15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ"

Transkriptio

1 183 TILAKESKUS

2 184

3 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Mika Savolainen Toimielin: Tilakeskuksen lautakunta Puheenjohtaja: Jari Sainio Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Menot ilman VOK Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos

4 Henkilöstömenot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot 797 Materiaalin ostot Avustukset 9 Vuokrat Muut menot Toiminnan kuvaus Tilakeskus tulee uudistamaan kiinteistö- ja tilajohtamisen toimintamalliaan. Uudistus on jatkoa toimitilastrategian (2006), asiakkuuslähtöisen tilakeskuksen (2008) ja Vantaa-sopimuksen (2009) käynnistämälle kehitykselle. Tilakeskus organisoidaan nykyaikaiseksi kiinteistöjohtamisen ja toimitilahallinnon organisaatioksi. Osana uudistusta Vantaan kaupunki yhtiöittää ateria- ja siivouspalvelutoiminnan sekä kiinteistönhoidon vuoden 2012 alusta lukien. Korjausrakentaminen on ulkoistettu kesäkuusta 2011 alkaen. Rakenteellisten muutosten seurauksena tilakeskuksen päätehtäviksi muodostuvat kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinta ja kehittäminen sekä tilojen ja tiloihin liittyvien palvelujen järjestäminen kaupungin toimialoille. Talousarvion perustelut ja toimintaympäristön muutokset Taloussuunnittelu tiedusteli toimialojen kehysnäkemyksiä toukokuun alussa. Tilakeskuksen näkemys perustui kahden prosentin inflaatioon ja vuosien 2011 sekä 2012 aikana käyttöön tulevien uusien tilojen (noin m 2, 4 %:n kasvu) kustannuksiin. Esitys tässä vaiheessa oli siten menojen osalta 119,9 milj. euroa ja tulojen osalta 177,2 milj. euroa. Tämän jälkeen toimialoja ohjeistettiin tarkistamaan kehyslaskelmansa perustuen vuoden 2011 toukokuun ennustekierroksen lukuihin. Näihin lukuihin oli määrä lisätä 2 prosentin korotus henkilöstömenoihin ja 3 prosentin korotus kaikkiin muihin menoihin. Laskelmassa päädyttiin menojen osalta 119,6 milj. euroon. Toimialan kehysesitystä ei siten muutettu. Tulojen osalta tilakeskuksen kehys pieneni vajaalla kahdella miljoonalla eurolla ensimmäisestä laskelmasta sen jälkeen kun sisäiset vuokrat oli laskettu uudistetun laskentatavan mukaisesti. Suoraomisteisten kiinteistöjen korko ja korjausvastike laskettiin suoraan kirjanpitoarvoista ja saatu kokonaissumma jaettiin kaikkien kiinteistöjen käyttäjien kesken tasan neliöiden suhteessa. Lopullinen kaupunginhallituksen kehys toimialoille määritti tilakeskuksen tulojen kasvutavoitteeksi 6,3 prosenttia ja menojen 5,9 prosenttia. Tilakeskuksen lautakuntaesitys noudatteli täysin kaupunginhallituksen kehysesitystä. Kaupunginjohtajan esitykseen otettiin mukaan suunnitellut asunto-osakkeiden myynnit, korjattiin sisäisiä vuokria, lisättiin yhtiöitettävien toimintojen tuottavuusvaatimus ja hienosäädettiin kaupungin taloutta kulujen osalta. Tämän jälkeen päädyttiin tulojen 182,7 milj. euron (kasvu 3,5 % ilman satunnaisia eriä) ja menojen 114,7 milj. euron (kasvu 1,5 %) kokonaissummaan. Toimintakatteeksi muodostui 68,0 milj. euroa. Toimintaympäristöä leimaavat viranomaisten uudet direktiivit ja kiristyvä lainsäädäntö koskien etenkin energiatehokkuutta ja harmaan talouden torjuntaa. Epävarma taloustilanne ja julkisen sektorin rooli aiheuttavat myös problematiikkaa kiinteistöjen ja tilapalvelujen hallinnoimisessa.

5 187 Toiminnan rakennemuutokset asettavat paljon haasteita mutta toisaalta mahdollisuuksia kehittää toimintaa. Organisaatiouudistuksella tavoitellaan parempaa laatua, vertailtavuutta ja kustannustehokkuutta. Poliittinen päätöksenteko ja media asettavat omat vaatimuksensa riittävän ja kilpailukykyisen palvelutason takaamiseksi. Jatkossa myös henkilöstö odottaa delegoivampaa ja kannustavampaa johtamista esimiehiltä. Tietojärjestelmien avulla toimintaa voitaisiin jäsentää ja hallita paremmin mutta tässä työssä ongelmana on tarjottavien ratkaisujen kirjavuus ja toimittajien vähäinen asiantuntemus. Tuottavuusohjelma Tilakeskuksessa pyritään tuottavuuteen hoitamalla uusiin käyttöönotettuihin tiloihin kohdistuvat tehtävät ilman täysipainoista lisäresurssointia. Toinen merkittävä keino on tietojärjestelmien kehittämisellä aikaan saatava toimintatapojen ja prosessien tehostaminen. Siivouspalvelujen mitoitusohjelmiston käyttöönottoprojekti on käynnistetty ja ateriapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönottoprojekti on meneillään. Myös alustava kiinteistönhallinnan tietojärjestelmän tarvekartoitus on tehty. Palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelma (palvelustrategia) Tilakeskuksen uuden, tulevan toimintarakenteen perustana on tilakeskuksen siirtyminen palvelun tuottajan roolista palvelujen järjestäjän rooliin. Keskeisimmät muutokset kohdistuvat siksi asiakkuuksien johtamiseen ja uudenlaisen toimintamallin rakentamiseen palvelujen järjestämiseksi. Tilakeskus asemoituu mahdollistajana ja integraattorina asiakkaiden ja palveluntuottajien välillä. Syntyy uudenlaisia toiminnallisia rajapintoja, joita tilakeskus ohjaa. Uudessa roolissaan tilojen ja niihin liittyvien palvelujen järjestäjänä tilakeskus pyrkii vapauttamaan asiakastoimialat niiden oman ydintoiminnan hoitamiseen. Tämä edellyttää toimivia sopimusohjauskäytäntöjä ja organisoitumista uudella tavalla asiakkaiden ja palveluntuottajien välille. Muutokselle on tunnistettu kolme toiminnallista tavoitetta: 1. Tilakeskuksen tehtävänä on luoda sellaiset rakenteet ja toimintamallit, jotka parantavat tilakeskustoimialan reagointikykyä, tehostavat koko arvoketjun toimintaa ja työn tuottavuutta sekä virtaviivaistavat päätöksentekoa. 2. Tilakeskus kehittyy ratkaisuntuottajan roolissa. Se edellyttää nykyistä syvempää kaupunkikokonaisuuden kehityksen tulkintaa, asiakastoimialojen toiminnan ja pyrkimysten tuntemusta sekä riittävää palvelujen substanssiosaamista. 3. Tilakeskus kehittyy palvelujen järjestäjän roolissa ja kehittää sopimusohjauskäytäntöjä asiakastyytyväisyyden ja laadun ohjauksessa. Palveluverkon keskeiset muutokset Kiinteistöpalvelujen tukikohtaneliöt pyritään puolittamaan nykyisestä neliömetristä. Nykyisten neljän toimisto-/ tukikohtapisteen (Kielotie, Koisotie, Halmekuja, Tuupakka) sijaan toiminta pyritään keskittämään yhteen pisteeseen. Urpiaisentiellä sijaitsee varasto ja työpaja peltitöille. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Itsearviointi Tilakeskuksen johtoryhmä suoritti vuoden 2011 itsearvioinnin kolmannen kerran peräkkäin saman kaavan mukaisesti CAF-itsearviointimenetelmän avulla. Arvioinnissa esiteltiin yhdeksään arvioitavaan alueeseen tehty kehitystyö, jonka jälkeen alueet arvioitiin. Arvioinnin päätteeksi valittiin tulevan kauden kehittämistoimenpiteet.

6 LAUTAKUNTA JA YHTEISET MENOT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Tilakeskuksen lautakunta huolehtii kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen tarvitsemien toimitilojen hankkimisesta ja hallinnasta. Lisäksi tilakeskuksen lautakunta huolehtii kaupungin eri toimialojen tarvitsemista toimitilapalveluista; kiinteistöpalveluista, siivouspalveluista ja ateriapalveluista.

7 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Talous- ja hallintopalvelut on tulosalue, joka tuottaa tukipalveluja Tilakeskuksen neljälle muulle tulosalueelle. Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat talous, viestintä, henkilöstö. Tilakeskuksessa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät ovat osittain keskitetty. Tehtäviin kuuluvat taloushallinnossa toimialan taloushallinnosta vastaaminen ja koordinointi sekä controller -toiminnot. Konkreettisia työtehtäviä ovat muun muassa myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, talousarvion laadinnan tukeminen, osavuosi- ja tilinpäätöskatsaukset sekä raportointipalvelujen antaminen. Henkilöstöhallinnossa hoidetaan henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat sekä henkilöstön kehittämistehtävät. Viestinnän vastuualueen tehtävänä on koordinoida sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyviä toimintoja. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Talous- ja hallintopalvelujen tavoitteena on kehittää tukitoimintojen prosessit sellaisiksi, että ne perustuvat tehtävien ajantasaiseen suorittamiseen ja rutiinitehtävien sijaan tiedon hyödyntämiseen tähtäävään toimintaan. Tehtävien kuvaukset ja työkalut tulee olla sellaisia, että mikä tahansa vaihe on sijaistettavissa ilman merkittäviä panostuksia opetteluun. Tämän lisäksi talous- ja hallintopalvelut ottaa isompaa roolia koordinoi-

8 190 dakseen koko tilakeskuksen ydinprosessien jatkokuvaamista ja kehittämistä. Tämä kehittäminen tapahtuu yhdessä tietojärjestelmien kehittämisen kanssa. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys ,1 3,2 3,3 Henkilöstö Henkilöstön määrä

9 KIINTEISTÖJOHTO Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Kiinteistöjohto vastaa kaupungin toimitilajohtamisesta, operatiivisesta kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistöomaisuuden hoidosta ja salkunhallinnasta. Toimitilajohtamiseen kuuluu mm. palveluverkkosuunnitelmien yhteen sovittaminen, toimitilojen hankinta ja toimitiloihin liittyvä taloussuunnittelu. Operatiiviseen kiinteistöjohtamiseen sisältyy mm. kiinteistöjen sopimusasiat, riskien hallinta, viranomaisyhteydet ja kaupungin edunvalvonta. Kiinteistöomaisuuden hoitoa ohjataan salkunhallinnan avulla. Salkutuksen avulla tilakeskus yhdessä muiden toimialojen kanssa määrittää kiinteistöt, joita kehitetään tai joista pyritään luopumaan. Käytännön toimintaa selkeästi ohjaa mm. jako myytäviin kiinteistöihin ja osakkeisiin sekä purettaviin rakennuksiin. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Kiinteistöjohdon vuoden 2012 tavoitteina on tilojen käyttöasteen ja tilatehokkuuden parantaminen, asiakastyytyväisyyden ja palvelujen toimivuuden kehittäminen sekä kestävää kehitystä edistävä toiminta.

10 192 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Asiakastoimialojen tila- ja palvelutarpeiden ohjauksessa ja sopeuttamisessa otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Henkilöstösuunnitelma Elokuussa 2011 kiinteistöjohdossa on 17 täytettyä vakanssia. Tulosalueella asuntojen ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavan toimintaryhmän resurssientarpeeseen vaikuttaa reskontran siirto talouspalvelukeskukseen, myyntirajoitteista vapaiden asunto-osakkeiden myyminen ja VTK Kiinteistöt Oy:n toiminnan sulautus tilakeskukseen sekä asukasvalintatehtävien sijoittaminen tilakeskukseen. Toimenpiteet kahden avoinna olevan vakanssin täyttämiseksi on käynnistetty Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Kaupungin työntekijöiden määrä Väestörakenne 7-18 v. mukaan Toiminnan volyymi Sisäinen vuokraus: Vuokrattujen tilojen määrä (m²) Tilat yhteensä (m²) Rakennusten lukumäärä Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Henkilöstö Henkilöstön määrä

11 HANKEPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Menot ilman VOK Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Hankepalveluiden asiantuntijat vastaavat kiinteistönpidon teknisistä toiminnoista; arkkitehtisuunnittelusta ja hankeohjauksesta, rakentamisen ja kunnossapidon ohjauksesta ja valvonnasta sekä muista kiinteistöteknisistä asiantuntijatehtävistä. Hankkeina ovat toimitilarakentamisen uudis- ja perusparannuskohteet sekä kiinteistöjen muutos-, korjaus- ja kunnossapitotyöt. Hankkeiden valmisteluvaiheessa toimenkuva painottuu hankkeiden pääsuunnitteluun, arkkitehtisuunnittelun hankintaan ja ohjaukseen sekä taloushallintoon ja kustannussuunnitteluun. Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tehtävät liittyvät kaupunkitasoisten palveluverkkojen kehittämiseen, kaavoitukseen ja yleissuunnitteluun. Rakennuttamisvaiheessa vastataan investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta sekä kiinteistöteknisestä suunnittelusta, sen hankinnasta ja ohjauksesta. Rakennuttamistehtäviin kuuluu rakentamisen valmistelu ja ohjaus, hankkeiden vastaan- ja käyttöönotto sekä takuuajan tehtävät. Rakennuttamisen

12 194 eri alojen tekniset asiantuntijat vastaavat lisäksi kiinteistöjen elinkaaripalveluista eli mm. energian käyttöön, sisäilman laatuun ja kiinteistöjen kunnon seurantaan sekä rakennettuun ympäristöön liittyvistä asioista. Kunnossapidon ohjaukseen ja valvontaan kuuluu kiinteistöjen korjaustarpeiden määritys ja korjausten palvelutuotannon ohjaus. Korjaukset voivat olla kiinteistöjen erikseen sovittavia peruskorjaustöitä tai pienempiä kunnossapitoon kuuluvia vuosikorjaustöitä. Suunnitelmallisella kunnossapidolla tähdätään kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseen, ennakoimattomien kunnossapitotöiden ja asiakkaan ilmoittamien korjaustarpeiden vähentämiseen sekä sisäympäristöongelmien ennaltaehkäisemiseen. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Päätavoitteena tulee olemaan investointitason hallinta, kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen järjestelmällisen seurannan ja suunnitelmallisen kunnossapidon avulla. Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin johdon hyväksymiin palveluverkkosuunnitelmiin perustuen. Toimitilojen muuntojoustavuutta ja laatua parannetaan kokonaisvaltaisella elinkaariajattelulla. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan käynnistämällä escohankkeita ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin. Investoinneilla tähdätään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja erityisesti uudisrakentamisessa tavoitellaan lähes nollaenergiatasoa. Suunnitelmalliseen kunnossapitoon koulutetaan henkilöitä ja kiinteistötietojärjestelmiä kehitetään. Tavoitteena on kiinteistönpitoon liittyvän organisaatiotiedon lisääminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Kiinteistöjen kunnossapidon tuotanto- ja palvelurakenteen kehittämistä jatketaan, tavoitteena edelleen tuottavuuden kasvattaminen ja kiinteistönpitosopimuksen edellyttämien palvelujen varmistaminen. Vantaasopimuksen linjausten ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti omasta korjausrakentamistoiminnasta on luovuttu ja kiinteistöpalvelujen yhtiöittäminen on vireillä. Vuoden 2012 tavoitteena on toiminnan ja yhteistyön vakiinnuttaminen uusien palveluntuottajien kanssa. Tilakeskuksen organisaatiouudistus edellyttää tilaajatoimintojen vahvistamista ja hankepalveluihin jäävien henkilöiden tehtävien ja vastuiden tarkistamista. Rakennuttamisen toimintoja ja kiinteistönpitoon liittyviä teknisiä asiantuntijapalveluita kehitetään kokonaisuutena yhdessä kiinteistöjohdon ja kiinteistöpalvelujen kanssa. Hankepalveluhenkilöstön vastuulla tulee säilymään hankevalmistelu- ja rakennuttamistehtävät sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyen ainakin kiinteistöjen kunnossapidon järjestäminen. Henkilöstösuunnittelussa painopiste kohdistetaan operatiiviseen johtamiseen ja sen kehittämiseen. Hankepalveluissa käytetään kulloinkin tarkoituksenmukaisinta ja muuttuviin tilanteisiin sopivinta tuotantotapaa ja tuotantorakennetta tuottavuuden parantamiseksi ja henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi. Prosessien johtamisosaamisen lisäämiseksi ja vastuunjaon uudelleenmärittelyn myötä nykyisiä esimiehiä, vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita koulutetaan tarpeen mukaan. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut Tarve-indikaattorit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Väestörakenne 7-18 v. mukaan

13 195 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan volyymi ( 1000 ) Talonrakennusinvestoinnit Uudisrakentaminen Rakennusten perusparannus Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt Talonrakennusinvestoinnit Suunnittelu Rakentaminen Muut kustannukset Vuosikorjaus yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Henkilöstö Henkilöstön määrä Henkilöstökulut (1000 )

14 KIINTEISTÖPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Kiinteistöpalvelut muodostuu kiinteistöjen ylläpitopalvelusta (kiinteistöjen hoito, huolto ja pihat sekä ennakoimaton korjaus, uimahallit, murtohälytyslaitteet ja kameravalvonta, ulkoilualueet) sekä vahtimestaripalveluista. Tulosalue tuottaa ja ostaa kiinteistön ylläpitopalveluja sekä vahtimestari- ja vartiointipalvelua kaupungin hallintokuntien tarpeisiin. Kiinteistöpalvelut tuottaa ylläpitopalveluja (kiinteistöjen tekninen huolto ja kunnossapito sekä pihojen hoito) kaupungin eri hallintokunnille, esim. kouluille, päiväkodeille, virastoille, urheiluhalleille ja terveysasemille, joiden käyttäjiä ovat kuntalaiset. Kaupungin päivystysjärjestelmä on uusittu siten, että kiinteistöjen hälytykset ohjautuvat suoraan vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen, jossa hälytykset seulotaan. Vartiointiliike ottaa tarvittaessa yhteyttä kaupungin esimiestason etävalvojaan, joka antaa toimintaohjeita puhelimitse. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tilanne, jossa kaupungin kiinteistökannan edellyttämät hoito- ja huoltotoimenpiteet pystytään tekemään oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Ajallaan tehdyt toimenpiteet kiinteistöjen ylläpidossa vaikuttavat oleellisesti tilojen elinkaareen ja säästävät menoja kalliimpien korjaustoimenpiteiden osalta.

15 197 Kiinteistöpalvelujen haastavana tavoitteena on toteuttaa vahtimestaripalvelujen yhtenäinen toimenkuva kaikissa kaupungin palvelupisteissä. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Kiinteistöpalvelut keskittyy koulukiinteistöihin kohdistuvan palvelurakenteen uudistamiseen. Kouluisäntien tehtävistä erotellaan erikoisammattitaitoa vaativat tekniset kiinteistönhoitotehtävät. Henkilöstösuunnitelma Palvelut mitoitetaan kohdekohtaisesti, minkä pohjalta määritellään käytettävät resurssit. Asiakkaan käyttämä palvelu eritellään kiinteistöön liittyvään ylläpitopalveluun ja vahtimestaripalveluun. Ulkopuolisia palvelun tuottajia käytetään niissä tehtävissä, joissa kiinteistöpalveluilla ei ole omia resursseja. Kiinteistö-RYL toimii kiinteistönhoitotehtävien laatutasomittarina. Vahtimestaripalveluista siirretään 15 henkilöä takaisin sosiaali- ja terveystoimen perhepalveluihin syksyn 2011 aikana, asiakaspalvelutehtäviin Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Rakennusten lukumäärä Kohteet Tehowebissä Toiminnan volyymi Saapuneet vikailmoitukset Ennakoimaton korjaus (1000 ) Tuottavuus ja tehokkuus Vikailmoitus/päivä Henkilöstö Henkilöstön määrä

16 JA ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa siivouspalveluja pääasiassa kaupungin toimialojen tarpeisiin. Siivouspalveluilla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyvyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Käyttäjinä ovat kaupungin muut yksiköt, kuten koulut, päiväkodit, terveysasemat ja toimistot sekä myös kaikki kaupungin asukkaat ja kaupungissa toimivat organisaatiot. Siivouspalvelujen palveluita ovat käyttöönottosiivous, ylläpitosiivous, perussiivous, liinavaatehuolto, sairaalan osastojen avustavat tehtävät (mm. ateriapalvelu) ja muut asiakkaan kanssa sovitut lisäpalvelut. Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa asiakkaille laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä ateriapalveluja, jotka edistävät eri ikäisten asiakkaiden hyvinvointia ja tukevat hyvää ravitsemusta. Ateriapalvelukokonaisuudet ovat päivähoidon ateriapalvelut, koulujen ja oppilaitosten ateriapalvelut, vanhusja vammaispalvelun ateriapalvelut, perhepalvelujen ateriapalvelut, sairaalan ateriapalvelut ja henkilöstöruokailu. Ateriapalveluja tarjotaan vähässä määrin myös muille organisaatioille, yksityisille päiväkodeille, urheiluseuroille ja seurakunnille.

17 199 Ateriapalvelujen keittiöverkosto koostuu valmistuskeittiöistä, palvelukeittiöistä ja toimituspisteistä. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Siivouspalvelujen tavoitteena on tuottaa siivouspalveluja, jotka vastaavat toimialojen kanssa solmittavia palvelusopimuksia ja asiakastarpeita. Palvelutoimintaa joudutaan edelleen sopeuttamaan ja priorisoimaan talouden reunaehdot huomioiden, mikä kaikilta osin ei tue asiakaslähtöistä palvelutoimintaa. Ateriapalvelujen tavoitteena on tuottaa sopimuksenmukaisia ateriapalveluja, jotka täyttävät asiakasryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset sekä omavalvonnan määräykset. Arjen laatutaso pyritään varmistamaan talouden reunaehdot huomioiden. Toiminnan tavoitteena on tuottaa ateriapalvelut asiakaslähtöisesti ja hallita samanaikaisesti palvelu- ja tuotantoprosessi tehokkaasti. Toiminta perustuu palveluverkkorakenteeseen. SAP-budjetointi- ja ennustamisjärjestelmä on otettu käyttöön esimiestasolla ja kohteiden talouden suunnittelu ja seuranta toteutuu kiinteistötasolla. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Tilakeskuksen toimialan tulevien muutosten ja tilapalvelujen eriyttämisen myötä ateria- ja siivouspalvelujen kokonaisuutta tultaneen tarkastelemaan uudessa tilanteessa. Haasteena henkilöstöön liittyen on henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä osaamisen ja riittävän esimiestuen varmistaminen muutoksessa. Toiminnan haasteena on kaupungin kasvava volyymi ja siihen suhteutettuna palveluihin varattujen resurssien vähäisyys. Talouden paineita tuovat kasvavan volyymin lisäksi myös tuotannontekijöiden kustannuspaineet, esimerkiksi elintarvikkeiden huomattavat kustannusnousut ja aterioiden kuljetuskustannusten nousu. Ekologisuus ja ympäristöajattelu ovat tärkeä osa niin suunnittelua kuin toteutustakin. Käytännössä se näkyy esimerkiksi biojätteen seurantaprojektina, energiatehokkuutta tuovana laitteiden tarkoituksenmukaisena käyttönä ja energiatehokkaiden tuotantomenetelmien kehittämisenä sekä elintarvikehankinnoissa muun muassa järvikalan ja MSC -merkittyjen kalojen käytön lisäämisenä ruokalistoilla. Kehittämisen haasteena on sekä siivous- että ateriapuolella merkittävät tuotannon suunnittelu- ja ohjaushankkeiden läpivienti (ATOPS ja AROMI), jotka kehitysvaiheessa vaativat merkittäviä panostuksia, jotta hyödyt ovat myöhemmin realisoitavissa. Siivouksen palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu etenevät ATOPS-hankkeen edetessä. Siivouksen laskutus eriytetään omaksi laskutukseksi. Ateriapalveluissa syksyllä 2011 alkanut uusitun kaupunkikorttijärjestelmän pilotointi laajennetaan vuonna 2012 kaikkiin kohteisiin. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kehittämisen painopisteet ovat: esimiesosaamisen vahvistaminen ammatillisen osaamisen vahvistaminen asiakkuustyön hallinta asenteen muokkaustyö synergiaetujen saamiseksi työssä jaksamisen tukeminen (aktiivinen välittäminen) Siivouspalvelut Henkilöstön kokonaismäärä

18 200 Ateriapalvelut Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut Siivouspalvelut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Toimitilojen määrä (m²) Toiminnan volyymi Siivottavat neliöt yhteensä (m²) Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tuottavuus ja tehokkuus /m² 2,29 2,24 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 Henkilöstö Henkilöstön määrä Henkilöstökulut Ateriapalvelut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Väestörakenne 7-18 v. mukaan Toiminnan volyymi Ateriamäärät kpl Lounaat Aamupalat Välipalat Iltapalat Päivälliset Yhteensä Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyyskyselyt: Koulut Peruskoulut Lukiot Variat Henkilökunta / koulut Päiväkodit Päiväkodit Henkilökunta/päiväkodit Tuottavuus ja tehokkuus Myydyt ateriat / tehdyt työtunnit Toimintakulut Henkilöstö Henkilöstökulut Henkilöstön määrä

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 28.11.2011 Edellisen taantuman jälkeinen nousu taittuu, entä sitten? Uusimmatkin Lahden tunnusluvut (työttömyys, verotulot) ovat hyviä, mutta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut 0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 121 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut...

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 08.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2014 01-12 2015 2015 2015 01-03 2015 01-03 2015 % 00000070

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot