KOKEMÄEN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 Vanhusstrategia KOKEMÄEN KAUPUNKI

2 1 JOHDANTO PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET VÄESTÖTILANNE SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto: Ikäkihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus (2001) Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö: Kansallinen sosiaalialan kehittämisprojekti Sosiaali- ja terveysministeriö 2004:3: Valtakunnallinen omaishoidon uudistaminen Sosiaali- ja terveysministeriö (1996): Vanhuspoliittinen strategia Sosiaali- ja terveysministeriö 2004:6: Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset NYKYTILANTEEN KUVAUS Kotona asumista tukevat palvelut Kotipalvelu Kotisairaanhoito Vanhusten asuntojen korjaukset Omaishoidon tuki Tukipalvelut Päivätoiminta Palvelusetelit Terveysaseman avohoitopalvelut Muut kaupungin palvelut Kokemäen ja Kauvatsan seurakuntien vanhustyö Järjestöjen sekä yksityisten palvelutuottajien tuottamat palvelut Vanhusneuvosto Asumispalvelut Laitoshoito Vanhainkodit Henrikinhovi ja Ilola Terveyskeskussairaala Laitoshoitosuositus Palvelutarpeen arviointi Nykytilaa koskeva yhteenveto sekä SAS-ryhmä HOITOHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ NYKYISISSÄ YKSIKÖISSÄ JA MITOITUSSUOSITUKSET ASIAKASNÄKÖKULMA

3 8 KUSTANNUSVERTAILU ERI YKSIKÖIDEN VÄLILLÄ IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN KOKEMÄELLÄ Kehittämisehdotukset Toimenpidesuositukset, aikataulu ja vastuuhenkilöt VANHUSSTRATEGIAN TOTEUTUKSEN SEURANTA JA ARVIOINTI...23 LIITTEET...24 LÄHDELUETTELO

4 1 JOHDANTO Edellinen Kokemäen vanhustenhuollon kehittämistyöryhmän loppuraportti on vuodelta Sen esityksistä on toteutunut mm. kotipalvelun ja kotisairaanhoidon alueellinen tiimityö, tukipalveluiden osalta on toteutunut Vuollearava-asunnoissa kauppapalvelu sekä sotainvalidien osalta ostopalveluna hankittava lumenluonti-, ruohikonleikkuu. Vanhusten asuntojen korjausavustustarpeet on kartoitettu sotainvalidien osalta. Vanhainkoti Henrikinhovin lyhytaikaisosasto on toteutettu. Uuden strategian laatiminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukseen vuodelta Sen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla vanhuspoliittinen strategia, joka sisältää palvelurakenteen kehittämisohjelman. Ikäihmisten palvelustrategian tarkoituksena on tuoda yhteiseen keskusteluun ja päätettäväksi ne keskeiset kehittämistoimenpiteet, joilla turvataan asiakaslähtöiset ja joustavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kokemäkeläisille ikäihmisille. Tavoitteena on kuvata laatu- ym. suositukset ja määritellä strategian perusteeksi valittava taso. Strategiassa on kuvattu tämänhetkinen ikäihmisten määrä ja nykyinen palvelurakenne. Strategiassa esitetään väestöennusteeseen perustuen ikäihmisten määrä vuonna 2015 sekä arvioidaan tuleva palvelutarve. Kaikkeen muutokseen ei voida varautua, koska muutostahti on nopea. Kokemäen kaupungin palveluita pitää kehittää asiakkaiden muuttuvien tarpeiden sekä toimintaa säätelevien normien mukaan. Kaupunginhallitus nimesi strategian laadintaa varten ohjausryhmän, joka kokoontui vuoden 2005 aikana 8 kertaa. Pientyöryhmä järjesti lokakuussa 2005 Ikäihmisten messut Vanhalla Yhteiskoululla. Ohjausryhmän kokoonpano: Toimipiste / yhteisö Työryhmän puheenjohtaja sosiaalikeskus sosiaalikeskus kotipalvelu vanhainkoti Henrikinhovi terveyskeskus terveyskeskus terveyskeskussairaala vanhainkoti Henrikinhovi vanhainkoti Henrikinhovi yksityinen palvelutalo Vuollekoti Kokemäen seurakunta Kauvatsan seurakunta vanhusneuvosto, koulutuslautakunta vapaa-aikalautakunta kotisairaanhoito kotipalvelu tekninen lautakunta ympäristölautakunta kaupunginhallitus sihteeri edustaja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Anne Nänimäinen perusturvajohtaja Eija Kuokka sosiaalisihteeri Sirkka Vuori kotipalveluohjaaja Liisa Haapasalo sosiaaliohjaaja Ritva Laine terveyskeskuslääkäri Seppo Veltheim johtava hoitaja Arja Salmi osastonhoitaja Leena Puotila osastonhoitaja Leila Kilkku vanhustyönjohtaja Eeva Kuusisto johtaja Eeva-Liisa Saarinen diakonissa Anneli Saarivirta diakonissa Johanna Salmi Mirva Alitalo Tuija Paavola sairaanhoitaja Sari Grundström lähihoitaja Hilkka Kuula Marjo Virtanen Tuomo Suominen Riikka Huhtanen kanslisti Seija Jussila Ohjausryhmä valitsi asioiden valmistelua varten pientyöryhmän, johon valittiin Eeva Kuusisto, Ritva Laine, Leena Puotila, Eeva-Liisa Saarinen, Anneli Saarivirta, Mirva Alitalo ja sihteeriksi Seija Jussila. 4

5 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET Kokemäen kaupungin ikäihmisten palveluiden järjestämisessä pidetään tärkeänä seuraavien arvojen toteutumista: asiakaslähtöisyys omatoimisuuden tukeminen turvallisuus Samat arvot on myös valittu Kokemäen vanhustyön laatukäsikirjan perustaksi. Ajatuksena asiakaslähtöisyydessä on se, että kullekin asiakkaalle suunnitellaan asiakkaan tarpeisiin nähden asianmukainen palvelu. Häntä ajatellaan ainutkertaisena yksilönä, joka myös ottaa itse kantaa omien asioidensa suunnitteluun. Ikääntyvän ihmisen kotona asuminen on ensisijaista ja se turvataan mahdollisimman pitkään. Hoidon vaatiessa hänelle järjestetään tarpeen mukainen hoitopaikka. Omatoimisuuden tukeminen tarkoittaa sitä, että asiakkaalle annetaan ohjausta ja neuvontaa ja hänelle annetaan mahdollisuus tehdä itse ne asiat, joihin hän kykenee. Palveluissa keskitytään voimavarojen tukemiseen ja olosuhteiden parantamiseen. Turvallisuudella tarkoitetaan fyysisen toimintaympäristön tarkastelua turvallisuuden näkökulmasta. Asiakkaan kokema henkinen ja sosiaalinen turvattomuus on kasvava ongelma. Asian esille ottaminen ja mahdollisuuksien mukaan toimiminen on tärkeää. Turvallisuus sisältää myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulman. 3 VÄESTÖTILANNE SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V Vuonna 2004 suomalaisista 15,9 % oli tilastokeskuksen mukaan 65 vuotta täyttäneitä tai vanhempia. Kokemäen väestöstä 65-vuotiaita tai vanhempia oli 21,87 %. Kokemäki Kokemäki v asukkaita yhteensä 8420 asukkaita yhteensä 7964 ikä lukumäärä % naisia miehiä lukumäärä % , , , ,64 85 ja yli 203 2, ,58 yht , ,13 Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä Kokemäellä kasvaa vuoteen 2015 mennessä ja myös heidän prosentuaalinen osuutensa asukasluvusta kasvaa. Asukasluvun ennustetaan pienenevän alle 8000 asukkaaseen. Palveluiden suunnittelemisen kannalta merkittävimmät ikäryhmät ovat 75+ v ja 85+ v. Ennusteen mukaan ikäryhmä v. ei suurene lukumäärällisesti eikä prosentuaalisesti, mutta 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus lisääntyy nykyiseen verrattuna noin 80 henkilöllä ja prosentuaalisesti 2,41 %:sta 3,58 %:iin. Kokemäellä on tällä hetkellä verrattuna muihin kuntiin suhteellisen paljon yli 65-vuotiaita asukkaita. Palveluntarvitsijoiden määrä on suuri ja yli 65-vuotiaiden määrän kasvu tulee lisäämään palvelujen kysyntää lähimmän 10 vuoden aikana. Dementiaa sairastavien lukumäärän kehitys ja ennuste Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2030 alle 55-vuotiaiden miesten ja naisten lukumäärä on 15 % nykyistä pienempi, mutta tätä vanhempien lukumäärä on selvästi suurempi kuin vuonna Muutos on suurin yli 75-vuotiaiden miesten kohdalla, joiden lukumäärä kasvaa 179 %; naisilla vastaava muutos on 82 %. Tämänasteinen ikärakenteen muutos lisää runsaasti kaikkia vanhempiin ikäryhmiin painottuvia sairauksia, neurologisista sairauksista ennen kaikkea aivoverenkierron häiriöitä, dementiaa sekä Parkinsonin tautia. 5

6 Vuonna 2000 maassamme sairastui keskivaikeaan tai vaikea-asteiseen dementiaan noin 4000 henkilöä ja tämänasteista dementiaa sairasti potilasta. Kuolinsyynä dementia oli 3402 tapauksessa. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa käytettiin dementoituneiden henkilöiden hoitoon 2,02 miljoonaa hoitopäivää. Vuonna 2030 nämä luvut kaksinkertaistuvat. Keskivaikeaan ja vaikeaan dementiaan sairastuu 7600 kansalaista ja tämänasteista dementiaa sairastaa potilasta, joista 7000 menehtyy sairauteensa. Dementoituneiden potilaiden hoitoon käytetään 3,97 miljoonaa hoitopäivää. Lieväasteista dementiaa sairastavien lukumäärästä väestössä ei ole tarkkoja tietoja, mutta heitä arvioidaan olevan ainakin yhtä paljon kuin edellä mainittuja vaikeampiasteista dementiaa sairastavia yhteensä. Dementian käsitettä ja hoitosuosituksia on selvitetty tarkemmin liitteessä 1. Otteita Marjo Virtasen dementiaselvityksestä Kokemäellä vuodelta 2004: Suomessa esiintyy keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavia ikäryhmittäin seuraavasti (Kiramo ja Kivelä 1997): vuotiaat 4 % vuotiaat 11 % Yli 85-vuotiaat 35 % Kokemäellä oli edellä mainituilla luvuilla laskettuna keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavien asukkaiden määrä 184 henkilöä vuonna Kokemäellä dementiaa sairastavien hoito oli huhtikuussa 2004 järjestetty seuraavasti: Hoitopaikka Hoidossa olevia Henrikinhovi 19 Ilola 6 Terveyskeskussairaala 11 Vuollekoti 10 Kuusamakoti 7 Kotipalvelu 22 * Kotisairaanhoito 14 + (8 selvitys kesken) Kotihoito 8 (kotisairaanh.+kotipalvelun yhteiset asiakkaat Omaishoidontuki 7 Yhteensä 104 *Kotipalvelulta puuttuu tieto diagnoosista, mukana kaikki muistihäiriöiset Osa kokemäkeläisistä dementiaa sairastavista ei ole minkään edellä mainittujen palvelujen piirissä. Nämä ovat keskivaikeasti tai vaikeasti dementoituneita. Viime aikoina lääkärit ja muu hoitohenkilökunta on kiinnittänyt lisääntyvästi huomiota asiakkaan/potilaan muistihäiriöihin ja on syytä olettaa diagnosoinnin tehostuvan. Myös omaiset ohjaavat läheisiään muistitutkimuksiin ja hoitoihin aikaisempaa aktiivisemmin. On oletettava, että juuri muistihäiriöistä kärsivät asiakkaat muodostavat jatkossa suuren osan palveluntarpeessa olevista asiakkaista. Heille on kehitettävä sekä avopuolella että palveluasumisessa monipuolisia palveluja, jotta laitoshoidossa olisivat ainoastaan vaikeasti dementoituneet toimintakykynsä menettäneet asiakkaat. 6

7 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET 4.1 Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto: Ikäkihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus (2001). Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti omassa kodissaan tutussa asuinympäristössään. Kotona asumista tuetaan nopeasti saatavilla, ammattitaitoisilla sosiaalija terveyspalveluilla. Hoidon tulee olla asianmukaista ja asiakasta kunnioittavaa. Vanhuspoliittisessa strategiassa määritellään tavoitteet iäkkäiden kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämisessä sekä eri hallintokuntien ja sidosryhmien vastuut näiden tavoitteiden toteuttamisessa. 4.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma Ikäihmisten palvelujen kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kuntien toimenpidesuosituksina esitetään, että kunnat varmistavat riittävät voimavarat vanhusten kotona selviytymistä tukeviin palveluihin siten, että valtakunnallinen kotipalvelun kattavuutta koskeva tavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2007 mennessä. Tavoitteena on lisätä kotipalvelujen määrää siten, että palvelujen kattavuus olisi valtakunnallisella tasolla 25 % 75-vuotta täyttäneistä henkilöistä (asiakkaat vuoden aikana). Ohjelmassa suositellaan kuntia järjestämään ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä kunnan valitsemalle ikäryhmälle. Tavoite- ja toimintaohjelmassa esitetään myös, että ikäihmisten pitkäaikaista laitoshoitoa tulee uudistaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä tavoitteena kodinomaiset, hoivatyyppiset toimintayksiköt. Lyhytaikaiselle laitoshoidolle ja kuntoutukselle osoitetaan sovelletut osastot tai yksiköt. Dementiaan sairastuneiden palvelut järjestetään sosiaali- ja terveystoimen seudullisesti organisoituna yhteistyönä. 4.3 Sosiaali- ja terveysministeriö: Kansallinen sosiaalialan kehittämisprojekti Selvityshenkilöiden loppuraportissa (2003, s. 25) tuodaan esille vanhusten palvelutarpeiden yksilöllistyminen sekä siirtyminen pitkäaikaisesta laitoshoidosta kohti kotona asumista ja kodinomaista hoitoa. Kodin tulisi olla ensisijainen vanhuksen asumis-, toiminta-, palvelu- ja hoitoympäristö. Loppuraportin tiivistelmä on esitetty liitteessä Sosiaali- ja terveysministeriö 2004:3: Valtakunnallinen omaishoidon uudistaminen Selvityshenkilön esitys tulisi nostamaan omaishoidon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen merkittäväksi osaksi. Tavoitteena on omaishoidon tuen 8 % kattavuus yli 75-vuotiaiden määrästä. Selvityshenkilö arvioi, että tällä turvataan haluttu avo- ja kotihoidon kehityssuunta ennakoidummin ja taloudellisemmin kuin mitä joka tapauksessa jouduttaisiin resursoimaan. Selvityshenkilö esittää 16 omaishoidon kehittämistehtävää, jotka toteutettaisiin tämän ja seuraavan hallituskauden aikana. Lakiuudistus tulisi voimaan 2006 ja rahoitusuudistus, jossa omaishoidon tuen palkkiot siirtyisivät valtiolle, toteutuisi asteittain Kunnat vastaisivat edelleen omaishoidon tuen kokonaisuudesta, ja palvelujen ja tuen lisäys tulisi katetuksi nykyisellä palveluihin käytetyllä ja palkkioiden rahoitusvastuusta säästyvällä määrärahalla. 4.5 Sosiaali- ja terveysministeriö (1996): Vanhuspoliittinen strategia Vanhuspoliittisen strategian suositukset palvelujen mitoitukseen: Yli 75-vuotiaista - 90 % asuu tavallisessa asunnossa % asuu palveluasunnoissa % asuu vanhainkodeissa ja muissa laitoksissa 7

8 Mikäli kunnassa käytetään vanhuspoliittisen strategian tavoitteita ohjenuorana, olisi kotihoito mitoitettava kattavaksi ja intensiiviseksi (riittävästi apua, jotta todella tuetaan kotona selviytymistä). (Stakes: Raportteja 2001:259; Vaarama ja muut: Koko kunta ikääntyneiden asialle, ss.17-18). 4.6 Sosiaali- ja terveysministeriö 2004:6: Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset Useimmilla ikääntyneillä henkilöillä on joku pitkäaikaissairaus. Esimerkiksi 75-vuotiailla on keskimäärin kaksi kroonista sairautta ja vain 14 %:lla vuotiaista ei ole yhtään pitkäaikaissairautta (Terveys 2000, Heikkinen 2003). Tämän vuoksi ikääntyneillä ihmisillä liikunnan harrastamisen ensisijainen terveystavoite ei ole sairauksien ennaltaehkäisy vaan niiden seurauksien ehkäisy ja hallinta. Ikääntyneiden ihmisten ohjattu terveysliikunta tulisi sisällyttää osaksi kunnan hyvinvointipolitiikkaa ja vanhusstrategiaa siten, että terveysliikunta sisältyy hyvinvointitekijänä koko kunnan ja myös eri sektoreiden strategioihin. Laaditun strategian mukaan kunnat voivat laatia vuosittain ohjatun terveysliikunnan toteutuksen toimintasuunnitelman. 5 NYKYTILANTEEN KUVAUS Vanhustyön vastuualueen esimiehenä toimii vanhustyönjohtaja. Organisaatiokaavio liitteenä numero Kotona asumista tukevat palvelut Kotipalvelu Seuraavassa kuvataan niitä eri tahojen palveluja ja toimia, joilla turvataan kuntalaisille mahdollisuus asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kokemäen kaupungin terveydenhuolto liittyi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään alkaen. Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvien tehtävien ja toimintojen suorittamista sekä niissä avustamista. Säännöllistä apua tarvitseville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa sekä mahdollisesti myös terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Kotipalvelu on alustavasti tuotteistettu Karhukuntien seudullisessa projektissa. Kotipalvelun tuotteet ovat: - tilapäinen kodinhoitoapu - peruskotipalvelu (käynnit 1-3 x vk) - laajennettu kotipalvelu (käynnit 4-10 x vk) - laajennettu kotipalvelu 2. (käynnit x vk, jokaisena viikonpäivänä) - tehostettu kotipalvelu (käynnit joka päivä 3-5 kertaa). Säännöllinen kotipalvelu tapahtuu vähintään kerran viikossa. Asiakasmaksu määräytyy tulojen ja käyntikertojen mukaan. Myös tilapäinen kotipalvelu on maksullista. Seuraavassa taulukossa on esitetty kotipalvelun käynnit ikäryhmittäin eri vuosina: Käyntejä v yhteensä 28020, joista Käyntejä v yhteensä 27193, joista Käyntejä v yhteensä 29418, joista ikä käynnit käynnit käynnit v yhteensä Käynnit sisältävät myös kotisairaanhoidon kuukausimaksuasiakkaiden käynnit. Asiakkaat ovat monipuolisen ja runsaan avun tarpeessa. Ajoittain kotipalvelu ei kykene vastaamaan tähän tarpeeseen, mikä näkyy esim. terveyskeskussairaalasta kotiuttamisen viivästymisenä. 8

9 5.1.2 Kotisairaanhoito Kodinhoitoapua saaneiden vanhuskotitalouksien määrä lukumäärä siitä v v v Kotipalvelun työpanos on lisääntyvässä määrin kohdistunut yli 85-vuotiaisiin paljon apua tarvitseviin asiakkaisiin. Suosituksen mukainen mitoitus Suositus: kotipalvelun piirissä 25 % yli 75 vuotiaista asukkaista (=asiakkaita vuoden aikana) Tavoite 220 asiakasta vuonna 2005 ja 243 asiakasta vuonna 2015 Nykytilanne: vuonna 2004 oli 123 yli 75 vuotiasta asiakasta kotipalvelun piirissä vuoden aikana eli 14 % 75+ -ikäryhmästä. Kotona asuminen Suositus: 90 % yli 75-vuotiaista asuu tavallisessa asunnossa Pitkäaikaisessa sijoituksessa asiakkaita Henrikinhovi 48 Ilola 16 Asumispalvelut 39 Terveyskeskussairaala 18 Yhteensä 121 Yli 75 vuotiaita asukkaita on 898. Pitkäaikaisessa sijoituksessa on 13,48 % ikäryhmästä eli tavallisessa asumisessa on 86,52 %. Kotisairaanhoidon tavoitteena on kokonaisvaltaisen hoidon avulla mahdollistaa asiakkaiden asuminen kotona mahdollisimman pitkään. Kotisairaanhoidon avulla ylläpidetään ja lisätään asiakkaan toimintakykyä silloin, kun hän ei itse siihen pysty, eikä läheisten apu ole riittävä. Kotisairaanhoitoon sisältyy myös saattohoito. Kotisairaanhoidon asiakkaat kuuluvat joko valvottuun tai tilapäiseen kotisairaanhoitoon. Valvotussa kotisairaanhoidossa hoito tapahtuu hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti säännöllisesti ja ennalta määritetyin kotikäynnein. Valvottu kotisairaanhoito on asiakkaille maksullista ja maksu määräytyy asiakkaan tulojen ja kotisairaanhoidon käyntikertojen mukaan. Myös tilapäinen kotisairaanhoito on maksullista. V kotisairaanhoitokontakteja oli 9698 kpl, joista 7601 oli käyntejä. Käynnit jakaantuivat seuraavasti: ikäjakauma kpl v v v Kotisairaanhoidon kotikäynnit painottuvat selvästi yli 75-vuotiaisiin kuntalaisiin. Kotisairaanhoidossa on kyetty tähän asti ottamaan kaikki uudet asiakkaat palvelun piiriin. Työmäärän lisääntyminen näkyy mm. siinä, että asiakkaiden kokonaistilanteen seuraamiseen ei jää tarpeeksi aikaa. Kotisairaanhoidon sairaanhoitajat tekevät tarpeen vaatiessa saattohoitoa asiakkaan kotona. Toimenpiteet sovitaan yhteistyössä lääkärin kanssa ja sairaanhoitajat sopivat päivystys- ja varallaolojärjestyksen. 9

10 5.1.3 Vanhusten asuntojen korjaukset Omaishoidon tuki Tukipalvelut Päivätoiminta Vanhusten asuntojen korjauksiin ja muutostöihin on mahdollista hakea korjausavustusta kaupungin ympäristötoimistosta. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen kotona selviytymisen kannalta. Rahoitus tulee valtiolta, joka määrää avustuksen myöntämisedellytykset. Kokemäen kaupungin perusturvatoimelta on mahdollista hakea korvausta pienimuotoisiin asuntojen korjaushankkeisiin. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen kotona tapahtuvan hoidon tai muunlaisen huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota. Hoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, jonka liitteeksi tulee hoito- ja palvelusuunnitelma. Tuen tavoite on jatkuvan laitoshoidon tarpeen ehkäiseminen tai siirtäminen. Omaishoidon tuen hoitopalkkiossa on neljä maksuluokkaa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hakemukset käsitellään moniammatillisessa työryhmässä. Vuonna 2004 käsiteltiin 24 hakemusta, joista 8:lle myönnettiin omaishoidon palkkio. Omaishoidon tukea maksettiin vuoden 2004 aikana 56 hoitajalle. Vuoden 2005 aikana omaishoidon tuen myöntämisperusteita on tarkistettu ja hoitajien määrä on vähentynyt. Lokakuussa 2005 omaishoidon tuella hoidettavista oli yli 65-vuotiaita 19 henkilöä ja heistä yli 75-vuotiaita 13 henkilöä. Suosituksen mukainen mitoitus Suositus: 8 % yli 75-vuotiaista asukkaista Tavoite: 73 yli 75-vuotiasta hoidettavaa omaishoidon piirissä Nykytilanne: lokakuun 2005 tilanteen mukaan laskien omaishoidon tuen palkkiota maksettiin 13:lle hoitajalle, joiden hoidettava on 75-vuotias tai vanhempi. Tukipalveluilla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä ja palveluja, joita annetaan asiakkaan alentuneen toiminta- ja selviytymiskyvyn perusteella. Tavoitteena on tukea omatoimista selviytymistä kotiolosuhteissa. Tukipalvelumuotoja ovat turvapuhelin-, siivous-, pyykki-, kylvetys-, asiointi-, kuljetus-, ja ateriapalvelut. Erityisesti ateriapalvelun käytössä on nähtävissä lisäystä. Vuonna 2005 asiakkaita oli eri tukipalvelujen piirissä seuraavasti: asioimiskuljetus 40 pyykkipalvelu 29 ateriapalvelu 31 kylvetyspalvelu 16 kauppapalvelu / Vuollearavat 15 turvapuhelin 61 palvelupäivät asiakkaita/kävijää 93 yhteensä Yhteensä v tukipalveluasiakkaita oli 303, joista yli 65-vuotiaita oli 261 henkilöä. Sotainvalidille, jonka sotilasvammalain mukainen haitta-aste on vähintään 20 %, järjestetään pyykki-, siivous, ateria-, pihanhoito- ja turvapuhelinpalvelua. Osa näistä palveluista hoidetaan ostopalveluina. Valtio korvaa edellä mainitut palvelut sotilasvammalain perusteella. Päivätoimintaa järjestettiin vuonna 2005 kokeiluluontoisesti yhtenä päivänä viikossa vuokratiloissa Invatuvalla. Kohderyhmänä olivat muistihäiriöiset, joilla oli kotona omaishoitaja. Hoitajalle päivä oli tärkeä levon ja asioiden hoidon kannalta. Toiminta toteutettiin yhteistyössä kaupungin, oppilaitosten, seurakunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 10

11 5.1.7 Palvelusetelit Kokemäen kaupunki on osallistunut Karhukuntien palvelusetelihankkeeseen, joka alkoi Palveluseteli on yksi vaihtoehto järjestää kuntien palveluita. Asiakkaan tulee olla palvelun tarpeessa ja siihen oikeutettu. Palvelusetelillä ei järjestetä sellaista palvelua, mitä kunnat eivät muutenkaan antaisi. Palveluseteliä käytetään Kokemäellä aluksi tilapäiseen kotipalveluun ja omaishoidon tukemiseen. Palvelusetelihanke päättyy Hankkeen aikana kuntalaisille tiedotetaan palvelusetelin käyttömahdollisuudesta ja monipuolistetaan palvelusetelillä hankittavien palveluiden valikoimaa. Kokeilu on lähtenyt hitaasti liikkeelle Terveysaseman avohoitopalvelut Muistihoitajan vastaanotto 1pv/kk Muistihoitajan tehtäviä hoitaa yksi sairaanhoitaja oman työnsä ohella terveysasemalla. Tarvetta palvelun lisäämiselle on. Muistitutkimuksiin kuuluvat CERAD:n kognitiivinen tehtäväsarja, omaisten haastattelu, kysely muistihäiriöpotilaan läheiselle, päivittäisten toimintojen arviointi, myöhäisiän depressioseula GDS-15 sekä omaisten ja potilaan ohjaus ja neuvonta. Apuvälinelainaamo ja fysioterapia Terveysaseman apuvälinelainaamosta saa 3 kk:n ajaksi lainaksi monenlaisia apuvälineitä. Apuvälinetarpeen selvittämiseksi tehdään myös kotikäyntejä. Tyypillinen asiakas on lonkkaleikkaukseen menijä, joka tarvitsee ns. lonkkapaketin: kyynärsauvat tai rollaattorin, suihkutuolin, sängynjalankorottajat, WC-korokkeen, tarttumapihdit, sukanvetolaitteen ja lonkkatyynyn. Jos asiakas tarvitsee jotain apuvälinettä vielä kolmen kuukauden jälkeen, on hänen hankittava se itse, jollei ole lääkinnällistä syytä hankkia sitä terveysaseman kautta. Näistä pitkäaikaislainoista päättää kerran kuukaudessa kokoontuva kuntoutustyöryhmä. Terveysasemalla järjestetään ikääntyneille ryhmäkuntoutusta tuki- ja liikuntaelinten vahvistamiseksi: miesten jumpparyhmä, kolme naisten ryhmää ja tuolijumpparyhmä. Poliklinikkakäynnit lääkärillä ja aikuisneuvolassa Kokemäen terveysasemalla on viisi lääkärin virkaa, joista vain osa on täytetty. Vuonna 2004 tilastoitiin 4406 käyntiä lääkärien päivävastaanotolla, joissa asiakas oli 65-vuotias tai vanhempi. Kokemäen terveysaseman lääkärit eivät päivystä iltaisin ja viikonloppuisin, vaan päivystys on järjestetty seudullisena yhteistyönä. Hoitotakuu Terveydenhuollossa on tullut voimaan hoitotakuu. Ensiapuun ja päivystysluonteiseen hoitoon on päästävä heti. Asiakkaan on saatava välitön yhteys terveyskeskukseen virka-aikana. Kiireettömän hoidon tarve on arvioitava terveyskeskuksessa kolmen päivän kuluessa kun asiakas on ottanut uuden vaivan takia yhteyttä. Hoidon arvion voi tehdä terveydenhuollon ammattihenkilö. Se voidaan myös tehdä puhelimessa. Jos arvioinnissa tullaan siihen tulokseen, että tarvitaan lääkärin vastaanotto, se on järjestettävä terveyskeskuksessa kolmessa kuukaudessa. Mikäli terveyskeskuksen lääkäri tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon, erikoislääkärin on lähetteen perusteella tehtävä arvio hoidon kiireellisyydestä 3 viikossa ja asiakkaan on saatava siitä tieto kolmessa viikossa. Jos erikoislääkäri toteaa että hoitoa on saatava erikoissairaanhoidossa sen on tapahduttava 6 kk:n aikana Muut kaupungin palvelut Kirjasto: Näkövammaisten kirjaston Celian äänikirjojen siirtokokoelma vaihdetaan noin kolme kertaa vuodessa. Siirtokokoelmassa n. 30 äänikirjaa. Niitä lainataan pääasiassa näkövammaisille, mutta myös muille. Pääasiassa lainaajat ovat vanhempia henkilöitä. Kuljetus kirjastoon on järjestetty kerran kuukaudessa sivukirjastojen lakkautuksien vuoksi. Asiakkailla on aikaa puolesta tunnista tuntiin olla kirjastossa. Kokemäen kaupungin tekninen toimi sekä ympäristötoimi tarjoavat palveluja kaikille kuntalaisille. Talousarvion yhteydessä tehdään vuosittain suunnitelmat tieverkoston hoidosta ja valaistuksesta. Kokemäellä on vapaita vuokra-asuntoja, myös vanhusten rivitaloissa. Asuntojen puutteita korjataan vuosittain valtion korjausavustuksilla. Vesijohtoverkosto kattaa 11

12 talouksista suurimman osan. Kokemäellä ollaan laatimassa liikenneturvallisuussuunnitelmaa, johon kartoitetaan liikennejärjestelyt myös ikäihmisten kannalta. Kansalaisopiston kaikki ryhmät ovat pääsääntöisesti avoinna myös ikäihmisille. Joinakin vuosina on järjestetty tietokoneen käyttökoulutusta senioreille. Kaikkiaan kansalaisopistolla oli viime lukuvuonna ( ) 885 opiskelijaa, joista yli 65-vuotiaita oli 115. Kokemäen kaupungin vapaa-aikatoimi palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia. Erikseen ikäihmisille suunnattua toimintaa ei ole. Kaupungilla ei ole liikunnanohjaajia palveluksessaan. Liikunta-, urheilu- ym. järjestöjen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Liikunta- ja harrastustiloista peritään asiakasmaksut. Sotaveteraanit voivat uida peruskorjatussa ja juuri avatussa uimahallissa ilmaiseksi Kokemäen ja Kauvatsan seurakuntien vanhustyö Seurakunnan diakoniatyön yksi perustehtävistä on vanhusten henkisen ja hengellisen elämän hoitaminen ja tuen, avun ja yhteisyyden tarjoaminen. Diakoninen hoitotyö painottaa ikääntyvien kunnioittamista, arvostamista ja ainutlaatuisuuden huomioon ottamista. Ikääntyvillä tulee olla oikeus turvalliseen elämään suhteessa itseensä, lähimmäisiinsä ja Jumalaan. Rakkaus, luottamus ja usko ovat voimavarana vanhuudessa. Diakoniatyölle kuuluvat yksinäiset, monenlaista apua tarvitsevat vanhukset ja heidän omaisensa. Seurakuntayhtymässä on kaksi diakonin virkaa. Seurakunnan palveluja ikääntyneille: 1. Kotikäynnit, vastaanotot ja muut käynnit ovat diakonisen hoitotyön keskeinen toimintamuoto. Vuonna 2004 diakonissojen yli 65-vuotiaiden asiakaskontakteja oli Lisäksi oli 311 syntymäpäiväkäyntiä. 2. Ryhmämuotoinen toiminta vastaa ikääntyvien yhteisöllisyyden tarpeisiin. Eläkeläisille on kolme ryhmää, joista Tiistaikerho on suurin; kävijöitä n. 100 henkilöä. Erityisryhmiä on myös omaishoitajilla, mielenterveyskuntoutujilla ja surevilla; näihin osallistuu myös työikäisiä. 3. Diakoniatyö on pitänyt kuusi leiripäivää Aittakarissa ja järjestänyt viisi retkipäivää. 4. Sunnuntain messu kirkossa, säännölliset laitoshartaudet, erilaiset juhlat ja tilaisuudet antavat mahdollisuuden seurakuntayhteyden kokemiseen. 5. Verkostotyö kuuluu tähän päivään. Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa on säännöllistä; se monipuolistaa työn sisältöä ja mahdollisuuksia. Vierailukäyntejä on eri järjestöissä ja yhdistyksissä Järjestöjen sekä yksityisten palvelutuottajien tuottamat palvelut Vanhusneuvosto Kokemäellä toimii useita eri eläkeläis- ja muita järjestöjä, jotka järjestävät jäsenilleen toimintaa ja kokoontumisia. Kokemäen kaupungin internet-sivuilla on järjestöluettelo, josta löytyy yhteystietoja. Esimerkiksi SPR järjestää seuraavia kaikille suunnattuja toimintoja: - tiistain aamutuokio (klo 9-12) kerran kuukaudessa (kävijöitä henkilöä) - lauluhetki kaksi kertaa kuukaudessa - SPR:n kamari avoinna arkipäivisin Ystäväpalvelu - vapaaehtoistyö Kokemäellä toimii useita yksityisiä hyvinvointipalveluiden tuottajia. Paikallisen MOVAhankkeen yhteydessä tuottajat perustivat Kokemäen hyvinvointipalvelutuottajien internet-sivut. KH:n asettamassa vanhusneuvostossa on puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Eläkeläis- ja vanhusjärjestöt nimeävät neuvostoon 6 edustajaa ja kaupungin hallintokunnat 5 edustajaa (koulutus-, perusturva-, tekninen-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunta). Puheenjohtajana toimii perusturvalautakunnan edustaja ja sihteerinä vanhustyönjohtaja. 12

13 5.2 Asumispalvelut 5.3 Laitoshoito Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto kokoontuu 3-5 kertaa vuoden aikana ja järjestää vuosittain elokuussa pihajuhlan vanhainkoti Henrikinhovissa. V saatiin päätökseen kylävierailuohjelma, jossa vanhusneuvosto vieraili suurimmissa Kokemäen kylissä. Vanhusneuvosto on mm. esittänyt vanhusneuvolan perustamista. Karhukuntien seudullisena yhteistyönä on määritelty alustavasti asumispalvelun tuotteet: - tuettu asuminen 1 (asukas asuu palvelutalossa ja käyttää tarvitessaan tukipalveluja, on omatoiminen) - tuettu asuminen 2 (asukas on lähes omatoiminen, mutta tarvitsee silloin tällöin apua palvelutalon henkilökunnalta, tukipalvelut tarpeen mukaan) - palveluasuminen (asukkaalla on päivittäinen avun tarve, lisäksi tukipalvelut) - tehostettu palveluasuminen (asukkaalla on useita kertoja päivässä avun tarve, myös yöllä, lisäksi tukipalvelut) - erityisen tehostettu palveluasuminen (asukas ei selviydy itsenäisesti mistään toiminnoista, kaikki palvelut käytössä). Kokemäen kaupunki ostaa pääosin tehostettua palveluasumista, koska kunnan omaa palveluntarjontaa ei ole. Palvelun myöntämisen perusteena on se, ettei henkilö tule kotona toimeen kotiin annettavien palvelujen turvin, hän tarvitsee päivittäin useita kertoja apua eikä oman palvelutarjonnan piirissä ole voitu tarjota sopivaa paikkaa. Asumispäiviä yksityisissä palvelukodeissa kertyi vuonna 2004 yhteensä 17492, joista dementiayksiköissä Vanhusten tehostettu asumispalvelu on kilpailutettu seudullisena yhteistyönä. Puitesopimukset on tehty alkaen. Ilolan vanhainkodissa aloitti palveluasumisen yksikkö. Yksikössä on kahdeksan paikkaa, joista 4 on Kokemäen käytössä. Sinne siirtyvät vanhainkodin puolelta ne asukkaat, jotka ovat toimintakyvyltään vähiten apua tarvitsevia. Suosituksen mukainen mitoitus Suositus: 3 5 % yli 75 vuotiaista palveluasumisen piirissä Tavoite: yli 75-vuotiasta vuonna 2005 ja vuonna 2015 Nykytilanne: 47 asukasta (yli 65 v), ostopalvelua Vanhusten asumispalvelujen asiakasmäärät ikäryhmittäin Ikä v vuotiaat vuotiaat 9 85 ja yli 85-vuotiaat 30 Yhteensä 47 Ikäryhmästä 75 vuotta tai yli 39 asiakasta on asumispalvelussa Vanhainkodit Henrikinhovi ja Ilola Vanhainkoti Henrikinhovi on perustettu 53-paikkaisena, joista osa on tarkoitettu lyhytaikaisasiakkaille. Vanhainkodissa on ollut vaihtelevasti asukasta. Vuonna 2004 kävi lyhytaikaishoidossa 70 eri henkilöä, asiakkaita oli päivässä keskimäärin 62 ja hoitopäiviä kertyi yhteensä Ilolan vanhainkoti sijaitsee Kauvatsalla ja sen omistavat Kokemäen kaupunki ja Kiikoisten kunta. Ilolan vanhainkodissa on paikkoja 30, joista on varattuna 15 laitospaikkaa kokemäkeläisten käyttöön. Hoitopaikkoja on käytetty vaihtelevasti myös lyhytaikaishoitoon. 13

14 Hoitopäiviä oli v yhteensä Ilolan vanhainkodin yhden osaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi vähensi laitoshoitopaikkojen määrää Terveyskeskussairaala Laitoshoitosuositus Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään siirtynyt Kokemäen terveyskeskussairaala tarjoaa perusterveydenhuollon tasoista sairaanhoitoa. Vuodeosastolla korostuu potilaan sairaanhoidon yhteensovittaminen, potilaan hoito ja tukeminen sairauden aikana ja jatkohoidon suunnittelu. Vuodeosastolla on 43 sairaansijaa, joista 21 on tällä hetkellä pitkäaikaispotilaiden käytössä. Vuonna 2004 sisään kirjattiin 542 potilasta. Potilaista 80, 1 % oli yli 65-vuotiaita ja 25,4 % yli 85-vuotiaita. Vuodeosastopotilaiden hoito koostuu eri ammattiryhmien yhteistyöstä (mm. fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja). Ajoittain vuodeosasto on ollut niin ruuhkautunut, ettei erikoissairaanhoidosta ei ole voitu ottaa potilaita vastaan toivotulla aikataululla. Suositus: 5 7 % yli 75-vuotiaista laitoshoidossa Tavoite yli 75-vuotiasta laitoshoidossa vuonna 2005 ja vuonna 2015 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä ikäryhmittäin : Ikä Henrikinhovi Ilola Terveyskeskussairaala vuotiaat vuotiaat ja yli 85-vuotiaat Yhteensä Ikäryhmästä 75 vuotta tai yli on pitkäaikaisessa laitoshoidossa 82. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa Henrikinhovissa 10 hoitopaikkaa ja Ilolassa Palvelutarpeen arviointi Palvelutarvetta arvioidaan kotikäynneillä ja erilaisin mittarein. Yhtenä apuvälineenä käytetään RAVA-indeksiä, joka on otettu Kokemäellä käyttöön Sen avulla on tehty kaksi poikittaistutkimusta kaikista palvelujen käyttäjistä. Tuoreimman tutkimuksen tulokset eivät ole vielä käytössä. Vuodenvaihteessa kartoitettiin kaikkien palveluiden piirissä olleiden yli 65-vuotiaiden toimintakyky RAVA-mittarilla. Liitteessä no 4 on esitelty tulokset ja RAVAindeksiä tarkemmin. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että palveluiden piirissä olevat asiakkaat sijoittuivat fyysisen toimintakykynsä perusteella yllä esitettyjen suositusten mukaisesti. Kuitenkin esim. asumispalveluissa oli osa asiakkaista paljon avun tarpeessa, RAVA-indeksi yli 3. Toisaalta vanhainkodissa oli osa asukkaista vähemmän apua tarvitsevia, RAVA-indeksi alle 3. Kokemäellä sovelletaan Helsingin kaupungin laatimia RAVA-hoitosuosituksia. RAVA-indeksiä käytetään palvelutarpeen arvioinnissa säännöllisesti ja esim. vanhainkotipaikkaa odottavien asiakkaiden toimintakykyä seurataan tällä mittarilla. Asiakkaan muistihäiriö ja turvattomuuden kokeminen ei tule RAVA-indeksillä esille riittävästi. Asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseen RAVA-indeksi ei sovellu. Sosiaalihuoltolakiin on lisätty säännös palvelutarpeen arvioinnista alkaen. Kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Tämä oikeus koskee kaikkia iästä riippumatta. Ei kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä 80 vuotta täyttäneille sekä KELA:n erityishoitotukea saaville pääsy palvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi edellyttää usein moniammatillista yhteistyötä ja toimintakyvyn ulottuvuuksien selvittämistä. Haastattelun tukena on suositeltu käytettäväksi erilaisia toimintakyvyn mittareita. 14

15 5.5 Nykytilaa koskeva yhteenveto sekä SAS-ryhmä Edellä kuvattu nykytila on pääosin toimiva. Koska Kokemäellä on suhteellisen paljon yli 65- vuotiaita ja kokemäkeläisten sairastavuus on keskimääräistä suurempaa, on palveluilla suuri kysyntä. Vaikka palveluita on runsaasti, ei tämä näy arkielämässä. Terveyskeskussairaala on ajoittain aivan täynnä, joten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon porrastus ei toimi joustavasti. Potilaat odottavat esim. Satakunnan keskussairaalassa pääsyä Kokemäen terveyskeskussairaalaan. Vuodelle 2006 sairaanhoitopiiri on esittänyt tällaisia tilanteita varten siirtoviivemaksun käyttöönottoa. Erikoissairaanhoito ei kykene vastaamaan hoitotakuun aikatauluihin, mikäli potilaat ovat arvioitua kauemmin osastoilla odottamassa jatkohoitopaikkaa. Esitetyssä mallissa peruskunnat maksavat siitä, että hoidon porrastus ei toimi. Jotta hoidon porrastus saataisiin toimimaan nykyistä paremmin, pitäisi Kokemäellä turvata riittävät kotiin annettavat palvelut. Vanhainkodeissa tulisi hoitaa kaikkein eniten apua tarvitsevat ikäihmiset. Kodin ja vanhainkodin välillä hoidon portaissa ovat asumispalvelut. Jokaisella asiakkaalla on yksilölliset tarpeensa ja asumispalvelua pitäisi kehittää niin, että porrastus toimii siinäkin. Kokemäellä toimii SAS-ryhmä (suunnittele, arvioi, sijoita), joka kokoontuu kuukausittain. Viranomaistyöryhmään kuuluu edustus kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta, vanhainkodeista ja terveyskeskussairaalasta sekä sosiaaliohjaaja, lääkäri ja vanhustyönjohtaja. Työryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Ryhmä arvioi vanhainkotija asumispalvelujonossa olevien asiakkaiden palvelun- ja avuntarvetta sekä tilanteen kiireellisyyttä. Hakemukset ovat kirjallisia ja asiakkaiden toimintakyky ja hoidon tarve on arvioitu mm. Rava-indeksillä. Hoitopaikan vapautuessa arvioidaan kiireellisimmän hoidon tarpeessa oleva, jolle paikka myönnetään. Tilastollisesti tarkastellen Kokemäellä ollaan jäljessä kotipalvelun kehittämisessä. Vuoteen 2015 mennessä kotipalvelun asiakkaista yli 75-vuotiaita pitäisi olla kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Toinen esille tuleva asia on laitoshoitopainotteisuus. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on asiakkaita suosituksia enemmän. Tilastoista huolimatta vanhustyön arkipäivää ovat tilanteet, joissa hoitopaikkaa ei löydy. Asiakkaita on epätarkoituksenmukaisissa hoitopaikoissa odottamassa vuoroaan. Käytännön työn näkökulmasta ei ole mahdollista, että hoitopaikkojen lukumäärää vähennettäisiin. Palvelutaloissa ja laitoksissa asuu 150 kokemäkeläistä. Tarvitsemme jatkossa ainakin yhtä suurelle asiakasmäärälle ympärivuorokautisen hoidon. 6 HOITOHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ NYKYISISSÄ YKSIKÖISSÄ JA MITOITUSSUOSITUKSET Henkilöstömitoitussuositukset hoitotyöntekijää/asukas keskiverto mitoitus tehostettu asumispalvelu (yhden avustamana, ympärivuorokautinen hoito) 0,40-0,50 tehostettu asumispalvelu (dementiayksikkö) 0,50-0,60 vanhainkodin laitoshoito 0,50-0,60 vanhainkodin laitoshoito (dementiayksikkö) 0,60-0,70 vanhainkodin laitoshoito (lyhytaikaisosasto) 0,60-0,70 terveyskeskuksen laitoshoito 0,60-0,70 15

16 Vanhainkodit Henrikinhovissa on 62 asukasta. Vanhainkoti Henrikinhovissa on 26 vakinaista hoitotyön tointa sekä osastonhoitajan virka. osastoapulaisia 11 perushoitajia 12 sairaanhoitajia 2 kuntohoitajia 1 hoitotyöntekijää/asukas 0,42 Lisäksi Henrikinhovissa on yleisten tilojen siistijä, joka vastaa myös pyykkihuollosta, sekä osaaikainen talonmies. Ruokahuoltoyksikön palveluksessa työskentelee keittiössä ravitsemusesimies, kokki ja 3 ravitsemistyöntekijää. Vanhainkodissa on säännöllisesti 4-5 työllistämistuella palkattua työntekijää, joista yksi hoitaa avopuolen asiakkaiden kylvetykset sekä pyykkipalvelun. Vanhainkodin asukkaiden hoitotyöhön osallistuu 2-3 työllistettyä ja yksi työllistetty toimii osastoilla siistijänä. Ilolassa on 38 hoitopaikkaa ja 18 vakituista hoitotyön virkaa tai tointa. vastaavia sairaanhoitajia 1 sairaanhoitajia 2 perushoitajia 6 osastoapulaisia 9 hoitotyöntekijää/asukas 0,47 Lisäksi Ilolan keittiössä työskentelee emäntä, keittäjä ja kaksi keittiöapulaista. Talossa on kokoaikaisen talonmiehen lisäksi työllistämistyöntekijä ja määräaikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan. Terveyskeskussairaala Kokemäen terveysasemalla on 43 hoitopaikkaa. osastonhoitajia 1 sairaanhoitajia 9 perushoitajia 11 terveyskeskusavustajia 1 laitoshuoltajia 4,2 työllistettyjä 2-3 *) *) avustajina hoitotyössä, laitoshuoltajan töitä, huoltotöitä Hoitotyöntekijöitä on 21, joten hoitohenkilöstömitoitus on 0,49. Kotipalvelu Kotipalvelussa on 22 vakinaista tointa sekä yksi kotipalveluohjaajan virka. kotiavustajia 1 kodinhoitajia 17 hoitajia 4 Kotipalvelun henkilökunnan osalta ei ole mitoitussuosituksia olemassa. 7 ASIAKASNÄKÖKULMA Laadukas senioriteetti - tutkimus Keväällä 2005 suoritetussa laajassa Laadukas Senioriteetti -tutkimuksessa selvitettiin 55 vuotta täyttäneiden suomalaisten arvoja ja tarpeita. Kyselytutkimukseen osallistui noin 5500 vastaajaa ympäri Suomea. Kyselytutkimuksen lisäksi suoritettiin myös muuta taustatutkimusta ja asiantuntijahaastatteluita. Kokemäellä kysely lähetettiin yli 65-vuotiaille kotipalvelun asiakkaille. Vastaajien näkemyksissä laadukkaasta ikääntymisestä kaksi tekijää nousi selkeästi ylitse muiden: omassa kodissa halutaan asua mahdollisimman pitkään ja puolison kanssa yhdessä asuminen on vastaajille ensiarvoisen tärkeää. Runsaasti mainintoja saivat myös 16

17 peruspalveluiden saatavuus, terveydenhoitopalveluiden laadukkuus sekä turvallinen asuinympäristö. Perustarpeiden lisäksi vastaajat nostivat kuitenkin kohtuullisen korkealle myös sosiaalisen kanssakäymisen ja mahdollisuuden matkustaa. Kokemäen kaupungin MOVA hanke Mova-hanke teki Kokemäen erityisryhmien päivätoiminnan kehittämisen yhteydessä tarvekartoituksen huhtikuussa Kohderyhmien keskeisistä ongelmista ja tarpeista tehtiin kysely, joka lähetettiin useille eri tahoille Kokemäellä, kuten kunnan virkamiehille, eri järjestöille ja yrittäjille. Vanhusten ja dementiaa sairastavien asiakkaiden osalta vastauksissa nousi esille seuraavia keskeisiä ongelmia ja tarpeita: - Kuljetukset eri tilaisuuksiin on ongelma - Vanhusten ohjatun liikunnan puute - Päiväosastotoiminnan, vanhusneuvolan ja -neuvontapisteen puuttuminen paikkakunnalta kokonaan - Omaishoitajien tukeminen on riittämätöntä - Muistiriihien puute, keskustelukerhot, aivojumppa - Aamusoittotoiminta (otetaan aamuisin yhteys asiakkaaseen puhelimitse tilanteen tarkistamiseksi) - Ohjatun viriketoiminnan puute - Kotona asumisen ja arjesta selviytymisen ongelmat - Yhteyshenkilöä dementiapotilaille tarvitaan - Panostusta intervallihoitojaksoihin ja lyhytaikaishoitopaikkoihin 8 KUSTANNUSVERTAILU ERI YKSIKÖIDEN VÄLILLÄ Kotipalvelun, laitoshoidon ja asumispalveluiden osalta ei ole tehty perusteellista kustannusanalyysiä. Jotta palveluita pystyttäisiin vertaamaan keskenään ja toisaalta myös ostopalveluihin, pitäisi olla käytettävissä tarkka kustannuslaskenta, jossa selvitetään asiakkaan kanssa tehtävä työ ja sen kesto sekä muuhun työhön menevä aika eriteltynä. Hallinto- ym kulujen vyöryttäminen eri toimipisteisiin on välttämätöntä, jotta saadaan todellinen käsitys kustannuksista. Nykyisin kerättävät tilastot eivät tue edellä kuvatun kaltaista kustannuslaskentaa. Seuraavassa esitetty kustannusvertailu perustuu talousarvioon kustannuspaikoittain eikä sisällä minkäänlaisia vyörytyseriä, ellei ole toisin mainittu. Nettohinta vaihtelee, koska asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan maksukyvyn mukaan. käynnit/hoitopäivät 2005 brutto netto Kotipalvelu ,82 28,39 Kotisairaanhoito ,10 Henrikinhovi ,56 59,87 Ilola ,81 71,81 Asumispalvelut ostopalveluna ,38 29,84 - Vuollekoti (Vaapukka) 19,96 - Kuusamakoti 53,33 - Vuollekoti (Tammentupa) 55,56 Terveyskeskussairaala 95,00 *) (2004) *) sisältää vyörytyserät 17

18 9 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN KOKEMÄELLÄ V ä e t ö t i e tojen mukaan Kokemäellä on jo tällä hetkellä suhteellisen paljon yli 65-vuotiaita verrattuna kuntiin keskimäärin. Väestömme on lisäksi keskimääräistä hieman sairaampaa. Olemme järjestäneet ikäihmisten palveluita runsaasti jo vuosia ja väestöennusteen mukaan teemme niin myös jatkossa. Palvelujen tarve ei vähene, vaan hieman lisääntyy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Voimme vaikuttaa palvelurakenteeseen. Voimme vaikuttaa myös palvelutarpeen kehittymiseen jonkin verran tukemalla ennaltaehkäisevää toimintaa. Ikäihmiset tulee nähdä myös voimavarana. 9.1 Kehittämisehdotukset Ikäihmisten palvelujen kehittämisen tavoitteet: - kotona asumisen tukeminen - laitoshoitopaikkojen vähentäminen - asumispalvelujen lisääminen => laitoshoitopainotteisuudesta avohuollon palveluihin Kokemäellä on menossa useita hankkeita, joilla uudistetaan ikäihmisten palveluita ja tehdään seudullisesti yhteistyötä palveluiden kehittämiseksi. Näistä yksi on vanhustyön laatuhanke, jonka tarkoituksena on laatia laatukäsikirja vanhustenhuoltoon mennessä. Hanke on alansa pilotti, sillä se toteutetaan seudullisena yhteistyönä ja siinä käytetään teollisuuden hyvin tuntemaa ISO 9001 standardia pohjana. Hankkeen myötä tieto hyvistä tavoista tuottaa palveluja liikkuu yli kuntarajojen. Vanhustenhuollon haasteet ja valtakunnalliset vanhuspoliittiset linjaukset seminaarissa ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriöstä esitti seuraavia asioita, joiden varaan voi rakentaa tulevaa vanhustyötä: - eri hallintokuntien välinen yhteistyö paikallisesti tai seutukunnallisesti - hyvän peruskoulutuksen omaava ja motivoitunut henkilöstö - lukuisat kehittämis- ja tutkimus-hankkeet - erilaiset palvelut itsenäisille, autettaville, toipilaille ja hoivattaville sekä hoidettaville erilaisten palvelutarpeiden mukaan - ikäihmisten oma aktiivinen toiminta - ikäihmisten kehittyvä/paraneva toimintakyky sekä itsehoitovalmiudet -> vaikuttaa myös palvelutarpeiden syntyyn tulevaisuudessa Strategiatyön myötä on kehittynyt monenlaisia ajatuksia Kokemäen ikäihmisten palvelujen kehittämisestä. Kaikkiin muutoksiin ei voida varautua tässä strategiassa, vaan jatkuva kehittäminen ja muuttuviin olosuhteisiin reagoiminen on tarpeen. Seuraavassa on kerrottu esille tulleista kehittämistarpeista ja niiden perusteista. Lopussa on taulukko, jossa ehdotukset tiivistetään, niille asetetaan aikataulu ja vastuutaho. Kotihoito Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työ suunnataan yhä enemmän asiakkaiden henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon lisäämällä hoitotyön osaamista. Näin turvataan monisairaiden ja paljon apua tarvitsevien asiakkaiden ammattitaitoinen hoito. Tällöin kotipalvelussa voidaan hoitaa monipuolisesti myös joitain kotisairaanhoidon töitä, jolloin henkilöstön käyttö on mahdollisimman tehokasta (Vuollearava-malli). Kotihoidon henkilökunnan siivoustyöhön, ruuanlaittoon ja lääkkeiden jakamiseen käyttämä aika voidaan osittain käyttää muuhun, jos nämä työt voidaan järjestää tukipalveluin tai muulla tavoin. Siivoustyön eriyttäminen kotipalvelusta tukipalveluksi selkeyttää asiakkaiden asemaa ja tekee yksityiset palvelut houkuttelevammiksi asiakkaalle. Yksityisiä ateriapalvelutuottajia on paikkakunnalla useita ja omaan kunnalliseen palveluun on varaa ottaa lisää asiakkaita. Ateriapalvelun tulee aina olla ensisijainen vaihtoehto siihen nähden, että ruoka valmistetaan asiakkaan kotona. Lääkkeiden jakamisessa selvitetään yhteistyömahdollisuus apteekin kanssa. 18

19 Kauppa-asioinnissa selvitetään kauppojen ja taksien yhteistyömahdollisuutta. Turvapuhelinpalvelut ostetaan kokonaisuudessaan turvapalveluyritykseltä. Tavoitteena on nykyisen henkilöstön tehokas ja järkevä käyttö ottamalla huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Jotta kotihoito on jatkossa painopistealue, tulee sen henkilöstöä lisätä suunnitelmallisesti. Jossain vaiheessa voi tulla välttämättömäksi tehdä kotihoidosta ympärivuorokautinen palvelu. Kotihoidon kirjaamiskäytäntö tulee saada samanlaiseksi sekä kotipalvelussa että kotisairaanhoidossa, jotta varmistetaan saumaton yhteistyö. Henkilökunta koulutetaan ATKlaitteiden ja tarvittavien ohjelmien käyttöön. Varataan laitteet ja tilat kirjaamista varten. Avoterveydenhoito Kokopäivätoimista neuvolapalvelua ei ole mahdollista aloittaa pelkästään ikäihmisille suunnattuna Kokemäen kaupungin nykyisillä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöresursseilla. Työryhmä esittää, että perusterveydenhuollossa otetaan käyttöön säännöllinen terveystarkastus myös ikäihmisille. Ikäryhmäksi esitetään vuosittain kaikki 75 vuotta täyttävät. Kuntalaisilla on Kokemäellä tällä hetkellä hyvä mahdollisuus käydä sairaanhoitajan tai sosiaaliohjaajan kanssa neuvottelemassa ja saamassa tietoa. Myös kotikäyntejä tehdään asiakkaan tilanteen kartoittamiseksi. Päivätoiminta Haetaan rahoitusta yhteistyöhankkeelle (KERTTU), jossa yksityinen palvelusektori, vapaaehtoisjärjestöt sekä kunta toimivat yhteistyössä luodakseen eri asiakasryhmille toimintaa. Ryhmien toimintaan voivat osallistua myös ikäihmiset. Vanhusneuvola / muistineuvola / infopiste Kokemäen eläkkeensaajat ry on esittänyt saapuneella aloitekirjeellään, että ikäihmisille aloitetaan oma neuvolatoiminta terveydenhuollossa. Terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyöllä saavutettaisiin ennaltaehkäisevää hyötyä ja tavoitteena olisi yli 60-vuotiaiden säännölliset määräaikaiset terveystarkastukset. He esittävät myös sosiaali- ja terveysasioihin keskittyvän neuvontapalvelun kokeilemista. Aloite on jätetty odottamaan strategian valmistumista. Työryhmä on käsitellyt asiaa ja tiedustellut vanhusneuvolaprojektin rahoitusmahdollisuutta Raha-automaattiyhdistykseltä. Sieltä saadun alustavan arvion mukaan rahoitusta on mahdollista saada muistineuvolatoimintaan, ei vanhusneuvolatoimintaan. Vuollekodin kannatusyhdistyksen kanssa neuvotellaan muistineuvolahankkeen rahoitushakemuksen tekemisestä. Muistineuvolan yhteyteen tulisi kaikkia ikäihmisiä palveleva neuvontapiste sekä apuvälinenäyttely. Mikäli muistineuvolahanke ei toteudu, suunnitellaan neuvontapisteen sijoitus uudelleen. Omaishoito Omaishoitoon liittyviä lakimuutoksia on vireillä. Omaishoitajien jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota. Omaishoitajille tarjotaan hoitoa tukevia palveluja ja heille järjestetään vertaistukea. Henrikinhovin lyhytaikaisosaston kaksi jäljellä olevaa pitkäaikaispaikkaa muutetaan lyhytaikaishoitopaikoiksi omaishoitoa tukemaan. Asumispalvelut Työryhmä esittää, että Kokemäen laitoshoitopainotteinen vanhustenhuolto muutetaan enemmän asumispalvelua sisältäväksi palvelukokonaisuudeksi. Vanhainkodeissa asuu joissain huoneissa kaksi asukasta. Asumispalvelut ovat avohoitoa ja niissä jokainen asiakas asuu yksin huoneessaan. Muutos laitoshoidosta asumispalveluksi vähentää hoitopaikkojen määrää. Muutos ei esimerkiksi vanhainkoti Henrikinhovissa tuo henkilöstökuluissa säästöjä, koska henkilöstömitoitus laitoksessa on nyt alhainen. Henrikinhovissa muutetaan yksi osasto tehostetun palveluasumisen paikkaiseksi yksiköksi v Yksikössä jokainen asukas asuu omassa vuokrahuoneessaan, maksaa itse mm. lääkkeensä. Asukkaalla on mahdollisuus saada Kelalta asumistukea, eläkkeensaajan hoitotukea ja lääkekorvausta. Palveluasumisyksikkö on erotettava laitoshoidon tiloista, joten muutoksesta aiheutuu myös rakennuskuluja. Tosin yleensä selvitään yhden ovellisen väliseinän rakentamisella. Tehostettua palveluasumista ostetaan niiltä tuottajilta, joiden kanssa on tehty puitesopimus kilpailutuksen jälkeen. 19

20 Ikäihmisten pienkodin tarve tutkitaan. Siinä asukkaat asuvat vuokrasuhteessa ja heidän apunaan on kotipalvelutyöntekijöitä oman työaikansa puitteissa. Asukkailla on turvapuhelin, jolla he hälyttävät tarvittaessa apua esim. öisin. Asukkaat saavat toisistaan seuraa ja turvallisuutta. Pienkodin avulla saadaan asumispalveluihin vaihtoehtoja, porrastusta. Tiedottaminen ja ennaltaehkäisevä toiminta Työryhmä esittää, että Kokemäen kaupungin palveluista laaditaan esitteet käyttäen hyväksi esim. juuri uusittuja internet-sivuja. Esitteiden tekeminen pitää hoitaa ulkopuolisin voimin käyttäen apuna opiskelijoita ym. Esitteitä jaetaan kotikäynneillä, asiakastapaamisten yhteydessä, hoitokokouksissa ja pidetään esillä sopivissa paikoissa. Työntekijät saavat käyttöönsä käyntikortit. Rahoitus niihin varataan seuraavaan talousarvioon. Kokemäen kaupungin vapaa-aikatoimi yhdessä muiden hallintokuntien kanssa järjestää ikäihmisille suunnattua tiedotusta ja koulutusta liikunnan tarpeellisuudesta ja itsensä hoitamisen tärkeydestä. Yhteistyössä eri järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien kanssa se organisoi monipuolisia liikkumisen ja virkistäytymisen mahdollisuuksia ikäihmisille sekä sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia. Kustannustietoisuus ja seudullinen yhteistyö Työryhmä esittää, että oman palveluasumisen tuottamisen ja oman dementiayksikön perustamisen taloudellinen kannattavuus tutkitaan kustannuslaskentaprojektina. Lisäksi henkilöstön työaikaseurannan perusteella selvitetään, mitä tulee kotipalvelukäynnin ja kotisairaanhoidon todelliseksi kustannukseksi huomioiden vyörytyserät. Myös vanhainkodin lyhyt- ja pitkäaikaishoidon todellinen hinta selvitetään työaikaseurantaa hyödyntäen ja vyörytyserät mukaan lukien. Kustannuslaskennan jälkeen voidaan verrata, milloin kotihoito tulee laitoshoitoa kalliimmaksi ja onko ostopalvelu edullisempaa kuin oma toiminta. Voidaan myös verrata palveluasumisen ja laitoshoidon kustannuksia keskenään. Projektissa tarvitaan sekä taloushallinnon että sosiaalialan osaamista. Kokemäki on lähdössä seudullisen yhteistyöhön vanhusten palveluiden selvittämiseksi Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. Mikäli hanke saa rahoituksen, toivotaan edellä kuvattu kustannuslaskenta toteutettavan siinä. Mikäli sitä ei voida toteuttaa selvityksen yhteydessä, kaupunki järjestää kustannuslaskennan ulkopuolisena työnä. Kokemäen kaupunki sitoutuu seudulliseen vanhustenhuollon hankkeeseen selvitysvaiheessa, mutta ei vanhusten laitoshoidon (vanhainkodit) järjestämiseen kuntayhtymänä. Henkilöstön lisääminen ja kehittäminen Kokemäen vanhustenhuollon henkilöstöstä on jäämässä eläkkeelle puolet seuraavan 10 vuoden sisällä ja siksi määrätietoinen koulutetun työvoiman rekrytointi on aloitettava jo nyt. Työryhmä ehdottaa, että vanhainkoti Henrikinhovin osastoapulaisten toimet muutetaan vapautuessaan perushoitajan toimiksi ja kotipalvelussa kodinhoitajan toimet muutetaan lähihoitajan toimiksi. Vanhainkoti Henrikinhovissa muutetaan 3 määräaikaista palkkatuella hoidettua tehtävää vakituisiksi perushoitajan toimiksi. Tällä turvataan henkilöstömitoituksen saaminen välttävältä tasolta keskimääräiselle tasolle. Siivoustyö osastolla organisoidaan uudelleen. Vanhainkotiin perustetaan vakituinen kokoaikainen siistijän toimi. Siistijä vastaa vanhainkodin asukastilojen puhtaudesta. Kotipalvelun henkilöstön lisääminen suunnitelmallisesti on välttämätöntä, jotta voidaan turvata tämän strategian perusta, kotona asuminen. Kotipalvelun kattavuutta 75+ ikäluokasta lisätään nykyisestä 14%:sta 20%:iin vuoteen 2011 mennessä suosituksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa viiden uuden lähihoitajan toimen perustamista kotipalveluun vuosina (1/vuosi). Tukipalveluihin perustetaan vakituinen kokoaikainen kylvettäjän toimi. Toimen pätevyysvaatimus määritellään siten, että työntekijä kykenee tekemään ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa seuratessaan asiakkaittensa vointia. Tilajärjestelyt Henrikinhovista muodostuu Kokemäen kaupungin vanhustenhuollon keskus, jossa toimivat yhdessä sekä koti- että laitoshoito ja palveluasuminen. Tukipalvelut liittyvät saumattomasti palvelukokonaisuuteen. Henkilöstön yhteiskäyttö mahdollistuu kaikkien yksiköiden välillä. 20

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2014 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 8.12.2014 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot