POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248

2 Kaavaselostus Savolainen Lilian Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Ranta-asemakaava Ranta-asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Rakennettu ympäristö Luonnonympäristö Kulttuurihistorian kannalta merkittävät kohteet Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Maanalaiset tilat Luonnonympäristö Kunnallistekniikka Kaavan vaikutukset... 30

3 Kaavaselostus Savolainen Lilian Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset eläimistöön Vaikutukset maisemaan Kuva: Havainne kuva etelästä katsottuna Vaikutukset kasvillisuuteen Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset Natura-alueeseen RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Yleistä Toteutuksen seuranta Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Tilastolomake (liitetään myöhemmin) - Luonto- ja maisemaselvitys - Luonnosvaiheen lausunnot ja vastine - Havainnekuva 1: Kaavakartta 1:2000 ja kaavamääräykset

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (37) POROSALMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Ranta-asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä rantaasemakaavakarttaa. Ranta-asemakaava koskee Rantasalmen kunnan Porosalmen alueen tiloja 1:105, 1:106, 1:109, 1:110, 1:113-1:116, 1:120, 1:124, 1:29, 1:131, 1:133, 1:134, 1:137, 1:138, 1:57, 1:61, 1:63, 1:65, 1:74, 1:76-1:78, 1:89 ja 1:99. Ranta-asemakaavalla muodostuvat Rantasalmen kunnan Porosalmen alueen korttelit 1-12, ja 18-37, sekä maa- ja metsätalous-, lähivirkistys-, yleinen pysäköinti-, venevalkama/venesatama- ja katualueet. Kuopiossa Timo Leskinen, DI Lilian Savolainen, arkkitehti KÄSITTELYVAIHEET Nähtävillä luonnos ehdotus Khall Kvalt

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (37) 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Rantasalmen taajamasta noin 10 km pohjoiseen. Suunnittelualueen sijainti ilmenee oheisesta kuvasta (kuva 1). Suunnittelualueen rajaus (punainen viiva) ilmenee kansikuvasta. Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi tulee uutta kaavaa koskevasta alueesta. Ranta-asemakaavan tavoitteet: - luoda kehitysmahdollisuudet alueella sijaitseville matkailutoiminnoille osoittamalla alueelle vuokramökkejä sekä majoitus- ja kokoustiloja - tutkia rakennusten määrä ja muodot ottaen erityisesti huomioon luonnon arvoja sekä turvata toimivia tieyhteyksiä alueella - uuden rakennuskannan sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (37) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Repomäen, Palanutvuoren, Pirunkirkkovuoren, Linnonniemen, Pääskylän, Harjulan (Hakotuvan), Hako Apajan, Järvisydämen ja Hietalammen alueita. Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on noin 100 ha. Ranta-asemakaavalla alueelle on mahdollista rakentaa yhteensä k-m2. Suunnittelualueelle on osoitettu matkailua palvelevia rakennuksia, yksittäisiä loma-asuntoja/vuokramökkejä, ympärivuotisia asuntoja. Rakentaminen rannan puolella on yleiskaavan mukainen. Kaavalla on osoitettu noin 28 ha lähivirkistysaluetta, 5 venevalkamaa, 4 uimarantaa, venesatama Järvisydän lomakylän eteläpuolelle Ahvenlahden pohjukkaan, maa- ja metsätalousaluetta (M-1) noin 2,6 ha sekä maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY/MU) noin 8,6 ha. Suunnittelualueelle myös osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, joka mahdollistaa palloiluhallin rakentamiseen ja sen vieressä on aluevaraus yleiselle pysäköinnille. Yleisiä pysäköintialueita on osoitettu Hakoapajantien molemmille puolelle ja Porosalmentien ja Hakoapajantien risteykselle. 2.2 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Ranta-asemakaavan voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Ennen Haukiveden moottorikelkkojen liikkumisrajoitusten lainvoimaisuutta saa uudesta rakennusoikeudesta toteuttaa enintään 10%. Ranta-asemakaava-alueella kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista vastaa maanomistajat. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Kaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä Haukiveteen. Osa suunnittelualueista sijoittuu Hietalammen itä- ja länsirannalle. Tarkemmat aluerajaukset ilmenevät kansikuvasta. Alue on pintamuodoltaan vaihteleva kallioinen maasto. Metsäinen kalliomaasto kohoaa ympäristöstään ja rajautuu monin kohdin jyrkästi vesistöön. Korkeimmat jyrkänteet ovat Pirunkirkkovuorella sekä Palanutvuoren alueella. Poronsalmi on suuremmalta osalta vielä rakentamatonta. Kaava-alueen omistavat lähes kokonaan yksityiset maanomistajat. Kunnalla on pieni maanomistus Ahvenlahden alueella Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on osittain rakennettua ympäristöä. Alueella on matkailualan toimintaa tukevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle on rakennettu matkailupalveluiden toimin-

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (37) toja varten n k-m2 rakennuksia. Rakennetut alueet keskittyvät Lomakeskus Järvisydämen alueelle ja loma-asutus Ahvenlahden - Linnonniemen - Pääskylän rannoille. Järvisydän lomakylän alueella on ravintolarakennus sekä vuokrattavia erillismökkejä ja tilaussaunaa. Hietalammen alueella on Hakoapajan ateljee-ravintolarakennus sekä ranta-alueella vuokramökkejä. Linnonniemen ja Pirunkirkkovuoren alueella on yhteensä 8 matkailukäytössä olevaa loma-asuntoa. Linnonniemen alueella myös 3 asuntoa sekä 1 loma-asunto. Hietalammen rannalla on yksi loma-asunto. Porosalmentien ja Linnonniementien risteysalueella 2 asuinrakennuspaikkaa. Kuva 2. Järvisydämen päärakennuksessa ravintola-, toimisto- ja kokoustilat.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 5 (37) Kuva 3. Järvisydän lomakylän vuokramökit. Kuva 4. Järvisydän lomakylän vuokramökit.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (37) Kuva 5. kallioteatteri. Venesataman rakennettuympäristö ilmene seuraavista kuvista 6 ja 7. Kuva 6: venelaituri Ahvenlahden pohjukassa.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (37) Kuva 7: Ahvenlahden pohjukan ranta-aluetta. Kuva 8: loma-asunto Ahvenlahden itärannalla.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (37) Luonnonympäristö Ranta-asemakaavan luontoympäristön nykytila on selvitetty vuonna 2010 tehdyssä luonto- ja maisemaselvityksessä (FCG Finnish Consulting Group Oy, ). Selvitystä tarkennettiin tehdyllä maastokäynnillä. Maisema Maisemakuvaan vaikuttaa merkittävästi kallioperän murroslinjat ja vaihteleva kallioinen maasto. Metsäinen kalliomaasto kohoaa ympäristöstään ja rajautuu monin kohdin jyrkästi vesistöön. Kallioselänteet kohoavat metsämaastoa ylemmäksi metriä. Alueen jyrkänteet sijoittuvat murroslinjoille. Korkeimmat jyrkänteet ovat Pirunkirkkovuorella sekä Palanutvuoren alueella. Paikoin on matalia noin 5 metrisiä viistojyrkänteitä, mutta muuten kalliot ovat loivarinteisiä selänteitä. Paikoittaiset hakkuut avaavat kallioilta metsäisiä, vaatimattomia lähimaisemia, jotka muuten olisivat puuston peitossa. Maisemallisesti arvokkaimmat alueet ovat Pirunkirkkovuoren ja Palanutvuoren ympäristöt. Rakennetut alueet keskittyvät Lomakeskus Järvisydämen alueelle ja loma-asutus Ahvenlahden - Linnonniemen - Pääskylän rannoille. Vesiluonto Pohjavesi Alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Pintavedet Keskeinen Haukivesi kuuluu erinomaiseen luokkaan ja kaava-alueen lähivedet ovat luokassa erinomainen. Hietalampi on kirkasvetinen, veden laadultaan erinomainen vesiallas. Kasvillisuus Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella. Alue kuuluu Etelä-Savon eliömaakuntaan. Poronsalmen kasvistoon on jäänyt lämpökauden muistona muutamia kasveja kuten lehmus, kuusama ja vuorimunkki. Erilaisia metsänhoitotoimia on tehty alueella paljon, luonnontilaisia aloja on niukasti ja suppeina vyöhykkeinä.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 9 (37) Reheviä metsätyyppejä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja, on alueella niukasti. Lehtokasvillisuutta esiintyy lähinnä kalliojyrkänteiden alla ja purojen varsilla, pienialaisesti lahtien pohjukoissa sekä Heiskalan tilan ympäristössä. Kallioilla kasvillisuus on yleisesti poronjäkäläpohjaista mäntyvaltaista kuivaa kangasta (CT) ja karukkokangasta (ClT). Poronjäkälien lisäksi avokallio-osia peittävät torvi- ja hirvenjäkälät sekä sammalet, mm. karhunsammalet ja kynsisammalet. Soita alueella on vähän ja ne ovat valtaosin karuja isovarpurämeitä. Osa soista on ojitettuja korpia, ruoho- ja aitokorpia ja rannoilla olevia luhtia. Arvokkain suo on Paastaipaleenlahden rehevä ruoho- ja heinäkorpi. Eläimistö Selvitysalueella ei sijaitse merkittäviä linnustokohteita. Linnustoon kuuluu pääosin tyypillisiä havu- ja lehtimetsien lajeja. Haukiveden puolella vesi- ja rantalinnusto on niukkalajinen. Pesimälajistoon kuuluvat mm. kuikka, kalalokki, harmaalokki, rantasipi, telkkä ja tavi. Myös kalatiira havaittiin, mutta lajin ei todettu pesivän alueella, vaan se ruokailee vesialueilla. Myös selkälokki ja naurulokki vierailevat ruokailemassa selvitysalueella. Hietalammella pesimälajisto on myös niukka, pesiviä lajeja ovat kalalokki ja telkkä. Nisäkäslajistoon kuuluvat mm. ilves, hirvi, jänis, kettu, orava, saukko, liito-orava sekä majava, jolla on pesä Lähdelahden etelärannalla ja Hietalammella. Alueen vaihteleva ympäristö ja useat suojapaikat, mm. luolat, kalliokolot ja vanhat rakennukset, tarjoavat pohjanlepakolle, siipoille (viiksisiippa, isoviiksisiippa ja vesisiippa) ja korvayökölle sopivaa elinympäristöä. Lepakkohavaintoja on tehty mm. Pääskylän ja Pirunkirkon alueella. Ranta-alueella ja kosteikko-osilla elävät rantakäärme, viitasammakko ja tavallinen sammakko. Alueen etelän- tai lounaansuuntaan avautuvat kallioniityt ja tienpientareet ovat tärkeitä elinympäristöjä useille perhosille. Haukiveden kalasto on monipuolinen. Se koostuu mm. seuraavista lajeista: siika, made, hauki, lahna, ahven, kuha, särki ja muikku. Kansallisesti arvokkaat alueet Porosalmen kalliot Palanutvuoren piennarkallio Palanutvuoren kallioniityt Seudullisesti arvokkaat alueet Pirunkirkkovuoren lehto ja kallio Paikallisesti arvokkaat alueet Paastaipaleenlahden suo Paastaipaleenlahden korpi

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 10 (37) Linnoniemen metsä Tapiolan lehto Maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Pirunkirkkovuori Kulttuurihistorian kannalta merkittävät kohteet Alueella ei ole muinaisjäännöskohteita Tekninen huolto Alueelle on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesi- ja jätevesiverkostoista alueella vastaa vesiosuuskunta Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole ympäristöhäiriötä tuottavaa toimintaa. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö- ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Alueelle on laadittu Etelä-Savon maakuntakaava. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan (kuva 9 alla). Maakuntakaavassa on suunnittelualuetta koskien tehty seuraavat varaukset: - rm Matkailupalveluiden alue MATKAILUPALVELUJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) Merkinnällä osoitetaan matkailun kehittämisen kannalta potentiaalisia painopistealueita, joihin kohdistuu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä kehittämistarpeita. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (37) Suunnittelumääräys: Alueen maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat kestävän ja toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana seudullista palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. Alueeseen kytkeytyville luonnonsuojelualueille tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka osaltaan toimivat myös alueen matkailun kestävän kehityksen perustana. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava arvokkaiden ympäristö- ja luontoarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakuntakaavan kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. Kohdekohtaiset erityismääräykset Porosalmi rm 14.15, Oravi rm 16.15, Punkaharju rm 12.15, Puumala rm 13.15, Vihantasalmi rm 9.15: Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevalle Natura 2000 verkostoon kuuluvalla alueella sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. - Ohjeellinen retkeilyreitti - veneväylä Kuva 9: Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta Yleiskaavat Porosalmen yleiskaavassa (kunnanvalt ) on tehty aluevaraukset matkailupalveluiden alueelle (RM), venevalkama- (LV-1), venesatama/uimaranta- (LV- 2/VV), maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä ulkoilun ohjaamistarvetta (MY/MU), loma-asuntoalueelle (RA), asuinalueelle (A), maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Suunnittelualueelle on merkitty arvokas kallio- (ge-1) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (37) Suunnittelualue on merkitty alueeksi, jolle laadittava asemakaava ennen uudisrakentamista (sininen kolmenpisteen katkoviiva). Kuva 12: Ote Poronsalmen yleiskaavasta. Ranta-asemakaavat Alueella on voimassa Harjulan ranta-asemakaava vuodelta 2010, Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaava vuodelta 1984 ja Harjulan ranta-asemakaavan muutos vuodelta Voimassa olevissa ranta-asemakaavoissa alueelle on seuraavat aluevaraukset: Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaava (kuva 13): Erillispientalojen korttelialue Maa- ja metsätalousalue

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 13 (37) Loma-asuntojen korttelialue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Kuva 13: Ote Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaavasta vuodelta 1984 Harjula ranta-asemakaavan muutos (kuva 14): Asuinrakennusten korttelialue Uimaranta-alue Loma-asuntojen korttelialue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Satama-alue

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 14 (37) Maa- ja metsätalousalue Kuva 14: Ote Harjulan ranta-asemakaavan muutoksesta vuodelta 2001 Harjulan ranta-asemakaava (kuva 15): Loma-asuntoalue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (37) Kuva 15: Ote Harjulan ranta-asemakaavasta vuodelta Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaavan vuodelta 1984 sekä Harjulan rantaasemakaava vuodelta 2001 ovat vanhentuneet. Muut suunnitelmat ja selvitykset Alueelle on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesi- ja jätevesiverkostoista alueella vastaa vesiosuuskunta. Rantasalmen kunta on laatinut vesihuollon kehittämissuunnitelma (kts. kuva 16), missä Porosalmen alue on osoitettu vesihuollon tarvealueeksi.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (37) Lisäksi alueelle on laadittu luonto- ja maisemainventointi sekä muinaismuistoinventointi kesällä Natura-vaikutusten arviointi valmistui loppuvuodesta Kuva 16: Ote Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Porosalmen yleiskaavan yhteydessä on laadittu luontoselvitys. Luonto- ja maisemaselvitystä on tarkennettu kesällä Etelä-Savon arvokkaat kallioalueet on selvitetty ja alustavasti raportoitu vuoden 2007 aikana. Tässä yhteydessä Porosalmen kalliot on luokiteltu arvokkaaksi kohteeksi. Rakennusjärjestys Kunnan alueella voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on säädetty tarkemmin loma-asuntojen rakentamisesta alueella. Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan Yleiskaavan jälkeen laadittavassa ranta-asemakaavassa annetaan yleiskaavaa tarkemmat määräykset rakentamisesta. Pohjakartta Pohjakarttana on käytetty Poronsalmen numeerista pohjakarttaa. Asemakaavan pohjakartta on hyväksytty MML/86/621/2009. Ranta-asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:2000.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (37) Rakennuskiellot Alueella ei ole MRL 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Suojelukohteet Alueella ei ole suojeltaviksi osoitettuja rakennuksia. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteet: - luoda kehitysmahdollisuudet alueella sijaitseville matkailutoiminnoille osoittamalla alueelle vuokramökkejä, majoitus- ja kokoustiloja sekä muuta matkailua tukevaa toimintaa - tutkia rakennusten määrä ja muodot ottaen erityisesti huomioon luonnon arvoja sekä turvata toimivia tieyhteyksiä alueella - uuden rakennuskannan sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavasuunnittelu käynnistettiin keväällä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Keskeisimmät osalliset ovat naapurikiinteistöt ja alueen asukkaat, Rantasalmen kunnan eri hallintokunnat, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Museovirasto ja Savonlinnan maakuntamuseo sekä Metsähallitus Vireille tulo Kaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi asiasta tiedotetaan Rantasalmen kunnan kotisivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyydetään lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yhtä aikaa kaavan valmisteluaineiston kanssa nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä Yhtään muistutusta ei esitetty.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (37) TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ: Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk.-pp.kk Viranomaisyhteistyö Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Savonlinnan maakuntamuseolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskuksilta, Metsähallitukselta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sekä Etelä-Savon luonnonsuojelupiiriltä ja Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistykseltä. Vastine lausuntoihin sekä lausunnot ovat liitteenä. Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa pidettiin neuvottelut ja Lausuntojen ja neuvottelujen perusteella kaavaan on tehty mm. seuraavat muutokset: - Rakentamista on keskitetty kortteleihin 19, 20 ja 22 Järvisydämen keskustaan poistamalla yksittäisiä tontteja sekä kortteli Korttelin 20 rajausta on muutettu itäreunaltaan. - Hietalammen korttelin 1 merkintä muutettu RA:sta RM:ksi. - Korttelin 16 rakennusaloja sekä rakennusoikeuksia on muutettu. - Korttelin 16 rakennusalaa rajattu ja korttelia on pienennetty. - Korttelin 21 liikuntahallivaraus on poistettu ja rakennusoikeus siirretty kortteliin Korttelia 24 on supistettu ja rakennusoikeutta vähennetty. - Korttelin 34 rakennusalaa rajattu kauemmaksi rannasta. - Kaavaan on lisätty luo- ja sl- alueenosia vuorimunkin ja kalliosinisiiven ja kirjoverkkoperhosen esiintymisalueille. - Kaavaselostusta täydennetty. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa Poronsalmen matkailualueen kehittämistä Etelä-Savon maakuntakaavan ja Porosalmen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan antamat tavoitteet Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet Kunnan tavoitteena on edistää matkailua alueella ja luoda uusia työpaikkoja kuntaan heikentämättä Haukiveden vetovoimaa.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (37) 4.5 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavaratkaisu pohjautuu vasta hyväksyttyyn Porosalmen yleiskaavan, olevan rakennuskantaan sekä matkailutoimintaan. Alue käsittää kolme aluekokonaisuutta, jotka ovat Järvisydämen matkailualue ympäristöineen, Linnonniemen/Pirunkirkkovuoren alue sekä Hietalammen alue. Ahvenlahden ja Järvisydämen alueen ympärille on osoitettu runsaasti melko tiivistä lisärakentamista. Alue muodostaa matkailualueen keskustan, johon sijoittuu majoitustilojen lisäksi myös muita palveluita. Alueen ympärillä on väljää lomarakentamista. Linnonniemen alue tukeutuu olevan vuokramökkitoimintaan sekä olevan asutuksen. Ranta-alueella olevien vuokramökkien ympärille on osoitettu uutta majoitusrakentamista. Lisäksi matkailuyrittäjän talouskeskuksen lähistölle on sijoitettu uutta lomarakentamista. Hietalammen alueelle on Hakoapajan matkailuyrityksen toimintaa tuettu lisärakentamisella. Tämän lisäksi ranta-alueelle ja rannan tuntumaan on osoitettu loma-asunto- ja matkailutoimintojen alueita. Rakennan tuntumaan sijoittuvaa rakentamista on keskitetty Hietalemmen rannalle, koska maisemalliset vaikutuksen ovat hyvin paikallisia ja maiseman muutos ei koskee vain satunnaisia kulkijoita sekä tulevia rakentajia. Kaavaratkaisua (luonnos) on havainnollistettu 3D-havainnekuvalla. Alla on otteita 3Dhavainnekuvista:

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (37) Mitoitus Suunnittelualueelle on osoitettu 34 korttelia. Rakennuspaikkoja kaavassa on osoitettu 86 kpl, joista on omarantaisia 22 kpl. Matkailua palvelevia alueita (RM, RM-1 RM-10) majoituksineen yhteensä 31 rakennuspaikkaa, loma-asutus yksityinen/vuokra (RA-1, RA-2) yhteensä 42 kpl, 4 kpl asuinpientalojen rakennuspaikkaa (AP-1), erillispientalojen rakennuspaikkoja 3 kpl (AO), rivitalojen ja kytkettyjen asuinrakennusten rakennuspaikkaa 1 kpl. Kaavassa on otettu huomioon arvokkaita kallioalueita ja merkitty MYalueeksi. Korttelien väliset alueet on osoitettu VL-1- ja VL-alueiksi. Suunnittelualueelle on osoitettu 4 yleistä pysäköintialueita (LP), 4 venevalkama/uimarantaa, 1 venevalkama ja 1 venesatama. Teitä on osoitettu noin 6,8 km. Suunnittelualueelle on merkitty 2 arvokas kallio- (ge-1) ja 5 luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (sl-1 ja luo-1). 4.6 Aluevaraukset Yhteisalat: Aluevarausalueet : Aluevaraus Pinta-ala[ha] Kerrosala[k-m2] Tehokkuus[e] AO 1, ,07 AP-1 2, ,05 AR 0, ,11 Katu. 7, ,00 LP 0, ,02 LP-1 0, ,00 LV 0, ,00 LV-1 1, ,00 LV/VV 2, ,00 M-1 2, ,00 MY 6, ,00 MY/MU 2, ,00 RA-1 7, ,12

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 21 (37) RA-2 1, ,09 RM 0, ,10 RM-1 0, ,14 RM-2 1, ,16 RM-3 10, ,09 RM-4 1, ,08 RM-5 0, ,17 RM-6 7, ,15 RM-7 0, ,74 RM-8 3, ,32 RM-9 2, ,10 RM-10 2, ,05 VL 0, ,00 VL-1 28, , Kaikki 99, ,06 Korttelitehokkuudet vaihtelevat 0,02-0,74 välillä Korttelialueet Asuinrakentaminen AO Erillispientalojen korttelialue. Kaava-alueelle on osoitettu 3 erillispientalojen rakennuspaikkaa olemassa olevan rakennuspaikan yhteyteen. Rakennusten tulee olla kaksikerroksisia. Rakennuspaikat sijoittuvat Linnoniementien varteen ja Hakotuvantieltä länteen erkanevan tien päähään. AO- alueiden kokonaispinta-ala on 1,3747 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 950 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,07. AP-1 Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa asunnon, saunan sekä talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kappaletta. Lomarakennus tulee sijoittaa vähintään 40 m päähän rantaviivasta ja rantasaunan 15 m päähän rantaviivasta. Asuinpientalojen rakennuspaikkoja on osoitettu 4 kpl. Rakennuspaikka sijoittuu Pääskylän ja Linnonniemen alueelle sekä Ahvenlahden länsirannalle. Pääskylän alueella ja Linnonniemessä rakennukset ovat puolitoistakerroksia ja rakennusoikeutta on 250 ja 300 k-m2. Ahvenlahdella II-kerroksisia ja rakennusoikeutta on 350 k-m2 (2 rakennuspaikkaa). AP-1- alueiden kokonaispinta-ala on 2,6323 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 1250 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,05.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (37) AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Kaava-alueelle on osoitettu yksi AR- rakennuspaikkaa olemassa olevan rakennuspaikan yhteyteen. Rakennusten tulee olla II½-kerroksisia. Rakennusoikeutta on osoitettu 600 k-m2. Rakennuspaikka sijoittuu Pääskylän alueelle. AR- alueen kokonaispinta-ala on 0,5436 ha. Rakennusoikeutta on 600 k-m² ja tonttitehokkuus on e = 0,11. Toteuttaminen voi tapahtua pari- tai rivitaloina. Lomarakentaminen RA-1 Loma-asuntojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksi- tai kaksiasuntoista lomarakennusta sekä talousrakennuksia. Rakennusoikeudesta tulee varata vähintään 10 % talousrakennuksille. Hietalammen itärannan rinteeseen sisämaan on osoitettu 25 rakennuspaikkoja. Lomarakentamista on osoitettu Järvisydämen lomakylän länsipuolelle 5 kpl ja Hakoapajaan eteläpuolelle 1 kpl. Näille rakennuspaikoille rakennusoikeutta on merkitty 200 k- m2 II-kerroksisina. Porosalmentien varteen Palanutvuoren tyveen on osoitettu 2 rakennuspaikkaa. Kunkin lomarakennuspaikan rakennusoikeus on 250 k-m². Rakennukset ovat/saavat olla kaksikerroksia. Kolme rakennuspaikkaa on osoitettu Poronsalmen- ja Hakotuvantien risteysalueelle ja 3 kpl (kortteli 29 ja 30) Hakotuvantien varteen. Näille rakennuspaikoille rakennusoikeutta on merkitty k-m2 II-kerroksisina. RA-1- alueiden kokonaispinta-ala on 7,2040 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä 8300 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,12. RA-2 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa loma-asunnon, saunan sekä talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kappaletta. Lomarakennus tulee sijoittaa vähintään 20 m päähän rantaviivasta ja rantasaunan 10 m päähän rantaviivasta, jollei rakennusala toisin rajattu. Linnonniemen rantaan on osoitettu 4 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Linnonniemen alueella on olevat rakennuspaikat. Linnonniemen korttelin 34 rakennuspaikoissa 7 ja 8 rakennusoikeutta 350 k-m2 ja 290 k-m2, rakennuspaikoissa 5 ja 6 rakennusoikeutta 200k-m2 ja kerrosluku kaikissa on Iu½.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 23 (37) RA-2- alueiden kokonaispinta-ala on 1,1040 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä 1040 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,09. RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Hakoapajan matkailuyrityksen alueelle eteläosaan on osoitettu 1 rakennuspaikka ja Linnonniemessä alueen keskelle 1 sekä Harjulan maatilantalouskeskuksen tuntumaan on osoitettu 1 RM-alue. Merkinnällä tuetaan ja turvataan Hakoapajan kehittämisedellytykset. RM- alueiden kokonaispinta-ala on 0,6901 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 675 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,10. RM-1 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa 2 kappaletta majoitusrakennuksia sekä korkeintaan 200 k-m2 saunarakennuksen. Linnonniemen rannalle on sijoitettu korttelialue majoitustoimintaa palvelevaa rakennusta varten. Rakennus saa olla I½-kerroksinen. Rakennusoikeutta rakennuspaikalla on yhteensä 600 k-m² mitä mahdollista rantasaunan laajennuksen. Rakennuspaikan pinta-ala on 0,4333 ha tonttitehokkuus on e=0,14. RM-2 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitus-, ravintola-, kokous- ja talousrakennuksia sekä korkeintaan 3 rantasaunaa, joiden pinta-alat yhteensä 200 m2. Linnonniemelle on osoitettu yksi RM-2 korttelialue. Alueelle saa rakentaa erilaisia majoitusrakennuksia sekä muita matkailua palvelevia rakennuksia. Alueen pinta-ala on 1,1829 ha. Rakennukset saavat olla 1/3kIIu1/4- ja I½-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,16. Rakennusoikeutta on yhteensä 1900 k-m². Alueelle on osoitettu pallokenttä osa-alueena (pk). RM-3 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitus- sekä huolto- ja talousrakennuksia. Kaava-alueelle on osoitettu 10 korttelialuetta Hietalammelle, Hakoapajaan, Järvisydämen pohjoispuolelle, Muurasuon länsi- ja itäpuolelle, Harjulan maatilantalouskeskuksen lähistölle sekä Hietalammen länsirannan kaava-alueen eteläpuolelle mäen päälle ja rannan tuntumaan.

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 24 (37) RM-3 -alueiden kokonaispinta-ala on 10,0444 ha. Rakennukset saavat olla IIkerroksia lukuun ottamatta korttelia 4 (½uII). Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 8990 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,09. RM-4 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa maatilamatkailua palvelevia asuin- ja majoitusrakennuksia sekä niitä palvelevia huolto- ja varastorakennuksia. Harjulan maatilantalouskeskus on osoitettu RM-4 -alueeksi. Alueen pinta-ala on 1,7905 ha. Rakennukset saavat ovat II-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,08. Rakennusoikeutta on 1500 k-m². RM-5 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa majoitusrakennuksia sekä sauna- ja peseytymistiloja. Ahvenlahden itärannalle on osoitettu yksi RM-5 korttelialue. Alueen pinta-ala on 0,8059 ha. Rakennukset saavat olla II-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,17. Rakennusoikeutta on yhteensä 1350 k-m². Alueelle on tarkoitus toteuttaa ns. saunamaailma. Maanalaisia tiloja saa rakentaa 750 k-m² edellä mainitun lisäksi. RM-5 alueelle on osoitettu rm-6 osa-aluetta: rm-6 Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 4 majoitusrakennusta. RM-6 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksittäisiä tai kytkettyjä majoitusrakennuksia sekä huolto- ja talousrakennuksia. Kaava-alueelle on osoitettu 9 korttelialuetta, joista Linnonniemelle 3 rakennuspaikkaa, 2 rakennuspaikkaa Järvisydämen alueelle ja 3 rakennuspaikka Hietalammen itärantaan sekä 1 korttelialue Pirunkirkkovuoren etelärinteeseen. Pirunkirkkovuorella kaava sallii olevien rakennusten vähäisen laajentamisen. Uudisrakentaminen sallitaan vain noin 30 m päähän rannasta. Ysittäisen rakennussen koko Pirunkirkkovuorella saa olla korkeintaan 250 k-m². RM-6 -alueiden kokonaispinta-ala on 7,1947 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,15. Merkinnällä on osoitettu pääsääntöisesti majoitustoimintaan tarkoitettuja alueita. Linnonniemen kortteliin 35 on osoitettu pallokenttä osa-alueena (pk).

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy VIEREMÄN KUNTA ROTIMON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 17.8.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA LOSSINPELLON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.11.2015 8.8.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Rautalammin kunta SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, ehdotus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Puumalan kunta Pistohiekan matkailualueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Puumalan kunta Pistohiekan matkailualueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.7.2015 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PUUMALAN KUNTA PISTOHIEKAN MATKAILUALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS PERKKIÖN ALUE Kaavaselostus, luonnos Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VAARINKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAARINKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEKSAN KAUPUNKI VAARINKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (14) Leskinen Timo Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 11, TONTTI 2 P15713 20.6.2011 Kaavan vireille tulo: Tekninen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

Hakija Kiinteistö Oy Suvelantie 4 Hirsitie 12 A ESPOO

Hakija Kiinteistö Oy Suvelantie 4 Hirsitie 12 A ESPOO Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 56 Asianro 776/10.03.00/2014 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Suvelantie 4 / Nilsiä 499-16-45 (Suvelantie 4) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI VUOTJÄRVI NUOTTINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.2.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) LEPPÄVIRRAN KUNTA KORTTELI 305 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVON VOIMAN VARALÄMPÖVOIMALA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.11.2015 14.3.2016 2.5.2016

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 Luonnos 1.6.2015 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Valkeajärven ja Iso-Ahvenjärven ranta-asemakaava Tornator Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ilomantsin kunta Valkeajärven ja Iso-Ahvenjärven ranta-asemakaava Tornator Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Ilomantsin kunta Valkeajärven ja Iso-Ahvenjärven ranta-asemakaava Tornator Oy ja UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot