2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, :45 PM 5/2006. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, :45 PM 5/2006 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 6 MIETINNÖT YM. 7 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2006_5lmu.fm Page 2 Friday, August 4, :45 PM Momentti 5/2006 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki tieliikennelain muuttamisesta (441/2006) HE 224/2005 vp LiVM 6/2006 Laki tulee voimaan Tieliikennelakia muutetaan niin, että vastuuta ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta ja kuorman sitomisesta kaupallisissa kuljetuksissa sekä ajoaikojen noudattamisesta tulee kuljettajan lisäksi sellaiselle henkilölle, joka osallistuu kuormaamiseen tai tosiasiallisesti määrää kuljettajan aikataulusta. Kuormauksen ja kuljetuksen suorittajat huolehtivat myös siitä, että niiden palveluksessa olevat kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat tuntevat kuormausta koskevat säännökset. Laki ulosottolain muuttamisesta, laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta, laki perintökaaren muuttamisesta, laki autokiinnityslain 22 :n 2 momentin kumoamisesta ja laki osamaksukaupasta annetun lain 18 :n muuttamisesta ( /2006) HE 13/2005 vp LaVM 5/2006 Lait tulevat voimaan Ulosottolain, ulosottomaksuista annetun lain, perintökaaren, autokiinnityslain ja osamaksukauppalain säännöksiä muutetaan. Uudistus koskee maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa, johon kuuluu ulosmittaus, myynti ja tilitys. Velallisen taloudellista vähimmäissuojaa ulosmittauksessa parannetaan muun muassa laajentamalla säännönmukaista lievemmän ulosmittauksen käyttöalaa sekä kehittämällä vapaakuukausijärjestelmää. Kaikkein suurituloisimpien velallisen osalta ulosmittaus kiristyy. Yritystoiminnan edellytyksiä parannetaan muun muassa ulottamalla elinkeinotulon ulosmittaussäännösten soveltaminen myös yhteisöihin. Yhteisesti omistettu omaisuus voidaan tietyin edellytyksin ulosmitata ja myydä ulosottotoimin. Kuolinpesäosuuden ulosmittauksen jälkeiset toimet siirtyvät ulosmittausvelkojilta ulosottomiehelle. Pakkohuutokauppaostajan oikeusasema säännellään. Ostaja saa tehokasta suojaa oikeudellisen virheen tilanteessa. Huutokaupan sijasta ulosmitattu omaisuus voidaan tietyin edellytyksin myydä vapaalla myynnillä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän toimin. Tilityssäännösten mukaan kertymä kohdennetaan ensin korolle, sitten pääomalle ja viimeiseksi kuluille. Täytäntöönpanon keskeytystä tehostetaan muutoksenhaun turvaamiseksi. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 :n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 :n muuttamisesta ( / 2006) HE 227/2005 vp StVM 9/2006 Lait tulevat voimaan Työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain 5 luvun 4 :n 4 momentti tuli voimaan Vakuutetulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen. Osasairauspäivärahaa maksetaan sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömälle työntekijälle tai yrittäjälle. Työkyvyttömyyden on jatkuttava koko osasairauspäivärahakauden. Osasairauspäivärahajärjestelmän tarkoituksena on tukea vakuutetun työhön paluuta. Osasairauspäiväraha on itsenäinen etuus, jonka maksamisen edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä on sopinut työnantajansa kanssa työnsä tekemisestä osa-aikaisesti laissa säädetyksi määräajaksi. Osasairauspäivärahan perusteena olevasta osa-aikatyötä koskevasta sopimuksesta säädetään työsopimuslaissa sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa. Määrältään osasairauspäiväraha on aina puolet sitä välittömästi edeltävästä sairauspäivärahasta ja sitä voidaan maksaa arkipäivää. Lisäksi työttömyysturvalakia ja julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia tarkistetaan siten, ettei henkilö voi saada osasairauspäivärahaa ja työttömyysetuutta tai koulutustukea samanaikaisesti. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta (458/2006) HE 210/2005 vp YmVM 3/2006 Laki tulee voimaan Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin eli YVA-lakiin tehtävillä muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun neuvoston direktiiviin 85/337/ETY ns. osallistumisoikeusdirektiivillä 2003/ 35/EY tehdyt muutokset. YVA-lakiin tehtävillä muutoksilla täydennetään lain osallistumista koskevia säännöksiä järjestöjen osallistumisoikeuden osalta. Arviointimenettelyn soveltamisalaa hankkeiden muutoksiin täsmennetään. Päätösvalta arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa siirretään pääsääntöisesti alueellisille ympäristökeskuksille. Päätöstä koskeva muutoksenhaku järjestetään siten, että muut tahot kuin hankkeesta vastaava eivät saa hakea päätökseen muutosta erikseen, vaan samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta päätöksestä valitetaan. Lisäksi lakiin kirjataan nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti mahdollisuus hakea hankkeen lupa- tai sitä vastaavaan päätökseen muutosta paitsi arviointimenettelyn puuttumisen myös sen olennaisen puutteellisuuden perusteella. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (561/2006) HE 29/2006 vp LaVM 8/2006 Laki tulee voimaan

3 Momentti 2006_5lmu.fm Page 3 Friday, August 4, :45 PM Työtuomioistuimesta annettua lakia muutetaan siten, että työtuomioistuimen presidentin virka ja työtuomioistuinneuvoksen virka muutetaan vakinaisesti täytettäviksi. Muutoksella vahvistetaan työtuomioistuimen puheenjohtajina toimivien presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta Suomen perustuslaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimusmääräyksissä edellytetyllä tavalla. Lisäksi työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen sekä työtuomioistuimen jäsenten ja varajäsenten eroamisikä muutetaan 67 vuodesta 68 vuoteen, joka on valtion virkamiesten yleinen eroamisikä. Rautatielaki ja siihen liittyvät muutoslait ( /2006) HE 16/2006 vp LiVM 11/2006 Lait tulevat voimaan Uudella rautatielailla avataan rautateiden kansallinen tavaraliikenne kilpailulle Euroopan unionin niin sanotun toisen rautatiepaketin vaatimusten mukaisesti Lailla jatketaan voimassa olevalla rautatielailla käynnistettyä tasapuolisten ja syrjimättömien edellytysten luomista rautatieliikenteen kilpailulle. Kotimainen henkilöliikenne sekä Suomen ja Venäjän välinen rautateiden yhdysliikenne jää edelleen yksinomaan VR Osakeyhtiön hoidettavaksi. Muutoin lain painopiste on rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden kehittämisessä. Lailla pannaan lisäksi täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettujen direktiivien muuttamisesta annettu toiseen rautatiepakettiin kuuluva direktiivi. Samalla yhdistetään voimassa oleva Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu laki uuteen rautatielakiin. Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia, vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettua lakia tarkistetaan toimivaltaisen viranomaisen muuttumisen vuoksi. Laki lastensuojelulain muuttamisesta (583/2006) HE 225/2004 vp StVM 7/2006 Laki tulee voimaan Lapsen oikeusturvan parantamiseksi täsmennetään ja täydennetään lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostassa olevaan lapseen kohdistettavia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitustoimenpiteitä koskevat lastensuojeluasetuksen säännökset nostetaan lain tasolle. Osakeyhtiölaki ja siihen liittyvät muutoslait ( /2006) HE 109/2005 vp TaVM 7/2006 Lait tulevat voimaan Annetaan uusi osakeyhtiölaki, jolla kumotaan nykyinen osakeyhtiölaki (734/ 1978). Lisäksi useisiin muihin lakeihin tehdään uudesta laista johtuvia muutoksia. Laki lisää yhtiöiden toimintamahdollisuuksia ja takaa samalla riittävän suojan vähemmistöosakkeenomistajille sekä velkojille. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta (675/2006) HE 85/2005 vp LaVM 9/2006 Laki tulee voimaan Alueellisten hallinto-oikeuksien päätösvaltaisuussäännöksiä muutetaan. Hallinto-oikeus on edelleen pääsääntöisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä, mutta laissa erikseen säädetyissä asioissa se on päätösvaltainen myös suppeammassa kokoonpanossa. Muutoksen avulla ratkaisutoiminnan hallinto-oikeuksissa on arvioitu tehostuvan enimmillään 6,5 henkilötyövuotta. Samalla asianosaisten mahdollisuudet saada asiansa käsitellyksi nopeammin paranevat oikeusturvan siitä kuitenkaan vaarantumatta. Passilaki, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta ( / 2006) HE 25/2005 vp HaVM 13/2006 Lait tulivat voimaan Uuden passilain keskeinen uudistus on biometrisen tunnisteen käyttöönotto keskitetysti valmistetussa passissa, diplomaattipassissa, virkapassissa, pakolaisen matkustusasiakirjassa ja muukalaispassissa. Biometrisia tunnisteita ja passin turvatekijöitä koskevat säännökset sisältyvät neuvoston asetukseen (EY) 2252/2004 jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista. Uudistettavien passien sirulle talletetaan tässä vaiheessa biometrisena tunnisteena vain kasvokuva. Sormenjälkien käyttöönoton edellyttämät säädösmuutokset valmistellaan erikseen myöhemmin. Biometrisen tunnisteen käyttöönottoon liittyen alle 15-vuotiaiden lasten merkitsemisestä huoltajansa passiin sekä seuruepassin käytöstä luovutaan. Passin yleistä voimassaoloaikaa lyhennetään tunnistettavuuden parantamiseksi kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen. Väliaikaisen passin saamisedellytyksiä kiristetään niiden keskitetysti valmistettuja passeja alhaisemman turvatason vuoksi. Kansalaisten palvelun parantamiseksi passia voi hakea ja sen voi myöntää mikä tahansa kihlakunnan poliisilaitos eli myöntäminen ei ole enää sidottu hakijan kotikunnan poliisilaitokseen. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä, laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta, laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta, laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta HE 24/2006 vp LiVM 12/2006 Lait tulevat voimaan Lait kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta säädetään. Nykyinen laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä kumotaan. Lisäksi muutetaan muita mainittuja lakeja. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta, laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, laki tavaramerkkilain muuttamisesta, laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta, laki toiminimilain muuttamisesta, laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki patenttilain muut- 3 Momentti 5/2006

4 2006_5lmu.fm Page 4 Friday, August 4, :45 PM tamisesta, laki mallioikeuslain muuttamisesta ja laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta ( /2006) HE 26/2006 vp LaVM 6/2006 Lait tulevat voimaan Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin lakeihin tehdään teollis- ja tekijänoikeuden noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset. Ne koskevat näissä laeissa olevia turvaamistoimista ja oikeudenkäyntimenettelystä annettuja säännöksiä. Uusina menettelyinä säädetään direktiivin johdosta, että teollis- ja tekijänoikeutta loukannut voidaan velvoittaa antamaan tietoja loukkaavien tavaroiden alkuperästä ja jakeluverkosta sekä voidaan tietyin edellytyksin määrätä hänet kustantamaan tuomiotaan koskevien tietojen julkaiseminen. Teollisoikeuslakeihin sisältyviä säännöksiä vahingonkorvauksesta yhtenäistetään. Mainittu direktiivi ja sen johdosta tehtävät muutokset lainsäädäntöön koskevat ainoastaan riita-asioita. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta HE 226/2005 vp StVM 12/2006 Laki tulee voimaan Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia muutetaan siten, että ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat savuttomia. Tupakointi on kuitenkin sallittua niiden sisätilassa erillisessä tupakointitilassa. Elinkeinonharjoittaja voi päättää, varaako hän tupakointitilan. Ruoan ja juoman tarjoilu ja nauttiminen on kielletty tupakointitilassa. Työskentely tupakointitilassa on muutenkin kielletty lukuun ottamatta järjestyksen ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 70/2006 vp) laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta korvaa nykyisen Vankeinhoidon koulutuskeskusta koskevan lain. Uudessa laissa otetaan huomioon koulutuskeskuksen muuttuneet tehtävät sekä yleisessä koulutuslainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Koulutuskeskuksen hallintoa ja päätösvaltaa koskevia säännöksiä muutetaan ja niistä säädetään aikaisempaa kattavammin lain tasolla. Vastaavasti opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään perustuslain edellyttämällä tavalla aikaisempaa yksityiskohtaisemmin lain tasolla. Esitys (HE 71/2006 vp) laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 :n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskuntaan perustetaan uusi tarkastusvaliokunta yhdistämällä valtiontilintarkastajat ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston valvontatoimi. Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien kanslia lakkautetaan. Tarkoitus on, että uusi tarkastusvaliokunta aloittaa toimintansa vaalikauden alkaessa. Esitys (HE 72/2006 vp) laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Poliisin voimavarojen käytön tehostamiseksi sekä poliisipalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi poliisiyksiköiden kihlakuntarajat ylittävää yhteistoimintaa lisätään. Tarvittaessa paikallispoliisin toiminta voidaan järjestää suurempina, useamman kihlakunnan käsitettävinä aluekokonaisuuksina. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää niistä kihlakunnan poliisilaitoksista, joiden toimialueena on useampi kihlakunta. Muodostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kihlakunta, tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, laajuus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kielelliseen asemaan. Sisäasiainministeriön ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä siirretään sisäasiainministeriöstä Poliisin tekniikkakeskukseen. Lisäksi laki sisältää säännökset Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistämisestä Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskukseksi sekä säännökset poliisin ylimmän johdon eräiden virkojen osalta järjestelmästä, jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotetaan toisistaan. Lailla tarkennetaan myös poliisin ylijohdon ja lääninjohdon tehtävämäärittelyä. Lait on tarkoitettu voimaan Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskusta koskevat muutokset on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 76/2006 vp) laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Lain muutoksen tavoitteena on selkiyttää ja uudistaa työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa säännöstöä vastaamaan muun muassa yhtiöiden hallintosäännösten osalta yleistä yhtiölainsäädäntöä sekä korostaa työeläkevakuutusyhtiöiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muuta liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 77/2006 vp) eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi. Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevia säännöksiä muutetaan. Merimieseläkekassaa koskevat vastaavat muutokset on tarkoitus liittää osaksi merimieseläkelain kokonaisuudistusta. Tavoitteena on tehdä eläkelaitosten rahastointiperiaatteisiin ja vakavaraisuusmekanismiin muutokset, jotka mahdollistavat eläkelaitosten osakesijoitusten osuuden nostamisen ja siten korkeampien sijoitustuottojen tavoittelemisen. Tätä kautta tavoitteena on hillitä työeläkemaksun nousupainetta. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 81/2006 vp) maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Muutoksella korostetaan asuntotuotannon tarpeita osana kunnan kehityksen edellytyksiä. Kaavoituskatsaukseen tulee muutoksen mukaan liittää arvio asuntotonttien riittävyydestä, jos kysyntä kunnassa sitä edellyttää. Asemakaavan yhteydessä ei saa enää valittaa sellaisista asioista, jotka on ratkaistu jo yleiskaavassa ja rakennusluvan yhteydessä ei saa valittaa asemakaavassa ratkaistuista asioista. Kunnan jäsenten valitusoikeutta vähäisistä asemakaavan muutoksista rajoitetaan niihin, joiden etua tai oikeutta kaava koskee. Valituslupajärjestelmä otetaan käyttöön rakennusluvissa, jos hallinto- 4

5 Momentti 2006_5lmu.fm Page 5 Friday, August 4, :45 PM oikeus ei ole muuttanut kunnan viranomaisen päätöstä. Rakennuslupa tehdään mahdolliseksi myös lainvoimaa vailla olevan asemakaavan alueella. Rakentaminen on kuitenkin mahdollista vasta, kun kaava on tullut voimaan. Tiedon saamista hallintotuomioistuinten käsittelyajoista yhteiskunnallisesti merkittävien asemakaavojen osalta parannetaan. Esitys (HE 82/2006 vp) laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 :n muuttamisesta. Liiketoimintakiellosta annettua lakia muutetaan niin, että poliisille kuuluvan liiketoimintakiellon valvonnan tehostamiseksi vero-, tulli- ja ulosottoviranomaisen sekä muiden laissa tarkoitettujen viranomaisten tehtävänä on kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon toteutumiseen. Viranomaiset saavat sähköisesti tietoja rekisteristä, johon kieltoa koskevat tiedot merkitään. Lakiin lisätään säännökset kiellon merkitsemisestä kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 :ää muutetaan niin, että verohallinnolla on vastaavanlainen oikeus kuin muilla edellä tarkoitetuilla viranomaisilla antaa oma-aloitteisesti tietoja poliisille kiellon valvontaa varten. Liiketoimintakiellon sisältöä tarkistetaan niin, että kieltoon määrätty ei saa harjoittaa liiketoimintaa Suomessa toiseen valtioon perustetun yhteisön nimissä. Esitys (HE 83/2006 vp) ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Velkavastuun enimmäiskestoa koskeva säännös otetaan ulosottokaareen. Saatava vanhentuu lopullisesti sen jälkeen, kun ulosottoperusteen määräaika (15 tai 20 vuotta) on kulunut umpeen. Ulosottomies tekee ilmoituksen holhousviranomaiselle, jos velallinen on alaikäinen, eikä luottotietoja anneta. Ulosottokaareen otetaan uudet säännökset ulosottoorganisaatiosta, jossa keskushallintoviranomaisena toimii myöhemmin erillisellä lailla perustettava hallintovirasto. Lääninhallituksille kuuluvat tehtävät siirretään mainitulle hallintovirastolle. Sen alaisuudessa on 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottomiehinä toimivat kihlakunnanvoudit ja kihlakunnanulosottomiehet (nykyiset avustavat ulosottomiehet). Vähäisiä tarkistuksia tehdään täytäntöönpanokuluja ja turvaamistoimia koskeviin säännöksiin samoin kuin vuonna 1996 uudistettuihin itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa, keskeytystä ja valitusta koskeviin säännöksiin. Nykyiseen veroulosottolakiin sisältyvät säännökset otetaan vähäisin tarkistuksin uuteen lakiin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Uudella ulosottokaarella kumotaan nykyinen ulosottolaki. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 84/2006 vp) laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 :n muuttamisesta. Syyttäjälaitoksen paikallisorganisaatiota muutetaan siten, että paikallisviranomaisina toimivat aina syyttäjänvirastot. Tämän lisäksi paikallisena syyttäjäviranomaisena toimii Ahvenanmaalla maakunnansyyttäjänvirasto. Samalla kihlakunnansyyttäjien ja apulaissyyttäjien toimivaltaa täsmennetään siten, että he ovat toimivaltaisia hoitamaan syytäjäntehtäviä koko maassa rangaistusmääräysasioissa sekä asioissa, jotka voidaan lain mukaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annettua lakia muutetaan siten, että maakunnansyyttäjänviraston päällikkönä toimii johtava maakunnansyyttäjä. Yleisistä syyttäjistä annettuun lakiin lisätään säännös syyttäjän oikeudesta saada tietoja Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä sakkorekisteristä. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 85/2006 vp) laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta. Oikeudenkäymiskaareen lisätään säännös, jolla oikeusministeriö valtuutetaan antamaan käräjä- ja hovioikeuksille ohjeet niiden ratkaisuista viranomaisille tehtävistä ilmoituksista. Muutoksella selvennetään oikeusministeriön toimivalta mainittujen ohjeiden antamiseen perustuslain mukaiseksi. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 86/2006 vp) laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta. Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että säännökset sovitetaan yhteen vuoden 2007 alusta voimaan tulevan yksityisen sektorin työeläketurvaa koskevan uuden työntekijän eläkelain kanssa. Muutoksilla selkiytetään ja täsmennetään lain säännöksiä sekä kirjataan lakiin nykyistä soveltamiskäytäntöä. Muutoksiin ei sisälly uusia eläkepoliittisia muutoksia. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 90/2006 vp) kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Uusi kansaneläkelaki, laki vammaisetuuksista ja laki eläkkeensaajan asumistuesta ovat osa kokonaisuutta, jolla pyritään ajanmukaistamaan ja selkeyttämään toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Toinen kuntakalleusryhmä poistetaan kansaneläkkeestä, leskeneläkkeestä ja muista etuuksista, joiden määrä on sidottu kuntien kalleusluokitukseen. Kansaneläkelain voimaanpanosta säädetään erillisellä lailla. Siinä on suoja- ja siirtymäsäännösten lisäksi myös säännökset työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. Lisäksi tehdään tarkistuksia yhteensä 16 eri lakiin. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 91/2006 vp) työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että sekä yksityisten että julkisten alojen työeläkeasioihin haetaan muutosta ensimmäisenä asteena työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Samalla lautakunnan kokoonpanoa täydennetään yhdistämällä siihen nykyiset valtion eläkelautakunta ja kuntien eläkelautakunta. Muutoksenhakulautakunnan organisaatiota ja jaostoja muutetaan vastaamaan yhdistyvän muutoksenhakulautakunnan asiantuntemuksen tarpeita. Muutoksenhakulautakunnan rahoitusta muutetaan samalla siten, että myös julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat muutoksenhakulautakunnan kustannuksiin. Lailla selkeytetään ja tehostetaan työeläkeasioiden muutoksenhakua. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 92/2006 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun 5 Momentti 5/2006

6 2006_5lmu.fm Page 6 Friday, August 4, :45 PM lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Starttirahakokeilussa työvoimatoimisto voi myöntää työllistämistukea starttirahana muullekin yrittäjäksi ryhtyvälle kuin työttömälle työnhakijalle. Kokeilua koskeva julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain säännös on voimassa vuoden 2006 loppuun saakka. Kokeiluaikaa jatketaan vuodella. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 94/2006 vp) laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Esitys koskee pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin täytäntöön panoa. Direktiivillä pyritään lähentämään kolmansien maiden kansalaisten oikeusasemaa jäsenvaltioiden kansalaisten oikeusasemaan ja yhdenmukaistamaan pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten oleskelulupien myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksiä lähentämällä jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvasta, joka myönnetään viiden vuoden oleskelun jälkeen. Lakiin lisätään erillinen säännös oleskeluluvan myöntämisestä kolmannen maan kansalaiselle, joka on saanut pitkään oleskelleen aseman toisessa jäsenvaltiossa ja siirtyy Suomeen. Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen työtä tekemään tulevan pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen työntekoon sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihinkin kolmannen maan kansalaisiin. Työntekoon sovelletaan työvoiman saatavuusharkintaa. Opintotukilakiin lisätään maininta pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvasta. Tällöin EY-oleskeluluvan haltija on oikeutettu opintotukeen. Esitys (HE 97/2006 vp) vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta, sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä. Meripelastusyleissopimus koskee meripelastajan ja aluksen omistajan välistä sopimussuhdetta meripelastustilanteessa. Yleissopimuksessa otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat meripelastustilanteessa. Yleissopimus on tarkoitus saattaa kansallisesti voimaan merilain 16 luvun muutoksella. Merilaissa säädetään siitä, missä tilanteessa ja kenelle meripelastuspalkkio maksetaan, pelastussopimuksesta, pelastuspalkkion määräytymisperusteista sekä eri toimijoiden velvollisuuksista. Meripelastajia pyritään kannustamaan pelastuspalkkiota sekä erityiskorvausta koskevilla säännöksillä ryhtymän pelastustoimiin myös ympäristölle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Vuoden 1989 meripelastusyleissopimuksella korvataan vuoden 1910 yleissopimus, jonka osapuolena Suomi on. Esitys (HE 99/2006 vp) laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista. Lain tavoitteena on varmistaa, että poliisi voi luovuttaa lapsipornografista aineistoa sisältävistä ulkomailla ylläpidettävistä internet-sivustoista laatimansa luettelon teleyrityksille. Teleyritykset ovat ilmoittaneet olevansa valmiita aloittamaan vapaaehtoiset toimet ulkomailta internetin kautta Suomeen levitettävän lapsipornografian estämiseksi. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta (485/2006) Asetus tulee voimaan Kuulustelupöytäkirjaan tulee merkitä rikoksesta epäillyn ja asianomistajan kannanotto asian käsittelemisestä käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä. Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/ 2006) Asetus tuli voimaan Erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisen ehtoja täsmennetään ja peruskoulussa tehtävän työn osalta tiukennetaan. Asetuksella kumotaan nuorten työntekijäin suojelusta annettu asetus (508/1986) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Valtioneuvoston asetus vankeudesta (509/2006) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään muun muassa täytäntöönpanoasiakirjoista, täytäntöönpanoviranomaisten tehtävistä, vankilaan toimittamisesta, rangaistusajan suunnitelman sisällöstä, vangin työ- ja toiminta-ajasta, toiminta- ja käyttörahan ja palkan määräytymisestä, vankilan ulkopuolisille luville asetettavista ehdoista, tarkastukseen ja valvontaan liittyvien päätösten kirjaamisesta, oikaisumenettelystä sekä valvotusta koevapaudesta. Asetuksella kumotaan vankeinhoitoasetus (878/ 1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta annettu asetus (447/1975) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä annetun vanginkuljetusasetuksen (165/1954) 4, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 576/1988. Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta (510/2006) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään muun muassa tutkintavankeuden toimeenpanokirjasta ja toimeenpanotiedoista, tutkintavangin hallussaan pitämästä omaisuudesta sekä rahan ja muiden maksuvälineiden käytöstä sekä kirjeiden tarkastamis-, lukemis-, jäljentämis-, ja pidättämismenettelystä sekä puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta. Asetuksella kumotaan asetus tutkintavankeudesta (701/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta (511/ 2006) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään muun muassa valvonnan toimeenpanoasiakirjoista, päätösten kirjaamisesta ja valvonnan lakkauttamisesta. Asetuksella kumotaan ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta annettu asetus (279/1931) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 6

7 Momentti 2006_5lmu.fm Page 7 Friday, August 4, :45 PM Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006) Asetus tuli voimaan Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä muun muassa rahankeräyslupahakemuksen sisällöstä, lupahakemukseen liitettävästä keräys- ja käyttösuunnitelmasta, rahankeräysten toimeenpanoon liittyvistä menettelyistä ja määräajoista sekä rahankeräysten tilitysten sisällöstä. Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista (512/2006) Asetus tulee voimaan Televisiomaksu on kolmelta kuukaudelta 53,00 euroa, kuudelta kuukaudelta 104,75 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 208,15 euroa lukien. Televisiomaksu nousee 3,7 prosentilla. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että maksu voidaan maksaa myös kuukausittain. Yhdeltä kuukaudelta maksu on 17,95 euroa. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus televisiomaksuista (482/2005). MIETINNÖT YM. Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä -projektin loppuraportti Raportissa esitetään, että mökkikuntien mahdollisuuksia tarjota mökkiasujille kunnallisia palveluja tuetaan jättämällä mökeistä maksettavat kiinteistöverot huomiotta kuntien valtionosuuksien tasauksessa. Samalla esitetään maksujen ja kiinteistöverojen käytön tehostamista. Mökkiläisten nykyistä oikeutta saada kiireellistä hoitoa mökkikunnassa esitetään laajennettavaksi koskemaan myös rutiiniluontoista avosairaanhoitoa. Loppuraportti on osoitteessa 3DD7F7F2C1D8BDA7C F 6F6/$file/ pdf. Sisäasiainministeriön strategia maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi Työryhmä ehdottaa, että maahanmuuttopolitiikan valmistelun päävastuu keskitettäisiin sisäasiainministeriölle. Työryhmän mukaan maahanmuuttopolitiikan kokonaisvaltainen, yhtenäinen ja ennakoiva kehittäminen edellyttää, että päävastuu on annettu yhdelle ministeriölle, jonka on sovitettava yhteen eri intressit ja näin ollen toimittava yhteistyössä muiden ministeriöiden, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ehdotuksen mukaan sisäasiainministeriön hallinnonalalle tulisi siirtää vastuu myös turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköstä ja kiintiöpakolaisten valinnasta. Lisäksi ulkomaalaislain kokonaistarkastelu tulisi suorittaa seuraavalla hallituskaudella. Työryhmä arvioi kiireellisimmiksi ulkomaalaislain muutostarpeiksi työntekijän oleskelulupajärjestelmän, käännyttämispäätöksen täytäntöönpanon nopeutetussa turvapaikkamenettelyssä ja maasta poistamisen estymisen vuoksi myönnettävän tilapäisen oleskeluluvan. Raportti on osoitteessa intermin/biblio.nsf/ 95B10F6D51E1484EC D E/$file/ pdf. Normaalisuusperiaatteen toteutuminen vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien kohtelussa Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt vankien ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen yhdenvertaisuuden toteutumista perusturvaetuuksissa. Rangaistusta kärsivien sosiaaliset, taloudelliset ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat epäyhtenäisesti. Työryhmällä on monia ehdotuksia säännösten yhtenäistämiseksi. Vankien terveydenhoidon ja opetuksen työryhmä järjestäisi nykyistä enemmän yleisin julkisin palveluin. Työryhmän lähtökohtana on ollut, että rikoksiin syyllistyneiden perusoikeudet eivät saisi olla perusteettomasti muita heikompia. Työryhmän mielestä vankien perusturva pitäisi saattaa lähemmäksi yleistä tasoa, jotta rikoskierteen katkaisuun syntyisi riittävät mahdollisuudet. Myös lokakuussa voimaan tulevan vankeuslain mukaan vankilan olot on järjestettävä mahdollisimman pitkälle yhteiskunnan vallitsevien olojen mukaiseksi. Tavoitteena on antaa tuomituille paremmat mahdollisuudet rikoksettomaan elämään. Heikoin tilanne on vangeilla. Vankilaan joutuneista kolmasosa on asunnottomia, työttömiä ja ilman ammattitutkintoa. Joka kolmannen työkyky on alentunut ja päihdeongelma on kahdella kolmesta. Paitsi että tuomittujen oikeudet etuuksiin on määritelty säädöksissä osin epäyhtenäisesti, myös tulkinnat vaihtelevat. Käytännöt vaihtelevat myös palveluittain ja asuinkunnittain. Esimerkiksi toimeentulotuen myöntämiskäytännöt vaihtelevat. Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen kohtelu on johdonmukaisinta, vankien ja tutkintavankien kohtelussa on eniten poikkeamia. Vankien eläkkeiden ja vammaistukien maksu katkeaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vankeuden alkamisesta, kun muilla etuuksien maksu jatkuu tuomiosta huolimatta. Työryhmän mukaan kansaneläkkeen maksua ei tulisi kokonaisuudessaan lakkauttaa. Erikseen tulisi selvittää eräiden koko väestölle tarkoitettujen perusturvaetuuksien kattavuus ja yhdenmukaiset tulkinnat. Vankipalkkaus ja minimitoimeentulo yhdenmukaiseksi Vankityön palkkaus ja vaikutus eläkekertymään tulisi työryhmän mukaan saattaa samanlaiseksi kuin muillakin kansalaisilla. Työryhmä mielestä laitoksen ulkopuolella työskentelevä vanki on työmarkkinoiden käytettävissä. Sama koskisi valvotussa koevapaudessa olevaa vankia. Heille tulisi maksaa ehtojen täyttyessä sairauspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Vankien työtoiminnan tulisi muutoinkin liittyä kiinteämmin yhteiskunnan yleisiin rakenteellisen työttömyysongelman ratkaisupyrkimyksiin. Työryhmän ehdottaa, että rikokseen syyllistyneet pääsisivät nykyistä paremmin velkajärjestelyn piiriin. Vankiloiden ei pitäisi myöskään periä toimeentuloturvaetuuksia velkojen maksuohjelmiin osallistuvilta vangeilta. Vankien harkinnanvaraisen toimeentulon myöntämisperusteet pitäisi yhtenäistää. Ehdotuksen mukaan toimeentulotuki tulisi mitoittaa siten, että vangin kuukausittainen minimikäyttövara olisi 80 euroa. Vankien terveydenhoito osaksi muuta julkista terveydenhuoltoa? Työryhmä ehdottaa vankien terveydenhuoltoon kokonaisuudistusta. Yhtenä vaihtoehtona olisi, että vankien terveyspalvelut tilattaisiin julkisesta terveydenhuollosta. Työryhmän mukaan vankien hoitoon pääsyä ja lääkinnällistä kuntoutusta tulee tehostaa. 7 Momentti 5/2006

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 4/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIE- TINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALI-

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot