MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa"

Transkriptio

1 MATKA Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa Vilja Hynninen ja Inkeri Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Hynninen, Vilja & Lahtinen, Inkeri. Matka. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa. Helsinki, syksy s. 6 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uusia toimintatapoja ulkosuomalaisten parissa tehtävään seurakuntatyöhön. Produktiomuotoinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Berliinin suomalaisen seurakunnan kanssa. Produktioon kuului toiminnallisen raamattupiirin suunnittelu, toteutus, havainnointi sekä raportointi. Raamattupiiri toteutettiin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen, tarkoituksena auttaa osallistujia löytämään omia voimavarojaan sekä tutustumaan Raamattuun. Näin tuotettiin Raamatun tutkimiseen uusia toimintatapoja. Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2005 huipentuen raamattupiirin ohjaamiseen Berliinin suomalaisessa seurakunnassa keväällä Opinnäytetyöprosessin aikana muodostui pohja produktille, joka täsmentyi raamattupiirikertojen ohjaamisen avulla. Produktion tuotoksena eli produktina on raamattupiirin materiaalipaketti ulkosuomalaisille seurakunnille. Tämä raamattupiirimateriaali on Berliinissä toteutetun raamattupiirin pohjalta työstetty malli, joka lähetetään muihin Saksan suomalaisiin seurakuntiin. Ulkosuomalaisessa seurakunnassa on mukana myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät Suomessa osallistuisi seurakunnan toimintaan. Seurakunnan toiminnan tulee olla sellaista, johon jokaisen on helppo tulla mukaan. Berliinin suomalaisessa seurakunnassa ohjatusta raamattupiiristä saadun palautteen ja havaintojen mukaan toiminnalliset harjoitteet koettiin antoisina ja niihin oli helppo osallistua, vaikkei Raamattu olisi ennestään tuttu. Ryhmässä syntyi hyvä yhteishenki, jonka ansioista raamattupiirissä oli helppo kertoa henkilökohtaisia asioita ja mielipiteitä sekä saada tukea. Raamattupiiri oli kokonaisuudessaan voimaannuttava. Osallistujat löysivät sen avulla omia voimavarojaan. Raamattupiiri koettiin tärkeänä ja elämää tukevana. Produktion toteuttaminen oli tekijöille omaa ammatillisuutta tukeva sekä antoi uusia työmalleja. Raamattupiirikokeilu avasi uusia näkökulmia erilaisiin Raamatuntutkimistapoihin. Raamattupiiri toi uutta elävyyttä hengelliseen elämään Berliinin suomalaisessa seurakunnassa, jossa tämän kaltaista toimintaa ei lähiaikoina ollut toteutettu. Asiasanat: produktio, raamattupiiri, toiminnalliset menetelmät, ulkosuomalaiset, voimaantuminen

3 ABSTRACT Hynninen, Vilja and Lahtinen, Inkeri The Bible group On the way in the Finnish Church in Berlin. 94 p., 6 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services. The aim of the thesis was to produce new material for church work with Finnish migrants in Germany. The thesis was a production which was made in partnership with the Finnish Church in Berlin. The production included preparation, implementation and the reporting of a Bible group. Finnish migrants are not very religious and it seems they do not know and appreciate the Bible. Therefore, it seems important to find new approaches for the teaching of the Bible. Functional methods are not common with adults, but in this production we decided to use them. The functional methods was used to help participants become acquainted with the Bible stories and to find their own resources. The Bible group was implemented in spring 2007 in Berlin. The purpose of the group was to inspire people to familiarize themselves with the Bible better in order to see themselves through God s eyes. The size of the group varied from four to six participants. That group gathered together six times for two hours. The functional Bible group seemed to be a workable method and brought positive feedback. Based on the experiment with the group and feedback, we prepared the Bible group material called On the way. The idea of the Bible study material is a journey and it is composed of instructions for six meetings covering 19 pages. The material will be sent to all Finnish Churches in Germany. The aim of the thesis was met as new Bible group material for Finnish migrants was designed, tested and it seemed to be functional. This production produced new material and an optional method for working with the Bible, which workers and volunteers in Germany can utilise. Keywords: Bible group, Finnish migrants, functional methods, production

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO PRODUKTION TAVOITTEET SUOMALAISET ULKOMAILLA Ulkosuomalaisuus Seurakuntatyö ulkosuomalaisten parissa Saksan suomalaiset Berliinin suomalainen seurakunta TOIMINNALLINEN RYHMÄ Ryhmätoiminta Toiminnalliset menetelmät Toimintakokemusmenetelmät Bibliodraama Sanallinen ja kuvallinen ilmaisu Raamattupiiri ryhmänä VOIMAANTUMINEN Voimavarat Hengellisyys voimavarana PRODUKTION SUUNNITELMA JA TOTEUTTAMINEN Suunnitelma Toteutus Ensimmäinen kerta Toinen kerta Kolmas kerta Neljäs kerta Viides kerta Kuudes kerta Työskentelymalli eli produkti HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET Raamattupiiristä saatu palaute ja havainnot Haasteita ulkosuomalaisessa seurakunnassa ARVIOINTI...56

5 8.1 Produktion tavoitteiden toteutuminen Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus Ammatillisuuden arviointi...58 LÄHTEET...61 LIITE 1: Produktion suunnitelma...64 LIITE 2: Raamattupiiritaulukko...1 LIITE 3: Havainnointilomake...68 LIITE 4: Palautelomake...71 LIITE 5: Loppupalaute...72 LIITE 6: Produkti...76

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyömme tavoitteena oli uusien toimintatapojen kehittäminen ulkosuomalaisten parissa tehtävään seurakuntatyöhön. Työ toteutettiin Berliinin suomalaisessa seurakunnassa yhteistyössä seurakunnan papin Kai Henttosen kanssa. Opinnäytetyö oli produktio, koska se oli työelämälähtöinen, kestoltaan lyhytaikainen sekä tuotti uuden toimintatavan työelämään (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström. 2007, 32). Suunnittelimme ja toteutimme Raamatun matkoihin perustuvan raamattupiirin, jossa käsittelimme aiheita toiminnallisin menetelmin. Raamattupiirin toteutimme Berliinin suomalaisessa seurakunnassa keväällä Tästä raamattupiiristä saamamme palautteen ja tekemiemme havaintojen pohjalta kokosimme raamattupiirimateriaalin (Liite 6), joka sisältää ohjeet kuuden raamattupiirikerran ohjaamiseen. Tilaus uusien toimintatapojen kehittämiselle ulkosuomalaisten parissa tehtävään työhön tuli Espanjan Aurinkorannikon ev.lut. suomalaiselta seurakunnalta. Lähtömme Espanjaan ei onnistunut, mutta saimme yhteistyökumppaniksi Berliinin suomalaisen seurakunnan. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyön haasteena on uudella vuosituhannella ollut muuttuva ulkosuomalaisväestö. Ulkomailla asuu hyvin erilaisia siirtolaisryhmiä. Samassa maassa ja jopa samassa kaupungissa erilaisten suomalaisten siirtolaisryhmien intressit saattavat olla varsin erilaisia. (Helander 2005, 12.) Seurakunnan tulee ottaa huomioon eri ryhmien tarpeet ja pyrkiä kehittämään toimintaansa vastaamaan jäsentensä odotuksia. Näistä lähtökohdista käsin halusimme kehittää uudenlaista lähestymistapaa Raamatun tutkimiseen. Raamattupiirin teemaksi nousi matka. Kuusi erilaista Raamatun matkaa käytiin läpi toiminnallisten harjoitteiden avulla. Pyrimme saamaan kynnyksen Raamatun tutkimiseen mahdollisimman matalaksi tinkimättä kuitenkaan sanomasta. Toiminnallisuus lisää ihmisen omaa aktiivisuutta, jossa ihmiset saavat aitoja tunne- ja asennetason kokemuksia (Aalto 2000, 149).

7 7 Kun ihminen liittää toiminnallisuuden kautta raamatunkertomuksia omaan elämäänsä, Raamattu tulee uudella tavalla mielenkiintoiseksi ja eläväksi. Yhtenä raamattupiirin tavoitteena oli, että osallistujat voisivat nähdä itsensä Jumalan silmin ja se olisi heille voimaannuttava kokemus. Voimaantuminen on voimavarojen tunnistamista, joka lähtee ihmisestä itsestään. Voimavarojen käyttöönottoa voidaan tukea ulkopuolelta. (Hokkanen, Häggman-Laitila & Eriksson 2006, 13.) Voimavarojen löytäminen kulki tausta-ajatuksena jokaisessa raamattupiirikerrassa.

8 8 2 PRODUKTION TAVOITTEET Opinnäytetyömme tavoite oli kehittää uusia toimintatapoja ulkosuomalaisten parissa tehtävään seurakuntatyöhön. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä -opas määrittelee opinnäytetyön tavoitteet seuraavasti: opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää opiskelijan valmiuksia sekä osoittaa näitä valmiuksia ja tietojen soveltamista asiantuntijatehtävissä ammattiopintoihin liittyen. Valmis opinnäytetyö osoittaa myös tietyn tieto- ja taitotason omaamisen. Opinnäytetyöprosessin tulisi kehittää tutkivan työotteen kehittymistä, tutkimukselliseen ajatteluun ja argumentointiin perehtymistä. (Kuokkanen ym. 2007, 23.) Pyrimme huomioimaan ettei opinnäyteyön tavoite ollut ainoastaan koulun tai meidän asettamamme tavoite työlle. Siihen sisältyi myös yhteistyökumppanin Berliinin suomalaisen seurakunnan, ohjaamamme raamattupiirin ja osallistujien tavoitteet. Opinnäytetyömme oli projektimuotoinen. Projektia kuvaillaan tavoitteelliseksi ja tietyn ajan kestäväksi prosessiksi. Sen onnistumiseksi pitää projekti suunnitella, organisoida, toteuttaa, valvoa, seurata ja arvioida tarkasti. Työelämälähtöisessä projektissa mukana tulee olla suunnitteluvaiheesta asti työelämän edustaja, ohjaaja ja opinnäytetyön tekijä. (Vilkka & Airaksinen 2004, ) Tarkensimme projektimuotoista opinnäytetyötämme produktioksi. Produktio määritellään lyhytkestoiseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on tehdä jokin tuotos eli produkti. Samalla pyritään kehittämään työvälineitä käytännön toimintaan. Produktiota suunnitellessa hahmotetaan aluksi työn tavoite ja sen ammatillisuus, koska opinnäytetyön tulee edistää ammatillista kasvua. Liitteenä olevasta produktiosuunnitelmasta (Liite 1) voi tarkastella työn lähtökohtia tarkemmin. Produktion suunnittelun, toteuttamisen ja reflektoinnin pohjalla tulee olla produktion kohdetta ja ammatillisia käytäntöjä koskevaa teoriaa. (Kuokkanen ym. 2007, 32.) Opinnäytetyönämme valmistimme toiminnallisen raamattupiirin, joka testattiin Berliinin suomalaisessa seurakunnassa. Raamattupiiri-materiaalipaketin eli produktin lähetämme mahdollisine korjauksineen muille Saksan suomalaisille seurakunnille. Raamattupiirin tarkoituksena oli olla voimaannuttava. Opinnäytetyömme koostui produktiota tukevasta teoriaosuudesta, raamattupiirin suunnit-

9 9 telusta, ohjaamisesta sekä sen havainnoinnista, arvioinnista ja raportoinnista. Kohderyhmä muotoutui seurakunnan tarpeen mukaan (Liite 1). Lähtökohtana raamattupiirin toteuttamiseen oli uusien toimintatapojen löytyminen, rohkaiseminen ja innostaminen Raamatun tutkimiseen sekä Raamatun tuntemuksen lisääntyminen. Toteutimme näin oman ammatillisuuden jatkuvaa kehittymistä sekä uusien toimintatapojen oppimista ja niihin innostamista. Raamattupiiri oli ensisijaisesti toiminnallinen, voimaantumista toivoimme tapahtuvan siinä ohessa. Raamattupiirin tavoitteena oli, että osallistujat oppisivat Raamatusta, Jumalasta ja Jeesuksesta sekä omasta uskostaan. Vetäjinä toivoimme, että osallistujat ymmärtäisivät olevansa Jumalan täydellisen rakkauden kohteina ja saisivat sitä kautta voimaa arkeen. Raamattupiirin valmisteleminen ja toteuttaminen kehitti valmiuksia ottaa vastuuta ja saada kokemusta käytännön diakoniatyöstä. Se antoi uusia näkökulmia etenkin ulkosuomalaisten parissa työskentelyyn. Omia tavoitteitamme produktiolle olivat oman työn ja toiminnan analysointi sekä kohderyhmän ja heidän tarpeittensa huomioonottaminen suunnittelussa ja toteutuksessa.

10 10 3 SUOMALAISET ULKOMAILLA 3.1 Ulkosuomalaisuus Työministeriö määrittelee ulkosuomalaisen Suomen ulkopuolella vakituisesti asuvaksi Suomen kansalaiseksi tai suomalaista alkuperää olevaksi henkilöksi (Ulkosuomalaisuus 2007). Usein määritelmässä on vielä tarkemmin mainittu syntyperäiset Suomen kansalaiset sekä heidän jälkeläisensä (esim. Työhallinto 2006, 4). Siirtolaisinstituutin laskelmien mukaan ensimmäisen polven ulkosuomalaisia vuonna 2004 oli noin ja toisen polven ulkosuomalaisia noin eli ulkosuomalaisia oli ollut vuonna 2004 yhteensä noin (Siirtolaisinstituutti 2007). Hallituksen ulkosuomalaispoliittisessa ohjelmassa (2006) mainitaan ulkosuomalaisia olevan yhteensä noin 1,3 miljoonaa. Tähän lukuun on päästy laskemalla myös kolmannen ja sitä seuraavien sukupolvien ulkosuomalaiset. (Työhallinto 2006, 1.) Työministeriön mukaan ulkosuomalaisia arvioidaan tällä hetkellä olevan noin (Ulkosuomalaisuus 2007). Perusosan tästä väestöstä muodostaa sekä 1800-luvun lopulla että luvuilla ulkomaille pysyväisluontoisesti muuttaneet siirtolaiset ja heidän jälkeläisensä. Toisen osan muodostaa yhä laajeneva maailmalle pistäytyvä ja projektiluontoisesti oleskeleva joukko, joita kutsutaan uussiirtolaisiksi. Näitä kaikkia ulkosuomalaisia yhdistää suomalainen syntyperä, suomalainen arvomaailma, kielitaito ja rohkeus elää maailmankansalaisen arkea. (Helander 2005, 5 7.) Suomi on kautta historiansa ollut väestönmääräänsä nähden huomattava maastamuuttomaa. Varhaisin muuttoliike suuntautui luvuilla Ruotsiin, Norjaan, Pohjois-Amerikkaan sekä Ruotsin valloittamille alueille Venäjälle. Sittemmin muuttoliike on kohdistunut eri puolille maailmaa. Perinteisesti syynä maastamuuttoon ovat olleet niin taloudelliset kuin poliittisetkin tekijät. Maastamuuton luonne on kuitenkin muuttunut luvulla. Huomattava ulkomaille muuton syy on avioituminen ulkomaalaisen kanssa, jolloin maahan muutetaan pysyvästi. Toisaalta yhä enenevässä määrin muutto ulkomaille on tilapäiseksi tarkoitettua. Tilapäiselle muutolle on monia perusteluja, esim. opiskelu, harjoittelu, kielitaidon kohentaminen, urakehitys sekä uusien elämänkatsomuk-

11 11 sien hankkiminen. Aikaisemmasta poiketen ulkomaille lähtee myös paljon eläkeläisiä. (Työhallinto 2006, 3 4.) On sitten ulkomaille muutettu syystä tai toisesta, voi ongelmia syntyä. Selviytyminen erilaisissa kriiseissä, koti-ikävä, vanheneminen, oman identiteetin muutokset ja sosiaalisten suhteiden muutokset ovat koetinkiviä, joilla punnitaan suomalaisen sisua ja kestävyyttä ulkomailla asumisessa. Kirkon ulkosuomalaistyö pyrkii olemaan avuksi kaikessa tässä. (Helander 2005, 5.) 3.2 Seurakuntatyö ulkosuomalaisten parissa Muuttaessaan ulkomaille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen pysyy kirkon jäsenenä, jos hän on myös Suomen kansalainen. Suomen evankelisluterilainen kirkko tekee säännöllistä seurakuntatyötä yli neljässäkymmenessä maassa. Seurakunnissa vietetään jumalanpalveluksia, käydään pyhäkoulua ja rippikoulua, kastetaan, vihitään avioliittoon sekä haudataan, niin kuin missä tahansa suomalaisessa seurakunnassa, mutta seurakunta on myös pala kotimaata ja suomalaista elämänpiiriä. (Ulkosuomalaistyö 2007.) Siirtolaisuuden historian ajan kirkko on seurannut suomalaisia maailmalle. Suomenkielinen seurakuntatoiminta on ollut suomalaisille keskinäisen yhteydenpidon kanava, sekä toiminut siltana Suomeen ja suomalaisuuteen. (Helander 2005, 12.) Niinpä työ seurakunnassa on hieman erilaista kuin perinteisessä suomalaisessa seurakunnassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tekemä seurakuntatyö ulkomailla on laaja-alaista. Seurakunnat tukevat kulttuuritoimintaa, toimivat Suomikoulujen taustayhteisöinä sekä järjestävät yhdessä Suomi-Seuran kanssa tukihenkilö-, naapurinapu- ja lähimmäistoimintaa. (Työhallinto 2006, 11.) Vuosikymmenien kuluessa ulkosuomalaisten parissa tehtävä työ onkin saanut omat muotonsa (Helander 2005, 12). Vastuu suomalaisista maahanmuuttajista kuuluu uuden kotimaan luterilaiselle kirkolle, mutta Suomen evankelis-luterilainen kirkko näkee velvollisuudekseen pitää yhteyttä Suomen ulkopuolella asuviin jäseniinsä. Ihmisen uskonnollisessa kasvuprosessissa sekä uskonnollisen elämän hoidossa omalla äidinkielellä nähdään olevan suuri merkitys. Niin uuteen maahan ja sen kulttuuriin kuin seura-

12 12 kuntaankin kotoutuminen vaatii apua. Muun muassa näihin tarpeisiin Suomen evankelis-luterilainen ulkosuomalaistyö pyrkii vastaamaan. (Helander 2005, 12.) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyön perusperiaatteena on, että uuden kotimaan kirkko vastaa alueellaan asuvien suomalaisten seurakuntatyöstä heidän. Suomen kirkko välittää suomalaisia työntekijöitä ulkomaalaisten kirkkojen palvelukseen, konsultoi kirkkoa ja avustaa tarvittaessa uusien projektien käynnistämisessä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii ulkomailla joko omissa tai sisarkirkolta käyttöön saamissaan tiloissa. Suomen kirkolla on ulkosuomalaistyötä koskeva yhteistyösopimus Ruotsin, Norjan, Saksa, Itävallan, Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan luterilaisten kirkkojen kanssa sekä Suomen Merimieskirkko ry:n kanssa. Eri lähetysjärjestöjen työntekijät vastaavat ulkosuomalaistyöstä monissa Afrikan ja Aasian maissa. (Työhallinto 2006, ) Vuosituhannen vaihteessa on arvioitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyön haasteita. Esille on noussut kysymys siitä, millaiset toimintamallit parhaiten palvelisivat ulkomailla asuvia erilaisia siirtolaisryhmiä. Samassa maassa ja jopa samassa kaupungissa erilaisten suomalaisten siirtolaisryhmien intressit saattavat olla varsin erilaisia. Esimerkiksi nuoruudessaan maahan muuttaneet ja nyt jo eläkeiässä olevat toivovat erilaisia asioita kuin toisen tai kolmannen polven ulkosuomalaiset. Erilaiset toiveet ovat kahden tai kolmen vuoden työkomennukselle maahan tulleilla tai sitten muutaman kuukauden harjoittelua tekevillä ulkosuomalaisilla. Vuosille tehdyssä ulkosuomalaistyön strategiassa tavoitteena on edelleen integraatioperiaatteen mukaan tukea suomalaisia löytämään oma paikkansa paikallisesta luterilaisesta seurakunnasta. Suomenkielinen toiminta pyritään nitomaan paikallisseurakunnan toimintaan. Suomalaisia luterilaisia seurakuntia perustetaan vain siinä tapauksessa, että integroitumiselle ei ole mahdollisuuksia. Toiminnallinen vastuu ulkosuomalaistyöstä tulisi olla ulkosuomalaisilla itsellään, jolloin kirkon ja järjestöjen rooli on lähinnä toimintaa tukevaa. Uussiirtolaisuudelle tyypilliseen tapaan suomalaisten määrä voi vaihdella huomattavasti, minkä takia ulkosuomalaistyötä pyritäänkin kehittämään myös projektiluontoisilla malleilla. Näin työmuotoja voidaan helposti muuttaa tarpeen mukaan. (Helander 2005, )

13 Saksan suomalaiset Suomella ja Saksalla on historian kulussa pitkä yhteys toisiinsa. Varhaiskeskiajalta lähtien kauppayhteydet Saksaan ovat olleet Suomelle tärkeitä. Kulttuuriyhteys alkoi keskiajalta. Voimakkaasti suomalaiseen kulttuuriin vaikutti uskonpuhdistus ja sen kautta mahdollisuus suomenkielisen kulttuurin nousuun ja kehitykseen. Toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti saksan kieli oli kouluissa eniten opiskeltu vieras kieli. Varsinainen muuttoliike Suomesta Saksaan tapahtui 1950-luvun alusta 1970-luvun puoliväliin. Muuton syynä oli lyhytaikainen työsuhde, opiskelu, työharjoittelu tai muu tutustumiskäynti. Saksasta tuli monille pysyvä asuinmaa avioitumisen myötä. Näistä korkeasti koulutetuista naisista muodostui Suomen kirkon Saksassa tehtävän ulkosuomalaistyön ydinjoukko. He tahtoivat ylläpitää suomalaista kirkollista perinnettä sekä suomalaista identiteettiä ja kasvattaa lapsiaan suomalaisessa hengen perinnössä. Myös suomen kieli oli tärkeää, ja sen vaalimiseen haluttiin nähdä vaivaa. (Kortekangas 2003, ) Outi Tuomi-Nikula on tutkinut kaksikulttuurista perhettä Saksassa. Heterogeenisen perheen sisällä kohdataan kulttuurijohdannaisia ongelmia: kysymykset perheen kotipaikasta, kotikielestä, perhetraditioista, uskonnosta ja lastenkasvatuksesta sekä kysymykset suhteessa kodin ulkopuolisen ympäristön reaktioihin. Vieraaseen maahan muuttaneella on avioliiton alussa suurempi riippuvuus saksalaiseen puolisoonsa kuin saman kulttuurin avioliitoissa. Yksi suurimmista haasteista kaksikulttuurisissa perheissä on kotikielen valinta. Lapsi voidaan kasvattaa kaksikielisyyteen, mutta se vaatii ulkomaalaisen puolison aktiivisuutta. (Tuomi-Nikula 1997, ) Suurin osa Saksassa asuvista suomalaisista elää kaksikulttuurisessa perheessä, joissa äiti on suomalainen ja isä saksalainen. Vuonna 1992 yli puolessa saksalais-suomalaisessa perheessä saksa oli perheen yksinomaisena kommunikointikielenä. Kaksikielisyyteen kasvattaminen on haaste. Viime vuosina Saksan suomalaisyhteisöihin muuttaneet kokonaan suomalaiset perheet ovat tukeneet kaksikielisyyden kehitystä. Äidit ovat yleensä aktiivisempia kaksikielisyyteen kasvattajia kuin isät. Äidit ja lapset saattavat puhua keskenään suomea myös silloin kun saksankielinen isä on paikalla. Tämä edellyttää isän ymmärtävän jonkun verran suomea. Jos näin ei ole, saattaa isä

14 14 kieltää suomenkielen puhumisen kokonaan peläten siitä tulevan salakieli lasten ja äidin välille. Nykyään yhä useammassa perheessä myös saksankielinen isä ymmärtää suomea. (Siitonen & Tuomi-Nikula 2003, ) Suomalaisia tuli Saksaan 1900-luvun alkupuolella palvelustytöiksi, lääkäreiksi, opiskelijoiksi tai saksalaisten aviopuolisoiksi. Ulkomaalaistilastoja, joissa suomalaiset on mainittu, alettiin julkaista vuonna Silloin Saksan liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä asui 1200 suomalaista, mutta vuoteen 1968 lukumäärä kasvoin Suomalaisten siirtolaisten lukumäärä kasvoi tasaisesti ja vuonna 1973 määrä ylitti 9000 rajan. Nämä luvut koskevat silloisen Länsi- Saksan aluetta, mutta haastattelujen pohjalta on päätelty, ettei Itä-Saksan suomalaisia ollut kuin muutamia kymmeniä. Euroopan Unioniin liittyminen on lisännyt suomalaisten halukkuutta muuttaa Saksaan ja nyt 2000-luvulla Saksassa asuu ensimmäisen polven syntyperäistä suomalaista. (Siitonen & Tuomi-Nikula 2003, ) Koulujen ja yliopistojen kolmikuukautinen kesäloma mahdollisti luvulla Saksassa oleskelun. Saksassa oli tarjolla lyhytaikaisia kansainvälisiä työharjoittelupaikkoja. Näitä paikkoja välitti muun muassa Suomalais-Saksalainen Seura DFG. Saksansuomalaisten sukupuolijakauma oli luvulla poikkeuksellinen, naisia oli 78 %. Syitä saksansuomalaisten naisten suureen osuuteen oli monia. Tytöt valitsivat koulussa poikia useammin kielilinjan ja opiskelivat muutenkin enemmän kieliä yliopistossa, tarjolla olevat työharjoittelu-paikat olivat naisvaltaisilla aloilla, tyttöjen oli myös helpompi lähteä koulun ja opiskelujen välissä ulkomaille, kun poikien oli mentävä armeijaan. Syyt olivat myös psyykkisiä ja psykologisia. Tytöt olivat saaneet kotikasvatuksen, joka kannusti koulutusta ja varhaista kodista irtaantumista. Luonteenomaista saksansuomalaisille naisille oli, että Saksan ajan oli tarkoitus olla lyhyt, mutta se muuttuikin elinikäiseksi avioliiton kautta. Nykyään sukupuolijakauma on tasoittunut, naisia on enää muutama prosentti enemmän kuin miehiä. (Siitonen & Tuomi-Nikula 2003, ) Myös Räsänen on huomannut naisvaltaisuuden Saksan suomalaisväestön keskuudessa. Toinen saksan suomalaissyntyistä väestöä kuvaava piirre on korkea

15 15 keski-ikä. Suomalaisen kirkollisen työn keskus (SKTK) Saksassa antoi vuonna 2001 toimeksiannon tutkia ikääntyvien seurakuntalaisten tarpeita, odotuksia ja toiveita. Tutkimuksessa tarkastellaan, millainen on saksansuomalaisen suhde suomen kieleen, mitä saksansuomalaiset odottavat kirkolta, seurakunnalta ja niiden järjestämältä toiminnalta sekä selvitetään saksansuomalaisten tulevaisuudennäkymiä. (Räsänen 2005, ) Työtämme katsoen kiinnostavaa on kysymys siitä, mitä kirkolta ja seurakunnalta odotetaan. Saksansuomalaisilla ei ole juurikaan seurakuntatyön lisäämiseen liittyviä toiveita. Kirkon ei toivota pitävän yhteyttä ihmisiin tai tulevan kotiin keskustelemaan uskonasioista. Noin kolmasosa Räsäsen tutkimukseen osallistuneista toivoo seurakunnan tarjoavan eläkeneuvontaa. Väestön vanhetessa äidinkielen merkitys kasvaa yhä, jolloin seurakunnan tarjoamille palveluille tulee erilainen kysyntä. (Räsänen 2005, ) Suomen kielen merkitys ei katoa. Kauimmin Saksassa asuneille suomen kieli on jopa tärkeämpi kuin nuorille. Suomen kieli on erityisen tärkeää ystävien kanssa, kotona perheen kanssa sekä seurakunnassa ja kirkossa. Emotionaalisissa tilanteissa äidinkielen merkitys korostuu, vaikka saksaa osattaisiinkin hyvin. (Räsänen 2005, ) Tärkeää saksansuomalaisille on kokoontuminen yhteen toisten eri-ikäisten suomalaisten kanssa puhuen suomea. Yhteys toisiin ihmisiin ja henkinen apu on tärkeämpää kuin aineellinen apu. Kirkolta ei niinkään haeta hoito- tai hoivapalveluja. Tärkeänä koetaan elämänkaaren eri vaiheisiin liittyvät keskustelutilaisuudet ja informaatio. Tutkimuksissa on havaittavissa ristiriita toiveiden välillä. Toisaalta toivotaan, ettei pappi tule käymään kotona, toisaalta toivottiin eniten keskusteluhetkiä. Eri ikäryhmillä on erilaisia tarpeita. Nuoremmille sielunhoidolliset keskustelut olivat toivotumpia kuin eläkeläisille. Työttömille, eläkeläisille ja kotirouville keskusteluapu on kaivatumpaa kuin muille. Papin kotikäyntejä toivovat enemmän työttömät ja eläkeläiset. Siirtolaisilla on kokemuksia siitä, että yhteisöt ovat pieniä ja leimautumisen pelko on suuri. Ehkä siksi kotikäyntejä ja uskonasioista keskustelua vieroksutaan. (Räsänen 2005, ) Ensimmäinen suomalainen seurakuntayhteisö Saksassa oli Merimieskirkko, joka perustettiin 1900-luvun alussa. Hampurin lisäksi myös Berliinissä aloitettiin

16 16 suomalaiset jumalanpalvelukset. Vasta 1950-luvulla Hampuriin saatiin suomalaisille oma työntekijä. (Kortekangas 2003, ) Saksan siirtolaistyöhön kaivattiin työntekijää luvulta lähtien ja sen eteen tehtiin töitä. Ensimmäiseksi Saksan siirtolaispapiksi valittiin Hannu Honkkila, joka aloitti työnsä Kölnissä vuonna Sieltä käsin hän teki töitä koko Saksan alueella. Samana vuonna Kölniin perustettiin ensimmäinen johtoelimenä toimiva kirkkoraati. (Kortekangas 2003, 276.) Saksan suomalaistyön muodostumisvaihe kesti neljä vuotta. Honkkilan palatessa Suomeen 1975 hänen tilalleen tuli Risto Marttunen. Suomalaistyö oli tuolloin alkanut kymmenessä kaupungissa, vaikka vain harvalle paikkakunnalle oli syntynyt seurakunta. Sopimus yhteistyöstä Saksan ja Suomen kirkon välillä tehtiin vuonna Yhteistyössä toimivat paikallinen saksalainen maakirkko ja suomen kirkollisen työn keskus. (Kortekangas 203, ) Suomalaiset seurakunnat eivät olleet juridisessa mielessä seurakuntia vaan virallisen rekisterin ulkopuolella olevia yhdistyksiä, mutta ne olivat kuitenkin säännöllisen seurakuntatoiminnan ylläpitäjiä. Seurakunnan vuosikokouksessa valittiin kirkkoraati, joka hoiti seurakunnan asioita. Seurakunnat kasvoivat luvun puoliväliin asti. Silloin suurimpia seurakuntia olivat Frankfurt ja Köln. (Kortekangas 2003, ) Tärkein toimintamuoto jokaisessa seurakunnassa oli jumalanpalvelus. Pappien vähäisen määrän vuoksi jumalanpalveluksia järjestettiin kerran kuussa tai joka toinen kuukausi. (Kortekangas 2003, ) Tultaessa 1990-luvulle kirkon ulkosuomalaistyö Saksassa oli vakiintunut. Suomalaisväestö kasvoi yhdistyneessä Saksassa. Suomalaisten seurakuntien määrä oli 1990-luvun loppuun mennessä kasvanut 17:ään. Rippikoulutyötä ja pyhäkoulutyötä oli monissa seurakunnissa. Seurakunnat saivat käyttöönsä isäntäseurakuntien toimitiloja, joten toimintaa oli helppo järjestää. (Kortekangas 2003, ) 3.4 Berliinin suomalainen seurakunta Saksan suomalaisille on ollut alusta asti tärkeää kristillisen perinteen jatkaminen sekä yhteys muihin suomalaisiin ja kotimaahan. Hampurin merimieskirkon pappi kävi Berliinissä pitämässä jumalanpalveluksia. Tämän toiminnan taustalla vai-

17 17 kutti diakoniaan keskittynyt seurakuntapiiri. Berliinin saksansuomalaisten yhteisö oli jo 1920-luvulla merkittävä kooltaan eikä se ole edes sota-aikana kutistunut minimiin. Sodan aikana työ oli keskeytyksessä, mutta alkoi taas luvulla. Toimintaa järjesti kirkkopiiri, joka toimi Berliinissä opiskelemassa olleen pastori Jaakko Lounelan johdolla. Jaakko Lounela oli toiminut kolme vuotta pappina Oulun hiippakunnassa ja pitänyt suomenkielisiä jumalanpalveluksia edellisessä opiskelukaupungissaan Jerusalemissa. Hän otti asiakseen järjestää silloisessa opiskelukaupungissaan Berliinissä suomalaisen joulukirkon vuonna Joulukirkko järjestettiin Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirchen vieressä olevassa kappelissa, koska sinne oli kaikkien helppo löytää. Tämän joulujumalanpalveluksen jälkeen päätettiin jatkossakin pitää suomenkielisiä jumalanpalveluksia. Heti alkuvaiheissa toiminnan jatkuminen turvattiin valitsemalla kirkkoraati. (Lounela 2001, 23.) Saksan suomalaisten pariin saatiin oma pappi vuonna Muutamia vakituisia seurakuntia syntyi Saksaan 1970-luvun loppupuolella ja silloin syntyi myös Berliinin suomalainen seurakunta. Keväällä 1971 Kölnin pappi Hannu Honkkila vieraili ensimmäisen kerran Berliinissä, jossa kirkkoneuvoston valinnan jälkeen alkoi säännöllinen toiminta. Jumalanpalvelukset pidettiin ruotsalaisen Gedächtniskirchen kappelissa ja Lumikeron Eskon klubilla. (Honkkila 2001, 28.) Berliini kuului Pohjois-Saksan papin toimintapiiriin 1980-luvulla ja vuonna 1998 se sai oman papin (Kortekangas 2001, 12). Vuoteen 1980 saakka Berliinin suomalaisilla oli yhteinen kerho, Länsi-Berliinin suomalainen klubi. Kokoontumis-paikka toimi kapakkana, kirjastona, kirkkona, arkisena tapaamispaikkana ja juhlasalina. Tiloista oli siirryttävä korkean vuokran takia. Suomesta pyydettiin avustuksia uusia tiloja varten vuonna 1984, jotta Länsi-Berliinin yli 600 suomalaista löytäisivät kohtaamispaikan. Länsi-Berliinissä toimi neljä suomalaista järjestöä: suomalainen seurakunta, joka piti huolta sielunhoidosta, monista käytännön asioista ja harrastustoiminnasta; suomalainen kielikoulu, joka antoi opetusta noin 50:lle Berliinissä asuvalle suomalaiselle lapselle; Suomi-seura, joka piti yllä yhteyttä entiseen kotimaahan sekä, Saksalaissuomalainen ystävyysseura, joka toimi linkkinä kahden maan, Saksan ja Suomen välillä. Oma tärkeä tehtävänsä oli myös suomenkielisellä AA-kerholla. Pi-

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille SEISKASET Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille Milla Puharinen Jenni Tarpila Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön

LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön Juha Pohjois-Koivisto Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen lapsi-

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

AI TULEEKS TÄSTÄ JOKU PAREMPI LUOKKAHENKI, VAI?

AI TULEEKS TÄSTÄ JOKU PAREMPI LUOKKAHENKI, VAI? AI TULEEKS TÄSTÄ JOKU PAREMPI LUOKKAHENKI, VAI? Elämyspedagoginen ryhmäytysprojekti lähihoitajaopiskelijoille LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liikunnanohjaaja Opinnäytetyö Kevät 2010 Anna Partanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA Aila Moilanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä Anne Viljanen Opinnäytetyö 1.9.2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Sara Pekonen Mia Pietilä Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005

JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005 JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005 Mikko Huuhtanen - Timo Keippilä - Sami Salmikuukka Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ OMAISHOITOPERHE JA SEKSUAALISUUS Ohjeistusta omaishoitajaryhmien ohjaajille

IKÄÄNTYVÄ OMAISHOITOPERHE JA SEKSUAALISUUS Ohjeistusta omaishoitajaryhmien ohjaajille IKÄÄNTYVÄ OMAISHOITOPERHE JA SEKSUAALISUUS Ohjeistusta omaishoitajaryhmien ohjaajille Taimi Manninen Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Opinnäytetyö, kevät 2010 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI

KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI Tukea kasvatukseen vanhempien välisessä ristiriitatilanteessa Mina Iranta Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta 6 SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta Saila Takku Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Jussi Pennanen E3 Tuomo Salo E3 Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TURUN TYTTÖJEN TALO JA MONIKULTTUURISUUS

TURUN TYTTÖJEN TALO JA MONIKULTTUURISUUS Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö 2011 Essi Parkkari TURUN TYTTÖJEN TALO JA MONIKULTTUURISUUS toiminnan laajentaminen maahanmuuttajien keskuuteen OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot

Nyt tämä on minun ikkuna

Nyt tämä on minun ikkuna Nyt tämä on minun ikkuna Kansainvälinen Naisten Tapaamispaikka Naistari monikulttuurisena olohuoneena Katri Savolainen Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan M iksi maahanmuuttajamiehet tarvitsevat omaa toimintaa? Saako vain jalkapallo miehet kokoon? Kenelle pakolaispoika kertoo unelmansa? Entä kuinka kovia kokenut maahanmuuttajamies tutustui hämäläismummoon?

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA

SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA Yhteisökartoitus kolmannen sektorin tukihankkeiden käynnistämiseksi Juhana Malme Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Kirstinkadun yksikkö Sitä

Lisätiedot

4. Saksan ulkosuomalaistyö

4. Saksan ulkosuomalaistyö 4. Saksan ulkosuomalaistyö 4.1. Saksan ja Suomen pitkät yhteydet Saksalainen vaikutus on ulottunut Suomeen eri tavoin tunnetun historian alusta asti. Varhaiskeskiajan kauppatiet, jotka kulkivat Suomen

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot