TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010"

Transkriptio

1 LIITE TETOLA TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

2 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessi vastaa seuraavien palvelukokonaisuuksien mukaisten palvelujen järjestämisestä tamperelaisille: perusterveydenhuollon avopalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, päihde ja mielenterveyspalvelut, sosiaalisen tuen palvelut ja vammaispalvelut. Lisäksi tilaajaryhmä vastaa ympäristöterveyden palveluista. Toiminnan tavoitteena on kaupunkilaisten mahdollisimman hyvä terveys ja toimintakyky. Ydinprosessi luo edellytyksiä sekä tukee ja aktivoi kuntalaisia mahdollisimman hyvän terveydentilan, toimintakyvyn ja elämänhallinnan saavuttamiseksi. Ydinprosessin järjestämät palvelut kohdistuvat pääosin työikäiseen väestöön. Toiminnan tasot ulottuvat yksilöstä yhteisöön ja ympäristöön. Päätoimintalinjoja ovat ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä hyvä hoito, kuntoutus ja sosiaalinen tuki. Toimintaympäristön muutokset Toimintavuotta leimasi tiukka talous. Väestömäärän kasvun ja väestön ikääntymisen tuovaan palvelutarpeen kasvuun ei kaikilta osin pystytty vastaamaan, etenkin avopalvelujen osalta palvelujen saatavuudessa oli aikaisempaa suurempia ongelmia. Hoitotakuu toteutui hyvin suun terveydenhuollossa. Omassa erikoissairaanhoidossa oli keväällä ongelmia tietyillä erikoisaloilla (esimerkiksi ortopedia, urologia) hoitotakuun toteutumisessa johtuen lääkärivajauksesta. Sairaanhoitopiiri purki hoitotakuujonoja syksyllä ja arvioi, että alkuvuodesta 2011 päästään tilanteeseen, jossa kenenkään ei tarvitse jonottaa tarpeellista hoitoa yli 6 kuukautta. Alkuvuodesta H1N1 influenssaepidemiarokotukset aiheuttivat ylimääräisen kuormituksen avoterveydenhuollolle. Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on saatava ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä (sosiaalitakuu). Tampere oli Länsi ja Sisä Suomen aluehallintoviraston erityistarkkailussa toimeentulotuen käsittelyaikojen osalta vuoden 2010 aikana. Lain edellyttämiin käsittelyaikoihin päästiin kesän aikana ja ne pystyttiin säilyttämään koko loppuvuoden ajan. Samalla, kun alkoholin kulutus on kasvanut ovat myös siitä aiheutuvat ongelmat lisääntyneet. Alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyrkytys on työikäisten yleisin kuolinsyy sekä miehillä että naisilla. Alkoholi ohitti kuolinsyynä sepelvaltimotaudin jo vuonna Mielenterveysongelmien määrä on lisääntynyt ja esimerkiksi psykoosien esiintyvyys on Tampereella ohittanut koko maan tason. Terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja tilataan lähes 30:ltä oman palvelutuotannon ulkopuoliselta sopimuskumppanilta sekä useilta yksityisiltä hammashoidon palveluntuottajilta. Lukumääräisesti suurin osa ydinprosessin sopimuskumppaneista oli kolmannen sektorin toimijoita. Suurin oman tuotannon ulkopuolinen sopimuskumppani oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Vuonna 2010 käynnistettiin yhteistyössä seudun kuntien ja THL:n kanssa auditointi syöpätautien ja sisätautien toiminasta ja taloudesta, auditoinnit valmistuvat keväällä Vuosi 2010 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin perusterveydenhuollon päivystys toimi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamana Ensiapu Acutassa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti loppuvuodesta käynnistettiin perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnan ja talouden arviointi, joka valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vammaispalvelulain mukaisten puhe ja kuulovammaisten tulkkipalvelujen järjestäminen siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle alkaen. Kansaneläkelaitokselle siirtyi ainoastaan tulkkipalvelujen järjestäminen, kunnille jäi edelleenkin vastuu muista puhe ja kuulovammaisten palveluista ja muun muassa viittomakielen opetuksen järjestämisestä. Tampereen kaupunki osallistui valtakunnallisiin sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KASTE ohjelma) useisiin hankkeisiin. Tähän kuuluva päihde ja mielenterveyspalvelujen kehittämishanke Välittäjä 2009 jatkui. Vuonna 2010 käynnistyi vastaanottotoiminnassa perusterveydenhuollon kehittämishanke eli POTKU (potilas kuljettajan paikalle). Lisäksi käynnistettiin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (PAAVO) liittyvät hankkeet. Yhdessä VTT:n kanssa toteutettiin Multipro hanke, jossa verrattiin kaupungin oman lääkäriaseman (Lielahti) ja yksityisen palveluntuottajan lääkäriaseman (Omapihlaja) toimintaa ja taloutta. Palvelusopimusten sisältöä kehitettiin etenkin laatutavoitteiden osalta. Tampere osallistui valtakunnalliseen perusterveydenhuollon tuotteistushankkeeseen (PETTU hanke), joka päättyi vuoden lopussa. TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

3 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin talous Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Alkuperäinen TA 2010 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Kulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Olennaiset poikkeamat talousarvioon Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Ydinprosessin toimintakulut toteutuivat 6,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Suurimmat menojen ylitykset olivat erikoissairaanhoidon palveluissa. Terveys ja toimintakyky (bruttobudjetoitu) Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Investoinnit (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Ero Alkup. TA 2010 KV:n muutokset Muut muutokset TP 2009 AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät nosto ja siirtolaitteet Koneet ja kalusto Sairaala, terveydenhuolto yms. laitt Muut laitteet ja kalusteet INVESTOINNIT YHTEENSÄ TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

4 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelujen palvelukokonaisuus sisältää alueellisen vastaanottotoiminnan, terveystarkastusten, päivystyksen, toimenpide ja konsultaatiotoiminnan, tartuntatautien valvonnan, erityistyöntekijöiden palvelujen, aikuisväestön suun terveydenhuollon, avokuntoutuksen, jalkojenhoitopalvelujen, sairaankuljetuksen, ja eläinlääkinnän tuoteryhmät. Perusterveydenhuollon avopalvelujen tavoitteena on edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä, tunnistaa sairastumisriskissä olevat henkilöt mahdollisimman varhain ja vastata osaltaan sairastuneiden hyvästä hoidosta ja kuntoutuksesta. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Valtuuston linjauksen mukaisesti toiminnan painopisteenä oli ennaltaehkäisyn tehostaminen ja hoitotakuun toteuttaminen. Suurin osa palveluista hankittiin kaupungin omilta tuotantoyksiköiltä. Ostopalveluina hankittiin hammaslääkäripalveluja, sairaankuljetus Tampereen Aluepelastuslaitokselta, lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, eläinlääkintä sekä omalääkärityövoimaa ja lääkärisijaisia. Alueelliseen vastaanottotoimintaan kuuluvia omalääkäripalveluja ostettiin Pihlajalinna Oy:ltä ja Attendo MedOne Oy:ltä. Pihlajalinnan kanssa tehty sopimus päättyy ja palvelut kilpailutettiin syksyllä 2010, Pihlajalinna jatkaa palvelujen tuottajana. Perusterveydenhuollon päivystys toimii TAYS:n yhteydessä Ensiapu Acutassa, vuosi 2010 oli ensimmäinen täysi vuosi. Kuntamaisema Oy aloitti päivystyksen toiminnan ja talouden arvioinnin joulukuussa, työ valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vastaanottotoiminnassa oli oman tuotannon osalta ongelmia palveluiden saatavuudessa. Lääkärikäyntien määrä väheni ja vain noin 50 prosentissa ei kiireelliselle vastaanotolle pääsi 10 työpäivän sisällä. Keskimääräinen jonotusaika oli 11 päivää. Vastaanottotoiminnan kehittämiseksi käynnistyi Kasteohjelmaan kuuluva PETTU hanke. Painopisteenä on yksilöllisten, moniammatillisten hoitosuunnitelmien laatiminen pitkäaikaissairauksia sairastaville sekä omahoitovalmiuksen ja elämäntapaneuvonnan parantaminen. Suun terveydenhuollossa pysyttiin edelleen hoitotakuussa. Ikäluokittaisissa terveystarkastuksissa pyrittiin kohdentamaan palvelua työelämästä poissa oleville. Tarkastuksiin osallistuneista 19 prosenttia oli työelämän ulkopuolella. Pienille eläimille tarkoitetut eläinlääkäripalvelut hankittiin Verkavet Oy:ltä. Palvelut tuotti Tuhatjalka Oy, jonka vastaanotto oli Hatanpään valtatie 3:ssa. Suuret eläimet, joiden hoito vaati sairaskäynnin, hoidettiin Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon seutukunnan Pirtevan toimesta. Arkipäivisin Tampereen suuria eläimiä hoidettiin pääasiassa Kurusta käsin. Eläinlääkintähuoltoon liittyvät viranomaistehtävät hoidettiin kaupungineläinlääkärin ja valvovan eläinlääkärin toimesta. Kunta saa valtiolta korvauksen mainittujen valvontatehtävien suorittamisesta. Vuonna 2010 päättyi FCG Efekon koordinoima perusterveydenhuollon tuotteistamishanke (PETTU). Tuotteistusta ei saatu valmiiksi ja FCG on käynnistämässä jatkohanketta. TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

5 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelutilauksen toteutuminen Perusterveydenhuollon avopalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Alueellinen vastaanottotoiminta Terveystarkastukset Terveyspalvelujen neuvonta Toimenpide ja konsultaatiotoiminta Tartuntatautien valvonta Erityistyöntekijöiden palvelut Aikuisväestön suun terveydenhuolto Avokuntoutus Jalkojenhoitopalvelut Oma tuotanto yhteensä Päivystys (Acuta) Omalääkäripalvelut Laboratorioliikelaitoksen hyvitys Sairaankuljetus (aluepelastuslaitos) Suun terveydenhuollon ostopalvelut Lääkinnällinen kuntoutus Terveyspalvelut (muut terveyskeskukset) Avustukset Eläinlääkintä Muut palvelut Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous Perusterveydenhuollon avopalvelujen palvelukokonaisuuden tuottojen kertymä oli 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi. Edellisen tilinpäätöksen toteuma oli kuluneen vuoden talousarviota suurempi ja lisäksi vuoden alusta voimaan tulleet indeksitarkistukset ovat nostaneet maksutulokertymää. Tuottojen kasvu johtui erityisesti hammashuollon palvelujen kasvusta. Palvelukokonaisuuden toimintakulut ylittivät talousarvion yhteensä 3,2 milj. eurolla. Oman tuotannon tilaus toteutui noin 0,7 milj. euroa sopimusta suurempana, mikä johtui lähinnä suun terveydenhuollon tilauksen toteumasta. Ostopalvelujen kulut ylittivät talousarvion 2,0 milj. eurolla, josta 1,2 milj. euroa johtui Acutan alijäämän kattamisesta. Suun terveydenhuollon ostopalvelut toteutuivat 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Lääkinnällisen kuntoutuksen kulut ylittyivät lähinnä apuvälineiden hinnannoususta ja lasten terapiahoitojen lisääntyneestä tarpeesta johtuen. Myös sairaankuljetuksen kustannukset ylittivät budjetoidun ja tamperelaisten potilaiden kiireellisiä käyntejä muissa terveyskeskuksissa oli arvioitua enemmän. Lisäksi luottotappiota kirjattiin 0,4 milj. euroa, mitä ei oltu budjetoitu. Palvelukokonaisuuden kuluja pienensivät Laboratorioliikelaitoksen 0,9 milj. euron hyvitykset. Perusterveydenhuollon avopalvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

6 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat konservatiiviset, operatiiviset ja vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. Pääosin konservatiiviset ja operatiiviset palvelut tuotetaan kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa ja vaativan erikoissairaanhoidon palvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Muita palvelujen tuottajia ovat esimerkiksi Tammenlehväsäätiö, Pirkanmaan hoitokoti ja AttendoMedone Oy. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita perustason erikoissairaanhoidon asiantuntijapalveluita ja tarjota äkillisesti sairastuneille, erityisosaamista vaativille potilaille tarvittavat tutkimukset ja hoidot, joissa kansanterveydellisesti yleisten ja merkittävien sairauksien hoito korostuu. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Erikoissairaanhoidon palvelut ostettiin entiseen tapaa pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja omalta erikoissairaanhoidon tuotannolta. Sairaanhoitopiirissä Ensiapu Acuta tuotti erikoissairaanhoidon äkillisen vastaanottotoiminnan. Oman erikoissairaanhoidon tuotantokapasiteetti oli edelleen normaalitasoa suppeampi Hatanpään peruskorjauksen takia. Keskusäitiysneuvolapalvelut toteutettiin osana omaa erikoissairaanhoitoa. Sairaanhoitopiirissä purettiin hoitotakuujonoja syksyllä ja tilanne parani, sairaanhoitopiiri arvioi pääsevänsä hoitotakuussa hyvään tilanteeseen alkuvuodesta Omassa tuotannossa hoitotakuun toteuttamisessa, etenkin urologiassa ja ortopediassa, oli ongelmia keväällä, mutta tilanne saatiin korjattua. Leikkaushoito toteutui selvästi alle enimmäisaikojen. Pisimmät polikliiniset jonot olivat lähes 6 kuukautta, mutta avohoidossakin hoitotakuu toteutui yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Palvelutilauksen toteutuminen Erikoissairaanhoidon palvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Poliklinikkatoiminta Kirurgiset toimenpiteet Kirurginen vuodenosastotoiminta Muu vuodenosastotoiminta Siirtoviivemaksujen kohdistukset U3 osaston tukipalvelut Oma tuotanto yhteensä Erikoissairaanhoidon ostot, kohdentamaton Vaativa erikoissairaanhoito (PSHP) Siirtoviivemaksujen kohdistukset Tekonivelkuntoutus Reumasairauksien hoitopalvelut Saattohoito Avustukset Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

7 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittivät talousarvion 4,8 milj. eurolla. Ylitys johtui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta sekä kuntouttavan toiminnan ostoista siirtoviivepotilaiden sijoittamiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menojen kasvu oli vuonna ,3 milj. euroa eli 5,1 prosenttia. Sairaanhoitopiirin tuotanto ylitti tilauksen erityisesti hoitotakuujonojen purkamisessa viranomaisohjeistuksen mukaan. Erikoissairaanhoidon palvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

8 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Päihde ja mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuuteen kuuluvat mielenterveyden päiväsairaalatoiminta, mielenterveyden avohoito, muut mielenterveyspalvelut, päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut ja päihdehuollon kuntoutus, laitospalvelut ja tukiasumistoiminta. Päihdepalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Mielenterveyspalvelujen tavoitteena on yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistäminen sekä mielen sairauksien ja muiden mielenterveyshäiriöiden ehkäiseminen ja hoito. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Suurin osa päihdepalveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Tampere kuuluu Hämeen päihdehuollon kuntayhtymään ja hankkii palveluja Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on kilpailutettu ja puitesopimus tehtiin tuetusta asumisesta 15 palvelun tuottajan kanssa, palveluasumisesta 11 palvelun tuottajan kanssa ja 10 tehostetun palveluasumisen palvelun tuottajan kanssa. Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelut auditoitiin vuonna Auditoinnin tuloksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat antoivat lukuisia kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta on neuvoteltu oman tuotannon, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden palveluntuottajien kanssa. Mielenterveyden avohoidon hoitoketjujen kehittämistä jatketaan niin, että kuntoutuminen sairaalasta ja asumispalveluista kotiin saadaan toimivaksi. Mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi perustettiin koordinointiryhmä, jossa oli edustettuna Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, A klinikka, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry ja kokemusasiantuntija. Koordinointiryhmä raportoi työnsä tuloksista kevään 2011 aikana. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatkettiin vuonna Pitkäaikaisasunnottomia oli vuonna , kun vuonna 2008 heitä oli 214. Asunnottomuus väheni vuodesta 2009 vuoteen ,1 prosenttia ja myöskin pitkäaikaisasunnottomuus väheni 20 prosenttia. Myös kansalliseen sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan (KASTE) liittyvä Välittäjä 2009 kehittämishanketta jatkettiin. Hankkeessa luodaan perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan toimintamalli päihde ja mielenterveysasiakkaan kohtaamiseen ja jatkohoidon tarpeen arviointiin terveysasemilla. Hankkeessa luodaan myös malli videoavusteisen päihde ja mielenterveysasiakkaiden kotikuntoutukselle. Palvelutilauksen toteutuminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta Mielenterveyden avohoito Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumisentoiminta Katkaisu ja selviämisasema Oma tuotanto yhteensä Mielenterveyspalvelut Päihdehuollon asumispalvelut Päihdehuollon kuntoutus Tuetun asumisen palvelut Avustukset Hankkeet Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

9 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Päihde ja mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuuden toimintatuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä palvelujen käytön ja asiakkaiden alhaisen maksukyvyn vuoksi. Palvelukokonaisuuden toimintakulut toteutuivat 0,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Oman tuotannon tilaus toteutui noin 0,7 milj. euroa sopimusta pienempänä lähinnä psykiatrien vajauksen vuoksi. Ostopalvelujen kulut toteutuivat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä muun muassa huumekuntoutuksen ostojen vähentämisen vuoksi. Palvelukokonaisuuden menoihin on budjetoitu Välittäjä hankkeeseen ja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan tarvittavat kaupungin omarahoitusosuudet (netto). Hankkeiden toteumat näkyvät ylityksinä palvelukokonaisuuden tuotoissa ja kuluissa. Päihde ja mielenterveyspalveut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

10 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelukokonaisuuteen kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturvan palvelut, maahanmuuttajapalvelut, pakolaisten kotouttava toiminta ja työllisyydenhoidon palvelut. Sosiaalisen tuen palveluiden tarkoituksena on edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Erityisenä painopisteenä ovat heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden toimintakyvyn ja elämänhallinnan edistäminen. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toimeentulotukea kesäkuukausiksi hakeville opiskelijoille tarjottiin edellisen vuoden mallin mukaisesti mahdollisuutta tehdä töitä kaupungin organisaatiossa toimeentulotuen nostamisen sijaan korkeintaan kahden kuukauden ajaksi. Määrärahaa kasvatettiin siten, että työmahdollisuus pystyttiin tarjoamaan 200 opiskelijalle. Työllisyydenhoidon palveluyksiköltä tilataan kuntouttavaa työtoimintaa sekä työllisyyspoliittista projektitoimintaa ja vajaatyökykyisten työllistämistoimintaa. Osana Kaste ohjelmaa haettiin valtionavustusta vuosille Väli Suomen S.O.S. Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin hankkeelle. Hankkeeseen osallistutaan mikäli valtionavustus myönnetään. Tampereen osahankkeessa tavoitteena on kaupungin järjestämän asiakaslähtöisen kuntouttavan aikuissosiaalityön kehittäminen. Tampereen S.O.S. osahankkeessa pääpaino on erityisesti aktivoivan ja kuntouttavan sosiaalityön sekä palveluprosessien ja yhteistyörakenteiden kehittämisessä. Palvelutilauksen toteutuminen Sosiaalisen tuen palvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Aikuissosiaalityö Toimeentuloturvan palvelut Maahanmuuttajapalvelut Talous ja velkaneuvonnan palvelut Työllisyydenhoidonpalvelut Teknisen yksikön työllistämistoiminta Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vast.otto Muut palvelut Oma tuotanto yhteensä Toimeentuloturvan palvelut Muu tuotanto yhteensä Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous Sosiaalisen tuen palvelujen tuotot jäivät 1,2 milj. euroa budjetoidusta, mikä johtui perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Palvelukokonaisuuden kulut toteutuivat yhteensä 1,5 milj. euroa talousarviota pienempinä. Toimeentuloturvan säästöt johtuivat perustoimeentulotuen arvioitua pienemmästä kasvusta. Toimeentulotuen menojen kasvun hidastumisen vuoksi kesäkuussa tehty lisätalousarvio oli sekä tulojen että menojen osalta ylimitoitettu. Toimeentuloturvan nettosäästö on noin 0,9 milj. euroa. Oman tuotannon tilaus ylittyi 0,6 milj. eurolla, mikä johtuu lähinnä toimeentuloturvan asiakasmäärän kasvusta. Sosiaalisen tuen palvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

11 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Vammaispalvelut Palvelukokonaisuuteen kuuluvat vammaisten palvelut ja tukitoimet, vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta, kehitysvammahuollon avopalvelut, kehitysvammahuollon laitospalvelut ja avustukset. Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä selviytymistä, edistetään yhdenvertaisuutta ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja osallistumisen esteitä. Vammaispalveluissa painopiste on avohoidon kehittämisessä ja vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän tukemisessa. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön tasa arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kuntalaisten kanssa. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Vammaispalvelujen piirissä oli vuonna 2010 yhteensä noin 6500 asiakasta. Lisäksi kehitysvammaisia henkilöitä on noin 900, joista 116 oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Pääosa vammaisten ja kehitysvammaisten asumis sekä työja päivätoimintapalveluista sekä lyhytaikainen avustajapalvelu hankittiin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Kaupungin omasta tuotannosta hankittiin lähinnä kehitysvammaisten ympärivuorokautista asumispalvelua sekä työ ja päivätoimintapalveluja. Kehitysvammaisten perhehoidosta vastasi kaupungin vammaispalvelutoimisto ja laitoshoidon ja kehitysvammapoliklinikan palvelut hankittiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Kehitysvammahuollossa laadittiin suunnitelma laitoshoidon vähentämiseksi ja osallistuttiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden kuntien kanssa kehitysvammahuollon alueellisen suunnitelman laatimiseen Pirkanmaalla. Laitoshoidosta muuttavien kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu ja siihen liittyvä tukiasuminen kilpailutettiin. Palveluntuottajaksi valittiin Attendo MedOne Hoiva Oy. Vaikeavammaisten kuljetusten välitys ja yhdistelypalvelu on hankittu Tampereen Logistiikalta alkaen. Kuljetuspalvelujen seurantaa varten jatkettiin edelleen seutukunnallisen Kuljetustenohjauskeskuksen ohjaus ja seurantaryhmän toimintaa, tavoitteena palvelunkäyttäjän näkökulman huomioon ottaminen ja palvelun laadun arviointi. Osallistuttiin pääkaupunkiseudun kuntien kanssa palvelusetelin käyttöönottoa koskevaan Sitran projektiin henkilökohtaisen avun järjestämisessä. Henkilökohtaisen avun piirissä olevat työnantajat ja työntekijät solmivat työehtosopimuksen, joka tuli voimaan Viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkipalvelut siirtyivät Kansaneläkelaitoksen vastuulle. Kaupunki järjesti edelleen viittomakielen opetukseen liittyvät sekä muut puhe ja kuulovammaisten henkilöiden palvelut. Erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevien lasten yksikkö (ERHO) käynnistyi elokuussa osana lasten ja nuoren palvelujen prosessia. Lisäksi avustuksilla tuettiin yhteisöjä, jotka tuottivat kehitysvammaisten päivätoimintaa sekä kerho ja leiritoimintaa sekä ohjaus ja neuvontapalveluja. Palvelutilauksen toteutuminen Vammaispalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Asumispalvelut Työ ja päivätoiminta Oma tuotanto yhteensä Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta Kehitysvammahuollon avopalvelut Kehitysvammahuollon laitospalvelut Avustukset Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

12 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Vammaispalvelujen toimintakulut toteutuivat 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtui kehitysvammaisten laitospalvelujen käytöstä, asunnon välineiden hankinnasta sekä kuljetus ja tulkkipalveluista. Vaikeavammaisten hissi ja nostolaiteinvestoinnit toteutuivat suunniteltua laajempina. Vammaispalvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

13 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategian raportointi 1 12/2010 Strateginen päämäärä: Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Valtuustokauden tavoite Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Palvelustrategian tavoitteet Terveystarkastukset kohdistuvat myös työelämän ulkopuolella oleviin Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Terveystarkastusten peittävyys ikäluokassa (%) Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat (%) Toimenpiteet tammi joulukuu tarkastettu: Asiakkaita Väestö Osuus väestöstä Ikä Nainen % 40 Mies % Nainen % Yht % 50 Mies % Nainen % Yht % 70 Mies % Nainen % Yht % 80 Mies % Nainen % Yht % Kaikki yhteensä % Työttömien osuus tarkastetuista 19 % Hyvinvointikertomus valmistuu Hyvinvointikertomuksen valmistelun tilanne Vuosittain ilmestyvän Hyvinvoinnin tila barometrin indikaattorit ja mittarit valittu, raportin laatiminen aloitettu. Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on otettu käyttöön palveluissa Terveyden edistämisen ohjausryhmän ydinprosessille vastuuttamat toimenpiteet ovat käynnissä a) yhteisöllisyyden ja b) liikunnan edistämisen sekä c) päihteiden väärinkäytön ehkäisyn osalta Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Käynnissä olevien toimenpiteiden toteuttamisen tilanne Ehkäisevän päihde ja mielenterveystyön toimijoiden kesken on sovittu yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi kansallisen sosiaali ja terveysalan kehittämisohjelman (KASTE) Välittäjä 2009 hankkeessa on viety päihde ja mielenterveysosaamista terveysasemille ja toteutettu paikalliseen alkoholinmyyntiin ja anniskeluun liittyvän ennaltaehkäisyhankeen ostokokeita ja ravintola arviointeja. Ennaltaehkäisevien palvelujen palvelukokonaisuus on muodostettu ydinprosessiin vuodesta 2011 alkaen. "Terveyttä edistävä urheiluseura koulutus järjestettiin Terve! Hyvinvointi ja terveysfoorumi järjestettiin Hervannan keskustassa ja Tesomalla Tapahtumat saivat hyvää näkyvyyttä, ja kokemukset niistä olivat positiivisia. Jatkossa tapahtumia järjestetään myös muilla kaupunginosaalueilla. Savuton Tampere Ohjelman toteutta Ohjelman suunnittelu ja yhteistyö 1

14 Hyvinvointierot ovat kaventuneet ohjelma käynnistyy misen tilanne kaupungin henkilöstöyksikön kanssa käynnistyi, toteutettiin kysely kaupungin henkilöstöryhmille. Toimeentulotuen tarvetta vähennetään ja toimintakykyesteisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä edistetään kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammaisten työllistämispalvelujen avulla. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä Kehitysvammaisten työllistämistoiminnan kautta työpaikan saaneiden määrä Kuntouttavan työtoiminnan palvelussa 362 asiakasta. uusia asiakkaita 213. alle 30 vuotiaita 51 % kaikista asiakkaista. 1 työnantaja, 2 työllistettyä henkilöä Köyhyysselvityksen toteuttamiskelpoiset toimenpiteet ovat käynnissä Köyhyysselvityksen toimenpiteiden toteutustilanne Tehtyjen köyhyysselvitysten pohjalta muokataan konkreettisia toimenpiteitä, joista valitaan kaupungin palveluissa toteuttamiskelpoisimmat. Vuoden 2010 aikana toteutettiin yksi selvityksessä esiin noussut konkreettinen toimenpide eli bussilipun alimman latausmahdollisuuden laskeminen 10 euroon. Muiden toimenpiteiden toteuttaminen alkaa vasta vuoden 2011 puolella. Köyhyyttä ja huono osaisuutta kuvaavia indikaattoreita seurataan jatkossa vuosittain ilmestyvässä Hyvinvoinnin tila raportissa. Ensimmäinen raportti tuodaan valtuuston käsittelyyn toukokuussa Avoin Köyhyysseminaari järjestettiin Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palvelustrategian tavoitteet Hoitotakuu toteutuu mielenterveyspalveluissa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Hoitotakuun toteutuminen lainsäädännön piirissä olevissa palveluissa Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Hoitotakuu on toteutunut perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Keskimääräinen odotusaika Tampereen kaupungin terveysasemien omalääkäreille on vaihdellut vuoden 2010 aikana 9 ja 11 päivän välillä. Vuonna 2010 ei ollut lainkaan yli 6 kuukautta hammaslääkärille jonottaneita aikuispotilaita. Hoidon saatavuus sekä Tampereen omassa erikoissairaanhoidossa että Pshp:n erikoissairaanhoidossa on vuoden aikana merkittävästi parantunut, mutta yksittäisiä ongelma alojen hoitotakuuylityksiä oli edelleen (molemmissa lähetearvioiden 3 vii 2

15 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Päihde ja mielenterveyspalveluita yhdistetään soveltuvin osin Sosiaalitakuun toteutuminen lainsäädännön piirissä olevissa palveluissa Palveluketjujen toimintaa parantavien toimenpiteiden toteuttamistilanne Päihde ja mielenterveyspalvelujen kehittämisen tilanne kon määräajan ylityksiä, Pshp:ssä yksittäisiä leikkausten 6 kk odotusaikojen ylittymisiä ja omassa erikoissairaanhoidossa lähetepotilaiden poliklinikkaaikojen 6 kk ylittymisiä). Vireillä on kuntakohtaisten tietojen ja yhteismitallisten kriteerien tarkennus Tampereen ja Pshp:n yhteistyönä kevättalven 2011 aikana. Jonojen uhka säilyy vuodelle 2011, kun uusi Terveydenhuoltolaki velvoittaa tekemään hoidon tarpeen arvioinnin kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Sosiaalitakuu on toteutunut toukokuusta 2010 alkaen. Kaikki toimeentulotukihakemukset on siitä lähtien käsitelty lain määräämän alle seitsemän arkipäivän kuluessa. Ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakeneiden hakemukset on käsitelty loppuvuodesta 2 3 arkipäivän kuluessa. Akuuttikuntoutuksen palveluketjuja on yhtenäistetty tarkistamalla työnjakoa ja lisäämällä yhteistyötä oman erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon välillä. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta tilaa Hatanpään puistosairaalan geriatrisen osastoryhmän toiminnan ikäihmisten palvelujen lautakunnan sijaan. Samalla Hatanpään kantasairaalan sairaalapalvelut on organisoitu palvelulinjoihin, jotka vastaavat terveyskeskustasoisen vuodeosastokuntoutuksen ja hoidon tarjoamisesta eri asiakasryhmille. Päihdepalvelujen palveluketjujen kuvaaminen on käynnistetty oman tuotannon ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Mielenterveyspalvelujen koordinointiryhmä sai valmiiksi vuoden 2009 mielenterveyspalvelujen auditoinnin seurauksena suunnitelman mielenterveyspalvelujen palveluketjujen uudistamista yhdessä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupungin kriisipsykiatrian poliklinikan ja PSHP:n rajapinta työryhmän palveluja on yhdistetty samaan yksikköön ensiapu Acutan läheisyyteen. Välittäjä 2009 hankkeessa on perusterveydenhuollon vas 3

16 taanottotoimintaan tuotu varhaisvaiheen päihdeosaamista. Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Erityisosaamista lisätään peruspalvelujen yhteyteen Palvelusetelit otetaan käyttöön soveltuvissa palveluissa Terveys ja sosiaaliasemille erityiskysymysten (päihde ja mielenterveystyö, sukupuolitautien hoito ja ennaltaehkäisy) osaamista lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen Palvelusetelien käyttöönoton tilanne eri palveluissa Kansallisen sosiaali ja terveysalan kehittämisohjelman (KAS TE) Välittäjä 2009 hankkeessa on viety päihde ja mielenterveysosaamista terveysasemille. Suunnittelu vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun järjestämisestä palvelusetelillä on käynnistetty yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Palvelusetelin käyttöä tilapäishoidon palveluissa selvitetään terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin ja ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin yhteistyönä. Lisäksi lautakunta teki päätöksen myös palvelusetelin pilotoinnista suun terveydenhuollon parodontologisessa jatkohoidossa ja akuuttihoidon jatkohoidossa. Vuoden 2011 aikana selvitetään palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa. Strateginen päämäärä: Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Palvelustrategian tavoitteet Pitkäaikaisasunnottomien määrä puolittuu vuoteen 2012 vuoden 2009 tasosta Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Marraskuussa 2010 pitkäaikaisasunnottomia oli yhteensä 124 henkilöä, mikä oli 20 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2009, jolloin heitä oli 155. Ohjelmaan liittyvät hankkeet ovat käynnissä Hankkeiden etenemisen tilanne Viimeiset nykyisen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman hankkeet valmistuvat vuoden 2011 alussa Hervantaan Väkipyöränkadulle. Toiminta sisältää avopalvelujen tuotantoalueen asumispäivystys ja tukiasumispalvelut, joita aiemmin tuotettiin Tampereen 4

17 Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Asumispalvelupaikkojen määrä kehitysvammaisille lisääntyy 40 paikalla. Asumispalvelupaikkojen määrä päihde ja mielenterveyskuntoutujille lisääntyy 80 paikalla Erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten yksikön (ERHO) vastaa vaikeimmin vammaisten lasten palvelutarpeisiin. Yksikkö aloittaa lasten ja nuorten palveluissa vuonna Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakkaiden määrä Asiakkaiden määrä päihdeja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Yksikön toiminnan kuvaus Ensisuoja ja Kuntoutumiskodissa. Väkipyöränkadun asumisyksikössä palveluasumisen tuottajat on kilpailutettu. Pirkanmaan Sininauha ry tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista yhteensä 32 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle. AlfaKuntoutus Oy tarjoaa alueella tukiasumista ja kuntoutusta 30 asukkaalle. Saman ohjelman piirissä on aloittanut vuonna 2009 Ässäkodit, jossa Sinivida on palveluntuottajana, Tampereen A killan Härmälän tehostetun tuen yksikkö sekä Silta valmennusyhdistyksen Oma ovi hanke. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen ja tuetun asumisen palvelujen kilpailutus on toteutettu ja palveluntuottaja valittu 27 kehitysvammaisen asumispalvelujen järjestämiseksi. Palvelu käynnistyy Linnainmaalla tammikuussa Jussikodin asumispalvelut 29 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle kilpailutettiin keväällä Palvelut tuottaa Coronaria Oy. Väkipyöränkadun päihde ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut käynnistyvät alkuvuodesta Väkipyöränkadun asumisyksikössä Pirkanmaan Sininauha ry tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista yhteensä 32 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle. AlfaKuntoutus Oy tarjoaa alueella tukiasumista ja kuntoutusta 30 asukkaalle. Yksikön (ERHO) palvelukokonaisuus sisältää erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon, kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen sekä palveluohjauksen ja konsultaation kokonaisuuden. Palvelu on tarkoitettu tamperelaisille 0 18 vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on erityisen vaativaa hoitoa tarvitseva pitkäaikaissairaus tai vamma. Yksikkö tarjoaa palveluohjausta, vertais ja asiantuntijapalveluita erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten perheille sekä muille lasten ja nuorten palvelujen toimijatahoille. Erityiskouluissa olevien erityisoppilaiden kesäajan hoito 5

18 järjestetään yksikön toimesta. Palveluita tarjotaan seudullisesti. Strateginen päämäärä: Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Valtuustokauden tavoite Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevien toimintatapojen avulla Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet Palvelustrategian tavoitteet Alueellisia terveysfoorumeja toteutetaan yhteistyössä Alvarien kanssa Yhteisöjä ja yhdistyksiä tuetaan vuosittaisilla toiminta avustuksilla Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Alueellisten terveysfoorumien toteuttamistilanne Toimintaavustusta saaneiden yhteisöjen määrä Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Ensimmäinen alueellinen hyvinvointi ja terveysfoorumi järjestettiin Hervannassa ja toinen järjestettiin Tesomalla Alvariryhmät osallistuivat aktiivisesti oman alueensa tapahtuman suunnitteluun. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta myönsi toiminta avustusta 47 yhteisölle alkuvuonna 2010 Strateginen päämäärä: Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta Valtuustokauden tavoite Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla Kaupungin toimintamalli on asiakaslähtöinen Palvelustrategian tavoitteet Uusia hankintoja kilpailutetaan soveltuvilla menetelmillä Keskeiset asiakasprosessit on kuvattu Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Kilpailutettujen uusien hankintojen määrä Keskeisten asiakaslähtöisten prosessien kuvaamisen tilanne Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Hatanpään puistosairaalan geriatrisen osastoryhmän vuodeosasto U3:n palvelut kilpailutettiin vuonna Osasto hoitaa etupäässä Ensiapu Acutasta lähetettyjä kotiuttamista tai jatkohoitoa odottavia potilaita. Väkipyöränkadun päihde ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön palvelut kilpailutettiin. Selvitys kehitysvammaisten tilapäishoidon palvelujen hankinnasta joko kilpailuttamalla tai palveluseteleillä käynnistyi. Päihdepalvelujen palveluketjujen kuvaaminen on käynnistetty oman tuotannon ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Keskeisimpien asiakasprosessien kuvaukset on tehty perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnasta ja vammaispalveluista. 6

19 Perusterveydenhuollon avopalvelut PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Hoitotakuu toteutuu Terveyskeskukseen saa Terveyspalvelujen (Kaupunkistrategian yhteyden arkipäivisin neuvonnan vuositavoite) virka aikana välittömästi. keskimääräinen Alueellinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuollon palvelut odotusaika Kiireettömän hoidon Hoidon tarpeen arviointiin pääsee arvioinnin perusterveydenhuollossa toteutuminen kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Toteuma 1 4/2010 Toteuma 5 Toteuma 9 12/2010 8/2010 0:01:45 2:15:00 Toteutuu Toteutuu Toteutuu Alueellinen vastaanottotoiminta Omalääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu Asiakkaan saaman hoidon laatu paranee Yli 6 kk hammaslääkärille jonottavia ei ole Lääkäritoiminnan osalta 40 %, koko toiminnan osalta 45 %. Jono ei kiireellisille vastaanotoille 90 %:ssa korkeintaan 10 työpäivää. ICPC koodit käytössä 90 %:sesti Yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden määrä Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika eikiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. ICPC koodiston käytön toteutuma terveysasemittain 00 Ei yli 6kk jonottaneita (* (* (* 54,98 %. Keskimääräin en aika vastaanotolle pääsyyn 10,44 vrk 53,44 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 11,26 vrk. (* (* (* 47,11 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 10,93 vrk.

20 Perusterveydenhuollon avopalvelut Erityistyöntekijöiden palvelut Mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee Psykologin ja depressiohoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita Jonotusaika 4 viikkoa Jonotusaika 2 3 viikkoa. (Kesällä 5 viikon sulku kaikilla. Lisäksi toukokuussa lähetesulku Hervannassa). Jonotusaika 2 4 viikkoa alueesta riippuen. Avokuntoutus Alueellinen vastaanottotoiminta, Diabetesvastaanotto Potilas/asiakas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikeaaikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa paikassa tai hänet ohjataan yhteistyöverkoston palvelujen piiriin Pitkäaikaissairauksien hoitotasapainoa seurataan järjestelmällisesti Jonotusaika kiireellistä terapiaa 2 viikon sisällä kotikäynti 2 viikon sisällä kiireetön terapia 4 kk:n sisällä Seurannan tueksi saadaan tietoa perustietojärjestelmistä Jonotusaika Diabeetikoiden HbA1C tasot Tavoitteet toteutuneet muilta osin, mutta kiirreettömän terapian jonotusaika ollut huhtitoukokuussa 4 5 kk. Raportoidaan myöhemmin Tavoitteet Tavoitteet toteutuneet muilta toteutuneet osin, mutta kaikilta kiireettömän osin. terapian jonotusaika ollut touko elokuussa 4 6 kk. Kirjaukset tehty vastaanotoilla. Järjestelmästä ei vielä saatu vuoden loppuun mennessä raporttitietoa.

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012 LIITE TETOLA 13.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 014 Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 12/2014 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT Toiminta ja talous Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

PÄIVYSTYS Tampereella

PÄIVYSTYS Tampereella Terveydenhuollon PÄIVYSTYS Tampereella Tampereen kaupungin terveys- ja lääkäriasemat Tampereen kaupungin hammaslääkäripäivystys TAYS Ensiapu Acuta TAYS Lastentautien päivystyspoliklinikka TAYS Naistentautien-

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot