TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Tietojärjestelmätiede Päivämäärä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Tietojärjestelmätiede Päivämäärä 3.5.2013"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Tietojärjestelmätiede Päivämäärä Tekijä Mikko Harhanen Matrikkelinumero Sivumäärä 73 s. + 4 liites. Otsikko Potilaan ja terveydenhuollon välinen viestintä: Tieto- ja viestintäteknologia osana palvelumallia Ohjaaja FM Jani Koskinen Tiivistelmä Julkisen terveydenhuollon palvelut ovat voimakkaan rasituksen alla. Väestön ikääntyminen voimistaa jo ennestään suurta kysyntää. Terveydenhuolto joutuu etsimään uudenlaista lähestymistapaa, jotta se selviytyisi tulevista haasteista. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt kiinnostuksensa asiakaslähtöiseen, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävään palvelumalliin. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia ongelmia on julkisen perusterveydenhuollon palvelujen saatavuudessa. Lisäksi pohdittiin, olisiko nykyisiä palveluja mahdollista kehittää tieto- ja viestintätekniikalla. Tutkimusongelmaa lähestyttiin potilaan näkökulmasta. Tutkielma on laadullinen, sillä tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tunnistaa mahdollisesti aiemmin tuntemattomia ongelmatekijöitä ja tarpeita. Tutkielmassa analysoitiin valmis haastatteluaineisto, jossa haastateltavina oli sydänpotilaita. Sydänpotilaat kertoivat omista terveydenhuollon kokemuksistaan ja elämästään sairautensa kanssa. Lisäksi aineistona käytettiin Turun kaupungin verkkosivuja ja puhelinluetteloa, jonka perusteella kartoitettiin kanavat, joilla potilas voi olla yhteydessä terveydenhuoltoon. Tutkimus osoittaa, että terveydenhuollon organisaatio on hierarkkinen ja voimakkaasti jaottunut. Asiointikanavat painottuvat puhelinsoittoihin ja terveyskeskuskäynteihin. Haastateltavat kokivat vaikeaksi avun hakemisen ja yhteydenpidon terveydenhuoltoon. Lääkärikäynnin jälkeen haastateltavien mielessä saattoi olla terveysaiheisia kysymyksiä, joiden selvittämiseen oli vähän keinoja. Vastaajasta riippuen kysymykset joko jätettiin selvittämättä tai vastaus etsittiin terveydenhuollon ulkopuolisin keinoin. Haastateltavilla oli vain vähäistä kokemusta sähköisistä terveydenhuollon palveluista. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että sähköiset terveydenhuollon palvelut ovat irrallaan nykyisestä toimintatavasta. Tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuissa tulisi pyrkiä siihen, että organisaatio palvelee ihmistä eikä potilas organisaatiota. Asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen sijaan terveyskeskus on rakentanut muurin, joka hillitsee palveluiden käyttöä. Kun potilaalla herää terveyttä koskeva kysymys, hänellä ei ole yksinkertaista tapaa selvittää asiaa. Yhtenä mahdollisena lähestymistapana olisi monikanavainen yhteyskeskusmalli, jossa pyritään ratkaisemaan potilaiden huolenaiheet eikä hillitsemään palveluiden käyttöä. Monikanavainen malli mahdollistaisi sähköisen terveydenhuollon liittämisen todelliseksi terveydenhuollon osaksi. Asiasanat Muita tietoja terveydenhuolto, sähköinen asiointi, sähköinen viestintä, julkiset palvelut Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

2

3 POTILAAN JA TERVEYDENHUOLLON VÄ- LINEN VIESTINTÄ Tieto- ja viestintäteknologia osana palvelumallia Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Laatija: Mikko Harhanen Ohjaaja: FM Jani Koskinen Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

4

5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Terveydenhuollon organisaatio lähemmäksi potilasta Rajaus TERVEYDENHUOLTO HAASTEIDEN EDESSÄ Terveydenhuollon keskeiset haasteet Suuntana potilaslähtöisyys TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN VAIKUTUKSET POTILAAN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIIN Asiakkaan valtaistaminen teknologialla Yhteiskunnan kehityksen ja teknologian suhde Teknologisen syrjäytymisen tekijät TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA VANHOJEN KANAVIEN TÄYDENTÄJÄNÄ Monikanavaisuus yritysmaailmassa Yhteys asiakkaan ja organisaation välillä Viestinnän luonne Kanavan soveltuminen erilaisiin viestinnän tilanteisiin Kanavien yhteisvaikutus TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSUUS Tutkimuksen metodologiset valinnat Tutkimuksen suorittaminen Pärjäin-pilotin osahankkeen haastattelut Turun terveyskeskuksen asiakasrajapinnan kartoitus Tutkimusetiikka HAVAINTOJA AINEISTOSTA Kartoitettu asiakasrajapinta Havaintoja Pärjäin-pilotin osahankkeen aineistosta Yksinkertaistettu malli asiakkaan terveyden ylläpidon prosessista haastattelumateriaalin perusteella KONSEPTI: VUOROVAIKUTTEINEN TERVEYSKESKUS Vuorovaikutus osaksi terveyskeskusta... 55

6 7.2 Yhteyskeskuksen rakenne Yhteyskeskuksen mahdolliset hyödyt terveydenhuollolle JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten tarkastelu Tutkimuksen arviointi YHTEENVETO LÄHTEET Kuvat Kuva 1 Asiakaslähtöisyyteen ja -tyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus (Raab ym. 2008, 14) Kuva 2 E-healthin järjestelmät ja alajärjestelmät (Tan 2005, 44) Kuva 3 Kansalaisen viestintävalmiudet käsitekompleksina (Viherä 1999, 42)21 Kuva 4 Vuorovaikutuksen vaikutustyypit, mukailtu Coieran (2003b, 210) vuorovaikutusmallista Kuva 5 Asiakkaan terveyden ylläpidon prosessi Kuva 6 Yhteyskeskuksen infrastruktuuri (Fluss 2005, 32) Taulukot Taulukko 1 Viestinnän perusohjeet (Grice 1999, 78 79) Taulukko 2 Mukailtu Johansenin ym. (1991, 16) nelikenttämalli... 27

7 LIITTEET LIITE 1 4-SQUARE MAP OF GROUPWARE OPTIONS LIITE 2 HAASTATTELUAINEISTON OHEISMATERIAALI LIITE 3 TURUN ALUEEN PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUKARTTA... 77

8 6 1 JOHDANTO 1.1 Terveydenhuollon organisaatio lähemmäksi potilasta Tässä tutkielmassa pohditaan potilaan ja kunnallisen terveydenhuollon välisen viestinnän piirteitä ja sitä, miten potilaan ja lääkärin asemaa tasavertaistetaan. Tutkielmassa tarkastellaan, miten tieto- ja viestintäteknologialla voidaan vaikuttaa siihen, että organisaatio palvelee ihmistä eikä potilas organisaatiota. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kehitetään terveydenhuollon asiakaslähtöisyyttä ja potilaiden huomioimista. Tavoite pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen, jossa on kartoitettu Suomen terveydenhuollon ongelmakohtia. Sosiaali- ja terveysministeriö on tunnistanut SWOT-analyysissaan terveydenhuollon organisaation heikkouksia. Analyysissä mainittuja heikkouksia olivat eriarvoistava palvelurakenne, peruspalvelujen tila, kokonaisvastuun puute asiakasprosesseissa sekä tieto- ja viestintäteknologian riittämätön hyödyntäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10). Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi muutkin tahot ovat kiinnittäneet huomionsa tietotekniikan käyttöön terveydenhuollossa. On pohdittu sitä, olisiko sähköisillä terveydenhuollon palveluilla mahdollista ratkaista nykyisiä ongelmia (ks. esim. Tan 2005, 5 6; Eysenbach 2001). Jos painopiste siirtyy sähköiseen terveydenhuoltoon, on selvitettävä, miten se parantaa palveluiden saatavuutta ja tasa-arvoisuutta. Lisätäänkö tietokoneiden käyttöä, koska se on nykyaikaa, vai löytyykö sen takaa perusteltavia syitä? Tyypillinen uuden tekniikan käyttäjä on korkeastikoulutettu nuori mies (van Dijk 2005, 104). Terveydenhuollon palveluiden tulisi kuitenkin palvella myös vanhuksia ja toimintarajoitteisia. Asiakasrajapinta on suunniteltava siten, että teknologia vähentää nykyisiä ongelmia eikä kasvata eroja entisestään. Muutosta tarvitaan, jotta terveydenhuollon organisaatio selviää tulevaisuuden kasvavasta palvelujen kysynnästä. Suomen väestörakenne ja hoitosuhde muuttuu, jolloin terveydenhuollon palvelujen tarve lisääntyy (Tilastokeskus 2009). Tutkielman lopuksi esitetään ehdotus terveydenhuollon toimintamalliksi, joka keskittyy asiakkaan ja terveydenhuollon organisaation väliseen yhteydenpitoon. Uusi malli korvaa nykyisen tavan järjestää lääkäriaikoja ja puhelinneuvontaa. Kyseessä on laajennettu puhelinkeskus eli yhteyskeskus, jossa käytetään useita viestintätapoja. Tällöin nykyistä tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan käyttää terveydenhuollon palveluissa. Tutkielman rakenne on kolmiosainen. Rakenne kuvastaa tutkimuksen etenemistä. Ensimmäiseksi käsitellään terveydenhuollon ongelmia ja sitä kuinka näihin ongelmiin yritetään vastata sähköisellä terveydenhuollolla. Toisessa vaiheessa perehdytään terveydenhuollon toimintaan potilaan näkökulmasta: haastatteluaineistoa käydään läpi ja selvitetään Turun kaupungin terveydenhuollon organisaation palvelumallia. Kolmannessa

9 7 vaiheessa esitetään alustava ratkaisuehdotus siitä, miten sähköinen terveydenhuolto yhdistetään osaksi monikanavaista palvelumallia. Tutkimuskysymykset ovat: Mitä ongelmia on kunnallisen perusterveydenhuollon palveluissa? Mikä on teknologian suhde kunnallisen perusterveydenhuollon saatavuuden ongelmiin? Miten palvelut saataisiin vastaamaan potilaiden tarpeita? 1.2 Rajaus Tutkielmassa keskitytään julkisen perusterveydenhuollon ja potilaan väliseen viestintään. Vaikka haastatteluihin osallistuneet on pääasiassa etsitty Varsinais-Suomen alueelta, heidän kuvauksensa koskevat useita eri terveydenhuollon toimipisteitä. Kokemukset ovat pitkältä aikaväliltä, eivätkä ne välttämättä kuvaa nykytilannetta. Tämän korjaamiseksi kartoitetaan Turun terveyskeskusten palvelumallia. Kartoituksessa pyritään hahmottamaan, millaisena Turun perusterveydenhuolto näyttäytyy kansalaiselle. Tavoitteen saavuttamiseksi kartoitettava organisaatiokaavio laaditaan Turun alueen puhelinluettelon (Fonecta 2011) ja verkkosivujen ilmoittamista tiedoista. Leikola (2011, 16 17) esittää neljä terveydenhuollon tarkastelutapaa: lääketieteen, hoidollisen, hallinnon ja palvelutoiminnan tarkastelutavan. Tutkimuksessa painotetaan potilaslähtöistä palvelutoiminnan tarkastelutapaa. Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuu lääkärien ja hoitohenkilökunnan tehtäväkenttä sekä talouden, hallinnon ja juridiikan näkökulmat. Jotta potilaiden näkökulma saataisiin parhaiten kuuluviin, käytetään tutkimuksessa apuna suomalaisten sydänpotilaiden kokemuksia terveydenhuollosta. Koivuniemi ja Simonen (2011, 41) ovat hahmotelleet sitä, millainen on asiakkaan terveydenhuollon prosessi. Tämän ihmislähtöisen terveydenhuollon prosessin vaiheet ovat ennaltaehkäisy, tuki tutkimuksiin hakeutumiselle, diagnosointi, hoito ja kuntoutus. Tässä tutkimuksessa painotetaan niitä prosessin vaiheita, jolloin potilas ei asioi terveydenhuollon tiloissa. Erityisesti vaihe tuki tutkimuksiin hakeutumiselle on tutkielman kannalta oleellinen.

10 8 2 TERVEYDENHUOLTO HAASTEIDEN EDESSÄ 2.1 Terveydenhuollon keskeiset haasteet Suomen julkinen terveydenhuolto on monilta osin onnistunut, mutta sitä varjostaa useat potilaan asemaa heikentävät tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä arvioi vuonna 2010 Suomen terveydenhuollon tilaa SWOT-analyysilla. Vahvuuksissa lueteltiin järjestelmän kustannustehokkuus, korkeasti koulutettu henkilöstö, erikoissairaanhoidon tuottavuus ja kansalaisten luottamus julkisiin palveluihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10.) Kansalaisten luottamus julkisia palveluja kohtaan on näiltä osin perusteltua, sillä kustannustaso on pohjoismaihin verrattuna alhainen. Suomen terveydenhuollon kustannukset asukasta kohden ovat alle OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) jäsenmaiden keskitason (Organisation for Economic Co-Operation and Development 2011, 149). Alhaisista kustannuksista huolimatta henkilökunta on koulutettua ja ammattitaitoista, mikä nostaa hoidon laatua. Tämä on nähtävissä muiden muassa vaikeiden sairauksien hoidossa. Monien tällaisten vaikeiden sairauksien hoidossa Suomi pärjää hyvin (Alkio 2011, 134). Suomalaisella terveydenhuollolla on vahvuuksiensa lisäksi joukko heikkouksia. SWOT-analyysissa eräitä mainittuja syitä olivat eriarvostava palvelurakenne, peruspalvelujen tila, kokonaisvastuun puute asiakasprosessissa sekä tieto- ja viestintäteknologian riittämätön hyödyntäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10). Eriarvoistavassa palvelurakenteessa terveydenhuolto on järjestetty siten, että terveydenhuollon laadussa on suurta vaihtelua kansalaisittain. Peruspalvelujen tilaa kuvastaa pirstaleisuus ja hidas hoitoon pääsy (Alkio 2011, 23, 158). Potilaan hoito pirstoutuu eri hoitopisteisiin ja ajankohtiin ilman hoitoketjun valvontaa. Kyse on hoitoketjun kokonaisvastuun puutteesta. SWOT-analyysissa mainitut heikkoudet peilautuvat kansainvälisissä vertailuissa. Saavutuksistaan huolimatta Suomi on Euro Health Consumer (Björnberg 2012, 16) indeksin mukaan vasta sijalla 10 Euroopassa. OECD:n selvityksessä Suomen terveydenhuolto on yksi epätasa-arvoisimmista, sillä hyvätuloiset hyödyntävät enemmän terveyspalveluja kuin alemman tulotason ryhmät (Organisation for Economic Co-Operation and Development 2011, 139). Hoidon laatu riippuu siitä, kuka sairastaa, mitä sairastaa ja missä sairastaa. Vaikuttavina tekijöinä ovat muiden muassa työtilanne, maksukyky, ikä, sairaus ja asuinpaikka (Leikola 2011, 10). Näillä tekijöillä on yhteys siihen, millaisia palveluja kansalainen käyttää. Hoitoon vaikuttaa, käyttääkö yksityisen, työterveyshuollon vai terveyskeskusten palveluja (Alkio 2011, 29). Yleistäen voisi sanoa, että työssäkäyvä, pääkaupungilla asuva, sydän- ja sepelvaltimotaudeista kärsivä on onnekas. Hoitoa on helposti saatavilla ja se on laadukasta. Onnettomampi on syrjäseudulla asuva työtön, jolla on mielenterveydenongelmia.

11 9 Pienituloisella ei ole samanlaista valinnanvaraa kuin hyvin toimeentulevalla (Alkio 2011, 39). SWOT-analyysin uhkana on mainittu yhteiskunnan eriarvoisuuden voimistuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10.) Ikääntyvä väestö ja kasvavat odotukset ovat haaste laadukkaalle, kustannustehokkaalle ja yhdenvertaiselle hoidolle (Alkio 2011, 132). Ikääntyminen on Suomelle erityinen ongelma. Eliniänodote on korkea, mutta vanhuuden terveiden vuosien määrä on alle OECD:n jäsenmaiden keskiarvon. Myös terveenä itseään pitävien aikuisten määrä on keskiarvoa pienempi (Organisation for Economic Co-Operation and Development 2011, 41, 163). Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa eletään pitkään mutta sairaina. Kansanterveyden kohentaminen on myös Suomelle taloudellinen etu. Työvoiman vähetessä joudutaan ratkaisemaan ikärakenteen ja huoltosuhteen tuomia haasteita (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 10). Ikääntyvän väestön vuoksi nykyiset ongelmat tulevat entistä raskaammiksi Suomelle. Tasa-arvoisen, vastuuntuntoisen ja laadukkaan hoidon jakaminen käy entistä vaikeammaksi, kun jo nyt kovan paineen alla oleva terveydenhuolto joutuu vastaamaan suurenevaan kysyntään. Muutokseen on pyritty lukuisilla hankkeilla. Yhtenä näkyvänä hankkeena on sairaanhoitopiirien sulauttaminen. PARAS-hankkeessa yhtenä tarkoituksena on yhdistää pienet kunnat isompiin sairaanhoitopiireihin, jolloin laadukas hoito on saatavilla myös syrjäseuduilla asuville (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012b). Tämän toivotaan ratkaisevan saatavuuden ongelman, jota Alkio (2011, 139) pitää yhtenä terveydenhuollon ongelmista. Kun sairaanhoitopiirit kasvavat, pientenkin kuntien potilaat kuuluvat alueeseen, jolla on resursseja sairauden hoitamiseen. Leikola (2011, 17) kuitenkin kritisoi, että terveydenhuollon yhdistymisissä palvelut tulevat olemaan jatkossakin yhtä kaukana tai jopa kauempana. Huonossa tapauksessa kansalainen joutuu matkustamaan pitkiä matkoja, jotta hän saa tarvitsemaansa terveydenhuoltoa, sillä palvelu on siirretty pois lähialueelta suurempiin asutuskeskuksiin. Ratkaisua on etsitty myös lukuisilla tieto- ja viestintäteknologian hankkeilla. Valtiontalouden tarkastusviraston (2012) raportin mukaan hankkeiden organisointi on ollut puutteellista. Suomessa rahoitetaan päällekkäisiä hankkeita, jolloin kehitetään samanaikaisesti samaan pyrkiviä projekteja. Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi kuntia rahoittaa Tekes ja Euroopan rakennerahasto. Kehitys pirstoutuu ja kansallisen terveysstrategian noudattaminen hankaloituu. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, ) Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut erillisiä pieniä hankkeita ilman, että ne olisivat tukeneet valtakunnallisia tavoitteita (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 113). Yhtenä esimerkkinä hajanaisuudesta on julkisen hallinnon rahoittamat terveysportaalit Terveyskirjasto.fi, Kaypahoito.fi ja Tervesuomi.fi. Päällekkäisiä hankkeita kehitetään suunnittelematta sitä, kuinka ne tukevat nykyistä terveydenhuoltoa tai mikä näiden hankkeiden keskinäinen suhde on. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 224.) Myös monet aiemmin kehitetyt alueelliset hankkeet ovat olleet ongelmallisia. HyväHoito,

12 10 ekat ja SADe eivät ole toteutuneet odotusten mukaisesti. Yhden kunnan toteuttamaa ratkaisua ei saatu siirrettyä muille alueille. Hajautettu kehittäminen on epäonnistunut. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 148.) Rahoitus on käytetty ohjelmistojen kehitystyöhön eikä siihen, että terveydenhuollon organisaatiot olisivat valmiita uusien järjestelmien käyttöön (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 113.) 2.2 Suuntana potilaslähtöisyys Sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmassa määritetään kaksi tavoitetta: hyvinvoinnin ja terveyserojen vähäisyys sekä asiakaslähtöiset rakenteet ja palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012c, 8). Tässä tutkielmassa käytetään rinnakkain käsitteitä asiakasja potilaslähtöisyys niiden samankaltaisten tavoitteiden vuoksi. Asiakaslähtöinen organisaatio keskittyy asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin ja ongelmiin. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas. Organisaatiolle asiakaslähtöisyys on eduksi siten, että toiminta voidaan nopeasti mukauttaa asiakkaiden uusiin tarpeisiin. Asiakaslähtöisyys edellyttää, että ymmärretään asiakasta ja markkinoita. Kuva 1 esittää, mitkä tekijät ovat edellytyksenä asiakaslähtöiselle toiminnalle. (Raab, Ajami, Gargeya & Goddard 2008, ) Tässä tutkielmassa keskitytään kuvan tekijöistä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden määritykseen, teknologiaan sekä organisaatioon. Kuva 1 Asiakaslähtöisyyteen ja -tyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus (Raab ym. 2008, 14)

13 11 Aivan kuten yrityksissä myös terveydenhuollossa on oleellista ymmärtää asiakasta. Terveydenhuollon suhtautuminen onkin muuttunut potilasta enemmän huomioivaksi. Terveydenhuollon henkilökunta tarvitsee tietoa potilaan ruumiista ja siihen liittyvistä oireista, joiden asiantuntija on potilas itse (Holmström & Röing 2010, 167). Potilaslähtöisyyteen liittyy läheisesti käsite potilaskeskeisyys. Mead ja Bower (2000) tunnistivat viisi näkökulmaa, joilla potilaskeskeisyyttä voidaan tarkastella: biopsykologinen terveys potilas yksilönä hoidollinen yhteistyö lääkäri ihmisenä vallan ja vastuun jakautuminen Biopsykologisessa potilaskeskeisessä näkemyksessä kyseenalaistetaan tapa, jolla potilaan ongelmaan keskitytään rajatusti. Sairautta ei haluta nähdä vain elimellisenä ongelmana, vaan siihen kietoutuu psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Lääketieteellisin mittarein terve ihminen voi tuntea itsensä sairaaksi tai päinvastoin sairaaksi luokiteltava näkee itsensä terveenä. Terveys on laaja-alaista, jolloin potilaskeskeisessä terveydenhuollossa lääkärin on oltava valmis käsittelemään moninaisia ongelmia. Sairauden sijaan keskitytään toiminnanhäiriöihin. (Mead & Bower 2000, 1088.) Näkemyksessä, jossa potilas nähdään yksilönä, otetaan huomioon se, että jokainen kokee sairauden omalla tavallaan. Sairaudella on erilainen vaikutus eritaustaisiin ihmisiin. Esimerkiksi murtunut jalka voi olla psykologisesti raskaampaa pikajuoksijalle kuin toimistotyöntekijälle. Potilasta ei voi käsitellä tietyn sairauden kantajana, vaan hänet on nähtävä yksilönä ja persoonana, johon sairaus vaikuttaa yksilöllisellä tavalla. (Mead & Bower 2000, ) Hoidollisen yhteistyön näkemyksessä huomioidaan se, miten yhteistyön laatu vaikuttaa hoitoon. Kun lääkärit suhtautuvat potilaisiin ystävällisesti ja sympaattisesti, potilas sitoutuu hoitosuunnitelmaan. Vastaavasti epäystävällinen käytös synnyttää vastarintaa ja haittaa paranemista. Lääkärillä ja potilaalla on oltava yhteisymmärrys hoidon tavoitteista. (Mead & Bower 2000, 1090.) Näkemyksessä, jossa lääkäri nähdään ihmisenä, käsitellään lääkärin henkilökohtaisia ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien vaikutusta hoitoon. Vaikka hoito pyritään suunnittelemaan objektiivisin perustein, potilaan ja lääkärin vuorovaikutus ohjaa sen etenemistä. Yhteistyön kannalta on merkitystä, että potilas ja lääkäri ymmärtävät toistensa tavan suhtautua asioihin. Ymmärtämällä toisia voidaan päästä hoitosuunnitelmaan, johon potilas on sitoutunut. Tämän vuoksi ei ole samantekevää vaihtaa lääkäriä, vaikka päätökset tehtäisiinkin samoilla lääketieteellisillä perusteilla. (Mead & Bower 2000, ) Potilaskeskeisyyden menestys riippuu siitä, kuinka osapuolet kommunikoivat keskenään. Tarvitaan herkkyyttä tunnistaa toisen tarpeet. Perinteisen ohjeis-

14 12 tuksen lisäksi henkilökunnan tulisi ohjeistaa ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti. (Holmström & Röing 2010, ) Valta ja vastuun näkemyksessä pyritään jakamaan valta tasaisesti potilaalle ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Passiivinen potilas on aktiivinen kuluttaja, jolla on oikeus saada tietyn tasoisia palveluita ja päättää terveydestään. Potilasta tulisi kannustaa ajatustensa esittämiseen. Lääkäri kuuntelee näitä mietteitä ja tarjoaa yhteistyötään. (Mead & Bower 2000, ) Mead ja Bower (2000) käsittelevät valtaa ja vastuuta potilaskeskeisyyden alakäsitteenä. Vallan ja vastuun voi ymmärtää myös irrallisena potilaskeskeisyydestä. Holmström ja Röing (2010, 171) kutsuvat potilaan mahdollisuutta hallita terveyttään ja mahdollisuutta oppia elämään sairauden kanssa potilaan valtaistamiseksi. Valtaistaminen on mahdollista ilman potilaskeskeisyyttä esimerkiksi silloin, kun terveyttään itse hallitseva henkilö ei asioi terveydenhuollon organisaation kanssa. Toisaalta valtaistaminen ei ole aina edes toivottua asiakaslähtöisessä terveydenhuollossa. Kroonisen taudin heikentämä ihminen ei kenties jaksa ja halua tehdä omaan hoitoonsa liittyviä ratkaisuja. Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemä asiakaslähtöisyys on osittain kehityksen sanelemaa. Potilaan ja lääkärin suhde on muuttumassa. Kansalaisista on tullut kriittisiä kuluttajia. Tietoa saadaan useista lähteistä, jolloin lääkäri ei ole ainoa joka tietää (Leikola 2011, 11). On kuitenkin virheellistä väittää tätä uudeksi ilmiöksi. Jo yli kolmekymmentä vuotta sitten Tähkä (1977, 6) kirjoitti: Nykypäivän potilas ei enää koe omakseen perinteistä potilaan roolia, jonka mukaisesti hänen odotettiin liikoja valittamatta ja kyselemättä alistuvan kaikkiin, erehtymättömäksi oletetun lääkärin parhaaksi katsomiin toimenpiteisiin. Hän odottaa yksilöllisyytensä huomioonottamista ja on julkisten tiedotusvälineiden ansiosta lääketieteen suhteen edellisiä sukupolvia huomattavasti valistuneempi. Vaikka asiakaslähtöisyys on ollut pitkään esillä, se ei täysin toteudu terveydenhuollossa. Edelleenkin potilas joutuu uhraamaan aikaansa ja jaksamistaan, että terveydenhuollon organisaatio pyörisi sillä tavoin, kuin se on suunniteltu. Koivuniemi ja Simonen (2011, 73 74) esittävät transaktio- ja suhdekustannusten käsitteet. Käsitteitä käytetään kritisoimaan sitä, kuinka terveydenhuolto keskittyy organisaation kustannuksiin eikä huomioi asiakkaalle aiheuttamaansa vaivaa tai kustannuksia. Transaktiokustannuksella tarkoitetaan terveydenhuollon vaihdannan synnyttämiä kustannuksia kuten palvelusta sopimista. Transaktiokustannuksia on helppo hinnoitella toisin kuin suhdekustannuksia. Suhdekustannukset ovat lisäkustannuksia, jotka jäävät asiakkaan maksettaviksi. Esimerkiksi asiakkaan odotuttaminen on terveydenhuollolle ilmainen suhdannekustannus. Koivuniemi ja Simonen kritisoivat sitä, kuinka terveydenhuollossa sivutetaan suhdannekustannukset vaikka niistä ollaan tietoisia. (Koivuniemi & Simonen 2011, ) Toisin sanoen organisaatiossa keskitytään sen omaan toimintaan eikä asiakkaaseen.

15 13 Myös Leikola (2011, 20) käsittelee Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportissaan potilaan unohtamista. Leikola saivartelee, että ajoneuvojen katsastuksia seurataan tarkemmin kuin ihmisten säännöllisiä terveystarkastuksia. Asiakaslähtöisessä toiminnassa ei ole tarkoitus riisua terveydenhuollon henkilökunnalta valtaa, jolloin henkilökunnan tehtäväksi jäisi palvella kansalaisia heidän mielijohteidensa mukaan. Koivuniemi & Simonen (2011, 18) ehdottavat, että terveyspalveluja tulisi tarjota vastavuoroisesti. Heidän mukaansa palveluja ei voida sanella ylhäältä alas eikä niitä voida myöskään toteuttaa yksinomaan potilaan mieltymysten mukaan. Myös Leikola (2011, 58) painottaa tasapainotilannetta, jossa potilaslähtöisyys tarkoittaa kunnioittamista eikä kuninkaaksi nostamista. Asiakaslähtöisyydessä tärkein muutos on se, minkä vuoksi työtä tehdään: ei organisaation itsensä vuoksi vaan potilaan. Koivuniemi ja Simonen (2011, 23) toteavat, että toimintamallien ainoana lähtökohtana voi olla hoitoa tarvitseva ihminen. Uusi toimintamalli ei ole vain haavekuva, vaan terveydenhuollon todellinen pyrkimyssuunta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on jo valinnut päämääräkseen potilaslähtöisen hoidon (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2011, 11). Näkökulman muutos mukailee yritysmaailman kehitystä. Kilpailuedun vuoksi yritysten on ymmärrettävä asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia. Asiakas on päätöksenteossa keskipisteenä. Tavoitteena on kehittää kestävä ja tuottoisa asiakassuhde. (Raab ym. 2008, 6.) HUS:n esimerkki raottaa sitä, kuinka yritysmaailman asiakkuudenhallinta on tulossa myös terveydenhuollon sektorille. Yritysmaailmaan verrattuna terveydenhuollossa on omat erityispiirteensä. Haasteena on terveydenhuollon monimutkaisuus ja tietopainotteisuus (Wager, Lee & Glaser 2005, 108). Yrityksen tuotevalikoimaan voi kuulua rajattu määrä tuotteita ja palveluja. Vastaavasti taas terveydenhuollossa erilaisten palvelujen määrä on ehtymätön. Hoito on siiloutunut ruumiin osien ja sairauksien mukaan omiksi erillisiksi osastoikseen. Osastot tekevät oman osansa suurella ammattitaidolla, mutta tietämys muiden osastojen toiminnasta ja sitä myötä kokonaisuudesta jää vähäiseksi. Tästä voi seurata, että potilas ajelehtii osastolta toiselle odottaen, että lopulta löytyy henkilö, jonka vastuualueeseen hän kuuluu. (Koivuniemi & Simonen 2011, ) Ongelmaan on kuitenkin etsitty ratkaisua. Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS) on ottamassa käyttöönsä uuden T-sairaalan, jossa palvelut on suunniteltu potilaan näkökulmasta. Tavoitteena on luoda katkeamaton hoitoketju, jossa palvelut saadaan siirrettyä sinne, missä potilaat ovat. Potilaita siirretään mahdollisimman vähän osastolta toiselle, sillä henkilökunta ja laitteisto liikkuvat. Siiloutumista on pyritty estämään keskittämällä toiminta yhteen paikkaan. Näin olisi mahdollista vähentää tilanteita, joissa potilaan aika kuluu odottamiseen ja osaston vaihtoihin. (Silván 2012). Muutos on osoitus siitä, että potilaslähtöinen hoitoprosessi kiinnostaa myös terveydenhuollon organisaatiota.

16 14 3 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN VAIKUTUKSET POTILAAN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIIN Tässä osiossa käsitellään potilaan sekä tieto- ja viestintäteknologian suhdetta. Tekstissä pohditaan sitä, voidaanko potilaan kokemia epäkohtia lieventää teknologisilla ratkaisuilla. Luvussa 3.1 aihetta käsitellään terveydenhuollon näkökulmasta. Luvussa esitellään terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian tavoitteita ja nykytilaa. Myöhemmissä luvuissa 3.2 ja 3.3 näkökulma laajennetaan terveydenhuollon ulkopuolelle, jolloin voidaan käsitellä teknologiaan liittyviä riskejä ja seuraamuksia. Näin voidaan pohtia, onko teknologinen lähestymistapa perusteltavissa, kun tavoitellaan potilaslähtöistä terveydenhuoltoa. 3.1 Asiakkaan valtaistaminen teknologialla Asiakaslähtöisen toiminnan lisäksi on myös asiakaslähtöistä tietotekniikkaa. Aiemmassa luvussa kuvailtiin näkökulman muutosta, jossa passiivisesta potilaasta tulee hoidon keskipiste. Silloin valtaistunut potilas voi hakea itse tietoa sairaudesta ja sen hoidosta (Tan 2005, 501). Tässä luvussa esitellään käsite e-health, jonka periaatteet mukailevat asiakaslähtöistä palvelumallia. E-health on laaja ja moniselitteinen käsite. Silber (2004, 3) määrittelee e-healthin terveyden kaikkia osa-alueita koskettavaksi tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuksi, joka on räätälöity kansalaisen tarpeiden mukaan. Eysenbach (2001) laajentaa käsitteen asenteeksi ja ajattelutavaksi, jossa terveydenhuoltoa kehitetään paikallisesti ja maailmanlaajuisesti viestintäteknologialla. Tässä tutkielmassa ei haluta rajata e-healthia räätälöityihin ratkaisuihin, vaan se nähdään laajana yläkäsitteenä, joka merkitsee terveydenhuollon palveluiden kehittämistä tai potilaan terveyden ylläpitämistä moninaisilla tieto- ja viestintäteknologisilla ratkaisuilla. Kun merkitystä halutaan rajata, käytetään termiä sähköinen terveydenhuolto. Sähköinen terveydenhuolto tarkoittaa tässä tutkielmassa terveydenhuollon palveluita, joita voi hyödyntää elektronisella laitteella. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita e-healthin tietystä osa-alueesta, jonka määrittämiseksi käytetään Tanin (2005) jaottelua. Tan (2005, 42) pilkkoo e-healthin useisiin alakäsitteisiin, jotka liittyvät terveydenhuollon ammattilaisiin, potilaisiin ja liiketoimintaan. E-healthin alakäsitteet on esitetty kuvassa 2.

17 15 Kuva 2 E-healthin järjestelmät ja alajärjestelmät (Tan 2005, 44) Kuviossa esitetystä etähoidosta käytetään myös nimitystä telemedicine. Sen avulla terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät jakamaan palveluitaan potilaille minne tahansa. Sähköinen kotihoito tarkoittaa niitä teknologioita, jotka auttavat kotona selviytymisessä. Tällaisia teknologioita ovat esimerkiksi älykodit ja testitulosten sähköinen siirto. E-markkinointi on verkkomarkkinointia. Web-portaalit voivat ohjata terveydenhuollon ammattilaisten palveluihin tai tuotteisiin. (Tan 2005, ) Tutkielmassa painotetaan kuvion oikeaa reunaa, eli niitä palveluja, joita potilas voi itse käyttää. Toisaalta taas tutkielman pääasiallinen tarkoitus on pohtia, millä tavoin terveydenhuollon organisaatio voi tuoda tällaiset palvelut potilaiden saataville. Aihe sivuaa siten myös alareunan liiketoiminnan aluetta. Tutkielmassa verrataankin terveydenhuollon toimintaa liike-elämän esimerkkeihin, sillä siellä on jo toimivia asiakaslähtöisyyttä lisääviä tietotekniikan ratkaisuja. Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitys ei ole edennyt yhtä ripeästi kuin yritysmaailmassa. Terveydenhuollon tietojärjestelmiin sijoitetaan vähän verrattuna yritysmaailmaan (Bergen & Berg 2006, 169; Wager ym. 2005). Wager ym. (2005, ) selittävät terveydenhuollon ja yritysmaailman tasoeroja useilla tekijöillä: Terveydenhuolto on monimutkainen ala, jossa käsitellään arkaluontoista tietoa. Arkaluontoisuuden lisäksi aineisto on hankalasti käsiteltävää sen vaihtelevan terminologian vuoksi. Vaikka yksi järjestelmä osaisi käsitellä tietoa, sen yhteistyö muiden järjestelmien kanssa voi jäädä vajaaksi. Sekalaiset järjestelmät eivät keskustele ulkopuolisten organisaatioiden järjestelmien kanssa eivätkä aina edes organisaation sisälläkään. Aiemmasta heikosta panostuksesta huolimatta terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät ole jämähtäneet paikalleen. Suomessa tehdyn selvityksen mukaan sähköisen terveydenhuollon käyttö on kasvussa. Sähköinen potilasrekisteri on käytössä jokaisessa sairaanhoitopiirissä. Hoitopiirien kesken voidaan vaihtaa muiden muassa potilastietoja, lähetteitä sekä kuvantamislaitteiden ja laboratorion tuloksia. Useimmat potilasrekisterit

18 16 sisältävät päätöksentekojärjestelmiä, jotka muistuttavat asioista kuten lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai laboratoriotuloksista. Lääkäreillä on yhteys web-portaaliin, josta he voivat tarkistaa sairauteen suositellun hoidon. (Hämäläinen, Reponen & Winblad 2009.) Äsken kuvatut järjestelmät tukevat henkilökunnan toimintaa. Potilaille suunnatut sähköiset järjestelmät eivät ole yhtä yleisiä Suomessa. Osassa sairaanhoitopiireissä potilaalla on mahdollista osallistua videokeskusteluun lääkärin kanssa. Toiminta ei ole kuitenkaan itseohjattua, vaan potilaan seurassa on lääkäri ja sairaanhoitaja. Vuorovaikutus potilaan ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa on muutenkin rajoitettua. Sähköpostia ja tekstiviestejä käytetään vain pienessä osassa sairaanhoitopiirejä. Hieman yleisempää on sähköinen kysy ja vastaa -palvelu sekä ajanvarauspalvelu. (Hämäläinen ym ) Erillisten sähköisten palveluiden lisäksi, kansalaisilla on mahdollisuus etsiä tarvitsemaansa tietoa WWW:stä. Web-palvelut olivat yleinen lisä kovasti kilpailutetuille terveyspalveluille jo 2000-luvun alussa. (Roberge 2002, 216). Web-palvelut eroavat kuitenkin muista terveydenhuollonpalveluista, joissa on perinteisesti valvottu tarkkaan tiedon luotettavuutta. Webistä etsittävä tieto ei ole aina terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaa luotettavaa tietoa, vaan yksittäiset henkilöt voivat julkaista informaatiota, jonka luotettavuutta ei ole tarkistettu. Tällainen terveydenhuollon ulkopuolinen varmistamaton, epäluotettava tieto on uhka kansalaisen terveydelle. (Sellitto 2002, 221.) Terveydenhuollon ammattilaiset ovat huolissaan tällaisen saatavilla olevan tiedon laadusta (Tan 2005, 167). Hämäläisen ym. (2009) raportin tulokset ovat pieni pettymys, kun niitä vertaa Eysenbachin (2001) lennokkaisiin ajatuksiin, jotka esitettiin käsitteen kehittymisen alkuaikoina 2000-luvun alussa. E-healthiin liitettiin joukko arvoja, joita voi luonnehtia idealistisiksi. Eysenbach yhdistää e-healthin tasa-arvoisuuteen, eettisyyteen ja valtaistamiseen. Eysenbachin mukaan e-healthilla vahvistetaan tiedon vaihtoa ja potilaan suhde terveydenhuollon henkilökuntaan vahvistuu ja tasapainottuu. Kehityksen tuomalla tekniikalla ja toimintavoilla toivottiin, että terveydenhuollon järjestelmä saadaan uudistettua ja vanhat ongelmat jäävät taakse. Neljä vuotta Eysenbachin luonnehdinnan jälkeen Tan (2005, 5) totesi, että e-healthiin kohdistuneet odotukset ovat suuret ja niiden toteutuminen vaatii panostusta. Hän myös esitti mahdollisuuden siitä, että odotuksia ei pystytä täyttämään. On vielä vaikea arvioida, jäävätkö odotukset täyttymättä. Hämäläisen ym. (2009) raportin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että Suomessa e-healthin pääasiallisena käyttäjäryhmänä on terveydenhuollon henkilökunta. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien käytössä on potilasrekistereitä, joihin potilaalla ei ole pääsyä. Päätöksentekojärjestelmät ja Webportaalit auttavat lääkäreitä heidän tehtävissään, mutta potilaat eivät käytä niitä. Potilas on hoidon saaja, joten näistä henkilökunnan e-health -ratkaisuista on välillinen hyöty, mutta se eroaa Eysenbachin alkuperäisistä ajatuksista. Nämä ratkaisut ovat muuttaneet terveydenhuollon toimintatapoja, mutta ne eivät ole lisänneet potilaan valtaistamista.

19 17 Kyseiset ratkaisut tukevat ja vahvistavat lääkäriin asemaa, mutta eivät liity suoranaisesti potilaan tasa-arvoisuuteen tai eettisyyteen. Potilaan valtaistavat ratkaisut ovat jääneet taka-alalle. Suomessa e-healthia on käytetty vain vähän potilaan ja henkilökunnan viestinnän lisäämiseksi. Myös oman terveyden edistämisessä potilas jää aseettomaksi. Juuri näihin asioihin halutaan pureutua tässä tutkimuksessa. Vaikka ajatus toiminnan keskipisteenä olevasta asiakkaasta jää etäiseksi, tilanne ei ole lohduton Eysenbachin ajatusten kannalta. Selvityksen jälkeen on otettu käyttöön asiakaslähtöisempiä järjestelmiä ja terveydenhuollon strategioita. Näistä on esimerkkeinä sähköinen reseptijärjestelmä eresepti ja keskitetty potilasrekisteri earkisto. Ne ovat osa KanTa-palveluita, joiden tarkoituksena on osallistaa potilas terveytensä hoitamiseen (Kansallinen terveysarkisto 2012). Kehitys on kuitenkin ollut hitaahkoa, ja nykyisellään kansalaisella on heikot mahdollisuudet käyttää e-health-palveluita. Palveluita on vähän, eikä niitä ole otettu keskeisiksi osiksi terveydenhuoltoa. Tämä on kuin merkki siitä, että tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet tiedostetaan, mutta hyötyjä ei vielä koeta toteuttamisen arvoisiksi. E-healthista on visionäärisiä suunnitelmia, joilla tähdätään aiempaa suurempiin hyötyihin. Aiemmin esitellyt tekniset ratkaisut on jo toteutettu terveydenhuollon ulkopuolella, eikä niiden toteuttamiseen olisi teknisiä rajoitteita. On mielenkiintoista pohtia, millainen terveydenhuolto olisi mahdollista, jos siinä käytettäisiin uusinta ja tulevaisuuden teknologiaa. Yhden näistä ajatuksista on esittänyt Tan, Demiris ja Tan (2005, ) esitellessään ideaa älykodista, joka on suunniteltu vaikeavammaisen vanhuksen tarpeisiin. Koti on suunniteltu siten, että toimintarajoitteinen ihminen pärjää yksin kotona. Herättyään vanhus mittaa verenpaineensa, keuhkojen tilavuutensa ja painonsa laitteilla, jotka ovat keskenään samassa verkossa. Älykoti siirtää automaattisesti tulokset hoitajille. Lääkkeet on annosteltu valmiiksi ja koti muistuttaa, jos ne jäävät syömättä. Vanhus keskustelee terveydentilastaan virtuaalisesti terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Koti on varustettu sensoreilla, jotka hälyttävät jos vanhus kaatuu tai viipyy liian pitkään kylpytiloissa. Nämä ja lukuisat muut järjestelyt takaavat, että vanhus selviytyy kodissaan mahdollisimman pitkään. (Tan ym. 2005, ) Tanin ym. suunnitelmat ovat kaukana Suomen nykyisestä terveydenhuollon tilasta, jossa kauan jatkuneena tavoitteena on ollut, että potilas voisi tarkistaa potilastietonsa sähköisestä arkistosta. Edellä kuvatun älykodin tarkoitus on valtaistaa vanhusta. Jääskeläinen (2004, 37) kuitenkin pohtii tilanteen eettisyyttä. Hän kysyy, kuinka elektroniikalla varustetun vanhuksen jättäminen yksin kotiin eroaa heitteillejätöstä. Kysymys on ajankohtainen: Missä menee itsemääräämisoikeuden lisäämisen ja yksin jättämisen raja valtaistetaanko potilasta vai jätetäänkö hänet yksin vastuunsa kanssa? Yksin jättämisellä ja valtaistamisella voidaan tavoitella samaa tulosta eli potilasruuhkien vähenemistä. Merkittävänä erona voidaan ajatella, että itsemäärämisoikeuden lisääminen parantaa ja yksin jättäminen heikentää kansalaisen mahdollisuuksia hallita terveyttään. Potilaan itsensä kannalta on

20 18 merkittävää, kokeeko hän hallitsevansa terveyttänsä vai jääneensä ulkopuolelle hoidosta. Älykodin eettisyyteen vaikuttaa se, pakotetaanko vanhukset kustannussyistä kotiinsa vai tarjotaanko heille nykyisiä palveluja täydentäviä vaihtoehtoja. Jos kotiinsa käännytetty vanhus ei ymmärrä saamaansa teknistä laitetta, vastuu laitteen käytöstä siirtyy ulkopuoliselle. Vanhuksen on ymmärrettävä, miten laitetta käytetään, jotta hän voisi hallita terveyttään. Viherä (1999, 83) esittääkin, että yhtenä informaatioyhteiskunnan seurauksena voi olla valvontayhteiskunta. Tällöin tekniikkaa käytetään ihmisten valvontaan eikä valtaistamiseen. Useat tutkimukset nostavat esille potilaan yksityisyyden, tietojen turvallisuuden ja luotettavuuden (ks. Henderson, Law, Palermo & Eccleston 2012; Anderson 2007; Mack 2000). Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytään saatavuuden ongelmaan, peilautuvat edellä mainitut eettiset tekijät siinä, miten palveluja halutaan käyttää. Nämä tekijät ovat oleellisia myös sen kannalta, millaiseen yhteiskuntaan teknologia johtaa. Seuraavassa luvussa käsitellään, mikä on teknologian, kehityksen ja tasa-arvon suhde. 3.2 Yhteiskunnan kehityksen ja teknologian suhde Ei ole poikkeuksellista, että uuteen informaatio- tai viestintäteknologiaan liitetään suuria odotuksia. Allen ja Miller (2000) kritisoivat näitä odotuksia peilaamalla niitä historiaan. Esimerkkeinä annetaan BBC:n ensimmäiset radiolähetykset ja kaapelitelevisio, johon kansalaiset pystyivät itse tekemään ohjelmia. Näihin medioihin kohdistettiin samoja idealistisia odotuksia kuin nykypäivän teknologioihin. Demokratian väitettiin vahvistuvan, tasa-arvoisuuden lisääntyvän ja raja-aitojen kaatuvan. Siitä huolimatta kansa, jonka piti yhdistyä, aloitti maailmansodan, ja ihmiset, joilla oli kanava kansalaisvaikuttamiseen, käyttivät kanavaa pornografian levittämiseen. (Allen & Miller 2000, ) Yllä esitetyissä esimerkeissä painottui näkemys, jossa uuden teknologian odotettiin vievän yhteiskuntaa eteenpäin hyvällä keksinnöllä olisi hyviä seuraamuksia yhteiskunnalle. Teknologian ja yhteiskunnan suhdetta voi kuitenkin tarkastella monella tavalla. Näistä tavoista Henwood, Wyatt, Miller ja Senker (2000, 8) esittävät kolme yleistä näkemystä. Ensimmäinen näkemys on teknologiadeterminismi, jossa uusi teknologia muovaa yhteiskuntaa eteenpäin. Näkemyksen mukaan uusia keksintöjä syntyy jatkuvasti. Keksinnöistä arvokkaat otetaan yhteiskunnassa yleisesti käyttöön, ja ihmiset koettavat sopeutua niihin. Samalla nämä keksinnöt vievät yhteiskuntaa uuteen suuntaan. Näkemys sivuuttaa kysymyksen ihmisen valinnasta ja vastuusta. (Henwood ym. 2000, 9 10.) Terveydenhuollon kannalta tämä voisi tarkoittaa sitä, että e-health muovaa nykyisiä toimintatapoja. Esimerkiksi Eysenbachin (2001) ajatukset mukailevat teknologiadeterminististä ajattelua, jossa teknologinen kehitys muovaa yhteiskuntaa. Näissä ajatuksissa odote-

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ?

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? Marja Salminen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen Pärjäin-pilotti Säröstä Pyrintöön Jani Koskinen Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman ja ICT 2015 -raportin esityksiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa,

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista?

Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista? Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista? 28 % 72 % Kyllä. Uskon, että potilas osaisi tehdä valinnan itse Ei. En usko, että potilas osaisi tehdä valintaa Kyllä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla? Terveydenhuollon atk päivä Turku 28. Tulokulma KANSALAINEN Sessio 6 Tasa-arvoista palvelua tietojärjestelmien tuella Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin

Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa, KASTE 2012 2015 - ohjelmassa, nostetaan esiin teknologisten ratkaisujen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta 10.7.2017 Yli puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko. Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko. Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE Hoitoketju/palveluverkkotyö Pirkanmaalla Hoitoketjuja on tehty Pirkanmaalla vuodesta 2005 alkaen. Terveysportissa

Lisätiedot

Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken

Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken Petri Turtiainen Toimitusjohtaja Doctorex Oy Terveydenhuollon ongelmat ovat ympäri maailman

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. 19.3.2015 Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. LIITON TOIMINTA-AJATUS KITEYTETTIIN 14.9.2015 REUMALIITON JA

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen

Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen vielä matkaa Yksityisten ja työterveyshuollon lääkäripalvelujen käytössä suuret erot Tuoreen tutkimuksen mukaan avohoidon lääkäripalveluiden käytössä oli nähtävissä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Jonottamatta hoitoon. THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1

Jonottamatta hoitoon. THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1 Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1 Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa niin,

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa?

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Katariina Nilsson Hakkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT päivä 2.10.2013 Mikä on uutta nykyisessä rakennemuutoksessa?

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

PPMM-projekti PARHAITA PALOJA toimintaa ja tuloksia Varsinais-Suomen hankkeista,

PPMM-projekti PARHAITA PALOJA toimintaa ja tuloksia Varsinais-Suomen hankkeista, PPMM-projekti PARHAITA PALOJA toimintaa ja tuloksia Varsinais-Suomen hankkeista, 20.4.2017 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Asiakaslähtöistä palvelua Ammattilaisten osallisuuden edistäminen - Hyviä kokemuksia

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHALLINTA SOSIAALINEN MEDIA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ

ASIAKASLÄHTÖINEN TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHALLINTA SOSIAALINEN MEDIA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ ASIAKASLÄHTÖINEN TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHALLINTA SOSIAALINEN MEDIA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ Sari Östman sari.ostman@utu.fi / Sairaalatekniikan päivät 6.2.2013 TAUSTAA Digitaalisen kulttuurin tutkija Turun

Lisätiedot

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 21.4.2017 ESITYS VALIOKUNNASSA Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama 20.4.2017 1 Kestävä

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen kurssityössä - lasten, nuorten ja aikuisten kursseilla. Miikka Niskanen

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen kurssityössä - lasten, nuorten ja aikuisten kursseilla. Miikka Niskanen Osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen kurssityössä - lasten, nuorten ja aikuisten kursseilla Miikka Niskanen 18.3.2017 Onko meidän tarpeen keskustella osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukemisesta?

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI Biopankkitoiminnan tavoitteet ja periaatteet Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä toimia henkilökohtaisen lääketieteen veturina Turvata

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013, Turku Sessio 10 Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi i k i Miten hyödyntää uutta teknologiaa terveydenhuollon asiantuntijakonsultaatioissa? 29.5.2013 Kari

Lisätiedot

Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus Markku Lehto

Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus Markku Lehto Uusi kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus 26.05.10 Markku Lehto Mikä kokonaisuus Terveyteen, toimintakykyyn sekä elämän hallintaan ja arjessa selviytymiseen vaikuttavat monet tekijät: o elämäntapa

Lisätiedot

Hyvä kunta- ja palvelurakenteen talkooväki

Hyvä kunta- ja palvelurakenteen talkooväki KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Pekka Toivonen 17.10.2005 KUNTA- JA PALVELURAKENNEHANKKEEN ALUEVAIHEEN SEMINAARI 18.10.2005, JYVÄSKYLÄ PAVILJONKI Arvoisa pj Hyvä kunta- ja palvelurakenteen talkooväki Viime

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Muuttuvat palvelurakenteiden merkitys ja haasteet opetus- ja tutkimuskeskustoiminnalle

Muuttuvat palvelurakenteiden merkitys ja haasteet opetus- ja tutkimuskeskustoiminnalle Muuttuvat palvelurakenteiden merkitys ja haasteet opetus- ja tutkimuskeskustoiminnalle P t i Ki Petri Kinnunen 14.01.2011 Hyvinvoinnin tarkastelukehikko Subjektiivinen ulottuvuus Objektiivinen ulottuvuus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue Asiakaslähtöisyys Asiakas ainoa

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet

Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-410-6 11.5.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi/ Hannele

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 Olettamuksia rahan ja kehityshankkeiden suhteesta Teoria 1: Kehityshankkeet pyrkivät tuloksiin, joita ainakin

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot