Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein"

Transkriptio

1 Katsaus Johanna Hietala, Heidi Koivisto, Katri Puukka ja Onni Niemelä Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein Alkoholin suurkulutus on yksi suurimmista kansanterveytemme uhkista. Siksi tarvitaan objektiivisia menetelmiä suurkulutuksen varhaisvaiheen toteamiseen. Seerumin gammaglutamyylitransferaasin, desialotransferriinin ja punasolujen keskitilavuuden määritykset ovat tavallisimmat laboratoriomenetelmät. Gammaglutamyylitransferaasin pitoisuus voi kuitenkin suurentua aikaisempia arvioita pienemmillä kulutusmäärillä ja myös ylipainon seurauksena. Monien alkoholille herkkien laboratoriotutkimusten viitearvoja olisi tarpeen määrittää uudelleen. Desialotransferriinin määritys on spesifinen alkoholin suurkulutuksen laboratoriokoe, joka yhdistettynä matemaattisesti gammaglutamyylitransferaasin määritystulokseen parantaa diagnostiikan tarkkuutta. Alkoholispesifisten immuunivasteiden, pro- ja anti-inflammatoristen sytokiinien ja sidekudoksen synteesiä ja hajoamista mittaavien määritysten käytöllä voitaneen tulevaisuudessa parantaa alkoholimaksasairauden ennusteen arviointia. A lkoholin suurkulutus ja siitä aiheutuvat terveyshaitat ovat suomalaisen yhteiskunnan nopeasti kasvava ongelma ja terveydenhuollon taakka (Stakes 2006). Henkilöitä, joiden alkoholinkulutus on niin suurta, että siitä aiheutuu lääketieteellistä haittaa, arvioidaan Suomessa olevan jo yli Samalla keskimääräinen vuosikulutuksemme 100-prosenttisena alkoholina on kasvanut noin 11 litraan eli ylittää pullollisen Koskenkorvaa viikossa joka ikistä asukasta kohti. WHO:n määrittämä vaarallisen kulutuksen raja on kahdeksan litraa. Tästä on odotettavissa yhä lisääntyvää alkoholiin liittyvää sairastamista ja jopa keskimääräisen eliniän lyhenemistä, kuten on jo nähty käyvän venäläisessä miesväestössä kulutuksen suurennuttua yli 15 litraan vuodessa (Shkolnikov ym. 2001). Alkoholista johtuvien kuolemien määrä Suomessa on tätä nykyä vuosittain miltei 3 000, ja tästä noin kuolemantapauksen lisäyksen on arvioitu olevan seurausta äskettäisestä Duodecim 2008;124: alkoholiveron alennuksen jälkeisestä kulutuksen nopeasta kasvusta. Alkoholikuolemat ohittivat jo sydänkuolemien määrän työikäisten miesten yleisimpänä kuolinsyynä (Stakes 2006). Esimerkiksi maksakirroosikuolleisuus, jossa yhteys alkoholin käytön määrän ja sairauden kehittymisen välillä on kiistaton, on lyhyessä ajassa lähes kaksinkertaistunut. Monien erilaisten alkoholihaittojen takia terveydenhuollon päivystyspisteet kuormittuvat yhä pahemmin, ja on arvioitu, että nykyään jopa yli 40 % kaikista hoitoon hakeutumisista johtuu alkoholin liiallisesta käytöstä. Pitkälle edenneiden alkoholiongelmien hoitotulokset ovat olleet keskimäärin huonot. Alkoholisairauksiin voidaan puuttua parhaiten ehkäisyllä ja varhaisvaiheen interventiolla. Tähän tarvitaan aktiivista kysymistä alkoholinkäyttötottumuksista, huolellista kliinistä tutkimusta ja laboratoriokokeita, jotka palvelevat alkoholin suurkulutuksen seulontaa sekä alkoholin haitallisen käytön, alkoholiriippuvuuden ja erilaisten 879

2 alkoholisairauksien diagnostiikkaa ja seurantaa (Neumann ja Spies 2003, Miller ja Anton 2004, Niemelä 2007). Vaikka laboratoriotutkimukset näihin tarkoituksiin ovat edelleen puutteellisia, kliinisessä työssä alkoholin suurkulutus paljastuu edelleen monesti sattumalöydöksenä jonkin laboratorioarvon perusteella (Anttila ja Niemelä 2005). Laboratoriokokeet tarjoavat kliinikolle objektiivista näyttöä, jonka perusteella mahdollinen alkoholiongelma on mahdollista ottaa luontevasti puheeksi. Seuraamalla testien tuloksia voidaan lisätä potilaan motivaatiota vähentää alkoholinkulutusta sekä selvittää alkoholin eri kohdekudoksille aiheuttamien haittojen laajuutta. Biokemiallisten muutosten mittaamisella saadaan myös tärkeää tietoa alkoholisairauksien primaarisista mekanismeista. Kliinisessä työssä tähän mennessä eniten käytetyt alkoholin suurkulutusta osoittavat mittauskohteet ovat olleet veren alkoholi, seerumin gammaglutamyylitransferaasi (GT), verenkuvan osana tulostuva punasolujen keskitilavuus (MCV) ja seerumin desialotransferriini (CDT). Laboratoriokokeita ja niiden merkitystä yleisesti alkoholisairauksien seurannassa on käsitelty perusteellisesti aikaisemmissa kirjoituksissa (Conigrave ym. 2002, Neuman ja Spies 2003, Miller ja Anton 2004, Anttila ja Niemelä 2005, Niemelä 2007). Gammaglutamyylitransferaasi GT on elimistön vierasainemetaboliassa tärkeä entsyymi, joka kuuluu Suomessa totunnaisesti maksan perustutkimuksiin. Sitä on jo vuosikymmenien ajan käytetty myös alkoholin suurkulutuksen osoituskeinona. Viimeaikaisissa isoilla aineistoilla tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että GT:n aktiivisuus verenkierrossa voi kasvaa jo aikaisempia arvioita pienemmillä alkoholimäärillä eli jo käytettäessä noin kolme alkoholiannosta vuorokaudessa (Hietala ym. 2005, Puukka ym. 2006a). GT:n aktiivisuus saattaa kasvaa myös mm. ylipainon, diabeteksen, lääkkeiden käytön tai korkean iän vuoksi (Daeppen ym. 1998, Conigrave ym. 2002, Lawlor ym. 2005, Puukka ym. 2006a, b). Terveyttä heikentävä lihominen on viime vuosina yleistynyt epidemian tavoin. Lihavuuden ja alkoholin vaikutukset seerumin GT:n aktiivisuuteen näyttävät myös vahvistavan toisiaan (kuva 1). Näin ollen elimistön metabolisen rasitustilan, oksidatiivisen stressin ja maksavaurioriskin taustalla saattaa olla alkoholin ja ylipainon yhteisvaikutus (Albano 2006, Puukka ym. 2006a, Niemelä 2007). Äskettäin on esitetty, että GT-entsyymi voisikin toimia hyvin oksidatiivisen stressin asteen mittarina (Lee ym. 2004). GT osallistuu elimistössä glutationin pilkkomiseen kysteiiniksi, mikä säätelee solujen hapetus-pelkistystilaa, ja GT:n aktiivisuuden lisääntyminen voi heijastaa elimistön suojamekanismien aktivoitumista oksidatiivisen stressin yhteydessä. Toisaalta esimerkiksi kahvinjuonnin on todettu korreloivan käänteisesti seerumin GT:n aktiivisuuteen ja mahdollisesti suojaavan alkoholikirroosilta (Klatsky ym. 2006). On todennäköistä, että GT:n määrityksen kliininen käyttökelpoisuus alkoholin suurkulutuksen osoittamisessa paranisi, jos alkoholin kohtuukäytön, ylipainon ja iän vaikutuksia voitaisiin tarkemmin kontrolloida määritettäessä entsyymin viitearvoja. GT:n viitealueen yläraja on noussut nopeasti viimeisten 20 vuoden aikana. Kun vielä vuonna 1990 yläraja oli miehillä 50 U/l ja naisilla 40 U/l, olivat vastaavat arvot vuodesta 1992 alkaen jo 80 U/l ja 50 U/l. Vuonna 2004 valmistuneen pohjoismaisen viitearvoprojektin perusteella on nyt suositeltu viitealueen ylärajaksi yli 40-vuotiaille miehille jopa 115 U/l ja naisille 75 U/l (Stromme ym. 2004). Nämä rajat on jo otettu käyttöön suurimmassa osassa Suomen terveydenhuollon laboratorioista, vaikka taustalla on mitä ilmeisimmin väestön alkoholinkulutuksen lisääntyminen ja maksan tilan heikkeneminen alkoholinkäytön ja ylipainon seurauksena. Punasolujen keskitilavuus Perusverenkuvan osana tulostuvaa MCV:tä on myös käytetty paljon alkoholin suurkulutuksen osoittamiseen. Väestötutkimuksissa on todettu, että MCV on suurentunut keskimäärin 4 %:lla aikuisväestöä ja näistä tapauksista 65 % joh 880 J. Hietala ym.

3 GT (U/l) Raittiit Kohtuukäyttäjät 54± ±22 36±21 31±24 32±22 33±23 28±25 29±13 25±17 25±16 26±25 22±19 23±19 19±12 20±12 17±7 BMI < 19 BMI BMI BMI > 30 Miehet Naiset Kuva 1. Alkoholinkulutuksen ja lihavuuden yhteisvaikutuksia seerumin gammaglutamyylitransferaasin (GT) aktiivisuuteen (keskiarvo ± keskihajonta). Tutkimusaineisto koostuu raittiista ja kohtuukäyttäjästä (alkoholinkulutus alle 40 grammaa etanolia päivittäin). Lisäksi aineisto on jaettu painoindeksin (BMI) alipainoisiin (BMI < 20 kg/m 2 ), normaalipainoisiin (BMI kg/m 2 ), ylipainoisiin (BMI kg/m 2 ) ja lihaviin (BMI > 30 kg/m 2 ) (Puukka ym. 2006a). tuu alkoholin liikakäytöstä (Savage ym. 2000). MCV korreloi kohtalaisen hyvin pitkäaikaisen alkoholinkäytön kanssa (Koivisto ym. 2006), ja alkoholin lisääntynyt käyttö väestössä voi näkyä myös keskimääräisen MCV-arvon kasvuna (Nordin ym. 2004). Suomessa myös MCV:n viitealueen ylärajaa perusverenkuvatutkimuksessa nostettiin äskettäin 96 fl:sta 98 fl:aan. Alkoholin aiheuttaman punasolujen keskitilavuuden kasvun mekanismit ovat edelleen huonosti tunnettuja. Alkoholilla on ilmeisesti suoria verisolujen tuotantoon kohdistuvia toksisia vaikutuksia. Erityisesti alkoholin ensimmäisen aineenvaihduntatuotteen asetaldehydin toksisuudesta on kertynyt näyttöä (Niemelä ja Parkkila 2004). Asetaldehydi voi sitoutua proteiineihin ja solukalvorakenteisiin ja muuttaa niiden biologisia ominaisuuksia. Tällöin punasoluista saattaa tulla alttiimpia vaurioille ja hemolyysille ja niiden elinikä voi lyhentyä. Japanilaisilla alkoholinkäyttäjillä esiintyy asetaldehydiä metaboloivan ALDH-entsyymin mutaation takia tyypillisesti verenkierrossa ja suolistossa suuria asetaldehydipitoisuuksia, ja heillä tehdyissä tutkimuksissa on todettu suurentunut suolistosyövän riski, jota ennustavana tekijänä voidaan havaita suuria MCV-arvoja (Yokoyama ym. 2003). Alkoholin suurkuluttajilla, joilla on suurentunut MCV, esiintyy muita useammin myös autovasta-aineita asetaldehydin modifioimia proteiiniepitooppeja kohtaan (Koivisto ym. 2006). Desialotransferriini Seerumin CDT:n määrityksen jatkuvasti lisääntynyt käyttö ja suuret odotukset alkoholisairauksien tutkimisessa ovat perustuneet lähinnä määrityksen hyvään spesifisyyteen (Stibler 1991, Sillanaukee ym. 1998, Niemelä 2007). Normaalisti % transferriinistä sekä terveillä ihmisillä että alkoholin suurkuluttajilla on tetrasialotransferriiniä eli transferriiniä, jossa on neljä siaalihappo-osaa. Ne transferriinin muodot, joissa siaalihappo-osia on vain 0 2 (a-, mono- ja disialotransferriini) kutsutaan yhteisnimellä desialotransferriini. Niiden osuus kokonaistransferriinista kasvaa alkoholin suurkulutuksen seurauksena (Helander ym. 2001). CDT:n mittaamiseen on useita käyttökelpoisia menetelmiä (Bortolotti ym. 2005, Niemelä 2007). Nykyisin käytössä olevissa menetelmissä desialofraktioiden osuus ilmoitetaan prosenttei Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein tulkintaa ja uusia mahdollisuuksia 881

4 na kokonaistransferriinistä (%CDT). Menetelmissä otetaan huomioon transferriinin kokonaismäärän normaalivaihtelu verenkierrossa, joten esimerkiksi elimistön rautastatuksen vaihtelut eivät enää häiritse tulkintaa. Uusimmassa immunologisessa menetelmässä (N Latex CDT) transferriinin geneettiset variantit eivät myöskään häiritse määritystä. Menetelmä on automatisoitu, ja vastaukset saadaan tarvittaessa nopeasti. Nykyisin suositeltu viitealueen yläraja on 2,35 % (Delanghe ym. 2007). Transferriinin isomuotoja voidaan tarvittaessa tutkia myös korkeapainenestekromatografialla (HPLC), kapillaarielektroforeesilla tai isoelektrisellä fokusoinnilla (Bortolotti ym. 2005). Nämä saattavat antaa hyödyllistä lisätietoa transferriinimuotojen kokonaisjakaumasta silloin, kun halutaan lisäselvyyttä immunologisen menetelmän antamasta»väärästä positiivisesta tuloksesta» ja kun tulos on ristiriidassa kliinisten havaintojen kanssa (Arndt ja Kropf 2002). Menetelmiä voidaan käyttää varmistavina tutkimuksina myös silloin, kun näytteitä on säilytetty pitkään huoneenlämmössä tai jos positiivisella tuloksella on erityisiä sosiaalisia tai juridisia seurausvaikutuksia. CDT-määritysmenetelmien monilukuisuuden ja viitearvojen vakiintumattomuuden takia tarve parantaa menetelmien standardointia on edelleen kuitenkin ilmeinen. Eri menetelmiä verrattaessa HPLC:tä on pidetty sopivimpana referenssimenetelmänä (Helander ym. 2001). Ulkoisen laaduntarkkailun järjestäminen CDT:n määritykselle on viime vuosina vähentänyt tulkintojen kirjavuutta, ja CDT:n suosio alkoholin suurkulutuksen osoituskeinona tulee ilmeisesti edelleen kasvamaan. Kliinisessä työssä CDT-määritysten yksi etu on se, että potilaan mahdollinen maksasairaus tai lääkitykset eivät heijastu tuloksiin samalla tavalla kuin esimerkiksi maksaentsyymeihin (Fleming ym. 2004). CDT:tä voidaan käyttää esimerkiksi vammapotilailla ennustamaan mahdollista tehohoitojakson pitkittymistä tai arvioimaan sairaalapotilaiden alkoholivieroitusoireiden riskiä (Miller ym. 2006). Määritykset sopivat myös erottelemaan alkoholiperäisiä ja muita pankreatiitteja (Jaakkola ym. 1994). CDT:n kliininen suorituskyky näyttää riippuvan myös potilaan sukupuolesta (Sillanaukee ym. 1998, Mundle ym. 2000). Naisilla transferriinin desialylaatioon liittyy enemmän vaihtelua, mikä voi vaikeuttaa määrityksen käyttöä mm. raskauden aikana tai verrattaessa pre- ja postmenopausaalisten naisten arvoja keskenään (Fleming ym. 2004). Toistaiseksi ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, paljonko alkoholia pitää juoda ja millä tavalla (jatkuvana käyttönä vai toistuvina juomakausina), jotta CDT-arvo suurenee. Ilmeisesti siihen tarvitaan vähintään 60 grammaa (viisi ravintola-annosta) päivittäin usean viikon ajan. CDT sopii siis kohtalaisen huonosti suurkulutuksen seulontaan (Burke ym. 1998). Alkoholistien seurantatutkimuksissa on todettu, että CDTarvo osoittaa herkästi repsahdukset ja suurenee suhteellisen pienillä määrillä sellaisilla henkilöillä, joilla ongelma on edennyt jo alkoholismin asteelle. CDT:tä voitaisiin näin ollen pitää jopa parempana alkoholiriippuvuuden mittarina kuin varsinaisen alkoholinkäytön osoittajana. Tutkimusten mukaan noin 30 %:n suurenema tai pienenemä alkoholistin CDT-tasossa viittaa alkoholinkulutuksessa kliinisesti merkitsevään muutokseen (Anton ym. 2002). GT:n ja CDT:n yhdistelmä Koska tähän mennessä mikään yksittäinen alkoholin suurkulutusta osoittava biokemiallinen osoitin ei ole ilmennyt riittävän luotettavaksi, on tutkittu myös erityyppisten yhdistelmien käyttöä. Näistä tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet GT:n, MCV:n, ASAT:n (aspartaattiaminotransferaasin) ja CDT:n yhdistelmät. Yleensä mittarien yhdistäminen lisää herkkyyttä, mutta samalla spesifisyys vähenee. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että GT:stä ja CDT:stä matemaattisesti määritetty yhdistelmä [0,8 x ln(gt) + 1,3 x ln(cdt)] on alkoholisteilla selvästi useammin suurentunut kuin GT tai CDT yksinään (Sillanaukee ja Olsson 2001, Anttila ym. 2003, Hietala ym. 2006a). Tämän yhdistelmämittarin GT-CDT:n (lyhennetään myös γ-cdt) arvo suurenee jo, kun alkoholinkulutus pitkällä aikavälillä ylit 882 J. Hietala ym.

5 tää 40 g/vrk. Hiljattain tehdyissä tutkimuksissa GT-CDT saavutti herkkyyden 90 %, kun sekä CDT:n että GT:n herkkyydet jäivät selvästi pienemmiksi (CDT 63 % ja GT 58 %) (Hietala ym. 2006a). GT:n ja CDT:n yhdistäminen tällä tavalla ei myöskään vähennä diagnostiikan spesifisyyttä. GT-CDT korreloi edellisen kuukauden kulutuksen määrään (r = 0,76) paremmin kuin GT (r = 0,71) tai CDT (r = 0,59) (Hietala ym. 2006a). Yhdistelmä sopii myös seurantaan, sillä raittiina pysyvillä arvo pienenee systemaattisesti ja keskimääräinen normaalistumisaika on 2 3 viikkoa. Yhdistelmä on edullinen ja helppo soveltaa rutiinilaboratorioissa, joten sitä voidaan käyttää myös rutiinitutkimuksena. Vaikka CDTanalytiikkaan käytetään nykyään Suomessa useita erilaisia menetelmiä, niiden yhdenmukaisuus on parantunut siinä määrin, että myös yhdistelmäarvojen vertailtavuus eri laboratorioiden välillä on mahdollista. Alkoholispesifiset immuunivasteet Alkoholin suurkulutus aiheuttaa elimistössä asetaldehydin ja lipidiperoksidaatiosta peräisin olevien aldehydien muodostumista. Nämä ovat elimistölle toksisia ja merkittävästi osallisina myös alkoholisairauksien patogeneesissä (Niemelä 2001, Freeman ym. 2005). Aldehydiaddukteja muodostuu, kun reaktiivinen aldehydiryhmä reagoi elimistön proteiinien tai solurakenteiden kanssa muodostaen kovalentteja sidoksia. Tällaista proteiinien modifioitumista on todettu myös alkoholistien kudoksissa, kuten maksassa, aivoissa, suolistossa, lihaksissa ja sydämessä. Tilanteissa, joissa elimistöön kohdistuu ylimääräistä oksidatiivista stressiä (lihavuus, ylimääräinen rautakertymä), tai biologisten suojamekanismien puuttuessa (folaatin puute), alkoholin kulutukseen voi liittyä suurempi toksisten aldehydien aiheuttama rasitus. Proteiiniadduktit saattavat johtaa myös immunologisen toleranssin häiriöön ja immuunivasteisiin. Asetaldehydiaddukteja kohtaan muodostuva erityisesti IgA-luokan immuunivaste on varsin yleinen alkoholisteilla ja voi toimia myös alkoholin suurkulutuksen diagnostisena merkkinä (Worrall ym. 1996, Latvala ym. 2005, Hietala ym. 2006b). Vasta-ainepitoisuudet saattavat olla suuremmat niillä, jotka kertovat nauttivansa suhteellisen pieniä alkoholimääriä, verrattuna täysraittiisiin, ja keskimääräinen alkoholinkulutus viimeisen kuukauden ajalta korreloi hyvin antiaddukti- IgA-pitoisuuden kanssa (r = 0,67, p < 0,001) (Hietala ym. 2006b). Uusia mahdollisuuksia alkoholimaksavaurion ja kirroosiriskin arvioimiseen Etanolin aineenvaihduntatuotteisiin kohdistuvien immuunivasteiden mittausta voidaan hyödyntää myös alkoholin aiheuttamien kudosvaurioiden tutkimisessa. Vasta-aineiden ja pro- ja anti-inflammatoristen sytokiinien välillä on yhteyksiä, jotka liittyvät alkoholimaksasairauden y d i n a s i a t Alkoholisairauksien tutkimiseen tarvitaan systemaattista kysymistä alkoholinkäyttötottumuksista, huolellista kliinistä tutkimusta ja oikein suunnattuja laboratoriokokeita. Alkoholin ja lihavuuden vaikutukset seerumin gammaglutamyylitransferaasin aktiivisuuteen, elimistön oksidatiiviseen stressiin ja maksavaurioriskiin vahvistavat toisiaan. Desialotransferriinin määritys yhdistettynä laskentakaavalla gammaglutamyylitransferaasinarvoon parantaa alkoholin suurkulutuksen toteamisen herkkyyttä. Alkoholispesifisten immuunivasteiden, pro- ja anti-inflammatoristen sytokiinien ja sidekudoksen synteesiä ja hajoamista mittaavien määritysten käytöllä voitaneen erottaa ne alkoholin suurkuluttajat, joilla on suurentunut maksavaurioriski. Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein tulkintaa ja uusia mahdollisuuksia 883

6 vaikeusasteeseen ja taudin etenemiseen (Latvala ym. 2005, Koivisto ym. 2007). Kollageenin kertymistä maksaan ja siitä seuraavaa kirroosia pidetään yhtenä alkoholin suurkulutuksen vakavimmista seurauksista. Alkoholispesifiset immuunivasteet ja proinflammatoriset sytokiinit (interleukiinit 2, 6, 8 sekä tuumorinekroositekijä alfa) korreloivat kirroosin kehittymistä heijastaviin fibroosin mittareihin (tyyppien I ja III N-terminaaliset propeptidit eli PIIINP ja PINP sekä hyaluronihappo). Maksasairautta potevilla alkoholisteilla tasapaino sekä pro-inflammatoristen ja anti-inflammatoristen sytokiinien välillä että kollageenin synteesin ja hajoamisen välillä on häiriintynyt. Koiviston ym. (2007b) aineistossa kollageenin hajoamista kuvaavan markkerin (β CrossLaps, β-ctx) arvot olivat maksasairautta potevilla alkoholisteilla pienemmät kuin terveillä verrokeilla tai alkoholisteilla, joilla ei ollut maksasairautta. Tyypin I ja III kollageenien synteesiä heijastavien peptidien (PINP ja PIIINP) pitoisuudet olivat maksasairautta potevilla selvästi suurentuneet. Sidekudoksen hajoamista ja synteesiä kuvaavien peptidien suhteiden laskemisella voitaneen tulevaisuudessa tehostaa alkoholimaksasairauksien diagnostiikkaa ja auttaa myös kehittämään uusia non-invasiivisia diagnostisia keinoja löytää ne, joilla on suurentunut riski maksavaurion etenemiseen fibroosiksi ja kirroosiksi (Koivisto ym. 2007). Tällaisten tutkimusten kliininen hyöty saavutettaisiin erityisesti potilaiden ennusteen arvioinnin ja hoidon seurannan tehostamisessa. Tutkimuksia voitaisiin käyttää myös motivoimaan potilasta vähentämään juomistaan. Pienet kirroosimarkkeriarvot eivät kuitenkaan merkitse suojassa oloa alkoholihaitoilta, koska alkoholisairauksien kirjo on laaja ja taudin kehitysnopeus usein ennalta arvaamaton. Alkoholin indusoimat immuunivasteet ja suolisto Suolisto on yksi tavallisimmista alkoholin suurkulutuksen haittavaikutusten kohteista. Limakalvovauriot ja läpäisevyyden lisääntyminen ovat alkoholisteille tyypillisiä löydöksiä. Ruoansulatuskanavassa on entsyymejä, jotka kykenevät hapettamaan etanolin asetaldehydiksi, ja asetaldehydillä uskotaan olevan merkittävä rooli alkoholin aiheuttamien ruoansulatuskanavan oireiden taustatekijänä, mm. suolistosyövän riskin lisääjänä (Salaspuro 2003). Asetaldehydin modifioimille proteiineille spesifiset immuunivasteet ovat erityisesti IgA-luokkaa, mikä viittaa myös siihen, että nimenomaan suolistoperäinen asetaldehydialtistus indusoi näitä immuunivasteita. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa on löydetty myös yhteys etanolin metaboliatuotteita ja kudostransglutaminaasia (ttg) kohtaan muodostuvien IgA-vasteiden välillä alkoholimaksasairautta potevilla (Koivisto ym. 2008). Kudostransglutaminaasit ovat entsyymejä, jotka katalysoivat proteiinien translaationjälkeisiä muokkauksia (Griffin ym. 2002). Keliakiapotilailla ttg muuttaa gliadiinin konformaatiota ja voi johtaa mm. uudentyyppisiin kemiallisiin sidoksiin sidekudosproteiinien kanssa. IgA-vasta-aineiden muodostuminen ttg:tä kohtaan on tyypillistä keliakiapotilaille, ja tätä hyödynnetään laajasti keliakian diagnostiikassa (Dieterich ym. 1997, Mäki ym. 2003). Alkoholisteilla, joilla on pitkälle edennyt maksasairaus, IgA-vasta-aineita sekä asetaldehydiaddukteja että kudostransglutaminaasia kohtaan todettiin enemmän kuin terveillä verrokeilla ja alkoholisteilla, joilla ei ollut maksasairautta (kuva 2). Näiden kahden vastaaineen lisääntymisellä on myös yhteys toisiinsa ja pro-inflammatoristen sytokiinien pitoisuuksiin. Löydökset viittaavat siihen, että tilanteissa, joissa sisäisten suojamekanismien toiminta on häiriintynyt alkoholi- ja asetaldehydialtistuksen seurauksena, saattaa esiintyä samankaltainen limakalvo- ja immuunivaste näihin antigeeneihin. Niiden primaari- ja sekundaarirakenteiden vertailu tulee olemaan mielenkiintoinen tutkimusalue. Myös autovasta-aineiden keskinäisten suhteiden ja spesifisyyden selvittely alkoholin suurkulutuksessa, keliakiassa, diabeteksessa ja erilaisissa maksasairauksissa on tärkeä jatkotutkimusten aihe. Lopuksi Viimeaikaiset tutkimukset ovat avanneet uusia näköaloja alkoholisairauksien diagnostiikkaan 884 J. Hietala ym.

7 A Anti-tTG IgA (U/l) 6 B Antiaddukti-IgA (U/l) p < 0,001 p < 0, p < 0,01 p < 0,001 p < 0, Maksasairaat alkoholistit Alkoholistit ilman maksasairautta Verrokit 0 Maksasairaat alkoholistit Alkoholistit ilman maksasairautta Verrokit Kuva 2. Anti-tTG-IgA- (A) ja antiasetaldehydiaddukti-iga-vasta-aineet (B) alkoholimaksasairautta potevilla ja sitä potemattomilla alkoholisteilla sekä terveillä verrokeilla (Koivisto ym 2008). ja patogeneesiin. Väestön jatkuvasti lisääntyvä alkoholinkulutus ja ylipaino tuovat uusia haasteita määrittää viitearvoja mittareille, jotka ovat herkkiä alkoholille, mm. maksaentsyymien aktiivisuuksille. Vaikuttaa siltä, että määritystulosten tulkinta helpottuisi, jos viitearvot perustuisivat aineistoihin, joiden pohjana ovat raittiit ja normaalipainoiset henkilöt. CDT on alkoholin suurkulutuksen diagnostiikassa spesifinen laboratoriokoe. Sen herkkyyttä voidaan parantaa yhdistämällä matemaattisella laskentamallilla tulos GT-määritykseen. Alkoholin suurkulutus indusoi myös spesifisiä immunologisia vasteita, joilla on mielenkiintoisia yhteyksiä mm. keliakiassa tavattaviin immunologisiin vasteisiin sekä tulehdukseen ja fibrogeneesiin maksassa. Maksavaurion ja fibroosiriskin arvioimiseksi on myös löytymässä uusia diagnostisia keinoja. Kirjallisuutta Albano E. Alcohol, oxidative stress and free radical damage. Proc Nutr Soc 2006;65: Anton RF, Lieber C, Tabakoff B. Carbohydrate-deficient transferrin and gamma-glutamyltransferase for the detection and monitoring of alcohol use: results from a multisite study. Alcohol Clin Exp Res 2002;26: Anttila P, Niemelä O. Miten lääkäri tunnistaa alkoholin suurkuluttajan? Suom Lääkäril 2005;60: Anttila P, Järvi K, Latvala J, Blake JE, Niemelä O. A new modified gamma-%cdt method improves the detection of problem drinking: studies in alcoholics with or without liver disease. Clin Chim Acta 2003;338: Arndt T, Kropf J. Alcohol abuse and carbohydrate-deficient transferrin analysis: are screening and confirmatory analysis required? Clin Chem 2002;48: Bortolotti F, De Paoli G, Pascali JP, Trevisan MT, Floreani M, Tagliaro F. Analysis of carbohydrate-deficient transferrin: comparative evaluation of turbidimetric immunoassay, capillary zone electrophoresis, and HPLC. Clin Chem 2005;51: Burke V, Puddey IB, Rakic V, ym. Carbohydrate-deficient transferrin as a marker of change in alcohol intake in men drinking 20 to 60 g of alcohol per day. Alcohol Clin Exp Res 1998;22: Conigrave KM, Degenhardt LJ, Whitfield JB, Saunders JB, Helander A, Tabakoff B. CDT, GGT, and AST as markers of alcohol use: the WHO/ ISBRA collaborative project. Alcohol Clin Exp Res 2002;26: Daeppen JB, Smith TL, Schuckit MA. Influence of age and body mass index on gamma-glutamyltransferase activity: a 15-year follow-up evaluation in a community sample. Alcohol Clin Exp Res 1998; 22: Delanghe JR, Helander A, Wielders JP, ym. Development and multicenter evaluation of the N latex CDT direct immunonephelometric assay for serum carbohydrate-deficient transferrin. Clin Chem 2007;53: Dieterich W, Ehnis T, Bauer M, ym. Identification of tissue transglutaminase as the autoantigen of celiac disease. Nat Med 1997;3: Fleming MF, Anton RF, Spies CD. A review of genetic, biological, pharmacological, and clinical factors that affect carbohydrate-deficient transferrin levels. Alcohol Clin Exp Res 2004;28: Freeman TL, Tuma DJ, Thiele GM, ym. Recent advances in alcohol-induced adduct formation. Alcohol Clin Exp Res 2005;29: Griffin M, Casadio R, Bergamini CM. Transglutaminases: nature s biological glues. Biochem J 2002;368: Helander A, Eriksson G, Stibler H, Jeppsson JO. Interference of transferrin isoform types with carbohydrate-deficient transferrin quantification in the identification of alcohol abuse. Clin Chem 2001;47: Hietala J, Koivisto H, Anttila P, Niemelä O. Comparison of the combined marker GGT-CDT and the conventional laboratory markers of alcohol abuse in heavy drinkers, moderate drinkers and abstainers. Alkoholisairauksien tutkiminen laboratoriokokein tulkintaa ja uusia mahdollisuuksia 885

8 Alcohol Alcohol 2006a;41: Hietala J, Koivisto H, Latvala J, Anttila P, Niemelä O. IgAs against acetaldehyde-modified red cell protein as a marker of ethanol consumption in male alcoholic subjects, moderate drinkers, and abstainers. Alcohol Clin Exp Res 2006b;30: Hietala J, Puukka K, Koivisto H, Anttila P, Niemelä O. Serum gammaglutamyl transferase in alcoholics, moderate drinkers and abstainers: effect on GT reference intervals at population level. Alcohol Alcohol 2005;40: Jaakkola M, Sillanaukee P, Löf K, Koivula T, Nordback I. Blood tests for detection of alcoholic cause of acute pancreatitis. Lancet 1994;343: Klatsky AL, Morton C, Udaltsova N, Friedman GD. Coffee, cirrhosis, and transaminase enzymes. Arch Intern Med 2006;166: Koivisto H, Hietala J, Anttila P, Niemelä O. Co-occurrence of IgA antibodies against ethanol metabolites and tissue transglutaminase in alcohol consumers: correlation with proinflammatory cytokines and markers of fibrogenesis. Dig Dis Sci 2008;53: Koivisto H, Hietala J, Anttila P, Parkkila S, Niemelä O. Long-term ethanol consumption and macrocytosis: diagnostic and pathogenic implications. J Lab Clin Med 2006;147: Koivisto H, Hietala J, Niemelä O. An inverse relationship between markers of fibrogenesis and collagen degradation in patients with or without alcoholic liver disease. Am J Gastroenterol 2007;102: Latvala J, Hietala J, Koivisto H, Järvi K, Anttila P, Niemelä O. Immune responses to ethanol metabolites and cytokine profiles differentiate alcoholics with or without liver disease. Am J Gastroenterol 2005;100: Lawlor DA, Sattar N, Smith GD, Ebrahim S. The associations of physical activity and adiposity with alanine aminotransferase and gammaglutamyltransferase. Am J Epidemiol 2005;161: Lee DH, Blomhoff R, Jacobs DR Jr. Is serum gamma glutamyltransferase a marker of oxidative stress? Free Radic Res 2004;38: Miller PM, Anton RF. Biochemical alcohol screening in primary health care. Addict Behav 2004;29: Miller PM, Spies C, Neumann T, ym. Alcohol biomarker screening in medical and surgical settings. Alcohol Clin Exp Res 2006;30: Mundle G, Munkes J, Ackermann K, Mann K. Sex differences of carbohydrate-deficient transferrin, gamma-glutamyltransferase, and mean corpuscular volume in alcohol-dependent patients. Alcohol Clin Exp Res 2000;24: Mäki M, Mustalahti K, Kokkonen J, ym. Prevalence of Celiac disease among children in Finland. N Engl J Med 2003;348: Neumann T, Spies C. Use of biomarkers for alcohol use disorders in clinical practice. Addiction 2003;98 Suppl 2: Niemelä O. Distribution of ethanol-induced protein adducts in vivo: relationship to tissue injury. Free Radic Biol Med 2001;31: Niemelä O. Biomarkers in alcoholism. Clin Chim Acta 2007;377: Niemelä O, Parkkila S. Alcoholic macrocytosis is there a role for acetaldehyde and adducts? Addict Biol 2004;9:3 10. Nordin G, Mårtensson A, Swolin B, ym. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004;64: Puukka K, Hietala J, Koivisto H, Anttila P, Bloigu R, Niemelä O. Additive effects of moderate drinking and obesity on serum gammaglutamyl transferase activity. Am J Clin Nutr 2006a;83: Puukka K, Hietala J, Koivisto H, Anttila P, Bloigu R, Niemelä O. Agerelated changes on serum GGT activity and the assessment of ethanol intake. Alcohol Alcohol 2006b;41: Salaspuro MP. Acetaldehyde, microbes, and cancer of the digestive tract. Crit Rev Clin Lab Sci 2003;40: Savage DG, Ogundipe A, Allen RH, Stabler SP, Lindenbaum J. Etiology and diagnostic evaluation of macrocytosis. Am J Med Sci 2000;319: Shkolnikov V, McKee M, Leon DA. Changes in life expectancy in Russia in the mid-1990s. Lancet 2001;357: Sillanaukee P, Aalto M, Seppä K. Carbohydrate-deficient transferrin and conventional alcohol markers as indicators for brief intervention among heavy drinkers in primary health care. Alcohol Clin Exp Res 1998;22: Sillanaukee P, Olsson U. Improved diagnostic classification of alcohol abusers by combining carbohydrate-deficient transferrin and gamma-glutamyltransferase. Clin Chem 2001;47: Stakes. Päihdetilastollinen vuosikirja 2006 Alkoholi ja huumeet. Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy Stibler H. Carbohydrate-deficient transferrin in serum: a new marker of potentially harmful alcohol consumption reviewed. Clin Chem 1991;37: Stromme JH, Rustad P, Steensland H, Theodorsen L, Urdal P. Reference intervals for eight enzymes in blood of adult females and males measured in accordance with the International Federation of Clinical Chemistry reference system at 37 degrees C: part of the Nordic Reference Interval Project. Scand J Clin Lab Invest 2004;64: Worrall S, de Jersey J, Wilce PA, Seppä K, Hurme L, Sillanaukee P. Relationship between alcohol intake and immunoglobulin a immunoreactivity with acetaldehyde-modified bovine serum albumin. Alcohol Clin Exp Res 1996;20: Yokoyama A, Yokoyama T, Muramatsu T, ym. Macrocytosis, a new predictor for esophageal squamous cell carcinoma in Japanese alcoholic men. Carcinogenesis 2003;24: JOHANNA HIETALA, FT, apulaiskemisti HEIDI KOIVISTO, FT, apulaiskemisti KATRI PUUKKA, FT, sairaalakemisti ONNI NIEMELÄ, LT, professori Kliinisen kemian laboratorio ja lääketieteellisen tutkimuksen yksikkö Seinäjoen keskussairaala ja Tampereen yliopisto Hanneksenrinne Seinäjoki Sidonnaisuudet: Ei ole 886

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Labqualityn Laaduntarkkailupäivät 12.2.2004 Annukka Mäki VITA Laboratorio CDT = Carbohydrate Deficient Transferrin alkoholin suurkulutuksen merkkiaine

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta Postanalytiikka ja tulosten Veli Kairisto dosentti, kliinisen kemian ja hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri kliininen diagnoosi tulkittu löydös päätös kliininen taso suhteutus viitearvoihin

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Diagnostisten testien arviointi

Diagnostisten testien arviointi Erkki Savilahti Diagnostisten testien arviointi Koe antaa tuloksen pos/neg Laboratoriokokeissa harvoin suoraan luokiteltavissa Testin hyvyys laskettavissa tunnuslukujen avulla Diagnostisten testien arviointi

Lisätiedot

Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin?

Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin? Tiedosta hyvinvointia 1 Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin? Pia Mäkelä Stakes, Alkoholi- ja huumetutkimuksen ryhmä Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Coronary Event Risk Test eli CERT on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä.

Lisätiedot

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL Changes in the cause of death among HIV positive subjects

Lisätiedot

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa?

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Eli: Miksi kansanterveysnäkökulmassa

Lisätiedot

Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat. Pirkko Lammi 2004

Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat. Pirkko Lammi 2004 Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat Pirkko Lammi 2004 Lähtökohdat Jotta sairaus voidaan erottaa terveydestä laboratoriolääketieteen keinoin, on tiedettävä, millaisia arvoja terveet henkilöt saavat.

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste?

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Carol Forsblom, D.M.Sc. FinnDiane, kliininen koordinaattori HYKS Sisätaudit, Nefrologian klinikka Folkhälsanin tutkimuskeskus LabQuality 2008-02-07 Diabetes

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit. Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007

Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit. Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007 Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007 HUSLAB:n testivalikoima ELISPOT= Ly-TbSpot Mittaa IFNγ tuottavien solujen

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

ALKOHOIIN SUURKULUTUS

ALKOHOIIN SUURKULUTUS KAIJA SEPPA. PEKKA SITTANAUKEE ALKOHOIIN SUURKULUTUS aa aa KESKI.IKAISILLA NAISIttA Naisten alkoholin kaytosta ja alkoholinkayttötavoista tiedetään verrattain vähän. Samoin strukturoitujen, alkoholin kaytttia

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Alkoholi ja lihavuus VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Esityksen tavoitteet Alkoholin kulutus Suomessa Alkoholi lihottaa vai lihottaako? Alkoholimetabolia

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

HERKKIEN TROPONIINIMÄÄRITYSTEN HÄIRIÖTEKIJÄT. Tanja Savukoski Biokemian laitos / Biotekniikka

HERKKIEN TROPONIINIMÄÄRITYSTEN HÄIRIÖTEKIJÄT. Tanja Savukoski Biokemian laitos / Biotekniikka HERKKIEN TROPONIINIMÄÄRITYSTEN HÄIRIÖTEKIJÄT Tanja Savukoski Biokemian laitos / Biotekniikka tanja.savukoski@utu.fi SISÄLTÖ Sydäninfarktin kriteerit Troponiinimääritykset Sydäninfarktispesifisyyden lasku

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) 1 PUDASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta Menetetyt

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Mittausepävarmuudesta. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007

Mittausepävarmuudesta. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007 Mittausepävarmuudesta Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007 Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä

Lisätiedot

Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne

Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne 11.11.2014 Ikäihmisen elinympäristö, osallistuminen ja autonomian tunne Merja Rantakokko, TtT Gerontologian tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Osallisuus Mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat?

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Tutkimustyön anti käytännön lääkärille Dosentti Pekka Honkanen Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013

Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Liikuntalääketieteen päivät 7.11.2013 Ajankohtaista dopingaineista ja testeistä 2013 Timo Seppälä LKT, Farmakologian dosentti ADT:n lääketieteellinen johtaja 1) Testosteronista a) Yksilölliset (geneettiset)

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu

Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu Antti Karisto & Ilkka Haapola Lahden tiedepäivä 27.11.2012 www.helsinki.fi/yliopisto APC-ongelma Olisi tärkeää erottaa toisistaan ikävaikutus (Age), ajankohtavaikutus

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Ylikemisti, dos., Kari Åkerman, Kliininen kemian toimintayksikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pikamittaus Pikamittauksella ymmärretään

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä?

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Professori Jouko Miettunen Elinikäisen

Lisätiedot

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009 Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala Virtsa elimistön tietolähteenä Virtsa - ensimmäinen kehon aine, jonka tutkiminen yhdistettiin

Lisätiedot

Komplementtitutkimukset

Komplementtitutkimukset Komplementtitutkimukset Hanna Jarva HUSLAB ja Haartman-instituutti Bakteriologian ja immunologian osasto Komplementti osa luontaista immuunijärjestelmää koostuu yli 30 proteiinista aktivoituu kaskadimaisesti

Lisätiedot

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI Outi Heikkilä Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI 1. AIVOJEN INSULIININ FYSIOLOGINEN ROOLI? 2. MITÄ AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

Lisätiedot

Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin

Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin Nuorten humalahakuisen juomisen yhteys aivomuutoksiin Noora Heikkinen, YTM, LK tohtorikoulutettava KYS Kliininen radiologia noora.heikkinen@uef.fi 6.11.2015 Sisältö Nuori ja alkoholi hanke & kuvantamistulokset

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Milloin alkoholi aiheuttaa työkyvyttömyyden?

Milloin alkoholi aiheuttaa työkyvyttömyyden? Tieteessä kättä pidempää Mauri Aalto LT, prosessori, ylilääkäri Tampereen yliopisto, Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja THL mauri.aalto@uta.fi Tiina Kaarne LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Miten elämänhallintaa voi mitata?

Miten elämänhallintaa voi mitata? Miten elämänhallintaa voi mitata? Varsinais-Suomen XII Yleislääkäripäivä 11.5.2016 Päivi Korhonen Terveenä pysyy parhaiten, jos: Ei tupakoi Liikkuu 30 min 5 kertaa viikossa Syö terveellisesti Ei ole ylipainoinen

Lisätiedot

Riittäkö opiskelijoiden työkunto?

Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Tuloksia ja ennusteita Stadin AO:n Kehon kuntoindeksi - testeistä vuosilta 2014 ja 2015 LIIKKUVA KOULU LAAJENEE KOHTI AKTIIVISIA OPISKELUYHTEISÖJÄ torstai 1.12.2016 Paasitorni,

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 NÄYTTÖTUTKINTOJEN VAIKUTTAVUUDEN KYSYMYS? Mitä rekisteriaineistot ja vertailuasetelmat kertovat? Asko Suikkanen, emeritusprofessori (YTT), Lapin yliopisto

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer

RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer RARELY DOES HEAVEN CREATE A MAN WHO CAN BOTH WANT AND CAN. Fransçois René de Chateaubriand, writer TRADAMIX Patentoitu kolmen tehoaineen yhdistelmä Tribulus terrestris (stimuloi testosteronituotantoa)

Lisätiedot

Referenssimenetelmä, mikä se on?

Referenssimenetelmä, mikä se on? Referenssimenetelmä, mikä se on? Määritelmä Referenssimenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, jonka arvioitu mittaustarkkuus on pieni verrattuna sen loppukäytön vaatimuksiin. Referenssimenetelmän tarkkuus

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Käyttöönottopäivä: 21.11.2011 1 (5) SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Atk-numero ja -lyhenne 1154 Li-BaktVi 1470 Li-Gluk 2186 Li-Laktaat 2514 Li-Prot 2655 Li-Solut 4059 Li-Syto Likvorin irtosolututkimus

Lisätiedot

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Johanna Uittamo HLT, LK Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö Biomedicum Helsinki 4.3.213 Ruuansulatuskanavan syöpiä runsaasti maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Hoitokäytännöt muuttuneet Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Leikkauksen jälkeisen mobilisaation varhaistaminen Vammojen aktiivisempi hoito Harri Helajärvi, LL (väit.)

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman?

Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman? Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman? Arto Hautala, FT, THM, ft Laboratoriopäällikkö, Dosentti arto.hautala@verve.fi Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Genomitiedon vaikutus terveydenhuoltoon työpaja 7.11.2014 Sitra, Helsinki Jaakko Ignatius, TYKS Kliininen genetiikka Perimän

Lisätiedot