VIESTINTEN SYNERGIAN KOKEMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTEN SYNERGIAN KOKEMINEN"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Riikka Hiidenkari VIESTINTEN SYNERGIAN KOKEMINEN Diplomityö Työn valvoja Professori Pirkko Oittinen

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Taustaa Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen Tutkimuksen rakenne IHMINEN VIESTINNÄN KÄYTTÄJÄNÄ Yleistä Ihminen kognitiivisen psykologian näkokulmasta Skeema ja havaintosykli Aivot keräävät ja prosessoivat tiedot Muistin toiminta Näkeminen on tulkintaa Emootioiden merkitys Onnellisuus Ihminen käytettävyystutkimuksen näkökulmasta Toimintatilat ja toimintasykli Ympäristön vaikutus Hyvän tuotteen suunnitteleminen Normanin tuotteen elinkaari Nielsenin hyväksyttävyys Käyttäjien arvomaailma Käytettävyys ja tuotesuunnittelu VIESTIMET TUOTTEINA Yleistä Painotuote Digitaaliset tuotteet Digitaalinen televisio DVB:n historia ja toiminta MHP välitysohjelmisto NorDig yhteistyö Datavirta ja objektikaruselli Kaukosäädin Kämmenmikro ja kommunikaattori Matkapuhelin Internet VIESTINTEN VÄLINEN VIESTINTÄ Yleistä Infrapunatekniikka Kulutuselektroniikan kauko-ohjainten protokollat IrDA infrapunan tiedonsiirtoprotokolla Bluetooth WLAN lähiverkkotekniikka Viestinten nykyiset yhteiskäyttömuodot SYNERGIAN KOKEMISEN MITTAAMINEN Yleistä Käytettävyyden mittaaminen Standardi

3 5.2.2 Käytettävyysstandardi ISO Käytettävyystestin tekeminen Testikäyttäjien määrän arviointi Miellyttävyyden mittaaminen Tyytyväisyys on osa käytettävyyttä Viehättävyyden arviointi Tuotteisiin liittyviä tuntemuksia Flow Mittaustuloksen tarkkuus Yleistä Operationalisointi Validiteetti Reliabiliteetti Asteikko Korrelaatio Welchin testi Yhteenveto KOEASETELMA Tutkimusprototyyppi Komu Toiminta- ja käyttötarinat Tavoitteet Tekniset vaihtoehdot testin järjestämiseen Mock-up Waba-ohjelmointi KÄYTTÄJIEN KOKEMA KOMUN KÄYTETTÄVYYS Käyttäjät Tyytyväisyys Komun käyttämiseen Eri tekijöiden vaikutus tyytyväisyyteen Muut tulokset VIESTINTEN JA KOMUN KÄYTTÄMINEN Viestinten käyttötiheys Tyytyväisyys viestimiä käytettäessä Viestinten viehättävyys Viestinten käyttämiseen liittyvät tuntemukset Flow LUOTETTAVUUSANALYYSI JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO...78 LIITTEET: Liite A: Komu-ohjelmaa Liite B: Testidiat Liite C: Kyselylomake Liite D: Kyselylomakkeen vastaukset koodattuna tiivistelmänä Liite E: Vastaajien kommentit Liite F: Käyttötiheyden arvion erotus Liite G: Muut vastaukset

4 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä, opintokirjan numero, työn nimi ja opintoviikot Riikka Hiidenkari, 52584N Viestinten synergian kokeminen Päivämäärä Department Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Työn valvoja Pirkko Oittinen Sivumäärä: 85 s Professuuri AS-75 Viestintätekniikka Työn ohjaaja Pirkko Oittinen Kämmentietokoneiden, matkapuhelinten sekä muiden mukana kuljetettavien viestinten käyttö yksinään tai muiden viestinten kanssa kasvaa jatkuvasti. Erilaisten viestinten yhtäaikaisen ja vuorovaikutteisen käyttämisen antamaa synergian kokemusta selvitettiin tässä työssä. Kokemuksen selvittämiseen tarvitaan tuotteen ja käyttäjän vuorovaikutusta. Tällöin yksi luonnollinen lähestymistapa oli käytettävyystutkimus, jonka avulla voidaan selvittää tuotteen käytön ongelmakohdat sekä etsiä ratkaisuja niihin. Ihmisaivojen monimutkaisuuden takia ei täsmällistä kokemusta voida selvittää, sillä jokainen käyttäjä kokee viestinten synergian omalla tavallaan. Kirjallisuudesta saadaan kuitenkin viitteitä ihmisen käyttäytymisestä kognitiivisen psykologian ja käytettävyystutkimuksen perusteella. Lisäksi voidaan esittää arvioita erilaisten käyttäjäryhmien kiinnostuksesta tekniikkaan, tekniikan hyväksyttävyydestä sekä käyttäjien arvoista. Kokeellista osaa varten selvitettiin käytettävyyden standardeja ja valittiin niistä kokeen osaksi standardin mukainen tyytyväisyys. Tuotteen miellyttävyyttä voidaan mitata myös viehättävyyden, tuotteisiin liitettyjen tuntemusten ja flow -kokemuksen avulla. Kokeellista osaa varten kehitettiin tuote Komu (kauko-ohjain mock-up), jonka avulla voitiin tutkia digitaalisen television ja sen kanssa vuorovaikuttavan mobiilin kaukosäätimen kesken syntynyttä synergiaa. Tutkimushypoteesina oli, että jos Komun käyttämistä pidetään vähänkin miellyttävänä verrattuna perinteisiin viestimiin, niin synergian kokemus on syntynyt. Kaikenkaikkiaan tutkimuksessa todettiin, että Komun käyttämisen miellyttävyys on samaa tasoa kuin television katselu kaukosäätimen avulla. Lisäksi Komun käytäminen oli miellyttävämpää kuin kämmenmikron käyttäminen mutta vähemmän miellyttävää kuin painotuotteiden käyttäminen. Näin ollen käyttäjät kokivat Komua käyttäessä selkeästi synergiaa. Avainsanat: synergia, käytettävyys, miellyttävyys, kaukosäädin, infrapunateknologia, digi-tv, digitaaliset tuotteet

5 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Author, Title of Thesis ABSTRACT OF MASTER S THESIS Riikka Hiidenkari Experience of Media Synergy Date April 1 st 2003 Department Pages: 85 Professorship Department of Automation and Systems AS-75 Media Technology Technology Supervisor Pirkko Oittinen, Dr.Sc.(Tech.) Instructor Pirkko Oittinen, Dr.Sc.(Tech.) The use of hand-held computers, mobile phones and other mobile media by themselves or with other media is constantly growing. The primary objective of this study was to find the factors that affect positive experience using media interactively. The term for this is synergy. To find these factors, understanding of the interaction between the product and the user is needed. Usability engineering is naturally one approach, because problematic issues concerning product use will be discovered and even solved. However, because of the nature of the human brain, it is impossible to exactly describe experience, because every user has his or her own experience of media synergy. On the other hand, some references could be found in the literature related to cognitive psyc hology and usability engineering. In addition to this some estimation of enthusiasim for technology innovation within some user group, technology acceptance and user values could be made. For the empirical part usability standards were studied and the standard was chosen. The quality of experience or enjoyability in product use could be measured as judgement of the appeal, pleasure or experience of flow. A product named Komu was also developed for the empirical part. With this Komu product the synergy, that developed between the digital television and the remote mobile controller was studied. A hyphothesis for this thesis is that, if using Komu was at least as pleasurable as using other media, so the experience of synergy has been developed. The result showed that using Komu was about as pleasurable as controlling television viewing with using a remote controller. Using Komu was more pleasurable than using a hand-held computer but less pleasurable than using printed products. Under the circumstances, users clearly experienced synergy while using Komu. keywords: synergy, usability, enjoyability, remote control, infrared technology, digital television, digital products

6 LYHENTEET JA KÄSITTEET API CIR Application Programming Interface Control IR CSS2 Cascading Style Sheets versio 2 DVB HAVi IEC IR IRC IrDa ISM-kaista MHP NNTP NorDig SIR UART VFIR XHTML Digital Video Broadcasting Home Audio Videointeroperability International Electrotechnical Commission infrared Internet Relay Chat Infrared Data Association Industrial, Sientific and Medical band Multimedia Home Platform Network News Transfer Protocol Digitaaliseen televisioon siirtymisen yhteistyöorganisaatio Pohjoismaissa Serial Infrared (käytetään kuvaamaan infrapunatiedonsiirtoa mukaanlukien kbps nopeus. Käytöstä pois jäävä termi. ) Universal Asynchronous Receiver/Transmitter [IrDa] Very Fast (Serial) Infrared [Irda] extensible HyperText Markup Language flow edustuma Komu Csikszentmihalyin kehittämä termi kuvaamaan optimaalista kokemusta, jota voisi kuvailla rentoutuneeksi ja innostuneeksi tilaksi. (representation) edustaa jotain asiaa. Ulkoinen edustuma voi olla merkintä tai symboli, kun taas mentaalisten edustumien käyttö ja muokkaus on ajattelua ja muuta kognitiivista toimintaa. kauko-ohjain mock-up. Tässä diplomityössä tutkimuksen kohteena olevan synenergian selvittämisessä käytetty prototyyppi

7 Alkulause Ensimmäisen diplomi-insinöörin tutkintoni aloitin 1979 Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa Energiatekniikan osastolla ja 1988 saamani todistuksen keskiarvo oli 1,85. Vuosikurssini nopeimmista useat kirjoituttivat diplomityönsä sihteerillä. Minä viimeisten joukossa kirjoitin itse työni Word Perfect tekstinkäsittelyohjelmalla ja kuvat liimasin jälkikäteen mustavalkotulosteiden päälle. Tämän diplomityön kirjoitin MS-Word-ohjelmalla, osan sivuista tulostan värillisenä ja työ tulee lisäksi näkyviin pdf-muodossa Internettin. Tekniikka on muuttunut, mutta me ihmiset lajina pysymme samanlaisina, eikä meidän mielemme salaisuuksia ei ole vielä paljastettu. Tilannetta kuvaa kurssin Ihmisaivojen rakenne ja toiminta luennoitsijan Risto Ilmoniemen toteamus. Hän totesi, että kaikki tavat kuvata ihmisaivoja pitävät paikkansa, sillä ihmisaivot toimivat niin monella eri tapaa. Tämän diplomityön valmistumisesta saan kiittää montaa henkilöä. Ensimmäisellä opiskelukerralla Anne Piispanen auttoi minua varsinkin höyrykattiloiden harjoitustyössä. Diplomityöni valvoja Lasse Koskelainen soitti minulle ja kannusti jatkamaan aikataulun venyessä yli vuoden. Tätini Hanna Rytkönen oikoluki työni. Lamanaikainen yritykseni Mimir Oy sai terävän tietotekniikan opiskelijan Helvi Sipilästä keväällä Silloin ajattelin, että kun YK:n entinen apulaispääsihteeri kelpuuttaa minut tietotekniikan opettajaksi, niin en minä ihan turha ihminen ole. Jouko Samuli uskalsi ottaa minut, sählänneen yrittäjän, EVTEK:un töihin Syksyllä 1998 aloitin Työpsykologian 15 opintoviikon opintokokonaisuuden opiskelun töiden ohella. Keväällä 1999 Aarne Halme ja Pirkko Oittinen valitsivat minut TKK:un muuntoopiskelijaksi, josta olen hyvin kiitollinen. Ensimmäisen talven opiskelin töiden ohella, mutta syksyllä 2000 aloitin täysipäiväisen opiskelun. Kiitän Pirkkoa myös siitä, että hän otti minut töihin Viestintätekniikan laboratorioon elokuussa Olen nauttinut lukuisista keskusteluista laboratoriossa työskentelevien opiskelijoiden kanssa. Kiitoksia siis Harri, Henkka, Jarkko, Jopi, Jyri, Krista, Leena, Pia, Tuuli, Tuomas ja Tuukat. Erityiskiitokset annan vielä Terhi Salmistolle (kohta Salmisto-Kiviselle) kirittämisestä ja keskusteluista. Lisäksi Pirkko oli vaikuttamassa siihen, että sain GTTS:n (Graafisen tekniikan tutkimussäätiön) stipendin heinäkuussa 2002 aloittamani diplomityön tekoon. Diplomityön aikana Pirkko on kannustanut ja antanut tärkeitä vinkkejä. Nykyinen avomieheni, Jan Holmström, innosti minua opiskelmaan ja on myös omalla persoonallisella tavalla edistänyt opiskeluani. Pääaineeni oli Viestintätekniikka ja sivuaineeni oli Kognitiivinen teknologia, jotka molemmat näkyvät näköisessäni diplomityössä. Todistuksen keskiarvo on nyt 3,34. Tämä opiskeleminen on ollut minulle elämys, josta olen syvästi kiitollinen kaikille. Tätini Hanna Rytkösen kuolinpäivänä Elämälle kiitollisena Riikka Hiidenkari

8 1 JOHDANTO Taustaa Kämmentietokoneiden, matkapuhelimien sekä muiden mukana kuljetettavien viestinten käyttö yksinään tai muiden viestinten kanssa kasvaa jatkuvasti. Tähän on vaikuttanut elämäntavan muuttuminen liikkuvaksi ja median kulutuksen kasvaminen /90/. Viestintä on sanomien tai tietojen vaihdantaa lähettäjän ja vastaanottajan välillä, ja siinä käytettävistä välineistä käytetään sanaa viestin tai media. Tällaisia ovat esimerkiksi puhelin, televisio ja kirja /87/. Media sana /49/ on lähtöisin latinankielisestä sanasta medium, joka tarkoittaa paitsi viestin tuottamista myös sen tapaa ja vastaanottamista sekä näiden sosiaalista yhteyttä. Myös nykyään mediasta puhutaan tässä merkityksessä eli media käsitetään laajempana kuin yksittäinen viestintäväline. Media on esimerkiksi koko televisio instituutiona, ohjelmatuotanto taustoineen, ilmaisun tavat, välineet ja ohjelmien katselun prosessit, tilanteet ja yhteydet. Media on sekä yksikkö että monikko ja sen synonyymina voidaan käyttää sanaa viestin. Tätä sanaa viestin käytään myös työssä alkaen työn nimestä Viestinten synergian kokeminen. Työn nimen seuraava sana synergia tarkoittaa kahdesta tai useammasta toiminnosta syntyvää yhteisvaikutusta. Kreikan kielessä syn tarkoittaa yhdessä ja ergon työtä tai toimintaa. Synergiasta siis puhutaan, kun kaksi tai monta ilmiötä toimivat yhdessä ja siten saavat aikaan yhteisvaikutuksen. Tärkeätä on, että tämä synenergia on jotain enemmän ja laadullisesti jotain muuta, kuin vain toiminto ja vaikutukset erillisinä. Alunperin sanaa synergia käytettiin biologisten toimintojen yhteydessä esimerkiksi kuvattaessa aivojen eri osien ja toimintojen riippuvuutta toisistaan. Sanaa synenergia käytetään yleisesti sellaisten systeemien tunnusmerkkinä, joissa on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa toimivia osia. /70/ Viestimiä voidaan käyttää samanaikaisesti monella tapaa, joista yleisin on rinnakkaiskäyttö. Tällaista on esimerkiksi radion kuunteleminen samanaikaisesti sanomalehden lukemisen kanssa. Tapa on hyvin yleinen, sillä Intermediatutkimuksen 2002 mukaan kaikkia viestimiä käytettiin yhteensä 562 minuuttia, joka on 9 tuntia 22 minuuttia. Näin mittava viestinten käyttö on mahdollista vain rinnakkaisesti. Varsinaisesta synergiasta ei voida kuitenkaan puhua, sillä käyttäjä käyttää viestimiä vain yhtä kerrallaan. Käyttäjä joko kuuntelee radiota tai lukee sanomalehteä toisen viestimen ollessa taustalla. Vain riittävän ärsykkeen laukaisemana tarkkaavaisuuden kohde vaihtuu. Lisäksi viestimet eivät ole vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. /24/, /28/, /29/, /90/ Viestinten yhteiskäyttöä hankaloittaa se, että erilaisten laitteiden välistä informaation siirtoa ei oltu alunperin ajateltu suunnittelussa. Jokainen laite oli suunniteltu erillisenä ja korkeintaan vain samankaltaisten laitteiden kanssa viestivänä. Vasta viime vuosikymmenellä alettiin kehittää IrDA ja Bluetooth-liitäntöjä. Laitteistokannan hitaan uudistumisen takia nämä viestintätavat eivät ole kovin yleisiä. Monikanavaviestintä tarkoittaa saman aineiston viestimistä usean eri kanavan kautta, jolloin sama uutinen voidaan välittää vaikkapa SMS-, WAP- ja HTML-viestinä. Tällöin

9 voidaan esittää, että viestin tuottaja saa objektiivisesti mitattavaa synergiaetua tuotantotehokkaan organisaation takia, mutta käyttäjän saama hyöty ei johdu synergian kokemisesta. Monimedia käsitteellä voidaan tarkoittaa samaan asiaan liittyvän materiaalin julkaisemista useassa eri mediassa kullekkin medialle luonteenomaisella tavalla. Monimediassa uutisointi, mainonta ja fiktio sekoittuvat toisiinsa. Esimerkkinä tällaisesta on Suuri Seikkailu, jota Alma Media keväällä 2001 ja 2002 julkaisi MTV3 kanavalla tositv:nä sekä Iltalehden juttuina, Internetin WWW-sivuina ja Chattina. Katsoja pystyi vaikuttamaan vain äänestämällä ilman aitoa vuorovaikutteisuutta. On siis havaittavissa, että monimedia on monikanavaviestinnän kaltainenen viestintätapa, josta käyttäjän saama synergiakokemus on hyvin vähäinen. /84/ Konvergenssi eli viestintäteknologioiden lähentyminen ja sulautuminen oli 1990-luvun lopun ilmiöitä. Konvergenssia tapahtui sekä päätelaitteiden, sisältöjen että jakeluteknologioiden kohdalla ennenkaikkea digitaalisten teknologioiden voimakkaan kehittymisen ansiosta. Divergessi eli päätelaitteiden eriytyminen erityyppisiin käyttötarkoituksiin tuotiin esiin 2000-luvun alussa. On pääteltävissä, että konvergenssi mahdollistaa vuorovaikutteisuuden ja sitä kautta synergian kokemisen. Divergenssi taas hyödyntää vuorovaikutteisuutta, ja saattaa omalla tavallaan lisätä synergian kokemista. /44/ Integroitu julkaisu IMU (Integrated Publishing in Multimedia Networks) /6/ sisälsi sekä sanomalehtien että tv-ohjelmien piirteitä. Julkaisu siirrettiin käyttäjille nopeissa verkoissa, kuten kaksinsuuntaisessa kaapeli-tv verkossa. Yhdistämällä automaattisesti sisältöjä useista sanomalehtitaloista ja tv-yhtiöiltä luotiin jatkuvasti päivittyvä WWW -multimediajulkaisu. IMU-järjestelmän ydin oli aktiivinen välipalvelin, joka imuroi, digitoi, luokitteli ja linkitti media-aineistoja. Käyttäjä määritteli IMU:n avulla henkilökohtaisen kanavan esimerkiksi jääkiekkosuosikistaan, josta aiheesta käyttäjä sai tv-uutisia ja sanomalehtiartikkeleita. Tässä voidaan havaita jo selkeää synergian syntymistä, sillä toiminto oli vuorovaikutteinen ja käyttäjän saama hyöty oli enemmän kuin yksittäisestä mediasta. Toisaalta IMU oli käyttäjälleen vaativa, sillä sitä piti erikseen asettua lukemaan ja hakemaan tietoa aktiivisesti. Lisäksi sisällöntuottajia ja uutisia oli verraten pieni määrä, joten esimerkiksi talousuutisia ei riittänyt joka päiväksi. Työn nimen kolmas sana kokeminen onkin haastavin osuus. Ensinnäkin käyttäjän pitää kokea tuotteen käyttäminen ennen kuin voi kertoa kokemisestaan. Toiseksi kokemisessa tarvitaan ihmisaivot, joiden toimintaa ei vieläkän osata täysin kuvata /38/. Kolmanneksi teknologian vaikutusten arviointi on vaikeaa. Normanin /62/ mukaan ihmisillä on taipumus yliarvioida välittömät vaikutukset ja aliarvioida pitkän aikavälin vaikutukset. Lisäksi teknologinen muutos tapahtuu nopeasti ja helposti, mutta kultturellinen, sosiaalinen ja organisaationaalinen muutos on paljon vaikeampi toteuttaa. Synergiaa tutkitaan työssä subjektiivisena kokemuksena, mutta objektiivisiakin mittaustapoja esimerkiksi rahan tai ajan säästämiseksi voitaneen kehittää. Näin ollen käyttäjän saamasta viestinten synergian kokemisesta voidaan esittää vain alustavia suuntaviivoja, mutta lopulliset tulokset tuo vasta aika esiin. 2

10 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 3 Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, mitä viestinten synergia käyttäjän kannalta voisi olla ja miten sitä voidaan tutkia. Kokemus muodostuu ihmisen ja tuotteiden vuorovaikutuksessa eli käyttämisessä, joten käytettävyys muodostaa merkittävä osuuden tutkimuksessa. Lisäksi ihmisen toimintaan vaikuttavat kognitiivisen psykologian tutkimuksessa havaitut lainalaisuudet. On myös huomattava, että tuote on konkreettisen viestimen lisäksi myös sen ohjelmisto, liitäntä ja ympäristö eli käyttäjän kannalta koko laitteen käyttötapa. Olennainen osa viestintää on sen sisältö, mutta sitä ei tässä työssä käsitellä. Tutkimuksen toissijaisena tavoitteena oli kokeellisesti selvittää digitaalisen television ja sen kanssa vuorovaikuttavan kaukosäätimenä toimivan mobiilin päätelaitteen tai painotuotteen kesken syntyvä synergia. Tutkimista varten kehittettiin tuote, jotta käyttäjät pääsisivät kokeilemaan toimintaa aidossa tai aidon kaltaisessa tilanteessa. Tutkimushypoteesina oli, että jos Komun käyttämistä pidetään vähänkin miellyttävänä verrattuna perinteisiin viestimiin, niin synergian kokemus on syntynyt. Tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Kirjallisuusosan lähtökohtana on kuvata ihmisen ja tekniikan vuorovaikutusta sekä miten sitä voidaan mitata. Kokeellinen osa perustuu teorian pohjalta laadittuun koesuunnitelmaan. 1.3 Tutkimuksen rakenne Kirjoitettu työ jakautuu kymmeneen osaan, joista viisi käsittelee teoriaa ja viisi koetta. Lisäksi liitteessä ovat kokeellisessa osuudessa käytetyt testilomakkeet ja tulokset. Johdanto esittelee aiheen lukijalle, määrittelee tutkimuksen tavoitteet ja kertoo lyhyesti tutkimuksen toteuttamisesta. Luvussa kuvataan myös diplomityön rakenne. Luvussa Ihminen tuotten käyttäjänä kuvataan ihmisen toimintaa kognitiivisen psykologian ja käytettävyystutkimuksen kannalta sekä hyvän tuotteen suunnitteluun liittyviä tekijöitä. Viestinten ominaislaatua valotetaan luvussa Viestimet tuotteina, jossa kuvataan painotuotteiden lisäksi digitaalisten tuotteiden ominaisuuksia ja tarvittavia päätelaitteita. Luvussa Viestinten välinen viestintä kuvataan muutama mahdollisuus liitännän järjestämiseksi sekä nykyisia viestinnän yhteiskäyttömuotoja. Synergian kokemisen mittaaminen on työn tavoite ja tämän mittaamiseen liittyviä seikkoja käsitellään sille omistetussa luvussa 5. Mittarin kehittämistä varten tutkittiin käytettävyyden ja miellyttävyyden mittareita sekä mittaustarkkuuteen vaikkuttavia tekijöitä. Luvussa 6 käydään läpi koeasetelma alkaen kokeen tavoitteista, käydään läpi tekniset mahdollisuudet kokeen järjestämiseen ja lopuksi vielä kerrotaan kokeessa käytettyjen toiminta- ja käyttötarinoiden tausta. Koetta varten kehitettiin tuote nimeltä Komu (kaukoohjain mock-up). Kokeista saatuja tuloksia esitellään luvuissa 7 ja 8. Luvun 7 Käyttäjien kokema Komun käytettävyys esittää kootusti käyttäjien mielipiteet yksilöidyistä käyttötilanteista ja tuotteesta yleensä. Luvussa 8 Viestinten ja Komun käyttäminen vertaillaan eri viestinten ja Komun käyttötiheyttä ja niiden käyttöön liittyviä tuntemuksia. Luotettavuusanalyysissä kuvataan erilaisia virhelähteitä. Työstä tehdyt johtopäätökset ja yhteenveto esitetään viimeisessä luvussa.

11 2 IHMINEN VIESTINNÄN KÄYTTÄJÄNÄ Yleistä Ihminen on autonominen, tavoitteellinen olento, joka on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tämän interaktion mahdollistaa mieli, joka on yleiskäyttöinen ja edustumia (representaatioita) prosessoiva järjestelmä. Edustumat ovat pitkäaikaisessa muistissa säilytettäviä malleja, jotka viittaavat ulkopuolisiin rakenteisiin tai olioihin. Järjestelmä pohjautuu neurologiseen rakenteeseen, mutta ei ole kokonaan sen rajoittama. Mieli on kuin prosessori, jossa on sekä rakenteellisia että voimavaroihin liittyviä rajoituksia. /24/ Yllä esitetty informaation prosessointiin perustuva paradigma vakiintui 1970-luvun loppupuolella kognitiivisen psykologian tutkijoiden piirissä. Sana kognitio on alunperin latinaa ja tarkoittaa tietoa. Kognitiivisen psykologian tutkimukseen kohteena ovat muun muassa tarkkaavaisuus, havaitseminen, oppiminen, muistaminen, kieli, emootiot, käsitteiden muodostaminen ja ajattelu. Kaikkia näitä eri aloja yhdistää mielen ja digitaalisen tietokoneen väliseen analogiaan perustuva lähestymistapa: Ihminen on aktiivinen tiedon käsittelijä. /24/ Pitkään käytetty käsite on ergonomia, joka tutkii ihmisen ja työn suhdetta. Yhdysvalloissa siitä käytetään nimikettä human factors. Sekä ergonomia- että human factors -sanat kuvaavat ihmisen ja työn vaatimusten yhteisvaikutusta ja molempien tarkoitus on vähentää tarpeetonta kuormitusta työssä. Sittemmin ergonomian sekä kognitiivisen psykologian tutkimuksista kehittyi ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkiminen (human-computer interface, HCI). /20/ Käytettävyys on menetelmä- ja teoriakenttä, jonka kautta käyttäjän ja laitteen yhteistoimintaa pyritään saamaan tehokkaammaksi ja käyttäjän kannalta miellyttävämmäksi. Käytettävyys käyttää hyväksi kognitiivisen psykologian sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutkimusta. /78/ Hyvä tuote on väline, jonka avulla kuluttaja voi tyydyttää tarvettaan ja ideaalisessa tilanteessa tyydyttää sen kokonaan. Kuluttaja haluaa tuotteen antaman hyödyn, palveluksen tai nautinnon, minkä voi saada hyvinkin monella eri tavalla. Suunnittelun avulla voidaan optimoida kuluttajan tai käyttäjän saama tyydytys. Tässä luvussa kuvataan lyhyesti kognitiivisen psykologian kannalta skeema ja havaintosykli, mitkä yhdellä tavalla mallintavat aivojen toimintaa. Aivojen toiminta kuvataan lyhyesti, esitetään näkeminen aisteista tärkeimpänä ja kuvataan muistin monivarastomalli. Emootioiden merkitys toiminnassa nostetaan esiin ja erityisesti esitellään onnellisuus. Ihmisen toimintaa esitellään myös käytettävyyden näkökulmasta, jolloin tarkastellaan toimintasykliä sekä ympäristön vaikutusta. Hyvän tuotteen suunnitteleminen on haastava tehtävä, mistä esitellään tuotteen elinkaari, tuotteen hyväksyttävyys, käyttäjän arvomaailma sekä käytettävyyden ja tuotesuunnittelun suhde.

12 2.2 Ihminen kognitiivisen psykologian näkokulmasta Skeema ja havaintosykli Havaitseminen on aistisyötteen prosessoimisen lopputulos. Ilman aistimuksia havaitsemisella ei olisi prosessoitavaa dataa, ja ilman havaitsemista ihmiset pelkästään keräisivät aistitiedon, jolloin se olisi hyödytöntä. Aistimus on fysiologiaa kun taas havaitseminen on psykologiaa. Aistitiedon käsitteleminen alkaa ärsykkeestä, joka vastaanotetaan aistinelimessä. Aistinelimen aistireseptorit laukeavat ärsykkeen takia ja muuntavat ärsykkeen hermoimpulssiksi eli sähköisen varaustilan muutokseksi. Hermosto kuljettaa tämän hermoimpulssin aivoihin, jossa on jokaiselle modaliteetille (näkö, kuulo) erikoistunut alue impulssin käsittelemiseen. /23//24/ Havaitsemisen ja myös oppimisen yhteydessä käytetään sanaa skeema, joka tarkoittaa säilömuistissa olevaa yleistettyä tietorakennetta maailmasta, tapahtumasta tai ihmisestä. Skeema on yksi edustumien alalaji objektien ja suhteiden lisäksi. Skeemat ovat luonteeltaan yleisiä, sillä ne rakentuvat jatkuvasti kokemusten ja tiedon karttuessa. Skeemat ovat yleensä monitasoisia ja muodostavat hierarkisia rakenteita. Korkeimman tason skeema voi edustaa esimerkiksi tavoitetta tai aikomusta, ja alemman tason skeemat liittyvät osatavoitteitteisiin. Tapahtumaa kuvaavaa skeemaa voidaan myös kutsua nimellä skripti. Skeemat virittävät odotuksia ympäristöstä. /24//78/ Kuvassa 1 esitetään havaintosykli, jolla kuvataan ihmisen tapaa toimia. Skeema ohjaa ihmisen tapaa tutkia ympäristöään ja siitä saatavia havaintoja. Toisaalta ympäristöstä tehdyt tulkinnat vaikuttavat skeemaan. /75/ Skeema Tulkinta Ympäristö Kuva 1. Havaintosykli /75/ Aivot keräävät ja prosessoivat tiedot /38/ Aivot ottavat vastaan, varastoivat, käsittelevät ja tuottavat informaatiota ja tietävät tekevänsä niin. Ihmisaivoissa tähän työhön on valjastettu noin 100 miljardia hermosolua, jotka muodostavat tiettävästi yhtenäisen verkon. Hermosoluilla eli neuroneilla on seuraavia tehtäviä: 1) ottaa vastaan muista soluista tulevia impulsseja ja "laskea" oma signaali eli muihin neuroneihin lähetettävä viesti sisään tulevan informaation funktiona, 2) toimia itsenäisinä värähtelijöinä, ja 3) varastoida tietoa säätämällä solujen välisten kytkentöjen voimakkuuksia ja solun sisäistä tilaa vastaanotettujen signaalien mukaan. Aivoilla on sekä aistinsolujen että lihaksia ohjaavien solujen muodostama kytkentäpinta ulkomaailmaan. Vaikutuksia voi toki tulla suoraankin esimerkiksi hormonien välityksellä

13 sekä lääkeaineista ja alkoholista, mutta tällaiset efektit ovat yleensä hitaita. Kytkentäpinta käsittää joitakin miljoonia soluja, eli noin joka kymmenestuhannes neuroni on suorassa yhteydessä ulkomaailmaan. Aivot ovat siis fysikaalisesti melko löyhässä kontaktissa ympäristöönsä, joten ne voivat toimia normaaliin tapaan pitkiäkin aikoja ilman ulkoista informaation syöttöä. Aivoja koskevien teorioiden on tästä syystä pystyttävä selittämään ne myös erillisenä yksikkönä eikä pelkästään ympäristönsä osana. Aivojen kehitystä taas ei voi ymmärtää ilman kytkentää ulkomaailmaan. Aivot ovat ruumiin suurin energian kuluttaja. Vaikka ihmisaivojen paino on vain noin 2 % kehon koko painosta, aivojen tarvitsemat 50 millilitraa happea minuutissa muodostavat 20 % ihmisen koko happitarpeesta lepotilassa. Aivojen energiankulutus ei levon aikana juuri pienene, vaan sen on havaittu univaiheen aikana jopa lisääntyvän. Teknisiin laitteisiin verrattuna aivojen energiankulutus on vähäinen ollen vain noin 20 W. Hermosolut eli neuronit voivat käyttää energialähteenään vain glukoosia. Signaalia eli impulssia välittäessä neuronin ulkopuolella olevat natriumi-ionit virtaavat sisään ja sisällä olevat kalium-ionit virtaavat ulos. Tasapainon ylläpidosta huolehtivat solukalvolla olevat Na K-pumput, jotka pumppaavat kummankin ionin suhteen laimeammasta pitoisuudesta väkevämpään. Aivot ovat ruumiin suurin energiankuluttaja juuri näiden pumppujen takia. /38/ Muistin toiminta Muisti voidaan jakaa karkeasti sensoriseen, työ- ja säilömuistiin, vaikka nämä varastot eivät ole samalla tavoin selkeärajaisia kuin jonkin koneen komponentit. Kuvassa 2 esitellään tämä muistin monivarastomalli sekä signaalin siirtyminen eri muistien välillä. 6 ärsyke Sensorimuisti tarkkaavaisuus Työmuisti harjoittelu Säilömuisti haku peittyminen, viive peittyminen, häirintä, viive unohtaminen Kuva 2. Muistin monivarastomalli /78/ Eri aisteista kuten näkö, kuulo tai tunto saapuu signaali omaan sensorimuistiinsa. Jokainen sensorimuisti pystyy säilyttämään modaliteettikohtaisen muistikuvan hetken aikaa. Näin esimerkiksi kuulomuistissa (echoic store) voi säilyä jopa parikymmentä sekuntia kuulokuvaa ja näkömuistissa (iconic store) muutama sekunti. Peittyminen uuden muistiaineksen saapuessa poistaa sensorimuistista vanhaa muistiainesta. Tarkkaavaisuuden suuntaaminen tiettyyn asiaan todennäköistää sen pääsyä työmuistiin. /24//78/

14 Työmuistin kapasiteetti on hyvin rajallinen. Miller /29/ arvioi kapasiteetin olevan vain seitsemän yksikköä jo vuonna Tällainen yksikkö voi olla aloittelijalle pelkkä kirjain tai asiantuntijalle kokonainen lause, eli tällaisen muistiyksikön koko vaihtelee riippuen henkilön tietämyksen tasosta kulloisessakin asiassa. Asiat säilyvät työmuistissa noin puoli tuntia. Monenlaiset häiriöt ja huomion kiinnittyminen toiseen asiaan syrjäyttävät senhetkisessä työmuistissa olevan asian. Hyvin pieni osa työmuistin sisällöstä pääsee säilömuistiin. Tätä pääsyä voi todennäköistää harjoittelemalla samaa asiaa uudestaan. Säilömuistin kapasiteetti on periaatteessa rajoittamaton ja muistikuvat pysyviä. Usein käytetty muistiaines yleensä säilyy hyvin, mutta osa muistiaineksesta tuhoutuu hiljalleen ajan myötä. Pahimmillaan jokin sairaus voi tuhota säilömuistin osan kokonaan. Haun avulla saadaan tietoa säilömuistista työmuistiin. Ihminen muistaa hyvin itselleen emotionaalisesti merkittäviä tapahtumia, vaikka yleensä ihmisen kyky muistaa täsmällisiä yksityiskohtia on rajallinen. Puhelinnumerot, tarkat osoitteet ja muu detaljitieto pysyvät hetken aikaa työmuistissa, mutta varastoituvat harvoin säilömuistiin. /29/ /78/ Näkeminen on tulkintaa Ihmisen tärkein tapa aistia ympäröivää ulkomaailmaa on näkeminen, missä silmä muuntaa valon hermoimpulsseiksi, jotka tulkintaan aivoissa. Kuvan 3 silmän poikkileikkauskuvassa esitetään miten valo muuntuu hermoimpulssiksi. Iiris Verkkokalvo 7 Pupilli Sarveiskalvo Linssi Näköhermo Verkkokalvo Tappisolu Sauvasolu Kuva 3. Silmän poikkileikkauskuva /29/ Ihmisen silmä reagoi aallonpituusvälillä nm olevaan sähkömagneettisen säteilyyn eli valoon. Tällöin sarveiskalvon ja mykiön läpäissyt valo taittuu silmän takaosan verkkokalvolle ylösalaisin. Valon määrää voidaan säädellä paitsi pupillin koolla niin myös reseptoreiden kemiallisella mukautumisella saapuvan valon määrään. Yhdessä silmässä on 120 miljoonaa sauvasolua hämäränäkemiseen ja 5 miljoonaa tappisolua värien erottamiseen. Verkkokalvolla reseptoreihin saapuneet signaalit yhdistetään niin, että näköhermossa on enää vain miljoona säiettä. Yhdistämisen ansiosta ihminen näkee hämärässä vähäisenkin valon, ja toisaalta rittävässä valaistuksessa pystyy erottamaan eri värejä tarkasti toisistaan. /29/

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Krista Lehtomaa MARKKINOINTIAIHEISEN MOBIILIN KUVAVIESTINNÄN TOIMIVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄTELAITTEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

Mobiilimainosten koetut vaikutukset

Mobiilimainosten koetut vaikutukset Mobiilimainosten koetut vaikutukset Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Opinnnäytetyö Timo Jokinen 16.4.2013 2 Tiivistelmä Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Mobiililaitteiden käytettävyys

Mobiililaitteiden käytettävyys Mobiililaitteiden käytettävyys Simo Niiranen 02.06.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Pienikokoiset, vähän virtaa kuluttavat ja langattomilla verkkoyhteyksillä

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMISPROSESSIN UUDISTAMINEN ISOLLE OHJELMISTOTALOLLE

KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMISPROSESSIN UUDISTAMINEN ISOLLE OHJELMISTOTALOLLE HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMISPROSESSIN UUDISTAMINEN ISOLLE OHJELMISTOTALOLLE Tietojärjestelmätiede Pro Gradu tutkielma Minna Alanne 70065-8 Syksy 2002 Hyväksytty

Lisätiedot

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikael Runonen Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä Diplomityö Espoo 24.11.2008 Työn valvoja: Prof. Marko Nieminen

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Juhani Nokela Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi Diplomityö Espoo,

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Aki Niemi VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 8.4.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Niemi, Aki Johannes

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Työpöytävirtualisoinnin käyttäjäkokemuksen analysointi

Työpöytävirtualisoinnin käyttäjäkokemuksen analysointi Ilkka Hyvönen Työpöytävirtualisoinnin käyttäjäkokemuksen analysointi Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Tampere Studies in Language, Translation and Literature Series B1 Tytti Suojanen Kaisa Koskinen Tiina Tuominen Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Sarjan toimituskunta Päätoimittajat: FL Yrjö Lauranto Dosentti

Lisätiedot

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto NINA MÄKINEN MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Jussi Mantere WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Teknillinen korkeakoulu Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelytekniikan laitos Helsinki University of Technology Faculty

Lisätiedot

Mobiililaajakaistan käyttökokemus

Mobiililaajakaistan käyttökokemus Kim Setälä Mobiililaajakaistan käyttökokemus Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.9.2013. Työn valvoja:

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006.

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006. Riku Louho Hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavat tekijät Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 1.9.2006. Valvoja Professori Pirkko

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Janne Huttunen Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 11.12.2006

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Tiia Lipsanen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Tiia Lipsanen. Cd-rom

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot