oh-607 EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE r(18) HO-PrK-20E-OH-607

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oh-607 EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE r(18) HO-PrK-20E-OH-607"

Transkriptio

1 HO-PrK-20E-OH-607 r(18) EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE oh-607 Tiime huolto-ohjelma noudattelee EASA Part M AMC M.A.302 mukaista jiisentelyii. Kappaleidenumerointi vastaa mainitussa ohjeessa kiiytettyii numerointia

2 HO-PIK-20E-OH-607 2(l 8) 1. YLEISTA 1.1 Huolto-ohjelman perustiedot Ilma-aluksen tiedot sekii tiedot voimalaitteesta Tyyppisertifikaatti: EASA SAS.A.085 Valmistaja: Eiriavion OY Purjelentokoneen tyyppi: PIK-208 Valmistenumero: Rekisteritunnus: OH-607 Moottori: Rotax 501 MK-TW 3187, valmistenumero: Potkuri: Hoffrnann HO 11 -t27 B 87, valmistenumero: B Lentokelpoisuutta hallinnoivan organisaation nimi ja osoite Nimi: Jari Korjus Postiosoite: Pohjoinen Tullitie 8, Loviisa Puhelin: Siihkdposti : j Huolto-ohjelman tunnus, julkaisupiiivii ja muutostaso Tunnus: HO-PIK-20E-OH-607 Julkaisupiiivii: Piiivitystaso: Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation vakuutus: Sisiilto Lentokelpoisuuden hallinnoijana vakuutan, ettii ilma-alusta tullaan huoltamaan tiimiin huolto-ohjelman mukaisesti, ja ettii huolto-ohjelman ajantasaisuutta valvotaan ja huoltoohjelmaa piiivitetiiiin t?issii asiakirjassa kohdassa 5 kuvatulla tavalla. Loviisa /t Jari Kodus Sisiillysluettelo sijaitsee sivulla numero 3. Voimassaolevien sivuj en luettelo : Huolto-ohjelmaa piiivitettiiessii kaikki sivut uusitaan. Ne merkitiiiin tiimiin huoltoohjelman tunnuksella, piiivityspiiiviim?iiiriill?i sekii juoksevalla revisionumerolla. Viranomaisen hwiiksvntiimerkinndt: Oe)uo, 27. f. '2-o // /4 /'<t"'4 /zu-'-tz-h-'t't- / DTR"I*.* Revisio iriiff'n 7s

3 HO-PrK-20E-OH-607 3(r 8) Sisdllysluettelo 1. t.l r t.t r.t l.l.l t.l.r2 l. l.l3 t.t.t r.t.l r Otsikko Yleistii Huolto-ohj elman perustiedot Ilma-aluksen tiedot sekii tiedot voimalaitteesta Lentokelpoisuutta hallinnoivan organisaation nimi j a osoite Huolto-ohj elman tunnus, j ulkai supiiivii j a muutostaso Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation vakuutus Sisiilt<i Huoltojaksot ja vuotuinen lentosuoritekertymii Menetelmiit huoltoj aksoj en j atkamiseksi Hyviiksyttlen muutosten p?iiv?iys ja tunnus Huoltohenkildstdn ennen lentoa suorittamat huoltotoimenpiteet Laitteiden, komponenttien j a varusteiden toistuvat tarkastusj aksot Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat toimenpidejaksot Ikiiiintyvien ilma-alusten erityisvaatimukset Rakennehuolto-ohj elmat tyhja Rakennehuolto-ohj elman voimassaoloraj oitukset Peruskorj ausjaksot ja osien vaihtamisjaksot Tyyppihyviiksyntiivaltion j a EASA :n lentokelpoisuusmddrliykset tyhj?i Huolto-ohj elman noudattaminen Huoltokohdeluettelo Ohjelman perusta slvu ) 5 5 ) a J. Muutokset Sallitut poikkeamat huoltojaksoista Huolto-ohj elman sisiilldn tarkastaminen Luotettavuusohjelma Muu huomioitava Omistaj an edellyttiimiit huoltotoimenpiteet Kansalliset miiiirdykset Liitteet l

4 HO-PIK-20E-OH-607 4(l 8) I Huoltoj aksot j a vuotuinen lentosuoritekertymii Ilma-aluksen huoltoj aksot ovat: -viikottainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.2) -kuukausittainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.3) -vuosittainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.4) Vuotuinen lentosuoritekertym?i on noin 120 tuntia, +/-25oh. I. 1.7 Menetelmiit huoltojaksoj en jatkamiseksi Huoltoj aksoj a ei j atketa Hyviiksyttyjen muutosten piiiviiys ja tunnus Revisiotaso Pfliviiys Piiivitefyt sivut Piiivityksen aihe I -18 enslmmalnen julkaisu Piiivityskuittaus I. I.9 Huoltohenkil<istdn ennen lentoa suorittamat huoltotoimenpiteet Ei ole. I.l.10 Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat tarkastusjaksot Laitteet: Laite Jakso Tarkastustapa Ohieet Moottori R50l ensimm.2h maakoekiivtt<i Rotax l0Rl Komponentit: Komnonenffi Jakso Tarkastustana Ohjeet Kaasutinkotelo, 25hl50Wlv silmdmiiiiriiinen Huolto-ohj eki4a kansi ia imuverkko Adnenvaimennin 25W50hlIv silmiimii?iriiinen/ Huolto-ohj ekiqa k?isin kokeilu Pakonutki 25h/50h/lv silmiim?iiiriiinen Huolto-ohiekiia Kiivnnist nmootton 50h/1v silmiimiidriiinen Huolto-ohiekiia Kiiynnistinmoottorin 25h/50h/lv kiisin kokeilu Huolto-ohj eki4a kiinnitvs Kiiynnistimen hammaspycird 25hl50Wlv silmdmiiiiriiinen Huolto-ohj eki4a Varusteet: (mik?ili toistuvia tarkastusj aksoj a) 25.0s.2011

5 HO-PrK-2OE-OH-607 5(l 8) 1. I. I 1 Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat toimenpidej aksot Laitteet: Laite Jakso Toimenpide Ohjeet Potkuri 50h/100h/12 kk huolto Hoffrnan Manual E.0l Moottori ensimm. 10h huolto Rotax SB R1 5h/t2,5h/25hl1vhuolto Rotax l0Rl 50hl2v huolto Rotax SB R1 100h/3v huolto Rotax SB505-0l0Rl l50h/5v huolto Rotax l0Rl 300h/6v huolto Rotax R1 Moottorin suojavoitelu: katso kohta 4. Komponentit j a osakokonaisuudet: Komponentti tai Jakso Toimenpide Ohjeet osakokonaisuus L'Hotellier pikaliitin lvl500h tarkastus ja mittaus L'Hotellier IMA No Rev.E03/94 Moottorin kiinnitys 25W50h/lv huolto Huolto-ohj eki4a ia ootkuriakseli Polttoainei iiri estelmii 25h/50Wlv huolto Huolto-ohiekiia Siihktiiiiriestelmii 25W50Wlv huolto Huolto-ohi ekiia Varusteet: (mikiili toistuvia toimenpidej aksoj a).l. 2 Ikiiiintyvien ilma- alusten erityisvaatimukset Valmistaja ei ole miiiiritellyt. Omistajan edellyttiimii erityistarkastus, katso kohta 7.1. l. l. I 3 Rakennehuolto-ohjelmat Ei ole. l.l.l4 Ei koske Rakennehuolto-ohj elman voimassaoloraj oitukset Rajoituksia ei ole. I. 1. I 6 Peruskorj ausj aksot j a osien vaihtamisj aksot Laite tai osa Jakso Toimenpide Ohieet Sivuperiisinvaijerit 1a tarkastus/ tarvittaessa vaihto IH piiiitds DNro 6176/

6 HO-PIK-20E-OH-607 6(l 8) l.l.l7 Tyyppihyviiksyntiivaltion viranomaisen ja EASA:n lentokelpoisuusmiidriiykset Ilma-alusta koskevat Miiiirlivs Sisiiltii Toimenpide/viite IH M12OO Polttoaineletkut Huolto-ohiekiriaan I 983 IH M Potkurinnapa Huolto-ohiekiriaan I 990 Moottoria koskevat: Potkuria koskevat: Laitteita koskevat: Ei ole. Ei ole. Ei ole. Komponentteja koskevat: Ei ole. Varusteita koskevat: Ei ole Ei koske I 9 Huolto-ohjelman noudattaminen Huoltot<ii ss?i tullaan noudattamaan tylppihyvdksynniin haltij an huolto-ohj eiden mukaisia menettelyj ii j a keytantojii..l.20 Huoltokohdeluettelo Huoltokohteet mii?iriiytyviit liitteind olevien huoltolistojen ja -ohjeiden mukaan. Huoltotehtiiviit suorittaa hyv?iksytty huoltohenkil<ist<i. a. PIK-2OE huolto-ohjekirja , revisio , sivut 8-14 b. Rotax SB Rl ( ), sivu l5 c. Hoffinann Operating and Maintenance Manual E , Edition 8, Feb.2002, sivu 16 d. L'Hotellier IMA No , Rev. E, F,03194, sivut OHJELMAN PERUSTA Tiime huolto-ohjelma perustuu ilma-aluksen, sen laitteiden, komponenttien ja varusteiden valmistajien ja tyyppihyviiksynniin haltijoiden huolto-ohjeisiin. Huomioon otetaan myds ilma-aluksen sekd sen laite-, komponentti- ja varustevalmistaj ien tyyppihyviiksynt?ivaltioiden viranomaisten miiiiriiykset

7 HO-PrK-20E-OH-607 7(18) 3. MUUTOKSET Kohdan 5 mukaisen tarkastelun johtaessa muutokseen huolto-ohjelmassa, tulee muutos hyviiksyttii?i ilma-aluksen rekisterdintivaltion viranomaisella. 4. SALLITUT POIKKEAMAT HUOLTOJAKSOISTA Huoltojaksojen joustot noudattavat Ilmailumiiiiriiyksen AIR Ml-5 kohdan ohjeita huomioiden kohdan rajoitukset. Ilma-aluksen, sen laitteiden, komponenttien tai varusteiden valmistajat eiviit ole antaneet omia jousto-ohjeita tai raj oituksia j oustoihin. Moottorin suojavoitelu, suoritettuna Rotax Rl kohdan 3.4 tai kumotun Ilmailutiedotuksen AIR T8-8 ( ) mukaisesti, jatkaa moottorin kalenteriaikaan perustuvia huoltoj aksoj a sillii ajalla,j onka moottori on suoj avoideltuna. 5. HUOLTO.OHJELMAN SISALLON TARKASTAMINEN Tiimiin huolto-ohjelma ajantasaisuutta valvotaan vertaamalla huolto-ohjelmaa ilmaaluksen, sen laitteiden, komponenttien ja varusteiden valmistajien tai tyyppihyv?iksynniin haltijoiden sekd ndiden tyyppihyviiksyntiivaltioiden viranomaisten ja EASAn antamiin voimassaoleviin ohjeisiin ja miiiiriiyksiin ennen kunkin huollon aloittamista. Huolto-ohjelman ajantasaisuus tarkastetaan kuitenkin viihintiiiin kerran vuodessa. 6. LUOTETTAVUSOHJ ELMA Ei koske 7. MUU HUOMIOITAVA 7. I Omistaj an edellyttiimiit huoltotoimenpiteet Toimenpide Jakso Peruste Ohieet Eritvistarkastus ensimmiiinen 3000h AIR M6-1 AIR T6-I Eritvistarkastus seuraavat 1000h AIR M6-I AIR T6-I 7.2 Kansalliset mii?ir?ivkset Noudatetaan OPS M8-7 mii?iriiyksen vaatimuksia, huomioiden vaaditun varustuksen vaikutus huolto-ohj elmaan rr

8 HO-PrK-20E-OH-607 8(l 8) llma-alus (1/7) LIITE 1 ( a1 r.2.t IIUOL?O- JA TARI(ASIUSLTSTA Llrrrn huorrutulrct vlttteevat huotto-ohjrlrll.n llttorn. l:o Toirrnpldc floot t or in llt3tdtunnlt?0ti0rr lluon. 1 lertlrte poclurin pulttlon llrcyt tr vrrlfreur lrngrlle Huor,2 2 terterbr lavat ia lrpoirn hcltto, Trrlertr pothrripy6rl Je hrnnrrtur f,uor.3 { lartlrte poekurlpy6rln lrrlrrlvllyr Xuor.l iuor, t, 5 Basvrr riinnityelmlrrl (loo tunain vllcln) Tcrkastr hamrrhlbnet lunto Jr. terkiste rcq llrctr t X X Tarlartr vctopyilrl jr herrrrlur Trrlarta vctopyltrln lolitusl.vtr, pultli jr vrriietutrct 'l roottolr lerllete onho rcrkhcj! vuodoirtr (getolaeru Jr polttoelrtc). publlrte roottorl tttdarn rtlttn anoau aildrn huo l, totolrrnpi t ridc n auor I t G.rrirtr'. Trttrr!..oottorin Jtllhdytyrlenrvr jr i lunohj rurlrvyt tarkrrte tarrutlulotclo, lnnel jr iruvcrll.o Uuor.6 lluor.? '3 a 5 Trrlartr krrpitrrrlo je cyllntcrtt Terhlrte ttontn gulttlel Lircyr (enrh.25 h boolto)?rrkrr le puol ipu.r i 33tr3e.ntt i i I i t X X f,uor. I \. FIE'I 6 uv lrrhrr le puol ipurl I tutrekeniari -/ t1

9 HO-PIK-20E-OH-607 e(18) llma-alus (2/7) LIITE 1 ( a) flgoi, N:o To I n:npldc.25 50? Trrkorts lytytystalttciden euojeukrcn kunto I Tlrlarta 6ytytyapuolat [uor.t lluol.9 I lo ll Yrlhilr Eytytystulpat (12,5 tunnln vfllein) farliatr lyt!ttyehiliti6iden vairennin Trrl.aetr roottorin hetliotetaittect je leapel lt t2 Tcrlrrtr r ilhk6 jobdot l3 PubdIaEr -regneettokotelo llr j ct J* ketkoj lcn f,oor.lo Huor.lO Euor. I 1 Itb r5 l6 tt tarlrstc hatkoiien htrjst trrlirta Ittttykscn ajoltus Trrleete veuhtigydrt jr hrrnrrkehl Tarkartt llncnvelrcrrnln' hl lnnitte. vrhcrulnhutlr ja Jouert l8 l9 20 2l TrrLenta patoputltl Tarlrrte tlynoitt inroottori Tarhacte tlynnlttircn hl lnnltyr Jl ethtfiheepc I i r Tertert r tlynnlrt iron brrtlrpy6rl >< iloorronri frriirtls JA?o?turlArsf,L'l Uuor. I t I 2 3 lerlrr3r pothutltlrcll ir htlnnltytrrt Tar},irto. ptl ttlen llrcyr rert,eltr roostorldylon Jr rl lnnltytrct Tartrl!. roottorin vrilcnnlnlurlt lluor.lt { terlerte noreo*onei lto t 6 tarhertr e.rroutveijrrl je rrn tiianity Jr tlrlrtl trrsittr.tt. lrthrrtr roottofin rlrlutlo

10 HO-PrK-20E-OH (18) llma-alus (3/7) LIITE 1( a) f,uol. ll!o Tc lrcap ldc 2S t0 Euor.l4, TrrllrBr Potkrrlietru I lertrctt noottorltilrn luukut f,uor,l! 9 Puhlirre ja voltrlo roottorin ttoa tohonr Irto j e luuklur:lap I rrl (f00 [unrin ulleiu] X?OLITOA IIEJNRJ ESTEtrrT I ftrlaat. lctkuf, kllnnityleet' llttuotltfutllrt Je llittlnct 2 Tarleate polttorincporpon hllnnltyhr:t ja lrepcllt l vr Ihde pol t toel'ne luodet ln t lrrter3a polttosinchrnc jr Sfbiennyrvecltltti t trrlrftr porrt!oeioetanlli Jr ttytt6- j lricrtelul je buohotinjtrjrrtclat 6 Terkat Be polttorlueetl1"ltro rthliiirri I I I tann[r ' slttr0jnn.trsrell{l I trrlrtgr elctu je terhlcta ncltcpjnte 2 Tlrkecte akun huohorinjlrjertelnl. 3 Puhdietc ehku f r lcotelo 4 letheetr ahun nlvec ja ktlnnitya, ' trrteeta johdot, tttlirtt, rrletlr:t Jr nevrt lluor.16 f,uoltot jlf tcrr trtltttetitn roottorln tcirirtr toetfytllln. 2s

11 HO-PrK-20E-OH-607 l l(18) llma-alus (4/7) LIITE 1 ( a) Yl lhortaiu Puhdlttr ohjrrro jr lrrtutclinctuilu gelyrtl ja htckrrta rrlr. pelyahurll le. S.t.t Iuul'aulittain '- tee huolelllnra pllvlterhrtur terkaetr toncea ' lujltmuovlrrkrntrrt'crltyirceti t I run8,or.r pobjr, tcllnrltuk,ut, kuorl le Lrrricr lilrr- I rrur.t riir:n'jlti0rrunrn tekrpuolcltr jr riruvehrriaa li ittyrltobtr trrteste laittlcn JfrJcrtrlrlcu rfljtrct lr tirta terlarte lcrlirungon ohjrlnrchrnltrl, leotojarrut, tclinr je LritLi liinnityahorvrttcct - trrlrlte v3rltcnllt, Yrrrlatu, Gttol rllrcn rlrlln ole plfusyt vetgx. - guhdirtr ja voltrk hrnuorpybrl t.. etienaukeinct buoltotcrtlilcf loatrn rrtkrpllvllirj ern t1

12 HO-PrK-20E-OH (1 8) llma-alus (5/7) LfITE 1 ( a1 f.3,1 Tuorlrtrln?rrlrttr Lolo lonccn lujltcruorlrricntcct. tr{}olrcrtl on rtytl lllnnl ttll huomlotr llireraurolhln (htl}'cnet] Jr rulltrr olcvl ln hrlkcarllo. iotle oelt (rchdollirtrtf) rrtlllnl ralrnttcn'vaurioisu:lrctte. lerlercr 1.".!oldcn jr lrrlcrien vilykret, Joldcn tulrr olle pl.- ncnlt ttfu O.l r!e Yeihda lerkcrlt tervitt.g.rr. Pohdlrtr fa voitclc tuyer"e {.2 'xhttll rcrtltyt tobdrt. lerll.rtr vllytrrt. Ioitela "o"rlle rrrtityt ltehrlt lr r.rrnrc tlytthllll nivcllsekrricn volteluun trrtoltattor rrrvepurirtiotr jr trrvittalrrt jetltovrrtte. f,rrrrnr ruorltclleen ttytcttlvllrl rolybdarnlrulfl ldtpttolrte rercliinia. failki tengonpllttcct jr plloar liutulrrhcrclrtr ovrt ruovipintelrir civlttl trrvltat ruoalttrlrtr huoltoa. Lirlaincpitolrten raralllnlrn tlytti or nllrel ehdottor.rti hlel l"'t ty - Tertaecr eivuperxrlnytijerrldcn lunto ao'fcrulrtr plirtllo te cteakln polthlcn tohdllte. Telhdr 1000 lcntotunoia vxlcln. - tattaete tinrurlytllrrn, pytrljtrrun, Jrllapolhiricn riirtojsrjcctehlo, llaartolnotn fr rerltrnl}.lrn llytt6ttcl,antgricn je -teeprl lcl lun!o.. - rerkarte lc yoltclr hlnaurlytllr. * geihda tai pcruclorlrr tyttln 2000 l:nnjn trl I ruodtn rllsln. - rerteetr te'tkutcllrccq rrl:nocr pflrljrrru. lrrhrlt je trllnrlsukut. Trrlrrtr lettutrilnrcn kf;ttollofrl vtlyr - Sa cl rr. otla yll lo rr (tello: lullteruttor.tt) lrrlrrte. cttt polrlnlvcl or 1i:vtrtl rriklrlrtcttyn!, lun trllne ort uloalrjk{ttuna, frrbrtr, rttl pyllrttuukhujes Jr pyurlo vlllul or ylhlotlln l0 nr tllea trllnrro ollrrlr lulittunr tlrlrrentooo

13 HO-PIK-208-OH (1 8) llma-alus (6/7) LffTE 1 ( a1 l lftli loncctar on jouritrttu lrrkutcl{nrr jour{lratct roldeen trrhltar po ir crrr l ll j ous i e ruof rara puti l. -?rrkrrtr tannutpyd.rl. -?uhdiatr strf!tircn Jn dynaelircn pnlncen finj.t rrlrlrpeierlretlr (0.3 tp/cnz) prinril,nllle. Dynerminen prirccn llojerrr ruoritcllarn llytrttlttlri er[1. ruton pol ttorlncleghurnodrtintr. lrrlrrtl auldeq latkulinjojrn tiircyr. larlirtr objeirplntojrn tulrrlllkkcat lentoklrlhlrlrn nr*,rirc*t i. - Trrtr*td vcriprfnolrrtirltll0t ja puttlrtoo je liitortrrr l{iveyr. - Jouecn totorirnn Jlllcen rltdttlln lrntojrr.rtt yhli lcrrrllrrn lrroittrrrtlr toircn ty6otltrnlo. l,ult.osoiaea tulcc ollr tutltcvl (no'in loot). Luttiuturlrcn tlldrtlln Jrrrutotrlon rlrllll olrvdltr ttuototrngortr rrrlrelll lulhoruttcrlt ia pylrltthlt tt crntor n. 2O-fOo hrrrl,lraa. llolrrtlrtr pllrtl on oitorlltiret hlrrteat, nuttr nousu on ctrl. tliklll trnko ejeo- 3uu lilbr toirctn leitrrl tlytyy lr prleuttrr lrrrkellc ir luorlttu lrrlcr rllt,d ir:qitfrr.llr tolnrn plt ja pydritthllld, ttrc trntoo ptltettl. Lultovohln rinitolrirckrt otktan Jrrrun on tulkeuduttllvf noin t n Gnncn?tierrtr, IlyttGvlvsr jr rrjolttir n vlliltl (ohjrrror.l) on oltrrr noin 3-5 nr vfll. - trttlrtr objitollnjojcc.yllylret, Jotlr elvst rla ollr frurtrr t Luio t, Rorteurpctlrln r) truvl luh,ittuna + t rrn b) :y6nt0trnho lutlttuur t I rr

14 HO-PrK-208-OH-607 l4(1 8) llma-alus (7/7) LIITE 1 ( a1 2. Lelpatr ttuv! jr laiptavlpu luhit3ttnu T 5 rr laippojen vlliltt f 2.5 n lriprn Jr riivrkkrcn vttlllt? 2,t rr rolclpie puotle pollleutttrrn tbtfrilre lliesn ruunteen Hifll I vllytrrt ovrt.sutcrnlrt tai lirrjrrra ot I itrllirtr kitherr rti on ctlvitcttlvl fr kulutut of. vr[hdcttl?t. - Veurlol.tuncet nralitohdet on lutltcruorlt roofrr.lretrl frlkettiyr sthirr:lln vuoilttrin. - Trrlartr verl- Ja prlocrcllt (lotro luve tl.l) - Icr erienrutalnrn huottonrrkinth kancen nitkeltivllrirjeen. lluollautust Kqn ohjaaton lrttlr on.t rrrretc$ trrtrrtr ohirintco je hrtllqrelrltteidtn veprr liikr, llmailulaitoksen pddtos Dnro OH Jdrvenpd6n llmailukerho Tarkasta sivuperdsinvaijereiden kunto vuosihuollon yhteydessd. Tarkasta pddtteet ja erityisesti vaijerit polkimien S-mutkien kohdalta. Jos yli 1/3 vaijerin paksuudesta on kulunutai vaijerista on katkennut sdikeitii, niin vaihda vaijerit uusiin. Liitteen 1 kappaleessa 'MOOTTORI' kohteet 3-5 ja kohteet 7-16 tulee huoltaa noudattaen huolto-ohjetta Rotax SB R1 (liite 2). 2s.0s.2011

15 HO-PrK-20E-OH-607 l 5(l 8) Mooftori LilTE 2 ( b) 3.3) malntenanceechedule ll Th subsequent meintenance schedule replaces lhe time schedules in the relevant maintenance and ll overhaul manual6 ol the atfocted gnglne types: 3.3,'l ) Checke & $rorld Gchedul CluBltsrl n rq bdr cer b aaa ntbt c ndlargr ilryewrhhi.tdtuahlmlm MAY04rh2007 Copyright - ROTAXE at ewy shsdrled mintgnan4 a p.gnbhl.nd d.lly Intp ctlon rhould b! ca..ied oul lnd rller ev6ry odsmnl ol ge!ka(t) ch ck ol rurt on stad!...lsr, saual chock ol cylinder, qdhdcr hlad llnr rod plrton condilion by mmving the txhau8l manllold 4) rl& ellar any dffigr 5) lccodino lo inskuclbm ol matulactuer 6) woar limlt 30 Rapdr Marud t) us o.rly dl wilh hniu ng p.op dis a) cn lnc tyqt 276 6ll 9) il rusdle crg. E inllllhd 10) 6nd ulo ov!.sr? pilioro il ng3sry I l) and whgnm, nsgstary 12, only on lngln"r cqliped ullh doompgs$. g sb R1 sb-53s-o09 R1 pag 4 of

16 HO-PIK-20E-OH (18) Potkuri (Hoffman) LIITE 3 ( c) hour inspection WARNING Before performing any work on the propeller follow the safety precautions given in the flight manual Same as daily inspection from para through WARNING Do not loosen the bolts while performing the next step Check torque of hub bolts by, applying the necessary torque only. Lock wire bolts again. Recommended torque values for dry threads: M Nm ( inlbs) 3/ 8-24 UNF Nm inlbs M Nm ( inlbs) 7 I UNF Nm inlbs M 1O Nm ( inlbs) 1 l2-20 UNF Nm inlbs Observe information on the sticker on the propeller. Use additional torque for the stop nuts, as required. Torque bolts crosswise. Chapter 4 4-o Owner's Manual No. E Edition Feb.2OO hour inspection Same as 50 hour inspection. Check track of propeller according to para Annual inspection Same as daily inspection from para through para CAUTION Propeller installation is subiect to an immediate inspection by a licensed engineer While performing the annual inspection of the aircraft it is recommended to remove the propeller from the mounting flange. This is in order to check the normally not visible hub parts for deformation, cracks or paint damage. The wooden core should not be visible. The paint damage has to be repaired. Install propeller following the procedures given in chapter rr

17 HO-PIK-20E-OH (l 8) L'Hotellier liitin (1/2) LilTE 4 ( d) DO(:itrEifT li ir llo : :o. 01 rust?uclrors FoR Tru tdlttrrerfl$ce I sog-a LrUOlELtrIEB tlltr -'UlD SUML itollt'ifg \ 2 - letlodlcll CIECI Durlng th. rnnslt vlris oa no lrttr tbrn rvrry poo fltglt hourrr 1! lr n.c..3rr? to vrrtfy belk rnd rivrtr rr lollorr r 2.1. rlte ottedt of l8t arrg r*lo tll lottttro - chrcl, tb.g thr bell pvr fnr of tstctlon polnt. - ch.ch th. rngulrr dtrptecrlrnt. - Chrclc thrt th.8r tr no crecl.t th. brtr of th. brll t.2.!n& 3Pllltcttf (t.. ftg. 2) thr vrrittlon batrd.rn rvrrel nlturel of thr brll dtantaa Durt noc rrclrc o'l m. tblr chrcl rin lr to d.t.ct rn rbnornrl brlt errr. l.3i lll& ItfEfD '!tci lfo thr.rd durgr t r eccrptrblr. Ituslng Kerrably thr colles Durt b. prrfrctly..t on ltr bur. lt tt orndatotl to tl,r th. brll tn po.ltlon'rrlth en rdrqu.etr tocllng drvlcr. e.l. tl nttf. VltUfL CECI No drforurgion or ptnnlng tn bell locrtlon os ln tbr locktng drvlcr t.rt 1r.ccaptrbl.., 2.3. CECA O? 3tE LrrX lelwaeil DRIVE IOD ttto SXtVlr. ln tht crrl of en rdjurerbh rutvrl, vrrlty Ehrt, th. Ilnk brtyron ' rrtvr rrd drtvr rod le ttght end prolnrly ncund by rh.d.gurt. loeklng d.ytc SrrglL ltgl oltllllot clecx lart or loclrr : no clraplng, dur Eo ortdrtlon or othar rlrlon, tl eccrltrbh. Il rtt.r thcr vrrtttcrtlonr, on of th. rbovr chrct^lr out of tolrrrncr, lt tr lndetory to r.phc. bolh brii rnd rrlrrl. nrrgthrlrrr lt Ir rrcmondrd C,o nplrcr thtr rrrably rvrry lo yrerl oa.vaat!o0o fltght horr rr

18 HO-PrK-20E-OH-607 I 8(18) L'Hotellier liitin (2/2) LftTE 4 (1.',,.20.d),,a., rlc. 2 la-bl<qt nr : -RED.: BE PACE:2 DATE:O!,9I lnd. : E

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017 Jatkuva lentokelpoisuus ARC ARC-tarkastus ARC-tarkastukseen valmistautuminen ARC-tarkastus D-rekisterissä olevaan koneeseen ARC suositusraportin perusteella ARC:n jatko Valvottu ympäristö / Valvomaton

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Part M ja mitä se tekee

Part M ja mitä se tekee Part M ja mitä se tekee Tiivistelmä kerhoille 7 paikassa pidetty esitelmää. Seuraava kahden viikon päästä Porissa. 3/18/08 Aki Suokas www.easyeasa.net Määräystasot Perusasetus (EY 1592/2002) Liite II

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230 CONTINUING AIRWORTHINESS REQUIREMENTS part-m VAATIMUKSET JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN YLLÄPITOON part-m Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus 17.4.2013 Markku Hiedanpää Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

Model data of the All About Me visualisation competition

Model data of the All About Me visualisation competition Model data of the All About Me visualisation competition The All about me competition seeks new types of clear, lucid visual methods to present government data connected with individuals. The model data

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. sisäministeriö - 1.2 Lentokelpoisuusmääräyksellä ilmailulain (864/2014) 33 :ssä tarkoitettua ilmailuvälineen tyyppihyväksyntävaltion,

Lisätiedot

Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset

Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset 12.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. SISÄLTÖ Lyhyt kertaus EASAN määräysrakenteesta ja määräysmuutosprosessista Kertaus viimevuonna voimaan astuneista

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2)

LIITE. 'r,ii. HS[r0cl ESE}O 1(2) HS[r0cl S}O KUULMNN 1() ä**qp ii,*w.ir.l,-;,r,tur.,t" 31.1.01 107t11 01.001011 Jaklun mukaan SPOON MOOTTORRADAT RY, YMPÄRSTÖLUPAHAKMUS MOOTTORURHLUKSKUKSN PRUSTAMSKS KULMAKORPN Arvoisa vastaanottaja, spoon

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 AIR T16-4 muutos 8 25.4.2008 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

PART-147. Viimeinen päivitys Last Update

PART-147. Viimeinen päivitys Last Update PART-147 Alla olevat lupaotteet sisältävät tiedot PART-147 organisaatioista, joilla on voimassa oleva EASAn määräyksiin perustuva Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:n myöntämä toimilupa. Tiedot ovat

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949

Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949 Suomalaista siviili-ilma-alusten rakentamista vuodesta 1949 Markku Hiedanpää 1960 Hämeenlinna Ilmailukerho ry 1963 PIK-16 Vasama, KK Lehtovaara Oy 1965-67 KK-1 Utu, Oy Fibera Ab 1970-1973 PIK-19 Muhinu,

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

U si s Trafi f organisa s ati t on pääpiirte t et 1.1..2. 012 a lka k en 3.3.2012 Pieksämäki

U si s Trafi f organisa s ati t on pääpiirte t et 1.1..2. 012 a lka k en 3.3.2012 Pieksämäki Uusi Trafi organisaation pääpiirteet 1.1.2012 alkaen 3.3.2012 Pieksämäki Trafin organisaatio 1.1.2012 alkaen, ilmailijat punaisella Hallinto Pääjohtaja Viestintä Liikennejärjestelmä Sääntely Vaatimustenmukaisuus,

Lisätiedot

FATCAn kuulumiset sekä DAC2 ja CRS

FATCAn kuulumiset sekä DAC2 ja CRS FATCAn kuulumiset sekä DAC2 ja CRS Ohjelmistotalotapaaminen Minna Rintala, Anna Veijola Esityksen sisältö FATCA-ilmoittaminen Yleistietoa Ilmoittaminen Muutokset vuodelle 2015 Ilmoitusaika DocRefId Lisätietoja

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Vetotapa: Etuveto

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

PART-147. Viimeinen päivitys 30.05.2016 Last Update 30.05.2016

PART-147. Viimeinen päivitys 30.05.2016 Last Update 30.05.2016 PART-147 Alla olevat lupaotteet sisältävät tiedot PART-147 organisaatioista, joilla on voimassa oleva EASAn määräyksiin perustuva Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:n myöntämä toimilupa. Tiedot ovat

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Lisätiedot