Young Art Laboratorio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Young Art Laboratorio"

Transkriptio

1 Young Art Laboratorio Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hankesuunnitelma ja talousarvio

2 1. Yhteenveto Jokaisella nuorella Suomessa tulee olla mahdollisuus kulttuuriharrastuksiin sosioekonomisista tekijöistä riippumatta. Young Art Laboratorio pureutuu kulttuurisen nuorisotyön toimintaedellytysten kehittämiseen, edistämiseen ja arviointiin. Tähän tavoitteeseen pä ä- semiseksi kulttuurisen nuorisotyön tunnettavuutta, innovaatioiden ja menetelmien kehi t- tämistä sekä niiden vaikutuksia tulee vahvistaa ja arvioida valtakunnallisesti koordinoituna. Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto-hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisen nuorisotyön osaamista, edistää tietoutta ja arvostusta sekä luoda edellytyksiä valtakunnallisesti ja poikkisektorisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden välille yhteyshenkilöiden verkosto, josta saadaan tiedotuksellista, menetelmällistä ja yhteistoiminnallista lisäarvoa. Nuorten tekemän omaehtoisen ja ohjatun taiteen yhteisöllistä merkitystä tulee vahvistaa osana arkea, mutta myös osana taidekenttää. Hankkeen kohderyhmät ovat Kulttuurista nuorisotyötä tekevät ammattilaiset, ohjaajat ja vapaaehtoiset kolmannella sektorilla, maakunnissa sekä kuntien nuorisotoimissa Kulttuurista nuorisotyötä toteuttavien järjestöjen ja kehittämishankkeiden työntekijät Ne kulttuurisen nuorisotyön ulkopuoliset toimijat, jotka eivät tunnista rooliaan osana kulttuurista nuorisotyötä Kulttuurinen nuorisotyö tukee nuoren kasvua ja kansalaisvalmiuksia. Taiteen ja kulttuurin keinoin edistetään nuoren hyvinvointia, lisätään yhteiskunnallista osallisuutta ja edistetään sosiaalisia taitoja. Kulttuurisen nuorisotyön verkostoja tiivistämällä ja tehostamalla voidaan parantaa uuden tiedon ja työtapojen syntymistä. Young Art Laboratorion avulla tieto saadaan nopeasti ja valtakunnallisesti nuorilta toimialan, rinnakkaistoimijoiden sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. Young Art Laboratorio -hankkeessa toimialan vahvistamiseen keskitytään koulutusten, tiedon keräämisen, laadun parantamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin avulla johdonmukaisesti koko nuorisotoimialaa hyödyntäen. Käytännön esimerkkeinä työstä ovat toimi n- nalliset seminaari- ja työpajakokonaisuudet, artikkelisarjat, moniammatilliset yhteistyö- ja ideahautomot. Hanke alkaa ja kestää 1,5 vuotta. Hanketta hallinnoi Suomen Nuorisoseurat ry. Nuorisoseurajärjestön valtakunnallisuus, vankka kokemus ja asiantuntevuus sekä toimivat poikkisektoriset verkostot mahdollistavat, että hankkeen toiminta vakiinnutetaan osaksi nuorisotyön perustoimintaa.

3 2. Hankkeen tausta ja tarve Suomen kulttuurirahasto käynnisti Myrsky-hankkeen kautta tärkeän keskustelun nuorten omaehtoisen taiteen tekemisen ja kulttuurisen nuorisotyön merkityksestä uudelta näkökannalta. Hankkeessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen toteuttama seurantatutkimus vahvisti taiteen mahdollisuudet nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja tasapainoiseen aikuisuuteen kasvamisessa. Kulttuurista nuorisotyötä on toteutettu järjestelmällisesti nuorisoseuroissa valtakunna l- lisesti vuodesta 1882 alkaen. Osana toimintaa on syntynyt uusia toimintamalleja nuorisotyön kentälle, joista yhtenä merkittävimmistä nykyään Nuori Kulttuuri säätiön toteuttamana Nuori Kulttuuri taidetapahtumat. Kulttuuriseen harrastustoimintaan osallistuu nuorisoseuroissa noin nuorta vuosittain. Toimintaa toteutetaan paitsi kulttuuritapahtumien muodossa myös pitkäjänteisenä harrastustoimintana ja projektitoimintana sekä Suomessa että muualla maailmassa. Toimintaa kehittää ja suunnittelee lukuisa joukko niin kulttuurisen nuorisotyön ja taidekasvatuksen ammattilaisia kuin vapaaehtoisiakin. Suomen Nuorisoseurat osaamiskeskuksineen ja Nuori Kulttuuri säätiö muodostavatkin Suomen suurimman kulttuurista nuorisotyötä toteuttavan kokonaisuuden kolmannella sektorilla. Young Art Laboratorio -hankkeen taustalla on huoli kulttuurisen nuorisotyön pitkäjänteisen kehittämisen turvaamisesta sekä sen merkityksen tunnustamisesta valtakunnallisesti niin, että jokaisella nuorella on paitsi oikeus myös mahdollisuus taiteen harrastamiseen. Suomessa toimii lukuisia kulttuurista nuorisotyötä toteuttavia tahoja, mutta tietoa ja taitoa yhteen kokoava ja tietoa jalostava yksikkö uupuu edelleen. Kulttuurisen nuorisotyön ja sitä kautta nuorten taiteen tekemisen määrittelyn ja tuen sateenvarjo uupuu. Keskustelu on hajautunutta ja käsitteiden merkitykset saattavat eri toimijoiden kesken hämärtyä. Toisaalta useat toimijat eivät joko tunnista toimintaansa kulttuurista nuorisotyötä tekevänä tai eivät huomaa sen mahdollisuuksia. Tähän heikkoon tietoon pureutuen Suomen Nuorisoseurojen valtakunnallinen verkosto ja avoimet ja toimivat yhteydet eri kulttuurisen nuorisotyön toimijoihin ovat sysänneet liikkeelle Young Art laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto -hankkeen. Hankkeessa Suomen Nuorisoseurat kehittää kulttuurisen nuorisotyön pitkäjänteistä poikkisektorista yhteistyötä ja parantaa kulttuurista nuorisotyötä tekevien tahojen tukemiseen tähtäävän toiminnan laatua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Nuori Kulttuuri säätiön ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Toiminnan vahvistamisen ja toiminnan tukemisen ytimenä tulee toimimaan Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto. Keskeisimpinä tehtävinä ovat kulttuurisen nuorisotyön ytimen kirkastaminen, sen aseman vakiinnuttaminen ja näkyväksi tekeminen sekä uuden tutkimuksen muuntaminen helposti otettavaksi osaksi käytännön kulttuurisen työn muotoja. Myös käytännön kulttuurista nuorisotyötä tekeviä ja toiminnan parissa olevia nuoria tullaan hyödyntämään uusia metodeita, työkaluja ja työtapoja kehittäessä. Näin menettelemällä saadaan Young Art Laboratorio hankkeen tulokset käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

4 Syksyllä 2012 vahvistetut Suomen Nuorisoseurat ry:n strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet velvoittavat järjestön valtakunnallisessa asemassaan toimimaan kulttuurisen nuorisotyön arvostuksen nostamiseksi siihen asemaan, mikä sille kuuluu. Nuorisoseurajärjestön strategia määrittelee toiminta-ajatuksen ja vision seuraavasti: Toiminta-ajatus: Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Visio 2020: Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. 3. Young Art Laboratorion ensimmäisen vaiheen toiminta Young Art Laboratorio käynnistetään kahdessa vaiheessa nuorisoseurajärjestön kolmivuotisohjelman aikana, jonka kuluessa toiminta vakiinnutetaan osaksi järjestön perustoimintaa. Young Art Laboratorio hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu kulttuurisen nuorisotyön verkostojen luominen, toimijoiden yhteen saattaminen ja koulutus, nuoren omaehtoisen toiminnan vahvistaminen, kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden ja määrittelyn vakiinnuttaminen, tiedon kokoaminen ja arvostuksen lisääminen. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto muodostetaan ja käynnistetään ensimmäisen vaiheen alussa. Verkostoon toivotaan edustajaa jokaiselta ELY-alueelta. Edustajat voivat edustaa esimerkiksi eri taiteen alojen, taidelaitosten, alueen toimijoiden, järjestöjen ja kuntien henkilöitä. Verkoston jäsenet tapaavat ensimmäisen kerran Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä Kehittämispäivien käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Nuorisoseurat ry yhteistyössä Nuori Kulttuuri säätiön kanssa. Kehittämispäivien tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön termin määritteleminen ja kentän identiteetin vahvistaminen. Kehittämispäivien ohjelmatyöryhmässä toimii näiden tahojen lisäksi myös Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Finlands Svenska Ungdomsförbund rf, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland, Helsingin kulttuurikeskus, Nuorisotutkimusseura ry sekä Kiasma. Ensimmäisen vaiheen aikana järjestetään kulttuurisen nuorisotyön Kick off päivät, jolloin hankkeessa mukana olevat valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt aktivoidaan yhteisen kehi t- tämistyön äärelle sekä tiedotetaan siitä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Kick off päiville kutsutaan poikkisektorisesti kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita, taidekasvattajia sekä nuoria harrastajia. Työskentelyn pohjalta toteutetaan tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään eri median kanavia lehdistöstä sosiaaliseen mediaan. Ensimmäisen vaiheen aikana käynnistetään myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien kehittäminen, kokoaminen ja ar-

5 vioiminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kaksi ensimmäistä Young Art Laboratorio koulutusta järjestetään hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Koulutuksissa kehitetään kulttuurisen nuorisotyön työvälineitä ja menetelmiä yhdessä toimijoiden ja nuorten kanssa. Ensimmäinen kulttuurisen nuorisotyön artikkelisarja julkaistaan hankkeen ensimmäisen va i- heen aikana. 4. Young Art Laboratorion toisen vaiheen toiminta Toisessa vaiheessa jatketaan kulttuurisen nuorisotyön tiedon kokoamista, verkostojen luomista, toimijoiden yhteen saattamista, koulutusten järjestämistä ja arvostuksen lisäämistä. Toisen vaiheen aikana jatketaan kulttuurisen nuorisotyön menetelmien kehittämistä ja kokoamista verkkosivuille, joista tiedotetaan 300 kunnan nuorisotoimelle, nuorisoseurajärjestön reilulle 800 jäsenyhdistykselle sekä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Kaksi Young Art Laboratorio koulutusta järjestetään ja kaksi seuraavaa artikkelisarjaa julkaistaan hankkeen toisessa vaiheessa. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kuntien nuorisotoiminen ja järjestöjen lisäksi myös yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. Toisessa vaiheessa halutaan vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston toimintaa ja vahvistaa sen roolia järjestön ja muiden sidosryhmien perustoiminnassa. Tällä halutaan varmistaa verkoston toimiminen myös Young Art Laboratorio hankkeen päättymisen jälkeen. 5. Kohderyhmät ja hyödynsaajat Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. Erityisiä nuorten areenoja ovat Young Art laboratorio - koulutukset ja Kulttuurisen nuorisotyön markkinat (katso kohta 8.) Hankkeen kohderyhmät ovat: Kulttuurisen nuorisotyön piirissä olevat nuoret Kulttuurista nuorisotyötä tekevät ammattilaiset, ohjaajat ja vapaaehtoiset kolmannella sektorilla, kunnissa sekä nuorisotoimissa Kulttuurista nuorisotyötä toteuttavien järjestöjen ja kehittämishankkeiden työntekijät Ne kulttuurisen nuorisotyön ulkopuoliset toimijat, jotka eivät tunnista rooliaan osana kulttuurista nuorisotyötä 6. Tavoitteet ja arviointi Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on:

6 vahvistaa nuorten omaehtoisen toiminnan syntymistä edistää kulttuurista nuorisotyötä edistävää dialogisuutta poikkisektorisesti tarjota kulttuurisen nuorisotyön toimijoille menetelmiä ja koulutusta levittää tietoa kulttuurisen nuorisotyön merkityksistä ja edellytyksistä vahvistaa kulttuurisen nuorisotyön asemaa ja arvostusta nuorisotyön kentällä luoda maakuntien ja valtakunnallisten välille yhteyshenkilöiden verkosto Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeessa tavoitellaan kolmenlaisia vaikutuksia: 1) seminaarien, koulutusten ja artikkelisarjan kautta syntyviä tiedollisia vaikutuksia, 2) hankkeen kuluessa kehitettävien uusien käytänteiden synnyttämiä toiminnallisia vaikutuksia sekä 3) sosiaalisia vaikutuksia toimijoiden kohtaamisten ja koulutusten tukemana. Hankeen vaikutuksia ja tuloksia arvioidaan jatkuvana itsearviointina Terveyden edistämisen keskuksen tuottamaa SUUNTA-toiminnan ja suunnittelun arvioinnin työkalua hyödyntäen. Lisäksi hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan keskustelu- ja arviointilomakkeita hyödyntäen neljästä näkökulmasta, joissa kohderyhmät muodostuvat: seminaareihin ja koulutuksiin osallistuvista toimijoista ammattilaisverkostoista yhteistyötahoista yhteistyötahojen johdosta ja kehittämis- ja suunnittelutyötä tekevistä työntekijöistä Arviointi toteutetaan opiskelijalopputyönä. Arvioinnilla varmistetaan, että hankkeen toiminta on laadukasta sekä toimialaa kehittävää ja tukevaa. Toiminnan korjausliikkeitä tehdään tarvittaessa hankkeen kuluessa. 7. Tulokset Kehittämishankkeen tuloksena: - nuorten omaehtoinen toiminta on vahvistunut - kulttuurinen nuorisotyö toimialana vahvistuu ja sen profiili selkeytyy - kulttuurisen nuorisotyön käsitteet ja määritelmät selkeytyvät - uusien toimintatapojen kokeileminen ja levittäminen toiminnallisin keinoin on aktiivista ja tavoiteltua - olemassa olevien hankkeiden ja projektien (esim. Taikalamppu-verkosto, Myrsky, Kolmas lähde, kulttuurisen nuorisotyön saavutettavuus hanke, MIMO yms.) tulokset ja mallit ovat toimialan hyödynnettävissä ja saatavilla keskitetysti niin, että ne hyödyttävät sekä käytännön toimijoita että päätöksentekijöitä - poikkisektoristen verkostojen (kolmas sektori, kunnat, valtio) dialogi on järjestelmällistä ja tehokasta - kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto on syntynyt ja jatkaa toimintaa - toimijoiden koulutus on käynnistynyt

7 8. Työsuunnitelma ja aikataulu Ensimmäinen toimintakausi Kevät 2014: hankkeen ohjausryhmän nimeäminen projektipäällikön rekrytointi toimintojen suunnittelu ja käynnistäminen yhteistyöverkoston aktivointi verkkosivujen avaaminen ja muu tiedotus käynnistyy työmenetelmien kehittäminen ja kokoaminen alkaa Kick off päivät Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl 1. Young Art markkinat työmenetelmien kehittäminen ja kokoaminen jatkuu nuorten omaehtoisen toiminnan tehostaminen Toinen toimintakausi Kevät 2015: 2. Young Art -markkinat 2. artikkelisarjan julkaisu Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 3. artikkelisarjan julkaisu hankkeen arviointi Syksy 2014: Kick off päivät lokakuussa 1. artikkelisarja kokoaminen ja julkaisu Young Art Laboratorio koulutukset yht. 2 kpl Tavoite Kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden määri t- tely ja avaaminen sekä tietoisuuden lisääminen Toimenpide Young Art Laboratorion Kick off -päivät ovat kaksipäiväinen toiminnall i- suuteen painottuva seminaari- ja työpajakokonaisuus, joka järjestetään hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella. Tapahtumaan kutsutaan poikkisektorisesti kulttuurisen nuorisotyön asiantuntijoita, taidekasvattajia sekä nuoria harrastajia. Työskentelyn pohjalta toteutetaan tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään eri median kanavia lehdistöstä sosiaaliseen mediaan. Kampanja toteutetaan sekä julkilausumilla että ruohonjuuritason kansalaisaktivismilla. Kick off päivät toteutetaan alkusyksystä Kick off:n läpi hankkeen jatkuvaan toimintaan kuuluu kulttuurisesta nuorisotyöstä tiedottaminen tapahtumissa, messuilla ja seminaareissa. Olemassa olevien hankkeiden ja projektien tulosten ja mallien kokoaminen ja niistä ti e- dottaminen Young Art artikkelisarjat kokoavat ajankohtaisten hankkeiden, tutkimusten, projektien sekä toimijoiden kärkiviestit, löydöt ja johtopäätökset yhteen. Artikkelisarjoja kootaan kolme, joista yksi hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana. Kaksi muuta artikkelisarjaa kootaan hankkeen toisen vaiheen aikana. Sarjat julkaistaan sähköisessä muodossa ja

8 ne välitetään maksutta 300 kunnan nuorisotoimelle, nuorisoseurajärjestön reilulle 800 jäsenyhdistykselle sekä muille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille. Artikkelisarjat julkaisu ajoitetaan aina toimi ntakauden (kevät tai syksy) alkuun. Kukin sarja sisältää 3-6 artikkelia, joista osa julkaistaan myös esimerkiksi Nuorisoseura-lehdessä ja muistaa mahdollisissa julka i- suissa. Poikkisektoristen verkostojen dialogin edi s- täminen Kulttuurisen nuorisotyön markkinat yhteistyöprojektien hautomo on yhden päivän mittainen työpaja, jossa nuoret, kuntien, kolmannen sektorin ja oppilaitosten työntekijät pääsevät ideoimaan ja starttaamaan yhteistyömalleja kulttuurisen nuorisotyön toimenpiteille. Kulttuurisen nuorisotyön markkinat toteutetaan kutsu-periaatteella kahdella paikkakunnalla eri puolella Suomea. Ensimmäinen hautomo-tapahtuma järjestetään hankkeen ensimmäisellä toimintakaudella. Yhteyshenkilöverkoston luominen maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden välille Kulttuurisen nuorisostyön kehittämisverkosto muodostuu ympäri Suomea maakunnissa olevista eri taiteen alojen, taidelaitosten, alueen toimijoiden, järjestöjen ja kuntien henkilöistä. Verkostolla saadaan tiedotuksellista, menetelmällistä ja yhteistoiminnallista lisäarvoa kulttuuriseen nuorisotyöhön. Verkostosta halutaan luoda vahva ja dynaaminen, jolla on hyvät edellytykset toimia osana kulttuurista työtä myös hankkeen jä l- keen. Verkosto tapaa ensimmäisen kerran kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä. Nuorten omaehtoisen toiminnan syntymisen vahvistaminen Young Art Laboratorio hankkeen aikana halutaan luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia nuorten omaehtoisen toiminnan toteutumiselle. Hankkeen aikana etsitään maakunnissa sijaitsevista kulttuurista nuorisotyötä tekeviä kumppaneita, joiden kanssa luodaan kanavia joita hyödyntäen nuoret pystyvät oma-aloitteisesti ja spontaanisti toteuttamaan itseään luovasti kulttuurin ja taiteen keinoin. Toimijoiden koulutus ja uusien toimintatapojen kokeileminen ja levittäminen Young Art Laboratorio on kulttuurista nuorisotyötä tekeville suunnattu koulutustapahtuma, johon yhdistyy uusien työtapojen kehittäminen yhteisöllisesti yhdessä nuorten kanssa. Young Art laboratorio-koulutuksia järjestetään kevät 2014 kevät 2015 välisenä aikana erilaisin kokoonpanoin yhteensä 8 kertaa, joista ensimmäiset neljä hankkeen ensimmä i- sellä toimintakaudella. 9. Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeen päävastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana on Suomen Nuorisoseurat ry. Hankkeen sisä l- löllinen suunnittelu ja toteutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorisoseurajärjestön osaamiskeskusten, Nuori Kulttuuri säätiön ja Suomen Nuoriso-opiston nuorisotyön linjan kanssa. Merkittävä rooli työskentelyn tehokkuudella on Suomen Nuorisoseurat ry:n valmiilla kulttuurisen nuorisotyön verkostolla. Lisäksi yhteistyöhön haetaan Kuntaliitto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Nuorisotutkimusverkosto sekä muita kulttuurisen nuorisotyön hankkeita toimenpidekohtaisesti.

9 10. Ohjausryhmä ja seuranta Hankkeelle nimetään valtakunnallinen 6 hengen ohjausryhmä, jossa on jäsenenä asiantuntijat hankkeen toteuttamisessa mukana olevista tahoista. Ohjausryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Esittelijänä toimii projektipäällikkö. Hankkeen toteutusta seuraa ja arvioi projektipäällikön lisäksi valtakunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata hankkeen toteutumista laajaalaisesti niin, että tavoitteet toteutuvat ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä tehdään hankkeen kuluessa. Yhteistyötahot seuraavat erityisesti hankkeen vaikuttavuutta kul t- tuuriseen nuorisotyöhön toimialana. 11. Hankkeen jatko Kehittämisavustuksella toteutetun ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on jatkaa Young Art Laboratorion toimintaa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen aikana muodostuneet työmuodot, toimiviksi havaitut toimintatavat ja määritelmän yleiseen käyttöön kul t- tuurisen nuorisotyön toimialalla. Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkoston halutaan säilyttää toimivana ja luontevana verkostona hankkeen jälkeenkin. Hankkeen avulla halutaan vakiinnuttaa kulttuurisen nuorisotyön asemaa osana nuorisotyötä. Hankkeen kautta hal u- taan tuoda kulttuurinen nuorisotyö, sen erityisyys ja mahdollisuudet myös yhteiskunnallisen päätöksenteon piiriin. 12. Hankkeen hallinnoijan kuvaus Suomen Nuorisoseurat ry on 130-vuotias kulttuurista nuorisotyötä toteuttava perhejärjestö. Jäseniä järjestöllä on Viikoittain nuorisoseurojen harrastustoimintaan osallistuu lasta, nuorta ja aikuista. Lisäksi erilaisiin kulttuuritapahtumiin osalli s- tuu vuosittain kävijää. Nuorisoseuratoiminta on monimuotoista kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. Se on vapaaajan toimintaa, lähiyhteisön kehittämistä, lasten ja nuorten osallisuuden tukemista ja yhteisöllisyyden edistämistä. Keskeisimmät harrastusalat ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Myös omaan lähiympäristöön ja vapaa-aikaan liittyvät projektit sekä kansainvälinen toiminta ovat oleellinen osa nuorisoseurojen toimintaa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö, ja tekemisen kirjo niissä on laaja. 13. Young Art Laboratorio -hankkeen nimen tausta Hankkeen nimi viittaa NUORI TAIDE YOUNG ART -toimintaan, joka on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Young Art on nuorille tarjottavaa taideharrastustoimintaa, joka noudattaa valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tuotemerkkiä käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason

10 yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Young Art -toiminnalle määritellyt tunnuspiirteet. Young Art -ryhmässä nuori pääsee toteuttamaan itseään ja saa mahdollisuuden omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja kokemiseen ilman kilpailua ja arvostelua. Lisää Young Art toiminnasta liitteessä 1.

11 LIITE 1 Nuori Taide - Young Art NUORI TAIDE YOUNG ART on Suomen Nuorisoseurojen Liiton 1996 rekisteröimä tuotemerkki. Young Art on nuorille tarjottavaa taideharrastustoimintaa, joka noudattaa valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Tuotemerkkiä käyttävät järjestön piiri- ja paikallistason yksiköt palvelutarjonnassaan, joka täyttää Young Art -toiminnalle määritellyt tunnuspiirteet. Young Art -toimintamalli on nuorisoseurojen piirijärjestöille ja paikallisille nuorisoseuroille erinomainen väline kulttuuriseen nuorisotyöhön ja taidekasvatukseen. Young Art -toiminta nojaa ensisijassa nuorisoseurojen perinteisiin harrastusaloihin, teatteriin ja tanssiin, mutta ryhmiä voidaan perustaa myös muille taiteenaloille. Tanssitoiminnassa painopiste on kansantanssissa. Kohderyhmä Palvelun kohderyhmänä ovat sekä alakouluikäiset aina 7-vuotiaasta alkaen sekä kaikki vuotiaat taideharrastuksesta kiinnostuneet nuoret. Toimintaan osallistuvilta ei edellytetä aiempaa kokemusta kyseisen taiteenlajin alalta, vaan tavoitteena on saada mukaan myös niitä nuoria, joilla ei ole aiempaa kokemusta taideharrastuksista. Taidekoulujen ja jo pitkään toimineiden ryhmien toiminta ei palvele näitä nuoria ja kynnys toimintaan osallistumiseen saattaa ylipäätään olla liian korkealla. Young Art -toimintaa pyritään järjestämään toiminta-alueen tarjoamat mahdollisuudet ja muu vastaava tarjonta huomioiden. Toiminnalla ei ole tarkoitus aiheuttaa tarpeetonta kilpailutilannetta kunnan tai muiden kansalaisjärjestöjen tarjoamien palvelujen kanssa. Sen sijaan niiden kanssa on tärkeää pyrkiä yhteistyöhön mahdollisimman laajan eri taidelajien palvelutarjonnan takaamiseksi. Palvelun kuvaus Young Art -ryhmässä nuori pääsee toteuttamaan itseään ja saa mahdollisuuden omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja kokemiseen ilman kilpailua ja arvostelua. Ohjaustyöstä kiinnostuneet nuoret voivat osallistua myös oman taiteenalansa ohjaajakoulutukseen. Toiminta noudattaa yhtenäisiä perusperiaatteita koko maassa riippumatta paikkakunnasta, jolla toimintaa järjestetään. Toiminnan perusperiaatteet Ryhmät kokoontuvat vapaina toimintaryhminä säännöllisesti kerran viikossa. Toiminnan kesto on 1-2 tuntia kerrallaan. Toimintaryhmiä on tarjolla eri taiteenaloilla ja eri ikäryhmille. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Ryhmien ohjaamisesta vastaavat eri taiteenalojen asiantuntijat ja ammattilaiset. Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Toimintaan osallistumisesta saa todistuksen. Toiminta tähtää monipuoliseen taiteen tekemiseen ja sekä vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Ryhmä voi asettaa tavoitteekseen esim. yhteisen produktion tuottamisen. Lisätietoa:

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla?

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Maija Lanas 3.10.2017 Oulun yliopisto University of Oulu Nuorisotyöllä on paljon annettavaa kouluun. Mitä? Uusille toimijoille ei kuitenkaan

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke / Opetus- ja kulttuuriministeriö / 1/2018/ Johanna

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija 2015 2017 Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste TAIDE JA HYVINVOINTI Jo Antiikin

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 11.9.2017 - 2 11.9.2017 - 3 11.9.2017 - 4 11.9.2017 - 5 11.9.2017

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Yhdyspintapalvelut mitä, miten ja kenelle?

Yhdyspintapalvelut mitä, miten ja kenelle? Yhdyspintapalvelut mitä, miten ja kenelle? Anne Taulu, FT, TtM, sh, ylitarkastaja, terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työpajatyöskentelyssä mukana: Hanna

Lisätiedot

PIRKANMAAN ALUEELLINEN KULTTUURIHYVINVOINTI- SUUNNITELMA

PIRKANMAAN ALUEELLINEN KULTTUURIHYVINVOINTI- SUUNNITELMA PIRKANMAAN ALUEELLINEN KULTTUURIHYVINVOINTI- SUUNNITELMA KULTTUURIHYVINVOINTI- SUUNNITELMA Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on strateginen alueellinen asiakirja, joka sijoittuu alueelliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

ArtsEqual - Taide kouluissa. Eeva Anttila, Taideyliopisto eeva.

ArtsEqual - Taide kouluissa. Eeva Anttila, Taideyliopisto eeva. ArtsEqual Arts@School - Taide kouluissa Eeva Anttila, Taideyliopisto eeva. anttila@uniarts.fi artsequal.fi Tutkimuskysymykset Mitä ovat ne mekanismit, jotka taidetta ja taidekasvatusta koskevissa suomalaisissa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa JESSICA FAGERSTRÖM, HANKEKOORDINAATTORI JUSSI KOIRANEN, HANKETYÖNTEKIJÄ JARNO MÄKINEN, I T- ASI ANTU NTIJA Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma TAVOITE: Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen mahdollistamalla

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3.

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari 15.01.2016 Tampere Työpaja: Kanslaisjärjestöjen ja Tampereen kaupungin Kumppanuus 2020 ohjelma - esimerkki yhteistyön mahdollisuudesta!

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Projektipäällikkö Jutta Virolainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA

SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA 2020 NUORISOKESKUSTEN YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot