Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta"

Transkriptio

1 Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

2

3 KAUPPAKAMARIN TEESEJÄ JA SUOSITUKSIA ULKOMAALAISTAUSTAISESTA TYÖVOIMASTA JA TYÖPERÄISESTÄ MAAHANMUUTOSTA

4 Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu: Marianne Holm Kuvat: Futureimagebank Paino: Painojussit Oy, maaliskuu 2012, toinen painos ISBN (NIT.) ISBN (PDF)

5 Sisältö 1 Johdanto Työvoiman tarve Suomessa Ulkomaalaiset Suomessa Tilastotietoa ulkomaalaisista Työ- ja oleskeluluvat Ulkomaalaisten ja suomalaistaustaisten paluumuuttajien työllistyminen Ulkomaiset opiskelijat Suomessa Ulkomaalaisten perustamat yritykset Yrityksen ja työnantajan näkökulma ulkomaalaisen rekrytointiin Työ- ja elinkeinohallinnon toimet Uudellamaalla Julkishallinnon ulkomaalaistaustaisten koulutusta ja työllistymistä tukevat palvelut Neuvonta-, rekrytointi- ja koulutuspalvelut yrityksille ja työnantajille Kauppakamarin teesit ja suositukset Ehdotus 1: Työnantajaa, työyhteisöä ja työntekijää auttava kiertävä työpaikkavalmentaja Ehdotus 2: Työperäisen maahanmuuton neuvonta- ja ohjauspiste Ehdotus 3: Korkeakoulutetuille ja työnantajille suunnattu erityispalvelu Ehdotus 4: Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kielitaito Ehdotus 5: Julkishallinnon palvelutehtävät ulkomailla Ehdotus 6: Ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden osaamisprofiloinnin parantaminen Ehdotus 7: Luopuminen työ- ja elinkeinohallinnon saatavuusharkinnasta Ehdotus 8: Työntekijän oleskeluluvan myöntämisen ehdoksi kielitaitovaatimus Ehdotus 9: Poikkihallinnollinen ja työelämälähtöinen koulutus- ja rahoitusmalli Ehdotus 10: Valtakunnallisen osaamis- ja koulutustarve-ennakointiprosessin hyödyntäminen Ehdotus 11: TE-toimistojen työnantaja palvelut ja maahanmuuttajapalveluiden resurssit Ehdotus 12: Kotoutumiskoulutus, työmarkkinapoliittinen koulutus ja muut julkiset koulutustuet yhtenäiseksi palveluksi maahanmuuttajia työllistäville yrityksille Lähteitä... 26

6 Kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan jäsenistä koottu Yritysmamu-työryhmä valmisteli ehdotuksia: a) Suomessa olevien ammattitaitoa omaavien ei-kantasuomalaisten työelämään integroitumisen nopeuttamisesta b) työperäiseen maahanmuuttoon tarvittavien julkisten yrityspalveluiden, lupakäytäntöjen ja -valmiuksien kehittämisestä. Ryhmän jäseninä toimivat: henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, ISS Palvelut Oy, työryhmän puheenjohtaja henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen, Itella Oyj HR Director Outi Taivainen, Kone Oyj liiketoimintajohtaja Kimmo Töttölä, PlusTerveys Oy ja asiamies Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, työryhmän sihteeri sekä asiantuntijana Nicole Saari, Mundus Nicole Saari Ky. Työryhmä kokoontui neljä kertaa (4.4., 2.5., ja ). Raportti hyväksyttiin kauppakamarin hallituksessa

7 1 Johdanto Työvoiman saatavuus on yritysten tärkein sijaintipaikkapäätöksiin vaikuttava tekijä 1. Uhka osaavan työvoiman niukkuudesta ensinnäkin rajoittaa ratkaisevasti yritysten kasvumahdollisuuksia kotimaan markkinoilta käsin, toiseksi vähentää ulkomaisten yritysten mielenkiintoa toimia Suomen markkinoilla. Molemmissa tapauksissa Suomen vaihtoehdot tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä talouden kestävyysvajeen hoitamiseen supistuvat olennaisesti. Suomi on nopeasti ikääntyvä kansakunta: vuoteen 2020 mennessä työmarkkinoiden ulottuvilta poistuu vuosittain henkilöä enemmän kuin nuorisoikäluokista tulee tilalle. Uudellamaalla nuorten vaje on vuosittain koulutettua osaajaa, vaikka nuorisoikäluokan koko kasvaa ja on suurimmillaan lähivuosina. Työvoiman saatavuutta heikentää eläköitymisen ja ennenaikaisen työkyvyttömyyden ohella rakenteellinen työttömyys, jossa työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaavat huonosti. Pitkäaikaistyöttömyys on Uudellamaalla ja muissa maakunnissa vuosien taantuman myötä jäänyt odotettua korkeammalle tasolle. Lisäksi työvoiman liikkuvuutta Uudellamaalla rajoittaa kohtuuhintaisten asuntojen vähyys. Muualta Suomesta ei ole enää jatkossa odotettavissa entisen kaltaista muuttoliikettä, sillä muissa maakunnissa väestö ikääntyy Helsingin seutua nopeammin. 1 Keskuskauppakamarin kilpailukykyselvitys 8/2011. Osaavan työvoiman saatavuuteen ja riittävyyteen voidaan keski- ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa tehokkaasti työllistymisastetta nostamalla. Pääministeri Kataisen hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nosto 72 %:iin ja työttömyyden alentaminen 5 %:iin vuoteen 2014 mennessä. Keinoja työllisyysasteen nostamiseen ovat nuorten ja aikuiskoulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen, työurien pidentäminen, työntekoa ja kasvua kannustavat verotusratkaisut, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen 2, koulutusaikojen lyhentäminen ja koulutuksen läpäisyasteen parantaminen. Uudenmaan erityispiirteenä on muiden metropolialueiden tapaan muuta maata huomattavasti suurempi ulkomaalaistaustaisen väestön määrä: Uudellamaalla asuu yli puolet Suomen ulkomaalaisesta. Lyhyellä aikavälillä yritysten työvoimatarpeisiin on mahdollista saada helpotusta jo maassa olevien ulkomaalaisten osaamista hyödyntämällä sekä työperäisellä maahanmuutolla. Yhtä ratkaisua työvoimatarpeen hoitamiseen ei ole. Kaikki keinot, joilla voidaan edistää yrityksissä nykyistä suotuisamman asenneilmaston syntymistä ja joilla voidaan lisätä työhön osallistumista eettisesti kestävin perustein, ovat välttämättömiä. 2 Uudellamaalla yli 14 prosenttia vuotiaista nuorista (yli nuorta) on jäänyt vaille peruskoulun jälkeistä koulutusta. 7

8 Kauppakamarin ehdotukset ja suositukset keskittyvät jo Suomessa asuvien ulkomaalaisten työelämään integroitumisen edistämiseen: erityskohteina ovat ryhmät, joiden osaaminen ja ammattitaito ovat lähellä työelämän vaatimuksia ja yritysten tarpeita. Kauppakamari tekee myös avauksia työperäisestä maahanmuutosta 3 EU-/ETA-alueelta ja kolmansista maista. Lisäksi kauppakamari kiinnittää huomiota suomalaisissa korkeakouluissa opiskeleviin ulkomaalaisiin tutkintoopiskelijoihin. 3 Hallitusohjelman neuvottelutuloksessa ( ) todetaan, että aitoon työvoimatarpeeseen perustuvaa työperäistä maahanmuuttoa on mahdollista lisätä osana kestävyysvajeen hoitamista. Työvoiman tulevaa tarvetta arvioidaan jatkossa toimialakohtaisesti valtiovallan ja työmarkkina- sekä yrittäjäjärjestöjen yhteisissä neuvotteluissa. 8

9 2 Työvoiman tarve Suomessa Työvoiman tarvetta voidaan kuvata kantosuhteella 4, jossa mitataan julkisella sektorilla työskentelevien ja muun väestön määrää yksityissektorilla työskentelevien määrään. Suomessa kestävä kantosuhde on 1,9 2,0. Tämä tarkoittaa sitä, että 70 prosentin työllisyysasteella, arviolla julkisen sektorin työpaikkojen määrän kasvusta henkilötyövuodella vuodesta 2010 ja nykyisellä väestöennusteella yksityissektorille tarvitaan uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. VATT:n laskemassa tavoiteskenaariossa vuosille työllisyysaste nousee 75 prosenttiin ja talous lähestyy täystyöllisyyttä. Skenaariossa Suomi menestyy keskeisillä vientialoilla, liike-elämän palveluissa sekä T&K-toiminnassa, joka tukee teollisuuden kasvua. Julkisen palvelutuotannon tuottavuutta voidaan nostaa teknologian ja tehokkaampien liiketoimintamallien avulla siten, että työvoimaa vapautuu yksityisen sektorin käyttöön. Suomen väestöennuste olettaa vuosittaisen muuttovoiton olevan , mikä on saavu- tettu toistaiseksi vain vuonna Suomalaisten paluumuuttajien määrä on jo pitkään ollut henkilöä, eikä määrän odoteta kasvavan. Päinvastoin, suomalaisten lähtömuuton lisääntyminen on yhä todennäköisempää suomalaisen korkean koulutustason ja kansainvälistymisen myötä. 4 Kantosuhde = muu väestö + julkisrahoitteisen sektorin työvoima/ yksityisrahoitteisten sektoreiden työvoima. McKinsey Helsinki, VATT, Tilastokeskus (2010). 9

10 3 Ulkomaalaiset Suomessa 3.1 Tilastotietoa ulkomaalaisista Suomessa on vieraskielisiä ja ulkomailla syntyneitä eli noin 5 % väestöstä ( ). Suurimmat vie raskielisten ryhmät ovat: y venäjänkieliset (51 683) y virolaiset (25 096) y englanninkieliset (12 063) y somalinkieliset (11 681) ja y arabiankieliset (9 682) Vuonna 1990 Uudellamaalla asui vieraskielisiä ainoastaan Vuonna 2010 vieraskielisten määrä oli jo , mikä on 8 % koko Uudenmaan väestöstä ja yhtä suuri kuin ruotsinkielisten määrä (Uudenmaan tietopalvelu 2010). Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus on jo 10 %. Vuosittain Suomeen muuttaa noin henkilöä. Suurin yksittäinen ryhmä on suomalaiset paluumuuttajat (noin 9 000), jonka jälkeen ovat venäläiset ja virolaiset. Kolmen viime vuoden aikana muuttajista EU-maiden kan- salaisia on ollut yli puolet, muualta Euroopasta on muttanut 16 %, Afrikasta 8 %, Aasiasta 20 % ja Pohjois-Amerikasta 3 %. Suomeen muuttaneista ulkomaalaista noin viidennes muuttaa myöhemmin pois Suomesta. Inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmästä luovuttiin kesällä Inkeriläisiä on muuttanut Suomeen 20 vuoden aikana Lisäksi on vielä paluumuuttojonossa. Muihin EU-maihin verrattuna Suomessa oli vuonna 2009 seitsemänneksi vähiten ulkomaiden kansalaisia väestöstä vähemmän oli ainoastaan entisissä itäblokin maissa Unkarissa, Slovakiassa, Liettuassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Puolassa. Eniten ulkomaiden kansalaisia väestöstä oli Luxemburgissa 43 % (Rapo 2011). Pohjoismaissa ulkomaiden kansalaisten osuudet olivat seuraavat: y Islanti 6,8 % y Norja 6,8 % y Ruotsi 6,5 % y Tanska 6,0 % y Suomi 2,9 % 10

11 Maahanmuuttajien ikärakenne tasapainottaa Suomen ikääntyvää väestörakennetta, sillä jakauma on keskittynyt vuoden välille kantaväestön ikäjakauman painottuessa vanhempiin ikäluokkiin (Rapo 2011). Eniten Suomeen muutetaan lähimaista: Venäjä, Viro ja Ruotsi sekä kauempaa Aasian maista (Myrskylä 2011). 3.2 Työ- ja oleskeluluvat Ulkomaalainen, joka aikoo tehdä työtä Suomessa, tarvitsee yleensä oleskeluluvan, työntekijän oleskeluluvan tai elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan. EU/ETA-maiden kansalaiset voivat hakea työtä Suomesta kolmen kuukauden ajan rekisteröimättä oleskeluaan. Työntekijän oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto tai kihlakunnan poliisilaitos; lupa myönnetään yleensä tietylle ammattialalle. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä (tilapäinen tai jatkuva). Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen. Työntekoa varten myönnettyä tilapäistä lupaa voidaan jatkaa tilapäisenä enintään vuoden kerrallaan. Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana. Pysyvän oleskeluluvan voi saada, kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysturvaan Suomessa, jos hän ei ole rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi EU-alueella ja hänellä ei ole mukanaan U2- tai E303 -todistusta kotimaastaan. Työttömyysturvan puuttumisesta huolimatta työ- ja elinkeinotoimistojen EURES -neuvojat voivat auttaa työhakijaa työnhaussa. Kolmansista maista tuleva työnhakija voi rekisteröityä työnhakijaksi, jos hänellä on siihen oikeus ansiotyöhön myönnetyn oleskeluluvan perusteella. Työnhakijaksi rekisteröityneellä on mahdollisuus käyttää TE-toimistojen työnvälityspalveluja, kouluttautumismahdollisuuksia tai neuvontaa. Pysyvästi Suomeen muuttaneella ja kotikunnan saaneella maahanmuuttajalla, joka on työtön, on oikeus kotoutumis- tai työllistymissuunnitelmaan (kielikoulutus, ammatillisen osaamisen täydentäminen, yhteiskuntatuntemus), joka tehdään enintään kolmeksi vuodeksi tai siihen saakka, kun työllistyy avoimille markkinoille. Yleisesti voidaan todeta, että kotikunnan saaminen ilman työ- tai opiskelupaikkaa tai kiinteitä perhesuhteita on varsin vaikeaa. 11

12 Ulkomaalaiset työnhakijat vuonna 2010 Uudenmaan ELY-keskuksessa kansalaisuuden mukaan Kansalaisuus lkm %-osuus kaikista työnhakijoista Uudellamaalla 1 Venäjä ,9 2 Viro ,2 3 Somalia ,1 4 Irak ,7 5 Thaimaa 804 3,4 6 Turkki 782 3,3 7 Ilman kansalaisuutta 667 2,8 8 Vietnam 626 2,6 9 Serbia ja Montenegro 475 2,0 10 Afganistan 452 1,9 11 Kiina 436 1,8 12 Iran 416 1,8 13 Britannia 364 1,5 14 Ruotsi 353 1,5 15 Intia 341 1,4 16 Marokko 261 1,1 17 Ukraina 261 1,1 18 Tuntematon 252 1,1 19 Italia 229 1,0 20 Saksa 228 1,0 Yhteensä Lähde: Maahanmuuttovirasto 12

13 Ratkaistut oleskelulupahakemukset ryhmittäin vuosina Vuosi Elinkeinoharjoittajan Työntekijän oleskelulupa oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Hyväksytyt luvat Myönteinen Kielteinen Myönteinen Kielteinen Myönteinen Kielteinen yhteensä yht Kaikki hyväksyt luvat yhteensä vuosina Lähde: Maahanmuuttovirasto 3.3 Ulkomaalaisten ja suomalaistaustaisten paluumuuttajien työllistyminen Suomen työmarkkinoilla toimii noin ulkomaalaistaustaista työntekijää. Heistä tilastoidaan kuuluvaksi Suomen työvoimaan: työnhakijoiksi heistä on ilmoittautunut ja työttömänä on Lisäksi Suomessa arvioidaan olevan tilapäisesti ulkomailta tänne saapunutta työntekijää. Tilapäisesti Suomessa työskentelevillä ei ole rekisteröitymis- tai ilmoittautumisvelvoitetta. Tilapäisesti ja ulkomaalaisten työnantajien palveluksessa ja vuokratyövoimaa on todennäköisesti eniten siivous-, rakennus-, hotelli- ja ravintola-alalla sekä elektroniikkateollisuudessa. 13

14 Tilapäisen ulkomaisen työvoiman arvioita viranomaisrekistereittäin Tietolähde Määrittely Arvio lukumäärästä Maahanmuuttovirasto, ulkomaalaisrekisteri ~ Eläketurvakeskus lähetetyt työntekijät ~ Verohallitus rajoitetusti ja yleisesti verovelvolliset ~ Kela vakuuttamispäätökset ~4 000 Työeläkevakuutusaineistot ~ Maahanmuuttajien työllisyyskehitys lähenee vähitellen koko väestön tilannetta, mutta perin hitaasti. Suomen työikäisen väestön ja maahanmuuttajien työllisyysasteen erotus vuonna 2009 oli 11,3 %. Suomessa oli vuonna 2009 ulkomaalaisia työnhakijoita keskimäärin , joista työttömiä työnhakijoita oli Vaikka ulkomaalaisten työllisyys kohentui vuonna 2008 alkaneeseen taantumaan saakka, ulkomaalaisten työttömyys on yli kaksinkertainen koko väestön työttömyysasteeseen verrattuna. Vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriö arvioi ulkomaalaisten työttömyysasteeksi 26,5 % (kantaväestön työttömyysaste oli noin 10 %). Uudenmaan ELY-keskuksen rekistereissä oli vuonna 2010 ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita noin Valtaosalla on keskiasteen koulutus. Eniten työnhakijoita on tieteelliseen, tekniseen ja taiteelliseen työhön, palveluihin, hallinto-, toimisto- ja IT-alan töihin sekä teollisuuteen. Kansallisuuksittain suurimmat ryhmät ovat venäläiset, virolaiset, somalit, irakilaiset, thaimaalaiset ja turkkilaiset. Työ- ja elinkeinohallinnon tilastoinnin puutteena on se, että koulutusasteen ja ammatin mukaan työnhakijoita profiloitaessa, joudutaan 40 % luokittelemaan luokkaan tuntematon 5. Tämä rajoittaa merkittävästi sekä työnantajien mahdollisuuksia tavoittaa tarvitsemiaan osaajia TEtoimistojen työnantajapalveluiden kautta että ulkomaisten työnhakijoiden mahdollisuuksia saada osaamisensa työnantajien tietoisuuteen. Jos työnhakijan osaaminen ja koulutustarve eivät ole selvillä, työvoimapoliittisin perustein hankittavan koulutuksen tuloksellisuus on enemmän sattumaa kuin onnistunutta suunnittelua. Uudenmaan alueen työikäisissä maahanmuuttajissa 5 Ammatin tai osaamisen profilointi perustuu työnhakijan omaan ilmoitukseen, joille ei löydy käytössä olevasta luokittelusta kohtaa, jolloin työnhakijat merkitään kohtaan tuntematon. 14

15 piilevä työvoimareservi on arviolta vähintään henkilötyövuotta, mikäli ryhmän työllisyysastetta voidaan parantaa lähemmäksi kantaväestön työllisyysastetta. 3.4 Ulkomaiset opiskelijat Suomessa Suomalaisissa oppilaitoksissa opiskelee ulkomaista tut kinto-opiskelijaa, joista yliopistoissa noin (5,3 % kaikista yliopisto-opiskelijoista), ammattikorkeakouluissa noin (3,1 %), ammatillisissa oppilaitoksissa (3,1 %) ja lukioissa (1,7 %). Maittain ja alueittain osuu det ovat: Eurooppa 33 %, Venäjä 20 %, Afrik ka 14 % ja Aasia 25,5 %. Yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain noin opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan vuonna 2012 Suomen yliopistoissa ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita opiskelee ja ammattikorkeakouluissa Ulkomaalaiset opiskelevat korkeakouluissa valtaosin yhteiskunta-, kauppa- ja tekniikkatieteitä. Opetuskustannukset katetaan Suomessa julkisin varoin. Tutkintojen hinnat vaihtelevat aloittain ja korkeakouluasteittain; keskimääräinen tutkintohinta on noin euroa. Tällöin valmistuvien ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden tutkintojen vuosikustannus on 70 miljoonaa euroa. Tästä osaamispääomasta arviolta vain kymmenesosa, 7 mil - joonaa euroa, jää Suomen työmarkkinoiden hyödynnettäväksi koulutetun työvoiman muodossa. Suurimmat esteet ulkomaalaisten opiskelijoiden työelämään siirtymiselle ovat opiskeluaikaisten työ ja harjoittelupaikkojen löytäminen, riittämättömät suomen kielen valmiudet, kapeat kontaktiverkostot yrityksiin ja työnantajiin, korkeakoulujen ja yliopistojen riittämätön yritysyhteistyö ulkomaalaisten työllistämisessä sekä hajautuneet rekrytointi- ja työnhakumarkkinat. Yksi työnsaantia rajoittava tekijä on se, että EU/ETA-alueen ulkopuolisilla opiskelijoilla on vain 6 kuukautta aikaa löytää työpaikka ennen oleskeluluvan umpeutumista. Korkeakouluissa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Suomessa asuu täällä sijaitsevien kansainvälisten virastojen, yritysten ja organisaatioiden työtekijöiden ja asiantuntijoiden puolisoita ja perheenjäseniä. Monella heistä on jonkin alan huippuosaamista ja halua työskennellä, mutta heiltä puuttuvat kanavat ja palvelut työnantajien tavoittamiseksi sekä keinot hankkia työmarkkinakelpoisuutta täydentävää koulutusta. Jos puolet ulkomaalaisista korkeakouluopiskelijoista jäisi Suomeen, kymmenessä vuodessa Suomen työnantajien käytettävissä olisi hyvin koulutettua, kansainvälistä osaajaa. 15

16 3.5 Ulkomaalaisten perustamat yritykset Suomen yrityksistä 99 % on kotimaisia ja 1 % ulkomaalaisomisteisia. Pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisia yrityksiä 6 on reilusti yli puolet, 65,3 %. Joka kolmas maahanmuuttajayritys toimii kaupan toimialalla tai majoitus ja ravitsemisalalla. Seuraavaksi suurimpia aloja ovat rakennusala, liike-elämän palvelut ja hallinto- ja tukipalvelut sekä vapaa-ajan virkistyspalvelut (Lith 2011). Yleisin yritysmuoto on toiminimi. Uudellamaalla ulkomaalaisten omistamia, omistajavetoisia ja muutaman työntekijän yrityksiä on ja ne työllistävät 1,3 henkilöä yritystä kohden, yhteensä noin henkilöä. Vastaavasti Suomessa toimivissa kansainvälisesti omistetuissa suuryrityksissä työskentelee merkittävästi enemmän työvoimaa (16 % Suomen työvoimasta) ja ne tuottavat Suomen kokonaisliikevaihdosta viidenneksen. Suuryritykset toimivat rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, informaation ja viestinnän toimialalla, hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa. 6 Ulkomaalaistaustaisella yrityksellä tarkoitetaan sitä, että yritys on rekisteröity Suomessa ja on suomalaisomisteinen. Lisäksi yritykselle pitää löytyä hallinnollisista aineistoista yrittäjä ja yrittäjälle on voitu päätellä käytettävistä aineistoista ulkomaalaistausta (kieli, syntymämaa). 16

17 4 Yrityksen ja työnantajan näkökulma ulkomaalaisen rekrytointiin Työperäinen maahanmuutto Suomeen on toistaiseksi hyvin vähäistä, mutta paine kansainvälisten työmarkkinoiden käyttämiseen kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä ne suomalaiset yritykset, jotka rekrytoivat ulkomailta, järjestävät lähtömaassa työntekijöille kieli- ja kulttuurivalmennusta sekä sitoutuvat tarjoamaan suomalaisten lakien ja työehtosopimusten ehdot täyttävät työpaikat, joutuvat käyttämään kohtuuttomasti aikaa lupa- ja saatavuusharkintamyllyn läpäisemiseen. Usein ulkomaalaisen työvoiman rekrytoimisprosesseihin uskaltavatkin lähteä vain suuremmat työnantajat. Sen sijaan pienillä yrityksillä ja työnantajilla on erittäin suuri kynnys hyödyntää kansainvälisiä työmarkkinoita, vaikka tarvetta olisi. Yritykset soveltavat erilaisia rekrytointiprosesseja ja -menetelmiä sen mukaan, ovatko kyseessä ammattiosaajat ja kädentaitajat, toimihenkilöt/asiantuntijat/korkeasti koulutetut vai esimiehet ja ylin johto. Rekrytointiin vaikuttavat myös suuresti tehtävän kesto ja vaativuus, työyhteisön toimintakulttuuri, yrityksen liiketoiminta sekä rekrytoitavan osaaminen ja kulttuuritausta. Työnantajan näkökulmasta henkilöstön rekrytoinnissa on neljä toisiinsa tiiviisti linkittyvää vaihetta: y Työvoiman kartoitus ja haku y Haastattelut ja soveltuvuusarviointi y Rekrytointipäätös y Työntekijän työhön perehdyttäminen ja opastaminen työhön ja työyhteisöön (työturvallisuus, ammatillinen kouluttaminen, kielitaito, työpaikan säännöt ja normit, velvollisuudet ja oikeudet). Erityisesti työperäisessä maahanmuutossa ulkomaalaistaustaisen työntekijän sopeutumiseen vaikuttavat myös työpaikan ulkopuolisen elämän kysymykset. Työnantajat ovat yleensä mukana asettautumispalvelujen järjestämisessä kuten viranomaisasioinneissa, asunnon järjestämisessä, perheenjäsenten asettautumisessa ja muussa arkielämään sidoksissa olevissa asioissa. Yritys voi hoitaa nämä vieraskielisen palkkaamiseen liittyvät asiat omatoimisesti, mutta yrityskoosta riippumatta työnantajilla on yleensä tarvetta turvautua palveluihin, joita tuottavat esimerkiksi kotimaan viranomaiset, konsultit, kauppakamari, kaupungit ja kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset ja henkilöstöpalveluyritykset. Suurin palvelutarve rekrytoinnista asettautumiseen on pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, jotka toimivat kotimaan ja lähialueiden markkinoilla. Kriittisiä tekijöitä julkisten ja yksityisten rekrytointipalveluiden kannalta ovat, miten tunnistetaan suomalaisten työnantajien rekrytointikysyntä, mistä ammattitaitoista 17

18 työvoimaa on saatavilla, miten nopeasti osaavat tekijät pääsevät työelämään ja mistä yritykset ja työnantajat tavoittavat rekrytointia helpottavan neuvonta- ja palvelutarjonnan. Tällä hetkellä Suomesta puuttuu selkeä ja yhtenäinen kanava, joka auttaisi yrityksiä kansainvälisissä rekrytointihankkeissa, huolehtisi jo maassa olevien ammattitaitoisten ei-kantasuomalaisten työelämään integroitumisesta, nopeuttaisi tänne saapuvien työntekijöiden lupa- ja hallintoprosesseja, tarjoaisi mahdollisuuden työntekijöiden ja työnantajien verkostoitumiseen ja jossa työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan suunnat olisivat selvillä. Kantaväestön keskuudesta tapahtuvaan rekrytointiin verrattuna ulkomaalaisen työntekijän rekrytoinnissa aiheuttavat ylimääräisiä haasteita ja lisäkustannuksia työnantajalle erityisesti seuraavat asiat: Yrityksen ja työnantajan 10 kipupistettä ulkomaalaistaustaisten rekrytoinneissa 1. Osaajien hakeminen ja kartoittaminen 2. Soveltuva kielitaito 3. Perehdyttäminen suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan pelisääntöihin 4. Oleskelu- ja työlupa-asiat 5. Koulutuksen ja pätevyyden verifiointi 6. Työyhteisöön sopeutuminen 7. Työyhteisön sopeutuminen 8. Täydennyskoulutustarpeiden arviointi ja toteutus 9. Yrityksen ja lähiesimiesten valmentaminen monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen 10. Erilaiset ohjeistukset ja tuki 18

19 5 Julkishallinnon ulkomaalaistaustaisten koulutusta ja työllistymistä tukevat palvelut Uusi laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan Sen soveltamisala laajennettiin koskemaan kaikkia maahanmuuttajia. Sisäasianministeriö koordinoi valtion maahanmuuttopolitiikan toteutusta, mutta kotoutustoiminnan johto kootaan työministerin (työ- ja elinkeinoministeriö) vastuulle. Hallitusohjelman linjausten mukaan ELY-keskukset vastaavat alueellisesta kehittämisestä, yhteistyöstä, yhteensovittamisesta ja seurannasta. Uutuutena kotoutumislaissa on se, että kunnat saavat maahanmuuttajien alkukartoituksen tekemisestä 700 euron kertakorvauksen. Lisäksi kunnilla ja TE-toimistoilla on velvollisuus informoida maahanmuuttajia perusteellisesti, tehdä monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä sekä tehdä alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma työttömille työnhakijoille ja toimeentulon saajille. Työmarkkinatuella ja toimeentulotuella toteutettaviin kotoutumiskoulutuksiin on maahanmuuttajilla osallistumisvelvoite. Kotoutumisen piirissä olevat maahanmuuttajat voivat olla työvoimapoliittisessa koulutuksessa, työvoimakoulutukseen rinnastettavassa koulutuksessa, työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa. Kielitaitotavoitteeksi on määritelty toimivan kielitaidon saavuttaminen. 5.1 Työ- ja elinkeinohallinnon toimet Uudellamaalla ELYissä tehtiin vuonna 2009 kotouttamissuunnitelmia maahanmuuttajalle. Suurin osa kotouttamissuunnitelmista tehtiin vuotiaille maahanmuuttajille. Työvoimapolitiikan toimet vaikuttavat tehokkaammin ulkomaalaisiin, sillä ulkomaalaisten työttömien aktivointiaste oli 38,4 % verrattuna kaikkien työnhakijoiden 23 % aktivointiasteeseen. Vuonna 2009 tehtiin eniten kotouttamissuunnitelmia Uudenmaan TE-keskuksessa (3 585 kpl). Kotouttamiskoulutuksen 7 opiskelijatyöpäiviä oli Uudenmaan ELY-keskuksessa ja koulutuksen kustannukset olivat 11, 1 milj. euroa. Uudenmaan osuus koko maan opiskelijatyöpäivistä ja kustannuksista oli 35 %, mikä kuvastaa Helsingin seudulle keskittyneen ja yhä kasvavan maahanmuuttajaväestön määrää (TEM Tilastotiedote 2010), mutta alueellinen osuus on kuitenkin pienempi kuin Uudellamaalla olevan ulkomaalaisväestön määrä edellyttäisi. Vuonna 2010 kotoutumiskoulutukseen käytettiin noin 16 milj. euroa. 7 Kotouttamiskoulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen opintoja, yhteiskunta- ja kulttuuritietoutta, ohjausta ja ammatillisten suunnitelmien laatimista. 19

20 Kotoutumiskoulutus on osa työ- ja elinkeinohallinnon budjetin niin sanottua 51-momenttia. Tämä vaikeuttaa kotoutumiskoulutuksen joustavaa ja tarvelähtöistä toteutusta, sillä määrärahat eivät siirry seuraaville budjettikausille. Ammatillinen työvoimakoulutus kestää keskimäärin noin 100 opiskelijatyöpäivää. Ammatillisen koulutuksen opiskelijatyöpäivän keskihinta oli vuonna 2009 noin 41 /opiskelijatyöpäivä ja koulutuksen kesto keskimäärin 100 päivää (koulutuksen hinta per hlö = euroa). Eniten työvoimakoulutusta Uudellamaalla järjestettiin vuonna 2010 terveydenhuolto- ja sosiaalialalle, palvelualoille sekä teollisuuteen (TEM Tilastotiedote 2010). Vuonna 2009 solmitun valtion ja pääkaupunkiseudun aiesopimuksen perusteella työ- ja elinkeinoministeriö kohdensi pääkaupunkiseudun työ- ja elinkeinotoimistoihin vuonna 2010 kahden miljoonan euron tilapäisen lisämäärärahan (+ kuntien osuus 2,6 miljoonaa euroa) maahanmuuttajapalveluiden henkilöstöresurssien lisäämiseksi noin 40 henkilötyövuodella. Sopimuksen tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien koulutukseen ohjaamista ja työllistymistä esimerkiksi palkkatuki- ja työharjoittelupaikkojen avulla. Kotoutumissuunnitelma pyritään laatimaan neljässä viikossa siitä, kun maahanmuuttaja on ilmoittautunut TE-toimistoon. 5.2 Neuvonta-, rekrytointi- ja koulutuspalvelut yrityksille ja työnantajille Maahanmuuttajiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvä neuvonta on käymisvaiheessa valtio-, alue- ja kuntatasoilla sekä eri viranomaisverkostoissa. Valtioneuvostossa hyväksyttiin vuoden 2009 lopussa Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Ohjelma on laadittu vuosille ja siihen on kuvattu työvoiman maahanmuuton tilanne, strategiset linjaukset sekä tarvittavat toimenpiteet ja resurssit. Sisäasiainministeriön johdolla toteutetaan kahta mittavaa hanketta. ALPO-hanke (alkuvaiheen polku Suomessa) kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden valtakunnallista mallia. ALPO kokoaa yhteen alueellisista kehittämishankkeista syntyneitä parhaita käytäntöjä sekä vahvistaa asiantuntijaverkostoa. Tavoitteena on kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaminen. MATTO-hanke (työvoiman maahanmuuton edistäminen) keskittyy työperäiseen maahanmuuttoon. Sen tehtävänä on yhdistää työvoiman maahanmuuton edistämisen kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja luoda toi- 20

21 mijoiden välille tiivis yhteistyöverkosto (Asa & Muurinen 2010, 45). MATTO-hankkeen tuloksena on valmistelussa työnantajille ja työntekijöille suunnattu työperusteisen maahanmuuton tietoportaali, joka avautuu vuonna 2012 sekä suomen kieli, kulttuuri ja työelämä -lähtömaakoulutuspaketti, joka valmistuu vuonna Pääkaupunkiseudulla Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä Otaniemen kehitys Oy kehittävät ja yhtenäistävät opastustaan ja neuvontaansa NEO-SEUTU 8 -hankkeessa siten, että ulkomailta muuttanut löytää itselleen ja perheelleen tietoa arjen järjestämiseen ja saa apua tarkoituksenmukaisten palveluiden löytämiseen esimerkiksi työnhakukysymyksissä. NEO-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Infopankki, sisäasiainministeriö ja pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman No Wrong Door -hanke. Keskeisiä maahanmuuttoon liittyviä palveluja tuottavat Maahanmuuttovirasto (oleskeluluvat), maistraatit (hetu, muuttoilmoitus), verotoimistot, KELA (sosiaaliturva, sairausvakuutus), työsuojeluhallinto, ELY-keskukset ja TEtoimistot, poliisi ja Eläketurvakeskus (työeläke). Yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta palvelut ovat varsin hajallaan: asioiden hoitaminen eri luukuilla ja viranomaisissa vaatii kärsivällisyyttä, erehdysten kautta oppimista ja monesti suhteettoman paljon aikaa. Palveluista Kelan ja Verohallinnon In To -palvelupiste on toistaiseksi harvinainen esimerkki asiakaslähtöisestä palvelusta, sillä organisaatiot palvelevat yrityksiä, Suomeen tulevia ja Suomesta lähteviä yhteisessä toimipisteessä Helsingissä. 8 Neo-hankkeessa ovat mukana Vantaan ja Espoon yhteispalvelupisteet, In Espoo -neuvontapalvelut sekä Espoon monikulttuuriset toimintakeskukset, Helsingin Virka-info sekä Otaniemen International Network OIT. NEO-SEUTU järjestää työpajoja ja koulutuksia neuvojille, etsii ja tutkii yhdessä esimiesten ja työntekijöiden kanssa erilaisia opastuksen ja neuvonnan malleja. Hanke tekee yhteistyötä eri viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansallinen Kokoomus Kokoomuksen eduskuntaryhmä 2006 Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansanedustaja Arto Satosen raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmälle työperusteisesta maahanmuutosta ja sen edistämisestä

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttostrategia 2017

Lapin maahanmuuttostrategia 2017 ELINVOIMAA ALUEELLE 1 2013 Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA IV Esipuhe Vielä 1980-luvun alkupuolella Lapissa asui vain parisensataa ulkomaan

Lisätiedot

Johdanto. Selvityksessä näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen.

Johdanto. Selvityksessä näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. 1 Johdanto VOIMAA voimavaroja maahanmuuttajista on vuosien 2008 2011 ESR-hanke. Hanke vastaa tarpeeseen rakentaa maahanmuuttajataustaisille joustava väylä koulutuksesta työelämän asiantuntijatehtäviin.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ?

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ? Riikka Asa, Heidi Muurinen MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ? Helsinki 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 1.1. Metodit...7 1.2. Määritelmät...10 2. Maahanmuuttopoliittinen lähestymistapa...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Heikki Keränen Sami Rontti (toim.) 02/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuuttostrategia

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen?

Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen? Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen? REKRY-AMARE selvitys (2) TUOMO KAUHA 15.2.2013 Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kouvola I TEKIJÄ (T) KAUHA TUOMO, kehittämispäällikkö, FM,

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO ITÄINEN SOSIAALIASEMA MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005 Christina Huotari Mitra Härkönen 1 Taustaa... 1 2 Suomi ja maahanmuuttajat vuonna 2005... 2

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustainen koulutettu hoitohenkilöstö

Maahanmuuttajataustainen koulutettu hoitohenkilöstö TEHYN JULKAISUSARJA 1 12 B SELVITYKSIÄ Maahanmuuttajataustainen koulutettu hoitohenkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä Toivon, että minua arvioitaisiin sen mukaan mitä osaan, eikä sen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.11.2009 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot