Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu"

Transkriptio

1 HEIKKI ALANKO Varatuomari Heikki Alanko toimii toimitusjohtajana IAC, International Assignment Consulting Oy Ltd:ssä, joka on Silta Oy:n tytäryritys. Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu Ulkomaankomennus on prosessi, jokaisella komennuksella on omat erityispiirteensä. Päätös ulkomaankomennuksesta aloittaa monivaiheisen prosessin. Ulkomaantyöhön liittyvät haasteet ovat vaativia. Tehokas ja asiantunteva komennuksen hallinnointi säästää aikaa, rahaa ja hermoja! Erityisosaamisen tarve koskee usein palkan määrittelyä, verotusta tai ulkomaankomennukselle lähtevän ja hänen perheenjäsentensä sosiaaliturvan järjestämistä. Niin yrityksen kuin työntekijän ja hänen perheensä kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ulkomaankomennusasiat hoidetaan kerralla asiantuntevasti ja oikein. 1. Miksi prosessoida? Usein juuri tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset lähettävät työntekijöitään, johtotehtävissä toimivia asiantuntijoita, pitkäaikaiselle ulkomaan komennukselle. Teollisuudessa eri toimintojen näkeminen prosessina on luonnollinen tapa toimia ja ajatella. On 36 Työn Tuuli

2 tutkimus ja tuotekehitys, on kone- ja laiteinvestoinnit, tuotanto, tarvitaan ihmisiä osaamista. On sekä myynti että markkinointi, on talous ja henkilöstöhallinto. Usein vielä määrätty prosessi on vietävä läpi ajan funktiona kuka kilpailijoista pystyy tekemään tuotteen laadukkaimmin ja myymään sen nopeimmin. Linjajohto on tottunut ajattelemaan oman palvelutuotanto -osuutensa prosessina, jolla on alku ja loppu. Siten on luonnollista, että vastaavaa ajattelua tuodaan ja yritetään soveltaa erilaisiin hallintofunktioihinkin. Kansainvälisten työsuhdeasioiden hallinnointi tulee yksinkertaisemmaksi, kirkkaammaksi, kun turhat asiat jäävät pois ja keskitytään oikeassa järjestyksessä oleelliseen, - saadaan kustannustehokkuutta ja parhaassa tapauksessa varmistetaan komennuksen onnistuminen. Määräaikaisen komennuksen tavoitteena voi olla joko, että määrätty liiketoimintaa ulkomailla tukeva tehtävä saadaan tehokkaasti ja oikein suoritettua tai kysymyksessä voi olla määrätyn tietotaidon ja osaamisen laajentaminen ulkomaanyksikköön tai sieltä Suomeen. Kysymyksessä voi myös olla tutkimustoimintaa tai tuotekehitystä ulkomailla koskeva projekti tai esimerkiksi ulkomaalaisen tutkimuslaitoksen kanssa tehtävä yhteistyö. Ulkomaankomennus on aina merkittävä henkilöinvestointi, jolle asetetaan tavoitteet. Komennukselle lähtevän henkilön on tunnettava itsensä ja työsuhteensa turvalliseksi henkisesti ja taloudellisesti. Työntekijä perheineen tulee perehdyttää ja valmentaa uuteen työhön ja olosuhteisiin niin hyvin, että työ ja tehtävä voidaan aloittaa ja viedä päätökseen mahdollisimman hyvällä tehokkuudella. Ulkomaantyö tulee nähdä prosessina, johon liittyvät osatekijät kuten työ- ja palkkaehdot ja työtehtäviin perehdyttäminen ovat erilaisia kuin tavanomaisessa työsuhteessa kotimaassa. Sekä työntekijän ulkomaille lähettävän että vastaanottavan yrityksen tulee nähdä ulkomaantyö prosessina, johon liittyvät osatekijät kuten työ- ja palkkaehdot ja työtehtäviin perehdyttäminen ovat erilaisia kuin tavanomaisessa työsuhteessa kotimaassa. Ulkomaantyö on työntekijälle myös merkittävä haaste ja uusi elämänvaihe. Työ ja asuminen uudessa työ- ja kulttuuriympäristössä koskettaa työntekijän ohella aina myös mukana seuraavaa perhettä. Lähettävän yksikön ja ulkomaantyön onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että koko prosessi hoidetaan asianmukaisesti mitään osa-aluetta unohtamatta. Silloin liiketoiminnallisten tavoitteiden toteuttamisen lisäksi ulkomaantyöstä saadaan irti lisähyötyä kokemusten, kansainvälistymisen ja mielekkään urakehityksen myötä. Vaikka ulkomaantyöllä usein on vahvasti liiketoimintaa tukeva merkitys, ei ulkomaantyö prosessina kuulu yrityksen ydinosaamiseen. 2. Mitä Expatriate Management prosessina merkitsee? Prosessina Expatriate Management merkitsee sitä, että tunnistetaan kv. työsuhteisiin olennaisesti kuuluvat eri vaiheet komennuksen onnistumiseksi määritellään onnistumiseen vaikuttavat menestystekijät luodaan ohjauksen ja seurannan kannalta keskeiset mittarit tai selvitetään kv. työsuhteisiin ja prosessin osa-alueisiin liittyvät parhaat käytännöt sekä mahdolliset työkalut ja kehitetään, tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, omat yrityskohtaiset toimintamallit tavoitteena lisäarvon hakeminen/saaminen Työn Tuuli

3 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe Politiikan laatiminen/ Kriittiset menestystekijät, Toimintamallit päivittäminen mittarit, vertailut Soveltamis- Prosessianalyysi, suunnitelma nykytilanne/tavoitetila Kun halutaan yhdellä silmäyksellä saada kokonaiskuva siitä, mistä oikeasti on kysymys voidaan prosessi nähdä jatkumona, liikerataa kuvaavana ympyränä. Kts. kuva 1. Jos taas halutaan tarkastella prosessia yhden organisaation sisäisessä hierarkiassa asia- ja/tai toimintokohtaisesti voidaan prosessista saada ote ja kehittää sitä koordinaatioajattelulla, jossa vaakatasossa x-akselilla luetellaan keskeiset ulkomaantyöhön kuuluvat osa-alueet ja pystysuorassa y-akselilla ne eri organisaatiotasot tai toiminnot (HR) ja henkilöt, jotka kulloinkin osallistuvat komennusasioiden eteenpäin viemiseen. Kts. kuva 2. Kuva 1 38 Työn Tuuli

4 Kuva 2 3. Politiikan laatiminen Liiketoimintaa palvelevaan ulkomaantyön kokonaisuuteen kuuluu myös kv. työsuhteita koskevien asioiden miettiminen osana yrityksen kansainvälistymisstrategiaa, osaamisen kehittämistä (mahdollinen Career Management) ja ulkomaantyössä noudatettava etupolitiikka. Ulkomaantyötä koskevan politiikan kehittäminen, tavoitteiden asettaminen sekä tarpeellinen henkilöstösuunnittelu eivät ole yrityksen muusta toiminnasta irrallisia asioita, vaan kiinteä osa yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteita ja pyrkimyksiä. Samalla kun mietitään, suunnitellaan ja asetetaan tavoitteita esimerkiksi tuotannollisen toiminnan laajentamiselle ulkomaille (yritysostot tai uusperustanta) tai viennin lisäämiselle (oman myyntikonttorin perustaminen) - kansainvälistymisen strategia - tulevat myös tarvittavat henkilö- ja työsuhdekysymykset pohdittavaksi. Näitä ovat mm. rekrytointi ja valintamenettely ulkomaille suuntaaviin työtehtäviin. Myös palkkaus ja muut työehtokysymykset on syytä tarkkaan miettiä. Näillekin asioille on syytä asettaa tavoitteet osana yrityksen kansainvälistymis- ja laajenemiskehitystä. Menestyneissä ja hyvin hoidetuissa yrityksissä näin tehdäänkin. Maailmanlaajuisissa isoissa kansainvälisissä (Shell, IBM) ja kansainvälistymisessä pitkälle ehtineissä suomalaisissa (Kone, Nokia) yrityksissä ulkomaantyöhön liittyvät henkilövalintaa, työehtoja ja palkkausta ym. koskevat kysymykset ovat rutiinia, joiden taustalla tai perustana on yrityksessä sitä varten laadittu ja aika ajoin päivitettävä ulkomaantyötä koskeva politiikka. Aikaisemmin politiikka-asioiden ohjevihkoset olivat pitkälle yksityiskohtiin meneviä yritysten sisäisiä ohjesääntöjä. Nyttemmin Työn Tuuli

5 esimerkiksi Suomessa usein katsotaan, että riittää kun pääasiat on mietitty/linjattu ja yksittäisille työsopimuksille ja niistä neuvottelemiselle jätetään määrätty liikkumatila. Miten ulkomaantyökomennukset Sinun yrityksessäsi hoidetaan käytännössä? Miten hoidetaan linjaorganisaation vastuulla - henkilöstöasioista vastaava avustaa yhteistyön toimivuus käytännössä, linja / esikunta? komennuskohtaiset kustannukset, ennakointi ja seuranta Onko ulkomaankomennuksissa tavoitteellisuutta ja ovatko tavoitteet realistisia (vertaa toimiminen vieraissa oloissa ja työkulttuurissa)? Mikä on henkilön sitoutuminen tavoitteisiin / miten tavoitteet on asetettu ja minkälaista on muun organisaation tuki komennukselle lähtijälle? Ulkomaantyön palkka- ja työehdot samoin kuin komennuksesta aiheutuvat muut kulut ovat työnantajalle oleellinen kustannuskysymys - lasketaanko yrityksessäsi, mitä komennus maksaa? Työntekijälle palkka- ja työehdot ovat taloudellisia etuja ja osin myös mm. sosiaaliturva-kysymyksiä - annetaanko ja saadaanko kaikesta tarkka tieto? Motivointi ulkomaankomennukselle? Mistä motivaatio koostuu eri tilanteissa? Komennus osana henkilön urakehitystä löytyykö tästä yksi motivaatiotekijä? Ulkomaantyöpolitiikan tehtävät yrityksen kansainvälistymisen tukeminen ulkomaantyön tavoitteellisuuden lisääminen osana normaalia johtamista ulkomaantyötä koskevien kustannusten tunnistaminen ja sen myötä kustannustehokkuuden lisääminen komennuksia koskevien menettelytapojen yhdenmukaistaminen eri yksiköissä tukee hakeutumista kansainvälisiin tehtäviin työ- ja palkkaehtojen määrittely Ulkomaantyön politiikan tulee erityisesti olla osa koko yrityksen tai konsernin resurssisuunnittelua. Komennusten osuus ja merkitys mahdollisen urasuunnittelun kannalta samoin kuin perheen huomioonottaminen komennuspolitiikassa on myös syytä miettiä. Politiikka liittyy saumattomasti yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan ja laajemmin koko organisaation menestymisen tukemiseen. Myös eri maissa vallitsevat businessja työkulttuurit saattavat vaikuttaa taloudellisten etujen määrittelyssä. Ulkomailla pitkään työskennelleet tai paraikaa työskentelevät henkilöt ovat yrityksen kansainvälistymiselle arvokas resurssi siten myös työehdoista tulee huolehtia hyvin! 4. Työ- ja palkkaehdot (hard facts) Yleiset työehdot Usein ulkomaan komennusten etupolitiikassa otetaan palkan määrittelyn ohella kantaa eräiden ns. yleisten työehtojen kuten työajan, vuosiloman ja sairausajan palkan määräytymiseen. Viittauksia kotimaan työehtosopimuksiin tulee välttää. Työntekijän työaika määräytyy asemamaan työaikamääräysten ja käytännön mukaisesti, ellei toisin sovita. Yleiset palkalliset ja muut juhla- ja vapaapäivät määräytyvät myös asemamaan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Ne voidaan tarvittaessa yksilöidä ulkomaan työsopimuksessa. Vuosiloma määräytyy yleensä Suomen vuosilomalain mukaan. Poikkeuksiakin on. Sairausajan palkkaetuudet määritetään yleensä yrityksen kotimaan työehtokäytännön perusteella. Palkan määräytyminen Host Country -ajattelutapa perustuu palkkauksen rakentamiseen asemamaan lähtökohdista. Haetaan eräänlaista työn vaativuuteen perustuvaa, käytännön markkinapalkkaa asemamaassa (= market rate). Tämä edellyttää paikallisen palkkatason tuntemis- 40 Työn Tuuli

6 ta tai mahdollisuutta sen selvittämiseen. Palkkatasoselvityksiä käytettäessä on varmistettava toimien vertailu-kelpoisuus sopivalla työn vaativuuden arviointimenetelmällä. Palkan määrittelyssä on syytä ottaa mukaan kaikki rahanarvoiset etuudet. Palkansaajan kannalta esimerkiksi kotimaan verotusta alhaisempi verokanta tai määrättyjen etuuksien kotimaata edullisempi verokohtelu ovat myös rahanarvoisia etuuksia. Usein on syytä hankkia tieto myös ei-rahallisista palkkakomponenteista ja niiden merkityksestä. Host Country -lähtökohta soveltuu kansainvälistyneille yrityksille, joilla esimerkiksi on tytäryhtiöitä eri maissa. Silloin paikallinen palkkataso ja vastaanottavan yrityksen palkkataso ovat helposti selvitettävissä. Usein samalla halutaan tukea paikallista johtamisautonomiaa, integroitua asemamaan yrityksen työehtoihin ja paikalliseen palkkarakenteeseen. Home Country -ajattelutapa perustuu todelliselle kotimaan palkalle - eli mikä on työntekijän lähtöhetken palkka tai siihen verrattava käsitteellinen kotimaan palkka. Käsitteellinen kotimaan palkka tarkoittaa palkkaa, jonka lähetetty työntekijä saisi samasta tai samanarvoisesta työstä kotimaassa. Eli on tiedettävä ulkomaan työtehtävän vaativuus suhteessa aikaisempaan työhön ja sen vaativuuteen kotimaassa. Home Country -menetelmässä tarkastellaan rahapalkasta erillään sellaisia eriä kuten asuminen tai perheen jäsenten mukaantulo ja kotimatkat ym. Palkan määrittelyssä otetaan siis myös verotuksen vaikutus huomioon. Kun Host Country -menetelmässä lasketaan bruttopalkasta nettopalkka, niin Home Country - menetelmässä lasketaan paljonko määrätty, kotimaan ostovoimaa vastaava nettopalkka merkitsisi bruttopalkkana asemamaassa. Employment Conditions Abroad Ltd. ECA on tehnyt selvityksen ulkomaantyössä käytettävistä palkkausmenetelmistä. Selvitykseen vastasi 270 ECA:n jäsenyritystä ympäri maailmaa. Selvityksen mukaan vastanneista yrityksistä 66 % käytti Home Country menetelmää, 25 % välimuotoa tai molempia menetelmiä ja n. 8 % käytti Host Country menetelmää. Luontoisedut ja korvattavat kustannukset Luontoisetujen (esim. asunto ja auto) verotusarvot asemamaassa vaikuttavat myös palkkauksen rakentamiseen. Palkkapakettiin sisällytetään usein myös erilaisia kustannusten korvauksia. Näitä ovat mm. muuttokustannukset, mahdollinen varustautumisraha, lasten koulumaksut, menoja paluumatkat sekä kotilomamatkat. Työntekijälle ja mukana seuraavalle perheelle korvataan normaalisti muuttokustannukset asemamaahan samoin kuin komennuksen päätyttyä Suomeen paluusta aiheutuneet tavanomaiset kustannukset yrityksen hyväksymää muuttotapaa ja -reittiä noudattaen. Joskus yrityskohtaisessa etupolitiikassa otetaan kantaa myös muuttotavaroiden enimmäismäärään - riippuu komennuksen pituudesta, asemapaikasta, perhesuhteista jne. Luontoisetujen arvon määräytyminen samoin kuin erilaisten kustannusten korvausten verokohtelu on selvitettävä asemamaan verotiedoista. Tämä antaa usein myös sekä mahdollisuuden että aiheen verosuunnitteluun (tax effectivness). Myös komennuksen aikana annettavat kotilomamatkat ovat tärkeä etukäteen mietittävä etuus. Eläke- ja muu sosiaaliturva sekä vakuutukset Eläke-, tapaturma-, sairaus-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta suomalaisen työnantajan palveluksessa olevalla lähetetyllä työntekijällä on yleensä mahdollisuus säilyttää suomalainen sosiaaliturva yhden vuoden (EU/ETA-maat ja muut sosiaaliturvasopimusmaat), poikkeusluvalla kahden vuoden ajan ja ylikin. Täydentävää turvaa saatetaan eräissä tapauksissa tarvita (ei-sosiaaliturvasopimus maat) mahdollisesti sairauden ja tapaturman osalta. Usein työnantaja kustan- Työn Tuuli

7 taa lisävakuutuksena erityisen komennusmatkavakuutuksen. Kannattaa myös harkita ja päättää kuka ulkomaan komennuksen kestäessä on työnantaja, tytäryhtiö-vaihtoehto ja kolmikanta-työsopimukset. Aina on tiedettävä onko Suomella asianomaisen maan kanssa sosiaaliturvasopimus (EU/ETA - maat ja muut sosiaaliturvasopimusmaat) vai ei. Tarvittaessa tulee selvittää mahdolliset asemamaasta tulevat sosiaaliedut samoin kuin kahdenkertaiset maksut ja niiden välttäminen. 7. Muutto Muuttotavaroiden siirtäminen paikasta a paikkaan b on luonnollisesti hyvin käytännönläheistä puuhaa. Siitä voi kuitenkin, jos käy huono tuuri tai on valinnut muuttoliikkeen väärin aiheutua paljon mielipahaa, ajanhuk- Henkilöstöviestinnän ja kaikilla henkilöstöön kohdistuvilla toimenpiteillä tulisi olla yhteinen tavoite riippumatta siitä, missä osassa yritystä ollaan. 5. Valmentautuminen ja kieli- ja kulttuurivalmennus Ulkomaantyöhön ja komennukselle valmentautuminen ja sitä tukeva työnantajan toimesta järjestettävät lähtö- ja paluuvalmennukset tulisi myös nähdä osana liiketoimintaa tukevaa kokonaisprosessia ja komennuksen onnistumiseen tähtäävää toimintaa. Lähtijä itse parhaiten tietää ja tuntee vahvuutensa ja heikkoutensa uusien haasteiden edessä. On kuitenkin työnantajan intressissä (vrt. asetetut tavoitteet ja syntyvät kulut), että jokaisen komennuksen, pidemmän tai lyhyemmän, tapauskohtaisen valmennusohjelman tarve harkitaan ja voidaan suunnitella tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kehittämistarpeita voi esiintyä presentaatio-, neuvottelu- ja kokoustaitojen osalta erityisesti silloin kun joudutaan toimimaan, niin kuin usein on laita, monikulttuurisen tiimin mukanaan tuomissa haasteissa. Sopeutumisvalmennus ja uuteen työkulttuuriin perehdyttävät valmennukset nopeuttavat työhön kiinni pääsyä ja sopeutumista uuteen työympäristöön ja asemamaahan. Erinomaista, jos samalla voidaan lisätä vuorovaikutustaitoja ja edistää ekspatriaatin paneutumista ensi sijassa komennukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Mikäli puoliso ja perhe seuraavat mukana, on puolison/perheen osallistuminen valmennuksiin ensiarvoisen tärkeää komennuksen onnistumiselle ja perheen tuen saamiselle. 6. Relocation -palvelut Ulkopuolisten relocation - palvelujen käyttöä kannattaa harkita silloin kun halutaan säästää erityisesti komennukselle lähtijän, mutta myös työnantajan aikaa (ja hermoja) tuottavampaan työhön. Palveluista saatava hyöty perustuu ammatti-ihmisen tuntemukseen asemamaasta ja uuteen ympäristöön asettautumisen mukanaan tuomista vaikeuksista. Relocation-palveluihin kuuluvat yleensä sellaiset asiat kuten look and see etukäteisvierailun järjestäminen, siihen liittyvät asunto- ja koulukysymysten järjestäminen, tarvittavat viranomaisilmoitukset, työ- ja oleskelulupa-asiat, vuokra-, sähkö-, kaasu-, vesi-, lämpö, puhelin-, tietotekniikka- ym. sopimusten tekeminen tai niissä auttaminen. Palveluntarjoajalla on yleensä myös hyvät tiedot terveydenhuollon tasosta ja terveyspalvelujen saatavuudesta. Joskus voi apua saada myös työpaikan löytämisessä puolisolle ja kotiavun järjestämisessä. Myös paluumuuton yhteydessä suoritettavat käytännön toimet sujuvat usein helpommin sellaisen ammatti-ihmisen avustamana, jolla on kokemus komennusprosessin tästäkin puolesta. 42 Työn Tuuli

8 kaa ja huono liikkeellelähtö koko komennukselle. Kun muutetaan useammaksi vuodeksi ulkomaille perheen kanssa mukana kulkee usein perheen koko kalustus. Kuljetusliikkeiden mukaan suomalainen ajattelee, että on helpompi viihtyä ja saada elämä alkuun uudessa työympäristössä, kun on tutut tavarat mukana. Muuttokuljetukset ulkomaille hoidetaan yleensä sitä varten erikoistuneiden kuljetusliikkeiden toimesta. Aina kannattaa käyttää sellaista liikettä, jolla on kokemusta ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kuljetusliikkeiltä kannattaa pyytää tarjoukset hyvissä ajoin, vaikka lähtöpäivää ei olisikaan vielä lyöty aivan tarkkaan kiinni. Muuton voi saada edullisemmin, jos kohdemaahan menevään kuormaan tai paluukuormaan voidaan yhdistellä kaksi eri muuttoa. Jos ollaan liikkeellä hyvissä ajoin tulee myös harkittua tarkemmin, mitä kuormaan pannaan. Viime mainittuun vaikuttavat myös yrityksen ulkomaantyö -politiikassaan määrittelemän kuljetuskontin koko (jaloissa) tai m 3- määrä. Kun käytetään relocation-palveluja on hyvä huolehtia siitä, että yhteistyö muuttoliikkeen kanssa asemamaassa pelaa tavaroita purettaessa. Sama koskee paluumuuttoa. 8. Paluun valmistelu ja loppuraportti Paluun valmistelun ja siihen mahdollisesti liitettävän valmennuksen tavoitteena on varmistaa uuden tehtävän löytyminen kotiorganisaatiosta ja paluun onnistuminen sekä palaajan että yrityksen näkökulmasta. Erityinen On Return valmennus tuo paluun asianmukaisen valmistelun ajoissa esimiehen työlistalle ja minimoi paluuseen HR funktion rooli on toimia esimiesten esittämien vaatimusten mukaisesti tuoden kuitenkin oman ammatillisen näkökulmansa selkeästi esiin. säännönmukaisesti liittyvät epäkohdat ja ongelmat. Paluuhan on komennusten onnistumista luodanneissa selvityksissä aina saanut huonot arvosanat. On Return valmennus aktivoi myös ekspatriaatin perheineen pohtimaan paluuta ja ryhtymään käytännön järjestelyihin ajoissa ennen muuttoa kotimaahan. Sopimuksen päättymisen eri vaihtoehdot jaetaan usein tavanomaiseen päättymiseen ja poikkeukselliseen päättymiseen. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen syyllä saattaa olla vaikutusta myös komennukselta paluun ehtoihin. Komennuksen päättyessä investoinnin tuotto on arvioitava. Muutoinkin saattaa olla hyödyllistä analysoida mikä meni hyvin, mikä huonosti ja mikä oli organisaation komennuksesta saama hyöty. Jos tämä tehdään järjestelmällisesti voidaan samaa kaavaa käyttää muissakin komennuksissa ja saada näin lisähyötyä koko komennusprosessin edelleen kehittämiselle. 9. Ulkomaalainen Suomeen tavoitteena onnistunut komennus Kuten työntekijöitä Suomesta ulkomaille lähetettäessä myös Suomeen tulevien ulkomaalaisten osalta tavoitteena on onnistunut komennus. Tähän vaikuttavat mm., että tavoitteet on selvästi määritelty, vieraan työympäristön, tapojen ja kulttuurin vaikutus tunnetaan ja että taloudelliset edut ovat kohdallaan. Jos puoliso seuraa mukana, on tämäkin seikka otettava huomioon ja valmentamisen kohteeksi. Kielivaikeuksien helpottamiseksi ja muutoinkin, kun joudutaan asioimaan esimerkiksi maahantulo- tai veroviranomaisten kanssa tai asuntoasioissa taikka uusiin (outoihin) Työn Tuuli

9 olosuhteisiin (asunto, kaupat, koulut) tutustuttamiseksi saattaa olla hyvä käyttää paikallisia relocation palveluja ja voitetaan aikaa tuottavaan työhön. 10. HR:n muistilista Eräitä linjakysymyksiä: Onko yhtiöllä/konsernilla näissä asioissa yhteinen resurssihallinta? Miten valinta / valikoituminen komennuksille tehdään / tapahtuu? Hoidetaanko ulkomaantyöasiat keskitetysti / hajautetusti? Mikä on henkilöstöasioista vastaavien rooli linjajohdon rinnalla? Suhtautuminen vapaaehtoisiin lisäetuihin? Yleisesti pyritään karsimaan aikanaan syntynyttä väljää etukäytäntöä ja taloudellista painolastia. Mahdolliset verohyöty -näkökohdat kannattaa aina käydä läpi. Kansainvälisten vakuutuspoolien etujen selvittäminen silloin, kun kansainvälinen toiminta laajenee. Onko edelleen tarpeellista tehdä Euroopassa nykyisiin EU/ETA -maihin ekspatriaattisopimus ja / tai kauanko ekspatriaattiasema säilytetään? Komennuksen jälkeen seuraavasta tehtävästä sovitaan erikseen - palaa tai ei palaa, ei tehtävää lähettävässä organisaatiossa, uusi kv. siirto jne. Säilytetäänkö työsuhde täällä (suomalainen yhtiö) tai siirretäänkö työsuhde esimerkiksi tytäryritykseen (ulkomaalainen juridinen henkilö). Mitä tapahtuu eläke- ja sosiaaliturvan osalta? Motto: Hyvä suunnittelu on a. ja o. muuten menee pieleen 44 Työn Tuuli

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta Henkilökierto Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta VM:n saatesanoja henkilökierto-oppaassa Valtiotyönantaja haluaa liikkuvuuteen kannustaessaan kehittää henkilöstön osaamista ja urasuunnittelua Henkilökierto

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN

International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN Tiina Kosunen www.helsinki.fi/intstaff/ Int-staff@helsinki.fi 19.5.2009 Tarjolla tänään KV-henkilöstöhallinto Helsingin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla Martti Kairinen Turun yliopisto Tutkimus paikallisesta sopimisesta Turun yliopiston työoikeuden oppiaineessa on tehty useita selvityksiä

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Kontti Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään ainoastaan lahjoitustavaraa Kontti-toiminnan

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri

PK-hallitusbarometri PK-hallitusbarometri 7.2.13 Alue N 5 45 4 35 3 25 15 1 5 45 kauppakamari (N = 45) Asema organisaatiossa kauppakamari (N = 45) 45 42 4 35 3 25 15 16 22 1 5 toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa. Merja Immonen

Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa. Merja Immonen Yrityskylä Jokirannan koulun kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa Merja Immonen 13.9.2016 Mitä on talous Esitellään talouden toiminnan peruskäsitteitä. Esitellään talouden ja rahan kiertokulkumalli.

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus ja äänivaltaosuus Valtion omistus ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yritystoiminnan muutokset Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt (32 ) Yt-neuvottelut,

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot