TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010"

Transkriptio

1 LIITE TETOLA TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

2 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessi vastaa seuraavien palvelukokonaisuuksien mukaisten palvelujen järjestämisestä tamperelaisille: perusterveydenhuollon avopalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, päihde ja mielenterveyspalvelut, sosiaalisen tuen palvelut ja vammaispalvelut. Lisäksi tilaajaryhmä vastaa ympäristöterveyden palveluista. Toiminnan tavoitteena on kaupunkilaisten mahdollisimman hyvä terveys ja toimintakyky. Ydinprosessi luo edellytyksiä sekä tukee ja aktivoi kuntalaisia mahdollisimman hyvän terveydentilan, toimintakyvyn ja elämänhallinnan saavuttamiseksi. Ydinprosessin järjestämät palvelut kohdistuvat pääosin työikäiseen väestöön. Toiminnan tasot ulottuvat yksilöstä yhteisöön ja ympäristöön. Päätoimintalinjoja ovat ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä hyvä hoito, kuntoutus ja sosiaalinen tuki. Toimintaympäristön muutokset Toimintavuotta leimasi tiukka talous. Väestömäärän kasvun ja väestön ikääntymisen tuovaan palvelutarpeen kasvuun ei kaikilta osin pystytty vastaamaan, etenkin avopalvelujen osalta palvelujen saatavuudessa oli aikaisempaa suurempia ongelmia. Hoitotakuu toteutui hyvin suun terveydenhuollossa. Omassa erikoissairaanhoidossa oli keväällä ongelmia tietyillä erikoisaloilla (esimerkiksi ortopedia, urologia) hoitotakuun toteutumisessa johtuen lääkärivajauksesta. Sairaanhoitopiiri purki hoitotakuujonoja syksyllä ja arvioi, että alkuvuodesta 2011 päästään tilanteeseen, jossa kenenkään ei tarvitse jonottaa tarpeellista hoitoa yli 6 kuukautta. Alkuvuodesta H1N1 influenssaepidemiarokotukset aiheuttivat ylimääräisen kuormituksen avoterveydenhuollolle. Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on saatava ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä (sosiaalitakuu). Tampere oli Länsi ja Sisä Suomen aluehallintoviraston erityistarkkailussa toimeentulotuen käsittelyaikojen osalta vuoden 2010 aikana. Lain edellyttämiin käsittelyaikoihin päästiin kesän aikana ja ne pystyttiin säilyttämään koko loppuvuoden ajan. Samalla, kun alkoholin kulutus on kasvanut ovat myös siitä aiheutuvat ongelmat lisääntyneet. Alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyrkytys on työikäisten yleisin kuolinsyy sekä miehillä että naisilla. Alkoholi ohitti kuolinsyynä sepelvaltimotaudin jo vuonna Mielenterveysongelmien määrä on lisääntynyt ja esimerkiksi psykoosien esiintyvyys on Tampereella ohittanut koko maan tason. Terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja tilataan lähes 30:ltä oman palvelutuotannon ulkopuoliselta sopimuskumppanilta sekä useilta yksityisiltä hammashoidon palveluntuottajilta. Lukumääräisesti suurin osa ydinprosessin sopimuskumppaneista oli kolmannen sektorin toimijoita. Suurin oman tuotannon ulkopuolinen sopimuskumppani oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Vuonna 2010 käynnistettiin yhteistyössä seudun kuntien ja THL:n kanssa auditointi syöpätautien ja sisätautien toiminasta ja taloudesta, auditoinnit valmistuvat keväällä Vuosi 2010 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin perusterveydenhuollon päivystys toimi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamana Ensiapu Acutassa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti loppuvuodesta käynnistettiin perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnan ja talouden arviointi, joka valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vammaispalvelulain mukaisten puhe ja kuulovammaisten tulkkipalvelujen järjestäminen siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle alkaen. Kansaneläkelaitokselle siirtyi ainoastaan tulkkipalvelujen järjestäminen, kunnille jäi edelleenkin vastuu muista puhe ja kuulovammaisten palveluista ja muun muassa viittomakielen opetuksen järjestämisestä. Tampereen kaupunki osallistui valtakunnallisiin sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KASTE ohjelma) useisiin hankkeisiin. Tähän kuuluva päihde ja mielenterveyspalvelujen kehittämishanke Välittäjä 2009 jatkui. Vuonna 2010 käynnistyi vastaanottotoiminnassa perusterveydenhuollon kehittämishanke eli POTKU (potilas kuljettajan paikalle). Lisäksi käynnistettiin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (PAAVO) liittyvät hankkeet. Yhdessä VTT:n kanssa toteutettiin Multipro hanke, jossa verrattiin kaupungin oman lääkäriaseman (Lielahti) ja yksityisen palveluntuottajan lääkäriaseman (Omapihlaja) toimintaa ja taloutta. Palvelusopimusten sisältöä kehitettiin etenkin laatutavoitteiden osalta. Tampere osallistui valtakunnalliseen perusterveydenhuollon tuotteistushankkeeseen (PETTU hanke), joka päättyi vuoden lopussa. TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

3 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin talous Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Alkuperäinen TA 2010 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Kulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Olennaiset poikkeamat talousarvioon Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Ydinprosessin toimintakulut toteutuivat 6,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Suurimmat menojen ylitykset olivat erikoissairaanhoidon palveluissa. Terveys ja toimintakyky (bruttobudjetoitu) Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Investoinnit (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Ero Alkup. TA 2010 KV:n muutokset Muut muutokset TP 2009 AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät nosto ja siirtolaitteet Koneet ja kalusto Sairaala, terveydenhuolto yms. laitt Muut laitteet ja kalusteet INVESTOINNIT YHTEENSÄ TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

4 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelujen palvelukokonaisuus sisältää alueellisen vastaanottotoiminnan, terveystarkastusten, päivystyksen, toimenpide ja konsultaatiotoiminnan, tartuntatautien valvonnan, erityistyöntekijöiden palvelujen, aikuisväestön suun terveydenhuollon, avokuntoutuksen, jalkojenhoitopalvelujen, sairaankuljetuksen, ja eläinlääkinnän tuoteryhmät. Perusterveydenhuollon avopalvelujen tavoitteena on edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä, tunnistaa sairastumisriskissä olevat henkilöt mahdollisimman varhain ja vastata osaltaan sairastuneiden hyvästä hoidosta ja kuntoutuksesta. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Valtuuston linjauksen mukaisesti toiminnan painopisteenä oli ennaltaehkäisyn tehostaminen ja hoitotakuun toteuttaminen. Suurin osa palveluista hankittiin kaupungin omilta tuotantoyksiköiltä. Ostopalveluina hankittiin hammaslääkäripalveluja, sairaankuljetus Tampereen Aluepelastuslaitokselta, lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, eläinlääkintä sekä omalääkärityövoimaa ja lääkärisijaisia. Alueelliseen vastaanottotoimintaan kuuluvia omalääkäripalveluja ostettiin Pihlajalinna Oy:ltä ja Attendo MedOne Oy:ltä. Pihlajalinnan kanssa tehty sopimus päättyy ja palvelut kilpailutettiin syksyllä 2010, Pihlajalinna jatkaa palvelujen tuottajana. Perusterveydenhuollon päivystys toimii TAYS:n yhteydessä Ensiapu Acutassa, vuosi 2010 oli ensimmäinen täysi vuosi. Kuntamaisema Oy aloitti päivystyksen toiminnan ja talouden arvioinnin joulukuussa, työ valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vastaanottotoiminnassa oli oman tuotannon osalta ongelmia palveluiden saatavuudessa. Lääkärikäyntien määrä väheni ja vain noin 50 prosentissa ei kiireelliselle vastaanotolle pääsi 10 työpäivän sisällä. Keskimääräinen jonotusaika oli 11 päivää. Vastaanottotoiminnan kehittämiseksi käynnistyi Kasteohjelmaan kuuluva PETTU hanke. Painopisteenä on yksilöllisten, moniammatillisten hoitosuunnitelmien laatiminen pitkäaikaissairauksia sairastaville sekä omahoitovalmiuksen ja elämäntapaneuvonnan parantaminen. Suun terveydenhuollossa pysyttiin edelleen hoitotakuussa. Ikäluokittaisissa terveystarkastuksissa pyrittiin kohdentamaan palvelua työelämästä poissa oleville. Tarkastuksiin osallistuneista 19 prosenttia oli työelämän ulkopuolella. Pienille eläimille tarkoitetut eläinlääkäripalvelut hankittiin Verkavet Oy:ltä. Palvelut tuotti Tuhatjalka Oy, jonka vastaanotto oli Hatanpään valtatie 3:ssa. Suuret eläimet, joiden hoito vaati sairaskäynnin, hoidettiin Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon seutukunnan Pirtevan toimesta. Arkipäivisin Tampereen suuria eläimiä hoidettiin pääasiassa Kurusta käsin. Eläinlääkintähuoltoon liittyvät viranomaistehtävät hoidettiin kaupungineläinlääkärin ja valvovan eläinlääkärin toimesta. Kunta saa valtiolta korvauksen mainittujen valvontatehtävien suorittamisesta. Vuonna 2010 päättyi FCG Efekon koordinoima perusterveydenhuollon tuotteistamishanke (PETTU). Tuotteistusta ei saatu valmiiksi ja FCG on käynnistämässä jatkohanketta. TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

5 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelutilauksen toteutuminen Perusterveydenhuollon avopalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Alueellinen vastaanottotoiminta Terveystarkastukset Terveyspalvelujen neuvonta Toimenpide ja konsultaatiotoiminta Tartuntatautien valvonta Erityistyöntekijöiden palvelut Aikuisväestön suun terveydenhuolto Avokuntoutus Jalkojenhoitopalvelut Oma tuotanto yhteensä Päivystys (Acuta) Omalääkäripalvelut Laboratorioliikelaitoksen hyvitys Sairaankuljetus (aluepelastuslaitos) Suun terveydenhuollon ostopalvelut Lääkinnällinen kuntoutus Terveyspalvelut (muut terveyskeskukset) Avustukset Eläinlääkintä Muut palvelut Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous Perusterveydenhuollon avopalvelujen palvelukokonaisuuden tuottojen kertymä oli 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi. Edellisen tilinpäätöksen toteuma oli kuluneen vuoden talousarviota suurempi ja lisäksi vuoden alusta voimaan tulleet indeksitarkistukset ovat nostaneet maksutulokertymää. Tuottojen kasvu johtui erityisesti hammashuollon palvelujen kasvusta. Palvelukokonaisuuden toimintakulut ylittivät talousarvion yhteensä 3,2 milj. eurolla. Oman tuotannon tilaus toteutui noin 0,7 milj. euroa sopimusta suurempana, mikä johtui lähinnä suun terveydenhuollon tilauksen toteumasta. Ostopalvelujen kulut ylittivät talousarvion 2,0 milj. eurolla, josta 1,2 milj. euroa johtui Acutan alijäämän kattamisesta. Suun terveydenhuollon ostopalvelut toteutuivat 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Lääkinnällisen kuntoutuksen kulut ylittyivät lähinnä apuvälineiden hinnannoususta ja lasten terapiahoitojen lisääntyneestä tarpeesta johtuen. Myös sairaankuljetuksen kustannukset ylittivät budjetoidun ja tamperelaisten potilaiden kiireellisiä käyntejä muissa terveyskeskuksissa oli arvioitua enemmän. Lisäksi luottotappiota kirjattiin 0,4 milj. euroa, mitä ei oltu budjetoitu. Palvelukokonaisuuden kuluja pienensivät Laboratorioliikelaitoksen 0,9 milj. euron hyvitykset. Perusterveydenhuollon avopalvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

6 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat konservatiiviset, operatiiviset ja vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. Pääosin konservatiiviset ja operatiiviset palvelut tuotetaan kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa ja vaativan erikoissairaanhoidon palvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Muita palvelujen tuottajia ovat esimerkiksi Tammenlehväsäätiö, Pirkanmaan hoitokoti ja AttendoMedone Oy. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita perustason erikoissairaanhoidon asiantuntijapalveluita ja tarjota äkillisesti sairastuneille, erityisosaamista vaativille potilaille tarvittavat tutkimukset ja hoidot, joissa kansanterveydellisesti yleisten ja merkittävien sairauksien hoito korostuu. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Erikoissairaanhoidon palvelut ostettiin entiseen tapaa pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja omalta erikoissairaanhoidon tuotannolta. Sairaanhoitopiirissä Ensiapu Acuta tuotti erikoissairaanhoidon äkillisen vastaanottotoiminnan. Oman erikoissairaanhoidon tuotantokapasiteetti oli edelleen normaalitasoa suppeampi Hatanpään peruskorjauksen takia. Keskusäitiysneuvolapalvelut toteutettiin osana omaa erikoissairaanhoitoa. Sairaanhoitopiirissä purettiin hoitotakuujonoja syksyllä ja tilanne parani, sairaanhoitopiiri arvioi pääsevänsä hoitotakuussa hyvään tilanteeseen alkuvuodesta Omassa tuotannossa hoitotakuun toteuttamisessa, etenkin urologiassa ja ortopediassa, oli ongelmia keväällä, mutta tilanne saatiin korjattua. Leikkaushoito toteutui selvästi alle enimmäisaikojen. Pisimmät polikliiniset jonot olivat lähes 6 kuukautta, mutta avohoidossakin hoitotakuu toteutui yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Palvelutilauksen toteutuminen Erikoissairaanhoidon palvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Poliklinikkatoiminta Kirurgiset toimenpiteet Kirurginen vuodenosastotoiminta Muu vuodenosastotoiminta Siirtoviivemaksujen kohdistukset U3 osaston tukipalvelut Oma tuotanto yhteensä Erikoissairaanhoidon ostot, kohdentamaton Vaativa erikoissairaanhoito (PSHP) Siirtoviivemaksujen kohdistukset Tekonivelkuntoutus Reumasairauksien hoitopalvelut Saattohoito Avustukset Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

7 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittivät talousarvion 4,8 milj. eurolla. Ylitys johtui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta sekä kuntouttavan toiminnan ostoista siirtoviivepotilaiden sijoittamiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menojen kasvu oli vuonna ,3 milj. euroa eli 5,1 prosenttia. Sairaanhoitopiirin tuotanto ylitti tilauksen erityisesti hoitotakuujonojen purkamisessa viranomaisohjeistuksen mukaan. Erikoissairaanhoidon palvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

8 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Päihde ja mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuuteen kuuluvat mielenterveyden päiväsairaalatoiminta, mielenterveyden avohoito, muut mielenterveyspalvelut, päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut ja päihdehuollon kuntoutus, laitospalvelut ja tukiasumistoiminta. Päihdepalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Mielenterveyspalvelujen tavoitteena on yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistäminen sekä mielen sairauksien ja muiden mielenterveyshäiriöiden ehkäiseminen ja hoito. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Suurin osa päihdepalveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Tampere kuuluu Hämeen päihdehuollon kuntayhtymään ja hankkii palveluja Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on kilpailutettu ja puitesopimus tehtiin tuetusta asumisesta 15 palvelun tuottajan kanssa, palveluasumisesta 11 palvelun tuottajan kanssa ja 10 tehostetun palveluasumisen palvelun tuottajan kanssa. Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelut auditoitiin vuonna Auditoinnin tuloksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat antoivat lukuisia kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta on neuvoteltu oman tuotannon, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden palveluntuottajien kanssa. Mielenterveyden avohoidon hoitoketjujen kehittämistä jatketaan niin, että kuntoutuminen sairaalasta ja asumispalveluista kotiin saadaan toimivaksi. Mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi perustettiin koordinointiryhmä, jossa oli edustettuna Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, A klinikka, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry ja kokemusasiantuntija. Koordinointiryhmä raportoi työnsä tuloksista kevään 2011 aikana. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatkettiin vuonna Pitkäaikaisasunnottomia oli vuonna , kun vuonna 2008 heitä oli 214. Asunnottomuus väheni vuodesta 2009 vuoteen ,1 prosenttia ja myöskin pitkäaikaisasunnottomuus väheni 20 prosenttia. Myös kansalliseen sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan (KASTE) liittyvä Välittäjä 2009 kehittämishanketta jatkettiin. Hankkeessa luodaan perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan toimintamalli päihde ja mielenterveysasiakkaan kohtaamiseen ja jatkohoidon tarpeen arviointiin terveysasemilla. Hankkeessa luodaan myös malli videoavusteisen päihde ja mielenterveysasiakkaiden kotikuntoutukselle. Palvelutilauksen toteutuminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta Mielenterveyden avohoito Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumisentoiminta Katkaisu ja selviämisasema Oma tuotanto yhteensä Mielenterveyspalvelut Päihdehuollon asumispalvelut Päihdehuollon kuntoutus Tuetun asumisen palvelut Avustukset Hankkeet Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

9 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Päihde ja mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuuden toimintatuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä palvelujen käytön ja asiakkaiden alhaisen maksukyvyn vuoksi. Palvelukokonaisuuden toimintakulut toteutuivat 0,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Oman tuotannon tilaus toteutui noin 0,7 milj. euroa sopimusta pienempänä lähinnä psykiatrien vajauksen vuoksi. Ostopalvelujen kulut toteutuivat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä muun muassa huumekuntoutuksen ostojen vähentämisen vuoksi. Palvelukokonaisuuden menoihin on budjetoitu Välittäjä hankkeeseen ja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan tarvittavat kaupungin omarahoitusosuudet (netto). Hankkeiden toteumat näkyvät ylityksinä palvelukokonaisuuden tuotoissa ja kuluissa. Päihde ja mielenterveyspalveut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

10 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelukokonaisuuteen kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturvan palvelut, maahanmuuttajapalvelut, pakolaisten kotouttava toiminta ja työllisyydenhoidon palvelut. Sosiaalisen tuen palveluiden tarkoituksena on edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Erityisenä painopisteenä ovat heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden toimintakyvyn ja elämänhallinnan edistäminen. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toimeentulotukea kesäkuukausiksi hakeville opiskelijoille tarjottiin edellisen vuoden mallin mukaisesti mahdollisuutta tehdä töitä kaupungin organisaatiossa toimeentulotuen nostamisen sijaan korkeintaan kahden kuukauden ajaksi. Määrärahaa kasvatettiin siten, että työmahdollisuus pystyttiin tarjoamaan 200 opiskelijalle. Työllisyydenhoidon palveluyksiköltä tilataan kuntouttavaa työtoimintaa sekä työllisyyspoliittista projektitoimintaa ja vajaatyökykyisten työllistämistoimintaa. Osana Kaste ohjelmaa haettiin valtionavustusta vuosille Väli Suomen S.O.S. Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin hankkeelle. Hankkeeseen osallistutaan mikäli valtionavustus myönnetään. Tampereen osahankkeessa tavoitteena on kaupungin järjestämän asiakaslähtöisen kuntouttavan aikuissosiaalityön kehittäminen. Tampereen S.O.S. osahankkeessa pääpaino on erityisesti aktivoivan ja kuntouttavan sosiaalityön sekä palveluprosessien ja yhteistyörakenteiden kehittämisessä. Palvelutilauksen toteutuminen Sosiaalisen tuen palvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Aikuissosiaalityö Toimeentuloturvan palvelut Maahanmuuttajapalvelut Talous ja velkaneuvonnan palvelut Työllisyydenhoidonpalvelut Teknisen yksikön työllistämistoiminta Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vast.otto Muut palvelut Oma tuotanto yhteensä Toimeentuloturvan palvelut Muu tuotanto yhteensä Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous Sosiaalisen tuen palvelujen tuotot jäivät 1,2 milj. euroa budjetoidusta, mikä johtui perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Palvelukokonaisuuden kulut toteutuivat yhteensä 1,5 milj. euroa talousarviota pienempinä. Toimeentuloturvan säästöt johtuivat perustoimeentulotuen arvioitua pienemmästä kasvusta. Toimeentulotuen menojen kasvun hidastumisen vuoksi kesäkuussa tehty lisätalousarvio oli sekä tulojen että menojen osalta ylimitoitettu. Toimeentuloturvan nettosäästö on noin 0,9 milj. euroa. Oman tuotannon tilaus ylittyi 0,6 milj. eurolla, mikä johtuu lähinnä toimeentuloturvan asiakasmäärän kasvusta. Sosiaalisen tuen palvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

11 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Vammaispalvelut Palvelukokonaisuuteen kuuluvat vammaisten palvelut ja tukitoimet, vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta, kehitysvammahuollon avopalvelut, kehitysvammahuollon laitospalvelut ja avustukset. Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä selviytymistä, edistetään yhdenvertaisuutta ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja osallistumisen esteitä. Vammaispalveluissa painopiste on avohoidon kehittämisessä ja vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän tukemisessa. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön tasa arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kuntalaisten kanssa. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Vammaispalvelujen piirissä oli vuonna 2010 yhteensä noin 6500 asiakasta. Lisäksi kehitysvammaisia henkilöitä on noin 900, joista 116 oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Pääosa vammaisten ja kehitysvammaisten asumis sekä työja päivätoimintapalveluista sekä lyhytaikainen avustajapalvelu hankittiin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Kaupungin omasta tuotannosta hankittiin lähinnä kehitysvammaisten ympärivuorokautista asumispalvelua sekä työ ja päivätoimintapalveluja. Kehitysvammaisten perhehoidosta vastasi kaupungin vammaispalvelutoimisto ja laitoshoidon ja kehitysvammapoliklinikan palvelut hankittiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Kehitysvammahuollossa laadittiin suunnitelma laitoshoidon vähentämiseksi ja osallistuttiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden kuntien kanssa kehitysvammahuollon alueellisen suunnitelman laatimiseen Pirkanmaalla. Laitoshoidosta muuttavien kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu ja siihen liittyvä tukiasuminen kilpailutettiin. Palveluntuottajaksi valittiin Attendo MedOne Hoiva Oy. Vaikeavammaisten kuljetusten välitys ja yhdistelypalvelu on hankittu Tampereen Logistiikalta alkaen. Kuljetuspalvelujen seurantaa varten jatkettiin edelleen seutukunnallisen Kuljetustenohjauskeskuksen ohjaus ja seurantaryhmän toimintaa, tavoitteena palvelunkäyttäjän näkökulman huomioon ottaminen ja palvelun laadun arviointi. Osallistuttiin pääkaupunkiseudun kuntien kanssa palvelusetelin käyttöönottoa koskevaan Sitran projektiin henkilökohtaisen avun järjestämisessä. Henkilökohtaisen avun piirissä olevat työnantajat ja työntekijät solmivat työehtosopimuksen, joka tuli voimaan Viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkipalvelut siirtyivät Kansaneläkelaitoksen vastuulle. Kaupunki järjesti edelleen viittomakielen opetukseen liittyvät sekä muut puhe ja kuulovammaisten henkilöiden palvelut. Erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevien lasten yksikkö (ERHO) käynnistyi elokuussa osana lasten ja nuoren palvelujen prosessia. Lisäksi avustuksilla tuettiin yhteisöjä, jotka tuottivat kehitysvammaisten päivätoimintaa sekä kerho ja leiritoimintaa sekä ohjaus ja neuvontapalveluja. Palvelutilauksen toteutuminen Vammaispalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Asumispalvelut Työ ja päivätoiminta Oma tuotanto yhteensä Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta Kehitysvammahuollon avopalvelut Kehitysvammahuollon laitospalvelut Avustukset Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

12 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Vammaispalvelujen toimintakulut toteutuivat 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtui kehitysvammaisten laitospalvelujen käytöstä, asunnon välineiden hankinnasta sekä kuljetus ja tulkkipalveluista. Vaikeavammaisten hissi ja nostolaiteinvestoinnit toteutuivat suunniteltua laajempina. Vammaispalvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

13 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategian raportointi 1 12/2010 Strateginen päämäärä: Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Valtuustokauden tavoite Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Palvelustrategian tavoitteet Terveystarkastukset kohdistuvat myös työelämän ulkopuolella oleviin Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Terveystarkastusten peittävyys ikäluokassa (%) Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat (%) Toimenpiteet tammi joulukuu tarkastettu: Asiakkaita Väestö Osuus väestöstä Ikä Nainen % 40 Mies % Nainen % Yht % 50 Mies % Nainen % Yht % 70 Mies % Nainen % Yht % 80 Mies % Nainen % Yht % Kaikki yhteensä % Työttömien osuus tarkastetuista 19 % Hyvinvointikertomus valmistuu Hyvinvointikertomuksen valmistelun tilanne Vuosittain ilmestyvän Hyvinvoinnin tila barometrin indikaattorit ja mittarit valittu, raportin laatiminen aloitettu. Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on otettu käyttöön palveluissa Terveyden edistämisen ohjausryhmän ydinprosessille vastuuttamat toimenpiteet ovat käynnissä a) yhteisöllisyyden ja b) liikunnan edistämisen sekä c) päihteiden väärinkäytön ehkäisyn osalta Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Käynnissä olevien toimenpiteiden toteuttamisen tilanne Ehkäisevän päihde ja mielenterveystyön toimijoiden kesken on sovittu yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi kansallisen sosiaali ja terveysalan kehittämisohjelman (KASTE) Välittäjä 2009 hankkeessa on viety päihde ja mielenterveysosaamista terveysasemille ja toteutettu paikalliseen alkoholinmyyntiin ja anniskeluun liittyvän ennaltaehkäisyhankeen ostokokeita ja ravintola arviointeja. Ennaltaehkäisevien palvelujen palvelukokonaisuus on muodostettu ydinprosessiin vuodesta 2011 alkaen. "Terveyttä edistävä urheiluseura koulutus järjestettiin Terve! Hyvinvointi ja terveysfoorumi järjestettiin Hervannan keskustassa ja Tesomalla Tapahtumat saivat hyvää näkyvyyttä, ja kokemukset niistä olivat positiivisia. Jatkossa tapahtumia järjestetään myös muilla kaupunginosaalueilla. Savuton Tampere Ohjelman toteutta Ohjelman suunnittelu ja yhteistyö 1

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi AVAUKSIA AVAUKSIA Kristian Wahlbeck, Marko Ekqvist, Virpi Jäntti, Outi Mantere, Veijo Nevalainen, Samuli Saarni, Eija Stengård, Timo Tuori, Erja Wiili-Peltola Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakertomus 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikatsaus 2014 Toimintatilastot 2014 Henkilöstökertomus 2014 Asiakaspalauteyhteenveto

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS Terveyspalvelut 2 SISÄLLYS TERVEYSPALVELUIDEN OSASTON KEHITYSKATSAUS JA KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA...3 VÄESTÖN TERVEYDENTILA...8 TERVESPALVELUIDEN MÄÄRÄ

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013

Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013 13Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15...4 Elinvoima ja kilpailukyky

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013

Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013 13Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15...4 Elinvoima ja kilpailukyky Kortit 16

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot