RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika klo Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat."

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Aika klo Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, , Alaluosta Ympäristölupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavaara, Nälkämännikkö, , Alaluosta Maa-aineslupa, Kari Parviainen, vakuuden hyväksyminen Keskuskeittiön pää- ja rakennusurakka Keskuskeittiön putkiurakka Keskuskeittiön ilmanvaihtourakka Keskuskeittiön sähköurakka Keskuskeittiön säätö- ja valvontalaiteurakka Keskuskeittiön kylmälaiteurakka Rautavaaran torimyyntiä koskevat yleiset ehdot ja hinnat Pieneläinten hautausmaan säännöt ja maksut Muut esille tulevat asiat 61

2 PÖYTÄKIRJA 4 / Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen Reijo Korhonen Jorma Korhonen Lilja Pursiainen Markku Tuppurainen Tarja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Berg Jorma kunnaninsinööri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Murto Unto kunnanjohtaja Ahonen Matti kunnanhallituksen puheenjohtaja Korhonen Mikko kunnanhallituksen jäsen LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Teknisen lautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Korhonen ja Lilja Korhonen, varalle Markku Pursiainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pentti Kainulainen Jorma Berg puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jorma Korhonen Lilja Korhonen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tekninen osasto klo toimistotyöntekijä

3 Tekninen lautakunta MAA-AINESLUPA SAVON KULJETUS OY, RAUTAVAARA, NÄLKÄMÄNNIKKÖ, , ALALUOSTA Tekn. ltk 19 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta. Luvan hakija Savon Kuljetus Oy Suurahontie Kuopio Kiinteistötiedot ja ottamisalueen sijainti Mika Pakarinen Savon Kuljetus Oy Nälkämännikkö , Alaluosta Asian vireille tulo Asia on tullut vireille Hakemuksen täydentäminen - Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat Nälkämännikön maa-ainesalue sijaitsee Rautavaaran Alaluostalla. Alueella on otettu maa-aineksia jo vuosikymmeniä. Viimeksi alueelle on myönnetty lupa vuonna 2002 Tieliikelaitokselle (nyk. Destia Oy), kokonaismäärälle m 3 ktr. Lupa on päättynyt maaliskuussa Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-Savon maakuntakaavassa ei alueelle ole merkintää. Alueen välittömässä läheisyydessä on sm-merkinnällä osoitettu muinaisjäännös, joka on hiekanotossa lähes kokonaan tuhoutunut. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Nykytilanne alueella Alue on normaalissa metsätalouskäytössä ja alueelta on otettu maaaineksia. Alue rajoittuu metsään ja Honkalampeen. Naapurin rajaan ei ole suojavyöhykettä. Hakemus ja ottamissuunnitelma Yleistä Kiviaineksen ottoalueelta otetaan suunnitelman mukaisesti kiviaineksia 10 vuoden aikana noin m 3 ktr. Alueelta otetaan soraa, hiekkaa ja kalliokiviainesta. Murskaukselle ja louhinnalle haetaan erikseen ympäristölupa. 70 % otettavasta kiviaineksesta on kalliota. Vuotuinen otto on noin m 3 ktr. Alue rajoittuu Honkalampeen. Hakemuksessa on esitetty suojaetäisyydeksi 40 m. Ottamisalue rajoittuu suoraan naapuritiloihin jolloin suojaetäisyys on 0 m. Lähimpää asuinrakennukseen on matkaa 470 m.

4 Tekninen lautakunta Pohjavedet Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Päästöt ilmaan Alueella syntyy pölyä kiviaineksen, louhinnasta, porauksesta, murskauksesta ja kuormauksesta. Pölyämistä estetään maakasojen sijoittamisella ja työteknisesti pienentämällä etäisyyksiä ja pudotuskorkeuksia. Teknisiä menetelmiä ovat laitteiden kotelointi, pölynsidonta, pölynsieppaus ja pölynsidonta. Melu ja tärinä Melun syntyä estetään laitteiston kunnossapidolla ja sijoittamisella sekä laitteiden teknisillä ratkaisuilla. Jälkihoitosuunnitelma Suunnitelmassa on esitetty maisemointikartta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Alueelle on laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Rautavaaran kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä teknisessä toimistossa kuulutusajan. Lisäksi alueen kiinteistöjenomistajille on tiedotettu asiasta kirjeellä ja julkaistu kuulutus Pitäjäläinen lehdessä. Tarkastukset Valmistelija on tutustunut alueeseen syksyllä Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot - Kunnaninsinöörin ehdotus: Asian ratkaisu Maa-aineslain 7 :n tarkoittamana lupaviranomaisena Rautavaaran kunnan tekninen lautakunta on tutkinut asian ja päättää myöntää haetun luvan Savon Kuljetus Oy:lle maa-ainesten ottamiseksi tilalla Nälkämännikkö Rautavaaran kunnassa hakijan esittämän ottamissuunnitelman mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin: Maa-ainesten ottamisluvan voimassaoloaika ja laajuus Lupa on voimassa 10 vuotta saakka lupahakemuksessa esitetyllä alueella.

5 Tekninen lautakunta Valvonta Lupaviranomainen suorittaa alueella vuosittaisen katselmuksen. Lisäksi luvanhaltijan on toimitettava vuosittain tiedot otetusta ainesmäärästä maa-ainestenottamista seuraavaan tietojärjestelmään. Varotoimenpiteet maa-ainesten ottamisalueella Ottamisalueella on noudatettava ottamissuunnitelmassa esitettyjä varotoimenpiteitä. Pohjaveteen liittyvät varotoimenpiteet Alueella käsiteltävät polttoaineet on varastoitava alueella, jossa on suojarakenne. Alueella ei saa tehdä laitteiden huoltoa. Alueen turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota sen syrjäisen sijainninvuoksi. Alueella on tarkkailtava pohjaveden pintaa vuosittain keväällä ja syksyllä. Mittaustulokset ja tiedot pohjavesiputkista on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. Kaivusyvyys Alimmaksi ottamistaso on hakemuksessa esitetty +131alueen eteläosassa ja ottamistaso laskee kohti pohjoista tasoille Suojakerros pohjaveteen tulee alueella olla 2 m. Alin ottotaso on merkittävä selvästi maastoon. Ottamisalueen rajaus Ottamisalue on merkittävä maastoon kiinteillä paaluilla ja jyrkät rinteet on erotettava maastossa lippusiimalla. Honkalammen rantaan on jätettävä vähintään 40 suojaetäisyys. Naapuritilojen rajoihin on jätettävä vähintään 10 m suojaetäisyys. Liikennejärjestelyt Liikennöintiin saa käyttää alueella olevaa tieverkkoa. Hakija osallistuu tieverkon ylläpitoon tienpitäjän sille määräämin yksiköin. Jälkihoito Alue on maisemoitava rakentamalla kasvustolle riittävä kasvualusta ja istuttamalla alueelle siellä luontaisesti kasvavaa puustoa. Maisemointi on oltava tehtynä ennen luvan päättymistä. Ottamissuunnitelman tarkastamisesta, asianosaisten kuulemisesta jaottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä vakuusjälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmistamiseksi Tarkastusmaksuna peritään Rautavaaran kunnan määräämään maaainestaksanmukaisesti 3507 ( hax66 /ha m 3 x0.02 /m3). Vuosittain peritään valvontamaksu otetun maaainesmäärän mukaisesti. Hakijan on toimitettava Rautavaaran kunnan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi vakuus. Vakuus on toimitettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa saakka.

6 Tekninen lautakunta Perustelut Ottamistoiminnasta on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma ja muut selvitykset. Kun toimitaan ottosuunnitelman ja myönnetyn luvan mukaisesti, ei ottotoiminta kyseisellä alueella aiheuta maa-aineslain 3 :ssä mainittua kauniin maisemakuvan turmeltumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa taikka pohjavesiesiintymänlaadun tai antoisuuden vaarantumista. Toiminta ei ole kaavan vastaista. Ottamisalueen ja alimman ottotason merkintävaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi se helpottaa ottotoiminnan valvontaa ja seurantaa. Suojaetäisyydet lampeen ja naapurikiinteistöihin on määrätty, koska hakija ei ole niitä esittänyt lupahakemuksessa. Pohjaveden tarkkailulla taataan pohjaveden tilan säilyminen. Jyrkkien kohtien merkintä tehdään maastossa kulkijoiden turvallisuuden vuoksi. Maisemointimääräykset varmistavat, että alue voidaan ottaa uudelleen metsätalouskäyttöön. Ottamistoiminnan aloittaminen Maa-aineslain 21 :n 1 momentin mukaisesti toiminta voidaan aloitta lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Sovelletut oikeusohjeet Rautavaaran kunnan hallinto- ja toimintasääntö Rautavaaran kunnan maa-ainestaksa Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-16, 19-21, 23, 23 a VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 VNA kaivannaisjätteistä (379/2008)1-4- Muutoksenhaku Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä. Päätöksen julkipano Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on ja viimeinen muutoksenhakupäivä on Päätös Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

7 Tekninen lautakunta YMPÄRISTÖLUPA SAVON KULJETUS OY, RAUTAVAARA, NÄLKÄMÄNNIKKÖ, ALALUOSTA Tekn. ltk 20 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa Savon Kuljetus Oy hakee Rautavaaran kunnan tekniseltä lautakunnalta ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista lupaa kiviaineksen murskaukselle Rautavaaralla tilalla Nälkämännikkö 9:25, Alaluosta. 2. HAKIJA Savon Kuljetus Oy, Suurahontie 5, Kuopio. 3. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE, LUPAVIRANOMAISEN TOIMI- VALTA, ASIAN VIREILLETULO Murskaus ja louhinta toiminta. Ympäristönsuojeluasetus 1 2 momentti, kohdat 7c ja 7e Ympäristönsuojeluasetus 7 2 momentti, kohdat 7a ja 7b Hakemus on jätetty tekniselle lautakunnalle LAITOKSEN SIJAINTIA KOSKEVAT TIEDOT JA LUPATILANNE Toiminta sijoittuu Rautavaaralle Alaluostaan tilalle Nälkämännikkö 9:25. Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat 470 m päässä sijaitseva pysyvässä asuinkäytössä olevat kiinteistö. Toiminnalle on vireillä maa-aineslupa. Alueella on harjoitettu kiviainesten ottoa useita vuosia. 5. TOIMINNAN KUVAUS Savon Kuljetus Oy hakee lupaa kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Louhinta Porausta tehdään ma - pe klo Räjäytykset tehdään ma pe klo Rikotusta tehdään ma - pe klo Vuodessa on yksi louhintajakso, joka kestää noin 2-4 viikkoa. Murskaus Alueelle tehdyn ottosuunnitelman mukaan sieltä voidaan ottaa kaikkiaan m 3 ktr kiviainesta. Murskaukseen käytetään tela-alustaisia koneita, jotka sisältävät esi-, väli- ja jälkimurskaimet, hihnakuljettimet ja seulat. Murskausta tehdään alueella 1-2 kertaa vuodessa. Toimintaa on noin 4 viikon ajan. Toimintaa on maanantaista perjantaihin klo Kuljetus ja lastaus tapahtuu ma-pe Tarvittaessa lastausta ja kuljetusta tehdään myös lauantaisin klo Käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla. Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle rintausta, joten sen sijainti vaihtelee.

8 Tekninen lautakunta Raaka-aineiden ja tuotteiden varastointi Jalostetut materiaalit varastoidaan kasoissa. Murskauksen käyttöenergia otetaan aggregaatilla, jonka polttoaineena on kevyt polttoöljy. Toiminnassa tarvittavat polttoaineet, voiteluöljyt ja kemikaalit varastoidaan asiamukaisissa astioissa ja lukutuissa varastokaapeissa. Tiedot liikenteestä Liikenne alueella on normaalia työkoneiden liikennettä. Liikennöinti tapahtuu paikallistieltä ja metsäautotieltä. 6. HAKEMUKSESSA ESITETTY YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Vaikutukset luonnonympäristöön Alueen luonnonarvot ovat tavanomaiset. Alueella ei ole uhanalaisten tai huomionarvoisten eliölajien esiintymiä tai niille soveliaita elinympäristöjä. Hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat vähäiset, koska alue on syrjäinen. Vaikutukset pohjavesiin Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Alueelta ei tule päästöjä pohjaveteen. Laitteet pidetään kunnossa. Vuotojen yhteydessä käytetään imeytysaineita. Melu ja tärinä Melua aiheutuu murskauksesta, kuormauksesta ja liikenteestä. Murskausta tehdään toiminta-aikana klo Toiminnasta ei aiheudu huomattavaa tärinää. Melua syntyy lyhytaikaisesti räjäytysten yhteydessä. Päästöt ilmaan Toiminnassa syntyy pölyä. Pölyämistä estetään tuulisuojilla ja koteloinnilla. Tiepölyn sitomiseen käytetään vettä. Jätteet Alueella syntyy vain vähän jätettä, joka kuljetetaan pois kunkin työvuoronpäätyttyä. Varsinaista jätealuetta alueella ei ole. Sekajäte toimitetaan keräykseen. Vesihuolto Alueelle tuodaan vesi ulkopuolelta. Jätevesiä ei toiminnassa synny. Vettä käytetään alueella pölyämisen estämiseen. 7. HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUS- TEN TARKKAILU Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirja. 8. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA TOIMET HÄIRIÖTILAN- TEESSA Toiminnan riski on esimerkiksi polttoaineiden joutuminen maaperään. Alueella ei ole polttoaineiden tai öljyjen varastoja. Alueelle on varastoituimeytysainetta mahdollisten vuotojen sitomiseen. Koneet ja

9 Tekninen lautakunta Kunnaninsinöörin ehdotus laitteet pidetään kunnossa ja käytössä on toimintaan sopivat työtavat. Alueen syrjäinen sijainti on myös riski. 9. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Nilsiän kaupungin kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu myös Pitäjäläinen - lehdessä. Hakemuksen vireilläolosta on lisäksi annettu tieto erikseen kirjeellä naapurikiinteistöjenhaltijoille. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Ympäristötarkastaja on tutustunut toiminta-alueeseen syksyllä Lausunnot Tekninen lautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan hakemuksessa esitetylle louhinta ja murskaustoiminnalle. Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava lupamääräysten ehtoja. Lupamääräykset Toiminta-ajat, melu ja tärinä 1. Murskausta ja louhintaa sekä niihin liittyviä melua aiheuttavia toimintoja kuten rikotusta saa suorittaa maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Porausta saa tehdä maanantaista perjantaihin klo ja räjäytyksiä maanantaista perjantaihin klo Kuljetusta ja lastausta voidaan tehdä ma-pe klo Kiviaineksia voidaan lastata ja kuljettaa myös lauantaisin klo välisenä aikana. Perustelu: Toiminta-ajat perustuvat toiminnan sijoittumiseen 400 m päähän vakituisesta asutuksesta. 2. Toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso (LAeq) ei saa lähimpienasuinkiinteistöjen pihalla ylittää klo välisenä aikana tasoa 55dB (A) eikä klo tasoa 50 db(a). Lomakäytössä olevien kiinteistöjenpihalla ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää klo välisenä aikana tasoa 45 db (A) eikä klo tasoa 40 db(a). Tarvittaessa melutasoja on pienennettävä laitteisiin ja koneisiin asennettavienvaimentimien, maaston sijoitettavien meluesteiden, murskekasojen tai laitteidenoikean sijoittelun avulla. 3. Toiminnan aiheuttamat melutasot on tarvittaessa mitattava. 4. Toiminnasta ei saa tärinän muodossa aiheutua haittaa tai vahinkoa ympäristössä oleskeleville tai asuville. Perustelu: Määräyksillä estetään melusta aiheutuvat terveys- ja viihtyvyyshaitat. Päätöksessä on annettu yleismääräys melusta lähimpien häiriintyvienkohteiden piha-alueilla. Toiminta-ajat alueella voivat olla hakemuksenmukaiset, koska murskauksesta annetussa asetuksessa vaaditut etäisyydet häiriintyviin kohteisiin täyttyvät. Päästöt ilmaan 5. Murskaustoiminta on järjestettävä niin, että pöly ei aiheuta haittoja ympäristössä. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä alueita tai

10 Tekninen lautakunta murskattavaa ja louhittavaa materiaalia kastelemalla, kuljettimia koteloimalla tai muilla vastaavilla keinoilla. Perustelu: Määräys on annettu pölyn aiheuttamien ympäristö- ja terveyshaittojen minimoimiseksi. Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin 6. Alueella ei saa pitää suojarakenteettomia polttoaineiden säiliöitä tai varastojaeikä ongelmajätevarastoa. Alueelle ei saa sijoittaa pysyviä polttoainesäiliöitä. Suojaussuunnitelmat ja suojarakenteet on esitettävä tarkastettavaksi ennen niiden käyttöön ottamista. 7. Mahdollisen pienenkin öljyvahingon sattuessa tulee alueella ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi. Asiasta on ilmoitettava pelastusviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Perustelu: Määräykset on annettu maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 8. Yhdyskuntajätteet tulee toimittaa kaatopaikalle. Hyötykäyttöön meneväjäte (esim. metallijäte) on lajiteltava erilleen ja toimitettava eteenpäin. Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet on varastoitava tiiviissä ja lukitussa tilassa. Ongelmajätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa tai aina toimintajakson päätyttyä. Perustelu: Toiminnassa muodostuvat jätteet tulee lajitella ja toimittaa jätelain mukaisesti asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Määräyksellä estetään jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvia haittoja. Häiriö- ja poikkeustilanteet 9. Onnettomuuksista ja muista poikkeuksellisista häiriötilanteista on tehtävä välittömästi ilmoitus ympäristöviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle sekä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingosta aiheutuvan ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Perustelu: Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet. Tarkkailu ja raportointi 10. Luvan saajan on pidettävä kirjaa toimintajaksoista, tuotantomääristä, toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden toimituspaikoista sekä poikkeuksellisista tilanteista. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Perustelu: Tämän päätöksen mukainen tarkkailu ja kirjanpito on tarpeen toiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen valvonnan kannalta. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 11. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta tai toiminnanharjoittajanvaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä tekniselle lautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä tarvittavat ympäristönsuojelutoimet, jotka alueella on tarpeen tehdä.

11 Tekninen lautakunta Perustelu: Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Sillä varmistetaan mm.,että alueelle ei jää toiminnasta peräisin olevia jätteitä, eikä toiminta ole aiheuttanut maaperän pilaantumista. 12. Toiminta ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Perustelu: Toimintaa ei ole syytä aloittaa ennen luvan saattamista lainvoimaiseksi. 11. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset (YSL 41 ). Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: - terveyshaittaa; - merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; - maaperän tai pohjaveden pilaantumista; - erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnanvaikutusalueella; - eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapurille tai lähistöllä asuville. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavanvastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain6 :ssä säädetään. Luvan myöntämisen yleiset perustelut Luvassa on annettu määräykset melun tasoista, melun mittaamisesta, jätteistä, päästöistä ilmaan, maaperään ja vesiin. Päätöksen mukainen toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta ympäristöön sellaista melua tai päästöjä, että niistä olisi haittaa ihmisten terveydelle tai muuta kohtuutonta rasitusta asukkaille. Tekninen lautakunta katsoo, että toimittaessa esitetyn suunnitelman ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti kiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta ei aiheudu naapureille eikä lähistöllä asuville sellaista eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melun, pölyn, tärinän tai muun haitan muodossa, mikä estäisi luvan myöntämisen. Toiminnasta ei muutoinkaan aiheudu lupamääräykset ja laitoksen sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumistaeikä veden hankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuudenvaikeutumista. Murskaus toiminta täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

12 Tekninen lautakunta LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTA- MINEN Lupa on voimassa saakka. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) 13. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 17 ja 18 Ympäristönsuojelulaki (YSL) 4-8, 28, 29, 31, 35-38, 41-43, 45-47, 52-59,76,81, 96, 97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 1, 7, 9, 10, 16-19, 30 Jätelaki (JäteL) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus murskauksesta 800/ KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Rautavaaran kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Savon Kuljetus Oy Jäljennös päätöksestä - Pohjois-Savon ELY-keskus Tieto päätöksestä Ympäristönsuojelulain 54 :n mukaan ympäristölupapäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä niille, joille on 38 :n 2 momentin mukaan annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätös julkaistaan Rautavaaran kunnan ilmoitustaululla sekä Pitäjäläinen- lehdessä. 16. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on ja viimeinen muutoksenhakupäivä on MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto - oikeuteen. Valitus on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle. Päätös Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

13 Tekninen lautakunta MAA-AINESLUPA KARI PARVIAINEN, VAKUUDEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 21 Rautavaaran kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan myöntänyt maa-ainesluvan Kari Parviaiselle Särkän maa-ainesten ottoalueelle. Luvalle on määrätty 2000,00 vakuus, jonka on oltava voimassa saakka. Kari Parviainen on toimittanut 2000,00 pankkitakauksen lupamääräysten mukaisesti. Kunnaninsinöörin ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy annetun vakuuden. Vakuuden hyväksymisestä peritään taksan mukaisesti 31,00. Päätös Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti.

14 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN PÄÄ- JA RAKENNUSURAKKA Tekn. ltk 22 Tekninen lautakunta pyysi urakoitsijoita ilmoittautumaan Keskuskeittiön pääurakkakilpailuun HILMA:n kautta (www.hankintailmoitukset.fi) kautta. Osallistumishakemukset tuli jättää tekniseen toimistoon klo mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumisilmoituksensa jätti 3 urakoitsijaa, jotka kaikki valittiin urakkakilpailuun. Kunnaninsinöörin ehdotus Urakkatarjoukset tuli toimittaa tekniseen toimistoon klo mennessä. Tarjousaikaa jatkettiin siten, että uudeksi jättöpäiväksi sovittiin klo Urakkatarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa. Urakoitsija Tarjoushinta alv 0 % Rakennusliike Mustonen Oy ,00 Savon julkisivurakennus Oy ,00 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee Keskuskeittiön pää- ja rakennusurakoitsijaksi Savon julkisivurakennus Oy Tarkistetaan pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös Keskustelujen jälkeen tekninen lautakunta päätti hylätä pääurakkatarjouksen, perusteluna korkea kokonaishinta. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

15 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN PUTKIURAKKA Tekn. ltk 23 Tekninen lautakunta pyysi urakoitsijoita ilmoittautumaan Keskuskeittiön putkiurakkakilpailuun HILMA:n kautta (www.hankintailmoitukset.fi) kautta. Osallistumishakemukset tuli jättää tekniseen toimistoon klo mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumisilmoituksensa jätti 3 urakoitsijaa, jotka kaikki valittiin urakkakilpailuun. Kunnaninsinöörin ehdotus Urakkatarjoukset tuli toimittaa tekniseen toimistoon klo mennessä. Tarjousaikaa jatkettiin siten, että uudeksi jättöpäiväksi sovittiin klo Urakkatarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa. Urakoitsija Tarjoushinta alv 0 % LVI-Tahko Oy ,00 LVI-Karmitsa Oy ,00 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee Keskuskeittiön putkiurakoitsijaksi LVI-Karmitsa Oy Tarkistetaan pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös Keskustelujen jälkeen tekninen lautakunta päätti hylätä putkiurakkatarjouksen, perusteluna korkea kokonaishinta. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

16 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN ILMANVAIHTOURAKKA Tekn. ltk 24 Tekninen lautakunta pyysi urakoitsijoita ilmoittautumaan Keskuskeittiön ilmanvaihtourakkakilpailuun HILMA:n (ilmoitukset.fi) kautta. Osallistumishakemukset tuli jättää tekniseen toimistoon klo mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumisilmoituksensa jätti 6 urakoitsijaa, jotka kaikki valittiin urakkakilpailuun. Kunnaninsinöörin ehdotus Urakkatarjoukset tuli toimittaa tekniseen toimistoon klo mennessä. Tarjousaikaa jatkettiin siten, että uudeksi jättöpäiväksi sovittiin klo Urakkatarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa. Urakoitsija Tarjoushinta alv 0 % LVI Karmitsa Oy ,00 Ilmastointi- ja peltityö Ilpe Oy ,00 Ilmasiili Oy ,00 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee Keskuskeittiön ilmanvaihtourakoitsijaksi Ilmasiili Oy. Tarkistetaan pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös Todettiin, että Ilmapörssi Oy:n tarjous saapui myöhästyneenä Keskustelujen jälkeen tekninen lautakunta päätti hylätä ilmanvaihtourakkatarjouksen, perusteluna korkea kokonaishinta. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle

17 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN SÄHKÖURAKKA Tekn. ltk 25 Tekninen lautakunta pyysi urakoitsijoita ilmoittautumaan Keskuskeittiön sähköurakkakilpailuun HILMA:n kautta (www.hankintailmoitukset.fi) kautta. Osallistumishakemukset tuli jättää tekniseen toimistoon klo mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumisilmoituksensa jätti 5 urakoitsijaa, jotka kaikki valittiin urakkakilpailuun. Kunnaninsinöörin ehdotus Urakkatarjoukset tuli toimittaa tekniseen toimistoon klo mennessä. Tarjousaikaa jatkettiin siten, että uudeksi jättöpäiväksi sovittiin klo Urakkatarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa. Urakoitsija Tarjoushinta alv 0 % Paikallis-sähkö Oy ,00 Sähkötoimisto Murtola ,00 Ylä-Karjalan Sähkö Oy ,00 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee Keskuskeittiön sähköurakoitsijaksi Ylä-Karjalan Sähkö Oy Tarkistetaan pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös Keskustelujen jälkeen tekninen lautakunta päätti hylätä sähköurakkatarjouksen, perusteluna korkea kokonaishinta. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle

18 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN SÄÄTÖ- JA VALVONTALAITEURAKKA Tekn. ltk 26 Tekninen lautakunta pyysi urakoitsijoita ilmoittautumaan Keskuskeittiön säätö- ja valvontalaiteurakkakilpailuun HILMA:n kautta (www.hankintailmoitukset.fi) kautta. Osallistumishakemukset tuli jättää tekniseen toimistoon klo mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumisilmoituksensa jätti 4 urakoitsijaa, jotka kaikki valittiin urakkakilpailuun. Kunnaninsinöörin ehdotus Urakkatarjoukset tuli toimittaa tekniseen toimistoon klo mennessä. Tarjousaikaa jatkettiin siten, että uudeksi jättöpäiväksi sovittiin klo Urakkatarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa. Urakoitsija Tarjoushinta alv 0 % Paikallis-Sähkö Oy ,81 Kap-Tek Oy ,00 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee Keskuskeittiön säätö- ja valvontalaiteurakoitsijaksi Kap-Tek Oy Tarkistetaan pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös Keskustelujen jälkeen tekninen lautakunta päätti hylätä säätö- ja valvontalaiteurakkatarjouksen, perusteluna korkea kokonaishinta. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle

19 Tekninen lautakunta KESKUSKEITTIÖN KYLMÄLAITEURAKKA Tekn. ltk 27 Tekninen lautakunta pyysi urakoitsijoita ilmoittautumaan Keskuskeittiön säätö- ja valvontalaiteurakkakilpailuun HILMA:n kautta (www.hankintailmoitukset.fi) kautta. Osallistumishakemukset tuli jättää tekniseen toimistoon klo mennessä. Määräaikaan mennessä osallistumisilmoituksensa jätti 4 urakoitsijaa, jotka kaikki valittiin urakkakilpailuun. Kunnaninsinöörin ehdotus Urakkatarjoukset tuli toimittaa tekniseen toimistoon klo mennessä. Tarjousaikaa jatkettiin siten, että uudeksi jättöpäiväksi sovittiin klo Urakkatarjousten avauspöytäkirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa. Urakoitsija Tarjoushinta alv 0 % ISS-Palvelut ,20 Huurre Oy ,00 LVI-Karmitsa Oy ,00 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee Keskuskeittiön kylmälaiteurakoitsijaksi LVI-Karmitsa Oy. Tarkistetaan pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös Keskustelujen jälkeen tekninen lautakunta päätti hylätä kylmälaiteurakkatarjouksen, perusteluna korkea kokonaishinta. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle

20 Tekninen lautakunta RAUTAVAARAN TORIMYYNTIÄ KOSKEVAT YLEISET EHDOT JA HINNAT Tekn. ltk 28 Rautavaaran torimyyntiä koskevien ehtojen ja hinnaston päivittäminen. Kunnaninsinöörin ehdotus RAUTAVAARAN TORIMYYNTIÄ KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. Torimyynnissä on noudatettava Rautavaaran kunnan järjestyssääntöä, rakennusjärjestystä, terveydenhuoltolakia ja asetusta sekä niiden nojalla annettuja ohjeita ja määräyksiä. 2. Torimyynti arkipäivisin klo Iltatorimyynti arki-iltoina klo Toripaikan järjestelyjen (tarvittaessa) ja paikan myynnin hoitaa teknisen osaston kiinteistönhoitaja tai teknisen osaston erikseen nimeämä henkilö, joka valvoo torin toimintaa ja perii myyntiaikana voimassaolevan taksan mukaiset torimaksut. Torimaksut voi myös maksaa suoraan kunnanviraston opastukseen. 4. Torin myyntipaikkojen hinnoitteluperusteet ovat seuraavat: - Pienmyyntipaikka, koko max 2 x 2 alue (henkilöauto) - Myyntipaikka, max 5 x 5 - Iso myyntipaikka, asuntovaunu, kuorma-auto, linja-auto tai vast. kokoinen alue - Koko torin varaus. 5. Vuosi- tai kuukausipaikkoja ei toistaiseksi myydä. Jos niille on tarvetta, teknisen osaston osastopäällikkö päättää niiden käytöstä ja hinnoittelusta eri sopimuksella. 6. Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittua torimyyjille silloin, kun siitä ei ole haittaa toisille torimyyjille, tilaisuuksille tai tapahtumille. Koulujen kesälomien aikana torimyyjille on riittävästi paikoitustiloja alaasteen päädyssä tai sen pitkän sivun kohdalla katualueen levikkeellä. 7. Yksittäinen torimyynti ei ole sallittua silloin, kun koko tori on varattu markkinakäyttöön tai kun torilla on Rautavaara-päivät tai muu varattu tapahtuma. Koko torialueen varaukset on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta kunnanviraston opastukseen. 8. Torille on varattu riittävä määrä sähköpisteitä. Sähkön käyttö sisältyy torimaksuihin silloin, kun torimaksut ovat käytössä. 9. Torimyyjien tulee huolehtia myyntipaikkojen siisteydestä. Jätteet on toimitettava niitä varten varattuihin säiliöihin. Jätteiden lajittelu tulee myös huomioida.

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Tekninen lautakunta 14.3.2013. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 14.3.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20.3.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 11-15

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 19.3.2014 klo 16.00 19.23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 14 Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma vuodelta 2013 23 15 Toimistotyöntekijän

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 124. Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 124. Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 124 Tekninenlautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 16:00-19:42 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 Lausuntopyyntö Valtimon kunnan 126

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot