Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu"

Transkriptio

1 HEIKKI ALANKO Varatuomari Heikki Alanko toimii toimitusjohtajana IAC, International Assignment Consulting Oy Ltd:ssä, joka on Silta Oy:n tytäryritys. Expatriate management prosessina - jossa on alku ja loppu Ulkomaankomennus on prosessi, jokaisella komennuksella on omat erityispiirteensä. Päätös ulkomaankomennuksesta aloittaa monivaiheisen prosessin. Ulkomaantyöhön liittyvät haasteet ovat vaativia. Tehokas ja asiantunteva komennuksen hallinnointi säästää aikaa, rahaa ja hermoja! Erityisosaamisen tarve koskee usein palkan määrittelyä, verotusta tai ulkomaankomennukselle lähtevän ja hänen perheenjäsentensä sosiaaliturvan järjestämistä. Niin yrityksen kuin työntekijän ja hänen perheensä kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ulkomaankomennusasiat hoidetaan kerralla asiantuntevasti ja oikein. 1. Miksi prosessoida? Usein juuri tuotannollista toimintaa harjoittavat yritykset lähettävät työntekijöitään, johtotehtävissä toimivia asiantuntijoita, pitkäaikaiselle ulkomaan komennukselle. Teollisuudessa eri toimintojen näkeminen prosessina on luonnollinen tapa toimia ja ajatella. On 36 Työn Tuuli

2 tutkimus ja tuotekehitys, on kone- ja laiteinvestoinnit, tuotanto, tarvitaan ihmisiä osaamista. On sekä myynti että markkinointi, on talous ja henkilöstöhallinto. Usein vielä määrätty prosessi on vietävä läpi ajan funktiona kuka kilpailijoista pystyy tekemään tuotteen laadukkaimmin ja myymään sen nopeimmin. Linjajohto on tottunut ajattelemaan oman palvelutuotanto -osuutensa prosessina, jolla on alku ja loppu. Siten on luonnollista, että vastaavaa ajattelua tuodaan ja yritetään soveltaa erilaisiin hallintofunktioihinkin. Kansainvälisten työsuhdeasioiden hallinnointi tulee yksinkertaisemmaksi, kirkkaammaksi, kun turhat asiat jäävät pois ja keskitytään oikeassa järjestyksessä oleelliseen, - saadaan kustannustehokkuutta ja parhaassa tapauksessa varmistetaan komennuksen onnistuminen. Määräaikaisen komennuksen tavoitteena voi olla joko, että määrätty liiketoimintaa ulkomailla tukeva tehtävä saadaan tehokkaasti ja oikein suoritettua tai kysymyksessä voi olla määrätyn tietotaidon ja osaamisen laajentaminen ulkomaanyksikköön tai sieltä Suomeen. Kysymyksessä voi myös olla tutkimustoimintaa tai tuotekehitystä ulkomailla koskeva projekti tai esimerkiksi ulkomaalaisen tutkimuslaitoksen kanssa tehtävä yhteistyö. Ulkomaankomennus on aina merkittävä henkilöinvestointi, jolle asetetaan tavoitteet. Komennukselle lähtevän henkilön on tunnettava itsensä ja työsuhteensa turvalliseksi henkisesti ja taloudellisesti. Työntekijä perheineen tulee perehdyttää ja valmentaa uuteen työhön ja olosuhteisiin niin hyvin, että työ ja tehtävä voidaan aloittaa ja viedä päätökseen mahdollisimman hyvällä tehokkuudella. Ulkomaantyö tulee nähdä prosessina, johon liittyvät osatekijät kuten työ- ja palkkaehdot ja työtehtäviin perehdyttäminen ovat erilaisia kuin tavanomaisessa työsuhteessa kotimaassa. Sekä työntekijän ulkomaille lähettävän että vastaanottavan yrityksen tulee nähdä ulkomaantyö prosessina, johon liittyvät osatekijät kuten työ- ja palkkaehdot ja työtehtäviin perehdyttäminen ovat erilaisia kuin tavanomaisessa työsuhteessa kotimaassa. Ulkomaantyö on työntekijälle myös merkittävä haaste ja uusi elämänvaihe. Työ ja asuminen uudessa työ- ja kulttuuriympäristössä koskettaa työntekijän ohella aina myös mukana seuraavaa perhettä. Lähettävän yksikön ja ulkomaantyön onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että koko prosessi hoidetaan asianmukaisesti mitään osa-aluetta unohtamatta. Silloin liiketoiminnallisten tavoitteiden toteuttamisen lisäksi ulkomaantyöstä saadaan irti lisähyötyä kokemusten, kansainvälistymisen ja mielekkään urakehityksen myötä. Vaikka ulkomaantyöllä usein on vahvasti liiketoimintaa tukeva merkitys, ei ulkomaantyö prosessina kuulu yrityksen ydinosaamiseen. 2. Mitä Expatriate Management prosessina merkitsee? Prosessina Expatriate Management merkitsee sitä, että tunnistetaan kv. työsuhteisiin olennaisesti kuuluvat eri vaiheet komennuksen onnistumiseksi määritellään onnistumiseen vaikuttavat menestystekijät luodaan ohjauksen ja seurannan kannalta keskeiset mittarit tai selvitetään kv. työsuhteisiin ja prosessin osa-alueisiin liittyvät parhaat käytännöt sekä mahdolliset työkalut ja kehitetään, tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, omat yrityskohtaiset toimintamallit tavoitteena lisäarvon hakeminen/saaminen Työn Tuuli

3 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe Politiikan laatiminen/ Kriittiset menestystekijät, Toimintamallit päivittäminen mittarit, vertailut Soveltamis- Prosessianalyysi, suunnitelma nykytilanne/tavoitetila Kun halutaan yhdellä silmäyksellä saada kokonaiskuva siitä, mistä oikeasti on kysymys voidaan prosessi nähdä jatkumona, liikerataa kuvaavana ympyränä. Kts. kuva 1. Jos taas halutaan tarkastella prosessia yhden organisaation sisäisessä hierarkiassa asia- ja/tai toimintokohtaisesti voidaan prosessista saada ote ja kehittää sitä koordinaatioajattelulla, jossa vaakatasossa x-akselilla luetellaan keskeiset ulkomaantyöhön kuuluvat osa-alueet ja pystysuorassa y-akselilla ne eri organisaatiotasot tai toiminnot (HR) ja henkilöt, jotka kulloinkin osallistuvat komennusasioiden eteenpäin viemiseen. Kts. kuva 2. Kuva 1 38 Työn Tuuli

4 Kuva 2 3. Politiikan laatiminen Liiketoimintaa palvelevaan ulkomaantyön kokonaisuuteen kuuluu myös kv. työsuhteita koskevien asioiden miettiminen osana yrityksen kansainvälistymisstrategiaa, osaamisen kehittämistä (mahdollinen Career Management) ja ulkomaantyössä noudatettava etupolitiikka. Ulkomaantyötä koskevan politiikan kehittäminen, tavoitteiden asettaminen sekä tarpeellinen henkilöstösuunnittelu eivät ole yrityksen muusta toiminnasta irrallisia asioita, vaan kiinteä osa yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteita ja pyrkimyksiä. Samalla kun mietitään, suunnitellaan ja asetetaan tavoitteita esimerkiksi tuotannollisen toiminnan laajentamiselle ulkomaille (yritysostot tai uusperustanta) tai viennin lisäämiselle (oman myyntikonttorin perustaminen) - kansainvälistymisen strategia - tulevat myös tarvittavat henkilö- ja työsuhdekysymykset pohdittavaksi. Näitä ovat mm. rekrytointi ja valintamenettely ulkomaille suuntaaviin työtehtäviin. Myös palkkaus ja muut työehtokysymykset on syytä tarkkaan miettiä. Näillekin asioille on syytä asettaa tavoitteet osana yrityksen kansainvälistymis- ja laajenemiskehitystä. Menestyneissä ja hyvin hoidetuissa yrityksissä näin tehdäänkin. Maailmanlaajuisissa isoissa kansainvälisissä (Shell, IBM) ja kansainvälistymisessä pitkälle ehtineissä suomalaisissa (Kone, Nokia) yrityksissä ulkomaantyöhön liittyvät henkilövalintaa, työehtoja ja palkkausta ym. koskevat kysymykset ovat rutiinia, joiden taustalla tai perustana on yrityksessä sitä varten laadittu ja aika ajoin päivitettävä ulkomaantyötä koskeva politiikka. Aikaisemmin politiikka-asioiden ohjevihkoset olivat pitkälle yksityiskohtiin meneviä yritysten sisäisiä ohjesääntöjä. Nyttemmin Työn Tuuli

5 esimerkiksi Suomessa usein katsotaan, että riittää kun pääasiat on mietitty/linjattu ja yksittäisille työsopimuksille ja niistä neuvottelemiselle jätetään määrätty liikkumatila. Miten ulkomaantyökomennukset Sinun yrityksessäsi hoidetaan käytännössä? Miten hoidetaan linjaorganisaation vastuulla - henkilöstöasioista vastaava avustaa yhteistyön toimivuus käytännössä, linja / esikunta? komennuskohtaiset kustannukset, ennakointi ja seuranta Onko ulkomaankomennuksissa tavoitteellisuutta ja ovatko tavoitteet realistisia (vertaa toimiminen vieraissa oloissa ja työkulttuurissa)? Mikä on henkilön sitoutuminen tavoitteisiin / miten tavoitteet on asetettu ja minkälaista on muun organisaation tuki komennukselle lähtijälle? Ulkomaantyön palkka- ja työehdot samoin kuin komennuksesta aiheutuvat muut kulut ovat työnantajalle oleellinen kustannuskysymys - lasketaanko yrityksessäsi, mitä komennus maksaa? Työntekijälle palkka- ja työehdot ovat taloudellisia etuja ja osin myös mm. sosiaaliturva-kysymyksiä - annetaanko ja saadaanko kaikesta tarkka tieto? Motivointi ulkomaankomennukselle? Mistä motivaatio koostuu eri tilanteissa? Komennus osana henkilön urakehitystä löytyykö tästä yksi motivaatiotekijä? Ulkomaantyöpolitiikan tehtävät yrityksen kansainvälistymisen tukeminen ulkomaantyön tavoitteellisuuden lisääminen osana normaalia johtamista ulkomaantyötä koskevien kustannusten tunnistaminen ja sen myötä kustannustehokkuuden lisääminen komennuksia koskevien menettelytapojen yhdenmukaistaminen eri yksiköissä tukee hakeutumista kansainvälisiin tehtäviin työ- ja palkkaehtojen määrittely Ulkomaantyön politiikan tulee erityisesti olla osa koko yrityksen tai konsernin resurssisuunnittelua. Komennusten osuus ja merkitys mahdollisen urasuunnittelun kannalta samoin kuin perheen huomioonottaminen komennuspolitiikassa on myös syytä miettiä. Politiikka liittyy saumattomasti yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan ja laajemmin koko organisaation menestymisen tukemiseen. Myös eri maissa vallitsevat businessja työkulttuurit saattavat vaikuttaa taloudellisten etujen määrittelyssä. Ulkomailla pitkään työskennelleet tai paraikaa työskentelevät henkilöt ovat yrityksen kansainvälistymiselle arvokas resurssi siten myös työehdoista tulee huolehtia hyvin! 4. Työ- ja palkkaehdot (hard facts) Yleiset työehdot Usein ulkomaan komennusten etupolitiikassa otetaan palkan määrittelyn ohella kantaa eräiden ns. yleisten työehtojen kuten työajan, vuosiloman ja sairausajan palkan määräytymiseen. Viittauksia kotimaan työehtosopimuksiin tulee välttää. Työntekijän työaika määräytyy asemamaan työaikamääräysten ja käytännön mukaisesti, ellei toisin sovita. Yleiset palkalliset ja muut juhla- ja vapaapäivät määräytyvät myös asemamaan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Ne voidaan tarvittaessa yksilöidä ulkomaan työsopimuksessa. Vuosiloma määräytyy yleensä Suomen vuosilomalain mukaan. Poikkeuksiakin on. Sairausajan palkkaetuudet määritetään yleensä yrityksen kotimaan työehtokäytännön perusteella. Palkan määräytyminen Host Country -ajattelutapa perustuu palkkauksen rakentamiseen asemamaan lähtökohdista. Haetaan eräänlaista työn vaativuuteen perustuvaa, käytännön markkinapalkkaa asemamaassa (= market rate). Tämä edellyttää paikallisen palkkatason tuntemis- 40 Työn Tuuli

6 ta tai mahdollisuutta sen selvittämiseen. Palkkatasoselvityksiä käytettäessä on varmistettava toimien vertailu-kelpoisuus sopivalla työn vaativuuden arviointimenetelmällä. Palkan määrittelyssä on syytä ottaa mukaan kaikki rahanarvoiset etuudet. Palkansaajan kannalta esimerkiksi kotimaan verotusta alhaisempi verokanta tai määrättyjen etuuksien kotimaata edullisempi verokohtelu ovat myös rahanarvoisia etuuksia. Usein on syytä hankkia tieto myös ei-rahallisista palkkakomponenteista ja niiden merkityksestä. Host Country -lähtökohta soveltuu kansainvälistyneille yrityksille, joilla esimerkiksi on tytäryhtiöitä eri maissa. Silloin paikallinen palkkataso ja vastaanottavan yrityksen palkkataso ovat helposti selvitettävissä. Usein samalla halutaan tukea paikallista johtamisautonomiaa, integroitua asemamaan yrityksen työehtoihin ja paikalliseen palkkarakenteeseen. Home Country -ajattelutapa perustuu todelliselle kotimaan palkalle - eli mikä on työntekijän lähtöhetken palkka tai siihen verrattava käsitteellinen kotimaan palkka. Käsitteellinen kotimaan palkka tarkoittaa palkkaa, jonka lähetetty työntekijä saisi samasta tai samanarvoisesta työstä kotimaassa. Eli on tiedettävä ulkomaan työtehtävän vaativuus suhteessa aikaisempaan työhön ja sen vaativuuteen kotimaassa. Home Country -menetelmässä tarkastellaan rahapalkasta erillään sellaisia eriä kuten asuminen tai perheen jäsenten mukaantulo ja kotimatkat ym. Palkan määrittelyssä otetaan siis myös verotuksen vaikutus huomioon. Kun Host Country -menetelmässä lasketaan bruttopalkasta nettopalkka, niin Home Country - menetelmässä lasketaan paljonko määrätty, kotimaan ostovoimaa vastaava nettopalkka merkitsisi bruttopalkkana asemamaassa. Employment Conditions Abroad Ltd. ECA on tehnyt selvityksen ulkomaantyössä käytettävistä palkkausmenetelmistä. Selvitykseen vastasi 270 ECA:n jäsenyritystä ympäri maailmaa. Selvityksen mukaan vastanneista yrityksistä 66 % käytti Home Country menetelmää, 25 % välimuotoa tai molempia menetelmiä ja n. 8 % käytti Host Country menetelmää. Luontoisedut ja korvattavat kustannukset Luontoisetujen (esim. asunto ja auto) verotusarvot asemamaassa vaikuttavat myös palkkauksen rakentamiseen. Palkkapakettiin sisällytetään usein myös erilaisia kustannusten korvauksia. Näitä ovat mm. muuttokustannukset, mahdollinen varustautumisraha, lasten koulumaksut, menoja paluumatkat sekä kotilomamatkat. Työntekijälle ja mukana seuraavalle perheelle korvataan normaalisti muuttokustannukset asemamaahan samoin kuin komennuksen päätyttyä Suomeen paluusta aiheutuneet tavanomaiset kustannukset yrityksen hyväksymää muuttotapaa ja -reittiä noudattaen. Joskus yrityskohtaisessa etupolitiikassa otetaan kantaa myös muuttotavaroiden enimmäismäärään - riippuu komennuksen pituudesta, asemapaikasta, perhesuhteista jne. Luontoisetujen arvon määräytyminen samoin kuin erilaisten kustannusten korvausten verokohtelu on selvitettävä asemamaan verotiedoista. Tämä antaa usein myös sekä mahdollisuuden että aiheen verosuunnitteluun (tax effectivness). Myös komennuksen aikana annettavat kotilomamatkat ovat tärkeä etukäteen mietittävä etuus. Eläke- ja muu sosiaaliturva sekä vakuutukset Eläke-, tapaturma-, sairaus-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta suomalaisen työnantajan palveluksessa olevalla lähetetyllä työntekijällä on yleensä mahdollisuus säilyttää suomalainen sosiaaliturva yhden vuoden (EU/ETA-maat ja muut sosiaaliturvasopimusmaat), poikkeusluvalla kahden vuoden ajan ja ylikin. Täydentävää turvaa saatetaan eräissä tapauksissa tarvita (ei-sosiaaliturvasopimus maat) mahdollisesti sairauden ja tapaturman osalta. Usein työnantaja kustan- Työn Tuuli

7 taa lisävakuutuksena erityisen komennusmatkavakuutuksen. Kannattaa myös harkita ja päättää kuka ulkomaan komennuksen kestäessä on työnantaja, tytäryhtiö-vaihtoehto ja kolmikanta-työsopimukset. Aina on tiedettävä onko Suomella asianomaisen maan kanssa sosiaaliturvasopimus (EU/ETA - maat ja muut sosiaaliturvasopimusmaat) vai ei. Tarvittaessa tulee selvittää mahdolliset asemamaasta tulevat sosiaaliedut samoin kuin kahdenkertaiset maksut ja niiden välttäminen. 7. Muutto Muuttotavaroiden siirtäminen paikasta a paikkaan b on luonnollisesti hyvin käytännönläheistä puuhaa. Siitä voi kuitenkin, jos käy huono tuuri tai on valinnut muuttoliikkeen väärin aiheutua paljon mielipahaa, ajanhuk- Henkilöstöviestinnän ja kaikilla henkilöstöön kohdistuvilla toimenpiteillä tulisi olla yhteinen tavoite riippumatta siitä, missä osassa yritystä ollaan. 5. Valmentautuminen ja kieli- ja kulttuurivalmennus Ulkomaantyöhön ja komennukselle valmentautuminen ja sitä tukeva työnantajan toimesta järjestettävät lähtö- ja paluuvalmennukset tulisi myös nähdä osana liiketoimintaa tukevaa kokonaisprosessia ja komennuksen onnistumiseen tähtäävää toimintaa. Lähtijä itse parhaiten tietää ja tuntee vahvuutensa ja heikkoutensa uusien haasteiden edessä. On kuitenkin työnantajan intressissä (vrt. asetetut tavoitteet ja syntyvät kulut), että jokaisen komennuksen, pidemmän tai lyhyemmän, tapauskohtaisen valmennusohjelman tarve harkitaan ja voidaan suunnitella tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kehittämistarpeita voi esiintyä presentaatio-, neuvottelu- ja kokoustaitojen osalta erityisesti silloin kun joudutaan toimimaan, niin kuin usein on laita, monikulttuurisen tiimin mukanaan tuomissa haasteissa. Sopeutumisvalmennus ja uuteen työkulttuuriin perehdyttävät valmennukset nopeuttavat työhön kiinni pääsyä ja sopeutumista uuteen työympäristöön ja asemamaahan. Erinomaista, jos samalla voidaan lisätä vuorovaikutustaitoja ja edistää ekspatriaatin paneutumista ensi sijassa komennukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Mikäli puoliso ja perhe seuraavat mukana, on puolison/perheen osallistuminen valmennuksiin ensiarvoisen tärkeää komennuksen onnistumiselle ja perheen tuen saamiselle. 6. Relocation -palvelut Ulkopuolisten relocation - palvelujen käyttöä kannattaa harkita silloin kun halutaan säästää erityisesti komennukselle lähtijän, mutta myös työnantajan aikaa (ja hermoja) tuottavampaan työhön. Palveluista saatava hyöty perustuu ammatti-ihmisen tuntemukseen asemamaasta ja uuteen ympäristöön asettautumisen mukanaan tuomista vaikeuksista. Relocation-palveluihin kuuluvat yleensä sellaiset asiat kuten look and see etukäteisvierailun järjestäminen, siihen liittyvät asunto- ja koulukysymysten järjestäminen, tarvittavat viranomaisilmoitukset, työ- ja oleskelulupa-asiat, vuokra-, sähkö-, kaasu-, vesi-, lämpö, puhelin-, tietotekniikka- ym. sopimusten tekeminen tai niissä auttaminen. Palveluntarjoajalla on yleensä myös hyvät tiedot terveydenhuollon tasosta ja terveyspalvelujen saatavuudesta. Joskus voi apua saada myös työpaikan löytämisessä puolisolle ja kotiavun järjestämisessä. Myös paluumuuton yhteydessä suoritettavat käytännön toimet sujuvat usein helpommin sellaisen ammatti-ihmisen avustamana, jolla on kokemus komennusprosessin tästäkin puolesta. 42 Työn Tuuli

8 kaa ja huono liikkeellelähtö koko komennukselle. Kun muutetaan useammaksi vuodeksi ulkomaille perheen kanssa mukana kulkee usein perheen koko kalustus. Kuljetusliikkeiden mukaan suomalainen ajattelee, että on helpompi viihtyä ja saada elämä alkuun uudessa työympäristössä, kun on tutut tavarat mukana. Muuttokuljetukset ulkomaille hoidetaan yleensä sitä varten erikoistuneiden kuljetusliikkeiden toimesta. Aina kannattaa käyttää sellaista liikettä, jolla on kokemusta ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kuljetusliikkeiltä kannattaa pyytää tarjoukset hyvissä ajoin, vaikka lähtöpäivää ei olisikaan vielä lyöty aivan tarkkaan kiinni. Muuton voi saada edullisemmin, jos kohdemaahan menevään kuormaan tai paluukuormaan voidaan yhdistellä kaksi eri muuttoa. Jos ollaan liikkeellä hyvissä ajoin tulee myös harkittua tarkemmin, mitä kuormaan pannaan. Viime mainittuun vaikuttavat myös yrityksen ulkomaantyö -politiikassaan määrittelemän kuljetuskontin koko (jaloissa) tai m 3- määrä. Kun käytetään relocation-palveluja on hyvä huolehtia siitä, että yhteistyö muuttoliikkeen kanssa asemamaassa pelaa tavaroita purettaessa. Sama koskee paluumuuttoa. 8. Paluun valmistelu ja loppuraportti Paluun valmistelun ja siihen mahdollisesti liitettävän valmennuksen tavoitteena on varmistaa uuden tehtävän löytyminen kotiorganisaatiosta ja paluun onnistuminen sekä palaajan että yrityksen näkökulmasta. Erityinen On Return valmennus tuo paluun asianmukaisen valmistelun ajoissa esimiehen työlistalle ja minimoi paluuseen HR funktion rooli on toimia esimiesten esittämien vaatimusten mukaisesti tuoden kuitenkin oman ammatillisen näkökulmansa selkeästi esiin. säännönmukaisesti liittyvät epäkohdat ja ongelmat. Paluuhan on komennusten onnistumista luodanneissa selvityksissä aina saanut huonot arvosanat. On Return valmennus aktivoi myös ekspatriaatin perheineen pohtimaan paluuta ja ryhtymään käytännön järjestelyihin ajoissa ennen muuttoa kotimaahan. Sopimuksen päättymisen eri vaihtoehdot jaetaan usein tavanomaiseen päättymiseen ja poikkeukselliseen päättymiseen. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen syyllä saattaa olla vaikutusta myös komennukselta paluun ehtoihin. Komennuksen päättyessä investoinnin tuotto on arvioitava. Muutoinkin saattaa olla hyödyllistä analysoida mikä meni hyvin, mikä huonosti ja mikä oli organisaation komennuksesta saama hyöty. Jos tämä tehdään järjestelmällisesti voidaan samaa kaavaa käyttää muissakin komennuksissa ja saada näin lisähyötyä koko komennusprosessin edelleen kehittämiselle. 9. Ulkomaalainen Suomeen tavoitteena onnistunut komennus Kuten työntekijöitä Suomesta ulkomaille lähetettäessä myös Suomeen tulevien ulkomaalaisten osalta tavoitteena on onnistunut komennus. Tähän vaikuttavat mm., että tavoitteet on selvästi määritelty, vieraan työympäristön, tapojen ja kulttuurin vaikutus tunnetaan ja että taloudelliset edut ovat kohdallaan. Jos puoliso seuraa mukana, on tämäkin seikka otettava huomioon ja valmentamisen kohteeksi. Kielivaikeuksien helpottamiseksi ja muutoinkin, kun joudutaan asioimaan esimerkiksi maahantulo- tai veroviranomaisten kanssa tai asuntoasioissa taikka uusiin (outoihin) Työn Tuuli

9 olosuhteisiin (asunto, kaupat, koulut) tutustuttamiseksi saattaa olla hyvä käyttää paikallisia relocation palveluja ja voitetaan aikaa tuottavaan työhön. 10. HR:n muistilista Eräitä linjakysymyksiä: Onko yhtiöllä/konsernilla näissä asioissa yhteinen resurssihallinta? Miten valinta / valikoituminen komennuksille tehdään / tapahtuu? Hoidetaanko ulkomaantyöasiat keskitetysti / hajautetusti? Mikä on henkilöstöasioista vastaavien rooli linjajohdon rinnalla? Suhtautuminen vapaaehtoisiin lisäetuihin? Yleisesti pyritään karsimaan aikanaan syntynyttä väljää etukäytäntöä ja taloudellista painolastia. Mahdolliset verohyöty -näkökohdat kannattaa aina käydä läpi. Kansainvälisten vakuutuspoolien etujen selvittäminen silloin, kun kansainvälinen toiminta laajenee. Onko edelleen tarpeellista tehdä Euroopassa nykyisiin EU/ETA -maihin ekspatriaattisopimus ja / tai kauanko ekspatriaattiasema säilytetään? Komennuksen jälkeen seuraavasta tehtävästä sovitaan erikseen - palaa tai ei palaa, ei tehtävää lähettävässä organisaatiossa, uusi kv. siirto jne. Säilytetäänkö työsuhde täällä (suomalainen yhtiö) tai siirretäänkö työsuhde esimerkiksi tytäryritykseen (ulkomaalainen juridinen henkilö). Mitä tapahtuu eläke- ja sosiaaliturvan osalta? Motto: Hyvä suunnittelu on a. ja o. muuten menee pieleen 44 Työn Tuuli

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisällys Johdanto 3 Käsikirjan tavoite ja rakenne 3 Apulaisasiantuntijaohjelman taustaa 4 Rekrytointiprosessi 5 Tehtävänkuvaus 6 Lisätietojen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkajärjestelmät EK-SAK- ja EK-STTK-tuottavuustyöryhmät 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas, Niilo Hakonen (puheenjohtaja), Jaakko Hänninen, Ville

Lisätiedot

Perussopimus. Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN

Perussopimus. Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN Perussopimus Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN SISÄLLYS Perussopimus...1 Yhteistoimintasopimus...5 Allekirjoituspöytäkirja...9 Järjestösuhteet -sopimus...12 Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat

Lisätiedot

Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin

Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin YTN-liitot Agronomiliitto P.Makasiinikatu 6 A 8 00130 HELSINKI puh. (09) 2511 160 www.agronomiliitto.fi Akavan Erityisalat Maistraatinportti 4 A, VI kerros

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kiisa Hulkko, Christina Sweins, Anu Hakonen ja Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry. Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh. (09) 350

Lisätiedot

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Kevät 2014 Petri Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Etätyöopas työnantajille

Etätyöopas työnantajille Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Sisällysluettelo: 1. JOHDANNOKSI...3 Matti Salmenperä 2. ETÄTYÖ JA SEN KÄSITTEET...6

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille 1 12 TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS Luottamusmiehille ja esimiehille Sisältö LUKIJALLE 3 1 Luottamusmiehen rooli palkkauksen edistämisessä 5 2 Esimiehen rooli palkkauksen edistämisessä 6 2.1 Esimiehellä

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen (OiLi) ja osaamisperustaisen

Lisätiedot

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon perehdyttämisopas Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon koulutuskeskus 1.10.2010 Kirkon perehdyttämisopas on Kirkon koulutuskeskuksessa valmisteltua aineistoa

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany imprint download PDF Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhtiöoikeudelliset lähtökohdat... 3 2.1 Kauppaedustaja Saksassa...

Lisätiedot