Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu"

Transkriptio

1 HEIKKI ALANKO Varatuomari Heikki Alanko toimii toimitusjohtajana IAC, International Assignment Consulting Oy Ltd:ssä, joka on Silta Oy:n tytäryritys. Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu Ulkomaankomennus on prosessi, jokaisella komennuksella on omat erityispiirteensä. Päätös ulkomaankomennuksesta aloittaa monivaiheisen prosessin. Ulkomaantyöhön liittyvät haasteet ovat vaativia. Tehokas ja asiantunteva komennuksen hallinnointi säästää aikaa, rahaa ja hermoja! Erityisosaamisen tarve koskee usein palkan määrittelyä, verotusta tai ulkomaankomennukselle lähtevän ja hänen perheenjäsentensä sosiaaliturvan järjestämistä. Niin yrityksen kuin työntekijän ja hänen perheensä kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ulkomaankomennusasiat hoidetaan kerralla asiantuntevasti ja oikein. 1. Miksi prosessoida? Usein juuri tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset lähettävät työntekijöitään, johtotehtävissä toimivia asiantuntijoita, pitkäaikaiselle ulkomaan komennukselle. Teollisuudessa eri toimintojen näkeminen prosessina on luonnollinen tapa toimia ja ajatella. On 36 Työn Tuuli

2 tutkimus ja tuotekehitys, on kone- ja laiteinvestoinnit, tuotanto, tarvitaan ihmisiä osaamista. On sekä myynti että markkinointi, on talous ja henkilöstöhallinto. Usein vielä määrätty prosessi on vietävä läpi ajan funktiona kuka kilpailijoista pystyy tekemään tuotteen laadukkaimmin ja myymään sen nopeimmin. Linjajohto on tottunut ajattelemaan oman palvelutuotanto -osuutensa prosessina, jolla on alku ja loppu. Siten on luonnollista, että vastaavaa ajattelua tuodaan ja yritetään soveltaa erilaisiin hallintofunktioihinkin. Kansainvälisten työsuhdeasioiden hallinnointi tulee yksinkertaisemmaksi, kirkkaammaksi, kun turhat asiat jäävät pois ja keskitytään oikeassa järjestyksessä oleelliseen, - saadaan kustannustehokkuutta ja parhaassa tapauksessa varmistetaan komennuksen onnistuminen. Määräaikaisen komennuksen tavoitteena voi olla joko, että määrätty liiketoimintaa ulkomailla tukeva tehtävä saadaan tehokkaasti ja oikein suoritettua tai kysymyksessä voi olla määrätyn tietotaidon ja osaamisen laajentaminen ulkomaanyksikköön tai sieltä Suomeen. Kysymyksessä voi myös olla tutkimustoimintaa tai tuotekehitystä ulkomailla koskeva projekti tai esimerkiksi ulkomaalaisen tutkimuslaitoksen kanssa tehtävä yhteistyö. Ulkomaankomennus on aina merkittävä henkilöinvestointi, jolle asetetaan tavoitteet. Komennukselle lähtevän henkilön on tunnettava itsensä ja työsuhteensa turvalliseksi henkisesti ja taloudellisesti. Työntekijä perheineen tulee perehdyttää ja valmentaa uuteen työhön ja olosuhteisiin niin hyvin, että työ ja tehtävä voidaan aloittaa ja viedä päätökseen mahdollisimman hyvällä tehokkuudella. Ulkomaantyö tulee nähdä prosessina, johon liittyvät osatekijät kuten työ- ja palkkaehdot ja työtehtäviin perehdyttäminen ovat erilaisia kuin tavanomaisessa työsuhteessa kotimaassa. Sekä työntekijän ulkomaille lähettävän että vastaanottavan yrityksen tulee nähdä ulkomaantyö prosessina, johon liittyvät osatekijät kuten työ- ja palkkaehdot ja työtehtäviin perehdyttäminen ovat erilaisia kuin tavanomaisessa työsuhteessa kotimaassa. Ulkomaantyö on työntekijälle myös merkittävä haaste ja uusi elämänvaihe. Työ ja asuminen uudessa työ- ja kulttuuriympäristössä koskettaa työntekijän ohella aina myös mukana seuraavaa perhettä. Lähettävän yksikön ja ulkomaantyön onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että koko prosessi hoidetaan asianmukaisesti mitään osa-aluetta unohtamatta. Silloin liiketoiminnallisten tavoitteiden toteuttamisen lisäksi ulkomaantyöstä saadaan irti lisähyötyä kokemusten, kansainvälistymisen ja mielekkään urakehityksen myötä. Vaikka ulkomaantyöllä usein on vahvasti liiketoimintaa tukeva merkitys, ei ulkomaantyö prosessina kuulu yrityksen ydinosaamiseen. 2. Mitä Expatriate Management prosessina merkitsee? Prosessina Expatriate Management merkitsee sitä, että tunnistetaan kv. työsuhteisiin olennaisesti kuuluvat eri vaiheet komennuksen onnistumiseksi määritellään onnistumiseen vaikuttavat menestystekijät luodaan ohjauksen ja seurannan kannalta keskeiset mittarit tai selvitetään kv. työsuhteisiin ja prosessin osa-alueisiin liittyvät parhaat käytännöt sekä mahdolliset työkalut ja kehitetään, tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, omat yrityskohtaiset toimintamallit tavoitteena lisäarvon hakeminen/saaminen Työn Tuuli

3 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe Politiikan laatiminen/ Kriittiset menestystekijät, Toimintamallit päivittäminen mittarit, vertailut Soveltamis- Prosessianalyysi, suunnitelma nykytilanne/tavoitetila Kun halutaan yhdellä silmäyksellä saada kokonaiskuva siitä, mistä oikeasti on kysymys voidaan prosessi nähdä jatkumona, liikerataa kuvaavana ympyränä. Kts. kuva 1. Jos taas halutaan tarkastella prosessia yhden organisaation sisäisessä hierarkiassa asia- ja/tai toimintokohtaisesti voidaan prosessista saada ote ja kehittää sitä koordinaatioajattelulla, jossa vaakatasossa x-akselilla luetellaan keskeiset ulkomaantyöhön kuuluvat osa-alueet ja pystysuorassa y-akselilla ne eri organisaatiotasot tai toiminnot (HR) ja henkilöt, jotka kulloinkin osallistuvat komennusasioiden eteenpäin viemiseen. Kts. kuva 2. Kuva 1 38 Työn Tuuli

4 Kuva 2 3. Politiikan laatiminen Liiketoimintaa palvelevaan ulkomaantyön kokonaisuuteen kuuluu myös kv. työsuhteita koskevien asioiden miettiminen osana yrityksen kansainvälistymisstrategiaa, osaamisen kehittämistä (mahdollinen Career Management) ja ulkomaantyössä noudatettava etupolitiikka. Ulkomaantyötä koskevan politiikan kehittäminen, tavoitteiden asettaminen sekä tarpeellinen henkilöstösuunnittelu eivät ole yrityksen muusta toiminnasta irrallisia asioita, vaan kiinteä osa yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteita ja pyrkimyksiä. Samalla kun mietitään, suunnitellaan ja asetetaan tavoitteita esimerkiksi tuotannollisen toiminnan laajentamiselle ulkomaille (yritysostot tai uusperustanta) tai viennin lisäämiselle (oman myyntikonttorin perustaminen) - kansainvälistymisen strategia - tulevat myös tarvittavat henkilö- ja työsuhdekysymykset pohdittavaksi. Näitä ovat mm. rekrytointi ja valintamenettely ulkomaille suuntaaviin työtehtäviin. Myös palkkaus ja muut työehtokysymykset on syytä tarkkaan miettiä. Näillekin asioille on syytä asettaa tavoitteet osana yrityksen kansainvälistymis- ja laajenemiskehitystä. Menestyneissä ja hyvin hoidetuissa yrityksissä näin tehdäänkin. Maailmanlaajuisissa isoissa kansainvälisissä (Shell, IBM) ja kansainvälistymisessä pitkälle ehtineissä suomalaisissa (Kone, Nokia) yrityksissä ulkomaantyöhön liittyvät henkilövalintaa, työehtoja ja palkkausta ym. koskevat kysymykset ovat rutiinia, joiden taustalla tai perustana on yrityksessä sitä varten laadittu ja aika ajoin päivitettävä ulkomaantyötä koskeva politiikka. Aikaisemmin politiikka-asioiden ohjevihkoset olivat pitkälle yksityiskohtiin meneviä yritysten sisäisiä ohjesääntöjä. Nyttemmin Työn Tuuli

5 esimerkiksi Suomessa usein katsotaan, että riittää kun pääasiat on mietitty/linjattu ja yksittäisille työsopimuksille ja niistä neuvottelemiselle jätetään määrätty liikkumatila. Miten ulkomaantyökomennukset Sinun yrityksessäsi hoidetaan käytännössä? Miten hoidetaan linjaorganisaation vastuulla - henkilöstöasioista vastaava avustaa yhteistyön toimivuus käytännössä, linja / esikunta? komennuskohtaiset kustannukset, ennakointi ja seuranta Onko ulkomaankomennuksissa tavoitteellisuutta ja ovatko tavoitteet realistisia (vertaa toimiminen vieraissa oloissa ja työkulttuurissa)? Mikä on henkilön sitoutuminen tavoitteisiin / miten tavoitteet on asetettu ja minkälaista on muun organisaation tuki komennukselle lähtijälle? Ulkomaantyön palkka- ja työehdot samoin kuin komennuksesta aiheutuvat muut kulut ovat työnantajalle oleellinen kustannuskysymys - lasketaanko yrityksessäsi, mitä komennus maksaa? Työntekijälle palkka- ja työehdot ovat taloudellisia etuja ja osin myös mm. sosiaaliturva-kysymyksiä - annetaanko ja saadaanko kaikesta tarkka tieto? Motivointi ulkomaankomennukselle? Mistä motivaatio koostuu eri tilanteissa? Komennus osana henkilön urakehitystä löytyykö tästä yksi motivaatiotekijä? Ulkomaantyöpolitiikan tehtävät yrityksen kansainvälistymisen tukeminen ulkomaantyön tavoitteellisuuden lisääminen osana normaalia johtamista ulkomaantyötä koskevien kustannusten tunnistaminen ja sen myötä kustannustehokkuuden lisääminen komennuksia koskevien menettelytapojen yhdenmukaistaminen eri yksiköissä tukee hakeutumista kansainvälisiin tehtäviin työ- ja palkkaehtojen määrittely Ulkomaantyön politiikan tulee erityisesti olla osa koko yrityksen tai konsernin resurssisuunnittelua. Komennusten osuus ja merkitys mahdollisen urasuunnittelun kannalta samoin kuin perheen huomioonottaminen komennuspolitiikassa on myös syytä miettiä. Politiikka liittyy saumattomasti yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan ja laajemmin koko organisaation menestymisen tukemiseen. Myös eri maissa vallitsevat businessja työkulttuurit saattavat vaikuttaa taloudellisten etujen määrittelyssä. Ulkomailla pitkään työskennelleet tai paraikaa työskentelevät henkilöt ovat yrityksen kansainvälistymiselle arvokas resurssi siten myös työehdoista tulee huolehtia hyvin! 4. Työ- ja palkkaehdot (hard facts) Yleiset työehdot Usein ulkomaan komennusten etupolitiikassa otetaan palkan määrittelyn ohella kantaa eräiden ns. yleisten työehtojen kuten työajan, vuosiloman ja sairausajan palkan määräytymiseen. Viittauksia kotimaan työehtosopimuksiin tulee välttää. Työntekijän työaika määräytyy asemamaan työaikamääräysten ja käytännön mukaisesti, ellei toisin sovita. Yleiset palkalliset ja muut juhla- ja vapaapäivät määräytyvät myös asemamaan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Ne voidaan tarvittaessa yksilöidä ulkomaan työsopimuksessa. Vuosiloma määräytyy yleensä Suomen vuosilomalain mukaan. Poikkeuksiakin on. Sairausajan palkkaetuudet määritetään yleensä yrityksen kotimaan työehtokäytännön perusteella. Palkan määräytyminen Host Country -ajattelutapa perustuu palkkauksen rakentamiseen asemamaan lähtökohdista. Haetaan eräänlaista työn vaativuuteen perustuvaa, käytännön markkinapalkkaa asemamaassa (= market rate). Tämä edellyttää paikallisen palkkatason tuntemis- 40 Työn Tuuli

6 ta tai mahdollisuutta sen selvittämiseen. Palkkatasoselvityksiä käytettäessä on varmistettava toimien vertailu-kelpoisuus sopivalla työn vaativuuden arviointimenetelmällä. Palkan määrittelyssä on syytä ottaa mukaan kaikki rahanarvoiset etuudet. Palkansaajan kannalta esimerkiksi kotimaan verotusta alhaisempi verokanta tai määrättyjen etuuksien kotimaata edullisempi verokohtelu ovat myös rahanarvoisia etuuksia. Usein on syytä hankkia tieto myös ei-rahallisista palkkakomponenteista ja niiden merkityksestä. Host Country -lähtökohta soveltuu kansainvälistyneille yrityksille, joilla esimerkiksi on tytäryhtiöitä eri maissa. Silloin paikallinen palkkataso ja vastaanottavan yrityksen palkkataso ovat helposti selvitettävissä. Usein samalla halutaan tukea paikallista johtamisautonomiaa, integroitua asemamaan yrityksen työehtoihin ja paikalliseen palkkarakenteeseen. Home Country -ajattelutapa perustuu todelliselle kotimaan palkalle - eli mikä on työntekijän lähtöhetken palkka tai siihen verrattava käsitteellinen kotimaan palkka. Käsitteellinen kotimaan palkka tarkoittaa palkkaa, jonka lähetetty työntekijä saisi samasta tai samanarvoisesta työstä kotimaassa. Eli on tiedettävä ulkomaan työtehtävän vaativuus suhteessa aikaisempaan työhön ja sen vaativuuteen kotimaassa. Home Country -menetelmässä tarkastellaan rahapalkasta erillään sellaisia eriä kuten asuminen tai perheen jäsenten mukaantulo ja kotimatkat ym. Palkan määrittelyssä otetaan siis myös verotuksen vaikutus huomioon. Kun Host Country -menetelmässä lasketaan bruttopalkasta nettopalkka, niin Home Country - menetelmässä lasketaan paljonko määrätty, kotimaan ostovoimaa vastaava nettopalkka merkitsisi bruttopalkkana asemamaassa. Employment Conditions Abroad Ltd. ECA on tehnyt selvityksen ulkomaantyössä käytettävistä palkkausmenetelmistä. Selvitykseen vastasi 270 ECA:n jäsenyritystä ympäri maailmaa. Selvityksen mukaan vastanneista yrityksistä 66 % käytti Home Country menetelmää, 25 % välimuotoa tai molempia menetelmiä ja n. 8 % käytti Host Country menetelmää. Luontoisedut ja korvattavat kustannukset Luontoisetujen (esim. asunto ja auto) verotusarvot asemamaassa vaikuttavat myös palkkauksen rakentamiseen. Palkkapakettiin sisällytetään usein myös erilaisia kustannusten korvauksia. Näitä ovat mm. muuttokustannukset, mahdollinen varustautumisraha, lasten koulumaksut, menoja paluumatkat sekä kotilomamatkat. Työntekijälle ja mukana seuraavalle perheelle korvataan normaalisti muuttokustannukset asemamaahan samoin kuin komennuksen päätyttyä Suomeen paluusta aiheutuneet tavanomaiset kustannukset yrityksen hyväksymää muuttotapaa ja -reittiä noudattaen. Joskus yrityskohtaisessa etupolitiikassa otetaan kantaa myös muuttotavaroiden enimmäismäärään - riippuu komennuksen pituudesta, asemapaikasta, perhesuhteista jne. Luontoisetujen arvon määräytyminen samoin kuin erilaisten kustannusten korvausten verokohtelu on selvitettävä asemamaan verotiedoista. Tämä antaa usein myös sekä mahdollisuuden että aiheen verosuunnitteluun (tax effectivness). Myös komennuksen aikana annettavat kotilomamatkat ovat tärkeä etukäteen mietittävä etuus. Eläke- ja muu sosiaaliturva sekä vakuutukset Eläke-, tapaturma-, sairaus-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta suomalaisen työnantajan palveluksessa olevalla lähetetyllä työntekijällä on yleensä mahdollisuus säilyttää suomalainen sosiaaliturva yhden vuoden (EU/ETA-maat ja muut sosiaaliturvasopimusmaat), poikkeusluvalla kahden vuoden ajan ja ylikin. Täydentävää turvaa saatetaan eräissä tapauksissa tarvita (ei-sosiaaliturvasopimus maat) mahdollisesti sairauden ja tapaturman osalta. Usein työnantaja kustan- Työn Tuuli

7 taa lisävakuutuksena erityisen komennusmatkavakuutuksen. Kannattaa myös harkita ja päättää kuka ulkomaan komennuksen kestäessä on työnantaja, tytäryhtiö-vaihtoehto ja kolmikanta-työsopimukset. Aina on tiedettävä onko Suomella asianomaisen maan kanssa sosiaaliturvasopimus (EU/ETA - maat ja muut sosiaaliturvasopimusmaat) vai ei. Tarvittaessa tulee selvittää mahdolliset asemamaasta tulevat sosiaaliedut samoin kuin kahdenkertaiset maksut ja niiden välttäminen. 7. Muutto Muuttotavaroiden siirtäminen paikasta a paikkaan b on luonnollisesti hyvin käytännönläheistä puuhaa. Siitä voi kuitenkin, jos käy huono tuuri tai on valinnut muuttoliikkeen väärin aiheutua paljon mielipahaa, ajanhuk- Henkilöstöviestinnän ja kaikilla henkilöstöön kohdistuvilla toimenpiteillä tulisi olla yhteinen tavoite riippumatta siitä, missä osassa yritystä ollaan. 5. Valmentautuminen ja kieli- ja kulttuurivalmennus Ulkomaantyöhön ja komennukselle valmentautuminen ja sitä tukeva työnantajan toimesta järjestettävät lähtö- ja paluuvalmennukset tulisi myös nähdä osana liiketoimintaa tukevaa kokonaisprosessia ja komennuksen onnistumiseen tähtäävää toimintaa. Lähtijä itse parhaiten tietää ja tuntee vahvuutensa ja heikkoutensa uusien haasteiden edessä. On kuitenkin työnantajan intressissä (vrt. asetetut tavoitteet ja syntyvät kulut), että jokaisen komennuksen, pidemmän tai lyhyemmän, tapauskohtaisen valmennusohjelman tarve harkitaan ja voidaan suunnitella tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kehittämistarpeita voi esiintyä presentaatio-, neuvottelu- ja kokoustaitojen osalta erityisesti silloin kun joudutaan toimimaan, niin kuin usein on laita, monikulttuurisen tiimin mukanaan tuomissa haasteissa. Sopeutumisvalmennus ja uuteen työkulttuuriin perehdyttävät valmennukset nopeuttavat työhön kiinni pääsyä ja sopeutumista uuteen työympäristöön ja asemamaahan. Erinomaista, jos samalla voidaan lisätä vuorovaikutustaitoja ja edistää ekspatriaatin paneutumista ensi sijassa komennukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Mikäli puoliso ja perhe seuraavat mukana, on puolison/perheen osallistuminen valmennuksiin ensiarvoisen tärkeää komennuksen onnistumiselle ja perheen tuen saamiselle. 6. Relocation -palvelut Ulkopuolisten relocation - palvelujen käyttöä kannattaa harkita silloin kun halutaan säästää erityisesti komennukselle lähtijän, mutta myös työnantajan aikaa (ja hermoja) tuottavampaan työhön. Palveluista saatava hyöty perustuu ammatti-ihmisen tuntemukseen asemamaasta ja uuteen ympäristöön asettautumisen mukanaan tuomista vaikeuksista. Relocation-palveluihin kuuluvat yleensä sellaiset asiat kuten look and see etukäteisvierailun järjestäminen, siihen liittyvät asunto- ja koulukysymysten järjestäminen, tarvittavat viranomaisilmoitukset, työ- ja oleskelulupa-asiat, vuokra-, sähkö-, kaasu-, vesi-, lämpö, puhelin-, tietotekniikka- ym. sopimusten tekeminen tai niissä auttaminen. Palveluntarjoajalla on yleensä myös hyvät tiedot terveydenhuollon tasosta ja terveyspalvelujen saatavuudesta. Joskus voi apua saada myös työpaikan löytämisessä puolisolle ja kotiavun järjestämisessä. Myös paluumuuton yhteydessä suoritettavat käytännön toimet sujuvat usein helpommin sellaisen ammatti-ihmisen avustamana, jolla on kokemus komennusprosessin tästäkin puolesta. 42 Työn Tuuli

8 kaa ja huono liikkeellelähtö koko komennukselle. Kun muutetaan useammaksi vuodeksi ulkomaille perheen kanssa mukana kulkee usein perheen koko kalustus. Kuljetusliikkeiden mukaan suomalainen ajattelee, että on helpompi viihtyä ja saada elämä alkuun uudessa työympäristössä, kun on tutut tavarat mukana. Muuttokuljetukset ulkomaille hoidetaan yleensä sitä varten erikoistuneiden kuljetusliikkeiden toimesta. Aina kannattaa käyttää sellaista liikettä, jolla on kokemusta ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kuljetusliikkeiltä kannattaa pyytää tarjoukset hyvissä ajoin, vaikka lähtöpäivää ei olisikaan vielä lyöty aivan tarkkaan kiinni. Muuton voi saada edullisemmin, jos kohdemaahan menevään kuormaan tai paluukuormaan voidaan yhdistellä kaksi eri muuttoa. Jos ollaan liikkeellä hyvissä ajoin tulee myös harkittua tarkemmin, mitä kuormaan pannaan. Viime mainittuun vaikuttavat myös yrityksen ulkomaantyö -politiikassaan määrittelemän kuljetuskontin koko (jaloissa) tai m 3- määrä. Kun käytetään relocation-palveluja on hyvä huolehtia siitä, että yhteistyö muuttoliikkeen kanssa asemamaassa pelaa tavaroita purettaessa. Sama koskee paluumuuttoa. 8. Paluun valmistelu ja loppuraportti Paluun valmistelun ja siihen mahdollisesti liitettävän valmennuksen tavoitteena on varmistaa uuden tehtävän löytyminen kotiorganisaatiosta ja paluun onnistuminen sekä palaajan että yrityksen näkökulmasta. Erityinen On Return valmennus tuo paluun asianmukaisen valmistelun ajoissa esimiehen työlistalle ja minimoi paluuseen HR funktion rooli on toimia esimiesten esittämien vaatimusten mukaisesti tuoden kuitenkin oman ammatillisen näkökulmansa selkeästi esiin. säännönmukaisesti liittyvät epäkohdat ja ongelmat. Paluuhan on komennusten onnistumista luodanneissa selvityksissä aina saanut huonot arvosanat. On Return valmennus aktivoi myös ekspatriaatin perheineen pohtimaan paluuta ja ryhtymään käytännön järjestelyihin ajoissa ennen muuttoa kotimaahan. Sopimuksen päättymisen eri vaihtoehdot jaetaan usein tavanomaiseen päättymiseen ja poikkeukselliseen päättymiseen. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen syyllä saattaa olla vaikutusta myös komennukselta paluun ehtoihin. Komennuksen päättyessä investoinnin tuotto on arvioitava. Muutoinkin saattaa olla hyödyllistä analysoida mikä meni hyvin, mikä huonosti ja mikä oli organisaation komennuksesta saama hyöty. Jos tämä tehdään järjestelmällisesti voidaan samaa kaavaa käyttää muissakin komennuksissa ja saada näin lisähyötyä koko komennusprosessin edelleen kehittämiselle. 9. Ulkomaalainen Suomeen tavoitteena onnistunut komennus Kuten työntekijöitä Suomesta ulkomaille lähetettäessä myös Suomeen tulevien ulkomaalaisten osalta tavoitteena on onnistunut komennus. Tähän vaikuttavat mm., että tavoitteet on selvästi määritelty, vieraan työympäristön, tapojen ja kulttuurin vaikutus tunnetaan ja että taloudelliset edut ovat kohdallaan. Jos puoliso seuraa mukana, on tämäkin seikka otettava huomioon ja valmentamisen kohteeksi. Kielivaikeuksien helpottamiseksi ja muutoinkin, kun joudutaan asioimaan esimerkiksi maahantulo- tai veroviranomaisten kanssa tai asuntoasioissa taikka uusiin (outoihin) Työn Tuuli

9 olosuhteisiin (asunto, kaupat, koulut) tutustuttamiseksi saattaa olla hyvä käyttää paikallisia relocation palveluja ja voitetaan aikaa tuottavaan työhön. 10. HR:n muistilista Eräitä linjakysymyksiä: Onko yhtiöllä/konsernilla näissä asioissa yhteinen resurssihallinta? Miten valinta / valikoituminen komennuksille tehdään / tapahtuu? Hoidetaanko ulkomaantyöasiat keskitetysti / hajautetusti? Mikä on henkilöstöasioista vastaavien rooli linjajohdon rinnalla? Suhtautuminen vapaaehtoisiin lisäetuihin? Yleisesti pyritään karsimaan aikanaan syntynyttä väljää etukäytäntöä ja taloudellista painolastia. Mahdolliset verohyöty -näkökohdat kannattaa aina käydä läpi. Kansainvälisten vakuutuspoolien etujen selvittäminen silloin, kun kansainvälinen toiminta laajenee. Onko edelleen tarpeellista tehdä Euroopassa nykyisiin EU/ETA -maihin ekspatriaattisopimus ja / tai kauanko ekspatriaattiasema säilytetään? Komennuksen jälkeen seuraavasta tehtävästä sovitaan erikseen - palaa tai ei palaa, ei tehtävää lähettävässä organisaatiossa, uusi kv. siirto jne. Säilytetäänkö työsuhde täällä (suomalainen yhtiö) tai siirretäänkö työsuhde esimerkiksi tytäryritykseen (ulkomaalainen juridinen henkilö). Mitä tapahtuu eläke- ja sosiaaliturvan osalta? Motto: Hyvä suunnittelu on a. ja o. muuten menee pieleen 44 Työn Tuuli

Ulkomaantyö. Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS

Ulkomaantyö. Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS Ulkomaantyö Kirsi Hellsten CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2009 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä ISBN 978-952-99823-3-2 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö Taiton suunnittelu:

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa

Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa Tutkijanliikkuvuus avain kansainvälisyyteen -seminaari Karoliina Kokko Fulbright Center 28.5.2013 Fulbright Center Tehtävänä on edistää kansainvälistä

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Tervetuloa Työnhakuveturin koulutukseen: Töihin ulkomaille

Tervetuloa Työnhakuveturin koulutukseen: Töihin ulkomaille Tervetuloa Työnhakuveturin koulutukseen: Töihin ulkomaille Luennoitsijana lakimies Anu Aspiala, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn neuvottelupäällikkö Työnhakuveturi-toimintaa järjestää yhdeksän

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN Ylikorkala Anna Hakonen Anu Hakonen Niilo Hulkko-Nyman Kiisa KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN ohjaa tai ajaudu Alma Talent Helsinki 2018 Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2947-7

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä YT-menettely liikkeen luovutuksessa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Liikkeenluovutus pähkinänkuoressa Liikkeenluovutus on työoikeuden alalle kehittynyt käsite, jolla on seuraava

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry 26.3.2010 1 Kansainvälisen rekrytoinnin Lähtökohtia

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus)

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) LIITE 5.1 OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) 1 OSA-AIKATYÖNTEKIJÄ Osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, johon sovelletaan merityöaikalakia (296/76) ja jonka säännöllinen

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt

TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ. Teknologiateollisuuden toimihenkilöt TYÖEHDOT ULKOMAANTYÖSSÄ Teknologiateollisuuden toimihenkilöt Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry ISBN 978-952-5998-81-8 Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry maaliskuu 2015 SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna

Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Kirsi Ahola Työhönpaluuta kannattaa tukea organisaation toimin Valtaosa sairastuneista haluaa palata takaisin töihin toivuttuaan. Mitä pidemmäksi mielenterveyssyistä

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

KOKEILU 1/4 Lean kiitorata kohderyhmän yrittäjille (-1 3 v.)

KOKEILU 1/4 Lean kiitorata kohderyhmän yrittäjille (-1 3 v.) KOKEILU 1/4 Lean kiitorata kohderyhmän yrittäjille (-1 3 v.) Yrityksen perustamisvaihe Nykytila Tavoitetila Yrityksen käynnistäminen Työntekijöiden palkkaus Yrityksen kehittäminen Yrityksen omistajavaihdos

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptio Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos Aikajakoperiaate: grant - vesting Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptioiden verotus muuttuu. Muutos koskee sinua, jos optioiden

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP)

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP) Sivu 1 (6) SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP) YLEISTÄ TAUSTA PALVELUILLE Nykytilanne Euroopassa ja Suomessa pakottaa suuret ja erityisesti PKT- yritykset tarkastelemaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 1.3.2017 4 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 (8 29.3.2017) 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014 SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 9 1 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TYÖEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista Luottamusmiesbarometri 2017 Yhteenveto tuloksista Taustaa Akavan luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi toteutettava kysely akavalaisille luottamusmiehille. Barometri toteutettiin vuonna 2017 toista

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot