15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ"

Transkriptio

1 183 TILAKESKUS

2 184

3 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Mika Savolainen Toimielin: Tilakeskuksen lautakunta Puheenjohtaja: Jari Sainio Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Menot ilman VOK Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos

4 Henkilöstömenot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot 797 Materiaalin ostot Avustukset 9 Vuokrat Muut menot Toiminnan kuvaus Tilakeskus tulee uudistamaan kiinteistö- ja tilajohtamisen toimintamalliaan. Uudistus on jatkoa toimitilastrategian (2006), asiakkuuslähtöisen tilakeskuksen (2008) ja Vantaa-sopimuksen (2009) käynnistämälle kehitykselle. Tilakeskus organisoidaan nykyaikaiseksi kiinteistöjohtamisen ja toimitilahallinnon organisaatioksi. Osana uudistusta Vantaan kaupunki yhtiöittää ateria- ja siivouspalvelutoiminnan sekä kiinteistönhoidon vuoden 2012 alusta lukien. Korjausrakentaminen on ulkoistettu kesäkuusta 2011 alkaen. Rakenteellisten muutosten seurauksena tilakeskuksen päätehtäviksi muodostuvat kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinta ja kehittäminen sekä tilojen ja tiloihin liittyvien palvelujen järjestäminen kaupungin toimialoille. Talousarvion perustelut ja toimintaympäristön muutokset Taloussuunnittelu tiedusteli toimialojen kehysnäkemyksiä toukokuun alussa. Tilakeskuksen näkemys perustui kahden prosentin inflaatioon ja vuosien 2011 sekä 2012 aikana käyttöön tulevien uusien tilojen (noin m 2, 4 %:n kasvu) kustannuksiin. Esitys tässä vaiheessa oli siten menojen osalta 119,9 milj. euroa ja tulojen osalta 177,2 milj. euroa. Tämän jälkeen toimialoja ohjeistettiin tarkistamaan kehyslaskelmansa perustuen vuoden 2011 toukokuun ennustekierroksen lukuihin. Näihin lukuihin oli määrä lisätä 2 prosentin korotus henkilöstömenoihin ja 3 prosentin korotus kaikkiin muihin menoihin. Laskelmassa päädyttiin menojen osalta 119,6 milj. euroon. Toimialan kehysesitystä ei siten muutettu. Tulojen osalta tilakeskuksen kehys pieneni vajaalla kahdella miljoonalla eurolla ensimmäisestä laskelmasta sen jälkeen kun sisäiset vuokrat oli laskettu uudistetun laskentatavan mukaisesti. Suoraomisteisten kiinteistöjen korko ja korjausvastike laskettiin suoraan kirjanpitoarvoista ja saatu kokonaissumma jaettiin kaikkien kiinteistöjen käyttäjien kesken tasan neliöiden suhteessa. Lopullinen kaupunginhallituksen kehys toimialoille määritti tilakeskuksen tulojen kasvutavoitteeksi 6,3 prosenttia ja menojen 5,9 prosenttia. Tilakeskuksen lautakuntaesitys noudatteli täysin kaupunginhallituksen kehysesitystä. Kaupunginjohtajan esitykseen otettiin mukaan suunnitellut asunto-osakkeiden myynnit, korjattiin sisäisiä vuokria, lisättiin yhtiöitettävien toimintojen tuottavuusvaatimus ja hienosäädettiin kaupungin taloutta kulujen osalta. Tämän jälkeen päädyttiin tulojen 182,7 milj. euron (kasvu 3,5 % ilman satunnaisia eriä) ja menojen 114,7 milj. euron (kasvu 1,5 %) kokonaissummaan. Toimintakatteeksi muodostui 68,0 milj. euroa. Toimintaympäristöä leimaavat viranomaisten uudet direktiivit ja kiristyvä lainsäädäntö koskien etenkin energiatehokkuutta ja harmaan talouden torjuntaa. Epävarma taloustilanne ja julkisen sektorin rooli aiheuttavat myös problematiikkaa kiinteistöjen ja tilapalvelujen hallinnoimisessa.

5 187 Toiminnan rakennemuutokset asettavat paljon haasteita mutta toisaalta mahdollisuuksia kehittää toimintaa. Organisaatiouudistuksella tavoitellaan parempaa laatua, vertailtavuutta ja kustannustehokkuutta. Poliittinen päätöksenteko ja media asettavat omat vaatimuksensa riittävän ja kilpailukykyisen palvelutason takaamiseksi. Jatkossa myös henkilöstö odottaa delegoivampaa ja kannustavampaa johtamista esimiehiltä. Tietojärjestelmien avulla toimintaa voitaisiin jäsentää ja hallita paremmin mutta tässä työssä ongelmana on tarjottavien ratkaisujen kirjavuus ja toimittajien vähäinen asiantuntemus. Tuottavuusohjelma Tilakeskuksessa pyritään tuottavuuteen hoitamalla uusiin käyttöönotettuihin tiloihin kohdistuvat tehtävät ilman täysipainoista lisäresurssointia. Toinen merkittävä keino on tietojärjestelmien kehittämisellä aikaan saatava toimintatapojen ja prosessien tehostaminen. Siivouspalvelujen mitoitusohjelmiston käyttöönottoprojekti on käynnistetty ja ateriapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönottoprojekti on meneillään. Myös alustava kiinteistönhallinnan tietojärjestelmän tarvekartoitus on tehty. Palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelma (palvelustrategia) Tilakeskuksen uuden, tulevan toimintarakenteen perustana on tilakeskuksen siirtyminen palvelun tuottajan roolista palvelujen järjestäjän rooliin. Keskeisimmät muutokset kohdistuvat siksi asiakkuuksien johtamiseen ja uudenlaisen toimintamallin rakentamiseen palvelujen järjestämiseksi. Tilakeskus asemoituu mahdollistajana ja integraattorina asiakkaiden ja palveluntuottajien välillä. Syntyy uudenlaisia toiminnallisia rajapintoja, joita tilakeskus ohjaa. Uudessa roolissaan tilojen ja niihin liittyvien palvelujen järjestäjänä tilakeskus pyrkii vapauttamaan asiakastoimialat niiden oman ydintoiminnan hoitamiseen. Tämä edellyttää toimivia sopimusohjauskäytäntöjä ja organisoitumista uudella tavalla asiakkaiden ja palveluntuottajien välille. Muutokselle on tunnistettu kolme toiminnallista tavoitetta: 1. Tilakeskuksen tehtävänä on luoda sellaiset rakenteet ja toimintamallit, jotka parantavat tilakeskustoimialan reagointikykyä, tehostavat koko arvoketjun toimintaa ja työn tuottavuutta sekä virtaviivaistavat päätöksentekoa. 2. Tilakeskus kehittyy ratkaisuntuottajan roolissa. Se edellyttää nykyistä syvempää kaupunkikokonaisuuden kehityksen tulkintaa, asiakastoimialojen toiminnan ja pyrkimysten tuntemusta sekä riittävää palvelujen substanssiosaamista. 3. Tilakeskus kehittyy palvelujen järjestäjän roolissa ja kehittää sopimusohjauskäytäntöjä asiakastyytyväisyyden ja laadun ohjauksessa. Palveluverkon keskeiset muutokset Kiinteistöpalvelujen tukikohtaneliöt pyritään puolittamaan nykyisestä neliömetristä. Nykyisten neljän toimisto-/ tukikohtapisteen (Kielotie, Koisotie, Halmekuja, Tuupakka) sijaan toiminta pyritään keskittämään yhteen pisteeseen. Urpiaisentiellä sijaitsee varasto ja työpaja peltitöille. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Itsearviointi Tilakeskuksen johtoryhmä suoritti vuoden 2011 itsearvioinnin kolmannen kerran peräkkäin saman kaavan mukaisesti CAF-itsearviointimenetelmän avulla. Arvioinnissa esiteltiin yhdeksään arvioitavaan alueeseen tehty kehitystyö, jonka jälkeen alueet arvioitiin. Arvioinnin päätteeksi valittiin tulevan kauden kehittämistoimenpiteet.

6 LAUTAKUNTA JA YHTEISET MENOT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Tilakeskuksen lautakunta huolehtii kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen tarvitsemien toimitilojen hankkimisesta ja hallinnasta. Lisäksi tilakeskuksen lautakunta huolehtii kaupungin eri toimialojen tarvitsemista toimitilapalveluista; kiinteistöpalveluista, siivouspalveluista ja ateriapalveluista.

7 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Talous- ja hallintopalvelut on tulosalue, joka tuottaa tukipalveluja Tilakeskuksen neljälle muulle tulosalueelle. Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat talous, viestintä, henkilöstö. Tilakeskuksessa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät ovat osittain keskitetty. Tehtäviin kuuluvat taloushallinnossa toimialan taloushallinnosta vastaaminen ja koordinointi sekä controller -toiminnot. Konkreettisia työtehtäviä ovat muun muassa myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, talousarvion laadinnan tukeminen, osavuosi- ja tilinpäätöskatsaukset sekä raportointipalvelujen antaminen. Henkilöstöhallinnossa hoidetaan henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat sekä henkilöstön kehittämistehtävät. Viestinnän vastuualueen tehtävänä on koordinoida sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyviä toimintoja. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Talous- ja hallintopalvelujen tavoitteena on kehittää tukitoimintojen prosessit sellaisiksi, että ne perustuvat tehtävien ajantasaiseen suorittamiseen ja rutiinitehtävien sijaan tiedon hyödyntämiseen tähtäävään toimintaan. Tehtävien kuvaukset ja työkalut tulee olla sellaisia, että mikä tahansa vaihe on sijaistettavissa ilman merkittäviä panostuksia opetteluun. Tämän lisäksi talous- ja hallintopalvelut ottaa isompaa roolia koordinoi-

8 190 dakseen koko tilakeskuksen ydinprosessien jatkokuvaamista ja kehittämistä. Tämä kehittäminen tapahtuu yhdessä tietojärjestelmien kehittämisen kanssa. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys ,1 3,2 3,3 Henkilöstö Henkilöstön määrä

9 KIINTEISTÖJOHTO Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Kiinteistöjohto vastaa kaupungin toimitilajohtamisesta, operatiivisesta kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistöomaisuuden hoidosta ja salkunhallinnasta. Toimitilajohtamiseen kuuluu mm. palveluverkkosuunnitelmien yhteen sovittaminen, toimitilojen hankinta ja toimitiloihin liittyvä taloussuunnittelu. Operatiiviseen kiinteistöjohtamiseen sisältyy mm. kiinteistöjen sopimusasiat, riskien hallinta, viranomaisyhteydet ja kaupungin edunvalvonta. Kiinteistöomaisuuden hoitoa ohjataan salkunhallinnan avulla. Salkutuksen avulla tilakeskus yhdessä muiden toimialojen kanssa määrittää kiinteistöt, joita kehitetään tai joista pyritään luopumaan. Käytännön toimintaa selkeästi ohjaa mm. jako myytäviin kiinteistöihin ja osakkeisiin sekä purettaviin rakennuksiin. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Kiinteistöjohdon vuoden 2012 tavoitteina on tilojen käyttöasteen ja tilatehokkuuden parantaminen, asiakastyytyväisyyden ja palvelujen toimivuuden kehittäminen sekä kestävää kehitystä edistävä toiminta.

10 192 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Asiakastoimialojen tila- ja palvelutarpeiden ohjauksessa ja sopeuttamisessa otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Henkilöstösuunnitelma Elokuussa 2011 kiinteistöjohdossa on 17 täytettyä vakanssia. Tulosalueella asuntojen ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavan toimintaryhmän resurssientarpeeseen vaikuttaa reskontran siirto talouspalvelukeskukseen, myyntirajoitteista vapaiden asunto-osakkeiden myyminen ja VTK Kiinteistöt Oy:n toiminnan sulautus tilakeskukseen sekä asukasvalintatehtävien sijoittaminen tilakeskukseen. Toimenpiteet kahden avoinna olevan vakanssin täyttämiseksi on käynnistetty Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Kaupungin työntekijöiden määrä Väestörakenne 7-18 v. mukaan Toiminnan volyymi Sisäinen vuokraus: Vuokrattujen tilojen määrä (m²) Tilat yhteensä (m²) Rakennusten lukumäärä Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Henkilöstö Henkilöstön määrä

11 HANKEPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Menot ilman VOK Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Hankepalveluiden asiantuntijat vastaavat kiinteistönpidon teknisistä toiminnoista; arkkitehtisuunnittelusta ja hankeohjauksesta, rakentamisen ja kunnossapidon ohjauksesta ja valvonnasta sekä muista kiinteistöteknisistä asiantuntijatehtävistä. Hankkeina ovat toimitilarakentamisen uudis- ja perusparannuskohteet sekä kiinteistöjen muutos-, korjaus- ja kunnossapitotyöt. Hankkeiden valmisteluvaiheessa toimenkuva painottuu hankkeiden pääsuunnitteluun, arkkitehtisuunnittelun hankintaan ja ohjaukseen sekä taloushallintoon ja kustannussuunnitteluun. Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tehtävät liittyvät kaupunkitasoisten palveluverkkojen kehittämiseen, kaavoitukseen ja yleissuunnitteluun. Rakennuttamisvaiheessa vastataan investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta sekä kiinteistöteknisestä suunnittelusta, sen hankinnasta ja ohjauksesta. Rakennuttamistehtäviin kuuluu rakentamisen valmistelu ja ohjaus, hankkeiden vastaan- ja käyttöönotto sekä takuuajan tehtävät. Rakennuttamisen

12 194 eri alojen tekniset asiantuntijat vastaavat lisäksi kiinteistöjen elinkaaripalveluista eli mm. energian käyttöön, sisäilman laatuun ja kiinteistöjen kunnon seurantaan sekä rakennettuun ympäristöön liittyvistä asioista. Kunnossapidon ohjaukseen ja valvontaan kuuluu kiinteistöjen korjaustarpeiden määritys ja korjausten palvelutuotannon ohjaus. Korjaukset voivat olla kiinteistöjen erikseen sovittavia peruskorjaustöitä tai pienempiä kunnossapitoon kuuluvia vuosikorjaustöitä. Suunnitelmallisella kunnossapidolla tähdätään kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseen, ennakoimattomien kunnossapitotöiden ja asiakkaan ilmoittamien korjaustarpeiden vähentämiseen sekä sisäympäristöongelmien ennaltaehkäisemiseen. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Päätavoitteena tulee olemaan investointitason hallinta, kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen järjestelmällisen seurannan ja suunnitelmallisen kunnossapidon avulla. Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin johdon hyväksymiin palveluverkkosuunnitelmiin perustuen. Toimitilojen muuntojoustavuutta ja laatua parannetaan kokonaisvaltaisella elinkaariajattelulla. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan käynnistämällä escohankkeita ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin. Investoinneilla tähdätään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja erityisesti uudisrakentamisessa tavoitellaan lähes nollaenergiatasoa. Suunnitelmalliseen kunnossapitoon koulutetaan henkilöitä ja kiinteistötietojärjestelmiä kehitetään. Tavoitteena on kiinteistönpitoon liittyvän organisaatiotiedon lisääminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Kiinteistöjen kunnossapidon tuotanto- ja palvelurakenteen kehittämistä jatketaan, tavoitteena edelleen tuottavuuden kasvattaminen ja kiinteistönpitosopimuksen edellyttämien palvelujen varmistaminen. Vantaasopimuksen linjausten ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti omasta korjausrakentamistoiminnasta on luovuttu ja kiinteistöpalvelujen yhtiöittäminen on vireillä. Vuoden 2012 tavoitteena on toiminnan ja yhteistyön vakiinnuttaminen uusien palveluntuottajien kanssa. Tilakeskuksen organisaatiouudistus edellyttää tilaajatoimintojen vahvistamista ja hankepalveluihin jäävien henkilöiden tehtävien ja vastuiden tarkistamista. Rakennuttamisen toimintoja ja kiinteistönpitoon liittyviä teknisiä asiantuntijapalveluita kehitetään kokonaisuutena yhdessä kiinteistöjohdon ja kiinteistöpalvelujen kanssa. Hankepalveluhenkilöstön vastuulla tulee säilymään hankevalmistelu- ja rakennuttamistehtävät sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyen ainakin kiinteistöjen kunnossapidon järjestäminen. Henkilöstösuunnittelussa painopiste kohdistetaan operatiiviseen johtamiseen ja sen kehittämiseen. Hankepalveluissa käytetään kulloinkin tarkoituksenmukaisinta ja muuttuviin tilanteisiin sopivinta tuotantotapaa ja tuotantorakennetta tuottavuuden parantamiseksi ja henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi. Prosessien johtamisosaamisen lisäämiseksi ja vastuunjaon uudelleenmärittelyn myötä nykyisiä esimiehiä, vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita koulutetaan tarpeen mukaan. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut Tarve-indikaattorit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Väestörakenne 7-18 v. mukaan

13 195 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan volyymi ( 1000 ) Talonrakennusinvestoinnit Uudisrakentaminen Rakennusten perusparannus Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt Talonrakennusinvestoinnit Suunnittelu Rakentaminen Muut kustannukset Vuosikorjaus yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Henkilöstö Henkilöstön määrä Henkilöstökulut (1000 )

14 KIINTEISTÖPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Kiinteistöpalvelut muodostuu kiinteistöjen ylläpitopalvelusta (kiinteistöjen hoito, huolto ja pihat sekä ennakoimaton korjaus, uimahallit, murtohälytyslaitteet ja kameravalvonta, ulkoilualueet) sekä vahtimestaripalveluista. Tulosalue tuottaa ja ostaa kiinteistön ylläpitopalveluja sekä vahtimestari- ja vartiointipalvelua kaupungin hallintokuntien tarpeisiin. Kiinteistöpalvelut tuottaa ylläpitopalveluja (kiinteistöjen tekninen huolto ja kunnossapito sekä pihojen hoito) kaupungin eri hallintokunnille, esim. kouluille, päiväkodeille, virastoille, urheiluhalleille ja terveysasemille, joiden käyttäjiä ovat kuntalaiset. Kaupungin päivystysjärjestelmä on uusittu siten, että kiinteistöjen hälytykset ohjautuvat suoraan vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen, jossa hälytykset seulotaan. Vartiointiliike ottaa tarvittaessa yhteyttä kaupungin esimiestason etävalvojaan, joka antaa toimintaohjeita puhelimitse. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tilanne, jossa kaupungin kiinteistökannan edellyttämät hoito- ja huoltotoimenpiteet pystytään tekemään oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Ajallaan tehdyt toimenpiteet kiinteistöjen ylläpidossa vaikuttavat oleellisesti tilojen elinkaareen ja säästävät menoja kalliimpien korjaustoimenpiteiden osalta.

15 197 Kiinteistöpalvelujen haastavana tavoitteena on toteuttaa vahtimestaripalvelujen yhtenäinen toimenkuva kaikissa kaupungin palvelupisteissä. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Kiinteistöpalvelut keskittyy koulukiinteistöihin kohdistuvan palvelurakenteen uudistamiseen. Kouluisäntien tehtävistä erotellaan erikoisammattitaitoa vaativat tekniset kiinteistönhoitotehtävät. Henkilöstösuunnitelma Palvelut mitoitetaan kohdekohtaisesti, minkä pohjalta määritellään käytettävät resurssit. Asiakkaan käyttämä palvelu eritellään kiinteistöön liittyvään ylläpitopalveluun ja vahtimestaripalveluun. Ulkopuolisia palvelun tuottajia käytetään niissä tehtävissä, joissa kiinteistöpalveluilla ei ole omia resursseja. Kiinteistö-RYL toimii kiinteistönhoitotehtävien laatutasomittarina. Vahtimestaripalveluista siirretään 15 henkilöä takaisin sosiaali- ja terveystoimen perhepalveluihin syksyn 2011 aikana, asiakaspalvelutehtäviin Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Rakennusten lukumäärä Kohteet Tehowebissä Toiminnan volyymi Saapuneet vikailmoitukset Ennakoimaton korjaus (1000 ) Tuottavuus ja tehokkuus Vikailmoitus/päivä Henkilöstö Henkilöstön määrä

16 JA ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa siivouspalveluja pääasiassa kaupungin toimialojen tarpeisiin. Siivouspalveluilla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyvyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Käyttäjinä ovat kaupungin muut yksiköt, kuten koulut, päiväkodit, terveysasemat ja toimistot sekä myös kaikki kaupungin asukkaat ja kaupungissa toimivat organisaatiot. Siivouspalvelujen palveluita ovat käyttöönottosiivous, ylläpitosiivous, perussiivous, liinavaatehuolto, sairaalan osastojen avustavat tehtävät (mm. ateriapalvelu) ja muut asiakkaan kanssa sovitut lisäpalvelut. Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa asiakkaille laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä ateriapalveluja, jotka edistävät eri ikäisten asiakkaiden hyvinvointia ja tukevat hyvää ravitsemusta. Ateriapalvelukokonaisuudet ovat päivähoidon ateriapalvelut, koulujen ja oppilaitosten ateriapalvelut, vanhusja vammaispalvelun ateriapalvelut, perhepalvelujen ateriapalvelut, sairaalan ateriapalvelut ja henkilöstöruokailu. Ateriapalveluja tarjotaan vähässä määrin myös muille organisaatioille, yksityisille päiväkodeille, urheiluseuroille ja seurakunnille.

17 199 Ateriapalvelujen keittiöverkosto koostuu valmistuskeittiöistä, palvelukeittiöistä ja toimituspisteistä. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Siivouspalvelujen tavoitteena on tuottaa siivouspalveluja, jotka vastaavat toimialojen kanssa solmittavia palvelusopimuksia ja asiakastarpeita. Palvelutoimintaa joudutaan edelleen sopeuttamaan ja priorisoimaan talouden reunaehdot huomioiden, mikä kaikilta osin ei tue asiakaslähtöistä palvelutoimintaa. Ateriapalvelujen tavoitteena on tuottaa sopimuksenmukaisia ateriapalveluja, jotka täyttävät asiakasryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset sekä omavalvonnan määräykset. Arjen laatutaso pyritään varmistamaan talouden reunaehdot huomioiden. Toiminnan tavoitteena on tuottaa ateriapalvelut asiakaslähtöisesti ja hallita samanaikaisesti palvelu- ja tuotantoprosessi tehokkaasti. Toiminta perustuu palveluverkkorakenteeseen. SAP-budjetointi- ja ennustamisjärjestelmä on otettu käyttöön esimiestasolla ja kohteiden talouden suunnittelu ja seuranta toteutuu kiinteistötasolla. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Tilakeskuksen toimialan tulevien muutosten ja tilapalvelujen eriyttämisen myötä ateria- ja siivouspalvelujen kokonaisuutta tultaneen tarkastelemaan uudessa tilanteessa. Haasteena henkilöstöön liittyen on henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä osaamisen ja riittävän esimiestuen varmistaminen muutoksessa. Toiminnan haasteena on kaupungin kasvava volyymi ja siihen suhteutettuna palveluihin varattujen resurssien vähäisyys. Talouden paineita tuovat kasvavan volyymin lisäksi myös tuotannontekijöiden kustannuspaineet, esimerkiksi elintarvikkeiden huomattavat kustannusnousut ja aterioiden kuljetuskustannusten nousu. Ekologisuus ja ympäristöajattelu ovat tärkeä osa niin suunnittelua kuin toteutustakin. Käytännössä se näkyy esimerkiksi biojätteen seurantaprojektina, energiatehokkuutta tuovana laitteiden tarkoituksenmukaisena käyttönä ja energiatehokkaiden tuotantomenetelmien kehittämisenä sekä elintarvikehankinnoissa muun muassa järvikalan ja MSC -merkittyjen kalojen käytön lisäämisenä ruokalistoilla. Kehittämisen haasteena on sekä siivous- että ateriapuolella merkittävät tuotannon suunnittelu- ja ohjaushankkeiden läpivienti (ATOPS ja AROMI), jotka kehitysvaiheessa vaativat merkittäviä panostuksia, jotta hyödyt ovat myöhemmin realisoitavissa. Siivouksen palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu etenevät ATOPS-hankkeen edetessä. Siivouksen laskutus eriytetään omaksi laskutukseksi. Ateriapalveluissa syksyllä 2011 alkanut uusitun kaupunkikorttijärjestelmän pilotointi laajennetaan vuonna 2012 kaikkiin kohteisiin. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kehittämisen painopisteet ovat: esimiesosaamisen vahvistaminen ammatillisen osaamisen vahvistaminen asiakkuustyön hallinta asenteen muokkaustyö synergiaetujen saamiseksi työssä jaksamisen tukeminen (aktiivinen välittäminen) Siivouspalvelut Henkilöstön kokonaismäärä

18 200 Ateriapalvelut Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut Siivouspalvelut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Toimitilojen määrä (m²) Toiminnan volyymi Siivottavat neliöt yhteensä (m²) Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tuottavuus ja tehokkuus /m² 2,29 2,24 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 Henkilöstö Henkilöstön määrä Henkilöstökulut Ateriapalvelut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Väestörakenne 7-18 v. mukaan Toiminnan volyymi Ateriamäärät kpl Lounaat Aamupalat Välipalat Iltapalat Päivälliset Yhteensä Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyyskyselyt: Koulut Peruskoulut Lukiot Variat Henkilökunta / koulut Päiväkodit Päiväkodit Henkilökunta/päiväkodit Tuottavuus ja tehokkuus Myydyt ateriat / tehdyt työtunnit Toimintakulut Henkilöstö Henkilöstökulut Henkilöstön määrä

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh 06.02.2017 Sivu 1 / 1 340/2017 10.03.02 14 Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh. 046 877 3583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala Toimialan kuvaus

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala Toimialan kuvaus Kaupunkirakennepalvelujen toimiala Toimialan kuvaus Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät Kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 )

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot