HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA"

Transkriptio

1 HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA Riitta Heinonen Marjut Ikonen Topi Rantakangas Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Heinonen Riitta, Ikonen Marjut & Rantakangas Topi. Hoitotakuun tuomat muutokset sairaanhoitajan työssä Oulun kaupungin terveysasemilla sairaanhoitajien arvioimana. Oulu, syksy 2007, 37 sivua, 1 liite. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia hoitotakuun tuomista muutoksista sairaanhoitajan työssä Oulun kaupungin terveysasemilla. Opinnäytetyön tehtävänä oli saada selville, miten sairaanhoitajan työnkuva on muuttunut voimaan tulleen hoitotakuun myötä. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluin. Opinnäytetyössä haastateltiin viittä sairaanhoitajaa Oulun kaupungin terveysasemilta helmi- maaliskuussa Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä. Opinnäytetyön tulosten mukaan riittämättömien henkilöstöresurssien ja lisääntyneen työmäärän vuoksi sairaanhoitajilta puuttuu oman työn hallinta. Sairaanhoitajien työtehtävistä on tullut entistä vaativampia. Tähän ovat vaikuttaneet puhelintyön lisääntyminen, työtehtävien ja työpäivien vaihtelevuus sekä vastuun lisääntyminen. Sairaanhoitajat kokivat työpäivien vaihtelun positiivisena. Hoitotakuun myötä potilastietojen kirjaaminen on lisääntynyt ja tarkentunut. Sairaanhoitajat kaipasivat lisää koulutusta muun muassa potilastietojen kirjaamiseen. Yksityisen terveysneuvontapalvelun (contact center) odotettiin vähentävän sairaanhoitajien puhelintyötä, mutta sen vaikutus koettiin päinvastaiseksi. Hoitotakuun tuoma hoidon tarpeen arviointi on lisännyt sairaanhoitajien työmäärää ja vastuuta. Johtopäätöksinä voidaan sanoa, että sairaanhoitajan työnkuva vaatii kehittämistä, vertaistuen järjestämistä sekä tietoteknologian ja yhteistyötahojen välisen toiminnan kehittämistä. Opinnäytetyömme tutkimustulosten perusteella muotoutui jatkotutkimusaiheeksi sairaanhoitajien työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tutkimisen. Asiasanat: opinnäytetyö, kvalitatiivinen tutkimus, sairaanhoitajan työnkuva, hoitotakuu

3 ABSTRACT Heinonen Riitta, Ikonen Marjut & Rantakangas Topi: The changes in nurses work in health centers of Oulu subsequent to the introduction of treatment guarantee. Nurses experiences. Oulu, autumn 2007, 37 pages, 1 appendix. The purpose of the thesis was to describe the experiences of nurses about the changes in their work subsequent to the introduction of treatment guarantee in health centers in Oulu, Finland. The aim of the thesis was to find out how the work description of the nurses in health centers in Oulu has changed by the 1st of March 2005 implementation of treatment guarantee. The thesis is a qualitative study, where the study material was gathered with theme interviews. Five nurses were interviewed in health centers of Oulu during February and March in The study material was analyzed with inductive content analysis. According to the results of this study, nurses are not able to control their own tasks due to the insufficient staff resources and due to the increased amount of work. The tasks of nurses are demanding. They are affected by increased time spent on telephone, by constant changes in tasks and working days, and by increased amount of responsibilities. Nurses experienced the constant changes in working days as a positive aspect. The amount of booked patient information has increased and it has become more detailed subsequent to the introduction of the treatment guarantee. The nurses expected more education on the booking of patient information among other things. A private health consulting service (contact center) was expected to decrease the time nurses spent on telephone but it was experienced as the opposite. The assessment of treatment needs has increased the amount of nurses work and responsibilities subsequent to the introduction of treatment guarantee. As a conclusion, the nurse s job description requires development, arrangement of peer support, development of information technology and the development of activities between co-operating organizations. Subsequent to the results of this study it is recommended that further studies could focus on working welfare and working durability of nurses. Keywords: final thesis, qualitative study, the work description of nurses, treatment guarantee.

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT JOHDANTO SAIRAANHOITAJAN TYÖ TERVEYSASEMILLA Hoidon tarpeen arviointi Sairaanhoitajan vastaanottotyö Sairaanhoitajien ohjaus- ja neuvontatyö Sairaanhoitajien puhelintyö OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄ OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN Tutkimusmenetelmät Aineiston kerääminen Aineiston analysointi Tutkimuksen eettiset ratkaisut OPINNÄYTETYÖN TULOKSET Sairaanhoitajaresurssien riittämättömyys Sairaanhoitajan työn kehittäminen Sairaanhoitajan työtehtävien vaativuus OPINNÄYTETYÖN TULOSTEN VERTAILUA AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN POHDINTA OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...30 LÄHTEET...33 LIITE 1: TEEMAHAASTATTELUN RUNKO...37

5 1 JOHDANTO Hoitotakuu on herättänyt paljon keskustelua sekä hoitohenkilökunnan että asiakkaiden keskuudessa. Asiakkaiden väärät käsitykset hoitotakuusta kuormittivat aluksi kohtuuttomasti terveysasemia, mutta asiakkaiden tietoisuuden lisäännyttyä terveysasemien kuormitukset ovat tasaantuneet. Sairaanhoitajien epätietoisuus hoitotakuun tuomista muutoksista aiheutti ristiriitaisia tuntemuksia terveysasemilla. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia hoitotakuun tuomista muutoksista sairaanhoitajan työssä Oulun kaupungin terveysasemilla. Hoitotakuu astui voimaan , joten aihe on tuore eikä sitä ole vielä sairaanhoitajien näkökulmasta tutkittu. Halusimme tehdä opinnäytetyön, jonka avulla saisimme tietoa, millainen vaikutus hoitotakuulla on ollut Oulun kaupungin terveysasemien sairaanhoitajien työnkuvaan. Otimme yhteyttä Keskustan terveysaseman osastonhoitajaan, jonka kanssa pohdimme opinnäytetyön aihetta. Tutkimuskysymykseksi määrittelimme, minkälaisia muutoksia hoitotakuu on tuonut Oulun kaupungin terveysasemien sairaanhoitajien työhön sairaanhoitajien arvioimana. Lähestyimme aihetta terveysasemien sairaanhoitajien näkökulmasta, jotta heidän näkemyksensä hoitotakuun tuomasta työnkuvan muutoksesta saataisiin esille. Aihe on ajankohtainen ja merkittävä, koska joudumme kohtaamaan hoitotakuun tuomia muutoksia jokapäiväisessä työskentelyssämme. Opinnäytetyömme tulosten perusteella saadaan konkreettista tietoa terveysasemien sairaanhoitajien työnkuvan muutoksista, jotka asettavat uusia haasteita sairaanhoitajien työnkuvan kehittämiselle.

6 6 2 SAIRAANHOITAJAN TYÖ TERVEYSASEMILLA Hoitotyön asiantuntijana sairaanhoitajan tehtävänä yhteiskunnassa on potilaiden hoitaminen. Sairaanhoitaja kehittää ja toteuttaa hoitotyötä, joka samanaikaisesti ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäisee ja parantaa sairauksia sekä kuntouttaa. Sairaanhoitaja tukee työssään yksilöitä, perheitä sekä yhteisöjä määrittämään, ylläpitämään ja saavuttamaan terveyttä erilaisissa toimintaympäristöissä sekä muuttuvissa olosuhteissa. (Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 työryhmä.) Sairaanhoitaja toimii itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana potilaan kokonaishoidossa hoitaessaan potilaita ja toteuttaessaan lääkärin ohjeiden mukaista lääketieteellistä hoitoa. Moniammatillisessa ja eri hallintokuntien välisessä yhteistyössä sairaanhoitajalta vaaditaan vastuunottoa ja selkeää näkemystä omasta vastuualueesta sekä toisten asiantuntemuksen tuntemista ja kunnioittamista. Hoitotyön arvot, eettiset periaatteet, säädökset ja ohjeet ohjaavat sairaanhoitajan toimintaa. Sairaanhoitajan ammatillisen toiminnan lähtökohtana ovat kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö sekä Suomen terveyspoliittiset linjaukset. (Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 työryhmä.) Näyttöön perustuvassa hoitotyössä sairaanhoitaja käyttää hyväksi ammatillista asiantuntemustaan, potilaan kokemuksiin ja tarpeisiin perustuvaa tietoa sekä tutkimustietoa ja hoitosuosituksia. Sairaanhoitajan työ on hoitotieteeseen perustuvaa. Se edellyttää vahvaa eettistä ja ammatillista päätöksentekotaitoa. Sairaanhoitaja osaa hankkia ja arvioida tietoa kriittisesti ja käyttää sitä työyhteisönsä kehittämisessä ja arvioinnissa sekä perustella sillä toimintansa. Sairaanhoitaja vastaa ammattitaitonsa ja ammattinsa kehittämisestä. (Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 työryhmä.) Sairaanhoitotyötä ohjaavat ja valvovat erilaiset lait ja asetukset. Terveydenhuollon ammatin harjoittamisesta säädetään ammatinharjoittamislaissa (559/1994, 1030/2000) ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994, 824/1999). Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sairaanhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä ja turvattava jokaiselle riittävät terveyspalvelut.

7 7 Kansanterveyslaki (1972) määrää kuntia järjestämään asukkailleen terveydenhuollon palvelut, johon kuuluu myös lääkärin suorittama tutkimus ja hänen antamansa tai valvomansa hoito. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrää, että potilaalla on oltava oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon (1992). Maaliskuussa 2005 kansanterveyslakiin (66/1972) ja erikoissairaanhoitolakiin (1062/1989) kirjattiin enimmäisajat, joiden kuluessa hoitoon pääsy tulee järjestää. Hoitotakuun myötä terveyskeskukseen pitää saada virka-aikana arkipäivisin välitön yhteys. Ellei asiaa voida hoitaa puhelimitse, on kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin päästävä kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Lakien mukaan terveyspalvelut on siis järjestettävä, mutta kunnat voivat itse päättää miten ne järjestetään. Hildén käsitteli vuonna 1999 väitöskirjassaan sairaanhoitajien oman ammattitaitonsa kehittämistä. Hildénin tekemän tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat kehittivät omaa ammattitaitoaan mm. lukemalla ammattikirjallisuutta sekä osallistumalla työnohjaukseen ja erilaisiin koulutuksiin. Lisäksi vierailut toisiin laitoksiin sekä pienimuotoiset tutkimukset auttoivat sairaanhoitajia arvioimaan omaa toimintaansa ja ammattitaitoaan. Tutkimuksiin osallistuminen koettiin työssä oppimisen kannalta erittäin merkittäväksi. (Laitila 2003.) Haaralan 2005 tekemässä tutkimuksessa sairaanhoitajat kertoivat alkaneensa aivan uudella tavalla etsimään työhönsä liittyvää teoreettista tietoa. Tärkeiksi teoriatiedon lähteiksi sairaanhoitajat nimesivät hoitotieteen ja lääketieteen kirjallisuuden sekä internetin, erityisesti terveysportin. Myös lääkäreiden asiantuntemus koettiin tärkeäksi tiedonlähteeksi. (Haarala 2005.) Haaralan (2005) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat tekevät nykyään huomattavasti enemmän itsenäistä työtä kuin aikaisemmin. Kun sairaanhoitajan kompetenssi kehittyy koulutuksen ja työssä oppimisen kautta, lisääntyy samalla myös sairaanhoitajien itsenäinen toiminta ja vastuu omista potilaista. Muutos on koettu sairaanhoitajien keskuudessa positiivisena ja antoisana, koska uudistunut työnkuva tuo mukanaan uudenlaisia, positiivisia paineita sekä haasteita ammatilliseen kehittymiseen. (Haarala 2005.)

8 8 Uuden työnkuvan myötä sairaanhoitajat kokevat hoidon kokonaisvaltaisuuden toteutuvan aikaisempaa paremmin. Ja mikäli sairaanhoitajien ammattitaitoa ei koeta tilanteesta riippuen riittäväksi, voivat sairaanhoitajat tukeutua lääkäreiden ammattitaitoon. Sairaanhoitajan työ on muuttunut vastuullisemmaksi ja sairaanhoitajat tiedostavat vastuunsa lisääntyneen. Sairaanhoitajat voivat nykyään siirtää hoitovastuuta enenemässä määrin ohjauksen ja opettamisen avulla myös potilaille ja sairaanhoitajien vastuullinen päätöksenteko toteutuukin poikkeuksetta yhteistyössä potilaiden kanssa. Perusedellytyksenä sairaanhoitajan itsenäiselle työskentelylle on molemminpuolinen luottamus. (Haarala 2005.) Sairaanhoitajat kokivat, että heille on enenevässä määrin siirtynyt sellaisia työtehtäviä, joita aikaisemmin ovat hoitaneet ainoastaan lääkärit. Esimerkkeinä ylähengitystieinfektioiden ja vaativampien haavojen hoito sekä antikoagulantti-hoidon seuranta. Suunnitelmissa on myös siirtää osittain venähdysten ja murtumien hoito sairaanhoitajille. Potilaiden jatkohoidon kannalta sairaanhoitajat näkevät onnistuneeksi ratkaisuksi myös sairaanhoitajien mahdollisuuden tehdä muutamia peruslaboratoriotutkimuksia. Myös luomien poisto ja haavojen ompelu on siirtynyt pääsääntöisesti sairaanhoitajien työnkuvan piiriin. (Haarala 2005.) 2.1 Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarvetta arvioitaessa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä yhteydenottajan kertomien esitietojen mukaan tai lähetteen perusteella arvioidaan kiireellisyys. Hoidon tarpeen arviointia voivat tehdä muutkin kuin lääkärit. Terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on asianmukainen koulutus, työkokemus ja yhteys hoitoa antavaan toimintayksikköön sekä potilasasiakirjat käytettävissään, voivat tehdä hoidon tarpeen arviointia. (Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 2004.) Hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä puhelinpalveluna. Myös vastaanottokäynnin yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilö voi tehdä koulutuksensa, työkokemuksensa ja toimintayksikössä sovitun työnjaon sekä potilaan kertomien

9 9 esitietojen ja hänestä tehtyjen riittävien selvitysten perusteella hoidon tarpeen arviointia. (Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 2004.) Potilasasiakirjoihin tulee tehdä merkinnät hoidon tarpeen arvioinnista ja arvion tehneen terveydenhuollon ammattihenkilön antamista hoito-ohjeista tai toimenpideehdotuksista. Aina kun päätetään hoidon aloittamisesta, tulisi huomioida potilaan terveydentila, toimintakyky sekä sairaus ja niiden ennakoitavissa oleva kehitys. (Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 2004.) 2.2 Sairaanhoitajan vastaanottotyö Terveysasemilla sairaanhoitajan vastaanottotyö on monipuolista. Työnkuva voi vaihdella eri terveysasemien välillä. Sairaanhoitajat hoitavat pinnallisia haavoja, arvioivat haavojen ompelemisen tarpeellisuuden ja tekevät myös pitkäaikaisten haavojen hoitoja. Sairaanhoitajien tehtäviin kuuluu myös erilaiset toimenpiteet, kuten katetroinnit, venesektiot ja korvahuuhtelut. Joillakin terveysasemilla sairaanhoitajat tekevät poskionteloiden ultraäänitutkimuksia. Mikäli terveysaseman laboratorio on kiinni, sairaanhoitajat ottavat erilaisia pikanäytteitä ja myös tarvittaessa EKG:n. Sairaanhoitajat voivat kirjoittaa todistuksen sairauslomasta esimerkiksi flunssatapauksissa enintään kolmeksi päiväksi. (Omalääkäri- ja omahoitaja työryhmäraportti 2007.) Oulun terveysasemat ovat virka-aikana päivystysvastuussa, joten äkillisesti sairastuneet potilaat tuodaan suoraan päivystävän sairaanhoitajan luo. Tällöin rintakipuiset ja hengenahdistus potilaat sekä huonokuntoiset vanhukset saavat hoidon aloituksen omalla terveysasemallaan lääkärin ohjeen mukaisesti. (Omalääkäri- ja omahoitaja työryhmäraportti 2007.) Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt tehtäviä terveysasemien sairaanhoitajille. Terveysasemien sairaanhoitajat arvioivat potilaan leikkauskelpoisuutta, kun potilas on menossa leikkaukseen erikoissairaanhoidon puolelle. Lääkkeiden suonensisäinen anto,

10 10 esimerkiksi i.v.-antibiootit, on siirtynyt terveysasemille sairaanhoitajien tehtäväksi, jolloin potilaat käyvät terveysasemalla saamassa lääkityksen sen sijaan, että veisivät erikoissairaanhoidosta potilaspaikan. (Omalääkäri- ja omahoitaja työryhmäraportti 2007.) Terveysasemilla sairaanhoitajat huolehtivat mielenterveysasiakkaiden määräaikaisinjektioista sekä seuraavat näiden potilaiden vointia ja kuntoa. Mielenterveysasiakkaat tarvitsevat myös keskustelua varten aikaa ja tukea, jotta he selviäisivät avohoidossa. Päihdeasiakkaiden ajo-oikeusseurantojen sairaanhoitajan osuus on siirtynyt päihdetyöstä terveysasemien sairaanhoitajille. (Omalääkäri- ja omahoitaja työryhmäraportti 2007.) 2.3 Sairaanhoitajien ohjaus- ja neuvontatyö Sairaanhoitajien työnkuvaan kuuluu erilaista ohjaus- ja neuvontatyötä sekä määräaikaiskontrolleja. He tekevät lääkitysten vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa sekä ohjelmoivat kontrollilaboratoriotutkimuksia. Uusien verenpainepotilaiden seuranta alkaa sairaanhoitajan vastaanotolla ja seurannat jatkuvat kunnes potilas saavuttaa hoitotasapainon. Tämän jälkeen potilaat jatkavat mittauksia yleensä itse. Astmaohjauksiin kuuluvat PEF-seurantojen ohjaukset, lääkkeenotto- ja elintapaohjaukset sekä minispirometriat sekä lääkityksen arviointi ja seuranta. Jos potilaalla epäillään diabetesta, voivat sairaanhoitajat ohjata potilaan hoitoon, tehdä laboratoriolähetteen ja antaa elintapa- ja ruokavalio-ohjausta. Jos diabetes on todettu, tehdään sairaanhoitajan vastaanotolla lääkityksen seurantaa, huolehditaan perushoitovälinelähetteistä, insuliinin aloittamisesta sekä siihen liittyvästä ohjauksesta. Myös sepelvaltimotautipotilaiden jatkohoito-ohjaus, elintapaohjaukset ja kontrollit tapahtuvat osin sairaanhoitajan vastaanotolla. (Omalääkäri- ja omahoitaja työryhmäraportti 2007.)

11 Sairaanhoitajien puhelintyö Hoitotakuu toi kunnille velvoitteen, jonka mukaan terveyskeskukseen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Usein potilaan hoidon tarve voidaan arvioida jo puhelimessa. Jos oma terveyskeskus ei voi taata näitä palveluja, tulee kunnan järjestää ne esimerkiksi yksityissektorilta niin, ettei potilaalle aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.) Oulun terveysasemille saa puhelimitse yhteyden virka-aikana. Iltaisin ja öisin kuntalaiset ottavat yhteyttä tarvittaessa yhteispäivystykseen, jonne toivotaan myös ensisijaisesti otettavan yhteyttä puhelimitse. (Omalääkäri- ja omahoitaja työryhmäraportti 2007). Oulun terveysasemilla elokuussa 2006 erotettiin kiireelliset ja päivystysajanvaraukset kiireettömistä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella terveysasemalla on käytössään kaksi ajanvarauspuhelinnumeroa, joista toisesta hoidetaan päivystys- ja kiireelliset ajanvaraukset lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle. Tässä ns. A-linjan numerossa vastaa puheluihin aina sairaan-/terveydenhoitaja. Kuudennen jonossa olevan puhelun jälkeen ja virka-ajan ulkopuolella puhelut ohjautuvat terveysneuvontapalveluun eli contact centeriin. (Omalääkäri- ja omahoitaja työryhmäraportti 2007.) Contact centerin yhteyskeskus näkee terveysasemien potilaskertomukset ja tekee niihin tarvittavat merkinnät puhelinsoitoista. Yhteyskeskus voi myös antaa potilaalle tarvittaessa päivystysajanvarauksen terveyskeskukseen lääkärille tai sairaanhoitajalle tai kirjata sairaanhoitajan ajanvarauskirjalle soittopyynnön. (Vähäkuopus, Winblad & Tähtinen 2006.) A-linja on käytössä arkisin klo Numerosta saa myös henkilökohtaista terveydenja sairaanhoidon neuvontaa sekä yleistä terveysneuvontaa. Klo 10 jälkeen soitetaan kiireettömän eli B-linjan numeroon. Sieltä hoidetaan muun muassa ajanvaraukset laboratorioon ja röntgeniin. Sairaanhoitajien työpanosta terveysasemilla on siirretty puhelinohjaukseen ja ajanvaraukseen. Ajankäytön seurannan mukaan 40 % sairaanhoitajan työstä on puhelintyötä ja 60 % muuta työtä. (Omalääkäri- ja omahoitaja työryhmäraportti 2007.)

12 12 Puhelinpalveluna annettavasta henkilökohtaisesta sairaan- ja terveydenhoidon neuvonnasta tai palveluunohjauksesta tehdään myös merkinnät potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirjoihin tulisi tehdä merkintä myös potilaan ja muun yhteydenottajan tunnistamistavasta. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulisi aina pyrkiä tunnistamaan potilas tai jos joku muu ottaa yhteyttä potilaan puolesta, myös tämä yhteydenottaja. (Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 2004.) 3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄ Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia hoitotakuun tuomista muutoksista sairaanhoitajan työssä Oulun kaupungin terveysasemilla. Hoitotakuu on astunut voimaan , joten aihe on tuore eikä sitä ole vielä tutkittu sairaanhoitajien näkökulmasta. Opinnäytetyömme tehtävänä oli saada selville, miten sairaanhoitajan työnkuva on muuttunut hoitotakuun myötä Oulun kaupungin terveysasemilla sairaanhoitajien arvioimana. Opinnäytetyön tulosten perusteella kehitetään Oulun kaupungin terveysasemilla työskentelevien sairaanhoitajien työn sisältöä.

13 13 4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 4.1 Tutkimusmenetelmät Tieteellisessä tutkimuksessa voidaan käyttää kahta erilaista lähestymistapaa, jotka molemmat täydentävät toisiaan. Tutkimuksissa voidaan käyttää laadullista eli kvalitatiivista menetelmää tai vaihtoehtoisesti määrällistä eli kvantitatiivista menetelmää. Molempien tutkimusmenetelmien perimmäinen tavoite on tietopohjan kehittäminen. (Sarajärvi & Tuomi 2002, ) Olemme opinnäytetyössämme käyttäneet laadullista eli kvalitatiivista menetelmää. Laadullisessa tutkimuksessa hoitotyön teorioita kehitetään induktiivisesti aineistosta lähtien ilman suurempaa syvällistä testausta. Teoriat voivat sisältää paljon olennaista tietoa tietyssä tutkimusympäristössä, mutta tulosten merkitystä toisessa tutkimusympäristössä ei voida todistaa. Tämän vuoksi laadullista tutkimusta tehtäessä on aiheellista määrittää jokaisella kerralla erikseen, mitä on tekemässä. Laadullisessa induktiivisessa tutkimuksessa etsitään aineistosta tyypillisiä ominaisuuksia ja yhteyksiä ja hypoteesit muodostetaan niiden perusteella. Induktiivinen tutkimus ei ole herkkä heijastumaan tutkijoiden kulttuurisidonnaisuuteen eikä totuus näin ollen vääristy kovin helposti. (Sarajärvi & Tuomi 2002, ) Laadullisella tutkimuksella saadaan tuotettua tutkittavasta ilmiöstä kuvailevaa, selittävää, tulkitsevaa ja ymmärrettävää laadullista tietoa (Lepola, Nikkonen & Nores 1992; Sarajärvi & Tuomi 2002, 66 72). 4.2 Aineiston kerääminen Aineiston keräämistä varten otimme yhteyttä kaikkiin seitsemään Oulun kaupungin terveysasemaan ja toivoimme, että saisimme jokaiselta terveysasemalta yhden sairaanhoitajan haastateltavaksi. Tutkittaviksi tulee valita sellaisia henkilöitä, joilta arvellaan parhaiten saatavan aineistoa tutkimustehtävään (Saaranen & Puusniekka 2006). Haastatteluun osallistuvien tuli olla sellaisia, jotka pystyivät kertomaan sairaanhoitajan työstä ennen hoitotakuun voimaantuloa, että sen jälkeen. Pyyntöömme vastattiin viideltä terveysasemalta, joilta saimme sairaanhoitajat haastateltaviksi.

14 14 Aineistonkeruumenetelmäksi valitsimme teemahaastattelun, jota kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Jokaisessa haastattelussa teema-alueet pysyvät samana, mutta kysymysten järjestys ja muoto voivat vaihdella. Teemahaastattelusta puuttuu strukturoidulle lomakehaastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka järjestys ja muoto. Haastattelurunkoa laadittaessa ei tehdä yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan teema-alueluettelo. Luettelo toimii haastattelutilanteessa muistilistana, jonka pohjalta kysymykset muodostetaan. Teema-alueiden tulisi olla niin väljiä, että tutkittava ilmiö paljastuu mahdollisimman tarkasti. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47 48, ) Teemahaastattelun käyttöön tiedonkeruumenetelmänä voi liittyä ongelmia, koska tutkijan esiymmärryksestä syntyvät teemat ja hänen haastattelussa käyttämänsä kieli saattavat ohjata tutkittavien ajattelua ja ilmaisuja. Tällöin tutkittavien omien mielipiteiden esille tulo voi estyä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 156.) Ennen varsinaisia haastatteluja teimme teemahaastattelurungon (ks. LIITE 1), jonka muodostimme tutkimustehtävän ja aikaisemman teoriatiedon perusteella. Saimme opinnäytetyön ohjaajilta korjausehdotuksen, jonka mukaan pelkistimme teemoja ja lisäsimme tutkimuskysymystä täydentäviä kysymyksiä. Testasimme haastattelurungon toimivuutta esihaastattelulla. Esihaastattelun tarkoituksena on hankkia kuva haastateltavan kohdejoukon elämysmaailmasta ja sanavalinnasta. Tarkoituksena on myös testata haastattelurunkoa, aihepiirin järjestystä ja kysymysten muotoa. Samalla nähdään, miten haastattelija kykenee kehittelemään kysymyksiä haastattelutilanteessa, kuinka hän saa kysymyksensä ymmärretyksi ja missä määrin hän pystyy seuraamaan haastateltavan ajattelua. Esihaastattelusta selviää myös haastattelun keskimääräinen pituus. (Hirsjärvi & Hurme 2000, ) Teimme esihaastattelun pitkään sairaanhoitajan töitä tehneelle, nykyisin terveydenhoitajana toimivalle hoitajalle. Pyysimme häntä kiinnittämään huomiota lähinnä kysymysten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Esihaastattelu poikkesi varsinaisesta haastattelusta siten, ettei sitä nauhoitettu vaan kirjoitimme ylös tarkentavia kysymyksiä sekä haastattelijoiden että esihaastateltavan toimesta. Esihaastattelussa samaa asiaa voitiin kysyä kahteen kertaan, mutta haastattelun aikana tuli ilmi, että se vain tarkensi haastateltavan mielipiteitä. Haastattelurunko todettiin yhteisymmärryksessä toimivaksi.

15 15 Lähetimme sähköpostia eri terveysasemien sairaanhoitajille ja pyysimme heidän yhteydenottoaan haastattelua varten. 12 lähetetystä pyynnöstä viisi sairaanhoitajaa vastasi ja suostui haastateltavaksi. Teimme haastattelut yksilöhaastatteluina, joissa keskustelu voi olla luontevampaa ja vapautuneempaa. Lähetimme haastateltaville teemahaastattelulomakkeen etukäteen, jotta he voisivat syvällisemmin perehtyä haastattelun sisältöön. Sairaanhoitajien luvalla nauhoitimme haastattelut, sillä teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että haastattelut nauhoitetaan, koska vain tällä tavoin haastattelut saadaan sujumaan nopeasti ja ilman katkoja (Hirsjärvi & Hurme 2000, 92). Suoritimme haastattelut yksin, jotta saimme haastatteluajankohdat paremmin järjestettyä. Haastattelimme sairaanhoitajat terveysasemilla helmi- ja maaliskuun aikana Nauhoitetut haastattelut litteroitiin viikon sisällä haastattelusta. Litteroituja sivuja kertyi yhteensä 36 rivinvälillä 1,5. Haastattelujen kesto oli keskimäärin 40 minuuttia. 4.3 Aineiston analysointi Aineiston analysoinnissa käytimme induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tällä tarkoitetaan kerätyn aineiston tiivistämistä siten, että tutkittavia ilmiöitä voidaan kuvata lyhyesti ja yleistävästi ja, että tutkittavien ilmiöiden väliset suhteet saadaan selkeästi esiin. Induktiivisessa sisällönanalyysissa on löydettävissä kuusi erillistä vaihetta. Näitä vaiheita ovat analyysiyksikön valinta, aineistoon tutustuminen, aineiston pelkistäminen, aineiston luokittelu ja tulkinta sekä sisällönanalyysin luotettavuuden arviointi. (Janhonen & Nikkonen 2003, 29.) Esimerkki analyysin etenemisestä on esitetty kuviossa 1.

16 16 Alkuperäisilmaisut Meillä ei riitä resurssit sekä hoitaa potilaita paikalla että vastata puhelimeen. Kirjataan siinä samalla sitten, kun ollaan asiakkaan kanssa tekemisissä, sä katot sieltä sivulta, aha, hän on saanut eilen tämmöiset hoitoohjeet. Asiakas soittaa, että nyt OYS määräs tämmösen ja tämmösen hoion ja ikinä ei ole siitä kuullukkaan Että hirviä metästys sitte, että miten se asia hoijetaan. Vastaanottoajathan meillä on hirviän kortilla. Pelkistetyt ilmaisut Resurssien riittämättömyys. Kirjaaminen tapahtuu jo puhelun aikana. Ohjeistuksen puute. Työmäärä. Alaluokat Liian vähän hoitajia. Kirjaaminen luo turvaa. Ohjeita tarvitsisi lisää. Hoitotyön laatu kärsinyt kiireessä. Yläluokat Puuttuvat henkilöstöresurssit. Tarkentunut kirjaaminen. Sairaanhoitajien työn ohjeistuksen kirjavuus. Hallitsematon työmäärä KUVIO 1. Esimerkki analysoinnin etenemisestä Analyysin lopputuloksena saadaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmä, käsitekartta tai malli. Usein se on määritelty prosessina, jossa tuotetut kategoriat kvantifioidaan, mutta joidenkin määritelmien mukaan laadullinen sisällön analyysi päättyy siihen, kun kysytään, kuinka monta kertaa jokin asia ilmenee aineistossa. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4-5.) Sisällön analyysiä pidetään vaativana analyysimenetelmänä, mutta silti se on käyttökelpoinen menetelmä monissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa edellyttäen tutkijan huolellista ja systemaattista analyysiä tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. Sisällön analyysin ongelmana on luotettavuuden kannalta pidetty sitä, että tutkija ei pysty objektiiviseen tarkasteluun analyysiprosessista, vaan tulos perustuu subjektiiviseen näkemykseen asiasta. Haasteena sisällön analyysissa voidaan pitää sitä,

17 17 miten tutkija onnistuu pelkistämään aineiston ja muodostamaan kategoriat niin, että kuvaus on mahdollisimman luotettava. Luotettavuuden kannalta on tärkeää kyetä osoittamaan yhteys aineiston ja tuloksen välillä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, ) Litteroinnin jälkeen keräsimme aineistosta ilmaisut, jotka vastasivat tutkimuskysymykseemme. Tämän jälkeen pelkistimme alkuperäisilmaisut ja kirjoitimme ne peräkkäin erilliselle paperille. Muodostimme ilmaisuista ryhmiä, jonka aikana keräsimme ilmaisuista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia tekijöitä. Näiden perusteella muodostimme alakategorioita, joille annettiin mahdollisimman hyvin sen sisältöä kuvaava nimi. Yhdistimme samansisältöiset alakategoriat toisiinsa ja muodostimme niistä yläkategorioita, joille annoimme sen sisältöä hyvin kuvaavan nimen. Yläkategoriasta muodostimme yhdistävän kategorian. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa käsitteitä yhdistämällä saimme vastauksia tutkimustehtäväämme. Käytimme opinnäytetyössämme suoria lainauksia elävöittämään työmme sisältöä. Suorat lainaukset kuvaavat, millaisesta alkuperäisaineistosta kategoriat on muodostettu samalla lisäten tutkimuksen luotettavuutta (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10). 4.4 Tutkimuksen eettiset ratkaisut Anoimme tutkimusluvan kirjallisesti Oulun kaupungin avoterveydenhuollon ylihoitajalta, jolta saimme luvan tammikuussa Teimme haastattelut yksin ja jaoimme haastattelut tasapuolisesti. Kerroimme haastateltaville, että tiedot haastatteluista tullaan käsittelemään luottamuksellisesti eikä heidän anonymiteettiä rikottaisi missään vaiheessa. Opinnäytetyöhön osallistuminen oli vapaaehtoista. Laadullisen tutkimuksen tärkeitä eettisiä periaatteita ovat tiedonantajan vapaaehtoisuus ja henkilöllisyyden suojaaminen sekä luottamuksellisuus (Ramos 1989, 57 63). Myös terveysasemat, joissa haastattelut tehtiin, eivät tule julki missään vaiheessa. Opinnäytetyön tulokset litteroitiin ja käsiteltiin niin, ettei niistä voi tunnistaa haastateltavia. Tulokset on käsitelty rehellisesti mitään tietoja muuttamatta. Haastatteluista saatua materiaalia tullaan käyttämään ainoastaan sovittuun tarkoitukseen ja aineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen.

18 18 Keräsimme opinnäytetyön aineistoa useista eri tutkimuksista ja artikkeleista. Huolehdimme, että tutkimukset ja artikkelit olivat tuoreita ja relevantteja. Olemme merkinneet lähdeviitteet oikein. Opinnäytetyömme tulokset olemme muodostaneet aineistomme perusteella, emmekä ole käyttäneet toisten tutkimusten tuloksia ominamme. 5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET Opinnäytetyön haastatteluihin osallistui viisi Oulun kaupungin terveysasemilla työskentelevää sairaanhoitajaa. Kaikki haastateltavat olivat työskennelleet sairaanhoitajina terveysasemilla ennen hoitotakuun voimaantuloa ja sen jälkeen. Haastateltavilla oli eripituiset työhistoriat, joka näkyy myös tutkimustuloksissa erilaisina tarpeina. Opinnäytetyön tehtävään vastauksena muodostunut yhdistävä kategoria on: Sairaanhoitajan työnkuvan muutokset Oulun kaupungin terveysasemilla sairaanhoitajien arvioimana. Alaotsikoina esitetään yläkategoriat ja selitetään niiden muodostuminen. Tekstissä lihavoituina ovat alakategoriat ja ne on kuvattu pelkistettyjen ilmaisujen avulla.

19 19 Alkuperäisilmaisut Alaluokka Yläluokka Yhdistävä tekijä liian vähän hoitajia resurssimuutoksia ei ole tapahtunut avustajien tuki/apu vähentynyt avustajien panosta tarvitaan lääkäriltä siirtynyt töitä sairaanhoitajan työn arvostuksen vähentyminen kiireisemmät työpäivät lisääntynyt ajanvaraustyö lisääntynyt toimistotyö lisääntyneet potilasohjaukset hoitotyön laatu kärsinyt kiireessä oman työn hallintaa ei ole vertaistuen puute vähäinen yhteistyö tilastot ei luotettavia kirjaaminen luo turvaa puhelintyön seuranta lisääntynyt kirjaaminen lisääntynyt tilastointi koulutusta tarvitaan koulutusta riittävästi ohjeita tarvitsisi lisää käytännön työn yhtenäistäminen ohjeiden avulla tietokone helpottaa tiedonhakua odotukset contact centeristä contact center lisännyt työmäärää ongelmia puhelintyössä sairaanhoitajan näkökulmasta ongelmia puhelintyössä asiakkaan näkökulmasta hyvää palautetta puhelintyöstä hoidon tarpeen arviointi puhelimessa vaikeaa henkilöstöresurssien puuttuminen työmäärä hallitsematonta vertaistuen vähentyminen yhteistyön vähentyminen kirjaaminen tarkentunut koulutustarpeiden tunnistaminen sairaanhoitajien työn ohjeistuksen kirjavuus teknologian tuomat edut puhelintyön lisääntyminen sairaanhoitajaresurssien riittämättömyys sairaanhoitajan työn kehittäminen sairaanhoitajien työtehtävien vaativuus Hoitotakuun tuomat muutokset Oulun kaupungin terveysasemilla sairaanhoitajien arvioimana monenlaisia työtehtäviä työpäivät erilaisia työpäivien ja tehtävien vaihtelevuus asiakkaiden uusavuttomuus hoidon tarpeen arviointi vastuun lisääntyminen KUVIO 2. Hoitotakuun tuomat muutokset Oulun kaupungin terveysasemien sairaanhoitajien arvioimana

20 Sairaanhoitajaresurssien riittämättömyys Opinnäytetyömme tulosten mukaan sairaanhoitajat kokivat, että heillä ei ollut tarpeeksi resursseja työtehtäviensä hoitamiseen. Henkilöstöresurssit eivät olleet lisääntyneet, vaikka avustajien ja lääkäreiden töitä oli siirretty sairaanhoitajille. Ajanvaraus- ja toimistotyöt vievät sairaanhoitajan vastaanottoajoista entistä enemmän aikaa, koska avustajien määrää oli vähennetty. Sairaanhoitajat arvostavat avustajien työtä ja kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että avustajien työpanosta tarvitaan. Sairaanhoitaja joutuu joillakin terveysasemilla olemaan myös toimenpidehoitajana. Toimenpidehoitajan tehtävänä on avustaa lääkäriä pienissä toimenpiteissä kuten luomenpoistossa. Toimenpidehoitaja valmistelee tarvittavat instrumentit esille. Hän avustaa tarvittaessa lääkäriä ompelussa lankojen katkaisemisessa ja laittaa haavalle sidoksen ja antaa potilaalle jatkohoito-ohjeet. Tätä tehtävää varten voisi käyttää lähihoitajakoulutuksen saanutta avustajaa ja vapauttaa näin resursseja sairaanhoitajan vastaanottotyöhön. Hoitotakuun myötä hoitaja arvioi potilaan tilanteen ensin ja potilas ohjataan sen jälkeen tarvittaessa lääkärille. Hoitajien ajanvarauslistat kuormittuvat entisestään, koska hoitajia ei ole saatu lisää eikä aikoja lääkäreille ole lisätty. Sairaanhoitajat kokivat, ettei heitä tarpeeksi arvosteta. Sairaanhoitajan koulutus koettiin menevän hukkaan sihteerin töissä. Avustajat hävisivät, sehän poiki sitte sairaanhoitajalle lisätöitä. Tarviiko siihen sitte erikoissairaanhoitajan koulutusta, että osaa laboratorioon ajan antaa? Sairaanhoitaja seisoo tunnin lääkärin vieressä toimenpideavustajana Sairaanhoitajien työmäärä on lisääntynyt huomattavasti ajanvarauksen, toimistotyön ja potilasohjauksen osalta. Sairaanhoitajat kokivat, että työpäivät olivat nykyään kiireisempiä kuin ennen ja hoitotyön laatu on kärsinyt tämän vuoksi. Ajanvarauksella tulevat asiakkaat saavat ajan vasta noin kolmen viikon päähän, sillä vastaanottoajat ovat hävinneet minimiin. Asiakkaille jää myös vähemmän aikaa kuin aiemmin. Sairaanhoitajien mielestä heillä ei ole mahdollisuutta hallita omaa työtään. Ajanvarauskirjoille tulee yhteydenottopyyntöjä ja asiakkaita useilta eri tahoilta, jolloin

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Suvi Pakarinen SAIRAANHOITAJIEN JA PERUSHOITAJIEN KOKEMUKSIA HILJAISEN RAPORTIN KÄYTÖSTÄ TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOILLA Opinnäytetyö Lokakuu

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA Pakkohan se on joskus. Selviydyn kyllä. Hämäläinen Anne-Mari ja Piilonen Jaana Opinnäytetyö, syksy 2006 Hoitotyön koulutusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista Noora Ahonen ja Suvi Utoslahti Opinnäytetyö, syksy 2009

Lisätiedot

Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN

Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ

Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS Muikku Sisko Pro - gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotieteen tieteenala Oulun yliopisto Toukokuu 2015 OULUN YLIOPISTO LKT, Terveystieteiden

Lisätiedot

TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ

TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja Opinnäytetyö 30.5.2008 Jari Aalto Lauri Leino HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN OULASKANKAAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN OULASKANKAAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Anne Hannus Kristiina Koskela PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN OULASKANKAAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN OULASKANKAAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Anne Hannus Kristiina

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Susanna Mannila, Tarja Salminen ja Nina Vuorinen POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI Jenni Kärki, Annika Nissinen, Merja Timonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ Piritta Siika-aho g9699 Anne Kukkonen g9700 Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia- ammattikorkeakoulu Diak Pohjoinen, Oulu Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa

Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyö Kevät 2008 Päivi Hannila Päivi Kyngäs HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJA YRITTÄJÄNÄ

SAIRAANHOITAJA YRITTÄJÄNÄ Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2014 Jenna Frantti & Nina Harjula SAIRAANHOITAJA YRITTÄJÄNÄ Varsinaissuomalaisten sairaanhoitajien kokemuksia yrittäjyydestä OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Päivi Kainulainen TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Kehittämistyö Terveydenhoitajan koulutusohjelma Marraskuu 2007

Lisätiedot

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Lindell Marjut Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Ohjaajat: Kaunonen Marja & Aho Anna Liisa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Opinnäytetyö OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Taina Laru Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala / Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Perehdytyskansio Tunkkarin terveyskeskuksen vastaanottoon Marianna Parpala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Mari Luostarinen TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta

TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta Ilkka Kähkönen ja Heikki Palosaari Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA Taukopirtti-hanke Sari Rousu & Katja Törrönen Opinnäytetyö Hyvinvointipalveluiden osaamisala Vanhustyön koulutusohjelma Geronomi (AMK)

Lisätiedot