulinjojrn tiircyr. larlirtr objeirplntojrn tulrrlllkkcat lentoklrlhlrlrn nr*,rirc*t i. - Trrtr*td vcriprfnolrrtirltll0t ja puttlrtoo je liitortrrr l{iveyr. - Jouecn totorirnn Jlllcen rltdttlln lrntojrr.rtt yhli lcrrrllrrn lrroittrrrtlr toircn ty6otltrnlo. l,ult.osoiaea tulcc ollr tutltcvl (no'in loot). Luttiuturlrcn tlldrtlln Jrrrutotrlon rlrllll olrvdltr ttuototrngortr rrrlrelll lulhoruttcrlt ia pylrltthlt tt crntor n. 2O-fOo hrrrl,lraa. llolrrtlrtr pllrtl on oitorlltiret hlrrteat, nuttr nousu on ctrl. tliklll trnko ejeo- 3uu lilbr toirctn leitrrl tlytyy lr prleuttrr lrrrkellc ir luorlttu lrrlcr rllt,d ir:qitfrr.llr tolnrn plt ja pydritthllld, ttrc trntoo ptltettl. Lultovohln rinitolrirckrt otktan Jrrrun on tulkeuduttllvf noin t n Gnncn?tierrtr, IlyttGvlvsr jr rrjolttir n vlliltl (ohjrrror.l) on oltrrr noin 3-5 nr vfll. - trttlrtr objitollnjojcc.yllylret, Jotlr elvst rla ollr frurtrr t Luio t, Rorteurpctlrln r) truvl luh,ittuna + t rrn b) :y6nt0trnho lutlttuur t I rr

14 HO-PrK-208-OH-607 l4(1 8) llma-alus (7/7) LIITE 1 ( a1 2. Lelpatr ttuv! jr laiptavlpu luhit3ttnu T 5 rr laippojen vlliltt f 2.5 n lriprn Jr riivrkkrcn vttlllt? 2,t rr rolclpie puotle pollleutttrrn tbtfrilre lliesn ruunteen Hifll I vllytrrt ovrt.sutcrnlrt tai lirrjrrra ot I itrllirtr kitherr rti on ctlvitcttlvl fr kulutut of. vr[hdcttl?t. - Veurlol.tuncet nralitohdet on lutltcruorlt roofrr.lretrl frlkettiyr sthirr:lln vuoilttrin. - Trrlartr verl- Ja prlocrcllt (lotro luve tl.l) - Icr erienrutalnrn huottonrrkinth kancen nitkeltivllrirjeen. lluollautust Kqn ohjaaton lrttlr on.t rrrretc$ trrtrrtr ohirintco je hrtllqrelrltteidtn veprr liikr, llmailulaitoksen pddtos Dnro OH Jdrvenpd6n llmailukerho Tarkasta sivuperdsinvaijereiden kunto vuosihuollon yhteydessd. Tarkasta pddtteet ja erityisesti vaijerit polkimien S-mutkien kohdalta. Jos yli 1/3 vaijerin paksuudesta on kulunutai vaijerista on katkennut sdikeitii, niin vaihda vaijerit uusiin. Liitteen 1 kappaleessa 'MOOTTORI' kohteet 3-5 ja kohteet 7-16 tulee huoltaa noudattaen huolto-ohjetta Rotax SB R1 (liite 2). 2s.0s.2011

15 HO-PrK-20E-OH-607 l 5(l 8) Mooftori LilTE 2 ( b) 3.3) malntenanceechedule ll Th subsequent meintenance schedule replaces lhe time schedules in the relevant maintenance and ll overhaul manual6 ol the atfocted gnglne types: 3.3,'l ) Checke & $rorld Gchedul CluBltsrl n rq bdr cer b aaa ntbt c ndlargr ilryewrhhi.tdtuahlmlm MAY04rh2007 Copyright - ROTAXE at ewy shsdrled mintgnan4 a p.gnbhl.nd d.lly Intp ctlon rhould b! ca..ied oul lnd rller ev6ry odsmnl ol ge!ka(t) ch ck ol rurt on stad!...lsr, saual chock ol cylinder, qdhdcr hlad llnr rod plrton condilion by mmving the txhau8l manllold 4) rl& ellar any dffigr 5) lccodino lo inskuclbm ol matulactuer 6) woar limlt 30 Rapdr Marud t) us o.rly dl wilh hniu ng p.op dis a) cn lnc tyqt 276 6ll 9) il rusdle crg. E inllllhd 10) 6nd ulo ov!.sr? pilioro il ng3sry I l) and whgnm, nsgstary 12, only on lngln"r cqliped ullh doompgs$. g sb R1 sb-53s-o09 R1 pag 4 of

16 HO-PIK-20E-OH (18) Potkuri (Hoffman) LIITE 3 ( c) hour inspection WARNING Before performing any work on the propeller follow the safety precautions given in the flight manual Same as daily inspection from para through WARNING Do not loosen the bolts while performing the next step Check torque of hub bolts by, applying the necessary torque only. Lock wire bolts again. Recommended torque values for dry threads: M Nm ( inlbs) 3/ 8-24 UNF Nm inlbs M Nm ( inlbs) 7 I UNF Nm inlbs M 1O Nm ( inlbs) 1 l2-20 UNF Nm inlbs Observe information on the sticker on the propeller. Use additional torque for the stop nuts, as required. Torque bolts crosswise. Chapter 4 4-o Owner's Manual No. E Edition Feb.2OO hour inspection Same as 50 hour inspection. Check track of propeller according to para Annual inspection Same as daily inspection from para through para CAUTION Propeller installation is subiect to an immediate inspection by a licensed engineer While performing the annual inspection of the aircraft it is recommended to remove the propeller from the mounting flange. This is in order to check the normally not visible hub parts for deformation, cracks or paint damage. The wooden core should not be visible. The paint damage has to be repaired. Install propeller following the procedures given in chapter rr

17 HO-PIK-20E-OH (l 8) L'Hotellier liitin (1/2) LilTE 4 ( d) DO(:itrEifT li ir llo : :o. 01 rust?uclrors FoR Tru tdlttrrerfl$ce I sog-a LrUOlELtrIEB tlltr -'UlD SUML itollt'ifg \ 2 - letlodlcll CIECI Durlng th. rnnslt vlris oa no lrttr tbrn rvrry poo fltglt hourrr 1! lr n.c..3rr? to vrrtfy belk rnd rivrtr rr lollorr r 2.1. rlte ottedt of l8t arrg r*lo tll lottttro - chrcl, tb.g thr bell pvr fnr of tstctlon polnt. - ch.ch th. rngulrr dtrptecrlrnt. - Chrclc thrt th.8r tr no crecl.t th. brtr of th. brll t.2.!n& 3Pllltcttf (t.. ftg. 2) thr vrrittlon batrd.rn rvrrel nlturel of thr brll dtantaa Durt noc rrclrc o'l m. tblr chrcl rin lr to d.t.ct rn rbnornrl brlt errr. l.3i lll& ItfEfD '!tci lfo thr.rd durgr t r eccrptrblr. Ituslng Kerrably thr colles Durt b. prrfrctly..t on ltr bur. lt tt orndatotl to tl,r th. brll tn po.ltlon'rrlth en rdrqu.etr tocllng drvlcr. e.l. tl nttf. VltUfL CECI No drforurgion or ptnnlng tn bell locrtlon os ln tbr locktng drvlcr t.rt 1r.ccaptrbl.., 2.3. CECA O? 3tE LrrX lelwaeil DRIVE IOD ttto SXtVlr. ln tht crrl of en rdjurerbh rutvrl, vrrlty Ehrt, th. Ilnk brtyron ' rrtvr rrd drtvr rod le ttght end prolnrly ncund by rh.d.gurt. loeklng d.ytc SrrglL ltgl oltllllot clecx lart or loclrr : no clraplng, dur Eo ortdrtlon or othar rlrlon, tl eccrltrbh. Il rtt.r thcr vrrtttcrtlonr, on of th. rbovr chrct^lr out of tolrrrncr, lt tr lndetory to r.phc. bolh brii rnd rrlrrl. nrrgthrlrrr lt Ir rrcmondrd C,o nplrcr thtr rrrably rvrry lo yrerl oa.vaat!o0o fltght horr rr

18 HO-PrK-20E-OH-607 I 8(18) L'Hotellier liitin (2/2) LftTE 4 (1.',,.20.d),,a., rlc. 2 la-bl<qt nr : -RED.: BE PACE:2 DATE:O!,9I lnd. : E

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 muutostaso 0 04.08.2009 sivu1/13 1. Sisällys Sivu Kappaleet Sisältö 1 1 2 3 4 5 Sisällys Kohde Käyttö Vastuuhenkilö Ohjelman tarkastukset 2 6 7 Toiminnan kuvaus Muutokset Huolto-ohjeeseen

Lisätiedot

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009 Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta Seinäjoki 16.1.2009 EU asetukset ja sen liitteet» Perusasetus 216 / 2008 (uusi)» yhteisistä siviili-ilmailua

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset

Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset 1 (12) Antopäivä: 20.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 31 ottaen huomioon kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liite

Lisätiedot

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi

Lisätiedot

EFHK - HELSINKI-VANTAA

EFHK - HELSINKI-VANTAA AIP SUOMI / FINLAND EFHK AD 2.1-1 EFHK AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EFHK - HELSINKI-VANTAA Ensisijainen kansainvälinen lentoasema (REF AD 1.4) Primary international

Lisätiedot

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE 1.8M TOWED DRUM-TYPE AERATOR 1,8 M HINATTAVA RUMPUTYYPPINEN ILMASTAJA MAN 4164028-FI Rev. B 01-2010 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös MALLI: 744317A RENOVAIRE OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE RENOVAIRE IMPORTANT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö... 9

Lisätiedot

Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI

Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 FIN VAROITUKSET / VAROITUSMERKIT VAARA Jos tämä laite kytketään väärin, seurauksena voi olla vakava tapaturma tai tulipalo.

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 1. YLEISTÄ 1.

GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 1. YLEISTÄ 1. AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. YLEISTÄ 1. GENERAL 1.1 Siviili-ilma-alusten tulossa, kauttakulussa, lähdössä

Lisätiedot

SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI

SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI Z 77-20S800T00001 SL-D800BT CD RADIO WITH BLUETOOTH RADIO/CD-SOITIN BLUETOOTH-VALMIUS OWNER'S MANUAL MODE D EMPLOI KÄYTTÖOHJE MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING

Lisätiedot

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti 140 52/2013 LIITE A5 II Merityösertifikaatti (Huomio: tähän todistukseen on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus) Perustuu merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen,, (jäljempänä

Lisätiedot

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC 4136606-FI Safety & Operation Manual Turva- ja käyttö- opas HR 9016 Turbo rotaatioruohonleikuukonehr 9016 Turbo Rotary Mower 70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530

Lisätiedot

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50 Käyttöohje Elektroninen kassakone QMP 8/20/2/50 Oy WiKe ab Hitsaajantie 7 / 0300 KARJAA Puh.09-23627 Sähköposti: wike@kassapc.fi Kotisivu: www.kassapc.fi Arvoisa asiakas! Yhtiömme puolesta haluamme toivottaa

Lisätiedot

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 St,OiCil ATOffiE!(MNE}{ SEURA.ATOTEKNTKA SAUSGPET Hil.AND ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 Sis6lto: NUCLEAR FUELS AND RADOACTVE WASTE EsitelmH ATS:n kokouksessa 1973-09-27 K.H.Lieser FUUSOTEKNOLOGAN NAKYTAT

Lisätiedot

/Tr. u7;; /7. Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq. - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen

/Tr. u7;; /7. Sap.jd zo/y Dnro 3 vq. - vesiosuuskunta toimiijo vapaaehtoisuuden pohjalta siitdkin huolimatta, ettd sen Nurmijdrven kunnalle TEKNINEN I.ALTTAKUNH Sa"p.jd zo/y Dnro 3 vq /Tr. u7;; /7 Asia: Perttulan vesiosuuskunnan toimialue Kuuleminen: Perttulan vesiosuuskunnan toimialuetta ei tulisi vahvistaa seuraavin

Lisätiedot

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE XWS004 METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 Muutos 3 26.1.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ULTRAKEVYIDEN LENTOKONEIDEN LENTOKELPOISUUS, VALMIS-

Lisätiedot

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö 21.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali

Lisätiedot

Lentotekniikkalaitos, valvojana DI Jorma Nokkonen

Lentotekniikkalaitos, valvojana DI Jorma Nokkonen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Lentokonetekniikka Opinnäytetyö ILMAIILULAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET LENTOTEKNILLISEN TOIMINNAN DOKUMENTOINNILLE Työn ohjaaja: Työn

Lisätiedot

AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 2. LUMENPOISTOMENETELMÄT 2.

AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 2. LUMENPOISTOMENETELMÄT 2. AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 AD 1.2 PALO- JA PELASTUSPALVELU SEKÄ LUMENPOISTOMENETELMÄT AD 1.2 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli Käyttöohje 0558007007 10 / 2007 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Lisätiedot

faksin käyttöopas fs-c2126mfp

faksin käyttöopas fs-c2126mfp Faksin käyttöopas FS-C2126MFP Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Lue tämä käyttöopas ennen faksin käyttöä. Tässä oppaassa ja faksissa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

KILPAILIJAOHJEET. 1. Kilpailusta yleensä 1.1 Kilpailunjohtajan puheenvuoro 1.2 Ohjelma, aikataulut sekä reitti

KILPAILIJAOHJEET. 1. Kilpailusta yleensä 1.1 Kilpailunjohtajan puheenvuoro 1.2 Ohjelma, aikataulut sekä reitti KILPAILIJAOHJEET 1. Kilpailusta yleensä 1.1 Kilpailunjohtajan puheenvuoro 1.2 Ohjelma, aikataulut sekä reitti 2. Tärkeää tietää - Ennen kilpailua 2.1 Vanhat nuotit 2.2 Rengassääntö 2.3 Kilpailunkulku 2.3.1

Lisätiedot