Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA"

Transkriptio

1 Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus 2014

2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: valmentavan esimiestyön kehittäminen eräässä matkatoimistossa Tekijä: Katriina Moksi Koulutusohjelma/oppiaine: matkailututkimus Työn laji: pro gradu -työ_x_ sivulaudaturtyö lisensiaatintyö Sivumäärä: 88 Vuosi: 2014 Tiivistelmä: Valmentavan esimiestyön kehittäminen eräässä matkatoimistossa Tutkielman tavoitteena on kehittää valmentavaa johtamista Finnmatkojen asiakaspalvelukeskuksen esimiestyössä. Tutkimus kohdentuu matkatoimiston sekä lähiesimies- että työntekijäportaaseen. Tutkimustuloksena on luotu toimenpide-ehdotuksia kohdeorganisaation valmentavalle esimiestyölle. Tutkimuksen teoriaosuudessa paneudutaan johtajuuden muutokseen painospisteen ollessa osaamisen kehittämisessä sekä osaamisen valmentavassa johtamisessa. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Tutkimusote on konstruktiivinen. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla sekä itsearviointilomakkeilla. Tutkimusaineisto analysoitiin enimmäkseen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä apua käyttäen. Tutkimuksen empiirissä osassa ilmenee, että Finnmatkojen asiakaspalvelukeskuksen esimiestyö on muuttunut selkeästi valmentavampaan suuntaan viime vuosina. Henkilöstö on kokenut muutoksen melko positiivisesti. Valmentamisen idea ja päämäärä kaipaa kuitenkin vielä kirkastamista sekä työntekijä- että esimiesportaassa. Asiakaspalvelukeskuksessa on käytössä runsas määrä seurantajärjestelmiä toiminnan kehittämiseksi. Muun muassa tavoitekohtaisissa voimavarakartoituksissa, palautteen antamisessa, esimiesten ajankäytössä, osaamisen inventoinnissa ja kehittämissuunnitelmissa on vielä kehitettävää. Avainsanat Coaching, valmentava esimiestyö, osaamisen kehittäminen, työmotivaatio Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ Suostun tutkielman luovuttamiseen lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ (vain lappia koskevat)

3 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot ja taulukot 1 JOHDANTO Toimintaympäristön muutos Aikaisemmat tutkimukset Tutkielman tavoite ja rajaukset JOHTAJUUDEN MUUTOS Osaamisen kehittämisen tarve Johtajuuden muutos Työmotivaation kehittäminen VALMENTAVA JOHTAJUUS Taustaa Ammatticoaching Esimiescoaching 23 4 VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN MENETELMÄT Oppimisen suuntaaminen Oppimista edistävän ilmapiirin luominen Oppimisprosessin tukeminen Esimerkillä johtaminen MENETELMÄT JA AINEISTO Kohdeorganisaation esittely Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen suorittaminen Testihaastattelu 40

4 5.3.2 Haastateltavien valinta ja haastatteluiden suorittaminen Aineiston analyysin suorittaminen EMPIIRISEN AINEISTON ANALYSOINTI Oppimisen suuntaaminen Tavoitteiden määritys Toiminnan laadun ja tulosten arviointi Käytäntöjen luominen Oppimisprosessien tukeminen kohdeorganisaatiossa Ryhmän kokonaisosaamisesta huolehtiminen Yksilön kehittymisen tukeminen Esimerkillä johtaminen kohdeorganisaatiossa Oppimista edistävän ilmapiirin luominen kohdeorganisaatiossa Koko työyhteisön ilmapiirin kehittäminen Esimiehen ja alaisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen Valmentava johtajuus Yhteenveto ja kehittämisaihiot lomamyyjien haastatteluista Oppimisen suuntaaminen esimiesten kannalta Tavoitteiden määritys esimiesten kannalta Toiminnan laadun ja tulosten arviointi esimiesten kannalta Käytäntöjen luominen esimiesten kannalta Oppimisprosessien tukeminen kohdeorganisaatiossa esimiesten kannalta Ryhmän kokonaisosaamisesta huolehtiminen esimiehen kannalta Yksilön kehittymisen tukeminen esimiesten kannalta Esimerkillä johtaminen esimiesten kannalta Oppimista edistävän ilmapiirin luominen esimiehen kannalta Valmentava johtajuus esimiesten kannalta...67

5 6.12 Yhteenveto ja kehittämisaihiot tiimiesimiesten haastatteluista Tiimiesimiesten valmennustaidot Yhteenveto.72 7 KEHITTÄMISEHDOTUSTEN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI Kehittämisehdotusten kehittäminen Tulosten arviointi JOHTOPÄÄTÖKSET 80 LÄHTEET 82 LIITTEET Liite 1. Haastattelurunko lomamyyjille.85 Liite 2. Haastattelurunko tiimiesimiehille.86 Liite 3. MCS-kyselysarja...88

6 TAULUKOT JA KUVIOT TAULUKOT Taulukko 1. Yhteenveto lomamyyjien haastatteluista ja kehittämisaihiot 58 Taulukko 2. Yhteenveto tiimiesimiesten haastatteluista ja kehittämisaihiot.70 Taulukko 3. MCS-kyselysarjan tulokset 72 KUVIOT Kuvio 1. Osaamisen johtamisen ulottuvuudet 27

7 7 1 JOHDANTO 1.1 Toimintaympäristön muutos Yritysten liiketoimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosikymmeninä voimakkaita rakenne- ja kulttuurimuutoksia. Yritykset toimivat maailmassa, jota kuvaa jatkuva maailmanlaajuinen, taloudellinen sekä teknologinen muutos ja kehittyminen. Menestymisen kannalta tärkeäksi on tullut se, miten nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä pystytään havainnoimaan, ja miten hyvin ja nopeasti yritykset pystyvät käyttämään havaitsemansa muutokset ja tilaisuudet hyväksensä. (mm. McLean, Yang, Kuo, Tolbert & Larkin 2005.) Ympäristössä, jossa nopeutuva muutostahti ja toimintaympäristön lisääntyvä monitahoisuus asettaa johtamiselle ja johtajuudelle uusia haasteita, on osaaminen ja sen jatkuva kehittyminen sekä uusiutuminen nostettu yritysten tärkeimmäksi kilpailutekijäksi. Lisäksi organisaatiohierarkioiden madaltuminen ja tietointensiivisen asiantuntijan työn merkityksen kasvu ovat olleet osaltaan vaikuttamassa siihen, että työntekijöiden on tullut kaikilla tasoilla oppia kehittämään itseohjautuvuutta. (Harmaja & Hellbom, 2007, 213.) Itseohjautuvuuden ja osaamisen johtamisen käytäntöjä onkin kehitelty voimakkaasti 1990-luvulta lähtien. Suosituksi johtamisen kehittämismenetelmäksi on noussut coaching - suomeksi valmentaminen - ja konsepti manager as coach on saavuttanut huomattavaa suosiota (Ellinger, Hamlin & Beattie, 2007; McLean, Yang, Kuo, Tolbert & Larkin, 2005; Ristikangas & Ristikangas, 2010; Viitala 2007). Valmentavalle esimiestyölle ei ole vain yhtä määritelmää. Parsloon ja Wray (2000) määrittelevät valmentavan johtajuuden prosessiksi, joka johtaa oppimiseen, kehittymiseen sekä suorituksen paranemiseen. Päinvastoin kuin aiemmat ohjausta ja järjestystä painottavat johtamisparadigmat, valmentava esimiestyö pyrkii työntekijöiden voimaannuttamiseen. (McLean, Yang, Kuo, Tolbert & Larkin 2005, 159.)

8 8 Edellä mainittu kehitys koskettaa nykypäivänä lähes kaikkia toimialoja. Myös matkatoimistoala on kokenut voimakkaita muutoksia alan teknologisoitumisen ja asiakaskäyttäytymisen muutoksen myötä. Tämän päivän matkatoimistoalaa kuvaa asiakaslähtöisyys, tehokkuus, myynnillisyys, nopea muutostahti ja globaalin ympäristön vaikutukset (Taipale-Lehto 2012). Tämä on vaatinut muutoksia yrityksien johtamiskulttuurissa. Tutkimassani kohdeorganisaatiossa, Finnmatkojen asiakaspalvelukeskus contact centerissä, onkin useiden muiden myyntipalveluiden tapaan siirrytty kohti valmentavaa johtajuutta. 1.2 Aikaisemmat tutkimukset Valmentavaan johtamiseen liittyvä kirjallisuus lisääntyy vuosi vuodelta. Keskustelun ajallinen pituus ja sisältö eivät kuitenkaan ole johtaneet paradigman muodostumiseen. Tarjolla on paljon ns. konsulttikirjallisuutta. Koska valmentava johtamistyyli on kuitenkin tullut jäädäkseen, aihe kiinnostaa myös tieteellisiä tutkijoita. Ihmis- ja asiakeskeinen rooli huomioitiin johtamisen tutkimuskirjallisuudessa pitkään ainoana ulottuvuutena. Vasta 1990-luvun alussa toimintaympäristön muuttuminen näkyi johtamistutkimuksessa siten, että esiin nousi uusi johtajuuden ulottuvuus: muutoksen ja kehityksen tuottaminen. Huomionarvoista on se, että tutkimuksellista tietoa johtajuuden ulottuvuuksien laajentumiseen esittivät ensimmäisenä maailmassa suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat (Ekvall, Arvonen, Lindell ja Rosenqvist 1991). Tämä kertoo mm. pohjoismaisesta muutosmyönteisestä toimintakulttuurista (Viitala 2007, 80). Osaamisen johtamisen juuret löytyvät amerikkalaisesta uudistavaa johtajuutta käsittelevästä tutkimusperinteestä. Tutkimusperinteen käynnisti Burns (1978), joka jakoi johtajuuden kahteen ryhmään: transaktionaalinen johtajuus ja transformationaalinen eli uudistava johtajuus. Transaktionaalinen johtajuus todettiin luoteeltaan ylläpitäväksi eikä haastanut muutokseen, kun taas transformationaalinen johtajuus nähtiin proaktiivisena, joka haastoi nykytilaa, pyrki muutokseen ja tuotti tulosta ennen kaikkea pitkällä aikavälillä.

9 9 Senge (1990) tiivisti oppivan yrityksen piirteet neljään asiaan: yksilöiden mestaruus, yhteiset ajatusmallit, jaettu visio ja tiimioppiminen. Näihin hän lisäsi vielä viidennen, joka muodostaa perustan neljälle muulle ja on hänen viides oppivan organisaation perustekijä, jota pitää harjaannuttaa: kehittynyt systeeminäkemys. Senge korosti, että systeeminäkemys tarkoittaa rakenteiden hahmottamista vuorovaikutteisten tilanteiden taustalla. Ellingerin, Bostromin ja Watkinsin (1991) tutkimustyö on uraauurtavalla tavalla pyrkinyt erittelemään valmentajuutta käytännön esimiestyössä. He ovat laadullisen tutkimuksen avulla sijoittaneet valmentajuutta kuvaavat johtajuuden piirteet kahteen ryhmään: voimaantumista edistävään käyttäytymiseen (empowering cluster) ja mahdollistavaan käyttäytymiseen (facilitating cluster). Ensimmäisessä ryhmässä esimies keskittyy rohkaisemaan alaista ylittämään aikaisempia toimintansa rajoja ja pääsemään parhaimpaansa. Toisessa ryhmässä esimies varmistaa alaisensa kehittymiselle suotuisan oppimisympäristön ja kehittymistä tukevia välineitä ja kiintopisteitä. McLean, Yang, Kuo, Tolbert ja Larkin (2005) kehittivät työkalun, jolla voidaan mitata esimiehen valmennustaitoja. Tutkimuksessa löydettiin kaksikymmentä tekijää, jotka on jaettu neljään luokkaan seuraavasti: viestinnän avoimuus, yhteisöllisyys, ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen sekä epävarmuuden sietokyky. Tutkimusta käytetään pohjana myös tässä tutkimuksessa arvioitaessa kohdeorganisaation esimiesten valmennustaitoja. Sztucinskin (2002) tutkimuksen voi nähdä olevan yksi business coachingin kokonaisvaltaisimmista väitöskirjatutkimuksista. Tutkimuksen tarkoituksena oli valmennettavien coaching-kokemuksien ymmärtäminen. Sztucinski tutki fenomenologisella otteella, miten johtajat kokevat coachingin. Tutkimustuloksina Sztucinski nosti esille sisältöluokkia, jotka liittyivät muun muassa tavoitteen saavuttamiseen, räätälöitävyys prosessiin ja valmennettavan omaan toimijuuteen. Joo (2005) on perehtynyt erityisesti johdon valmennukseen (executive coaching) ja tarjoaa tekemänsä tutkimuksen perusteella käsitteellistä teoriaa johdon valmentamiseksi. Aineiston Joo on kerännyt aiheeseen liittyvistä artikkeleista ja

10 10 tutkimuksista. Joo nostaa esille lisätutkimuksen tarpeen, jotta valmentaminen ei jää ohimeneväksi villitykseksi. Pirnes (1989) oli johtajuusajattelun eturintamassa Suomessa ja hän käytti käsitettä valmentava johtajuus. Hänen empiirisessä tutkimuksessansa esimiehen yhdeksi tehtäväalueeksi nousi juuri valmentajana toimiminen. Pirneksen mukaan taitava esimies oli valmentaja, joka selkeytti päämääriä, sitoutti alaisia viestimällä niistä ja toimi itse esimerkkinä. Viitala (2002) määrittelee osaamisen johtamista esimiestyössä ja luo viitekehyksen valmentavan esimiestyön kehittämiselle. Tutkimus on kaksivaiheinen siten, että laadullisessa esitutkimuksessa haettiin ensin ymmärrystä ilmiöstä osaamisen johtaminen esimiestyössä muuttujien laadinnan pohjaksi. Sen jälkeen ja sen varassa kehitellyn kyselylomakkeen avulla kerättiin aineistoa ilmiön toteutumisesta käytännössä. Aineisto analysoitiin faktori- ja klusterianalyysien avulla, jolloin saatiin ilmiötä kuvaava malli. Viitalan työn merkitystä tieteellisessä keskustelussa korostaa sen soveltuvuus suomalaiseen yhteiskuntaan sekä laaja aineisto empiirisen tutkimuksen pohjana. Viitalan mallia käytetään myös tässä tutkimuksessa yhdistämään teoriaa empiriaan. 1.3 Tutkielman tavoite ja rajaukset Tutkielman tavoitteena on kehittää valmentavaa johtamista Finnmatkojen asiakaspalvelukeskuksen esimiestyössä. Tutkimukseni kohdentuu matkatoimiston sekä lähiesimies- että työntekijäportaaseen. Ottamalla kaksi tasoa mukaan tutkimukseen, saadaan tietoa siitä, miten sekä esimiehet että työntekijät kokevat valmentavan esimiestyön ja sen kehittämistarpeet. Tutkimustuloksena saadaan toimenpide-ehdotuksia kohdeyrityksen valmentavalle esimiestyölle. Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen.

11 11 Tutkimusaineisto kerätään haastatteluin selvittämällä: - kuinka esimiehiä valmennetaan? - kuinka esimiehet valmentavat alaisiaan? - kuinka työntekijät kokevat valmentamisen? Tutkielma on jaettu seitsemään päälukuun. Johdantoluvun jälkeen, luvussa kaksi, kuvataan osaamisen kehittämistarvetta nykypäivän organisaatioissa. Luvussa kolme käsitellään valmentavaa esimiestyötä teoreettisesta näkökulmasta kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimustuloksiin perustuen. Luvussa neljä kuvataan valmentavan esimiestyön toteuttamista. Luvussa viisi käydään lävitse tutkimukseen liittyvää metodologiaa sekä perehdytään tutkimuksen empiirisen aineiston analyysiin. Luvussa kuusi esitellään tutkimustulokset. Luvussa seitsemän esitellään kehittämisehdotuksia valmentavan johtamisen kehittämiseksi ja arvioidaan tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen lopuksi luvussa kahdeksan tehdään johtopäätöksiä keskeisistä havainnoista ja nostetaan esille aiheita mahdollista jatkotutkimusta ajatellen.

12 12 2 JOHTAJUUDEN MUUTOS Tässä luvussa paneudutaan siihen, miten yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet valmentavan esimiestyön kehittymiseen. Alaluvussa 2.1 tarkastellaan osaamisen johtamisen tarvetta, alaluvussa 2.2 osaamisen johtamisen taustoja, merkitystä, keinoja ja 2.3 motivaatioteorioita oppimiseen ja työntekoon liittyen. 2.1 Osaamisen kehittämisen tarve Liiketaloustieteissä osaamisen ja oppimisen käsitteillä käyty keskustelu alkoi vahvistua erityisesti ja 1990-lukujen taitteessa, koska aiemmat selitysmallit ja käsitteistö osoittautuivat riittämättömiksi nopeasti muuttuvassa maailmassa. Muutoksen nopeus ja sen myötä uudistumisen välttämättömyys vaati aina taaksensa ihmisjoukon, joka sekä oppi uutta, mutta myös poisoppi luovuttaessa vanhoista toimintamalleista. Kyvystä uudistua muita nopeammin tuli liiketoiminnassa ratkaiseva kilpailutekijä. Kehityksen kulku on kiihtynyt vähitellen, mutta taitekohtana on esitetty 1980-lukua, johon ajoittuu informaatiotekniikan raju kehitysvaiheen käynnistyminen. (Viitala 2004, ) Barney (1991) esitti, että resurssipohjaisen näkemyksen mukaan yrityksen pitkäkestoisen kilpailuedun lähteet löytyvät sen harvinaisista, arvoa tuottavista, korvaamattomista aineellisista ja aineettomista resursseista. Johdon vastuulla on ohjata ja kasvattaa yrityksessä olevia resursseja niin, että aikaansaatu resurssipohja tekee yrityksen tavoitteen saavuttamisen mahdolliseksi. Osaaminen tai kyvykkyys (competence, capability) nähdään aineettomana resurssina tai avaimena muiden resurssien hyödyntämiseen ja se on usein nostettu ratkaisevaksi tekijäksi yrityksen menestykselle (Säntti & Viitala 2010, 92). Kyvykkyys- tai kompetenssistrategian perusidea on, että yritys pystyy kilpailemaan ainoastaan kehittämällä ydinkyvykkyyksiään, jotka eivät ole fyysisiä tai teknologisia, vaan ne ovat kykyä tuottaa arvoa asiakkaille kehittämällä innovatiivisia tapoja käyttää ja yhdistellä resursseja, teknologioita, palveluja ja tietoa sekä prosesseja ja suhteita ulkopuolisten kumppaneiden kanssa (Prahalad & Hamel 1990). Strategian mukaan osaaminen

13 13 nähdään määriteltävissä olevana asiana, jota voidaan tietoisesti johtaa kuten mitä tahansa muutakin resurssia (Säntti & Viitala 2010, 98). Kolmekymmentävuotinen keskustelu on keskittynyt organisaation kehityksen tarkasteluun osaamisen ja tiedon kumuloitumisen näkökannasta. Käsitteistö on ollut tässä keskustelussa kirjavaa. Keskustelun kiinnostus koski aluksi strategisen tason kysymyksiä ja niiden tultua selvemmiksi, ryhdyttiin pohtimaan, miten jatkuvaa oppimista ja uudistumista voitaisiin tehokkaasti tukea operatiivisella tasolla. (Viitala 2004, 10.) Tämän päivän johtamiskeskustelun viesti on se, että jos organisaatiota halutaan kehittää oppivaksi, on siellä myös johtamisen väistämättä muutettava luonnettaan. Tästä on seurannut johtajuuden tarkastelu: miten ihmisiä tulisi johtaa, jotta he oppivat tehokkaasti ja jotta heissä oleva osaaminen mahdollisimman tehokkaasti siirtyisi organisaation hyödyksi. Muuttuneessa maailmassa ei siten enää uskota vanhojen johtamisoppien menestyvän. Asioiden tietäminen ja tiedon jakaminen, käskeminen, valvonta, etuoikeus arvosteluun, ylemmyys ja paremmuus eivät enää kuulu johtajuuteen, jos ratkaisevaksi tekijäksi nousee ihmisissä oleva kyky uudistua, innovoida ja oppia. (Viitala, Mäkelä & Hölsö 2010, 177; Viitala 2007, ) Koska kyvykkäistä ja hyvät kompetenssit omaavista työntekijöistä käydään kovaa kilpailua, on myös heidän sitouttamiseksi investoitava yksilön kehittymiseen. Samaan aikaan yleisestä hyvinvoinnista on noussut trendi. Johtajien odotetaan vastaavan työntekijöiden osaamisen kehittämisen lisäksi myös työntekijöiden hyvinvoinnista. Voidaankin todeta, että työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on oppimisen perusta. (Ellinger, Hamlin & Beattie 2007, 241; Harmaja & Hellbom 2007, 214.) Käsitykset ja lähestymistavat osaamisen johtamiseen vaihtelevat suuresti ja näkökulmien kirjo tuntuu edelleen laajentuvan. Käytännön elämässä huomioitavaa kuitenkin on, että tärkeämpää kuin se, että yrityksissä ryhdyttäisiin kiistelemään käsitteiden välisistä vivahteista, on se, että yrityksen sisällä määritellään, mitä käyttöön otettavilla käsitteillä päätetään yhdessä tarkoittaa; mitä, mihin suuntaan ja millä keinoin. Osaamisen johtamisen kiinnekohta on tulevaisuuden tahtotila. (Viitala 2005, 33.)

14 Johtajuuden muutos Jo 1950-luvulla Simon, March ja Cyert (via Viitala 2005) olivat esittäneet, että organisaatioiden kehittyminen on oppimisprosessi, jossa kokemus näyttelee keskeistä sijaa. Teoria on siis ollut paljon edellä johtamisen käytännön muutoksia. Osaamisen johtamisen keskustelun yhdet tärkeät juuret löytyvät 1970-luvulta. Silloin Argys ja Schön (1978) tutkivat johtoryhmien ja johtajien viitekehyksiä ja totesivat, että ihminen häneltä kysyttäessä usein perustelee toimiaan eri tavalla kuin mitä voisi päätellä toiminnasta suoraan. Agrysin ja Schönin selitys asialle oli julkilausuttujen teorioiden ja toimintaa todellisuudessa ohjaavien käytännön teorioiden ero. Toimintaa ohjaava käytännön teoria nousee toimijan omista arvoista ja ymmärryksestä, johon kylläkin vaikuttavat ympäristössä vallalla olevat uskomukset. Julkilausuttujen teorioiden ja käytännön teorioiden välisiä eroja ei tarvitse etsiä kaukaa - usein yrityksien nettisivuilla ja julkisuudessa korostetaan henkilöstön merkitystä, yhteiskuntavastuuta, luovuutta, innovatiivisuutta ja asiakaslähtöisyyttä - käytännössä kuitenkin saattaa olla tilanne, jossa tulosraportointi on keskeisin päätöksenteon määrittäjä. Liiketoiminnan ja johtamisen kehittymisen ehtona onkin kyky reflektoida omia käyttöteorioita löytääkseen oman toiminnan haitallisia piirteitä ja mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. (Viitala 2005, ) Agrys ja Schön (1978) tarkastelivat oppimista eri tasoilla ja erityyppisen oppimisen merkitystä organisaation kehittämisen kannalta. He löysivät organisaatioista kolme keskeistä oppimisen lajia: 1. yksisilmukkaisen (single-loop) oppimisen, jossa toimintaa kehitetään vallitsevien tiedonrakenteiden ja ajattelutapojen puitteissa, 2. kaksisilmukkaisen (douple-loop) oppimisen, jossa arvioidaan taustalla olevia tavoitteita, arvoja ja uskomuksia ja myös niitä kehitetään, 3. oppimaan oppimisen (deutero learning), jossa organisaatio arvioi tulosten lisäksi myös oppimiskykyään ja oppimisprosessejaan. Argysiä ja Schöniä pidetään oppimista kokevan keskustelun käynnistäjinä ja monet alueen tutkijat ovat sittemmin nojautuneet heidän tutkimustuloksiinsa. (Argys & Schön 1978, Viitala 2004, 30.) Järkevän osaamisen johtamisen lähtökohdat ovat löydettävissä organisaation strategisista tarpeista ja työn edellyttämän ammattitaidon yleisistä vaateista (Viitala 2001, 49). Lisäksi voidaan erotella, nähdäänkö osaaminen ensisijaisesti yksilöllisenä

15 15 vai kollektiivisena (Oikorinen & Pihkala 2010, 48). Hyvään työhallintaan sisältyvät metataidot muodostavat tärkeitä elementtejä organisaation kyvykkyyteen (Viitala 2001, 55). Vielä noin kymmenen vuotta sitten henkilöstön osaamisesta huolehtiminen liitettiin usein kapeasti alaisen suorituskyvyn ylläpitoon. Lisäksi se saatettiin liittää alaisen työtyytyväisyyden ja motivaation lisäämiseen sekä urakehityksen mahdollistamiseen. Perustelut jätettiin yleensä melko ohuiksi. (Viitala 2001, 92.) Organisaatiossa tapahtuva oppiminen on sosiaalinen prosessi ja tapahtuu vuorovaikutuksen varassa. Dialogissa muodostuvat ryhmän yhteiset, toiminnan kannalta olennaiset teemat. Organisaatioissa on sekä havaittavaa, eksplisiittistä tietoa että piilevää tietoa. (Ruohotie 1998, 20.) Organisaatiossa onkin haasteena, miten saadaan piilevä tieto käyttöön ja osaksi dialogia. Uusien asioiden sisäistäminen on oppimisen kannalta kriittisintä. Uusi tieto ja uuden toimintamallit palvelevat organisaatiota vain, jos siellä toimivat ihmiset omaksuvat ne ja alkavat soveltaa niitä. Esimiehen tehtäviin kuuluu alaisten auttaminen vanhasta pois oppimiseen ja uusien ajattelu- ja toimintatapojen omaksumiseen. (Viitala 2001, ) Kuten jo aiemmin todettu, tämän päivän organisaatio ei pysty menestymään ilman osaamisen kehittämistä. Jotta oppimisesta olisi organisaatiolle hyötyä, se edellyttää, että yksilöiden osaaminen siirtyy ryhmien osaamisiksi ja sen kautta edelleen organisaation kulttuurin, järjestelmien ja toimintamallien tasolla tapahtuvaksi kehitykseksi. Organisaation visio ja strategiat tarjoavat lähtökohdan yksikkö-, tiimija yksilötason osaamisten kehittymiselle. On kuitenkin riittämätöntä, jos kehittämiskohteiksi nostetaan vain tuotannollis-tekninen tietämys ja taidot. Työtehtävien menestyksekäs suorittaminen edellyttää sosiaalisia, analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun, itsehillintään liittyviä, motivaatio- ja asennetason valmiuksia. Esimiehen osaamisen johtamisen tehtävän näkökannasta tämä merkitsee tarkastelun laajentamista sisällöllisistä osaamisista aina ihmisenä kasvun kysymyksiin saakka. (Viitala 2001, 55, 74.)

16 Työmotivaation kehittäminen Osaamisen kehittäminen perustuu oppijan motivaatioon, tahdonalaiseen kontrolliin ja oman toiminnan arviointiin. Oppimaan oppiminen on taito, jota voi harjoittaa. (Ruohotie 1998, 7.) Yksilön oppimisen motivaationa on ristiriita tavoitteen ja olevan tilan välillä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että ristiriidat ovat tiedostettuja ja niiden ratkaisemiseen on olemassa sekä keinoja että riittävästi voimavaroja. (Viitala 2001, 74.) Työssä oppimisen ja ammattitaidon kehittymisen kannalta kaikkein tärkein arviointi on työntekijän oma kyky ja halu arvioida omaa suoriutumistaan sekä pyrkimys kehittyä sen pohjalta. Esimiehen tehtävänä onkin suunnata ja tukea työntekijöitä oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita laatu-, valmennuskeskustelu-, kehityskeskustelu- ja osaamiskartoitusjärjestelmät, jotka voivat parhaimmillaan olla aikomuksellista, tarkoituksellista ja motivoitunutta toimintaa. (Viitala 2005, 153.) Tällainen ulkosyntyinen toiminta voi ajan myötä muuntua autonomiseksi toiminnaksi. Tämä prosessi tapahtuu seuraavasti; ensin ihminen toimii, koska ulkopuolinen sitä toivoo tai vaatii tai siitä palkitaan, toisessa vaiheessa ihminen ryhtyy tekemään asiaa siksi, että huomaa siitä olevan iloa ja kolmannessa vaiheessa hän tekee asiaa sen vuoksi, että on havainnut toiminnan itsensä ja sen seuraukset arvokkaiksi. Viimeksi mainitussa tilanteessa henkilö on motivoitunut sisäisesti ja asiaa tehdään se sisällön ja kiinnostavuuden vuoksi. (Deci 1971.) Itsemääräämisoikeusteoriaa (self-determination, SDT) pidetään johtavana työmotivaatiota selittävänä teoreettisena mallina ja keskeistä sille on jako autonomiseen, sisäsyntyiseen ja ulkosyntyiseen motivaatioon sekä amotivaatioon, eli motivaation täydelliseen puuttumiseen. Gagne & Deci (2005, 333) puhuvat motivaatiojatkumosta, johon kuuluu amotivaation lisäksi ulkoisen motivaation neljä eri luokkaa sekä sisäinen motivaatio ja päätekijä, jolla nämä eri motivaatiot eroavat toisistansa, on autonomian eli itsemääräämisen määrä toiminnassa. Sisäistä ja ulkoista motivaatiota ei kuitenkaan voida pitää täysin erillisinä, pikemminkin ne täydentävät toisiaan - joskin toiset motiivit ovat hallitsevampia kuin toiset. Sisäinen

17 17 motivaatio on yhteydessä ylimmän asteen tarpeiden tyydytykseen eli itsensä toteuttamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Ulkoinen motivaatio on puolestaan riippuvainen ympäristön palkitsemisista ja ne ovat yleensä kestoltaan lyhytaikaisia. Koska sisäiset palkkiot ovat kestoltaan pitkäaikaisia, pysyvän motivaation lähteitä, ne ovat yleensä tehokkaampia kuin ulkoiset palkkiot. Tästä syystä työt ja tehtävät tulisi muotoilla haasteellisiksi niin, että niiden tekeminen voisi johtaa sisäisiin palkkioihin, esimerkiksi onnistumisen, edistymisen ja vastuun kokemuksiin. (Ruohotie 1998, 38, 46.) Motivaatio on toiminnan energian lähde. Se saa ihmisen toimimaan, ylläpitämään ja suuntaamaan toimintaa. Motivaatio voi vaihdella eri tilanteissa ja aikoina. Myös kannusteiden painoarvo vaihtelee eri ihmisillä. Esimerkiksi palkan merkitys motivaatiotekijänä riippuu yksilön arvojen lisäksi elämäntilanteesta. Näitä motivaatioita kutsutaan tilannesidonnaisiksi. Yleismotivaatio on luonteeltaan yksilöllistä, melko pysyvää ja hitaasti muuttuvaa. Siitä puhutaan myös asenteena. (Viitala 2004, 150, 153.) Ihmisten motivaatiota on tutkittu 1950-luvulta lähtien, kun A. H. Maslow loi oman motivaatiota selittävän mallin. Maslowin mukaan motivaation virittäjänä on tyydyttymätön tarve. Hän ryhmitteli ihmisen perustarpeet viiteen luokkaan, jotka ovat 1. fysiologiset tarpeet, 2. turvallisuuden tarpeet, 3. sosiaaliset tarpeet, 4. arvostuksen tarpeet, ja 5. itsensä toteuttamisen tarpeet. Maslowin mukaan nämä luokat ovat hierarkisessa suhteessa toisiinsa, jolloin ylempi tarveluokka aktivoituu vasta, kun alemman tason tarpeet ovat tyydytetty. Motivaatiota on tieteellisissä keskusteluissa selitetty monista eri lähtökohdista. Lähestymistavat voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen: niihin, jotka pitävät tarpeita ja tarpeiden tyydyttämistä motivaation lähtökohtana ja toiseksi niihin, jotka etsivät motivaatiolle selityksiä tietorakenteista ja ajatusmalleista eli kognitiivisiä teorioita. Tarvelähtöisiä malleja ovat muun muuassa Marlow n tarvehierarkia (1954), Herzbergin kaksifaktoriteoria (1966), McClellandin suoritusmotivaatioteoria (1967) ja Alderferin tarvemalli (1972). Kognitiiviä teorioita edustavat mm. Locken tavoitteenasetantateoria (1968), Vroomin odotusarvoteoria (1964), Adamsin kohtuullisuusteoria (1963). (Via Viitala, 2004, )

18 18 Varsinaista työmotivaatiota pystyy tuskin selittämään millään motivaatioteorialla yksistään. Yksilön motivoitumiseen työhönsä vaikuttaa samanaikaisesti useita tekijöitä, kuten osaaminen, psyykkiset ja fyysiset edellytykset sekä tilanne. Motivaatioteorioihin tutustuminen auttaa kuitenkin ymmärtämään ihmisten työkäyttäytymistä syvällisimmin ja mahdollisesti auttaa löytämään ratkaisuja työntekijöiden motivaation lisäämisessä. Viitala on kiteyttänyt erilaisista motivaatioteorioista kolme teesiä, jotka motivoivat ihmistä pyrkimään hyvään työsuoritukseen; 1. usko siihen, että tavoite on mahdollista saavuttaa, 2. usko tavoitteen arvoon ja merkitykseen, 3. usko siihen, että ponnistus tuo palkkion. (Viitala 2004, ) Useat työmotivaatiota käsittelevät tutkimukset toteavat, että työmotivaatio syntyy kolmen tekijäryhmän yhteisvaikutuksesta. Nämä ryhmät ovat; 1. työntekijän persoonallisuus käsittäen mielenkiinnon kohteet, asenteet ja tarpeet, 2. työ, sen sisältö, mielekkyys ja vaihtelevuus sekä omat saavutukset, eteneminen ja kehittyminen, 3. työympäristö käsittäen taloudelliset ja fyysiset tekijät sekä sosiaaliset tekijät. (Porter & Miles 1974, Viitala 2004, 151.) Itsemääräämisoikeusteoria (SDT) on ollut yksi käytetyimpiä työmotivaation viitekehyksiä viimeisimmän kolmen vuosikymmenen aikana (Liukkonen, Jaakkola & Kataja, 2006, 82). Itsemääräämisoikeusteoria on motivaatiopsykologiaan kuuluva ja humanistisen käyttäytymistieteeseen nojaava uudempi teoreettinen malli. Edward Deci ja Richard Ryan kehittivät mallin 1980-luvulla. Se tarkastelee tekijöitä, jotka selittävät ihmisten motivoitumista. Motivaatiota ei nähdä ihmisten ominaisuutena vaan voimana, joka muuttuu alati, ja johon on mahdollista vaikuttaa. Teorian mukaan motivaatio pysyy yllä ympäristössä, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden tyydyttää kolme psykologista perustarvetta: 1) pätevyyden, 2) yhteenkuuluvuuden ja 3) autonomian. Pätevyyden tunne vahvistuu, kun ihminen kokee selviytyvänsä vaadituista tehtävistä. Yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan kokemusta turvallisesta ja tyydyttävästä vuorovaikutuksesta muiden kanssa. Kolmanneksi ihmisellä on tarve itsemääräämiseen, tunteeseen oman elämänsä herruudesta. Itsemääräämisoikeusteoria keskittyy ennen kaikkea sisäisten mikrotason syys-

19 19 seuraus motivaatiotekijöiden (arvot, unelmat, tunteet jne.) selvittämiseen ja näkee motivaation itsessään haasteena käyttäytymismuutosten prosessoimiselle. Tällöin on tärkeää, että esimies osaa kuunnella hyvin, osoittaa empatiaa, tunnistaa vastarintatekijät, ja työntekijän vahvuudet sekä kannustaa henkilöä toimintaan, joka on hänen itsensä määrittelemää ja hänen tahtoonsa perustuvaa, jotta aitoa kasvua ja muutosta tapahtuu. Toisaalta STD tuo ymmärrystä myös siihen, miten ulkoiset makrotason motivaatiotekijät, muun muuassa perhe, työ, vaikuttavat motivaatioon. (Spence & Oades 2011.) Senge (1990) alkoi puhua oppivan organisaation yhteydessä siitä, miten johtamisen tulisi muuttua. Hän nimitti johtajan roolit herättävillä nimikkeillä; suunnittelija, opettaja ja palvelija. Osaamisen johtaminen lähestyy opettajuutta. Oppimisen tukemisessa korostuvat opettajuuden elementit: määritelty ja motivoiva oppimistavoite, oppimistarpeiden onnistunut määrittely, oppimisprosessien taitava rakentaminen ja hyvä henkinen tila oppimiselle. (Viitala 2001, 112.) Kuten Ruohotie (1998, 93) sanoo, yrityksen tehtävä on tarjota työntekijän kukoistamiselle väylä ja puitteet.

20 20 3 VALMENTAVA JOHTAJUUS Tässä luvussa tarkastellaan valmentavaa johtajuutta käsitteenä. Alaluvussa 3.1 käydään lävitse valmentavan johtamisen taustaa. Alaluvuissa 3.2 ja 3.3 esitellään ammattimaisen coachingin sekä esimiescoachingin perusperiaatteet. 3.1 Taustaa Valmentaminen eli coaching on noussut kiinnostuksen keskiöön johtajuuden keskusteluissa. Valmentaminen yhdistettynä johdon ja henkilöstön kehittämiseen on kuitenkin vielä suhteellisen nuori ilmiö Suomessa. Ohjauksellisten menetelmien historia on todennäköisesti kuitenkin yhtä vanha kuin ihminen. Tästä esimerkkinä voi mainita mestari-kisälli suhteet käsityöläisammatin oppimisessa tai jo antiikin malli filosofi Sokrateesta oppilaineen. Valmentamisen juuret voidaan löytää sekä psykoterapiasta, työnohjauksesta että urheilusta ja kulttuurista. Valmentamisen lähisukulaisia ovat työnohjaus, mentorointi, prosessikonsultaatio ja voidaankin sanoa, että ne ovat saman kehittämisperheen jäseniä, mutta niillä on selkeät painotusja muotoeronsa. (Luoma & Sarajärvi 2007, 26.) Coaching voi näytellä pienempää tai suurempaa roolia yrityksen johtamisen kulttuurissa. Joskus yksittäisille johtajille, esimiehille tai asiantuntijoille ostetaan ulkoisen coachin palveluja. Yleensä tämä lähtee liikkeelle coachattavan omasta toivomuksesta, tietystä haastavasta tilanteesta tai henkilökohtaisesta tarpeesta. Joskus vedetään läpi laajamittainen coaching -projekti, jossa esimerkiksi kaikki halukkaat esimiehet saavat osallistua henkilökohtaiseen tai tiimi -coachingiin. Ulkopuolisen coachin käyttämisen ohella monet organisaatiot ovat kiinnostuneet valmentavan johtamiskulttuurin juurruttamisesta läpi organisaation. Tällöin johtajat ja esimiehet koulutetaan valmentavan otteen hyödyntämiseksi työntekijöiden ja tiimien suuntaan. Tilanteita, joissa valmentavasta otteesta on hyötyä, ovat esimerkiksi toistuvat esimies-alaiskeskustelut, kuten valmennus- tai kehityskeskustelut, tiimikeskustelut, uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja mentortapaamiset. Myös työntekijät voivat toisinaan ottaa coachin roolin ja toimia toisilleen, ja jopa esimiehilleen, sparraajina. Kaiken kaikkiaan valmentava johtajuus on kuitenkin ennen kaikkea

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Piirainen Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 354 Helsinki

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella Pro gradu tutkielma Ella Karvo Kevät 2014 1 TIIVISTELMÄ Työn nimi:

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon

Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Kandidaatin tutkielma Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon Rewarding models excluding

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto 90661K Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Henkilöstön vahvuudet ja niiden kehittäminen Etelä-Karjalan Osuuspankissa 22.2.2006 LTY/KATI

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden Koulutusohjelma Henna Viljanen VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA Opinnäytetyö Helmikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Innostunut ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy joustavasta johtajuudesta

Innostunut ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy joustavasta johtajuudesta Innostunut ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy joustavasta johtajuudesta Tapaustutkimus organisaatiokulttuurin rakentumisesta luovilla toimialoilla Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2011 Taidehallinnon maisteriohjelma

Lisätiedot

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Pirjo Kyrö Hallintotieteen pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Juhani Riihola FLOW N KOKEMUKSET TYÖELÄMÄSSÄ Tunnejohtajuudella hyvinvoivaan työyhteisöön Sosiaali- ja terveyshallintotieteen kandidaatintutkielma VAASA 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot