Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Ikääntymispolitiikan keskeiset linjaukset Arvot, periaatteet ja visio Seinäjoen väestöennusteet ja muistisairauksien esiintyvyys Palvelurakenneselvitys Asiakas-, henkilöstö- ja talousnäkökulmat Aluelähtöisyys ja lähipalvelut SWOT -analyysi ja ympäristöanalyysi TAVOITTEET JA TOIMENPIDE-ESITYKSET VUOTEEN Asuminen ja elinympäristö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Palvelurakenteen kehittäminen Kotihoitoa tukevat palvelut Ympärivuorokautinen palveluasuminen ja laitoshoito Henkilöstö voimavarana ja henkilöstön saannin turvaaminen Palvelut kokonaisuutena ja yhteistyö KUSTANNUSVAIKUTUKSET SEURANTA JA ARVIOINTI KIRJALLISUUS LIITTEET

3 3 TIIVISTELMÄ Seinäjoen kaupungissa on yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä noin 16 %. Vuonna 2020 ikäihmisten osuus on noin 21 % ja vuonna 2040 noin 24 % vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu ja yli 85 vuotiaiden määrä lähes nelinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Tämä tuo suuria haasteita myös palvelujärjestelmälle. Ikäihmisten kotona asumisen toive ja sen mahdollistaminen toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta edellyttää monilla eri sektoreilla lisää resursseja sekä kykyä ja oivallusta kehittää toimintoja tästä näkökulmasta lähtien. Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittisen strategian arvoja ovat: - ihmisarvon kunnioittaminen - itsemääräämisoikeus - yksilöllisyys - osallisuus ja yhteisöllisyys. Ikääntymispoliittista strategiaa ohjaavia periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, ennakoivuus, voimavaralähtöisyys, turvallisuus, kokonaisvaltaisuus, jatkuvuus, yhteistyö, valinnanmahdollisuus, perhekeskeisyys ja kustannusvaikuttavuus. Tämän ikääntymispoliittisen strategian visio on: Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen. Strategian viisi päätavoitetta ovat: - Asunnot ja elinympäristö tukevat ikääntyvien kotona asumista ja virikkeellistä elämää. - Mahdollisimman monella ikäihmisellä on mahdollisuus elää omaehtoista, täysipainoista ja mielekästä elämää omassa kodissa. - Palvelurakenne tukee kotona asumista ja ympärivuorokautinen asuminen on yksiportainen. - Henkilökunta on ammattitaitoista ja hyvinvoivaa ja uuden koulutetun työvoiman saatavuus turvataan. - Palvelut suunnitellaan kokonaisuutena ja yhteistyö toimii hyvin. Näistä jokaisesta päätavoitteesta on laadittu osatavoitteet ja toimenpideesitykset. Pääpaino suunnitelmakauden ohjelmassa on edelleen panostaa voimakkaasti kotona asumisen edellytysten parantamiseen asunto- ja elinympäristöä kehittämällä, sosiaalisen kanssakäymisen, osallistumisen ja oppimisen mahdollisuuksia lisäämällä, palveluvalikoimaa laajentamalla ennalta ehkäisevään suuntaan, kuntouttavaa toimintaa tehostamalla ja lyhytaikaisia hoitopaikkoja lisäämällä. Ohjelmassa on huomioitu valtakunnalliset ikäihmisiä koskevat

4 4 laatusuositukset, jotka kuvaavat tavoiteltavaa tilannetta ja antavat näkökulmia sen käytännön toteutukseen. Vanhustyön tulosalueen kustannukset olivat vuonna ,1, milj.. Lisäksi ovat perusterveydenhuollon avohoidon, kaupunginsairaalan ja erikoissairaanhoidon ikäihmisiä koskevat kustannukset. Seuraavassa esitetään tiivistelmä päätavoitteista laadituista osatavoitteista ja toimenpide-esityksistä.

5 5 Päätavoite 1/5 Asunnot ja elinympäristö tukevat ikääntyvien kotona asumista ja virikkeellistä elämää Päävastuutahot: sosiaali- ja terveyskeskus, tekniikkakeskus, järjestöt, Eptek, SeAMK /rakennustekniikan yksikkö Osatavoitteet Toimenpide-esitykset Aikataulu Uudisasuntojen suunnittelussa ja varustelussa huomioidaan väestön ikääntyminen ja erityisryhmien tarpeet Asuntojen perusparantaminen on suunnitelmallista ja korjaamiseen kannustavaa Asuin- ja elinympäristöt ovat esteettömiä ja tukevat ikääntyvien itsenäistä asumista, aktiviteettia ja sosiaalista kanssakäymistä Ikäihmisten asuinalueella on jokapäiväiseen elämään tarvittavat palvelut 1. Kartoitetaan ikäihmisten asumisen ja palvelurakenteen sijoittuminen kaupungin alueella ja tehdään suunnitelma ikäihmisten asumisesta ja palveluista. 2. Tehdään suunnitelma omistusasuntojen ja vuokraasuntojen muutostöiden toteuttamismahdollisuuksien parantamisesta ja avustuskäytännöistä 3. Moniväyläinen neuvonta ja tiedottaminen, korttelineuvoja 4. Kaupunki varaa vuosittain määrärahan asuntojen muutostöitä varten 5. Vanhustyön ja tekniikkakeskuksen yhteistyötä ja osaamista kehitetään kotihoitoa tukevien teknisten apuvälineiden osalta 6. Kaavoitusohjelmassa ja arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa huomioidaan ikäihmisten asumisen ja asuinympäristön kehittäminen 7. Esteetön rakentaminen -toimikunta jatkaa toimintaansa 8. Ikäihmisiä koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma pidetään ajan tasalla 9. Lähiliikuntapaikkojen ja viheralueiden kehittäminen kaikille ikäryhmille sopivaksi 10. Tehdään esite ikäihmisten asuntojen korjauspalveluista 11. Järjestetään korjausneuvontapalveluja 12. Kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa huomioidaan asumisen ja palvelujen yhteensovittaminen 13. Palvelu- ja julkisen liikenteen kehittäminen 14. Julkisten tilojen avaaminen kaupunkilaisten käyttöön, esim. koulujen ruokalat, atk-tilat ja uuden pääkirjaston aukiolo viikonloppuisin vuosittain 2013

6 6 Päätavoite 2/5 Mahdollisimman monella ikäihmisellä on mahdollisuus elää omaehtoista, täysipainoista ja mielekästä elämää omassa kodissa Päävastuutahot: sosiaali- ja terveyskeskus, kulttuuri-, liikunta-, kirjastoja museotoimi, kansalaisopisto, ev.lut. seurakunta, järjestöt, yhdistykset, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, oppilaitokset Osatavoitteet Toimenpide-esitykset Aikataulu Ikääntyvillä on mahdollisuus sosiaaliseen ja hengelliseen toimintaan, an oppimiseen, oman osaamisensa jakamiseen ja aktiivisena toimijana vaikuttamiseen Ikääntyvillä on mahdollisuus säännölliseen liikuntaan, lihaskunnon ja tasapainon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä terveelliseen ruokavalioon 15. Osallisuutta mahdollistetaan - tukemalla kohdeavustuksin eläkeläisjärjestöjä ja muita ikääntyville kulttuuritoimintaa järjestäviä tahoja sekä selvitetään eläkeläisjärjestöjen toiminnan uusia tukemisen muotoja - toteuttamalla ryhmätoimintoja ikääntyvien tarpeiden pohjalta - kehittämällä matalan kynnyksen toimintapaikkoja, joissa on mahdollista saada ohjausta osallistumiseen ja toimimiseen - toimivilla kuljetuspalveluilla - seurakunnan kotikäynneillä, joilla tavoitetaan ne, jotka kaipaavat hengellistä yhteyttä, mutta eivät pääse järjestettyyn toimintaan 16. Ikääntyvien vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään - perustamalla kulttuuripalveluja kehittävä kulttuuriraati - Ikäneuvoston toimintaa tunnetuksi tekemällä; ovat mukana aktiivisina toimijoina ja palveluja suunnittelevissa työryhmissä 17. Jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen jakamiseen luodaan mahdollisuuksia - järjestöissä, kansalaisopistossa, Ikääntyvien yliopistossa (TYT) ja vapaaehtoistyössä 18. Säännöllinen liikunta mahdollistetaan: - kartoittamalla kylien ikäihmisten liikuntamahdollisuudet - aktivoimalla ikääntyviä liikuntaan kyläseurojen ja yhdistysten kautta - lisäämällä liikunnasta tiedottamista kotona asuville ikäihmisille - luomalla yhteistyö- ja toimintamalli liikuntaa järjestäville tahoille - tukemalla kohdeavustuksin 19. Lihaskunnon ja tasapainon ylläpitäminen mahdollistetaan: - tiedottamalla liikunnan merkityksestä sairauksien ja tapaturmien ehkäisyssä

7 7 - suunnitelmallisella tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelulla ryhmissä ja kotikuntoutuksessa sovitun työnjaon mukaisesti 20. Ikääntyvien ja heidän perheidensä saama elintapaohjaus mallinnetaan 21. Terveellisen ruokavalion toteutumista tuetaan ravitsemuskeskuksen ruokapalvelun kehittämistyön avulla 22. Ikääntyvien ravitsemustilan seurantaa kehitetään Ikääntyvillä on mahdollisuus saada omien tarpeidensa mukaisia palveluita taloudellisesta tilanteestaan, toimintakyvystään tai asumispaikastaan riippumatta, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen Ikääntyvät saavat riittävästi tietoa ja keinoja turvallisuutensa varmistamiseksi, turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi 23. Taloudellisesta tilanteesta riippumattomina palveluina tarjotaan - kulttuuri- ja kirjastopalveluita ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia huomioiden koko kaupunki sekä laitoksissa asuvat - kaupungin ja ev.lut. seurakunnan vanhuspalvelut kattavat kaikki alueet - kotikirjastopalvelua koko kaupungin alueella - vertaisohjaajia, internetkoulutusta ja tietoiskuja - ohjausta, neuvontaa, palvelukartoituksia, terveysneuvontaa 24. Ikääntyvien tarpeita kartoitetaan säännöllisesti ja tasapuolisesti koko kaupungin alueella 25. Kodin ja ympäristön turvallisuudesta annetaan tietoa ja opastusta 75-vuotiaiden, 80-vuotiaiden ja omaishoitajien sekä sosiaalityön asiakkaiden ja fysioterapian asiakkaiden kotikäynneillä ja seurakunnan ryhmissä 26. Turvallisuuskoulutusta ja tiedotusta lisätään ikääntyville ja heidän läheisilleen tapaturmien, väkivallan ja rikosten ehkäisystä 27. Osana liikennetapaturmien ehkäisytyötä kiinnitetään huomiota ajoterveyden arviointiin Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin heikentyessä esimerkiksi päihteiden väärinkäytön, kaltoin kohtelun tai muiden sosiaalisten tai terveysongelmien vuoksi, palvelujärjestelmässä on taitoa havaita ja 28. Lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta informoidaan ikääntyviä/ läheisiä lääkettä määrättäessä ottaen huomioon myös esimerkiksi lääkkeiden ja alkoholin yhteensopivuuden 29. Lääkehoidon toteuttamisen seuranta 30. Kehitetään alueellisia neuvoloita ikäihmisten tarpeisiin 31. Juurrutetaan lähisuhdeväkivallan ja päihdepolku-mallit koko kaupungin alueelle 32. Tarjotaan apua ikääntyvien perheongelmiin 2013

8 8 reagoida tilanteeseen varhaisen puuttumisen keinoin Ikääntyvillä on oikeus somaattisten sairauksien, mukaan lukien suun terveysongelmien, mielenterveysongelmien ja muistihäiriöiden tehokkaaseen hoitoon ja kuntoutussuunnitelmaan perustuvaan kuntoutukseen Yhteistoimintatyöryhmän toiminta 33. Turvataan riittävät resurssit ikääntyvien mielenterveystyöhön 34. Mielenterveysongelmista kärsivien varhaista tukemista vahvistetaan 35. Kotihoidon henkilöstöä koulutetaan suun terveyden kartoittamiseen ja neuvontaan 36. Ikääntyvien kanssa työskentelevien yhteistyötä kehitetään yhteisellä koulutuksella ja säännöllisillä kerran vuodessa tapahtuvilla kokoontumisilla 37. Yhteistyön tiivistäminen järjestöjen kanssa 38. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri kutsuvat koolle vuosittain huhtikuussa työryhmässä mukana olleet tahot päivittämään tietoja ja toimittamaan päivitetyt tiedot seurantatoimikunnalle

9 9 Päätavoite 3/5 Palvelurakenne tukee kotona asumista ja ympärivuorokautinen asuminen on yksiportainen Päävastuutahot: sosiaali- ja terveyskeskus Osatavoitteet Toimenpide-esitykset Aikataulu Tietoa, ohjausta ja neuvontaa on helposti saatavilla Ikääntyvät saavat arvioinnin pohjalta tarpeen mukaisia kuntouttavia ja ennakoivia kotihoidon palveluja. Säännöllisen kotihoidon kattavuus on % yli 75-vuotiaiden määrästä vuoteen 2015 mennessä Ikäihmisillä on saatavilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa geriatrista ja muuta lääketieteellistä asiantuntemusta ja seuranta on varmistettu. Hoitohenkilöstöllä on riittävät konsultaa- 39. Laaditaan suunnitelma palvelualuemallista 40. Kehitetään alueellisia sosiaali- ja terveyspalveluja ja neuvontaa antavia matalan kynnyksen keskuksia ja ne sijoitetaan alueilla olemassa olevien toimintojen läheisyyteen/ yhteyteen 41. Määritellään, mitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut 42. Varataan vuosittain talousarviovalmistelussa riittävät ja joustavat kotihoidon resurssit vastaamaan arvioinnin pohjalta todettuun palvelujen tarpeeseen 43. Perustetaan kotiutustiimi, 5-6 työntekijää 44. Toimintakyvyn arviointimittari otetaan käyttöön koko kotihoidossa 45. Tehdään suunnitelma kuntoutustoiminnasta, resursseista ja kohdentumisesta 46. Palvelusetelijärjestelmää edelleen kehitetään ja laajennetaan 47. Kotihoidon henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja vahvistetaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa ja kotihoidon omaa sisäistä koulutusta lisäämällä 48. Hyödynnetään aktiivisesti muuta olemassa olevaa verkostoa, esim. järjestöt, vapaaehtoiset ym. 49. Kotihoidon järjestämiseen etsitään uusia vaihtoehtoisia tapoja, erityisesti haja-asutusalueilla 50. Omalääkäri-hoitajapari järjestelmä toimii kaikilla alueilla ja kaikilla on hoitosuunnitelma 51. Kotihoidon alueilla toimii nimetyt lääkärit, tavoitteena on saada kotihoitoon omalääkäri 52. Perustetaan uusi geriatrin virka 53. Geriatrisen koulutus- ja hankeyhteistyön edelleen

10 10 tiomahdollisuudet. Lääkehoito toimii ja on turvallista Muistioireisten diagnosointi on tehokasta, hoitoketjut toimivat ja riittävät palvelut on saatavilla Ikääntyville on riittävästi tarpeenmukaisia mielenterveys- ja päihdepalveluja ja hoitoketjut toimivat kehittäminen ja vakiinnuttaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä 54. Kehitetään lääkehoidon kokonaisarviointia yhteistyössä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja apteekkien välillä 55. Keskitetyn lääkejakelun järjestäminen yhteistyössä apteekkien kanssa 56. Kaupungin omissa ympärivuorokautisissa pitkäaikaishoitoa antavissa yksiköissä käytössä lääkäripalvelut säännöllisesti. Lyhytaikaishoidon yksiköissä päivittäinen konsultaatiomahdollisuus. Ostopalveluyksiköissä toimii myös säännölliset lääkäripalvelut 57. Muistihoitajaresurssia lisätään, tavoitteena 1 muistihoitaja/ asukasta ja yhdenmukaistetaan eri alueiden toimintamalleja 58. Koulutetaan myös muuta hoitoalan henkilöstöä muistisairauksien tunnistamiseen 59. Muistioireisten hoitoketjun päivittäminen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustyön ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n yhteistyönä huomioiden myös muut kumppanit 60. Kuntoutussuunnitelmat laaditaan sairauden toteamisvaiheessa ja niitä päivitetään 61. Annetaan riittävää ohjausta ja neuvontaa huomioiden apuvälineiden ja teknologian hyödyntämismahdollisuudet 62. Yhteistyön vahvistaminen eri tahojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa, muistityöryhmän jatkuminen 63. Osa päivätoiminnan ja vuorohoidon lisäresursseista kohdennetaan muistisairaille 64. Ikäihmisille laaditaan mielenterveyspalvelujen hoitopolku 65. Toimitaan aikaisemmin laaditun mielenterveysstrategian linjan mukaisesti 66. Laaditaan suunnitelma päihde- ja mielenterveys palveluista osana palvelukokonaisuutta 67. Ikäpä -työryhmän toiminta jatkuu ja laadittu ikäihmisten päihdepolku juurrutetaan 68. Vakiinnutetaan päihteiden käytön tunnistamiseen liittyvät työmenetelmät, esim. audit-kysely, rutiininomainen puhalluskoe tapaturmatilanteissa ja

11 11 positiivisen tuloksen jälkeen jatkotoimenpiteistä huolehtiminen Omaishoito on osa palvelujärjestelmän kokonaisuutta Kotona asumisen turvallisuutta ja itsenäisyyttä lisäävät kehittyvä tekniikka ja apuvälineet Toimintakyvyn heikentyessä ikääntyvillä on mahdollisuus moniammatilliseen gerontologiseen arviointiin, tutkimuksiin ja kuntoutukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Toimintakykyä ylläpitäviä ja kotona asumista tukevia monipuolisia tukipalveluja, päivätoimintapalveluja 69. Otetaan käyttöön päihteiden käytöstä johtuvien käyntien tilastointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 70. Jalkautuva päihdetyö otetaan työmenetelmäksi 71. Omaishoidontukea saavat kaikki omaishoidontuen kriteerit täyttävät 72. Omaishoitajien kokonaisvaltaisen tukemisen edelleen kehittäminen, esim. ohjaus, neuvonta, virkistystoiminta, terveystarkastukset 73. Ikääntyvien omaishoitajat huomioidaan tarjoamalla lyhytaikaishoitoa ikääntyneelle tai sijaishoitoa kotiin 74. Testataan ja otetaan käyttöön toimivia uusia erilaisia teknisiä ratkaisuja ikäihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi 75. Vakiinnutetaan kotihoidon tekniikkatiimin toiminta 76. Nimetään tekniikkakeskuksesta henkilö, joka vastaa niin kotiin kuin asumispalveluun liittyvästä teknologiasta ja sen hyödyntämisestä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa 77. Jatketaan hankeyhteistyötä teknisten välineiden testauksessa 78. Selvitetään apuvälineiden ja teknisten laitteiden vuokrauspisteen kehittämistä 79. Apuvälineitä hyödynnetään laajamittaisesti 80. Perustetaan työryhmä laatimaan suunnitelma ikäihmisille suunnatuista eritasoisista kuntoutuspalveluista ja niiden vastuualueista. Osana suunnitelmaa selvitetään moniammatilliseen arviointiin, tutkimukseen ja kuntoutukseen erikoistuneen yksikön perustamista. 81. Kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon ikääntyville kuntoutusta antaviin yksiköihin laaditaan prosessikuvaukset sekä hyvän hoidon ja palvelun kriteerit 82. Hoitohenkilöstömitoitus toiminnasta riippuen tulee olla 0,7 0,8 83. Kotiin vietävien ateriapalvelujen edelleen kehittäminen ja toiminnan tehostaminen 84. Selvitetään palvelusetelijärjestelmän laajentamista tukipalvelujen osalta

12 12 ja vuoro- ja lyhytaikaispaikkoja on riittävästi Asumispalvelupaikkojen tavoitekattavuudet ovat vuoteen 2020 mennessä seuraavat: % asuu kotona % tehostetussa palveluasumisessa - 3 % hoivaasumisessa Asumisyksiköiden hoitohenkilöstörakenne ja -määrät ovat mitoitettu siten, että niissä voi asua elämän loppuun asti. Henkilöstöjärjestelmä suunnitellaan siten, että palvelutarpeen lisääntyessä henkilöstöä on joustavasti saatavilla Asumisyksiköiden hoito ja palvelut ovat tasavertaisia ja laadukkaita 85. Tehdään kehittämissuunnitelma eritasoisesta päivätoiminnasta ja päivähoidosta osana kotona asumista tukevaa palvelurakennetta 86. Lisätään vuorohoitopaikkoja tarpeen pohjalta, vähintään 30:llä vuoteen 2017 mennessä 87. Hoitohenkilöstömitoitus toiminnasta riippuen tulee olla lyhytaikais- ja vuorohoitopaikoissa 0,7 0,8 88. Varmistetaan gerontologisen/ geriatrisen hoidon ja kuntoutuksen osaaminen oikealla henkilöstörakenteella ja asiakkaan voimavaroja tukevilla työmenetelmillä 89. Vuorohoitoyksiköissä moniammatillisen kuntoutuksen painopiste on myös toimintakykyä uhkaavien riskitekijöiden vähentäminen 90. Osa tavallisista palveluasumisyksiköistä muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi 91. Osa laitospaikoista muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi 92. Tehdään suunnitelma asumispalveluyksiköiden ja hoiva-asumisen määrällisestä kehittämisestä kaupungin eri osa-alueilla. 93. Kehitetään kaupunginsairaalan toimintaa osana kokonaisuutta 94. Henkilöstömitoitustavoitteet vuoteen ympärivuorokautiset yksiköt 0,5 0,65 - ympärivuorokautiset yksiköt, joissa asukkailla on vaikeita somaattisia- tai käytösoireita 0,6 0, Perustetaan työryhmä suunnittelemaan henkilöstön joustavan käytön toimintamallia 96. Laaditaan kaikille ikäihmisiä hoitaville yksiköille yhtenäiset hyvän hoidon ja palvelun kriteerit 97. Palvelukeskusten ja terveyskeskuksen hoitohenkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja vahvistetaan yhteistyössä mm. paikallisten oppilaitosten kanssa Asumisyksiköiden huoneet ja hygieniatilat ovat riittävän tilavia, esteettömiä ja turvallisia. Yleiset tilat ja lähiympäristöt ovat 98. Kartoitetaan uusien kiinteistöjen tarve, joka syntyy palvelutarpeen kasvusta ja olemassa olevista epäkäytännöllisistä ja/tai lakkautettavista yksiköistä johtuen 99. Asumispalveluyksiköiden tiloja, lähiympäristöjä ja 2013

13 13 esteettömiä, virikkeellisiä ja kuntouttavaa toimintaa tukevia. Kuntoutus- ja apuvälineet ovat nykyaikaisia, turvallisia ja niitä on riittävästi käytettävissä välineistöä uudistetaan tarvittaessa nykyaikaisten vaatimusten tasolle 100. Tehdään suunnitelma Kuusenlahden palvelukeskuksen tilojen osalta 101. Asukashuonetilojen osalta tehdään suunnitelmat siten, että tehostetuissa palveluasunnoissa kaikille asukkaille on omat huoneet ja hygieniatilat 102. Kaikissa hoiva-asunnoissa on riittävän tilavia yhden- tai kahdenhengen huoneita hygieniatiloineen 103. Kaikissa ympärivuorokautista palvelua ja hoitoa antavissa yksiköissä tulee olla palosammutusjärjestelmä 104. Kaikkiin yksiköihin asennetaan ajanmukaiset hoitajakutsu- ja kulunvalvontajärjestelmät 105. Huolehditaan, että asukkailla on käytössä ajanmukaiset apuvälineet ja kuntoutuslaitteet Ostopalveluyksiköissä on hoidon, palvelun, tilojen ja välineiden osalta samat kriteerit kuin kaupungin omissa vastaavissa yksiköissä 106. Uusia asumispalveluyksiköitä kilpailutettaessa edellytyksenä ovat tasavertaiset palvelut ja fyysiset puitteet kaupungin vastaavien yksiköiden kanssa 107. Kilpailutuksissa asuminen ja palvelut erotetaan toisistaan 108. Palveluyhteistyö Kivipuro ry:n kanssa selkiytetään 109. Palveluyhteistyö Nurmon Vanhainkotiyhdistys ry:n kanssa selkiytetään

14 14 Päätavoite 4/5 Henkilökunta on ammattitaitoista ja hyvinvoivaa ja uuden koulutetun työvoiman saatavuus turvataan Päävastuutahot: terveyskeskus, vanhustyö, kaikki yksiköt, henkilöstöhallinto Osatavoitteet Toimenpide-esitykset Aikataulu Henkilökunta on koulutettua ja sitoutunutta ja työhyvinvointia kehitetään sti Ikääntyville työntekijöille luodaan hyvät työnteon edellytykset Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat tehtäville asetettuja odotuksia ja vaatimuksia Johtaminen on ammattitaitoista sekä osaamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tukevaa Ikäihmisten parissa tehtävä työ on veto Varmistetaan, tavoitteellinen täydennyskoulutus arvioitujen osaamistarpeiden mukaisesti noudattamalla sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutussäädöksiä ja -suosituksia. Jatketaan koulutusyhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Luodaan sisäisen koulutuksen malli 111. Selkeytetään työkierron mahdollisuuksia 112. Kartoitetaan työyksiköissä olevat työturvallisuusasiat, työvälineet ja ergonomiset asiat ja tehdään tarvittaessa suunnitelma niiden parantamiseksi 113. Tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja toimintaa kehitetään edelleen 114. Otetaan käyttöön varhaisen tuen malli joka yksikössä 115. Luodaan kaupungille linjaus työnohjauksesta. Kehitetään edelleen kaupungin TYHY-toimintaa varaamalla toimintaa varten riittävät resurssit 116. Kehitetään ikäjohtamisen osaamista 117. Kehitetään mentorointimalli 118. Tuetaan työssä jatkamista ammatillisen eläkeiän jälkeen 119. Henkilöstön määrä ja rakenne perustuu laatu- ja osaamisvaatimuksiin 120. Laaditaan yksikkökohtainen henkilöstösuunnitelma mitoitustavoitteiden mukaisesti 121. Käydään kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden/ viranhaltijoiden kanssa kerran vuodessa 122. Kaikilla esimiesasemassa toimivilla on riittävä johtamiskoulutus 123. Turvataan esimiehille työnohjaus tarvittaessa 124. Lisätään markkinointia positiivisen imagon luomiseksi 2017

15 15 voimaista ja uutta koulutettua työvoimaa on saatavilla sekä sijaisuuksiin että vakinaisiin tehtäviin 125. Perustetaan rekrytoimisto 126. Luodaan riittävä ja toimiva varahenkilöjärjestelmä 127. Luodaan kilpailukykyinen palkkataso mm. palkkaus- ja kannustusjärjestelmiä kehittämällä 128. Kehitetään ja jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän kanssa 129. Kehitetään opiskelijaohjausta

16 16 Päätavoite 5/5 Palvelut suunnitellaan kokonaisuutena ja yhteistyö toimii hyvin Päävastuutahot: sosiaali- ja terveyskeskus Osatavoitteet Toimenpide-esitykset Aikataulu Palveluja suunnitellaan kokonaisuutena ja palvelujen tuottajien välillä toteutuu saumaton yhteistyö ja tiedonsiirto Kehittämishankkeet ja projektit on suunniteltu pitkäjänteisesti 130. Perustetaan hallinnollinen ikääntyvien palvelujen työryhmä, joka seuraa ja arvioi palvelukokonaisuuksien toimivuutta ja kehittää toimintaa sen pohjalta (vanhustyö-terveydenhuoltoerikoissairaanhoito) 131. Edelleen kehitetään tavoitteellista ja suunnitelmallista yhteistyötä kaupungin organisaatioiden ja muiden palvelujen tuottajien välillä, esim. seurakunta, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat 132. Ikääntyvien palveluja kehitettäessä vahvennetaan yhteistyötä sosiaalialan osaamiskeskuksen ja perusterveydenhuollon yksiköiden välillä 133. Arvioidaan uusiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin mukaan lähtö suhteessa kokonaiskehittämiseen ja tavoitteisiin 134. Tehostetaan hankkeiden välistä keskinäistä yhteistyötä 135. Hankkeita hyödynnetään prosessien kehittämisessä sekä uusien toimintamallien pilotoinneissa ja palveluinnovaatioiden kehittämisessä 2012

17 17 1. JOHDANTO Seinäjoen kaupungissa on yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä noin 16 %. Vuonna 2020 ikäihmisten osuus on noin 21 % ja vuonna 2040 noin 24 % vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu ja yli 85 vuotiaiden määrä lähes nelinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Ikäihmisten kotona asumisen toive ja sen mahdollistaminen toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta edellyttää monilla eri sektoreilla lisää resursseja sekä kykyä ja oivallusta kehittää toimintoja tästä näkökulmasta. Väestön vanheneminen asettaa sellaisen yhteiskunnallisen haasteen, johon ei voida vastata ainoastaan sosiaali- ja terveyspolitiikan keinoin. Ikääntymispolitiikan vastuupohjaa on laajennettava sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelle. Kaikkien keskeisten toimijoiden tulee varautua yhteiskunnan ikärakenteen muutokseen ja kehittää samansuuntaisia toisiaan tukevia ratkaisuja. Seinäjoen kaupunginhallitus on perusti kokouksessaan ikääntymispoliittisen strategiatoimikunnan (liite 1), jonka tehtäväksi annettiin laatia uusi Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen tavoite- ja toimenpideohjelma. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut valtuuston 2. varapuheenjohtaja, maakuntaneuvos Aarne Heikkilä. Toimikunnan sihteerinä on toiminut kehittämispäällikkö Lea Porola. Toimikunta on kokoontunut yhteensä 8 kertaa. Toimikunta järjesti syyskuussa 2010 Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella -aloitusseminaarin. Seminaariin osallistui ikäihmisten kanssa työskenteleviä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, luottamushenkilöitä ja muita asiasta kiinnostuneita. Seminaarin jälkeen muodostettiin neljä työryhmää: Asuin- ja elinympäristön kehittäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Palvelurakenteen kehittäminen Henkilöstö voimavarana ja henkilöstön saannin turvaaminen Työryhmille nimettiin puheenjohtajat ja sihteerit sekä jäseniä vanhusneuvostosta, eri hallintokunnista ja vanhustyön toimijatahoilta (liite 2). Työryhmät valmistelivat omalta osaltaan osatavoitteet ja toimenpide-esitykset. Tämä ikääntymispoliittinen strategia sisältää strategian lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpide-esitykset vuoteen 2017, kustannusvaikutukset sekä seurannan ja arvioinnin.

18 18 2. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Ikääntymispolitiikan keskeiset linjaukset Ikääntymispolitiikan keskeisinä linjauksina esitetään Suomen hallitusohjelman, sosiaali- ja terveysministeriön, Seinäjoen kaupungin strategioiden ja ohjelmien sekä tämän ikääntymispoliittisen strategian keskeiset linjaukset. I Hallitusohjelma Suomen hallitusohjelman (2011) mukaan ikäihmisten terveyttä ja itsenäistä toimintakykyä tuetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla. Ikääntyneiden palveluissa toimivien työntekijöiden gerontologista asiantuntemusta lisätään ja ammattitaitoista johtamista kehitetään. Ikäihmisiä arvostetaan ja heidän itsemääräämisoikeutensa turvataan. Tavoitteena on itsenäisen asumisen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen. Ikäihmisille järjestetään tarpeen mukaisia asumisvaihtoehtoja ja kuntouttavia palveluja Ikähoivatyöryhmän ehdotusten pohjalta. Poikkihallinnollinen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma laaditaan. Huoltosuhteen ja julkisen talouden tasapainon kannalta työurien pidentäminen on välttämätöntä. Vanhuspalvelulailla turvataan iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan. Iäkkäälle henkilölle säädetään oikeus palvelusuunnitelmassa määriteltyyn hoivaan ja kuntoutukseen. Jokaiseen kuntaan asetetaan vanhusneuvosto, joka seuraa päätöksentekoa ja vaikuttaa siihen kunnan eri toimialoilla ikäihmisiä koskevissa asioissa. Avo- ja laitoshoidon rajan poistamista asumistuen määräytymisessä jatketaan. Eläkkeensaajan hoitotukea kehitetään painottaen palvelujen hankkimista ja hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamista. Kuntien tulee laatia palvelustrategia, johon sisältyvät kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä palvelut, jotka kunta on ottanut järjestettäväkseen. Palvelustrategian tulee toteuttaa, konkretisoida ja tarkentaa palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia. Sotaveteraaneille ja -invalideille kohdennettuja etuuksia ja palveluja kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön veteraanipoliittisen ohjelman linjausten pohjalta. Erityisenä kehittämiskohteena ovat kuntouttavat kotiin vietävät palvelut. Raha-automaattiyhdistyksen veteraanipolitiikkaan kohdistaman tuen määrä arvioidaan tavoitteena parantaa veteraanien palvelujen ja etuuksien

19 19 kattavuutta, määrää ja laatua. Veteraanien sairas- ja veljeskotien osaamista hyödynnetään vanhuspalvelujen kehittämisessä. Omaishoitoa kehitetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa. Omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta parannetaan yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet. Omaishoidon tuen saatavuutta ja kattavuutta lisätään. Omaishoitajien jaksamista tuetaan kehittämällä tukipalveluja, mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia. Omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan. Hallitus kaventaa tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja. Peruspalveluita vahvistetaan ja uudistetaan, turvataan ikäihmisille ihmisarvoinen vanhuus, panostetaan sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä parannetaan toimeentuloturvaa ja estetään asuinalueiden eriytymistä. Hallitus valmistelee laaja-alaisen, köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä vähentävän toimenpideohjelman. Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan. Hoitoketjujen toimivuutta parannetaan esimerkiksi tiivistämällä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja sosiaalitoimen yhteistoimintaa. Terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja raportointia tehostetaan niin, että muodostetaan asiakkaiden kannalta tavoitteelliset ja toiminnalliset hoito- ja palveluketjut. Saattohoitopalveluiden riittävyyttä ja laatua parannetaan hoitopaikoista riippumatta. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma KASTE II käynnistetään painopisteinä muun muassa syrjäytymisen ehkäisy, omaishoidon tukipalvelujen kehittäminen, yleinen palvelujen kehittäminen, pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy. Kasteohjelma kohdistuu myös sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoittamiseen kykenevän vahvan kunnan vaihtoehtona voidaan tarvittaessa antaa mahdollisuus poikkeusmenettelyyn, jossa kunnat yhdessä voivat muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä, väestöpohjaltaan riittävän suuria sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen toteutus selvitetään osana kunta- ja palvelurakenneselvitystä. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Hankintalain soveltamista selvitetään nykyistä rajatummin haavoittuvien asiakasryhmien, kuten vammaiset, vanhukset ja lapset, palvelu-

20 20 jen järjestämisessä. Hankintalakia uudistettaessa huomioidaan myös pienten tuottajien asema ja kielelliset erityispiirteet. II Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista. Ministeriö myös valvoo palvelujen laatua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ja aluehallintovirastojen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa ikääntymispolitiikkaa strategiassaan, lainsäädännöllä, laatusuosituksilla, ohjelmilla ja hankkeilla. Ikääntymispolitiikan tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut ikääntyneiden palveluille valtakunnalliset tavoitteet ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa. Laatusuositus sisältää strategisia linjauksia laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi kolmella osa-alueella: - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelurakenne - henkilöstö ja johtaminen sekä - asuin- ja hoitoympäristöt. Valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin % saa säännöllistä kotihoitoa % saa omaishoidon tukea % on tehostetun palveluasumisen piirissä - 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla. Sosiaali- ja terveysministeriön strategian mukaan vanhusten määrän kasvun, muistisairauksien ja muiden pitkäaikaissairauksien yleistymisen ja monisairaiden potilaiden määrän kasvun vuoksi painopistettä tulisi siirtää entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Ennaltaehkäisevän työn osaamista tulisi lisätä ja ehkäisevien palvelujen saatavuutta tulisi parantaa. Palvelujen painopistettä siirretään tulevina vuosina ympärivuorokautisesta hoidosta ennakoivan toiminnan suuntaan. Ympärivuorokautisen hoidon sisällä

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma 2014-2017

Vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma 2014-2017 Vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma 2017 1. Mahdollisimman omatoiminen ja mielekäs elämä omassa kodissa tai tarvittaessa kodinomaisessa asumismuodossa 2. Ikäihminen ottaa vastuuta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset Vanhusasiaa! -seminaari 4.2.2010 Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Ikääntymisraportti Kokonaisarvio ikääntymisen vaikutuksista ja

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa

Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa Ikäihmisten asiakasprosessityöryhmän tuloksia SenioriKaste hankkeen projektipäällikkö, Ikäihmisten palveluiden koordinaattori Leila

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset

RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset 4.4.2013 Helsinki Elli Aaltonen Ylijohtaja, Kansallisen omaishoitotyöryhmän puheenjohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Elli

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot