Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti"

Transkriptio

1

2 Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN (sid.) ISBN (pdf) ISSN X (painettu) ISSN (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Etukansi, Vili Ohra-aho: Poika, jolla on viisi kättä, joissa on mattopiiska, matto, partakone, puhelin ja kynä Valokuvat: Paula Suonpää Kuvitus: Aarrekarttoja tekivät Unelmakoti-työpajaan osallistuneet Janakkalasta

3

4 Tiivistelmä Joskus vois muuttaa omaankin kotiin, Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Janakkalassa Tekijä: Paula Suonpää, Aspa-säätiö Vuosi: 2014 Janakkalan Tarve-projektin tavoitteena oli selvittää kunnan vammaistyön valitsemien 20 kehitysvammaisen janakkalalaisen asumisen palvelutarpeet ja toiveet haastattelujen avulla. Lisäksi kerättiin tietoa kehitysvammaisten henkilöiden asumisen unelmista sekä haastattelujen yhteydessä että Unelmakoti-työpajassa. Lisäksi projektin tavoitteena oli kuvata Janakkalan kunnan itse tuottamat ja ostopalveluna hankkimat asumisen palvelut sekä asumista tukevat muut palvelut. Kartoituksen tuloksia ja kirjattuja toimenpidesuosituksia on tarkoitus hyödyntää Janakkalan kunnan vammaispalveluiden kehittämisessä sekä haastateltujen henkilöiden yksilöllisen palvelusuunnittelun tukena. Haastattelujen tulokset edustavat rajatun ryhmän asumispalvelutarpeita. Haastatelluista suurin osa (14) asui vanhemman/vanhempiensa kanssa. Vain kuusi asui muulla tavoin. Haastattelujen perusteella esiin nousi kolme ryhmää, joilla on erilaisia asumispalvelutarpeita: 1) muuttoa suunnittelevat, 2) palveluasumisessa asuvat ja 3) vanhemman/vanhempien kanssa asumista jatkavat henkilöt. Yhteensä 12 haastateltua ilmoitti asumisen muutostarpeesta seuraavan viiden vuoden sisällä. Keskeisimpiä tuloksia ovat, että kehitysvammaiset ihmiset haluavat asua ensisijaisesti tavallisissa asunnoissa, tavallisilla asuinalueilla ja saada tarvitsemansa avun ja tukipalvelut omaan kotiin. Keskeisiä haastatteluista esiin nousseita asumisja palvelutarpeita ja sen myötä toimenpidesuosituksiksi muotoutuneita asiakokonaisuuksia olivat asumisen vaihtoehtojen järjestäminen tavallisesta asuntokannasta, yksilöllisten kotiin vietävien palveluiden kehittäminen, toimivan asumis- ja muuttovalmennuksen mallin kehittäminen osaksi kunnan vammaispalveluja ja mielekkään vapaa-ajan, harrastusten sekä yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollistaminen kehitysvammaisille palvelunkäyttäjille.

5 Sisältö Tiivistelmä...3 Sisältö Johdanto Janakkalan kunta ja vammaistyön kokonaisuus Janakkalan Tarve-projektin tausta ja tavoitteet 10 2 Asumisen palveluihin liittyvää lainsäädäntöä Suomen perustuslaki Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki 15 3 Ihmisoikeussopimukset ja vammaispoliittiset ohjelmat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista Suomen vammaispolitiikka 19 4 Asumisen ja palvelujen kehittäminen ja laatusuositukset Vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus (STM ja Kuntaliitto) Asuntojen rakentamisen laatusuositukset (KVANK) Yksilöllisen tuen laatukriteerit (KVANK) Uusien asuntojen rahoitusavustukset (ARA ja RAY) Me itse ry:n asumispoliittinen julkilausuma 28 5 Asumisen ja asumista tukevien palveluiden järjestäminen Palvelusuunnitteluun liittyvät käsitteet Palveluiden toteutukseen liittyvät käsitteet 34 4

6 6 Kehitysvammaisten janakkalalaisten asumista tukevat palvelut Janakkalan kunnan tuottamat asumisen palvelut Yksityiset asumispalvelutuottajat Janakkalassa Muilta paikkakunnilta ostetut asumispalvelut kehitysvammaisille Asumista ja arkea tukevat muut palvelut Janakkalassa 55 7 Tarve-projektin tulokset Tarve-projektin toteutus Avun/tuen tarpeiden luokittelua Haastateltujen taustatiedot Haastateltujen avun/tuen tarpeet päivittäisissä toiminnoissa Haastateltujen käytössä olevat asumista tukevat palvelut Haastateltujen asumispalvelutarpeet tulevaisuudessa Asumisen unelmia ja unelmakoteja 82 8 Johtopäätöksiä Toimiva palveluohjaus palvelujen suunnittelun lähtökohtana Asumista tukevat palvelut yksilöllisten asumisratkaisujen tukena Mielekäs arki ja vapaa-aika osana hyvää elämää Lopuksi 97 9 Toimenpidesuosituksia...98 Lähteet Liitteet

7 1 Johdanto Raportin nimi Joskus vois muuttaa omaankin kotiin on lainaus erään Tarve-projektissa haastatellun palvelunkäyttäjän sanoista hänen pohtiessaan omia tulevaisuuden toiveitaan asumisen suhteen. Häneltä kysyttiin, miten hän haluaisi asua. Yksilöllisen palvelusuunnittelun ja riittävän avun ja tuen turvin myös kehitysvammainen henkilö voi toteuttaa unelmansa itsenäisestä elämästä omassa kodissaan. Vammaisten ihmisten asumisen laatusuosituksissa suositellaan huomioimaan vammaisten ihmisten asumistarpeet kuntasuunnittelussa. Janakkalan kunta ja Janakkalan Kehitysvammaisten Tuki ry halusivat lähteä selvittämään kehitysvammaisten kuntalaisten asumispalvelutarpeita Tarve-projektin avulla yhteistyössä Aspa-säätiön kanssa. Lisäksi kunnassa halutaan kehittää kehitysvammapalveluja nykyisten laatusuositusten, vammaisjulistusten ja uudistuvan lainsäädännön mukaiseksi luvulla vammaisten henkilöiden oikeuksia painottava näkökulma on siirtänyt vammaispolitiikan painopisteen toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen osallisuus ja yhdenvertaisuus. Sen mukaisesti yhteiskuntaa tulee kehittää niin, että kaikilla on mahdollisuudet elää ja toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Jokaisella ihmisellä on oikeus itsenäiseen elämään ja valita itse, miten, missä ja kenen kanssa asuu sekä toimia esteettömästi yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. Myös kehitysvammaisille henkilöille nämä oikeudet on taattu lainsäädännöllä, ihmisoikeussopimuksilla sekä vammaispoliittisilla ohjelmilla. Nämä vaikuttavat yhteiskunnassa vallitseviin palvelu- ja toimintamalleihin siten, että kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ja vaikutusmahdollisuudet voivat toteutua. Kehitysvammaisten 6

8 ihmisten asuminen ja palveluiden järjestäminen ovat nyt murrosvaiheessa, ja monia palveluita kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisohjelmasta. Asumisohjelmalla toteutetaan käytännössä kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyjä linjauksia vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämän turvaamisesta. Asumisohjelman tavoitteet liittyvät myös meneillään olevaan sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistukseen ja vammaislainsäädännön uudistamiseen sekä vammaisten henkilöiden palvelujen kehittämiseen. Asumisohjelman tavoitteena on vuoteen 2015 jatkuvan ohjelmakauden aikana mahdollistaa sekä laitoksista että lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen, johon kuuluu esteetön ja toimiva asunto tavallisessa asuinympäristössä sekä riittävät, yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja tuki. Vuoden 2010 lopulla Suomen noin kehitysvammaisesta ihmisestä asui laitoksissa vielä noin 1800 ja omaisten luona asui noin kehitysvammaista henkilöä, joista noin puolet on aikuisia kehitysvammaisia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a.) Tulevaisuudessa suurin osa heistä tulee tarvitsemaan mahdollisuudet itsenäiseen elämään. Kehitysvammaisten henkilöiden asuntotarjonnan lisäämiseksi ja asumiskustannusten hallinnan tukemiseksi ympäristöministeriö on ohjeistanut, että asumisohjelman aikana vuosina sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) että Raha-automaattiyhdistys (RAY) varautuvat osoittamaan tietyn summan kehitysvammaisten asumishankkeisiin. Asumisohjelman lähtökohtana on asuminen tavallisilla asuinalueilla. Vammaisuus sinänsä ei edellytä asumista toisten vammaisten kanssa, eikä diagnoosi johda siihen, että henkilön tulee asua tietyllä tavalla. Asuminen tulisikin yhä useammin järjestää käyttäen hyväksi tavallista asuntokantaa ja etsiä sieltä sopivia asuntoja vammaisten henkilöiden yksilöllisiin tarpeisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a.) Pelkkä asunto ei kuitenkaan riitä takaamaan hyvää elämää. Sen vuoksi Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on laatinut yksilöllisen tuen laatukriteerit, joissa halutaan nimeen omaan erottaa toisistaan 7

9 asunto ja yksilöllinen tuki. Kunkin tarpeenmukaiset kotiin vietävät tukipalvelut suunnitellaan yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Tässä projektiraportissa käsitellään kehitysvammaisten henkilöiden asumista ja siihen liittyviä palvelutarpeita, mutta myös muita asumiseen läheisesti liittyviä palveluja. Sen lisäksi raportissa esitellään asumiseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä että kansallisia ohjelmia ja suosituksia, jotka on huomioitava kehitysvammaisten henkilöiden palveluita toteuttaessa ja kehittäessä. Raportin loppupuolella esitellään Tarve-projektin tulokset ja toimenpidesuositukset Janakkalan kunnan kehitysvammaisten palvelujen kehittämiseksi edelleen. 1.1 Janakkalan kunta ja vammaistyön kokonaisuus Janakkalan kunta sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnassa ja se kuuluu Etelä-Suomen lääniin ja Hämeenlinnan seutukuntaan. Sen naapurikuntia ovat etelässä Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki sekä pohjoisen suunnalla Hämeenlinna. Kaikki Etelä-Suomen suurimmat kaupungit ovat helposti ja nopeasti tavoitettavissa Helsinki-Tampere-moottoritien ja valtakunnan pääradan ansiosta, jotka molemmat kulkevat Janakkalan halki. Janakkalassa on suurimpien taajamien, Turengin ja Tervakosken, lisäksi 24 kylää, joissa on aktiivinen kyläyhdistys, ja ne järjestävät kyläläisille ja kylillä kulkijoille monenlaista toimintaa. Kahden suuremman taajaman olemassaolo näkyy yhteiskunnallisissa palveluissa. Kumpaankin taajamaan on luotu identtiset palvelut, joskin Tervakoskella palvelut ovat Turenkia suppeammat. Esimerkiksi varsinainen terveyskeskus vuodeosastoineen sijaitsee Turengissa, mutta terveysaseman palvelut ovat saatavilla myös Tervakoskella. Molemmissa taajamissa on vanhusten palvelukodit, kirjasto ja päivähoitopalvelut. Vain Tervakoskelta löytyy uimahalli. Kunnan ja valtion virastot sijaitsevat puolestaan vain Turengissa. Nähtäväksi jää, miten tulevien vuosien kuntaliitokset vaikuttavat palveluiden järjestämiseen, sillä vaihtoehtoina ovat ainakin yhdistyminen Riihimäkeen tai Hämeenlinnaan. Janakkalassa on asukkaita noin , joista Turengissa asuu 7350 ja Tervakoskella 4056 henkilöä. Suurimmat työnantajat Janakkalan kun- 8

10 nan lisäksi ovat Kiipulasäätiö, Valio Oy, Tervakoski Oy, Suomen Nestlé Oy sekä Kolmeks Oy. Työvoiman määrä Janakkalan kunnassa vuonna 2010 oli 8083 henkilöä ja työpaikkojen määrä (janakkala.fi 2014.) Janakkalan kunnan vammaistyön organisaatio ja palvelut ovat keskittyneet Turenkiin. Vammaistyö tarjoaa apua ja tukea vammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä kunnan omat asumispalveluyksiköt, päivätoiminta ja avotyötoiminta muodostavat työn kokonaisuuden. Vammaistyönjohtaja vastaa vammaistyön kokonaisuudesta. Vastaavat ohjaajat vastaavat asumispalveluyksiköistä ja päivätoiminnasta omina vastuualueinaan. Avotyöohjaaja ohjaa ja tukee puolestaan avotyötoiminnassa käyviä vammaisia henkilöitä ja heidän lähiohjaajiaan työpaikoilla. Lisäksi hän ohjaa kotikäynneillä asiakkaita omaan elämänhallintaan ja arjen toimintoihin liittyvissä taidoissa sekä normaalipalveluiden käytössä, järjestää asiakkailleen myös liikunnallista vapaa-ajanohjelmaa, leirejä ja vertaistapaamisia sekä toimii osa-aikaisesti myös Katajan monitoimikeskuksessa. Lisäksi Janakkalassa on kaksi palveluohjaajaa, joista toinen vastaa kehitysvammaisten palveluista. Hänen työnkuvaansa kuuluu ohjata, neuvoa ja tukea asiakkaita sekä heidän omaisiaan kuntoutuksen toteutumisessa. Palveluohjaajan vastuulla on myös asiakkaiden palvelusuunnitelmat. Asiakkailla on oikeus sosiaalihuolto- ja hallintolain nojalla saada riittävästi tietoa eri palveluvaihtoehdoista ja etuisuuksista yli organisaatiorajojen. Palveluohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt oikeutensa ja kykenee itse tai tarvittaessa palveluohjaajan kanssa hakemaan hänelle kuuluvat palvelut ja etuisuudet. Janakkalassa on noin 100 kehitysvammaista ihmistä, joista aikuisia kehitysvammaisia on noin 70. Janakkalan kunnan vammaistyötä on kehitetty viimeisen seitsemän vuoden aikana paljon, ja esimerkiksi laitosasuminen on saatu purettua jo vuosia sitten. Kukaan kunnan kehitysvammaisista palvelunkäyttäjistä ei asu siis enää laitoksessa. Samanaikaisesti on kehitetty vammaispalvelujen kokonaisuutta sekä laadullisesti että toiminnallisesti siten, että palvelut organisoidaan keskitetysti vammaistyöstä; näitä palveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, omaishoidon tuki, henkilökohtainen apu, asunnon 9

11 muutostyöt ja vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito sekä heidän loma-ajan hoito. Aikaisemmin nämä palvelut olivat hajautettuina. Myös kunnan asumisyksiköissä on tehty palvelujen laadullista ja toiminnallista kehittämistä viime vuosina. Koko vammaispalveluissa toimitaan avoimuuden, kaikenlaisen yhteistyön ja läpinäkyvyyden hengessä. 1.2 Janakkalan Tarve-projektin tausta ja tavoitteet Janakkalan kunnan Tarve-projekti käynnistettiin kunnan ja Janakkalan Kehitysvammaisten Tuki ry:n hakemuksesta, koska kunnassa oli arvioitu tarve kehittää edelleen kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen liittyviä palveluja nykyisten laatusuositusten ja lainsäädännön velvoittamien vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi tiedettiin, että yhä useammalla kunnan kehitysvammaisella henkilöllä saattaa olla asumisen muutostarve tulevaisuudessa. Tarve-projektilla haluttiin saada tarkempaa tietoa valitun asiakasryhmän yksilölliseen asumiseen liittyvistä tarpeista käytännön toimien tueksi. Kunnassa halutaan aidosti kuulla asiakkaiden omia näkemyksiä palvelutarpeistaan. Tarve-projektien tavoitteena on yleisesti mahdollistaa asiakkaiden vaikuttaminen omien palvelujensa suunnitteluun ja järjestämiseen sekä paikallisten palvelujen kehittämiseen. Tarve-projekteja on toteutettu Aspa-säätiössä vuodesta 2006 lähtien. 10

12 Janakkalan Tarve-projektin tavoitteena oli: 1. selvittää valitun asiakasryhmän asumiseen liittyvät palvelutarpeet henkilökohtaisilla haastatteluilla, joiden perusteella jokaiselle kirjataan henkilökohtainen palvelutarvekuvaus hyödynnettäväksi henkilökohtaisessa palvelusuunnittelussa, 2. kartoittaa asiakasryhmälle alueella tarjolla olevat palvelut ja arvioida, miten ne vastaavat asiakkaiden nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin, 3. laatia yleiset toimenpidesuositukset päätöksenteon tueksi ja paikallisten palvelujen kehittämiseksi sekä 4. tuottaa asiakasryhmän palvelutarpeita kokonaisuutena kuvaava raportti asiakkaiden, palveluiden järjestäjien, tuottajien, järjestöjen sekä poliittisten päättäjien käyttöön. 11

13 2 Asumisen palveluihin liittyvää lainsäädäntöä Monet kehitysvammaiset tarvitsevat yhteiskunnan tukitoimia. Osa tuen tarpeesta liittyy henkilön kulloiseenkin elämäntilanteeseen eikä johdu välttämättä hänen kehitysvammaisuudestaan. Tällöin hän voi saada tarvitsemansa palvelut samalla tavalla ja samoilla perusteilla kuin muutkin kansalaiset. Osa tuen tarpeesta on kuitenkin sellaisen vammaisuuden aiheuttamaa, että yleiset palvelut eivät riitä. Tällöin tarvitaan erityisjärjestelyjä, yleislakien lisäksi erityislakeja. (Kaski ym ) Vastuu vammaisten henkilöiden asumisen ja palvelujen järjestämisestä on kunnilla. Kehitysvammaisten asuminen voidaan järjestää yleisenä palveluna sosiaalihuoltolain perusteella tai erityispalveluna kehitysvammalain tai vammaispalvelulain perusteella. 2.1 Suomen perustuslaki Käynnissä olevan sosiaalihuollon palvelurakennemuutoksen ja vammaisten henkilöiden palvelujen kehittämisen keskeisenä lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Suomen perustuslain (731/1999) säännöksillä turvataan ihmisarvon loukkaamattomuus ja yksilön vapaudet ja oikeudet sekä edistetään oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta tietyt perusoikeudet asettuvat muita oikeuksia keskeisempään asemaan. Perustuslain 6 :n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a; Suomen perustuslaki 731/1999.) 12

14 Perustuslaissa suojataan samoja oikeuksia kuin kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, ja perusoikeuksia voidaan pitää ihmisoikeuksien vastineena kansallisessa oikeudessa. Perustuslain 19.1 turvaa oikeuden välttämättömään toimeentuloon sekä huolenpitoon, ja 19.3 velvoittaa julkista valtaa turvaamaan jokaiselle riittävät sosiaalipalvelut. Riittävän palvelutason on katsottu tarkoittavan sellaista palvelutasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. (Suomen perustuslaki 731/1999.)! Kehitysvammaisten asumiskysymysten kannalta keskeinen on perustuslain 19.4, jonka mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea omatoimisen asumisen järjestämistä. 2.2 Sosiaalihuoltolaki Kunta huolehtii sosiaalihuollon toteuttamisesta, ja sen on huolehdittava seuraavien sosiaalipalvelujen järjestämisestä, jotka kuuluvat kaikille kansalaisille: 1) sosiaalityö, 2) kasvatus- ja perheneuvonta, 3) kotipalvelut, 4) asumispalvelut, 5) laitoshuolto, 6) perhehoito, 7) vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta, 8) toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi. Lisäksi laissa säädetään kehitysvammaisten erityishuollon, vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien sekä omaishoidon tuen järjestämisestä. (Sosiaalihuoltolaki 710/1982.) Tarve-projektin kannalta mielenkiinto kohdistuu asumispalvelujen järjestämiseen.! Sosiaalihuoltolain 3.22 :n ja 3.23 :n mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä, ja asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Valtioneuvoston tekemän kehitysvammaisten asumisohjelmaa koskevan periaatepäätöksen tavoitteet liittyvät meneillään olevaan sosiaa- 13

15 lihuollon lainsäädännön kokonaisuudistukseen ja vammaislainsäädännön uudistamiseen sekä vammaisten henkilöiden palvelujen kehittämiseen. Tulevassa sosiaalihuoltolaissa ja vammaislainsäädännössä turvataan asiakkaan ja häntä tukevien läheisten kuuleminen ja vahvistetaan yksilöllisten tarpeiden mukainen palvelujen toteutuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a.) Esityksen mukaan palvelujen ja asumisen järjestämistä tulisi tarkastella erillisinä kysymyksinä. Sosiaalihuollon näkökulmasta keskeistä olisi yksilöllisten tarpeiden mukaisten palvelujen, myös asumista tukevien palvelujen, järjestäminen. Sosiaalihuoltolakia valmistellaan nyt virkamiestyönä lausuntojen ja muun aineiston pohjalta. Laki on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakina syksyllä 2014, ja se tulisi voimaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012c.) 2.3 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet määritellään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) eli asiakaslaissa. Laki koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Lain tarkoitus on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ilman syrjintää hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan sekä yksityisyyttään kunnioittaen. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.)! Sosiaalihuollon toteuttamisessa on otettava ensisijaisesti huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide sekä kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun syyn vuoksi pysty 14

16 osallistumaan tai vaikuttamaan palveluidensa tai muiden toimenpiteiden suunnitteluun tai toteuttamiseen, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisen tai muun läheisen henkilön kanssa. (Emt.) Asiakaslain määräykset ovat erityisen velvoittavia silloin, kun asiakkaana on henkilö, jolla on kehitysvamma. Palvelusuunnitelman neuvotteleminen pelkästään asiakkaan omaisen tai läheisen kanssa tulee kyseeseen kuitenkin vain hyvin harvoin ja ainoastaan silloin, kun muuta vaihtoehtoa ei ole. Silloinkin, kun kyseessä on hyvin vaikeasti kehitysvammainen henkilö, on aina ensin pyrittävä esimerkiksi puhetta tukevilla tai korvaavilla kommunikointikeinoilla selvittämään, missä määrin hän itse saa ilmaistuksi omia näkemyksiään ja mielipiteitään. (Räty 2010.) 2.4 Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki Suomen vammaispolitiikan tavoitteena on, että yleiset palvelut ovat kaikille kansalaisille, myös vammaisille henkilöille soveltuvia ja riittäviä. Sosiaalihuollon erityislakien, kuten lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) eli vammaispalvelulain ja lain kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) eli kehitysvammalain, tarkoittamat palvelut on säädetty toissijaisiksi. Näitä palveluja annetaan niille, jotka eivät saa riittäviä ja tarpeellisia palveluja muun lain nojalla. (Niemelä & Brandt 2007.) Päätöstä tehtäessä tulee soveltaa asiakkaalle edullisempaa lakia. Vammaispalvelulaki on kehitysvammalakiin nähden ensisijainen, mikäli palvelu tai tukitoimi voidaan myöntää molempien lakien perusteella. Kehitysvammaisilla henkilöillä on kuitenkin oikeus saada kehitysvammalain mukaisia palveluita silloin, jos vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2014.)! Erityislakien (vammaispalvelulain ja kehitysvammalain) tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 15

17 Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. Tarkoituksena on eri vammaryhmien yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen sekä selvittää muut nykyisen vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistamistarpeet ja tehdä selvityksen pohjalta hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus vuoden 2014 loppuun mennessä. Selvityksessä tulee ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, YK:n vammaissopimuksen kansalliselle lainsäädännölle asettamat velvoitteet, kehitysvammaisten asumista ja palveluja koskeva periaatepäätös sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamiseen liittyvä työ. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) Nykyisen vammaispalvelulain (380/1987) 3 :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Kunnan täytyy järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987.) Nykyisessä kehitysvammalaissa (519/1977) on puolestaan säännökset erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977.) Kehitysvammalain 35 :n mukaan yksilöllistä erityishuoltoa annettaessa on pyrittävä siihen, että sellaisen henkilön asuminen, joka ei voi asua omassa kodissaan, mutta joka ei ole laitoshuollon tarpeessa, järjestetään muulla tavoin. (Emt.; Niemelä & Brandt 2007.) 16

18 3 Ihmisoikeussopimukset ja vammaispoliittiset ohjelmat Ihmisoikeussopimusten tarkoituksena on taata kaikille ihmisille yhdenvertainen asema, vapaus, esteettömyys ja turvallisuus yhteiskunnassa. Vammaispoliittisilla ohjelmilla pyritään kehittämään kestävää ja vastuullista vammaispolitiikkaa. Sopimukset ja ohjelmat tukevat toisiaan ja perustuvat syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin. 3.1 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi ja julkisti ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuonna Julistuksen sanoma on, että ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia, luovuttamattomia ja kuuluvat yhdenvertaisesti maailman kaikille ihmisille. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen poliittinen ja moraalinen vaikutusvalta on huomattavan suuri, vaikka se ei ole valtioita oikeudellisesti velvoittava asiakirja. Julistus on ollut perustana myöhemmin solmituille kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille. Julistuksen artikloissa käsitellään mm. seuraavia seikkoja: kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan; kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen; jokaisella on oikeus riittävään elintasoon; jokaisella on oikeus opetukseen sekä jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteesta sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. (Suomen YK-liitto 2008.) 17

19 3.2 YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista! YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 19. artiklan mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus valita asumismuotonsa, asuinpaikkansa ja kenen kanssa hän haluaa asua. YK:n vuonna 2006 hyväksymän vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus elää yhteisössä muiden ihmisten kanssa yhdenvertaisesti. Pakkoja eriytettyihin ratkaisuihin ei pidetä hyväksyttävänä. Tavoitteena ovat erilaiset palvelut ja tuki, henkilökohtainen apu kotiin ja asumiseen sekä osallistuminen ja syrjäytymisen ehkäisy, yleisten palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus. (Suomen YK-liitto 2012.) Vammaissopimus täydentää YK:n muita ihmisoikeussopimuksia ja sen tavoitteena on korostaa vammaisten henkilöiden subjektiivisia oikeuksia. Yleissopimus ei varsinaisesti luo uusia oikeuksia aiempiin ihmisoikeussopimukseen verrattuna, mutta se konkretisoi niitä vammaisten kannalta. Vammaissopimus rakentuu yhdenvertaisen kohtelun ja syrjinnän kiellon periaatteille ja kattaa kansalais- ja poliittisten oikeuksien ja taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien lisäksi myös osallistumisoikeudet. Sopimuksen tavoitteena on valtavirtaistaa vammaisia henkilöitä koskevat kysymykset kaikille eri elämänalueille, esimerkiksi itsenäiseen elämään, asumiseen, perhe-elämään ja osallisuuteen yhteisössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a.) Yleissopimus tuli voimaan Suomi allekirjoitti sopimuksen jo alkuvuodesta Allekirjoittamalla sopimuksen valtio on omaksunut sen vammaispolitiikan perusasiakirjaksi Suomessa ja muun muassa vammaispoliittisen ohjelman valmistelutyössä on seurattu vammaissopimuksen velvoitteita ja lähtökohtia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a). Suomi ei ole kuitenkaan vielä ratifioinut sopimusta. Suomessa on meneillään useita lainsäädännön uudistushankkeita, joilla on yhteys vammaisyleissopimukseen. Ratifioinnin kautta vammaisyleissopimus saadaan kansalli- 18

20 sesti voimaan, ja se on siksi tärkeä etappi. (Suomen YK-liitto 2012.) Ulkoasiainministeriö asetti toukokuussa 2011 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan ratifiointitoimenpiteet. Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja on luovuttanut mietintönsä ulkoasiainministeriölle Suomen vammaispolitiikka Valtio, kunnat, yksityiset palveluntuottajat ja kansalaisjärjestöt ovat viime vuosien aikana kehittäneet voimakkaasti suomalaista vammaispolitiikkaa. Vammaispoliittisen selonteon keskeisiä periaatteita ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, ja oikeus osallisuuteen, tarvittaviin palveluihin ja tukitoimiin. (Kaski ym ) Vuonna 2010 valmistui Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) vuosiksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010) linjaamaan toimenpiteitä, joilla korjataan epäkohtia ihmisoikeuksien toteutumisessa ja vammaisten ihmisten asemassa. Ohjelman tavoitteena on turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen asema yhteiskunnassa puuttumalla epäkohtiin konkreettisin korjaus- ja kehittämistoimenpitein. Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on luoda vahva pohja ihmisoikeuksille, syrjimättömyydelle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle sekä YK:n vammaissopimuksen kansalliselle edistämiselle ja toimeenpanolle. Tavoitteena on vammaispolitiikan tarkastelukulman muutos sosiaali- ja terveyspalvelupainotteisesta sosiaalipolitiikasta osaksi laajempaa hyvinvointi- ja yhteiskuntapolitiikkaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a.) Ohjelma on jaettu 14 vammaispoliittiseen sisältöalueeseen, joissa on yhteensä 122 konkreettista toimenpidettä, joilla tartutaan epäkohtiin. Vammaispoliittisen ohjelman sisältöalueista keskeisiä lainsäädännön kehittämisen kannalta ovat itsenäiseen elämään sekä yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja osallistumiseen ja työllistymiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset. Näiden lisäksi myös terveyteen ja kuntoutukseen sekä sosiaaliturvaan liittyvät toimenpide-ehdotukset liittyvät olennaisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin osallistua ja toimia yhdenvertaisesti yh- 19

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta 08.03.2010 Suosituksen sisällys 1) Laatusuositusten laatimisen lähtökohta

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN...

JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 5 ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKEMINEN... SODANKYLÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007 2009 SISÄLTÖ JOHDANTO...4 2 VAMMAISUUS JA VAMMAISPOLITIIKKA...6 3 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ...12 4 ESTEETTÖMYYS...14 4.1 Kaavoitus ja ympäristörakentaminen...14

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.11.2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN. uudistamistyöryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN. uudistamistyöryhmän loppuraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2015 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2 Sisällysluettelo Omaehtoisen elämän aalloilla...4 1 JOKAISELLA ON OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN...8 1.1 Itsemääräämisoikeus itsenäiseen elämään,

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Marja-Sisko Tallavaara Valtakunnallinen vammaispalvelujen kehittämishanke Lapin osahanke 2 Sisällys: 1 Tausta... 3 1.1 Valtakunnallinen asumisohjelma...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot