PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Käyttösuunnitelma vuodelle Toimintakertomus vuodelta Työajat lukuvuosi Rehtorin virat/kurenala ja Lakari Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio Hankinnat/oppikirjat ja kirjallisuus Oppilaskuljetukset lukuvuonna Työryhmän asettaminen/opetusteknologia Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat 42 MERK. Puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-19:53 Paikka Puikkarin kokoustila OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Määttä Pekka 16:00-19:53 puheenjohtaja Anttila Niina 16:00-19:53 varajäsen Haataja Auri 16:00-19:53 jäsen Kälkäjä Mari 16:00-19:35 jäsen Lantto Marja 16:00-19:53 jäsen Ojala Sari 16:00-19:53 varajäsen Poijula Sakari 16:00-19:53 jäsen poissa 19:00-19:03 Takkinen Päivi 16:00-19:53 jäsen Vesteri Päivi 16:00-19:53 jäsen Talala Reijo 16:00-19:53 kh:n edustaja Valta Juha 16:00-19:53 op.ja siv.johtaja/esittelijä Timonen Irja 16:00-19:53 pöytäkirjanpitäjä Laakkonen Sampo 16:00-17:00 vapaa-aikaohjaaja Manninen Kaisa 16:00-17:00 kirjastonjohtaja Pekkala Jari 16:00-17:00 vs. vapaa-aikaohjaaja Koivula Kari 16:00-17:00 vs.nuorisotyöntekijä POISSA Jussila Jari varapuheenjohtaja Haapakoski Tiina jäsen Harju Heikki jäsen Seppälä Jouni jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pekka Määttä Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Auri Haataja Marja Lantto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa keskiviikkona

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 15 Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kokouksen yhteydessä sivistyslautakunnalle esiteltiin kir jas ton, lii kuntaja nuo ri so toi men tiloja ja toimintaa.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 16 Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Auri Haataja ja Marja Lantto.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLA 17 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut ohjeen talousarvion täytän töönpanosta ja toteuman seurannasta. Käyttösuunnitelmasta to detaan seuraavaa: Käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuuston päättämän vuoden 2011 talousarvion toteuttaminen edellyttää toimialakohtaisia sopeutustoimia, joista lautakunnat vastaavat. Vuoden 2011 talouden tasapainottamiseen liittyen: - Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat sopeutetaan hyväksyttyyn talousarvioon ja niissä huomioidaan valtuuston ja kaupunginhallituksen tekemät kaupungin toimintaa koskevat linjaukset ja rajaukset (talouden tasapainotussopimus). - Henkilöstöjärjestöjen kanssa vapaaehtoisesti sovittujen lomarahavapaiden, palkattomien vapaiden ym. muiden toimenpiteiden toteuttamista jatketaan. - Sijaisten palkkaaminen ja uudet rekrytoinnit tulee tarkastella tapauskohtaisesti. - Hankintatoimessa korostetaan kilpailutuksen merkitystä, annettuja hankintaohjeita tulee aktiivisesti noudattaa. Hallintosäännön mukaan ao. toimielin toimialallaan päättää tai hyväksyy vuosi-/käyttösuunnitelman ja asettaa tarkennetut tavoitteet (6.1, kohta 1). Sivistystoimen toi min ta kate on , mistä päivähoito (16 %) ja sivistyspalvelut / opetus on (71 %) ja si vis tys pal ve lut / kulttuuri, vapaa-aika, nuoriso (13 %). Si vis tys toi men ta lou den ta sa pai no tus on , mikä on kohdistettu peruskouluihin. Am matti op pi lai tok sen elä ke mak sut si säl ty vät si vis tystoi men ta lousar vi oon. Liitteenä no 1. käyttösuunnitelma Opetus- ja sivistysjohtaja eh dot taa: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2011 liitteen mukaisena. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Toimintakertomus vuodelta 2010 SIVLA 18 Keskushallinto on antanut ohjeen vuoden 2010 tilinpäätöksen laadintaan. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Yleisohjeessa on esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen sisältö ja se korvaa 2001 annetun Kuntaliiton suosituksen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösmalliksi. Toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa seuraavista asioista: arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ympäristötekijät selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Ylläolevat tulee antaa erillisinä selvityksinä erillään oman päävastuualueen selvityksestä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää selontekoon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskeistä, koska tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat kertomuksissaan edellyttäneet näitä tulevaisuudessa. Selontekojen tulisi olla valmiit viimeistään mennessä. Kuntapalvelutoimiston mukaan vuotta 2010 koskevat kirjanpidon kirjaukset valmistunevat mennessä. Toteutuneita talousarviolukuja ei saatu kokouslistan toimituspäivään mennessä. Tilanteen mukaan sivistystoimen tilinpäätös vuodelta 2010 näyt tää noin euron ylitystä toimintakatteessa. Ta lou den ta sa pai no tus oli , mis tä pe ruskouluihin kohdistui Toi min ta tuottoja on tul lut arvioitua vähem män. Koulut antavat johtokuntien toimintakertomuksen vuodelta 2010.

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta valtuuttaa opetus- ja sivistysjohtajan hyväksymään si vis tys toi men tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodel ta Kertomus annetaan lautakunnalle tiedoksi seu raavassa kokouk sessa. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdo tuksen yksimielisesti.

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Työajat lukuvuosi SIVLA 19 Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna työpäiviä yhteensä 187 (190-itsenäisyyspäivä, loppiainen, vappu). Opetuksen järjestäjä voi päättää lukuvuoden alkamispäivän. Sen sijaan koulutyön päättymispäivä on säädetty valtakunnallisesti yhtenäisesti, koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (perusopetusasetus 7 ). Ope tuk sen jär jes täjä päät tää lo mista ja muis ta kou lu työn kes keyttä vistä jak soista. Sään nökset eivät rajoita ope tuk sen jär jes tämistä myös lauantaina tai sunnun taina. Työai kojen suun nittelua ohjaa vat ylei sesti kuiten kin POL:n 3 :n (ope tuksen jär jestämisen pe rusteet) ja 24 :n (oppi laan työmäärä) säännök set. Lukioiden työ ajoista ei ole lain sää dännössä mää räyksiä. Lääninhallitus on antanut suositukset työ- ja loma-ajoista, jonka mukaan syyslukukausi alkaa Taivalkosken kunnan koulujen syyslukukausi alkaa Koulut ovat saaneet esit tää näi den työaikojen pohjalta oman mielipiteensä koulun työ ajoista. Koulujen mielipiteet ovat menneet aikalailla tasan. Ehdotus lukuvuoden työ- ja loma-ajoista jaettiin lautakunnalle kokouksessa, liite no 3. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden työja loma-ajat Taivalkosken esityksen mukaan. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Rehtorin virat/kurenala ja Lakari SIVLA 20 Pudasjärven kaupungin hyväksyttyyn tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että Kurenalan ja Lakarin koulut yhdistetään hallinnollisesti , jolloin Kurenalan kou lussa toimii hallinnollinen rehtori ja Lakarin koulussa apulaisjohtaja. Kurenalan koulun rehtorin palkkaperusteryhmä määräytyy OVTES:n mukaan, jossa todetaan, että vuosiluokilla 1-6 ja esiope tuksessa päätoimisten opet tajien määrän perusteella määräytyy rehtorin tehtäväkohtainen palkka. Kurenalan koululla työskentelee 23 päätoimista opettajaa, jolloin palkka-asteikko on 3161, ,68. La karin koulussa työskentelee yhdeksän (9) opettajaa. Jos koulut yhdistetään, niin päätoimisia opettajia on 32 ja palkka-asteikko on 3395, ,08. Kurenalan koulun rehto rin tehtäväkohtainen palkka on palkkaasteikon yläraja eli 3395,68. Yhdistämisen myötä tehtävä kohtainen palkka olisi 3686,08. Näin ollen yhdistämisen jälkeen rehtorin teh tävä kohtainen palkka nou sisi 290,40 euroa. Rehtorin opetustuntivelvollisuus määräytyy koulun palkkaperusteryhmien lukumäärän perusteella. Kurenalan koulun rehtorin opetusvelvollisuus on kymmenen (10) viikkotuntia. Yhdistämisen myötä rehtorin opetusvel vollisuus olisi enin tään viisi (5) viikkotuntia. Tä mä tarkoittaisi sitä, että joku opetta jista pitäisi rehtorilta jäävät vii si (5) tuntia. Näiden tuntien kustannusvaikutus olisi ylemmän korkeakoulutut kinnon ja opettajan pätevyy den omaavalla henkilöllä 422,00 euroa. Opetusvelvollisuuden huojennus voi olla jopa 7-9 tuntia, kos ka koulun toimiessa py syväisluonteisesti kahdessa tai useammassa erilli sessä paikassa, niin viikoittaisten ope tustuntien määrää huo jen netaan, ot taen huomioon toimipaikkojen koko, sijainti ja henkilöiden tehtävä jako, yleensä 2-4 viikkotunnilla. Lakarin koulun rehtorille maksetaan koulunjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa ja hänellä huojennusta viisi (5) tuntia viikossa. Lakarin koulun reh to ri opettaa 20 tuntia viikos sa. Kureanalan koulun apulaisrehto ril le maksetaan 130 euroa kuukaudessa ja Lakarin koulun apu lais rehtorille 80 euroa kuukau dessa. Yhdistä misen seu rauk sena apulaisrehtori/apulaisjohtajan tehtä vänä olisi vastata Laka rin kou lun jokapäiväisistä tehtävistä ja väli töntä rat kaisua vaativis ta teh tävistä, esim. kiusaamistapauk set, kuljetuk set jne. Käytän nössä apulaisrehtori/apulaisjohtaja hoitaisi Laka rin koulun reh torin teh tävät. Apulaisrehtorille/apulaisjohtajalle pi täisi antaa ope tusvel vollisuuden huojen nusta ja maksaa vielä eril linen korvaus. Huo jennus olisi useita viikkotunteja ja erilli nen kor vaus useita sa toja euroja. Rimminkan kaan yläkoulun ja lukion apulais rehtorin ope tusvelvollisuuden huojennus on 10 tun tia ja erillinen korvaus 550 euroa. Vastaavas ti Kurenalan koulun apu laisreh torin erilliskorvaus olisi

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ nykyistä suurempi, koska hän joutuisi olemaan enemmän vas tuussa Kurenalan koulun arjesta, rehtorin ollessa Lakarilla. Oppilasennusteiden mukaan Lakarin koulun oppilasmäärä ei vähene vuosien aikana, sillä oppilasmäärä pysyy kuta kuinkin samana eli noin 150 oppilaassa. Kurenalan koulun oppilasmäärä vähenee hie man, sillä oppilasennusteen mukaan oppilaita on 310 v ja lukuvuonna oppilaita olisi 271. Koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä ei synny säästöjä, koska rehtorille maksettava teh täväkohtainen palkka nousee 290,40 euroa, korvaus perustuu koulun opettajien lukumäärään. Lisäksi rehtorin opetusvelvolli suuden huojennus lisääntyy 5-9 tunnilla. Yhden tunnin kustan nusvaikutus on 84,40 euroa eli viiden tunnin kustannusvaikutus olisi 422,00 euroa, seitsemän tunnin 590,80 ja yhdeksän tunnin 759,60. Näin ollen rehtorille maksetta va lisäkorvaus olisi vähintään 712,40 euroa ja enimmillään 1050 euroa. Lakarin koulun apulaisjohtajan opetusvelvollisuushuo jennus, OV TES:n mukaan olisi vähin tään 2 tuntia (168,80). Lisäksi kunnan työn vaativuuden arvoinnissa on sovittu, että Kurenalan koulun apulaisrehtorin TVA on 130 euroa ja Lakarin 70 euroa. Näin ollen Lakarin koulun apulaisjohtajan erilliskorvaus olisi vähintään 200 euroa. Koulujen yhdistämisestä ei ole taloudellisia eikä toiminnallisia etuja, sillä rakennukset sijaitsevat sen verran kaukana toisistaan, et tä henkilökunnan yhteis käyttö ei ole luontevaa. Koulujen ja Pudasjärven sivistystoimen kehittämisen näkökulmasta on merkittävää, että jokaisessa yksikössä on oma esimies. Tämä on henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lu van täyttää perusopetuksen rehtorin viran, sijoituspaikkana Ku renalan kou lu. Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan jatkaa Lakarin koulun toimintaa hallinnollisesti itsenäisenä kouluna. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio SIVLA 21 Koulutuslautakunta on päättänyt valita määräaikaisesti lukuvuosiksi ja Eeva Harjun hoitamaan lukion rehtorin virkaa, johon on liitetty velvollisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Apulaisrehtorina on toiminut Raija Pohjola. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan saada täyttää vakinaisesti lukion rehtorin viran, johon liitetään velvolisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Hankinnat/oppikirjat ja kirjallisuus SIVLA 22 Hankintalain mukaan hankinnat on kilpailutettava, jos hankinta on tietyn euromäärän ylittävä. Kansallinen kynnysarvo tavara-/palveluhankinnoissa on Pudasjärven kaupunginhaliitus on hy väksynyt hankintaohjeen Oppikirjoista ja oheis- ja av-materiaalista sekä kirjastoon hankittavasta kirjallisuudesta ja muusta kirjastoaineistosta on pyydettävä tarjoukset tulevaksi lukuvuodeksi Nämä hankinnat tulee tehdä maalis-huhtikuussa. Hankintapäällikkö Jouni Piri on pyytänyt tarjoukset hankinnoista Vuoden 2011 talousarvion mukaan peruskoulujen toimisto- ja koulutarvikkeisiin on varattu ja kirjallisuuteen , yh teensä Kirjaston kirjallisuusmääräraha vuoden 2011 talousarviossa on , mistä kirjojen hankintaan noin Kirjaston kirjoja ei tehdä kertaostona, vaan ne hankitaan vuo den ku lues sa useissa erissä, jot ka voi vat olla suuruudeltaan enin tään n Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta valtuuttaa opetus- ja sivistysjoh tajan tekemään päätöksen oppikirja- ym. hankinnasta. Mukana tar jouk sen avaamisti lai suudessa ovat myös lautakunnan puheen johtaja, va ra puheenjohtaja ja hankinta päällikkö. Päätös saatetaan lautakunnan tietoon. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Oppilaskuljetukset lukuvuonna SIVLA 23 Koulutuslautakunnan päätöksellä on tehty kuljetussopimukset kuljettajien kanssa sopimuskaudeksi Hankintalain (348/2007) 28 :n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Tarjouspyynnössään kaupunki on maininnut oikeuden tarvittaessa jatkaa sopimuskautta ilman erillistä tarjouskilpailua enintään yhdellä vuodella. Nykyisen sopimuskauden aikana kaupunki on tehnyt tarvittavat muutokset kouluverkkoon ja koululaisten kuljetukset on suunniteltu uudelleen. Vuoden aikana ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia kuljetusten järjestelyissä. Asiaa on valmistellut kuljetus- ja hankintapäällikkö Jouni Piri Opetus- ja svistysjohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää jatkaa kuljettajien kanssa tehtyjä sopimuksia lukuvuodeksi Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. --- Merkitään tiedoksi, että jäsen Sakari Poijula ilmoitti lautakunnalle esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si klo 19:00-19:03.

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Työryhmän asettaminen/opetusteknologia SIVLA Pudasjärvellä on toiminut aikaisemmin opetus- ja viestintäteknologian (TVT) käyttöä pohtiva työryhmä. Sivistystoimen johtoryhmän ko kouksessa on esitetty, että asiantuntijatyöryhmä olisi tarpeen tietokoneiden hankkimisen ja ohjelmistotarjonnan osalta. Uusien tietokoneiden akuutein tarve on yläkoululla. Oh jausryh mässä tulisi olla edustus suurilta alakouluilta, yläkoulusta ja lu kiosta sekä kouluhallinnosta. Kouluilla on koulun tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategia, joka on tehty vuosille Asiakirja pitää päivittää. Oulun lääninhallituksen sivistysosasto on vuonna 2007 tehnyt selvi tyk sen Lait teistosta laatutyöhön - tieto- ja viestintätekniikan järjes tel mät, yllä pito ja opetuksen kehittäminen Oulun läänin kouluissa, missä tarkastellaan tavoitteita tietoteknisille järjestel mille ja TVT -osaamisen vahvistamista mm. opettajien opetuskäytön taitotasovaatimuksia. Työryhmän tehtävänä on: tutustua lähialueiden opetusteknogiaratkaisuihin ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien kanssa määritellä kaupungin koulujen oppimisympäristön suuntaviivat ottaen huomioon sekä laiteratkaisut ja ohjelmistot sekä tehdä ehdotus toteutusaikataulusta laatia suosituksia opetusteknologian käytöstä koulutyössä tehdä esityksiä verkko- ja virtuaaliopetuksen ympäristöistä ja ratkaisuista eri luokka-asteilla ja koulumuodoissa laatia suunnitelma opettajien tvt - taitojen päivittämisestä ja koulutuksen järjestämisestä, Luottamushenkilöiden palkkiosäännössä on määrätty palkkio erityistehtävistä. Sen mukaan työ ryh män kokouksesta, johon kaupun gin toi mieli men jä sen osal lis tuu toimielimen tai päävastuualuejohtajan päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja, mak setaan palkkiota 40 (5 ). Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää nimetä opetus- ja viestintäteknologian (TVT) käyttöä pohtivaan työryhmään seuraavat henkilöt: Ari Ahokumpu/Lukio, Risto Poropudas/ Lakari,Jaakko Isomursku/Kurenalan koulu, Jukka Lehto/Hirvaskoski, Mika Sälevä/Yläkoulu, Reijo Saarela/Atk-tuki ja Juha Valta/opetus- ja sivistysjohta ja. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti muutoksin, että työryhmän kokoonpanoa täy-

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ den net tiin Ja ri Jussilalla. SIVLA 24 Työryhmän nimeämisen jälkeen on tullut esille, että opetus- ja viestintäteknologian ryhmää tu lisi täydentää. Kurenalan kou lul ta luokanopettaja Paa vo Toivasella on laaja-alainen kokemus ja koulutus opetusteknologiasta sekä virtuaaliteknologiahankkeissa ja virtuaaliopeksessa. Hän on toi mi nut ai kai sem man TVT-ryh män puheenjohtajana. Hän on suorit ta nut pit källe opintoja tieto tek nologiassa. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää nimetä opetus- ja viestintäteknologian ryhmän jäseneksi Paa vo Toi va sen Ku renalan koululta. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi SIVLA 25 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hal lintosäännön pykälien (päätös ten siirtäminen lautakunnalle) määräysten mukaisesti lautakun nalle on toimitettu seuraavat vi ranhaltijapää töspöytäkirjojen jäl jennökset: 1) Opetus- ja sivistysjohtajan päätökset: lapsen sairaus, palkallinen (1), vuosiloma yleinen (1) sairausloma (1), vuosiloma yleinen (1) palkkaus, yleinen (3), sairausloma (1), toisen viran hoito muualla (1) sairausloma (1), äitiysloma (1) julkinen tehtävä (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) palkkaus yleinen (1), sairausloma (3), työn edellyttämä koulutus (1) työn edellyttämä koulutus (1), vuosiloma yleinen (1) palkkaus yleinen(1), palvelussuhteen muutos (1), työn edellyttämä koulutus (1) vuosiloma yleinen (1) palkkaus opettajat (2) palkkaus yleinen (1), palkkaus opettajat (1), sairausloma (1) palkkausmuutos (1) lapsen sairaus palkallinen (1), palkkaus opettajat (1), vuosiloma yleinen (1) sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus yleinen (1), palkkaus opettajat (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1), yksityisasia palkallinen (1) 2) Osastosihteerin päätökset: 3) Rehtori Eeva Harjun päätökset: opintovapaa (1), sairausloma (3), vanhempainvapaa (1), yksityisasia palkaton (1), äitiysloma (1) palkkausmuutos (1) palkkaus opettajat (7), sairausloma (1) lapsen sairaus, palkallinen (3),opintovapaa (5), palkkaus opettajat (2), sairausloma (7) opintovapaa (1) lapsen sairaus, palkallinen (2), opintovapaa (3), sairausloma (6), työn edellyttämä koulutus (1) 4) Rehtori Marja-Leena Törrön päätökset: lapsen sairaus,palkallinen (1), opintovapaa (1), sairausloma (2), yksityisasia, yksityisasia palkaton (3) palkkaus opettaja t(1) opintovapaa (1), sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1), yksityisasiat palkallinen (1) palkkausmuutos (1) palkkaus opettajat (1), sairausloma (3), toisen viran hoito jäsenyht. (1), yksityisasia palkaton (3)

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ sairausloma (1) sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus opettajat (1), palkkausmuutos (1) lapsen sairaus, palkallinen (2), palkkaus opettajat (2), palkkausmuutos (1), toisen viran hoito jäsenyht. (2), vuosiloma yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus opettajat (1) sairausloma (2), vuosiloma yleinen (2) lapsen sairaus, palkallinen (3), vuosiloma yleinen (1) palkkaus opettajat (1), vuosiloma yleinen (1) 5) Rehtori Pekka Törrön päätökset: palkkaus, opettajat (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) 6) Vs. rehtori Mervi Sammelvuon päätökset: sairausloma (1) 7) Kirjastonjohtaja Kaisa Mannisen päätökset: vuosiloma (1) sairausloma (1) 8) Vs. kirjastonjohtaja Pertti Polojärven päätökset: sairausloma (1), lapsen sairaus palkallinen (1) henkilötietomuutos (1) sairausloma (1), vuosiloma (2) sairausloma (1) työn edellyttämä koulutus (4) vuosiloma (1) vuosiloma (1) sairausloma (1) sairausloma (2), vuosiloma (1) sairausloma (2) sairausloma (1) sairausloma (1) vuosiloma yleinen (1) vuosiloma yleinen (1) 9) Rehtori/koulunjohtaja Jukka Lehdon päätökset: palkkaus, opettajat (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) palkkaus, opettajat (1), sairausloma (2), toisen viran hoito jä senyht. (1) 10) Rehtori/koulunjohtaja Hely Forsberg-Moilasen päätökset: lapsen sairaus, palkallinen (1), palkkaus, opettajat (1), sairausloma (1) 11) Rehtori/koulunjohtaja Kari Jylhänlehdon päätökset: sairausloma (1) 12) Päivähoidonohjaaja Merja Kemppaisen päätökset: sairausloma (1) henkilötietomuutos (1), palvelussuhteen muutos (1), sairausloma (1)

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ sairausloma (1) lomarahavapaa (2), sairausloma (2), vuosiloma yleinen (2), yksityisasia palkaton (1) henkilötietomuutos (2), lomarahavapaa (1), sairausloma (2), yksityisasia palkaton (1) palkkaus yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) opintovapaa (1), palkkaus perhepäivähoitajat (3), sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) henkilötietomuutos (1), lomarahavapaa (1), palkkaus yleinen (1), palkkaus perhepäivähoitajat (1), sairausloma (2), yksityisasia palkaton (1) palkkaus perhepäivähoitajat (3), vuorotteluvapaa (1), vuosiloma yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) sairausloma (1) henkilötietomuutos (1) palkkaus perhepäivähoitajat (1), sairausloma (1), työn edellyttämä koulutus (2) sairausloma (1) sairausloma (1), vuosiloma yleinen (2) lapsen sairaus palkallinen (1), sairausloma (1) henkilötietomuutos (1) 13) Vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkosen päätökset: Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittujen viranhaltijoiden päätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Tiedoksisaatettavat asiat SIVLA 26 Koulutuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjeet ja päätökset: 1) Ministeriön kirjeet: VM: Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perus osis ta vuodelle VM: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan val tionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna OKM: Erityisavustuksen myöntäminen perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen 2) Opetushallituksen kirjeet: Opintosetelityyppiset valtionavustukset/kansalaisopistot Laatu- ja kehittämisavustukset/vapaa sivistystyö/kansalaisopistot: 3) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjeet: 4) Kaupunginhallituksen ja valtuuston kirjeet: Kaupunginhallituksen ohje talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa Valtuusto: Kaupungin ilmoitusten tiedok sisaat tamistavasta päättäminen 5) Koulujen kirjeet: Sarakylän koulu:tarkennus lv työsuunnitelmaan: Laskettelupäivä Iso-Syötteellä , esikoululaisten kevät retki Ranuan eläinpuistoon ja leirikoulu Helsinkiin ) Muut kirjeet: Tilastokeskus: Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely tiedonkeruu vuoden 2012 maksatusta varten Kuntaliitto: Kansallinen veteraanipäivä Jyväskylän Näkövammaisten koulu: Maksusitoumuspyyn tö tukijaksolle Kuntaliitto: Pyydetty lausunto/koulutapaturmasta aiheutu neen ham mas vaurion hoitokustannusten korvaaminen Kaupunginjohtaja: Työntekijän siirto sivistystoimen päävastuualueelta teknisen toimen päävastuualueelle Oulunkaaren ympäristöpalvelut: Rimmin koulun sisäilmaongelmat ja määräys terveyshaitan poistamisesta Koulun kerhotoiminnan kehittämisen valtionapuhakemus vuosille Opetushallitukselle Haettu , mistä valtionapu 75 % (45 000), oma osuus 25 % (15 000). Liikkuva koulu -hankkeen kokeiluavustuksen jatkohakemus vuosille lähetetty Pohjois-Pohjanmaan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat SIVLA 27 Muiden mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden yhteydessä otettiin esille seuraavat asiat: 1) Opetus- ja sivistysjohtaja selosti Oulunkaaren ympäristöpal veluilta saapunutta Rimmin kou lun sisäilmaongelmiin ja ter veyshaittojen poistamiseen liittyvää kirjettä. 2) Lautakunnalle esiteltiin lyhyesti Asutushisto ria-teok sen val mistumiseen liittyviä asioita mm. kansivaihtoehdot, julkistaminen. 3) Seuraava lautakunnan kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi keskiviikkona Pudasjärvi MERK. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät 15,16,25,26 ja 27 Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): EtuostoL 22 2 mom. OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Sivistyslautakunta Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS * Päätökseen ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojal la sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. - Ohjeet ovat oikaisuvaatimusoh jeita ja valitusosoituksen liitteenä. MARKKINAOIKEUS 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Puh Faksi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 Kaupunginhallitus 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 16:00-19:00 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 Tekninen lautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot