Young Art Laboratorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Young Art Laboratorio"

Transkriptio

1 Young Art Laboratorio Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hankesuunnitelma ja talousarvio

2 1. Yhteenveto Jokaisella nuorella Suomessa tulee olla mahdollisuus kulttuuriharrastuksiin sosioekonomisista tekijöistä riippumatta. Young Art Laboratorio pureutuu kulttuurisen nuorisotyön toimintaedellytysten kehittämiseen, edistämiseen ja arviointiin. Tähän tavoitteeseen pä ä- semiseksi kulttuurisen nuorisotyön tunnettavuutta, innovaatioiden ja menetelmien kehi t- tämistä sekä niiden vaikutuksia tulee vahvistaa ja arvioida valtakunnallisesti koordinoituna. Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto-hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisen nuorisotyön osaamista, edistää tietoutta ja arvostusta sekä luoda edellytyksiä valtakunnallisesti ja poikkisektorisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden välille yhteyshenkilöiden verkosto, josta saadaan tiedotuksellista, menetelmällistä ja yhteistoiminnallista lisäarvoa. Nuorten tekemän omaehtoisen ja ohjatun taiteen yhteisöllistä merkitystä tulee vahvistaa osana arkea, mutta myös osana taidekenttää. Hankkeen kohderyhmät ovat Kulttuurista nuorisotyötä tekevät ammattilaiset, ohjaajat ja vapaaehtoiset kolmannella sektorilla, maakunnissa sekä kuntien nuorisotoimissa Kulttuurista nuorisotyötä toteuttavien järjestöjen ja kehittämishankkeiden työntekijät Ne kulttuurisen nuorisotyön ulkopuoliset toimijat, jotka eivät tunnista rooliaan osana kulttuurista nuorisotyötä Kulttuurinen nuorisotyö tukee nuoren kasvua ja kansalaisvalmiuksia. Taiteen ja kulttuurin keinoin edistetään nuoren hyvinvointia, lisätään yhteiskunnallista osallisuutta ja edistetään sosiaalisia taitoja. Kulttuurisen nuorisotyön verkostoja tiivistämällä ja tehostamalla voidaan parantaa uuden tiedon ja työtapojen syntymistä. Young Art Laboratorion avulla tieto saadaan nopeasti ja valtakunnallisesti nuorilta toimialan, rinnakkaistoimijoiden sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. Young Art Laboratorio -hankkeessa toimialan vahvistamiseen keskitytään koulutusten, tiedon keräämisen, laadun parantamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin avulla johdonmukaisesti koko nuorisotoimialaa hyödyntäen. Käytännön esimerkkeinä työstä ovat toimi n- nalliset seminaari- ja työpajakokonaisuudet, artikkelisarjat, moniammatilliset yhteistyö- ja ideahautomot. Hanke alkaa ja kestää 1,5 vuotta. Hanketta hallinnoi Suomen Nuorisoseurat ry. Nuorisoseurajärjestön valtakunnallisuus, vankka kokemus ja asiantuntevuus sekä toimivat poikkisektoriset verkostot mahdollistavat, että hankkeen toiminta vakiinnutetaan osaksi nuorisotyön perustoimintaa.

3 2. Hankkeen tausta ja tarve Suomen kulttuurirahasto käynnisti Myrsky-hankkeen kautta tärkeän keskustelun nuorten omaehtoisen taiteen tekemisen ja kulttuurisen nuorisotyön merkityksestä uudelta näkökannalta. Hankkeessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen toteuttama seurantatutkimus vahvisti taiteen mahdollisuudet nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja tasapainoiseen aikuisuuteen kasvamisessa. Kulttuurista nuorisotyötä on toteutettu järjestelmällisesti nuorisoseuroissa valtakunna l- lisesti vuodesta 1882 alkaen. Osana toimintaa on syntynyt uusia toimintamalleja nuorisotyön kentälle, joista yhtenä merkittävimmistä nykyään Nuori Kulttuuri säätiön toteuttamana Nuori Kulttuuri taidetapahtumat. Kulttuuriseen harrastustoimintaan osallistuu nuorisoseuroissa noin nuorta vuosittain. Toimintaa toteutetaan paitsi kulttuuritapahtumien muodossa myös pitkäjänteisenä harrastustoimintana ja projektitoimintana sekä Suomessa että muualla maailmassa. Toimintaa kehittää ja suunnittelee lukuisa joukko niin kulttuurisen nuorisotyön ja taidekasvatuksen ammattilaisia kuin vapaaehtoisiakin. Suomen Nuorisoseurat osaamiskeskuksineen ja Nuori Kulttuuri säätiö muodostavatkin Suomen suurimman kulttuurista nuorisotyötä toteuttavan kokonaisuuden kolmannella sektorilla. Young Art Laboratorio -hankkeen taustalla on huoli kulttuurisen nuorisotyön pitkäjänteisen kehittämisen turvaamisesta sekä sen merkityksen tunnustamisesta valtakunnallisesti niin, että jokaisella nuorella on paitsi oikeus myös mahdollisuus taiteen harrastamiseen. Suomessa toimii lukuisia kulttuurista nuorisotyötä toteuttavia tahoja, mutta tietoa ja taitoa yhteen kokoava ja tietoa jalostava yksikkö uupuu edelleen. Kulttuurisen nuorisotyön ja sitä kautta nuorten taiteen tekemisen määrittelyn ja tuen sateenvarjo uupuu. Keskustelu on hajautunutta ja käsitteiden merkitykset saattavat eri toimijoiden kesken hämärtyä. Toisaalta useat toimijat eivät joko tunnista toimintaansa kulttuurista nuorisotyötä tekevänä tai eivät huomaa sen mahdollisuuksia. Tähän heikkoon tietoon pureutuen Suomen Nuorisoseurojen valtakunnallinen verkosto ja avoimet ja toimivat yhteydet eri kulttuurisen nuorisotyön toimijoihin ovat sysänneet liikkeelle Young Art laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto -hankkeen. Hankkeessa Suomen Nuorisoseurat kehittää kulttuurisen nuorisotyön pitkäjänteistä poikkisektorista yhteistyötä ja parantaa kulttuurista nuorisotyötä tekevien tahojen tukemiseen tähtäävän toiminnan laatua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Nuori Kulttuuri säätiön ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Toiminnan vahvistamisen ja toiminnan tukemisen ytimenä tulee toimimaan Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto. Keskeisimpinä tehtävinä ovat kulttuurisen nuorisotyön ytimen kirkastaminen, sen aseman vakiinnuttaminen ja näkyväksi tekeminen sekä uuden tutkimuksen muuntaminen helposti otettavaksi osaksi käytännön kulttuurisen työn muotoja. Myös käytännön kulttuurista nuorisotyötä tekeviä ja toiminnan parissa olevia nuoria tullaan hyödyntämään uusia metodeita, työkaluja ja työtapoja kehittäessä. Näin menettelemällä saadaan Young Art Laboratorio hankkeen tulokset käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

4 Syksyllä 2012 vahvistetut Suomen Nuorisoseurat ry:n strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet velvoittavat järjestön valtakunnallisessa asemassaan toimimaan kulttuurisen nuorisotyön arvostuksen nostamiseksi siihen asemaan, mikä sille kuuluu. Nuorisoseurajärjestön strategia määrittelee toiminta-ajatuksen ja vision seuraavasti: Toiminta-ajatus: Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Visio 2020: Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. 3. Young Art Laboratorion ensimmäisen vaiheen toiminta Young Art Laboratorio käynnistetään kahdessa vaiheessa nuorisoseurajärjestön kolmivuotisohjelman aikana, jonka kuluessa toiminta vakiinnutetaan osaksi järjestön perustoimintaa. Young Art Laboratorio hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu kulttuurisen nuorisotyön verkostojen luominen, toimijoiden yhteen saattaminen ja koulutus, nuoren omaehtoisen toiminnan vahvistaminen, kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden ja määrittelyn vakiinnuttaminen, tiedon kokoaminen ja arvostuksen lisääminen. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto muodostetaan ja käynnistetään ensimmäisen vaiheen alussa. Verkostoon toivotaan edustajaa jokaiselta ELY-alueelta. Edustajat voivat edustaa esimerkiksi eri taiteen alojen, taidelaitosten, alueen toimijoiden, järjestöjen ja kuntien henkilöitä. Verkoston jäsenet tapaavat ensimmäisen kerran Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä Kehittämispäivien käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Nuorisoseurat ry yhteistyössä Nuori Kulttuuri säätiön kanssa. Kehittämispäivien tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön termin määritteleminen ja kentän identiteetin vahvistaminen. Kehittämispäivien ohjelmatyöryhmässä toimii näiden tahojen lisäksi myös Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Finlands Svenska Ungdomsförbund rf, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland, Helsingin kulttuurikeskus, Nuorisotutkimusseura ry sekä Kiasma. Ensimmäisen vaiheen aikana järjestetään kulttuurisen nuorisotyön Kick off päivät, jolloin hankkeessa mukana olevat valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt aktivoidaan yhteisen kehi t- tämistyön äärelle sekä tiedotetaan siitä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Kick off päiville kutsutaan poikkisektorisesti kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita, taidekasvattajia sekä nuoria harrastajia. Työskentelyn pohjalta toteutetaan tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään eri median kanavia lehdistöstä sosiaaliseen mediaan. Ensimmäisen vaiheen aikana käynnistetään myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien kehittäminen, kokoaminen ja ar-

5 vioiminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kaksi ensimmäistä Young Art Laboratorio koulutusta järjestetään hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Koulutuksissa kehitetään kulttuurisen nuorisotyön työvälineitä ja menetelmiä yhdessä toimijoiden ja nuorten kanssa. Ensimmäinen kulttuurisen nuorisotyön artikkelisarja julkaistaan hankkeen ensimmäisen va i- heen aikana. 4. Young Art Laboratorion toisen vaiheen toiminta Toisessa vaiheessa jatketaan kulttuurisen nuorisotyön tiedon kokoamista, verkostojen luomista, toimijoiden yhteen saattamista, koulutusten järjestämistä ja arvostuksen lisäämistä. Toisen vaiheen aikana jatketaan kulttuurisen nuorisotyön menetelmien kehittämistä ja kokoamista verkkosivuille, joista tiedotetaan 300 kunnan nuorisotoimelle, nuorisoseurajärjestön reilulle 800 jäsenyhdistykselle sekä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Kaksi Young Art Laboratorio koulutusta järjestetään ja kaksi seuraavaa artikkelisarjaa julkaistaan hankkeen toisessa vaiheessa. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kuntien nuorisotoiminen ja järjestöjen lisäksi myös yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. Toisessa vaiheessa halutaan vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston toimintaa ja vahvistaa sen roolia järjestön ja muiden sidosryhmien perustoiminnassa. Tällä halutaan varmistaa verkoston toimiminen myös Young Art Laboratorio hankkeen päättymisen jälkeen. 5. Kohderyhmät ja hyödynsaajat Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. Erityisiä nuorten areenoja ovat Young Art laboratorio - koulutukset ja Kulttuurisen nuorisotyön markkinat (katso kohta 8.) Hankkeen kohderyhmät ovat: Kulttuurisen nuorisotyön piirissä olevat nuoret Kulttuurista nuorisotyötä tekevät ammattilaiset, ohjaajat ja vapaaehtoiset kolmannella sektorilla, kunnissa sekä nuorisotoimissa Kulttuurista nuorisotyötä toteuttavien järjestöjen ja kehittämishankkeiden työntekijät Ne kulttuurisen nuorisotyön ulkopuoliset toimijat, jotka eivät tunnista rooliaan osana kulttuurista nuorisotyötä 6. Tavoitteet ja arviointi Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on:

6 vahvistaa nuorten omaehtoisen toiminnan syntymistä edistää kulttuurista nuorisotyötä edistävää dialogisuutta poikkisektorisesti tarjota kulttuurisen nuorisotyön toimijoille menetelmiä ja koulutusta levittää tietoa kulttuurisen nuorisotyön merkityksistä ja edellytyksistä vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön asemaa ja arvostusta nuorisotyön kentällä luoda maakuntien ja valtakunnallisten välille yhteyshenkilöiden verkosto Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeessa tavoitellaan kolmenlaisia vaikutuksia: 1) seminaarien, koulutusten ja artikkelisarjan kautta syntyviä tiedollisia vaikutuksia, 2) hankkeen kuluessa kehitettävien uusien käytänteiden synnyttämiä toiminnallisia vaikutuksia sekä 3) sosiaalisia vaikutuksia toimijoiden kohtaamisten ja koulutusten tukemana. Hankeen vaikutuksia ja tuloksia arvioidaan jatkuvana itsearviointina Terveyden edistämisen keskuksen tuottamaa SUUNTA-toiminnan ja suunnittelun arvioinnin työkalua hyödyntäen. Lisäksi hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan keskustelu- ja arviointilomakkeita hyödyntäen neljästä näkökulmasta, joissa kohderyhmät muodostuvat: seminaareihin ja koulutuksiin osallistuvista toimijoista ammattilaisverkostoista yhteistyötahoista yhteistyötahojen johdosta ja kehittämis- ja suunnittelutyötä tekevistä työntekijöistä Arviointi toteutetaan opiskelijalopputyönä. Arvioinnilla varmistetaan, että hankkeen toiminta on laadukasta sekä toimialaa kehittävää ja tukevaa. Toiminnan korjausliikkeitä tehdään tarvittaessa hankkeen kuluessa. 7. Tulokset Kehittämishankkeen tuloksena: - nuorten omaehtoinen toiminta on vahvistunut - kulttuurinen nuorisotyö toimialana vahvistuu ja sen profiili selkeytyy - kulttuurisen nuorisotyön käsitteet ja määritelmät selkeytyvät - uusien toimintatapojen kokeileminen ja levittäminen toiminnallisin keinoin on aktiivista ja tavoiteltua - olemassa olevien hankkeiden ja projektien (esim. Taikalamppu-verkosto, Myrsky, Kolmas lähde, kulttuurisen nuorisotyön saavutettavuus hanke, MIMO yms.) tulokset ja mallit ovat toimialan hyödynnettävissä ja saatavilla keskitetysti niin, että ne hyödyttävät sekä käytännön toimijoita että päätöksentekijöitä - poikkisektoristen verkostojen (kolmas sektori, kunnat, valtio) dialogi on järjestelmällistä ja tehokasta - kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto on syntynyt ja jatkaa toimintaa - toimijoiden koulutus on käynnistynyt

7 8. Työsuunnitelma ja aikataulu Ensimmäinen toimintakausi Kevät 2014: hankkeen ohjausryhmän nimeäminen projektipäällikön rekrytointi toimintojen suunnittelu ja käynnistäminen yhteistyöverkoston aktivointi verkkosivujen avaaminen ja muu tiedotus käynnistyy työmenetelmien kehittäminen ja kokoaminen alkaa Kick off päivät Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl 1. Young Art markkinat työmenetelmien kehittäminen ja kokoaminen jatkuu nuorten omaehtoisen toiminnan tehostaminen Toinen toimintakausi Kevät 2015: 2. Young Art -markkinat 2. artikkelisarjan julkaisu Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 3. artikkelisarjan julkaisu hankkeen arviointi Syksy 2014: Kick off päivät lokakuussa 1. artikkelisarja kokoaminen ja julkaisu Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl Tavoite Kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden määri t- tely ja avaaminen sekä tietoisuuden lisääminen Toimenpide Young Art Laboratorion Kick off -päivät ovat kaksipäiväinen toiminnall i- suuteen painottuva seminaari- ja työpajakokonaisuus, joka järjestetään hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella. Tapahtumaan kutsutaan poikkisektorisesti kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita, taidekasvattajia sekä nuoria harrastajia. Työskentelyn pohjalta toteutetaan tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään eri median kanavia lehdistöstä sosiaaliseen mediaan. Kampanja toteutetaan sekä julkilausumilla että ruohonjuuritason kansalaisaktivismilla. Kick off päivät toteutetaan alkusyksystä Kick off:n läpi hankkeen jatkuvaan toimintaan kuuluu kulttuurisesta nuorisotyöstä tiedottaminen tapahtumissa, messuilla ja seminaareissa. Olemassa olevien hankkeiden ja projektien tulosten ja mallien kokoaminen ja niistä ti e- dottaminen Young Art artikkelisarjat kokoavat ajankohtaisten hankkeiden, tutkimusten, projektien sekä toimijoiden kärkiviestit, löydöt ja johtopäätökset yhteen. Artikkelisarjoja kootaan kolme, joista yksi hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana. Kaksi muuta artikkelisarjaa kootaan hankkeen toisen vaiheen aikana. Sarjat julkaistaan sähköisessä muodossa ja

8 ne välitetään maksutta 300 kunnan nuorisotoimelle, nuorisoseurajärjestön reilulle 800 jäsenyhdistykselle sekä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Artikkelisarjat julkaisu ajoitetaan aina toimi ntakauden (kevät tai syksy) alkuun. Kukin sarja sisältää 3-6 artikkelia, joista osa julkaistaan myös esimerkiksi Nuorisoseura-lehdessä ja muistaa mahdollisissa julka i- suissa. Poikkisektoristen verkostojen dialogin edi s- täminen Kulttuurisen nuorisotyön markkinat yhteistyöprojektien hautomo on yhden päivän mittainen työpaja, jossa nuoret, kuntien, kolmannen sektorin ja oppilaitosten työntekijät pääsevät ideoimaan ja starttaamaan yhteistyömalleja kulttuurisen nuorisotyön toimenpiteille. Kulttuurisen nuorisotyön markkinat toteutetaan kutsu-periaatteella kahdella paikkakunnalla eri puolella Suomea. Ensimmäinen hautomo-tapahtuma järjestetään hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella. Yhteyshenkilöverkoston luominen maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden välille Kulttuurisen nuorisostyön kehittämisverkosto muodostuu ympäri Suomea maakunnissa olevista eri taiteen alojen, taidelaitosten, alueen toimijoiden, järjestöjen ja kuntien henkilöistä. Verkostolla saadaan tiedotuksellista, menetelmällistä ja yhteistoiminnallista lisäarvoa kulttuuriseen nuorisotyöhön. Verkostosta halutaan luoda vahva ja dynaaminen, jolla on hyvät edellytykset toimia osana kulttuurista työtä myös hankkeen jä l- keen. Verkosto tapaa ensimmäisen kerran kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä. Nuorten omaehtoisen toiminnan syntymisen vahvistaminen Young Art Laboratorio hankkeen aikana halutaan luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia nuorten omaehtoisen toiminnan toteutumiselle. Hankkeen aikana etsitään maakunnissa sijaitsevista kulttuurista nuorisotyötä tekeviä kumppaneita, joiden kanssa luodaan kanavia joita hyödyntäen nuoret pystyvät oma-aloitteisesti ja spontaanisti toteuttamaan itseään luovasti kulttuurin ja taiteen keinoin. Toimijoiden koulutus ja uusien toimintatapojen kokeileminen ja levittäminen Young Art Laboratorio on kulttuurista nuorisotyötä tekeville suunnattu koulutustapahtuma, johon yhdistyy uusien työtapojen kehittäminen yhteisöllisesti yhdessä nuorten kanssa. Young Art laboratorio-koulutuksia järjestetään kevät 2014 kevät 2015 välisenä aikana erilaisin kokoonpanoin yhteensä 8 kertaa, joista ensimmäiset neljä hankkeen ensimmä i- sellä toimintakaudella. 9. Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeen päävastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana on Suomen Nuorisoseurat ry. Hankkeen sisä l- löllinen suunnittelu ja toteutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorisoseurajärjestön osaamiskeskusten, Nuori Kulttuuri säätiön ja Suomen Nuoriso-opiston nuorisotyön linjan kanssa. Merkittävä rooli työskentelyn tehokkuudella on Suomen Nuorisoseurat ry:n valmiilla kulttuurisen nuorisotyön verkostolla. Lisäksi yhteistyöhön haetaan Kuntaliitto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusverkosto sekä muita kulttuurisen nuorisotyön hankkeita toimenpidekohtaisesti.

9 10. Ohjausryhmä ja seuranta Hankkeelle nimetään valtakunnallinen 6 hengen ohjausryhmä, jossa on jäsenenä asiantuntijat hankkeen toteuttamisessa mukana olevista tahoista. Ohjausryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Esittelijänä toimii projektipäällikkö. Hankkeen toteutusta seuraa ja arvioi projektipäällikön lisäksi valtakunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata hankkeen toteutumista laajaalaisesti niin, että tavoitteet toteutuvat ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä tehdään hankkeen kuluessa. Yhteistyötahot seuraavat erityisesti hankkeen vaikuttavuutta kul t- tuuriseen nuorisotyöhön toimialana. 11. Hankkeen jatko Kehittämisavustuksella toteutetun ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on jatkaa Young Art Laboratorion toimintaa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen aikana muodostuneet työmuodot, toimiviksi havaitut toimintatavat ja määritelmän yleiseen käyttöön kul t- tuurisen nuorisotyön toimialalla. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston halutaan säilyttää toimivana ja luontevana verkostona hankkeen jälkeenkin. Hankkeen avulla halutaan vakiinnuttaa kulttuurisen nuorisotyön asemaa osana nuorisotyötä. Hankkeen kautta hal u- taan tuoda kulttuurinen nuorisotyö, sen erityisyys ja mahdollisuudet myös yhteiskunnallisen päätöksenteon piiriin. 12. Hankkeen hallinnoijan kuvaus Suomen Nuorisoseurat ry on 130-vuotias kulttuurista nuorisotyötä toteuttava perhejärjestö. Jäseniä järjestöllä on Viikoittain nuorisoseurojen harrastustoimintaan osallistuu lasta, nuorta ja aikuista. Lisäksi erilaisiin kulttuuritapahtumiin osalli s- tuu vuosittain kävijää. Nuorisoseuratoiminta on monimuotoista kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. Se on vapaaajan toimintaa, lähiyhteisön kehittämistä, lasten ja nuorten osallisuuden tukemista ja yhteisöllisyyden edistämistä. Keskeisimmät harrastusalat ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Myös omaan lähiympäristöön ja vapaa-aikaan liittyvät projektit sekä kansainvälinen toiminta ovat oleellinen osa nuorisoseurojen toimintaa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö, ja tekemisen kirjo niissä on laaja. 13. Young Art Laboratorio -hankkeen nimen tausta Hankkeen nimi viittaa NUORI TAIDE YOUNG ART -toimintaan, joka on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Young Art on nuorille tarjottavaa taideharrastustoimintaa, joka noudattaa valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tuotemerkkiä käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason

10 yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Young Art -toiminnalle määritellyt tunnuspiirteet. Young Art -ryhmässä nuori pääsee toteuttamaan itseään ja saa mahdollisuuden omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja kokemiseen ilman kilpailua ja arvostelua. Lisää Young Art toiminnasta liitteessä 1.

11 LIITE 1 Nuori Taide - Young Art NUORI TAIDE YOUNG ART on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Young Art on nuorille tarjottavaa taideharrastustoimintaa, joka noudattaa valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tuotemerkkiä käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Young Art -toiminnalle määritellyt tunnuspiirteet. Young Art -toimintamalli on nuorisoseurojen piirijärjestöille ja paikallisille nuorisoseuroille erinomainen väline kulttuuriseen nuorisotyöhön ja taidekasvatukseen. Young Art -toiminta nojaa ensisijassa nuorisoseurojen perinteisiin harrastusaloihin, teatteriin ja tanssiin, mutta ryhmiä voidaan perustaa myös muille taiteenaloille. Tanssitoiminnassa painopiste on kansantanssissa. Kohderyhmä Palvelun kohderyhmänä ovat sekä alakouluikäiset aina 7-vuotiaasta alkaen sekä kaikki vuotiaat taideharrastuksesta kiinnostuneet nuoret. Toimintaan osallistuvilta ei edellytetä aiempaa kokemusta kyseisen taiteenlajin alalta, vaan tavoitteena on saada mukaan myös niitä nuoria, joilla ei ole aiempaa kokemusta taideharrastuksista. Taidekoulujen ja jo pitkään toimineiden ryhmien toiminta ei palvele näitä nuoria ja kynnys toimintaan osallistumiseen saattaa ylipäätään olla liian korkealla. Young Art -toimintaa pyritään järjestämään toiminta-alueen tarjoamat mahdollisuudet ja muu vastaava tarjonta huomioiden. Toiminnalla ei ole tarkoitus aiheuttaa tarpeetonta kilpailutilannetta kunnan tai muiden kansalaisjärjestöjen tarjoamien palvelujen kanssa. Sen sijaan niiden kanssa on tärkeää pyrkiä yhteistyöhön mahdollisimman laajan eri taidelajien palvelutarjonnan takaamiseksi. Palvelun kuvaus Young Art -ryhmässä nuori pääsee toteuttamaan itseään ja saa mahdollisuuden omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja kokemiseen ilman kilpailua ja arvostelua. Ohjaustyöstä kiinnostuneet nuoret voivat osallistua myös oman taiteenalansa ohjaajakoulutukseen. Toiminta noudattaa yhtenäisiä perusperiaatteita koko maassa riippumatta paikkakunnasta, jolla toimintaa järjestetään. Toiminnan perusperiaatteet Ryhmät kokoontuvat vapaina toimintaryhminä säännöllisesti kerran viikossa. Toiminnan kesto on 1-2 tuntia kerrallaan. Toimintaryhmiä on tarjolla eri taiteenaloilla ja eri ikäryhmille. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Ryhmien ohjaamisesta vastaavat eri taiteenalojen asiantuntijat ja ammattilaiset. Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Toimintaan osallistumisesta saa todistuksen. Toiminta tähtää monipuoliseen taiteen tekemiseen ja sekä vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ryhmä voi asettaa tavoitteekseen esim. yhteisen produktion tuottamisen. Lisätietoa:

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3.

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA

SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA 2020 NUORISOKESKUSTEN YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020

Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020 1 Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020 Nuorisoseurajärjestön strategia 2 Saatesanat Nuorisoseurajärjestön systemaattinen kehitystyö sai todellisen sysäyksen syksyllä 2009, kun koko järjestön

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KULTTUURIN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN EDISTÄMISEN KOULUTUKSELLISET HAASTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

KULTTUURIN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN EDISTÄMISEN KOULUTUKSELLISET HAASTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KULTTUURIN HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN EDISTÄMISEN KOULUTUKSELLISET HAASTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Merja Saarela, Kari Nuutinen lisäksi asiantuntijoina: Kainulainen Maija, Keskuspuiston ammattiopisto; Invalidisäätiö

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Tuottavuus ja verkostojohtaminen Kuntatalouden kehitys ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö Tervetuloa nuorisoseuraliikkeen pariin! Nuorisoseuraliike tarjoaa poliittisesti sitoutumatonta kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. Suomessa on 270 nuorisoseuraa, joissa

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE?

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? Katariina Soanjärvi Johtaja, nuorisotyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Verkostoammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot