2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, :45 PM 5/2006. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, :45 PM 5/2006 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 6 MIETINNÖT YM. 7 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2006_5lmu.fm Page 2 Friday, August 4, :45 PM Momentti 5/2006 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki tieliikennelain muuttamisesta (441/2006) HE 224/2005 vp LiVM 6/2006 Laki tulee voimaan Tieliikennelakia muutetaan niin, että vastuuta ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta ja kuorman sitomisesta kaupallisissa kuljetuksissa sekä ajoaikojen noudattamisesta tulee kuljettajan lisäksi sellaiselle henkilölle, joka osallistuu kuormaamiseen tai tosiasiallisesti määrää kuljettajan aikataulusta. Kuormauksen ja kuljetuksen suorittajat huolehtivat myös siitä, että niiden palveluksessa olevat kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat tuntevat kuormausta koskevat säännökset. Laki ulosottolain muuttamisesta, laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta, laki perintökaaren muuttamisesta, laki autokiinnityslain 22 :n 2 momentin kumoamisesta ja laki osamaksukaupasta annetun lain 18 :n muuttamisesta ( /2006) HE 13/2005 vp LaVM 5/2006 Lait tulevat voimaan Ulosottolain, ulosottomaksuista annetun lain, perintökaaren, autokiinnityslain ja osamaksukauppalain säännöksiä muutetaan. Uudistus koskee maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa, johon kuuluu ulosmittaus, myynti ja tilitys. Velallisen taloudellista vähimmäissuojaa ulosmittauksessa parannetaan muun muassa laajentamalla säännönmukaista lievemmän ulosmittauksen käyttöalaa sekä kehittämällä vapaakuukausijärjestelmää. Kaikkein suurituloisimpien velallisen osalta ulosmittaus kiristyy. Yritystoiminnan edellytyksiä parannetaan muun muassa ulottamalla elinkeinotulon ulosmittaussäännösten soveltaminen myös yhteisöihin. Yhteisesti omistettu omaisuus voidaan tietyin edellytyksin ulosmitata ja myydä ulosottotoimin. Kuolinpesäosuuden ulosmittauksen jälkeiset toimet siirtyvät ulosmittausvelkojilta ulosottomiehelle. Pakkohuutokauppaostajan oikeusasema säännellään. Ostaja saa tehokasta suojaa oikeudellisen virheen tilanteessa. Huutokaupan sijasta ulosmitattu omaisuus voidaan tietyin edellytyksin myydä vapaalla myynnillä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän toimin. Tilityssäännösten mukaan kertymä kohdennetaan ensin korolle, sitten pääomalle ja viimeiseksi kuluille. Täytäntöönpanon keskeytystä tehostetaan muutoksenhaun turvaamiseksi. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta, laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 :n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 :n muuttamisesta ( / 2006) HE 227/2005 vp StVM 9/2006 Lait tulevat voimaan Työttömyysturvalain muuttamisesta annetun lain 5 luvun 4 :n 4 momentti tuli voimaan Vakuutetulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen. Osasairauspäivärahaa maksetaan sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömälle työntekijälle tai yrittäjälle. Työkyvyttömyyden on jatkuttava koko osasairauspäivärahakauden. Osasairauspäivärahajärjestelmän tarkoituksena on tukea vakuutetun työhön paluuta. Osasairauspäiväraha on itsenäinen etuus, jonka maksamisen edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä on sopinut työnantajansa kanssa työnsä tekemisestä osa-aikaisesti laissa säädetyksi määräajaksi. Osasairauspäivärahan perusteena olevasta osa-aikatyötä koskevasta sopimuksesta säädetään työsopimuslaissa sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa. Määrältään osasairauspäiväraha on aina puolet sitä välittömästi edeltävästä sairauspäivärahasta ja sitä voidaan maksaa arkipäivää. Lisäksi työttömyysturvalakia ja julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia tarkistetaan siten, ettei henkilö voi saada osasairauspäivärahaa ja työttömyysetuutta tai koulutustukea samanaikaisesti. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta (458/2006) HE 210/2005 vp YmVM 3/2006 Laki tulee voimaan Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin eli YVA-lakiin tehtävillä muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun neuvoston direktiiviin 85/337/ETY ns. osallistumisoikeusdirektiivillä 2003/ 35/EY tehdyt muutokset. YVA-lakiin tehtävillä muutoksilla täydennetään lain osallistumista koskevia säännöksiä järjestöjen osallistumisoikeuden osalta. Arviointimenettelyn soveltamisalaa hankkeiden muutoksiin täsmennetään. Päätösvalta arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa siirretään pääsääntöisesti alueellisille ympäristökeskuksille. Päätöstä koskeva muutoksenhaku järjestetään siten, että muut tahot kuin hankkeesta vastaava eivät saa hakea päätökseen muutosta erikseen, vaan samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta päätöksestä valitetaan. Lisäksi lakiin kirjataan nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti mahdollisuus hakea hankkeen lupa- tai sitä vastaavaan päätökseen muutosta paitsi arviointimenettelyn puuttumisen myös sen olennaisen puutteellisuuden perusteella. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (561/2006) HE 29/2006 vp LaVM 8/2006 Laki tulee voimaan

3 Momentti 2006_5lmu.fm Page 3 Friday, August 4, :45 PM Työtuomioistuimesta annettua lakia muutetaan siten, että työtuomioistuimen presidentin virka ja työtuomioistuinneuvoksen virka muutetaan vakinaisesti täytettäviksi. Muutoksella vahvistetaan työtuomioistuimen puheenjohtajina toimivien presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta Suomen perustuslaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimusmääräyksissä edellytetyllä tavalla. Lisäksi työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen sekä työtuomioistuimen jäsenten ja varajäsenten eroamisikä muutetaan 67 vuodesta 68 vuoteen, joka on valtion virkamiesten yleinen eroamisikä. Rautatielaki ja siihen liittyvät muutoslait ( /2006) HE 16/2006 vp LiVM 11/2006 Lait tulevat voimaan Uudella rautatielailla avataan rautateiden kansallinen tavaraliikenne kilpailulle Euroopan unionin niin sanotun toisen rautatiepaketin vaatimusten mukaisesti Lailla jatketaan voimassa olevalla rautatielailla käynnistettyä tasapuolisten ja syrjimättömien edellytysten luomista rautatieliikenteen kilpailulle. Kotimainen henkilöliikenne sekä Suomen ja Venäjän välinen rautateiden yhdysliikenne jää edelleen yksinomaan VR Osakeyhtiön hoidettavaksi. Muutoin lain painopiste on rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden kehittämisessä. Lailla pannaan lisäksi täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettujen direktiivien muuttamisesta annettu toiseen rautatiepakettiin kuuluva direktiivi. Samalla yhdistetään voimassa oleva Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu laki uuteen rautatielakiin. Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia, vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettua lakia tarkistetaan toimivaltaisen viranomaisen muuttumisen vuoksi. Laki lastensuojelulain muuttamisesta (583/2006) HE 225/2004 vp StVM 7/2006 Laki tulee voimaan Lapsen oikeusturvan parantamiseksi täsmennetään ja täydennetään lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostassa olevaan lapseen kohdistettavia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitustoimenpiteitä koskevat lastensuojeluasetuksen säännökset nostetaan lain tasolle. Osakeyhtiölaki ja siihen liittyvät muutoslait ( /2006) HE 109/2005 vp TaVM 7/2006 Lait tulevat voimaan Annetaan uusi osakeyhtiölaki, jolla kumotaan nykyinen osakeyhtiölaki (734/ 1978). Lisäksi useisiin muihin lakeihin tehdään uudesta laista johtuvia muutoksia. Laki lisää yhtiöiden toimintamahdollisuuksia ja takaa samalla riittävän suojan vähemmistöosakkeenomistajille sekä velkojille. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta (675/2006) HE 85/2005 vp LaVM 9/2006 Laki tulee voimaan Alueellisten hallinto-oikeuksien päätösvaltaisuussäännöksiä muutetaan. Hallinto-oikeus on edelleen pääsääntöisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä, mutta laissa erikseen säädetyissä asioissa se on päätösvaltainen myös suppeammassa kokoonpanossa. Muutoksen avulla ratkaisutoiminnan hallinto-oikeuksissa on arvioitu tehostuvan enimmillään 6,5 henkilötyövuotta. Samalla asianosaisten mahdollisuudet saada asiansa käsitellyksi nopeammin paranevat oikeusturvan siitä kuitenkaan vaarantumatta. Passilaki, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta ( / 2006) HE 25/2005 vp HaVM 13/2006 Lait tulivat voimaan Uuden passilain keskeinen uudistus on biometrisen tunnisteen käyttöönotto keskitetysti valmistetussa passissa, diplomaattipassissa, virkapassissa, pakolaisen matkustusasiakirjassa ja muukalaispassissa. Biometrisia tunnisteita ja passin turvatekijöitä koskevat säännökset sisältyvät neuvoston asetukseen (EY) 2252/2004 jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista. Uudistettavien passien sirulle talletetaan tässä vaiheessa biometrisena tunnisteena vain kasvokuva. Sormenjälkien käyttöönoton edellyttämät säädösmuutokset valmistellaan erikseen myöhemmin. Biometrisen tunnisteen käyttöönottoon liittyen alle 15-vuotiaiden lasten merkitsemisestä huoltajansa passiin sekä seuruepassin käytöstä luovutaan. Passin yleistä voimassaoloaikaa lyhennetään tunnistettavuuden parantamiseksi kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen. Väliaikaisen passin saamisedellytyksiä kiristetään niiden keskitetysti valmistettuja passeja alhaisemman turvatason vuoksi. Kansalaisten palvelun parantamiseksi passia voi hakea ja sen voi myöntää mikä tahansa kihlakunnan poliisilaitos eli myöntäminen ei ole enää sidottu hakijan kotikunnan poliisilaitokseen. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä, laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta, laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta, laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta HE 24/2006 vp LiVM 12/2006 Lait tulevat voimaan Lait kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta säädetään. Nykyinen laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä kumotaan. Lisäksi muutetaan muita mainittuja lakeja. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta, laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, laki tavaramerkkilain muuttamisesta, laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta, laki toiminimilain muuttamisesta, laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki patenttilain muut- 3 Momentti 5/2006

4 2006_5lmu.fm Page 4 Friday, August 4, :45 PM tamisesta, laki mallioikeuslain muuttamisesta ja laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta ( /2006) HE 26/2006 vp LaVM 6/2006 Lait tulevat voimaan Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin lakeihin tehdään teollis- ja tekijänoikeuden noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset. Ne koskevat näissä laeissa olevia turvaamistoimista ja oikeudenkäyntimenettelystä annettuja säännöksiä. Uusina menettelyinä säädetään direktiivin johdosta, että teollis- ja tekijänoikeutta loukannut voidaan velvoittaa antamaan tietoja loukkaavien tavaroiden alkuperästä ja jakeluverkosta sekä voidaan tietyin edellytyksin määrätä hänet kustantamaan tuomiotaan koskevien tietojen julkaiseminen. Teollisoikeuslakeihin sisältyviä säännöksiä vahingonkorvauksesta yhtenäistetään. Mainittu direktiivi ja sen johdosta tehtävät muutokset lainsäädäntöön koskevat ainoastaan riita-asioita. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta HE 226/2005 vp StVM 12/2006 Laki tulee voimaan Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia muutetaan siten, että ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat savuttomia. Tupakointi on kuitenkin sallittua niiden sisätilassa erillisessä tupakointitilassa. Elinkeinonharjoittaja voi päättää, varaako hän tupakointitilan. Ruoan ja juoman tarjoilu ja nauttiminen on kielletty tupakointitilassa. Työskentely tupakointitilassa on muutenkin kielletty lukuun ottamatta järjestyksen ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 70/2006 vp) laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta korvaa nykyisen Vankeinhoidon koulutuskeskusta koskevan lain. Uudessa laissa otetaan huomioon koulutuskeskuksen muuttuneet tehtävät sekä yleisessä koulutuslainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Koulutuskeskuksen hallintoa ja päätösvaltaa koskevia säännöksiä muutetaan ja niistä säädetään aikaisempaa kattavammin lain tasolla. Vastaavasti opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään perustuslain edellyttämällä tavalla aikaisempaa yksityiskohtaisemmin lain tasolla. Esitys (HE 71/2006 vp) laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 :n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskuntaan perustetaan uusi tarkastusvaliokunta yhdistämällä valtiontilintarkastajat ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston valvontatoimi. Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien kanslia lakkautetaan. Tarkoitus on, että uusi tarkastusvaliokunta aloittaa toimintansa vaalikauden alkaessa. Esitys (HE 72/2006 vp) laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Poliisin voimavarojen käytön tehostamiseksi sekä poliisipalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi poliisiyksiköiden kihlakuntarajat ylittävää yhteistoimintaa lisätään. Tarvittaessa paikallispoliisin toiminta voidaan järjestää suurempina, useamman kihlakunnan käsitettävinä aluekokonaisuuksina. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää niistä kihlakunnan poliisilaitoksista, joiden toimialueena on useampi kihlakunta. Muodostettaessa kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueena on useampi kihlakunta, tulee ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, laajuus, liikenneyhteydet sekä kieliolot ja aluejaotuksen vaikutus viranomaisen kielelliseen asemaan. Sisäasiainministeriön ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lupa-, valvonta- ja tarkastustehtäviä siirretään sisäasiainministeriöstä Poliisin tekniikkakeskukseen. Lisäksi laki sisältää säännökset Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistämisestä Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskukseksi sekä säännökset poliisin ylimmän johdon eräiden virkojen osalta järjestelmästä, jossa virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen erotetaan toisistaan. Lailla tarkennetaan myös poliisin ylijohdon ja lääninjohdon tehtävämäärittelyä. Lait on tarkoitettu voimaan Poliisialan koulutus- ja kehittämiskeskusta koskevat muutokset on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 76/2006 vp) laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Lain muutoksen tavoitteena on selkiyttää ja uudistaa työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa säännöstöä vastaamaan muun muassa yhtiöiden hallintosäännösten osalta yleistä yhtiölainsäädäntöä sekä korostaa työeläkevakuutusyhtiöiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muuta liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 77/2006 vp) eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi. Lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevia säännöksiä muutetaan. Merimieseläkekassaa koskevat vastaavat muutokset on tarkoitus liittää osaksi merimieseläkelain kokonaisuudistusta. Tavoitteena on tehdä eläkelaitosten rahastointiperiaatteisiin ja vakavaraisuusmekanismiin muutokset, jotka mahdollistavat eläkelaitosten osakesijoitusten osuuden nostamisen ja siten korkeampien sijoitustuottojen tavoittelemisen. Tätä kautta tavoitteena on hillitä työeläkemaksun nousupainetta. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 81/2006 vp) maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Muutoksella korostetaan asuntotuotannon tarpeita osana kunnan kehityksen edellytyksiä. Kaavoituskatsaukseen tulee muutoksen mukaan liittää arvio asuntotonttien riittävyydestä, jos kysyntä kunnassa sitä edellyttää. Asemakaavan yhteydessä ei saa enää valittaa sellaisista asioista, jotka on ratkaistu jo yleiskaavassa ja rakennusluvan yhteydessä ei saa valittaa asemakaavassa ratkaistuista asioista. Kunnan jäsenten valitusoikeutta vähäisistä asemakaavan muutoksista rajoitetaan niihin, joiden etua tai oikeutta kaava koskee. Valituslupajärjestelmä otetaan käyttöön rakennusluvissa, jos hallinto- 4

5 Momentti 2006_5lmu.fm Page 5 Friday, August 4, :45 PM oikeus ei ole muuttanut kunnan viranomaisen päätöstä. Rakennuslupa tehdään mahdolliseksi myös lainvoimaa vailla olevan asemakaavan alueella. Rakentaminen on kuitenkin mahdollista vasta, kun kaava on tullut voimaan. Tiedon saamista hallintotuomioistuinten käsittelyajoista yhteiskunnallisesti merkittävien asemakaavojen osalta parannetaan. Esitys (HE 82/2006 vp) laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 :n muuttamisesta. Liiketoimintakiellosta annettua lakia muutetaan niin, että poliisille kuuluvan liiketoimintakiellon valvonnan tehostamiseksi vero-, tulli- ja ulosottoviranomaisen sekä muiden laissa tarkoitettujen viranomaisten tehtävänä on kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon toteutumiseen. Viranomaiset saavat sähköisesti tietoja rekisteristä, johon kieltoa koskevat tiedot merkitään. Lakiin lisätään säännökset kiellon merkitsemisestä kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 :ää muutetaan niin, että verohallinnolla on vastaavanlainen oikeus kuin muilla edellä tarkoitetuilla viranomaisilla antaa oma-aloitteisesti tietoja poliisille kiellon valvontaa varten. Liiketoimintakiellon sisältöä tarkistetaan niin, että kieltoon määrätty ei saa harjoittaa liiketoimintaa Suomessa toiseen valtioon perustetun yhteisön nimissä. Esitys (HE 83/2006 vp) ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Velkavastuun enimmäiskestoa koskeva säännös otetaan ulosottokaareen. Saatava vanhentuu lopullisesti sen jälkeen, kun ulosottoperusteen määräaika (15 tai 20 vuotta) on kulunut umpeen. Ulosottomies tekee ilmoituksen holhousviranomaiselle, jos velallinen on alaikäinen, eikä luottotietoja anneta. Ulosottokaareen otetaan uudet säännökset ulosottoorganisaatiosta, jossa keskushallintoviranomaisena toimii myöhemmin erillisellä lailla perustettava hallintovirasto. Lääninhallituksille kuuluvat tehtävät siirretään mainitulle hallintovirastolle. Sen alaisuudessa on 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottomiehinä toimivat kihlakunnanvoudit ja kihlakunnanulosottomiehet (nykyiset avustavat ulosottomiehet). Vähäisiä tarkistuksia tehdään täytäntöönpanokuluja ja turvaamistoimia koskeviin säännöksiin samoin kuin vuonna 1996 uudistettuihin itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa, keskeytystä ja valitusta koskeviin säännöksiin. Nykyiseen veroulosottolakiin sisältyvät säännökset otetaan vähäisin tarkistuksin uuteen lakiin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Uudella ulosottokaarella kumotaan nykyinen ulosottolaki. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 84/2006 vp) laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 :n muuttamisesta. Syyttäjälaitoksen paikallisorganisaatiota muutetaan siten, että paikallisviranomaisina toimivat aina syyttäjänvirastot. Tämän lisäksi paikallisena syyttäjäviranomaisena toimii Ahvenanmaalla maakunnansyyttäjänvirasto. Samalla kihlakunnansyyttäjien ja apulaissyyttäjien toimivaltaa täsmennetään siten, että he ovat toimivaltaisia hoitamaan syytäjäntehtäviä koko maassa rangaistusmääräysasioissa sekä asioissa, jotka voidaan lain mukaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annettua lakia muutetaan siten, että maakunnansyyttäjänviraston päällikkönä toimii johtava maakunnansyyttäjä. Yleisistä syyttäjistä annettuun lakiin lisätään säännös syyttäjän oikeudesta saada tietoja Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä sakkorekisteristä. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 85/2006 vp) laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta. Oikeudenkäymiskaareen lisätään säännös, jolla oikeusministeriö valtuutetaan antamaan käräjä- ja hovioikeuksille ohjeet niiden ratkaisuista viranomaisille tehtävistä ilmoituksista. Muutoksella selvennetään oikeusministeriön toimivalta mainittujen ohjeiden antamiseen perustuslain mukaiseksi. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 86/2006 vp) laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta. Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että säännökset sovitetaan yhteen vuoden 2007 alusta voimaan tulevan yksityisen sektorin työeläketurvaa koskevan uuden työntekijän eläkelain kanssa. Muutoksilla selkiytetään ja täsmennetään lain säännöksiä sekä kirjataan lakiin nykyistä soveltamiskäytäntöä. Muutoksiin ei sisälly uusia eläkepoliittisia muutoksia. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 90/2006 vp) kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Uusi kansaneläkelaki, laki vammaisetuuksista ja laki eläkkeensaajan asumistuesta ovat osa kokonaisuutta, jolla pyritään ajanmukaistamaan ja selkeyttämään toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Toinen kuntakalleusryhmä poistetaan kansaneläkkeestä, leskeneläkkeestä ja muista etuuksista, joiden määrä on sidottu kuntien kalleusluokitukseen. Kansaneläkelain voimaanpanosta säädetään erillisellä lailla. Siinä on suoja- ja siirtymäsäännösten lisäksi myös säännökset työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. Lisäksi tehdään tarkistuksia yhteensä 16 eri lakiin. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 91/2006 vp) työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että sekä yksityisten että julkisten alojen työeläkeasioihin haetaan muutosta ensimmäisenä asteena työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Samalla lautakunnan kokoonpanoa täydennetään yhdistämällä siihen nykyiset valtion eläkelautakunta ja kuntien eläkelautakunta. Muutoksenhakulautakunnan organisaatiota ja jaostoja muutetaan vastaamaan yhdistyvän muutoksenhakulautakunnan asiantuntemuksen tarpeita. Muutoksenhakulautakunnan rahoitusta muutetaan samalla siten, että myös julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat muutoksenhakulautakunnan kustannuksiin. Lailla selkeytetään ja tehostetaan työeläkeasioiden muutoksenhakua. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 92/2006 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun 5 Momentti 5/2006

6 2006_5lmu.fm Page 6 Friday, August 4, :45 PM lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Starttirahakokeilussa työvoimatoimisto voi myöntää työllistämistukea starttirahana muullekin yrittäjäksi ryhtyvälle kuin työttömälle työnhakijalle. Kokeilua koskeva julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain säännös on voimassa vuoden 2006 loppuun saakka. Kokeiluaikaa jatketaan vuodella. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 94/2006 vp) laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Esitys koskee pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin täytäntöön panoa. Direktiivillä pyritään lähentämään kolmansien maiden kansalaisten oikeusasemaa jäsenvaltioiden kansalaisten oikeusasemaan ja yhdenmukaistamaan pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten oleskelulupien myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksiä lähentämällä jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvasta, joka myönnetään viiden vuoden oleskelun jälkeen. Lakiin lisätään erillinen säännös oleskeluluvan myöntämisestä kolmannen maan kansalaiselle, joka on saanut pitkään oleskelleen aseman toisessa jäsenvaltiossa ja siirtyy Suomeen. Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen työtä tekemään tulevan pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen työntekoon sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihinkin kolmannen maan kansalaisiin. Työntekoon sovelletaan työvoiman saatavuusharkintaa. Opintotukilakiin lisätään maininta pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvasta. Tällöin EY-oleskeluluvan haltija on oikeutettu opintotukeen. Esitys (HE 97/2006 vp) vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta, sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä. Meripelastusyleissopimus koskee meripelastajan ja aluksen omistajan välistä sopimussuhdetta meripelastustilanteessa. Yleissopimuksessa otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat meripelastustilanteessa. Yleissopimus on tarkoitus saattaa kansallisesti voimaan merilain 16 luvun muutoksella. Merilaissa säädetään siitä, missä tilanteessa ja kenelle meripelastuspalkkio maksetaan, pelastussopimuksesta, pelastuspalkkion määräytymisperusteista sekä eri toimijoiden velvollisuuksista. Meripelastajia pyritään kannustamaan pelastuspalkkiota sekä erityiskorvausta koskevilla säännöksillä ryhtymän pelastustoimiin myös ympäristölle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Vuoden 1989 meripelastusyleissopimuksella korvataan vuoden 1910 yleissopimus, jonka osapuolena Suomi on. Esitys (HE 99/2006 vp) laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista. Lain tavoitteena on varmistaa, että poliisi voi luovuttaa lapsipornografista aineistoa sisältävistä ulkomailla ylläpidettävistä internet-sivustoista laatimansa luettelon teleyrityksille. Teleyritykset ovat ilmoittaneet olevansa valmiita aloittamaan vapaaehtoiset toimet ulkomailta internetin kautta Suomeen levitettävän lapsipornografian estämiseksi. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta (485/2006) Asetus tulee voimaan Kuulustelupöytäkirjaan tulee merkitä rikoksesta epäillyn ja asianomistajan kannanotto asian käsittelemisestä käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä. Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/ 2006) Asetus tuli voimaan Erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisen ehtoja täsmennetään ja peruskoulussa tehtävän työn osalta tiukennetaan. Asetuksella kumotaan nuorten työntekijäin suojelusta annettu asetus (508/1986) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Valtioneuvoston asetus vankeudesta (509/2006) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään muun muassa täytäntöönpanoasiakirjoista, täytäntöönpanoviranomaisten tehtävistä, vankilaan toimittamisesta, rangaistusajan suunnitelman sisällöstä, vangin työ- ja toiminta-ajasta, toiminta- ja käyttörahan ja palkan määräytymisestä, vankilan ulkopuolisille luville asetettavista ehdoista, tarkastukseen ja valvontaan liittyvien päätösten kirjaamisesta, oikaisumenettelystä sekä valvotusta koevapaudesta. Asetuksella kumotaan vankeinhoitoasetus (878/ 1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta annettu asetus (447/1975) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä annetun vanginkuljetusasetuksen (165/1954) 4, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 576/1988. Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta (510/2006) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään muun muassa tutkintavankeuden toimeenpanokirjasta ja toimeenpanotiedoista, tutkintavangin hallussaan pitämästä omaisuudesta sekä rahan ja muiden maksuvälineiden käytöstä sekä kirjeiden tarkastamis-, lukemis-, jäljentämis-, ja pidättämismenettelystä sekä puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta. Asetuksella kumotaan asetus tutkintavankeudesta (701/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta (511/ 2006) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään muun muassa valvonnan toimeenpanoasiakirjoista, päätösten kirjaamisesta ja valvonnan lakkauttamisesta. Asetuksella kumotaan ehdonalaisesti vapautetun vangin valvonnasta annettu asetus (279/1931) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 6

7 Momentti 2006_5lmu.fm Page 7 Friday, August 4, :45 PM Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006) Asetus tuli voimaan Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä muun muassa rahankeräyslupahakemuksen sisällöstä, lupahakemukseen liitettävästä keräys- ja käyttösuunnitelmasta, rahankeräysten toimeenpanoon liittyvistä menettelyistä ja määräajoista sekä rahankeräysten tilitysten sisällöstä. Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista (512/2006) Asetus tulee voimaan Televisiomaksu on kolmelta kuukaudelta 53,00 euroa, kuudelta kuukaudelta 104,75 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 208,15 euroa lukien. Televisiomaksu nousee 3,7 prosentilla. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että maksu voidaan maksaa myös kuukausittain. Yhdeltä kuukaudelta maksu on 17,95 euroa. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus televisiomaksuista (482/2005). MIETINNÖT YM. Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä -projektin loppuraportti Raportissa esitetään, että mökkikuntien mahdollisuuksia tarjota mökkiasujille kunnallisia palveluja tuetaan jättämällä mökeistä maksettavat kiinteistöverot huomiotta kuntien valtionosuuksien tasauksessa. Samalla esitetään maksujen ja kiinteistöverojen käytön tehostamista. Mökkiläisten nykyistä oikeutta saada kiireellistä hoitoa mökkikunnassa esitetään laajennettavaksi koskemaan myös rutiiniluontoista avosairaanhoitoa. Loppuraportti on osoitteessa 3DD7F7F2C1D8BDA7C F 6F6/$file/ pdf. Sisäasiainministeriön strategia maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi Työryhmä ehdottaa, että maahanmuuttopolitiikan valmistelun päävastuu keskitettäisiin sisäasiainministeriölle. Työryhmän mukaan maahanmuuttopolitiikan kokonaisvaltainen, yhtenäinen ja ennakoiva kehittäminen edellyttää, että päävastuu on annettu yhdelle ministeriölle, jonka on sovitettava yhteen eri intressit ja näin ollen toimittava yhteistyössä muiden ministeriöiden, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ehdotuksen mukaan sisäasiainministeriön hallinnonalalle tulisi siirtää vastuu myös turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköstä ja kiintiöpakolaisten valinnasta. Lisäksi ulkomaalaislain kokonaistarkastelu tulisi suorittaa seuraavalla hallituskaudella. Työryhmä arvioi kiireellisimmiksi ulkomaalaislain muutostarpeiksi työntekijän oleskelulupajärjestelmän, käännyttämispäätöksen täytäntöönpanon nopeutetussa turvapaikkamenettelyssä ja maasta poistamisen estymisen vuoksi myönnettävän tilapäisen oleskeluluvan. Raportti on osoitteessa intermin/biblio.nsf/ 95B10F6D51E1484EC D E/$file/ pdf. Normaalisuusperiaatteen toteutuminen vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien kohtelussa Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt vankien ja yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen yhdenvertaisuuden toteutumista perusturvaetuuksissa. Rangaistusta kärsivien sosiaaliset, taloudelliset ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat epäyhtenäisesti. Työryhmällä on monia ehdotuksia säännösten yhtenäistämiseksi. Vankien terveydenhoidon ja opetuksen työryhmä järjestäisi nykyistä enemmän yleisin julkisin palveluin. Työryhmän lähtökohtana on ollut, että rikoksiin syyllistyneiden perusoikeudet eivät saisi olla perusteettomasti muita heikompia. Työryhmän mielestä vankien perusturva pitäisi saattaa lähemmäksi yleistä tasoa, jotta rikoskierteen katkaisuun syntyisi riittävät mahdollisuudet. Myös lokakuussa voimaan tulevan vankeuslain mukaan vankilan olot on järjestettävä mahdollisimman pitkälle yhteiskunnan vallitsevien olojen mukaiseksi. Tavoitteena on antaa tuomituille paremmat mahdollisuudet rikoksettomaan elämään. Heikoin tilanne on vangeilla. Vankilaan joutuneista kolmasosa on asunnottomia, työttömiä ja ilman ammattitutkintoa. Joka kolmannen työkyky on alentunut ja päihdeongelma on kahdella kolmesta. Paitsi että tuomittujen oikeudet etuuksiin on määritelty säädöksissä osin epäyhtenäisesti, myös tulkinnat vaihtelevat. Käytännöt vaihtelevat myös palveluittain ja asuinkunnittain. Esimerkiksi toimeentulotuen myöntämiskäytännöt vaihtelevat. Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen kohtelu on johdonmukaisinta, vankien ja tutkintavankien kohtelussa on eniten poikkeamia. Vankien eläkkeiden ja vammaistukien maksu katkeaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vankeuden alkamisesta, kun muilla etuuksien maksu jatkuu tuomiosta huolimatta. Työryhmän mukaan kansaneläkkeen maksua ei tulisi kokonaisuudessaan lakkauttaa. Erikseen tulisi selvittää eräiden koko väestölle tarkoitettujen perusturvaetuuksien kattavuus ja yhdenmukaiset tulkinnat. Vankipalkkaus ja minimitoimeentulo yhdenmukaiseksi Vankityön palkkaus ja vaikutus eläkekertymään tulisi työryhmän mukaan saattaa samanlaiseksi kuin muillakin kansalaisilla. Työryhmä mielestä laitoksen ulkopuolella työskentelevä vanki on työmarkkinoiden käytettävissä. Sama koskisi valvotussa koevapaudessa olevaa vankia. Heille tulisi maksaa ehtojen täyttyessä sairauspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Vankien työtoiminnan tulisi muutoinkin liittyä kiinteämmin yhteiskunnan yleisiin rakenteellisen työttömyysongelman ratkaisupyrkimyksiin. Työryhmän ehdottaa, että rikokseen syyllistyneet pääsisivät nykyistä paremmin velkajärjestelyn piiriin. Vankiloiden ei pitäisi myöskään periä toimeentuloturvaetuuksia velkojen maksuohjelmiin osallistuvilta vangeilta. Vankien harkinnanvaraisen toimeentulon myöntämisperusteet pitäisi yhtenäistää. Ehdotuksen mukaan toimeentulotuki tulisi mitoittaa siten, että vangin kuukausittainen minimikäyttövara olisi 80 euroa. Vankien terveydenhoito osaksi muuta julkista terveydenhuoltoa? Työryhmä ehdottaa vankien terveydenhuoltoon kokonaisuudistusta. Yhtenä vaihtoehtona olisi, että vankien terveyspalvelut tilattaisiin julkisesta terveydenhuollosta. Työryhmän mukaan vankien hoitoon pääsyä ja lääkinnällistä kuntoutusta tulee tehostaa. 7 Momentti 5/2006

8 2006_5lmu.fm Page 8 Friday, August 4, :45 PM Myöskään työkyvyn arviointia tai eläkekelpoisuuden selvittelyä ei tehdä riittävän systemaattisesti. Työryhmä poistaisi myös viranomaisten päällekkäistä työtä ja lisäisi yhteistyötä. Vangin työkykyselvitykset ja kuntoutustarpeen arvioinnit voitaisiin tehdä yhdessä Kelan ja muiden terveydenhuoltoviranomaisten kanssa. Vankiloiden ulkopuolista kuntoutusta pitäisi työryhmän mukaan käyttää tuntuvasti enemmän. Vankeus tai vapauttaminen eivät saisi katkaista jo aloitettua kuntoutusta. Työryhmän lähtökohtana on ollut, että kustannusten jako valtion ja kuntien kanssa pysyy ennallaan, vaikka yhteistoimintaa onkin syytä tehostaa. Vankiluvun voimakkaasta kasvusta huolimatta kyseessä on niin pieni ryhmä, että vankien sosiaaliturvan aukkojen paikkaaminen ei lisäisi myöskään valtion menoja olennaisesti. Työryhmän raportti on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa: Ihmiskaupan uhrien auttamistoimenpiteitä ja lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän raportti Työryhmä ehdottaa, että turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän yhteyteen perustetaan ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja ja tukitoimia toimeenpaneva järjestelmä. Järjestelmän piiriin voisivat kuulua ihmiskaupan uhreiksi epäillyt tai todetut henkilöt. Toimintaan sisältyisi asiakkaan vastaanotto ja kriisiapu, asumisen järjestäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, neuvonta- ja oikeuspalvelut sekä kotoutumisen tai turvallisen paluun tukeminen. Myös asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen ja alaikäisten tarvitsemat erityispalvelut on huomioitu ehdotuksessa. Järjestelmän piiriin voisi tulla poliisin, rajatarkastusviranomaisen, muiden viranomaisten ja järjestöjen kautta, henkilön omasta pyynnöstä tai yksityisen henkilön ohjaamana. Kunnat vastaisivat palveluista ja tukitoimista kotikunnan omaavien henkilöiden osalta. Ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvia erityispalveluita kunnat voisivat kuitenkin saada vastaanottokeskusten kautta. Työryhmä ehdottaa, että ihmiskaupan uhrit sisällytettäisiin kotouttamislakiin laissa kuvattuun määritelmään ja soveltamisalaan, sekä palvelujen ja tukitoimien saamisen kannalta pakolaisiksi rinnastettaviin henkilöihin. Järjestelmän rahoitus ehdotetaan järjestettäväksi valtion talousarvion kautta sisällyttämällä rahoitus työministeriön hallinnonalalle pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskeville momenteille. Raportti on osoitteessa mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/ 06_julkaisut/10_muut/ihmiskauppa.pdf. Yt-lakikomitean ehdotus Komitea ehdottaa säädettäväksi kokonaan uuden yhteistoiminnasta yrityksissä annettavaa lakia, ns. yt-lakia, ja erikseen yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettavaa lakia, jossa olisi säännökset lähinnä kansallisesta ja kansainvälisestä konserniyhteistyöstä Euroopan talousalueella sijaitsevissa yritysryhmissä ja yrityksissä. Yt-lakia sovellettaisiin eräin poikkeuksin yritykseen, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Hyvitys, joka määrätään, jos työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa työntekijän noudattamatta lain säännöksiä, olisi euromääräinen ja sen enimmäismääräksi ehdotetaan euroa. Uuden yt-lain soveltamisala laajenisi aikaisemmasta siten, että sen piiriin kuuluisivat kaikki yritykset ja muut yhteisöt ja säätiöt. Uutena asiana työnantajan olisi annettava vuosittain selvitys yrityksen ulkopuolisen työvoiman käytöstä siltä osin, kuin on kysymys sellaisesta alihankintatyöstä, jota tehdään työnantajan työtiloissa tai kohteessa. Jos ulkopuolisen työvoiman käytöstä arvioitaisiin aiheutuvan henkilöstövaikutuksia, olisi ne käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Yrityksessä olisi laadittava vuosittain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet ja ne olisi käsiteltävä yhteistoiminnassa. Työnantajan olisi lisäksi annettava henkilöstöryhmien edustajille neljännesvuosittain tiedot yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työntekijöistä. Komitea ehdottaa lakiin rangaistusseuraamuksen lisäksi uudenmuotoista turvaamistointa tilanteissa, joissa työnantaja laiminlyö tiedottamisvelvollisuutensa piiriin kuuluvien tietojen antamisen. Tällöin henkilöstöryhmän edustajat voisivat vaatia tuomioistuimelta päätöstä, jossa työnantaja velvoitettaisiin antamaan tiedot uhkasakon uhalla. Ehdotus on osoitteessa mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/ 06_julkaisut/10_muut/ yt_lakiehdotukset_2006.pdf. Kuluttajaneuvontatyöryhmän ehdotus Työryhmän ehdotuksen mukaan kuluttajaneuvonnasta tulisi säätää laki, joka korvaisi nykyisen lain kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa. Ehdotuksen mukaan kuluttajaneuvonta olisi valtion rahoittamaa ja järjestämää toimintaa. Lisäksi kuluttajaneuvonnan sisältö määriteltäisiin uudelleen, kuitenkin nykyisen kunnallisesta kuluttajaneuvonnasta annetun lain pohjalta. Työryhmä ehdottaa, että kuluttajaneuvonnan johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat Kuluttajavirastolle. Kuluttajaneuvonta ehdotetaan annettavaksi lääninhallitusten tehtäväksi, jotka ensisijaisesti järjestäisivät tehtävän hoidon nimeämällä neuvojia toimipisteisiinsä. Lääninhallituksilla olisi myös mahdollisuus hankkia kuluttajaneuvojan palvelut sopivalta palvelun tuottajalta. Laissa olisi lisäksi säännöksiä kuluttajaneuvojien kelpoisuudesta. Työryhmä ehdottaa, että uuteen järjestelmään siirryttäisiin vuoden 2008 alussa. Ehdotus on osoitteessa ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/ All/ 1F8822A76855EB52C D3D1 1/$file/ kuluttajaneuvonnan_kehittaminen_jul 24mos_2006.pdf. Vesilakityöryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa eräitä tarkistuksia ja lisäyksiä vesilakitoimikunnan vuonna 2004 luonnostelemaan ehdotukseen uudeksi vesilaiksi. Työryhmä esittää purojen suojelua tehostettavaksi ja voimassaolevien vesitalouslupien tarkistamismahdollisuuksia laajennettavaksi. Työryhmä katsoo, että lupaviranomaisen tulisi voida tietyin edellytyksin määrätä vesitaloushankkeelle myönnetty lupa raukeamaan. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu säädettäisiin lain tasolla samanarvoisiksi keinoiksi kalataloudellisten vahinkojen kompensoimisessa. Työryhmä on laatinut myös säännösehdotukset edellytyksistä, joilla valtioneuvosto voisi myöntää poikkeuksen vesilain ehdottomasta luvanmyöntämisesteestä. Nykyisin vesien pilaamista koskevien asioiden sääntely kuuluu ympäristönsuojelulakiin. Jätevesien johtamisen sääntely kuuluu kuitenkin vesilakiin. Työryhmä esittääkin jäteveden johtamisen sääntelyn tarkistamista siten, että pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta jäteveden johtamisesta säädettäisiin ympäristönsuojelulaissa ja muun käytöstä poistetun ve- 8

9 Momentti 2006_5lmu.fm Page 9 Friday, August 4, :45 PM den johtamisesta vesilaissa. Veden ottamista ja jäteveden johtamista palvelevien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta säädetään nykyisin sekä vesilaissa että maankäyttö- ja rakennuslaissa. Työryhmä ehdottaa, että näihin lakeihin sisältyvät päällekkäisyydet poistetaan. Työryhmän mietintö on osoitteessa Turvallisuusviranomaisten toimivaltuussäännöstöjen uudistamistarpeet Selvityshenkilö Klaus Helmisen selvityksen mukaan turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia koskevaa lainsäädäntöä olisi uudistettava kokonaisuudessaan. Uudistus koskee poliisin toimivaltuussäännöksiä, mutta lisäksi myös muiden turvallisuusviranomaisten, eli Rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien ja tullin niitä toimivaltuuksia, jotka koskevat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten esitutkintaa. Selvityksessä ehdotetaan, että poliisilaista siirrettäisiin muualle eräitä säännösryhmiä siten, että lakiin jäisi vain poliisin perustoiminta. Esitutkintalaki ja pakkokeinolaki yhdistettäisiin yhdeksi laiksi. Selvityksessä ehdotetaan lisäksi runsaasti muutoksia yksittäisiin säädöksiin. Selvityshenkilö ehdottaa myös, että perustettaisiin laajapohjainen komiteatyyppinen valmisteluelin, jossa olisivat edustettuina sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, puolustusministeriö ja valtiovarainministeriö sekä poliisin, syyttäjän, tuomarien ja Suomen asianajajaliiton sekä tiedemaailman edustajat. Selvitys on osoitteessa 91C23DFC4E459764C225719C0031D2 99/$file/ pdf. ASETETUT TOIMIELIMET Työryhmä selvittämään kiinteistöjen kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään kiinteistöjen kirjaamisasioiden eli lainhuudatusten ja kiinnitysten, käsittelyn kehittämistä. Tällä hetkellä kirjaamisasioita käsittelevät kaikki Suomen 59 käräjäoikeutta. Viime vuonna käräjäoikeuksiin saapui yhteensä noin kiinteistöjen kirjaamisasiaa. Vuosittain näiden asioiden käsittely vie käräjäoikeuksissa arviolta noin 300 henkilön koko vuoden työpanoksen. Tavoitteena on nyt luoda sellainen menettely, jossa kirjaamisasiat voidaan käsitellä tehokkaasti ilman, että palvelun tasosta tingitään. Yhtenä vaihtoehtona on kehittää nykyistä järjestelmää yksinkertaistamalla menettelyä ja ottamalla käyttöön sähköinen kiinteistönkauppajärjestelmä kirjaamisasioineen. Työryhmän tehtävänä on selvittää nykyiseen kiinteistöasioiden käsittelyyn liittyvät kehittämistarpeet ja mahdollisuudet sekä laatia ehdotukset käsittelyn organisoimiseksi. Tarkoituksena on mahdollistaa päätöksenteko siitä, käsitelläänkö kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat tulevaisuudessa tuomioistuimissa vai siirretäänkö ne Maanmittauslaitoksen ratkaistaviksi. Jos asioiden käsittely säilytetään tuomioistuimissa, työryhmän on selvitettävä mahdollisuutta keskittää asioiden käsittely vain johonkin tai joihinkin tuomioistuimiin. Lisäksi työryhmän on selvitettävä eri ehdotusten taloudelliset, henkilöstöhallinnolliset, organisatoriset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Kirjaamisasioiden kehittäminen on yksi monista toimista, joilla oikeusministeriö pyrkii tehostamaan hallinnonalansa tuottavuutta. Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi mennessä. Työryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Kari Kiesiläinen oikeusministeriöstä. Rajat ylittäviä sulautumisia koskevan direktiivin edellyttämät yhtiöoikeudelliset lainmuutokset valmisteltaviksi Oikeusministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen siitä, mitä muutoksia pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista annetun EU:n direktiivin voimaansaattaminen edellyttää yhtiö- ja kaupparekisterilainsäädäntöön. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi voimaan viimeistään Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Direktiivi koskee Euroopan talousalueeseen ETAan kuuluvista valtioista olevien yhtiöiden sulautumisia. Suomessa direktiivin soveltamisalaan kuuluisivat osakeyhtiöiden lisäksi ainakin osuuskunnat sekä alustavan arvion mukaan sellaiset suomalaiset keskinäiset vakuutusyhtiöt, joiden takuupääoma tuottaa osakkuuden yhtiössä. Direktiivin mukaan rajat ylittävään sulautumiseen sovellettaisiin pääosin kansallisia sulautumissäännöksiä. Työryhmän tavoitteena on rajat ylittäviä sulautumisia koskeva kansallinen sääntely, joka vastaa mahdollisimman pitkälti voimassaolevaa sulautumisia koskevaa sääntelyä. Siinä tulee erityisesti ottaa huomioon yhteisön omistajien, sijoittajien ja velkojien tarpeet, jotka liittyvät suomalaisen yrityksen sulautumiseen toiseen valtioon rekisteröitävään yritykseen. Lisäksi työryhmä pohtii sitä, olisiko syytä vastaavalla tavalla säätää myös rajat ylittävästä jakautumisesta. Työryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä. Direktiivissä säädetään myös henkilöstön osallistumisesta sulautumisen yhteydessä. Näiden säännösten voimaansaattamiseksi tarvittavan kansallisen sääntelyn valmistelusta vastaa työministeriö. KORKEIN OIKEUS KKO:2006:44 Rangaistuksen määrääminen Törkeä veropetos Syytetyt olivat maan korkeimmalla sarjatasolla jalkapalloa pelanneen urheiluseuran luottamustehtävissä syyllistyneet muun muassa törkeään veropetokseen. Kysymys siitä, oliko syytetyille rikoksesta johtunut vahingonkorvausvelvollisuus, rikoksen aiheuttama julkisuus ja työpaikan menetys otettava lieventävänä seikkana huomioon rangaistusta määrättäessä. Kysymys myös siitä, voitiinko rikokselle säädetty rangaistusasteikko alittaa. (Ään.) KKO:2006:45 Ulosottolaki - Ulosmittaus A:n veloista oli pantu takavarikkoon niin sanotulle offshore-yhtiölle Y hankitut kiinteistöyhtiön osakkeet. Kysymys siitä, loukkasiko takavarikko Y:n todellista oikeutta. UL 4 luku 9 4 mom KKO:2006:46 Takavarikko Ulosottolaki - Täytäntöönpanoriita Asianosainen 9 Momentti 5/2006

10 2006_5lmu.fm Page 10 Friday, August 4, :45 PM Omaisuutta oli tutkinnanjohtajan vaatimuksesta määrätty pantavaksi vakuustakavarikkoon veroviraston vahingonkorvaussaatavan maksamisen turvaamiseksi. Takavarikkoa täytäntöönpantaessa syntyneessä riidassa asianosaisen puhevaltaa ei enää käyttänyt tutkinnanjohtaja vaan verovirasto. PakkokeinoL 3 luku 2 2 mom PakkokeinoL 3 luku 8 UL 7 luku 1 UL 7 luku 2 UL 7 luku 3 KKO:2006:47 Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelyn edellytykset Kysymys siitä, muodostivatko velallisten ikä, terveydentila ja velkaantumisesta kulunut aika painavan syyn myöntää velkajärjestely, kun maksuvelvollisuus oli merkittävältä osin aiheutunut talousrikollisuudesta ja sellaisesta menettelystä elinkeinotoiminnassa, joka oli katsottu törkeän sopimattomaksi velkojia kohtaan. VJL 10 a KKO:2006:48 Merimies Työsopimus - Sairausajan palkka Työnantaja oli maksanut merimiehelle tämän yhtäjaksoiselta sairauslomaajalta sairausajan palkkaa ja korvausta sairaanhoidon kustannuksista merimieslain 25 :n 1 momentissa ja 35 :n 1 momentissa säädetyiltä enimmäisajoilta. Kysymys siitä, oliko merimiehellä tämänkin jälkeen oikeus sairausajan palkkaan ja kustannusten korvaukseen hänen palattuaan välillä työhön mutta jäädessään saman sairauden vuoksi uudelle sairauslomalle. MerimiesL 25 1 mom MerimiesL 35 1 mom KKO:2006:49 Työsopimus - Osa-aikatyö - Määräaikainen työsopimus Työnantaja oli tehnyt kokoaikatyötä koskevan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tehtävää aikaisemmin määräaikaisen työsopimuksen perusteella hoitaneen työntekijä B:n kanssa tarjoamatta tehtävää osa-aikaiselle työntekijälleen A:lle. Työnantaja oli menetellyt työsopimuslain 2 luvun 5 :n vastaisesti. TSL 2 luku 5 KKO:2006:50 Oikeudenkäyntimenettely - Rikosasia - Poissaolotuomio Vastaajaa syytettiin siitä, että hän oli lääkärintoimessaan tuottamuksellisesti rikkonut virkavelvollisuutensa. Esitutkinnassa vastaaja oli kiistänyt epäilyt syyllistymisestään rikokseen. Haastehakemuksessa syyttäjä oli nimennyt syytteen tueksi useita todistajia kuultaviksi vastaajan menettelystä ja sen lääketieteellisestä arvioinnista sekä esittänyt useita kirjallisia todisteita, muun muassa asiantuntijalausuntoja. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei asiaa saanut käräjäoikeudessa tutkia ja ratkaista vastaajan poissaollessa. (Ään.) ROL 8 luku 11 1 mom KKO:2006:51 Menettämisseuraamus - Laajennettu hyödyn menettäminen A:n syyksi oli luettu törkeä huumausainerikos, johon hän oli syyllistynyt pitämällä levittämistarkoituksessa hallussaan 98,3 grammaa pitoisuudeltaan prosenttista amfetamiinia sekä eräitä muita huumausaineita. Hänen asunnostaan oli takavarikoitu euroa käteistä rahaa. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla A:n rikosta pidettiin luonteeltaan sellaisena, että se voi tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä. Vaikka rikollista toimintaa, josta varat olivat peräisin, ei pidetty vähäisenä, toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden niitä ei tuomittu valtiolle menetetyksi laajennettuna rikoshyötynä. (Ään.) RL 10 luku 3 1 mom (875/2001) KKO:2006:52 Vesiliikennerikkomus Rangaistava teko - Laillisuusperiaate Oikeudenkäyntimenettely - Seulontamenettely A oli käräjäoikeudessa tuomittu rangaistukseen vesiliikennerikkomuksesta, koska hän oli tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut vesiliikennelakia kuljettamalla alusta, josta oli puuttunut hyväksytty käsisammutin. Kysymys siitä, ilmenikö tämän laiminlyönnin rangaistavuus laista sillä tavoin kuin rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää. Kysymys myös seulontamenettelyn edellytyksistä hovioikeudessa. VesiliikenneL 24 1 mom PL 8 RL 3 luku 1 OK 26 luku 2 1 mom 2 kohta KKO:2006:53 Tuomioistuimen toimivalta - Yleinen tuomioistuin vai kiinteistötoimitus Kiinteistönmuodostamislaki - Kiinteistönmääritys Kalastus - Erityinen oikeus kalastukseen Ylimuistoinen nautinta Hovioikeus oli rakennusten häätöä koskevassa asiassa katsonut, että kysymys siitä, kuuluiko vastaajan kiinteistöön erityisperusteisen kalastusoikeuden tai ylimuistoisen nautinnan perusteella oikeus pitää kalamajaa kantajana olevan valtion maalla, oli ratkaistava kiinteistönmäärityksen käsittävässä kiinteistötoimituksessa. Valtion kannetta ei olisi saanut tällä perusteella hylätä ennenaikaisena, koska vastaajan väittämän oikeuden olemassaolon selvittäminen kuului yleisen tuomioistuimen toimivaltaan sen käsiteltävänä olevaan riita-asiaan liittyvänä esikysymyksenä. KML 281 KML 101 KKO:2006:54 Oikeudenkäyntimenettely - Väittämistaakka - Prekluusio Pankki oli käräjäoikeudessa vaatinut luoton takaajilta perusteettoman edun palauttamista katsoen näiden hyötyneen perusteettomasti pankin kustannuksella, kun pankin sanottuun luottoon kohdistama suoritus päävelalliselta oli osaksi peruuntunut lainvoimaisen tuomion johdosta. Koska pankin kanne ei ollut perustunut vastaajien antamien takausten voimassaoloon vaan takausvastuun lakkaamisesta aiheutuvan edun perusteettomuuteen, käräjäoikeus ei olisi saanut perustaa ratkaisuaan siihen, että vastaajat olivat velvollisia kanteessa vaadittuun suoritukseen antamiensa takausten perusteella. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevin perustein katsottiin, ettei pankilla ollut oikeutta vedota takausvastuuseen enää hovioikeudessa. OK 24 luku 3 2 mom (165/1998) OK 25 luku 17 1 mom OK 26 luku 4 2 mom KKO:2006:55 Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelma Velallisen työmatkakulut ylittivät paikallisliikenteen käytöstä aiheutuneet 10

11 Momentti 2006_5lmu.fm Page 11 Friday, August 4, :45 PM menot. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tarkoitettua velallisen maksuvaraa laskettaessa työmatkakuluja ei jaettu velallisen ja hänen aviopuolisonsa nettotulojen mukaisessa suhteessa vaan ne otettiin huomioon samansuuruisina kuin ne oli hyväksytty työmatkakuluvähennykseksi velallisen verotuksessa. KKO:2006:56 Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu - Vahingon aiheuttajan vastuu - Korvauksen sovittelu Asunto-osakeyhtiö oli antanut P:lle tehtäväksi rakennuksen julkisivun suunnittelun. P:n suunnittelutehtävässään tekemän virheen johdosta asuntoosakeyhtiölle oli aiheutunut vahinkoa. Kysymys vahingonkorvauksen sovittelusta. (Ään.) Vrt. KKO:1985-II-51 KKO:2006:57 Yksityistie - Tiekorvaus - Tietoimitus Rautatien tasoylikäytävän lakkauttamista koskeneen yksityistietoimituksen eräät asianosaiset, jotka eivät olleet esittäneet korvausvaatimuksia toimituksessa, valittivat korvauksista maaoikeuteen vetoamalla siihen, että heidän tilojensa liikenneasema oli tasoylikäytävän poistamisen johdosta heikentynyt ja että heidän yritystensä sisäiselle liikenteelle aiheutui huomattavaa etäisyyshaittaa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei maaoikeus olisi saanut jättää asianosaisten valitusta tutkimatta. Ks. KKO:1981-II-139 KKO:1986-II- 127 YksitTieL 38 1 mom 10 kohta KKO:2006:58 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Kysymys rangaistuksen mittaamisesta, kun huumausainerikoksen kohteena on ollut suuri määrä Subutex-tabletteja. KKO:2006:59 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Vastaajan hallussaan pitämää noin 300 kappaletta 8 milligramman Subutextablettia oli pidettävä rikoslain 50 luvun 2 :n 1 kohdassa tarkoitettuna suurena määränä huumausainetta. RL 50 luku 2 1 kohta KKO:2006:60 Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Vastaajat olivat tuoneet laittomasti maahan noin kappaletta 8 milligramman Subutex-tablettia. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2006:30 Hallintopakkoasia - Pilaantunut maaperä ja pohjavesi - Puhdistamismääräys - Jätehuoltolaki - Taannehtivuus - Jätelaki - Toiminnan jatkuminen - Tehdasalue - Naapurikiinteistö Jo voimaan tulleen jätehuoltolain alkuperäinen roskaamiskieltosäännös oli sisältänyt kiellon pilata maaperää, minkä kiellon oli tulkittava sisältävän myös nestemäisellä aineella tapahtuneen pilaamisen. Jätehuoltolain 32 :n muutoksella (203/1987) roskaamiskielto oli ulotettu nimenomaisesti koskemaan käytöstä poistettuja esineitä ja aineita, jolloin säännöksen sanotunlainen laaja sisältö oli kirjattu roskaamiskieltoon osaksi oikeuskäytännössä jo tapahtunutta kehitystä seuraten ja sääntelyä selventäen. Kun asiassa vielä otettiin huomioon, että teollinen toiminta edelleen jatkui samoilla sijoituspaikoilla kuin ennen jätehuoltolain voimaantuloa, ympäristökeskus oli sinänsä voinut päätöksessään antaa puhdistamista koskevia määräyksiä kloorifenoleilla pilaantuneiden alueiden osalta jätehuoltolain roskaamiskieltosäännösten perusteella, kun kloorifenolien käyttö tehdasalueilla oli jatkunut jätehuoltolain voimassa ollessa, vaikka käyttö oli päättynyt ennen kuin jätehuoltolain edellä mainittu muutos oli tullut voimaan. Jätehuoltolaki (673/1978) 21 1 mom. (739/1991), 21 2 mom., 21 3 mom. (739/1991), 32 (673/1978 ja 203/ 1987), 33 1 mom. Jätelaki (1072/1992) 22 1 ja 2 mom., 23 1 mom., 24 (63/1995), 77 2 mom., 78 3 mom. Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 22 1 mom. KHO:2006:31 Vammaispalvelu - Tulkkipalvelu - Matkakulut Sosiaali- ja terveyslautakunnan aluejaoston ja sen alaisen viranhaltijan oli myöntäessään tulkkipalvelun Norjaan suuntautuvalle opintomatkalle katsottava ottaneen yksilöllisen harkinnan jälkeen kantaa siihen, että matka kuului kuuron henkilön tavanomaisiin elämän toimintoihin. Tämän vuoksi kunnan oli huolehdittava myös tulkin työtehtävien hoitamisesta aiheutuneiden matka- ja päivärahakulujen korvaamisesta tulkille. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 7, 8, 9 1 mom. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 4 1 mom. 5 kohta KHO:2006:33 Julkinen hankinta - Hakemusosoitus - Kirjeitse tapahtuva tiedoksianto - Kirjeen lähetyspäivän osoittaminen Tarjouskilpailun ratkaisun perusteineen sisältänyt pöytäkirjanote siihen oheistettuine hakemusosoituksineen oli lähetetty yhtiölle kirjeitse Kirjeen lähetyspäivä kävi ilmi kunnan päädiaariotteesta. Yhtiön katsottiin siten saaneen tiedot tiedokseen, jollei muuta näytetty, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä eli Tämän olettaman mukaisesti laskettuna 14 päivän määräaika asian saattamiselle markkinaoikeuteen päättyi Yhtiön hakemus saapui markkinaoikeuteen Yhtiö ei osoittanut, että se olisi tosiasiallisesti saanut tiedot myöhemmin kuin Markkinaoikeus jätti hakemuksen myöhään saapuneena tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön esittämän vaatimuksen markkinaoikeuden päätöksen kumoamisesta. Asian arviointiin ei vaikuttanut se, että saadun selvityksen mukaan tietojen lähettämispäivä ei käynyt ilmi yhtiön saamasta tiedoksiannosta ja että yhtiön mukaan hankintayksikön edustaja oli suullisesti ilmoittanut tietojen lähettämispäiväksi Laki julkisista hankinnoista 9 b 2 mom (1530/2001) ja 3 mom (1009/ 2001) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 2 mom 3 kohta 11 Momentti 5/2006

12 2006_5lmu.fm Page 12 Friday, August 4, :45 PM KHO:2006:34 Kunnallisasia - Kaupunginjohtaja - Irtisanoutuminen - Johtajasopimus - Eroraha Kaupunginjohtaja oli irtisanoutunut virastaan ja esittänyt siihen liittyvän sopimuksen laatimista. Kaupungin ja kaupunginjohtajan välisen päivätyn sopimuksen mukaan kaupunki maksaa korvauksena kaupunginjohtajalleen vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta yli yhdeksän vuoden kaupunginjohtajan viran hoidon perusteella euroa, mikä korvaus myöhemmin alennettiin euroksi. Sopimusjärjestelyjen keskeiseksi perusteeksi oli esitetty pyrkimys välttää negatiivista julkisuutta. Sopimuksen hyväksyvän päätöksen lainmukaisuudelta oli silti voitava edellyttää, että päätöksen valmisteluvaiheiden ja perustelujen nojalla voitiin arvioida harkintavallan käyttöä rajoittavien periaatteiden noudattamista. Tällaista selvitystä ei ollut saatavissa kaupunginhallituksen päätöksen perusteluista. Kaupunginhallitus oli omasta puolestaan ollut valmis hyväksymään sen, että sopimus raukeaa ja sen perusteella suoritetut toimenpiteet peruuntuvat, mikäli sopimus ei lyhyessä määräajassa tule lainvoimaiseksi. Asiassa ei ollut myöskään käynyt ilmi, että kaupunginjohtaja olisi menettänyt tai olisi ollut menettämässä kaupunginvaltuuston luottamuksen ja että kaupungin etu olisi vaatinut rahallisen korvauksen maksamista hänelle. Kun vielä otettiin huomioon kaupunginjohtajan irtisanoutumiseen liittyviä järjestelyjä koskevan päätöksentekoprosessin nopeus ja vaihtoehdottomuus kaupunginhallituksessa, asiassa ei sitä kokonaisuutena arvioiden ollut osoitettu olleen sellaisia kaupungin hallinnon järjestämiseen liittyviä seikkoja, joiden perusteella kaupunginhallitus olisi voinut päättää maksaa kaupunginjohtajalle rahallisen korvauksen irtisanoutumisesta. Kaupunginhallitus oli siten korvauksesta päättäessään käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se oli ollut käytettävissä ja ylittänyt siinä suhteessa toimivaltansa. Äänestys 3-2. Kuntalaki 22, 23, 24, 25 ja 90 Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 2 KHO:2006:38 Vammaispalvelu - Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut - Lähikunta - Työmatkat Vaikeavammaisen työmatkat hänen kotoaan Järvenpäästä hänen Vantaalla sijaitsevalle työpaikalleen saakka olivat lähikuntaan ulottuvia vammaispalvelulain mukaisia kunnan järjestettäviä kuljetuksia. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4 ja 6 KHO:2006:39 Vammaispalvelu - Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut - Lähikunta - Kesämökki Vaikeavammaisella henkilöllä oli vapaa-ajan asunto Multialla, joka ei ole Jyväskylän kaupungin rajakunta ja jonne on matkaa Jyväskylästä noin 65 kilometriä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lähikuntaa ei voida määritellä pelkästään siten, että sellainen olisi vain naapurikunta, maantieteellinen rajakunta. Lähikunta voi olla toiminnallinen lähikunta, minkä määrittelyssä on otettava huomioon tarve sellaisiin yleisesti saatavilla oleviin palveluihin, joita asuinkunnan tai naapurikunnan alueella ei ole tarjolla. Tällaisissakaan tilanteissa etäisyys ei saa kuitenkaan olla kohtuuttoman pitkä. Multian kuntaa ei sen sijainti ja etäisyys Jyväskylän kaupungista huomioon ottaen pidetty sellaisena Jyväskylän kaupungin lähikuntana, jonne suuntautuneet matkat kuuluivat kaupungin järjestettävien kohtuullisten kuljetuspalvelujen piiriin. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 2 mom. ja 10 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4 ja 6 KHO:2006:40 Vammaispalvelu - Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut - Lähikunta - Työmatkat Vaikeavammaisen työmatkat hänen kotoaan Helsingistä hänen Keravalla sijaitsevalle työpaikalleen saakka olivat lähikuntaan ulottuvia vammaispalvelulain mukaisia kunnan järjestettäviä kuljetuksia. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4 ja 6 KHO:2006:41 Viestintä - Verkkotunnus - Peruuttaminen - Suojattu nimi tai merkki - Hyväksyttävä peruste - Viestintäviraston toimivalta Verkkotunnuksen haltija, joka oli esittänyt verkkotunnuksen perustuvan muun muassa sen omasta toiminimestä johdettuun oikeuteen ja toiminimensä iskuosaan eikä verkkotunnuksen peruutusta vaatineen suojattuun nimeen tai merkkiin, oli esittänyt verkkotunnuslain 12 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun hyväksyttävän perusteen oikeudelleen. Viestintäviraston toimivaltaan ei kuulunut arvioida eri tunnusmerkkioikeuksien keskinäistä vahvuutta vaan sen toimivalta rajoittui tapauksiin, joissa on ilmeisen selvää, että peruutettavaksi vaadittu verkkotunnus perustuu oikeudettomasti peruuttamista vaatineen suojattuun nimeen tai tunnukseen. Verkkotunnuslaki 3 3 kohta, 4 3 mom., 7 1 mom. 4 kohta, 12 1 mom. 3 kohta KHO:2006:42 Lastensuojelu - Sijaishuoltopaikan muuttaminen - Lapsen etu Huostaanotetun lapsen sijoitus lapselle läheiseen kummitädin perheeseen oli lapsen edun mukaista. Hallinto-oikeuden päätös, jolla oli kumottu lapsen sijaishuoltopaikkaa koskeva päätös, pysytettiin. Lastensuojelulaki 9 1 mom., 19 1 mom. sekä 22 1 ja 2 mom. KHO:2006:43 Päätöksen valituskelpoisuus - Ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämistä koskeva velvoite - Esteellisyys - Velvoitetun kuuleminen - Terveydentilan selvittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös, jolla oikeusturvakeskus oli velvoittanut ulkomaisen, Suomessa lääkärinä toimivan lääkärin hankkimaan julkisyhteisön ylläpitämän sairaalan osastolla tapahtuviin tutkimuksiin perustuvan lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja kykeneväisyydestään toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä, oli valituskelpoinen päätös. Päätös ei ollut Suomen perustuslain eikä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain vastainen. Suomen perustuslaki 7 1 mom. ja 18 1 mom. Hallintolaki 28 1 mom. 7 kohta, 34 12

13 Momentti 2006_5lmu.fm Page 13 Friday, August 4, :45 PM 1 mom. ja 2 mom. 4 kohta Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 6 2 mom. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 25 1, 2 ja 5 mom., 29, 38 1 mom. ja 39 KHO:2006:46 Toimeentulotuki - Järjestämisvastuussa oleva kunta - Kehitysvammaisen erityishuolto - Terveydenhuoltomenot - Hammashoito Kun kunta oli sijoittanut toimeentulotuen hakijan kehitysvammalain mukaisena erityishuoltona toisessa kunnassa sijaitsevaan erityishuoltopiirin omistamaan pienkotiin siten, että hän oleskeli siellä vakinaisesti, pienkodin sijaintikunta oli velvollinen myöntämään hakijalle toimeentulotukea. Sitä, oliko sijoittajakunnalla velvollisuus toimeentulotuesta annettuun lakiin nähden ensisijaisen lain nojalla järjestää hakijalle proteettinen hammashoito ja vastata hoidon kustannuksista taikka jättää perimättä tai alentaa sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksua, ei päätöksellä voitu ratkaista. Sosiaalihuoltolaki 13 1 mom. 2 kohta Laki toimeentulotuesta 14 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 (221/2003) KHO:2006:47 Toimeentulotuki - Järjestämisvastuussa oleva kunta - Asuminen palvelukodissa - Terveydenhuoltomenot Kun toimeentulotuen hakija oleskeli vakinaisesti kunnan mielenterveystyön ylilääkärin päätöksellä toisessa kunnassa sijaitsevassa psykogeriatrisessa palvelukodissa, palvelukodin sijaintikunta oli velvollinen myöntämään hakijalle toimeentulotukea. Sitä, oliko sijoittajakunnalla velvollisuus toimeentulotuesta annettuun lakiin nähden ensisijaisen lain nojalla vastata sairaalahoidon ja lääkkeiden aiheuttamista ylimääräistä kustannuksista taikka jättää perimättä tai alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua, ei päätöksellä voitu ratkaista. Sosiaalihuoltolaki 13 1 mom. 2 kohta Laki toimeentulotuesta 14 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 (221/2003) KHO:2006:48 Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Maksuluokka - Palkka - Maksetut palkat Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 :n mukaista yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuluokkaa määrättäessä ei otettu huomioon Suomen sosiaaliturvaan kuulumattomille henkilöille maksettuja palkkoja. Ennakkoratkaisu vuodelle Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 1 ja 2 mom. (705/2003) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 2 1 mom. (1207/2001) Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 1 mom. (1209/2002) ja 2 mom. (1341/2001) KHO:2006:49 Julkinen hankinta - Hyvitysmaksun edellytykset - Tarjouskilpailun laiminlyönti - Suorahankinta - Rakennusurakka Rakennuksen julkisivun korjaustöitä koskevassa urakassa ja siihen liittyvissä hankinnoissa oli menetelty julkisista hankinnoista annetun lain 9 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla virheellisesti, kun hankinnat oli ilman hyväksyttävää syytä toteutettu suorahankintoina. Hankintayksikkö oli näin ollen laiminlyönyt julkisista hankinnoista annetun lain 5 :n 1 momentissa säädetyn kilpailuttamisvelvoitteen. Markkinaoikeus hylkäsi kyseessä olevia hankintoja koskevissa kahden yhtiön hakemuksissa esitetyt hyvitysmaksua koskevat vaatimukset sillä perusteella, että kun tarjouskilpailua ei ollut järjestetty, asiassa ei jälkikäteen ollut perusteita todeta, että yhtiöillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Julkisista hankinnoista annetun lain 9 :n 1 momentin 4 kohdassa säädetyt hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät näin ollen täyttyneet, ja markkinaoikeus hylkäsi hakemukset. Korkein hallinto-oikeus pysytti markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen. Laki julkisista hankinnoista 9 1 mom. (1530/2001) 4 kohta Verotusasiat KHO:2006:29 Elinkeinotulon verotus - Verovapaa suoritus - Muu pääomansijoitus - Aktieägartillskott - Konsernituki Ruotsissa yleisesti verovelvollinen B AB aikoi suorittaa Suomessa yleisesti verovelvolliselle tytäryhtiölleen A Oyj:lle sen oman pääoman tilanteen parantamiseksi ja konsernin sisäisten korollisten velkojen maksamiseksi vastikkeettoman ja ehdottoman aktieägartillskott-nimisen erän. A Oyj:ssä taseessa kyseinen suoritus kirjattiin vapaaseen omaan pääomaan. Katsottiin, että aktieägartillskott -suoritus ei ollut A Oyj:lle veronalaista tuloa, vaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yhteisön muuna pääomansijoituksena saama erä. Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 1 mom. 2 kohta KHO:2006:32 Ennakkoratkaisupyyntö Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle - Pääomien vapaa liikkuvuus - Direktiivi 69/335/ETY - Varainsiirtovero - Osakepääoman korottaminen - Apportti - Uusmerkintä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa varainsiirtoveroa koskevassa ennakkoratkaisussa oli ratkaistavana kysymys, voidaanko X SA:lle varainsiirtoverolain säännösten nojalla maksuunpanna varainsiirtovero Y Oyj:n X SA:lle apporttina luovuttamista D Oy:n osakkeista, joista X SA antaa Y Oyj:lle vastikkeeksi emittoimiaan uusia osakkeita. Korkein hallinto-oikeus päätti pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisun seuraavan kysymykseen: Onko Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 56 artiklaa ja pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista annetun neuvoston direktiivin (69/335/ETY) 12 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että ne estävät varainsiirtoveron perimisen silloin, kun arvopapereita luovutetaan edellä kerrotulla tavalla apporttina osakeyhtiölle, joka antaa vastikkeeksi omia uusia osakkeitaan. Varainsiirtoverolaki 4, 15, 16 ja 20 Euroopan yhteisön perustamissopimus 56 artikla Pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista annettu neuvoston direktiivi (69/335/ETY) 12 artikla 1 kohta c alakohta KHO:2006:36 Varallisuusverotus - Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö - Varojen arvostaminen - Osakkeen verotusarvo ja matemaattinen arvo - Ruotsalaisen osakeyhtiön osakkeet - Euroopan yhteisön perustamissopimus Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö omisti Ruotsissa kotipaikan omaavan osakeyhtiön osakkeita, joiden osuus yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta oli 27,2 prosenttia. Kun 13 Momentti 5/2006

14 2006_5lmu.fm Page 14 Friday, August 4, :45 PM otettiin huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sijoittautumisvapautta koskeva 43 artikla ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskeva 56 artikla, tuli varallisuusverolain 27 :n säännöstä muun kuin julkisesti noteeratun osakkeen verotusarvon ja matemaattisen arvon laskemisesta soveltaa myös tuon ruotsalaisen osakeyhtiön osakkeisiin. Ennakkoratkaisu. Verovuodet 2004 ja Euroopan yhteisön perustamissopimus 43 ja 56 artikla Varallisuusverolaki 2 1 mom. 1 kohta, 11 ja mom. KHO:2006:45 Ennakkoperintä - Verotarkastus - Luottamuksensuoja - Verovapaat matkakustannusten korvaukset - Päiväraha - Telakka Telakalla alihankintatöitä tekevässä yhtiössä oli vuonna 2002 toimitetussa verotarkastuksessa todettu, ettei yhtiöllä olisi ollut vuosilta oikeutta maksaa verovapaita päivärahoja ja kilometrikorvauksia suoraan telakalle työhön otetuille työntekijöille. Maksuunpanot oli toimitettu verotarkastuskertomuksessa esitetyn mukaisesti. Verovirasto oli hylännyt yhtiön oikaisuvaatimuksen ja hallinto-oikeus oli hylännyt yhtiön valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten hallintooikeus valituksenalaisessa päätöksessään, että Helsingissä oleva telakka oli ollut yhtiön työntekijöiden varsinainen työpaikka. Yhtiö oli laiminlyödessään työnantajasuoritukset työntekijöille maksamistaan matkakustannusten korvauksista tulkinnut virheellisesti varsinaisen työpaikan käsitettä. Tällä perusteella yhtiön valitus hallinto-oikeuden päätöksestä olisi siis ollut hylättävä. Asiassa oli kuitenkin vielä harkittava, oliko yhtiöllä oikeus saada vaatimaansa luottamuksensuojaa. Yhtiön ennakkoperintää koskevassa vuonna 1995 laaditussa tarkastuskertomuksessa verovuosilta 1993 ja 1994 ei ollut yömatkarahoja lukuun ottamatta esitetty huomautuksia yhtiön noudattamasta matkakustannusten korvauksia koskevasta käytännöstä. Tähän nähden yhtiön oli katsottava toimineen tulkinnanvaraisessa asiassa vilpittömässä mielessä viranomaisen hyväksymän käytännön mukaisesti, kun se vuonna 1995 toimitetun ennakontarkastuksen jälkeen oli yömatkarahoja lukuun ottamatta jatkanut työntekijöille maksamiensa matkakustannusten korvausten osalta aikaisemmin noudattamaansa käytäntöä. Kun asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia erityisiä syitä, joista muuta johtuisi, asia oli ratkaistava yhtiön eduksi. Tämän vuoksi yhtiölle ei voitu vuosilta maksuunpanna laiminlyötyjä ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja. Tuloverolaki 71 ja 72 Ennakkoperintälaki Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta Laki verotusmenettelystä 26 2 mom. Ympäristöasiat KHO:2006:35 Vesitalousasia - Siirtoviemärin rakentaminen - Viemärijohdon upottaminen - Vuollejokisimpukka - Simpukoiden siirtäminen - Lajisuojelu - Luontodirektiivin liitteen IV (a) laji - Rauhoitettu eläinlaji - Poikkeuslupa - Poikkeamispäätös Ympäristölupavirasto oli viemäriputken Mustionjoen alitse rakentamista koskevassa vesilain 2 luvun mukaisessa lupa-asiassa katsonut, että putken rakentaminen upottamalla se joen pohjaan ei heikennä vuollejokisimpukan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, kun alituksen kohdalla mahdollisesti olevat simpukat siirretään sukeltajan toimesta viemärikohdan yläpuolelle. Rakentaminen ei ympäristölupaviraston mukaan siten edellyttänyt luonnonsuojelulain 49 :n mukaista poikkeuslupaa. Hallinto-oikeus oli katsonut, että kysymys on niin vähäisestä toimenpiteestä, ettei luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa ollut tarpeen. Hallinto-oikeus oli lisäksi katsonut, että lupa rakentamiselle oli voitu myöntää myös luonnonsuojelulain 39 :n estämättä. Korkein hallinto-oikeus katsoi alueellisen ympäristökeskuksen valituksesta, että siirtoviemärin rakentaminen ei saadun selvityksen mukaan aiheuta vuollejokisimpukan osalta sellaisia seurauksia, että luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentissa säädetystä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevasta kiellosta olisi tarpeen poiketa. Sitä vastoin poikkeaminen luonnonsuojelulain 39 :n 1 momentissa säädetystä toiseen paikkaan siirtämisen kiellosta voi olla työn suorittamiseksi tarpeen. Kun vuollejokisimpukan esiintyminen rakentamiskohdalla voitiin selvittää tarkemmin ennen rakentamistyön aloittamista ja kun työssä sovellettava menetelmä oli vielä avoimena, rakentamislupa voitiin myöntää siten, että kysymys luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen tarpeellisuudesta selvitetään erikseen, kuitenkin siten, ettei ympäristölupaviraston luvalla sallittua rakentamista voida aloittaa ilman alueellisen ympäristökeskuksen myöntämää lainvoimaista poikkeusta, jos poikkeaminen on tarpeen. Vesilaki 1 luku 23 c Luonnonsuojelulaki 39 ja 49 Neuvoston direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (92/43/ETY) 12 ja 16 artikla sekä liite IV (a) KHO:2006:37 Metsätalous - Erityisen tärkeät elinympäristöt - Metsäkeskus - Metsänkäyttöilmoitus - Ennakkotieto erityisen tärkeästä elinympäristöstä - Hallintopäätös - Oikeusvaikutus - Sitovuus - Biologinen monimuotoisuus - Pysyvä vedenjuoksu-uoma - Noro - Rehevä lehtolaikku - Luonnontilaisuus - Erottuvuus - Metsän käsittely - Metsien hoito- ja käyttötoimenpiteet - Hakkuu - Omaisuuden suoja - Perustuslain vastaisuus Metsälain 10 :n 3 momentissa säädetyn, pykälän 2 momentin mukaisen kohteen ympäristöstään selvästi erottumista tarkoittavan edellytyksen oli katsottava koskevan sanottua kohdetta sinänsä. Kohteen rajojen ei tarvinnut olla selvästi maastossa havaittavissa. Ratkaistessaan metsälain 14 c :n mukaista ennakkotietoa koskevaa hakemusta metsäkeskus ei ollut sidottu hakemuksessa esitettyyn kohteen rajaukseen. Päätöksestä ilmenevä, kohteen laajempaa ulottuvuutta koskeva metsäkeskuksen käsitys ei sitonut ennakkotiedon hakijaa, eikä siihen näin ollen voitu hakea muutosta. Metsäkeskukselle ei ollut säädetty toimivaltaa antaa ennakkotietoa koskevan hakemuksen johdosta metsän käsittelyyn liittyviä määräyksiä. Metsäkeskuksen päätöksen perusteluihin sisältyneet lausumat siitä, millaisia toimenpiteitä kohteessa voitiin toteuttaa, olivat metsäkeskuksen valvontatehtävässään esittämiä ennakollisia käsityksiä siitä, millä tavoin toteutettuna metsän käsittely voisi täyttää metsälain 10 :n 3 momentissa säädetyt vaatimukset. Käsitykset eivät olleet hakijaa sitovia, eikä niihin voitu hakea muutosta. Toisaalta metsäkeskus voi katsoessaan metsälain 10 :n 3 momenttia rikottavan ryhtyä metsälain nojalla hallintopakkomenettelyyn sekä ryhtyä rangaistussäännöksiin perustuviin toimiin. Suomen perustuslaki (731/1999) 15 ja 107 Metsälaki (1093/1996) 10 ja 14 c (552/ 2004) Metsäasetus (1200/1996) 7 ja 8 Maa- ja metsätalousministeriön päätös 14

15 Momentti 2006_5lmu.fm Page 15 Friday, August 4, :45 PM metsälain soveltamisesta (224/1997) 9 KHO:2006:44 Ympäristölupa - Vesitalousasia - Luvan myöntämisen edellytykset - Lupaharkinta - Turvetuotanto - Paras käyttökelpoinen tekniikka - Lupamääräykset - Poistotehot - Kuormitusrajat - Tavoitearvot - Lupamääräysten tarkistaminen Ympäristölupavirasto ja hallinto-oikeus olivat asettaneet turvetuotantoalueelta vesistöön johdettavien vesien kemialliselle käsittelylle vuotuiset kemiallista hapenkulutusta, fosforia ja typpeä koskevat poistotehon raja-arvot sekä keskivalunnan mukaan määräytyvät tuotantoalueen vuosittaiset kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen, fosforin ja typen enimmäispäästöarvot. Hallinto-oikeus oli katsonut, että poistoteho- ja enimmäispäästövaatimuksia oli mahdollista noudattaa tavanomaisissa olosuhteissa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa valvontaviranomaisen harkittavaksi jäi, mihin toimenpiteisiin asetettujen poistoteho- ja enimmäispäästövaatimusten ylittymisen johdosta mahdollisesti oli ryhdyttävä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vesiensuojelun järjestämistä ja päästöjä vesiin koskevaa lupamääräystä oli muutettava siten, että ehdottomat kuormitusrajat muutettiin tavoitteellisiksi. Turvetuotantoalueen kuormituksen määrästä ja vuosijakaumasta sekä kemikaloinnin puhdistustehosta vuositasolla samoin kuin vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaikutuksesta ei ollut tässä vaiheessa riittävästi tietoa ehdottomien kuormitusrajojen asettamiseksi. Turvetuotannon luonne vesistöjä kuormittavana toimintana edellytti valvonnallisista syistä kuitenkin myös mahdollisimman tarkkarajaisia vesistöpäästöjä koskevia lupamääräyksiä, joissa otetaan huomioon myös mahdollisten toimintahäiriöiden aikaiset päästöt. Tämän vuoksi vesistökuormituksen hallitsemiseksi ja vähentämiseksi oli tarpeen asettaa nettokuormituksen yleisen vähentämisvelvoitteen ohella kuormitukselle tavoitteelliset rajat, jotka tulee vuositasolla pyrkiä saavuttamaan toimintaa harjoitettaessa parhaan käyttökelpoisen tekniikan tasoista tekniikkaa käyttämällä ja sitä kehittämällä. Lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä tuli esittää pitemmältä aikajaksolta tarkkailuihin perustuvaa selvitystä kuormituksesta ja vesiensuojelutoimien tehokkuudesta mahdollisten uusien poistotehovaatimusten ja kuormitusrajojen asettamiseksi. Ympäristönsuojelulaki 41 1 mom., 42 1 mom. ja 43 1 ja 3 mom. KKO:N VALITUSLUVAT VL: Saamisen vanhentuminen Avioliitto - Omaisuuden ositus A ja B olivat tehneet sopimusosituksen, jonka mukaan B:lle jäi hänen omistamansa kiinteä omaisuus ja B sitoutui A:lle maksamaan 20 prosenttia B:lle jääneiden kiinteistöjen aikanaan toteutuvista luovutushinnoista. A nosti B:tä vastaan kanteen ja vaati tuohon sopimusehtoon viitaten, että B velvoitetaan suorittamaan hänelle 20 prosenttia B:n , ja myymien kiinteistöjen luovutushinnoista. Kysymys sopimusositukseen perustuvan A:n saatavan vanhentumisesta. VL: Sähkömarkkinalaki Lunastuslaki Lunastuskorvaus Sähkömarkkinakeskus oli myöntänyt A Oy:lle luvan harjoittaa sähköverkkotoimintaa kaupungin alueella ja siirtänyt alueella aikaisemmin sähköverkkotoimintaa harjoittaneen B Oy:n sähköverkon ja muun toimintaan tarvittavan omaisuuden A Oy:lle. Ks. KKO:2002:69 Kysymys lunastuskorvauksen määrästä. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Hakemusasia A:lle oli vuonna 2003 määrätty edunvalvoja hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan. Vuonna 2004 A haki edunvalvojan tehtävän lakkauttamista vedoten olosuhteiden muuttumiseen. Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen vastaanottamansa suullisen todistelun perusteella. A valitti hovioikeuteen, joka pysytti käräjäoikeuden päätöksen toimittamatta A:n pyytämää pääkäsittelyä hänen itsensä ja hänen nimeämänsä uuden todistajan kuulemiseksi sekä käräjäoikeudessa jo kuultujen todistajien kuulemiseksi uudelleen. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen mittaaminen Kysymys rangaistuksen mittaamisesta törkeää huumausainerikosta koskevassa jutussa. VL: Lainhuudatus Kysymys lainhuudon myöntämisen edellytyksistä. VL: Yksityishenkilön velkajärjestely Kysymys velkajärjestelyn myöntämisestä konkurssiin menneelle yrittäjälle, joka oli tuomittu rangaistukseen ja korvausvelvollisuuteen verorikkomuksesta. VL: Tapaturmakorvaus Ammattitauti Kysymys siitä, voitiinko keuhkoastmaa, allergista nuhaa, orgaanisten pölyjen aiheuttamaa toksista oireyhtymää sekä allergisen alveoliitin kaltaista keuhkoreaktiota pitää todennäköisesti pääasiallisesti hakijan työstä johtuvina ja siten ammattitauteina korvattavina. VL: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Hovioikeus katsoi lapsen ja isän tapaamiset lapsen edun vastaisiksi ja poisti tapaamisoikeuden. Kysymys siitä, oliko asiassa perusteita poistaa tapaamisoikeus kokonaan. VL: Oikeudenkäyntiasiamies Oikeudenkäyntiavustaja Kysymys oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a :ssä tarkoitetun esiintymiskiellon määräämisen edellytysten täyttymisestä. VL: Oikeudenkäyntimenettely Seulontamenettely Kysymys seulontamenettelyn edellytyksistä pahoinpitelyä koskevassa rikosasiassa. VL: Tappo Tuhotyö Tahallisuus 15 Momentti 5/2006

16 2006_5lmu.fm Page 16 Friday, August 4, :45 PM Kysymys näytön arvioimisesta ja tahallisuudesta tuhotyötä ja tappoa koskevassa asiassa. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Rikosasia - Asianosaisen kuuleminen Käräjäoikeuden hylättyä syytteen hovioikeus oli tuominnut A:n törkeistä maksuvälinepetoksista ja väärennyksistä yhteiseen kolmen vuoden vankeusrangaistukseen. A:n pitkäkestoisen sairauden johdosta häntä ei ollut voitu henkilökohtaisesti kuulla hovioikeuden pääkäsittelyssä. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Laiminlyöntirikos Kuolemantuottamus Asunto-osakeyhtiö - Hallituksen jäsenen vastuu Syyte Syytesidonnaisuus Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa sijaitsevassa liikkeessä asioinut henkilö oli saanut surmansa, kun rakennuksen katolta oli pudonnut jäälohkare hänen päähänsä. Kysymys siitä, oliko yhtiön hallituksen jäsen syyllistynyt kuolemantuottamukseen. Kysymys myös syytesidonnaisuudesta. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen Kysymys hovioikeuden menettelystä tuomittaessa oikeudenkäyntikuluja valitukseen vastanneille asianosaisille. VL: Turvaamistoimi Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Kysymys hovioikeuden päätösvaltaisesta kokoonpanosta turvaamistointa koskevassa valitusasiassa. VL: Vakuutussopimus Pelastamiskustannukset Auto oli kuljettajan väistäessä ajoradalla ollutta hirveä suistunut tieltä ja vahingoittunut. Vakuutusehdon mukaan vakuutuksesta korvattiin äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä oli törmääminen hirvieläimeen. Kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan pelastamiskustannuksina autolle tieltä suistumisesta aiheutuneet vahingot. VL: Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen irtisanominen VR Osakeyhtiön palveluksessa ollut ratapihakonduktööri A oli vapaa-aikanaan syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen. Kysymys siitä, oliko yhtiöllä ollut työsopimuslain 7 luvun 2 :ssä tarkoitettu peruste irtisanoa A:n työsopimus. VL: Oikeusapu - Avustajan palkkio Helsingissä asuvan vastaajan avustajaksi Lahden käräjäoikeudessa käsiteltävässä lähestymiskieltoasiassa oli määrätty Kuopiosta oleva asianajaja, joka avusti vastaajaa samassa käräjäoikeudessa vireillä olevassa huoltoa ynnä muuta koskevassa asiassa. Kysymys siitä, oliko muun kuin yleisesti tuomioistuinpaikkakunnalla asianajotehtäviä hoitavan avustajan käyttäminen ollut oikeusapulain 17 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla perusteltua. VL: Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot Kysymys kylpyhuoneiden korjauskustannusten vastikerahoittamista koskevan asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen pätevyydestä ynnä muusta. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Riita-asia Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely riita-asiassa. VL: Täytäntöönpanoriita Takaisinsaanti Kysymys täytäntöönpanoriita-asiassa väitteellä esitetyn takaisinsaantivaatimuksen hyväksymisen edellytyksistä. VL: Kiinteistön kauppa Hinnanalennus B oli myynyt A:lta ostamansa kiinteistön edelleen. Sen jälkeen A oli velvoitettu B:n kanteesta suorittamaan B:lle hinnanalennusta salaisen virheen perusteella. Kysymys A:n velvollisuudesta korvata B:lle tämän jälkimmäisessä kaupassa käyttämälle kiinteistönvälittäjälle maksama välityspalkkio. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki (532/2009) sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki (532/2009) sairausvakuutuslain muuttamisesta 1 (10) Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009 Laki (532/2009) sairausvakuutuslain muuttamisesta muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004)

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660 1 of 6 21/03/2011 13:23 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 13.7.2001/660 13.7.2001/660 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki vähemmistövaltuutetusta

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon 90 päivän lausunto Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a, tthl 12 1 mom 5 a kohta) Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi

yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi HENKILÖSTÖN EDUSTUS YRITYSTEN HALLINNOSSA hallintoedustajalaki, 725/1990 Tarkoitus (1 ): yrityksen toiminnan kehittämiseksi yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Vankilaopetuksen nykytila ja haasteet Vankilaopetuspäivät 7.10.2015 Kati Sunimento Rise/Keha

Vankilaopetuksen nykytila ja haasteet Vankilaopetuspäivät 7.10.2015 Kati Sunimento Rise/Keha Vankilaopetuksen nykytila ja haasteet Vankilaopetuspäivät 7.10.2015 Kati Sunimento Rise/Keha Opiskelevien vankien määrä keskimäärin päivässä rikosseuraamusalueittain vuonna 2014 Rikosseuraamusalue Opiskelevia

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies

Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies MUISTIO Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies VAPAUTUVAT VANGIT JA VAKAVAN VÄKIVALTARIKOKSEN UUSIMISRISKIN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Oikeusministeriössä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

1. Laki. Lakiehdotukset. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

1. Laki. Lakiehdotukset. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku 193 ehdotukset 1. aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuimissa säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämän lain mukaisesti haetaan muutosta patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot