Young Art Laboratorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Young Art Laboratorio"

Transkriptio

1 Young Art Laboratorio Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hankesuunnitelma ja talousarvio

2 1. Yhteenveto Jokaisella nuorella Suomessa tulee olla mahdollisuus kulttuuriharrastuksiin sosioekonomisista tekijöistä riippumatta. Young Art Laboratorio pureutuu kulttuurisen nuorisotyön toimintaedellytysten kehittämiseen, edistämiseen ja arviointiin. Tähän tavoitteeseen pä ä- semiseksi kulttuurisen nuorisotyön tunnettavuutta, innovaatioiden ja menetelmien kehi t- tämistä sekä niiden vaikutuksia tulee vahvistaa ja arvioida valtakunnallisesti koordinoituna. Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto-hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisen nuorisotyön osaamista, edistää tietoutta ja arvostusta sekä luoda edellytyksiä valtakunnallisesti ja poikkisektorisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden välille yhteyshenkilöiden verkosto, josta saadaan tiedotuksellista, menetelmällistä ja yhteistoiminnallista lisäarvoa. Nuorten tekemän omaehtoisen ja ohjatun taiteen yhteisöllistä merkitystä tulee vahvistaa osana arkea, mutta myös osana taidekenttää. Hankkeen kohderyhmät ovat Kulttuurista nuorisotyötä tekevät ammattilaiset, ohjaajat ja vapaaehtoiset kolmannella sektorilla, maakunnissa sekä kuntien nuorisotoimissa Kulttuurista nuorisotyötä toteuttavien järjestöjen ja kehittämishankkeiden työntekijät Ne kulttuurisen nuorisotyön ulkopuoliset toimijat, jotka eivät tunnista rooliaan osana kulttuurista nuorisotyötä Kulttuurinen nuorisotyö tukee nuoren kasvua ja kansalaisvalmiuksia. Taiteen ja kulttuurin keinoin edistetään nuoren hyvinvointia, lisätään yhteiskunnallista osallisuutta ja edistetään sosiaalisia taitoja. Kulttuurisen nuorisotyön verkostoja tiivistämällä ja tehostamalla voidaan parantaa uuden tiedon ja työtapojen syntymistä. Young Art Laboratorion avulla tieto saadaan nopeasti ja valtakunnallisesti nuorilta toimialan, rinnakkaistoimijoiden sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. Young Art Laboratorio -hankkeessa toimialan vahvistamiseen keskitytään koulutusten, tiedon keräämisen, laadun parantamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin avulla johdonmukaisesti koko nuorisotoimialaa hyödyntäen. Käytännön esimerkkeinä työstä ovat toimi n- nalliset seminaari- ja työpajakokonaisuudet, artikkelisarjat, moniammatilliset yhteistyö- ja ideahautomot. Hanke alkaa ja kestää 1,5 vuotta. Hanketta hallinnoi Suomen Nuorisoseurat ry. Nuorisoseurajärjestön valtakunnallisuus, vankka kokemus ja asiantuntevuus sekä toimivat poikkisektoriset verkostot mahdollistavat, että hankkeen toiminta vakiinnutetaan osaksi nuorisotyön perustoimintaa.

3 2. Hankkeen tausta ja tarve Suomen kulttuurirahasto käynnisti Myrsky-hankkeen kautta tärkeän keskustelun nuorten omaehtoisen taiteen tekemisen ja kulttuurisen nuorisotyön merkityksestä uudelta näkökannalta. Hankkeessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen toteuttama seurantatutkimus vahvisti taiteen mahdollisuudet nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja tasapainoiseen aikuisuuteen kasvamisessa. Kulttuurista nuorisotyötä on toteutettu järjestelmällisesti nuorisoseuroissa valtakunna l- lisesti vuodesta 1882 alkaen. Osana toimintaa on syntynyt uusia toimintamalleja nuorisotyön kentälle, joista yhtenä merkittävimmistä nykyään Nuori Kulttuuri säätiön toteuttamana Nuori Kulttuuri taidetapahtumat. Kulttuuriseen harrastustoimintaan osallistuu nuorisoseuroissa noin nuorta vuosittain. Toimintaa toteutetaan paitsi kulttuuritapahtumien muodossa myös pitkäjänteisenä harrastustoimintana ja projektitoimintana sekä Suomessa että muualla maailmassa. Toimintaa kehittää ja suunnittelee lukuisa joukko niin kulttuurisen nuorisotyön ja taidekasvatuksen ammattilaisia kuin vapaaehtoisiakin. Suomen Nuorisoseurat osaamiskeskuksineen ja Nuori Kulttuuri säätiö muodostavatkin Suomen suurimman kulttuurista nuorisotyötä toteuttavan kokonaisuuden kolmannella sektorilla. Young Art Laboratorio -hankkeen taustalla on huoli kulttuurisen nuorisotyön pitkäjänteisen kehittämisen turvaamisesta sekä sen merkityksen tunnustamisesta valtakunnallisesti niin, että jokaisella nuorella on paitsi oikeus myös mahdollisuus taiteen harrastamiseen. Suomessa toimii lukuisia kulttuurista nuorisotyötä toteuttavia tahoja, mutta tietoa ja taitoa yhteen kokoava ja tietoa jalostava yksikkö uupuu edelleen. Kulttuurisen nuorisotyön ja sitä kautta nuorten taiteen tekemisen määrittelyn ja tuen sateenvarjo uupuu. Keskustelu on hajautunutta ja käsitteiden merkitykset saattavat eri toimijoiden kesken hämärtyä. Toisaalta useat toimijat eivät joko tunnista toimintaansa kulttuurista nuorisotyötä tekevänä tai eivät huomaa sen mahdollisuuksia. Tähän heikkoon tietoon pureutuen Suomen Nuorisoseurojen valtakunnallinen verkosto ja avoimet ja toimivat yhteydet eri kulttuurisen nuorisotyön toimijoihin ovat sysänneet liikkeelle Young Art laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto -hankkeen. Hankkeessa Suomen Nuorisoseurat kehittää kulttuurisen nuorisotyön pitkäjänteistä poikkisektorista yhteistyötä ja parantaa kulttuurista nuorisotyötä tekevien tahojen tukemiseen tähtäävän toiminnan laatua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Nuori Kulttuuri säätiön ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Toiminnan vahvistamisen ja toiminnan tukemisen ytimenä tulee toimimaan Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto. Keskeisimpinä tehtävinä ovat kulttuurisen nuorisotyön ytimen kirkastaminen, sen aseman vakiinnuttaminen ja näkyväksi tekeminen sekä uuden tutkimuksen muuntaminen helposti otettavaksi osaksi käytännön kulttuurisen työn muotoja. Myös käytännön kulttuurista nuorisotyötä tekeviä ja toiminnan parissa olevia nuoria tullaan hyödyntämään uusia metodeita, työkaluja ja työtapoja kehittäessä. Näin menettelemällä saadaan Young Art Laboratorio hankkeen tulokset käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

4 Syksyllä 2012 vahvistetut Suomen Nuorisoseurat ry:n strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet velvoittavat järjestön valtakunnallisessa asemassaan toimimaan kulttuurisen nuorisotyön arvostuksen nostamiseksi siihen asemaan, mikä sille kuuluu. Nuorisoseurajärjestön strategia määrittelee toiminta-ajatuksen ja vision seuraavasti: Toiminta-ajatus: Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Visio 2020: Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. 3. Young Art Laboratorion ensimmäisen vaiheen toiminta Young Art Laboratorio käynnistetään kahdessa vaiheessa nuorisoseurajärjestön kolmivuotisohjelman aikana, jonka kuluessa toiminta vakiinnutetaan osaksi järjestön perustoimintaa. Young Art Laboratorio hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu kulttuurisen nuorisotyön verkostojen luominen, toimijoiden yhteen saattaminen ja koulutus, nuoren omaehtoisen toiminnan vahvistaminen, kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden ja määrittelyn vakiinnuttaminen, tiedon kokoaminen ja arvostuksen lisääminen. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto muodostetaan ja käynnistetään ensimmäisen vaiheen alussa. Verkostoon toivotaan edustajaa jokaiselta ELY-alueelta. Edustajat voivat edustaa esimerkiksi eri taiteen alojen, taidelaitosten, alueen toimijoiden, järjestöjen ja kuntien henkilöitä. Verkoston jäsenet tapaavat ensimmäisen kerran Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä Kehittämispäivien käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Nuorisoseurat ry yhteistyössä Nuori Kulttuuri säätiön kanssa. Kehittämispäivien tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön termin määritteleminen ja kentän identiteetin vahvistaminen. Kehittämispäivien ohjelmatyöryhmässä toimii näiden tahojen lisäksi myös Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Finlands Svenska Ungdomsförbund rf, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland, Helsingin kulttuurikeskus, Nuorisotutkimusseura ry sekä Kiasma. Ensimmäisen vaiheen aikana järjestetään kulttuurisen nuorisotyön Kick off päivät, jolloin hankkeessa mukana olevat valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt aktivoidaan yhteisen kehi t- tämistyön äärelle sekä tiedotetaan siitä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Kick off päiville kutsutaan poikkisektorisesti kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita, taidekasvattajia sekä nuoria harrastajia. Työskentelyn pohjalta toteutetaan tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään eri median kanavia lehdistöstä sosiaaliseen mediaan. Ensimmäisen vaiheen aikana käynnistetään myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien kehittäminen, kokoaminen ja ar-

5 vioiminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kaksi ensimmäistä Young Art Laboratorio koulutusta järjestetään hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Koulutuksissa kehitetään kulttuurisen nuorisotyön työvälineitä ja menetelmiä yhdessä toimijoiden ja nuorten kanssa. Ensimmäinen kulttuurisen nuorisotyön artikkelisarja julkaistaan hankkeen ensimmäisen va i- heen aikana. 4. Young Art Laboratorion toisen vaiheen toiminta Toisessa vaiheessa jatketaan kulttuurisen nuorisotyön tiedon kokoamista, verkostojen luomista, toimijoiden yhteen saattamista, koulutusten järjestämistä ja arvostuksen lisäämistä. Toisen vaiheen aikana jatketaan kulttuurisen nuorisotyön menetelmien kehittämistä ja kokoamista verkkosivuille, joista tiedotetaan 300 kunnan nuorisotoimelle, nuorisoseurajärjestön reilulle 800 jäsenyhdistykselle sekä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Kaksi Young Art Laboratorio koulutusta järjestetään ja kaksi seuraavaa artikkelisarjaa julkaistaan hankkeen toisessa vaiheessa. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kuntien nuorisotoiminen ja järjestöjen lisäksi myös yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. Toisessa vaiheessa halutaan vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston toimintaa ja vahvistaa sen roolia järjestön ja muiden sidosryhmien perustoiminnassa. Tällä halutaan varmistaa verkoston toimiminen myös Young Art Laboratorio hankkeen päättymisen jälkeen. 5. Kohderyhmät ja hyödynsaajat Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. Erityisiä nuorten areenoja ovat Young Art laboratorio - koulutukset ja Kulttuurisen nuorisotyön markkinat (katso kohta 8.) Hankkeen kohderyhmät ovat: Kulttuurisen nuorisotyön piirissä olevat nuoret Kulttuurista nuorisotyötä tekevät ammattilaiset, ohjaajat ja vapaaehtoiset kolmannella sektorilla, kunnissa sekä nuorisotoimissa Kulttuurista nuorisotyötä toteuttavien järjestöjen ja kehittämishankkeiden työntekijät Ne kulttuurisen nuorisotyön ulkopuoliset toimijat, jotka eivät tunnista rooliaan osana kulttuurista nuorisotyötä 6. Tavoitteet ja arviointi Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on:

6 vahvistaa nuorten omaehtoisen toiminnan syntymistä edistää kulttuurista nuorisotyötä edistävää dialogisuutta poikkisektorisesti tarjota kulttuurisen nuorisotyön toimijoille menetelmiä ja koulutusta levittää tietoa kulttuurisen nuorisotyön merkityksistä ja edellytyksistä vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön asemaa ja arvostusta nuorisotyön kentällä luoda maakuntien ja valtakunnallisten välille yhteyshenkilöiden verkosto Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeessa tavoitellaan kolmenlaisia vaikutuksia: 1) seminaarien, koulutusten ja artikkelisarjan kautta syntyviä tiedollisia vaikutuksia, 2) hankkeen kuluessa kehitettävien uusien käytänteiden synnyttämiä toiminnallisia vaikutuksia sekä 3) sosiaalisia vaikutuksia toimijoiden kohtaamisten ja koulutusten tukemana. Hankeen vaikutuksia ja tuloksia arvioidaan jatkuvana itsearviointina Terveyden edistämisen keskuksen tuottamaa SUUNTA-toiminnan ja suunnittelun arvioinnin työkalua hyödyntäen. Lisäksi hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan keskustelu- ja arviointilomakkeita hyödyntäen neljästä näkökulmasta, joissa kohderyhmät muodostuvat: seminaareihin ja koulutuksiin osallistuvista toimijoista ammattilaisverkostoista yhteistyötahoista yhteistyötahojen johdosta ja kehittämis- ja suunnittelutyötä tekevistä työntekijöistä Arviointi toteutetaan opiskelijalopputyönä. Arvioinnilla varmistetaan, että hankkeen toiminta on laadukasta sekä toimialaa kehittävää ja tukevaa. Toiminnan korjausliikkeitä tehdään tarvittaessa hankkeen kuluessa. 7. Tulokset Kehittämishankkeen tuloksena: - nuorten omaehtoinen toiminta on vahvistunut - kulttuurinen nuorisotyö toimialana vahvistuu ja sen profiili selkeytyy - kulttuurisen nuorisotyön käsitteet ja määritelmät selkeytyvät - uusien toimintatapojen kokeileminen ja levittäminen toiminnallisin keinoin on aktiivista ja tavoiteltua - olemassa olevien hankkeiden ja projektien (esim. Taikalamppu-verkosto, Myrsky, Kolmas lähde, kulttuurisen nuorisotyön saavutettavuus hanke, MIMO yms.) tulokset ja mallit ovat toimialan hyödynnettävissä ja saatavilla keskitetysti niin, että ne hyödyttävät sekä käytännön toimijoita että päätöksentekijöitä - poikkisektoristen verkostojen (kolmas sektori, kunnat, valtio) dialogi on järjestelmällistä ja tehokasta - kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto on syntynyt ja jatkaa toimintaa - toimijoiden koulutus on käynnistynyt

7 8. Työsuunnitelma ja aikataulu Ensimmäinen toimintakausi Kevät 2014: hankkeen ohjausryhmän nimeäminen projektipäällikön rekrytointi toimintojen suunnittelu ja käynnistäminen yhteistyöverkoston aktivointi verkkosivujen avaaminen ja muu tiedotus käynnistyy työmenetelmien kehittäminen ja kokoaminen alkaa Kick off päivät Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl 1. Young Art markkinat työmenetelmien kehittäminen ja kokoaminen jatkuu nuorten omaehtoisen toiminnan tehostaminen Toinen toimintakausi Kevät 2015: 2. Young Art -markkinat 2. artikkelisarjan julkaisu Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 3. artikkelisarjan julkaisu hankkeen arviointi Syksy 2014: Kick off päivät lokakuussa 1. artikkelisarja kokoaminen ja julkaisu Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl Tavoite Kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden määri t- tely ja avaaminen sekä tietoisuuden lisääminen Toimenpide Young Art Laboratorion Kick off -päivät ovat kaksipäiväinen toiminnall i- suuteen painottuva seminaari- ja työpajakokonaisuus, joka järjestetään hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella. Tapahtumaan kutsutaan poikkisektorisesti kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita, taidekasvattajia sekä nuoria harrastajia. Työskentelyn pohjalta toteutetaan tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään eri median kanavia lehdistöstä sosiaaliseen mediaan. Kampanja toteutetaan sekä julkilausumilla että ruohonjuuritason kansalaisaktivismilla. Kick off päivät toteutetaan alkusyksystä Kick off:n läpi hankkeen jatkuvaan toimintaan kuuluu kulttuurisesta nuorisotyöstä tiedottaminen tapahtumissa, messuilla ja seminaareissa. Olemassa olevien hankkeiden ja projektien tulosten ja mallien kokoaminen ja niistä ti e- dottaminen Young Art artikkelisarjat kokoavat ajankohtaisten hankkeiden, tutkimusten, projektien sekä toimijoiden kärkiviestit, löydöt ja johtopäätökset yhteen. Artikkelisarjoja kootaan kolme, joista yksi hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana. Kaksi muuta artikkelisarjaa kootaan hankkeen toisen vaiheen aikana. Sarjat julkaistaan sähköisessä muodossa ja

8 ne välitetään maksutta 300 kunnan nuorisotoimelle, nuorisoseurajärjestön reilulle 800 jäsenyhdistykselle sekä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Artikkelisarjat julkaisu ajoitetaan aina toimi ntakauden (kevät tai syksy) alkuun. Kukin sarja sisältää 3-6 artikkelia, joista osa julkaistaan myös esimerkiksi Nuorisoseura-lehdessä ja muistaa mahdollisissa julka i- suissa. Poikkisektoristen verkostojen dialogin edi s- täminen Kulttuurisen nuorisotyön markkinat yhteistyöprojektien hautomo on yhden päivän mittainen työpaja, jossa nuoret, kuntien, kolmannen sektorin ja oppilaitosten työntekijät pääsevät ideoimaan ja starttaamaan yhteistyömalleja kulttuurisen nuorisotyön toimenpiteille. Kulttuurisen nuorisotyön markkinat toteutetaan kutsu-periaatteella kahdella paikkakunnalla eri puolella Suomea. Ensimmäinen hautomo-tapahtuma järjestetään hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella. Yhteyshenkilöverkoston luominen maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden välille Kulttuurisen nuorisostyön kehittämisverkosto muodostuu ympäri Suomea maakunnissa olevista eri taiteen alojen, taidelaitosten, alueen toimijoiden, järjestöjen ja kuntien henkilöistä. Verkostolla saadaan tiedotuksellista, menetelmällistä ja yhteistoiminnallista lisäarvoa kulttuuriseen nuorisotyöhön. Verkostosta halutaan luoda vahva ja dynaaminen, jolla on hyvät edellytykset toimia osana kulttuurista työtä myös hankkeen jä l- keen. Verkosto tapaa ensimmäisen kerran kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä. Nuorten omaehtoisen toiminnan syntymisen vahvistaminen Young Art Laboratorio hankkeen aikana halutaan luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia nuorten omaehtoisen toiminnan toteutumiselle. Hankkeen aikana etsitään maakunnissa sijaitsevista kulttuurista nuorisotyötä tekeviä kumppaneita, joiden kanssa luodaan kanavia joita hyödyntäen nuoret pystyvät oma-aloitteisesti ja spontaanisti toteuttamaan itseään luovasti kulttuurin ja taiteen keinoin. Toimijoiden koulutus ja uusien toimintatapojen kokeileminen ja levittäminen Young Art Laboratorio on kulttuurista nuorisotyötä tekeville suunnattu koulutustapahtuma, johon yhdistyy uusien työtapojen kehittäminen yhteisöllisesti yhdessä nuorten kanssa. Young Art laboratorio-koulutuksia järjestetään kevät 2014 kevät 2015 välisenä aikana erilaisin kokoonpanoin yhteensä 8 kertaa, joista ensimmäiset neljä hankkeen ensimmä i- sellä toimintakaudella. 9. Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeen päävastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana on Suomen Nuorisoseurat ry. Hankkeen sisä l- löllinen suunnittelu ja toteutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorisoseurajärjestön osaamiskeskusten, Nuori Kulttuuri säätiön ja Suomen Nuoriso-opiston nuorisotyön linjan kanssa. Merkittävä rooli työskentelyn tehokkuudella on Suomen Nuorisoseurat ry:n valmiilla kulttuurisen nuorisotyön verkostolla. Lisäksi yhteistyöhön haetaan Kuntaliitto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusverkosto sekä muita kulttuurisen nuorisotyön hankkeita toimenpidekohtaisesti.

9 10. Ohjausryhmä ja seuranta Hankkeelle nimetään valtakunnallinen 6 hengen ohjausryhmä, jossa on jäsenenä asiantuntijat hankkeen toteuttamisessa mukana olevista tahoista. Ohjausryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Esittelijänä toimii projektipäällikkö. Hankkeen toteutusta seuraa ja arvioi projektipäällikön lisäksi valtakunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata hankkeen toteutumista laajaalaisesti niin, että tavoitteet toteutuvat ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä tehdään hankkeen kuluessa. Yhteistyötahot seuraavat erityisesti hankkeen vaikuttavuutta kul t- tuuriseen nuorisotyöhön toimialana. 11. Hankkeen jatko Kehittämisavustuksella toteutetun ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on jatkaa Young Art Laboratorion toimintaa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen aikana muodostuneet työmuodot, toimiviksi havaitut toimintatavat ja määritelmän yleiseen käyttöön kul t- tuurisen nuorisotyön toimialalla. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston halutaan säilyttää toimivana ja luontevana verkostona hankkeen jälkeenkin. Hankkeen avulla halutaan vakiinnuttaa kulttuurisen nuorisotyön asemaa osana nuorisotyötä. Hankkeen kautta hal u- taan tuoda kulttuurinen nuorisotyö, sen erityisyys ja mahdollisuudet myös yhteiskunnallisen päätöksenteon piiriin. 12. Hankkeen hallinnoijan kuvaus Suomen Nuorisoseurat ry on 130-vuotias kulttuurista nuorisotyötä toteuttava perhejärjestö. Jäseniä järjestöllä on Viikoittain nuorisoseurojen harrastustoimintaan osallistuu lasta, nuorta ja aikuista. Lisäksi erilaisiin kulttuuritapahtumiin osalli s- tuu vuosittain kävijää. Nuorisoseuratoiminta on monimuotoista kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. Se on vapaaajan toimintaa, lähiyhteisön kehittämistä, lasten ja nuorten osallisuuden tukemista ja yhteisöllisyyden edistämistä. Keskeisimmät harrastusalat ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Myös omaan lähiympäristöön ja vapaa-aikaan liittyvät projektit sekä kansainvälinen toiminta ovat oleellinen osa nuorisoseurojen toimintaa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö, ja tekemisen kirjo niissä on laaja. 13. Young Art Laboratorio -hankkeen nimen tausta Hankkeen nimi viittaa NUORI TAIDE YOUNG ART -toimintaan, joka on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Young Art on nuorille tarjottavaa taideharrastustoimintaa, joka noudattaa valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tuotemerkkiä käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason

10 yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Young Art -toiminnalle määritellyt tunnuspiirteet. Young Art -ryhmässä nuori pääsee toteuttamaan itseään ja saa mahdollisuuden omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja kokemiseen ilman kilpailua ja arvostelua. Lisää Young Art toiminnasta liitteessä 1.

11 LIITE 1 Nuori Taide - Young Art NUORI TAIDE YOUNG ART on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Young Art on nuorille tarjottavaa taideharrastustoimintaa, joka noudattaa valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tuotemerkkiä käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Young Art -toiminnalle määritellyt tunnuspiirteet. Young Art -toimintamalli on nuorisoseurojen piirijärjestöille ja paikallisille nuorisoseuroille erinomainen väline kulttuuriseen nuorisotyöhön ja taidekasvatukseen. Young Art -toiminta nojaa ensisijassa nuorisoseurojen perinteisiin harrastusaloihin, teatteriin ja tanssiin, mutta ryhmiä voidaan perustaa myös muille taiteenaloille. Tanssitoiminnassa painopiste on kansantanssissa. Kohderyhmä Palvelun kohderyhmänä ovat sekä alakouluikäiset aina 7-vuotiaasta alkaen sekä kaikki vuotiaat taideharrastuksesta kiinnostuneet nuoret. Toimintaan osallistuvilta ei edellytetä aiempaa kokemusta kyseisen taiteenlajin alalta, vaan tavoitteena on saada mukaan myös niitä nuoria, joilla ei ole aiempaa kokemusta taideharrastuksista. Taidekoulujen ja jo pitkään toimineiden ryhmien toiminta ei palvele näitä nuoria ja kynnys toimintaan osallistumiseen saattaa ylipäätään olla liian korkealla. Young Art -toimintaa pyritään järjestämään toiminta-alueen tarjoamat mahdollisuudet ja muu vastaava tarjonta huomioiden. Toiminnalla ei ole tarkoitus aiheuttaa tarpeetonta kilpailutilannetta kunnan tai muiden kansalaisjärjestöjen tarjoamien palvelujen kanssa. Sen sijaan niiden kanssa on tärkeää pyrkiä yhteistyöhön mahdollisimman laajan eri taidelajien palvelutarjonnan takaamiseksi. Palvelun kuvaus Young Art -ryhmässä nuori pääsee toteuttamaan itseään ja saa mahdollisuuden omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja kokemiseen ilman kilpailua ja arvostelua. Ohjaustyöstä kiinnostuneet nuoret voivat osallistua myös oman taiteenalansa ohjaajakoulutukseen. Toiminta noudattaa yhtenäisiä perusperiaatteita koko maassa riippumatta paikkakunnasta, jolla toimintaa järjestetään. Toiminnan perusperiaatteet Ryhmät kokoontuvat vapaina toimintaryhminä säännöllisesti kerran viikossa. Toiminnan kesto on 1-2 tuntia kerrallaan. Toimintaryhmiä on tarjolla eri taiteenaloilla ja eri ikäryhmille. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Ryhmien ohjaamisesta vastaavat eri taiteenalojen asiantuntijat ja ammattilaiset. Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Toimintaan osallistumisesta saa todistuksen. Toiminta tähtää monipuoliseen taiteen tekemiseen ja sekä vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ryhmä voi asettaa tavoitteekseen esim. yhteisen produktion tuottamisen. Lisätietoa:

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA

SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA 2020 NUORISOKESKUSTEN YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Vaikuttavuusvalmentamo Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV

Vaikuttavuusvalmentamo Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV Vaikuttavuusvalmentamo 29.10.2016 Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV Vallitsevia trendejä keskitetyn ja paikallisen julkisen palvelun suhteen muutos, edustuksellisesta demokratiasta osallistavaan

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Johdatus projektitoimintaan Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Projektin määritelmä Projekti on 1) määräaikainen, tavoitteellinen ja toimintavalikoimaltaan rajattu, 2) suunnitelmallinen, 3) yhden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta. Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta. Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE 17.11.2015 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia Myös kehittämistoiminta on

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn

Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, KANTU 2013 Mikkeli 14.-15.2.2013 Arsi Veikkolainen 1 14 kpl ESR-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa. Ulla Viskari-Perttu. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012)

Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa. Ulla Viskari-Perttu. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012) Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa Ulla Viskari-Perttu Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012) 1 Valokuvasta voimaa - työpaja Projektin kuvaus ja tavoitteet Projektin tavoittena on ehkäistä

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmän kokous 10.11.2008 klo 9 12 Nummelassa LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus 30.10.2015 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia Myös kehittämistoiminta on tarkoituksenmukaista

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot