Haapamäen peruskorjattu ja laajennettu koulukeskus Kuva: Tero Mäkelä. KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapamäen peruskorjattu ja laajennettu koulukeskus Kuva: Tero Mäkelä. KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Haapamäen peruskorjattu ja laajennettu koulukeskus Kuva: Tero Mäkelä KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO A. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ 1 B. TOIMINTAKERTOMUS 2 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupunginjohtajan katsaus Taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Selostus sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Kaupungin hallinto Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Opistolautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Keurusselän ympäristölautakunta 51 C. ULKOISET TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma 55 D. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA MUUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Talousarvion toteutuminen tulosalueittain Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen Talousarvion investointiosan toteutuminen Talousarvion rahoituslaskelman 62 E. KONSERNITILINPÄÄTÖS Keuruu-konserni Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma 67 F. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 74 G. LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET 75 Keuruun Vesi liikelaitoksen tilinpäätös 75 Keuruun Vuokra-.asunnot liikelaitoksen tilinpäätös 83 H. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN Liikelaitosten vaikutus tuloslaskelmaan Liikelaitosten vaikutus taseeseen Liikelaitosten vaikutus rahoituslaskelmaan 93 I KIRJANPITOKIRJAT JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä 95

3 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS A. Lainsäädäntö ja tilinpäätöksen sisältö A. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö Kunnan tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolaissa ja kuntalaissa. Kuntalain säädökset koskevat kunnan tilikautta, tilinpäätöksen käsittelyä ja sisältöä, konsernitilinpäätöksen laadintaa sekä tilinpäätöksen allekirjoittamista. Kirjanpitolaki määrää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä yksityiskohtaisemmin. Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa lisäksi sitovia ohjeita kirjanpidon järjestämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta. Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös koostuu seuraavista osista: tase tuloslaskelma rahoituslaskelma tilinpäätöksen liitetiedot talousarvion toteutumisvertailu toimintakertomus konsernitilinpäätös Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Laatimisella tarkoitetaan sitä, että tilinpäätös on hallituksen allekirjoittama. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa on esitettävä mm. selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjan rakenne Vuoden 2014 tilinpäätösasiakirja on sisällöltään ja ulkoasultaan pääosin edellisvuosien kaltainen. Joiltain osin asiakirjaa on päivitetty vastaamaan nykyisiä suosituksia. Tilinpäätösasiakirja jakaantuu osiin (A-I) seuraavasti. A-osassa on selvitetty tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö ja tilinpäätöksen sisältö. Toimintakertomus (B-osa) muodostaa oman kokonaisuuden. kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käytöstä on toimintakertomuksen kohdassa 1.10 (sivulla 16). Asiakirjan C-osa sisältää tilinpäätöksen ulkoiset laskelmat eli tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. D-osa sisältää talousarvion toteutumisvertailut. E-osa sisältää konsernitilinpäätöksen. Liikelaitosten erillistilinpäätökset on esitetty G-osassa. Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen on selvitetty H-osassa. Lopussa (I-osa) on allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä.

4 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS B. TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus TOIMINTAA JA TULOSTA VUONNA 2014 Keuruun kaupungille vuosi 2014 oli hyvin toiminnallinen ja tuloksellinen. Rakensimme uutta ja korjasimme vanhaa. Vuoden suurin investointihanke oli Haapamäen koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus. Haapamäellä on nyt ajanmukaiset tilat koululle, kirjastolle ja iltapäiväkerholle. Päättyneenä vuonna aloitimme Keuruun historian suurimman rakennusinvestoinnin eli uusien tilojen rakentamisen varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Keuruun panostus lasten ja nuorten olosuhteisiin on siten merkittävä. Perusturvan saralla aloitimme kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen. Tämän kustannuksiin saamme ARA:lta avustusta puolet. Muutaman viimevuoden suuresta investointitahdista huolimatta kaupungin talous pysyi edelleen hyvässä mallissa. Tilikausi on selvästi ylijäämäinen, +2,3 milj.. Sekä tulos että vuosikate paranivat yli miljoona euroa edellisvuodesta. Tämä aiheutti sen, että lainamäärän kasvu jäi noin kolmannekseen arvioidusta. Noin 3 miljoonaa kasvaneella lainamäärällä olemme tehneet 11,7 miljoonan suuruiset nettoinvestoinnit. Samalla ns. korjausvelka on merkittävästi pienentynyt. Olemme investoineet tulevaisuuteen. Budjetoitua selvästi paremmasta tuloksesta noin 0,5 miljoonaa euroa aiheutui siitä, että verotuloja kertyi arvioitua enemmän. Suurin osa eli 2,8 miljoonaa euroa johtui edellisvuosien tapaan siitä, että rahaa käytettiin vähemmän kuin mihin oli lupa. Tämä on pääosin henkilöstön ansiota. Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden toimintatapa ja asenne ovat kohdallaan, henkilöstö ymmärtää kokonaisuuden tärkeyden. Tässä on eräs Keuruun vahvuuksista. Vuoden 2014 loppuvuonna tuli myönteisiä tietoja, kun verovuoden 2013 verotus valmistui. Keuruulaisten veronmaksajien verotettavat tulot (veronalaiset tulot vähennykset) kasvoivat 3,5 prosenttia. Tämä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Tämä kertoo paikkakunnan kehityksestä. Keuruun suurin menetys päättyneenä vuonna oli Pioneerirykmentin toiminnan loppuminen. Keuruun ilmeeseen ovat vuosikymmeniä kuuluneet sotilaat, näkyvimmin varusmiehet ja asepalvelustaan suorittaneet vapaaehtoiset naiset. Sotilaiden läsnäolo on tuonut paljon hyvää Keuruulle, nuorekasta ilmettä katukuvaan ja verotuloja kaupungille. Nyt tämä vaihe on takana, valitettavasti. Pioneerirykmentin lippu luovutettiin Keuruun kaupungin haltuun. Säilytämme lippua sille kuuluvalla arvokkuudella. Sotilailta vapautunut kasarmialue ei onneksi jää tyhjilleen, vaan tiloja aiotaan hyödyntää myös jatkossa. Keuruu selviää tästä menetyksestä. Keuruu on johtava palvelukeskus ja asuintaajama Seinäjoen, Ylivieskan, Jyväskylän ja Tampereen välisellä alueella. Haapamäki on toinen kehittyvä lähipalvelutaajamamme. Keuruulla on jatkossakin kyky ja tahto tuottaa palveluita seudun asukkaille. Meillä on aktiivista yhteistyötä lähikuntien kanssa. Keuruun kaupunki vastaa lukuisten ylikunnallisten palvelujen tuottamisesta, kuten ympräristöterveydenhuolto, maaseutuhallinto, lomitus sekä kansalais- ja musiikkiopisto. Vuosi 2014 oli kiireinen, työntäyteinen ja tuloksellinen. Tero Mäkelä vs. kaupunginjohtaja

5 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Taloudellinen kehitys Suomen suhdannetilanne on edelleen jatkunut heikkona. Näkymiä merkittävästä ja nopeasta paranemisesta ei ole vieläkään näköpiirissä. Heikko suhdannetilanne vaikuttaa kuntien talouteen erityisesti verotulojen kautta. Valtiontalouden paineet ovat vähentäneet valtion panostusta julkisten palvelujen rahoittamiseen. Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta Keuruun kaupungin talouskehitys vuonna 2014 oli hyvä. Tilikauden tulokseksi muodostui 2,3 milj.. Tämä on kolmanneksi paras vuositulos aikana, jolloin kuntien taloutta on mitattu nykyisellä tavalla eli vuodesta 1997 lukien. Hyvä vuositulos kasvatti kertyneen ylijäämän 8,2 miljoonaan euroon. Hyvä tulos aiheutui suurimmaksi osaksi siitä, että käyttötalouden nettomenot (toimintakate) pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Verotulojen kasvu oli arvioitua suurempi. Erityisen positiivisena seikkana oli se, että keuruulaisten verotettavan tulon määrä kasvoi verovuonna 2013 maan keskiarvoa enemmän. Tämä vaikutti osaltaan myös vuoden 2014 verotuloihin. Vuosikatteeksi muodostui 5,7 milj.. Tämä on paras vuosikate vuodesta 1997 lukien. Parannusta edellisvuoteen oli 1,3 milj.. Tilikauden ylijäämä liikelaitoksineen oli ( v. 2013) ja ilman liikelaitoksia ( v. 2013). Keuruun Vesi liikelaitoksen tulos oli ( v. 2013) ja Vuokra-asunnot liikelaitoksen ( v. 2013). Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2014 lopussa oli Vuosikate asukasta kohti kasvoi 432 eurosta 563 euroon. Vuosikate kattoi poistoista 167,2 %. Vastaava luku edellisvuonna oli 138,6 %. Kaupunki investoi voimakkaasti vuonna Bruttoinvestoinnit olivat 13,4 milj., mistä liikelaitosten osuus 0,7 milj.. Suurin yksittäinen oli Haapamäen koulukeskus, jonka osuus investoinneista oli 5,0 milj.. Investoinneista rahoitettiin lainamäärän kasvulla 3,1 milj. ja muilla erillä 10,3 milj.. Taseen tunnusluvuista omavaraisuusaste heikkeni 49,7 %:sta 48,7 %:iin. Lainakanta asukasta kohti kasvoi :sta :oon. Konsernin omavaraisuusaste parani 34,6 %:sta 34,7 %:iin ja konsernilainojen määrä asukasta kohti kasvoi :sta :oon. Kaupungin taseen loppusumma oli ja konsernitaseen loppusumma Konsernin ylijäämä oli Vuonna 2013 konsernin tuloslaskelma oli ylijäämäinen. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että Keuruun kaupungin talous kohentui vuonna Edellisvuoden ylijäämä lähes kaksinkertaistui. Myös vuosikate parani merkittävästi. 1.3 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Keuruun kaupungin palvelutuotannossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna Haapamäen koulukeskuksen peruskorjaus ja laajentaminen paransivat palvelutasoa merkittävästi. Olennaiset tuloperusteiden muutokset Vuoden 2014 tuloperusteissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Veroprosentit säilyivät vuoden 2013 tasolla. Investoinnit Investointiaste oli edellään korkea. Bruttoinvestointien määrä oli 13,4 milj.. Tästä liikelaitosten osuus oli noin 0,7 milj.. Suurin yksittäinen investointi oli Haapamäen koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus, johon investointiin 5,0 milj. vuonna Keuruun koulunmäen investointeihin käytettiin 1,9 milj.. Vuonna aloitettiin myös kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen.

6 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Koska vuoden 2014 tilinpäätös on tuloksen osalta selvästi positiivinen, siitä ei aiheudu ongelmaa vuodelle Suurimman haasteen muodostavat valtionosuusleikkaukset, jotka heikentävät kaupungin tulopohjaa Selostus sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Ohjeistus Sisäiseen valvontaan ja konsernivalvontaan liittyviä määräyksiä sisältyy seuraaviin asiakirjoihin: ohje sisäisen valvonnan järjestämisestä organisaatiosääntö konserniohje Poikkeamat Sisäisen valvonnan osalta ei ole ilmennyt olennaisia poikkeamia. Sisäinen tarkastus Erillistä sisäistä tarkastustoimintaa ei ole järjestetty. Varojen käytön valvonta Laskujen hyväksymismenettely Kunkin toimielin vahvistaa vuosittain laskujen hyväksyjät. Ostolaskut käsitellään sähköisesti. Laskun tiliöi ja sen oikeellisuuden tarkastaa vastaanottaja. Laskun hyväksyjä hyväksyy laskun. Hankinnat Toimintasäännössä on määritelty euromääräiset hankintavaltuudet viranhaltijoille: kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat , tulosalueen esimies ja tulosyksikön esimies Raportointi Tulosaluekohtainen talousarvion toteutumisvertailu annetaan pääsääntöisesti kaupunginhallitukselle kuukausittain. Lisäksi laaditaan puolivuosiraportit, joissa arvioidaan talousarvion ja talousarvioon kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuositasolla. Jälkimmäisessä puolivuotisraportissa esitettävät tavoitteiden toteutumat ilmoitetaan toimintakertomuksessa. Tytäryhteisöt raportoivat puolivuosittain. Päätösten laillisuuden valvonta Viranhaltijapäätökset saatetaan ko. toimielimen tiedoksi niin, että toimielimellä on mahdollisuus käyttää ottooikeutta tarvittaessa. Toimintasäännön mukaan asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja ja ko. vastuualueen johtaja. Riskienhallinta Omaisuusriskejä hallitaan vakuuttamalla. Vakuutusten omavastuut on määritelty siten, että pienehköt vahingot jäävät kaupungin vastuulle, mutta vahingot, joilla on olennaista vaikutusta kaupungin talouteen, ovat vakuutusturvan piirissä. Tämä pitää vakuutusmaksut kohtuullisina. Kaupunkia vastaan on vireillä yksi vahingonkorvausoikeudenkäynti. Kaupungilla on vastuuvakuutus, joka kattaa toiselle osapuolelle aiheutuvat vahingot siinä tapauksessa, että kaupunki virheellisen menettelyn vuoksi on korvausvelvollinen.

7 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupungin hallinto Kaupungin varsinaiset luottamustoimielimet 2014 ilman varajäseniä Kaupunginvaltuusto (35 jäsentä) Oinonen Lauri, pj. Korkeala Mervi Pohjonen Antero Saarinen Sari, I vpj Kosonen Timo Rahkonen Kyösti Träff Henry, II vpj. Kotimäki Ilari Rautanen Milla Haapala Onni III vpj. Kukkamo Helena Ritola Markku Ahonen Merja Kuusimäki Kalle Ruusila Liisa Asunmaa Kaija Kässi-Jokinen Saara Röppänen Joonas Heinonen Petri Laurila Leena Salkinoja Jonna alkaen Jämsä Simo Nieminen Anssi Hämeenniemi Eva saakka Kaijanmäki Timo Nissinen Mika Santaniemi Jussi Kajosmäki Maija Oksanen Harri Sipponen Hellevi Kakkuri Ari Paappanen Tapio Tuominen Petri Kankimäki Heikki Pihlainen Jouko Vaissi Juho Kaupunginhallitus (9 jäsentä) Laurila Leena, pj Ruusila Liisa Rautanen Milla Oksanen Harri, I vpj. Ahonen Merja Vaissi Juho Tuominen Petri, II vpj. Kuusimäki Kalle Santaniemi Jussi Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) Ruusila Unto, pj. Kostamo Inkeri Tuominen Timo Kajarinne Pekka, vpj Huttunen Katriina Tarkastuslautakunta (5 jäsentä) Paappanen Tapio, pj. Salkinoja Jonna Vesterinen Kari Kässi-Jokinen Saara, vpj. Viitanen Raimo Perusturvalautakunta (7 jäsentä) Kajosmäki Maija, pj. Kivelä Hanneli Röppänen Joonas Kaijanmäki Timo, vpj. Länkinen Marja Potapoff Antti Vuolle-Apiala Kastehelmi Sivistyslautakunta (7 jäsentä) Kosonen Timo, pj. Pohjonen Antero Hämeenniemi Eva saakka Korkeala Mervi, vpj. Kujala Kati Annala Antti alkaen Asunmaa Kaija Rahkonen Kyösti Opistolautakunta (Keuruun edustajat) Kukkamo Helena, pj. Vesilahti Anneli Riikonen Tuomo Viitanen Raimo Koskinen Riitta Vapaa-ajan lautakunta (7 jäsentä) Nissinen Mika pj. Tartia Tia Moisio Maria saakka Pohjola Olavi, vpj. Nieminen Anssi Nurminen Kaarina alkaen Rannikko Auli Kekkonen Jouko Tekninen lautakunta (7 jäsentä) Kankimäki Heikki, pj. Kässi-Jokinen Saara Rapo Markku Kakkuri Ari, vpj. Mäkiaho Tarmo Sipponen Hellevi Uusoksa Aila Rakennuslautakunta (7 jäsentä) Heinonen Petri, pj. Pellinen Riitta alkaen Junnonen Esa Rautava Kari, vpj. Kiiski Jukka Länkinen Marja Leppä-Aho Kirsi saakka Kuusela Maaret Keurusselän ympäristölautakunta (Keuruun edustaja) Kukkamo Helena Ympäristönsuojelujaosto (Keuruun edustajat) Pihlainen Jouko, pj. Kukkamo Helena Vuolle-Apiala Kastehelmi

8 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginvaltuuston valitsemat edustajat muissa luottamuselimissä 2014 ilman varajäseniä Käräjäoikeuden lautamiehet Ahonen Merja Huuskola Mika Paappanen Tapio Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Murtomäki Esko Rusila Keijo Annala Antti Kakkuri Ari Huuskola Mika Kajosmäki Maija Sisä-Suomen poliisilaitos/poliisin neuvottelukunta Rautava Kari Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Kosonen Timo Ritola Markku Ahonen Merja saakka Träff Henry alkaen Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto Kässi-Jokinen Saara Viitanen Raimo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto Sipponen Hellevi Länkinen Marja Potapoff Antti Keski-Suomen liiton maakuntavaltuusto Oinonen Lauri Oksanen Harri Haapala Onni Keuruun kunnan katsotaan tulleen perustetuksi vuonna Vuoden 1969 alusta Keuruuseen on kuulunut entinen Pihlajaveden kunta. Kaupungiksi Keuruu tuli Keuruun paikallishallinto on peräisin luvulta, ensin seurakunnan hoitamana ja 1800-luvulta kunnan vastuulla. Keuruun kaupunki sijaitsee läntisessä Keski-Suomen maakunnassa. Naapurikuntina ovat Mänttä-Vilppula, Virrat, Ähtäri, Multia, Petäjävesi ja Jämsä. Keuruun maapinta-ala on 1.260,65 km 2, vesipinta-ala noin 170,71 km 2, yhteensä 1.431,36 km 2. Asukkaita Keuruulla oli vuoden 2014 alussa ja vuoden lopussa asukasta.

9 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Kaupungin sisäiset taloudelliset tapahtumat on laskelmasta eliminoitu. TULOSLASKELMA (1.000 ) Muutos % Toimintatuotot : Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut tuotot ,6 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 % Avustukset ,2 % Muut toimintakulut ,3 % Toimintakulut yhteensä ,1 % Toimintakate ,1 % Verotulot ,4 % Valtionosuudet ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut: ,0 % Korkotuotot ,2 % Muut rahoitustuotot ,4 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,2 % Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalennukset ,6 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,5 % Poistoeron lisäys/vähennys ,0 % Tilikauden yli-/alijäämä ,4 % TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 1) 21,5 % 24,9 % 24,8 % 24,3 % 24,9 % 25,0 % Vuosikate/Poistot, % 2) 215,7 % 214,0 % 130,0 % 57,1 % 138,6 % 167,2 % Vuosikate /asukas 3) Asukasmäärä ) =100 x Toimintatuotot/Toimintakulut 2) =100 x Vuosikate/Poistot 3) =Vuosikate/Asukasmäärä Toimintatuotot muodostuvat seuraavista eristä: myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot. Toimintakulujen suurimmat erät ovat henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Toimintakuluihin sisältyvät näiden lisäksi myös materiaalihankinnat, avustukset sekä muut toimintatuotot. Toimintatuottojen ja kulujen erotuksesta muodostuu verorahoituksella (verotulot ja valtionosuudet) rahoitettava toimintakate.

10 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma (1.000 ) Toiminnan rahavirta: Vuosikate Satunnaiset erät netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta: Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos: Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus-% 74,1 142,4 72,6 9,6 54,3 48,4 Pääomamenojen tulorahoitus-% 45,3 73,7 46,6 8,5 42,2 40,4 Lainanhoitokate 1,1 1,5 1,3 0,8 1,9 2,4 Kassastamaksut, Kassan riittävyys, pv 6,9 4,9 7,2 5,9 5,3 3,5 Toiminnan ja rahavirran kertymä lasketaan tilinpäätösvuodelta ja neljältä edelliseltä vuodelta Investointien tulorahoitus-% =100*Vuosikate/investointien omahankintameno. Kertoo, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu vuosikatteella Pääomamenojen tulorahoitus-% =100*Vuosikate/(investointien omahankintameno+antolainojen lisäys+lainanlyhennykset). Kertoo, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta, lainanannosta ja lainanlyhennyksistä on rahoitettu vuosikatteella Lainanhoitokate = (Vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset). Kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää tähän, jos tunnusluku on vähintään 1. Kassan riittävyys ilmaisee, monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa vuoden viimeisen päivän kassavaroilla.

11 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tase (1.000 ) VASTAAVAA: PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet Ennakkomaksut Saamiset: Pitkäaikaiset saamiset: Lainasaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset: Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

12 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VASTATTAVAA: OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma: Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma: Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste-% 55,7 59,0 58,7 51,0 49,7 48,7 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 46,3 43,6 45,2 59,4 55,0 60,4 Lainat, /asukas Lainakanta , Kertynyt yli-/alijäämä , Kertynyt yli-/alijäämä , /asukas Asukasmäärä Omavaraisuusaste = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaeht.varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot) Kuvaa oman pääoman suhteellista osuutta taseesta Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 * (Vieras pääoma-saadut ennakot)/(toimintatuotot+verotulot+valtionosuudet) Kuvaa, miten suuri osa vuoden toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien summasta kuluisi vieraan pääoman maksamiseen Lainat /asukas = korollinen vieras pääoma/asukasmäärä Korollinen vieras pääoma Kertynyt yli-/alijäämä =edellisten tilikausien ylijäämä + päättyneen tilikauden ylijäämä

13 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kokonaistulot ja menot (1.000 ) Tulot: Menot: Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,4 % Verotulot ,8 % Korkokulut 96 0,1 % Valtionosuudet ,4 % Muut rahoituskulut 9 0,0 % Korkotuotot 25 0,0 % Satunnaiset kulut 0 0,0 % Muut rahoitustuotot 355 0,4 % 0,0 % Satunnaiset tuotot 0 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät 0,0 % - pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät: - pysyvien vast. luovutustappiot -19 0,0 % -pysyvien vastaavien luovutusvoitot -96-0,1 % Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin ,8 % Investointimenot ,8 % Pysyvien vastaavien luovutustulot 134 0,2 % 0,0 % Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 % Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % Pitkäaikaisten ainojen vähennys ,7 % Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,2 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 % Kokonaistulot ,0 % Kokonaismenot ,0 %

14 KEURUUN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kuntakonsernin toiminta ja talous Kuntakonsernin rakenne ja toiminta säilyi pääosin entisellään. Keuruun Sähkö-konserniin kuulunut Kurenkoski Oy fuusioitiin Radiki Oy:öön. Konsernin tulos oli +1,8 milj. eli 0,6 milj. parempi kuin edellisvuonna. Vuoden 2014 talousarviossa valtuusto asetti seuraavat tavoitteet tytäryhtiöille: Tavoite Toteutuma Syy poikkeamaan Keuruun Sähkö Oy: Vuodelta 2013 jaettava osinko (67 /osake) Kehittämisyhtiö Keulink ja Keulink Kiinteistöt Oy: Tilikauden tulos vähintään 0. Yhteensä Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tappiollinen tulos johtui kokonaisuudessaan pysyvien vastaavien arvonalentumisesta. Yhtiön osakesijoituksista tehtiin alaskirjaus. Keulinkin toiminnallinen tulos oli positiivinen. Muut tytäryhtiöt: Tulos vähintään Konsernin tuloslaskelma (1.000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakk.yhteisöjen voitoista Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli- tai alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 50,5 47,4 47,2 46,5 47,1 46,8 Vuosikate % poistoista 177,2 171,4 124,7 91,8 130,9 130,4 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

Haapamäen yhteiskoulun peruskorjaus Kuva: Tero Mäkelä. KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013

Haapamäen yhteiskoulun peruskorjaus Kuva: Tero Mäkelä. KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Haapamäen yhteiskoulun peruskorjaus Kuva: Tero Mäkelä KEURUUN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta 21.5.2014 Valtuusto 9.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu A. TILINPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 TILINPÄÄTÖS 2011 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot