POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248

2 Kaavaselostus Savolainen Lilian Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Ranta-asemakaava Ranta-asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Rakennettu ympäristö Luonnonympäristö Kulttuurihistorian kannalta merkittävät kohteet Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Maanalaiset tilat Luonnonympäristö Kunnallistekniikka Kaavan vaikutukset... 30

3 Kaavaselostus Savolainen Lilian Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset eläimistöön Vaikutukset maisemaan Kuva: Havainne kuva etelästä katsottuna Vaikutukset kasvillisuuteen Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset Natura-alueeseen RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Yleistä Toteutuksen seuranta Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Tilastolomake (liitetään myöhemmin) - Luonto- ja maisemaselvitys - Luonnosvaiheen lausunnot ja vastine - Havainnekuva 1: Kaavakartta 1:2000 ja kaavamääräykset

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (37) POROSALMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Ranta-asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä rantaasemakaavakarttaa. Ranta-asemakaava koskee Rantasalmen kunnan Porosalmen alueen tiloja 1:105, 1:106, 1:109, 1:110, 1:113-1:116, 1:120, 1:124, 1:29, 1:131, 1:133, 1:134, 1:137, 1:138, 1:57, 1:61, 1:63, 1:65, 1:74, 1:76-1:78, 1:89 ja 1:99. Ranta-asemakaavalla muodostuvat Rantasalmen kunnan Porosalmen alueen korttelit 1-12, ja 18-37, sekä maa- ja metsätalous-, lähivirkistys-, yleinen pysäköinti-, venevalkama/venesatama- ja katualueet. Kuopiossa Timo Leskinen, DI Lilian Savolainen, arkkitehti KÄSITTELYVAIHEET Nähtävillä luonnos ehdotus Khall Kvalt

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (37) 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Rantasalmen taajamasta noin 10 km pohjoiseen. Suunnittelualueen sijainti ilmenee oheisesta kuvasta (kuva 1). Suunnittelualueen rajaus (punainen viiva) ilmenee kansikuvasta. Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi tulee uutta kaavaa koskevasta alueesta. Ranta-asemakaavan tavoitteet: - luoda kehitysmahdollisuudet alueella sijaitseville matkailutoiminnoille osoittamalla alueelle vuokramökkejä sekä majoitus- ja kokoustiloja - tutkia rakennusten määrä ja muodot ottaen erityisesti huomioon luonnon arvoja sekä turvata toimivia tieyhteyksiä alueella - uuden rakennuskannan sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (37) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Repomäen, Palanutvuoren, Pirunkirkkovuoren, Linnonniemen, Pääskylän, Harjulan (Hakotuvan), Hako Apajan, Järvisydämen ja Hietalammen alueita. Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on noin 100 ha. Ranta-asemakaavalla alueelle on mahdollista rakentaa yhteensä k-m2. Suunnittelualueelle on osoitettu matkailua palvelevia rakennuksia, yksittäisiä loma-asuntoja/vuokramökkejä, ympärivuotisia asuntoja. Rakentaminen rannan puolella on yleiskaavan mukainen. Kaavalla on osoitettu noin 28 ha lähivirkistysaluetta, 5 venevalkamaa, 4 uimarantaa, venesatama Järvisydän lomakylän eteläpuolelle Ahvenlahden pohjukkaan, maa- ja metsätalousaluetta (M-1) noin 2,6 ha sekä maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY/MU) noin 8,6 ha. Suunnittelualueelle myös osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, joka mahdollistaa palloiluhallin rakentamiseen ja sen vieressä on aluevaraus yleiselle pysäköinnille. Yleisiä pysäköintialueita on osoitettu Hakoapajantien molemmille puolelle ja Porosalmentien ja Hakoapajantien risteykselle. 2.2 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Ranta-asemakaavan voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Ennen Haukiveden moottorikelkkojen liikkumisrajoitusten lainvoimaisuutta saa uudesta rakennusoikeudesta toteuttaa enintään 10%. Ranta-asemakaava-alueella kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista vastaa maanomistajat. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Kaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä Haukiveteen. Osa suunnittelualueista sijoittuu Hietalammen itä- ja länsirannalle. Tarkemmat aluerajaukset ilmenevät kansikuvasta. Alue on pintamuodoltaan vaihteleva kallioinen maasto. Metsäinen kalliomaasto kohoaa ympäristöstään ja rajautuu monin kohdin jyrkästi vesistöön. Korkeimmat jyrkänteet ovat Pirunkirkkovuorella sekä Palanutvuoren alueella. Poronsalmi on suuremmalta osalta vielä rakentamatonta. Kaava-alueen omistavat lähes kokonaan yksityiset maanomistajat. Kunnalla on pieni maanomistus Ahvenlahden alueella Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on osittain rakennettua ympäristöä. Alueella on matkailualan toimintaa tukevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle on rakennettu matkailupalveluiden toimin-

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (37) toja varten n k-m2 rakennuksia. Rakennetut alueet keskittyvät Lomakeskus Järvisydämen alueelle ja loma-asutus Ahvenlahden - Linnonniemen - Pääskylän rannoille. Järvisydän lomakylän alueella on ravintolarakennus sekä vuokrattavia erillismökkejä ja tilaussaunaa. Hietalammen alueella on Hakoapajan ateljee-ravintolarakennus sekä ranta-alueella vuokramökkejä. Linnonniemen ja Pirunkirkkovuoren alueella on yhteensä 8 matkailukäytössä olevaa loma-asuntoa. Linnonniemen alueella myös 3 asuntoa sekä 1 loma-asunto. Hietalammen rannalla on yksi loma-asunto. Porosalmentien ja Linnonniementien risteysalueella 2 asuinrakennuspaikkaa. Kuva 2. Järvisydämen päärakennuksessa ravintola-, toimisto- ja kokoustilat.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 5 (37) Kuva 3. Järvisydän lomakylän vuokramökit. Kuva 4. Järvisydän lomakylän vuokramökit.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (37) Kuva 5. kallioteatteri. Venesataman rakennettuympäristö ilmene seuraavista kuvista 6 ja 7. Kuva 6: venelaituri Ahvenlahden pohjukassa.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (37) Kuva 7: Ahvenlahden pohjukan ranta-aluetta. Kuva 8: loma-asunto Ahvenlahden itärannalla.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (37) Luonnonympäristö Ranta-asemakaavan luontoympäristön nykytila on selvitetty vuonna 2010 tehdyssä luonto- ja maisemaselvityksessä (FCG Finnish Consulting Group Oy, ). Selvitystä tarkennettiin tehdyllä maastokäynnillä. Maisema Maisemakuvaan vaikuttaa merkittävästi kallioperän murroslinjat ja vaihteleva kallioinen maasto. Metsäinen kalliomaasto kohoaa ympäristöstään ja rajautuu monin kohdin jyrkästi vesistöön. Kallioselänteet kohoavat metsämaastoa ylemmäksi metriä. Alueen jyrkänteet sijoittuvat murroslinjoille. Korkeimmat jyrkänteet ovat Pirunkirkkovuorella sekä Palanutvuoren alueella. Paikoin on matalia noin 5 metrisiä viistojyrkänteitä, mutta muuten kalliot ovat loivarinteisiä selänteitä. Paikoittaiset hakkuut avaavat kallioilta metsäisiä, vaatimattomia lähimaisemia, jotka muuten olisivat puuston peitossa. Maisemallisesti arvokkaimmat alueet ovat Pirunkirkkovuoren ja Palanutvuoren ympäristöt. Rakennetut alueet keskittyvät Lomakeskus Järvisydämen alueelle ja loma-asutus Ahvenlahden - Linnonniemen - Pääskylän rannoille. Vesiluonto Pohjavesi Alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Pintavedet Keskeinen Haukivesi kuuluu erinomaiseen luokkaan ja kaava-alueen lähivedet ovat luokassa erinomainen. Hietalampi on kirkasvetinen, veden laadultaan erinomainen vesiallas. Kasvillisuus Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella. Alue kuuluu Etelä-Savon eliömaakuntaan. Poronsalmen kasvistoon on jäänyt lämpökauden muistona muutamia kasveja kuten lehmus, kuusama ja vuorimunkki. Erilaisia metsänhoitotoimia on tehty alueella paljon, luonnontilaisia aloja on niukasti ja suppeina vyöhykkeinä.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 9 (37) Reheviä metsätyyppejä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja, on alueella niukasti. Lehtokasvillisuutta esiintyy lähinnä kalliojyrkänteiden alla ja purojen varsilla, pienialaisesti lahtien pohjukoissa sekä Heiskalan tilan ympäristössä. Kallioilla kasvillisuus on yleisesti poronjäkäläpohjaista mäntyvaltaista kuivaa kangasta (CT) ja karukkokangasta (ClT). Poronjäkälien lisäksi avokallio-osia peittävät torvi- ja hirvenjäkälät sekä sammalet, mm. karhunsammalet ja kynsisammalet. Soita alueella on vähän ja ne ovat valtaosin karuja isovarpurämeitä. Osa soista on ojitettuja korpia, ruoho- ja aitokorpia ja rannoilla olevia luhtia. Arvokkain suo on Paastaipaleenlahden rehevä ruoho- ja heinäkorpi. Eläimistö Selvitysalueella ei sijaitse merkittäviä linnustokohteita. Linnustoon kuuluu pääosin tyypillisiä havu- ja lehtimetsien lajeja. Haukiveden puolella vesi- ja rantalinnusto on niukkalajinen. Pesimälajistoon kuuluvat mm. kuikka, kalalokki, harmaalokki, rantasipi, telkkä ja tavi. Myös kalatiira havaittiin, mutta lajin ei todettu pesivän alueella, vaan se ruokailee vesialueilla. Myös selkälokki ja naurulokki vierailevat ruokailemassa selvitysalueella. Hietalammella pesimälajisto on myös niukka, pesiviä lajeja ovat kalalokki ja telkkä. Nisäkäslajistoon kuuluvat mm. ilves, hirvi, jänis, kettu, orava, saukko, liito-orava sekä majava, jolla on pesä Lähdelahden etelärannalla ja Hietalammella. Alueen vaihteleva ympäristö ja useat suojapaikat, mm. luolat, kalliokolot ja vanhat rakennukset, tarjoavat pohjanlepakolle, siipoille (viiksisiippa, isoviiksisiippa ja vesisiippa) ja korvayökölle sopivaa elinympäristöä. Lepakkohavaintoja on tehty mm. Pääskylän ja Pirunkirkon alueella. Ranta-alueella ja kosteikko-osilla elävät rantakäärme, viitasammakko ja tavallinen sammakko. Alueen etelän- tai lounaansuuntaan avautuvat kallioniityt ja tienpientareet ovat tärkeitä elinympäristöjä useille perhosille. Haukiveden kalasto on monipuolinen. Se koostuu mm. seuraavista lajeista: siika, made, hauki, lahna, ahven, kuha, särki ja muikku. Kansallisesti arvokkaat alueet Porosalmen kalliot Palanutvuoren piennarkallio Palanutvuoren kallioniityt Seudullisesti arvokkaat alueet Pirunkirkkovuoren lehto ja kallio Paikallisesti arvokkaat alueet Paastaipaleenlahden suo Paastaipaleenlahden korpi

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 10 (37) Linnoniemen metsä Tapiolan lehto Maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Pirunkirkkovuori Kulttuurihistorian kannalta merkittävät kohteet Alueella ei ole muinaisjäännöskohteita Tekninen huolto Alueelle on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesi- ja jätevesiverkostoista alueella vastaa vesiosuuskunta Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole ympäristöhäiriötä tuottavaa toimintaa. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö- ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Alueelle on laadittu Etelä-Savon maakuntakaava. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan (kuva 9 alla). Maakuntakaavassa on suunnittelualuetta koskien tehty seuraavat varaukset: - rm Matkailupalveluiden alue MATKAILUPALVELUJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) Merkinnällä osoitetaan matkailun kehittämisen kannalta potentiaalisia painopistealueita, joihin kohdistuu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä kehittämistarpeita. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (37) Suunnittelumääräys: Alueen maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat kestävän ja toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana seudullista palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. Alueeseen kytkeytyville luonnonsuojelualueille tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka osaltaan toimivat myös alueen matkailun kestävän kehityksen perustana. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava arvokkaiden ympäristö- ja luontoarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakuntakaavan kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. Kohdekohtaiset erityismääräykset Porosalmi rm 14.15, Oravi rm 16.15, Punkaharju rm 12.15, Puumala rm 13.15, Vihantasalmi rm 9.15: Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevalle Natura 2000 verkostoon kuuluvalla alueella sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. - Ohjeellinen retkeilyreitti - veneväylä Kuva 9: Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta Yleiskaavat Porosalmen yleiskaavassa (kunnanvalt ) on tehty aluevaraukset matkailupalveluiden alueelle (RM), venevalkama- (LV-1), venesatama/uimaranta- (LV- 2/VV), maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä ulkoilun ohjaamistarvetta (MY/MU), loma-asuntoalueelle (RA), asuinalueelle (A), maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Suunnittelualueelle on merkitty arvokas kallio- (ge-1) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (37) Suunnittelualue on merkitty alueeksi, jolle laadittava asemakaava ennen uudisrakentamista (sininen kolmenpisteen katkoviiva). Kuva 12: Ote Poronsalmen yleiskaavasta. Ranta-asemakaavat Alueella on voimassa Harjulan ranta-asemakaava vuodelta 2010, Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaava vuodelta 1984 ja Harjulan ranta-asemakaavan muutos vuodelta Voimassa olevissa ranta-asemakaavoissa alueelle on seuraavat aluevaraukset: Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaava (kuva 13): Erillispientalojen korttelialue Maa- ja metsätalousalue

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 13 (37) Loma-asuntojen korttelialue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Kuva 13: Ote Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaavasta vuodelta 1984 Harjula ranta-asemakaavan muutos (kuva 14): Asuinrakennusten korttelialue Uimaranta-alue Loma-asuntojen korttelialue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Satama-alue

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 14 (37) Maa- ja metsätalousalue Kuva 14: Ote Harjulan ranta-asemakaavan muutoksesta vuodelta 2001 Harjulan ranta-asemakaava (kuva 15): Loma-asuntoalue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (37) Kuva 15: Ote Harjulan ranta-asemakaavasta vuodelta Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaavan vuodelta 1984 sekä Harjulan rantaasemakaava vuodelta 2001 ovat vanhentuneet. Muut suunnitelmat ja selvitykset Alueelle on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesi- ja jätevesiverkostoista alueella vastaa vesiosuuskunta. Rantasalmen kunta on laatinut vesihuollon kehittämissuunnitelma (kts. kuva 16), missä Porosalmen alue on osoitettu vesihuollon tarvealueeksi.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (37) Lisäksi alueelle on laadittu luonto- ja maisemainventointi sekä muinaismuistoinventointi kesällä Natura-vaikutusten arviointi valmistui loppuvuodesta Kuva 16: Ote Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Porosalmen yleiskaavan yhteydessä on laadittu luontoselvitys. Luonto- ja maisemaselvitystä on tarkennettu kesällä Etelä-Savon arvokkaat kallioalueet on selvitetty ja alustavasti raportoitu vuoden 2007 aikana. Tässä yhteydessä Porosalmen kalliot on luokiteltu arvokkaaksi kohteeksi. Rakennusjärjestys Kunnan alueella voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on säädetty tarkemmin loma-asuntojen rakentamisesta alueella. Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan Yleiskaavan jälkeen laadittavassa ranta-asemakaavassa annetaan yleiskaavaa tarkemmat määräykset rakentamisesta. Pohjakartta Pohjakarttana on käytetty Poronsalmen numeerista pohjakarttaa. Asemakaavan pohjakartta on hyväksytty MML/86/621/2009. Ranta-asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:2000.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (37) Rakennuskiellot Alueella ei ole MRL 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Suojelukohteet Alueella ei ole suojeltaviksi osoitettuja rakennuksia. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteet: - luoda kehitysmahdollisuudet alueella sijaitseville matkailutoiminnoille osoittamalla alueelle vuokramökkejä, majoitus- ja kokoustiloja sekä muuta matkailua tukevaa toimintaa - tutkia rakennusten määrä ja muodot ottaen erityisesti huomioon luonnon arvoja sekä turvata toimivia tieyhteyksiä alueella - uuden rakennuskannan sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavasuunnittelu käynnistettiin keväällä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Keskeisimmät osalliset ovat naapurikiinteistöt ja alueen asukkaat, Rantasalmen kunnan eri hallintokunnat, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Museovirasto ja Savonlinnan maakuntamuseo sekä Metsähallitus Vireille tulo Kaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi asiasta tiedotetaan Rantasalmen kunnan kotisivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyydetään lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yhtä aikaa kaavan valmisteluaineiston kanssa nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä Yhtään muistutusta ei esitetty.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (37) TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ: Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk.-pp.kk Viranomaisyhteistyö Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Savonlinnan maakuntamuseolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskuksilta, Metsähallitukselta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sekä Etelä-Savon luonnonsuojelupiiriltä ja Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistykseltä. Vastine lausuntoihin sekä lausunnot ovat liitteenä. Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa pidettiin neuvottelut ja Lausuntojen ja neuvottelujen perusteella kaavaan on tehty mm. seuraavat muutokset: - Rakentamista on keskitetty kortteleihin 19, 20 ja 22 Järvisydämen keskustaan poistamalla yksittäisiä tontteja sekä kortteli Korttelin 20 rajausta on muutettu itäreunaltaan. - Hietalammen korttelin 1 merkintä muutettu RA:sta RM:ksi. - Korttelin 16 rakennusaloja sekä rakennusoikeuksia on muutettu. - Korttelin 16 rakennusalaa rajattu ja korttelia on pienennetty. - Korttelin 21 liikuntahallivaraus on poistettu ja rakennusoikeus siirretty kortteliin Korttelia 24 on supistettu ja rakennusoikeutta vähennetty. - Korttelin 34 rakennusalaa rajattu kauemmaksi rannasta. - Kaavaan on lisätty luo- ja sl- alueenosia vuorimunkin ja kalliosinisiiven ja kirjoverkkoperhosen esiintymisalueille. - Kaavaselostusta täydennetty. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa Poronsalmen matkailualueen kehittämistä Etelä-Savon maakuntakaavan ja Porosalmen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan antamat tavoitteet Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet Kunnan tavoitteena on edistää matkailua alueella ja luoda uusia työpaikkoja kuntaan heikentämättä Haukiveden vetovoimaa.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (37) 4.5 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavaratkaisu pohjautuu vasta hyväksyttyyn Porosalmen yleiskaavan, olevan rakennuskantaan sekä matkailutoimintaan. Alue käsittää kolme aluekokonaisuutta, jotka ovat Järvisydämen matkailualue ympäristöineen, Linnonniemen/Pirunkirkkovuoren alue sekä Hietalammen alue. Ahvenlahden ja Järvisydämen alueen ympärille on osoitettu runsaasti melko tiivistä lisärakentamista. Alue muodostaa matkailualueen keskustan, johon sijoittuu majoitustilojen lisäksi myös muita palveluita. Alueen ympärillä on väljää lomarakentamista. Linnonniemen alue tukeutuu olevan vuokramökkitoimintaan sekä olevan asutuksen. Ranta-alueella olevien vuokramökkien ympärille on osoitettu uutta majoitusrakentamista. Lisäksi matkailuyrittäjän talouskeskuksen lähistölle on sijoitettu uutta lomarakentamista. Hietalammen alueelle on Hakoapajan matkailuyrityksen toimintaa tuettu lisärakentamisella. Tämän lisäksi ranta-alueelle ja rannan tuntumaan on osoitettu loma-asunto- ja matkailutoimintojen alueita. Rakennan tuntumaan sijoittuvaa rakentamista on keskitetty Hietalemmen rannalle, koska maisemalliset vaikutuksen ovat hyvin paikallisia ja maiseman muutos ei koskee vain satunnaisia kulkijoita sekä tulevia rakentajia. Kaavaratkaisua (luonnos) on havainnollistettu 3D-havainnekuvalla. Alla on otteita 3Dhavainnekuvista:

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (37) Mitoitus Suunnittelualueelle on osoitettu 34 korttelia. Rakennuspaikkoja kaavassa on osoitettu 86 kpl, joista on omarantaisia 22 kpl. Matkailua palvelevia alueita (RM, RM-1 RM-10) majoituksineen yhteensä 31 rakennuspaikkaa, loma-asutus yksityinen/vuokra (RA-1, RA-2) yhteensä 42 kpl, 4 kpl asuinpientalojen rakennuspaikkaa (AP-1), erillispientalojen rakennuspaikkoja 3 kpl (AO), rivitalojen ja kytkettyjen asuinrakennusten rakennuspaikkaa 1 kpl. Kaavassa on otettu huomioon arvokkaita kallioalueita ja merkitty MYalueeksi. Korttelien väliset alueet on osoitettu VL-1- ja VL-alueiksi. Suunnittelualueelle on osoitettu 4 yleistä pysäköintialueita (LP), 4 venevalkama/uimarantaa, 1 venevalkama ja 1 venesatama. Teitä on osoitettu noin 6,8 km. Suunnittelualueelle on merkitty 2 arvokas kallio- (ge-1) ja 5 luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (sl-1 ja luo-1). 4.6 Aluevaraukset Yhteisalat: Aluevarausalueet : Aluevaraus Pinta-ala[ha] Kerrosala[k-m2] Tehokkuus[e] AO 1, ,07 AP-1 2, ,05 AR 0, ,11 Katu. 7, ,00 LP 0, ,02 LP-1 0, ,00 LV 0, ,00 LV-1 1, ,00 LV/VV 2, ,00 M-1 2, ,00 MY 6, ,00 MY/MU 2, ,00 RA-1 7, ,12

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 21 (37) RA-2 1, ,09 RM 0, ,10 RM-1 0, ,14 RM-2 1, ,16 RM-3 10, ,09 RM-4 1, ,08 RM-5 0, ,17 RM-6 7, ,15 RM-7 0, ,74 RM-8 3, ,32 RM-9 2, ,10 RM-10 2, ,05 VL 0, ,00 VL-1 28, , Kaikki 99, ,06 Korttelitehokkuudet vaihtelevat 0,02-0,74 välillä Korttelialueet Asuinrakentaminen AO Erillispientalojen korttelialue. Kaava-alueelle on osoitettu 3 erillispientalojen rakennuspaikkaa olemassa olevan rakennuspaikan yhteyteen. Rakennusten tulee olla kaksikerroksisia. Rakennuspaikat sijoittuvat Linnoniementien varteen ja Hakotuvantieltä länteen erkanevan tien päähään. AO- alueiden kokonaispinta-ala on 1,3747 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 950 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,07. AP-1 Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa asunnon, saunan sekä talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kappaletta. Lomarakennus tulee sijoittaa vähintään 40 m päähän rantaviivasta ja rantasaunan 15 m päähän rantaviivasta. Asuinpientalojen rakennuspaikkoja on osoitettu 4 kpl. Rakennuspaikka sijoittuu Pääskylän ja Linnonniemen alueelle sekä Ahvenlahden länsirannalle. Pääskylän alueella ja Linnonniemessä rakennukset ovat puolitoistakerroksia ja rakennusoikeutta on 250 ja 300 k-m2. Ahvenlahdella II-kerroksisia ja rakennusoikeutta on 350 k-m2 (2 rakennuspaikkaa). AP-1- alueiden kokonaispinta-ala on 2,6323 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 1250 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,05.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (37) AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Kaava-alueelle on osoitettu yksi AR- rakennuspaikkaa olemassa olevan rakennuspaikan yhteyteen. Rakennusten tulee olla II½-kerroksisia. Rakennusoikeutta on osoitettu 600 k-m2. Rakennuspaikka sijoittuu Pääskylän alueelle. AR- alueen kokonaispinta-ala on 0,5436 ha. Rakennusoikeutta on 600 k-m² ja tonttitehokkuus on e = 0,11. Toteuttaminen voi tapahtua pari- tai rivitaloina. Lomarakentaminen RA-1 Loma-asuntojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksi- tai kaksiasuntoista lomarakennusta sekä talousrakennuksia. Rakennusoikeudesta tulee varata vähintään 10 % talousrakennuksille. Hietalammen itärannan rinteeseen sisämaan on osoitettu 25 rakennuspaikkoja. Lomarakentamista on osoitettu Järvisydämen lomakylän länsipuolelle 5 kpl ja Hakoapajaan eteläpuolelle 1 kpl. Näille rakennuspaikoille rakennusoikeutta on merkitty 200 k- m2 II-kerroksisina. Porosalmentien varteen Palanutvuoren tyveen on osoitettu 2 rakennuspaikkaa. Kunkin lomarakennuspaikan rakennusoikeus on 250 k-m². Rakennukset ovat/saavat olla kaksikerroksia. Kolme rakennuspaikkaa on osoitettu Poronsalmen- ja Hakotuvantien risteysalueelle ja 3 kpl (kortteli 29 ja 30) Hakotuvantien varteen. Näille rakennuspaikoille rakennusoikeutta on merkitty k-m2 II-kerroksisina. RA-1- alueiden kokonaispinta-ala on 7,2040 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä 8300 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,12. RA-2 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa loma-asunnon, saunan sekä talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kappaletta. Lomarakennus tulee sijoittaa vähintään 20 m päähän rantaviivasta ja rantasaunan 10 m päähän rantaviivasta, jollei rakennusala toisin rajattu. Linnonniemen rantaan on osoitettu 4 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Linnonniemen alueella on olevat rakennuspaikat. Linnonniemen korttelin 34 rakennuspaikoissa 7 ja 8 rakennusoikeutta 350 k-m2 ja 290 k-m2, rakennuspaikoissa 5 ja 6 rakennusoikeutta 200k-m2 ja kerrosluku kaikissa on Iu½.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 23 (37) RA-2- alueiden kokonaispinta-ala on 1,1040 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä 1040 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,09. RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Hakoapajan matkailuyrityksen alueelle eteläosaan on osoitettu 1 rakennuspaikka ja Linnonniemessä alueen keskelle 1 sekä Harjulan maatilantalouskeskuksen tuntumaan on osoitettu 1 RM-alue. Merkinnällä tuetaan ja turvataan Hakoapajan kehittämisedellytykset. RM- alueiden kokonaispinta-ala on 0,6901 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 675 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,10. RM-1 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa 2 kappaletta majoitusrakennuksia sekä korkeintaan 200 k-m2 saunarakennuksen. Linnonniemen rannalle on sijoitettu korttelialue majoitustoimintaa palvelevaa rakennusta varten. Rakennus saa olla I½-kerroksinen. Rakennusoikeutta rakennuspaikalla on yhteensä 600 k-m² mitä mahdollista rantasaunan laajennuksen. Rakennuspaikan pinta-ala on 0,4333 ha tonttitehokkuus on e=0,14. RM-2 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitus-, ravintola-, kokous- ja talousrakennuksia sekä korkeintaan 3 rantasaunaa, joiden pinta-alat yhteensä 200 m2. Linnonniemelle on osoitettu yksi RM-2 korttelialue. Alueelle saa rakentaa erilaisia majoitusrakennuksia sekä muita matkailua palvelevia rakennuksia. Alueen pinta-ala on 1,1829 ha. Rakennukset saavat olla 1/3kIIu1/4- ja I½-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,16. Rakennusoikeutta on yhteensä 1900 k-m². Alueelle on osoitettu pallokenttä osa-alueena (pk). RM-3 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitus- sekä huolto- ja talousrakennuksia. Kaava-alueelle on osoitettu 10 korttelialuetta Hietalammelle, Hakoapajaan, Järvisydämen pohjoispuolelle, Muurasuon länsi- ja itäpuolelle, Harjulan maatilantalouskeskuksen lähistölle sekä Hietalammen länsirannan kaava-alueen eteläpuolelle mäen päälle ja rannan tuntumaan.

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 24 (37) RM-3 -alueiden kokonaispinta-ala on 10,0444 ha. Rakennukset saavat olla IIkerroksia lukuun ottamatta korttelia 4 (½uII). Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 8990 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,09. RM-4 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa maatilamatkailua palvelevia asuin- ja majoitusrakennuksia sekä niitä palvelevia huolto- ja varastorakennuksia. Harjulan maatilantalouskeskus on osoitettu RM-4 -alueeksi. Alueen pinta-ala on 1,7905 ha. Rakennukset saavat ovat II-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,08. Rakennusoikeutta on 1500 k-m². RM-5 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa majoitusrakennuksia sekä sauna- ja peseytymistiloja. Ahvenlahden itärannalle on osoitettu yksi RM-5 korttelialue. Alueen pinta-ala on 0,8059 ha. Rakennukset saavat olla II-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,17. Rakennusoikeutta on yhteensä 1350 k-m². Alueelle on tarkoitus toteuttaa ns. saunamaailma. Maanalaisia tiloja saa rakentaa 750 k-m² edellä mainitun lisäksi. RM-5 alueelle on osoitettu rm-6 osa-aluetta: rm-6 Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 4 majoitusrakennusta. RM-6 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksittäisiä tai kytkettyjä majoitusrakennuksia sekä huolto- ja talousrakennuksia. Kaava-alueelle on osoitettu 9 korttelialuetta, joista Linnonniemelle 3 rakennuspaikkaa, 2 rakennuspaikkaa Järvisydämen alueelle ja 3 rakennuspaikka Hietalammen itärantaan sekä 1 korttelialue Pirunkirkkovuoren etelärinteeseen. Pirunkirkkovuorella kaava sallii olevien rakennusten vähäisen laajentamisen. Uudisrakentaminen sallitaan vain noin 30 m päähän rannasta. Ysittäisen rakennussen koko Pirunkirkkovuorella saa olla korkeintaan 250 k-m². RM-6 -alueiden kokonaispinta-ala on 7,1947 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,15. Merkinnällä on osoitettu pääsääntöisesti majoitustoimintaan tarkoitettuja alueita. Linnonniemen kortteliin 35 on osoitettu pallokenttä osa-alueena (pk).

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 17.8.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

POROSALMEN ASEMAKAAVA

POROSALMEN ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus Ehdotus 699-P21549 28.11.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KESKUSTA-ALUE KORTTELIN 83 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KESKUSTA-ALUE KORTTELIN 83 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy NILSIÄN KAUPUNKI KESKUSTA-ALUE KORTTELIN 83 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus P13334 7.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I NILSIÄN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTA-ALUE NILSIÄNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

KESKUSTA-ALUE NILSIÄNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS FCG Finnish Consulting Group Oy NILSIÄN KAUPUNKI KESKUSTA-ALUE NILSIÄNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS Kaavaselostus, ehdotus P13942 5.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 FCG Finnish Consulting Group Oy NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 Kaavaselostus P16591P001 29.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 Kaavaselostus, ehdotus 3.4.2013 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA KORTTELIN 67 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA LOSSINPELLON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.11.2015 8.8.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (19) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos

Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMI Keskitien asemakaava ja Harjutien asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos HYVÄKSYTTY: KVALT pp.kk.201v xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P22330 FCG

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot