TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010"

Transkriptio

1 LIITE TETOLA TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

2 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessi vastaa seuraavien palvelukokonaisuuksien mukaisten palvelujen järjestämisestä tamperelaisille: perusterveydenhuollon avopalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, päihde ja mielenterveyspalvelut, sosiaalisen tuen palvelut ja vammaispalvelut. Lisäksi tilaajaryhmä vastaa ympäristöterveyden palveluista. Toiminnan tavoitteena on kaupunkilaisten mahdollisimman hyvä terveys ja toimintakyky. Ydinprosessi luo edellytyksiä sekä tukee ja aktivoi kuntalaisia mahdollisimman hyvän terveydentilan, toimintakyvyn ja elämänhallinnan saavuttamiseksi. Ydinprosessin järjestämät palvelut kohdistuvat pääosin työikäiseen väestöön. Toiminnan tasot ulottuvat yksilöstä yhteisöön ja ympäristöön. Päätoimintalinjoja ovat ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä hyvä hoito, kuntoutus ja sosiaalinen tuki. Toimintaympäristön muutokset Toimintavuotta leimasi tiukka talous. Väestömäärän kasvun ja väestön ikääntymisen tuovaan palvelutarpeen kasvuun ei kaikilta osin pystytty vastaamaan, etenkin avopalvelujen osalta palvelujen saatavuudessa oli aikaisempaa suurempia ongelmia. Hoitotakuu toteutui hyvin suun terveydenhuollossa. Omassa erikoissairaanhoidossa oli keväällä ongelmia tietyillä erikoisaloilla (esimerkiksi ortopedia, urologia) hoitotakuun toteutumisessa johtuen lääkärivajauksesta. Sairaanhoitopiiri purki hoitotakuujonoja syksyllä ja arvioi, että alkuvuodesta 2011 päästään tilanteeseen, jossa kenenkään ei tarvitse jonottaa tarpeellista hoitoa yli 6 kuukautta. Alkuvuodesta H1N1 influenssaepidemiarokotukset aiheuttivat ylimääräisen kuormituksen avoterveydenhuollolle. Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on saatava ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä (sosiaalitakuu). Tampere oli Länsi ja Sisä Suomen aluehallintoviraston erityistarkkailussa toimeentulotuen käsittelyaikojen osalta vuoden 2010 aikana. Lain edellyttämiin käsittelyaikoihin päästiin kesän aikana ja ne pystyttiin säilyttämään koko loppuvuoden ajan. Samalla, kun alkoholin kulutus on kasvanut ovat myös siitä aiheutuvat ongelmat lisääntyneet. Alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyrkytys on työikäisten yleisin kuolinsyy sekä miehillä että naisilla. Alkoholi ohitti kuolinsyynä sepelvaltimotaudin jo vuonna Mielenterveysongelmien määrä on lisääntynyt ja esimerkiksi psykoosien esiintyvyys on Tampereella ohittanut koko maan tason. Terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja tilataan lähes 30:ltä oman palvelutuotannon ulkopuoliselta sopimuskumppanilta sekä useilta yksityisiltä hammashoidon palveluntuottajilta. Lukumääräisesti suurin osa ydinprosessin sopimuskumppaneista oli kolmannen sektorin toimijoita. Suurin oman tuotannon ulkopuolinen sopimuskumppani oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Vuonna 2010 käynnistettiin yhteistyössä seudun kuntien ja THL:n kanssa auditointi syöpätautien ja sisätautien toiminasta ja taloudesta, auditoinnit valmistuvat keväällä Vuosi 2010 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin perusterveydenhuollon päivystys toimi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamana Ensiapu Acutassa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti loppuvuodesta käynnistettiin perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnan ja talouden arviointi, joka valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vammaispalvelulain mukaisten puhe ja kuulovammaisten tulkkipalvelujen järjestäminen siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle alkaen. Kansaneläkelaitokselle siirtyi ainoastaan tulkkipalvelujen järjestäminen, kunnille jäi edelleenkin vastuu muista puhe ja kuulovammaisten palveluista ja muun muassa viittomakielen opetuksen järjestämisestä. Tampereen kaupunki osallistui valtakunnallisiin sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KASTE ohjelma) useisiin hankkeisiin. Tähän kuuluva päihde ja mielenterveyspalvelujen kehittämishanke Välittäjä 2009 jatkui. Vuonna 2010 käynnistyi vastaanottotoiminnassa perusterveydenhuollon kehittämishanke eli POTKU (potilas kuljettajan paikalle). Lisäksi käynnistettiin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (PAAVO) liittyvät hankkeet. Yhdessä VTT:n kanssa toteutettiin Multipro hanke, jossa verrattiin kaupungin oman lääkäriaseman (Lielahti) ja yksityisen palveluntuottajan lääkäriaseman (Omapihlaja) toimintaa ja taloutta. Palvelusopimusten sisältöä kehitettiin etenkin laatutavoitteiden osalta. Tampere osallistui valtakunnalliseen perusterveydenhuollon tuotteistushankkeeseen (PETTU hanke), joka päättyi vuoden lopussa. TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

3 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin talous Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Alkuperäinen TA 2010 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Kulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Olennaiset poikkeamat talousarvioon Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Ydinprosessin toimintakulut toteutuivat 6,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Suurimmat menojen ylitykset olivat erikoissairaanhoidon palveluissa. Terveys ja toimintakyky (bruttobudjetoitu) Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Investoinnit (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Ero Alkup. TA 2010 KV:n muutokset Muut muutokset TP 2009 AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät nosto ja siirtolaitteet Koneet ja kalusto Sairaala, terveydenhuolto yms. laitt Muut laitteet ja kalusteet INVESTOINNIT YHTEENSÄ TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

4 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelujen palvelukokonaisuus sisältää alueellisen vastaanottotoiminnan, terveystarkastusten, päivystyksen, toimenpide ja konsultaatiotoiminnan, tartuntatautien valvonnan, erityistyöntekijöiden palvelujen, aikuisväestön suun terveydenhuollon, avokuntoutuksen, jalkojenhoitopalvelujen, sairaankuljetuksen, ja eläinlääkinnän tuoteryhmät. Perusterveydenhuollon avopalvelujen tavoitteena on edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä, tunnistaa sairastumisriskissä olevat henkilöt mahdollisimman varhain ja vastata osaltaan sairastuneiden hyvästä hoidosta ja kuntoutuksesta. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Valtuuston linjauksen mukaisesti toiminnan painopisteenä oli ennaltaehkäisyn tehostaminen ja hoitotakuun toteuttaminen. Suurin osa palveluista hankittiin kaupungin omilta tuotantoyksiköiltä. Ostopalveluina hankittiin hammaslääkäripalveluja, sairaankuljetus Tampereen Aluepelastuslaitokselta, lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, eläinlääkintä sekä omalääkärityövoimaa ja lääkärisijaisia. Alueelliseen vastaanottotoimintaan kuuluvia omalääkäripalveluja ostettiin Pihlajalinna Oy:ltä ja Attendo MedOne Oy:ltä. Pihlajalinnan kanssa tehty sopimus päättyy ja palvelut kilpailutettiin syksyllä 2010, Pihlajalinna jatkaa palvelujen tuottajana. Perusterveydenhuollon päivystys toimii TAYS:n yhteydessä Ensiapu Acutassa, vuosi 2010 oli ensimmäinen täysi vuosi. Kuntamaisema Oy aloitti päivystyksen toiminnan ja talouden arvioinnin joulukuussa, työ valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vastaanottotoiminnassa oli oman tuotannon osalta ongelmia palveluiden saatavuudessa. Lääkärikäyntien määrä väheni ja vain noin 50 prosentissa ei kiireelliselle vastaanotolle pääsi 10 työpäivän sisällä. Keskimääräinen jonotusaika oli 11 päivää. Vastaanottotoiminnan kehittämiseksi käynnistyi Kasteohjelmaan kuuluva PETTU hanke. Painopisteenä on yksilöllisten, moniammatillisten hoitosuunnitelmien laatiminen pitkäaikaissairauksia sairastaville sekä omahoitovalmiuksen ja elämäntapaneuvonnan parantaminen. Suun terveydenhuollossa pysyttiin edelleen hoitotakuussa. Ikäluokittaisissa terveystarkastuksissa pyrittiin kohdentamaan palvelua työelämästä poissa oleville. Tarkastuksiin osallistuneista 19 prosenttia oli työelämän ulkopuolella. Pienille eläimille tarkoitetut eläinlääkäripalvelut hankittiin Verkavet Oy:ltä. Palvelut tuotti Tuhatjalka Oy, jonka vastaanotto oli Hatanpään valtatie 3:ssa. Suuret eläimet, joiden hoito vaati sairaskäynnin, hoidettiin Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon seutukunnan Pirtevan toimesta. Arkipäivisin Tampereen suuria eläimiä hoidettiin pääasiassa Kurusta käsin. Eläinlääkintähuoltoon liittyvät viranomaistehtävät hoidettiin kaupungineläinlääkärin ja valvovan eläinlääkärin toimesta. Kunta saa valtiolta korvauksen mainittujen valvontatehtävien suorittamisesta. Vuonna 2010 päättyi FCG Efekon koordinoima perusterveydenhuollon tuotteistamishanke (PETTU). Tuotteistusta ei saatu valmiiksi ja FCG on käynnistämässä jatkohanketta. TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

5 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelutilauksen toteutuminen Perusterveydenhuollon avopalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Alueellinen vastaanottotoiminta Terveystarkastukset Terveyspalvelujen neuvonta Toimenpide ja konsultaatiotoiminta Tartuntatautien valvonta Erityistyöntekijöiden palvelut Aikuisväestön suun terveydenhuolto Avokuntoutus Jalkojenhoitopalvelut Oma tuotanto yhteensä Päivystys (Acuta) Omalääkäripalvelut Laboratorioliikelaitoksen hyvitys Sairaankuljetus (aluepelastuslaitos) Suun terveydenhuollon ostopalvelut Lääkinnällinen kuntoutus Terveyspalvelut (muut terveyskeskukset) Avustukset Eläinlääkintä Muut palvelut Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous Perusterveydenhuollon avopalvelujen palvelukokonaisuuden tuottojen kertymä oli 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi. Edellisen tilinpäätöksen toteuma oli kuluneen vuoden talousarviota suurempi ja lisäksi vuoden alusta voimaan tulleet indeksitarkistukset ovat nostaneet maksutulokertymää. Tuottojen kasvu johtui erityisesti hammashuollon palvelujen kasvusta. Palvelukokonaisuuden toimintakulut ylittivät talousarvion yhteensä 3,2 milj. eurolla. Oman tuotannon tilaus toteutui noin 0,7 milj. euroa sopimusta suurempana, mikä johtui lähinnä suun terveydenhuollon tilauksen toteumasta. Ostopalvelujen kulut ylittivät talousarvion 2,0 milj. eurolla, josta 1,2 milj. euroa johtui Acutan alijäämän kattamisesta. Suun terveydenhuollon ostopalvelut toteutuivat 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Lääkinnällisen kuntoutuksen kulut ylittyivät lähinnä apuvälineiden hinnannoususta ja lasten terapiahoitojen lisääntyneestä tarpeesta johtuen. Myös sairaankuljetuksen kustannukset ylittivät budjetoidun ja tamperelaisten potilaiden kiireellisiä käyntejä muissa terveyskeskuksissa oli arvioitua enemmän. Lisäksi luottotappiota kirjattiin 0,4 milj. euroa, mitä ei oltu budjetoitu. Palvelukokonaisuuden kuluja pienensivät Laboratorioliikelaitoksen 0,9 milj. euron hyvitykset. Perusterveydenhuollon avopalvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

6 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat konservatiiviset, operatiiviset ja vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. Pääosin konservatiiviset ja operatiiviset palvelut tuotetaan kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa ja vaativan erikoissairaanhoidon palvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Muita palvelujen tuottajia ovat esimerkiksi Tammenlehväsäätiö, Pirkanmaan hoitokoti ja AttendoMedone Oy. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita perustason erikoissairaanhoidon asiantuntijapalveluita ja tarjota äkillisesti sairastuneille, erityisosaamista vaativille potilaille tarvittavat tutkimukset ja hoidot, joissa kansanterveydellisesti yleisten ja merkittävien sairauksien hoito korostuu. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Erikoissairaanhoidon palvelut ostettiin entiseen tapaa pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja omalta erikoissairaanhoidon tuotannolta. Sairaanhoitopiirissä Ensiapu Acuta tuotti erikoissairaanhoidon äkillisen vastaanottotoiminnan. Oman erikoissairaanhoidon tuotantokapasiteetti oli edelleen normaalitasoa suppeampi Hatanpään peruskorjauksen takia. Keskusäitiysneuvolapalvelut toteutettiin osana omaa erikoissairaanhoitoa. Sairaanhoitopiirissä purettiin hoitotakuujonoja syksyllä ja tilanne parani, sairaanhoitopiiri arvioi pääsevänsä hoitotakuussa hyvään tilanteeseen alkuvuodesta Omassa tuotannossa hoitotakuun toteuttamisessa, etenkin urologiassa ja ortopediassa, oli ongelmia keväällä, mutta tilanne saatiin korjattua. Leikkaushoito toteutui selvästi alle enimmäisaikojen. Pisimmät polikliiniset jonot olivat lähes 6 kuukautta, mutta avohoidossakin hoitotakuu toteutui yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Palvelutilauksen toteutuminen Erikoissairaanhoidon palvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Poliklinikkatoiminta Kirurgiset toimenpiteet Kirurginen vuodenosastotoiminta Muu vuodenosastotoiminta Siirtoviivemaksujen kohdistukset U3 osaston tukipalvelut Oma tuotanto yhteensä Erikoissairaanhoidon ostot, kohdentamaton Vaativa erikoissairaanhoito (PSHP) Siirtoviivemaksujen kohdistukset Tekonivelkuntoutus Reumasairauksien hoitopalvelut Saattohoito Avustukset Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

7 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittivät talousarvion 4,8 milj. eurolla. Ylitys johtui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta sekä kuntouttavan toiminnan ostoista siirtoviivepotilaiden sijoittamiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menojen kasvu oli vuonna ,3 milj. euroa eli 5,1 prosenttia. Sairaanhoitopiirin tuotanto ylitti tilauksen erityisesti hoitotakuujonojen purkamisessa viranomaisohjeistuksen mukaan. Erikoissairaanhoidon palvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

8 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Päihde ja mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuuteen kuuluvat mielenterveyden päiväsairaalatoiminta, mielenterveyden avohoito, muut mielenterveyspalvelut, päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut ja päihdehuollon kuntoutus, laitospalvelut ja tukiasumistoiminta. Päihdepalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Mielenterveyspalvelujen tavoitteena on yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistäminen sekä mielen sairauksien ja muiden mielenterveyshäiriöiden ehkäiseminen ja hoito. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Suurin osa päihdepalveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Tampere kuuluu Hämeen päihdehuollon kuntayhtymään ja hankkii palveluja Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on kilpailutettu ja puitesopimus tehtiin tuetusta asumisesta 15 palvelun tuottajan kanssa, palveluasumisesta 11 palvelun tuottajan kanssa ja 10 tehostetun palveluasumisen palvelun tuottajan kanssa. Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelut auditoitiin vuonna Auditoinnin tuloksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat antoivat lukuisia kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta on neuvoteltu oman tuotannon, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden palveluntuottajien kanssa. Mielenterveyden avohoidon hoitoketjujen kehittämistä jatketaan niin, että kuntoutuminen sairaalasta ja asumispalveluista kotiin saadaan toimivaksi. Mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi perustettiin koordinointiryhmä, jossa oli edustettuna Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, A klinikka, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry ja kokemusasiantuntija. Koordinointiryhmä raportoi työnsä tuloksista kevään 2011 aikana. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatkettiin vuonna Pitkäaikaisasunnottomia oli vuonna , kun vuonna 2008 heitä oli 214. Asunnottomuus väheni vuodesta 2009 vuoteen ,1 prosenttia ja myöskin pitkäaikaisasunnottomuus väheni 20 prosenttia. Myös kansalliseen sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan (KASTE) liittyvä Välittäjä 2009 kehittämishanketta jatkettiin. Hankkeessa luodaan perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan toimintamalli päihde ja mielenterveysasiakkaan kohtaamiseen ja jatkohoidon tarpeen arviointiin terveysasemilla. Hankkeessa luodaan myös malli videoavusteisen päihde ja mielenterveysasiakkaiden kotikuntoutukselle. Palvelutilauksen toteutuminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta Mielenterveyden avohoito Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumisentoiminta Katkaisu ja selviämisasema Oma tuotanto yhteensä Mielenterveyspalvelut Päihdehuollon asumispalvelut Päihdehuollon kuntoutus Tuetun asumisen palvelut Avustukset Hankkeet Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

9 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Päihde ja mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuuden toimintatuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä palvelujen käytön ja asiakkaiden alhaisen maksukyvyn vuoksi. Palvelukokonaisuuden toimintakulut toteutuivat 0,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Oman tuotannon tilaus toteutui noin 0,7 milj. euroa sopimusta pienempänä lähinnä psykiatrien vajauksen vuoksi. Ostopalvelujen kulut toteutuivat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä muun muassa huumekuntoutuksen ostojen vähentämisen vuoksi. Palvelukokonaisuuden menoihin on budjetoitu Välittäjä hankkeeseen ja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan tarvittavat kaupungin omarahoitusosuudet (netto). Hankkeiden toteumat näkyvät ylityksinä palvelukokonaisuuden tuotoissa ja kuluissa. Päihde ja mielenterveyspalveut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

10 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelukokonaisuuteen kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturvan palvelut, maahanmuuttajapalvelut, pakolaisten kotouttava toiminta ja työllisyydenhoidon palvelut. Sosiaalisen tuen palveluiden tarkoituksena on edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Erityisenä painopisteenä ovat heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden toimintakyvyn ja elämänhallinnan edistäminen. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toimeentulotukea kesäkuukausiksi hakeville opiskelijoille tarjottiin edellisen vuoden mallin mukaisesti mahdollisuutta tehdä töitä kaupungin organisaatiossa toimeentulotuen nostamisen sijaan korkeintaan kahden kuukauden ajaksi. Määrärahaa kasvatettiin siten, että työmahdollisuus pystyttiin tarjoamaan 200 opiskelijalle. Työllisyydenhoidon palveluyksiköltä tilataan kuntouttavaa työtoimintaa sekä työllisyyspoliittista projektitoimintaa ja vajaatyökykyisten työllistämistoimintaa. Osana Kaste ohjelmaa haettiin valtionavustusta vuosille Väli Suomen S.O.S. Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin hankkeelle. Hankkeeseen osallistutaan mikäli valtionavustus myönnetään. Tampereen osahankkeessa tavoitteena on kaupungin järjestämän asiakaslähtöisen kuntouttavan aikuissosiaalityön kehittäminen. Tampereen S.O.S. osahankkeessa pääpaino on erityisesti aktivoivan ja kuntouttavan sosiaalityön sekä palveluprosessien ja yhteistyörakenteiden kehittämisessä. Palvelutilauksen toteutuminen Sosiaalisen tuen palvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Aikuissosiaalityö Toimeentuloturvan palvelut Maahanmuuttajapalvelut Talous ja velkaneuvonnan palvelut Työllisyydenhoidonpalvelut Teknisen yksikön työllistämistoiminta Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vast.otto Muut palvelut Oma tuotanto yhteensä Toimeentuloturvan palvelut Muu tuotanto yhteensä Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous Sosiaalisen tuen palvelujen tuotot jäivät 1,2 milj. euroa budjetoidusta, mikä johtui perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Palvelukokonaisuuden kulut toteutuivat yhteensä 1,5 milj. euroa talousarviota pienempinä. Toimeentuloturvan säästöt johtuivat perustoimeentulotuen arvioitua pienemmästä kasvusta. Toimeentulotuen menojen kasvun hidastumisen vuoksi kesäkuussa tehty lisätalousarvio oli sekä tulojen että menojen osalta ylimitoitettu. Toimeentuloturvan nettosäästö on noin 0,9 milj. euroa. Oman tuotannon tilaus ylittyi 0,6 milj. eurolla, mikä johtuu lähinnä toimeentuloturvan asiakasmäärän kasvusta. Sosiaalisen tuen palvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

11 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Vammaispalvelut Palvelukokonaisuuteen kuuluvat vammaisten palvelut ja tukitoimet, vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta, kehitysvammahuollon avopalvelut, kehitysvammahuollon laitospalvelut ja avustukset. Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä selviytymistä, edistetään yhdenvertaisuutta ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja osallistumisen esteitä. Vammaispalveluissa painopiste on avohoidon kehittämisessä ja vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän tukemisessa. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön tasa arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kuntalaisten kanssa. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Vammaispalvelujen piirissä oli vuonna 2010 yhteensä noin 6500 asiakasta. Lisäksi kehitysvammaisia henkilöitä on noin 900, joista 116 oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Pääosa vammaisten ja kehitysvammaisten asumis sekä työja päivätoimintapalveluista sekä lyhytaikainen avustajapalvelu hankittiin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Kaupungin omasta tuotannosta hankittiin lähinnä kehitysvammaisten ympärivuorokautista asumispalvelua sekä työ ja päivätoimintapalveluja. Kehitysvammaisten perhehoidosta vastasi kaupungin vammaispalvelutoimisto ja laitoshoidon ja kehitysvammapoliklinikan palvelut hankittiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Kehitysvammahuollossa laadittiin suunnitelma laitoshoidon vähentämiseksi ja osallistuttiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden kuntien kanssa kehitysvammahuollon alueellisen suunnitelman laatimiseen Pirkanmaalla. Laitoshoidosta muuttavien kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu ja siihen liittyvä tukiasuminen kilpailutettiin. Palveluntuottajaksi valittiin Attendo MedOne Hoiva Oy. Vaikeavammaisten kuljetusten välitys ja yhdistelypalvelu on hankittu Tampereen Logistiikalta alkaen. Kuljetuspalvelujen seurantaa varten jatkettiin edelleen seutukunnallisen Kuljetustenohjauskeskuksen ohjaus ja seurantaryhmän toimintaa, tavoitteena palvelunkäyttäjän näkökulman huomioon ottaminen ja palvelun laadun arviointi. Osallistuttiin pääkaupunkiseudun kuntien kanssa palvelusetelin käyttöönottoa koskevaan Sitran projektiin henkilökohtaisen avun järjestämisessä. Henkilökohtaisen avun piirissä olevat työnantajat ja työntekijät solmivat työehtosopimuksen, joka tuli voimaan Viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkipalvelut siirtyivät Kansaneläkelaitoksen vastuulle. Kaupunki järjesti edelleen viittomakielen opetukseen liittyvät sekä muut puhe ja kuulovammaisten henkilöiden palvelut. Erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevien lasten yksikkö (ERHO) käynnistyi elokuussa osana lasten ja nuoren palvelujen prosessia. Lisäksi avustuksilla tuettiin yhteisöjä, jotka tuottivat kehitysvammaisten päivätoimintaa sekä kerho ja leiritoimintaa sekä ohjaus ja neuvontapalveluja. Palvelutilauksen toteutuminen Vammaispalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Asumispalvelut Työ ja päivätoiminta Oma tuotanto yhteensä Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta Kehitysvammahuollon avopalvelut Kehitysvammahuollon laitospalvelut Avustukset Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

12 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Vammaispalvelujen toimintakulut toteutuivat 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtui kehitysvammaisten laitospalvelujen käytöstä, asunnon välineiden hankinnasta sekä kuljetus ja tulkkipalveluista. Vaikeavammaisten hissi ja nostolaiteinvestoinnit toteutuivat suunniteltua laajempina. Vammaispalvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010

13 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategian raportointi 1 12/2010 Strateginen päämäärä: Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Valtuustokauden tavoite Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Palvelustrategian tavoitteet Terveystarkastukset kohdistuvat myös työelämän ulkopuolella oleviin Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Terveystarkastusten peittävyys ikäluokassa (%) Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat (%) Toimenpiteet tammi joulukuu tarkastettu: Asiakkaita Väestö Osuus väestöstä Ikä Nainen % 40 Mies % Nainen % Yht % 50 Mies % Nainen % Yht % 70 Mies % Nainen % Yht % 80 Mies % Nainen % Yht % Kaikki yhteensä % Työttömien osuus tarkastetuista 19 % Hyvinvointikertomus valmistuu Hyvinvointikertomuksen valmistelun tilanne Vuosittain ilmestyvän Hyvinvoinnin tila barometrin indikaattorit ja mittarit valittu, raportin laatiminen aloitettu. Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on otettu käyttöön palveluissa Terveyden edistämisen ohjausryhmän ydinprosessille vastuuttamat toimenpiteet ovat käynnissä a) yhteisöllisyyden ja b) liikunnan edistämisen sekä c) päihteiden väärinkäytön ehkäisyn osalta Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Käynnissä olevien toimenpiteiden toteuttamisen tilanne Ehkäisevän päihde ja mielenterveystyön toimijoiden kesken on sovittu yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi kansallisen sosiaali ja terveysalan kehittämisohjelman (KASTE) Välittäjä 2009 hankkeessa on viety päihde ja mielenterveysosaamista terveysasemille ja toteutettu paikalliseen alkoholinmyyntiin ja anniskeluun liittyvän ennaltaehkäisyhankeen ostokokeita ja ravintola arviointeja. Ennaltaehkäisevien palvelujen palvelukokonaisuus on muodostettu ydinprosessiin vuodesta 2011 alkaen. "Terveyttä edistävä urheiluseura koulutus järjestettiin Terve! Hyvinvointi ja terveysfoorumi järjestettiin Hervannan keskustassa ja Tesomalla Tapahtumat saivat hyvää näkyvyyttä, ja kokemukset niistä olivat positiivisia. Jatkossa tapahtumia järjestetään myös muilla kaupunginosaalueilla. Savuton Tampere Ohjelman toteutta Ohjelman suunnittelu ja yhteistyö 1

14 Hyvinvointierot ovat kaventuneet ohjelma käynnistyy misen tilanne kaupungin henkilöstöyksikön kanssa käynnistyi, toteutettiin kysely kaupungin henkilöstöryhmille. Toimeentulotuen tarvetta vähennetään ja toimintakykyesteisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä edistetään kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammaisten työllistämispalvelujen avulla. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä Kehitysvammaisten työllistämistoiminnan kautta työpaikan saaneiden määrä Kuntouttavan työtoiminnan palvelussa 362 asiakasta. uusia asiakkaita 213. alle 30 vuotiaita 51 % kaikista asiakkaista. 1 työnantaja, 2 työllistettyä henkilöä Köyhyysselvityksen toteuttamiskelpoiset toimenpiteet ovat käynnissä Köyhyysselvityksen toimenpiteiden toteutustilanne Tehtyjen köyhyysselvitysten pohjalta muokataan konkreettisia toimenpiteitä, joista valitaan kaupungin palveluissa toteuttamiskelpoisimmat. Vuoden 2010 aikana toteutettiin yksi selvityksessä esiin noussut konkreettinen toimenpide eli bussilipun alimman latausmahdollisuuden laskeminen 10 euroon. Muiden toimenpiteiden toteuttaminen alkaa vasta vuoden 2011 puolella. Köyhyyttä ja huono osaisuutta kuvaavia indikaattoreita seurataan jatkossa vuosittain ilmestyvässä Hyvinvoinnin tila raportissa. Ensimmäinen raportti tuodaan valtuuston käsittelyyn toukokuussa Avoin Köyhyysseminaari järjestettiin Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palvelustrategian tavoitteet Hoitotakuu toteutuu mielenterveyspalveluissa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Hoitotakuun toteutuminen lainsäädännön piirissä olevissa palveluissa Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Hoitotakuu on toteutunut perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Keskimääräinen odotusaika Tampereen kaupungin terveysasemien omalääkäreille on vaihdellut vuoden 2010 aikana 9 ja 11 päivän välillä. Vuonna 2010 ei ollut lainkaan yli 6 kuukautta hammaslääkärille jonottaneita aikuispotilaita. Hoidon saatavuus sekä Tampereen omassa erikoissairaanhoidossa että Pshp:n erikoissairaanhoidossa on vuoden aikana merkittävästi parantunut, mutta yksittäisiä ongelma alojen hoitotakuuylityksiä oli edelleen (molemmissa lähetearvioiden 3 vii 2

15 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Päihde ja mielenterveyspalveluita yhdistetään soveltuvin osin Sosiaalitakuun toteutuminen lainsäädännön piirissä olevissa palveluissa Palveluketjujen toimintaa parantavien toimenpiteiden toteuttamistilanne Päihde ja mielenterveyspalvelujen kehittämisen tilanne kon määräajan ylityksiä, Pshp:ssä yksittäisiä leikkausten 6 kk odotusaikojen ylittymisiä ja omassa erikoissairaanhoidossa lähetepotilaiden poliklinikkaaikojen 6 kk ylittymisiä). Vireillä on kuntakohtaisten tietojen ja yhteismitallisten kriteerien tarkennus Tampereen ja Pshp:n yhteistyönä kevättalven 2011 aikana. Jonojen uhka säilyy vuodelle 2011, kun uusi Terveydenhuoltolaki velvoittaa tekemään hoidon tarpeen arvioinnin kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Sosiaalitakuu on toteutunut toukokuusta 2010 alkaen. Kaikki toimeentulotukihakemukset on siitä lähtien käsitelty lain määräämän alle seitsemän arkipäivän kuluessa. Ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakeneiden hakemukset on käsitelty loppuvuodesta 2 3 arkipäivän kuluessa. Akuuttikuntoutuksen palveluketjuja on yhtenäistetty tarkistamalla työnjakoa ja lisäämällä yhteistyötä oman erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon välillä. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta tilaa Hatanpään puistosairaalan geriatrisen osastoryhmän toiminnan ikäihmisten palvelujen lautakunnan sijaan. Samalla Hatanpään kantasairaalan sairaalapalvelut on organisoitu palvelulinjoihin, jotka vastaavat terveyskeskustasoisen vuodeosastokuntoutuksen ja hoidon tarjoamisesta eri asiakasryhmille. Päihdepalvelujen palveluketjujen kuvaaminen on käynnistetty oman tuotannon ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Mielenterveyspalvelujen koordinointiryhmä sai valmiiksi vuoden 2009 mielenterveyspalvelujen auditoinnin seurauksena suunnitelman mielenterveyspalvelujen palveluketjujen uudistamista yhdessä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupungin kriisipsykiatrian poliklinikan ja PSHP:n rajapinta työryhmän palveluja on yhdistetty samaan yksikköön ensiapu Acutan läheisyyteen. Välittäjä 2009 hankkeessa on perusterveydenhuollon vas 3

16 taanottotoimintaan tuotu varhaisvaiheen päihdeosaamista. Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Erityisosaamista lisätään peruspalvelujen yhteyteen Palvelusetelit otetaan käyttöön soveltuvissa palveluissa Terveys ja sosiaaliasemille erityiskysymysten (päihde ja mielenterveystyö, sukupuolitautien hoito ja ennaltaehkäisy) osaamista lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen Palvelusetelien käyttöönoton tilanne eri palveluissa Kansallisen sosiaali ja terveysalan kehittämisohjelman (KAS TE) Välittäjä 2009 hankkeessa on viety päihde ja mielenterveysosaamista terveysasemille. Suunnittelu vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun järjestämisestä palvelusetelillä on käynnistetty yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Palvelusetelin käyttöä tilapäishoidon palveluissa selvitetään terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin ja ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin yhteistyönä. Lisäksi lautakunta teki päätöksen myös palvelusetelin pilotoinnista suun terveydenhuollon parodontologisessa jatkohoidossa ja akuuttihoidon jatkohoidossa. Vuoden 2011 aikana selvitetään palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa. Strateginen päämäärä: Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Palvelustrategian tavoitteet Pitkäaikaisasunnottomien määrä puolittuu vuoteen 2012 vuoden 2009 tasosta Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Marraskuussa 2010 pitkäaikaisasunnottomia oli yhteensä 124 henkilöä, mikä oli 20 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2009, jolloin heitä oli 155. Ohjelmaan liittyvät hankkeet ovat käynnissä Hankkeiden etenemisen tilanne Viimeiset nykyisen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman hankkeet valmistuvat vuoden 2011 alussa Hervantaan Väkipyöränkadulle. Toiminta sisältää avopalvelujen tuotantoalueen asumispäivystys ja tukiasumispalvelut, joita aiemmin tuotettiin Tampereen 4

17 Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Asumispalvelupaikkojen määrä kehitysvammaisille lisääntyy 40 paikalla. Asumispalvelupaikkojen määrä päihde ja mielenterveyskuntoutujille lisääntyy 80 paikalla Erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten yksikön (ERHO) vastaa vaikeimmin vammaisten lasten palvelutarpeisiin. Yksikkö aloittaa lasten ja nuorten palveluissa vuonna Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakkaiden määrä Asiakkaiden määrä päihdeja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Yksikön toiminnan kuvaus Ensisuoja ja Kuntoutumiskodissa. Väkipyöränkadun asumisyksikössä palveluasumisen tuottajat on kilpailutettu. Pirkanmaan Sininauha ry tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista yhteensä 32 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle. AlfaKuntoutus Oy tarjoaa alueella tukiasumista ja kuntoutusta 30 asukkaalle. Saman ohjelman piirissä on aloittanut vuonna 2009 Ässäkodit, jossa Sinivida on palveluntuottajana, Tampereen A killan Härmälän tehostetun tuen yksikkö sekä Silta valmennusyhdistyksen Oma ovi hanke. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen ja tuetun asumisen palvelujen kilpailutus on toteutettu ja palveluntuottaja valittu 27 kehitysvammaisen asumispalvelujen järjestämiseksi. Palvelu käynnistyy Linnainmaalla tammikuussa Jussikodin asumispalvelut 29 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle kilpailutettiin keväällä Palvelut tuottaa Coronaria Oy. Väkipyöränkadun päihde ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut käynnistyvät alkuvuodesta Väkipyöränkadun asumisyksikössä Pirkanmaan Sininauha ry tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista yhteensä 32 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle. AlfaKuntoutus Oy tarjoaa alueella tukiasumista ja kuntoutusta 30 asukkaalle. Yksikön (ERHO) palvelukokonaisuus sisältää erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon, kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen sekä palveluohjauksen ja konsultaation kokonaisuuden. Palvelu on tarkoitettu tamperelaisille 0 18 vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on erityisen vaativaa hoitoa tarvitseva pitkäaikaissairaus tai vamma. Yksikkö tarjoaa palveluohjausta, vertais ja asiantuntijapalveluita erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten perheille sekä muille lasten ja nuorten palvelujen toimijatahoille. Erityiskouluissa olevien erityisoppilaiden kesäajan hoito 5

18 järjestetään yksikön toimesta. Palveluita tarjotaan seudullisesti. Strateginen päämäärä: Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Valtuustokauden tavoite Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevien toimintatapojen avulla Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet Palvelustrategian tavoitteet Alueellisia terveysfoorumeja toteutetaan yhteistyössä Alvarien kanssa Yhteisöjä ja yhdistyksiä tuetaan vuosittaisilla toiminta avustuksilla Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Alueellisten terveysfoorumien toteuttamistilanne Toimintaavustusta saaneiden yhteisöjen määrä Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Ensimmäinen alueellinen hyvinvointi ja terveysfoorumi järjestettiin Hervannassa ja toinen järjestettiin Tesomalla Alvariryhmät osallistuivat aktiivisesti oman alueensa tapahtuman suunnitteluun. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta myönsi toiminta avustusta 47 yhteisölle alkuvuonna 2010 Strateginen päämäärä: Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta Valtuustokauden tavoite Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla Kaupungin toimintamalli on asiakaslähtöinen Palvelustrategian tavoitteet Uusia hankintoja kilpailutetaan soveltuvilla menetelmillä Keskeiset asiakasprosessit on kuvattu Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Kilpailutettujen uusien hankintojen määrä Keskeisten asiakaslähtöisten prosessien kuvaamisen tilanne Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Hatanpään puistosairaalan geriatrisen osastoryhmän vuodeosasto U3:n palvelut kilpailutettiin vuonna Osasto hoitaa etupäässä Ensiapu Acutasta lähetettyjä kotiuttamista tai jatkohoitoa odottavia potilaita. Väkipyöränkadun päihde ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön palvelut kilpailutettiin. Selvitys kehitysvammaisten tilapäishoidon palvelujen hankinnasta joko kilpailuttamalla tai palveluseteleillä käynnistyi. Päihdepalvelujen palveluketjujen kuvaaminen on käynnistetty oman tuotannon ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Keskeisimpien asiakasprosessien kuvaukset on tehty perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnasta ja vammaispalveluista. 6

19 Perusterveydenhuollon avopalvelut PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Hoitotakuu toteutuu Terveyskeskukseen saa Terveyspalvelujen (Kaupunkistrategian yhteyden arkipäivisin neuvonnan vuositavoite) virka aikana välittömästi. keskimääräinen Alueellinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuollon palvelut odotusaika Kiireettömän hoidon Hoidon tarpeen arviointiin pääsee arvioinnin perusterveydenhuollossa toteutuminen kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Toteuma 1 4/2010 Toteuma 5 Toteuma 9 12/2010 8/2010 0:01:45 2:15:00 Toteutuu Toteutuu Toteutuu Alueellinen vastaanottotoiminta Omalääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu Asiakkaan saaman hoidon laatu paranee Yli 6 kk hammaslääkärille jonottavia ei ole Lääkäritoiminnan osalta 40 %, koko toiminnan osalta 45 %. Jono ei kiireellisille vastaanotoille 90 %:ssa korkeintaan 10 työpäivää. ICPC koodit käytössä 90 %:sesti Yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden määrä Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika eikiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. ICPC koodiston käytön toteutuma terveysasemittain 00 Ei yli 6kk jonottaneita (* (* (* 54,98 %. Keskimääräin en aika vastaanotolle pääsyyn 10,44 vrk 53,44 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 11,26 vrk. (* (* (* 47,11 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 10,93 vrk.

20 Perusterveydenhuollon avopalvelut Erityistyöntekijöiden palvelut Mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee Psykologin ja depressiohoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita Jonotusaika 4 viikkoa Jonotusaika 2 3 viikkoa. (Kesällä 5 viikon sulku kaikilla. Lisäksi toukokuussa lähetesulku Hervannassa). Jonotusaika 2 4 viikkoa alueesta riippuen. Avokuntoutus Alueellinen vastaanottotoiminta, Diabetesvastaanotto Potilas/asiakas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikeaaikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa paikassa tai hänet ohjataan yhteistyöverkoston palvelujen piiriin Pitkäaikaissairauksien hoitotasapainoa seurataan järjestelmällisesti Jonotusaika kiireellistä terapiaa 2 viikon sisällä kotikäynti 2 viikon sisällä kiireetön terapia 4 kk:n sisällä Seurannan tueksi saadaan tietoa perustietojärjestelmistä Jonotusaika Diabeetikoiden HbA1C tasot Tavoitteet toteutuneet muilta osin, mutta kiirreettömän terapian jonotusaika ollut huhtitoukokuussa 4 5 kk. Raportoidaan myöhemmin Tavoitteet Tavoitteet toteutuneet muilta toteutuneet osin, mutta kaikilta kiireettömän osin. terapian jonotusaika ollut touko elokuussa 4 6 kk. Kirjaukset tehty vastaanotoilla. Järjestelmästä ei vielä saatu vuoden loppuun mennessä raporttitietoa.

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016 LIITE TETOLA 12.10.2016 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin käyttötalouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot