PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Käyttösuunnitelma vuodelle Toimintakertomus vuodelta Työajat lukuvuosi Rehtorin virat/kurenala ja Lakari Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio Hankinnat/oppikirjat ja kirjallisuus Oppilaskuljetukset lukuvuonna Työryhmän asettaminen/opetusteknologia Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat 42 MERK. Puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:00-19:53 Paikka Puikkarin kokoustila OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Määttä Pekka 16:00-19:53 puheenjohtaja Anttila Niina 16:00-19:53 varajäsen Haataja Auri 16:00-19:53 jäsen Kälkäjä Mari 16:00-19:35 jäsen Lantto Marja 16:00-19:53 jäsen Ojala Sari 16:00-19:53 varajäsen Poijula Sakari 16:00-19:53 jäsen poissa 19:00-19:03 Takkinen Päivi 16:00-19:53 jäsen Vesteri Päivi 16:00-19:53 jäsen Talala Reijo 16:00-19:53 kh:n edustaja Valta Juha 16:00-19:53 op.ja siv.johtaja/esittelijä Timonen Irja 16:00-19:53 pöytäkirjanpitäjä Laakkonen Sampo 16:00-17:00 vapaa-aikaohjaaja Manninen Kaisa 16:00-17:00 kirjastonjohtaja Pekkala Jari 16:00-17:00 vs. vapaa-aikaohjaaja Koivula Kari 16:00-17:00 vs.nuorisotyöntekijä POISSA Jussila Jari varapuheenjohtaja Haapakoski Tiina jäsen Harju Heikki jäsen Seppälä Jouni jäsen Riekki Vesa kh:n puheenjohtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pekka Määttä Pöytäkirjanpitäjä Irja Timonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Auri Haataja Marja Lantto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa keskiviikkona

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SIVLA 15 Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kokouksen yhteydessä sivistyslautakunnalle esiteltiin kir jas ton, lii kuntaja nuo ri so toi men tiloja ja toimintaa.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta SIVLA 16 Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Auri Haataja ja Marja Lantto.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLA 17 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut ohjeen talousarvion täytän töönpanosta ja toteuman seurannasta. Käyttösuunnitelmasta to detaan seuraavaa: Käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuuston päättämän vuoden 2011 talousarvion toteuttaminen edellyttää toimialakohtaisia sopeutustoimia, joista lautakunnat vastaavat. Vuoden 2011 talouden tasapainottamiseen liittyen: - Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat sopeutetaan hyväksyttyyn talousarvioon ja niissä huomioidaan valtuuston ja kaupunginhallituksen tekemät kaupungin toimintaa koskevat linjaukset ja rajaukset (talouden tasapainotussopimus). - Henkilöstöjärjestöjen kanssa vapaaehtoisesti sovittujen lomarahavapaiden, palkattomien vapaiden ym. muiden toimenpiteiden toteuttamista jatketaan. - Sijaisten palkkaaminen ja uudet rekrytoinnit tulee tarkastella tapauskohtaisesti. - Hankintatoimessa korostetaan kilpailutuksen merkitystä, annettuja hankintaohjeita tulee aktiivisesti noudattaa. Hallintosäännön mukaan ao. toimielin toimialallaan päättää tai hyväksyy vuosi-/käyttösuunnitelman ja asettaa tarkennetut tavoitteet (6.1, kohta 1). Sivistystoimen toi min ta kate on , mistä päivähoito (16 %) ja sivistyspalvelut / opetus on (71 %) ja si vis tys pal ve lut / kulttuuri, vapaa-aika, nuoriso (13 %). Si vis tys toi men ta lou den ta sa pai no tus on , mikä on kohdistettu peruskouluihin. Am matti op pi lai tok sen elä ke mak sut si säl ty vät si vis tystoi men ta lousar vi oon. Liitteenä no 1. käyttösuunnitelma Opetus- ja sivistysjohtaja eh dot taa: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2011 liitteen mukaisena. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Toimintakertomus vuodelta 2010 SIVLA 18 Keskushallinto on antanut ohjeen vuoden 2010 tilinpäätöksen laadintaan. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Yleisohjeessa on esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen sisältö ja se korvaa 2001 annetun Kuntaliiton suosituksen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösmalliksi. Toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa seuraavista asioista: arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ympäristötekijät selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Ylläolevat tulee antaa erillisinä selvityksinä erillään oman päävastuualueen selvityksestä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää selontekoon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskeistä, koska tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat kertomuksissaan edellyttäneet näitä tulevaisuudessa. Selontekojen tulisi olla valmiit viimeistään mennessä. Kuntapalvelutoimiston mukaan vuotta 2010 koskevat kirjanpidon kirjaukset valmistunevat mennessä. Toteutuneita talousarviolukuja ei saatu kokouslistan toimituspäivään mennessä. Tilanteen mukaan sivistystoimen tilinpäätös vuodelta 2010 näyt tää noin euron ylitystä toimintakatteessa. Ta lou den ta sa pai no tus oli , mis tä pe ruskouluihin kohdistui Toi min ta tuottoja on tul lut arvioitua vähem män. Koulut antavat johtokuntien toimintakertomuksen vuodelta 2010.

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta valtuuttaa opetus- ja sivistysjohtajan hyväksymään si vis tys toi men tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodel ta Kertomus annetaan lautakunnalle tiedoksi seu raavassa kokouk sessa. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdo tuksen yksimielisesti.

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Työajat lukuvuosi SIVLA 19 Perusopetuslain 23 :n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna työpäiviä yhteensä 187 (190-itsenäisyyspäivä, loppiainen, vappu). Opetuksen järjestäjä voi päättää lukuvuoden alkamispäivän. Sen sijaan koulutyön päättymispäivä on säädetty valtakunnallisesti yhtenäisesti, koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (perusopetusasetus 7 ). Ope tuk sen jär jes täjä päät tää lo mista ja muis ta kou lu työn kes keyttä vistä jak soista. Sään nökset eivät rajoita ope tuk sen jär jes tämistä myös lauantaina tai sunnun taina. Työai kojen suun nittelua ohjaa vat ylei sesti kuiten kin POL:n 3 :n (ope tuksen jär jestämisen pe rusteet) ja 24 :n (oppi laan työmäärä) säännök set. Lukioiden työ ajoista ei ole lain sää dännössä mää räyksiä. Lääninhallitus on antanut suositukset työ- ja loma-ajoista, jonka mukaan syyslukukausi alkaa Taivalkosken kunnan koulujen syyslukukausi alkaa Koulut ovat saaneet esit tää näi den työaikojen pohjalta oman mielipiteensä koulun työ ajoista. Koulujen mielipiteet ovat menneet aikalailla tasan. Ehdotus lukuvuoden työ- ja loma-ajoista jaettiin lautakunnalle kokouksessa, liite no 3. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden työja loma-ajat Taivalkosken esityksen mukaan. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Rehtorin virat/kurenala ja Lakari SIVLA 20 Pudasjärven kaupungin hyväksyttyyn tasapainottamisohjelmaan on kirjattu, että Kurenalan ja Lakarin koulut yhdistetään hallinnollisesti , jolloin Kurenalan kou lussa toimii hallinnollinen rehtori ja Lakarin koulussa apulaisjohtaja. Kurenalan koulun rehtorin palkkaperusteryhmä määräytyy OVTES:n mukaan, jossa todetaan, että vuosiluokilla 1-6 ja esiope tuksessa päätoimisten opet tajien määrän perusteella määräytyy rehtorin tehtäväkohtainen palkka. Kurenalan koululla työskentelee 23 päätoimista opettajaa, jolloin palkka-asteikko on 3161, ,68. La karin koulussa työskentelee yhdeksän (9) opettajaa. Jos koulut yhdistetään, niin päätoimisia opettajia on 32 ja palkka-asteikko on 3395, ,08. Kurenalan koulun rehto rin tehtäväkohtainen palkka on palkkaasteikon yläraja eli 3395,68. Yhdistämisen myötä tehtävä kohtainen palkka olisi 3686,08. Näin ollen yhdistämisen jälkeen rehtorin teh tävä kohtainen palkka nou sisi 290,40 euroa. Rehtorin opetustuntivelvollisuus määräytyy koulun palkkaperusteryhmien lukumäärän perusteella. Kurenalan koulun rehtorin opetusvelvollisuus on kymmenen (10) viikkotuntia. Yhdistämisen myötä rehtorin opetusvel vollisuus olisi enin tään viisi (5) viikkotuntia. Tä mä tarkoittaisi sitä, että joku opetta jista pitäisi rehtorilta jäävät vii si (5) tuntia. Näiden tuntien kustannusvaikutus olisi ylemmän korkeakoulutut kinnon ja opettajan pätevyy den omaavalla henkilöllä 422,00 euroa. Opetusvelvollisuuden huojennus voi olla jopa 7-9 tuntia, kos ka koulun toimiessa py syväisluonteisesti kahdessa tai useammassa erilli sessä paikassa, niin viikoittaisten ope tustuntien määrää huo jen netaan, ot taen huomioon toimipaikkojen koko, sijainti ja henkilöiden tehtävä jako, yleensä 2-4 viikkotunnilla. Lakarin koulun rehtorille maksetaan koulunjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa ja hänellä huojennusta viisi (5) tuntia viikossa. Lakarin koulun reh to ri opettaa 20 tuntia viikos sa. Kureanalan koulun apulaisrehto ril le maksetaan 130 euroa kuukaudessa ja Lakarin koulun apu lais rehtorille 80 euroa kuukau dessa. Yhdistä misen seu rauk sena apulaisrehtori/apulaisjohtajan tehtä vänä olisi vastata Laka rin kou lun jokapäiväisistä tehtävistä ja väli töntä rat kaisua vaativis ta teh tävistä, esim. kiusaamistapauk set, kuljetuk set jne. Käytän nössä apulaisrehtori/apulaisjohtaja hoitaisi Laka rin koulun reh torin teh tävät. Apulaisrehtorille/apulaisjohtajalle pi täisi antaa ope tusvel vollisuuden huojen nusta ja maksaa vielä eril linen korvaus. Huo jennus olisi useita viikkotunteja ja erilli nen kor vaus useita sa toja euroja. Rimminkan kaan yläkoulun ja lukion apulais rehtorin ope tusvelvollisuuden huojennus on 10 tun tia ja erillinen korvaus 550 euroa. Vastaavas ti Kurenalan koulun apu laisreh torin erilliskorvaus olisi

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ nykyistä suurempi, koska hän joutuisi olemaan enemmän vas tuussa Kurenalan koulun arjesta, rehtorin ollessa Lakarilla. Oppilasennusteiden mukaan Lakarin koulun oppilasmäärä ei vähene vuosien aikana, sillä oppilasmäärä pysyy kuta kuinkin samana eli noin 150 oppilaassa. Kurenalan koulun oppilasmäärä vähenee hie man, sillä oppilasennusteen mukaan oppilaita on 310 v ja lukuvuonna oppilaita olisi 271. Koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä ei synny säästöjä, koska rehtorille maksettava teh täväkohtainen palkka nousee 290,40 euroa, korvaus perustuu koulun opettajien lukumäärään. Lisäksi rehtorin opetusvelvolli suuden huojennus lisääntyy 5-9 tunnilla. Yhden tunnin kustan nusvaikutus on 84,40 euroa eli viiden tunnin kustannusvaikutus olisi 422,00 euroa, seitsemän tunnin 590,80 ja yhdeksän tunnin 759,60. Näin ollen rehtorille maksetta va lisäkorvaus olisi vähintään 712,40 euroa ja enimmillään 1050 euroa. Lakarin koulun apulaisjohtajan opetusvelvollisuushuo jennus, OV TES:n mukaan olisi vähin tään 2 tuntia (168,80). Lisäksi kunnan työn vaativuuden arvoinnissa on sovittu, että Kurenalan koulun apulaisrehtorin TVA on 130 euroa ja Lakarin 70 euroa. Näin ollen Lakarin koulun apulaisjohtajan erilliskorvaus olisi vähintään 200 euroa. Koulujen yhdistämisestä ei ole taloudellisia eikä toiminnallisia etuja, sillä rakennukset sijaitsevat sen verran kaukana toisistaan, et tä henkilökunnan yhteis käyttö ei ole luontevaa. Koulujen ja Pudasjärven sivistystoimen kehittämisen näkökulmasta on merkittävää, että jokaisessa yksikössä on oma esimies. Tämä on henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lu van täyttää perusopetuksen rehtorin viran, sijoituspaikkana Ku renalan kou lu. Sivistyslautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan jatkaa Lakarin koulun toimintaa hallinnollisesti itsenäisenä kouluna. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Rehtorin virka/rimminkangas ja lukio SIVLA 21 Koulutuslautakunta on päättänyt valita määräaikaisesti lukuvuosiksi ja Eeva Harjun hoitamaan lukion rehtorin virkaa, johon on liitetty velvollisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Apulaisrehtorina on toiminut Raija Pohjola. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta luvan saada täyttää vakinaisesti lukion rehtorin viran, johon liitetään velvolisuus toimia Rimminkankaan koulun rehtorina. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Hankinnat/oppikirjat ja kirjallisuus SIVLA 22 Hankintalain mukaan hankinnat on kilpailutettava, jos hankinta on tietyn euromäärän ylittävä. Kansallinen kynnysarvo tavara-/palveluhankinnoissa on Pudasjärven kaupunginhaliitus on hy väksynyt hankintaohjeen Oppikirjoista ja oheis- ja av-materiaalista sekä kirjastoon hankittavasta kirjallisuudesta ja muusta kirjastoaineistosta on pyydettävä tarjoukset tulevaksi lukuvuodeksi Nämä hankinnat tulee tehdä maalis-huhtikuussa. Hankintapäällikkö Jouni Piri on pyytänyt tarjoukset hankinnoista Vuoden 2011 talousarvion mukaan peruskoulujen toimisto- ja koulutarvikkeisiin on varattu ja kirjallisuuteen , yh teensä Kirjaston kirjallisuusmääräraha vuoden 2011 talousarviossa on , mistä kirjojen hankintaan noin Kirjaston kirjoja ei tehdä kertaostona, vaan ne hankitaan vuo den ku lues sa useissa erissä, jot ka voi vat olla suuruudeltaan enin tään n Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta valtuuttaa opetus- ja sivistysjoh tajan tekemään päätöksen oppikirja- ym. hankinnasta. Mukana tar jouk sen avaamisti lai suudessa ovat myös lautakunnan puheen johtaja, va ra puheenjohtaja ja hankinta päällikkö. Päätös saatetaan lautakunnan tietoon. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yk si mie li ses ti.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Oppilaskuljetukset lukuvuonna SIVLA 23 Koulutuslautakunnan päätöksellä on tehty kuljetussopimukset kuljettajien kanssa sopimuskaudeksi Hankintalain (348/2007) 28 :n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Tarjouspyynnössään kaupunki on maininnut oikeuden tarvittaessa jatkaa sopimuskautta ilman erillistä tarjouskilpailua enintään yhdellä vuodella. Nykyisen sopimuskauden aikana kaupunki on tehnyt tarvittavat muutokset kouluverkkoon ja koululaisten kuljetukset on suunniteltu uudelleen. Vuoden aikana ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia kuljetusten järjestelyissä. Asiaa on valmistellut kuljetus- ja hankintapäällikkö Jouni Piri Opetus- ja svistysjohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää jatkaa kuljettajien kanssa tehtyjä sopimuksia lukuvuodeksi Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. --- Merkitään tiedoksi, että jäsen Sakari Poijula ilmoitti lautakunnalle esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si klo 19:00-19:03.

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Työryhmän asettaminen/opetusteknologia SIVLA Pudasjärvellä on toiminut aikaisemmin opetus- ja viestintäteknologian (TVT) käyttöä pohtiva työryhmä. Sivistystoimen johtoryhmän ko kouksessa on esitetty, että asiantuntijatyöryhmä olisi tarpeen tietokoneiden hankkimisen ja ohjelmistotarjonnan osalta. Uusien tietokoneiden akuutein tarve on yläkoululla. Oh jausryh mässä tulisi olla edustus suurilta alakouluilta, yläkoulusta ja lu kiosta sekä kouluhallinnosta. Kouluilla on koulun tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategia, joka on tehty vuosille Asiakirja pitää päivittää. Oulun lääninhallituksen sivistysosasto on vuonna 2007 tehnyt selvi tyk sen Lait teistosta laatutyöhön - tieto- ja viestintätekniikan järjes tel mät, yllä pito ja opetuksen kehittäminen Oulun läänin kouluissa, missä tarkastellaan tavoitteita tietoteknisille järjestel mille ja TVT -osaamisen vahvistamista mm. opettajien opetuskäytön taitotasovaatimuksia. Työryhmän tehtävänä on: tutustua lähialueiden opetusteknogiaratkaisuihin ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien kanssa määritellä kaupungin koulujen oppimisympäristön suuntaviivat ottaen huomioon sekä laiteratkaisut ja ohjelmistot sekä tehdä ehdotus toteutusaikataulusta laatia suosituksia opetusteknologian käytöstä koulutyössä tehdä esityksiä verkko- ja virtuaaliopetuksen ympäristöistä ja ratkaisuista eri luokka-asteilla ja koulumuodoissa laatia suunnitelma opettajien tvt - taitojen päivittämisestä ja koulutuksen järjestämisestä, Luottamushenkilöiden palkkiosäännössä on määrätty palkkio erityistehtävistä. Sen mukaan työ ryh män kokouksesta, johon kaupun gin toi mieli men jä sen osal lis tuu toimielimen tai päävastuualuejohtajan päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja, mak setaan palkkiota 40 (5 ). Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää nimetä opetus- ja viestintäteknologian (TVT) käyttöä pohtivaan työryhmään seuraavat henkilöt: Ari Ahokumpu/Lukio, Risto Poropudas/ Lakari,Jaakko Isomursku/Kurenalan koulu, Jukka Lehto/Hirvaskoski, Mika Sälevä/Yläkoulu, Reijo Saarela/Atk-tuki ja Juha Valta/opetus- ja sivistysjohta ja. Sivistyslautakunta hyväksyi opetus- ja sivistysjohtajan ehdotuksen yksimielisesti muutoksin, että työryhmän kokoonpanoa täy-

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ den net tiin Ja ri Jussilalla. SIVLA 24 Työryhmän nimeämisen jälkeen on tullut esille, että opetus- ja viestintäteknologian ryhmää tu lisi täydentää. Kurenalan kou lul ta luokanopettaja Paa vo Toivasella on laaja-alainen kokemus ja koulutus opetusteknologiasta sekä virtuaaliteknologiahankkeissa ja virtuaaliopeksessa. Hän on toi mi nut ai kai sem man TVT-ryh män puheenjohtajana. Hän on suorit ta nut pit källe opintoja tieto tek nologiassa. Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää nimetä opetus- ja viestintäteknologian ryhmän jäseneksi Paa vo Toi va sen Ku renalan koululta. Opetus- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Viranhaltijoiden päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi SIVLA 25 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hal lintosäännön pykälien (päätös ten siirtäminen lautakunnalle) määräysten mukaisesti lautakun nalle on toimitettu seuraavat vi ranhaltijapää töspöytäkirjojen jäl jennökset: 1) Opetus- ja sivistysjohtajan päätökset: lapsen sairaus, palkallinen (1), vuosiloma yleinen (1) sairausloma (1), vuosiloma yleinen (1) palkkaus, yleinen (3), sairausloma (1), toisen viran hoito muualla (1) sairausloma (1), äitiysloma (1) julkinen tehtävä (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) palkkaus yleinen (1), sairausloma (3), työn edellyttämä koulutus (1) työn edellyttämä koulutus (1), vuosiloma yleinen (1) palkkaus yleinen(1), palvelussuhteen muutos (1), työn edellyttämä koulutus (1) vuosiloma yleinen (1) palkkaus opettajat (2) palkkaus yleinen (1), palkkaus opettajat (1), sairausloma (1) palkkausmuutos (1) lapsen sairaus palkallinen (1), palkkaus opettajat (1), vuosiloma yleinen (1) sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus yleinen (1), palkkaus opettajat (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1), yksityisasia palkallinen (1) 2) Osastosihteerin päätökset: 3) Rehtori Eeva Harjun päätökset: opintovapaa (1), sairausloma (3), vanhempainvapaa (1), yksityisasia palkaton (1), äitiysloma (1) palkkausmuutos (1) palkkaus opettajat (7), sairausloma (1) lapsen sairaus, palkallinen (3),opintovapaa (5), palkkaus opettajat (2), sairausloma (7) opintovapaa (1) lapsen sairaus, palkallinen (2), opintovapaa (3), sairausloma (6), työn edellyttämä koulutus (1) 4) Rehtori Marja-Leena Törrön päätökset: lapsen sairaus,palkallinen (1), opintovapaa (1), sairausloma (2), yksityisasia, yksityisasia palkaton (3) palkkaus opettaja t(1) opintovapaa (1), sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1), yksityisasiat palkallinen (1) palkkausmuutos (1) palkkaus opettajat (1), sairausloma (3), toisen viran hoito jäsenyht. (1), yksityisasia palkaton (3)

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ sairausloma (1) sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus opettajat (1), palkkausmuutos (1) lapsen sairaus, palkallinen (2), palkkaus opettajat (2), palkkausmuutos (1), toisen viran hoito jäsenyht. (2), vuosiloma yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) palkkaus opettajat (1) sairausloma (2), vuosiloma yleinen (2) lapsen sairaus, palkallinen (3), vuosiloma yleinen (1) palkkaus opettajat (1), vuosiloma yleinen (1) 5) Rehtori Pekka Törrön päätökset: palkkaus, opettajat (1), sairausloma (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) 6) Vs. rehtori Mervi Sammelvuon päätökset: sairausloma (1) 7) Kirjastonjohtaja Kaisa Mannisen päätökset: vuosiloma (1) sairausloma (1) 8) Vs. kirjastonjohtaja Pertti Polojärven päätökset: sairausloma (1), lapsen sairaus palkallinen (1) henkilötietomuutos (1) sairausloma (1), vuosiloma (2) sairausloma (1) työn edellyttämä koulutus (4) vuosiloma (1) vuosiloma (1) sairausloma (1) sairausloma (2), vuosiloma (1) sairausloma (2) sairausloma (1) sairausloma (1) vuosiloma yleinen (1) vuosiloma yleinen (1) 9) Rehtori/koulunjohtaja Jukka Lehdon päätökset: palkkaus, opettajat (1), toisen viran hoito jäsenyht. (1) palkkaus, opettajat (1), sairausloma (2), toisen viran hoito jä senyht. (1) 10) Rehtori/koulunjohtaja Hely Forsberg-Moilasen päätökset: lapsen sairaus, palkallinen (1), palkkaus, opettajat (1), sairausloma (1) 11) Rehtori/koulunjohtaja Kari Jylhänlehdon päätökset: sairausloma (1) 12) Päivähoidonohjaaja Merja Kemppaisen päätökset: sairausloma (1) henkilötietomuutos (1), palvelussuhteen muutos (1), sairausloma (1)

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ sairausloma (1) lomarahavapaa (2), sairausloma (2), vuosiloma yleinen (2), yksityisasia palkaton (1) henkilötietomuutos (2), lomarahavapaa (1), sairausloma (2), yksityisasia palkaton (1) palkkaus yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) opintovapaa (1), palkkaus perhepäivähoitajat (3), sairausloma (1), yksityisasia palkaton (1) henkilötietomuutos (1), lomarahavapaa (1), palkkaus yleinen (1), palkkaus perhepäivähoitajat (1), sairausloma (2), yksityisasia palkaton (1) palkkaus perhepäivähoitajat (3), vuorotteluvapaa (1), vuosiloma yleinen (1), yksityisasia palkaton (1) sairausloma (1) henkilötietomuutos (1) palkkaus perhepäivähoitajat (1), sairausloma (1), työn edellyttämä koulutus (2) sairausloma (1) sairausloma (1), vuosiloma yleinen (2) lapsen sairaus palkallinen (1), sairausloma (1) henkilötietomuutos (1) 13) Vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkosen päätökset: Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittujen viranhaltijoiden päätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Tiedoksisaatettavat asiat SIVLA 26 Koulutuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjeet ja päätökset: 1) Ministeriön kirjeet: VM: Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perus osis ta vuodelle VM: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuu des ta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan val tionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna OKM: Erityisavustuksen myöntäminen perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen 2) Opetushallituksen kirjeet: Opintosetelityyppiset valtionavustukset/kansalaisopistot Laatu- ja kehittämisavustukset/vapaa sivistystyö/kansalaisopistot: 3) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjeet: 4) Kaupunginhallituksen ja valtuuston kirjeet: Kaupunginhallituksen ohje talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa Valtuusto: Kaupungin ilmoitusten tiedok sisaat tamistavasta päättäminen 5) Koulujen kirjeet: Sarakylän koulu:tarkennus lv työsuunnitelmaan: Laskettelupäivä Iso-Syötteellä , esikoululaisten kevät retki Ranuan eläinpuistoon ja leirikoulu Helsinkiin ) Muut kirjeet: Tilastokeskus: Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely tiedonkeruu vuoden 2012 maksatusta varten Kuntaliitto: Kansallinen veteraanipäivä Jyväskylän Näkövammaisten koulu: Maksusitoumuspyyn tö tukijaksolle Kuntaliitto: Pyydetty lausunto/koulutapaturmasta aiheutu neen ham mas vaurion hoitokustannusten korvaaminen Kaupunginjohtaja: Työntekijän siirto sivistystoimen päävastuualueelta teknisen toimen päävastuualueelle Oulunkaaren ympäristöpalvelut: Rimmin koulun sisäilmaongelmat ja määräys terveyshaitan poistamisesta Koulun kerhotoiminnan kehittämisen valtionapuhakemus vuosille Opetushallitukselle Haettu , mistä valtionapu 75 % (45 000), oma osuus 25 % (15 000). Liikkuva koulu -hankkeen kokeiluavustuksen jatkohakemus vuosille lähetetty Pohjois-Pohjanmaan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Opetus- ja sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Muut mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat SIVLA 27 Muiden mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden yhteydessä otettiin esille seuraavat asiat: 1) Opetus- ja sivistysjohtaja selosti Oulunkaaren ympäristöpal veluilta saapunutta Rimmin kou lun sisäilmaongelmiin ja ter veyshaittojen poistamiseen liittyvää kirjettä. 2) Lautakunnalle esiteltiin lyhyesti Asutushisto ria-teok sen val mistumiseen liittyviä asioita mm. kansivaihtoehdot, julkistaminen. 3) Seuraava lautakunnan kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi keskiviikkona Pudasjärvi MERK. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta

23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät 15,16,25,26 ja 27 Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): EtuostoL 22 2 mom. OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Sivistyslautakunta Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS * Päätökseen ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojal la sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. - Ohjeet ovat oikaisuvaatimusoh jeita ja valitusosoituksen liitteenä. MARKKINAOIKEUS 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Puh Faksi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 16 Maaseutulautakunta 24.06.2010 AIKA 24.06.2010 klo 10:35-11:55 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Maaseutulautakunta 12.02.2010 AIKA 12.02.2010 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 41 Maaseutulautakunta 20.12.2010 AIKA 20.12.2010 klo 10:00-11:25 PAIKKA Niemitalon Juustola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot