SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013

2 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ LAPSET JA NUORET Koulut Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Poliisitoimi Kolmas sektori (toimijat, kuten Ev.lut. srk, vapaakirkko, Rivertech ry ja nuorisopalvelut) TYÖIKÄISET Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Kehitysvammahuolto Poliisi Kolmas sektori (toimijat, kuten Ev.lut. srk, vapaakirkko ja Rivertech ry) IKÄÄNTYNEET Sosiaalitoimi (vanhustenhuolto) Terveydenhuolto Kolmas sektori (toimijat, kuten Ev.lut. srk, vapaakirkko ja Rivertech ry) KORJAAVA PÄIHDETYÖ LAPSET JA NUORET Sosiaalitoimi Terveydenhuolto TYÖIKÄISET Sosiaalitoimi Terveydenhuolto ELÄKELÄISET Sosiaalitoimi Terveydenhuolto ARVIOINTI/SEURANTA... 18

3 3 1. JOHDANTO Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lain mukaan päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. (Päihdehuoltolaki 41/1986) Päihdepalveluiden laatusuosituksen mukaan Sosiaali- ja terveydenhuollossa laadun voi määritellä kyvyksi tunnistaa, määrittää ja täyttää asiakkaiden palvelujen tarve ammattitaitoisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, edullisin kustannuksin sekä lakien, asetusten ja määräysten mukaan. Laatuun kuuluu myös kyky kohdentaa voimavarat ensisijaisesti eniten tarvitseville. (Päihdepalvelujen laatusuositus 2002:3) Päihdehaittojen ehkäisemiseksi on laadittu kansallisia päihdepoliittisia ohjelmia. Päihdepolitiikan tarkoituksena on: - ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja - siitä aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, sekä - edistää päihteiden ongelmakäyttäjien toimintakykyä ja - lisätä heidän läheistensä turvallisuutta Ohjelmat painottavat strategiatyöskentelyn tärkeyttä. Alkoholiohjelma sekä alkoholiohjelman työsuunnitelma vuosille haastavat kunnat laatimaan ja päivittämään päihdestrategiansa. Päihteiden käytön ehkäisy kohdistuu perinteisesti lapsiin ja nuoriin, mutta ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan myös aikuisten keskuudessa. Puuttumalla päihteiden ongelmakäyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäistään vakavampien haittojen kehittyminen. Kysymys on päihdeongelman tunnistamisesta sekä rohkeudesta ja valmiuksista puuttua asiaan. Ennaltaehkäisevässä päihdetyössä avainasemassa ovat peruspalveluiden riittävyys ja kuntalaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävä kunnallispolitiikka. Mikäli kunnassa ei ole hyvin toimivaa päihdepalvelujärjestelmää, saattaa päihdeongelmien paine purkautua sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kautta, jotka eivät ole tähän varautuneet. Kehitystä on vaikea ohjata ja ongelmien aiheuttamat kokonaiskustannukset kasvavat. Päihdehuoltoon panostaminen on taloudellisesti kannattavaa. Päihteidenhuoltoon käytettyihin varoihin verrattuna saavutetut välittömät ja välilliset säästöt ovat moninkertaiset. Kasvava päihteiden käyttö ja siitä seuraavat ongelmat heijastuvat joka tapauksessa kuntien palvelujärjestelmään. Tähän on hyvä varautua ennakoiden ja suunnitelmallisesti. Palvelujen seuranta ja arviointi toteutuu lähinnä päihdetyötä tekevien työn ohessa: asiakastyössä, työnohjauksessa, koulutuksessa ja työyhteisöjen kehittämiskeskusteluissa. Kasvavat asiakas- ja käyntimäärät sekä moniongelmaisuuden lisääntyminen asettavat entistä enemmän haasteita palvelujen laadun kehittämisen suuntaan. Jotta

4 4 toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin pystyttäisiin vastamaan tehokkaasti, on päihdesuunnitelmaa tarkistettava vähintään valtuustokausittain. 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA Terveydenhuollossa on runsaiden asiakaskontaktien ansiosta mahdollisuus nähdä päihdeongelmien muutokset ja laajuus. Nykyisin henkilöstö tapaa päivittäin asiakkaita, joiden käynnin suora tai epäsuora syy ovat päihteet, useimmiten alkoholi. Tilanne on muuttunut muutaman viime vuoden aikana. Aiemmin päihdeongelma näkyi lähinnä viikonloppuisin, nykyisin myös arkipäivinä. Peruskoulun arjessa päihteet, tupakkaa lukuun ottamatta, eivät ole kovin suuri ongelma. Huumeista ei ole selkeitä havaintoja, mutta tupakoinnin kanssa taistelu on päivittäistä. Kuitenkin tupakoivien nuorten osuus on vähentynyt. Osa yläkouluikäisistä nuorista käyttää alkoholia, mutta liiallinen päihteidenkäyttö ei juurikaan näy arjen koulutyössä esim. poissaoloina; levottomuutena ja väsymyksenä viikonlopun molemmin puolin kylläkin. Tämän asian kanssa tulee kuitenkin olla jatkuvasti valppaana. Viranomaisten välisen yhteistyön toimivuus auttanee siinä, että tilanteeseen pystytään puuttumaan kohtuullisen varhain, kun eri osapuolilla on samasta nuoresta samansuuntaista huolta. Vaikuttaisi siltä, että tarve varhaisiin päihdekokeiluihin on vähentynyt, mikä kertonee vanhempien kasvatuksellisen otteen vahvistumisesta. Vanhempien päihteidenkäytön tuoma turvattomuus näkyy jonkin verran lasten elämässä. Kehitysvammaisten kohdalla päihteiden käyttö ei ole yleinen ongelma. Jonkin verran ongelmakäyttöä kuitenkin ilmenee, ja nämä tapaukset ovat osoittautuneet erityisen haastaviksi. Päihteet ja kehitysvammaisuus yhdessä aiheuttavat helposti elämänhallinnan menettämisen. Suonenjoen päihdetilanne sijoittuu poliisin silmin katsottuna maamme keskitason paremmalle puolelle. Pieni osa työttömistä ja muista syrjäytyneistä näkyy alkoholin suurkuluttajina katukuvassa lähinnä päiväsaikaan. Nuorison osuus alkoholinkäytöstä ilmenee viikonloppuisin varsinkin perjantai-iltoina. Alkoholinkäyttö on muuttunut lähivuosien aikana yhä nuorempien ongelmaksi. Lisäksi selvästi humalahakuisempaa juomista on ollut havaittavissa. Muiden huumaavien aineiden osuus rajoittunee ilmitulleiden tapausten mukaan n. 3-4 prosenttiin suonenjokelaisista nuorista. 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 3.1. LAPSET JA NUORET Koulut Yleinen aikuisten huolenpito, välittäminen, keskinäinen yhteistyö ja nuoren kuuleminen ovat tärkeä ennaltaehkäisyn keino. Kullakin koululla oppilashuoltotyöllä pyritään edistämään oppilaiden hyvinvointia ja tukemaan oppilaita ongelmatilanteissa yhteistyössä

5 5 vanhempien kanssa. Koulusta poissaoloja seurataan tarkasti ja epäselvien ja luvattomien poissaolojen syitä aletaan selvitellä ripeästi. Päihdevalistusta annetaan ala- ja yläkoulussa eri oppiaineiden yhteydessä, yläkoulussa erityisesti terveystiedon tunnilla. Lintharjun koululla päihdevalistusta tulee myös päivänavausten yhteydessä ja 8. luokkalaisille toukokuun lopulla Helppisviikolla. Lisäksi vuosittain pyritään järjestämään koululle jokin aiheeseen liittyvä tapahtuma. Poliisi, kauppias ja Alkon edustaja käyvät yläkoululla vuosittain puhumassa mm. päihteisiin liittyvistä asioista omasta näkökulmastaan. Tupakoimattomuuteen kannustetaan tarjoamalla vuosittain luokille mahdollisuus osallistua Terveys ry:n järjestämään SmokeFree- kilpailuun. Henkilökohtaista valistusta lapset ja nuoret saavat terveystarkastusten yhteydessä. Uuden terveydenhuoltoasetuksen mukaisesti uudet 7-luokkalaiset käyvät terveystarkastuksessa yhdessä vanhempien kanssa. Koulussa kiinnitetään huomiota huolelliseen välituntivalvontaan ja asiaankuulumattomiin henkilöihin koulun alueella. Yläkoulun vanhempainilloissa tavoitetaan suurin osa kunkin luokkatason vanhemmista, mikä antaa mahdollisuuden herätellä ja tukea vanhempia seuraamaan lastensa vapaaajanviettoa. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus luokkakohtaisissa vanhempaintapaamisissa luoda yhteisiä sääntöjä mm. kotiintuloajoista ja vanhempien keskinäisestä yhteistyöstä. Myös alakoulujen vanhempainiltojen yhtenä tavoitteena on edistää luokan vanhempien keskinäistä tuntemusta ja yhteistyötä. Lions Club tarjoaa vuosittain yhdelle opettajalle mahdollisuuden osallistua Lions Questkoulutuksen. Koulutus antaa opettajalle valmiuksia pitää opetustuokioita, joiden tarkoituksena on lisätä lasten omanarvontuntoa, vuorovaikutustaitoja ja sen kautta myös kykyä sanoa ei epäterveille asioille. Kaikilla kouluilla pidetään KiVa- (=kiusaamisen vastainen) koulu oppitunteja, joiden teemoina ovat mm. Älä ole vietävissä, Saat olla, saan olla. Kaikki nuoret ohjataan hakeutumaan toisen asteen koulutukseen. Oppilaanohjausta kehitettiin yläkoulussa hankkeen avulla vuosina Yhteistyöllä nuoriso- ja sosiaalitoimen, terveydenhuollon sekä poliisin kanssa pyritään pysymään ajan tasalla nuorison tilanteesta Suonenjoella ja pysäyttämään huonoja ilmiöitä esim. kosteita kotibileitä. Stakes tekee kahden vuoden välein kouluterveyskyselyn 8. ja 9. luokkalaisille, josta saadaan läänikohtaiset yhteenvedot mm. päihteidenkäyttötilanteesta. On tärkeää, että kunta varautuu jatkossakin hankkimaan myös kuntakohtaiset tiedot omaan käyttöön. Päihteidenkäyttöön puuttuminen Lintharjun koululla puututaan kaikkiin havaittuihin tupakointirikkeisiin ja niistä menee ilmoitus huoltajalle. Ilmoituksessa kerrotaan millaista kovenevaa 5 portaista rangaistuskäytäntöä tupakointirikkeeseen sovelletaan

6 6 Terveystarkastuksessa 8. tai 9. luokkalaisille tehdään päihdekysely nuorison terveystodistuksen yhteydessä. Päihdekysely (nuorten Audit) voidaan tehdä myös muulloin huolen herätessä. Jos oppilaalla ilmenee päihteidenkäyttöä vapaa-ajalla, on terveydenhoitajalla ohjeistus, kuinka asiaan puututaan. Jos oppilas tavataan päihtyneenä koulussa, otetaan välittömästi yhteyttä huoltajiin, joita pyydetään tulemaan koululle. Tarvittaessa oppilas toimitetaan terveyskeskukseen. Oppilasta ei tule jättää yksin. Asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus. Mahdollisimman pian järjestetään tapaaminen asian selvittämiseksi (yhdessä sosiaalitoimen kanssa) ja sovitaan tarvittavista jatkotoimista. Jos koulussa tulee selkeä huoli oppilaan päihteidenkäytöstä vapaa-ajalla, ilmoitetaan tästä huoltajille ja jos kyseessä on muu kuin yksittäinen kokeilu, tehdään lastensuojeluilmoitus. Tupakoinnin vähentäminen, sillä se toimii väylänä muihin päihteisiin. Muiden kuin tavanomaisten päihteiden tunnistaminen (lääkkeet, huumeet) Poliisin tuki kouluille on vähentynyt. Osa vanhemmista ei pidä riittävästi rajoja. Riittävän tuen antaminen, kun perheessä on päihdeongelma Sosiaalitoimi Kaksi perhetyöntekijää työskentelee lapsiperheissä. Perheissä tehtävällä työllä tuetaan vanhemmuutta, ennaltaehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lapsiperheitä ohjataan tarvittaessa perheneuvolaan. Nuoria ohjataan käyttämään Nuorten työryhmän palveluja. Tehdään tiiviisti yhteistyötä poliisin kanssa, jolloin nuorten ongelmakäyttäytymiseen päästään puuttumaan nopeasti. Nuorisotoimen kanssa tehdään yhteistyötä, mm. tuetaan lasten osallistumista leireille. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä lapsiperheiden tukemiseksi Terveydenhuolto Äitiys- ja lastenneuvola: Äitiys- ja lastenneuvolassa tavoitteena on tunnistaa alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden liikakäyttö sekä tupakointi. Tunnistamismenetelmänä käytetään Audit-kyselyä, mikä tehdään raskauden ensikäynnillä sekä laajennetussa 1 ½-vuotis- ja 4-vuotistarkastuksessa molemmille vanhemmille. Kaikille raskaana oleville suositellaan päihteetöntä raskautta. Ohjauksen tueksi annetaan myös kirjallista materiaalia mm. Raskaus ja alkoholi, Savuton raskaus sekä Päihteet lapsen silmin. Tavoitteena on löytää riskikäyttäjät mahdollisimman varhain sekä motivoida

7 7 heitä pohtimaan ja vähentämään alkoholin käyttöään tai ohjata heidät asianmukaisen hoidon piiriin. Keskustelu tapahtuu perheen kanssa erityisesti perheen ja lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Raskaana olevat, joilla on ennen raskautta ollut huumeiden tai alkoholin runsasta käyttöä (Audit 8) tai he tupakoivat vielä 10 savuketta raskauden keston ollessa 18 viikkoa, lähetetään äitiyspoliklinikan HAL- poliklinikalle (HAL = huumeet, alkoholi, lääkkeet). Raskauden aikainen seuranta tapahtuu neuvolakäyntien lisäksi koko raskauden ajan ko. yksikössä valtakunnallisten hoitosuositusten mukaan. Henkilöihin, joilla on alkoholin riski- tai haitallista käyttöä kohdistetaan mini-interventio. Keskeistä on keskustella alkoholin käyttömääristä ja Audit -kyselyn tuloksista. Haasteena on keskustella perheiden kanssa päihteiden käytöstä siten, että perheet rohkenisivat itsekin kertoa päihteiden käytöstään. Kouluterveydenhuolto: Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tekevät kouluterveydenhoitajat, koulukuraattori ja oppilashuoltoryhmät. Näiden tahojen yhteistyön mahdollistamana poissaoloihin ja käyttäytymisen muutoksiin puututaan myös kouluterveydenhuollossa. Lisäksi Nuorison terveystodistuksen yhteydessä (8. tai 9.luokalla) tehdään kaikille AUDIT-kysely Tavoitetaanko kuitenkaan kaikki oppilaat, koska kaikki eivät tule terveystarkastukseen Tunnistetaanko päihteiden käyttö Opiskelijaterveydenhuollossa tunnistaminen on vaikeaa, kun opiskelijat voivat tulla ympäri Suomea. Nuorten työryhmä: Mielenterveyskeskuksessa toimiva Nuorten työryhmä tutkii ja hoitaa vuotiaita mielenterveys- ja päihdeongelmaisia. Nuoret ohjautuvat työryhmän tutkimukseen ja hoitoon kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin, sosiaalitoimen, perheneuvolan, oppilashuoltoryhmän, opettajien, vanhempien tai oman yhteydenoton perusteella. Työryhmässä kaikkien nuorten päihteiden käyttö kartoitetaan ja otetaan puheeksi tutkimusjakson yhteydessä. Kartoituksessa käytetään haastattelun lisäksi nuorten päihdemittaria. Nuorelle annetaan tietoa päihteiden riskikäytöstä, mikäli on tarvetta. Ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu myös verkostoyhteistyö lähettävien tahojen ym. nuoren verkostoon kuuluvien kanssa. Työryhmän tietoa viedään myös oppilashuoltoryhmiin, joihin Nuorten työryhmän edustaja osallistuu. Päihdeongelman tunnistaminen.

8 8 Terveyskeskuksen ensiapu: Alkoholin terveyshaitat otetaan puheeksi aina, kun alkoholi on ollut osatekijänä hoidon tarpeeseen. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä, jos alkoholi+, vaikka alkoholi ei olisi aiheuttanut käynnin tarvetta Poliisitoimi Lapsiin ja nuoriin kohdistuvana ehkäisevänä päihdetyönä poliisi käy pitämässä 6 - luokkalaisille alkoholiin ja päihteisiin liittyvää valistusta. Lisäksi osallistutaan vanhempainiltoihin ylä-asteella lukukausittain. Uutena toimintatapana on Vuonna 2008 alkanut Alkon ja poliisin yhteinen tilaisuus 9-luokkalaisille. Poliisi pyrkii puuttumaan myös ensikertalaisiin näpistelijöihin. Tästä asiasta pidetään yhteyttä alueen yrityksiin, jotta puuttumiskynnys saadaan alhaiseksi. Alkoholinkäyttöön liittyvää väkivaltaa vähennetään näkyvällä valvonnalla nuorison suosimissa kokoontumispaikoissa. Poliisi korostaa pelisääntöjen merkitystä ja niiden noudattamista yleisesti. Alkoholin ja varsinkin humalahakuisen alkoholinkäytön vähentäminen, sekä näpistyksiin (olut, siideri) puuttuminen yhdessä myyjäliikkeiden kanssa. Tavoitteena on tällä tavoin saada nuorten alkoholinkäyttö kontrolloidummaksi Kolmas sektori (toimijat, kuten Ev.lut. srk, vapaakirkko, Rivertech ry ja nuorisopalvelut) Evankelisluterilainen seurakunta Ev.lut. seurakunnassa noudatetaan kaikissa työmuodoissa päihteettömyyttä tukevaa työotetta. Kasvatustyö on sekä päihteetöntä, että myös savutonta. Seurakunta osallistuu perheiden, lasten sekä nuorten tukemiseen henkilökohtaisten kontaktien, retkitoiminnan sekä lasten- ja nuorten kerhotoiminnan kautta. Rippikoulu, isos- ja kerhonohjaajakoulutus sisältävät laajan, vastuullisen näkökulman päihteettömyyteen. Erityisesti rippikoulussa käsitellään nuorten omaa suhdetta ja suhtautumista alkoholiin ja sen vaaroihin. Suonenjoen Rivertech ry Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä päihde- ja riippuvuusasioiden käsittelyssä toteutettavat menetelmät ja toimenpiteet: Lakisääteisessä nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa seurataan jatkuvasti nuorten päihdetilanteen kehittymistä paikkakunnalla ja suunnitellaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Pajatoiminnassa käsitellään päihdeasioita (alkoholi, huumeet, lääkkeet, tupakka) toistuvasti yksilötasolla sekä ryhmäkeskusteluissa. Pajalla myös seurataan aiheeseen liittyvää julkista keskustelua kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä osallistutaan

9 9 Ennaltaehkäisevän päihdetyön viikkoon joko pajan omalla toiminnalla tai osallistumalla järjestettyyn tapahtumaan. Päihteidenkäyttö ja elämäntapa-asiat käsitellään henkilökohtaisessa toimenpidekartoituksessa ja tarvittaessa yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Nuorisopalvelut Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta nuorisopalvelut tarjoavat nuorille iltaisin (ti-pe) päihteettömän tilan oleskeluun. Nuorisotalolla on joka ilta kaksi ohjaajaa paikalla. Talolla on todella harvoin tullut tilanteita joissa nuori olisi tullut paikalle päihtyneenä. Järjestämme myös n. kerran vuodessa nuorille päihteettömän tapahtuman esim. diskon yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Teemme Lintharjun koulun kanssa tiiviimpää yhteistyötä kuin aikaisemmin, koska toimisto tilamme ovat nykyisin Lintharjun koululla ja yksi nuoriso-ohjaaja on työajastaan 60% koululla (jopo-luokka). Jo aikaisemmin olemme olleet mukana 7-leireillä, oppilashuolto ryhmässä ja joskus vanhempainilloissa Suonenjoen kaupunki palkkasi nuoriso-ohjaajan, jonka työn kuvaan kuuluu 40% etsivää nuorisotyötä. Tämän myötä nuorisotoimi tekee myös Suonenjoen rivertech ry:n nuorten pajan kanssa tiivistä yhteistyötä. Nuorisotoimi on mukana moniammatillisissa verkostoryhmissä, joiden kautta saamme päivitettyä tietoa puolin ja toisin Suonenjoen nuorten tilanteesta TYÖIKÄISET Sosiaalitoimi Tuetaan ja ohjataan asiakkaita terveisiin elämäntapoihin. Pyritään vaikuttamaan asuntooloihin yhteistyössä asuntotoimiston kanssa. Ohjataan pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan. Tavoitteena on käynnistää päihdeongelmaisten päivätoiminta vuoden 2014 alusta (sosiaalilautakunnan päätös ). Kotihoito: Päihteiden käytön puheeksi ottaminen ja päihteiden terveyshaitoista kertominen Usein potilaat joko vähättelevät ongelmaa tai kieltävät sen kokonaan. Omaisten kanssa tehdään yhteistyötä. Riskiryhmänä syrjäytyneet miehet, joilla on huonot asuinolosuhteet Terveydenhuolto Terveyskeskuksen vastaanotto:

10 10 Omalääkäri ja -hoitaja ottavat aina puheeksi päihteiden käytön osana muun kokonaistilanteen selvittämistä. Työterveyshuollossa huomio kiinnitetään toistuviin vastaanottokäynteihin, jotka saattaisivat viitata päihteiden käyttöön. Tarvittaessa työntekijälle tehdään AUDIT-kysely. Aikuisneuvola Neuvolassa toteutetaan kohdunkaulan syövän seulontatutkimukset 40 ja 50 vuotta täyttäville naisille sekä ikäryhmätarkastukset 40 ja 50 vuotiaille naisille ja miehille, jotka eivät kuulu työterveyshuollon piiriin. Terveystarkastuksessa kartoitetaan kaikilta päihteiden käyttö sekä tupakointi. Tavoitteena on riskikulutuksen varhainen tunnistaminen. Kaikille lähetetään terveystarkastukseen kutsu, jossa alkoholin käyttöä kysytään AUDIT testin mukaan ja tupakointia Fagerströmin lyhyemmällä testillä. Lisäksi kaikilta perhesuunnitteluneuvolan asiakkailta kysytään tupakointia Fagerströmin lyhyemmän testin mukaisesti sekä tarvittaessa päihteiden käyttöä Audit- kyselyllä. Mini-interventio toteutetaan aina tarvittaessa. Suurkuluttajien tunnistaminen Työterveyshuolto: Kaikilta kysytään päihteiden käytöstä, annoksista ja käyttökerroista, sekä tehdään AUDITkysely. Tarvittaessa käytetään Alcometriä. Pidetään luentoja ennaltaehkäisevässä mielessä päihteidenkäytön riskeistä. Ajoissa puuttuminen. Työpaikoilla jo perehdytysohjelmassa pitäisi tehdä selväksi varhainen puuttuminen. Terveyskeskuksen vuodeosasto: Päihteiden käytön puheeksi ottaminen. Vaikeutena saattaa olla ongelman tunnistaminen, varsinkin jos potilas on hoidossa somaattisista syistä. Mielenterveyskeskus: Tutkimusjaksolla (1-5 käyntiä) on tavoitteena saada kokonaiskuva potilaan tilanteesta, myös mahdollisesta päihdeongelmasta. Tarvittaessa tehdään AUDIT-kysely. Päihteiden käyttö otetaan sekä tutkimusjaksolla että hoidon aikana ennaltaehkäisevässä mielessä puheeksi. Tarvittaessa annetaan tietoa päihteiden terveyshaitoista Päihdeongelman tunnistaminen

11 Kehitysvammahuolto 11 Kehitysvammaisten kohdalla päihteiden käyttö ei ole yleinen ongelma. Jonkin verran ongelmakäyttöä kuitenkin ilmenee ja nämä tapaukset ovat osoittautuneet erityisen haastaviksi. Päihteet ja kehitysvammaisuus yhdessä aiheuttavat helposti elämänhallinnan menettämisen. Kehitysvammaisten päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä kehitysvammaisen henkilön ja hänen omaistensa suunnitelmallisella päihdevalistuksella on tärkeä merkitys. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota kehitysvammahuollon henkilöstön päihdekoulutukseen. Valistuksen/koulutuksen avulla voitaisiin paremmin kiinnittää huomiota kehitysvammaisten päihdeongelmien tunnistamiseen ja puuttumiskynnys madaltuisi. Päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa tulee laatia selkeät suunnitelmat ja säännöt, esim. missä päihteitä on luvallista käyttää tai missä niitä ei käytetä olleenkaan. Kehitysvammaisten henkilöiden päihteiden käyttöön liittyy erityisiä riskejä, joiden takia ongelmiin on syytä puuttua ripeästi. Näitä riskejä ovat: hyväksikäytön eri muodot, huono seura, hyväksynnän hakeminen, normaaliuden tavoittelu, päihteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutus. Hyväksikäytetyksi voi joutua monella eri tavalla. Kehitysvammaisia voidaan kiristää päihteiden takia; niiden saamiseksi saatetaan realisoida omaisuutta pilkkahintaan. Kehitysvammainen henkilö otetaan mielellään mukaan mm. rikollisporukoihin, siellä hän saa roolin, johon muut eivät suostu. Kehitysvammainen henkilö voi joutua päihteiden vaikutuksen alaisena helposti seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Hyväksyntää ja ystävyyttä voidaan myös käyttää hyväksikäytön välineinä. Kehitysvammaisilla päihteiden käyttöön voi liittyä myös ns. normaaliuden tavoittelua. Päihteiden avulla pääsee mukaan porukoihin, joissa vammaisuus on toisarvoista. Tämän seurauksena henkilö saattaa joutua ns. huonoon seuraan. Päihteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutus voi aiheuttaa arvaamattomia seurauksia. Erityisesti keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet sekä uni- ja rauhoittavat lääkkeet aiheuttavat haitallisia yhteisvaikutuksia päihteiden kanssa. Kehitysvamma ei saa olla este päihdepalvelujen saamiselle; kunnan on huolehdittava kehitysvammaisille henkilöille sopivat palvelut. Hoitoon ohjauksen yhteydessä on huomioitava vamman laatu ja erityistarpeet. Kehitysvammaisten päihdehoidon järjestelyistä vastaa käytännössä kehitysvammaisten avohuollonohjaaja yhdessä kunnan päihdetyöntekijöiden kanssa. Päihteiden käytön lisääntyminen koko yhteiskunnassa heijastuu myös kehitysvammaisten lisääntyneenä päihteiden käyttönä sekä sen mukanaan tuomina ongelmina Poliisi Poliisi pyrkii puuttumaan työikäisten alkoholinkäyttöön yleensä. Tästä ovat esimerkkeinä vaikuttaminen aikuisten suhtautumiseen alkoholin välittämisestä alaikäisille. Lisäksi kaikkiin alkoholin vuoksi tehtyihin kotihälytyksiin, missä on lapsia paikalla, puututaan tekemällä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa viikkopalavereiden muodossa. Poliisi korostaa myös anniskelupaikkojen ja yleisötilaisuuksien omavalvontaa sekä anniskelulupien

12 12 valvontaa. Järjestyshäiriöihin ja katuväkivaltaan puututaan ennaltaestävästi näkyvällä valvonnalla ja paikalla ololla painopisteaikoina. Katukuvan siistiminen voimakkaasti päihtyneistä keskustan alueella. Turvallisemman ympäristön aikaansaaminen myös ilta- ja yöaikaan Kolmas sektori (toimijat, kuten Ev.lut. srk, vapaakirkko ja Rivertech ry) Evankelisluterilainen seurakunta Seurakunta kohtaa työikäisiä päihdeongelmaisia kaikessa toiminnassaan, esimerkiksi toimituksissa, kotikäynneillä, tilaisuuksissa sekä jumalanpalveluksissa. Eri tavalla päihteiden kanssa tekemisissä olevat asiakkaat muodostavat diakoniatyön suurimman asiakasryhmän. Diakoniatyö pyrkii ennaltaehkäisemään päihdeongelman syntyä henkilökohtaisten asiakaskontaktien kautta sekä tukemalla perheitä. Seurakunta järjestää vuodessa useita leiri- ja retkipäiviä joiden tarkoituksena on tarjota mukavaa päihteetöntä yhdessäoloa. Työ koostuu pitkälti päihdeongelman tunnistamisesta, asiakkaan ohjaamisesta oikeiden palvelujen piiriin sekä päihteettömyyden tukemisesta. Asiakkaita tuetaan myös vaatimaan heille kuuluvia palveluita. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on joissain tapauksissa merkittävässä osassa työskentelyä. Suonenjoen Rivertech ry Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien lakisääteisessä työkuntoutuksessa korostetaan terveitä, virikkeellisiä ja päihteettömiä elämäntapoja sekä yksilökeskusteluissa, että ryhmätilanteissa. Tunnistettaessa päihteidenkäyttöön liittyviä yksilötason ongelmia, asiakas ohjataan hakemaan asiantuntija-apua ja häntä tuetaan myös verkostoyhteistyön ja omaisyhteistyön keinoin. Monista eri syistä pitkään työttöminä olleille tarkoitetussa kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia päihdekuntoutujia tuetaan moniammatillisen asiantuntijaverkoston voimin. Työkuntoutus on merkittävä osa päihdekuntoutujan selviytymisstrategiaa, mutta edellyttää niin lääketieteellistä kuin psykiatristakin tukea. Moni päihdekuntoutuja tarvitsee kuntoutumisensa tueksi lisäksi diakoniatyön ja muun vapaaehtoistyön tukea. 3.3 IKÄÄNTYNEET Sosiaalitoimi (vanhustenhuolto) Ehkäisevän työn avulla lisätään ikääntyvien ihmisten tietoa ja ymmärrystä niistä ikääntymisen tuomista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa päihteiden käyttöön.

13 13 1. Henkilöstön kouluttaminen Koko henkilöstölle tulee suunnata koulutusta, jolla halutaan lisätä iäkkäiden ihmisten kanssa työskentelevän henkilöstön valmiuksia tunnistaa ja ottaa puheeksi ikääntyvien päihteiden käyttö. 2. Ennalta ehkäisevän toiminnan ja työotteen kehittäminen Ikäihmisten neuvolan toiminnan saattaminen jatkuvaksi toiminnaksi. Päiväkeskustoiminnassa, kotihoidossa, eläkeläisjärjestöissä, erilaisissa harrastuspiireissä, seurakunnissa, lääkäreiden vastaanotolla sekä sairaalassa on oltava tarjolla asiallista tietoa päihteiden vaikutuksista ikäihmisillä. STM:n opas: Otetaan selvää! - Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet saataville kaikkiin julkisiin tiloihin. 3. Tukihenkilö- ja vertaisryhmätoiminnan kehittäminen 4. Oikeaa tietoutta päihteistä ikääntyneille (Ikääntyminen ja kehon muutokset, ikääntyminen ja alkoholin sietokyvyn muuttuminen, sairaudet ja lääkkeet/päihteiden käyttö:vaarat) Kotihoito: ks. kohta Työikäiset Alkoholin ja usein monien lääkkeiden yhteisvaikutukset Terveydenhuolto Vastaanotto: ks. kohta Työikäiset Vuodeosasto: ks. kohta Työikäiset Vanhusväestön alkoholin käytön lisääntyminen Kolmas sektori (toimijat, kuten Ev.lut. srk, vapaakirkko ja Rivertech ry) Ev. Lut. Seurakunta Seurakunnan toiminnassa näkyy ikääntyvien yhä lisääntyvä alkoholin kulutus, erityisesti kotikäyntityössä. Työskenneltäessä eläkeikäisten päihteidenkäytön kanssa henkilökohtaisesti tapahtuva kohtaaminen korostuu. Usein ikäihmisten päihdeongelmat koetaan häpeällisiksi ja ne halutaan piilottaa. Ryhmissä päihteidenkäyttö ei useinkaan nouse esiin. Ikäihmisten päihteidenkäytön kanssa voidaan

14 14 olla yhteydessä omaisiin tai yhteistyökumppaneihin, jotka työskentelevät ikäihmisten kanssa. Seurakunta järjestää vuodessa useita leiripäiviä joiden tarkoituksena on tarjota mukavaa päihteetöntä yhdessäoloa. Eläkeikäisten kanssa työ koostuu pitkälti päihdeongelman tunnistamisesta, asiakkaan ohjaamisesta oikeiden palvelujen piiriin sekä päihteettömyyden tukemisesta. Asiakkaita tuetaan myös vaatimaan heille kuuluvia palveluita. Suonenjoen Rivertech Ks. Kohta Työikäiset 4. KORJAAVA PÄIHDETYÖ 4.1 LAPSET JA NUORET Sosiaalitoimi Nuoria ohjataan hakemaan apua päihdeongelmaansa Nuorten työryhmästä tai Päihdepalvelusäätiön Päihdeklinikalta. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna lapsi tai nuori voidaan sijoittaa lastensuojeluyksikköön Terveydenhuolto Äitiys- ja lastenneuvola Tarvittaessa tihennetään seurantakäyntejä ja tehdään kotikäyntejä. Verkostoyhteistyötä tehdään sosiaalitoimen, mielenterveyskeskuksen, omalääkärin ja hoitajan ym. kanssa. Mikäli kyseessä on päihderiippuvuus, asiakas ohjataan lääkärille tai mielenterveyskeskukseen. Neuvolassa seurataan riippuvuuden vaikutusta lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Haasteena on riskikäyttäjien tunnistaminen Kouluterveydenhuolto Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tekevät kouluterveydenhoitajat, koulukuraattori ja oppilashuoltoryhmät. Poissaoloihin ja käyttäytymisen muutoksiin puututaan. Nuorison terveystodistuksen yhteydessä (8. tai 9.luokalla) tehdään kaikille AUDIT-kysely Tavoitetaanko kuitenkaan kaikki oppilaat, koska kaikki eivät tule terveystarkastukseen Tunnistetaanko päihteiden käyttö

15 15 Opiskelijaterveydenhuollossa on tunnistaminen vaikeampaa koska opiskelijat voivat tulla ympäri Suomea. Nuorten työryhmä Mielenterveyskeskuksessa toimiva Nuorten työryhmä tutkii ja hoitaa vuotiaita mielenterveys- ja päihdeongelmaisia. Nuoret ohjautuvat työryhmän tutkimukseen ja hoitoon kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin, sosiaalitoimen, perheneuvolan, oppilashuoltoryhmän, opettajien, vanhempien tai oman yhteydenoton perusteella. Kaikkien nuorten päihteiden käyttö kartoitetaan ja otetaan puheeksi tutkimusjakson yhteydessä. Kartoituksessa käytetään haastattelun lisäksi nuorten päihdemittaria. Tarvittaessa nuorelle annetaan tietoa päihteiden riskikäytöstä. Ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu myös verkostoyhteistyö lähettävien tahojen ym. nuoren verkostoon kuuluvien kanssa. Nuorten työryhmän edustaja osallistuu oppilashuoltoryhmiin. Päihdeongelman tunnistaminen. Terveyskeskuksen ensiapu Alkoholin terveyshaittojen puheeksi ottaminen aina, kun alkoholi on ollut osatekijänä hoidon tarpeeseen Potilasasiakirjoihin merkintä, jos alkoholi+, vaikka alkoholi ei olisi aiheuttanut käynnin tarvetta TYÖIKÄISET Sosiaalitoimi Päihdeongelmaisia ohjataan keskusteluilla sosiaalitoimistossa tai ohjataan avokäynneille mielenterveystoimistoon tai tutkimusjaksolle Päihdepalvelusäätiön Päihdeklinikalle. Laitoshoitoon myönnetään maksusitoumuksia mm. Tyynelän kuntoutuskeskukseen, Tuustaipaleen kuntoutuskeskukseen tai Päihdepalvelusäätiön osastolle. Kotihoito: Sosiaalitoimen kanssa tehdään yhteistyötä syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten asumisym. olosuhteiden korjaamiseksi Terveydenhuolto Terveyskeskuksen vastaanotto Käytetään mini-interventiota ja juomapäiväkirjaa. Päihteiden ja huumeiden käyttäjien sekä lääkkeiden väärinkäyttäjien kanssa tehdään hoito- ja apteekkisopimus.

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SEUDULLINEN PÄIHDESTRATEGIA 2009-2012 2 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016 Tuotantolautakunta LIITTEET 6.3.2013 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 6.3.2013 30 Liite nro 1 Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen www.moodhouse.fi 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA 6 1.1 Päihteet 7 1.2 Nuorisokulttuurien vaikutus 13 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 14 2.1 Yhteistyö 15 2.2

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Opettajille ja muulle henkilöstölle

Opettajille ja muulle henkilöstölle Opettajille ja muulle henkilöstölle Johdanto Pietarsaaressa on seurattu koululaisten päihteiden käyttöä sekä tupakointia mm. kouluterveystutkimusten avulla. Keväällä 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan 19 %

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot