Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ"

Transkriptio

1 Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO LOGISTIIKKA Logistiikan kehitys Logistiikan määritelmiä Logistiikkastrategia TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Kehitys Yleistä Järjestelmän hyödyntäminen Järjestelmän käyttöönoton riskit POWERED -TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Tuotehallinta Myynti Osto Tuotanto Talous- ja henkilöstöhallinto Raportointi TUOTANNONOHJAUS Tuotannonohjausperiaatteet Karkea- ja hieno-ohjaus MATERIAALINOHJAUS Hankinta Myynti ja markkinointi Kuljetukset VARASTOINTI Varastojen tarpeellisuus Varastointikustannukset Varaston kiertonopeus Varastojen kehittäminen INVENTOINTI TYÖN TOTEUTUS YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET...31 LIITTEET

3 2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö, tekniikka Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Varastojen hallinnan kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmässä Työn ohjaaja Antti Rahja Työelämäohjaaja Jarmo Soinsaari Tekijä/tekijät Minna Ylitalo Sivumäärä Tämä insinöörityö on laadittu Aimo Kortteen Konepaja Oy:n toimeksiannosta. Opinnäytetyön tarve nousi esille yrityksen hankkiessa uuden toiminnanohjausjärjestelmän vuoden 2008 alussa. Työn tarkoituksena oli parantaa yrityksen varastojen hallintaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Yhtenä osa-alueena työssä laadittiin tavaran vastaanoton, toimituksen ja inventoinnin ohjeet. Työhön kuului myös varastojen hallinnan selkeyttäminen varastopaikkojen suunnittelulla ja merkitsemisellä. Varastosaldojen seurannan kannalta järjestelmään syötettiin myös inventoidut saldot, varastopaikat ja nimikkeiden arvostushinnat. Työn teoriaosuuden aiheita olivat logistiikka, tuotannonohjaus, materiaalinohjaus, toiminnanohjausjärjestelmät, varastointi ja inventointi. Insinöörityö sisältää salaisen osion. Toimeksiantajalle jäävissä liitteissä on laaditut ohjeistukset, yrityksen materiaalinohjaus ja varastointi, varastojen ja varastopaikkojen selvennys sekä päivitetyt layoutit. Asiasanat Tuotannonohjaus, varastointi, logistiikka

4 3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNI- VERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Campus, technology Degree programme Industrial management Name of thesis Date Author Minna Ylitalo Development of storage control in enterprise resource planning system (ERP) Instructor Pages Antti Rahja Supervisor Jarmo Soinsaari Commissioner of this engineering work was Aimo Kortteen Konepaja Oy. The need of the work came up when company purchase the new ERP system in the beginning of the year The aim of this work was to improve the storage control at ERP system. One part of the job was to prepare incoming, delivery and invent instructions through the system. The work also included clarifying of storage control by planning and marking the storage places. To the system also had to be added the titles storage places, invented balances and own cost prices so that the monitoring of the storage balance would be succeed. In theoretical part the subjects were logistic, production management, material management, enterprise resource planning (ERP), stocking and inventory. This engineering work contains a confidential part. The supplement, which stay in the company, contains the instructions throughout the system, company s material management and stocking, storages and storage places clarification and also layout updates. Key words Production management, stocking, logistic

5 4 1 JOHDANTO Aimo Kortteen Konepaja Oy on Ylivieskassa sijaitseva yritys, joka valmistaa kuivan ja kostean rehuviljan käsittelyyn ja säilöntään tarkoitettuja koneita ja laitteita pääasiassa maatalouden käyttöön. Yritys on perustettu vuonna 1971, mutta valssimyllyjen valmistus aloitettiin jo 1969 omaan ja naapuritilan käyttöön. Yrityksen tuoteryhmiin kuuluu Murska-valssimyllyt, spiraalikuljetin- ja ruokintajärjestelmät, rehusekoittimet ja siilot, Raju-vanteistot ja pellettikoneet. Yrityksen alihankintapalveluihin kuuluu myös erilaiset laserleikkaus- ja särmäystyöt. Pääasiallinen toiminta tapahtuu Ylivieskan pajalla, mutta yrityksen tuotekehitysyksikössä Korteperällä valmistetaan prototyyppejä. Tilikautena konepaja työllisti vakituisesti 49 henkilöä ja sen liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa. Työntekijöiden määrä kuitenkin vaihtelee vuoden aikana kausivaihtelun vuoksi. Ulkomaan vienti on kasvanut viime vuosina runsaasti ja sen osuus liikevaihdosta tilikautena oli noin 70 %. Suurimmat vientimaat ovat Venäjä, Englanti ja Ranska. Vuoden 2008 alussa yrityksessä otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, koska olemassa oleva järjestelmä ei palvellut enää kaikkien osa-alueiden tarvittavia vaatimuksia. Käytössä olevaan järjestelmään ei saanut valmista kokonaisuutta tuotannonsuunnitteluun, joten päädyttiin hankkimaan uusi järjestelmä, joka sisältäisi kaikki yritystoiminnan vaatimat osa-alueet. Insinöörityön tarkoituksena oli laatia saapumis- ja lähettämismenettelyihin liittyvät yleisohjeet uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä. Ohjeista haluttiin mahdollisimman yksinkertaiset ja helppolukuiset, jotta kaikki niitä voisivat käyttää. Työhön kuului myös varastojen hallinnan selkeyttäminen varastopaikkojen suunnittelulla ja merkitsemisellä. Varastopaikkojen merkintä vaati myös vanhan layoutin päivittämistä. Yhtenä osana oli myös inventoinnin ohjeistaminen ja siihen osallistuminen. Inventointiin kuului myös saldojen, varastopaikkojen ja arvostushintojen syöttäminen järjestelmään.

6 5 Teoriaosuudessa olen käsitellyt yleisellä tasolla tuotannonohjausta, materiaalinohjausta, toiminnanohjausta ja yksityiskohtaisemmin yrityksen uutta toiminnanohjausjärjestelmää, Poweredia. Yhtenä tarkastelukohteena ovat myös varastointi ja inventointi.

7 6 2 LOGISTIIKKA 2.1 Logistiikan kehitys Aikaisemmin logistiikka-termi käsitettiin vain kuljetuksiksi ja varastoimiseksi. Tietotekniikan ja teollisuuden kehityksen myötä myös logistiikka on muuttunut luvulla logistiikkaan määriteltiin kuuluvaksi materiaali-, informaatio- ja valuuttavirtojen hallinta luvun alussa logistiikasta on tullut merkittävä tekijä yrityksen strategiassa ja sen onnistuminen vaikuttaa merkittävästi asiakaslähtöiseen yritystoimintaan. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2002, 12.) 2.2 Logistiikan määritelmiä Logistiikalle löytyy monia eri määritelmiä. Toisaalta se on materiaalivirtojen ja kustannustehokkaan varastoinnin suunnittelua aina materiaalivarastosta tuotevarastoon kuin hankinnan sekä tieto- ja pääomavirtojen kehittämistä ja johtamista. Logistiikaksi voidaan määritellä koko yrityksen toiminnot aina tilauksesta toimitukseen. Kaikki tilaus-toimitusketjun välissä olevat toiminnot liittyvät logistisesti yhteen logistiseksi prosessiksi. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2002, 13.) Logistinen prosessi voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen; ohjaukseen ja toteuttamiseen. Ohjaukseen liitetään yleensä kaikki työt, joita toimistossa tehdään, eli tuotannonsuunnittelu, ostot, myynnit, tilausten käsittely ja niiden valvonta ym. Tätä osaa voidaan kutsua myös logistiikan tieto- ja rahavirraksi. Toteutukseen eli tavaravirtaan kuuluu itse tuotteen valmistaminen, varastointi, kuljetus, laskuttaminen sekä maksujen ja saatavien valvonta. (Sakki 2003, 24.)

8 7 Asiakaspalvelulla on tärkeä osa logistisessa prosessissa, koska yrityksessä logististen toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen kannattaisi aina määritellä asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tavoitteena olisi parantaa ulkoista tehokkuutta tarjoamalla asiakkaalle parempia ratkaisuja. Sisäinen tehokkuus voidaan linkittää asiakkaaseen myös, koska parantamalla omaa yrityksen tavaravirtaa voidaan asiakkaalle tarjota nopeammin ja tehokkaammin palveluja. Näin voidaan välttää turhaa toimintaa yrityksessä kaikilla niillä osa-alueilla, jotka tuottavat turhia kustannuksia. (Sakki 2003, ) Sisäinen tehokkuus täytyy suunnitella pitkällä aikatähtäimellä. Kausiluontoisessa toiminnassa varmuusvarastoja täytyy pitää puolivalmisteista, jotta asiakkaalle saataisiin valmis tuote mahdollisimman nopeasti. Hiljaisempana aikana valmistettaisiin osia tuotteisiin, jotta resurssit ja kapasiteetti riittäisi sinä aikana jolloin tuotteiden kysyntä on suuri. Logistiikka voidaan nykyään pitää yrityksen menestystekijänä kilpailijoihin nähden. 2.3 Logistiikkastrategia Logistiikkastrategia perustuu suurelta osin yritysstrategiaan. Yritysjohto tekee suunnitelmat ja tavoitteet tuotannon kehityksestä, hankintatoimintojen suunnittelusta ja varastojen hallinnasta. (Tritonia, oppimiskeskus.) Logistiikkastrategiassa keskeisen prosessin muodostaa tilaus-toimitusketju, jota tukevat jakelu- ja hankintaprosessit. Strateginen suunnittelu vaatii yrityksen johdolta jatkuvaa muutosten hallintaa ja johtamista. Suunnittelu tapahtuu järjestelmällisesti erilaisina prosesseina ja sen kehitystä ohjaavat tulevaisuuden mahdollisuuksien ja uhkien ennakointi. (Haapanen, Vepsäläinen & Lindeman 2005, )

9 8 3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 3.1 Kehitys Toiminnanohjausjärjestelmät alkoivat kehittyä 1960-luvulla lähinnä varastojen seurantaan kehitetyillä ohjelmistoilla. Yleensä yritykset rakensivat itselleen ohjelmiston ja kehittivät sitä itse. Tuotantoa tukevat järjestelmät alkoivat yleistyä 1970-luvulla. Nämä järjestelmät käsittivät materiaalitarvelaskennan ja tilausten automatisoinnin. Nykyjärjestelmiin verrattuna ensimmäiset järjestelmät olivat kankeita ja vaatimattomampia luvulla järjestelmiä kehitettiin muun muassa toiminnanohjauksen osalta ja 1990-luvulla järjestelmiin alettiin lisätä uusia moduuleita esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnosta. (Kettunen ja Simons 2001, ) 3.2 Yleistä Alun perin toiminnanohjausjärjestelmät kehitettiin suurille organisaatioille ja yrityksille, mutta viime aikoina alan kehityksen myötä pienemmätkin yritykset ovat ottaneet käyttöönsä toiminnanohjausjärjestelmän. Yleisesti toiminnanohjausjärjestelmillä pyritään edistämään yrityksen liiketoimintaa ja näin pk-yrityksetkin ovat alkaneet kehittämään sisäisen toiminnan suunnittelua ja hallintaa. (Kettunen ja Simons 2001, ) Toiminnanohjausjärjestelmä eli Enterprise Resource Planning (ERP) on tietokanta, joka yhdistää yrityksen eri osastot yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhteinen tietokanta sisältää yrityksen ostot, myynnit, tuotannonsuunnittelun, varastonhallinnan, henkilöstöhallinnan ja taloushallinnon. Pienempien yritysten tietojärjestelmät ovat yleensä toimialakohtaisia, mutta suurimpiin yrityksiin on saatavilla monipuolisia, räätälöityjä ratkaisuja yrityksen tarpeisiin soveltuen. Toiminnanohjausjärjestelmällä yritys voi parantaa kilpailukykyään ja saada tuotantoketjun toimimaan tehokkaasti. Kaikkien käyttäjien syöttämät tiedot näkyvät kaikille osapuolille. (Seminaarityö Toiminnanohjaus ERP, 2004.)

10 Järjestelmän hyödyntäminen Suurimmaksi hyödyksi voidaan todeta toiminnanohjausjärjestelmien tiedonsiirron helppokäyttöisyys. Järjestelmään kerran syötetty tieto on kaikkien saatavilla. Tilauksen kulun seuraaminen helpottuu, tietokannasta voidaan seurata esimerkiksi missä työvaiheessa tuote on menossa. Myynnissä voidaan materiaalien saldojen perusteella antaa asiakkaalle totuudenmukainen toimitusaika Järjestelmän käyttöönoton riskit Haittoina voidaan yleisesti pitää pitkää toteutusprosessia siirryttäessä järjestelmään. Usein myös oikeanlaisen järjestelmän valinta on monimutkaista. Liian laajan järjestelmän valinta pieneen yritykseen voi johtaa siihen, että järjestelmä on käytettävyydeltään kankea ja sen tuomat haitat voivat olla suurempia kuin edut. Järjestelmät ovat myös yleisesti aika kalliita, jolloin yrityksen tulee suunnitella ja pohtia onko sitä järkevä investoida. (Seminaarityö Toiminnanohjaus ERP, 2004.) Järjestelmän käyttöönottovaiheessa tulisi huomioida myös yrityksen tila pitkällä aikatähtäimellä. Onko valittu järjestelmä niin kattava, että siihen voidaan lisätä toimintoja myös, jos yrityksen toiminnan uskotaan laajentuvan. Siirtymisessä tulisi myös ottaa huomioon se, että kouluttamiseen ja uuden järjestelmän oppimiseen menee aikaa. Yrityksen tulisi varmistaa myös vaadittava asiakaspalvelutaso siirtymisen aikana. 4 POWERED -TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

11 Yleistä Toiminnanohjausjärjestelmä on keskittynyt hoitamaan yritysten päivittäisten toimintojen seurantaa. Yrityskohtaiset ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, joka tukee yleisiä ohjausperiaatteita ja toimintamalleja. Powered soveltuu teollisiin yrityksiin ja maahantuonti- ja tukkukaupan yrityksille. Powered ei aseta rajoja käyttäjilleen, esimerkiksi yrityksessä käyttäjämäärä voi olla yhtäaikaisesti yli tuhat, tilausrivien määrä yli miljoona ja liikevaihto miljardin luokkaa. Powered soveltuu myös hyvin monikieliselle ja monipaikalliselle yritykselle. Yrityksen valmistava/myytävä tuote ei myöskään aseta rajoituksia Poweredin valinnalle. Järjestelmään voidaan liittää myös muita järjestelmän tuoteperheeseen kuuluvia komponentteja; kuten palkka-, talous- ja henkilöstöhallinto. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Poweredin avulla yrityksen rutiinityöt helpottuvat ja toimivat sujuvasti, tiedonkulku paranee yrityksen sisällä sekä sidosryhmien välillä, liiketoiminnan muutokset otetaan huomioon ja toiminnalliset tavoitteet saadaan saavutetuksi. Rutiinien helpottamiseen järjestelmää on kehitetty niin, että esimerkiksi kun tieto on kerran syötetty sinne, se on kaikkien käyttäjien käytettävissä. Nimikkeiden oletustietoihin syötettyjen tietojen käytettävyys helpottuu, koska niitä ei tarvitse enää erikseen määritellä esimerkiksi tehdessä myynti- tai ostotilauksia. Kaikki osapuolet käyttävät samoja parametritietoja. Tiedon syöttämistä on myös pyritty vähentämään minimiin valitsemalla eri ohjaustapoja. Tietyllä ohjaustavalla myyntitilauksen teon jälkeen järjestelmä tekee suoraan tuotanto- ja ostotilauksia, mikä helpottaa toimintoketjun sujuvuutta. Tiedonsiirrossa helpottavia toimenpiteitä ovat myös vapaat tekstikentät, joihin voidaan laittaa tietoja esimerkiksi piirustusten muuttumisesta tai muista ohjeistuksista muille käyttäjille. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Järjestelmän moninaisuuteen voidaan liittää myös sen parametroitavuus. Asetusparametrien avulla jokaiseen yritykseen voidaan asettaa juuri heidän liiketoimintaperiaatteitaan noudattavat vaatimukset. Räätälöitävyys on myös yksi lisäominaisuus, jota voidaan hyödyntää. Tällä tarkoitetaan lisämoduulien hankintaa ilman, että valmiista pakettiratkaisusta jouduttaisiin karsimaan osia pois.

12 11 (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Järjestelmässä tapahtumiin voidaan liittää OLE-linkkitiedostoja, kuten taulukoita, tekstitiedostoja tai CAD-kuvia. Ne voidaan myös määritellä tulostuviksi tiettyihin lomakkeisiin. Käyttöliittymä sisältää myös On-line ohjeistuksen, josta voidaan tarkastella toimintokohtaisia ja kenttäkohtaisia ohjeistuksia. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Käyttäjä voi myös itse muokata käyttöliittymää. Jokaisessa kentässä voidaan painikkeita muokata joko kaikille tai käyttäjäkohtaisesti. Tiedon käsittelyyn on tarjolla myös hyviä vaihtoehtoja. Poweredissa esimerkiksi voidaan tehdä massamuutoksia valituille tietueille sekä tietoa voidaan siirtää järjestelmään suoraan Exceltaulukosta. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) 4.2 Tuotehallinta Tuotehallintaan kuuluu nimikkeiden, tuoterakenteiden ja konfiguraatiotoimintojen ohjaukseen liittyvät toiminnot. Yhtenäisten tietojen avulla muun muassa vähennetään rutiineihin kuluvaa aikaa, voidaan perustaa valmistusrakenne ja yhtenäistetään tuotteen elinkaaren hallintaa. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Nimiketietojen avulla tuotteet yksilöidään nimiketunnuksella ja ne liitetään nimikeryhmään niiden käyttötarkoituksen mukaan. Yhdelle nimikkeelle voidaan myös määritellä useita nimikeversioita. Nimikkeelle voidaan tehdä rakenne tai se voi olla osana jonkun toisen nimikkeen osaluettelossa. Nimikkeen myyntiä, hankintaa, valmistusta ja varastointia ohjataan niillä ohjaustiedoilla mitkä sille on määritelty perustamisvaiheessa. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Nimikkeen otsikkosivulle määritellään nimikkeen yleisimmät perustiedot, joihin kuuluu nimikkeen nimi, tekninen nimi, piirustusnumero, ohjaustiedot ja ohjaustapa sekä tuotteesta käytettävä perusyksikkö. Ryhmittelytietoihin määritellään nimikeryhmä, tiliöintiryhmä ja muihin tietoihin voidaan syöttää muun muassa nimikkeen

13 12 paino ja tilavuus. Nimikkeen otsikkosivulla on myös monia eri toimintoja omilla välilehdillään. Niihin voidaan määritellä mihin rakenteeseen tuote kuuluu, nimikkeen eri versiot, hinnastokohtaiset hinnat, tarvelaskentatiedot sekä lisäkentät ja vapaamuotoiset tekstit, joihin voidaan määritellä käyttötarkoituksen mukaiset lisäohjeet. Saldotiedoista voidaan myös tarkistaa kyseisen tuotteen sen hetkiset varastosaldot. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Tuoterakenne tehdään niille nimikkeille, joita valmistetaan itse. Tuoterakenteen koolle järjestelmä ei aseta minkäänlaisia rajoituksia. Rakenne kostuu osan vaiheista ja luetteloista. Osaluetteloon määritellään kappaleeseen menevät materiaalit, komponentit ja raaka-aineet. Vaiheisiin määritellään kappaleen työvaiheet ja kuormitusryhmät. Osaluettelo liitetään siihen työvaiheeseen mihin se kuuluu. Tuoterakenteen pohjalta järjestelmä antaa hinnaston mukaisen kustannuksen rakenteelle. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Konfiguraatiotoiminnolla voidaan valita tuotteelle eri variaatioita. Tietyistä tuotteista on olemassa perusmalli, joka voidaan myydä esimerkiksi monia materiaaleja tai värejä käyttäen. Esimerkiksi myyntitapahtumassa asiakas voi valita minkä värisen pöydän hän haluaa, mitä materiaalia se on tai haluaako siihen jotain olemassa olevia lisäosia. Monitasoinen tuoterakenne antaa myyntitapahtumassa sille olemassa olevat valinnat. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.)

14 Myynti Myyntitoiminta sisältää asiakkuuden hallinnan, myyntisuunnitelmat, tarjouslaskennan, myyntitilauksen teon, toimituksen ja siihen liittyvien asiakirjojen tulostuksen, laskujen ylläpidon sekä käteismyynnin. Asiakastietoihin syötetyt tiedot ovat käytettävissä senkin jälkeen, kun ne kerran on järjestelmään syötetty. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Myyntitilaus muodostuu tilausotsikoista ja tilausriveistä. Myyntitilauksen otsikkosivulle määritellään asiakkaan perustiedot, jotka siirtyvät myös esimerkiksi laskulle. Tilaustyypin valinta siirtyy myös myyntilaskulle, ja se määrittää tilauksen etenemisvaiheet. Tilausriveistä voi muodostua automaattisesti toimituksia, tuotantotilauksia, sekä osto-, hankinta- ja tuotantoehdotuksia. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Tarjouslaskennan avulla voidaan laskea tuotteelle myyntihinta. Laskenta ottaa huomioon omakustannehinnan ja katteen. Tarjousta tehdessä voidaan myös tarkistaa toimituskyky, eli nähdään riittääkö materiaali ja kapasiteetti. Tarjous voidaan myös kopioida suoraan myyntitilaukseksi. Rivitietoihin syötetään myyntinimike ja tilattu määrä. Nimikkeen perustietoihin määritellyt tiedot tulevat oletuksena myyntitilaukseen, mutta niitä voidaan myös muuttaa. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.)

15 Osto Ostotoiminta sisältää toimittajahallinnan, ostosopimusten teon, hankintaehdotukset, tarjouskyselyt, ostotilausten käsittelyn sekä saapumisten kirjaamisen. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Hankintaehdotuksia voidaan yhdistää varsinaiseen ostotilaukseen tai niistä voidaan tehdä suoraan myös tarjouspyyntökysely. Hankintaehdotuksia syntyy myyntitilauksista, tuotantotilauksista ja tarvelaskentatiedoista. Varsinainen ostotilaus sisältää otsikkotiedot ja ostorivit. Otsikkotiedoissa on toimittajien tiedot sekä siitä voidaan määritellä tilaustyyppi. Tässäkin tapauksessa tilaustyyppi ohjaa ostotilauksen etenemisen. Ostotilauksen kautta pääsee myös helposti siitä muodostuneisiin saapumisiin, ostolaskuihin, tuotantotilauksiin sekä tarjouksiin. Kun uusi ostotilaus tehdään, niin järjestelmä antaa sille ostotilausnumeron juoksevassa järjestyksessä, minkä avulla tilauksia voidaan hakea järjestelmästä esimerkiksi saapumisen yhteydessä. Ostotilausrivejä muodostetaan samalla tavalla kuin myyntitilausrivejäkin. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) 4.5 Tuotanto Tuotantotoimintaan liittyy tuoterakenteet, kapasiteetin riittävyys, tuotannon aikataulutus, kuormitusryhmäkohtaiset työjonot, tarvelaskenta-ajot sekä keskeneräisen ja valmiin tuotannon seuranta. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) Kuormitusryhmiä voidaan seurata päivätarkkuudella, jolloin kuormitustilanne on aina tapahtumien kirjauksen tasolla. Kuormitusgraafista voidaan seurata voiko jotain ryhmää kuormittaa lisää. Graafissa positiivinen jättämä kertoo kuinka paljon tietyllä aikavälillä on ylikuormaa ja negatiivinen jättämä kertoo kuinka paljon vapaata kapasiteettia on jäljellä. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.)

16 15 Tuotannon työjonot on suunniteltu tuotannon projekteille, tilauksille ja työvaiheille. Työjonoperiaate auttaa reaaliaikaisen tilannetiedon käsittelyä ja toiminnan tehostumista jättämällä turhat välivaiheet ja viiveet prosesseista. Työjonojen hallinnassa voidaan muodostaa työjonoja ja tehdä niille valmistumiskirjauksia. Tuotannon työt tehdään työjonojen kautta. Eri hakutunnuksin voidaan hakea eri kuormitusryhmien tai työvaiheiden omat määritetyt työjonot. Tämän toiminnon kautta voidaan hakea piirustuksia tai tarkastella tuotantotilauksia sekä tulostaa työmääräimiä. Toiminnon kautta myös kirjaudutaan työlle, vaihdetaan uudelle työlle ja kirjataan valmistumiset. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) 4.6 Talous- ja henkilöstöhallinto Poweredin kanssa samaa tietokantaa käyttävä työkalupakki V10-järjestelmä muodostaa henkilöstö- ja taloushallinnon kokonaisjärjestelmän. Taloushallintoon sisältyy kirjanpito, sisäinen laskenta, myynti- ja ostoreskontra, ostolaskujen käsittely, verkkolaskutus, elektroninen arkisto sekä projektilaskenta. Järjestelmään on saatavilla myös henkilöstöhallinnon komponentteja kuten palkanlaskenta ja matkakulujen käsittely. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.) 4.7 Raportointi Järjestelmässä olevalla raporttigeneraattorilla voidaan tehdä uusia tai ajaa valmiita olemassa olevia raportteja. Valmiita raportteja voidaan myös muokata sekä tietoja kopioida toisesta raportista. Raportti muodostetaan valitsemalla taulu -valikosta haluttu tekijä ja siihen kuuluvat kentät. Esimerkkinä voitaisiin valita nimiketunnus, nimikeryhmä, tekninen nimi, varasto ja varastopaikka. Rajauksia voidaan myös tehdä eri kentille.

17 16 Esimerkiksi voidaan rajata tietty varastopaikka ja tietty nimikeryhmä, mikä raportille tulostuu. Jos haluaa raportille nimikeryhmän, joka on määritelty kaikille ostoosille ja varastopaikaksi esimerkiksi D-hallin, niin raportille tulostuu kaikki ryhmään kuuluvat nimikkeet, jotka sijaitsevat kyseisellä varastopaikalla. Toiminto on monipuolinen ja sillä voi tehdä monipuolisia raportteja esimerkiksi varasto- ja hyllypaikkojen tarkasteluun. (WM-Data koulutusohjeet, Powered.)

18 17 5 TUOTANNONOHJAUS Tuotannonohjauksen tarkoituksena on koordinoida tuotantoon liittyvät toiminnot yhteen, eli toimia sisäisen logistiikan yhdistäjänä. Tuotannonohjaus on toiminto, joka ohjaa raaka-aine- ja valmistuotevarastoja. Yksinkertaisimmillaan tuotannonohjauksen tehtävänä on tuotannon ajoitus ja valvonta, varastojen hallinta ja tuotantokapasiteetin valvonta. (Tuottava tehdas 2005.) Tuotannonohjauksella määritellään yrityksen läpi virtaavan materiaalin kulkua. Tuotantotavoitteisiin pääsemisiksi tuotannonohjaukselta vaaditaan päivittäistä suunnittelu- ja valvontatoimenpiteitä. Tuotannonohjaus pitää sisällään tuotannonsuunnittelun-, seurannan- ja kehittämisen, materiaali- ja valmistuksenohjauksen sekä tuotesuunnittelun. Tuotannonohjauksen tavoitteena on varmistaa yrityksen toimitusvarmuus ja kapasiteetti sekä pyrkiä vaihto-omaisuuteen sitoutuvan pääoman pienentämiseen. (Hokkanen ym. 2002, ) Tuotannon kapasiteetti tulisi suunnitella siten, että tuotanto kuormitetaan tasaisesti ja myös samalla käytetään kaikkia olemassa olevia tuotantoresursseja. Valmistuskustannukset pyritään saamaan mahdollisimman pieniksi. Varastoja pyritään pitämään mahdollisimman pieninä ja varaston kiertonopeutta mahdollisimman suurena. 5.1 Tuotannonohjausperiaatteet Materiaalitarpeen laskeminen tuoterakenteen perusteella on manufacturing resource planning-tuotannonohjausta (MRP). Tämä ohjausperiaate perustuu siihen, että ostettavien osien materiaalitarpeet voidaan laskea karkealla tasolla myyntiennusteiden perusteella. (Miettinen 1993, )

19 18 Just in time-ohjaustapa (JIT) perustuu yksinkertaiseen tuotannonohjaukseen. Suomeksi JIT on käännetty Juuri oikeaan tarpeeseen eli JOT-ohjaustavaksi. Tavoitteena on kaiken turhan poistaminen, eli tavaraa valmistetaan juuri oikeaan tarpeeseen. Turhat varastot ja keskeneräinen tuotanto pyritään poistamaan. Tätä ohjaustapaa voidaan toteuttaa tuotannon tasaisella virtauksella. Tuotanto on jaettu soluihin ja tuotantolinjoihin siten, että tuotanto etenee suoraviivaisesti aina ensimmäisestä työvaiheesta loppukokoonpanoon asti. (Miettinen 1993, ) Optimized production technology-ohjaustapa (OPT) on syntynyt JIT-tavan ja MRPtavan parhaista puolista. Siinä tuotanto selkiytetään, poistetaan kaikki turha ja hyödynnetään tietokantoja ja toiminnanohjausjärjestelmää. Erityisesti huomio kiinnitetään tuotannon pullonkaulakohtiin. (Miettinen 1993, ) Kevyeksi ja joustavaksi tuotannoksi kutsutaan lean management-ohjaustapaa. Tuotteet pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman vähillä resursseilla. Kaikki lisäarvoa tuottamaton työ karsitaan pois tuotannosta. Tämä ohjaustapa vaatii monitaitoista henkilöstöä, koska turhia resursseja pyritään karsimaan pois. (Miettinen 1993, ) 5.2 Karkea- ja hieno-ohjaus Tuotannon karkeaohjaus kohdistuu yrityksen kokonaistuotantoon. Se antaa yleiskuvan yrityksen kapasiteetista ja resursseista. Karkea-ohjauksen tavoitteena on seurata kuormitustilannetta jatkuvasti ja laatia valmistussuunnitelmia niiden perusteella. Ohjauksen tehtäviin kuuluu myös suunnittelutoimintojen ja valmistuksen ajoittaminen ja valvominen. Karkea-ohjausta käytetään helposti ohjattavissa tuotantotilanteissa ja se onkin usein riittävä ohjaustapa tehokkaaseen toimintaan. (Vaasan avoimen yliopiston opetusmateriaali.)

20 19 Monimutkaisemmassa tuotannossa tarvitaan vielä karkea-ohjausta tarkempaa suunnittelua. Hieno-ohjaus rakentuu karkeaohjauksen varaan ja siinä työvaiheet ja kuormitusryhmät otetaan lähempään tarkasteluun. Hieno-suunnittelussa materiaalivirtaus pyritään saamaan nopeaksi ja koneiden käyttöaste mahdollisimman optimaaliseksi, jotta odotusajat saadaan pieniksi sekä perättäiset työvaiheet yhtenäisiksi. (Vaasan avoimen yliopiston opetus-materiaali.)

21 20 6 MATERIAALINOHJAUS Materiaalinohjaus on logistiikan alakäsite, johon luetaan hankinta, valmistus, varastointi ja myynti. Siihen voidaan sisällyttää myös kuljetukset, jakelu ja pakkaaminen. Materiaalinohjauksen päätavoitteena on suunnitella hankinnat sen mukaan, että tavaraa on tuotannossa valmistamiseen ja sitä kautta oikeanaikaisiin toimituksiin. Materiaalinohjauksella pyritään pienentämään sitoutunutta pääomaa, tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja parantamaan kustannustehokkuutta. (Miettinen 1993, 69.) Materiaalinohjauksen tavoitteena on suunnitella tuotannossa materiaalinvirtaus mahdollisimman jatkuvasti ja tasaisesti. Tilauksissa otetaan huomioon materiaalin tarve ja sen oikea määrä. Niitä materiaaleja, joiden tiedetään menevän tasaisesti, hankitaan sopivina määrinä. Näin vältytään siltä, että välivarastoja ei syntyisi liiaksi. Tuotannon kapasiteetti suunnitellaan siten, että tavaran virtaus kulkisi tasaisesti. Näin jokaisella olisi koko ajan tekemistä, eikä tavaraa joutuisi odottamaan missään työpisteessä tai kenenkään työpisteeseen ei kuormittuisi liikaa työtä. 6.1 Hankinta Hankintaan liittyy yleensä kaikki yrityksessä olevat ostot. Näihin kuuluu materiaalien tilaukset, investoinnit sekä muut hankinnat mitä päivittäiseen toimintaan liittyy, kuten tuotanto- ja toimistotarvikkeet. Hankinnalla on suuri rooli yritystoiminnassa. Se täytyy suunnitella oikea-aikaisesti ja oikeilla tilauserillä. Mikäli raaka-ainetta ei ole tilattu oikeaan aikaan, se saattaa aiheuttaa seisokin tuotannossa. Tuotannon keskeytymisestä saattaa koitua suuria kustannuksia yritykselle. Kustannussäästöjä hankinnoissa voidaan saada aikaan muun muassa kilpailuttamalla toimittajia ja tilata materiaaleja suurissa erissä. (Miettinen 1993, )

22 21 Hankinnan tehtävänä on myös seurata materiaalien hintakehitystä, uusia materiaaleja ja toimittajia. Näillä toimenpiteillä saataisiin myös kustannuksia alentumaan ja pystyttäisiin varmistamaan tuotteiden laadukkuus. (Miettinen 1993, ) Hankinnat tehdään yrityksissä monella tavalla. Ostoja tehdään tiettyjä tilauksia tai töitä varten. Raaka-aineita hankitaan myös tarvelaskennan perusteella. Tarvelaskenta perustuu tuoterakenteeseen, johon suunnitteluvaiheessa on merkitty raakaainetarpeet. Tarvelaskenta ottaa myös huomioon ostettavien materiaalien toimitusajat ja mahdolliset välivarastoinnit. (Miettinen 1993, ) Tilauspistejärjestelmä on myös hyvin yleisesti käytetty hankintamuoto. Siinä hankintaehdotus tulee tuotannonohjausjärjestelmän kautta suoraan ostajalle, kun määritelty tilauspiste on alittunut. Nimikkeille on myös määritelty kiinteät tilauserät menekin mukaan. Kiintein aikavälein tapahtuva hankinta on edellä mainitun tavan kanssa samankaltainen. Siinä visuaalisesti seurataan tietyn väliajoin varastosaldoa ja tilataan määritelty määrä lisää. (Miettinen 1993, ) 6.2 Myynti ja markkinointi Myynti on olennainen osa logistiikkaa, koska sen tarkoituksena on yhdistää omat ja asiakkaan logistiikkaprosessit. Myyntiprosessia voidaan mitata laskemalla tuottavuus, läpimenoajat ja asiakaspalvelun laatu. (Sakki, Mattila & Makkonen 1996, 27.) Markkinointilogistiikan tärkein tehtävä on siirtää tuote asiakkaalle asiakkaan vaatimilla kriteereillä. Markkinointilogistiikan tärkein tehtävä on hoitaa asiakaspalveluprosessi siten, että se tuottaa arvoa asiakkaalle ja voittoa yritykselle. Markkinointi tähtää siihen, että uusia asiakkaita saadaan hankittua ja olemassa olevia asiakkaita palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Wikipedia Vapaa tietosanakirja.) 6.3 Kuljetukset

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

Liittymät muihin järjestelmiin

Liittymät muihin järjestelmiin Infocloud ERP Taloushallinto Järjestelmään sisältyy tyypillisen PK-yrityksen tarvitsemat taloushallinnon toiminnot palkanlaskentaa lukuun ottamatta Myyntilaskujen lähetys operaattorin kautta Finvoice-muodossa

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti LEAN Mitä LEAN on? Enemmän arvoa vähemmällä LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti Keskittyy kyseenalaistamaan ja eliminoimaan kaikkea, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

NSS- aluekoulutus Kevät 2015

NSS- aluekoulutus Kevät 2015 NSS- aluekoulutus Kevät 2015 Huippuluokan tuotetieto laadukkaan - Nopeasti muuttuva tuotetieto - Tuotteiden vertailtavuus - ETIM mitä se on ja miten se vaikuttaa suunnittelijalle? - Kevään uutuustuotteita

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

TALENOM OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 MUUTOSTEN VUOSI

TALENOM OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 MUUTOSTEN VUOSI TALENOM OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 MUUTOSTEN VUOSI 1.1.-31.12.2015 Toimitusjohtaja Harri Tahkola, 18.2.2016 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Sirkkeli Yrityksemme ATK Team Tomerat Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin.

Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin. 1 (8) Liite 1 Esimerkit tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella Esimerkki 1 Hankkeen valmistusaste on määritetty laskemalla hankkeen suoriteperusteella toteutuneiden menojen suhde hankkeen

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yleistä SAPista - Yritys = 2100 Jyväskylän yliopisto - Tyks-ryhmä = Tiedekunta - Tulosyksikkö = Laitos - Kustannuspaikka = Laitos (ent. VA) - Transaktiokoodi/tekninen nimi = alfanumeerinen tunniste joka

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille turvakassaratkaisua seteleiden ja kolikoiden kierrätykseen. Laitekokoonpano on esitelty tässä dokumentissa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot