Tulevaisuuden näkymiä 1/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden näkymiä 1/2004"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004 Sisältää mm. Alueiden menestyspolkujen kehittäminen ja logistiikan uudet paradigmat Alueiden kehitys ja valtatiet Katsaukset: Maa- ja vesirakennusalan näkymät Maa- ja vesirakennusalan markkinatilanne Tiehallinto Maaliskuu 2004

2 1 Tiehallinto Asiakkuus, toimintaympäristötieto Tulevaisuuden näkymiä 1/2004 Sisältö 3 Lukijoille 5 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen ja logistiikan uudet paradigmat 15 Alueiden kehitys ja valtatiet 35 Katsauksia 50 Future Survey -poimintoja Tulevaisuuden näkymiä ilmestyy n. neljästi vuodessa. Lehden kustantaja on Tiehallinto ja julkaisija asiakkuusprosessi. Toimitukseen kuuluvat Nils Halla (vastaava toim.) ja Veijo Kokkarinen. Toimituksen osoite on Tiehallinto/A, PL 33, Helsinki, p (Halla), faksi Jakelutoivomukset vastaavalle toimittajalle. - ISSN

3 2 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004

4 Tulevaisuuden näkymiä 1/ Lukijoille Tässä numerossa jatkuu edelleen alueteema. Suomen Kuntaliiton teettämässä vuonna 2003 valmistuneessa tutkimuksessa 'Suomi Alueiden menestyspolkujen kehittäminen' tarkasteltiin Suomen alueita ja niiden kehitysnäkymiä pitkälle eteenpäin. Keskeisenä asiana oli valtakunnallisen työvoimastrategian sovittaminen maakuntatasolle ja maakuntien kilpailutekijöiden esille saaminen ja niiden hyödyntäminen globaalissa vaihdannassa. Tienpitäjää luonnollisesti kiinnostaa alueiden kehittyminen ja siitä mahdollisesti seuraavat liikennetarpeet. Toisaalta tienpitäjä voi myös tukea liikenneverkkoratkaisuillaan kehittymisprosessia. Timo Sneck VTT:ltä selostaa tutkimuksessa kehitettyjä analyysi- ja tarkastelumalleja. Erkki Niemi Tilastokeskuksesta tarkastelee seututyyppien kehitystä tuotannon, työllisyyden ja väestön muutosta kuvaavan ns. BTV-indikaattorin avulla. Edelleen hän mm. selvittelee, miten pitkälle pääkaupunkiseudun vaikutus ulottuu Helsingistä lähtevien pääteiden suunnissa. Kirjoitus on tavallaan jatkoa Niemen artikkelille Tulevaisuuden näkymissä 2/2002 (Tie, tuotanto ja tulot. Voidaanko tiet profiloida aluetalouden keinoin?). Lehden lopussa on tavan mukaan maanrakennusalan toimintaympäristö- ja markkinakatsaus sekä valikoima Future Survey aineistoa. N. Halla S-posti: Tulevaisuuden näkymiä lehtien kirjoitukset ovat luettavissa myös Tiehallinnon www-palvelussa, valinta tulevaisuussivulta, jonka osoite on: sivulla on myös joitakin tulevaisuusaiheisia linkkejä.

5 4 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004

6 Tulevaisuuden näkymiä 1/ Timo Sneck Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) Alueiden menestyspolkujen kehittäminen ja logistiikan uudet paradigmat Johdanto Suomi tutkimuksessa käsitellään valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran läpivientiä maakuntatasolla. Lähtöolettamuksena on, että v jälkeen tulonsiirrot valtakunnan sisällä on oleellisesti aikaisempaa vaikeampi toteuttaa ja EU:n aluetuki pienenee. On muistettava, että EU:n aluetuen perustehtävä on kohottaa heikosti kehittyneiden alueiden talous lähemmäksi kehittyneiden alueiden taloudellista kilpailukykyä. Siksi Suomi 2020 tutkimuksessa tarkastellaan sitä elinkeinorakennetta, jolla kukin maakunta menestyisi kansainvälisessä vaihdannassa (Sneck 2003). Tältä perustalta kehitettiin kohti hyvinvointiyhteiskunnan alueellista rahoitusperustaa johtavat alueiden menestyspolut. Ideaalitilanteessa kukin maakunta kykenisi elinkeinoelämänsä tuloilla hankkimaan ne innovaatiot, joilla maakunnan työvoima pysyisi kansainvälisessä vaihdannassa menestyvien yritysten palveluksessa. Hyvinvointivaltion tulevaa rahoitusperustaa on tutkimuksessa arvioitu kahdesta eri lähtökohdasta. Ensimmäisessä sijoitettiin työpaikkaa neljälle muuntuvalle osaamisperustalle, joille kehitetään globaalissa vaihdannassa kilpailukykyisiin innovaatioihin perustuva suomalainen elinkeino- ja työpaikkarakenne (Sneck 2002): Uuden kasvun mahdollistavat megahankkeet ja avaukset (nano-, bioteknologia ym.) Vanhan kasvun ylläpito (ICT-tuotteet, ohjelmat ja sisällöt) Liiketoiminnan tuottavuuden lisäys, kuten e-liiketoiminta (ICTtuotteiden avulla) Hajautettu alihankinta ja reuna-alueiden teknologiaperusta. Toisessa vaiheessa muotoiltiin vuorovaikutussuhdetta valtakunnallisen työvoimakehittämisen sekä maakuntien vahvuuksien välille. Maakuntien hankkeet tehtiin yhteneviksi valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran kanssa. Tavoiteuran tehtävänä on aikaansaada erikseen määriteltävät n työpaikkaa edellä kuvattuihin osaamisperustoihin. Tätä ajatuskoetta on Suomi 2020 tutkimuksessa jatkettu laskemalla maakuntakohtaiset kehittämistavoitteet siten, että alueet yhdessä kukin omista vahvuuksistaan lähtien kykenisivät kehittämään yllä mainitut työpaikkaa kansainvälisen vaihdannan avaintehtäviin (Sneck 2003). Kyseiset työpaikat on kytketty maakuntien menestystuotteista koostuviin megahankkeisiin. Näin valtakunnallinen työvoimastrategia sekä maakuntien kehittämisohjelmat sopisivat toisiinsa ja maakunnilla olisi käytettävissään välineitä, joilla voitaisiin toteuttaa työvoimastrategian tavoiteuran mukaista kehitystä.

7 6 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004 Mitä tämä merkitsee logistiikan kehittämisen kannalta? Yksi näkökulma on tarkastella, miten kukin alue kykenee varmistamaan valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran kanssa yhteen sovitetut kasvun lajeja myös logistiikan keinoilla. Ajattelutavassa tarkastellaan tavoitteena oleva kasvun edellytyksenä olevien yksittäisten logististen ratkaisujen taloudellista toteuttamista, ei koko logistiikkaa. Valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran toteutumisen edellytys on kaupunkiseudun elinkeinojohtamisen uudet, läpinäkyvät toteutusalustat. Tämän välineistön toimivuus poistaa alueen logististen ratkaisujen kehittämiseltä riskejä. Elinkeinojohtamisen välineistön läpinäkyvyys ja alueen mahdollisuus itse hallita riskejä kehityspanostusten ennakoivalla kohdennuksella on välttämätöntä tietoutta logistiikkatoimijoille, jotta ne voivat muodostaa käsityksen kohdealueen markkinoiden kestävyydestä. Toinen näkökulma on alueiden välisen verkostoituvan tuotannon yhteensovitus. Myös tämä näkökulma edellyttää elinkeinojohtamisen välineistöjen tehokkuutta, koska yhden alueen epäonnistuminen vaikuttaa myös muihin. Maakuntien kehittämisaseman luonnehdinta Suomi 2020-tutkimuksen arvioiden taustana on maakuntien liittojen toimittama materiaali. Mainittakoon, että Uusimaa ei laatinut sellaista luetteloa maakunnalle merkittävimmistä hankkeista, joka olisi ollut vertailtavissa muuhun Suomeen. Valtakunnallisen työvoimastrategian ja maamme työvoiman nostamiseksi mahdollisimman kilpailukykyiseksi kansainvälisessä vaihdannassa tällainen koordinoitu yhteistoiminta eri alueiden kesken tarvittaisiin. Näin valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuraa voitaisiin kehittää työvoiman määrän pienentyessä mahdollisimman kilpailukyisten innovaatioiden varassa. Maakuntien kehitysasemia voi lyhyesti kuvata seuraavasti (Sneck 2003): 1. Uusien innovaatioiden tuotanto strategisena toimintamallina, jolloin talouselämä uusiutuu klusteri kerrallaan, kokeiluesimerkkinä toimi Tampere: Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi 2. Kun tulevaisuuden yritystulot kehittämistoimen rahoituslähteenä periaate kytketään alueelliseen kiinteistöstrategiaan, saadaan kiinteistöliiketoiminta kestävälle perustalle Joensuun tapaan Pohjois-Savo Pohjois-Karjala 3. Megahankkeilla aikaansaatava työvoiman porrasnosto Imatran tapaan ja innovatiivinen teknologiaperusta uusii osaamisperustaa niin, että toimitilojen kysyntä saadaan kestävälle perustalle Etelä-Karjala Lappi

8 Tulevaisuuden näkymiä 1/ Kansainvälistävä elinkeinostrateginen toteutusohjelma erityyppisiä yritysverkostoja myöten Vaasan action plan periaatteen mukaan, jossa menestystuotehakuiseen yritystoimintaan liittyy työvoiman porrasnosto Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Etelä- Savo Kainuu 5. Usean ohuen kärjen kehittämisstrategia toimii Porin seudulla, sen sovellus toimiva ratkaisu myös muissa maakunnissa Satakunta Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Päijät-Häme Kymenlaakso Jos alueiden kehittämisen valtakunnalliset tukitoimenpiteet ovat jatkuvasti hallinnassa usean yhteiskäyttäjän ennakoivan ohjantajärjestelmän työvälineillä, uusi tilanne merkitsee uutta näkökulmaa myös logistiikan alalla. Enää ei keskustella pelkästään alueen logistisesta asemasta, vaan lisäksi on tarkasteltava logistiikan keinovalikoimaa toteuttaa edullisesti muuntuvan elinkeinorakenteen uusien toimintojen edellyttämät logistiset ratkaisut. Muutoin kyseisten elinkeinorakenteiden uusiminen vaarantuu. Seuraavassa asiaa tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. Ensiksi pohditaan, miten infra-alan investointien kannattavuutta voidaan kehitellä ja toiseksi miten logistiikkaa voidaan tarkastella palvelujen tarvitsijoiden näkökulmasta eli miten asiakasrajapinta muuttuu (Sneck 2004). VTT SpeedProP VTT SpeedProPin periaatteena on omaisuuden hallinta omistajan ja palvelujen tuottajan yhteisen edun näkökulmasta. Ensinnäkin on vaikeaa löytää oikea osaava omistaja eli sellainen omistaja, joka osaamisellaan saa parhaat tuotot uudesta kohteesta. VTT SpeedProP on ideoiva tapa nopeuttaa kohteen alku- ja välivaiheen omistamisen muotoja, jotka sitten johtavat tarkoituksenmukaiseen pitkäaikaiseen omistukseen infra-alalla. Tämä siis liittyy infra-alan projektien johtamiseen sekä hallintaan. Mitä ilmeisimmin kohteen osaavaa omistusta tuetaan myös rakentajan liiketoiminnan osana. VTT SpeedProP tarjoaa rakentajalle eli tuottajalle tavan tarjota nopeasti ja oikeaan aikaan omistajalle ratkaisu, joka lisää infrarakenteen (tai kiinteistön) tuottoarvoa lisääviä palveluja. Tavoitteena se, että infrarakenteen (kiinteistön) arvo omistajan taseessa voidaan pitää markkinavaatimusten tasalla. VTT SpeedProP laskee urakoitsijan/tarviketeollisuuden näkökulmasta kutakin tarjoustilannetta varten ennalta sellaisen ratkaisun, joka lisää asiakkaan tuotteesta saamaa hyötyä eniten. Tavoitteena on samanaikaisesti lisätä kiinteistössä tapahtuvan liiketoiminnan tai väylän kustannussäästöjä käyttäjille ja pienentää väylän omistajan pääomien suhdetta niistä saataviin taloudellisiin hyötyihin. Kuviossa 1 asetelma esitetään sekä kiinteistöjen että väylästöjen omistukseen soveltuvassa muodossa.

9 8 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004 Kiinteistössä tapahtuvan liiketoiminnan arvo tai väylästön suoritteen arvo Tuotto Kiinteistön kustannusperusteinen tasearvo tai väylän omaisuusarvo Kiinteistö- ja rakennusalan innovaatio-toiminnan seuraaminen on urakoitsijan näkökulmasta kolmivaihenen prosessi: tehdyt/toteutetut/aiotut työt ovat aktiivitilaisessa seurannassa oikein ajoitettu tarjous omistajalle siten, että omistajan (kiinteitä) kustannuksia alas samalla, kun liiketoiminnan arvoa ylös Kiinteistössä tapahtuva liiketoiminta, innovaatiot VTT Money ProP yrityksen menestystuotehakuisuusasteen mukaan: innovaatioita ei voida rahoittaa seuraavan sukupolven tuotteiden myynnillä takautuvasti, mutta luotottaa VTT MoneyProP - laskelmilla innovaatioiden rahoitus pitää saada menestystuotteiden katteesta liiketoiminnan arvoa ylös VTT SpeedProp liittää ko. asiat toisiinsa Kuva 1. VTT SpeedProP välineenä lisätä kohteen tuottavuutta ja pienentää sen sitomia pääomia omistajan näkökulmasta. Toisena kysymyksenä pitkällä aikavälillä urakoitsijoiden ja omistajien yhteisenä huolena on sellaisen innovaatiotoiminnan aikaansaaminen, jolla tuotteiden uudet ominaisuudet paranevat tai työsuoritetta nopeutetaan. Innovaatioiden rahoitus pitää saada jatkumona tapahtumaan menestystuotteiden katteen varassa. Muutoin mvr-ala ei seuraa tuottavuudeltaan muita toimialoja. Avainkysymyksiä ovat rakennusajan automaatio, valvonta, mittaus, ICT yleensä ja tuotantorobotiikka. Kun elinkaaren aikaiset kustannukset painottuvat mm. uusissa rahoitusmalleissa, infrarakenteiden toimivuusvaatimukset nousevat ja edellyttävät uusia ratkaisuja. Logistisen tähtäimen eli VTT SightProPin rakentaminen Kunnat voivat asettaa kehitykselleen erilaisia tahtotiloja, jotka ovat sidoksissa sen asemaan kuvion 2 kehikolla. Ratkaisua haetaan yhdistämällä valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran osoittama liikkumavara, sen saavuttamisen välineet sekä logistiikka kehityksen mahdollistajana tai mahdollisuudet keventää logistiikkakustannuksia alueen näkökulmasta. Logistinen tähtäin hakee logistiikan kehittämistarpeita tilanteessa, jossa pyritään uusilla elinkeinojohtamisen työvälineillä tavoiteskenaarioita voimakkaampaan kasvuun. Paradigmassa alueelliset logistiset tavoitteet asetetaan valittujen kasvualojen räätälöityjen toimitusketjujen summana. Tähän antaa vastauksen toimivuusvaatimusten muodostamiseen ja tavoiteltavien

10 Tulevaisuuden näkymiä 1/ toimivuusominaisuuksien kehittämiseen laaditun VTT ProP kokonaisuuden osaksi muotoiltu logistinen tähtäin eli VTT SightProP menettelytapa (Sneck 2004a). Kuviossa 2 esitetään VTT SightProP mekanismi Hämeenlinnan seudun, Hyvinkää - Riihimäki eli EKES-alueen ja Loviisan seudun osalta. Alueellisen kehittämisen haasteet Loviisan, EKES-alueen sekä Hämeenlinnan seudun osalta ovat täysin erilaiset valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran toteuttamisessa. Kohdealueiden tulevaa kehitysasemaa koskevia tahtotiloja (missioita) rakennetaan täysin eri lähtökohdista. Hämeenlinna maakuntakeskuksena joutuu hajauttamaan panostuksensa kaikille muuntuville osaamisperustoille (uuden kasvun mahdollistaminen, vanhan kasvun ylläpito, tuottavuuden nosto sekä hajautettu alihankinta), kun EKES-alue kykenee Helsingin seudun vaikutuspiirin kiinteänä osana keskittämään panostuksensa tarkoin valikoiduille kärkialueille. Hämeenlinna joutuu ottamaan vastuulleen koko maakunnan uutta kasvua avaavien hankkeiden riskejä, kun taas EKES-alueen riskeistä osan kantaa Helsingin seutu. Loviisa puolestaan on edellisiä vaikeammassa asemassa, koska sen oma toimintakyky on heikko eikä se ole kiinni missään ulkopuolisessa tukijärjestelmässä. Hämeenlinnan seudulla on kohtalainen kyky selviytyä monen toimialan kehittämishaasteesta, EKES-alue tavallaan saa Helsingin seudun kysynnästä valtakunnallisen tavoiteuran haasteista selviämiseen tarvittavan tuen. Koska Loviisalta puuttuu kumpikin tuki, se ei tule toimeen ilman valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran aktivointia. Itse asiassa Loviisa tukitarpeita voisi hahmottaa tarkastelemalla niitä puutteita, joita sillä on suhteessa EKES-alueen Helsingin seudulta saaman tuen suhteen. (Sneck 2004a) VTT SightProP on kohdennettu hakemaan uusia logistisia ratkaisuja sen mukaan, mikä elinkeinokehittämisen ja osaamisrakenteen uusiutumistapa painottuu kullakin kohdealueella. Kohdealueen eri toimijoiden tavoitteiden perusteella sekä työvoima- ja väestöennusteiden perustalta on jäljitetty alueille kaksi skenaariota, jotka eroavat työllisten määrän osalta (Mäntylä&Lehtinen 2004). Niistä vaihtoehto 1 on ajatukseltaan likellä valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuraa, joskaan sitä ei ole yksilöity tavoiteltavien tietoyhteiskunnan seuraavan sukupolven ammattien mukaan. Tämän jälkeen taulukossa 1 tarkastellaan, miten kukin alue tai kunta voi parantaa asemaansa etsimällä valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran perustalta itselleen mahdollisimman työllistäviä ja tarkoituksenmukaisia työtehtäviä. Pohjois-Savossa on edetty kokoamalla alueelle tärkeimmät innovaatioaihiot, yhdistelty niihin innovaatiot tuottava toimijaverkosto sekä arvioitu uusien tuotteiden markkinoille tulo. Lisäksi on arvioitu tarvittavaa erikoisosaamista ja työvoiman riittävyyttä. Työ jatkuu kehittämällä tuotannossa tarvittavat yritysverkostot. Megahankkeiden erittely onkin ensimmäinen askel laatia toimintaohjelma elinkeinoelämän muuttamisesta vuoden 2012 osaamisvaatimuksia vastaavaksi sekä kytkeä tähän tarvittava työvoiman koulutus. Taulukko 1 osoittaa suuruusluokalleen ne työpaikat, jotka valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran mukaisesti voisivat syntyä Pohjois-Savossa. Tavoitetasoa on hieman nostettu, koska taulukkoa voidaan jatkuvasti yhtäältä uusia ja

11 10 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004 toisaalta rakentaa vuositason toimintaohjelmaksi. Tämä tapahtuu aina sitä mukaa, kuin megahankelistauksessa esitettyjen innovaatioaihioiden kaupallinen arvo on saatu varmennettua ja kehitystyö käynnistettyä. Uutta kasvua mahdollistavat avaukset Vanhan kasvun ylläpito Tuottavuuden lisäys Hajautettu alihankinta Kunnan logistiset ratkaisut Loviisan seutu Raakaaine Alihankkija 1 Jakelu Vastaanotto Alihankkija 2 Rekka Terminaali EKES-alue Logistinen tähtäin on kohdistettava niihin kriittisiin toimintaketjujen osiin, joilla on merkitystä alueen elinkeinoelämän kasvulle asetetun tahtotilan osana ASIAKASRAJAPINTA. LÄHTÖKOHTANA LOGISTIIKKARATKAISUIHIN SITOUTUVIEN ASIAKKAIDEN KÄYTTÄYTYMISSKENAARIO Hämeenlinnan seutu Loviisan Arvioitu tilanne vuosina seutukunta Väestö yht Työvoima yht Työlliset, ve Työlliset, ve Työpaikat yht EKES -alue Väestö yht Hämeenlinnan seutukunta Arvioitu tilanne vuosina Väestö yht Työvoima yht Työlliset, ve Työlliset, ve Työpaikat yht Työvoima yht Työlliset, ve Työlliset, ve Työpaikat yht Kuvio 2. Logistisen tähtäimen sovittaminen kasvustrategiaan (Sneck 2004)

12 Tulevaisuuden näkymiä 1/ Toimiala Taulukko 1. Pohjois-Savon rooli ja klustereittain haasteet kehitettäessä valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran työpaikkoja v (Sneck 2004b). Uuden kasvun mahdollistavat (bio-, nanoym.) avaukset Lisäys vuoteen 2012 henkeä Vanhan kasvun Liiketoiminnan ylläpito (ICT, tuotteet, tuotta- ohjelmat, vuuden lisäys sisällöt) Hajautettu alihankinta Elintarvikeklusteri Metsäklusteri ICT-klusteri Metalliklusteri Ympäristö- ja bioenergiaklusteri Matkailu Kulttuuri Hyvinvointiklusteri Koko talous menestyst Toimiala Taulukko 1 kuvaa siis, miten parhaita työntekijöitä ohjataan jatkuvasti vaativampiin tehtäviin. Taulukko 2 puolestaan osoittaa mahdollisuuksia työvoiman lisäkoulutuksella nostaa huonommin koulutettuja em. tyhjiksi jättämiin työtehtäviin. Taulukko 2 on johdettu taulukosta 1 ja on tarkennettava sen mukaan, minkälaisia työvoimatarpeita klusteroituminen tuottaa toimialoittain. Niinpä on ohjeellisesti on ajateltu, että liiketoiminnan tuottavuutta lisäämällä vapautetaan työvoimaa ICT-klusterille aikuiskoulutuksen kautta. Myös taulukko 2 on ylimitoitettu, havainnollistuksen vuoksi juuri ICT-klusterin osalta. Mitä suurempiin työpaikkamääriin taulukon 1 mukaan päästään, sitä enemmän työvoimaa voidaan porrasnoston kautta kouluttaa taulukon 2 käsitteistöllä. Taulukko 2. Valtakunnallisen/maakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran mahdollistama porrasnosto Pohjois-Savossa, v (vert. taulukko 1) (Sneck 2004b). Uuden kasvun mahdollistavat (bio-, nanoym.) avaukset Lisäys vuoteen 2012 henkeä Vanhan kasvun Liiketoiminnan ylläpito (ICT, tuotteet, tuotta- ohjelmat, vuuden lisäys sisällöt) Hajautettu alihankinta Elintarvikeklusteri Metsäklusteri ICT-klusteri Metalliklusteri Ympäristö- ja bioenergiaklusteri Matkailu Kulttuuri Hyvinvointiklusteri Koko talous menestyst Men.tuotper porrasnosto Näin paljastuu se osa elinkeinoelämää, jonka läpimenon varmistamiseksi VTT SightProP on kehitetty. Vasta tässä vaiheessa analyysi kohdennetaan logistiikan toimintavaihtoehtoihin. Tällöin otetaan käsittelyyn kuviossa 1 hahmotellut, alu- Yht. Yht.

13 12 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004 eella kehittämisen kohteena olevien toimialojen arvoketjut sekä oletetut työvoima- ja tavaravirrat. Kuviossa 2 osoitettiin, miten logistinen tähtäin kohdistetaan riippuen alueen kehittämisen painopisteen suuntautumisesta eri kasvutapojen (uutta kasvua luovat avaukset, vanhan kasvun ylläpito, tuottavuuden lisäys sekä hajautettu alihankinta) suhteen. Näin kunta tai alue voi eritellä, mille tasolle se kasvutavoitteensa asettaa riippuen haetun kasvun logiikasta. VTT SightProP harjoitelma Yleistäen VTT SightProPin avulla osoitetaan toimialoittain kasvua luovien hankkeiden kannattavuuden riippuvuus logistiikan kehittämisvaihtoehdoista. VTT SightProP on siis tarkennettu toimintatapa alueellisen kehittämisen ja logististen toimintapolitiikkojen laadinnan välille. Sovittamalla logistinen tähtäin sekä alueen itselleen asettama haaste valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran saavuttamiseksi voidaan saatujen kokemusten perusteella selvittää logistiikan kehittämistarpeita. Pohjois-Savon osalta näitä tarkasteluja ei ole tehty, alue on miettimässä ehdotuksia sille, miten valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran saavuttamista voidaan yhteistoimin alueen ja keskushallinnon kanssa varmistaa. Tähän liittyvät kehitettävien yritysten logistiikkatarpeet. VTT SightProP -menettelytavan jatkokehittämisessä tarvitaan toinen vaihe, jolla tarkasteltava alue lähtökohtaisesti yhdistää Pohjois-Savossa tekeillä olevat analyysit ja logistiikan täsmäkehittämisen. Samalla selvitetään työpaikkojen hienosäätöjä sen mukaan, minkälaiset logistiikan kehittämispaineet eri vaihtoehtoihin sisältyy. VTT SightProP saa lopullisen asunsa sen jälkeen, kun yhdessä projektissa voidaan samanaikaisesti kehittää sekä alueen tavoitteiden asettamista sekä logististen ratkaisujen hienosäätöjä. Teollisuuden paikallis- ja pientieverkostolle asettamat vaatimukset eivät oleellisesti muutu, vaikka valtakunnallinen työvoimapula muuntaa työnteon malleja. Hajautettu alihankinta saattaa johtaa pieniin, paikallisia energia- ja materiaalivaroja hyödyntäviin, pitkälle automatisoituihin tehtaisiin. Teknologiateollisuus ry:n johdolla käynnistetty kansallinen TRIO-projekti osaltaan viitoittaa tällaista teollista rakennemuutosta. Siinä määrätietoisesti kehitetään kansainvälistyviä yrityksiä viemään innovaatioihin perustuvia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Näiden kärkiyritysten taakse rakennetaan järjestelmä- ja tuoteosia tuottavien yritysten verkostot. Suuri osa yrityksistä kehittyy nykyisten keskusten ulkopuolelle, mikä muuttaa valtakunnallisia logistisia järjestelmiä, mutta muutos voinee koskea vain valtatietasoa. Ohessa VTT SightProPilla tehty ajatuskoe (Jouko Törnqvist&Timo Sneck) paikallistieverkostoon kohdistuvista muutospaineista. Onko paikallis- ja pientieverkosto alueellisen kehittymisen näkökannalta avainasemassa? Varautuminen paikalliseen tavarakuljetusten lisääntymiseen lienee helpointa ja tehokkainta keskittämällä yritystoiminta alueen sisällä kuin varautumalla ennalta tien rakenteiden ja tienpidon tehostamiseen tietämättä tarvekohteita. Lisäksi tulevat infrapalvelujen- energiahuollon, jätehuollon jne. järjestämisen kustannukset. Hajautetun alihankinnan näkökulmasta on kysyttävä, onko teollisuuskyläajattelu osoittautunut tehottomaksi tai muuten toimimattomaksi. Voidaanko sitä kehittää esimerkiksi viihtyvyyttä ja muuntojoustoa lisäämällä, myös rahoitusjoustot huomioiden.

14 Tulevaisuuden näkymiä 1/ Paikallisten materiaalivirtojen osalta kyseeseen tulevat lähinnä metsävarat ja pienemmässä määrässä elintarvikkeet ja maatalouden kuljetukset. Maanjalostuksen ja rakennustoiminnan kuljetukset pysyvät paikallisella tasolla tuotteiden huonosta jalostusarvosta johtuen (kuljetuskustannukset ovat suuret suhteessa tavaran myyntihintaan). Poikkeuksia ollaan kehittämässä ekotehokkaan rakentamisen ja hajautettujen energiatuotantomallien avulla. Tietyn muunneltavan tyyppitaloratkaisun varaan kehitetään ohjeet, joiden mukaan paikalliset yrittäjät kykenevät verkottuen viemään lävitse aluerakentamiskohteita. Tyyppitalo tuotetaan moduulijärjestelmänä, jossa ekotehokas rakennus (nykyinen energiatarve puolitetaan) tuotetaan lähtien yhteisestä energiajärjestelmästä, perustusrungosta, jonka päälle rakennettavaa perusmoduulia voi joustavasti kasvattaa käyttäjän tarpeiden mukaan, märkätilat ym. perusratkaisut tuotetaan moduuleina, varusteluvaihtoehtoja on muutama, rahoitus liittyy kauppaan, markkinointi ja asunnon arvo jälkimarkkinoilla tapahtuu kunnan avustuksella jne. Muutokset tieverkostoon ovat kuitenkin pieniä. Hajautettu alihankinta ei myöskään lisää tiestön palvelutasovaatimuksia. Käytännössä liikennöinti tapahtuu henkilöautoliikenteenä, joka ei juurikaan rasita tieverkkoa. Pitkällä aikavälillä tavoiteltavan näkökulman voisi kehittää henkilöliikenteen ajankäytön tehokkuuden lisäämisestä. Siinä keinot ovat toisaalta telemaattiset (tähtäin pitkällä tulevaisuudessa alemmalla tieverkolla: esim. itseohjautuva auto) taikka siirtyminen enenevässä määrin joukkoliikenteeseen. Yhteenvetona muutokset saattavat koskea valtatietasoa, paikallisteille vaikutukset eivät ulotu. Hajautetun alihankinnan seurausvaikutukset valtateiden kehittämiselle perustuvat "reuna-alueiden teknologiastrategiat nimikkeen alla tapahtuvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen. Näitä kuvaa yllä ekotehokas asuminen ja rakentaminen. Myös teollisuuskylien ja matkailukohteiden yhdistelmät ekotehokkuusnimikkeistön alla saattavat vaikuttaa valtateiden kehittämistarpeeseen. Myös palvelujen osalla on odotettavissa paljon muutoksia sekä valtakunnallisella, alueellisella että kunnan tasolla. Yksistään tulevaisuuden vanhusten huolto edellyttää alueiden yhteen toimimista sekä asuinyhteisöjen mukaan tuloa huonokuntoisten palvelujen läpivientiin. Seuraavina vuosina ei keskustella yhtä paljon logistiikan merkityksestä alueen kehittymiselle kuin täsmällisten, kasvualojen logistiikkaratkaisujen toimivuusvaatimuksista ja kustannuksista. Tätä paradigmamuutosta varten VTT SightProP on kehitetty. Oma kokonaisuus syntyy omistusrakenteista. Nykyisin on vallalla olevan trendin mukaan kokeillaan erilaisia infrastruktuurien omistus- ja rahoitusmalleja, joissa julkinen sektori maksaa käyttökorvauksia tms. Hoito- ja omistusmallien kirjo saattaa kasvaa, jos logistisella tähtäimellä kyetään osoittamaan yksittäisten yritysten logistiikkaratkaisuilla nykyistä toimivampia ratkaisuja. Kirjallisuus Mäntylä, Kaj&Lehtinen, Jarkko (2004) Skenaariot elinkeinoelämän kehityksestä vuoteen 2020 Loviisan ja Hämeenlinnan seutukunnissa ja EKES-alueella. LOL- LI - Logistiikan osaamisen laajentaminen liittouman alueella -tutkimuksen työpaketin 3 osatutkimus. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, luonnos

15 14 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004 Sneck, Timo. (2003) Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen. Suomen Kuntaliitto. Helsinki Sneck, Timo. (2004a) Logistisen keskittymän tavoitetila 2020 ja valtakunnallinen työvoimastrategia. LOLLI- Logistiikan osaamisen laajentaminen Etelä- Suomen liittouman alueella. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, luonnos Sneck, Timo. (2004b) Pohjois-Savo Megahankkeiden VTT MoneyProP - käsittely klusteriryhmissä. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, luonnos Kirjoittajan yhteystiedot: Timo Sneck, tutkija VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka p. (09)

16 Tulevaisuuden näkymiä 1/ Erkki Niemi Tilastokeskus Alueiden kehitys ja valtatiet Artikkelissa käsitellään aluksi koko maan alueellista kehitystä seututyypeittäin. Seutukunnat ryhmitellään kuuteen seututyyppiin: neljään kaupunkimaiseen ja kahteen maaseutumaiseen. Seututyyppien kehitystä tarkastellaan tuotannon, työllisyyden ja väestön muutosta kuvaavan BTV-indikaattorin avulla. Tarkastelussa on ajanjakso lamaa edeltävältä ajalta uuden vuosituhannen alkuun. Artikkelin toisessa osassa tutkitaan, miten etäälle valtakunnallisen keskusalueen, pääkaupunkiseudun (PKS) vaikutus ulottuu alueen rajalta. Tarkastelu tehdään Helsingistä alkavien valtateiden suuntaisesti. Vaikutuksia tutkitaan teiden varsille osuneiden kuntien tuotannon ja työllisyyden avulla. Tutkittava ajanjakso on neljännesvuosisadan mittainen alkaen Lisäksi selvitetään valtateiden muut mahdolliset alueelliset kasvukeskukset ja niiden vaikutusalueet. 1. Aluekehitys Aluetalous - kansantalous - globaalitalous Aluekehitys on monien samanaikaisten ja usein vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksen tulos. Kansainvälistymisen myötä alueet ovat kytkeytyneet yhä tiiviimmin globaaliin talouteen. Ulkoisten vaikutusten lisääntymisestä huolimatta alueiden taloudellinen kehitys on yhä voimakkaasti kytköksissä koko maan taloudelliseen kehitykseen, sen tilaan ja kansainvälisen kilpailukykyyn. Vaikka yhä useammat alueet ovat suoraan yhteydessä globaalitalouteen ja sen vaihteluihin, niin valtaosalle alueista kansainväliset vaikutukset heijastuvat välillisesti koko kansantalouden ja siihen läheisesti liittyvän julkisen talouden kautta. Kansantalouden ja aluetalouden kiinteästä kohtalonyhteydestä on hyvänä esimerkkinä Suomea luvun alussa koetellut lama. Se kuritti poikkeuksetta kaikkia alueita - toisia ankarammin, toisia hienovaraisemmin. Laman alkamisajankohta vaihteli vain vähän, nousu-uralle pääsy huomattavasti enemmän. Lähihistorian alueellista kehitystä tarkastellaan lamaa edeltävältä ajalta uuden vuosituhannen ensimmäisiin vuosiin. Tarkasteltava aika on jaettu neljään kolmen vuoden jaksoon seuraavasti: o Syöksy lamaan ( ) o Nousu lamasta ( ) o Kasvun vuodet ( ) o Kasvun taittuminen ( )

17 16 Tulevaisuuden näkymiä 1/2004 Tarkasteltavat alueet ovat seutukuntia. Ne ovat ominaisuuksiensa perusteella ryhmitelty kuuteen seututyyppiin: neljään kaupunkimaiseen ja kahteen maaseutumaiseen: o o o o o o Helsingin metropolialue Suuret kaupunkiseudut Keskisuuret kaupunkiseudut Teolliset kaupunkiseudut M1 Maaseutumaiset seutukunnat M2 Harvaan asutut seutukunnat Seutukuntien tyypittely perustuu kaupunki- ja maaseutupolitiikassa käytettyihin kunta- ja seututyypittelyihin. Aluekehityksen kuvaajana BTV-indikaattori Aluekehityksen kuvaajana käytetään BTV-indikaattoria. Siinä alueen tuotannon (jota kuvaa alueellinen bruttokansantuote), työllisyyden ja väestön muutoksia verrataan koko maan muutoksiin. BTV-indikaattori perustuu kolmen komponentin poikkeamiin koko maan kehityksestä. Indikaattori on komponenttien poikkeamien painottamaton keskiarvo. Useamman vuoden tarkasteluissa indikaattorit palautetaan vuosittaisiksi poikkeamiksi. BTV-indikaattori korostaa aluekehityksen eroavuutta koko maan muutoksesta. Pelkistetyimmässä muodossaan se tiivistää aluekehityksen yhdeksi, koko maan nolla-tason molemmin puolin vaihtelevaksi luvuksi. Samalla kun indikaattori suhteuttaa alueen kehityksen koko maahan, se mahdollistaa myös alueiden väliset vertailut. Alueellisia indikaattoreita tulkittaessa on muistettava, että koko maan tietojen nollaamisesta huolimatta myös sen vaihtelut ovat voineet olla suuria ja nopeita, kuten luvulla opimme. Aluekehitys seututyypeittäin Vuosien yleistä alueellista kehitystä kuvataan BTV-indikaattorin avulla. Kehityskuvaa tarkennetaan käyttäen edellä esitettyä aikajaksotusta ja tarkastelemalla erikseen BTV-indikaattorin komponenttien vaikutuksia muutoksiin. Aluekehityksen taustalla on Suomen kansantalous ja sen kehitys. Koko kansantalous ja aluetaloudet ovat puolessatoista vuosikymmenessä kokeneet rauhanaikaisen historiansa syvimmän laman ja yhden nopeimmista kasvukausistaan. Talous ei ole luvun loppupuoliskon jälkeen asettunut aiemmin normaalina pidettyyn tasaisen talouskasvun, alhaisen työttömyyden ja reippaan inflaation tilaan. Koko kansantalouden vuosittaiset kasvuluvut ovat vaihdelleet runsaan kuuden prosentin pudotuksesta samansuuruiseen kasvuun. Kansantaloudella, kuten myös alue- ja kuntatalouksilla, on ollut suuria vaikeuksia sopeutua näin nopeatempoiseen vaihteluun.

Timo Sneck. Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen

Timo Sneck. Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen Timo Sneck Suomi 2020 Alueiden menestyspolkujen kehittäminen Suomen Kuntaliitto 2003 TEKIJÄ Timo Sneck TAITTO Pirkko Laakso Ladontakeskus PS Laakso Oy 1. painos ISBN 951-755-814-7 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana KIINTEISTÖN OMISTUSKETJUT Uuden tilan rakentaminen/ vanhan tilan uudistaminen tai käyttötarkoituksen muutos Välivaiheen omistaja/ rakennuttaja Rakennusliike Koy Kaupunki Muu Loppuomistaja KOy Passiivinen/

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 3/2002

Tulevaisuuden näkymiä 3/2002 Tulevaisuuden näkymiä 3/2002 Sisältää mm. Ennakoiva ohjanta ja tulevaisuudentutkimuksen toiminnallinen paradigma Tiehallinnon näkökulmasta Tieliikenteen kasvu Suomessa keskittyy muutamille alueille Tiehallinto

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 3/2003

Tulevaisuuden näkymiä 3/2003 Tulevaisuuden näkymiä 3/2003 Sisältää mm. Etelä-Suomen aluerakenne 2030 Kansantalous 2028 Katsaukset: Maa- ja vesirakennusalan näkymät Maa- ja vesirakennusalan markkinatilanne Tiehallinto Syyskuu 2003

Lisätiedot

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 13/2014 janne huovari signe jauhiainen leena kerkelä lauri esala valtteri härmälä Alueiden yritys-

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI JULKAISUJA 3/1999 GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.10.1999 keskustelutilaisuuden aiheesta Global City - suomalainen

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 Kehittämisohjelma 2009 2013 Julkaisu B 171 ISBN 978-951-594-363-7 ISBN 978-951-594-364-4 (sähköinen versio) ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 4/2002

Tulevaisuuden näkymiä 4/2002 Tulevaisuuden näkymiä 4/2002 Liikennealan tulevaisuusseminaari 4.11.2002 Terho Pursiainen Julkinen sektori ja maailman murros Janne Antikainen Kilpailukykyinen aluerakenne Aleksi Neuvonen Alakulttuurien

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030

KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030 KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030 Julkaisijat Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ puhelin 020 7560 200 kirjaamo@keskisuomi.fi, www.keskisuomi.fi Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1,

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot

Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.)

Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) KOKEILUISTA LIIKETOIMINTAA Yrittäjämäisiä kokeiluja ja katsauksia maaseudun elinkeinorakenteen ja työllistävyyden parantamiseen

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

Toim. Heikki A.Loikkanen & Seppo Laakso & Ilkka Susiluoto. METROPOLIALUEEN TALOUS Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin

Toim. Heikki A.Loikkanen & Seppo Laakso & Ilkka Susiluoto. METROPOLIALUEEN TALOUS Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin Toim. Heikki A.Loikkanen & Seppo Laakso & Ilkka Susiluoto METROPOLIALUEEN TALOUS Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin METROPOLIALUEEN TALOUS Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot