Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje"

Transkriptio

1 Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty: Kunnanhallitus / 16 Päivitetty: Kunnanvaltuusto / 85

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan käsite Sisäisen valvonnan tasot Vastuu sisäisestä valvonnasta 4 3. Riskienhallinnan järjestäminen 4 4. Sisäisen valvonnan osa-alueet Johtamis- ja hallintojärjestelmä Hyvä valmistelu ja päätöksenteko Päätösten tiedottaminen, täytäntöönpano ja muutoksenhaku Hyvä tiedonhallintatapa Toiminnan ja talouden seuranta Maksuliikenne Pankkitilit Kunnan sisäiset kassat Yksikkökohtainen rahaliikenne Ostolaskujen käsittely Myyntilaskujen käsittely Rahoitus Hankinnat ja omaisuuden hallinta Sopimusten hallinta Tietoturva Henkilöstöhallinto Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 11

3 3 1. Johdanto Vesilahden kunnan toiminta-ajatukseksi on määritelty: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta, joka arvostaa nykyajan hengessä perinteitä ja kulttuuria. Kunta tarjoaa asukkailleen arjen sujumista edistävät peruspalvelut. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kunnan toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen tarkastuksen avulla tilivelvolliset voivat tehostaa heille kuuluvaa valvontavelvollisuuden hoitamista. 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntien tarkastusjärjestelmä jakaantuu kahteen osaan: ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Lakisääteisestä ulkoisesta valvonnasta vastaavat kilpailuttamisen avulla valittu JHTT-yhteisö sekä kunnan tarkastuslautakunta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta taas ovat osa kuntalain 23 :ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 24 :ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan on otettava kantaa mm. siihen, onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Tämän lisäksi on Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta velvoite, jonka mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassaolevalla taloussuunnittelukaudella Sisäisen valvonnan käsite Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta on prosessi / keino, jonka avulla saavutetaan tavoitteet. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään - varmistamaan kunnan tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus - varmistamaan omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen - varmistamaan taloutta ja toimintaa koskevan tiedon oikeellisuus, riittävyys, ajantasaisuus ja luotettavuus Sisäisen valvonnan tasot Sisäisen valvonnan voidaan katsoa jakautuvan - sisäiseen tarkkailuun - seurantaan ja

4 4 - sisäiseen tarkastukseen Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa ja päivittäistä toiminnan, varojenkäytön ja muun talouden hoidon valvontaa. Tarkkailu on esimiehen työtä ja se on luonnollinen osa palvelujen järjestämistä ja muuta toimintaa. Seuranta on kunnallishallinnossa luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Luottamushenkilöt asettavat kunnalle raportointivelvoitteita ja tavoitteita, seuraavat että ne toteutuvat ja vertailevat niiden tuloksia. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvin osa. Se on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa. Olennaista on, että tarkastuksen kohde tietää suorituksensa olevan tarkastuksen kohteena Vastuu sisäisestä valvonnasta Kunnanvaltuusto päättää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista sekä hyväksyy tarvittavan ohjeistuksen. Kunnanhallitus vastaa koko kunnan osalta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Lisäksi kunnanhallitus antaa vuosittain tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa edellä mainitun selonteon sisäisen valvonnan toteutumisesta kunnassa. Kunnanjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja organisoimisesta kunnan organisaatiossa. Toimialajohtajat ja kehittämispäällikkö vastaavat sisäisen valvonnan ja vastuiden järjestämisestä omalla toimialallaan. Esimiehet vastaavat oman yksikkönsä sisäisestä tarkkailusta. 3. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinta on tietoista, suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä kunnan toimintoja uhkaavien riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Kunnan toiminnassa voidaan eritellä ainakin seuraavanlaisia riskejä: - riskit, jotka vaarantavat kunnan palvelutuotannon tai uhkaavat lain- tai ohjeistuksenmukaisen toiminnan toteutumista - tieto- ja tietojärjestelmäriskit - taloudelliset ja kunnan kustannustehokkuuteen liittyvät riskit, jotka vaikuttavat kunnan taloudelliseen asemaan - toiminnalliset riskit, jotka vaikuttavat kuntalaisten saaman palvelun laatuun määrään - henkilöstöriskit, jotka vaikuttavat henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen - imagoriskit, jotka vaikuttavat kunnan julkisuuskuvaan - ympäristö- ja vahinkoriskit, jotka vaikuttavat henkilöstöön ja kuntalaisiin.

5 5 Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta. Kunnanjohtajalla on riskienhallinnan valvontavastuu. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa riskienhallinnasta. Vahinkojen syntymisen estämiseen varaudutaan toimintasuunnitelmilla, hyvällä taloudenhoidolla ja vakuuttamisella. Kunnanhallitus päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Mahdollisten vahinkojen varalta on eri toimialoilla oltava suunnitelmat toipumisvalmiudesta, joiden avulla tilanne saadaan palautettua normaaliksi. Riskienhallintakartoitus tehdään yhteistyössä alan asiantuntijapalveluita käyttäen tarpeen mukaan. Kartoituksen tarkoituksena on arvioida tunnistetut riskit sekä riskienhallinnan ja valvontatoimenpiteiden tehokkuus. 4. Sisäisen valvonnan osa-alueet 4.1. Johtamis- ja hallintojärjestelmä Kuntalain mukaan valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisen perusteista. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan organisaatiorakenne, eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät. Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymät johtosäännöt ja muut toimintaohjeet ovat Hallintosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanvaltuuston työjärjestys Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kasvatus- ja opetustoimen johtosääntö Teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö Rakennusjärjestys Tarkastussääntö Johtosäännöissä valtuusto delegoi kuntalain 14 :n perusteella toimivaltaansa kunnan muille toimielimille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää niissä asioissa, joista valtuuston on kuntalaissa tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä. Toimivallan siirtämistä koskevat päätökset tehdään kuntalain mukaisina päätöksinä ja ilmoitetaan ylemmille toimielimille niiden määräämällä tavalla mahdollista otto-oikeuden käyttöä varten hallintosäännön mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy lisäksi johtosääntöihin rinnastettavia toimintatapaohjeita ja sääntöjä.

6 Hyvä valmistelu ja päätöksenteko Valmistelu perustuu hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lait ja johtosäännöt. Hyvään valmisteluun kuuluu: hakemuksen tai esityksen perusteena olevat tosiasiat ja niiden selostus sovellettavat oikeusohjeet ja säännökset ja mihin päättäjän ratkaisuvalta perustuu muut ratkaisuun liittyvät ohjeet arviointi (kustannukset, henkilövaikutukset, tila- ja laitetarpeet ym.) vaihtoehtoisia ratkaisumalleja päätöksen perustelut Valmisteluosuus ei saa kuitenkaan olla tarpeettoman pitkä. Päätöksissä tulee selkeästi eritellä valmisteluosa ja päätösosa. Hallintosääntöön on kirjattu kokous- ja päätöksentekomenettelyn vaiheet. Valmisteluohjeita sovelletaan soveltuvin osin myös viranhaltijapäätöksissä. Henkilöstöpäätökset tehdään sähköisesti käytössä olevaan henkilöstönhallinnon ohjelmaan. Viranhaltijapäätöksiä tarkastettaessa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: - onko päätökset tehty toimivallan puitteissa ja perustellusti - ovatko päätökset olleet nähtävillä ja onko päätökset annettu tiedoksi asianosaisille - onko päätöksiin liitetty oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuohjeet - esteellisyys Toimielimet päättävät toimikaudekseen kokousajoistaan ja pöytäkirjojen nähtävillä olosta. Samassa yhteydessä päätetään viranhaltijapäätösten nähtävillä olosta Päätösten tiedottaminen, täytäntöönpano ja muutoksenhaku Kunnanjohtaja vastaa koko kunnan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta. Toimialajohtaja vastaa toimialansa ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta. Toimielinten esittelijöiden tehtävänä on tiedottaa oman tehtäväalueensa vireillä olevista asioista sekä toimielimen päätöksistä. Kokoustiedottamisen hoitavat toimielinten esittelijät ja sihteerit. Päätökset tulee asettaa ohjeiden mukaisesti nähtäville, antaa mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen. Päätös ei saa lainvoimaa, jos sitä ei ole saatettu asianosaisille tiedoksi. Pöytäkirjanote valitusosoituksineen on lähetettävä myös sille, joka sitä pyytää. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei laissa ole muuta määrätty. Jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julki-

7 sesta asiakirjasta. Asianosaisella on oikeus saada tietoja muustakin kuin julkisesta asiakirjasta, jos asiakirja voi vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Valmistelijan on erikseen huolehdittava, ettei salassa pidettäviä tietoja saa tietoonsa muu kuin siihen oikeutettu henkilö. Tärkeää on, että tieto ja päätökset ovat nähtävillä ja saatavilla nopeasti. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta, mikäli se ei tee oikaisuvaatimusta tai valitusta hyödyttömäksi Hyvä tiedonhallintatapa Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää asiakirjahallinnon ja arkistotoimen järjestämistä siten, että lainsäädännön vaatimukset (julkisuuslainsäädäntö, laki sähköisestä asioinnista hallinnossa, henkilötietolaki, hallintolaki) on otettu huomioon. Tietojärjestelmän ja siihen sisältyvien tietojen ja asiakirjojen koko elinkaaren mittainen alkuperäisyys, eheys ja muu laatu samoin kuin käytettävyys on turvattava. Kunnan asiakirjahallintoa ja arkistointia johtaa kunnanhallitus (ArkistoL 9 ) ja määrää arkistonmuodostusta johtavan viranhaltijan. Hyvin suunniteltu tiedonhallinta tukee organisaation toimintaa ja päätöksentekoa, parantaa palvelun laatua ja asiakaspalvelua Toiminnan ja talouden seuranta Talousarvio jaetaan käyttötalousosassa vastuualueisiin ja investointiosassa hankkeisiin, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia tuloarvio- ja määrärahakokonaisuuksia. Toiminnan tavoitteet ovat sitovia siten, että toimielimen tulee toimia niiden mukaisesti ja raportoida tuloarvioiden ja määrärahojen toteutumisen lisäksi myös tavoitteiden toteutumisesta säännönmukaisesti. Tuloarviot, määrärahat ja tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa keskenään. Tilinpäätöksen lisäksi talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Tässä yhteydessä raportoidaan myös kunnan rahoituksen tilasta eli kassavalmiudesta sekä lainojen ja sijoitusten määristä. Lautakunnille ja kunnanhallitukselle on raportoitava talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta siten kuin ao. toimielimet ovat itse raportoinnin taajuudesta määritelleet. Kukin esimies on velvollinen seuraamaan oman yksikkönsä talouden kehitystä ja toimimaan niin, että talousarvion tavoitteet toteutuvat ja että toiminta on tehokasta ja taloudellista. Esimies vastaa siitä, että yksikön työntekijöitä informoidaan talousarvion tavoitteista ja toteutumisesta

8 Maksuliikenne Pankkitilit Kunnanjohtaja päättää kunnan pankkitilien avaamisesta ja sulkemisesta kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan. Kunnanhallitus hyväksyy henkilöt, joille myönnetään kunnan pankkitilien käyttöoikeudet. Pankkitilien käyttöoikeudet omaavat henkilöt vahvistavat allekirjoituksellaan myös konekielisesti pankkeihin lähtevät maksatuslistat. Maksatuslistojen käsittelijä ja hyväksyjä (allekirjoittaja) eivät voi olla sama henkilö. Kaiken kunnan nimissä tapahtuvan maksuliikenteen tulee kulkea kunnan kirjanpidon ja pankkitilien kautta Kunnan sisäiset kassat Taloussuunnittelija päättää kunnan sisäisten kassojen perustamisesta, niiden enimmäismääristä sekä menettelytavoista kassakohtaisesti. Toimialajohtaja valvoo toimiston kassoja. Taloussuunnittelija on kunnan sisäisten kassojen sisäinen valvoja ja päättää kassojen tarkistamisesta pistokokeilla vuosittain. Kassan hoito on järjestettävä siten, että tositteiden avulla, katkeamattomaksi todistettavalla ketjulla voidaan seurata kassaan maksuja ja kassasta maksuja Yksikkökohtainen rahaliikenne (esim. leirikoulu-/retkitilit) Yksiköiden omia keräysvara- yms. tilejä ei saa avata kunnan nimellä, vaan esim. koulun luokan / ryhmän nimellä Ostolaskujen käsittely Laskut tulevat kuntaan joko sähköisinä verkkolaskuina tai paperilaskuina. Laskut tarkastetaan ja hyväksytään sähköisen laskujenkierrätysohjelman avulla. Laskulla tulee olla ennen maksatusta vähintään kaksi eri käsittelijää, tarkastaja ja hyväksyjä. Laskun tarkastaja tarkastaa, että ostotapahtuma on vastaanotettu ja sen määrä ja laatu vastaavat laskun tietoja. Tarkastaja vastaa siitä, että lasku täyttää laskulle asetetut oikeellisuusvaatimukset. Useimmiten tarkastaja myös tekee tiliöintimerkinnän laskuun. Hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta kokonaisuutena. Hän vastaa myös määrärahojen riittävyydestä. Lautakuntien ja kunnanhallituksen tulee vähintään kerran vuodessa päättää henkilöt, jotka saavat hyväksyä laskuja. Tällöin tulee myös selvästi määritellä, minkä vastuualueen tai sen osan laskuja henkilö voi hyväksyä.

9 Myyntilaskujen käsittely Kunnan saatavat on laskutettava viipymättä. Jokainen toimintayksikkö vastaa oman yksikkönsä saatavien hoitamisesta viivytyksettä laskutukseen. Samoin he vastaavat siitä, että kunnalle on saatu suoritus heille kuuluvista päätöksiin tai sopimuksiin perustuvista saatavista, joita ei erillisenä laskuteta. Kunnalle kuuluvien saatavien valvonta edellyttää systemaattista oman yksikön talouden seurantaa. Sisäisen tarkastuksen tulee aika ajoin tarkastaa erityisesti tulojen kertymisperusteiden oikeellisuus tuottojen oikean määrän varmistamiseksi. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan hallintojohtaja myöntää vapautuksen tai lykkäyksen kunnallisen maksun tai sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten ja määräysten mukaan on sallittua. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtaja päättää kunnan saatavien ja vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Rakennusurakoiden, maaaines- ja ympäristölupien ym. vakuuksien käsittelystä on erilliset säännökset teknisen toimen johtosäännössä. Kunnanhallitus hyväksyy laskutus- ja perintäohjeen. Saatavien perinnässä voidaan käyttää apuna perintätoimistoa Rahoitus Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on kunnanjohtajalle myönnetty oikeus päättää maksuvalmiuden ylläpitoon tarvittavien lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja tilapäisestä kassavarojen sijoittamisesta rahalaitokseen kahteen miljoonaan euroon saakka Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallitus päättää valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvien lainojen ottamisesta Hankinnat ja omaisuuden hallinta Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevan hankintalain lisäksi Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n valmistelemaa ja ylläpitämää hankintaohjetta, jonka kunnanhallitus hyväksyy. Kuntien yhteishankintojen kilpailutuksen hoitaa Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy. Se voi myös erillisenä toimeksiantona hoitaa pelkästään Vesilahden kuntaa koskevan hankinnan kilpailutuksen. Erillishankinnoissa vastuu kuuluu toimintayksiköille ja niiden hankintaa johtaa toimialajohtaja. Koko kunnan hankintastrategian linjauksista vastaa kunnanhallitus.

10 Toimialajohtajien ratkaisuvalta hankintapäätöksissä on enintään siltä osin kuin niitä ei ole määritelty johtosäännöissä. Toimialajohtajat päättävät alaistensa hankintapäätösten ratkaisuvallan enimmäismäärän. Kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden velvollisuus on huolehtia siitä, että kunnan omaisuutta säilytetään turvallisesti ja se pidetään kunnossa. Pysyviin vastaaviin kuuluvasta poistonalaisesta omaisuudesta pidetään erillistä kirjanpitoa. Kunnanhallitus päättää varastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Taloussuunnittelija määrittelee varastoarvojen enimmäismäärät. Varastoilla tulee olla vastuuhenkilö. Varastot inventoidaan vähintään kerran vuodessa. Inventointieroista ja hävikkikirjauksista laaditaan ja asianmukaiset selvitykset, jotka toimialajohtaja hyväksyy. Varastot pidetään lukittuina silloin kun varastonhoitaja ei ole paikalla Sopimusten hallinta Hyväksyttyjen sopimusten valvonta kuuluu sopimuksen hyväksyneen toimielimen alaiselle toimialajohtajalle ja viranhaltijapäätöksiin perustuvien sopimusten osalta sopimuksen hyväksyneelle viranhaltijalle. Valvontaan kuuluu sopimuksesta johtuvien toimenpiteiden hoitaminen määräaikana. Tällaisia ovat esimerkiksi maksatuksen tai laskutuksen hoitaminen, mahdollisista korotuksista huolehtiminen sopimuksen voimassaoloaikana sekä sopimusten irtisanominen. Sopimusten asianmukainen kirjaaminen ja arkistoiminen ovat myös osa valvontaa Tietoturva Tietoturvan osalta noudatetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistä tietoturvapolitiikkaa. Esimiesten velvollisuus on tuntea ohjeisto ja valvoa sen toteuttamista omassa yksikössään. Työntekijä kuittaa Tampereen seudun tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen. Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on poistettava työntekijältä, mikäli hän on jostakin syystä poissa työstään yhtäjaksoisesti yli puolen vuoden ajan Henkilöstöhallinto Henkilöstöasioissa noudatetaan virka- ja työehtosopimuksia sekä muuta lainsäädäntöä ja henkilöstöasioita koskevia ohjeita. Kunnassa päätösvaltaa kunta-alan suositussopimusten ja paikallisten sopimusten hyväksymisessä käyttää kunnanjohtaja. Hallintojohtaja vastaa kunnanhallituksen johtosäännön mukaan virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta. Hänen vastuullaan on saattaa tiedoksi hyväksytyt sopimukset koko organisaatiolle ja huolehtia siitä että esimiehillä on edellytykset sopimusten ajantasaiseen ja oikeaan noudattamiseen. Henkilöstöpäätöksiä tekevät esimiehet vastaavat päätöstensä, muun muassa alaistensa palkkojen oikeellisuudesta. Esimiehellä on velvollisuus seurata alaistensa palkanmaksun perusteita kuukausittain ja tehdä työsuhteen päät- 10

11 tymisilmoitukset viipymättä. He vastaavat myös siitä, että työnjako on hoidettu niin, ettei väärinkäytösten mahdollisuuksia eikä vastuuepäselvyyksiä aiheuttavia työyhdistelmiä synny. He vastaavat uusien työntekijöiden perehdyttämisestä hyväksyttyjen perehdyttämisohjeiden mukaisesti. 5. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Sisäinen tarkastus on, kuten edellä on mainittu, aktiivista ja systemaattista tietyn kohteen tarkastamista, jolloin se, jota tarkastetaan tietää olevansa tarkastuksen kohteena. Kunnanjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet laativat joka toinen vuosi suunnitelman sisäisen tarkastuksen painopistealueista. Suunnitelmassa määritellään myös, kuka tarkastuksen suorittaa. Tarkastus voidaan ostaa ulkopuoliselta asiantuntijalta tai antaa toimeksi kunnan palveluksessa olevalle henkilölle. 6. Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanjohtaja valmistelee osana toimintakertomusta kunnanhallitukselle selonteon siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnitelmakaudella. Lautakuntien esittelijät antavat selonteon omalta toimialaltaan, jonka jälkeen ne kootaan yhdeksi selonteoksi. Selonteossa on otettava kantaa esimerkiksi seuraaviin tehtäväalueisiin, ainakin siinä tapauksessa, että niissä on vuoden aikana havaittu puutteita: - säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - varojen käytön valvonta - riskienhallinnan järjestäminen - omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - sopimukset - sisäisen tarkastuksen järjestäminen ja tulokset. 11

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kh 7.9.2010 132 2 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 5 3 SISÄINEN VALVONTA... 6 3.1 Sisäisen valvonnan käsite

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot