TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Tietojärjestelmätiede Päivämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Tietojärjestelmätiede Päivämäärä 3.5.2013"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Tietojärjestelmätiede Päivämäärä Tekijä Mikko Harhanen Matrikkelinumero Sivumäärä 73 s. + 4 liites. Otsikko Potilaan ja terveydenhuollon välinen viestintä: Tieto- ja viestintäteknologia osana palvelumallia Ohjaaja FM Jani Koskinen Tiivistelmä Julkisen terveydenhuollon palvelut ovat voimakkaan rasituksen alla. Väestön ikääntyminen voimistaa jo ennestään suurta kysyntää. Terveydenhuolto joutuu etsimään uudenlaista lähestymistapaa, jotta se selviytyisi tulevista haasteista. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt kiinnostuksensa asiakaslähtöiseen, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävään palvelumalliin. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia ongelmia on julkisen perusterveydenhuollon palvelujen saatavuudessa. Lisäksi pohdittiin, olisiko nykyisiä palveluja mahdollista kehittää tieto- ja viestintätekniikalla. Tutkimusongelmaa lähestyttiin potilaan näkökulmasta. Tutkielma on laadullinen, sillä tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tunnistaa mahdollisesti aiemmin tuntemattomia ongelmatekijöitä ja tarpeita. Tutkielmassa analysoitiin valmis haastatteluaineisto, jossa haastateltavina oli sydänpotilaita. Sydänpotilaat kertoivat omista terveydenhuollon kokemuksistaan ja elämästään sairautensa kanssa. Lisäksi aineistona käytettiin Turun kaupungin verkkosivuja ja puhelinluetteloa, jonka perusteella kartoitettiin kanavat, joilla potilas voi olla yhteydessä terveydenhuoltoon. Tutkimus osoittaa, että terveydenhuollon organisaatio on hierarkkinen ja voimakkaasti jaottunut. Asiointikanavat painottuvat puhelinsoittoihin ja terveyskeskuskäynteihin. Haastateltavat kokivat vaikeaksi avun hakemisen ja yhteydenpidon terveydenhuoltoon. Lääkärikäynnin jälkeen haastateltavien mielessä saattoi olla terveysaiheisia kysymyksiä, joiden selvittämiseen oli vähän keinoja. Vastaajasta riippuen kysymykset joko jätettiin selvittämättä tai vastaus etsittiin terveydenhuollon ulkopuolisin keinoin. Haastateltavilla oli vain vähäistä kokemusta sähköisistä terveydenhuollon palveluista. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että sähköiset terveydenhuollon palvelut ovat irrallaan nykyisestä toimintatavasta. Tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuissa tulisi pyrkiä siihen, että organisaatio palvelee ihmistä eikä potilas organisaatiota. Asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen sijaan terveyskeskus on rakentanut muurin, joka hillitsee palveluiden käyttöä. Kun potilaalla herää terveyttä koskeva kysymys, hänellä ei ole yksinkertaista tapaa selvittää asiaa. Yhtenä mahdollisena lähestymistapana olisi monikanavainen yhteyskeskusmalli, jossa pyritään ratkaisemaan potilaiden huolenaiheet eikä hillitsemään palveluiden käyttöä. Monikanavainen malli mahdollistaisi sähköisen terveydenhuollon liittämisen todelliseksi terveydenhuollon osaksi. Asiasanat Muita tietoja terveydenhuolto, sähköinen asiointi, sähköinen viestintä, julkiset palvelut Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

2

3 POTILAAN JA TERVEYDENHUOLLON VÄ- LINEN VIESTINTÄ Tieto- ja viestintäteknologia osana palvelumallia Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Laatija: Mikko Harhanen Ohjaaja: FM Jani Koskinen Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

4

5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Terveydenhuollon organisaatio lähemmäksi potilasta Rajaus TERVEYDENHUOLTO HAASTEIDEN EDESSÄ Terveydenhuollon keskeiset haasteet Suuntana potilaslähtöisyys TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN VAIKUTUKSET POTILAAN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIIN Asiakkaan valtaistaminen teknologialla Yhteiskunnan kehityksen ja teknologian suhde Teknologisen syrjäytymisen tekijät TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA VANHOJEN KANAVIEN TÄYDENTÄJÄNÄ Monikanavaisuus yritysmaailmassa Yhteys asiakkaan ja organisaation välillä Viestinnän luonne Kanavan soveltuminen erilaisiin viestinnän tilanteisiin Kanavien yhteisvaikutus TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSUUS Tutkimuksen metodologiset valinnat Tutkimuksen suorittaminen Pärjäin-pilotin osahankkeen haastattelut Turun terveyskeskuksen asiakasrajapinnan kartoitus Tutkimusetiikka HAVAINTOJA AINEISTOSTA Kartoitettu asiakasrajapinta Havaintoja Pärjäin-pilotin osahankkeen aineistosta Yksinkertaistettu malli asiakkaan terveyden ylläpidon prosessista haastattelumateriaalin perusteella KONSEPTI: VUOROVAIKUTTEINEN TERVEYSKESKUS Vuorovaikutus osaksi terveyskeskusta... 55

6 7.2 Yhteyskeskuksen rakenne Yhteyskeskuksen mahdolliset hyödyt terveydenhuollolle JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten tarkastelu Tutkimuksen arviointi YHTEENVETO LÄHTEET Kuvat Kuva 1 Asiakaslähtöisyyteen ja -tyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus (Raab ym. 2008, 14) Kuva 2 E-healthin järjestelmät ja alajärjestelmät (Tan 2005, 44) Kuva 3 Kansalaisen viestintävalmiudet käsitekompleksina (Viherä 1999, 42)21 Kuva 4 Vuorovaikutuksen vaikutustyypit, mukailtu Coieran (2003b, 210) vuorovaikutusmallista Kuva 5 Asiakkaan terveyden ylläpidon prosessi Kuva 6 Yhteyskeskuksen infrastruktuuri (Fluss 2005, 32) Taulukot Taulukko 1 Viestinnän perusohjeet (Grice 1999, 78 79) Taulukko 2 Mukailtu Johansenin ym. (1991, 16) nelikenttämalli... 27

7 LIITTEET LIITE 1 4-SQUARE MAP OF GROUPWARE OPTIONS LIITE 2 HAASTATTELUAINEISTON OHEISMATERIAALI LIITE 3 TURUN ALUEEN PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUKARTTA... 77

8 6 1 JOHDANTO 1.1 Terveydenhuollon organisaatio lähemmäksi potilasta Tässä tutkielmassa pohditaan potilaan ja kunnallisen terveydenhuollon välisen viestinnän piirteitä ja sitä, miten potilaan ja lääkärin asemaa tasavertaistetaan. Tutkielmassa tarkastellaan, miten tieto- ja viestintäteknologialla voidaan vaikuttaa siihen, että organisaatio palvelee ihmistä eikä potilas organisaatiota. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kehitetään terveydenhuollon asiakaslähtöisyyttä ja potilaiden huomioimista. Tavoite pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen, jossa on kartoitettu Suomen terveydenhuollon ongelmakohtia. Sosiaali- ja terveysministeriö on tunnistanut SWOT-analyysissaan terveydenhuollon organisaation heikkouksia. Analyysissä mainittuja heikkouksia olivat eriarvoistava palvelurakenne, peruspalvelujen tila, kokonaisvastuun puute asiakasprosesseissa sekä tieto- ja viestintäteknologian riittämätön hyödyntäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10). Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi muutkin tahot ovat kiinnittäneet huomionsa tietotekniikan käyttöön terveydenhuollossa. On pohdittu sitä, olisiko sähköisillä terveydenhuollon palveluilla mahdollista ratkaista nykyisiä ongelmia (ks. esim. Tan 2005, 5 6; Eysenbach 2001). Jos painopiste siirtyy sähköiseen terveydenhuoltoon, on selvitettävä, miten se parantaa palveluiden saatavuutta ja tasa-arvoisuutta. Lisätäänkö tietokoneiden käyttöä, koska se on nykyaikaa, vai löytyykö sen takaa perusteltavia syitä? Tyypillinen uuden tekniikan käyttäjä on korkeastikoulutettu nuori mies (van Dijk 2005, 104). Terveydenhuollon palveluiden tulisi kuitenkin palvella myös vanhuksia ja toimintarajoitteisia. Asiakasrajapinta on suunniteltava siten, että teknologia vähentää nykyisiä ongelmia eikä kasvata eroja entisestään. Muutosta tarvitaan, jotta terveydenhuollon organisaatio selviää tulevaisuuden kasvavasta palvelujen kysynnästä. Suomen väestörakenne ja hoitosuhde muuttuu, jolloin terveydenhuollon palvelujen tarve lisääntyy (Tilastokeskus 2009). Tutkielman lopuksi esitetään ehdotus terveydenhuollon toimintamalliksi, joka keskittyy asiakkaan ja terveydenhuollon organisaation väliseen yhteydenpitoon. Uusi malli korvaa nykyisen tavan järjestää lääkäriaikoja ja puhelinneuvontaa. Kyseessä on laajennettu puhelinkeskus eli yhteyskeskus, jossa käytetään useita viestintätapoja. Tällöin nykyistä tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää terveydenhuollon palveluissa. Tutkielman rakenne on kolmiosainen. Rakenne kuvastaa tutkimuksen etenemistä. Ensimmäiseksi käsitellään terveydenhuollon ongelmia ja sitä kuinka näihin ongelmiin yritetään vastata sähköisellä terveydenhuollolla. Toisessa vaiheessa perehdytään terveydenhuollon toimintaan potilaan näkökulmasta: haastatteluaineistoa käydään läpi ja selvitetään Turun kaupungin terveydenhuollon organisaation palvelumallia. Kolmannessa

9 7 vaiheessa esitetään alustava ratkaisuehdotus siitä, miten sähköinen terveydenhuolto yhdistetään osaksi monikanavaista palvelumallia. Tutkimuskysymykset ovat: Mitä ongelmia on kunnallisen perusterveydenhuollon palveluissa? Mikä on teknologian suhde kunnallisen perusterveydenhuollon saatavuuden ongelmiin? Miten palvelut saataisiin vastaamaan potilaiden tarpeita? 1.2 Rajaus Tutkielmassa keskitytään julkisen perusterveydenhuollon ja potilaan väliseen viestintään. Vaikka haastatteluihin osallistuneet on pääasiassa etsitty Varsinais-Suomen alueelta, heidän kuvauksensa koskevat useita eri terveydenhuollon toimipisteitä. Kokemukset ovat pitkältä aikaväliltä, eivätkä ne välttämättä kuvaa nykytilannetta. Tämän korjaamiseksi kartoitetaan Turun terveyskeskusten palvelumallia. Kartoituksessa pyritään hahmottamaan, millaisena Turun perusterveydenhuolto näyttäytyy kansalaiselle. Tavoitteen saavuttamiseksi kartoitettava organisaatiokaavio laaditaan Turun alueen puhelinluettelon (Fonecta 2011) ja verkkosivujen ilmoittamista tiedoista. Leikola (2011, 16 17) esittää neljä terveydenhuollon tarkastelutapaa: lääketieteen, hoidollisen, hallinnon ja palvelutoiminnan tarkastelutavan. Tutkimuksessa painotetaan potilaslähtöistä palvelutoiminnan tarkastelutapaa. Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuu lääkärien ja hoitohenkilökunnan tehtäväkenttä sekä talouden, hallinnon ja juridiikan näkökulmat. Jotta potilaiden näkökulma saataisiin parhaiten kuuluviin, käytetään tutkimuksessa apuna suomalaisten sydänpotilaiden kokemuksia terveydenhuollosta. Koivuniemi ja Simonen (2011, 41) ovat hahmotelleet sitä, millainen on asiakkaan terveydenhuollon prosessi. Tämän ihmislähtöisen terveydenhuollon prosessin vaiheet ovat ennaltaehkäisy, tuki tutkimuksiin hakeutumiselle, diagnosointi, hoito ja kuntoutus. Tässä tutkimuksessa painotetaan niitä prosessin vaiheita, jolloin potilas ei asioi terveydenhuollon tiloissa. Erityisesti vaihe tuki tutkimuksiin hakeutumiselle on tutkielman kannalta oleellinen.

10 8 2 TERVEYDENHUOLTO HAASTEIDEN EDESSÄ 2.1 Terveydenhuollon keskeiset haasteet Suomen julkinen terveydenhuolto on monilta osin onnistunut, mutta sitä varjostaa useat potilaan asemaa heikentävät tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä arvioi vuonna 2010 Suomen terveydenhuollon tilaa SWOT-analyysilla. Vahvuuksissa lueteltiin järjestelmän kustannustehokkuus, korkeasti koulutettu henkilöstö, erikoissairaanhoidon tuottavuus ja kansalaisten luottamus julkisiin palveluihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10.) Kansalaisten luottamus julkisia palveluja kohtaan on näiltä osin perusteltua, sillä kustannustaso on pohjoismaihin verrattuna alhainen. Suomen terveydenhuollon kustannukset asukasta kohden ovat alle OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) jäsenmaiden keskitason (Organisation for Economic Co-Operation and Development 2011, 149). Alhaisista kustannuksista huolimatta henkilökunta on koulutettua ja ammattitaitoista, mikä nostaa hoidon laatua. Tämä on nähtävissä muiden muassa vaikeiden sairauksien hoidossa. Monien tällaisten vaikeiden sairauksien hoidossa Suomi pärjää hyvin (Alkio 2011, 134). Suomalaisella terveydenhuollolla on vahvuuksiensa lisäksi joukko heikkouksia. SWOT-analyysissa eräitä mainittuja syitä olivat eriarvostava palvelurakenne, peruspalvelujen tila, kokonaisvastuun puute asiakasprosessissa sekä tieto- ja viestintäteknologian riittämätön hyödyntäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10). Eriarvoistavassa palvelurakenteessa terveydenhuolto on järjestetty siten, että terveydenhuollon laadussa on suurta vaihtelua kansalaisittain. Peruspalvelujen tilaa kuvastaa pirstaleisuus ja hidas hoitoon pääsy (Alkio 2011, 23, 158). Potilaan hoito pirstoutuu eri hoitopisteisiin ja ajankohtiin ilman hoitoketjun valvontaa. Kyse on hoitoketjun kokonaisvastuun puutteesta. SWOT-analyysissa mainitut heikkoudet peilautuvat kansainvälisissä vertailuissa. Saavutuksistaan huolimatta Suomi on Euro Health Consumer (Björnberg 2012, 16) indeksin mukaan vasta sijalla 10 Euroopassa. OECD:n selvityksessä Suomen terveydenhuolto on yksi epätasa-arvoisimmista, sillä hyvätuloiset hyödyntävät enemmän terveyspalveluja kuin alemman tulotason ryhmät (Organisation for Economic Co-Operation and Development 2011, 139). Hoidon laatu riippuu siitä, kuka sairastaa, mitä sairastaa ja missä sairastaa. Vaikuttavina tekijöinä ovat muiden muassa työtilanne, maksukyky, ikä, sairaus ja asuinpaikka (Leikola 2011, 10). Näillä tekijöillä on yhteys siihen, millaisia palveluja kansalainen käyttää. Hoitoon vaikuttaa, käyttääkö yksityisen, työterveyshuollon vai terveyskeskusten palveluja (Alkio 2011, 29). Yleistäen voisi sanoa, että työssäkäyvä, pääkaupungilla asuva, sydän- ja sepelvaltimotaudeista kärsivä on onnekas. Hoitoa on helposti saatavilla ja se on laadukasta. Onnettomampi on syrjäseudulla asuva työtön, jolla on mielenterveydenongelmia.

11 9 Pienituloisella ei ole samanlaista valinnanvaraa kuin hyvin toimeentulevalla (Alkio 2011, 39). SWOT-analyysin uhkana on mainittu yhteiskunnan eriarvoisuuden voimistuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10.) Ikääntyvä väestö ja kasvavat odotukset ovat haaste laadukkaalle, kustannustehokkaalle ja yhdenvertaiselle hoidolle (Alkio 2011, 132). Ikääntyminen on Suomelle erityinen ongelma. Eliniänodote on korkea, mutta vanhuuden terveiden vuosien määrä on alle OECD:n jäsenmaiden keskiarvon. Myös terveenä itseään pitävien aikuisten määrä on keskiarvoa pienempi (Organisation for Economic Co-Operation and Development 2011, 41, 163). Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa eletään pitkään mutta sairaina. Kansanterveyden kohentaminen on myös Suomelle taloudellinen etu. Työvoiman vähetessä joudutaan ratkaisemaan ikärakenteen ja huoltosuhteen tuomia haasteita (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10). Ikääntyvän väestön vuoksi nykyiset ongelmat tulevat entistä raskaammiksi Suomelle. Tasa-arvoisen, vastuuntuntoisen ja laadukkaan hoidon jakaminen käy entistä vaikeammaksi, kun jo nyt kovan paineen alla oleva terveydenhuolto joutuu vastaamaan suurenevaan kysyntään. Muutokseen on pyritty lukuisilla hankkeilla. Yhtenä näkyvänä hankkeena on sairaanhoitopiirien sulauttaminen. PARAS-hankkeessa yhtenä tarkoituksena on yhdistää pienet kunnat isompiin sairaanhoitopiireihin, jolloin laadukas hoito on saatavilla myös syrjäseuduilla asuville (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012b). Tämän toivotaan ratkaisevan saatavuuden ongelman, jota Alkio (2011, 139) pitää yhtenä terveydenhuollon ongelmista. Kun sairaanhoitopiirit kasvavat, pientenkin kuntien potilaat kuuluvat alueeseen, jolla on resursseja sairauden hoitamiseen. Leikola (2011, 17) kuitenkin kritisoi, että terveydenhuollon yhdistymisissä palvelut tulevat olemaan jatkossakin yhtä kaukana tai jopa kauempana. Huonossa tapauksessa kansalainen joutuu matkustamaan pitkiä matkoja, jotta hän saa tarvitsemaansa terveydenhuoltoa, sillä palvelu on siirretty pois lähialueelta suurempiin asutuskeskuksiin. Ratkaisua on etsitty myös lukuisilla tieto- ja viestintäteknologian hankkeilla. Valtiontalouden tarkastusviraston (2012) raportin mukaan hankkeiden organisointi on ollut puutteellista. Suomessa rahoitetaan päällekkäisiä hankkeita, jolloin kehitetään samanaikaisesti samaan pyrkiviä projekteja. Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi kuntia rahoittaa Tekes ja Euroopan rakennerahasto. Kehitys pirstoutuu ja kansallisen terveysstrategian noudattaminen hankaloituu. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, ) Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut erillisiä pieniä hankkeita ilman, että ne olisivat tukeneet valtakunnallisia tavoitteita (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 113). Yhtenä esimerkkinä hajanaisuudesta on julkisen hallinnon rahoittamat terveysportaalit Terveyskirjasto.fi, Kaypahoito.fi ja Tervesuomi.fi. Päällekkäisiä hankkeita kehitetään suunnittelematta sitä, kuinka ne tukevat nykyistä terveydenhuoltoa tai mikä näiden hankkeiden keskinäinen suhde on. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 224.) Myös monet aiemmin kehitetyt alueelliset hankkeet ovat olleet ongelmallisia. HyväHoito,

12 10 ekat ja SADe eivät ole toteutuneet odotusten mukaisesti. Yhden kunnan toteuttamaa ratkaisua ei saatu siirrettyä muille alueille. Hajautettu kehittäminen on epäonnistunut. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 148.) Rahoitus on käytetty ohjelmistojen kehitystyöhön eikä siihen, että terveydenhuollon organisaatiot olisivat valmiita uusien järjestelmien käyttöön (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 113.) 2.2 Suuntana potilaslähtöisyys Sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmassa määritetään kaksi tavoitetta: hyvinvoinnin ja terveyserojen vähäisyys sekä asiakaslähtöiset rakenteet ja palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012c, 8). Tässä tutkielmassa käytetään rinnakkain käsitteitä asiakasja potilaslähtöisyys niiden samankaltaisten tavoitteiden vuoksi. Asiakaslähtöinen organisaatio keskittyy asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin ja ongelmiin. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas. Organisaatiolle asiakaslähtöisyys on eduksi siten, että toiminta voidaan nopeasti mukauttaa asiakkaiden uusiin tarpeisiin. Asiakaslähtöisyys edellyttää, että ymmärretään asiakasta ja markkinoita. Kuva 1 esittää, mitkä tekijät ovat edellytyksenä asiakaslähtöiselle toiminnalle. (Raab, Ajami, Gargeya & Goddard 2008, ) Tässä tutkielmassa keskitytään kuvan tekijöistä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden määritykseen, teknologiaan sekä organisaatioon. Kuva 1 Asiakaslähtöisyyteen ja -tyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus (Raab ym. 2008, 14)

13 11 Aivan kuten yrityksissä myös terveydenhuollossa on oleellista ymmärtää asiakasta. Terveydenhuollon suhtautuminen onkin muuttunut potilasta enemmän huomioivaksi. Terveydenhuollon henkilökunta tarvitsee tietoa potilaan ruumiista ja siihen liittyvistä oireista, joiden asiantuntija on potilas itse (Holmström & Röing 2010, 167). Potilaslähtöisyyteen liittyy läheisesti käsite potilaskeskeisyys. Mead ja Bower (2000) tunnistivat viisi näkökulmaa, joilla potilaskeskeisyyttä voidaan tarkastella: biopsykologinen terveys potilas yksilönä hoidollinen yhteistyö lääkäri ihmisenä vallan ja vastuun jakautuminen Biopsykologisessa potilaskeskeisessä näkemyksessä kyseenalaistetaan tapa, jolla potilaan ongelmaan keskitytään rajatusti. Sairautta ei haluta nähdä vain elimellisenä ongelmana, vaan siihen kietoutuu psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Lääketieteellisin mittarein terve ihminen voi tuntea itsensä sairaaksi tai päinvastoin sairaaksi luokiteltava näkee itsensä terveenä. Terveys on laaja-alaista, jolloin potilaskeskeisessä terveydenhuollossa lääkärin on oltava valmis käsittelemään moninaisia ongelmia. Sairauden sijaan keskitytään toiminnanhäiriöihin. (Mead & Bower 2000, 1088.) Näkemyksessä, jossa potilas nähdään yksilönä, otetaan huomioon se, että jokainen kokee sairauden omalla tavallaan. Sairaudella on erilainen vaikutus eritaustaisiin ihmisiin. Esimerkiksi murtunut jalka voi olla psykologisesti raskaampaa pikajuoksijalle kuin toimistotyöntekijälle. Potilasta ei voi käsitellä tietyn sairauden kantajana, vaan hänet on nähtävä yksilönä ja persoonana, johon sairaus vaikuttaa yksilöllisellä tavalla. (Mead & Bower 2000, ) Hoidollisen yhteistyön näkemyksessä huomioidaan se, miten yhteistyön laatu vaikuttaa hoitoon. Kun lääkärit suhtautuvat potilaisiin ystävällisesti ja sympaattisesti, potilas sitoutuu hoitosuunnitelmaan. Vastaavasti epäystävällinen käytös synnyttää vastarintaa ja haittaa paranemista. Lääkärillä ja potilaalla on oltava yhteisymmärrys hoidon tavoitteista. (Mead & Bower 2000, 1090.) Näkemyksessä, jossa lääkäri nähdään ihmisenä, käsitellään lääkärin henkilökohtaisia ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien vaikutusta hoitoon. Vaikka hoito pyritään suunnittelemaan objektiivisin perustein, potilaan ja lääkärin vuorovaikutus ohjaa sen etenemistä. Yhteistyön kannalta on merkitystä, että potilas ja lääkäri ymmärtävät toistensa tavan suhtautua asioihin. Ymmärtämällä toisia voidaan päästä hoitosuunnitelmaan, johon potilas on sitoutunut. Tämän vuoksi ei ole samantekevää vaihtaa lääkäriä, vaikka päätökset tehtäisiinkin samoilla lääketieteellisillä perusteilla. (Mead & Bower 2000, ) Potilaskeskeisyyden menestys riippuu siitä, kuinka osapuolet kommunikoivat keskenään. Tarvitaan herkkyyttä tunnistaa toisen tarpeet. Perinteisen ohjeis-

14 12 tuksen lisäksi henkilökunnan tulisi ohjeistaa ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti. (Holmström & Röing 2010, ) Valta ja vastuun näkemyksessä pyritään jakamaan valta tasaisesti potilaalle ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Passiivinen potilas on aktiivinen kuluttaja, jolla on oikeus saada tietyn tasoisia palveluita ja päättää terveydestään. Potilasta tulisi kannustaa ajatustensa esittämiseen. Lääkäri kuuntelee näitä mietteitä ja tarjoaa yhteistyötään. (Mead & Bower 2000, ) Mead ja Bower (2000) käsittelevät valtaa ja vastuuta potilaskeskeisyyden alakäsitteenä. Vallan ja vastuun voi ymmärtää myös irrallisena potilaskeskeisyydestä. Holmström ja Röing (2010, 171) kutsuvat potilaan mahdollisuutta hallita terveyttään ja mahdollisuutta oppia elämään sairauden kanssa potilaan valtaistamiseksi. Valtaistaminen on mahdollista ilman potilaskeskeisyyttä esimerkiksi silloin, kun terveyttään itse hallitseva henkilö ei asioi terveydenhuollon organisaation kanssa. Toisaalta valtaistaminen ei ole aina edes toivottua asiakaslähtöisessä terveydenhuollossa. Kroonisen taudin heikentämä ihminen ei kenties jaksa ja halua tehdä omaan hoitoonsa liittyviä ratkaisuja. Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemä asiakaslähtöisyys on osittain kehityksen sanelemaa. Potilaan ja lääkärin suhde on muuttumassa. Kansalaisista on tullut kriittisiä kuluttajia. Tietoa saadaan useista lähteistä, jolloin lääkäri ei ole ainoa joka tietää (Leikola 2011, 11). On kuitenkin virheellistä väittää tätä uudeksi ilmiöksi. Jo yli kolmekymmentä vuotta sitten Tähkä (1977, 6) kirjoitti: Nykypäivän potilas ei enää koe omakseen perinteistä potilaan roolia, jonka mukaisesti hänen odotettiin liikoja valittamatta ja kyselemättä alistuvan kaikkiin, erehtymättömäksi oletetun lääkärin parhaaksi katsomiin toimenpiteisiin. Hän odottaa yksilöllisyytensä huomioonottamista ja on julkisten tiedotusvälineiden ansiosta lääketieteen suhteen edellisiä sukupolvia huomattavasti valistuneempi. Vaikka asiakaslähtöisyys on ollut pitkään esillä, se ei täysin toteudu terveydenhuollossa. Edelleenkin potilas joutuu uhraamaan aikaansa ja jaksamistaan, että terveydenhuollon organisaatio pyörisi sillä tavoin, kuin se on suunniteltu. Koivuniemi ja Simonen (2011, 73 74) esittävät transaktio- ja suhdekustannusten käsitteet. Käsitteitä käytetään kritisoimaan sitä, kuinka terveydenhuolto keskittyy organisaation kustannuksiin eikä huomioi asiakkaalle aiheuttamaansa vaivaa tai kustannuksia. Transaktiokustannuksella tarkoitetaan terveydenhuollon vaihdannan synnyttämiä kustannuksia kuten palvelusta sopimista. Transaktiokustannuksia on helppo hinnoitella toisin kuin suhdekustannuksia. Suhdekustannukset ovat lisäkustannuksia, jotka jäävät asiakkaan maksettaviksi. Esimerkiksi asiakkaan odotuttaminen on terveydenhuollolle ilmainen suhdannekustannus. Koivuniemi ja Simonen kritisoivat sitä, kuinka terveydenhuollossa sivutetaan suhdannekustannukset vaikka niistä ollaan tietoisia. (Koivuniemi & Simonen 2011, ) Toisin sanoen organisaatiossa keskitytään sen omaan toimintaan eikä asiakkaaseen.

15 13 Myös Leikola (2011, 20) käsittelee Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportissaan potilaan unohtamista. Leikola saivartelee, että ajoneuvojen katsastuksia seurataan tarkemmin kuin ihmisten säännöllisiä terveystarkastuksia. Asiakaslähtöisessä toiminnassa ei ole tarkoitus riisua terveydenhuollon henkilökunnalta valtaa, jolloin henkilökunnan tehtäväksi jäisi palvella kansalaisia heidän mielijohteidensa mukaan. Koivuniemi & Simonen (2011, 18) ehdottavat, että terveyspalveluja tulisi tarjota vastavuoroisesti. Heidän mukaansa palveluja ei voida sanella ylhäältä alas eikä niitä voida myöskään toteuttaa yksinomaan potilaan mieltymysten mukaan. Myös Leikola (2011, 58) painottaa tasapainotilannetta, jossa potilaslähtöisyys tarkoittaa kunnioittamista eikä kuninkaaksi nostamista. Asiakaslähtöisyydessä tärkein muutos on se, minkä vuoksi työtä tehdään: ei organisaation itsensä vuoksi vaan potilaan. Koivuniemi ja Simonen (2011, 23) toteavat, että toimintamallien ainoana lähtökohtana voi olla hoitoa tarvitseva ihminen. Uusi toimintamalli ei ole vain haavekuva, vaan terveydenhuollon todellinen pyrkimyssuunta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on jo valinnut päämääräkseen potilaslähtöisen hoidon (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2011, 11). Näkökulman muutos mukailee yritysmaailman kehitystä. Kilpailuedun vuoksi yritysten on ymmärrettävä asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia. Asiakas on päätöksenteossa keskipisteenä. Tavoitteena on kehittää kestävä ja tuottoisa asiakassuhde. (Raab ym. 2008, 6.) HUS:n esimerkki raottaa sitä, kuinka yritysmaailman asiakkuudenhallinta on tulossa myös terveydenhuollon sektorille. Yritysmaailmaan verrattuna terveydenhuollossa on omat erityispiirteensä. Haasteena on terveydenhuollon monimutkaisuus ja tietopainotteisuus (Wager, Lee & Glaser 2005, 108). Yrityksen tuotevalikoimaan voi kuulua rajattu määrä tuotteita ja palveluja. Vastaavasti taas terveydenhuollossa erilaisten palvelujen määrä on ehtymätön. Hoito on siiloutunut ruumiin osien ja sairauksien mukaan omiksi erillisiksi osastoikseen. Osastot tekevät oman osansa suurella ammattitaidolla, mutta tietämys muiden osastojen toiminnasta ja sitä myötä kokonaisuudesta jää vähäiseksi. Tästä voi seurata, että potilas ajelehtii osastolta toiselle odottaen, että lopulta löytyy henkilö, jonka vastuualueeseen hän kuuluu. (Koivuniemi & Simonen 2011, ) Ongelmaan on kuitenkin etsitty ratkaisua. Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS) on ottamassa käyttöönsä uuden T-sairaalan, jossa palvelut on suunniteltu potilaan näkökulmasta. Tavoitteena on luoda katkeamaton hoitoketju, jossa palvelut saadaan siirrettyä sinne, missä potilaat ovat. Potilaita siirretään mahdollisimman vähän osastolta toiselle, sillä henkilökunta ja laitteisto liikkuvat. Siiloutumista on pyritty estämään keskittämällä toiminta yhteen paikkaan. Näin olisi mahdollista vähentää tilanteita, joissa potilaan aika kuluu odottamiseen ja osaston vaihtoihin. (Silván 2012). Muutos on osoitus siitä, että potilaslähtöinen hoitoprosessi kiinnostaa myös terveydenhuollon organisaatiota.

16 14 3 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN VAIKUTUKSET POTILAAN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIIN Tässä osiossa käsitellään potilaan sekä tieto- ja viestintäteknologian suhdetta. Tekstissä pohditaan sitä, voidaanko potilaan kokemia epäkohtia lieventää teknologisilla ratkaisuilla. Luvussa 3.1 aihetta käsitellään terveydenhuollon näkökulmasta. Luvussa esitellään terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian tavoitteita ja nykytilaa. Myöhemmissä luvuissa 3.2 ja 3.3 näkökulma laajennetaan terveydenhuollon ulkopuolelle, jolloin voidaan käsitellä teknologiaan liittyviä riskejä ja seuraamuksia. Näin voidaan pohtia, onko teknologinen lähestymistapa perusteltavissa, kun tavoitellaan potilaslähtöistä terveydenhuoltoa. 3.1 Asiakkaan valtaistaminen teknologialla Asiakaslähtöisen toiminnan lisäksi on myös asiakaslähtöistä tietotekniikkaa. Aiemmassa luvussa kuvailtiin näkökulman muutosta, jossa passiivisesta potilaasta tulee hoidon keskipiste. Silloin valtaistunut potilas voi hakea itse tietoa sairaudesta ja sen hoidosta (Tan 2005, 501). Tässä luvussa esitellään käsite e-health, jonka periaatteet mukailevat asiakaslähtöistä palvelumallia. E-health on laaja ja moniselitteinen käsite. Silber (2004, 3) määrittelee e-healthin terveyden kaikkia osa-alueita koskettavaksi tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuksi, joka on räätälöity kansalaisen tarpeiden mukaan. Eysenbach (2001) laajentaa käsitteen asenteeksi ja ajattelutavaksi, jossa terveydenhuoltoa kehitetään paikallisesti ja maailmanlaajuisesti viestintäteknologialla. Tässä tutkielmassa ei haluta rajata e-healthia räätälöityihin ratkaisuihin, vaan se nähdään laajana yläkäsitteenä, joka merkitsee terveydenhuollon palveluiden kehittämistä tai potilaan terveyden ylläpitämistä moninaisilla tieto- ja viestintäteknologisilla ratkaisuilla. Kun merkitystä halutaan rajata, käytetään termiä sähköinen terveydenhuolto. Sähköinen terveydenhuolto tarkoittaa tässä tutkielmassa terveydenhuollon palveluita, joita voi hyödyntää elektronisella laitteella. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita e-healthin tietystä osa-alueesta, jonka määrittämiseksi käytetään Tanin (2005) jaottelua. Tan (2005, 42) pilkkoo e-healthin useisiin alakäsitteisiin, jotka liittyvät terveydenhuollon ammattilaisiin, potilaisiin ja liiketoimintaan. E-healthin alakäsitteet on esitetty kuvassa 2.

17 15 Kuva 2 E-healthin järjestelmät ja alajärjestelmät (Tan 2005, 44) Kuviossa esitetystä etähoidosta käytetään myös nimitystä telemedicine. Sen avulla terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät jakamaan palveluitaan potilaille minne tahansa. Sähköinen kotihoito tarkoittaa niitä teknologioita, jotka auttavat kotona selviytymisessä. Tällaisia teknologioita ovat esimerkiksi älykodit ja testitulosten sähköinen siirto. E-markkinointi on verkkomarkkinointia. Web-portaalit voivat ohjata terveydenhuollon ammattilaisten palveluihin tai tuotteisiin. (Tan 2005, ) Tutkielmassa painotetaan kuvion oikeaa reunaa, eli niitä palveluja, joita potilas voi itse käyttää. Toisaalta taas tutkielman pääasiallinen tarkoitus on pohtia, millä tavoin terveydenhuollon organisaatio voi tuoda tällaiset palvelut potilaiden saataville. Aihe sivuaa siten myös alareunan liiketoiminnan aluetta. Tutkielmassa verrataankin terveydenhuollon toimintaa liike-elämän esimerkkeihin, sillä siellä on jo toimivia asiakaslähtöisyyttä lisääviä tietotekniikan ratkaisuja. Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitys ei ole edennyt yhtä ripeästi kuin yritysmaailmassa. Terveydenhuollon tietojärjestelmiin sijoitetaan vähän verrattuna yritysmaailmaan (Bergen & Berg 2006, 169; Wager ym. 2005). Wager ym. (2005, ) selittävät terveydenhuollon ja yritysmaailman tasoeroja useilla tekijöillä: Terveydenhuolto on monimutkainen ala, jossa käsitellään arkaluontoista tietoa. Arkaluontoisuuden lisäksi aineisto on hankalasti käsiteltävää sen vaihtelevan terminologian vuoksi. Vaikka yksi järjestelmä osaisi käsitellä tietoa, sen yhteistyö muiden järjestelmien kanssa voi jäädä vajaaksi. Sekalaiset järjestelmät eivät keskustele ulkopuolisten organisaatioiden järjestelmien kanssa eivätkä aina edes organisaation sisälläkään. Aiemmasta heikosta panostuksesta huolimatta terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät ole jämähtäneet paikalleen. Suomessa tehdyn selvityksen mukaan sähköisen terveydenhuollon käyttö on kasvussa. Sähköinen potilasrekisteri on käytössä jokaisessa sairaanhoitopiirissä. Hoitopiirien kesken voidaan vaihtaa muiden muassa potilastietoja, lähetteitä sekä kuvantamislaitteiden ja laboratorion tuloksia. Useimmat potilasrekisterit

18 16 sisältävät päätöksentekojärjestelmiä, jotka muistuttavat asioista kuten lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai laboratoriotuloksista. Lääkäreillä on yhteys web-portaaliin, josta he voivat tarkistaa sairauteen suositellun hoidon. (Hämäläinen, Reponen & Winblad 2009.) Äsken kuvatut järjestelmät tukevat henkilökunnan toimintaa. Potilaille suunnatut sähköiset järjestelmät eivät ole yhtä yleisiä Suomessa. Osassa sairaanhoitopiireissä potilaalla on mahdollista osallistua videokeskusteluun lääkärin kanssa. Toiminta ei ole kuitenkaan itseohjattua, vaan potilaan seurassa on lääkäri ja sairaanhoitaja. Vuorovaikutus potilaan ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa on muutenkin rajoitettua. Sähköpostia ja tekstiviestejä käytetään vain pienessä osassa sairaanhoitopiirejä. Hieman yleisempää on sähköinen kysy ja vastaa -palvelu sekä ajanvarauspalvelu. (Hämäläinen ym ) Erillisten sähköisten palveluiden lisäksi, kansalaisilla on mahdollisuus etsiä tarvitsemaansa tietoa WWW:stä. Web-palvelut olivat yleinen lisä kovasti kilpailutetuille terveyspalveluille jo 2000-luvun alussa. (Roberge 2002, 216). Web-palvelut eroavat kuitenkin muista terveydenhuollonpalveluista, joissa on perinteisesti valvottu tarkkaan tiedon luotettavuutta. Webistä etsittävä tieto ei ole aina terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaa luotettavaa tietoa, vaan yksittäiset henkilöt voivat julkaista informaatiota, jonka luotettavuutta ei ole tarkistettu. Tällainen terveydenhuollon ulkopuolinen varmistamaton, epäluotettava tieto on uhka kansalaisen terveydelle. (Sellitto 2002, 221.) Terveydenhuollon ammattilaiset ovat huolissaan tällaisen saatavilla olevan tiedon laadusta (Tan 2005, 167). Hämäläisen ym. (2009) raportin tulokset ovat pieni pettymys, kun niitä vertaa Eysenbachin (2001) lennokkaisiin ajatuksiin, jotka esitettiin käsitteen kehittymisen alkuaikoina 2000-luvun alussa. E-healthiin liitettiin joukko arvoja, joita voi luonnehtia idealistisiksi. Eysenbach yhdistää e-healthin tasa-arvoisuuteen, eettisyyteen ja valtaistamiseen. Eysenbachin mukaan e-healthilla vahvistetaan tiedon vaihtoa ja potilaan suhde terveydenhuollon henkilökuntaan vahvistuu ja tasapainottuu. Kehityksen tuomalla tekniikalla ja toimintavoilla toivottiin, että terveydenhuollon järjestelmä saadaan uudistettua ja vanhat ongelmat jäävät taakse. Neljä vuotta Eysenbachin luonnehdinnan jälkeen Tan (2005, 5) totesi, että e-healthiin kohdistuneet odotukset ovat suuret ja niiden toteutuminen vaatii panostusta. Hän myös esitti mahdollisuuden siitä, että odotuksia ei pystytä täyttämään. On vielä vaikea arvioida, jäävätkö odotukset täyttymättä. Hämäläisen ym. (2009) raportin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että Suomessa e-healthin pääasiallisena käyttäjäryhmänä on terveydenhuollon henkilökunta. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien käytössä on potilasrekistereitä, joihin potilaalla ei ole pääsyä. Päätöksentekojärjestelmät ja Webportaalit auttavat lääkäreitä heidän tehtävissään, mutta potilaat eivät käytä niitä. Potilas on hoidon saaja, joten näistä henkilökunnan e-health -ratkaisuista on välillinen hyöty, mutta se eroaa Eysenbachin alkuperäisistä ajatuksista. Nämä ratkaisut ovat muuttaneet terveydenhuollon toimintatapoja, mutta ne eivät ole lisänneet potilaan valtaistamista.

19 17 Kyseiset ratkaisut tukevat ja vahvistavat lääkäriin asemaa, mutta eivät liity suoranaisesti potilaan tasa-arvoisuuteen tai eettisyyteen. Potilaan valtaistavat ratkaisut ovat jääneet taka-alalle. Suomessa e-healthia on käytetty vain vähän potilaan ja henkilökunnan viestinnän lisäämiseksi. Myös oman terveyden edistämisessä potilas jää aseettomaksi. Juuri näihin asioihin halutaan pureutua tässä tutkimuksessa. Vaikka ajatus toiminnan keskipisteenä olevasta asiakkaasta jää etäiseksi, tilanne ei ole lohduton Eysenbachin ajatusten kannalta. Selvityksen jälkeen on otettu käyttöön asiakaslähtöisempiä järjestelmiä ja terveydenhuollon strategioita. Näistä on esimerkkeinä sähköinen reseptijärjestelmä eresepti ja keskitetty potilasrekisteri earkisto. Ne ovat osa KanTa-palveluita, joiden tarkoituksena on osallistaa potilas terveytensä hoitamiseen (Kansallinen terveysarkisto 2012). Kehitys on kuitenkin ollut hitaahkoa, ja nykyisellään kansalaisella on heikot mahdollisuudet käyttää e-health-palveluita. Palveluita on vähän, eikä niitä ole otettu keskeisiksi osiksi terveydenhuoltoa. Tämä on kuin merkki siitä, että tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet tiedostetaan, mutta hyötyjä ei vielä koeta toteuttamisen arvoisiksi. E-healthista on visionäärisiä suunnitelmia, joilla tähdätään aiempaa suurempiin hyötyihin. Aiemmin esitellyt tekniset ratkaisut on jo toteutettu terveydenhuollon ulkopuolella, eikä niiden toteuttamiseen olisi teknisiä rajoitteita. On mielenkiintoista pohtia, millainen terveydenhuolto olisi mahdollista, jos siinä käytettäisiin uusinta ja tulevaisuuden teknologiaa. Yhden näistä ajatuksista on esittänyt Tan, Demiris ja Tan (2005, ) esitellessään ideaa älykodista, joka on suunniteltu vaikeavammaisen vanhuksen tarpeisiin. Koti on suunniteltu siten, että toimintarajoitteinen ihminen pärjää yksin kotona. Herättyään vanhus mittaa verenpaineensa, keuhkojen tilavuutensa ja painonsa laitteilla, jotka ovat keskenään samassa verkossa. Älykoti siirtää automaattisesti tulokset hoitajille. Lääkkeet on annosteltu valmiiksi ja koti muistuttaa, jos ne jäävät syömättä. Vanhus keskustelee terveydentilastaan virtuaalisesti terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Koti on varustettu sensoreilla, jotka hälyttävät jos vanhus kaatuu tai viipyy liian pitkään kylpytiloissa. Nämä ja lukuisat muut järjestelyt takaavat, että vanhus selviytyy kodissaan mahdollisimman pitkään. (Tan ym. 2005, ) Tanin ym. suunnitelmat ovat kaukana Suomen nykyisestä terveydenhuollon tilasta, jossa kauan jatkuneena tavoitteena on ollut, että potilas voisi tarkistaa potilastietonsa sähköisestä arkistosta. Edellä kuvatun älykodin tarkoitus on valtaistaa vanhusta. Jääskeläinen (2004, 37) kuitenkin pohtii tilanteen eettisyyttä. Hän kysyy, kuinka elektroniikalla varustetun vanhuksen jättäminen yksin kotiin eroaa heitteillejätöstä. Kysymys on ajankohtainen: Missä menee itsemääräämisoikeuden lisäämisen ja yksin jättämisen raja valtaistetaanko potilasta vai jätetäänkö hänet yksin vastuunsa kanssa? Yksin jättämisellä ja valtaistamisella voidaan tavoitella samaa tulosta eli potilasruuhkien vähenemistä. Merkittävänä erona voidaan ajatella, että itsemäärämisoikeuden lisääminen parantaa ja yksin jättäminen heikentää kansalaisen mahdollisuuksia hallita terveyttään. Potilaan itsensä kannalta on

20 18 merkittävää, kokeeko hän hallitsevansa terveyttänsä vai jääneensä ulkopuolelle hoidosta. Älykodin eettisyyteen vaikuttaa se, pakotetaanko vanhukset kustannussyistä kotiinsa vai tarjotaanko heille nykyisiä palveluja täydentäviä vaihtoehtoja. Jos kotiinsa käännytetty vanhus ei ymmärrä saamaansa teknistä laitetta, vastuu laitteen käytöstä siirtyy ulkopuoliselle. Vanhuksen on ymmärrettävä, miten laitetta käytetään, jotta hän voisi hallita terveyttään. Viherä (1999, 83) esittääkin, että yhtenä informaatioyhteiskunnan seurauksena voi olla valvontayhteiskunta. Tällöin tekniikkaa käytetään ihmisten valvontaan eikä valtaistamiseen. Useat tutkimukset nostavat esille potilaan yksityisyyden, tietojen turvallisuuden ja luotettavuuden (ks. Henderson, Law, Palermo & Eccleston 2012; Anderson 2007; Mack 2000). Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytään saatavuuden ongelmaan, peilautuvat edellä mainitut eettiset tekijät siinä, miten palveluja halutaan käyttää. Nämä tekijät ovat oleellisia myös sen kannalta, millaiseen yhteiskuntaan teknologia johtaa. Seuraavassa luvussa käsitellään, mikä on teknologian, kehityksen ja tasa-arvon suhde. 3.2 Yhteiskunnan kehityksen ja teknologian suhde Ei ole poikkeuksellista, että uuteen informaatio- tai viestintäteknologiaan liitetään suuria odotuksia. Allen ja Miller (2000) kritisoivat näitä odotuksia peilaamalla niitä historiaan. Esimerkkeinä annetaan BBC:n ensimmäiset radiolähetykset ja kaapelitelevisio, johon kansalaiset pystyivät itse tekemään ohjelmia. Näihin medioihin kohdistettiin samoja idealistisia odotuksia kuin nykypäivän teknologioihin. Demokratian väitettiin vahvistuvan, tasa-arvoisuuden lisääntyvän ja raja-aitojen kaatuvan. Siitä huolimatta kansa, jonka piti yhdistyä, aloitti maailmansodan, ja ihmiset, joilla oli kanava kansalaisvaikuttamiseen, käyttivät kanavaa pornografian levittämiseen. (Allen & Miller 2000, ) Yllä esitetyissä esimerkeissä painottui näkemys, jossa uuden teknologian odotettiin vievän yhteiskuntaa eteenpäin hyvällä keksinnöllä olisi hyviä seuraamuksia yhteiskunnalle. Teknologian ja yhteiskunnan suhdetta voi kuitenkin tarkastella monella tavalla. Näistä tavoista Henwood, Wyatt, Miller ja Senker (2000, 8) esittävät kolme yleistä näkemystä. Ensimmäinen näkemys on teknologiadeterminismi, jossa uusi teknologia muovaa yhteiskuntaa eteenpäin. Näkemyksen mukaan uusia keksintöjä syntyy jatkuvasti. Keksinnöistä arvokkaat otetaan yhteiskunnassa yleisesti käyttöön, ja ihmiset koettavat sopeutua niihin. Samalla nämä keksinnöt vievät yhteiskuntaa uuteen suuntaan. Näkemys sivuuttaa kysymyksen ihmisen valinnasta ja vastuusta. (Henwood ym. 2000, 9 10.) Terveydenhuollon kannalta tämä voisi tarkoittaa sitä, että e-health muovaa nykyisiä toimintatapoja. Esimerkiksi Eysenbachin (2001) ajatukset mukailevat teknologiadeterminististä ajattelua, jossa teknologinen kehitys muovaa yhteiskuntaa. Näissä ajatuksissa odote-

PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA

PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA Liiketaloustiede, markkinoinnin progradu tutkielma Laatija: 414603 Anna-Maria Moisio-Varpela Ohjaaja: KTT Arja Lemmetyinen KTT

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Eliisa Nikander 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Susanna Helovuori. Potilas vai terveyspalvelun kuluttaja? Sähköisellä asioinnilla kohti roolimuutosta

Susanna Helovuori. Potilas vai terveyspalvelun kuluttaja? Sähköisellä asioinnilla kohti roolimuutosta Susanna Helovuori Potilas vai terveyspalvelun kuluttaja? Sähköisellä asioinnilla kohti roolimuutosta Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 76 Helsinki 2012 Helsingin Yliopisto Taloustieteen

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

Diak ESTEETTÖMYYTTÄ, TASA-ARVOA JA OSALLISUUTTA?

Diak ESTEETTÖMYYTTÄ, TASA-ARVOA JA OSALLISUUTTA? 44 Keijo Piirainen, Joni Hokkanen ja Aija Kettunen (toim.) ESTEETTÖMYYTTÄ, TASA-ARVOA JA OSALLISUUTTA? Keijo Piirainen, Joni Hokkanen ja Aija Kettunen (toim.) ESTEETTÖMYYTTÄ, TASA-ARVOA JA OSALLISUUTTA?

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset transaktiokustannusteoreettinen näkökulma Motives

Lisätiedot

Pohjoissuomalaisen ensihoito- ja päivystyspoliklinikkahenkilökunnan kokemuksia TETRA-puhelimen käytöstä

Pohjoissuomalaisen ensihoito- ja päivystyspoliklinikkahenkilökunnan kokemuksia TETRA-puhelimen käytöstä Pohjoissuomalaisen ensihoito- ja päivystyspoliklinikkahenkilökunnan kokemuksia TETRA-puhelimen käytöstä Pro gradu -tutkielma Pirjo Ulmanen 31885 Jenna-Riina Ylimys 0124520 KTK/Mediakasvatus Sari Poikela

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

Raila Peltola ENNAKOIVA TALOUSTIETO JOHTAMISTYÖSSÄ -case Lapin sairaanhoitopiiri Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2014

Raila Peltola ENNAKOIVA TALOUSTIETO JOHTAMISTYÖSSÄ -case Lapin sairaanhoitopiiri Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Raila Peltola ENNAKOIVA TALOUSTIETO JOHTAMISTYÖSSÄ -case Lapin sairaanhoitopiiri Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Ennakoiva taloustieto

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS

TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS Sami Uusitalo TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS Pilottihankkeen arviointia Tampereen toimintamalliuudistuksessa Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 3/2007 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN SÄHKÖINEN ASIOINTI

ENERGIAYHTIÖN SÄHKÖINEN ASIOINTI Mika Kujala ENERGIAYHTIÖN SÄHKÖINEN ASIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Kujala, Mika Energiayhtiön sähköinen asiointi Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot