NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA"

Transkriptio

1 NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaseminaari I ja II Tuila Juvonen Kirjallisuuskatsaus Syksy 2012

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1 AINEISTO JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 4 2 KÄSITTEET NUORI JA SOSIAALIPALVELUT 5 3 ASIAKASOSALLISUUS ASIAKASOSALLISUUDEN TAUSTA JA NYKYTILA ASIAKASOSALLISUUS LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ ASIAKASOSALLISUUDEN TOTEUTTAMISTAPOJA 9 4 ASIAKASOSALLISUUS PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ OSALLISTAVA TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄJÄRYHMÄ TAPAUSTUTKIMUS FOKUSRYHMÄHAASTATTELU 22 5 MUITA NUORIA OSALLISTAVIA MENETELMIÄ KOLME OSALLISTAVAA MENETELMÄÄ PÄIVÄKIRJATUTKIMUSMENETELMÄ 31 6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 35 POHDINTAA 38 Lähteet 40

3 3 JOHDANTO Kirjallisuuskatsaukseni aihe on nuorten asiakasosallisuuden menetelmiä ja areenoita tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa. Olen etsinyt sellaisia tutkimuksia tai kehittämishankkeista, joissa halutaan kuulla nuorten kokemuksia sosiaalipalveluista ja hyödyntää nuorten kertomia tietoja palvelujen kehittämisessä. Katsauksessani on mukana vuotiaita nuoria. Aihe kiinnostaa minua siksi, että mielestäni asiakkaan ääntä kuulemalla palveluja voidaan kehittää asiakasta hyödyttävämpään suuntaan. Palvelu, josta asiakas hyötyy, on myös palveluntarjoajan resurssien kohdentamisen kannalta järkevää. Asiakkaan kokemuksen kuulemisen tulisi mielestäni olla palvelujen kehittämisen lähtökohta. Esittelen neljä sosiaalialan tutkimusta tai kehittämishanketta, joissa asiakasosallisuutta on käytetty nuorten kanssa. Esittelen myös kaksi osallistavia menetelmiä hyödyntänyttä tutkimusta nuorisotutkimuksesta ja psykologiasta. Kirjallisuuskatsaukseni tarkoituksena on esitellä erilaisia menetelmiä toteuttaa asiakasosallisuutta nuorten kanssa sosiaalipalvelujen kehittämisessä. Pohdin myös osallistumisen ja osallisuuden toteutumista esittelemissäni tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa suhteessa asiakasosallisuudesta esitettyihin ohjeistuksiin ja teorioihin.

4 4 1 AINEISTO JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Katsausta varten olen etsinyt sosiaalialan tutkimuksia ja kehittämishankkeiden raportteja Jyväskylän yliopiston kirjaston JYKDOK tietokannasta, Keski-Suomen kirjastoverkon AALTOkirjastojen tietokannasta ja internetistä Google-hakukonetta käyttäen. Mukana on osallistava toimintatutkimus sosiaalityön kehittämisestä (Metteri 2003), tapaustutkimuksen osana tehty nuorten ryhmähaastattelu toimeentulotuen perusosan alentamisesta (Palola, Hannikainen-Ingman ja Karjalainen 2012), lastensuojelun kehittäjäryhmä Selviytyjien loppuraportti (Ikkuna omaan elämään Nuoret lastensuojelun sijaishuollossa ) ja fokusryhmähaastatteluilla toteutettu tutkimus lastensuojeluasiakkaiden kokemuksista (Oranen 2008). Aineistonkeruuvaiheessa tein päätöksen esitellä myös kahta sellaista tutkimusta, joissa ei ole tavoiteltu sosiaalipalvelujen kehittämistä mutta niissä on käytetty osallistavia menetelmiä nuorten kanssa. Kokemukset nuorten vertaishaastatteluista, valokuvahaastatteluista ja osallistavan miellekartan kanssa työskentelystä nuorisotutkimuksen puolelta (Pyyry 2012) ja päiväkirjamenetelmästä (Sallinen 2011) psykologian tutkimuksesta voivat tuoda uusia ajatuksia nuorten osallistumisesta sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Huomioni keskiössä on se, mitä nuorten osallistumisella on tavoiteltu, millaisten menetelmien avulla nuorten osallistuminen on toteutettu ja millaisia kokemuksia osallistumisesta on raportoitu. Vaikka katsauksessa on mukana eritasoista (esimerkiksi loppuraportti ja tutkimus) kirjallisuutta, haen kaikista vastauksia samoihin kysymyksiin. Kysyn aineistolta: 1) Miten nuorten mukana oloa tutkimuksessa tai kehittämishankkeessa perustellaan? 2) Millaisia menetelmiä käyttäen nuoret on otettu mukaan tutkimukseen tai kehittämishankkeeseen? 3) Millaisia kokemuksia nuorten osallistumisesta kerrotaan?

5 5 2 KÄSITTEET NUORI JA SOSIAALIPALVELUT Tässä kirjallisuuskatsauksessa on mukana vuotiaita nuoria. Sallisen (2011) tutkimuksessa nuorten keski-ikä on 13,5 vuotta (vaihteluväli 11 17) ja Orasen (2008) tutkimuksessa alle 15-vuotiaat on määritelty lapsiksi, joten jätän lapsia koskevan osuuden huomiotta. Noudatan lähdekirjallisuuteni määritelmiä huolimatta siitä, että esimerkiksi lastensuojelulaki ( /417) määrittelee alle 18-vuotiaat lapsiksi ja vasta vuotiaat nuoriksi. Nuorisolaissa ( /72) taas nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiasta ja alaikärajaa ei ole. Kirjallisuuskatsauksessa mukana olevilla sosiaalipalveluilla tarkoitan sosiaalihuoltolain ( /710) 17 mukaista sosiaalityötä ja lastensuojelulain ( /417) 3 mukaista lastensuojelua. Kahdessa katsauksessa mukana olevassa tutkimuksessa / kehittämishankkeessa on tavoitteena sosiaalityön kehittäminen ja kahdessa lastensuojelun kehittäminen. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta (mts. 1982/710, 18 ). Lastensuojelu on taas määritelty lastensuojelulain 3. :ssä: lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

6 6 3 ASIAKASOSALLISUUS 3.1 ASIAKASOSALLISUUDEN TAUSTA JA NYKYTILA Osallisuus on syrjäytymisen vastakohta: syrjäytymisen prosessissa sosiaaliset siteet yhteisöön heikkenevät, osallisuuden prosessissa ne vahvistuvat. Osallistuminen ja osallisuus eivät ole sama asia. Osallisuus on tunnepohjainen kokemus, joka voi syntyä osallistumisesta, mutta pelkkä osallistuminen ei useinkaan riitä. Osallisuuden tunteen synty edellyttää yhteisön ja yksilön vastavuoroista toimintaa: yhteisö huomioi jäsenensä ja tarjoaa osallistumiselle mahdollisuuksia. Vastavuoroisesti yhteisön jäsen tulee aktiivisesti mukaan yhteisön toimintaan. Osallisuus on siten yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikuttamista ja osallisuuden kautta opitaan olemaan ja elämään yhdessä. Vaikuttaminen yhteisön tai omiin asioihin ei ole mahdollista, jos ei pääse mukaan asioiden käsittelyyn eikä saa niistä tietoa. Osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista asioista ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin ilmaisemalla mielipiteensä niistä. (Oranen 2008, 7-9.) Kohonen ja Tiala (2002) ovat jäsennelleet osallisuuden muodot tieto-osallisuuteen, suunnitteluosallisuuteen, päätösosallisuuteen ja toimintaosallisuuteen. Tieto-osallisuus on helpoiten toteutettava osallisuuden muoto ja vaatii kuntalaiselta itseltään vähiten aktiivisuutta. Kyse on esimerkiksi siitä, että olemassa olevista palveluista on saatavilla riittävästi tietoa. Suunnitteluosallisuudella tarkoitetaan, että pääsee mukaan suunnitteluun ja päätösosallisuudella sitä, että pääsee mukaan päätöksentekoon. Toimintaosallisuus taas on kuntalaisten omatoimista ja aktiivista toimintaa omassa ympäristössään. Esimerkkinä kansalaisjärjestö, jolle kunta antaa vuosittain raha-avustuksen ja järjestön jäsenet organisoivat toiminnan itse. (Kohonen ja Tiala 2002, 6.) Ylipäätään ajatellaan, että osallistumisen ja osallisuus ovat hyvinvointia lisääviä asioita (esim. Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio, Koskinen-Ollonqvist & Nikula 2011, 56). Euroopan neuvoston raportin (Report on user involvement in personal social services 2007, 10) mukaan palvelunkäyttäjiä osallistettiin palvelujen kehittämiseen jo Antiikin aikoina, demokratian syntymisen aikoihin mutta aikakaudelle tyypillisesti mukaan pääsivät tuolloin vain etuoikeutetut ryhmät. Sherry Arnstein kirjoitti vuonna 1969 artikkelissaan, että kansalaisten osallistuminen tarkoittaa kansalaisten valtaa. Osallistuminen mahdollistaa kansalaisten mukana olon poliittisissa

7 7 ja taloudellisissa prosesseissa, jolloin on mahdollista saada aikaan sosiaalisia uudistuksia ja yhteiskunnan tarjoamia hyötyjä. (Arnstein 1969, 216.) On esitetty huolta, että perinteinen tutkimus, jossa ei palvelunkäyttäjiä ole otettu mukaan, on osa sortavaa koneistoa ja sen tuottama tieto vallanpitäjien hyväksi puolueellista (Beresford 2002, 99). Kritiikki paternalistista, holhoavaa valtiota kohtaan ja kiinnostus palvelunkäyttäjien osallistumista kohtaan lisääntyi luvulla voimakkaasti (Beresford 2002, 96; Report , 11). Sekä markkinatalouden kasvu, että palvelunkäyttäjien eturyhmien painostus vaikuttivat asiakasosallisuuden mahdollisuuksien lisääntymiseen (Beresford 2002, 96). Markkinataloudesta noussut kuluttajanäkökulma painotti palvelujen parantamista markkinoilla testaamisen ja asiakaspalautteen myötä. Lähtökohtana oli tällöin palvelujen näkökulma ja tavoitteena oli tehokkaat, taloudelliset ja vaikuttavat palvelut. Palvelunkäyttäjien eturyhmien aktivoitumisesta syntynyt demokraattinen lähestymistapa taas painotti ihmisten suoraa oikeutta päättää itse omista asioistaan ja vaikuttaa palveluihinsa. Tällöin korostettiin vallan uudelleen jakoa vallanpitäjiltä kansalaisten suuntaan ja viranomaisten kontrollin vähentämistä. (Mts. 97.) Ajateltiin, että palvelunkäyttäjät tietävät parhaiten, mikä on heille hyvästä. Myös Suomessa asiakkaat halutaan nähdä oman elämänsä parhaina asiantuntijoina. Tieteellisen tutkimuksen ja sitä tekevien instituutioiden tuottama, sosiaalityön perustana oleva tieto on usein jännitteisessä suhteessa välittömästi käytännön toiminnassa saatuun tietoon (Raunio 2009, 121). Osallistavia menetelmiä on alettu käyttää ja julkishallinnon kehittämistä koskevassa metodologisessa keskustelussa on tullut esille osallistumisen vaatimus. Esimerkiksi sosiaalialalla puhutaan asiakaslähtöisestä tai asiakaskeskeisestä työtavasta, jolloin asiakas otetaan ammattilaisen rinnalle yhteistyökumppaniksi. (Toikko 2007, ) Raunio (2009) puhuu vuorovaikutteisesta tiedonmuodostuksesta, mikä tarkoittaa asiantuntijoiden laskeutumista asiakkaan ja maallikon tasolle tasavertaiseen vuoropuheluun. Juhila taas viittaa samaan asiaan käsitteellä horisontaalinen asiantuntijuus (Juhila 2006, ), jonka avulla yhdistetään ammatilliset ja maallikkomaiset voimavarat. Kyse on asiakkaan muuttumisesta työn kohteesta kumppaniksi, jolloin asiakkaan kokemustieto otetaan huomioon ammattilaisen asiantuntijatiedon ohella (Raunio 2009, ). Euroopan Neuvoston raportissa asiakasosallisuudesta lähdetään ajatuksesta, että palvelunkäyttäjien osallistumisella saavutetaan myönteisiä tuloksia niin palvelun laatua, kuin palvelunkäyttäjien tyytyväisyyttä ajatellen (Report , 9.) Kansalaisten

8 8 osallistuminen on olennainen sosiaalipoliittinen kysymys, koska perinteisesti palveluiden käyttäjien kansalaisuutta tuetaan heidän oman elämänhallintansa suuntaan mutta ei julkishallinnon suuntaan (Toikko 2006, 15-17). 3.2 ASIAKASOSALLISUUS LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Lastensuojelulain mukaan kunnan on palveluja kehitettäessä kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin (8 ) (Heino 2011, 85). Lasten ja nuorten äänen tulisi kuulua vaiheessa, jossa uudistuksia suunnitellaan ja työkäytäntöjä kehitetään (Oranen 2008, 8). Vuonna 2008 voimaan tulleessa laissa säädetään myös, että (12 ) kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa (Heino 2011, 85). Perustuslain (731/1999, 6. ) mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lastensuojelulain (417/2007, 8. ) mukaan lasten tulee saada osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn ja palvelujen kehittämiseen ja laki velvoittaa selvittämään lapsen mielipiteen ja toivomukset riippumatta lapsen iästä (Lastensuojelulaki 417/2007, 4. luku). Nuorisolain (72/2006, 8. ) mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja heitä on kuultava nuoria koskevissa asioissa. Oikeus osallisuuteen on Lapsen oikeuksien sopimuksen määrittämä, kaikkien alle 18- vuotiaiden perusoikeus (Oranen 2008, 8). Oikeus osallisuuteen voi toteutua vain, jos on mahdollisuuksia osallistumiselle. Euroopan neuvosto asetti asiantuntijaryhmän vuonna 2003 selvittämään palvelunkäyttäjien oikeuksia ja osallistumista henkilökohtaisten sosiaalipalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa ja julkaisi raportin selvityksestä vuonna 2007 Henkilökohtaisilla palveluilla viitataan sellaisiin palveluihin, jotka on räätälöity tarpeiden ja olosuhteiden mukaisiksi. Ei siis yleisiin standardipalveluihin. Tyypillisiä räätälöityjen palvelujen käyttäjiä ovat ikäihmiset, lapset ja vammaiset. Euroopan tasolla on paljon vaihtelua eri maiden välillä, miten ja kuka palvelut järjestää. (Report , 5-8.)

9 9 Raportissa luetellaan periaatteet ja ohjeet hyvistä käytännöistä jäsenmaille ja järjestöille. Periaatteista mahdollisesti muotoillaan jäsenmaita sitova julistus myöhemmässä vaiheessa. Raportin puute on se, että siinä on nojauduttu olemassa oleviin tutkimuksiin eli käytetty toisen käden lähteitä, eikä kysytty suoraan palvelunkäyttäjiltä. (Mts. 7.) Periaatteiden mukaan osallistuminen on oikeus ja velvollisuus: palvelunkäyttäjät tarvitsevat palveluita ja palvelut tarvitsevat käyttäjien osallistumista takaamaan palvelujen kohdentuvuus ja vaikuttavuus. Asiakkaiden osallistuminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jollei ole palveluja, joihin osallistua. Palveluja on oltava tarjolla riittävästi. (Report , 33.) Raportissa korostetaan, että tutkimusta liittyen asiakasosallisuuteen täytyy lisätä. Palvelujen suunnittelussa hyödynnetään perinteitä ja muita tiedonlähteitä mutta tutkimusta ei riittävästi. (Mts. 33.) Palvelunkäyttäjien osallistuminen tutkimukseen ja arviointiin on kuitenkin lisääntynyt 1990-luvun lopulta alkaen ja on nykyisin jo vaatimus tutkimusrahoituksen saamiseen Iso- Britanniassa niin valtiollisten, kuin yksityistenkin tutkimusrahoittajien puolelta (Beresford 2002, 98). Asiakasosallisuuden tulisi olla keskeisin periaate palveluja tarjoavissa järjestöissä ja virastoissa mutta käyttäjäkulttuuriin pitää kannustaa, sitä pitää ylläpitää ja kansalaisia myös opettaa osallistumiseen. Osallistuminen ei tapahdu itsestään. Paikallistasolla olisi tärkeintä tarjota palvelunkäyttäjille riittävästi ja helposti saatavilla olevaa tietoa olemassa olevista palveluista. Myös palveluntarjoajien säännöt ja ohjeet pitää olla asiakkaalla selkeästi tiedossa. Tällaista tietoa on esimerkiksi kotihoidon tms. palvelun kesto, määrä ja sisältö. Hyvän käytännön mukaista on ottaa palvelunkäyttäjä palvelunsa suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mieluiten suoraan itse palvelunkäyttäjä, ei välikäsiä, ellei palvelunkäyttäjän ikä tai kunto sitä edellytä. Palvelunkäyttäjän omat verkostot tulee kuitenkin aina huomioida, asiakkaan toiveita kuunnellen. Palvelunkäyttäjät verkostoineen tulisi ottaa huomioon myös palvelujen arvioinnissa ja tutkimuksessa. (Report , ) 3.3 ASIAKASOSALLISUUDEN TOTEUTTAMISTAPOJA Julkisten palvelujen kehittäminen voi kohdistua ammattilaisten osaamisen kehittämiseen, organisaatioiden sisäiseen tai sektorirajat ylittävään kehittämiseen, yhteistyön kehittämiseen

10 10 kolmannen sektorin kanssa tai asiakasyhteistyön kehittämiseen. Viimeksi mainitussa on kysymys palveluiden käyttäjien aseman korostamisesta virallisen näkökulman rinnalla. (Toikko 2006, ) Kansalaisten osallistumiseen vaikuttaa omakohtainen kiinnostus osallistua ja vaikuttaa ja tarjolla olevat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Jälkimmäiseen voidaan vaikuttaa kehittämällä hallinto- ja päätöksentekojärjestelmää siten, että se tarjoaa mahdollisuuksia osallistumiseen. (Kohonen ja Tiala 2002, 6.) Euroopan Neuvoston raportissa korostetaan, että on tärkeää nähdä aste-erot palvelunkäyttäjän osallistumisen, osallisuuden ja voimaantumisen (empowerment) välillä. Osallistumisessa palvelunkäyttäjät ovat ns. informantteja, joita konsultoidaan. Osallisuudessa ajatellaan, että käyttäjien osallistumisella on jotain oikeaa vaikutusta palveluprosessiin jollain tavalla. Voimaantuminen on taas radikaalein muoto, jolloin palvelut olisivat käyttäjien hallussa, ohjauksessa ja kontrollissa. Heikompi voimaantumisen muoto kuitenkin voidaan saavuttaa siten, että mukana olevat palvelunkäyttäjät saavat lisää tietoa, osaamista ja taitoja ja voimaantuvat sitä kautta. (Report , 12.) Sherry Arnstein (1969), on kuvannut asiakkaiden osallistumisen tasoja tikapuiden askelmina. Ensimmäiset kaksi askelmaa ovat manipulaatio ja terapia ja niissä ei vielä tapahdu aitoa osallistumista, vaan ns. kasvattamista tai parantamista (Arnstein 1969, 217). Tällaista on esimerkiksi asiakaslähtöinen työskentelytapa, jossa on kuitenkin hyvänä tavoitteena asiakkaan tukeminen (Toikko 2006, 18). Kolme seuraavaa askelta ovat tiedotus, konsultointi ja sovittelu (placation), jolloin kansalaisia kuullaan mutta heille ei anneta valtaa päättää (Arnstein 1969, 217). Esimerkki tästä on asiakkaiden konsultointi palvelujen parantamiseksi, jolloin asiakkaita kuullaan mutta heidän ei kuitenkaan anneta päättää, miten palveluja pitäisi parantaa, vaan lopullisen päätöksen tekee joku muu (Toikko 2006, 18). Kuudes askel on kumppanuus, jolloin kansalaiset pääsevät neuvottelemaan ja käymään kauppaa vallanpitäjien kanssa. Seitsemännellä askeleella kansalaisille on delegoitu todellista valtaa asioista päättämiseen ja kahdeksannella portaalla kansalaisilla on enemmistövalta asioista päätettäessä. (Arnstein 1969, 217.) Tikapuumallissa on oletuksena, että vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen myötä lisääntyy yksilön osallisuus samassa suhteessa. Alemmilla portailla osallisuutta on vähän ja korkeammilla paljon. (Oranen 2008, 9.)

11 11 Toikko (2006) ja Bottom Up-hankkeen kansainvälinen kehittäjäryhmä ovat muokanneet Arnsteinin tikapuumallia jatkumoksi, joka alkaa dialogista ja etenee konsultaatioon. Palvelunkäyttäjät ovat dialogissa asiantuntijoita, joita kuullaan mutta joilla ei ole vielä valtaa päättää asioista. Konsultaatiosta osallistuminen voi jatkua kohti käyttäjien sitoutumista palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Esimerkiksi voidaan toteuttaa hankesuunnittelu, hankkeen toteutus ja arviointi siten, että palvelunkäyttäjät ovat täysimääräisesti työyhteisön jäseniä. Osallistumisen jatkumon korkeimmalla tasolla palveluiden käyttäjät osallistuvat esimerkiksi henkilökunnan rekrytointiin, budjettineuvotteluihin ja muuhun toimintaa koskevaan päätöksentekoon ja tuottavat palveluja kansalaislähtöisesti. (Toikko 2006, ) Thomas (2002) esittää tikapuumallille vaihtoehtoisen tavan tarkastella osallisuutta. Hän käyttää sanaa kiipeilyseinä, jossa on monia reittivaihtoehtoja: osallisuus ei siis ole yksiulotteinen ominaisuus, jota on joko vähän tai paljon. Hänen mukaansa osallisuus muodostuu ensinnäkin mahdollisuudesta valita osallistuuko johonkin, vai ei. Myös osallistumisesta kieltäytyminen voi olla osallisuuden muoto. Lisäksi osallistumishalukkuuteen tai osallistumisen määrään vaikuttaa tieto, jota lapselle annetaan tilanteesta tai asiasta, johon hänen osallistumistaan toivotaan. Muita vaikuttavia tekijöitä Thomasin mukaan ovat lapsen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoprosessiin, mahdollisuus ilmaista itseään, mahdollisuus saada tukea itsensä ilmaisuun ja mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä. Thomas myös korostaa, että lapset ovat erilaisia ja yksi tapa (osallistua) ei sovi kaikille. (Thomas 2002, 176.) Thomasin malli auttaa jäsentämään osallisuuden käsitettä käytännössä, koska se tekee näkyväksi lasten ja tilanteiden yksilöllisyyden: yksi koko ei sovi kaikille. (Oranen 2008, 11.) Erilaisessa tilanteessa on lapsi, jolla on vapaus ja taidot ilmaista itseään mutta jolla ei ole riittävästi tietoa asiasta tai lapsi jolla on paljon tietoa mutta ei kykyä eikä kannustusta oman mielipiteensä ilmaisuun. Yksi näkökulma osallisuuteen, jota Thomasin malli ei huomioi, on yksilön oma kokemus osallisuudesta. Lapselle esim. on tullut tunne, että joku päätöksentekijöistä on kuullut häntä, ymmärtänyt näkemykset ja ottanut vakavasti. Osattomuuden kokemus voi syntyä, jos tulee tunne, ettei ei oteta todesta eikä mielipidettä kuunnella. (Mts. 11.) Seitsemän näkökulmaa lasten (sisältää nuoret) osallistumiseen (Francis and Lorenzo 2002) artikkelissa kuvataan lasten osallistumista kaupunkisuunnitteluun. Lasten mukaanotto

12 12 suunnitteluun johtuu mm. siitä, että lapsilla ei ole enää nykymaailmassa vapaata pääsyä ulos leikkimään, joten rakennettujen, suunniteltujen leikkipaikkojen merkitys ja määrä on lisääntynyt. Lapsilla ei ole myöskään määräysvaltaa omaan elämäänsä niin paljon, kuin ennen. Lapsuus on strukturoitua ja kontrolloitua ja jotkut sanovat, ettei lapsuutta enää ole lainkaan. Lasten turvallisuus on syynä. Ympäristö koetaan vaaralliseksi, joten lapset ovat aina jonkun valvonnan alla. (Francis ym. 2002, 159.) Ensimmäinen seitsemästä näkökulmasta on luvuilla vallinnut romanttinen ajattelutapa, jolloin ajatellaan että lapset ovat luovia tulevaisuuden suunnittelijoita ja parhaita suunnittelemaan heille itselleen tarkoitettuja leikkipaikkoja. Heikkous oli lasten jääminen yksin suunnitelmiensa kanssa, kun aikuisten vastuu kiellettiin suunnitteluprosessissa. Usein tuloksena oli suunnitelma, jota ei voitu toteuttaa. Asianajo-lähestymistavan ajatus oli, että lapset tarvitsevat puolestapuhujan tai heidät jyrätään suunnitteluprosesseissa. Taustalla oli 60-luvun suunnitteluprojektit, joihin asukkaat eivät päässeet vaikuttamaan, vaikka ne vaikuttivat heidän elämäänsä. Tarveperustainen lähestymistapa taas perustuu tutkimukseen siitä, mitä lapset tarvitsevat. Tuloksena oli paljon hyvää tietoa kasvuympäristön merkityksestä. Usko tieteeseen kuitenkin saattoi ohittaa lasten todelliset tarpeet. (Mts ) Oppimista korostavan lähestymistavan ajatus on se, että osallistamalla lapset mukaan suunnitteluun, he oppivat tärkeitä taitoja (kts. Oranen 2008, 16). Oikeuksia korostava lähestymistapa näkee lasten oikeudet samanlaisina, kuin aikuisten oikeudet. Perustana on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pulmana oli keskittyminen liikaa oikeuksiin, eikä niinkään tarpeisiin. Institutionaalisen ajattelutavan lähestymistapa korostaa lasten kohtelua kuten aikuisia ja olettaa, että samanlaiset käytännöt ja rakenteet mahdollistavat molempien osallisuuden toteutumisen. Tässä unohdetaan spontaani ja lapsilähtöinen osallistuminen, kun lapsilla oletetaan olevan samat tiedot ja valta, kuin aikuisilla. Vastavuoroisuutta korostava lähestymistapa korostaa osallisuuden olevan vastavuoroista kommunikaatiota. Siinä lapset ja aikuiset ovat molemmat omassa roolissaan ja tuottavat yhdessä uudenlaista hyvää lapsuutta. Lapset ovat lapsia ja saavat käyttäytyä, kuten lapset. Edellyttää mukana olevilta aikuisilta ammattilaisilta taitoja työskennellä lasten kanssa. (Francis ym. 2002, )

13 13 4 ASIAKASOSALLISUUS PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ 4.1 OSALLISTAVA TOIMINTATUTKIMUS Vuosina toteutettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistyksen YTY ry:n ERI Erityisryhmien palvelujen ja järjestötoiminnan seuranta projekti. ERI-hankkeeseen kuului kansalaisten kokemuksia selvittänyt toimintatutkimus, jossa oli mukana 56 asiakastapausta. Tutkimuksessa huomioitiin niitä hyvinvointipalveluja tarvitseviin kansalaisiin, joiden ääni kuului muuten heikosti ja joiden tilanne vaati korjausta. (Metteri 2003, 12.) Tutkimuksessa käytettiin menetelmänä osallistavaa toimintatutkimusta. Menetelmä oli valittu tutkimuksen näkökulman ohjaamana: tutkimuksessa tarkasteltiin etuus- ja palvelujärjestelmää yksittäisen asiakkaan näkökulmasta ja siinä annettiin arvo ihmisen subjektiiviselle kokemukselle. Toimintatutkimukset liittyivät kriittisen toimintatutkimuksen perinteeseen, jossa käytännön toimijoista (sosiaalityöntekijöistä) tulee tutkijoita ja asioita tarkastellaan kollektiivisesti ja samalla kehitetään yhteisöllisyyttä (mts ). Anna Metteri toimitti toimintatutkimuksesta Asiakkaan ääntä kuunnellen, Kitkakohdista kehittämisehdotuksiin -julkaisun. Julkaisuun valittiin toimintatutkimuksesta 7 asiakastapausta. Toimintatutkimuksista kirjoitetuissa artikkeleissa tavoiteltiin asiakkaan näkökulman mahdollisimman tarkkaa kuvausta, asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteen kriittisten kohtien erittelyä ja ongelmallisia tilanteita tuottavien mekanismien paikantamista. Kuvaamisen ja mekanismien paikantamisen lisäksi tutkimuksissa haettiin ratkaisuvaihtoehtoja ja esitettiin kehittämisehdotuksia. (Mts. 2003, ) Hankkeeseen palkattiin kahdeksan sosiaalityöntekijää kolmen kuukauden jaksoissa. Tavoitteena oli sosiaalityöntekijöiden siirtyminen pois työroolistaan, jotta he pystyivät kuuntelemaan asiakasta avoimesti ilman oman työorganisaation tai kehkeytyneen ammatillisuuden seulaa. Tavoitteena oli kyetä ymmärtämään asiakkuustilanne ja elämäntilanne asiakkaan näkökulmasta. Asiantuntijuus asetettiin dialogiin asiakkaan asiantuntemuksen kanssa. (Mts ) Jokainen sosiaalityöntekijä-toimintatutkija valitsi itse haastateltavansa itselleen tutulta sosiaalityön alueelta, mutta haastateltavat eivät välttämättä olleet haastattelijalle ennestään

14 14 tuttuja. Toimintatutkimukset kestivät noin 6 12 kuukauden ajan, jona aikana haastateltiin, verkostoiduttiin, voimaannutettiin ja tuettiin asiakasta (Metteri 2003, ). Sosiaalityöntekijä-toimintatutkija Marja Madekivi tutki nuoria, joilla oli vaikea dysfasia ja joilla oli Kelan maksama lapsen korotettu hoitotuki. Madekivi etsi haastateltavat terveyskeskusten sosiaalityöntekijöiden kautta. Hän haastatteli kolmea eri perhettä ja kirjoitti artikkelin 17- vuotiaan Villen tapauksesta. (Madekivi 2003, ) Toimintatutkimuksen lähtökohtina oli kohtuuttomuuden käsite ja ihmisen oman kokemuksen kuunteleminen. Toimintatutkimuksissa kuunneltiin asiakkaan tarinaa ja pyrittiin ymmärtämään korjausta vaatineeseen, kohtuuttomalta tuntuvaan tilanteeseen johtaneita prosesseja ja mekanismeja. Toimintatutkimuksissa suhteutettiin asiakkaan ja asiakastyöntekijöiden kokemuksia ja tehtiin kehittämisehdotuksia tilanteiden paremmaksi hoitamiseksi (Metteri 2003, 10-13). Tapaustutkimusprosessi lähti liikkeelle asiakkaan tilanteen tutkimisesta ja asiakkaan tukemisesta (mts ). Madekivi haastatteli Villen perhettä keväällä 2000 heidän kotonaan ja Villen toivomuksesta äiti tulkitsi Villen ja hänen perheensä kokemukset. Syynä tähän on Villen vaikea dysfasia, joka aiheuttaa puheen epäselvyyttä, vaikeutta ymmärtää kieltä ja emotionaalisia ongelmia. Dysfasian takia on kontaktinotto ja selviytyminen arkitilanteissa ilman tulkkia hankalaa mutta muuten Villestä ei huomaa mitään tavallisesta nuoresta poikkeavaa. Villen on kuitenkin vaikea puhua selkeästi ja hänen on hankala ymmärtää nopeasti puhuvaa vierasta. Ville on arkitoimissaan ikätovereitaan riippuvaisempi äidin tuesta ja tarvitsee tulkkia asioimisissaan ja huolenpitoa muistaakseen tehtäviään ja menemisiään. Villen perhe on lukenut artikkelin ja todennut, että se vastaa täysin heidän kokemustaan. (Madekivi 2003, ) Madekiven mukaan haastattelutilanteissa syntyi ymmärrys ja tarve toimia. Madekivi näkee, että asiakkaan osallistuminen oman asiansa hoitamiseen on voimavara. Työntekijän asenne ja asiakkaaseen keskittyminen ovat tärkeitä. Hyvä kohtelu tuo kaksisuuntaista voimaa; kumpikaan osapuoli ei väsy vaan vahvistuu. (Mts. 89.) Asiakkaiden haastattelujen jälkeen tutkija hankki lisätietoa ja ymmärrystä tilanteesta mm. haastattelemalla työntekijöitä, viranomaisia, päätöksentekijöitä ja järjestötoimijoita. Tutkija haastatteli niitä palvelujärjestelmän toimijoita, joihin asiakkaalla oli asiointisuhde. Jokaisessa

15 15 tapaustutkimuksessa tutkija pohti myös omaa oppimistaan ja kehittämisehdotuksiaan. (Metteri 2003, ) Tutkimuksessa asiakkaat kertoivat, että etäisyys sosiaalityössä tuntuu torjunnalta, vähättelemiseltä. Kontrolli nousee isoon rooliin ja tuen antaminen asiakkaalle unohtuu. Asiakkaalle ei anneta arvoa oman elämänsä parhaana asiantuntijana, eikä häntä oteta mukaan tekemään itseään koskevia päätöksiä. Asiakkaasta tuntuu, että häneen ei luoteta. Kuuntelemisen taidot ovat sosiaalityöntekijän tärkeimpiä ominaisuuksia asiakastyössä. Asiakas toivoo oman kertomuksensa kuuntelemista yhtään sitä vähättelemättä. Ajan antaminen asiakkaalle ja hänen kuuntelemisensa olivat molempia osapuolia voimaannuttava kokemus. Kun asiakas saa tukea, hän alkaa voimaantua ja itse järjestellä asioitaan. Kun työntekijä näkee työnsä tuottavan tulosta, on se myös hänelle voimaannuttava kokemus ja tuo työniloa. (Mts ) Asiakas tai omainen, joka oli mukana tuottamassa omaa kertomustaan julkaistavaksi, koki voimaantumisen ja valtaistumisen, koska sai oman äänensä kuuluville ja oman kohtuuttomuuden kokemuksensa jaetuksi muiden kanssa. Hän sai jonkinlaisen oikeutuksen kokemukselleen, jota ei siihen mennessä oltu julkisesti tai julkisen järjestelmän sisällä tunnistettu eikä ainakaan tunnustettu. (Mts. 168.) Asiakkaan kanssa yhdessä tekeminen oli antoisaa ja molempia osapuolia voimaannuttavaa. Asiakkaat kokivat prosessin poikkeuksetta myönteisenä kiinnostuksen osoituksena ja myös he saivat voimaa tästä yhteistyöstä. (Mts. 172.) Osallistava toimintatutkimus syntyy vuorovaikutuksessa eikä prosessi ole kaikilta osin ennalta tiedetty. Toimintatutkijat voimaantuivat ja rohkaistuivat, asiakkaat saivat tukea omaan tilanteeseensa ja tietoa vastavuoroisessa suhteessa ja joissain tapauksissa konkreettista ajankohtaista apua. Myös he ovat voimaantuneet. (Mts.174.) Osallistavalla toimintatutkimuksella voidaan vahvistaa palvelujärjestelmän kansalaiskeskeisyyttä. Tässä tutkimuksessa tapauskohtaiset toimintatutkimusprosessit ovat auttaneet rikkaan aineiston varassa erittelemään kansalaisen ja palvelujärjestelmän suhdetta, asiakkaan ja ammattilaisen suhdetta, kansalaisjärjestöjen roolia, jaetun asiantuntijuuden ja liittolaisuuden mahdollisuuksia. (Mts175.)

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 7 / 2 0 0 7 sarianna reinikainen Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220,

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Vauva lastensuojelun asiakkaana

Vauva lastensuojelun asiakkaana Vauva lastensuojelun asiakkaana Susanna Nyman Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityön oppiaine S24 Käytäntötutkimus Kevät 2014 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Maiju Haltia 71402 Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos/yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall, Ida Jahnukainen, Johannes 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall Ida Jahnukainen

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Sosiaalityön käytäntötutkimus Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Fokusryhmien käyttö kokemusasiantuntijuuden keräämisessä Tuula Carroll Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana

Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana menetelmäkuvaus ja käytännön kokemukset Taina Hussi Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset:

Lisätiedot

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ Janni Kollanus Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Sirpa Grönvall Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Tietokuvaukset Versio 1.0 27.10.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen raportti Vastuullinen

Lisätiedot