Numero tosipaikan varalle!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Numero tosipaikan varalle!"

Transkriptio

1 Numero tosipaikan varalle! EUAC:n yritysjäsenyyden yleisehdot EUROPART Road PROTECTOR -ohjelman puitteissa Europa Pannen-Hotline Für Sie da: In 37 Ländern Service in Ihrer Landessprache Schnelle Hilfe 24 Stunden täglich Zweitnummer EUROPE NET Euroopan laajuinen tiepalvelu

2 EUAC:n yritysjäsenyyden yleisehdot EUROPART RoadPROTECTOR -ohjelman puitteissa Artikla 1. Palvelun kattavuus EUAC suorittaa palveluvaateen yhteydessä yksittäin esitetyt etuudet palveluna (tarkentavien eht ojen mukaan, jok o omissa nimissään tai jäsenen nimissä ottaessaan tehtäväkseen palvelujen järjestämisen). EUROPART RoadPROTECTOR -ohjelmassa jäsenille suorit etaan seuraavat palvelut ajoneuvokohtaisesti: Jos jäsenen ajoneuvokanta muuttuu jäsenyyden aikana, siitä on ilmoitettava EUAC:lle välittömästi jäsenpalvelujen täyden käyttöoikeuden varmistamiseksi. A. EUROPART RoadPROTECTOR -ohjelma A.1.1 Teknisen rikkoutumisen turva Kyseessä on tekninen rikkoutuminen, kun ajoneuvoon tulee yllättäen ja ennalta arvaamatta vika, joka teknisten osien, elektroniikan tai sähköosien vian takia johtaa ajoneuvon välittömään pysähtymiseen tai jonka takia ajoneuvon käytön jatkaminen tieliikennelainsäädännön kannalta ei ole enää sallit tua. Kyse on teknisestä rikkoutumisesta myös itse aiheutettujen vikojen, kuten esimerkiksi akun tyhjenemisen, yhteydessä, mutta ei kuitenkaan karkean huolimattomuuden etenkään polt toaineongelmien (v äärä tai puut tuu) tai a vaimeen liit tyvien ongelmien yht eydessä. Kyseessä ei ole t ekninen rik koutuminen tuo tteiden yleisestä palautuspyynnöstä johtuvissa tapauksissa eikä määräaikaiseen tai muuhun huolt oon, tarkastuksiin tai lisä varusteiden asennukseen liit tyvissä tapauksissa. Jos ajoneuvolla ei voi ajaa teknisen rikkoutumisen takia, teknistä apua tarjotaan paikan päällä p yrkimyksenä aje ttavuuden palautus paikan päällä mahdollisuuksien mukaan. Siinä tapauksessa katetaan avustustapahtuman menot, hätäpalvelukeskuksen kautta tapahtuva organisointi ja avustusautossa olevien apuvälineiden (pienkorjausmateriaali) käyttö sekä ajoneuvon liikkeelle pääsyyn tarvittavien osien kulut (paitsi renkaat) korkeintaan 150;- :on asti ilman arvonlisäveroa.

3 A.2.1. Hinaus teknisen rikkoutumisen yhteydessä Jos ajoneuvolla ei voi enää ajaa teknisen rikkoutumisen takia ja kohdan A.1.1 mukainen apu paikan päällä ei tuota tulosta, ajoneuvo hinataan asianmukaisesti tarvittaessa myös perävaunun kanssa lähimpään EUROPART-huoltoverkoston TrailerSTATION-korjaamoon, jos korjaamokumppani sijaitsee korkeintaan 70 km:n säteellä t apahtumapaikasta. H inauskulut l ähimmälle k orjaamolle k atetaan korkeintaan 1 500,- :on asti per avustustapahtuma/vuosi ja ajoneuvo. A.2.2 Rengasrikko Jos ajoneuvolla ei voi ajaa rengasrikon takia, teknistä apua tarjotaan paikan päällä pyrkimyksenä ajettavuuden palautus paikan päällä mahdollisuuksien mukaan. Siinä tapauksessa ka tetaan avustustapahtuman menot, hätäpalvelukeskuksen kautta t apahtuva o rganisointi j a a vustusautossa o levien a puvälineiden (pienkorjausmateriaali) käyttö, mutta varaosia ja mahdollisesti tar vittavia uusia renkaita ei nimenomaisesti kateta. A.2.3 Hinauskulut rengasrikon yhteydessä Jos korjaus paikan päällä ei ole mahdollista, katetaan kulut, jotka aiheutuvat ajoneuvon hinauksesta lähimpään korjaukseen soveltuvaan korjaamoon. Jos 70 km:n sä teellä on T railerstation-korjaamo, ajoneuv o hina taan sinne. Hinauskulut katetaan korkeintaan 1 500,- :on asti per avustustapahtuma/vuosi ja ajoneuvo. A.2.4. Palvelun rajoitukset EUAC antaa apua yhteen tai useampaan renkaaseen kohdistuvissa vaurioissa yllättävän tai ennalta arvaamattoman rengasrikon takia, joka johtuu esimerkiksi nauloista, reunakiveyksistä, repeämistä, renkaan tyhjenemisestä jne. Seuraavia ei kateta: - Ajoneuvoon asentamattomien renkaiden vauriot - Koko ajoneuvoa koskevan onnettomuuden tai törmäyksen aiheuttamat rengasvauriot - Tulipalon, hiilivetyjen, äkillisten jarrutusten aiheuttamat vauriot - Väärien, sopimattomien tai väärinkäytettyjen renkaiden aiheuttamat vauriot - Tavanomaisen rengastakuun kattamat vauriot - Venttiilivauriot tai hitaan painehäviön aiheuttamat vauriot

4 Palvelun rajoitus EUAC:n palv eluntarjonta r engasrikon yht eydessä ei heik ennä millään ta valla lainmukaisia takuumääräyksiä, jotka ovat voimassa ilman rajoituksia. EUAC pidättää oikeuden muuttaa rengasrikkopalvelun tarjontaa ilman etukäteisilmoitusta sisällön, käyttöehtojen, ilmoitusehtojen, voimassaoloajan ja tarjouksen kattavuuden osalta ja ilmoit taa siitä jäsenille k irjallisesti. EU AC pidä ttää oik euden peruut taa rengasrikkopalvelun tarjoamisen m illoin tahansa ilman etukäteisilmoitusta; silloin palvelun muut etuudet pätevät voimassaoloajan loppuun asti. A.2.5. Vara-auto Jos auton ajettavuutta ei voida palauttaa edellä kuvattujen liikkuvuuspalvelujen avulla 8 työtunnin sisällä, käyttöön annetaan mahdollisimman samanarvoinen auto korkeintaan kolmeksi (3) päiväksi matkan jatkamista varten. Lisävakuutus- ja polttoainekuluja, tiemaksuja ja toimitus- ja noutomaksuja ei kateta. Ne ovat asiakkaan maksettavissa. Vara-auton tarjoajan luovutusehdot ovat voimassa. Jos jäsenen ajoneuvossa/perävaunussa on kuorma, sen siirrosta aiheutuvia kuluja ei kateta. Artikla 2. Voimassaoloaika Palvelusuoja alkaa jäsenmaksun v astaanotosta ja pää ttyy EUAC:n jäsenyyden päättyessä. Ajoneuv ojen palv elusuoja määrä ytyy niiden v oimassaolevan rekisteröinnin tai sen mukaan, onko kyseisen rekisteröidyn ajoneuvon jäsenmaksu vastaanotettu. Artikla 3. Palvelusuojan kattamat ajoneuvot Palvelusuoja koskee määrättyjä ajoneuvoja, kuorma-autoja ja hyötyajoneuvoja, joiden hyötykuorma on > 1,8 t.

5 Artikla 4. Palvelusuojan voimassaoloalue EUAC suorittaa kuvatut palvelut jäsenelle etukäteen rekisteröidyn ajoneuvon määräystenmukaisen käytön yhteydessä Euroopan maantieteellisellä alueella (Andorra, Belgia, Bosnia, Bulg aria, T anska, S aksa, Vi ro, Suomi, R anska, Kreikka, Iso-Britannia, Irlanti, Italia, Kr oatia, L iettua, L iechtenstein, La tvia, Luxemburg, Makedonia, Monaco, Alankomaat, Norja, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Ruotsi, Sveitsi, Serbia ja Montenegro, Slovakia, Slovenia, Espanja, Tšetšenia, Turkki, Unkari, Ukraina, Valko-Venäjä). Artikla 5. Palvelun yleisrajoitukset Seuraaville tapahtumille ei myönnetä palvelusuojaa: 1. Palveluvaateet, jotka sattuvat 1 km:n (tiekilometri) sisällä jäsenyrityksen kotipaikasta; 2. Palveluvaateet, jo tka johtuv at yliv oimaisesta est eestä, sodasta, sisäisistä levottomuuksista, lak oista, taka varikosta, viranomaist en pak kotoimista, viranomaiskiellosta, merirosvoudesta, esineiden räjähdyksistä, yliäänipamauksesta tai ydinvoiman vaikutuksista; 3. Palveluvaateet, jo tka aih eutuvat huonolaa tuisen polt toaineen (erit yisesti biopolttoaineen) käytöstä ja tästä käytöstä johtuvista seurannaisvahingoista; 4. Palveluvaateet, jotka johtuvat osallistumisesta moottoriurheilutapahtumaan tai niihin liittyviin harjoitusajoihin; 5. Palveluvaateet, jotka sisältävät kuormalle aiheutuneita vahinkoja; 6. Vapautus palvelujen suorittamisesta, jos sopimuksen mukaisten ajoneuvotietojen ilmoitusta/rekisteröintiä koskevia velvollisuuksia ei ole nouda tettu tai EUAC:n antamalle tilille tehtävää maksua ei ole maksettu annetun määräajan (katso maksutapa) sisällä; 7. Vahingonkorvausvaatimukset ja vastuut, jotka ovat näissä jäsenehdoissa kuvattujen palvelujen ulkopuolella; 8. Palveluvaateet, jotka johtuvat oikeudessa rangaistavien toimien valmistelusta tai suorittamisesta jäsenen tai hänen alaisensa ajoneuvon kuljettajan toimesta sekä palveluvaateet, joihin liittyy rikollinen aikomus; 9. Palveluvaateet, jotka sattuvat muualla kuin yleisillä liikennealueilla.

6 Artikla 6. Velvollisuudet 1. Jäsenyyden kattaman ajoneuvon sovittua käyttöä koskevan velvollisuuden rikkominen palveluvaateen ajankohtana vapauttaa EUAC:n palvelun suorittamisvelvoitteesta tai voi pahimmassa tapauksessa johtaa korvausvaatimukseen jäsentä vastaan. 2. Seuraavien EUAC:lle aiheutuvan vaaran vähentämiseen tai vaaran lisääntymisen estämiseen tähtäävien velvollisuuksien rikkominen palveluvaateen ajankohtana vapauttaa EU AC:n palv elun suorit tamisvelvoitteesta tai v oi pahimmassa tapauksessa johtaa korvausvaatimukseen jäsentä vastaan: 1. Ajoneuvon kuljettajalla on olta va aina ajok orttilainsäädännön mukainen oikeus ajaa ajoneuvoa yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tiellä; myös silloin, kun ajoneuvoa ajetaan tiellä, jolla ei ole yleistä liikennettä; 2. Ajoneuvon kuljettaja ei saa olla alkoholin, huumeiden tai lääkeaineriippuvuuden vaikutuksen alaisena; 3. On käytettävä vain EUAC:n palveluja 24 tunnin hätänumeron ja ulk omailla numer on kaut ta ennen muihin palv eluihin turvautumista; 4. EUAC:n kanssa on sovittava, mitkä palvelut se suorittaa; 5. Vaurioiden laajuus on pide ttävä mahdollisimman pienenä ja EU AC:n tai EUAC:n valtuuttaman avustuspalvelun ohjeita on noudatettava; 6. EUAC:tä on tuettava sen ajaessa sille palvelun suorittamisen yhteydessä siirtyneitä k orvausvaatimuksia k olmansia osapuolia v astaan ja sille on toimitettava tarvittavat asiakirjat; 7. EUAC:lle on toimitettava pyydettäessä asiakirjat, joista ilmenee ajoneuvon kuljettajan oikeus kuljettaa ajoneuvoa; 8. EUAC:lle on ilmoitettava palveluvaateeseen liittyvän hallintoviranomais- tai oikeusmenettelyn käynnistämisestä; 9. Lähimmälle turvallisuusviranomaiselle on ilmoitettava tarvittaessa EUAC:n tukemana kaik ista v ahingoista, jo tka johtuv at v arkaudesta, r yöstöstä, luvattomasta käytöstä, tulipalosta, räjähdyksestä tai eläimistä; 10. Ajoneuvon asianmukaisesta ja v almistajan suosittelemasta huollosta on huolehdittava ja lak isääteisistä tarkastuksista, jotka koskevat ajoneuvon teknistä kuntoa yleisillä liikennealueilla käyttöä varten, on aina huolehdittava. EUAC:lle on pyynnöstä esitettävä asianmukaiset asiakirjat todistuksena näiden velvollisuuksien täyttämisestä; 11. Jos jäsen on EUAC:n suorittamien palvelujen johdosta säästänyt kuluissa, jotka olisivat langenneet maksettavaksi myös ilman vahingon esiintymistä, EUAC voi vähentää palveluista tämän etuuden.

7 Artikla 7. Palvelusuojan alkaminen, jäsenmaksun erääntyminen 1. Jäsenkausi on yksi vuosi laskutus tapahtuu vuosittain etukäteen. Jäsenyys jatkuu automaattisesti yhden vuoden kerrallaan, jos jäsenyyttä ei päätetä. 2. Jäsenmaksu eräänt yy v älittömästi lask un v astaanottamisen jälk een. Jäsen valtuuttaa EUAC:n veloittamaan jäsenmaksun jäsenen tililtä suor aveloituksella. Jäsenen o n h uolehdittava, e ttä t ilillä o n r iittävästi v aroja. J äsen m aksaa jäsenmaksun veloituksesta mahdollisesti aiheutuvat pankkikulut. Jäsenyys ja siten palvelusuoja astuv at v oimaan v asta k oko jäsenmaksun sekä kaik kien siihen liittyvien pankkikulujen maksamisen jälkeen. Jos ja tkovuosien jäsenmaksuja ei makseta k okonaan määräajan sisällä, oik eutta palv eluihin ei ole ja jäsen yys raukeaa automaattisesti kolme (3) viikkoa laskun erääntymisen jälkeen. 3. EUAC v oi muut taa jäsenmaksua, niin e ttä se tulee v oimaan seuraa van palvelukauden alussa. Jäsenmaksun korotuksen seurauksena jäsenmaksu ei saa korotuksen ajankohtana ylittää uusien jäsenten jäsenmaksun suuruutta. Jäsen voi sanoa jäsenyyden irti välittömällä vaikutuksella kuukauden sisällä jäsenmaksun korotusilmoituksen vastaanottamisesta, aikaisintaan kuitenkin korotuksen voimaantulon ajankohtana. Artikla 8. Jäsenyyden päättäminen 1. Jäsenyyden v apaaehtoinen pää ttäminen tulee oik eudellisesti v oimaan jäsenkauden lopussa, jos EUAC:n toimisto on vastaanottanut jäseneltä kirjallisen irtisanomisilmoituksen viimeistään kaksi (2) k uukautta ennen jäsenkauden päättymistä. S amoin aj oneuvon r ekisteröinti v oidaan p äättää k irjallisella ilmoituksella kaksi (2) kuukautta ennen vuosijakson päättymistä. Poikkeuksena on ajoneuvon välitön käytöstä poisto (myynti, romutus). Jos ajoneuvo poistetaan käytöstä välittömästi, EUAC:lle on esitettävä sitä koskeva todiste jo maksetut jäsenmaksut hyvitetään pro r ata temporis -periaatteella käytöstä poiston päivämäärän mukaan v ähennettynä EUAC:n 15,- :n käsit telymaksulla, jos kyseisenä ajankohtana ei ole vielä käytetty mitään palvelua. 2. Jäsenellä on oikeus päättää jäsenyys välittömästi, jos EUAC hylkää perustellun palveluvaateen. Irtisanominen on tehtävä kuukauden sisällä - perustellun palveluvaateen hylkäämisen jälkeen - tuomioistuimessa oikeusriidasta annetun tuomion lainvoimaisuudeksi tulon jälkeen - palvelusuorituksen erääntymisen jälkeen.

8 3. EUAC voi sanoa jäsenyyden irti yhden (1) kuukauden sisällä ennen jäsenkauden päättymistä syytä ilmoittamatta. 4. Sen lisäksi jäsenellä ja EU AC:llä on oik eus ir tisanoa jäsen yys v älittömästi tärkeästä syystä. Tärkeiksi syiksi katsotaan erityisesti tilanteet, 1. jos jompikumpi sopimusosapuoli ei suorita sopimuksen velvoittamia palveluja toisen sopimusosapuolen todistettavasta pyynnöstä huolimatta; 2. jos toisesta sopimusosapuolesta tulee maksukyvytön tai jos sopimusosapuolen omaisuutta koskevaa konkurssia haetaan; 3. jos ei päästä yksimielisyyteen kokonaishinnan (kaikkien valittujen palveluosien) tai osahinnan (yhden valitun palveluosan) uudelleenmäärityksestä yksittäisten palveluosien voimassa olevien säädösten mukaan. Artikla 9. Siirto Jäsenoikeuksien siirto kolmansille osapuolille on kielletty joka suhteessa. Artikla 10. Hinnat, maksuehdot ja tiedot 1. Kaikki ilmoitetut hinnat ja maksut on annettu ilman lakisääteisiä veroja, jos ei toisin mainittu. Hinnat ovat aina eurohintoja. Sopimuksen alkaessa voimassa olevat tuo tteiden, ajoneuv oluokkien, v oimassaoloaikojen ja ajoneuv on iän mukaiset hinnat määritetään tämän sopimuksen liitteessä 1. Jäsenmaksut. 2. EUAC:lle kuuluvien maksujen maksaminen tapahtuu aina vuosittain etukäteen EUAC:lle ilmoitetun ajoneuvojen lukumäärän perusteella. Maksuvaatimukset erääntyvät aina välittömästi ajoneuvon ilmoituksen jälkeen ja ne on maksettava lyhentämättömästi laskussa annetulle EUAC:n tilille ennen palvelujen käyttöä (kohdan A.7.2. mukaan). Maksut veloitetaan suoraveloituksella. 3. Palveluoikeuksien määrittämistä ja valvontaa varten EUAC saa jäseneltä kaik ki tarvittavat yritys- ja ajoneuvotiedot (kuten esimerkiksi yrityksen nimen ja osoitteen, ALV-numeron, ensirekisteröinnin päivämäärän, merkin/tyypin, rekisteritunnuksen, alustanumeron). Tiedo t t oimitetaan EU AC:lle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mieluiten jäsenhakemuksessa. 4. EUAC sitoutuu nimenomaan käyttämään annettuja tietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja ainoastaan hallinnointi-, vakuutus- ja palvelun suorittamistarkoituksiin ja siten voimassaolevien jäsenehtojen täyttämiseen.

9 Artikla 11. Muuta Jos näiden yleisehtojen yksittäiset säädökset ovat tai osoittautuvat oikeudellisesti pätemättömiksi, se ei v aikuta muiden säädösten voimassaoloon. Näiden yleisehtojen muutokset ja/tai lisäykset on tehtävä kirjallisesti.

10 Jäsenyyteen sovelletaan Itävallan lakia Itävallan kansainvälisen yksityisoikeuden ja YK:n kauppalain viitenormien mukaan. Ainoa toimivaltainen tuomioistuin on EUAC:n kotipaikan asiasta v astaava tuomioist uin. Jäsen yyssuhdetta k oskeva k ieli on sopimuksen mukaisesti saksa ja englanti, e tenkin sopimuksen v oimassaolon aikaisessa kommunikaatiossa. Hagen, EUROPART Holding GmbH Martinstraße 13 DE Hagen-Haspe Puh: +49 (0) Faksi: +49 (0) EUROPART Trading GmbH:n puolesta Korjaamokumppanin/osanottajan puolesta Päivämäärä, allekirjoitus Päivämäärä, allekirjoitus Yrityksen leima Yrityksen leima

11 Liite. 1 EUROPART Road PROTECTOR -ohjelman EUAC-yritysjäsenyyden jäsenmaksut Seuraavat EUAC RoadPROTECTOR -ohjelman jäsenehtojen ja niissä kuvattujen palvelujen mukaiset jäsenmaksuhinnat ovat voimassa lähtien. Jäsenyyden kulut määräytyvät jäsenen ilmoittamien ajoneuvojen lukumäärän mukaan. Kaikki hinnat on annettu ilman lakisääteistä arvonlisäveroa. Hinnat kattavat jäsenmaksun yhdeksi vuodeksi kutakin rekisteröityä ajoneuvoa kohti. Jatkovuonna hinta sopeutetaan automaattisesti kulloinkin voimassa olevaan hintaluokkaan ilmoitettujen ajoneuvotietojen perusteella. EUROPART TransporterSTATION EUROPART TrailerSTATION Vakiohinta, kork. 8-v. hyötyajoneuvot Hinnat eivät sisällä ALV:tä Pakettiauto ja kevyt hyötyajoneuvo kork. 7,5 t 259, Kuorma-auto 7,5 t alkaen, vetoauto 299, Perävaunu 99, Truck & Trailer -yhdistelmä 369,

12 Yhteydenotto: 02331/

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT

AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT AB SCIEXIN HUOLTOEHDOT Yleiset ehdot (sovelletaan kaikkiin huoltosuunnitelmiin sekä kaikkiin aika- ja materiaaliperusteisiin huoltoihin) 1. Koko sopimus AB Sciex ( Palveluntarjoaja ) ja asiakas sopivat

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi FLYING BLUE-MATKAVAKUUTUS VAKUUTUSERITTELY Saadaksenne apua välittömästi sairaus- tai kuolemantapauksissa tai Suomeen kuljettamisessa olkaaa hyvä ja ottakaa heti yhteys: Falck Oy, puh + 358 9 37 47 72

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot