ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta AIKA kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Lastensuojelun perhehoidon korvaukset vuonna Perusturvalautakunnan yksilöjaoksen valinta vuosille , 6 uuden varajäsenen valinta 5 Perusturvalautakunnan kokoontumien vuonna Kuntaliiton kuntakysely Sote-uudistuksesta 9 7 Mika Kiviahon oikaisuvaatimus 11 8 Perusturvatoimialan varahenkilöstöjärjestelmän uudistaminen 14 9 Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset Ilmoitusasioita 18

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tuominen Marke 15:30-18:30 puheenjohtaja Flink-Liimatainen Piia 15:30-18:30 jäsen Hakonen Eero 15:30-18:30 jäsen Holopainen Simo 15:30-18:30 jäsen Hytönen Markku 15:30-18:30 jäsen Hänninen Seppo 15:30-18:30 jäsen Korhonen Jani 15:30-18:30 jäsen Lång Kyllikki 15:30-18:30 varapuheenjohtaja Tuikka Minna 15:30-18:30 jäsen POISSA Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Närhi Merja kaupunginhallituksen edustaja Tuononen Matti vs. kaup.johtja MUU Kolehmainen Raija 15:30-18:30 perusturvajohtaja Männistö Anja 15:30-18:30 talouspäällikkö, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Marke Tuominen Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kyllikki Lång Minna Tuikka PÖYTÄKIRJA klo YLEISESTI Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi NÄHTÄVILLÄ Hallintokatu 4

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PETUR 1 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä ta val la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 2 Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Päätös: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas tajiksi Kyllikki Långin ja Minna Tuikan. Hyväksyttiin

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Lastensuojelun perhehoidon korvaukset vuonna / /2014 PETUR 3 Perhehoitajille maksettavista hoitopalkkioista ja kulukorvauksista säädetään perhehoitajalaissa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 %:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Kulukorvausta tarkistetaan elinkustannusindeksin pisteluvun nousua vastaavasti. Perusturvajohtajan ehdotus: Hoitopalkkiot nousevat alkaen vuoden 2014 tasosta 0,96 % ja kulukorvaukset 1 %. Lastensuojelun perhehoidon toimintaohje on vahvistettu perusturvalautakunnassa Perhehoitolainsäädäntöä uudistetaan paraikaa. Tavoitteena on koota yhteen lakiin perhehoitoa koskevat sosiaalihuoltolain ja perhehoitajalain säännökset ja tarkentaa niitä. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen perhehoitolaiksi Eduskunta kävi laista lähetekeskustelun Lakiehdotus on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnassa mietinnöllä ja perustuslakivaliokunnassa lausunnolla. Lastensuojelun perhehoidon koko toimintaohjeen tarkistaminen on ajankohtaista sen jälkeen uusi perhehoitolaki on vahvistettu. Sosiaali- ja terveysministeriön KUNTAINFO 4/2014, Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 oheismateriaalina. ( sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ) Lastensuojelun perhehoidon hoitopalkkioita ja kulukorvauksia tarkistetaan indeksikorotusten mukaisesti alkaen. Päätös: Hyväksyttiin

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan yksilöjaoksen valinta vuosille , uuden varajäsenen valinta PETUR Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan yksilöjaoksen. Hallintosäännön 7 :ssä todetaan, että yksilöjaos päättää sosiaalihuollon lainsäädäntöön perustuvista, yksilöä koskevista asioista, kun niitä ei ole siirretty viranhaltijoille ja käsittelee asiakasasioissa annettujen päätösten oikaisuvaatimukset ja valitukset. Hallintosäännön 38 :n mukaan jaoksen esittelijänä toimii sosiaalityön johtaja. Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat. Kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan 4-5 yksilöajoksen jäsen tä ja heidän keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös: Perusturvalautakunta valitisi yksiljaoksen jäseniksi Jäsen Eero Hakonen Seppo Hänninen Simo Holopainen Kylkikki Lång Marke Tuominen Henkilökohtainen varajäsen Jani Korhonen Markku Hytönen Jarkko Kaukometsä Ann-Niina Turunen Minna Tuikka Lautakunta nimesi Eero Hakosen puheenjohtajaksi ja Seppo Hännisen varapuheenjohtajaksi PETUR 4 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Ann-Niina Turuselle eron kunnallisista luottamustoimista.tämän vuoksi Perusturvalautakunnan tulisi valita uusi varajäsen yksilöjaostoon hänen tilalleen. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee yksilöjaoksen varajäsenen Ann-Niina Turusen tilalle.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Päätös: Perusturvalautakunta valitsi Kyllikko Långin varajäseneksi yksilöjaokseen Piia Flink-Liimataisen

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoontumien vuonna 2015 PETUR 5 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 29 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Perusturvajohtajan ehdotus: Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimieli men päättämällä tavalla. Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjoh tajalla (Hallintosääntö 36 ). Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen si jaansa. Jos jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa tai ei esteen vuoksi voi osallistua asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen tätä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esitte lijä voi toimittaa kutsun varajäsenille (Hallintosääntö 32 ). Perusturvalautakunta päättää tammikuun kokouksen lisäksi kokoontua vuonna 2015: ja Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Yksilöjaos kokoontuu pe rus tur va lau ta kunnan kokousta ennen klo tarvittaessa. Kokoukset pidetään kaupungintalon kokoushuoneessa 115 paitsi joulukuussa huoneessa 123. Päätös: Hyväksyttiin

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kuntaliiton kuntakysely Sote-uudistuksesta 715/ /2013 KH Kuntaliiton hallitus on kokouksessaan päättänyt tehdä kuntakyselyn niistä keskeisistä asioista, jotka ovat sote-lakiluonnoksessa annetun lausuntokierroksen jälkeen olennaisesti muuttuneet. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kyselyssä keskitytään sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaiseen rahoitusmalliin ja esityksen taloudellisiin vaikutuksiin sekä sote-alueen kuntayhtymien ja tuotantovastuussa olevien kuntayhtymien hallinto- ja päätöksentekomallien toimivuuteen erityisesti kuntien omistajaohjauksen ja kansanvaltaisuuden näkökulmasta. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kuultaessa Kuntaliittoa asiantuntijana sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyn aikana. Kuntaliitto tulee myös toimittamaan kyselyn tuloksista eduskunnalle yhteenvedon. Yksittäisten kuntien vastauksia ei julkaista. Kuntien vastaukset pyydetään viimeistään Vastaajana voi olla kunnan toimielin tai esim. johtoryhmä tai kaupunginjohtaja. Kun kysymykset pääosin koskevat rahoitusta ja hallintomalleja, asia on valmisteltu kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä oleva vastauksen Kuntaliiton sote-uudistusta koskevaan kuntakyselyyn. Käsittely: Käydyn keskustelun aikana päätettiin yksimielisesti muuttaa kyselylomakkeen kohdan 13. vastausta siten, että viimeinen lause laitetaan muotoon Sote-alueen tavoitekustannustaso ( /as x asukasluku) määritellään kustannustehokkaan toimintamallin pohjalta kokonaistuotanto ja kattavuus huomioiden. Kyselylomakkeen viimeisen kysymyksen, kohdan 25, loppuun päätettiin lisätä lause: Rahoituksen osalta tavoitteena on oltava yksikanavaisuus. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vastauksen Kuntaliiton sote-uudistusta koskevaan kyselyyn seuraavin vastauslomakkeeseen tehtävin lisäyksin: Kohta 13. Viimeinen lause laitetaan muotoon: Sote-alueen tavoitekustannustaso ( /as x asukasluku) määritellään

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta PETUR 6 kustannustehokkaan toimintamallin pohjalta kokonaistuotanto ja kattavuus huomioiden. Kohta 25. Vastauksen loppuun lisätään lause: Rahoituksen osalta tavoitteena on oltava yksikanavaisuus Perusturvajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin Liite nro 1 Kuntaliiton kuntakysely Sote-uudistuksesta, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Mika Kiviahon oikaisuvaatimus PETUR 7 Äänekosken kaupunki on ilmoittanut haettavaksi kolme terveyskeskuslääkärin virkaa päättyvällä hakuajalla. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta, joista yksi oli Äänekosken terveyskeskuksessa työterveyslääkärinä toimiva Mika Kiviaho. Mika Kiviaho on vs. ylilääkärin päätöksellä valittu terveyskeskuslääkärin virkaan, jossa työtehtävät muodostuvat vastaanottotoiminnasta lista- ja satunnaiskävijöiden prosesseissa sekä muista kansanterveystyön tehtävistä. Päätöksen mukaan viran tehtäväkohtainen palkka on Valinta on ehdollinen kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä ilmoittanut kirjallisesti viran vastaanottamisesta 30 vrk:n sisällä. Mika Kiviaho on toimittanut perusturvalautakunnalle ko. apulaisylilääkärin päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Hän toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että tarjottu tehtäväkohtainen palkkaus euroa/kk ei ole asianmukainen. Oikaisuvaatimuksen mukaan vuokratyövoimaa tulee kohdella samassa työtehtävässä samoin perustein kuin vakituista henkilökuntaa. Äänekosken kaupunki on mukana kuntahankintojen kautta vuokralääkäripalvelussa, jossa kiinteä kustannus kaupungille on 90 euroa/tunti. Mika Kiviaho tuo esiin, että vuokrayrityksen kautta samasta tehtävästä hänelle tarjottu palkka oli 63 euroa tunnilta, joka virkatyöajalla Mika Kiviahon mukaan on tehtäväkohtaisena palkkana euroa kuukaudessa. Oikaisuvaatimuksen laatija toteaa tiedostavansa keikkayrityksen loma- ym. etuisuuksissa olevat erot, mutta vastaavasti keikkatyössä ei ole päivystysvelvollisuutta, eikä yrityksen kautta työskentelevä lääkäri voi hoitaa virkatyön kaikkia edellytyksiä. Siten virassa olevan palkkaus tulisi olla sama tai korkeampi kuin samassa työssä yrityksen kautta työskentelevä. Mika Kiviaho vaatii virkapäätöksen tehtäväkohtaista palkkaa oikaistavaksi samaan palkkaan kuin työhön tulevilla vuokralääkäreillä eli euroa/kk. Mika Kiviaho ei ole 30 vrk:n sisällä päätöksestä tiedon saatuaan ilmoittanut ottavansa virkaa vastaan, joten edellä mainittu virkavaali on rauennut. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu, sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusettä laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimuksen käsittelyn jälkeen voi tehdä kunnallisvalituksen, mutta se käsitellään vain

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: laillisuusperusteilla. Mika Kiviaho ei ole asiassa enää asianosainen, koska hän ei ottanut virkaa vastaan. Hänellä on kuitenkin kuntalaisena oikeus hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus ei koske virkavaalia, vaan palkkausta. Kun asiaa tarkastellaan kuntalaisen oikaisuvaatimuksena, joka koskee päätöksen tarkoituksenmukaisuutta, todetaan seuraavaa: Palkkaussuhteiden vertailua ei voida tehdä eri työnantajien ja eri työehtosopimusten piiriin sisältyvien työ- ja virkasuhteiden välillä. Kun kaupunki ostaa lääkäripalveluja työvoimaa vuokraavalta yritykseltä, kaupunki on sopimussuhteessa yritykseen työvoiman ostajana. Koska kaupunki ei ole työnantaja, sillä ei ole toimivaltaa eikä mahdollisuutta määrittää vuokratyöntekijän palkkaa. Vuokratyöntekijän palkka perustuu vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen väliseen työsopimukseen. Kaupungilla ole tiedossa yrityksen ja heidän työntekijöidensä välisiä työsopimuksia. Vertailu kaupungin maksamien palkkojen ja työsopimuksen muiden ehtojen ja palvelusopimuksen tehneen yrityksen työsopimusten ehtojen välillä ei ole mahdollista, eikä sitä voi pitää oikaisuvaatimuksen perusteena. Äänekosken kaupungin palveluksessa oleviin terveyskeskuslääkäreihin sovelletaan LS sopimusta (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus). LS sopimusta on noudatettu päätöstä tehtäessä. Vertailua tehtäväkohtaisesta palkkauksesta voidaan tehdä vain tietyn saman palkkausjärjestelmän sisällä olevien kesken. Virkavaalin yhteydessä tehty päätös terveyskeskuslääkärin palkkauksesta vastaa Äänekosken kaupungin virkasuhteessa olevien terveyskeskuslääkäreiden palkkatasoa (hinnoittelutunnus L1TK5200). Laillisuusperusteiden osalta todetaan, että valintapäätöksen on hallintosäännön mukaisesti tehnyt vs. ylilääkäri vs. apulaisylilääkärin esityksestä. Tehtäväkohtaisesta palkasta on hallintosäännön mukaisesti päätöksen tehnyt nimittävä viranomainen neuvoteltuaan palkka-asiamiehen kanssa. Perusturvalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja päättää, että vs. ylilääkärin päätös jää voimaan. Päätökseen ei sisälly laillisuus- tai muotovirhettä, eikä päätöksen tarkoituksenmukaisuutta voi arvioida eri työnantajien ja eri työehtosopimusten ehtoja vertailemalla. Päätös: Hyväksyttiin.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Liite nro 2 Oikaisuvaatimus henkilöstöpäätökseen

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvatoimialan varahenkilöstöjärjestelmän uudistaminen PETUR 8 Perusturvan toimialalla on varahenkilöstöä, joka sijaistaa vakinaisen henkilöstön poissaoloja. Vakinaisia varahenkilöitä on arjen tuen ja terveyspalvelujen työyksiköissä. Nykyinen varahenkilöstöjärjestelmä ei ole kaikilta osin toiminut tarkoituksenmukaisesti. Ongelmana on ollut se, että työyksiköihin palkattua varahenkilöstöä on käytetty henkilöstövahvuutena sekä pitkäaikaisiin sijaisuuksiin, jolloin varahenkilöstö ei tosiasiallisesti ole ollut käytettävissä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Osaavien ja kokeneiden sijaisten saatavuus lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on haastavaa. Lyhytaikaiset sijaisuudet työllistävät esimiehiä eniten (rekrytointi, perehdytys) ja lisäksi tuntipalkalla teetetty työ on kalliimpaa (alle 13 päivää kestävistä työsuhteista maksetaan tuntipalkka). Varahenkilöstöjärjestelmää on siten tarpeen uudistaa. Tavoitteena on tarkoituksenmukaisempi toiminta nykyisellä kustannustasolla. Varahenkilöstöjärjestelmää uudistetaan siten, että varahenkilöstö keskitetään jatkossa omaan varahenkilöstöyksikköön arjen tuen vastuualueelle. Varahenkilöt työskentelevät useammassa eri työyksikössä tarpeen mukaan, kuitenkin siten, että kullekin varahenkilölle nimetään ns. kotipesä. Varahenkilöstöyksiköllä on oma esimies, joka ohjaa ja koordinoi varahenkilöstön käyttöä. Esimiehellä voi olla myös muita vastuutehtäviä arjen tuen palveluissa. Varahenkilöstö työskentelee keskimääräisessä yleistyöajassa ja työvuorot suunnitellaan aamu- ja iltavuoroihin. Vakinaisen varahenkilöstön työpanos kohdennetaan toimintaa uudistettaessa ensisijaisesti lyhyisiin alle 13 päivän poissaolojen sijaisuuksiin. Varahenkilöstöjärjestelmä uudistetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan terveyskeskussairaalan sekä arjen tuen ympärivuorokautisten toimintayksikköjen sekä kotihoidon varahenkilöstöjärjestelmä. Toisessa vaiheessa uudistetaan muiden terveyspalvelujen ja arjen tuen palvelujen varahenkilöstöjärjestelmä. Ensimmäisen vaiheen työyksiköissä on nykyisin varahenkilöstön toimia yhteensä 17: - sairaala: 3 sairaanhoitajan tointa ja 2 perushoitajan tointa - Piilolan palvelukeskus: 2 hoitajan tointa - Suolahden palvelukeskus: 2 hoitajan tointa - Konginkankaan palveluasunnot: 2 hoitajan tointa - Sumiaiskoti: 1 hoitajan toimi - Kuhnamon palvelutalo: 1 hoitajan toimi - Tukipuun palvelutalo: 1 hoitajan toimi

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta kotihoito: 1 sairaanhoitajan toimi ja 2 hoitajan tointa Varahenkilöstöjärjestelmän uudistamista valmisteltaessa on todettu, että Tukipuun ja Kuhnamon palvelutalojen henkilöstömitoitus ei ole suositusten mukainen. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että edellä mainittujen palvelutalojen nykyiset varahenkilötoimet sijoittuvat jatkossa palvelutalon vakinaiseen vahvuuteen, eivätkä siirry varahenkilöstöyksikköön. Tukipuun ja Kuhnamon palvelutalo ovat kuitenkin mukana varahenkilöstöyksikön toiminnassa. Yhteensä varahenkilöstötyöyksikköön sijoittuu siten ensimmäisessä vaiheessa 15 vakinaista tointa. Varahenkilöstöyksikköä on tarkoituksenmukaista laajentaa siten, että keskitettyyn yksikköön palkataan lisäksi 14 määräaikaista työntekijää saakka. Varahenkilöstöyksikön vetäjä palkataan myös määräaikaisesti saakka. Varahenkilöstön palkkakustannukset katetaan ensimmäisessä vaiheessa mukaan tulevien työyksiköiden sijaismäärärahoista (sairauslomansijaiset, vuosilomansijaiset, muiden palkallisten vapaiden sijaiset). Myös varahenkilöstöyksikön vetäjän palkkakustannukset katetaan vuoden 2015 talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista. Varahenkilöstön lisääminen vähentää vastaavasti tarvetta ulkopuolisten sijaisten palkkaamiseen. Toiminnan tehostamisella pyritään nykyistä taloudellisempaan toimintaan. Varahenkilöstöyksikön henkilöstömenot ovat vuositasolla noin 1,2 miljoonaa euroa (75 % em. summasta vuonna 2015). Varahenkilöstöjärjestelmän piirissä oleville työyksiköille jää lisäksi määrärahaa pitkäaikaisten sijaisten sekä vuosiloman sijaisten palkkaamiseen. Ensimmäinen vaihe varahenkilöstötoiminnan uudistamisessa käynnistetään Varahenkilöstöjärjestelmän uudistaminen toteutetaan määräaikaisena kokeiluna saakka. Saatujen kokemusten pohjalta päätetään erikseen toisen vaiheen uudistamisesta sekä toiminnan jatkumisesta alkaen. Varahenkilöstöyksikön toimintaa, taloutta ja vaikutusta ulkopuolisten sijaisten käyttöön seurataan kuukausittain. Toiminnasta raportoidaan perusturvalautakunnalle normaalin raportoinnin yhteydessä neljän kuukauden välein. Vuoden 2015 lisätalousarvioon esitetään, että kaupunginvaltuusto siirtää terveyspalvelujen vastuualueelta (kustannuspaikka 33240, terveyskeskussairaala) yhteensä euroa arjen tuen vastuualueelle (kustannuspaikka 34005, varahenkilöstö). Muilta osin tarvittavat määrärahasiirrot tehdään arjen tuen vastuualueen sisällä.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy varahenkilöstöjärjestelmän uudistamisen alkaen em. periaatteilla. Lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2015 lisätalousarvion yhteydessä terveyspalvelujen vastuualueelta (kustannuspaikka 33240, terveyskeskussairaala) yhteensä euroa arjen tuen vastuualueelle (kustannuspaikka 34005, varahenkilöstö). Päätös: Hyväksyttiin

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset PETUR 9 Perusturvajohtaja on aikavälillä tehnyt oheisen liit teen mukaiset viranhaltijapäätökset. Puheenjohtajan ehdotus: Ei siirretä perusturvajohtajan päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin Liite nro 3 Liite nro 4 Perusturvajohtajan päätökset (Dynastia) Perusturvajohtajan päätökset (Web-tallennus)

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasioita 872/ /2014, 13/ /2015, 529/ /2014, 51/ /2015, 52/ /2015, 873/ /2014, 58/ /2015 PETUR Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään myöntänyt yksityisen ter vey den huollon palvelujen tuottajalle Mediverkko Partners Oy:lle, osoite Paciuk sen ka tu 27, Helsinki, luvan neljälle uudelle toi mi paikal le. Äänekoskella palveluja tuottava toimipaikka on Mediverkko Part ners Oy c/o Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Äänekoski, osoi te Torikatu 6, Äänekoski. Tuotettavat palvelut ovat lää käri pal ve lut avohoidossa/lääkärin vastaanottotoiminta. Toiminnan aloitta mis päi vä on ja palveluista vastaava johtaja yleis lää ketie teen erikoislääkäri Henri Karlo Ärölä. 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätök sel lään myöntänyt Oratera Oy:lle, osoite Takalankuja 2 D 28, Jyväskylä, luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen an ta mi seen. Palveluja tuottava toimipaikka on Oratera Oy, osoite Tai to nie kan tie 9 H, Jyväskylä ja tuotettavat palvelut te ra peutti nen toiminta/puheterapia toimipaikassa ja potilaan ko to na/asiakkaan tiloissa. Potilaan kotona/asiakkaan tiloissa tapahtuva toiminta Han ka sal men, Jyväskylän, Jämsän, Joutsan, Karstulan, Kan non kosken, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kuhmoisen, Kyyjär ven, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pih tipu taan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Ää ne kosken alueella. Toiminnan aloittamispäivä on ja palveluista vas taa va johtaja laillistettu puheterapeutti Riikka Liisa Pullola. 3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätök sel lään muuttanut yksityisten ympärivuorokautisten so si aa lipal ve lu jen tuottajan Palvelukoti Lounatuuli Oy:n, osoite Ko taken nään tie 2, Äänekoski, palvelujen tuottamista kos kevaa lupaa. Pitkäkatu 12:n remontin vuoksi toimintayksikkö Pal ve luko ti Lounatuuli Oy:lle on aluehallintovirasto päätöksellään hy väk sy nyt väistötilat osoitteessa Lehdonkuja 3 A ja 3 B, Suo lah ti, saakka. Aluehallintoviraston uudella pää tök sellä on muutettu lupaa siten, että palveluntuottaja voi toimia väis tö tilois sa asti. 4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätök sel lään ilmoittanut yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan La keu den Maininki Oy (Mehiläinen Kuntapalvelut/Carema Oy), osoi te Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, Helsinki, toi min tayk si kön lopettamisesta. Aluehallintovirastolle saa puneen ilmoituksen mukaan toiminta Toivonkoti -nimisessä toi min ta yksi kös sä, osoite Sairaalakatu 6, Suolahti, on päättynyt

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan ehdotus: 5. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätök sel lään ilmoittanut yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan (La keu den Maininki Oy) Mehiläinen Kuntapalvelut, osoite Pohjoi nen Hesperiankatu 17 C, Helsinki, toimintayksikön lopet ta mi ses ta. Aluehallintovirastolle saapuneen il moi tuksen mukaan Sisä-Suomen psykogeriatrinen kuntoutusyksikkö Tyynen ko ti, osoite Sairaalakatu 6, Suolahti, on lopettanut toi mintan sa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätök sel lään myöntänyt Kosken Keidas Oy:lle, osoite Torikatu 5 A 6, Äänekoski, luvan yksityisen terveydenhuollon pal ve lujen tuottamiseen. Palveluja tuottava toimipaikka on Kosken Keidas Oy, osoite Torikatu 5 A 6, Äänekoski. Tuotettavat palvelut hie ron ta toimipaikassa. Toiminnan aloittamispäivä on ja pal ve luis ta vastaava johtaja nimikesuojattu koulutettu hieroja Jukka Lai ti la. 7. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen toi meen tu lo tues ta alkaen ( Kuntainfo 5/2014 ). Toimeen tu lo tu ki lain mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrää on tar kis tet tu alkaen 1,1 %. Toimeentulotukilain 11 on muutet tu siten, että toimeentulotuen etuoikeutettu ansiotulo on muutettu py sy väk si ja tulonsaajakohtaiseksi. Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-2, 6, 9-10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 3-5, 8 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta,hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNEKOSKI 14 päivän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: 3-5, 8 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.tavallinen sähköinen tiedoksianto katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Äänekosken kaupungin perusturvalautakunta, Hallintokatu 4, Pl 24, ÄÄNEKOSKI Pykälät: 3-5, 8 Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät:

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät 7 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.tavallinen sähköinen tiedoksianto katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen omi naisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu ylei sesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot