Young Art Laboratorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Young Art Laboratorio"

Transkriptio

1 Young Art Laboratorio Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hankesuunnitelma ja talousarvio

2 1. Yhteenveto Jokaisella nuorella Suomessa tulee olla mahdollisuus kulttuuriharrastuksiin sosioekonomisista tekijöistä riippumatta. Young Art Laboratorio pureutuu kulttuurisen nuorisotyön toimintaedellytysten kehittämiseen, edistämiseen ja arviointiin. Tähän tavoitteeseen pä ä- semiseksi kulttuurisen nuorisotyön tunnettavuutta, innovaatioiden ja menetelmien kehi t- tämistä sekä niiden vaikutuksia tulee vahvistaa ja arvioida valtakunnallisesti koordinoituna. Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto-hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisen nuorisotyön osaamista, edistää tietoutta ja arvostusta sekä luoda edellytyksiä valtakunnallisesti ja poikkisektorisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden välille yhteyshenkilöiden verkosto, josta saadaan tiedotuksellista, menetelmällistä ja yhteistoiminnallista lisäarvoa. Nuorten tekemän omaehtoisen ja ohjatun taiteen yhteisöllistä merkitystä tulee vahvistaa osana arkea, mutta myös osana taidekenttää. Hankkeen kohderyhmät ovat Kulttuurista nuorisotyötä tekevät ammattilaiset, ohjaajat ja vapaaehtoiset kolmannella sektorilla, maakunnissa sekä kuntien nuorisotoimissa Kulttuurista nuorisotyötä toteuttavien järjestöjen ja kehittämishankkeiden työntekijät Ne kulttuurisen nuorisotyön ulkopuoliset toimijat, jotka eivät tunnista rooliaan osana kulttuurista nuorisotyötä Kulttuurinen nuorisotyö tukee nuoren kasvua ja kansalaisvalmiuksia. Taiteen ja kulttuurin keinoin edistetään nuoren hyvinvointia, lisätään yhteiskunnallista osallisuutta ja edistetään sosiaalisia taitoja. Kulttuurisen nuorisotyön verkostoja tiivistämällä ja tehostamalla voidaan parantaa uuden tiedon ja työtapojen syntymistä. Young Art Laboratorion avulla tieto saadaan nopeasti ja valtakunnallisesti nuorilta toimialan, rinnakkaistoimijoiden sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. Young Art Laboratorio -hankkeessa toimialan vahvistamiseen keskitytään koulutusten, tiedon keräämisen, laadun parantamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin avulla johdonmukaisesti koko nuorisotoimialaa hyödyntäen. Käytännön esimerkkeinä työstä ovat toimi n- nalliset seminaari- ja työpajakokonaisuudet, artikkelisarjat, moniammatilliset yhteistyö- ja ideahautomot. Hanke alkaa ja kestää 1,5 vuotta. Hanketta hallinnoi Suomen Nuorisoseurat ry. Nuorisoseurajärjestön valtakunnallisuus, vankka kokemus ja asiantuntevuus sekä toimivat poikkisektoriset verkostot mahdollistavat, että hankkeen toiminta vakiinnutetaan osaksi nuorisotyön perustoimintaa.

3 2. Hankkeen tausta ja tarve Suomen kulttuurirahasto käynnisti Myrsky-hankkeen kautta tärkeän keskustelun nuorten omaehtoisen taiteen tekemisen ja kulttuurisen nuorisotyön merkityksestä uudelta näkökannalta. Hankkeessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen toteuttama seurantatutkimus vahvisti taiteen mahdollisuudet nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja tasapainoiseen aikuisuuteen kasvamisessa. Kulttuurista nuorisotyötä on toteutettu järjestelmällisesti nuorisoseuroissa valtakunna l- lisesti vuodesta 1882 alkaen. Osana toimintaa on syntynyt uusia toimintamalleja nuorisotyön kentälle, joista yhtenä merkittävimmistä nykyään Nuori Kulttuuri säätiön toteuttamana Nuori Kulttuuri taidetapahtumat. Kulttuuriseen harrastustoimintaan osallistuu nuorisoseuroissa noin nuorta vuosittain. Toimintaa toteutetaan paitsi kulttuuritapahtumien muodossa myös pitkäjänteisenä harrastustoimintana ja projektitoimintana sekä Suomessa että muualla maailmassa. Toimintaa kehittää ja suunnittelee lukuisa joukko niin kulttuurisen nuorisotyön ja taidekasvatuksen ammattilaisia kuin vapaaehtoisiakin. Suomen Nuorisoseurat osaamiskeskuksineen ja Nuori Kulttuuri säätiö muodostavatkin Suomen suurimman kulttuurista nuorisotyötä toteuttavan kokonaisuuden kolmannella sektorilla. Young Art Laboratorio -hankkeen taustalla on huoli kulttuurisen nuorisotyön pitkäjänteisen kehittämisen turvaamisesta sekä sen merkityksen tunnustamisesta valtakunnallisesti niin, että jokaisella nuorella on paitsi oikeus myös mahdollisuus taiteen harrastamiseen. Suomessa toimii lukuisia kulttuurista nuorisotyötä toteuttavia tahoja, mutta tietoa ja taitoa yhteen kokoava ja tietoa jalostava yksikkö uupuu edelleen. Kulttuurisen nuorisotyön ja sitä kautta nuorten taiteen tekemisen määrittelyn ja tuen sateenvarjo uupuu. Keskustelu on hajautunutta ja käsitteiden merkitykset saattavat eri toimijoiden kesken hämärtyä. Toisaalta useat toimijat eivät joko tunnista toimintaansa kulttuurista nuorisotyötä tekevänä tai eivät huomaa sen mahdollisuuksia. Tähän heikkoon tietoon pureutuen Suomen Nuorisoseurojen valtakunnallinen verkosto ja avoimet ja toimivat yhteydet eri kulttuurisen nuorisotyön toimijoihin ovat sysänneet liikkeelle Young Art laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto -hankkeen. Hankkeessa Suomen Nuorisoseurat kehittää kulttuurisen nuorisotyön pitkäjänteistä poikkisektorista yhteistyötä ja parantaa kulttuurista nuorisotyötä tekevien tahojen tukemiseen tähtäävän toiminnan laatua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Nuori Kulttuuri säätiön ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Toiminnan vahvistamisen ja toiminnan tukemisen ytimenä tulee toimimaan Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto. Keskeisimpinä tehtävinä ovat kulttuurisen nuorisotyön ytimen kirkastaminen, sen aseman vakiinnuttaminen ja näkyväksi tekeminen sekä uuden tutkimuksen muuntaminen helposti otettavaksi osaksi käytännön kulttuurisen työn muotoja. Myös käytännön kulttuurista nuorisotyötä tekeviä ja toiminnan parissa olevia nuoria tullaan hyödyntämään uusia metodeita, työkaluja ja työtapoja kehittäessä. Näin menettelemällä saadaan Young Art Laboratorio hankkeen tulokset käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

4 Syksyllä 2012 vahvistetut Suomen Nuorisoseurat ry:n strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet velvoittavat järjestön valtakunnallisessa asemassaan toimimaan kulttuurisen nuorisotyön arvostuksen nostamiseksi siihen asemaan, mikä sille kuuluu. Nuorisoseurajärjestön strategia määrittelee toiminta-ajatuksen ja vision seuraavasti: Toiminta-ajatus: Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Visio 2020: Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. 3. Young Art Laboratorion ensimmäisen vaiheen toiminta Young Art Laboratorio käynnistetään kahdessa vaiheessa nuorisoseurajärjestön kolmivuotisohjelman aikana, jonka kuluessa toiminta vakiinnutetaan osaksi järjestön perustoimintaa. Young Art Laboratorio hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu kulttuurisen nuorisotyön verkostojen luominen, toimijoiden yhteen saattaminen ja koulutus, nuoren omaehtoisen toiminnan vahvistaminen, kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden ja määrittelyn vakiinnuttaminen, tiedon kokoaminen ja arvostuksen lisääminen. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto muodostetaan ja käynnistetään ensimmäisen vaiheen alussa. Verkostoon toivotaan edustajaa jokaiselta ELY-alueelta. Edustajat voivat edustaa esimerkiksi eri taiteen alojen, taidelaitosten, alueen toimijoiden, järjestöjen ja kuntien henkilöitä. Verkoston jäsenet tapaavat ensimmäisen kerran Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä Kehittämispäivien käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Nuorisoseurat ry yhteistyössä Nuori Kulttuuri säätiön kanssa. Kehittämispäivien tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön termin määritteleminen ja kentän identiteetin vahvistaminen. Kehittämispäivien ohjelmatyöryhmässä toimii näiden tahojen lisäksi myös Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Finlands Svenska Ungdomsförbund rf, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland, Helsingin kulttuurikeskus, Nuorisotutkimusseura ry sekä Kiasma. Ensimmäisen vaiheen aikana järjestetään kulttuurisen nuorisotyön Kick off päivät, jolloin hankkeessa mukana olevat valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt aktivoidaan yhteisen kehi t- tämistyön äärelle sekä tiedotetaan siitä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Kick off päiville kutsutaan poikkisektorisesti kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita, taidekasvattajia sekä nuoria harrastajia. Työskentelyn pohjalta toteutetaan tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään eri median kanavia lehdistöstä sosiaaliseen mediaan. Ensimmäisen vaiheen aikana käynnistetään myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien kehittäminen, kokoaminen ja ar-

5 vioiminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kaksi ensimmäistä Young Art Laboratorio koulutusta järjestetään hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Koulutuksissa kehitetään kulttuurisen nuorisotyön työvälineitä ja menetelmiä yhdessä toimijoiden ja nuorten kanssa. Ensimmäinen kulttuurisen nuorisotyön artikkelisarja julkaistaan hankkeen ensimmäisen va i- heen aikana. 4. Young Art Laboratorion toisen vaiheen toiminta Toisessa vaiheessa jatketaan kulttuurisen nuorisotyön tiedon kokoamista, verkostojen luomista, toimijoiden yhteen saattamista, koulutusten järjestämistä ja arvostuksen lisäämistä. Toisen vaiheen aikana jatketaan kulttuurisen nuorisotyön menetelmien kehittämistä ja kokoamista verkkosivuille, joista tiedotetaan 300 kunnan nuorisotoimelle, nuorisoseurajärjestön reilulle 800 jäsenyhdistykselle sekä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Kaksi Young Art Laboratorio koulutusta järjestetään ja kaksi seuraavaa artikkelisarjaa julkaistaan hankkeen toisessa vaiheessa. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kuntien nuorisotoiminen ja järjestöjen lisäksi myös yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. Toisessa vaiheessa halutaan vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston toimintaa ja vahvistaa sen roolia järjestön ja muiden sidosryhmien perustoiminnassa. Tällä halutaan varmistaa verkoston toimiminen myös Young Art Laboratorio hankkeen päättymisen jälkeen. 5. Kohderyhmät ja hyödynsaajat Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. Erityisiä nuorten areenoja ovat Young Art laboratorio - koulutukset ja Kulttuurisen nuorisotyön markkinat (katso kohta 8.) Hankkeen kohderyhmät ovat: Kulttuurisen nuorisotyön piirissä olevat nuoret Kulttuurista nuorisotyötä tekevät ammattilaiset, ohjaajat ja vapaaehtoiset kolmannella sektorilla, kunnissa sekä nuorisotoimissa Kulttuurista nuorisotyötä toteuttavien järjestöjen ja kehittämishankkeiden työntekijät Ne kulttuurisen nuorisotyön ulkopuoliset toimijat, jotka eivät tunnista rooliaan osana kulttuurista nuorisotyötä 6. Tavoitteet ja arviointi Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on:

6 vahvistaa nuorten omaehtoisen toiminnan syntymistä edistää kulttuurista nuorisotyötä edistävää dialogisuutta poikkisektorisesti tarjota kulttuurisen nuorisotyön toimijoille menetelmiä ja koulutusta levittää tietoa kulttuurisen nuorisotyön merkityksistä ja edellytyksistä vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön asemaa ja arvostusta nuorisotyön kentällä luoda maakuntien ja valtakunnallisten välille yhteyshenkilöiden verkosto Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeessa tavoitellaan kolmenlaisia vaikutuksia: 1) seminaarien, koulutusten ja artikkelisarjan kautta syntyviä tiedollisia vaikutuksia, 2) hankkeen kuluessa kehitettävien uusien käytänteiden synnyttämiä toiminnallisia vaikutuksia sekä 3) sosiaalisia vaikutuksia toimijoiden kohtaamisten ja koulutusten tukemana. Hankeen vaikutuksia ja tuloksia arvioidaan jatkuvana itsearviointina Terveyden edistämisen keskuksen tuottamaa SUUNTA-toiminnan ja suunnittelun arvioinnin työkalua hyödyntäen. Lisäksi hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan keskustelu- ja arviointilomakkeita hyödyntäen neljästä näkökulmasta, joissa kohderyhmät muodostuvat: seminaareihin ja koulutuksiin osallistuvista toimijoista ammattilaisverkostoista yhteistyötahoista yhteistyötahojen johdosta ja kehittämis- ja suunnittelutyötä tekevistä työntekijöistä Arviointi toteutetaan opiskelijalopputyönä. Arvioinnilla varmistetaan, että hankkeen toiminta on laadukasta sekä toimialaa kehittävää ja tukevaa. Toiminnan korjausliikkeitä tehdään tarvittaessa hankkeen kuluessa. 7. Tulokset Kehittämishankkeen tuloksena: - nuorten omaehtoinen toiminta on vahvistunut - kulttuurinen nuorisotyö toimialana vahvistuu ja sen profiili selkeytyy - kulttuurisen nuorisotyön käsitteet ja määritelmät selkeytyvät - uusien toimintatapojen kokeileminen ja levittäminen toiminnallisin keinoin on aktiivista ja tavoiteltua - olemassa olevien hankkeiden ja projektien (esim. Taikalamppu-verkosto, Myrsky, Kolmas lähde, kulttuurisen nuorisotyön saavutettavuus hanke, MIMO yms.) tulokset ja mallit ovat toimialan hyödynnettävissä ja saatavilla keskitetysti niin, että ne hyödyttävät sekä käytännön toimijoita että päätöksentekijöitä - poikkisektoristen verkostojen (kolmas sektori, kunnat, valtio) dialogi on järjestelmällistä ja tehokasta - kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto on syntynyt ja jatkaa toimintaa - toimijoiden koulutus on käynnistynyt

7 8. Työsuunnitelma ja aikataulu Ensimmäinen toimintakausi Kevät 2014: hankkeen ohjausryhmän nimeäminen projektipäällikön rekrytointi toimintojen suunnittelu ja käynnistäminen yhteistyöverkoston aktivointi verkkosivujen avaaminen ja muu tiedotus käynnistyy työmenetelmien kehittäminen ja kokoaminen alkaa Kick off päivät Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl 1. Young Art markkinat työmenetelmien kehittäminen ja kokoaminen jatkuu nuorten omaehtoisen toiminnan tehostaminen Toinen toimintakausi Kevät 2015: 2. Young Art -markkinat 2. artikkelisarjan julkaisu Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 3. artikkelisarjan julkaisu hankkeen arviointi Syksy 2014: Kick off päivät lokakuussa 1. artikkelisarja kokoaminen ja julkaisu Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl Tavoite Kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden määri t- tely ja avaaminen sekä tietoisuuden lisääminen Toimenpide Young Art Laboratorion Kick off -päivät ovat kaksipäiväinen toiminnall i- suuteen painottuva seminaari- ja työpajakokonaisuus, joka järjestetään hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella. Tapahtumaan kutsutaan poikkisektorisesti kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita, taidekasvattajia sekä nuoria harrastajia. Työskentelyn pohjalta toteutetaan tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään eri median kanavia lehdistöstä sosiaaliseen mediaan. Kampanja toteutetaan sekä julkilausumilla että ruohonjuuritason kansalaisaktivismilla. Kick off päivät toteutetaan alkusyksystä Kick off:n läpi hankkeen jatkuvaan toimintaan kuuluu kulttuurisesta nuorisotyöstä tiedottaminen tapahtumissa, messuilla ja seminaareissa. Olemassa olevien hankkeiden ja projektien tulosten ja mallien kokoaminen ja niistä ti e- dottaminen Young Art artikkelisarjat kokoavat ajankohtaisten hankkeiden, tutkimusten, projektien sekä toimijoiden kärkiviestit, löydöt ja johtopäätökset yhteen. Artikkelisarjoja kootaan kolme, joista yksi hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana. Kaksi muuta artikkelisarjaa kootaan hankkeen toisen vaiheen aikana. Sarjat julkaistaan sähköisessä muodossa ja

8 ne välitetään maksutta 300 kunnan nuorisotoimelle, nuorisoseurajärjestön reilulle 800 jäsenyhdistykselle sekä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Artikkelisarjat julkaisu ajoitetaan aina toimi ntakauden (kevät tai syksy) alkuun. Kukin sarja sisältää 3-6 artikkelia, joista osa julkaistaan myös esimerkiksi Nuorisoseura-lehdessä ja muistaa mahdollisissa julka i- suissa. Poikkisektoristen verkostojen dialogin edi s- täminen Kulttuurisen nuorisotyön markkinat yhteistyöprojektien hautomo on yhden päivän mittainen työpaja, jossa nuoret, kuntien, kolmannen sektorin ja oppilaitosten työntekijät pääsevät ideoimaan ja starttaamaan yhteistyömalleja kulttuurisen nuorisotyön toimenpiteille. Kulttuurisen nuorisotyön markkinat toteutetaan kutsu-periaatteella kahdella paikkakunnalla eri puolella Suomea. Ensimmäinen hautomo-tapahtuma järjestetään hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella. Yhteyshenkilöverkoston luominen maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden välille Kulttuurisen nuorisostyön kehittämisverkosto muodostuu ympäri Suomea maakunnissa olevista eri taiteen alojen, taidelaitosten, alueen toimijoiden, järjestöjen ja kuntien henkilöistä. Verkostolla saadaan tiedotuksellista, menetelmällistä ja yhteistoiminnallista lisäarvoa kulttuuriseen nuorisotyöhön. Verkostosta halutaan luoda vahva ja dynaaminen, jolla on hyvät edellytykset toimia osana kulttuurista työtä myös hankkeen jä l- keen. Verkosto tapaa ensimmäisen kerran kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä. Nuorten omaehtoisen toiminnan syntymisen vahvistaminen Young Art Laboratorio hankkeen aikana halutaan luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia nuorten omaehtoisen toiminnan toteutumiselle. Hankkeen aikana etsitään maakunnissa sijaitsevista kulttuurista nuorisotyötä tekeviä kumppaneita, joiden kanssa luodaan kanavia joita hyödyntäen nuoret pystyvät oma-aloitteisesti ja spontaanisti toteuttamaan itseään luovasti kulttuurin ja taiteen keinoin. Toimijoiden koulutus ja uusien toimintatapojen kokeileminen ja levittäminen Young Art Laboratorio on kulttuurista nuorisotyötä tekeville suunnattu koulutustapahtuma, johon yhdistyy uusien työtapojen kehittäminen yhteisöllisesti yhdessä nuorten kanssa. Young Art laboratorio-koulutuksia järjestetään kevät 2014 kevät 2015 välisenä aikana erilaisin kokoonpanoin yhteensä 8 kertaa, joista ensimmäiset neljä hankkeen ensimmä i- sellä toimintakaudella. 9. Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeen päävastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana on Suomen Nuorisoseurat ry. Hankkeen sisä l- löllinen suunnittelu ja toteutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorisoseurajärjestön osaamiskeskusten, Nuori Kulttuuri säätiön ja Suomen Nuoriso-opiston nuorisotyön linjan kanssa. Merkittävä rooli työskentelyn tehokkuudella on Suomen Nuorisoseurat ry:n valmiilla kulttuurisen nuorisotyön verkostolla. Lisäksi yhteistyöhön haetaan Kuntaliitto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusverkosto sekä muita kulttuurisen nuorisotyön hankkeita toimenpidekohtaisesti.

9 10. Ohjausryhmä ja seuranta Hankkeelle nimetään valtakunnallinen 6 hengen ohjausryhmä, jossa on jäsenenä asiantuntijat hankkeen toteuttamisessa mukana olevista tahoista. Ohjausryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Esittelijänä toimii projektipäällikkö. Hankkeen toteutusta seuraa ja arvioi projektipäällikön lisäksi valtakunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata hankkeen toteutumista laajaalaisesti niin, että tavoitteet toteutuvat ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä tehdään hankkeen kuluessa. Yhteistyötahot seuraavat erityisesti hankkeen vaikuttavuutta kul t- tuuriseen nuorisotyöhön toimialana. 11. Hankkeen jatko Kehittämisavustuksella toteutetun ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on jatkaa Young Art Laboratorion toimintaa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen aikana muodostuneet työmuodot, toimiviksi havaitut toimintatavat ja määritelmän yleiseen käyttöön kul t- tuurisen nuorisotyön toimialalla. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston halutaan säilyttää toimivana ja luontevana verkostona hankkeen jälkeenkin. Hankkeen avulla halutaan vakiinnuttaa kulttuurisen nuorisotyön asemaa osana nuorisotyötä. Hankkeen kautta hal u- taan tuoda kulttuurinen nuorisotyö, sen erityisyys ja mahdollisuudet myös yhteiskunnallisen päätöksenteon piiriin. 12. Hankkeen hallinnoijan kuvaus Suomen Nuorisoseurat ry on 130-vuotias kulttuurista nuorisotyötä toteuttava perhejärjestö. Jäseniä järjestöllä on Viikoittain nuorisoseurojen harrastustoimintaan osallistuu lasta, nuorta ja aikuista. Lisäksi erilaisiin kulttuuritapahtumiin osalli s- tuu vuosittain kävijää. Nuorisoseuratoiminta on monimuotoista kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. Se on vapaaajan toimintaa, lähiyhteisön kehittämistä, lasten ja nuorten osallisuuden tukemista ja yhteisöllisyyden edistämistä. Keskeisimmät harrastusalat ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Myös omaan lähiympäristöön ja vapaa-aikaan liittyvät projektit sekä kansainvälinen toiminta ovat oleellinen osa nuorisoseurojen toimintaa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö, ja tekemisen kirjo niissä on laaja. 13. Young Art Laboratorio -hankkeen nimen tausta Hankkeen nimi viittaa NUORI TAIDE YOUNG ART -toimintaan, joka on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Young Art on nuorille tarjottavaa taideharrastustoimintaa, joka noudattaa valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tuotemerkkiä käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason

10 yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Young Art -toiminnalle määritellyt tunnuspiirteet. Young Art -ryhmässä nuori pääsee toteuttamaan itseään ja saa mahdollisuuden omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja kokemiseen ilman kilpailua ja arvostelua. Lisää Young Art toiminnasta liitteessä 1.

11 LIITE 1 Nuori Taide - Young Art NUORI TAIDE YOUNG ART on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Young Art on nuorille tarjottavaa taideharrastustoimintaa, joka noudattaa valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tuotemerkkiä käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Young Art -toiminnalle määritellyt tunnuspiirteet. Young Art -toimintamalli on nuorisoseurojen piirijärjestöille ja paikallisille nuorisoseuroille erinomainen väline kulttuuriseen nuorisotyöhön ja taidekasvatukseen. Young Art -toiminta nojaa ensisijassa nuorisoseurojen perinteisiin harrastusaloihin, teatteriin ja tanssiin, mutta ryhmiä voidaan perustaa myös muille taiteenaloille. Tanssitoiminnassa painopiste on kansantanssissa. Kohderyhmä Palvelun kohderyhmänä ovat sekä alakouluikäiset aina 7-vuotiaasta alkaen sekä kaikki vuotiaat taideharrastuksesta kiinnostuneet nuoret. Toimintaan osallistuvilta ei edellytetä aiempaa kokemusta kyseisen taiteenlajin alalta, vaan tavoitteena on saada mukaan myös niitä nuoria, joilla ei ole aiempaa kokemusta taideharrastuksista. Taidekoulujen ja jo pitkään toimineiden ryhmien toiminta ei palvele näitä nuoria ja kynnys toimintaan osallistumiseen saattaa ylipäätään olla liian korkealla. Young Art -toimintaa pyritään järjestämään toiminta-alueen tarjoamat mahdollisuudet ja muu vastaava tarjonta huomioiden. Toiminnalla ei ole tarkoitus aiheuttaa tarpeetonta kilpailutilannetta kunnan tai muiden kansalaisjärjestöjen tarjoamien palvelujen kanssa. Sen sijaan niiden kanssa on tärkeää pyrkiä yhteistyöhön mahdollisimman laajan eri taidelajien palvelutarjonnan takaamiseksi. Palvelun kuvaus Young Art -ryhmässä nuori pääsee toteuttamaan itseään ja saa mahdollisuuden omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja kokemiseen ilman kilpailua ja arvostelua. Ohjaustyöstä kiinnostuneet nuoret voivat osallistua myös oman taiteenalansa ohjaajakoulutukseen. Toiminta noudattaa yhtenäisiä perusperiaatteita koko maassa riippumatta paikkakunnasta, jolla toimintaa järjestetään. Toiminnan perusperiaatteet Ryhmät kokoontuvat vapaina toimintaryhminä säännöllisesti kerran viikossa. Toiminnan kesto on 1-2 tuntia kerrallaan. Toimintaryhmiä on tarjolla eri taiteenaloilla ja eri ikäryhmille. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Ryhmien ohjaamisesta vastaavat eri taiteenalojen asiantuntijat ja ammattilaiset. Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Toimintaan osallistumisesta saa todistuksen. Toiminta tähtää monipuoliseen taiteen tekemiseen ja sekä vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ryhmä voi asettaa tavoitteekseen esim. yhteisen produktion tuottamisen. Lisätietoa:

PROJEKTISUUNNITELMA Päivitetty 26.9.2007

PROJEKTISUUNNITELMA Päivitetty 26.9.2007 PROJEKTISUUNNITELMA Päivitetty 26.9.2007 SISÄLTÖ: 1. Yhteenveto...2 2. Hankkeen tausta ja tarve...3 3. Kohderyhmät ja hyödynsaajat...4 4. Tavoitteet ja arviointi...5 5. Tulokset...7 6. Projektin toteutusstrategia...8

Lisätiedot

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 STRATEGIA 2011-2020 NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2013 1 (20) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3 Koulutus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

MEIDÄN JYKÄ -KASVATUSYHTEISTYÖN JATKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2004 2005. Meidän Jykä kasvatusyhteistyöhanke Jyväskylän kaupunki

MEIDÄN JYKÄ -KASVATUSYHTEISTYÖN JATKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2004 2005. Meidän Jykä kasvatusyhteistyöhanke Jyväskylän kaupunki MEIDÄN JYKÄ -KASVATUSYHTEISTYÖN JATKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2004 2005 Meidän Jykä kasvatusyhteistyöhanke Jyväskylän kaupunki Yleistä... 1 Suunnitelmassa esiintyvien käsitteiden määrittelyä... 2 1. Hankkeen

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marianna Kokko Projektikoordinaattori Heidi Gerdt Erikoissuunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot