Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat. Sosterlk 89

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 89 10.06.2010. Ilmoitusasiat. Sosterlk 89"

Transkriptio

1 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosterlk Työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan ja Suomen Kuntalii ton kirje : Työvoiman palvelukeskustoimintaa koskevat valtakunnalliset linjaukset Työvoiman palvelukeskus (TYP) tarjoaa työhön kuntouttavia palveluja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE -toimisto), kunnan ja Kelan (=emo-organisaatioiden) asiakkaille palveluyhteistyönä, joka on luonteeltaan työhön kuntouttamiseen keskittyvää erityisasiakaspalvelua. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, Suo men Kuntaliiton ja Kansaneläkelaitoksen toimikaudeksi asettama TYP - ohjausryhmä on tehnyt TYP -toiminnasta väliarvioinnin ja valta kunnalliset linjaukset laajan kyselyn, tilastojen ja työllistymisen erillisselvitysten perusteella. Työvoiman palvelukeskustoiminnan valtakunnalliset linjaukset koskevat seuraa via pääkohtia: - Työvoiman palvelukeskuksen toimintamalli ja tarjolla olevat palvelut - Asiakkuuskriteerit ja asiakkaaksi ohjaaminen (2007 asiakkuuskriteerit kor vataan) - Palveluprosessi ja asiakkuuden päättäminen - TYP - toiminnan johtaminen. Linjauksilla pyritään yhdenmukaistamaan toimintamallia ja vahvistamaan TYP:n roolia työhön kuntouttavia palveluja tarjoavana erityisasiakaspalvelupisteenä ns. yhden luukun periaatteella. Toiminnan organisoinnin linjausten mukaisesti tulisi tapahtua vuoden 2010 aikana siten, että vuoden 2011 alussa kaikki TYP:t toimisi vat liitteenä olevien linjausten mukaisesti. 2. Kuntaliiton yleiskirje : Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden koti kunnan maksuosuuden määräytyminen v Yleiskirjeessä tarkastellaan valtionosuusjärjestelmän aiheuttamia muu tok sia las tensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuu den mää räy tymiseen. Aiemmin lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytymisestä säädettiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1998/635). Kun valtionosuusjärjestelmää muutettiin vuoden 2010 alusta lukien, eri hallinnonalojen rahoituksen ohjaus keskitettiin pääosiltaan yhden lainsäädännön alaisuuteen. Tästä johtuen myös lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytymisestä säädetään nykyisin laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009). Eräiltä osin maksuosuuden määräytymiseen vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) olevat säädökset. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 :n 3 momentin mukaan kunta, joka on lastensuojelulain 16 b :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen, joka lasketaan kertomalla niiden koulun työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu opetusta, kunnalle tai opetuksen järjestäjälle opetuksesta koulun työpäivää kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustannuksilla.

2 Kotikunnan maksuosuutta laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon opetuksen järjestäjälle maksettava kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 :n 4 momentin 1 4 kohtien mukainen kotikuntakorvaus ja saatu lisärahoitus. 3. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Peruspalvelujen arviointi - Itä-Suomi Peruspalvelujen alueellinen arviointi on yksi Itä-Suomen aluehallintoviraston keskeisistä lakisääteisistä tehtävistä. Aluehallintovirastojen tehtävänä on toimialansa peruspalvelujen arviointi lain aluehallintovirastoista 4 :n (896/2009) nojalla. Arvioinnilla selvitetään peruspalvelujen saatavuutta ja tasoa aluehallintoviraston toimialueella. Peruspalveluilla tarkoitetaan tässä arvioinnissa palveluja, jotka koskevat suurta määrää ihmisiä, vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja joiden puuttuminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Kunnat vastaavat Suomessa kansalaisten kannalta tärkeimpien peruspalvelujen järjestämisestä. Aluehallintoviraston arviointityö täydentää kuntien suorittamaa itsearviointia ja palvelee kuntia peruspalvelujen kehittämisessä. Vuoden 2009 arviointikokonaisuuksia ovat hallinnon toimivuus (yhteispalvelu), turvallisuus (poliisi, pelastustoimi) ja osaaminen (opetustoimi, kirjastotoimi, nuorisotoimi). Kirjasto ja nuorisotoimi ovat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen toimialaa. Valtion aluehallinnon organisaatiomuutosten vuoksi muita arviointikokonaisuuksia ei tällä kertaa ole. Arvioinnin teemana on syrjäytyminen. Itä- Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltosen mukaan harva asutus, pitkät välimatkat, väestörakenne, työttömyys, muuta maata alhaisempi koulutustaso, muuttotappio, kuntien heikko taloustilanne ja alhainen tulotaso myötävaikuttavat kansalaisten syrjäytymisen vaaraan Itä-Suomessa. Raportin arviointi kuitenkin osoittaa, että syrjäytymiskehitykseen voidaan vaikuttaa satsaamalla erityisesti nuorten työttömyyden kasvuun, oppisopimuskoulutukseen, työharjoittelupaikkoihin, vähimmäisturvan riittävään tasoon ja kuntien valtionosuuksiin ehkäisevien palvelujen ylläpitämiseksi kunnissa. Arvioinnin keskeisistä tuloksista poimittuja asioita ovat mm. seuraavat: - Itä-Suomen pelastustoimi on hyvässä iskussa - Kansalaiset kokevat poliisin onnistuneen tehtävissään - Perusopetuksen saavutettavuudessa on kuntakohtaisia muutoksia - Toisen asteen ammatillinen koulutus ei vastaa kysyntää - Ikäihmisten määrän kasvu on haaste kuntien liikuntapalvelujen tuottami sessa - Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö on kunnissa hajanaista ja vähäistä - Invahissein varustettuja takseja ja matalalattiabusseja ei ole riittävästi tar jolla kuntien ja ikäihmisten tarpeisiin. Raportti (156 sivua) on luettavissa kokonaisuudessaan haulla Itä-Suomen lääninhallitus - Peruspalvelujen arviointi. 4. Suomen Kuntaliitto : Julkisen vallan käyttö kunnallisessa terveydenhuol los sa Eduskunnan apulaisoikeus asia mie hen si jai nen Riit ta-leena Pau nio on so si aali- ja terveysministeriölle osoitetussa päätök ses sään, Dno 771/2009, otta nut kan taa julkisen vallan käyttöön kun nallisessa tervey denhuollossa ja keikkalää kä reiden oi keudelliseen asemaan terveys palveluiden ulkois tamisessa.

3 Kuntaliittoon on tullut useita yhteydenottoja kunnista koskien vuokralääkäriyritysten kanssa tehtäviä sopimuksia, joissa on esitetty julkisen vallan käytön mahdollistamiseksi virkamääräyksen antamista vuokralääkäreille tietyin ehdoin. Kuntaliitto on ryhtynyt valmistelemaan asiasta ohjetta. Ohje lähetetään tiedoksi mahdollisimman pian. Tässä vaiheessa sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusta ylläpitävien kuntien ja kuntayhtymien ei tulisi allekirjoittaa sopimuksia, joissa esitetään virkamääräysten antamista. 5. Suomen kuntaliiton yleiskirje: Työterveyshuollon kustannusten korvattavuus laaje nee sairaanhoitopiiriltä hankittuihin tutkimuskustannuksiin sekä maatalousyrittäjien työter veyshuoltoon liittyviä asioita Työterveyshuoltolain 7 :ää on muutettu niin, että työterveyshuollon palvelujen tuottajat voivat hankkia työterveyshuoltoon kuuluvia laboratorio- ja kuvantamispalveluita, kliinisfysiologisia tutkimuksia sekä kliinisiä neurofysiologisia tutkimuksia myös kunnallisen sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä. Edellä mainittu lainsäädäntömuutos tarkoittaa sitä, että myös kunta- ja kuntayhtymätyönantaja saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen täysimääräisesti työterveyshuollon kustannuksiin, vaikka tutkimukset on teetetty sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistamassa toimintayksikössä tai sen liikelaitoksessa. Yleiskirjeessä kerrotaan lisäksi maatalousyrittäjien kustannusten korvaamiseen vaikuttavista asioista. Laki tuli voimaan Stm: rokotusten jatkaminen jälkeen Valtioneuvosto muutti tartuntatautiasetusta asetuksella väliaikaisesti. Sen mukaan kunnan on järjestettävä vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata influenssa A-viruksen alatyypiltä (H1N1)V. Terveydenhuollolle epidemiasta aiheutuva kuormitus on palautunut normaaliksi ja epidemian aikaiset erityisjärjestelyt on purettu. Seuraavan influenssa-aallon ajankohtaa ei voida varmuudella tietää. Asiantuntijat pitävät kuitenkin todennäköisenä, että pandeeminen A(H1N1)v-influenssavirus palaa viimeistään ensi talven kausi-influenssan yhteydessä. On todennäköistä, että nyt käytettävissä olevalla rokotteella saadaan kohtalaisen hyvä suoja ensi influenssakaudelle, mikäli virus ei muutu merkittäväksi. Tämän takia sosiaali- ja terveysministeriö pitää terveen aikuisväestön rokottamista perusteltuna, joten tartuntatautiasetuksen väliaikaista muuttamista tullaan jatkamaan saakka. Edelleen on turvattava rokotukset riskiryhmiin kuuluville henkilöille (esim. raskaana olevat, perussairauksiin sairastuvat ja 6 kuukauden ikärajan ylittäneet pikkulapset). Ensi syksyn kausi-influenssarokotuksiin on valmisteilla muutoksia sekä pandemian toisen aallon tulemiseen on varauduttava, joten rokotusten toteutukseen on varmistettava riittävät voimavarat 7. Rahoitusta haettavissa haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolais ten kun tiin sijoittamisen edistämiseksi (Sisäasiainministeriön maahan muutto-osaston kirje Elin keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja edelleen kunnille) Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston Haapa hankkeen tavoit teena on edis-

4 tää haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kun tiin sijoittamista ja kehittää pakolaisten tarpeet huomioivaa vastaanotto työtä. Osana hankkeen to teu tusta ensimmäisellä hakukierroksella alku vuoden aikana kahdeksan kuntaa sai rahoittamispäätöksen. Toisella hakukierroksella (haku ) tuetaan erityisesti uusia kuntia, joiden kehittämishankkeet kohdentuvat haavoittuvassa asemassa olevien kiin tiö pakolaisten vastaanottoon. Rahoituksen saaminen edellyt tää valtuuston pää töstä vastaanotosta. Myönteisen päätöksen jälkeen hanketoiminnan tulee päät tyä vii meistään Haavoittuvassa asemassa olevat kiintiöpakolaisia ovat: Lapset ja naiset, jotka ovat vaarassa joutua tai ovat joutuneet erityisesti henki sen, ruumiillisen tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi Henkilöt, joilla on vakavia terveydenhoitoon liittyviä tarpeita, joihin voi daan vas tata ainoastaan uudelleensijoittamisen avulla Lapset ja nuoret, jotka voidaan katsoa haavoittuvassa asemassa oleviksi perhe ti lanteensa vuoksi. Kohderyhmän vastaanottoon sitoutunut kunta voi hakea rahoitusta tervey den huollon kehittämistyöhön (sairauksiin, vammaisuuteen, mielentervey teen, trau moihin ja kuntoutukseen liittyvien palveluiden kehittäminen), psykososiaaliseen tuen kehittämiseen tai toiminnallisin menetelmin toteu tettuun koulutuksiin eri tyis ryhmille, kuten kotiäidit, vammaiset, luku- ja kirjoitustaidottomat. 8. Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon -hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut käynnistäjänä RAMPE (Rautasia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon) -hankkeelle, johon osallistuvat lisäksi Pohjois-karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Kainuun maakunta ky sekä Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon ky. STM on myöntänyt hankkeelle Kaste -ohjelmasta ( ) valtionavustusta 2.2 milj. euroa. hanke verkostoituu perusterveydenhuollon Kaste -hankkeiden ja Toimiva terveyskeskus -hankkeiden toimijoiden kanssa. Pohjois-Karjalassa on tarkoitus käynnistää lääkärikoulutuksen putkimalli ja aloittaa hoitajien itsenäisen vastaanottotoiminnan kehittäminen sekä soveltaa käytäntöön pitkäaikaissairauksien hoitomalleja. Edellisten lisäksi hankkeeseen ovat osallisina Kuopion yliopiston yleislääketieteen yksikkö, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos ja hankealueen ammattikorkeakoulut ja terveyskeskukset. Pohjois-Karjalan maakunnallinen vastuuhenkilö on sairaanhoitopiirin johtaja Antti Turunen. Ohjausryhmän lisäksi hankkeeseen on perustettu Lääkäriksi kasvamisen työryhmä ja Hoitajien vastaanottotoiminnan työryhmä. 9. Aluehallintoviraston päätös Itä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskukselle luvan perheasioiden sovittelutoimintaan toimialueena Enonkoski, Juva, Kerimäki, Kesälahti, Kitee, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta ja Sulkava. Aluehal lintovirasto on laajentanut luvan käsittämään myös Tohmajärven ja Rääkky län kunnat. Lupa on voimassa saakka. 10. Lapsen elatus ja huolto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraportin 13/2010 mukaan sosiaalilautakunnat vahvistivat vuonna 2009 kaikkiaan elatusapusopimusta. Sopimuksia vahvistettiin lähes 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Elatusapu jätettiin vahvistamatta (esim. elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi) tapauksessa.

5 Vuotta aiemmin vastaavia tapauksia oli Elatustuen maksatus ja tilastointi siirtyi lähtien Kansaneläkelaitokselle. Elatustukea koskevista tiedoista on vuoden 2009 tilastosta alkaen mukana tiedot vain tehdyistä elatusapusopimuksista. Vuonna 2009 vahvistettiin kaikkiaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys. Lähes kaikkien isyys vahvistettiin tunnustamalla. Vain 70 tapauksessa isyys vahvistettiin tuomioistuimen päätöksellä. Sosiaalilautakunnat vahvistivat vuonna 2009 yhteensä sopimusta lapsen huollosta. Näistä 93 %:ssa sovittiin yhteishuollosta. Yksinhuolto äidille sovittiin 6 %:ssa ja isälle alle 1 %:ssa tapauksista. Valtaosa asumissopimuksista tehdään edelleen äidin luona asumisesta. Asumissopimuksen lisäksi voidaan sopia vuoroasumisesta. Tilastoraportit julkaistaan kokonaisuudessaan THL:n Internet-sivuilla osoitteessa: Tilastoraportissa on kuvattu keskeiset tulokset ja selitetty käytetyt käsitteet ja määritelmät. 11. Tehyn ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee kuuteen sairaanhoitopiiriin ja kaupun kiin KT tiedottaa palkka-asiamiehille : Saamamme tiedon mukaan Tehyn valtuusto on päättänyt laajentaa työsuhteisia koskevaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa kuuteen uuteen kaupunkiin ja sairaanhoitopiiriin alkaen KT ei ole saanut vielä Tehyn työtaisteluilmoitusta laajennuksesta. Tehyn mediatiedotteen mukaan valtuusto päätti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon laajentamisesta torstaina seuraavissa sairaanhoitopiireissä ja kaupungeissa: - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki - Satakunnan sairaanhoitopiiri, Porin kaupunki - Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan kaupunki - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen kaupunki - Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki - Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemen kaupunki Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske päivähoitoa eikä kotihoitoa. Meneillään olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä jatkavat edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki. 12. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän osavuosikatsaus Vuoden 2010 alkupuolella Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän miltei kaikkeen toimintaan on vaikuttanut tietohallinnon ja erityisesti uuden potilastietojärjestelmän (Mediatri) käyttöönoton ongelmat. Tästä syystä luotettavia ja kattavia toimintatilastoja ei vielä ole käytettävissä. Lääkärivajetta on useilla erikoisaloilla, erityisesti psykiatriassa. Hoitohenkilöstön saatavuus on ollut toistaiseksi hyvä. Henkilöstömenot ovat toteutuneet suunnitellusti eikä suurempia yllätyksiä ole odotettavissa loppuvuonnakaan, mikäli tietojärjestelmän hallintaan ei sitoudu oletettua suurempaa työpanosta. Kaikkiaan sairaanhoidon toiminta-alueen menokehitys näyttää olevan hallinnassa, mutta tulopuolella alkuvuoden toiminnan vähäisyys tullee johtamaan alijäämäiseen lopputulokseen. Päätösehdotus: Merkitään Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi.

6 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ KOTOUTTAMISOHJELMASTA 4 2. ULKOMAALAIS-/MAAHANMUUTTAJATILANNE K5:N ALUEELLA 4 3. KOTOUTTAMISLAIN TARKOITUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut 17.12.2014 ESITYS HALLITUSOHJELMAAN Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut Lapsiasianeuvottelukunnan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä Lapsivaikutusten

Lisätiedot

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä 1(41) Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä Loppuraportti 13.6.2013 Anna Tuominen, Eija Peltonen, Olavi Köngäs Netum konsultointi Oy 2(41) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 26/2014 Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ-

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma Kokkolan Iltasairaala Oy:n Liiketoimintasuunnitelma Kokkola Pro Lex Oy/ VT Tapani Turpeinen, HTM Pekka Kälkäjä 18.3.2011 1 1 TAUSTATIETOA... 6 1.1 RAKENTEELLISET MUUTOKSET TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄSSÄ...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun aiheuttama

Lisätiedot

2/2006. kesäkuu juni

2/2006. kesäkuu juni 2/2006 kesäkuu juni Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2006 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: Liite nro: 7 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot