PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Käyttösuunnitelma vuodelle Toimintakertomus vuodelta Työajat lukuvuosi Rehtorin virat/kurenala ja Lakari Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio Hankinnat/oppikirjat ja kirjallisuus Oppilaskuljetukset lukuvuonna Työryhmän asettaminen/opetusteknologia Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat 42 MERK. Puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-19:53 Paikka Puikkarin kokoustila OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Määttä Pekka 16:00-19:53 puheenjohtaja Anttila Niina 16:00-19:53 varajäsen Haataja Auri 16:00-19:53 jäsen Kälkäjä Mari 16:00-19:35 jäsen Lantto Marja 16:00-19:53 jäsen Ojala Sari 16:00-19:53 varajäsen Poijula Sakari 16:00-19:53 jäsen poissa 19:00-19:03 Takkinen Päivi 16:00-19:53 jäsen Vesteri Päivi 16:00-19:53 jäsen Talala Reijo 16:00-19:53 kh:n edustaja Valta Juha 16:00-19:53 op.ja siv.johtaja/esittelijä Timonen Irja 16:00-19:53 pöytäkirjanpitäjä Laakkonen Sampo 16:00-17:00 vapaa-aikaohjaaja Manninen Kaisa 16:00-17:00 kirjastonjohtaja Pekkala Jari 16:00-17:00 vs. vapaa-aikaohjaaja Koivula Kari 16:00-17:00 vs.nuorisotyöntekijä POISSA Jussila Jari varapuheenjohtaja Haapakoski Tiina jäsen Harju Heikki jäsen Seppälä Jouni jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pekka Määttä Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Auri Haataja Marja Lantto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa keskiviikkona

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 15 Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kokouksen yhteydessä sivistyslautakunnalle esiteltiin kir jas ton, lii kuntaja nuo ri so toi men tiloja ja toimintaa.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 16 Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Auri Haataja ja Marja Lantto.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLA 17 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut ohjeen talousarvion täytän töönpanosta ja toteuman seurannasta. Käyttösuunnitelmasta to detaan seuraavaa: Käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuuston päättämän vuoden 2011 talousarvion toteuttaminen edellyttää toimialakohtaisia sopeutustoimia, joista lautakunnat vastaavat. Vuoden 2011 talouden tasapainottamiseen liittyen: - Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat sopeutetaan hyväksyttyyn talousarvioon ja niissä huomioidaan valtuuston ja kaupunginhallituksen tekemät kaupungin toimintaa koskevat linjaukset ja rajaukset (talouden tasapainotussopimus). - Henkilöstöjärjestöjen kanssa vapaaehtoisesti sovittujen lomarahavapaiden, palkattomien vapaiden ym. muiden toimenpiteiden toteuttamista jatketaan. - Sijaisten palkkaaminen ja uudet rekrytoinnit tulee tarkastella tapauskohtaisesti. - Hankintatoimessa korostetaan kilpailutuksen merkitystä, annettuja hankintaohjeita tulee aktiivisesti noudattaa. Hallintosäännön mukaan ao. toimielin toimialallaan päättää tai hyväksyy vuosi-/käyttösuunnitelman ja asettaa tarkennetut tavoitteet (6.1, kohta 1). Sivistystoimen toi min ta kate on , mistä päivähoito (16 %) ja sivistyspalvelut / opetus on (71 %) ja si vis tys pal ve lut / kulttuuri, vapaa-aika, nuoriso (13 %). Si vis tys toi men ta lou den ta sa pai no tus on , mikä on kohdistettu peruskouluihin. Am matti op pi lai tok sen elä ke mak sut si säl ty vät si vis tystoi men ta lousar vi oon. Liitteenä no 1. käyttösuunnitelma Opetus- ja sivistysjohtaja eh dot taa: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2011 liitteen mukaisena. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Toimintakertomus vuodelta 2010 SIVLA 18 Keskushallinto on antanut ohjeen vuoden 2010 tilinpäätöksen laadintaan. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Yleisohjeessa on esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen sisältö ja se korvaa 2001 annetun Kuntaliiton suosituksen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösmalliksi. Toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa seuraavista asioista: arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ympäristötekijät selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Ylläolevat tulee antaa erillisinä selvityksinä erillään oman päävastuualueen selvityksestä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää selontekoon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskeistä, koska tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat kertomuksissaan edellyttäneet näitä tulevaisuudessa. Selontekojen tulisi olla valmiit viimeistään mennessä. Kuntapalvelutoimiston mukaan vuotta 2010 koskevat kirjanpidon kirjaukset valmistunevat mennessä. Toteutuneita talousarviolukuja ei saatu kokouslistan toimituspäivään mennessä. Tilanteen mukaan sivistystoimen tilinpäätös vuodelta 2010 näyt tää noin euron ylitystä toimintakatteessa. Ta lou den ta sa pai no tus oli , mis tä pe ruskouluihin kohdistui Toi min ta tuottoja on tul lut arvioitua vähem män. Koulut antavat johtokuntien toimintakertomuksen vuodelta 2010.

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta valtuuttaa opetus- ja sivistysjohtajan hyväksymään si vis tys toi men tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodel ta Kertomus annetaan lautakunnalle tiedoksi seu raavassa kokouk sessa. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdo tuksen yksimielisesti.

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Työajat lukuvuosi SIVLA 19 Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna työpäiviä yhteensä 187 (190-itsenäisyyspäivä, loppiainen, vappu). Opetuksen järjestäjä voi päättää lukuvuoden alkamispäivän. Sen sijaan koulutyön päättymispäivä on säädetty valtakunnallisesti yhtenäisesti, koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (perusopetusasetus 7 ). Ope tuk sen jär jes täjä päät tää lo mista ja muis ta kou lu työn kes keyttä vistä jak soista. Sään nökset eivät rajoita ope tuk sen jär jes tämistä myös lauantaina tai sunnun taina. Työai kojen suun nittelua ohjaa vat ylei sesti kuiten kin POL:n 3 :n (ope tuksen jär jestämisen pe rusteet) ja 24 :n (oppi laan työmäärä) säännök set. Lukioiden työ ajoista ei ole lain sää dännössä mää räyksiä. Lääninhallitus on antanut suositukset työ- ja loma-ajoista, jonka mukaan syyslukukausi alkaa Taivalkosken kunnan koulujen syyslukukausi alkaa Koulut ovat saaneet esit tää näi den työaikojen pohjalta oman mielipiteensä koulun työ ajoista. Koulujen mielipiteet ovat menneet aikalailla tasan. Ehdotus lukuvuoden työ- ja loma-ajoista jaettiin lautakunnalle kokouksessa, liite no 3. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden työja loma-ajat Taivalkosken esityksen mukaan. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Rehtorin virat/kurenala ja Lakari SIVLA 20 Pudasjärven kaupungin hyväksyttyyn tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että Kurenalan ja Lakarin koulut yhdistetään hallinnollisesti , jolloin Kurenalan kou lussa toimii hallinnollinen rehtori ja Lakarin koulussa apulaisjohtaja. Kurenalan koulun rehtorin palkkaperusteryhmä määräytyy OVTES:n mukaan, jossa todetaan, että vuosiluokilla 1-6 ja esiope tuksessa päätoimisten opet tajien määrän perusteella määräytyy rehtorin tehtäväkohtainen palkka. Kurenalan koululla työskentelee 23 päätoimista opettajaa, jolloin palkka-asteikko on 3161, ,68. La karin koulussa työskentelee yhdeksän (9) opettajaa. Jos koulut yhdistetään, niin päätoimisia opettajia on 32 ja palkka-asteikko on 3395, ,08. Kurenalan koulun rehto rin tehtäväkohtainen palkka on palkkaasteikon yläraja eli 3395,68. Yhdistämisen myötä tehtävä kohtainen palkka olisi 3686,08. Näin ollen yhdistämisen jälkeen rehtorin teh tävä kohtainen palkka nou sisi 290,40 euroa. Rehtorin opetustuntivelvollisuus määräytyy koulun palkkaperusteryhmien lukumäärän perusteella. Kurenalan koulun rehtorin opetusvelvollisuus on kymmenen (10) viikkotuntia. Yhdistämisen myötä rehtorin opetusvel vollisuus olisi enin tään viisi (5) viikkotuntia. Tä mä tarkoittaisi sitä, että joku opetta jista pitäisi rehtorilta jäävät vii si (5) tuntia. Näiden tuntien kustannusvaikutus olisi ylemmän korkeakoulutut kinnon ja opettajan pätevyy den omaavalla henkilöllä 422,00 euroa. Opetusvelvollisuuden huojennus voi olla jopa 7-9 tuntia, kos ka koulun toimiessa py syväisluonteisesti kahdessa tai useammassa erilli sessä paikassa, niin viikoittaisten ope tustuntien määrää huo jen netaan, ot taen huomioon toimipaikkojen koko, sijainti ja henkilöiden tehtävä jako, yleensä 2-4 viikkotunnilla. Lakarin koulun rehtorille maksetaan koulunjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa ja hänellä huojennusta viisi (5) tuntia viikossa. Lakarin koulun reh to ri opettaa 20 tuntia viikos sa. Kureanalan koulun apulaisrehto ril le maksetaan 130 euroa kuukaudessa ja Lakarin koulun apu lais rehtorille 80 euroa kuukau dessa. Yhdistä misen seu rauk sena apulaisrehtori/apulaisjohtajan tehtä vänä olisi vastata Laka rin kou lun jokapäiväisistä tehtävistä ja väli töntä rat kaisua vaativis ta teh tävistä, esim. kiusaamistapauk set, kuljetuk set jne. Käytän nössä apulaisrehtori/apulaisjohtaja hoitaisi Laka rin koulun reh torin teh tävät. Apulaisrehtorille/apulaisjohtajalle pi täisi antaa ope tusvel vollisuuden huojen nusta ja maksaa vielä eril linen korvaus. Huo jennus olisi useita viikkotunteja ja erilli nen kor vaus useita sa toja euroja. Rimminkan kaan yläkoulun ja lukion apulais rehtorin ope tusvelvollisuuden huojennus on 10 tun tia ja erillinen korvaus 550 euroa. Vastaavas ti Kurenalan koulun apu laisreh torin erilliskorvaus olisi

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ nykyistä suurempi, koska hän joutuisi olemaan enemmän vas tuussa Kurenalan koulun arjesta, rehtorin ollessa Lakarilla. Oppilasennusteiden mukaan Lakarin koulun oppilasmäärä ei vähene vuosien aikana, sillä oppilasmäärä pysyy kuta kuinkin samana eli noin 150 oppilaassa. Kurenalan koulun oppilasmäärä vähenee hie man, sillä oppilasennusteen mukaan oppilaita on 310 v ja lukuvuonna oppilaita olisi 271. Koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä ei synny säästöjä, koska rehtorille maksettava teh täväkohtainen palkka nousee 290,40 euroa, korvaus perustuu koulun opettajien lukumäärään. Lisäksi rehtorin opetusvelvolli suuden huojennus lisääntyy 5-9 tunnilla. Yhden tunnin kustan nusvaikutus on 84,40 euroa eli viiden tunnin kustannusvaikutus olisi 422,00 euroa, seitsemän tunnin 590,80 ja yhdeksän tunnin 759,60. Näin ollen rehtorille maksetta va lisäkorvaus olisi vähintään 712,40 euroa ja enimmillään 1050 euroa. Lakarin koulun apulaisjohtajan opetusvelvollisuushuo jennus, OV TES:n mukaan olisi vähin tään 2 tuntia (168,80). Lisäksi kunnan työn vaativuuden arvoinnissa on sovittu, että Kurenalan koulun apulaisrehtorin TVA on 130 euroa ja Lakarin 70 euroa. Näin ollen Lakarin koulun apulaisjohtajan erilliskorvaus olisi vähintään 200 euroa. Koulujen yhdistämisestä ei ole taloudellisia eikä toiminnallisia etuja, sillä rakennukset sijaitsevat sen verran kaukana toisistaan, et tä henkilökunnan yhteis käyttö ei ole luontevaa. Koulujen ja Pudasjärven sivistystoimen kehittämisen näkökulmasta on merkittävää, että jokaisessa yksikössä on oma esimies. Tämä on henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lu van täyttää perusopetuksen rehtorin viran, sijoituspaikkana Ku renalan kou lu. Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan jatkaa Lakarin koulun toimintaa hallinnollisesti itsenäisenä kouluna. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio SIVLA 21 Koulutuslautakunta on päättänyt valita määräaikaisesti lukuvuosiksi ja Eeva Harjun hoitamaan lukion rehtorin virkaa, johon on liitetty velvollisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Apulaisrehtorina on toiminut Raija Pohjola. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan saada täyttää vakinaisesti lukion rehtorin viran, johon liitetään velvolisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Hankinnat/oppikirjat ja kirjallisuus SIVLA 22 Hankintalain mukaan hankinnat on kilpailutettava, jos hankinta on tietyn euromäärän ylittävä. Kansallinen kynnysarvo tavara-/palveluhankinnoissa on Pudasjärven kaupunginhaliitus on hy väksynyt hankintaohjeen Oppikirjoista ja oheis- ja av-materiaalista sekä kirjastoon hankittavasta kirjallisuudesta ja muusta kirjastoaineistosta on pyydettävä tarjoukset tulevaksi lukuvuodeksi Nämä hankinnat tulee tehdä maalis-huhtikuussa. Hankintapäällikkö Jouni Piri on pyytänyt tarjoukset hankinnoista Vuoden 2011 talousarvion mukaan peruskoulujen toimisto- ja koulutarvikkeisiin on varattu ja kirjallisuuteen , yh teensä Kirjaston kirjallisuusmääräraha vuoden 2011 talousarviossa on , mistä kirjojen hankintaan noin Kirjaston kirjoja ei tehdä kertaostona, vaan ne hankitaan vuo den ku lues sa useissa erissä, jot ka voi vat olla suuruudeltaan enin tään n Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta valtuuttaa opetus- ja sivistysjoh tajan tekemään päätöksen oppikirja- ym. hankinnasta. Mukana tar jouk sen avaamisti lai suudessa ovat myös lautakunnan puheen johtaja, va ra puheenjohtaja ja hankinta päällikkö. Päätös saatetaan lautakunnan tietoon. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Oppilaskuljetukset lukuvuonna SIVLA 23 Koulutuslautakunnan päätöksellä on tehty kuljetussopimukset kuljettajien kanssa sopimuskaudeksi Hankintalain (348/2007) 28 :n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Tarjouspyynnössään kaupunki on maininnut oikeuden tarvittaessa jatkaa sopimuskautta ilman erillistä tarjouskilpailua enintään yhdellä vuodella. Nykyisen sopimuskauden aikana kaupunki on tehnyt tarvittavat muutokset kouluverkkoon ja koululaisten kuljetukset on suunniteltu uudelleen. Vuoden aikana ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia kuljetusten järjestelyissä. Asiaa on valmistellut kuljetus- ja hankintapäällikkö Jouni Piri Opetus- ja svistysjohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää jatkaa kuljettajien kanssa tehtyjä sopimuksia lukuvuodeksi Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. --- Merkitään tiedoksi, että jäsen Sakari Poijula ilmoitti lautakunnalle esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si klo 19:00-19:03.

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Työryhmän asettaminen/opetusteknologia SIVLA Pudasjärvellä on toiminut aikaisemmin opetus- ja viestintäteknologian (TVT) käyttöä pohtiva työryhmä. Sivistystoimen johtoryhmän ko kouksessa on esitetty, että asiantuntijatyöryhmä olisi tarpeen tietokoneiden hankkimisen ja ohjelmistotarjonnan osalta. Uusien tietokoneiden akuutein tarve on yläkoululla. Oh jausryh mässä tulisi olla edustus suurilta alakouluilta, yläkoulusta ja lu kiosta sekä kouluhallinnosta. Kouluilla on koulun tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategia, joka on tehty vuosille Asiakirja pitää päivittää. Oulun lääninhallituksen sivistysosasto on vuonna 2007 tehnyt selvi tyk sen Lait teistosta laatutyöhön - tieto- ja viestintätekniikan järjes tel mät, yllä pito ja opetuksen kehittäminen Oulun läänin kouluissa, missä tarkastellaan tavoitteita tietoteknisille järjestel mille ja TVT -osaamisen vahvistamista mm. opettajien opetuskäytön taitotasovaatimuksia. Työryhmän tehtävänä on: tutustua lähialueiden opetusteknogiaratkaisuihin ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien kanssa määritellä kaupungin koulujen oppimisympäristön suuntaviivat ottaen huomioon sekä laiteratkaisut ja ohjelmistot sekä tehdä ehdotus toteutusaikataulusta laatia suosituksia opetusteknologian käytöstä koulutyössä tehdä esityksiä verkko- ja virtuaaliopetuksen ympäristöistä ja ratkaisuista eri luokka-asteilla ja koulumuodoissa laatia suunnitelma opettajien tvt - taitojen päivittämisestä ja koulutuksen järjestämisestä, Luottamushenkilöiden palkkiosäännössä on määrätty palkkio erityistehtävistä. Sen mukaan työ ryh män kokouksesta, johon kaupun gin toi mieli men jä sen osal lis tuu toimielimen tai päävastuualuejohtajan päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja, mak setaan palkkiota 40 (5 ). Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää nimetä opetus- ja viestintäteknologian (TVT) käyttöä pohtivaan työryhmään seuraavat henkilöt: Ari Ahokumpu/Lukio, Risto Poropudas/ Lakari,Jaakko Isomursku/Kurenalan koulu, Jukka Lehto/Hirvaskoski, Mika Sälevä/Yläkoulu, Reijo Saarela/Atk-tuki ja Juha Valta/opetus- ja sivistysjohta ja. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti muutoksin, että työryhmän kokoonpanoa täy-

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ den net tiin Ja ri Jussilalla. SIVLA 24 Työryhmän nimeämisen jälkeen on tullut esille, että opetus- ja viestintäteknologian ryhmää tu lisi täydentää. Kurenalan kou lul ta luokanopettaja Paa vo Toivasella on laaja-alainen kokemus ja koulutus opetusteknologiasta sekä virtuaaliteknologiahankkeissa ja virtuaaliopeksessa. Hän on toi mi nut ai kai sem man TVT-ryh män puheenjohtajana. Hän on suorit ta nut pit källe opintoja tieto tek nologiassa. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää nimetä opetus- ja viestintäteknologian ryhmän jäseneksi Paa vo Toi va sen Ku renalan koululta. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi SIVLA 25 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hal lintosäännön pykälien (päätös ten siirtäminen lautakunnalle) määräysten mukaisesti lautakun nalle on toimitettu seuraavat vi ranhaltijapää töspöytäkirjojen jäl jennökset: 1) Opetus- ja sivistysjohtajan päätökset: lapsen sairaus, palkallinen (1), vuosiloma yleinen (1) sairausloma (1), vuosiloma yleinen (1) palkkaus, yleinen (3), sairausloma (1), toisen viran hoito muualla (1) sairausloma (1), äitiysloma (1) julkinen tehtävä (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) palkkaus yleinen (1), sairausloma (3), työn edellyttämä koulutus (1) työn edellyttämä koulutus (1), vuosiloma yleinen (1) palkkaus yleinen(1), palvelussuhteen muutos (1), työn edellyttämä koulutus (1) vuosiloma yleinen (1) palkkaus opettajat (2) palkkaus yleinen (1), palkkaus opettajat (1), sairausloma (1) palkkausmuutos (1) lapsen sairaus palkallinen (1), palkkaus opettajat (1), vuosiloma yleinen (1) sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus yleinen (1), palkkaus opettajat (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1), yksityisasia palkallinen (1) 2) Osastosihteerin päätökset: 3) Rehtori Eeva Harjun päätökset: opintovapaa (1), sairausloma (3), vanhempainvapaa (1), yksityisasia palkaton (1), äitiysloma (1) palkkausmuutos (1) palkkaus opettajat (7), sairausloma (1) lapsen sairaus, palkallinen (3),opintovapaa (5), palkkaus opettajat (2), sairausloma (7) opintovapaa (1) lapsen sairaus, palkallinen (2), opintovapaa (3), sairausloma (6), työn edellyttämä koulutus (1) 4) Rehtori Marja-Leena Törrön päätökset: lapsen sairaus,palkallinen (1), opintovapaa (1), sairausloma (2), yksityisasia, yksityisasia palkaton (3) palkkaus opettaja t(1) opintovapaa (1), sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1), yksityisasiat palkallinen (1) palkkausmuutos (1) palkkaus opettajat (1), sairausloma (3), toisen viran hoito jäsenyht. (1), yksityisasia palkaton (3)

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ sairausloma (1) sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus opettajat (1), palkkausmuutos (1) lapsen sairaus, palkallinen (2), palkkaus opettajat (2), palkkausmuutos (1), toisen viran hoito jäsenyht. (2), vuosiloma yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus opettajat (1) sairausloma (2), vuosiloma yleinen (2) lapsen sairaus, palkallinen (3), vuosiloma yleinen (1) palkkaus opettajat (1), vuosiloma yleinen (1) 5) Rehtori Pekka Törrön päätökset: palkkaus, opettajat (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) 6) Vs. rehtori Mervi Sammelvuon päätökset: sairausloma (1) 7) Kirjastonjohtaja Kaisa Mannisen päätökset: vuosiloma (1) sairausloma (1) 8) Vs. kirjastonjohtaja Pertti Polojärven päätökset: sairausloma (1), lapsen sairaus palkallinen (1) henkilötietomuutos (1) sairausloma (1), vuosiloma (2) sairausloma (1) työn edellyttämä koulutus (4) vuosiloma (1) vuosiloma (1) sairausloma (1) sairausloma (2), vuosiloma (1) sairausloma (2) sairausloma (1) sairausloma (1) vuosiloma yleinen (1) vuosiloma yleinen (1) 9) Rehtori/koulunjohtaja Jukka Lehdon päätökset: palkkaus, opettajat (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) palkkaus, opettajat (1), sairausloma (2), toisen viran hoito jä senyht. (1) 10) Rehtori/koulunjohtaja Hely Forsberg-Moilasen päätökset: lapsen sairaus, palkallinen (1), palkkaus, opettajat (1), sairausloma (1) 11) Rehtori/koulunjohtaja Kari Jylhänlehdon päätökset: sairausloma (1) 12) Päivähoidonohjaaja Merja Kemppaisen päätökset: sairausloma (1) henkilötietomuutos (1), palvelussuhteen muutos (1), sairausloma (1)

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ sairausloma (1) lomarahavapaa (2), sairausloma (2), vuosiloma yleinen (2), yksityisasia palkaton (1) henkilötietomuutos (2), lomarahavapaa (1), sairausloma (2), yksityisasia palkaton (1) palkkaus yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) opintovapaa (1), palkkaus perhepäivähoitajat (3), sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) henkilötietomuutos (1), lomarahavapaa (1), palkkaus yleinen (1), palkkaus perhepäivähoitajat (1), sairausloma (2), yksityisasia palkaton (1) palkkaus perhepäivähoitajat (3), vuorotteluvapaa (1), vuosiloma yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) sairausloma (1) henkilötietomuutos (1) palkkaus perhepäivähoitajat (1), sairausloma (1), työn edellyttämä koulutus (2) sairausloma (1) sairausloma (1), vuosiloma yleinen (2) lapsen sairaus palkallinen (1), sairausloma (1) henkilötietomuutos (1) 13) Vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkosen päätökset: Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittujen viranhaltijoiden päätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Tiedoksisaatettavat asiat SIVLA 26 Koulutuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjeet ja päätökset: 1) Ministeriön kirjeet: VM: Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perus osis ta vuodelle VM: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan val tionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna OKM: Erityisavustuksen myöntäminen perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen 2) Opetushallituksen kirjeet: Opintosetelityyppiset valtionavustukset/kansalaisopistot Laatu- ja kehittämisavustukset/vapaa sivistystyö/kansalaisopistot: 3) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjeet: 4) Kaupunginhallituksen ja valtuuston kirjeet: Kaupunginhallituksen ohje talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa Valtuusto: Kaupungin ilmoitusten tiedok sisaat tamistavasta päättäminen 5) Koulujen kirjeet: Sarakylän koulu:tarkennus lv työsuunnitelmaan: Laskettelupäivä Iso-Syötteellä , esikoululaisten kevät retki Ranuan eläinpuistoon ja leirikoulu Helsinkiin ) Muut kirjeet: Tilastokeskus: Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely tiedonkeruu vuoden 2012 maksatusta varten Kuntaliitto: Kansallinen veteraanipäivä Jyväskylän Näkövammaisten koulu: Maksusitoumuspyyn tö tukijaksolle Kuntaliitto: Pyydetty lausunto/koulutapaturmasta aiheutu neen ham mas vaurion hoitokustannusten korvaaminen Kaupunginjohtaja: Työntekijän siirto sivistystoimen päävastuualueelta teknisen toimen päävastuualueelle Oulunkaaren ympäristöpalvelut: Rimmin koulun sisäilmaongelmat ja määräys terveyshaitan poistamisesta Koulun kerhotoiminnan kehittämisen valtionapuhakemus vuosille Opetushallitukselle Haettu , mistä valtionapu 75 % (45 000), oma osuus 25 % (15 000). Liikkuva koulu -hankkeen kokeiluavustuksen jatkohakemus vuosille lähetetty Pohjois-Pohjanmaan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat SIVLA 27 Muiden mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden yhteydessä otettiin esille seuraavat asiat: 1) Opetus- ja sivistysjohtaja selosti Oulunkaaren ympäristöpal veluilta saapunutta Rimmin kou lun sisäilmaongelmiin ja ter veyshaittojen poistamiseen liittyvää kirjettä. 2) Lautakunnalle esiteltiin lyhyesti Asutushisto ria-teok sen val mistumiseen liittyviä asioita mm. kansivaihtoehdot, julkistaminen. 3) Seuraava lautakunnan kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi keskiviikkona Pudasjärvi MERK. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät 15,16,25,26 ja 27 Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): EtuostoL 22 2 mom. OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Sivistyslautakunta Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS * Päätökseen ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojal la sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. - Ohjeet ovat oikaisuvaatimusoh jeita ja valitusosoituksen liitteenä. MARKKINAOIKEUS 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Puh Faksi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Maaseutulautakunta 12.02.2010 AIKA 12.02.2010 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2012 144 Tarkastuslautakunta AIKA 12.06.2012 klo 15:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2012 181 Tarkastuslautakunta AIKA 06.09.2012 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot