Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta"

Transkriptio

1 Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

2

3 KAUPPAKAMARIN TEESEJÄ JA SUOSITUKSIA ULKOMAALAISTAUSTAISESTA TYÖVOIMASTA JA TYÖPERÄISESTÄ MAAHANMUUTOSTA

4 Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu: Marianne Holm Kuvat: Futureimagebank Paino: Painojussit Oy, maaliskuu 2012, toinen painos ISBN (NIT.) ISBN (PDF)

5 Sisältö 1 Johdanto Työvoiman tarve Suomessa Ulkomaalaiset Suomessa Tilastotietoa ulkomaalaisista Työ- ja oleskeluluvat Ulkomaalaisten ja suomalaistaustaisten paluumuuttajien työllistyminen Ulkomaiset opiskelijat Suomessa Ulkomaalaisten perustamat yritykset Yrityksen ja työnantajan näkökulma ulkomaalaisen rekrytointiin Työ- ja elinkeinohallinnon toimet Uudellamaalla Julkishallinnon ulkomaalaistaustaisten koulutusta ja työllistymistä tukevat palvelut Neuvonta-, rekrytointi- ja koulutuspalvelut yrityksille ja työnantajille Kauppakamarin teesit ja suositukset Ehdotus 1: Työnantajaa, työyhteisöä ja työntekijää auttava kiertävä työpaikkavalmentaja Ehdotus 2: Työperäisen maahanmuuton neuvonta- ja ohjauspiste Ehdotus 3: Korkeakoulutetuille ja työnantajille suunnattu erityispalvelu Ehdotus 4: Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kielitaito Ehdotus 5: Julkishallinnon palvelutehtävät ulkomailla Ehdotus 6: Ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden osaamisprofiloinnin parantaminen Ehdotus 7: Luopuminen työ- ja elinkeinohallinnon saatavuusharkinnasta Ehdotus 8: Työntekijän oleskeluluvan myöntämisen ehdoksi kielitaitovaatimus Ehdotus 9: Poikkihallinnollinen ja työelämälähtöinen koulutus- ja rahoitusmalli Ehdotus 10: Valtakunnallisen osaamis- ja koulutustarve-ennakointiprosessin hyödyntäminen Ehdotus 11: TE-toimistojen työnantaja palvelut ja maahanmuuttajapalveluiden resurssit Ehdotus 12: Kotoutumiskoulutus, työmarkkinapoliittinen koulutus ja muut julkiset koulutustuet yhtenäiseksi palveluksi maahanmuuttajia työllistäville yrityksille Lähteitä... 26

6 Kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan jäsenistä koottu Yritysmamu-työryhmä valmisteli ehdotuksia: a) Suomessa olevien ammattitaitoa omaavien ei-kantasuomalaisten työelämään integroitumisen nopeuttamisesta b) työperäiseen maahanmuuttoon tarvittavien julkisten yrityspalveluiden, lupakäytäntöjen ja -valmiuksien kehittämisestä. Ryhmän jäseninä toimivat: henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, ISS Palvelut Oy, työryhmän puheenjohtaja henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen, Itella Oyj HR Director Outi Taivainen, Kone Oyj liiketoimintajohtaja Kimmo Töttölä, PlusTerveys Oy ja asiamies Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, työryhmän sihteeri sekä asiantuntijana Nicole Saari, Mundus Nicole Saari Ky. Työryhmä kokoontui neljä kertaa (4.4., 2.5., ja ). Raportti hyväksyttiin kauppakamarin hallituksessa

7 1 Johdanto Työvoiman saatavuus on yritysten tärkein sijaintipaikkapäätöksiin vaikuttava tekijä 1. Uhka osaavan työvoiman niukkuudesta ensinnäkin rajoittaa ratkaisevasti yritysten kasvumahdollisuuksia kotimaan markkinoilta käsin, toiseksi vähentää ulkomaisten yritysten mielenkiintoa toimia Suomen markkinoilla. Molemmissa tapauksissa Suomen vaihtoehdot tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä talouden kestävyysvajeen hoitamiseen supistuvat olennaisesti. Suomi on nopeasti ikääntyvä kansakunta: vuoteen 2020 mennessä työmarkkinoiden ulottuvilta poistuu vuosittain henkilöä enemmän kuin nuorisoikäluokista tulee tilalle. Uudellamaalla nuorten vaje on vuosittain koulutettua osaajaa, vaikka nuorisoikäluokan koko kasvaa ja on suurimmillaan lähivuosina. Työvoiman saatavuutta heikentää eläköitymisen ja ennenaikaisen työkyvyttömyyden ohella rakenteellinen työttömyys, jossa työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaavat huonosti. Pitkäaikaistyöttömyys on Uudellamaalla ja muissa maakunnissa vuosien taantuman myötä jäänyt odotettua korkeammalle tasolle. Lisäksi työvoiman liikkuvuutta Uudellamaalla rajoittaa kohtuuhintaisten asuntojen vähyys. Muualta Suomesta ei ole enää jatkossa odotettavissa entisen kaltaista muuttoliikettä, sillä muissa maakunnissa väestö ikääntyy Helsingin seutua nopeammin. 1 Keskuskauppakamarin kilpailukykyselvitys 8/2011. Osaavan työvoiman saatavuuteen ja riittävyyteen voidaan keski- ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa tehokkaasti työllistymisastetta nostamalla. Pääministeri Kataisen hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nosto 72 %:iin ja työttömyyden alentaminen 5 %:iin vuoteen 2014 mennessä. Keinoja työllisyysasteen nostamiseen ovat nuorten ja aikuiskoulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen, työurien pidentäminen, työntekoa ja kasvua kannustavat verotusratkaisut, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen 2, koulutusaikojen lyhentäminen ja koulutuksen läpäisyasteen parantaminen. Uudenmaan erityispiirteenä on muiden metropolialueiden tapaan muuta maata huomattavasti suurempi ulkomaalaistaustaisen väestön määrä: Uudellamaalla asuu yli puolet Suomen ulkomaalaisesta. Lyhyellä aikavälillä yritysten työvoimatarpeisiin on mahdollista saada helpotusta jo maassa olevien ulkomaalaisten osaamista hyödyntämällä sekä työperäisellä maahanmuutolla. Yhtä ratkaisua työvoimatarpeen hoitamiseen ei ole. Kaikki keinot, joilla voidaan edistää yrityksissä nykyistä suotuisamman asenneilmaston syntymistä ja joilla voidaan lisätä työhön osallistumista eettisesti kestävin perustein, ovat välttämättömiä. 2 Uudellamaalla yli 14 prosenttia vuotiaista nuorista (yli nuorta) on jäänyt vaille peruskoulun jälkeistä koulutusta. 7

8 Kauppakamarin ehdotukset ja suositukset keskittyvät jo Suomessa asuvien ulkomaalaisten työelämään integroitumisen edistämiseen: erityskohteina ovat ryhmät, joiden osaaminen ja ammattitaito ovat lähellä työelämän vaatimuksia ja yritysten tarpeita. Kauppakamari tekee myös avauksia työperäisestä maahanmuutosta 3 EU-/ETA-alueelta ja kolmansista maista. Lisäksi kauppakamari kiinnittää huomiota suomalaisissa korkeakouluissa opiskeleviin ulkomaalaisiin tutkintoopiskelijoihin. 3 Hallitusohjelman neuvottelutuloksessa ( ) todetaan, että aitoon työvoimatarpeeseen perustuvaa työperäistä maahanmuuttoa on mahdollista lisätä osana kestävyysvajeen hoitamista. Työvoiman tulevaa tarvetta arvioidaan jatkossa toimialakohtaisesti valtiovallan ja työmarkkina- sekä yrittäjäjärjestöjen yhteisissä neuvotteluissa. 8

9 2 Työvoiman tarve Suomessa Työvoiman tarvetta voidaan kuvata kantosuhteella 4, jossa mitataan julkisella sektorilla työskentelevien ja muun väestön määrää yksityissektorilla työskentelevien määrään. Suomessa kestävä kantosuhde on 1,9 2,0. Tämä tarkoittaa sitä, että 70 prosentin työllisyysasteella, arviolla julkisen sektorin työpaikkojen määrän kasvusta henkilötyövuodella vuodesta 2010 ja nykyisellä väestöennusteella yksityissektorille tarvitaan uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. VATT:n laskemassa tavoiteskenaariossa vuosille työllisyysaste nousee 75 prosenttiin ja talous lähestyy täystyöllisyyttä. Skenaariossa Suomi menestyy keskeisillä vientialoilla, liike-elämän palveluissa sekä T&K-toiminnassa, joka tukee teollisuuden kasvua. Julkisen palvelutuotannon tuottavuutta voidaan nostaa teknologian ja tehokkaampien liiketoimintamallien avulla siten, että työvoimaa vapautuu yksityisen sektorin käyttöön. Suomen väestöennuste olettaa vuosittaisen muuttovoiton olevan , mikä on saavu- tettu toistaiseksi vain vuonna Suomalaisten paluumuuttajien määrä on jo pitkään ollut henkilöä, eikä määrän odoteta kasvavan. Päinvastoin, suomalaisten lähtömuuton lisääntyminen on yhä todennäköisempää suomalaisen korkean koulutustason ja kansainvälistymisen myötä. 4 Kantosuhde = muu väestö + julkisrahoitteisen sektorin työvoima/ yksityisrahoitteisten sektoreiden työvoima. McKinsey Helsinki, VATT, Tilastokeskus (2010). 9

10 3 Ulkomaalaiset Suomessa 3.1 Tilastotietoa ulkomaalaisista Suomessa on vieraskielisiä ja ulkomailla syntyneitä eli noin 5 % väestöstä ( ). Suurimmat vie raskielisten ryhmät ovat: y venäjänkieliset (51 683) y virolaiset (25 096) y englanninkieliset (12 063) y somalinkieliset (11 681) ja y arabiankieliset (9 682) Vuonna 1990 Uudellamaalla asui vieraskielisiä ainoastaan Vuonna 2010 vieraskielisten määrä oli jo , mikä on 8 % koko Uudenmaan väestöstä ja yhtä suuri kuin ruotsinkielisten määrä (Uudenmaan tietopalvelu 2010). Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus on jo 10 %. Vuosittain Suomeen muuttaa noin henkilöä. Suurin yksittäinen ryhmä on suomalaiset paluumuuttajat (noin 9 000), jonka jälkeen ovat venäläiset ja virolaiset. Kolmen viime vuoden aikana muuttajista EU-maiden kan- salaisia on ollut yli puolet, muualta Euroopasta on muttanut 16 %, Afrikasta 8 %, Aasiasta 20 % ja Pohjois-Amerikasta 3 %. Suomeen muuttaneista ulkomaalaista noin viidennes muuttaa myöhemmin pois Suomesta. Inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmästä luovuttiin kesällä Inkeriläisiä on muuttanut Suomeen 20 vuoden aikana Lisäksi on vielä paluumuuttojonossa. Muihin EU-maihin verrattuna Suomessa oli vuonna 2009 seitsemänneksi vähiten ulkomaiden kansalaisia väestöstä vähemmän oli ainoastaan entisissä itäblokin maissa Unkarissa, Slovakiassa, Liettuassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Puolassa. Eniten ulkomaiden kansalaisia väestöstä oli Luxemburgissa 43 % (Rapo 2011). Pohjoismaissa ulkomaiden kansalaisten osuudet olivat seuraavat: y Islanti 6,8 % y Norja 6,8 % y Ruotsi 6,5 % y Tanska 6,0 % y Suomi 2,9 % 10

11 Maahanmuuttajien ikärakenne tasapainottaa Suomen ikääntyvää väestörakennetta, sillä jakauma on keskittynyt vuoden välille kantaväestön ikäjakauman painottuessa vanhempiin ikäluokkiin (Rapo 2011). Eniten Suomeen muutetaan lähimaista: Venäjä, Viro ja Ruotsi sekä kauempaa Aasian maista (Myrskylä 2011). 3.2 Työ- ja oleskeluluvat Ulkomaalainen, joka aikoo tehdä työtä Suomessa, tarvitsee yleensä oleskeluluvan, työntekijän oleskeluluvan tai elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan. EU/ETA-maiden kansalaiset voivat hakea työtä Suomesta kolmen kuukauden ajan rekisteröimättä oleskeluaan. Työntekijän oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto tai kihlakunnan poliisilaitos; lupa myönnetään yleensä tietylle ammattialalle. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä (tilapäinen tai jatkuva). Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen. Työntekoa varten myönnettyä tilapäistä lupaa voidaan jatkaa tilapäisenä enintään vuoden kerrallaan. Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana. Pysyvän oleskeluluvan voi saada, kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysturvaan Suomessa, jos hän ei ole rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi EU-alueella ja hänellä ei ole mukanaan U2- tai E303 -todistusta kotimaastaan. Työttömyysturvan puuttumisesta huolimatta työ- ja elinkeinotoimistojen EURES -neuvojat voivat auttaa työhakijaa työnhaussa. Kolmansista maista tuleva työnhakija voi rekisteröityä työnhakijaksi, jos hänellä on siihen oikeus ansiotyöhön myönnetyn oleskeluluvan perusteella. Työnhakijaksi rekisteröityneellä on mahdollisuus käyttää TE-toimistojen työnvälityspalveluja, kouluttautumismahdollisuuksia tai neuvontaa. Pysyvästi Suomeen muuttaneella ja kotikunnan saaneella maahanmuuttajalla, joka on työtön, on oikeus kotoutumis- tai työllistymissuunnitelmaan (kielikoulutus, ammatillisen osaamisen täydentäminen, yhteiskuntatuntemus), joka tehdään enintään kolmeksi vuodeksi tai siihen saakka, kun työllistyy avoimille markkinoille. Yleisesti voidaan todeta, että kotikunnan saaminen ilman työ- tai opiskelupaikkaa tai kiinteitä perhesuhteita on varsin vaikeaa. 11

12 Ulkomaalaiset työnhakijat vuonna 2010 Uudenmaan ELY-keskuksessa kansalaisuuden mukaan Kansalaisuus lkm %-osuus kaikista työnhakijoista Uudellamaalla 1 Venäjä ,9 2 Viro ,2 3 Somalia ,1 4 Irak ,7 5 Thaimaa 804 3,4 6 Turkki 782 3,3 7 Ilman kansalaisuutta 667 2,8 8 Vietnam 626 2,6 9 Serbia ja Montenegro 475 2,0 10 Afganistan 452 1,9 11 Kiina 436 1,8 12 Iran 416 1,8 13 Britannia 364 1,5 14 Ruotsi 353 1,5 15 Intia 341 1,4 16 Marokko 261 1,1 17 Ukraina 261 1,1 18 Tuntematon 252 1,1 19 Italia 229 1,0 20 Saksa 228 1,0 Yhteensä Lähde: Maahanmuuttovirasto 12

13 Ratkaistut oleskelulupahakemukset ryhmittäin vuosina Vuosi Elinkeinoharjoittajan Työntekijän oleskelulupa oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Hyväksytyt luvat Myönteinen Kielteinen Myönteinen Kielteinen Myönteinen Kielteinen yhteensä yht Kaikki hyväksyt luvat yhteensä vuosina Lähde: Maahanmuuttovirasto 3.3 Ulkomaalaisten ja suomalaistaustaisten paluumuuttajien työllistyminen Suomen työmarkkinoilla toimii noin ulkomaalaistaustaista työntekijää. Heistä tilastoidaan kuuluvaksi Suomen työvoimaan: työnhakijoiksi heistä on ilmoittautunut ja työttömänä on Lisäksi Suomessa arvioidaan olevan tilapäisesti ulkomailta tänne saapunutta työntekijää. Tilapäisesti Suomessa työskentelevillä ei ole rekisteröitymis- tai ilmoittautumisvelvoitetta. Tilapäisesti ja ulkomaalaisten työnantajien palveluksessa ja vuokratyövoimaa on todennäköisesti eniten siivous-, rakennus-, hotelli- ja ravintola-alalla sekä elektroniikkateollisuudessa. 13

14 Tilapäisen ulkomaisen työvoiman arvioita viranomaisrekistereittäin Tietolähde Määrittely Arvio lukumäärästä Maahanmuuttovirasto, ulkomaalaisrekisteri ~ Eläketurvakeskus lähetetyt työntekijät ~ Verohallitus rajoitetusti ja yleisesti verovelvolliset ~ Kela vakuuttamispäätökset ~4 000 Työeläkevakuutusaineistot ~ Maahanmuuttajien työllisyyskehitys lähenee vähitellen koko väestön tilannetta, mutta perin hitaasti. Suomen työikäisen väestön ja maahanmuuttajien työllisyysasteen erotus vuonna 2009 oli 11,3 %. Suomessa oli vuonna 2009 ulkomaalaisia työnhakijoita keskimäärin , joista työttömiä työnhakijoita oli Vaikka ulkomaalaisten työllisyys kohentui vuonna 2008 alkaneeseen taantumaan saakka, ulkomaalaisten työttömyys on yli kaksinkertainen koko väestön työttömyysasteeseen verrattuna. Vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriö arvioi ulkomaalaisten työttömyysasteeksi 26,5 % (kantaväestön työttömyysaste oli noin 10 %). Uudenmaan ELY-keskuksen rekistereissä oli vuonna 2010 ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita noin Valtaosalla on keskiasteen koulutus. Eniten työnhakijoita on tieteelliseen, tekniseen ja taiteelliseen työhön, palveluihin, hallinto-, toimisto- ja IT-alan töihin sekä teollisuuteen. Kansallisuuksittain suurimmat ryhmät ovat venäläiset, virolaiset, somalit, irakilaiset, thaimaalaiset ja turkkilaiset. Työ- ja elinkeinohallinnon tilastoinnin puutteena on se, että koulutusasteen ja ammatin mukaan työnhakijoita profiloitaessa, joudutaan 40 % luokittelemaan luokkaan tuntematon 5. Tämä rajoittaa merkittävästi sekä työnantajien mahdollisuuksia tavoittaa tarvitsemiaan osaajia TEtoimistojen työnantajapalveluiden kautta että ulkomaisten työnhakijoiden mahdollisuuksia saada osaamisensa työnantajien tietoisuuteen. Jos työnhakijan osaaminen ja koulutustarve eivät ole selvillä, työvoimapoliittisin perustein hankittavan koulutuksen tuloksellisuus on enemmän sattumaa kuin onnistunutta suunnittelua. Uudenmaan alueen työikäisissä maahanmuuttajissa 5 Ammatin tai osaamisen profilointi perustuu työnhakijan omaan ilmoitukseen, joille ei löydy käytössä olevasta luokittelusta kohtaa, jolloin työnhakijat merkitään kohtaan tuntematon. 14

15 piilevä työvoimareservi on arviolta vähintään henkilötyövuotta, mikäli ryhmän työllisyysastetta voidaan parantaa lähemmäksi kantaväestön työllisyysastetta. 3.4 Ulkomaiset opiskelijat Suomessa Suomalaisissa oppilaitoksissa opiskelee ulkomaista tut kinto-opiskelijaa, joista yliopistoissa noin (5,3 % kaikista yliopisto-opiskelijoista), ammattikorkeakouluissa noin (3,1 %), ammatillisissa oppilaitoksissa (3,1 %) ja lukioissa (1,7 %). Maittain ja alueittain osuu det ovat: Eurooppa 33 %, Venäjä 20 %, Afrik ka 14 % ja Aasia 25,5 %. Yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain noin opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan vuonna 2012 Suomen yliopistoissa ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita opiskelee ja ammattikorkeakouluissa Ulkomaalaiset opiskelevat korkeakouluissa valtaosin yhteiskunta-, kauppa- ja tekniikkatieteitä. Opetuskustannukset katetaan Suomessa julkisin varoin. Tutkintojen hinnat vaihtelevat aloittain ja korkeakouluasteittain; keskimääräinen tutkintohinta on noin euroa. Tällöin valmistuvien ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden tutkintojen vuosikustannus on 70 miljoonaa euroa. Tästä osaamispääomasta arviolta vain kymmenesosa, 7 mil - joonaa euroa, jää Suomen työmarkkinoiden hyödynnettäväksi koulutetun työvoiman muodossa. Suurimmat esteet ulkomaalaisten opiskelijoiden työelämään siirtymiselle ovat opiskeluaikaisten työ ja harjoittelupaikkojen löytäminen, riittämättömät suomen kielen valmiudet, kapeat kontaktiverkostot yrityksiin ja työnantajiin, korkeakoulujen ja yliopistojen riittämätön yritysyhteistyö ulkomaalaisten työllistämisessä sekä hajautuneet rekrytointi- ja työnhakumarkkinat. Yksi työnsaantia rajoittava tekijä on se, että EU/ETA-alueen ulkopuolisilla opiskelijoilla on vain 6 kuukautta aikaa löytää työpaikka ennen oleskeluluvan umpeutumista. Korkeakouluissa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Suomessa asuu täällä sijaitsevien kansainvälisten virastojen, yritysten ja organisaatioiden työtekijöiden ja asiantuntijoiden puolisoita ja perheenjäseniä. Monella heistä on jonkin alan huippuosaamista ja halua työskennellä, mutta heiltä puuttuvat kanavat ja palvelut työnantajien tavoittamiseksi sekä keinot hankkia työmarkkinakelpoisuutta täydentävää koulutusta. Jos puolet ulkomaalaisista korkeakouluopiskelijoista jäisi Suomeen, kymmenessä vuodessa Suomen työnantajien käytettävissä olisi hyvin koulutettua, kansainvälistä osaajaa. 15

16 3.5 Ulkomaalaisten perustamat yritykset Suomen yrityksistä 99 % on kotimaisia ja 1 % ulkomaalaisomisteisia. Pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisia yrityksiä 6 on reilusti yli puolet, 65,3 %. Joka kolmas maahanmuuttajayritys toimii kaupan toimialalla tai majoitus ja ravitsemisalalla. Seuraavaksi suurimpia aloja ovat rakennusala, liike-elämän palvelut ja hallinto- ja tukipalvelut sekä vapaa-ajan virkistyspalvelut (Lith 2011). Yleisin yritysmuoto on toiminimi. Uudellamaalla ulkomaalaisten omistamia, omistajavetoisia ja muutaman työntekijän yrityksiä on ja ne työllistävät 1,3 henkilöä yritystä kohden, yhteensä noin henkilöä. Vastaavasti Suomessa toimivissa kansainvälisesti omistetuissa suuryrityksissä työskentelee merkittävästi enemmän työvoimaa (16 % Suomen työvoimasta) ja ne tuottavat Suomen kokonaisliikevaihdosta viidenneksen. Suuryritykset toimivat rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, informaation ja viestinnän toimialalla, hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa. 6 Ulkomaalaistaustaisella yrityksellä tarkoitetaan sitä, että yritys on rekisteröity Suomessa ja on suomalaisomisteinen. Lisäksi yritykselle pitää löytyä hallinnollisista aineistoista yrittäjä ja yrittäjälle on voitu päätellä käytettävistä aineistoista ulkomaalaistausta (kieli, syntymämaa). 16

17 4 Yrityksen ja työnantajan näkökulma ulkomaalaisen rekrytointiin Työperäinen maahanmuutto Suomeen on toistaiseksi hyvin vähäistä, mutta paine kansainvälisten työmarkkinoiden käyttämiseen kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä ne suomalaiset yritykset, jotka rekrytoivat ulkomailta, järjestävät lähtömaassa työntekijöille kieli- ja kulttuurivalmennusta sekä sitoutuvat tarjoamaan suomalaisten lakien ja työehtosopimusten ehdot täyttävät työpaikat, joutuvat käyttämään kohtuuttomasti aikaa lupa- ja saatavuusharkintamyllyn läpäisemiseen. Usein ulkomaalaisen työvoiman rekrytoimisprosesseihin uskaltavatkin lähteä vain suuremmat työnantajat. Sen sijaan pienillä yrityksillä ja työnantajilla on erittäin suuri kynnys hyödyntää kansainvälisiä työmarkkinoita, vaikka tarvetta olisi. Yritykset soveltavat erilaisia rekrytointiprosesseja ja -menetelmiä sen mukaan, ovatko kyseessä ammattiosaajat ja kädentaitajat, toimihenkilöt/asiantuntijat/korkeasti koulutetut vai esimiehet ja ylin johto. Rekrytointiin vaikuttavat myös suuresti tehtävän kesto ja vaativuus, työyhteisön toimintakulttuuri, yrityksen liiketoiminta sekä rekrytoitavan osaaminen ja kulttuuritausta. Työnantajan näkökulmasta henkilöstön rekrytoinnissa on neljä toisiinsa tiiviisti linkittyvää vaihetta: y Työvoiman kartoitus ja haku y Haastattelut ja soveltuvuusarviointi y Rekrytointipäätös y Työntekijän työhön perehdyttäminen ja opastaminen työhön ja työyhteisöön (työturvallisuus, ammatillinen kouluttaminen, kielitaito, työpaikan säännöt ja normit, velvollisuudet ja oikeudet). Erityisesti työperäisessä maahanmuutossa ulkomaalaistaustaisen työntekijän sopeutumiseen vaikuttavat myös työpaikan ulkopuolisen elämän kysymykset. Työnantajat ovat yleensä mukana asettautumispalvelujen järjestämisessä kuten viranomaisasioinneissa, asunnon järjestämisessä, perheenjäsenten asettautumisessa ja muussa arkielämään sidoksissa olevissa asioissa. Yritys voi hoitaa nämä vieraskielisen palkkaamiseen liittyvät asiat omatoimisesti, mutta yrityskoosta riippumatta työnantajilla on yleensä tarvetta turvautua palveluihin, joita tuottavat esimerkiksi kotimaan viranomaiset, konsultit, kauppakamari, kaupungit ja kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset ja henkilöstöpalveluyritykset. Suurin palvelutarve rekrytoinnista asettautumiseen on pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, jotka toimivat kotimaan ja lähialueiden markkinoilla. Kriittisiä tekijöitä julkisten ja yksityisten rekrytointipalveluiden kannalta ovat, miten tunnistetaan suomalaisten työnantajien rekrytointikysyntä, mistä ammattitaitoista 17

18 työvoimaa on saatavilla, miten nopeasti osaavat tekijät pääsevät työelämään ja mistä yritykset ja työnantajat tavoittavat rekrytointia helpottavan neuvonta- ja palvelutarjonnan. Tällä hetkellä Suomesta puuttuu selkeä ja yhtenäinen kanava, joka auttaisi yrityksiä kansainvälisissä rekrytointihankkeissa, huolehtisi jo maassa olevien ammattitaitoisten ei-kantasuomalaisten työelämään integroitumisesta, nopeuttaisi tänne saapuvien työntekijöiden lupa- ja hallintoprosesseja, tarjoaisi mahdollisuuden työntekijöiden ja työnantajien verkostoitumiseen ja jossa työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan suunnat olisivat selvillä. Kantaväestön keskuudesta tapahtuvaan rekrytointiin verrattuna ulkomaalaisen työntekijän rekrytoinnissa aiheuttavat ylimääräisiä haasteita ja lisäkustannuksia työnantajalle erityisesti seuraavat asiat: Yrityksen ja työnantajan 10 kipupistettä ulkomaalaistaustaisten rekrytoinneissa 1. Osaajien hakeminen ja kartoittaminen 2. Soveltuva kielitaito 3. Perehdyttäminen suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan pelisääntöihin 4. Oleskelu- ja työlupa-asiat 5. Koulutuksen ja pätevyyden verifiointi 6. Työyhteisöön sopeutuminen 7. Työyhteisön sopeutuminen 8. Täydennyskoulutustarpeiden arviointi ja toteutus 9. Yrityksen ja lähiesimiesten valmentaminen monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen 10. Erilaiset ohjeistukset ja tuki 18

19 5 Julkishallinnon ulkomaalaistaustaisten koulutusta ja työllistymistä tukevat palvelut Uusi laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan Sen soveltamisala laajennettiin koskemaan kaikkia maahanmuuttajia. Sisäasianministeriö koordinoi valtion maahanmuuttopolitiikan toteutusta, mutta kotoutustoiminnan johto kootaan työministerin (työ- ja elinkeinoministeriö) vastuulle. Hallitusohjelman linjausten mukaan ELY-keskukset vastaavat alueellisesta kehittämisestä, yhteistyöstä, yhteensovittamisesta ja seurannasta. Uutuutena kotoutumislaissa on se, että kunnat saavat maahanmuuttajien alkukartoituksen tekemisestä 700 euron kertakorvauksen. Lisäksi kunnilla ja TE-toimistoilla on velvollisuus informoida maahanmuuttajia perusteellisesti, tehdä monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä sekä tehdä alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma työttömille työnhakijoille ja toimeentulon saajille. Työmarkkinatuella ja toimeentulotuella toteutettaviin kotoutumiskoulutuksiin on maahanmuuttajilla osallistumisvelvoite. Kotoutumisen piirissä olevat maahanmuuttajat voivat olla työvoimapoliittisessa koulutuksessa, työvoimakoulutukseen rinnastettavassa koulutuksessa, työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa. Kielitaitotavoitteeksi on määritelty toimivan kielitaidon saavuttaminen. 5.1 Työ- ja elinkeinohallinnon toimet Uudellamaalla ELYissä tehtiin vuonna 2009 kotouttamissuunnitelmia maahanmuuttajalle. Suurin osa kotouttamissuunnitelmista tehtiin vuotiaille maahanmuuttajille. Työvoimapolitiikan toimet vaikuttavat tehokkaammin ulkomaalaisiin, sillä ulkomaalaisten työttömien aktivointiaste oli 38,4 % verrattuna kaikkien työnhakijoiden 23 % aktivointiasteeseen. Vuonna 2009 tehtiin eniten kotouttamissuunnitelmia Uudenmaan TE-keskuksessa (3 585 kpl). Kotouttamiskoulutuksen 7 opiskelijatyöpäiviä oli Uudenmaan ELY-keskuksessa ja koulutuksen kustannukset olivat 11, 1 milj. euroa. Uudenmaan osuus koko maan opiskelijatyöpäivistä ja kustannuksista oli 35 %, mikä kuvastaa Helsingin seudulle keskittyneen ja yhä kasvavan maahanmuuttajaväestön määrää (TEM Tilastotiedote 2010), mutta alueellinen osuus on kuitenkin pienempi kuin Uudellamaalla olevan ulkomaalaisväestön määrä edellyttäisi. Vuonna 2010 kotoutumiskoulutukseen käytettiin noin 16 milj. euroa. 7 Kotouttamiskoulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen opintoja, yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta, ohjausta ja ammatillisten suunnitelmien laatimista. 19

20 Kotoutumiskoulutus on osa työ- ja elinkeinohallinnon budjetin niin sanottua 51-momenttia. Tämä vaikeuttaa kotoutumiskoulutuksen joustavaa ja tarvelähtöistä toteutusta, sillä määrärahat eivät siirry seuraaville budjettikausille. Ammatillinen työvoimakoulutus kestää keskimäärin noin 100 opiskelijatyöpäivää. Ammatillisen koulutuksen opiskelijatyöpäivän keskihinta oli vuonna 2009 noin 41 /opiskelijatyöpäivä ja koulutuksen kesto keskimäärin 100 päivää (koulutuksen hinta per hlö = euroa). Eniten työvoimakoulutusta Uudellamaalla järjestettiin vuonna 2010 terveydenhuolto- ja sosiaalialalle, palvelualoille sekä teollisuuteen (TEM Tilastotiedote 2010). Vuonna 2009 solmitun valtion ja pääkaupunkiseudun aiesopimuksen perusteella työ- ja elinkeinoministeriö kohdensi pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinotoimistoihin vuonna 2010 kahden miljoonan euron tilapäisen lisämäärärahan (+ kuntien osuus 2,6 miljoonaa euroa) maahanmuuttajapalveluiden henkilöstöresurssien lisäämiseksi noin 40 henkilötyövuodella. Sopimuksen tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien koulutukseen ohjaamista ja työllistymistä esimerkiksi palkkatuki- ja työharjoittelupaikkojen avulla. Kotoutumissuunnitelma pyritään laatimaan neljässä viikossa siitä, kun maahanmuuttaja on ilmoittautunut TE-toimistoon. 5.2 Neuvonta-, rekrytointi- ja koulutuspalvelut yrityksille ja työnantajille Maahanmuuttajiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvä neuvonta on käymisvaiheessa valtio-, alue- ja kuntatasoilla sekä eri viranomaisverkostoissa. Valtioneuvostossa hyväksyttiin vuoden 2009 lopussa Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Ohjelma on laadittu vuosille ja siihen on kuvattu työvoiman maahanmuuton tilanne, strategiset linjaukset sekä tarvittavat toimenpiteet ja resurssit. Sisäasiainministeriön johdolla toteutetaan kahta mittavaa hanketta. ALPO-hanke (alkuvaiheen polku Suomessa) kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden valtakunnallista mallia. ALPO kokoaa yhteen alueellisista kehittämishankkeista syntyneitä parhaita käytäntöjä sekä vahvistaa asiantuntijaverkostoa. Tavoitteena on kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaminen. MATTO-hanke (työvoiman maahanmuuton edistäminen) keskittyy työperäiseen maahanmuuttoon. Sen tehtävänä on yhdistää työvoiman maahanmuuton edistämisen kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja luoda toi- 20

21 mijoiden välille tiivis yhteistyöverkosto (Asa & Muurinen 2010, 45). MATTO-hankkeen tuloksena on valmistelussa työnantajille ja työntekijöille suunnattu työperusteisen maahanmuuton tietoportaali, joka avautuu vuonna 2012 sekä suomen kieli, kulttuuri ja työelämä -lähtömaakoulutuspaketti, joka valmistuu vuonna Pääkaupunkiseudulla Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä Otaniemen kehitys Oy kehittävät ja yhtenäistävät opastustaan ja neuvontaansa NEO-SEUTU 8 -hankkeessa siten, että ulkomailta muuttanut löytää itselleen ja perheelleen tietoa arjen järjestämiseen ja saa apua tarkoituksenmukaisten palveluiden löytämiseen esimerkiksi työnhakukysymyksissä. NEO-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Infopankki, sisäasiainministeriö ja pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman No Wrong Door -hanke. Keskeisiä maahanmuuttoon liittyviä palveluja tuottavat Maahanmuuttovirasto (oleskeluluvat), maistraatit (hetu, muuttoilmoitus), verotoimistot, KELA (sosiaaliturva, sairausvakuutus), työsuojeluhallinto, ELY-keskukset ja TEtoimistot, poliisi ja Eläketurvakeskus (työeläke). Yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta palvelut ovat varsin hajallaan: asioiden hoitaminen eri luukuilla ja viranomaisissa vaatii kärsivällisyyttä, erehdysten kautta oppimista ja monesti suhteettoman paljon aikaa. Palveluista Kelan ja Verohallinnon In To -palvelupiste on toistaiseksi harvinainen esimerkki asiakaslähtöisestä palvelusta, sillä organisaatiot palvelevat yrityksiä, Suomeen tulevia ja Suomesta lähteviä yhteisessä toimipisteessä Helsingissä. 8 Neo-hankkeessa ovat mukana Vantaan ja Espoon yhteispalvelupisteet, In Espoo -neuvontapalvelut sekä Espoon monikulttuuriset toimintakeskukset, Helsingin Virka-info sekä Otaniemen International Network OIT. NEO-SEUTU järjestää työpajoja ja koulutuksia neuvojille, etsii ja tutkii yhdessä esimiesten ja työntekijöiden kanssa erilaisia opastuksen ja neuvonnan malleja. Hanke tekee yhteistyötä eri viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä?

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mikä olikaan työn tavoite? Hyvä kuntien henkilökohtaisen neuvonnan verkosto ulkomailta muuttavalle Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle tulevalle! NEUVONTATYÖN tekevät

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Taustaa ESR -rahoitteinen Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishanke (Tupa-hanke) Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015 Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 215 Tilastotiedote 7 /216 Vuoden 216 alussa Kuopiossa asui 2691 ulkomaan kansalaista, 2,4 % väestöstä. Vuoden 215 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Mika Kortelainen, VATT Maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen työelämään Vantaan ammattiopisto Varia, 25.1.2017 Maahanmuuttajat Suomessa 1980-2012

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

TEM Tilastotiedote 2009:3. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2008

TEM Tilastotiedote 2009:3. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2008 TEM Tilastotiedote 2009:3 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2008 1 TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN VUOSITILASTOT VUONNA 2008 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen (työvoimakoulutus)

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016

Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016 Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016 Ulkomaalaiset ja nuoret ulkomaalaiset 2015 Alue Pohjois- Pohjanm aa Ulkomaalai set Alle 25v. Alle 25 v osuus Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla selvityksen alustavia tuloksia Projektikoordinaattori Lilli Rasilainen Tampereen kaupungin ALMA Alueellisen maahanmuuton

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Maahanmuuton tilannekuva Paasikivi-seuran kokous 2.11.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö 215 miljoonaa maahanmuuttajaa koko maailmassa. Näistä pakolaisia 45,1 miljoonaa Pohjois- ja Etelä-

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

TEM Tilastotiedote 2011:3. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2010

TEM Tilastotiedote 2011:3. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2010 TEM Tilastotiedote 2011:3 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2010 1 TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN VUOSITILASTOT VUONNA 2010 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen (työvoimakoulutus)

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014 Monikulttuurisuusohjelman 2014-2017 seurantatiedot vuodelta 2014 Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 4.6.2015 Vieraskielisen väestön määrä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

1.Kansainvälisten opiskelijoiden asettautumispalvelut

1.Kansainvälisten opiskelijoiden asettautumispalvelut 1 1.Kansainvälisten opiskelijoiden asettautumispalvelut Yhteistyö alueen korkeakoulujen ja Helsingin kaupungin kanssa toimii erinomaisesti. Helsingin kaupunki pitää tärkeimpänä yhteistyökumppaninaan Helsinki

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus IV Ohjaamo-päivät 16. 17.3.2016, Vantaa Nuorten tukeminen kannattaa aina tilastoista arkikokemuksiin Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläk.), Tilastokeskus 6100000

Lisätiedot

Ajankohtaista TEpalveluissa

Ajankohtaista TEpalveluissa Ajankohtaista TEpalveluissa 10.6.2016 Työllisyys- ja yrittäjyyspaketti 1 14.6.2016 Toimisto Otsikko Murroksen ja muutoksen keskellä Työmarkkinat; Maakuntauudistus; II-asteen koulutusuudistus; Kuntien rooli

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT

Maahanmuuton taloustiede  Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuton taloustiede www.vatt.fi/maahanmuutto Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuttajien määrä kasvanut nopeasti Ulkomailla syntyneet Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset Ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot