oh-607 EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE r(18) HO-PrK-20E-OH-607

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oh-607 EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE r(18) HO-PrK-20E-OH-607"

Transkriptio

1 HO-PrK-20E-OH-607 r(18) EASA Part-M mukainen HUOLTO.OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK.2OE oh-607 Tiime huolto-ohjelma noudattelee EASA Part M AMC M.A.302 mukaista jiisentelyii. Kappaleidenumerointi vastaa mainitussa ohjeessa kiiytettyii numerointia

2 HO-PIK-20E-OH-607 2(l 8) 1. YLEISTA 1.1 Huolto-ohjelman perustiedot Ilma-aluksen tiedot sekii tiedot voimalaitteesta Tyyppisertifikaatti: EASA SAS.A.085 Valmistaja: Eiriavion OY Purjelentokoneen tyyppi: PIK-208 Valmistenumero: Rekisteritunnus: OH-607 Moottori: Rotax 501 MK-TW 3187, valmistenumero: Potkuri: Hoffrnann HO 11 -t27 B 87, valmistenumero: B Lentokelpoisuutta hallinnoivan organisaation nimi ja osoite Nimi: Jari Korjus Postiosoite: Pohjoinen Tullitie 8, Loviisa Puhelin: Siihkdposti : j Huolto-ohjelman tunnus, julkaisupiiivii ja muutostaso Tunnus: HO-PIK-20E-OH-607 Julkaisupiiivii: Piiivitystaso: Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation vakuutus: Sisiilto Lentokelpoisuuden hallinnoijana vakuutan, ettii ilma-alusta tullaan huoltamaan tiimiin huolto-ohjelman mukaisesti, ja ettii huolto-ohjelman ajantasaisuutta valvotaan ja huoltoohjelmaa piiivitetiiiin t?issii asiakirjassa kohdassa 5 kuvatulla tavalla. Loviisa /t Jari Kodus Sisiillysluettelo sijaitsee sivulla numero 3. Voimassaolevien sivuj en luettelo : Huolto-ohjelmaa piiivitettiiessii kaikki sivut uusitaan. Ne merkitiiiin tiimiin huoltoohjelman tunnuksella, piiivityspiiiviim?iiiriill?i sekii juoksevalla revisionumerolla. Viranomaisen hwiiksvntiimerkinndt: Oe)uo, 27. f. '2-o // /4 /'<t"'4 /zu-'-tz-h-'t't- / DTR"I*.* Revisio iriiff'n 7s

3 HO-PrK-20E-OH-607 3(r 8) Sisdllysluettelo 1. t.l r t.t r.t l.l.l t.l.r2 l. l.l3 t.t.t r.t.l r Otsikko Yleistii Huolto-ohj elman perustiedot Ilma-aluksen tiedot sekii tiedot voimalaitteesta Lentokelpoisuutta hallinnoivan organisaation nimi j a osoite Huolto-ohj elman tunnus, j ulkai supiiivii j a muutostaso Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation vakuutus Sisiilt<i Huoltojaksot ja vuotuinen lentosuoritekertymii Menetelmiit huoltoj aksoj en j atkamiseksi Hyviiksyttlen muutosten p?iiv?iys ja tunnus Huoltohenkildstdn ennen lentoa suorittamat huoltotoimenpiteet Laitteiden, komponenttien j a varusteiden toistuvat tarkastusj aksot Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat toimenpidejaksot Ikiiiintyvien ilma-alusten erityisvaatimukset Rakennehuolto-ohj elmat tyhja Rakennehuolto-ohj elman voimassaoloraj oitukset Peruskorj ausjaksot ja osien vaihtamisjaksot Tyyppihyviiksyntiivaltion j a EASA :n lentokelpoisuusmddrliykset tyhj?i Huolto-ohj elman noudattaminen Huoltokohdeluettelo Ohjelman perusta slvu ) 5 5 ) a J. Muutokset Sallitut poikkeamat huoltojaksoista Huolto-ohj elman sisiilldn tarkastaminen Luotettavuusohjelma Muu huomioitava Omistaj an edellyttiimiit huoltotoimenpiteet Kansalliset miiiirdykset Liitteet l

4 HO-PIK-20E-OH-607 4(l 8) I Huoltoj aksot j a vuotuinen lentosuoritekertymii Ilma-aluksen huoltoj aksot ovat: -viikottainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.2) -kuukausittainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.3) -vuosittainen huolto (Huolto-ohj ekirj a 4.3.4) Vuotuinen lentosuoritekertym?i on noin 120 tuntia, +/-25oh. I. 1.7 Menetelmiit huoltojaksoj en jatkamiseksi Huoltoj aksoj a ei j atketa Hyviiksyttyjen muutosten piiiviiys ja tunnus Revisiotaso Pfliviiys Piiivitefyt sivut Piiivityksen aihe I -18 enslmmalnen julkaisu Piiivityskuittaus I. I.9 Huoltohenkil<istdn ennen lentoa suorittamat huoltotoimenpiteet Ei ole. I.l.10 Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat tarkastusjaksot Laitteet: Laite Jakso Tarkastustapa Ohieet Moottori R50l ensimm.2h maakoekiivtt<i Rotax l0Rl Komponentit: Komnonenffi Jakso Tarkastustana Ohjeet Kaasutinkotelo, 25hl50Wlv silmdmiiiiriiinen Huolto-ohj eki4a kansi ia imuverkko Adnenvaimennin 25W50hlIv silmiimii?iriiinen/ Huolto-ohj ekiqa k?isin kokeilu Pakonutki 25h/50h/lv silmiim?iiiriiinen Huolto-ohiekiia Kiivnnist nmootton 50h/1v silmiimiidriiinen Huolto-ohiekiia Kiiynnistinmoottorin 25h/50h/lv kiisin kokeilu Huolto-ohj eki4a kiinnitvs Kiiynnistimen hammaspycird 25hl50Wlv silmdmiiiiriiinen Huolto-ohj eki4a Varusteet: (mik?ili toistuvia tarkastusj aksoj a) 25.0s.2011

5 HO-PrK-2OE-OH-607 5(l 8) 1. I. I 1 Laitteiden, komponenttien ja varusteiden toistuvat toimenpidej aksot Laitteet: Laite Jakso Toimenpide Ohjeet Potkuri 50h/100h/12 kk huolto Hoffrnan Manual E.0l Moottori ensimm. 10h huolto Rotax SB R1 5h/t2,5h/25hl1vhuolto Rotax l0Rl 50hl2v huolto Rotax SB R1 100h/3v huolto Rotax SB505-0l0Rl l50h/5v huolto Rotax l0Rl 300h/6v huolto Rotax R1 Moottorin suojavoitelu: katso kohta 4. Komponentit j a osakokonaisuudet: Komponentti tai Jakso Toimenpide Ohjeet osakokonaisuus L'Hotellier pikaliitin lvl500h tarkastus ja mittaus L'Hotellier IMA No Rev.E03/94 Moottorin kiinnitys 25W50h/lv huolto Huolto-ohj eki4a ia ootkuriakseli Polttoainei iiri estelmii 25h/50Wlv huolto Huolto-ohiekiia Siihktiiiiriestelmii 25W50Wlv huolto Huolto-ohi ekiia Varusteet: (mikiili toistuvia toimenpidej aksoj a).l. 2 Ikiiiintyvien ilma- alusten erityisvaatimukset Valmistaja ei ole miiiiritellyt. Omistajan edellyttiimii erityistarkastus, katso kohta 7.1. l. l. I 3 Rakennehuolto-ohjelmat Ei ole. l.l.l4 Ei koske Rakennehuolto-ohj elman voimassaoloraj oitukset Rajoituksia ei ole. I. 1. I 6 Peruskorj ausj aksot j a osien vaihtamisj aksot Laite tai osa Jakso Toimenpide Ohieet Sivuperiisinvaijerit 1a tarkastus/ tarvittaessa vaihto IH piiiitds DNro 6176/

6 HO-PIK-20E-OH-607 6(l 8) l.l.l7 Tyyppihyviiksyntiivaltion viranomaisen ja EASA:n lentokelpoisuusmiidriiykset Ilma-alusta koskevat Miiiirlivs Sisiiltii Toimenpide/viite IH M12OO Polttoaineletkut Huolto-ohiekiriaan I 983 IH M Potkurinnapa Huolto-ohiekiriaan I 990 Moottoria koskevat: Potkuria koskevat: Laitteita koskevat: Ei ole. Ei ole. Ei ole. Komponentteja koskevat: Ei ole. Varusteita koskevat: Ei ole Ei koske I 9 Huolto-ohjelman noudattaminen Huoltot<ii ss?i tullaan noudattamaan tylppihyvdksynniin haltij an huolto-ohj eiden mukaisia menettelyj ii j a keytantojii..l.20 Huoltokohdeluettelo Huoltokohteet mii?iriiytyviit liitteind olevien huoltolistojen ja -ohjeiden mukaan. Huoltotehtiiviit suorittaa hyv?iksytty huoltohenkil<ist<i. a. PIK-2OE huolto-ohjekirja , revisio , sivut 8-14 b. Rotax SB Rl ( ), sivu l5 c. Hoffinann Operating and Maintenance Manual E , Edition 8, Feb.2002, sivu 16 d. L'Hotellier IMA No , Rev. E, F,03194, sivut OHJELMAN PERUSTA Tiime huolto-ohjelma perustuu ilma-aluksen, sen laitteiden, komponenttien ja varusteiden valmistajien ja tyyppihyviiksynniin haltijoiden huolto-ohjeisiin. Huomioon otetaan myds ilma-aluksen sekd sen laite-, komponentti- ja varustevalmistaj ien tyyppihyviiksynt?ivaltioiden viranomaisten miiiiriiykset

7 HO-PrK-20E-OH-607 7(18) 3. MUUTOKSET Kohdan 5 mukaisen tarkastelun johtaessa muutokseen huolto-ohjelmassa, tulee muutos hyviiksyttii?i ilma-aluksen rekisterdintivaltion viranomaisella. 4. SALLITUT POIKKEAMAT HUOLTOJAKSOISTA Huoltojaksojen joustot noudattavat Ilmailumiiiiriiyksen AIR Ml-5 kohdan ohjeita huomioiden kohdan rajoitukset. Ilma-aluksen, sen laitteiden, komponenttien tai varusteiden valmistajat eiviit ole antaneet omia jousto-ohjeita tai raj oituksia j oustoihin. Moottorin suojavoitelu, suoritettuna Rotax Rl kohdan 3.4 tai kumotun Ilmailutiedotuksen AIR T8-8 ( ) mukaisesti, jatkaa moottorin kalenteriaikaan perustuvia huoltoj aksoj a sillii ajalla,j onka moottori on suoj avoideltuna. 5. HUOLTO.OHJELMAN SISALLON TARKASTAMINEN Tiimiin huolto-ohjelma ajantasaisuutta valvotaan vertaamalla huolto-ohjelmaa ilmaaluksen, sen laitteiden, komponenttien ja varusteiden valmistajien tai tyyppihyv?iksynniin haltijoiden sekd ndiden tyyppihyviiksyntiivaltioiden viranomaisten ja EASAn antamiin voimassaoleviin ohjeisiin ja miiiiriiyksiin ennen kunkin huollon aloittamista. Huolto-ohjelman ajantasaisuus tarkastetaan kuitenkin viihintiiiin kerran vuodessa. 6. LUOTETTAVUSOHJ ELMA Ei koske 7. MUU HUOMIOITAVA 7. I Omistaj an edellyttiimiit huoltotoimenpiteet Toimenpide Jakso Peruste Ohieet Eritvistarkastus ensimmiiinen 3000h AIR M6-1 AIR T6-I Eritvistarkastus seuraavat 1000h AIR M6-I AIR T6-I 7.2 Kansalliset mii?ir?ivkset Noudatetaan OPS M8-7 mii?iriiyksen vaatimuksia, huomioiden vaaditun varustuksen vaikutus huolto-ohj elmaan rr

8 HO-PrK-20E-OH-607 8(l 8) llma-alus (1/7) LIITE 1 ( a1 r.2.t IIUOL?O- JA TARI(ASIUSLTSTA Llrrrn huorrutulrct vlttteevat huotto-ohjrlrll.n llttorn. l:o Toirrnpldc floot t or in llt3tdtunnlt?0ti0rr lluon. 1 lertlrte poclurin pulttlon llrcyt tr vrrlfreur lrngrlle Huor,2 2 terterbr lavat ia lrpoirn hcltto, Trrlertr pothrripy6rl Je hrnnrrtur f,uor.3 { lartlrte poekurlpy6rln lrrlrrlvllyr Xuor.l iuor, t, 5 Basvrr riinnityelmlrrl (loo tunain vllcln) Tcrkastr hamrrhlbnet lunto Jr. terkiste rcq llrctr t X X Tarlartr vctopyilrl jr herrrrlur Trrlarta vctopyltrln lolitusl.vtr, pultli jr vrriietutrct 'l roottolr lerllete onho rcrkhcj! vuodoirtr (getolaeru Jr polttoelrtc). publlrte roottorl tttdarn rtlttn anoau aildrn huo l, totolrrnpi t ridc n auor I t G.rrirtr'. Trttrr!..oottorin Jtllhdytyrlenrvr jr i lunohj rurlrvyt tarkrrte tarrutlulotclo, lnnel jr iruvcrll.o Uuor.6 lluor.? '3 a 5 Trrlartr krrpitrrrlo je cyllntcrtt Terhlrte ttontn gulttlel Lircyr (enrh.25 h boolto)?rrkrr le puol ipu.r i 33tr3e.ntt i i I i t X X f,uor. I \. FIE'I 6 uv lrrhrr le puol ipurl I tutrekeniari -/ t1

9 HO-PIK-20E-OH-607 e(18) llma-alus (2/7) LIITE 1 ( a) flgoi, N:o To I n:npldc.25 50? Trrkorts lytytystalttciden euojeukrcn kunto I Tlrlarta 6ytytyapuolat [uor.t lluol.9 I lo ll Yrlhilr Eytytystulpat (12,5 tunnln vfllein) farliatr lyt!ttyehiliti6iden vairennin Trrl.aetr roottorin hetliotetaittect je leapel lt t2 Tcrlrrtr r ilhk6 jobdot l3 PubdIaEr -regneettokotelo llr j ct J* ketkoj lcn f,oor.lo Huor.lO Euor. I 1 Itb r5 l6 tt tarlrstc hatkoiien htrjst trrlirta Ittttykscn ajoltus Trrleete veuhtigydrt jr hrrnrrkehl Tarkartt llncnvelrcrrnln' hl lnnitte. vrhcrulnhutlr ja Jouert l8 l9 20 2l TrrLenta patoputltl Tarlrrte tlynoitt inroottori Tarhacte tlynnlttircn hl lnnltyr Jl ethtfiheepc I i r Tertert r tlynnlrt iron brrtlrpy6rl >< iloorronri frriirtls JA?o?turlArsf,L'l Uuor. I t I 2 3 lerlrr3r pothutltlrcll ir htlnnltytrrt Tar},irto. ptl ttlen llrcyr rert,eltr roostorldylon Jr rl lnnltytrct Tartrl!. roottorin vrilcnnlnlurlt lluor.lt { terlerte noreo*onei lto t 6 tarhertr e.rroutveijrrl je rrn tiianity Jr tlrlrtl trrsittr.tt. lrthrrtr roottofin rlrlutlo

10 HO-PrK-20E-OH (18) llma-alus (3/7) LIITE 1( a) f,uol. ll!o Tc lrcap ldc 2S t0 Euor.l4, TrrllrBr Potkrrlietru I lertrctt noottorltilrn luukut f,uor,l! 9 Puhlirre ja voltrlo roottorin ttoa tohonr Irto j e luuklur:lap I rrl (f00 [unrin ulleiu] X?OLITOA IIEJNRJ ESTEtrrT I ftrlaat. lctkuf, kllnnityleet' llttuotltfutllrt Je llittlnct 2 Tarleate polttorincporpon hllnnltyhr:t ja lrepcllt l vr Ihde pol t toel'ne luodet ln t lrrter3a polttosinchrnc jr Sfbiennyrvecltltti t trrlrftr porrt!oeioetanlli Jr ttytt6- j lricrtelul je buohotinjtrjrrtclat 6 Terkat Be polttorlueetl1"ltro rthliiirri I I I tann[r ' slttr0jnn.trsrell{l I trrlrtgr elctu je terhlcta ncltcpjnte 2 Tlrkecte akun huohorinjlrjertelnl. 3 Puhdietc ehku f r lcotelo 4 letheetr ahun nlvec ja ktlnnitya, ' trrteeta johdot, tttlirtt, rrletlr:t Jr nevrt lluor.16 f,uoltot jlf tcrr trtltttetitn roottorln tcirirtr toetfytllln. 2s

11 HO-PrK-20E-OH-607 l l(18) llma-alus (4/7) LIITE 1 ( a) Yl lhortaiu Puhdlttr ohjrrro jr lrrtutclinctuilu gelyrtl ja htckrrta rrlr. pelyahurll le. S.t.t Iuul'aulittain '- tee huolelllnra pllvlterhrtur terkaetr toncea ' lujltmuovlrrkrntrrt'crltyirceti t I run8,or.r pobjr, tcllnrltuk,ut, kuorl le Lrrricr lilrr- I rrur.t riir:n'jlti0rrunrn tekrpuolcltr jr riruvehrriaa li ittyrltobtr trrteste laittlcn JfrJcrtrlrlcu rfljtrct lr tirta terlarte lcrlirungon ohjrlnrchrnltrl, leotojarrut, tclinr je LritLi liinnityahorvrttcct - trrlrlte v3rltcnllt, Yrrrlatu, Gttol rllrcn rlrlln ole plfusyt vetgx. - guhdirtr ja voltrk hrnuorpybrl t.. etienaukeinct buoltotcrtlilcf loatrn rrtkrpllvllirj ern t1

12 HO-PrK-20E-OH (1 8) llma-alus (5/7) LfITE 1 ( a1 f.3,1 Tuorlrtrln?rrlrttr Lolo lonccn lujltcruorlrricntcct. tr{}olrcrtl on rtytl lllnnl ttll huomlotr llireraurolhln (htl}'cnet] Jr rulltrr olcvl ln hrlkcarllo. iotle oelt (rchdollirtrtf) rrtlllnl ralrnttcn'vaurioisu:lrctte. lerlercr 1.".!oldcn jr lrrlcrien vilykret, Joldcn tulrr olle pl.- ncnlt ttfu O.l r!e Yeihda lerkcrlt tervitt.g.rr. Pohdlrtr fa voitclc tuyer"e {.2 'xhttll rcrtltyt tobdrt. lerll.rtr vllytrrt. Ioitela "o"rlle rrrtityt ltehrlt lr r.rrnrc tlytthllll nivcllsekrricn volteluun trrtoltattor rrrvepurirtiotr jr trrvittalrrt jetltovrrtte. f,rrrrnr ruorltclleen ttytcttlvllrl rolybdarnlrulfl ldtpttolrte rercliinia. failki tengonpllttcct jr plloar liutulrrhcrclrtr ovrt ruovipintelrir civlttl trrvltat ruoalttrlrtr huoltoa. Lirlaincpitolrten raralllnlrn tlytti or nllrel ehdottor.rti hlel l"'t ty - Tertaecr eivuperxrlnytijerrldcn lunto ao'fcrulrtr plirtllo te cteakln polthlcn tohdllte. Telhdr 1000 lcntotunoia vxlcln. - tattaete tinrurlytllrrn, pytrljtrrun, Jrllapolhiricn riirtojsrjcctehlo, llaartolnotn fr rerltrnl}.lrn llytt6ttcl,antgricn je -teeprl lcl lun!o.. - rerkarte lc yoltclr hlnaurlytllr. * geihda tai pcruclorlrr tyttln 2000 l:nnjn trl I ruodtn rllsln. - rerteetr te'tkutcllrccq rrl:nocr pflrljrrru. lrrhrlt je trllnrlsukut. Trrlrrtr lettutrilnrcn kf;ttollofrl vtlyr - Sa cl rr. otla yll lo rr (tello: lullteruttor.tt) lrrlrrte. cttt polrlnlvcl or 1i:vtrtl rriklrlrtcttyn!, lun trllne ort uloalrjk{ttuna, frrbrtr, rttl pyllrttuukhujes Jr pyurlo vlllul or ylhlotlln l0 nr tllea trllnrro ollrrlr lulittunr tlrlrrentooo

13 HO-PIK-208-OH (1 8) llma-alus (6/7) LffTE 1 ( a1 l lftli loncctar on jouritrttu lrrkutcl{nrr jour{lratct roldeen trrhltar po ir crrr l ll j ous i e ruof rara puti l. -?rrkrrtr tannutpyd.rl. -?uhdiatr strf!tircn Jn dynaelircn pnlncen finj.t rrlrlrpeierlretlr (0.3 tp/cnz) prinril,nllle. Dynerminen prirccn llojerrr ruoritcllarn llytrttlttlri er[1. ruton pol ttorlncleghurnodrtintr. lrrlrrtl auldeq latkulinjojrn tiircyr. larlirtr objeirplntojrn tulrrlllkkcat lentoklrlhlrlrn nr*,rirc*t i. - Trrtr*td vcriprfnolrrtirltll0t ja puttlrtoo je liitortrrr l{iveyr. - Jouecn totorirnn Jlllcen rltdttlln lrntojrr.rtt yhli lcrrrllrrn lrroittrrrtlr toircn ty6otltrnlo. l,ult.osoiaea tulcc ollr tutltcvl (no'in loot). Luttiuturlrcn tlldrtlln Jrrrutotrlon rlrllll olrvdltr ttuototrngortr rrrlrelll lulhoruttcrlt ia pylrltthlt tt crntor n. 2O-fOo hrrrl,lraa. llolrrtlrtr pllrtl on oitorlltiret hlrrteat, nuttr nousu on ctrl. tliklll trnko ejeo- 3uu lilbr toirctn leitrrl tlytyy lr prleuttrr lrrrkellc ir luorlttu lrrlcr rllt,d ir:qitfrr.llr tolnrn plt ja pydritthllld, ttrc trntoo ptltettl. Lultovohln rinitolrirckrt otktan Jrrrun on tulkeuduttllvf noin t n Gnncn?tierrtr, IlyttGvlvsr jr rrjolttir n vlliltl (ohjrrror.l) on oltrrr noin 3-5 nr vfll. - trttlrtr objitollnjojcc.yllylret, Jotlr elvst rla ollr frurtrr t Luio t, Rorteurpctlrln r) truvl luh,ittuna + t rrn b) :y6nt0trnho lutlttuur t I rr

14 HO-PrK-208-OH-607 l4(1 8) llma-alus (7/7) LIITE 1 ( a1 2. Lelpatr ttuv! jr laiptavlpu luhit3ttnu T 5 rr laippojen vlliltt f 2.5 n lriprn Jr riivrkkrcn vttlllt? 2,t rr rolclpie puotle pollleutttrrn tbtfrilre lliesn ruunteen Hifll I vllytrrt ovrt.sutcrnlrt tai lirrjrrra ot I itrllirtr kitherr rti on ctlvitcttlvl fr kulutut of. vr[hdcttl?t. - Veurlol.tuncet nralitohdet on lutltcruorlt roofrr.lretrl frlkettiyr sthirr:lln vuoilttrin. - Trrlartr verl- Ja prlocrcllt (lotro luve tl.l) - Icr erienrutalnrn huottonrrkinth kancen nitkeltivllrirjeen. lluollautust Kqn ohjaaton lrttlr on.t rrrretc$ trrtrrtr ohirintco je hrtllqrelrltteidtn veprr liikr, llmailulaitoksen pddtos Dnro OH Jdrvenpd6n llmailukerho Tarkasta sivuperdsinvaijereiden kunto vuosihuollon yhteydessd. Tarkasta pddtteet ja erityisesti vaijerit polkimien S-mutkien kohdalta. Jos yli 1/3 vaijerin paksuudesta on kulunutai vaijerista on katkennut sdikeitii, niin vaihda vaijerit uusiin. Liitteen 1 kappaleessa 'MOOTTORI' kohteet 3-5 ja kohteet 7-16 tulee huoltaa noudattaen huolto-ohjetta Rotax SB R1 (liite 2). 2s.0s.2011

15 HO-PrK-20E-OH-607 l 5(l 8) Mooftori LilTE 2 ( b) 3.3) malntenanceechedule ll Th subsequent meintenance schedule replaces lhe time schedules in the relevant maintenance and ll overhaul manual6 ol the atfocted gnglne types: 3.3,'l ) Checke & $rorld Gchedul CluBltsrl n rq bdr cer b aaa ntbt c ndlargr ilryewrhhi.tdtuahlmlm MAY04rh2007 Copyright - ROTAXE at ewy shsdrled mintgnan4 a p.gnbhl.nd d.lly Intp ctlon rhould b! ca..ied oul lnd rller ev6ry odsmnl ol ge!ka(t) ch ck ol rurt on stad!...lsr, saual chock ol cylinder, qdhdcr hlad llnr rod plrton condilion by mmving the txhau8l manllold 4) rl& ellar any dffigr 5) lccodino lo inskuclbm ol matulactuer 6) woar limlt 30 Rapdr Marud t) us o.rly dl wilh hniu ng p.op dis a) cn lnc tyqt 276 6ll 9) il rusdle crg. E inllllhd 10) 6nd ulo ov!.sr? pilioro il ng3sry I l) and whgnm, nsgstary 12, only on lngln"r cqliped ullh doompgs$. g sb R1 sb-53s-o09 R1 pag 4 of

16 HO-PIK-20E-OH (18) Potkuri (Hoffman) LIITE 3 ( c) hour inspection WARNING Before performing any work on the propeller follow the safety precautions given in the flight manual Same as daily inspection from para through WARNING Do not loosen the bolts while performing the next step Check torque of hub bolts by, applying the necessary torque only. Lock wire bolts again. Recommended torque values for dry threads: M Nm ( inlbs) 3/ 8-24 UNF Nm inlbs M Nm ( inlbs) 7 I UNF Nm inlbs M 1O Nm ( inlbs) 1 l2-20 UNF Nm inlbs Observe information on the sticker on the propeller. Use additional torque for the stop nuts, as required. Torque bolts crosswise. Chapter 4 4-o Owner's Manual No. E Edition Feb.2OO hour inspection Same as 50 hour inspection. Check track of propeller according to para Annual inspection Same as daily inspection from para through para CAUTION Propeller installation is subiect to an immediate inspection by a licensed engineer While performing the annual inspection of the aircraft it is recommended to remove the propeller from the mounting flange. This is in order to check the normally not visible hub parts for deformation, cracks or paint damage. The wooden core should not be visible. The paint damage has to be repaired. Install propeller following the procedures given in chapter rr

17 HO-PIK-20E-OH (l 8) L'Hotellier liitin (1/2) LilTE 4 ( d) DO(:itrEifT li ir llo : :o. 01 rust?uclrors FoR Tru tdlttrrerfl$ce I sog-a LrUOlELtrIEB tlltr -'UlD SUML itollt'ifg \ 2 - letlodlcll CIECI Durlng th. rnnslt vlris oa no lrttr tbrn rvrry poo fltglt hourrr 1! lr n.c..3rr? to vrrtfy belk rnd rivrtr rr lollorr r 2.1. rlte ottedt of l8t arrg r*lo tll lottttro - chrcl, tb.g thr bell pvr fnr of tstctlon polnt. - ch.ch th. rngulrr dtrptecrlrnt. - Chrclc thrt th.8r tr no crecl.t th. brtr of th. brll t.2.!n& 3Pllltcttf (t.. ftg. 2) thr vrrittlon batrd.rn rvrrel nlturel of thr brll dtantaa Durt noc rrclrc o'l m. tblr chrcl rin lr to d.t.ct rn rbnornrl brlt errr. l.3i lll& ItfEfD '!tci lfo thr.rd durgr t r eccrptrblr. Ituslng Kerrably thr colles Durt b. prrfrctly..t on ltr bur. lt tt orndatotl to tl,r th. brll tn po.ltlon'rrlth en rdrqu.etr tocllng drvlcr. e.l. tl nttf. VltUfL CECI No drforurgion or ptnnlng tn bell locrtlon os ln tbr locktng drvlcr t.rt 1r.ccaptrbl.., 2.3. CECA O? 3tE LrrX lelwaeil DRIVE IOD ttto SXtVlr. ln tht crrl of en rdjurerbh rutvrl, vrrlty Ehrt, th. Ilnk brtyron ' rrtvr rrd drtvr rod le ttght end prolnrly ncund by rh.d.gurt. loeklng d.ytc SrrglL ltgl oltllllot clecx lart or loclrr : no clraplng, dur Eo ortdrtlon or othar rlrlon, tl eccrltrbh. Il rtt.r thcr vrrtttcrtlonr, on of th. rbovr chrct^lr out of tolrrrncr, lt tr lndetory to r.phc. bolh brii rnd rrlrrl. nrrgthrlrrr lt Ir rrcmondrd C,o nplrcr thtr rrrably rvrry lo yrerl oa.vaat!o0o fltght horr rr

18 HO-PrK-20E-OH-607 I 8(18) L'Hotellier liitin (2/2) LftTE 4 (1.',,.20.d),,a., rlc. 2 la-bl<qt nr : -RED.: BE PACE:2 DATE:O!,9I lnd. : E

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009

EASA Part M huolto-ohjelmat. Nummela 28.-29.11.2009 EASA Part M huolto-ohjelmat Nummela 28.-29.11.2009 Huolto-ohjelmavaatimus perustuu EU-asetukseen KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden,

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 muutostaso 0 04.08.2009 sivu1/13 1. Sisällys Sivu Kappaleet Sisältö 1 1 2 3 4 5 Sisällys Kohde Käyttö Vastuuhenkilö Ohjelman tarkastukset 2 6 7 Toiminnan kuvaus Muutokset Huolto-ohjeeseen

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas Miten huolletaan 11/30/09 Aki Suokas Lentokelpoisuuden perusfilosofia uusi ilma-alus käyttöön OPEROINTIA Lentokelpoisuuden hallinta HUOLTO Lentokelpoisuuden tarkastukset "katsastus" myynti pois Lentokelpoisuuden

Lisätiedot

EASA Part-M mukainen HUOLTO-OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK-20E OH-607

EASA Part-M mukainen HUOLTO-OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK-20E OH-607 HO-PIK-20E-OH-607 1(21) EASA Part-M mukainen HUOLTO-OHJELMA PURJELENTOKONEELLE PIK-20E OH-607 Tämä huolto-ohjelma noudattelee EASA Part M AMC M.A.302 mukaista jäsentelyä. Kappaleiden numerointi vastaa

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

Huolto-ohjelmat (yleisilmailu)

Huolto-ohjelmat (yleisilmailu) Huolto-ohjelmat (yleisilmailu) Vantaa 1.4.2017 Jukka Parviainen ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Huolto-ohjelman laatiminen ja hyväksyntä Part-M Subpart-G lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017

Purjekoneiden ja MOPUjen lentokelpoisuus 2016 ja 2017 Jatkuva lentokelpoisuus ARC ARC-tarkastus ARC-tarkastukseen valmistautuminen ARC-tarkastus D-rekisterissä olevaan koneeseen ARC suositusraportin perusteella ARC:n jatko Valvottu ympäristö / Valvomaton

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

AIR M5-10 ja AIR M1-5

AIR M5-10 ja AIR M1-5 AIR M5-10 ja AIR M1-5 Vantaa 1.4.2017 Hannu Martikainen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uudet päivitetyt ja muutetut määräykset AIR M1-5, Ilmailuvälineiden huoltotoiminta-, lentokelpoisuuden

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

YLEISILMAILUN ACAM TARKASTUKSET Mia Montonen Tarkastaja / Lentokelpoisuusyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto

YLEISILMAILUN ACAM TARKASTUKSET Mia Montonen Tarkastaja / Lentokelpoisuusyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto YLEISILMAILUN ACAM TARKASTUKSET 2016 Mia Montonen Tarkastaja / Lentokelpoisuusyksikkö 1.4.2017 Tarkastukset yleisesti Yleisilmailun ACAM tarkastukset 2016 Yleisimmät havainnot & havaintojen analyysi Vapaamuotoista

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Opinion No 10/2013, CRD Part-M General Aviation Task Force (Phase I)

Opinion No 10/2013, CRD Part-M General Aviation Task Force (Phase I) Opinion No 10/2013, CRD 2012-17 Part-M Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille TRE 3.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi ilma-alusluokka ELA2 ELA2 aircraft

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Lentokelpoisuus ja lentokelpoisuustarkastajan rooli

Lentokelpoisuus ja lentokelpoisuustarkastajan rooli Lentokelpoisuus ja lentokelpoisuustarkastajan rooli Lentokelpoisuustarkastajien seminaari 28.1.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lentokelpoisuus 29.1.2014 Liikenteen turvallisuusvirasto 2 Ilma-aluksen

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen dokumentointi Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. M.A.710 Lentokelpoisuustarkastus Dokumenttien tarkastus

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Huollon ulkoistaminen

Huollon ulkoistaminen Huollon ulkoistaminen Taustainfo medialle 26.10.2012 osastonjohtaja Ari Vahtera Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Lentokelpoisuuden osa-alueet Vastuut Huoltotoiminnan luvat ja valvonta Ulkomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Part M ja mitä se tekee

Part M ja mitä se tekee Part M ja mitä se tekee Tiivistelmä kerhoille 7 paikassa pidetty esitelmää. Seuraava kahden viikon päästä Porissa. 3/18/08 Aki Suokas www.easyeasa.net Määräystasot Perusasetus (EY 1592/2002) Liite II

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille 21.3.2016 GA Vaihe II Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Lyhyt yksikön esittely Historiaa lyhyesti GA Phase

Lisätiedot

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230 CONTINUING AIRWORTHINESS REQUIREMENTS part-m VAATIMUKSET JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN YLLÄPITOON part-m Sisällysluettelo (suomeksi)... iii Sisällysluettelo (englanniksi)...ix Index (ihan lopussa)... 230

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % 3L.12.2012 01.01. 2011- % 3L. 12.2011 VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Part M Mistä tähän tultu?

Part M Mistä tähän tultu? Part M Mistä tähän tultu? 2/10/10 Aki Suokas Kauan sitten Suomi liittyi FAR-25 EU:hun FAR-25 JAR-25 (-75) Eurooppalaiset lentokonefirmat yhdistyivät ja Airbus syntyi (1987). EASA perustettiin (2003) Määräyksiä

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

GCJ ~.- If - \'~. r -...:... 1

GCJ ~.- If - \'~. r -...:... 1 1 0,5 nm /' /./ / /././ Bole /--',-// /...,,-) /... / 2 3 '" "- / -. r-_..._---... " j I. '. " Rosala - Norrvik T GCJ.- If - '. r -...:... 1 'f P:t:. I. r, '" () - ---, R. '_ r'/ _... ) ---...---- (8 I

Lisätiedot

Kriittisten huoltotöiden jälkeinen riippumaton tarkastus. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille TRE 3.3.

Kriittisten huoltotöiden jälkeinen riippumaton tarkastus. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille TRE 3.3. Kriittisten huoltotöiden jälkeinen riippumaton tarkastus Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille TRE 3.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Commission Regulation

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus 17.4.2013 Markku Hiedanpää Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 AIR T16-4 muutos 8 25.4.2008 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

U si s Trafi f organisa s ati t on pääpiirte t et 1.1..2. 012 a lka k en 3.3.2012 Pieksämäki

U si s Trafi f organisa s ati t on pääpiirte t et 1.1..2. 012 a lka k en 3.3.2012 Pieksämäki Uusi Trafi organisaation pääpiirteet 1.1.2012 alkaen 3.3.2012 Pieksämäki Trafin organisaatio 1.1.2012 alkaen, ilmailijat punaisella Hallinto Pääjohtaja Viestintä Liikennejärjestelmä Sääntely Vaatimustenmukaisuus,

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. sisäministeriö - 1.2 Lentokelpoisuusmääräyksellä ilmailulain (864/2014) 33 :ssä tarkoitettua ilmailuvälineen tyyppihyväksyntävaltion,

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

Dataluettelo. Pyöränruuvien/-mutterien asennusohjeita

Dataluettelo. Pyöränruuvien/-mutterien asennusohjeita Dataluettelo ruuvien/-mutterien asennusohjeita Copyright Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim am Main, Germany Tässä painotuotteessa mainitut tiedot pätevät alkaen alla mainitusta päivämäärästä. Opel Automobile

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE. PL 320, Helsinki, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0)

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE. PL 320, Helsinki, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0) LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE T 5461/11 18.05.2011 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon!

EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon! EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon! Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleisilmailun lentokelpoisuus Lentokelpoisuus asiat muuttuneet EASAn myötä 2003 alkaen erityisesti

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset

Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset Muuttuvat EASA huoltotoimintamääräykset 12.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. SISÄLTÖ Lyhyt kertaus EASAN määräysrakenteesta ja määräysmuutosprosessista Kertaus viimevuonna voimaan astuneista

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

TURVAKYTKIMET 10-1000A TEKNISET TIEDOT

TURVAKYTKIMET 10-1000A TEKNISET TIEDOT 0-000A TEKNISET TIEDOT KUM/KUT/KUA/KUR 0 A 6 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A Nimelliseristysjännite U i (V) 690 690 690 690 690 690 690 Avoimen tilan terminen rajavirta I th (A) 25 40 63 63 90 00 60 Koteloidun

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot