1.1 Kemikaalin kauppanimi: MERPLAST haavanhoitotuotteen liiman poistospray. - Tuoteryhmä: KULUTTAJATUOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 Kemikaalin kauppanimi: MERPLAST haavanhoitotuotteen liiman poistospray. - Tuoteryhmä: KULUTTAJATUOTTEET"

Transkriptio

1 Merplast Oy Leväsentie KUOPIO FINLAND ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ======================================================================== KTTnumero: Päiväys : 29/10/12 Versio: Edellinen päiväys: 25/10/12 Tulostettu : 29/10/12 Sivu 1 / 9 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin kauppanimi: MERPLAST haavanhoitotuotteen liiman poistospray Tuoteryhmä: KULUTTAJATUOTTEET Tuotekoodi: Kemikaalin käyttötarkoitus: Terveydenhoitotuote. Haavanhoitotuotteen liiman poistospray. Pakkauskoko: 50 ml. Toimialakoodi (TOL): 523. Käyttötarkoituskoodi (KT): 41. Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen: x 1.3 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja: Maahantuoja: Merplast Oy Osoite: Leväsentie 23, KUOPIO Puhelin: Sähköposti: Ytunnus: Hätäpuhelinnumero, nimi ja osoite: MYRKYTYSTIETOKESKUS HÄTÄNUMERO:(09) (suora), (09) 4711 (vaihde) PL 790, HUS

2 2 VAARAN YKSILÖINTI Luokitus (1999/45/EY): F; R:11. Rlausekkeet: (R11) Helposti syttyvää. 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosan nimi CASnro Pitoisuus % 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat: Heksametyylidisiloksaani Varoitusmerkki, Rlausekkeet: F; R:11 (Raakaainetoimittaja) EYnro: ENSIAPUTOIMENPITEET Hengitys: Ei edellytä ensiaputoimenpiteitä. Iho: Ei edellytä ensiaputoimenpiteitä. Roiskeet silmiin: Silmät on huuhdeltava runsaalla määrällä vettä. Jos oireita ilmenee, mentävä lääkäriin. Nieleminen: Ei edellytä ensiaputoimenpiteitä. 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sopivat sammutusaineet: Luokan B sammutusaineet (esim. jauhekemikaali, hiilidioksidi).

3 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Höyryt saattavat leimahtaa kauempanakin olevan sytytyslähteen vaikutuksesta. Suljetut, tulelle alttiit säiliöt saattavat räjähtää. Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Vesi ei ole tehokas sammutusaine. Vedellä voidaan jäähdyttää kuumentuneita pakkauksia ja estää niiden räjähdysmäinen hajoaminen. Sammuttajilla kemikaalisuojapuku sekä paineilmahengityslaitteet. 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä: Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7, 8, 11 ja 13. Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7, 8, 12 ja 13. Puhdistusohjeet: Sammutettava kaikki sytytys ja kipinänlähteet. Käytettävä kipinöimättömiä työkaluja. Alue tuuletettava. Imeytetään (vuotanut) materiaali sopivaan epäorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti näyttää kuivalta. Puhdistetaan jäännökset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue. Huomioi myös liuottimen käyttöturvallisuustiedote. Jäte kootaan metalliseen, kuljetukseen soveltuvaan säiliöön. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetään talteen kerätty materiaali hävitysohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely: Pakkaus/taustakortti sisältää käyttö ja turvallisuusohjeet. Noudata annettuja ohjeita huolellisesti. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Varottava höyryn tai sumun joutumista silmiin. Staattisen sähkön estäminen: Estettävä staattisen sähkön muodostuminen. Tulipalon estäminen: Tupakointi kielletty ainetta/valmistetta/materiaalia käsiteltäessä.

4 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Räjähdyksen estäminen: Eristettävä kaikista lämmön, kipinän, avotulen ja muista sytytyslähteistä. 7.2 Varastointi: Suojattava lämmöltä. Suojattava suoralta auringonvalolta. Säilytys huoneenlämmössä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Yhteensopimattomat materiaalit/olosuhteet: Säilytettävä erillään hapoista. Säilytettävä erillään hapettavista aineista. 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen rajaarvot: Heksametyylidisiloksaani (107460) HTP(8h)(2007): HTP(15min)(2007): Muut rajaarvot: Muissa maissa annettuja rajaarvoja: 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Hengityksensuojaus: Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Käsiensuojaus: Ei sovelleta. Silmiensuojaus: Varottava höyryn tai sumun joutumista silmiin. Ihonsuojaus: Ei sovelleta. Nieleminen:

5 Ei saa niellä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: Huomioi kohdat 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 ja FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto, väri, haju: Neste. Kirkas, väritön. Lähes hajuton. ph: Ei sovelleta. Kiehumispiste/kiehumisalue: 98,89 C ASTM Leimahduspiste: 1,11 C (T.C.C.) Alempi räjähdysraja: 1,1 % Ylempi räjähdysraja: 5,4 % Höyrynpaine: 27 psia (55 C) Suhteellinen tiheys: 0,8 ASTM Vesiliukoisuus: <= 0,1 % ASTM Jakautumiskerroin (K o/w): Viskositeetti: cp ASTM Höyryn tiheys: Ei sovelleta. Haihtumisnopeus: < 1 (Eetteri=1) ASTM Itsesyttymislämpötila: 341,11 C Haihtuvat aineosat: >= 50 % Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC): 720 g/l 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus ja reaktiivisuus: Stabiili. Ei polymerisoidu eksotermisesti.

6 10.1 Vältettävät olosuhteet: Lämpö. Kipinät ja/tai liekit Vältettävät materiaalit: Vahvat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi (CO) palaessa. Hiilidioksidi (CO2) palaessa. 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Nieleminen: Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia Ärsyttävyys ja syövyttävyys Silmäkosketus: Ei ole odotettavissa merkittävää silmäärsytystä. Ihokosketus: Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia. Hengitys: Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia Herkistyminen: 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys: 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin: 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot: Tuotteella on tyypillinen ominaishaju. Haju ei aiheuta terveysvaikutuksia. 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus: Aineen/valmisteen/materiaalin ympäristövaarallisuus/ympäristöluokitus perustuu saatavilla oleviin aineosatietoihin, jotka on ilmoitettu kohdassa 12.

7 12.2 Kulkeutuvuus: 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus: 12.4 Biokertyvyys: 12.6 Muut haitalliset vaikutukset: Ei tietoja. Ympäristötietoja (2001/58/EY): Tuotteen riskinarviointi osoittaa vähäistä ympäristöriskiä. Ohjeiden mukainen käyttö ja hävitys eivät aiheuta valmisteen joutumista ympäristöön sellaisina määrinä, jotta haitallisia ympäristövaikutuksia aiheutuisi. 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Vaarattomaksi tekeminen/hävitysohjeet: Noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Tarvittaessa yhteys kunnan jätehuoltoviranomaiseen. Täydet/vajaat pakkaukset käsiteltävä ongelmajätteenä. Tyhjät, kuivuneet pakkaukset voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle tai polttaa ns. energiajakeena jätteiden käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Tyhjät, kuivuneet pakkaukset saattavat soveltua myös hyötykäyttöön. Jäte ja ongelmajäteluettelo (YMa 1129/2001) sisältää soveltuvat jätenimikkeet. Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn toimialan mukaisesti. Soveltuva jätenimike: * (*merkityt nimikkeet käsiteltävä ongelmajätteenä). Kemikaalipakkaus: Merplast Oy on Pakkausyhdistysrekisteri (PYR) Oy:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta 14 KULJETUSTIEDOT Kuljetustiedot:

8 Kuljetustiedot tulostuvat tiedotteen viimeiselle sivulle. HUOM! Tarkista tuotteen soveltuvuus (pakkaukset, määrätiedot) kyseiseen kuljetusmuotoon ennen lähetystä. 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi: F(Helposti syttyvä). Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: Rlausekkeet: (R11) Helposti syttyvää. Slausekkeet: (S16) Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Varoitusetiketin lisätietoja: Rajoitetut merkinnät, kun pakkauskoko on < 125 ml. Aineosien/valmisteen/materiaalin luokitus perustuu valmistajan antamiin tietoihin/testaukseen. Aineen/aineosien/valmisteen/materiaalin luokituksessa on huomioitu voimassa olevat asetukset, jotka perustuvat direktiiveihin (1999/45/EY) sekä (2004/73/EY). Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset: Tuote on vaatimukset täyttävä, CEmerkitty terveydenhuollon laite/tarvike. Tuotepakkaus sisältää käyttöohjeet sekä potilaita/hoitohenkilöstöä koskevat varotoimenpiteet Kansalliset määräykset: 16 MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista: (R11) Helposti syttyvää Koulutusohjeet: Tuotepakkauksessa käyttö ja turvallisuusohjeet. Lisätietoja antaa tavarantoimittaja.

9 16.3 Käyttörajoitukset: Aineen/valmisteen/materiaalin soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava ennen käyttöä. Huomioi myös Merplast Oy:n Yleiset tarjous ja toimitusehdot Lisätiedot: Merplast Oy/Käyttöturvallisuustiedotteet Käytetyt tietolähteet: Valmistajan antamat tiedot. Voimassa oleva kemikaalilainsäädäntö. Voimassa oleva HTPluettelo. Ympäristötietokannat Lisäykset, poistot ja muutokset: Versio Käytöturvallisuustiedote tarkistettu/päivitetty REACHasetuksen (1907/2006) mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston REACHasetuksen (1907/2006)liitteen II mukaisesti. KULJETUSTIETOJA LIITTYEN KOHTAAN 14 Kuljetustiedot lisätty/muutettu. YP ADR/RID UN1866 Hartsiliuos, rajoitettu määrä, 3., II, (), F1, Poikkeus SP640, pakattu P001 mukaisesti IMDGCODE UN1866 RESIN SOLUTION, 3, II,limited quantity ICAO/IATA UN1866 RESIN SOLUTION, 3., II

KTT-numero: 18-6945-2 Päiväys : 14/04/04 Versio : 01.00 Edellinen päiväys: Tulostuspvm : 22/12/04 Sivu 1 / 10

KTT-numero: 18-6945-2 Päiväys : 14/04/04 Versio : 01.00 Edellinen päiväys: Tulostuspvm : 22/12/04 Sivu 1 / 10 Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys : 22.11.2005 Versio : 1,00 Edellinen päiväys : ---

KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys : 22.11.2005 Versio : 1,00 Edellinen päiväys : --- Sivu 1 ( 7 ) ================================================================ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ================================================================ KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys :

Lisätiedot

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2010, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 01.08.2010 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STONEX-REUNAKIVILIIMA,

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Solo Cut & Polish Cream Tunnuskoodi 20103A Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot