Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 1 Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä: 23 Sosiaalipalvelut PALVELUAJATUS Sosiaalikeskus kehittää yhdessä perheiden kanssa ylivieskalaista sosiaalista ym päristöä ja tukee asukkaiden omatoimista selviytymistä elämän eri vaiheissa luotta mushenkilöiden asettamin tavoittein. Henkilöstömme tuottaa ja järjestää kaupunkilaisille heidän tarvitsemansa sosiaali palvelut ja tarvittavan toimeentulon yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Palvelui den kehittämistyöhön osallistuvat myös oppi- ja tutkimuslaitokset. Osatehtävien palveluajatus Hallinto ja johtaminen sekä talous- ja toimistopalvelut palveluajatuksena on tu losyksiköiden toiminnan ohjaaminen koko sosiaalikes kuksen yh teisten avainalueiden 1. asukkaiden omatoimisuuden ja osallistumisen tukemi nen, 2. tuloksellinen alue- ja yhteisvastuinen toiminta, joka sisäl tää yh teistoi minnan ja verkottumisen, 3. laadukkaat ja taloudelliset palvelut ja 4. hyvinvoiva henkilöstö tavoitteiden suuntaan ja sosiaalikeskuksen tietohuolto. Sosiaalityön palveluajatuksena on yllä pitää ja edis tää yksi löi den ja per hei den tur val li suut ta ja suo riu tu mis ta sekä yh tei söjen toi mi vuut ta. Ta voit teena on myös vai kut taa yleiseen yhteiskuntasuunnite luun ja muuhun kunnalliseen päätöksentekoon. Sosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluvat: sosiaalityö, las tensuojelu, nuoriso- ja op pilashuol totyö, kas vatus- ja per he neu vonta, päi hde työ ja edellä mai nittuihin liittyvät asumis - ja kun toutuspalvelut sekä lastenvalvojan palvelut ja elatusturva-asiat. Vammaispalveluiden palveluajatuksena on edistää vammaisten ja etenkin vaikea vammaisten henkilöiden tasa vertaista osal listumista ja omatoimista selviytymistä yhdenvertaisesti sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja. Ta voitteena on antaa kehitys vammaisille mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä omien edellytystensä mukaan turvallisessa ympäristössä, säilyttää toimintakykyn sä ja sel viy tyä mahdollisimman itsenäisesti sekä tukea heidän perheitään jak sa misessa. Vammais palvelut käsittävät kehitys- ja vaikeavammai sil le tarkoitetut palvelut. Vanhustyön palveluajatuksena on turvata asiakkaan välitön avun tar ve, edis tää hä nen tur val li suut taan, oma toi misuuttaan ja sosiaa li sia kon tak teja sekä opastaa niitä tuke vi en pal ve lui den käyt töön. Van hus työs sä sosi aa litoi men teh tä vä nä on huoleh tia myös siitä, että Yli vies kassa asu mi nen ja eliny m pä ris tö ovat ikäih mis-

2 2 ten mittai sia ja niissä on riittä vät toimivat palve lut. Vanhustenhuollon palveluja järjestetään sosiaali- ja terveystoimen julkisina sekä yksityisinä palve luina. Las ten päi vä hoi don kas va tusta voit teena on lap sen yksi lölli nen huo mi oon ottami nen. Lap sen kas vua ja kehi tys tä tue taan hänen omis ta läh tö koh dis taan yh teistyössä per heen kans sa. Li säk si per heet tar vit sevat edel leen ko ko nais val taista tu kea van hem muu des saan sekä eri lais ten on gel mien koh da tessa. Päi vä hoi toa tarjo taan mah dolli suuk sien mu kaan lasten ja per hei den todel listen tarpei den mukai sina toi minta muo toina ja -aikoi na. Päivä hoidon nykyiset toimin tamuodot ovat: päiväko titoiminta, perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoito, esiopetus, päi vähoidon erityis pal velut sekä la kisää teinen las ten kotihoidon ja yksi tyisen hoidon tuki. KATSAUS VUODEN 2005 TOIMINTAAN SOSIAALIPALVELUT Hallinto ja johtaminen, talous- ja toimistopalvelut Sosiaalilautakunta kokoontui vuoden 2005 aikana 14 kertaa ja käsitteli 286 asiaa, joista salaisia 69. Vuonna 2004 oli 12 kokousta ja niissä käsiteltiin 244 asiaa, joista 70 salaisia. Sosiaalilautakunta valmisteli yhteistyössä sosiaalikeskuksen henkilöstön kanssa so siaalitoimen strategian. Sen lisäksi sosiaalilautakunta päätti strategian maastout ta miseksi toimintayksiköihin ja henkilöstölle osallistua Työsuojelurahaston ja Kunta liiton ylläpitämään SAKEA -oppimisverkostoon pilottihankkeena vuosina Sosiaalikeskus hallinnoi seudullisista sosiaalialan kehittämishankkeista seuraavia: - VARPU hanke, 5/ /2005. Hankerahoituksella seutukunnan viidessä kunnassa toimi perheohjaaja. Ylivieskan perhepalveluohjaaja työskenteli lastenneuvolan yhteydessä. Huolen puheeksi ottamisen koulutus järjestettiin kuntakoh taisesti lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Myös verkostokonsulttikoulutta ja koulutusta jatkettiin. - Sosiaalialan seutukehittäjä hanke, 11/2004 4/2006. Hanke käynnistyi marras kuussa 2004 ja sosiaalialan seutuselvitys valmistuu vuoden 2006 alussa. - PESSI Perhepalveluverkostoja Pohjois-Pohjanmaalle hankkeen Ylivieskan seu tupilotti, 8/2005-5/2007. Hanke on yhteinen Raahen seutukunnan kanssa. Vuonna 2005 Ylivieskan seutukunnassa käynnistyi eri toimijoille suunnattu perhetyön kou lutus. Lisäksi osallistuttiin Asiakaslähtöinen kotihoito hankkeeseen ja Kehitysvammais ten päivätoiminta -projektiin. Seutukunnan sosiaali- ja terveydenhuoltotiimin alaisuuteen perustettiin sosiaali-

3 3 työn, varhaiskasvatuksen ja vanhustyön tiimit. Sosiaalijohtaja valmisteli oman viran ohella sosiaalialan seutuselvitystä. Sosiaalialan seutuselvityksen ohella sosiaalikeskus osallistui aktiivisesti Alavies kan ja Sievin kuntien sekä Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymän kanssa perus palvelu piirin valmistelutyöhön sekä yhteisten sosiaalietuuksien ja asiakasmaksujen myön tä misperusteiden valmisteluun. Yhteistyö seutukunnan kuntien kesken toteu tui tii viim min yhteisissä koulutuksissa ja kehittämishankkeissa. Sosiaalialan seutu sel vi tys ja terveydenhuollon selvitys antavat hyvän pohjan kunta- ja seutu yhteis työn ke hittämiselle. Sosiaalikeskuksen talouspäällikön, kaupungin e-koordinaattorin, johdolla valmis tuivat Ylivieskan kaupungin kotisivut. Sosiaalitoimen sähköisiä lomakkeita lisättiin www-sivuille. Sosiaalityö Sosiaalityö on jaettu kahteen yksikköön: lastensuojelutyön ja aikuissosiaalityön yk sikköön. Lastensuojelun työryhmässä toimii kaksi sosiaalityön tekijää. Aikuisso siaa li työssä on kaksi sosiaalityöntekijää ja etuuskäsittelijä lähtien osa-aikai nen, ti la päinen sosiaalityöntekijä hoiti lastenvalvojan tehtä vät ja johtavan sosiaali työn teki jän työajasta osa käytettiin sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä tuke miseen. Lastensuojelun asiakkaiden määrä on edelleen pysynyt suurena, samoin kodin ul kopuolelle sijoitettujen lasten määrä. Lastensuojelun asiakkaana oli vuoden aikana 72 perhettä. Yksilöllisten avohuollon tukitoimien piirissä oli 111 lasta tai nuorta. Heistä jälkihuollossa oli yhdeksän nuorta. Vuoden aikana tehtiin kaksi uutta huos taanottoa ja lopetettiin yksi. Vuoden lopussa huostaan otettuja lapsia oli 24 ja sijoi tettuja 27. Sijoitetuista lapsista perhehoidossa oli kahdeksan, ammatillisissa per hekodeissa 16, päihdekuntoutusyksikössä yksi nuori, lastenkodissa yksi ja oman vanhemman luona yksi. Lisäksi perhekodeista ostettiin jälkihuoltopalveluita kahdel le nuorelle. Aikuissosiaalityö painottui toimeentulotukityöhön, mutta voimavarojen mukaan li sättiin kuntouttavan työn ja päihdetyön osuutta. Sosiaalityönteki jöi den vaih tuvuu den ja suuren asiakasmäärän takia aktivointisuunnitelmia ei pystytty tekemään ta voitteen mukai sesti. Työtä vaikeuttaa myös asiakkaiden moniongelmai suus ja moti voitumatto muus pitkäjänteiseen kuntoutumiseen. Taloudellisen neu von nan ja oh jauksen antamiseen ei myöskään ollut riittävästi aikaa. Myös asumisen ongel mat työllistivät aikuissosiaalityötä, vaikka sosiaalitoimella ei ole aina käytössään tarvit tavia asuntoja. Tarvetta on yhteistyön lisäämiseen erityisesti työvoimahallinnon ja asuntotoimen kanssa. Sosiaalipäivystystoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. Ylivieskalaiset työnteki jät päivystivät vuorollaan yhdeksän viikkoa. Alue laajenee vuoden 2006 alusta kat ta maan Oulun Eteläisen. Perhetukikeskus Apilassa järjestettiin erilaisia vertaisryhmiä vanhemmille,

4 4 ohjausta ja neuvontaa aikuisasiakkaille sekä vauvoille unikoulua. Apila toimi myös etävan hem pien ja heidän lastensa tapaamispaikkana, samoin kuin kodin ulkopuolelle si joitettujen lasten ja heidän vanhempiensa tapaamispaikkana. Eri toimijatahojen yhteistyössä valmistelema Ylivieskan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa huhtikuussa. Vammaispalvelut Vammaispalveluissa painopiste oli kotona asumisen tukitoimissa, joista merkittävin palvelu on kuljetuspalvelu. Kuljetuspalvelun asiakasmäärät vähenivät edellis vuo des ta. Palveluita käytti 128 vammaista henkilöä. Palveluliikenne on vakiinnuttanut paikkansa, mutta sen aikatauluja tulee kehittää edel leen nykyistä enemmän asia kas palautteen pohjalta sosiaalitoimen asiakkaiden tarpeita vastaa vak si. Saatta ja-apua tarvitseville Puhtobussin palvelu ei ole riittävä. Säännölliset kuljetuspalve luasiakkaat siirtyivät käyttämään sähköistä asi ointikorttia. Vaikeavammaisten palvelutar peisiin vastattiin kohtuullisesti, kuiten kaan kaikkeen palvelukysyntään ei voitu vastata käy tettävissä olevilla määrärahoilla kasvaneen kysynnän vuoksi. Etenkin henkilö koh taisten avusta jien, asunnon muutostöiden ja auton hankinta-avustusten kysyntä on kas vanut vuosittain. Kehitysvammaisten palvelut järjestettiin tavoitteiden mukaisina entisin toimintamuo doin. Kehitysvammaisia on yhteensä 99 ja heistä palveluiden piirissä oli 96. Avotyö toi minta jatkui laajana ja yhteistyö oli kiinteää kotipalvelun kanssa. Käsityö keskus aloitti toimintansa työtoimintakeskus Kipinän tiloissa helmikuussa. Osal listuttiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallinnoimaan päivätoimintaprojektiin, jonka päätösseminaari pidettiin syyskuussa Ylivieskassa. Kaksipäiväinen seminaa ri kokosi noin 450 osallistujaa. Kouluikäisten iltapäivähoito jatkui perhetuki kes kus Apilassa. Hoidettavien määrä kasvoi. Perhehoitoon tuli yksi uusi sijoitus. Perhehoidossa on viisi henkilöä. Tila päistä perhehoitoa pystyttiin järjestämään lähes kaikille sitä tarvitseville. Kaikille nuorille löytyi sopiva jatko-opiskelupaikka lähialueelta. Työikäisille järjes tet tiin oh jattua virkistystoimintaa, leirejä, retkiä sekä kansalaisopiston keskustelu- ja musiik kipiirit. Laitoshoidosta siirtyi yksi asiakas asumispalveluihin. Tilapäistä laitos hoitoa jouduttiin käyttämään suunniteltua enemmän. Tukihenkilöitä ei saatu kaikille tarvitsijoille. Asumispalveluihin oli jonoa koko vuo den ajan. Vanhustyö Vanhustenhuollon toimenpideohjelman mukaiset kehittämistoimet to teutettiin pää piirteissään. Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Vieskan terveydenhuoltokunta yhty män kanssa aloitettiin kolmen kunnan yhteisen vanhustenhuollon strategian laa dinta.

5 5 Ehkäiseviä kotikäyntejä jatkettiin Asiakaslähtöinen kotihoito -hankkeessa kaikille 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Ehkäi sevä kotikäynti tehdään asiakkaan luo noin kolmen vuoden välein. Kotikäynnit te kee koti hoitotiimin hoitajapari tai kotisairaanhoitaja. Kotihoidossa ja omaishoitajan vapaan aikaisessa hoidossa kokeiltiin palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelikokeilun piirissä oli kotipalvelussa neljä asiakasta ja omais hoi tajan vapaan aikaisessa palvelussa yhdeksän. Myönteisten kokemusten perus teel la palvelusetelikäytäntö vakiintui vuo den 2006 alusta lukien samaan tapaan kuin sii vous-, ateria- ja kuljetuspalveluissa vaihtoehtoiseksi palveluksi. Kotikartano 4 palvelutalon toiminta siirtyi kaupungille lukien ja samalla sosi aalitoimelle 20 hoitoalan työntekijää ja ruokapalveluihin kaksi. Yöpartiotoiminta jatkui työpari-periaatteella huhtikuun loppuun, minkä jälkeen yöpartiossa on viikon loppuja lukuun ottamatta ollut yksi työntekijä. Yöpartiotoimintaan on osallistunut Koti kartano 2 palvelutalon työntekijät. Yöpartiotoiminnan piirissä oli keskimäärin 15 asiakasta yössä ja käyntejä 20. Kotikartanon palvelukeskuksen ulkopuolisia asiak kaita, joiden käynneistä oli sovittu etukäteen, oli keskimäärin 10 ja käyntejä keski mää rin 15 yötä kohden. Ennalta sovittujen käyntien lisäksi yöpartiokäyntejä voi tul la myös turvapuhelinhälytyksenä. Päivätoiminnan kysynnän kasvun myötä sitä on järjestetty yhtenä päivänä viikossa Kotikartano 2:n lisäksi syksystä lähtien myös Sipilän palvelukeskuksessa. Muisti park ki toiminta aloitettiin lokakuussa perhetukikeskus Apilassa. Muistiparkki tukee omaishoitajia. Sen toiminnasta vastasi Jokirannan sairaanhoitaja. Seniorikeskustoiminta käynnistyi syksyllä Kotikartano 4:n tiloissa. Toiminta on tar koi tettu myös Alavieskan ja Sievin ikäihmisille. Toiminta on ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa. Se on tarkoitettu edistämään ja tukemaan 65 vuotta täyttäneiden ter veyttä ja toimintakykyä. Osallistumiskertoja kirjattiin noin Lisäksi Kotikar ta non kuntosali oli vilkkaassa käytössä. Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan vanhusneuvostojen yhteistyössä Ylivieskan ammattiopiston kanssa järjestämät seniorimessut vanhus ten vii kol la kokosivat runsaat 350 osanottajaa.. Sipilän palvelukeskus juhli 50-vuotista taivaltaan toukokuussa. Ikään kuin kunnian o soi tuksena palvelukeskuksen vanhustyölle Sipilän peruskorjaussuunnitelma hy väk syttiin kaupunginvaltuustossa. Peruskorjaus toteutetaan vuosina Korjaus aloitettiin keittiöremontilla. Lasten päivähoito ja esiopetus

6 6 Vuoden 2005 aikana päivähoitopalveluja tarjottiin lähes 1000 lapselle. Työelämän muutokset heijastuvat päivähoidon tarpeeseen. Alle kolmivuotiaiden hoito järjestettiin pääsääntöisesti perhepäivähoidossa, kolme- viisivuotiaiden perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa, esiopetusikäisten lasten esi ope tus ja hoito päiväkodeissa. Vuoro- ja epäsäännöllistä hoitoa tarvitsevat lapset olivat hoidossa joko ryhmä perhe päiväkodeissa tai Hakalahden päiväkodin vuoro ryhmässä. Vuoro- ja/tai epäsäännöllistä hoitoa tarvitsevien lasten määrä lisääntyi edelleen vuoden aikana. Ongelmana olikin löytää lapsille sopiva hoitopaikka. Eten kin ryhmäperhepäiväkotien lapsiryhmien suuret koot olivat huolenaiheena. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin ostopalveluna pääsääntöisesti kouluilla ja seurakunnan päiväkodissa. Syksyllä alkoi 15-paikkainen virikekerho per hetukikeskus Apilan tiloissa. Virikekerhoa pitivät Keski-Pohjanmaan ammatti kor kea koulun sosionomiopiskelijat kerran viikossa. Ylivieskan seutukunnan kiertävä erityislastentarhanopettaja toimi päivähoidossa keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Eritystä tukea tarvitsevien lasten määrässä ei tapahtunut oleellista muutosta. Heille on pyritty järjestämään avustavaa henki lös töä tarpeen mukaan. Perhepalveluohjaajan työ toi esille lisääntyvän päivähoi don tar peen ja ennalta ehkäisyn tärkeyden perheiden tukemisessa. Toiminnallisesti vuosi oli vilkas: erilaiset tapahtumat, tempaukset, vierailut ja tee mapäivät sisältyivät päivähoidon arkeen juhlia unohtamatta. Vuosi huipentui Puuhkalan Joulupolku tapahtumaan, jossa kävijämäärä oli lähes Varhaiskasvatussuunnitelman työstämistä jatkettiin vuonna Huvikummun päiväkoti sai ympäristökasvatuksen kultaisen ruusun ja pysyvän kiin nityksen Vihreään lippuun. Hakalahden päiväkodin uudet tilat vihittiin käyttöön helmikuussa. Päiväkoti osallis tui Teknokas -hankkeeseen. Henkilöstö Sosiaalitoimen henkilöstöä oli vuoden lopussa yhteensä 290. Vakituisen henkilös tön määrä lisääntyi 20:llä. Henkilöstön hyvinvointi on huonontunut. Sairauspois sa olojen määrä oli yhteensä 6231 päivää, josta vapaa-ajan tapaturmien aiheuttamien poissaolojen määrä oli 290 päivää. Henkilöä kohden laskettuna sairauspäiviä oli kes kimäärin 21,5 päivää. Henkilöä kohden laskettu sairauspoissaolojen määrä oli edellisvuonna 17,2 eli kasvua oli neljännes. Myös henkilöstön tyytyväisyys laski vuoden 1999 kyselystä. Yleisesti ottaen oltiin tyytyväisiä, sillä myönteisiä vastauksia oli keskimäärin 66,1 % vastauksista (68,5 % vuonna 1999). Eniten tyytymättömyyttä aiheutti palkkausperusteiden oikeuden mu kaisuus ja tiedonkulku. Myös tavoitteiden asettamisessa yhdessä henkilöstön kanssa sekä työtiloissa ja välineissä on parantamisen varaa.

7 7 Sosiaalipalveluiden talous Sosiaalipalveluiden bruttomenot olivat vuonna 2005 yhteensä euroa, mikä on euroa edellisvuotta enemmän. Nousua edellisvuoteen on 5,9 %. Sosiaalipalveluissa kannettiin tuloja euroa eli euroa edellisvuot ta enemmän. Tulot kasvoivat runsaalla 11 %:lla. Sosiaalipalveluiden nettomenot ylittyivät euroa budjetoidusta eli 5,3 %. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 Toiminnalliset tavoitteet talousarviossa ja niiden toteutuminen ja (valtuuston sitovat tavoitteet on kirjattu vahvennetulla)on esitetty eri liitteessä. Liitetaulukot, jotka yhdistetään myöhemmin tekstiosaan.

8 8 Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä: 24 Toimeentuloturva PALVELUAJATUS Toimeentulotuen tavoitteena on viimesijaisena etuutena turvata kohtuullinen perus toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä silloin, kun sitä ei ole mahdollista saada muilla tuloilla tai ensisijaisilla etuuksilla. Elatusturvan tavoitteena on turvata lapsen ela tus. Hoitorahajärjestelmän tavoitteena on antaa vanhemmille valinnanmahdollisuus pienten lasten hoidossa. KATSAUS VUODEN 2005 TOIMINTAAN Toimeentulotukityössä jatkettiin yhä enenevästi kirjallisten hakemus ten käyttöä. Uudet asiakkaat ohjataan aina ensin sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Painopistealueena olivat aiempien vuosien tapaan am mat ti kouluttamattomat ja erityisestä syystä tukea tarvitsevat nuoret, joista työllistettiin yhdeksän pääasiassa Työval mennuskeskus Sytykkeelle 1 3 kuukauden ajaksi jat kosuunnitelman tekemistä var ten. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden aikana kuusi henkilöä ja työharjoit telussa seitsemän. Kuntouttavaa työtoiminta järjestettiin osana Työvalmennuskes kus Sytykkeen toimintaa. Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli vuoden aikana 695. Asiakasmäärä kasvoi 7 %. Alle 25-vuotiaita toimeentulotukea saavia kotitalouksia päämiehen mukaan oli 262. Pitkäaikaisia asiakkaita eli vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea saaneita oli 83. Nuoria alle 18-vuotiaita asiakaskunnasta oli neljä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikatavoite toteutui. Toimeentulotukimenot ja koti taloutta kohden maksettu toimeentulotuki kasvoivat 8 % edellisvuodesta. Työttömyys ja työsuhtei den lyhyys, opiskelun vaikeudet (opin toviikot eivät täyty), sairastavuus ja kyvyttömyys asioiden hoitoon olivat edelleen asiak kuuden pääsyitä. Opiskelijoita työllistettiin sosiaalitoimeen neljä kesäaikana. Opiskelijoiden kesätyöllistämistä yrityksiin ja yhteisöihin kokeiltiin palvelusetelillä. Kahdeksan nuorta työllistyi palvelusetelillä. Elatustukea saaneiden lasten määrä on pysynyt vuosittain lähes en nal laan ja vä heni hieman edellisvuodesta. Muuttoliike kuntien välillä aiheuttaa uusien tapausten käsittelyä ja entisten siirtoja toisiin kuntiin. Sama tilanne näkyy myös lastenvalvojan työssä. Lastenvalvoja vahvisti elatusapusopimuksia vuoden aikana 87. Isyys

9 9 vahvistettiin 67 lapselle ja huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia tehtiin 99 lapselle. Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidontuen piirissä olevien las ten määrä vähe ni edellisvuodesta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää sai vuoden aikana 37 lasta. Toimeentuloturvan talous Toimeentuloturvan bruttomenot olivat yhteensä euroa, mikä on euroa edellisvuotta enemmän. Menot kasvoivat edellisvuodesta 6,2 %.Tuloja kertyi euroa eli euroa edellisvuotta vähemmän. Tulojen kertymä alittui myös budjetoidusta euroa. Toimeentuloturvan nettomenot olivat euroa ja 5 % budjetoitua korkeammat. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 Toiminnalliset tavoitteet talousarviossa ja niiden toteutuminen ja (valtuuston sitovat tavoitteet on kirjattu vahvennetulla) on esitetty eri liitteessä. Liitetaulukot, jotka yhdistetään myöhemmin tekstiosaan.

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat Sosiaali- ja terveyslautakunta 102 27.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 2302/02.02.00/2015 SOSTE 27.10.2015 102 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017 Kaupunginvaltuusto 86 17.10.2016 Kaupunginhallitus 343 24.10.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 19.12.2016 Kaupunginhallitus 18 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 12 30.01.2017 Valtuutettu Vilhelm Junnilan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen Koulutuslautakunta 30 12.04.2016 Koulutuslautakunta 44 24.05.2016 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen 359/12.00.05/2015 Koulutuslautakunta 12.04.2016 30 Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

SOV Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh

SOV Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 3 28.02.2017 Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 597/02.05.00/2014 SOV 28.02.2017 3 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN SELVITYS TALOUDEN TASAPAINOTUS- OHJELMAN TOIMENPIDEOHJELMAAN 19.4.2006

SOSIAALITOIMEN SELVITYS TALOUDEN TASAPAINOTUS- OHJELMAN TOIMENPIDEOHJELMAAN 19.4.2006 SOSIAALITOIMEN SELVITYS TALOUDEN TASAPAINOTUS- OHJELMAN TOIMENPIDEOHJELMAAN 19.4.2006 Menojen vähentäminen 1. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen toteutetaan kaikki mahdolliset eläke- ja

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa koskevan palvelusopimuksen 2015 hyväksyminen, Iitti. Sosiaalipalvelujen tulosalue

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa koskevan palvelusopimuksen 2015 hyväksyminen, Iitti. Sosiaalipalvelujen tulosalue Perusturvalautakunta 78 11.12.2014 Perusturvalautakunta 17 19.03.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa koskevan palvelusopimuksen 2015 hyväksyminen, Iitti Perusturvalautakunta 11.12.2014 78 Iitin

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA Perusturvalautakunta 59 13.10.2010 Perusturvalautakunta 56 05.10.2011 LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA PETUL 59 Ikääntyvien palveluissa on edessä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 23 15.03.2016 Sivistyslautakunta 52 11.05.2016 Oikaisuvaatimus (OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys): Päiväkotien henkilöstömitoituksen muutos Ylivieskassa 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Maakuntavaltuusto 114 28.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 297 04.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 358 16.12.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 166 16.06.2010 Valtuustoaloite: Kuntouttavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Kunnanhallitus 292 07.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta (yhteislautakunta) 88 04.09.2013. Lausunto työryhmän esitykseen lastensuojelun laatusuositukseksi 425/05.08.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (yhteislautakunta) 88 04.09.2013. Lausunto työryhmän esitykseen lastensuojelun laatusuositukseksi 425/05.08. Sosiaali- ja terveyslautakunta (yhteislautakunta) 88 04.09.2013 Lausunto työryhmän esitykseen lastensuojelun laatusuositukseksi 425/05.08.00/2013 Soster 88 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää yhdessä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN SOSIAALILAUTAKUNNAN TO- TEUTTAMIS SUUNNITELMA 2006 2008

YLIVIESKAN KAUPUNGIN SOSIAALILAUTAKUNNAN TO- TEUTTAMIS SUUNNITELMA 2006 2008 YLIVIESKAN KAUPUNGIN SOSIAALILAUTAKUNNAN TO- TEUTTAMIS SUUNNITELMA 2006 2008 SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA PALVELUAJATUS Sosiaalikeskus kehittää yhdessä perheiden kanssa ylivieskalaista sosiaalista

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen varhaiskasvatuksessa

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen varhaiskasvatuksessa Sivistyslautakunta 25 08.03.2016 Sivistyslautakunta 54 12.04.2016 Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen varhaiskasvatuksessa 1031/05.10.00/2016 SIVLTK 08.03.2016 25 Asian valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot