Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ"

Transkriptio

1 Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO LOGISTIIKKA Logistiikan kehitys Logistiikan määritelmiä Logistiikkastrategia TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Kehitys Yleistä Järjestelmän hyödyntäminen Järjestelmän käyttöönoton riskit POWERED -TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Tuotehallinta Myynti Osto Tuotanto Talous- ja henkilöstöhallinto Raportointi TUOTANNONOHJAUS Tuotannonohjausperiaatteet Karkea- ja hieno-ohjaus MATERIAALINOHJAUS Hankinta Myynti ja markkinointi Kuljetukset VARASTOINTI Varastojen tarpeellisuus Varastointikustannukset Varaston kiertonopeus Varastojen kehittäminen INVENTOINTI TYÖN TOTEUTUS YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET...31 LIITTEET

3 2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö, tekniikka Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Varastojen hallinnan kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmässä Työn ohjaaja Antti Rahja Työelämäohjaaja Jarmo Soinsaari Tekijä/tekijät Minna Ylitalo Sivumäärä Tämä insinöörityö on laadittu Aimo Kortteen Konepaja Oy:n toimeksiannosta. Opinnäytetyön tarve nousi esille yrityksen hankkiessa uuden toiminnanohjausjärjestelmän vuoden 2008 alussa. Työn tarkoituksena oli parantaa yrityksen varastojen hallintaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Yhtenä osa-alueena työssä laadittiin tavaran vastaanoton, toimituksen ja inventoinnin ohjeet. Työhön kuului myös varastojen hallinnan selkeyttäminen varastopaikkojen suunnittelulla ja merkitsemisellä. Varastosaldojen seurannan kannalta järjestelmään syötettiin myös inventoidut saldot, varastopaikat ja nimikkeiden arvostushinnat. Työn teoriaosuuden aiheita olivat logistiikka, tuotannonohjaus, materiaalinohjaus, toiminnanohjausjärjestelmät, varastointi ja inventointi. Insinöörityö sisältää salaisen osion. Toimeksiantajalle jäävissä liitteissä on laaditut ohjeistukset, yrityksen materiaalinohjaus ja varastointi, varastojen ja varastopaikkojen selvennys sekä päivitetyt layoutit. Asiasanat Tuotannonohjaus, varastointi, logistiikka

4 3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNI- VERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Campus, technology Degree programme Industrial management Name of thesis Date Author Minna Ylitalo Development of storage control in enterprise resource planning system (ERP) Instructor Pages Antti Rahja Supervisor Jarmo Soinsaari Commissioner of this engineering work was Aimo Kortteen Konepaja Oy. The need of the work came up when company purchase the new ERP system in the beginning of the year The aim of this work was to improve the storage control at ERP system. One part of the job was to prepare incoming, delivery and invent instructions through the system. The work also included clarifying of storage control by planning and marking the storage places. To the system also had to be added the titles storage places, invented balances and own cost prices so that the monitoring of the storage balance would be succeed. In theoretical part the subjects were logistic, production management, material management, enterprise resource planning (ERP), stocking and inventory. This engineering work contains a confidential part. The supplement, which stay in the company, contains the instructions throughout the system, company s material management and stocking, storages and storage places clarification and also layout updates. Key words Production management, stocking, logistic

5 4 1 JOHDANTO Aimo Kortteen Konepaja Oy on Ylivieskassa sijaitseva yritys, joka valmistaa kuivan ja kostean rehuviljan käsittelyyn ja säilöntään tarkoitettuja koneita ja laitteita pääasiassa maatalouden käyttöön. Yritys on perustettu vuonna 1971, mutta valssimyllyjen valmistus aloitettiin jo 1969 omaan ja naapuritilan käyttöön. Yrityksen tuoteryhmiin kuuluu Murska-valssimyllyt, spiraalikuljetin- ja ruokintajärjestelmät, rehusekoittimet ja siilot, Raju-vanteistot ja pellettikoneet. Yrityksen alihankintapalveluihin kuuluu myös erilaiset laserleikkaus- ja särmäystyöt. Pääasiallinen toiminta tapahtuu Ylivieskan pajalla, mutta yrityksen tuotekehitysyksikössä Korteperällä valmistetaan prototyyppejä. Tilikautena konepaja työllisti vakituisesti 49 henkilöä ja sen liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa. Työntekijöiden määrä kuitenkin vaihtelee vuoden aikana kausivaihtelun vuoksi. Ulkomaan vienti on kasvanut viime vuosina runsaasti ja sen osuus liikevaihdosta tilikautena oli noin 70 %. Suurimmat vientimaat ovat Venäjä, Englanti ja Ranska. Vuoden 2008 alussa yrityksessä otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, koska olemassa oleva järjestelmä ei palvellut enää kaikkien osa-alueiden tarvittavia vaatimuksia. Käytössä olevaan järjestelmään ei saanut valmista kokonaisuutta tuotannonsuunnitteluun, joten päädyttiin hankkimaan uusi järjestelmä, joka sisältäisi kaikki yritystoiminnan vaatimat osa-alueet. Insinöörityön tarkoituksena oli laatia saapumis- ja lähettämismenettelyihin liittyvät yleisohjeet uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä. Ohjeista haluttiin mahdollisimman yksinkertaiset ja helppolukuiset, jotta kaikki niitä voisivat käyttää. Työhön kuului myös varastojen hallinnan selkeyttäminen varastopaikkojen suunnittelulla ja merkitsemisellä. Varastopaikkojen merkintä vaati myös vanhan layoutin päivittämistä. Yhtenä osana oli myös inventoinnin ohjeistaminen ja siihen osallistuminen. Inventointiin kuului myös saldojen, varastopaikkojen ja arvostushintojen syöttäminen järjestelmään.

6 5 Teoriaosuudessa olen käsitellyt yleisellä tasolla tuotannonohjausta, materiaalinohjausta, toiminnanohjausta ja yksityiskohtaisemmin yrityksen uutta toiminnanohjausjärjestelmää, Poweredia. Yhtenä tarkastelukohteena ovat myös varastointi ja inventointi.

7 6 2 LOGISTIIKKA 2.1 Logistiikan kehitys Aikaisemmin logistiikka-termi käsitettiin vain kuljetuksiksi ja varastoimiseksi. Tietotekniikan ja teollisuuden kehityksen myötä myös logistiikka on muuttunut luvulla logistiikkaan määriteltiin kuuluvaksi materiaali-, informaatio- ja valuuttavirtojen hallinta luvun alussa logistiikasta on tullut merkittävä tekijä yrityksen strategiassa ja sen onnistuminen vaikuttaa merkittävästi asiakaslähtöiseen yritystoimintaan. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2002, 12.) 2.2 Logistiikan määritelmiä Logistiikalle löytyy monia eri määritelmiä. Toisaalta se on materiaalivirtojen ja kustannustehokkaan varastoinnin suunnittelua aina materiaalivarastosta tuotevarastoon kuin hankinnan sekä tieto- ja pääomavirtojen kehittämistä ja johtamista. Logistiikaksi voidaan määritellä koko yrityksen toiminnot aina tilauksesta toimitukseen. Kaikki tilaus-toimitusketjun välissä olevat toiminnot liittyvät logistisesti yhteen logistiseksi prosessiksi. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2002, 13.) Logistinen prosessi voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen; ohjaukseen ja toteuttamiseen. Ohjaukseen liitetään yleensä kaikki työt, joita toimistossa tehdään, eli tuotannonsuunnittelu, ostot, myynnit, tilausten käsittely ja niiden valvonta ym. Tätä osaa voidaan kutsua myös logistiikan tieto- ja rahavirraksi. Toteutukseen eli tavaravirtaan kuuluu itse tuotteen valmistaminen, varastointi, kuljetus, laskuttaminen sekä maksujen ja saatavien valvonta. (Sakki 2003, 24.)

8 7 Asiakaspalvelulla on tärkeä osa logistisessa prosessissa, koska yrityksessä logististen toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen kannattaisi aina määritellä asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tavoitteena olisi parantaa ulkoista tehokkuutta tarjoamalla asiakkaalle parempia ratkaisuja. Sisäinen tehokkuus voidaan linkittää asiakkaaseen myös, koska parantamalla omaa yrityksen tavaravirtaa voidaan asiakkaalle tarjota nopeammin ja tehokkaammin palveluja. Näin voidaan välttää turhaa toimintaa yrityksessä kaikilla niillä osa-alueilla, jotka tuottavat turhia kustannuksia. (Sakki 2003, ) Sisäinen tehokkuus täytyy suunnitella pitkällä aikatähtäimellä. Kausiluontoisessa toiminnassa varmuusvarastoja täytyy pitää puolivalmisteista, jotta asiakkaalle saataisiin valmis tuote mahdollisimman nopeasti. Hiljaisempana aikana valmistettaisiin osia tuotteisiin, jotta resurssit ja kapasiteetti riittäisi sinä aikana jolloin tuotteiden kysyntä on suuri. Logistiikka voidaan nykyään pitää yrityksen menestystekijänä kilpailijoihin nähden. 2.3 Logistiikkastrategia Logistiikkastrategia perustuu suurelta osin yritysstrategiaan. Yritysjohto tekee suunnitelmat ja tavoitteet tuotannon kehityksestä, hankintatoimintojen suunnittelusta ja varastojen hallinnasta. (Tritonia, oppimiskeskus.) Logistiikkastrategiassa keskeisen prosessin muodostaa tilaus-toimitusketju, jota tukevat jakelu- ja hankintaprosessit. Strateginen suunnittelu vaatii yrityksen johdolta jatkuvaa muutosten hallintaa ja johtamista. Suunnittelu tapahtuu järjestelmällisesti erilaisina prosesseina ja sen kehitystä ohjaavat tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien ennakointi. (Haapanen, Vepsäläinen & Lindeman 2005, )

9 8 3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 3.1 Kehitys Toiminnanohjausjärjestelmät alkoivat kehittyä 1960-luvulla lähinnä varastojen seurantaan kehitetyillä ohjelmistoilla. Yleensä yritykset rakensivat itselleen ohjelmiston ja kehittivät sitä itse. Tuotantoa tukevat järjestelmät alkoivat yleistyä 1970-luvulla. Nämä järjestelmät käsittivät materiaalitarvelaskennan ja tilausten automatisoinnin. Nykyjärjestelmiin verrattuna ensimmäiset järjestelmät olivat kankeita ja vaatimattomampia luvulla järjestelmiä kehitettiin muun muassa toiminnanohjauksen osalta ja 1990-luvulla järjestelmiin alettiin lisätä uusia moduuleita esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnosta. (Kettunen ja Simons 2001, ) 3.2 Yleistä Alun perin toiminnanohjausjärjestelmät kehitettiin suurille organisaatioille ja yrityksille, mutta viime aikoina alan kehityksen myötä pienemmätkin yritykset ovat ottaneet käyttöönsä toiminnanohjausjärjestelmän. Yleisesti toiminnanohjausjärjestelmillä pyritään edistämään yrityksen liiketoimintaa ja näin pk-yrityksetkin ovat alkaneet kehittämään sisäisen toiminnan suunnittelua ja hallintaa. (Kettunen ja Simons 2001, ) Toiminnanohjausjärjestelmä eli Enterprise Resource Planning (ERP) on tietokanta, joka yhdistää yrityksen eri osastot yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhteinen tietokanta sisältää yrityksen ostot, myynnit, tuotannonsuunnittelun, varastonhallinnan, henkilöstöhallinnan ja taloushallinnon. Pienempien yritysten tietojärjestelmät ovat yleensä toimialakohtaisia, mutta suurimpiin yrityksiin on saatavilla monipuolisia, räätälöityjä ratkaisuja yrityksen tarpeisiin soveltuen. Toiminnanohjausjärjestelmällä yritys voi parantaa kilpailukykyään ja saada tuotantoketjun toimimaan tehokkaasti. Kaikkien käyttäjien syöttämät tiedot näkyvät kaikille osapuolille. (Seminaarityö Toiminnanohjaus ERP, 2004.)

10 Järjestelmän hyödyntäminen Suurimmaksi hyödyksi voidaan todeta toiminnanohjausjärjestelmien tiedonsiirron helppokäyttöisyys. Järjestelmään kerran syötetty tieto on kaikkien saatavilla. Tilauksen kulun seuraaminen helpottuu, tietokannasta voidaan seurata esimerkiksi missä työvaiheessa tuote on menossa. Myynnissä voidaan materiaalien saldojen perusteella antaa asiakkaalle totuudenmukainen toimitusaika Järjestelmän käyttöönoton riskit Haittoina voidaan yleisesti pitää pitkää toteutusprosessia siirryttäessä järjestelmään. Usein myös oikeanlaisen järjestelmän valinta on monimutkaista. Liian laajan järjestelmän valinta pieneen yritykseen voi johtaa siihen, että järjestelmä on käytettävyydeltään kankea ja sen tuomat haitat voivat olla suurempia kuin edut. Järjestelmät ovat myös yleisesti aika kalliita, jolloin yrityksen tulee suunnitella ja pohtia onko sitä järkevä investoida. (Seminaarityö Toiminnanohjaus ERP, 2004.) Järjestelmän käyttöönottovaiheessa tulisi huomioida myös yrityksen tila pitkällä aikatähtäimellä. Onko valittu järjestelmä niin kattava, että siihen voidaan lisätä toimintoja myös, jos yrityksen toiminnan uskotaan laajentuvan. Siirtymisessä tulisi myös ottaa huomioon se, että kouluttamiseen ja uuden järjestelmän oppimiseen menee aikaa. Yrityksen tulisi varmistaa myös vaadittava asiakaspalvelutaso siirtymisen aikana. 4 POWERED -TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

11 Yleistä Toiminnanohjausjärjestelmä on keskittynyt hoitamaan yritysten päivittäisten toimintojen seurantaa. Yrityskohtaiset ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, joka tukee yleisiä ohjausperiaatteita ja toimintamalleja. Powered soveltuu teollisiin yrityksiin ja maahantuonti- ja tukkukaupan yrityksille. Powered ei aseta rajoja käyttäjilleen, esimerkiksi yrityksessä käyttäjämäärä voi olla yhtäaikaisesti yli tuhat, tilausrivien määrä yli miljoona ja liikevaihto miljardin luokkaa. Powered soveltuu myös hyvin monikieliselle ja monipaikalliselle yritykselle. Yrityksen valmistava/myytävä tuote ei myöskään aseta rajoituksia Poweredin valinnalle. Järjestelmään voidaan liittää myös muita järjestelmän tuoteperheeseen kuuluvia komponentteja; kuten palkka-, talous- ja henkilöstöhallinto. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Poweredin avulla yrityksen rutiinityöt helpottuvat ja toimivat sujuvasti, tiedonkulku paranee yrityksen sisällä sekä sidosryhmien välillä, liiketoiminnan muutokset otetaan huomioon ja toiminnalliset tavoitteet saadaan saavutetuksi. Rutiinien helpottamiseen järjestelmää on kehitetty niin, että esimerkiksi kun tieto on kerran syötetty sinne, se on kaikkien käyttäjien käytettävissä. Nimikkeiden oletustietoihin syötettyjen tietojen käytettävyys helpottuu, koska niitä ei tarvitse enää erikseen määritellä esimerkiksi tehdessä myynti- tai ostotilauksia. Kaikki osapuolet käyttävät samoja parametritietoja. Tiedon syöttämistä on myös pyritty vähentämään minimiin valitsemalla eri ohjaustapoja. Tietyllä ohjaustavalla myyntitilauksen teon jälkeen järjestelmä tekee suoraan tuotanto- ja ostotilauksia, mikä helpottaa toimintoketjun sujuvuutta. Tiedonsiirrossa helpottavia toimenpiteitä ovat myös vapaat tekstikentät, joihin voidaan laittaa tietoja esimerkiksi piirustusten muuttumisesta tai muista ohjeistuksista muille käyttäjille. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Järjestelmän moninaisuuteen voidaan liittää myös sen parametroitavuus. Asetusparametrien avulla jokaiseen yritykseen voidaan asettaa juuri heidän liiketoimintaperiaatteitaan noudattavat vaatimukset. Räätälöitävyys on myös yksi lisäominaisuus, jota voidaan hyödyntää. Tällä tarkoitetaan lisämoduulien hankintaa ilman, että valmiista pakettiratkaisusta jouduttaisiin karsimaan osia pois.

12 11 (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Järjestelmässä tapahtumiin voidaan liittää OLE-linkkitiedostoja, kuten taulukoita, tekstitiedostoja tai CAD-kuvia. Ne voidaan myös määritellä tulostuviksi tiettyihin lomakkeisiin. Käyttöliittymä sisältää myös On-line ohjeistuksen, josta voidaan tarkastella toimintokohtaisia ja kenttäkohtaisia ohjeistuksia. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Käyttäjä voi myös itse muokata käyttöliittymää. Jokaisessa kentässä voidaan painikkeita muokata joko kaikille tai käyttäjäkohtaisesti. Tiedon käsittelyyn on tarjolla myös hyviä vaihtoehtoja. Poweredissa esimerkiksi voidaan tehdä massamuutoksia valituille tietueille sekä tietoa voidaan siirtää järjestelmään suoraan Exceltaulukosta. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) 4.2 Tuotehallinta Tuotehallintaan kuuluu nimikkeiden, tuoterakenteiden ja konfiguraatiotoimintojen ohjaukseen liittyvät toiminnot. Yhtenäisten tietojen avulla muun muassa vähennetään rutiineihin kuluvaa aikaa, voidaan perustaa valmistusrakenne ja yhtenäistetään tuotteen elinkaaren hallintaa. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Nimiketietojen avulla tuotteet yksilöidään nimiketunnuksella ja ne liitetään nimikeryhmään niiden käyttötarkoituksen mukaan. Yhdelle nimikkeelle voidaan myös määritellä useita nimikeversioita. Nimikkeelle voidaan tehdä rakenne tai se voi olla osana jonkun toisen nimikkeen osaluettelossa. Nimikkeen myyntiä, hankintaa, valmistusta ja varastointia ohjataan niillä ohjaustiedoilla mitkä sille on määritelty perustamisvaiheessa. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Nimikkeen otsikkosivulle määritellään nimikkeen yleisimmät perustiedot, joihin kuuluu nimikkeen nimi, tekninen nimi, piirustusnumero, ohjaustiedot ja ohjaustapa sekä tuotteesta käytettävä perusyksikkö. Ryhmittelytietoihin määritellään nimikeryhmä, tiliöintiryhmä ja muihin tietoihin voidaan syöttää muun muassa nimikkeen

13 12 paino ja tilavuus. Nimikkeen otsikkosivulla on myös monia eri toimintoja omilla välilehdillään. Niihin voidaan määritellä mihin rakenteeseen tuote kuuluu, nimikkeen eri versiot, hinnastokohtaiset hinnat, tarvelaskentatiedot sekä lisäkentät ja vapaamuotoiset tekstit, joihin voidaan määritellä käyttötarkoituksen mukaiset lisäohjeet. Saldotiedoista voidaan myös tarkistaa kyseisen tuotteen sen hetkiset varastosaldot. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Tuoterakenne tehdään niille nimikkeille, joita valmistetaan itse. Tuoterakenteen koolle järjestelmä ei aseta minkäänlaisia rajoituksia. Rakenne kostuu osan vaiheista ja luetteloista. Osaluetteloon määritellään kappaleeseen menevät materiaalit, komponentit ja raaka-aineet. Vaiheisiin määritellään kappaleen työvaiheet ja kuormitusryhmät. Osaluettelo liitetään siihen työvaiheeseen mihin se kuuluu. Tuoterakenteen pohjalta järjestelmä antaa hinnaston mukaisen kustannuksen rakenteelle. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Konfiguraatiotoiminnolla voidaan valita tuotteelle eri variaatioita. Tietyistä tuotteista on olemassa perusmalli, joka voidaan myydä esimerkiksi monia materiaaleja tai värejä käyttäen. Esimerkiksi myyntitapahtumassa asiakas voi valita minkä värisen pöydän hän haluaa, mitä materiaalia se on tai haluaako siihen jotain olemassa olevia lisäosia. Monitasoinen tuoterakenne antaa myyntitapahtumassa sille olemassa olevat valinnat. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.)

14 Myynti Myyntitoiminta sisältää asiakkuuden hallinnan, myyntisuunnitelmat, tarjouslaskennan, myyntitilauksen teon, toimituksen ja siihen liittyvien asiakirjojen tulostuksen, laskujen ylläpidon sekä käteismyynnin. Asiakastietoihin syötetyt tiedot ovat käytettävissä senkin jälkeen, kun ne kerran on järjestelmään syötetty. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Myyntitilaus muodostuu tilausotsikoista ja tilausriveistä. Myyntitilauksen otsikkosivulle määritellään asiakkaan perustiedot, jotka siirtyvät myös esimerkiksi laskulle. Tilaustyypin valinta siirtyy myös myyntilaskulle, ja se määrittää tilauksen etenemisvaiheet. Tilausriveistä voi muodostua automaattisesti toimituksia, tuotantotilauksia, sekä osto-, hankinta- ja tuotantoehdotuksia. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Tarjouslaskennan avulla voidaan laskea tuotteelle myyntihinta. Laskenta ottaa huomioon omakustannehinnan ja katteen. Tarjousta tehdessä voidaan myös tarkistaa toimituskyky, eli nähdään riittääkö materiaali ja kapasiteetti. Tarjous voidaan myös kopioida suoraan myyntitilaukseksi. Rivitietoihin syötetään myyntinimike ja tilattu määrä. Nimikkeen perustietoihin määritellyt tiedot tulevat oletuksena myyntitilaukseen, mutta niitä voidaan myös muuttaa. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.)

15 Osto Ostotoiminta sisältää toimittajahallinnan, ostosopimusten teon, hankintaehdotukset, tarjouskyselyt, ostotilausten käsittelyn sekä saapumisten kirjaamisen. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Hankintaehdotuksia voidaan yhdistää varsinaiseen ostotilaukseen tai niistä voidaan tehdä suoraan myös tarjouspyyntökysely. Hankintaehdotuksia syntyy myyntitilauksista, tuotantotilauksista ja tarvelaskentatiedoista. Varsinainen ostotilaus sisältää otsikkotiedot ja ostorivit. Otsikkotiedoissa on toimittajien tiedot sekä siitä voidaan määritellä tilaustyyppi. Tässäkin tapauksessa tilaustyyppi ohjaa ostotilauksen etenemisen. Ostotilauksen kautta pääsee myös helposti siitä muodostuneisiin saapumisiin, ostolaskuihin, tuotantotilauksiin sekä tarjouksiin. Kun uusi ostotilaus tehdään, niin järjestelmä antaa sille ostotilausnumeron juoksevassa järjestyksessä, minkä avulla tilauksia voidaan hakea järjestelmästä esimerkiksi saapumisen yhteydessä. Ostotilausrivejä muodostetaan samalla tavalla kuin myyntitilausrivejäkin. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) 4.5 Tuotanto Tuotantotoimintaan liittyy tuoterakenteet, kapasiteetin riittävyys, tuotannon aikataulutus, kuormitusryhmäkohtaiset työjonot, tarvelaskenta-ajot sekä keskeneräisen ja valmiin tuotannon seuranta. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Kuormitusryhmiä voidaan seurata päivätarkkuudella, jolloin kuormitustilanne on aina tapahtumien kirjauksen tasolla. Kuormitusgraafista voidaan seurata voiko jotain ryhmää kuormittaa lisää. Graafissa positiivinen jättämä kertoo kuinka paljon tietyllä aikavälillä on ylikuormaa ja negatiivinen jättämä kertoo kuinka paljon vapaata kapasiteettia on jäljellä. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.)

16 15 Tuotannon työjonot on suunniteltu tuotannon projekteille, tilauksille ja työvaiheille. Työjonoperiaate auttaa reaaliaikaisen tilannetiedon käsittelyä ja toiminnan tehostumista jättämällä turhat välivaiheet ja viiveet prosesseista. Työjonojen hallinnassa voidaan muodostaa työjonoja ja tehdä niille valmistumiskirjauksia. Tuotannon työt tehdään työjonojen kautta. Eri hakutunnuksin voidaan hakea eri kuormitusryhmien tai työvaiheiden omat määritetyt työjonot. Tämän toiminnon kautta voidaan hakea piirustuksia tai tarkastella tuotantotilauksia sekä tulostaa työmääräimiä. Toiminnon kautta myös kirjaudutaan työlle, vaihdetaan uudelle työlle ja kirjataan valmistumiset. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) 4.6 Talous- ja henkilöstöhallinto Poweredin kanssa samaa tietokantaa käyttävä työkalupakki V10-järjestelmä muodostaa henkilöstö- ja taloushallinnon kokonaisjärjestelmän. Taloushallintoon sisältyy kirjanpito, sisäinen laskenta, myynti- ja ostoreskontra, ostolaskujen käsittely, verkkolaskutus, elektroninen arkisto sekä projektilaskenta. Järjestelmään on saatavilla myös henkilöstöhallinnon komponentteja kuten palkanlaskenta ja matkakulujen käsittely. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) 4.7 Raportointi Järjestelmässä olevalla raporttigeneraattorilla voidaan tehdä uusia tai ajaa valmiita olemassa olevia raportteja. Valmiita raportteja voidaan myös muokata sekä tietoja kopioida toisesta raportista. Raportti muodostetaan valitsemalla taulu -valikosta haluttu tekijä ja siihen kuuluvat kentät. Esimerkkinä voitaisiin valita nimiketunnus, nimikeryhmä, tekninen nimi, varasto ja varastopaikka. Rajauksia voidaan myös tehdä eri kentille.

17 16 Esimerkiksi voidaan rajata tietty varastopaikka ja tietty nimikeryhmä, mikä raportille tulostuu. Jos haluaa raportille nimikeryhmän, joka on määritelty kaikille ostoosille ja varastopaikaksi esimerkiksi D-hallin, niin raportille tulostuu kaikki ryhmään kuuluvat nimikkeet, jotka sijaitsevat kyseisellä varastopaikalla. Toiminto on monipuolinen ja sillä voi tehdä monipuolisia raportteja esimerkiksi varasto- ja hyllypaikkojen tarkasteluun. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.)

18 17 5 TUOTANNONOHJAUS Tuotannonohjauksen tarkoituksena on koordinoida tuotantoon liittyvät toiminnot yhteen, eli toimia sisäisen logistiikan yhdistäjänä. Tuotannonohjaus on toiminto, joka ohjaa raaka-aine- ja valmistuotevarastoja. Yksinkertaisimmillaan tuotannonohjauksen tehtävänä on tuotannon ajoitus ja valvonta, varastojen hallinta ja tuotantokapasiteetin valvonta. (Tuottava tehdas 2005.) Tuotannonohjauksella määritellään yrityksen läpi virtaavan materiaalin kulkua. Tuotantotavoitteisiin pääsemisiksi tuotannonohjaukselta vaaditaan päivittäistä suunnittelu- ja valvontatoimenpiteitä. Tuotannonohjaus pitää sisällään tuotannonsuunnittelun-, seurannan- ja kehittämisen, materiaali- ja valmistuksenohjauksen sekä tuotesuunnittelun. Tuotannonohjauksen tavoitteena on varmistaa yrityksen toimitusvarmuus ja kapasiteetti sekä pyrkiä vaihto-omaisuuteen sitoutuvan pääoman pienentämiseen. (Hokkanen ym. 2002, ) Tuotannon kapasiteetti tulisi suunnitella siten, että tuotanto kuormitetaan tasaisesti ja myös samalla käytetään kaikkia olemassa olevia tuotantoresursseja. Valmistuskustannukset pyritään saamaan mahdollisimman pieniksi. Varastoja pyritään pitämään mahdollisimman pieninä ja varaston kiertonopeutta mahdollisimman suurena. 5.1 Tuotannonohjausperiaatteet Materiaalitarpeen laskeminen tuoterakenteen perusteella on manufacturing resource planning-tuotannonohjausta (MRP). Tämä ohjausperiaate perustuu siihen, että ostettavien osien materiaalitarpeet voidaan laskea karkealla tasolla myyntiennusteiden perusteella. (Miettinen 1993, )

19 18 Just in time-ohjaustapa (JIT) perustuu yksinkertaiseen tuotannonohjaukseen. Suomeksi JIT on käännetty Juuri oikeaan tarpeeseen eli JOT-ohjaustavaksi. Tavoitteena on kaiken turhan poistaminen, eli tavaraa valmistetaan juuri oikeaan tarpeeseen. Turhat varastot ja keskeneräinen tuotanto pyritään poistamaan. Tätä ohjaustapaa voidaan toteuttaa tuotannon tasaisella virtauksella. Tuotanto on jaettu soluihin ja tuotantolinjoihin siten, että tuotanto etenee suoraviivaisesti aina ensimmäisestä työvaiheesta loppukokoonpanoon asti. (Miettinen 1993, ) Optimized production technology-ohjaustapa (OPT) on syntynyt JIT-tavan ja MRPtavan parhaista puolista. Siinä tuotanto selkiytetään, poistetaan kaikki turha ja hyödynnetään tietokantoja ja toiminnanohjausjärjestelmää. Erityisesti huomio kiinnitetään tuotannon pullonkaulakohtiin. (Miettinen 1993, ) Kevyeksi ja joustavaksi tuotannoksi kutsutaan lean management-ohjaustapaa. Tuotteet pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman vähillä resursseilla. Kaikki lisäarvoa tuottamaton työ karsitaan pois tuotannosta. Tämä ohjaustapa vaatii monitaitoista henkilöstöä, koska turhia resursseja pyritään karsimaan pois. (Miettinen 1993, ) 5.2 Karkea- ja hieno-ohjaus Tuotannon karkeaohjaus kohdistuu yrityksen kokonaistuotantoon. Se antaa yleiskuvan yrityksen kapasiteetista ja resursseista. Karkea-ohjauksen tavoitteena on seurata kuormitustilannetta jatkuvasti ja laatia valmistussuunnitelmia niiden perusteella. Ohjauksen tehtäviin kuuluu myös suunnittelutoimintojen ja valmistuksen ajoittaminen ja valvominen. Karkea-ohjausta käytetään helposti ohjattavissa tuotantotilanteissa ja se onkin usein riittävä ohjaustapa tehokkaaseen toimintaan. (Vaasan avoimen yliopiston opetusmateriaali.)

20 19 Monimutkaisemmassa tuotannossa tarvitaan vielä karkea-ohjausta tarkempaa suunnittelua. Hieno-ohjaus rakentuu karkeaohjauksen varaan ja siinä työvaiheet ja kuormitusryhmät otetaan lähempään tarkasteluun. Hieno-suunnittelussa materiaalivirtaus pyritään saamaan nopeaksi ja koneiden käyttöaste mahdollisimman optimaaliseksi, jotta odotusajat saadaan pieniksi sekä perättäiset työvaiheet yhtenäisiksi. (Vaasan avoimen yliopiston opetus-materiaali.)

21 20 6 MATERIAALINOHJAUS Materiaalinohjaus on logistiikan alakäsite, johon luetaan hankinta, valmistus, varastointi ja myynti. Siihen voidaan sisällyttää myös kuljetukset, jakelu ja pakkaaminen. Materiaalinohjauksen päätavoitteena on suunnitella hankinnat sen mukaan, että tavaraa on tuotannossa valmistamiseen ja sitä kautta oikeanaikaisiin toimituksiin. Materiaalinohjauksella pyritään pienentämään sitoutunutta pääomaa, tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja parantamaan kustannustehokkuutta. (Miettinen 1993, 69.) Materiaalinohjauksen tavoitteena on suunnitella tuotannossa materiaalinvirtaus mahdollisimman jatkuvasti ja tasaisesti. Tilauksissa otetaan huomioon materiaalin tarve ja sen oikea määrä. Niitä materiaaleja, joiden tiedetään menevän tasaisesti, hankitaan sopivina määrinä. Näin vältytään siltä, että välivarastoja ei syntyisi liiaksi. Tuotannon kapasiteetti suunnitellaan siten, että tavaran virtaus kulkisi tasaisesti. Näin jokaisella olisi koko ajan tekemistä, eikä tavaraa joutuisi odottamaan missään työpisteessä tai kenenkään työpisteeseen ei kuormittuisi liikaa työtä. 6.1 Hankinta Hankintaan liittyy yleensä kaikki yrityksessä olevat ostot. Näihin kuuluu materiaalien tilaukset, investoinnit sekä muut hankinnat mitä päivittäiseen toimintaan liittyy, kuten tuotanto- ja toimistotarvikkeet. Hankinnalla on suuri rooli yritystoiminnassa. Se täytyy suunnitella oikea-aikaisesti ja oikeilla tilauserillä. Mikäli raaka-ainetta ei ole tilattu oikeaan aikaan, se saattaa aiheuttaa seisokin tuotannossa. Tuotannon keskeytymisestä saattaa koitua suuria kustannuksia yritykselle. Kustannussäästöjä hankinnoissa voidaan saada aikaan muun muassa kilpailuttamalla toimittajia ja tilata materiaaleja suurissa erissä. (Miettinen 1993, )

22 21 Hankinnan tehtävänä on myös seurata materiaalien hintakehitystä, uusia materiaaleja ja toimittajia. Näillä toimenpiteillä saataisiin myös kustannuksia alentumaan ja pystyttäisiin varmistamaan tuotteiden laadukkuus. (Miettinen 1993, ) Hankinnat tehdään yrityksissä monella tavalla. Ostoja tehdään tiettyjä tilauksia tai töitä varten. Raaka-aineita hankitaan myös tarvelaskennan perusteella. Tarvelaskenta perustuu tuoterakenteeseen, johon suunnitteluvaiheessa on merkitty raakaainetarpeet. Tarvelaskenta ottaa myös huomioon ostettavien materiaalien toimitusajat ja mahdolliset välivarastoinnit. (Miettinen 1993, ) Tilauspistejärjestelmä on myös hyvin yleisesti käytetty hankintamuoto. Siinä hankintaehdotus tulee tuotannonohjausjärjestelmän kautta suoraan ostajalle, kun määritelty tilauspiste on alittunut. Nimikkeille on myös määritelty kiinteät tilauserät menekin mukaan. Kiintein aikavälein tapahtuva hankinta on edellä mainitun tavan kanssa samankaltainen. Siinä visuaalisesti seurataan tietyn väliajoin varastosaldoa ja tilataan määritelty määrä lisää. (Miettinen 1993, ) 6.2 Myynti ja markkinointi Myynti on olennainen osa logistiikkaa, koska sen tarkoituksena on yhdistää omat ja asiakkaan logistiikkaprosessit. Myyntiprosessia voidaan mitata laskemalla tuottavuus, läpimenoajat ja asiakaspalvelun laatu. (Sakki, Mattila & Makkonen 1996, 27.) Markkinointilogistiikan tärkein tehtävä on siirtää tuote asiakkaalle asiakkaan vaatimilla kriteereillä. Markkinointilogistiikan tärkein tehtävä on hoitaa asiakaspalveluprosessi siten, että se tuottaa arvoa asiakkaalle ja voittoa yritykselle. Markkinointi tähtää siihen, että uusia asiakkaita saadaan hankittua ja olemassa olevia asiakkaita palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Wikipedia Vapaa tietosanakirja.) 6.3 Kuljetukset

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi

Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi 1 of 14 27.8.2009 12:44 Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi Print Tällä kyselyllä arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksia pk-yritysten näkökulmasta. Räätälöinnillä tarkoitetaan järjestelmän

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Teamex ja taloushallinto

Teamex ja taloushallinto Tuotantotalous Tuotantotalous Tuoterakenteet, tuoterakenteet, hinnoittelu, tuotantobudjetti telu, Myynti Myynti Tarjoukset, sopimukset, tarjoukset, sopimukset tilaukset tilaukset Tuotanto Tuotanto Kuormitus,

Lisätiedot

VARASTOINTI / INVENTOINTI

VARASTOINTI / INVENTOINTI 12.09.07 1 VARASTOINTI / INVENTOINTI INVENTOINNIN YLEINEN KULKU: 1) Luodaan inventointipohja ennen fyysisen inventoinnin aloittamista. Käytännössä inventoinnin vaatima aika ratkaisee inventointipohjan

Lisätiedot

Mill-Planner Tuotannonohjausjärjestelmä

Mill-Planner Tuotannonohjausjärjestelmä Mill- Planner on valmistavalle teollisuudelle tarkoitettu tuotannonohjausjärjestelmä. Mill-Planner on kehitetty suomalaisten teollisuusyritysten kanssa, jotka ovat aikaisemmin tehneet tuotannonohjausta

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

Yritys. Liikevaihto vuonna milj eur. Vuonna 2012 lv oli 26.9 milj. eur

Yritys. Liikevaihto vuonna milj eur. Vuonna 2012 lv oli 26.9 milj. eur Yritys Airamin historia alkaa vuodesta 1921 jolloin perustettiin Suomen Sähkölampputehdas Oy. Nimen alkuperästä on eri teorioita: Osram, Tungsram, ram-pääte kun raaka-aineena Volfram ai, ram vaiko naisten

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Liittymät muihin järjestelmiin

Liittymät muihin järjestelmiin Infocloud ERP Taloushallinto Järjestelmään sisältyy tyypillisen PK-yrityksen tarvitsemat taloushallinnon toiminnot palkanlaskentaa lukuun ottamatta Myyntilaskujen lähetys operaattorin kautta Finvoice-muodossa

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI AGENDA Yrityksen esittely Lähtökohdat Tavoitteet Projektin kulku Tulokset: Operatiivinen

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE käyttö toimitusketjussa Tiedonsiirron merkitys korostuu kilpailun globalisoituessa ja yritysten verkottuessa. Yritykset eivät hae kilpailuetua pelkästään yksittäisinä

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Globaaliin kilpailuun vastaaminen kehittämällä suomalaista alihankintaverkostoa Janne Karppinen, Hankintajohtaja, Kemppi Oy Kemppi Oy lyhyesti

Lisätiedot

1 LPS - Better By Design

1 LPS - Better By Design 1 LPS - Better By Design 2 LPS - Better By Design Riffid Oy on vuonna 2010 perustettu teknologia-alan palveluyritys, joka tarjoaa laajasti erilaisia asiantuntijapalveluita RFID-tekniikan alalla. 100%:sti

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA -konserni lyhyesti Liikevaihto noin 772 miljoonaa EUR (2012) Liikevaihto kvartaaleittain 2012: Q1/2012 n. 190 milj. EUR Q2/2012 n. 194,4 milj. EUR Q3/2012 n. 180,0 milj. EUR

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli RFID LOGISTIIKASSA Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli Sisältö Tilaaminen RFID:n avulla Tilauksen automaattinen vastaanottokuittaus RFID sisälogistiikassa RFID lähettämössä Lavan tunnistus

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Varastonhallinnan optimointi

Varastonhallinnan optimointi Varastonhallinnan optimointi Timo Ranta Tutkijatohtori TTY Porin laitos OPTIMI 4.6.215 Peruskysymykset Kuinka paljon tilataan? Milloin tilataan? 2 (46) Kustannuksia Tavaran hinta Varastointikustannukset

Lisätiedot

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Kaikki kerralla on järjestelmä- ja palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa yrityksellesi taloushallinnon järjestelmän ja laskutusprosessin toteuttamisen

Lisätiedot

Muistatko, miten asiat olivat ennen?

Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistat varmaan ajan, kun jokaisella menestyvällä yrityksellä oli vähintään yksi oma palvelin? Muistat varmaan myös, että palvelimen käyttöönottoprojekti oli lähes

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA. Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ENNUSTAMINEN JA TÄYDENNYS VAIHTUVAN VALIKOIMAN SESONKIKYSYNNÄSSÄ Timo Kauppila, RELEX Seminaari 2012 ESITYKSEN SISÄLTÖ Yritysesittely Ennustaminen

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa 19.4.2012 Henri Tokola Henri Tokola Esityksen pitäjä 2009 Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto koneenrakennustekniikka Tutkimusaihe: Online-optimointi ja tuotannonohjaus

Lisätiedot

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012 Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn Liisa Boman 31.10.2012 Wermundsen Oy Wexon Oy Solotop Oy Gistele Oy OOO Wexon Wermundsen Oy Konsernin emoyhtiö Hallintopalvelut

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI Myynnin budjetointi Myyntiä budjetoitaessa arvioidaan yhdessä myyntimääriä ja myyntihintoja tuoteryhmittäin tai tuotteittain. Asiakasbudjetit

Lisätiedot

SAP. Lasse Metso 14.1.2011

SAP. Lasse Metso 14.1.2011 SAP Lasse Metso 14.1.2011 Toiminnanohjausjärjestelmä engl. Enterprise Resource Planning, ERP Integroitu tietojärjestelmä joka palvelee kaikkia yrityksen osastoja. Tuotantoyrityksistä liikkeelle lähtenyt

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS SISÄLLYS 1 TALOUSHALLINNON OSA-ALUEPROJEKTIN TAVOITE... 1 2 RAPORTOINNIN PERUSTA HAMKISSA... 1 3 TESTIRAPORTTI, OPH KUSTANNUSTIETOJEN RAPORTOINTI...

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita

Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita Materiaalipäällikkö Helena Junna Welfare ICT Forum 9.-10.10.2014 Jäsenkuntia 19, asukkaita n. 199 000 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Pohjoismaiden johtava teollisuustarvikkeiden ja komponenttien toimittaja B&B TOOLS pähkinänkuoressa Toimipisteitä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard

RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard 2009 Magisys Oy 2 REALGAME VALMENNUKSEN TARKOITUS Valmennuksen tarkoituksena on asettaa osallistujat asemaan, jossa he ohjaavat tuotantotoimintaa harjoittavaa yritystä,

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle.

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle. A&M Juristi Ohjelmiston esittely A&M Juristi on asianajotoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto toimeksiantoihin liittyvien tietojen keruu-, raportointi- ja laskutusjärjestelmäksi. Ohjelmisto

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Cielo on Ihme-3d Oy:n kehittämä pilvipohjainen, nettiselaimella käytettävä palvelu, jolla automatisoidaan mittatilaustyönä valmistettavien

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

Käyttöohje Työturvallisuuskeskus RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä Liitynnät Sovellusympäristö

Käyttöohje Työturvallisuuskeskus RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä Liitynnät Sovellusympäristö Käyttöohje 1 (7) RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä...1 Liitynnät...1 Sovellusympäristö...1 Rassin käyttö...2 Riskien arviointi...3 Riskitarkastelu, vaaraluettelon teko...4 Riskitarkastelu,

Lisätiedot

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS Sari Ståhl ja Opetushallitus Kuvitus: Piirrokset Camilla Ståhl, muut kuvat Sari Ståhl Ulkoasu ja taitto: Oy Graaf Ab Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti Diplomityö esitys Kari Kammonen Tutkimuskysymykset Alakysymyksillä pyrittiin saavuttamaan tutkimuksen tavoite sekä pyrittiin saamaan vastaus tutkimusongelmaan.

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito hoitaa Kaukokiito-ketjun markkinoinnin

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen. 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi

Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen. 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi Logistiikka ja sen historia logistikas (kr.) -nimiset upseerit muinaisissa Kreikassa

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

Uusien työntekijöiden perehdytys

Uusien työntekijöiden perehdytys Uusien työntekijöiden perehdytys ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Heidi Hakkarainen, Protacon Solutions Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 Perehdytysprosessi Uuden henkilön lisääminen Kokonaisuuden hahmottaminen

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Vaasan yliopisto (11) Tietotekniikan ja tuotantotalouden kandidaattiohjelma Valintakoe

Vaasan yliopisto (11) Tietotekniikan ja tuotantotalouden kandidaattiohjelma Valintakoe Vaasan yliopisto 1.6.2015 1(11) Valintakoe Vastaajan nimi: Tällä hetkellä olen kiinnostunut valitsemaan pääaineeksi Tietotekniikan Tuotantotalouden En tiedä vielä HUOM! Vastauksesi ei ole mitenkään sitova,

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot