15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ"

Transkriptio

1 183 TILAKESKUS

2 184

3 TILAKESKUS KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Mika Savolainen Toimielin: Tilakeskuksen lautakunta Puheenjohtaja: Jari Sainio Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Menot ilman VOK Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos

4 Henkilöstömenot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot 797 Materiaalin ostot Avustukset 9 Vuokrat Muut menot Toiminnan kuvaus Tilakeskus tulee uudistamaan kiinteistö- ja tilajohtamisen toimintamalliaan. Uudistus on jatkoa toimitilastrategian (2006), asiakkuuslähtöisen tilakeskuksen (2008) ja Vantaa-sopimuksen (2009) käynnistämälle kehitykselle. Tilakeskus organisoidaan nykyaikaiseksi kiinteistöjohtamisen ja toimitilahallinnon organisaatioksi. Osana uudistusta Vantaan kaupunki yhtiöittää ateria- ja siivouspalvelutoiminnan sekä kiinteistönhoidon vuoden 2012 alusta lukien. Korjausrakentaminen on ulkoistettu kesäkuusta 2011 alkaen. Rakenteellisten muutosten seurauksena tilakeskuksen päätehtäviksi muodostuvat kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinta ja kehittäminen sekä tilojen ja tiloihin liittyvien palvelujen järjestäminen kaupungin toimialoille. Talousarvion perustelut ja toimintaympäristön muutokset Taloussuunnittelu tiedusteli toimialojen kehysnäkemyksiä toukokuun alussa. Tilakeskuksen näkemys perustui kahden prosentin inflaatioon ja vuosien 2011 sekä 2012 aikana käyttöön tulevien uusien tilojen (noin m 2, 4 %:n kasvu) kustannuksiin. Esitys tässä vaiheessa oli siten menojen osalta 119,9 milj. euroa ja tulojen osalta 177,2 milj. euroa. Tämän jälkeen toimialoja ohjeistettiin tarkistamaan kehyslaskelmansa perustuen vuoden 2011 toukokuun ennustekierroksen lukuihin. Näihin lukuihin oli määrä lisätä 2 prosentin korotus henkilöstömenoihin ja 3 prosentin korotus kaikkiin muihin menoihin. Laskelmassa päädyttiin menojen osalta 119,6 milj. euroon. Toimialan kehysesitystä ei siten muutettu. Tulojen osalta tilakeskuksen kehys pieneni vajaalla kahdella miljoonalla eurolla ensimmäisestä laskelmasta sen jälkeen kun sisäiset vuokrat oli laskettu uudistetun laskentatavan mukaisesti. Suoraomisteisten kiinteistöjen korko ja korjausvastike laskettiin suoraan kirjanpitoarvoista ja saatu kokonaissumma jaettiin kaikkien kiinteistöjen käyttäjien kesken tasan neliöiden suhteessa. Lopullinen kaupunginhallituksen kehys toimialoille määritti tilakeskuksen tulojen kasvutavoitteeksi 6,3 prosenttia ja menojen 5,9 prosenttia. Tilakeskuksen lautakuntaesitys noudatteli täysin kaupunginhallituksen kehysesitystä. Kaupunginjohtajan esitykseen otettiin mukaan suunnitellut asunto-osakkeiden myynnit, korjattiin sisäisiä vuokria, lisättiin yhtiöitettävien toimintojen tuottavuusvaatimus ja hienosäädettiin kaupungin taloutta kulujen osalta. Tämän jälkeen päädyttiin tulojen 182,7 milj. euron (kasvu 3,5 % ilman satunnaisia eriä) ja menojen 114,7 milj. euron (kasvu 1,5 %) kokonaissummaan. Toimintakatteeksi muodostui 68,0 milj. euroa. Toimintaympäristöä leimaavat viranomaisten uudet direktiivit ja kiristyvä lainsäädäntö koskien etenkin energiatehokkuutta ja harmaan talouden torjuntaa. Epävarma taloustilanne ja julkisen sektorin rooli aiheuttavat myös problematiikkaa kiinteistöjen ja tilapalvelujen hallinnoimisessa.

5 187 Toiminnan rakennemuutokset asettavat paljon haasteita mutta toisaalta mahdollisuuksia kehittää toimintaa. Organisaatiouudistuksella tavoitellaan parempaa laatua, vertailtavuutta ja kustannustehokkuutta. Poliittinen päätöksenteko ja media asettavat omat vaatimuksensa riittävän ja kilpailukykyisen palvelutason takaamiseksi. Jatkossa myös henkilöstö odottaa delegoivampaa ja kannustavampaa johtamista esimiehiltä. Tietojärjestelmien avulla toimintaa voitaisiin jäsentää ja hallita paremmin mutta tässä työssä ongelmana on tarjottavien ratkaisujen kirjavuus ja toimittajien vähäinen asiantuntemus. Tuottavuusohjelma Tilakeskuksessa pyritään tuottavuuteen hoitamalla uusiin käyttöönotettuihin tiloihin kohdistuvat tehtävät ilman täysipainoista lisäresurssointia. Toinen merkittävä keino on tietojärjestelmien kehittämisellä aikaan saatava toimintatapojen ja prosessien tehostaminen. Siivouspalvelujen mitoitusohjelmiston käyttöönottoprojekti on käynnistetty ja ateriapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönottoprojekti on meneillään. Myös alustava kiinteistönhallinnan tietojärjestelmän tarvekartoitus on tehty. Palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelma (palvelustrategia) Tilakeskuksen uuden, tulevan toimintarakenteen perustana on tilakeskuksen siirtyminen palvelun tuottajan roolista palvelujen järjestäjän rooliin. Keskeisimmät muutokset kohdistuvat siksi asiakkuuksien johtamiseen ja uudenlaisen toimintamallin rakentamiseen palvelujen järjestämiseksi. Tilakeskus asemoituu mahdollistajana ja integraattorina asiakkaiden ja palveluntuottajien välillä. Syntyy uudenlaisia toiminnallisia rajapintoja, joita tilakeskus ohjaa. Uudessa roolissaan tilojen ja niihin liittyvien palvelujen järjestäjänä tilakeskus pyrkii vapauttamaan asiakastoimialat niiden oman ydintoiminnan hoitamiseen. Tämä edellyttää toimivia sopimusohjauskäytäntöjä ja organisoitumista uudella tavalla asiakkaiden ja palveluntuottajien välille. Muutokselle on tunnistettu kolme toiminnallista tavoitetta: 1. Tilakeskuksen tehtävänä on luoda sellaiset rakenteet ja toimintamallit, jotka parantavat tilakeskustoimialan reagointikykyä, tehostavat koko arvoketjun toimintaa ja työn tuottavuutta sekä virtaviivaistavat päätöksentekoa. 2. Tilakeskus kehittyy ratkaisuntuottajan roolissa. Se edellyttää nykyistä syvempää kaupunkikokonaisuuden kehityksen tulkintaa, asiakastoimialojen toiminnan ja pyrkimysten tuntemusta sekä riittävää palvelujen substanssiosaamista. 3. Tilakeskus kehittyy palvelujen järjestäjän roolissa ja kehittää sopimusohjauskäytäntöjä asiakastyytyväisyyden ja laadun ohjauksessa. Palveluverkon keskeiset muutokset Kiinteistöpalvelujen tukikohtaneliöt pyritään puolittamaan nykyisestä neliömetristä. Nykyisten neljän toimisto-/ tukikohtapisteen (Kielotie, Koisotie, Halmekuja, Tuupakka) sijaan toiminta pyritään keskittämään yhteen pisteeseen. Urpiaisentiellä sijaitsee varasto ja työpaja peltitöille. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Itsearviointi Tilakeskuksen johtoryhmä suoritti vuoden 2011 itsearvioinnin kolmannen kerran peräkkäin saman kaavan mukaisesti CAF-itsearviointimenetelmän avulla. Arvioinnissa esiteltiin yhdeksään arvioitavaan alueeseen tehty kehitystyö, jonka jälkeen alueet arvioitiin. Arvioinnin päätteeksi valittiin tulevan kauden kehittämistoimenpiteet.

6 LAUTAKUNTA JA YHTEISET MENOT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Tilakeskuksen lautakunta huolehtii kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen tarvitsemien toimitilojen hankkimisesta ja hallinnasta. Lisäksi tilakeskuksen lautakunta huolehtii kaupungin eri toimialojen tarvitsemista toimitilapalveluista; kiinteistöpalveluista, siivouspalveluista ja ateriapalveluista.

7 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Talous- ja hallintopalvelut on tulosalue, joka tuottaa tukipalveluja Tilakeskuksen neljälle muulle tulosalueelle. Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat talous, viestintä, henkilöstö. Tilakeskuksessa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät ovat osittain keskitetty. Tehtäviin kuuluvat taloushallinnossa toimialan taloushallinnosta vastaaminen ja koordinointi sekä controller -toiminnot. Konkreettisia työtehtäviä ovat muun muassa myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, talousarvion laadinnan tukeminen, osavuosi- ja tilinpäätöskatsaukset sekä raportointipalvelujen antaminen. Henkilöstöhallinnossa hoidetaan henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat sekä henkilöstön kehittämistehtävät. Viestinnän vastuualueen tehtävänä on koordinoida sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyviä toimintoja. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Talous- ja hallintopalvelujen tavoitteena on kehittää tukitoimintojen prosessit sellaisiksi, että ne perustuvat tehtävien ajantasaiseen suorittamiseen ja rutiinitehtävien sijaan tiedon hyödyntämiseen tähtäävään toimintaan. Tehtävien kuvaukset ja työkalut tulee olla sellaisia, että mikä tahansa vaihe on sijaistettavissa ilman merkittäviä panostuksia opetteluun. Tämän lisäksi talous- ja hallintopalvelut ottaa isompaa roolia koordinoi-

8 190 dakseen koko tilakeskuksen ydinprosessien jatkokuvaamista ja kehittämistä. Tämä kehittäminen tapahtuu yhdessä tietojärjestelmien kehittämisen kanssa. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys ,1 3,2 3,3 Henkilöstö Henkilöstön määrä

9 KIINTEISTÖJOHTO Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Kiinteistöjohto vastaa kaupungin toimitilajohtamisesta, operatiivisesta kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistöomaisuuden hoidosta ja salkunhallinnasta. Toimitilajohtamiseen kuuluu mm. palveluverkkosuunnitelmien yhteen sovittaminen, toimitilojen hankinta ja toimitiloihin liittyvä taloussuunnittelu. Operatiiviseen kiinteistöjohtamiseen sisältyy mm. kiinteistöjen sopimusasiat, riskien hallinta, viranomaisyhteydet ja kaupungin edunvalvonta. Kiinteistöomaisuuden hoitoa ohjataan salkunhallinnan avulla. Salkutuksen avulla tilakeskus yhdessä muiden toimialojen kanssa määrittää kiinteistöt, joita kehitetään tai joista pyritään luopumaan. Käytännön toimintaa selkeästi ohjaa mm. jako myytäviin kiinteistöihin ja osakkeisiin sekä purettaviin rakennuksiin. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Kiinteistöjohdon vuoden 2012 tavoitteina on tilojen käyttöasteen ja tilatehokkuuden parantaminen, asiakastyytyväisyyden ja palvelujen toimivuuden kehittäminen sekä kestävää kehitystä edistävä toiminta.

10 192 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Asiakastoimialojen tila- ja palvelutarpeiden ohjauksessa ja sopeuttamisessa otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Henkilöstösuunnitelma Elokuussa 2011 kiinteistöjohdossa on 17 täytettyä vakanssia. Tulosalueella asuntojen ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavan toimintaryhmän resurssientarpeeseen vaikuttaa reskontran siirto talouspalvelukeskukseen, myyntirajoitteista vapaiden asunto-osakkeiden myyminen ja VTK Kiinteistöt Oy:n toiminnan sulautus tilakeskukseen sekä asukasvalintatehtävien sijoittaminen tilakeskukseen. Toimenpiteet kahden avoinna olevan vakanssin täyttämiseksi on käynnistetty Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Kaupungin työntekijöiden määrä Väestörakenne 7-18 v. mukaan Toiminnan volyymi Sisäinen vuokraus: Vuokrattujen tilojen määrä (m²) Tilat yhteensä (m²) Rakennusten lukumäärä Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Henkilöstö Henkilöstön määrä

11 HANKEPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Menot ilman VOK Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Hankepalveluiden asiantuntijat vastaavat kiinteistönpidon teknisistä toiminnoista; arkkitehtisuunnittelusta ja hankeohjauksesta, rakentamisen ja kunnossapidon ohjauksesta ja valvonnasta sekä muista kiinteistöteknisistä asiantuntijatehtävistä. Hankkeina ovat toimitilarakentamisen uudis- ja perusparannuskohteet sekä kiinteistöjen muutos-, korjaus- ja kunnossapitotyöt. Hankkeiden valmisteluvaiheessa toimenkuva painottuu hankkeiden pääsuunnitteluun, arkkitehtisuunnittelun hankintaan ja ohjaukseen sekä taloushallintoon ja kustannussuunnitteluun. Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tehtävät liittyvät kaupunkitasoisten palveluverkkojen kehittämiseen, kaavoitukseen ja yleissuunnitteluun. Rakennuttamisvaiheessa vastataan investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta sekä kiinteistöteknisestä suunnittelusta, sen hankinnasta ja ohjauksesta. Rakennuttamistehtäviin kuuluu rakentamisen valmistelu ja ohjaus, hankkeiden vastaan- ja käyttöönotto sekä takuuajan tehtävät. Rakennuttamisen

12 194 eri alojen tekniset asiantuntijat vastaavat lisäksi kiinteistöjen elinkaaripalveluista eli mm. energian käyttöön, sisäilman laatuun ja kiinteistöjen kunnon seurantaan sekä rakennettuun ympäristöön liittyvistä asioista. Kunnossapidon ohjaukseen ja valvontaan kuuluu kiinteistöjen korjaustarpeiden määritys ja korjausten palvelutuotannon ohjaus. Korjaukset voivat olla kiinteistöjen erikseen sovittavia peruskorjaustöitä tai pienempiä kunnossapitoon kuuluvia vuosikorjaustöitä. Suunnitelmallisella kunnossapidolla tähdätään kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseen, ennakoimattomien kunnossapitotöiden ja asiakkaan ilmoittamien korjaustarpeiden vähentämiseen sekä sisäympäristöongelmien ennaltaehkäisemiseen. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Päätavoitteena tulee olemaan investointitason hallinta, kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen järjestelmällisen seurannan ja suunnitelmallisen kunnossapidon avulla. Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin johdon hyväksymiin palveluverkkosuunnitelmiin perustuen. Toimitilojen muuntojoustavuutta ja laatua parannetaan kokonaisvaltaisella elinkaariajattelulla. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan käynnistämällä escohankkeita ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin. Investoinneilla tähdätään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja erityisesti uudisrakentamisessa tavoitellaan lähes nollaenergiatasoa. Suunnitelmalliseen kunnossapitoon koulutetaan henkilöitä ja kiinteistötietojärjestelmiä kehitetään. Tavoitteena on kiinteistönpitoon liittyvän organisaatiotiedon lisääminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Kiinteistöjen kunnossapidon tuotanto- ja palvelurakenteen kehittämistä jatketaan, tavoitteena edelleen tuottavuuden kasvattaminen ja kiinteistönpitosopimuksen edellyttämien palvelujen varmistaminen. Vantaasopimuksen linjausten ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti omasta korjausrakentamistoiminnasta on luovuttu ja kiinteistöpalvelujen yhtiöittäminen on vireillä. Vuoden 2012 tavoitteena on toiminnan ja yhteistyön vakiinnuttaminen uusien palveluntuottajien kanssa. Tilakeskuksen organisaatiouudistus edellyttää tilaajatoimintojen vahvistamista ja hankepalveluihin jäävien henkilöiden tehtävien ja vastuiden tarkistamista. Rakennuttamisen toimintoja ja kiinteistönpitoon liittyviä teknisiä asiantuntijapalveluita kehitetään kokonaisuutena yhdessä kiinteistöjohdon ja kiinteistöpalvelujen kanssa. Hankepalveluhenkilöstön vastuulla tulee säilymään hankevalmistelu- ja rakennuttamistehtävät sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyen ainakin kiinteistöjen kunnossapidon järjestäminen. Henkilöstösuunnittelussa painopiste kohdistetaan operatiiviseen johtamiseen ja sen kehittämiseen. Hankepalveluissa käytetään kulloinkin tarkoituksenmukaisinta ja muuttuviin tilanteisiin sopivinta tuotantotapaa ja tuotantorakennetta tuottavuuden parantamiseksi ja henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi. Prosessien johtamisosaamisen lisäämiseksi ja vastuunjaon uudelleenmärittelyn myötä nykyisiä esimiehiä, vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita koulutetaan tarpeen mukaan. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut Tarve-indikaattorit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Väestörakenne 7-18 v. mukaan

13 195 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan volyymi ( 1000 ) Talonrakennusinvestoinnit Uudisrakentaminen Rakennusten perusparannus Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt Talonrakennusinvestoinnit Suunnittelu Rakentaminen Muut kustannukset Vuosikorjaus yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Henkilöstö Henkilöstön määrä Henkilöstökulut (1000 )

14 KIINTEISTÖPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Kiinteistöpalvelut muodostuu kiinteistöjen ylläpitopalvelusta (kiinteistöjen hoito, huolto ja pihat sekä ennakoimaton korjaus, uimahallit, murtohälytyslaitteet ja kameravalvonta, ulkoilualueet) sekä vahtimestaripalveluista. Tulosalue tuottaa ja ostaa kiinteistön ylläpitopalveluja sekä vahtimestari- ja vartiointipalvelua kaupungin hallintokuntien tarpeisiin. Kiinteistöpalvelut tuottaa ylläpitopalveluja (kiinteistöjen tekninen huolto ja kunnossapito sekä pihojen hoito) kaupungin eri hallintokunnille, esim. kouluille, päiväkodeille, virastoille, urheiluhalleille ja terveysasemille, joiden käyttäjiä ovat kuntalaiset. Kaupungin päivystysjärjestelmä on uusittu siten, että kiinteistöjen hälytykset ohjautuvat suoraan vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen, jossa hälytykset seulotaan. Vartiointiliike ottaa tarvittaessa yhteyttä kaupungin esimiestason etävalvojaan, joka antaa toimintaohjeita puhelimitse. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tilanne, jossa kaupungin kiinteistökannan edellyttämät hoito- ja huoltotoimenpiteet pystytään tekemään oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Ajallaan tehdyt toimenpiteet kiinteistöjen ylläpidossa vaikuttavat oleellisesti tilojen elinkaareen ja säästävät menoja kalliimpien korjaustoimenpiteiden osalta.

15 197 Kiinteistöpalvelujen haastavana tavoitteena on toteuttaa vahtimestaripalvelujen yhtenäinen toimenkuva kaikissa kaupungin palvelupisteissä. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Kiinteistöpalvelut keskittyy koulukiinteistöihin kohdistuvan palvelurakenteen uudistamiseen. Kouluisäntien tehtävistä erotellaan erikoisammattitaitoa vaativat tekniset kiinteistönhoitotehtävät. Henkilöstösuunnitelma Palvelut mitoitetaan kohdekohtaisesti, minkä pohjalta määritellään käytettävät resurssit. Asiakkaan käyttämä palvelu eritellään kiinteistöön liittyvään ylläpitopalveluun ja vahtimestaripalveluun. Ulkopuolisia palvelun tuottajia käytetään niissä tehtävissä, joissa kiinteistöpalveluilla ei ole omia resursseja. Kiinteistö-RYL toimii kiinteistönhoitotehtävien laatutasomittarina. Vahtimestaripalveluista siirretään 15 henkilöä takaisin sosiaali- ja terveystoimen perhepalveluihin syksyn 2011 aikana, asiakaspalvelutehtäviin Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Rakennusten lukumäärä Kohteet Tehowebissä Toiminnan volyymi Saapuneet vikailmoitukset Ennakoimaton korjaus (1000 ) Tuottavuus ja tehokkuus Vikailmoitus/päivä Henkilöstö Henkilöstön määrä

16 JA ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT Määrärahat TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma TP 2010 TA 2011 LTK 2012 TA 2012 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa siivouspalveluja pääasiassa kaupungin toimialojen tarpeisiin. Siivouspalveluilla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyvyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Käyttäjinä ovat kaupungin muut yksiköt, kuten koulut, päiväkodit, terveysasemat ja toimistot sekä myös kaikki kaupungin asukkaat ja kaupungissa toimivat organisaatiot. Siivouspalvelujen palveluita ovat käyttöönottosiivous, ylläpitosiivous, perussiivous, liinavaatehuolto, sairaalan osastojen avustavat tehtävät (mm. ateriapalvelu) ja muut asiakkaan kanssa sovitut lisäpalvelut. Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa asiakkaille laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä ateriapalveluja, jotka edistävät eri ikäisten asiakkaiden hyvinvointia ja tukevat hyvää ravitsemusta. Ateriapalvelukokonaisuudet ovat päivähoidon ateriapalvelut, koulujen ja oppilaitosten ateriapalvelut, vanhusja vammaispalvelun ateriapalvelut, perhepalvelujen ateriapalvelut, sairaalan ateriapalvelut ja henkilöstöruokailu. Ateriapalveluja tarjotaan vähässä määrin myös muille organisaatioille, yksityisille päiväkodeille, urheiluseuroille ja seurakunnille.

17 199 Ateriapalvelujen keittiöverkosto koostuu valmistuskeittiöistä, palvelukeittiöistä ja toimituspisteistä. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Siivouspalvelujen tavoitteena on tuottaa siivouspalveluja, jotka vastaavat toimialojen kanssa solmittavia palvelusopimuksia ja asiakastarpeita. Palvelutoimintaa joudutaan edelleen sopeuttamaan ja priorisoimaan talouden reunaehdot huomioiden, mikä kaikilta osin ei tue asiakaslähtöistä palvelutoimintaa. Ateriapalvelujen tavoitteena on tuottaa sopimuksenmukaisia ateriapalveluja, jotka täyttävät asiakasryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset sekä omavalvonnan määräykset. Arjen laatutaso pyritään varmistamaan talouden reunaehdot huomioiden. Toiminnan tavoitteena on tuottaa ateriapalvelut asiakaslähtöisesti ja hallita samanaikaisesti palvelu- ja tuotantoprosessi tehokkaasti. Toiminta perustuu palveluverkkorakenteeseen. SAP-budjetointi- ja ennustamisjärjestelmä on otettu käyttöön esimiestasolla ja kohteiden talouden suunnittelu ja seuranta toteutuu kiinteistötasolla. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2012 Tilakeskuksen toimialan tulevien muutosten ja tilapalvelujen eriyttämisen myötä ateria- ja siivouspalvelujen kokonaisuutta tultaneen tarkastelemaan uudessa tilanteessa. Haasteena henkilöstöön liittyen on henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä osaamisen ja riittävän esimiestuen varmistaminen muutoksessa. Toiminnan haasteena on kaupungin kasvava volyymi ja siihen suhteutettuna palveluihin varattujen resurssien vähäisyys. Talouden paineita tuovat kasvavan volyymin lisäksi myös tuotannontekijöiden kustannuspaineet, esimerkiksi elintarvikkeiden huomattavat kustannusnousut ja aterioiden kuljetuskustannusten nousu. Ekologisuus ja ympäristöajattelu ovat tärkeä osa niin suunnittelua kuin toteutustakin. Käytännössä se näkyy esimerkiksi biojätteen seurantaprojektina, energiatehokkuutta tuovana laitteiden tarkoituksenmukaisena käyttönä ja energiatehokkaiden tuotantomenetelmien kehittämisenä sekä elintarvikehankinnoissa muun muassa järvikalan ja MSC -merkittyjen kalojen käytön lisäämisenä ruokalistoilla. Kehittämisen haasteena on sekä siivous- että ateriapuolella merkittävät tuotannon suunnittelu- ja ohjaushankkeiden läpivienti (ATOPS ja AROMI), jotka kehitysvaiheessa vaativat merkittäviä panostuksia, jotta hyödyt ovat myöhemmin realisoitavissa. Siivouksen palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu etenevät ATOPS-hankkeen edetessä. Siivouksen laskutus eriytetään omaksi laskutukseksi. Ateriapalveluissa syksyllä 2011 alkanut uusitun kaupunkikorttijärjestelmän pilotointi laajennetaan vuonna 2012 kaikkiin kohteisiin. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kehittämisen painopisteet ovat: esimiesosaamisen vahvistaminen ammatillisen osaamisen vahvistaminen asiakkuustyön hallinta asenteen muokkaustyö synergiaetujen saamiseksi työssä jaksamisen tukeminen (aktiivinen välittäminen) Siivouspalvelut Henkilöstön kokonaismäärä

18 200 Ateriapalvelut Henkilöstön kokonaismäärä Tunnusluvut Siivouspalvelut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Toimitilojen määrä (m²) Toiminnan volyymi Siivottavat neliöt yhteensä (m²) Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tuottavuus ja tehokkuus /m² 2,29 2,24 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 Henkilöstö Henkilöstön määrä Henkilöstökulut Ateriapalvelut TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tarve-indikaattorit Väestörakenne 7-18 v. mukaan Toiminnan volyymi Ateriamäärät kpl Lounaat Aamupalat Välipalat Iltapalat Päivälliset Yhteensä Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyyskyselyt: Koulut Peruskoulut Lukiot Variat Henkilökunta / koulut Päiväkodit Päiväkodit Henkilökunta/päiväkodit Tuottavuus ja tehokkuus Myydyt ateriat / tehdyt työtunnit Toimintakulut Henkilöstö Henkilöstökulut Henkilöstön määrä

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014 Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot