POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248

2 Kaavaselostus Savolainen Lilian Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Ranta-asemakaava Ranta-asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Rakennettu ympäristö Luonnonympäristö Kulttuurihistorian kannalta merkittävät kohteet Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Maanalaiset tilat Luonnonympäristö Kunnallistekniikka Kaavan vaikutukset... 30

3 Kaavaselostus Savolainen Lilian Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset eläimistöön Vaikutukset maisemaan Kuva: Havainne kuva etelästä katsottuna Vaikutukset kasvillisuuteen Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset Natura-alueeseen RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Yleistä Toteutuksen seuranta Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Tilastolomake (liitetään myöhemmin) - Luonto- ja maisemaselvitys - Luonnosvaiheen lausunnot ja vastine - Havainnekuva 1: Kaavakartta 1:2000 ja kaavamääräykset

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (37) POROSALMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Ranta-asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä rantaasemakaavakarttaa. Ranta-asemakaava koskee Rantasalmen kunnan Porosalmen alueen tiloja 1:105, 1:106, 1:109, 1:110, 1:113-1:116, 1:120, 1:124, 1:29, 1:131, 1:133, 1:134, 1:137, 1:138, 1:57, 1:61, 1:63, 1:65, 1:74, 1:76-1:78, 1:89 ja 1:99. Ranta-asemakaavalla muodostuvat Rantasalmen kunnan Porosalmen alueen korttelit 1-12, ja 18-37, sekä maa- ja metsätalous-, lähivirkistys-, yleinen pysäköinti-, venevalkama/venesatama- ja katualueet. Kuopiossa Timo Leskinen, DI Lilian Savolainen, arkkitehti KÄSITTELYVAIHEET Nähtävillä luonnos ehdotus Khall Kvalt

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (37) 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Rantasalmen taajamasta noin 10 km pohjoiseen. Suunnittelualueen sijainti ilmenee oheisesta kuvasta (kuva 1). Suunnittelualueen rajaus (punainen viiva) ilmenee kansikuvasta. Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi tulee uutta kaavaa koskevasta alueesta. Ranta-asemakaavan tavoitteet: - luoda kehitysmahdollisuudet alueella sijaitseville matkailutoiminnoille osoittamalla alueelle vuokramökkejä sekä majoitus- ja kokoustiloja - tutkia rakennusten määrä ja muodot ottaen erityisesti huomioon luonnon arvoja sekä turvata toimivia tieyhteyksiä alueella - uuden rakennuskannan sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (37) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Repomäen, Palanutvuoren, Pirunkirkkovuoren, Linnonniemen, Pääskylän, Harjulan (Hakotuvan), Hako Apajan, Järvisydämen ja Hietalammen alueita. Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on noin 100 ha. Ranta-asemakaavalla alueelle on mahdollista rakentaa yhteensä k-m2. Suunnittelualueelle on osoitettu matkailua palvelevia rakennuksia, yksittäisiä loma-asuntoja/vuokramökkejä, ympärivuotisia asuntoja. Rakentaminen rannan puolella on yleiskaavan mukainen. Kaavalla on osoitettu noin 28 ha lähivirkistysaluetta, 5 venevalkamaa, 4 uimarantaa, venesatama Järvisydän lomakylän eteläpuolelle Ahvenlahden pohjukkaan, maa- ja metsätalousaluetta (M-1) noin 2,6 ha sekä maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY/MU) noin 8,6 ha. Suunnittelualueelle myös osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, joka mahdollistaa palloiluhallin rakentamiseen ja sen vieressä on aluevaraus yleiselle pysäköinnille. Yleisiä pysäköintialueita on osoitettu Hakoapajantien molemmille puolelle ja Porosalmentien ja Hakoapajantien risteykselle. 2.2 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Ranta-asemakaavan voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Ennen Haukiveden moottorikelkkojen liikkumisrajoitusten lainvoimaisuutta saa uudesta rakennusoikeudesta toteuttaa enintään 10%. Ranta-asemakaava-alueella kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista vastaa maanomistajat. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Kaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä Haukiveteen. Osa suunnittelualueista sijoittuu Hietalammen itä- ja länsirannalle. Tarkemmat aluerajaukset ilmenevät kansikuvasta. Alue on pintamuodoltaan vaihteleva kallioinen maasto. Metsäinen kalliomaasto kohoaa ympäristöstään ja rajautuu monin kohdin jyrkästi vesistöön. Korkeimmat jyrkänteet ovat Pirunkirkkovuorella sekä Palanutvuoren alueella. Poronsalmi on suuremmalta osalta vielä rakentamatonta. Kaava-alueen omistavat lähes kokonaan yksityiset maanomistajat. Kunnalla on pieni maanomistus Ahvenlahden alueella Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on osittain rakennettua ympäristöä. Alueella on matkailualan toimintaa tukevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle on rakennettu matkailupalveluiden toimin-

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (37) toja varten n k-m2 rakennuksia. Rakennetut alueet keskittyvät Lomakeskus Järvisydämen alueelle ja loma-asutus Ahvenlahden - Linnonniemen - Pääskylän rannoille. Järvisydän lomakylän alueella on ravintolarakennus sekä vuokrattavia erillismökkejä ja tilaussaunaa. Hietalammen alueella on Hakoapajan ateljee-ravintolarakennus sekä ranta-alueella vuokramökkejä. Linnonniemen ja Pirunkirkkovuoren alueella on yhteensä 8 matkailukäytössä olevaa loma-asuntoa. Linnonniemen alueella myös 3 asuntoa sekä 1 loma-asunto. Hietalammen rannalla on yksi loma-asunto. Porosalmentien ja Linnonniementien risteysalueella 2 asuinrakennuspaikkaa. Kuva 2. Järvisydämen päärakennuksessa ravintola-, toimisto- ja kokoustilat.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 5 (37) Kuva 3. Järvisydän lomakylän vuokramökit. Kuva 4. Järvisydän lomakylän vuokramökit.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (37) Kuva 5. kallioteatteri. Venesataman rakennettuympäristö ilmene seuraavista kuvista 6 ja 7. Kuva 6: venelaituri Ahvenlahden pohjukassa.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (37) Kuva 7: Ahvenlahden pohjukan ranta-aluetta. Kuva 8: loma-asunto Ahvenlahden itärannalla.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (37) Luonnonympäristö Ranta-asemakaavan luontoympäristön nykytila on selvitetty vuonna 2010 tehdyssä luonto- ja maisemaselvityksessä (FCG Finnish Consulting Group Oy, ). Selvitystä tarkennettiin tehdyllä maastokäynnillä. Maisema Maisemakuvaan vaikuttaa merkittävästi kallioperän murroslinjat ja vaihteleva kallioinen maasto. Metsäinen kalliomaasto kohoaa ympäristöstään ja rajautuu monin kohdin jyrkästi vesistöön. Kallioselänteet kohoavat metsämaastoa ylemmäksi metriä. Alueen jyrkänteet sijoittuvat murroslinjoille. Korkeimmat jyrkänteet ovat Pirunkirkkovuorella sekä Palanutvuoren alueella. Paikoin on matalia noin 5 metrisiä viistojyrkänteitä, mutta muuten kalliot ovat loivarinteisiä selänteitä. Paikoittaiset hakkuut avaavat kallioilta metsäisiä, vaatimattomia lähimaisemia, jotka muuten olisivat puuston peitossa. Maisemallisesti arvokkaimmat alueet ovat Pirunkirkkovuoren ja Palanutvuoren ympäristöt. Rakennetut alueet keskittyvät Lomakeskus Järvisydämen alueelle ja loma-asutus Ahvenlahden - Linnonniemen - Pääskylän rannoille. Vesiluonto Pohjavesi Alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Pintavedet Keskeinen Haukivesi kuuluu erinomaiseen luokkaan ja kaava-alueen lähivedet ovat luokassa erinomainen. Hietalampi on kirkasvetinen, veden laadultaan erinomainen vesiallas. Kasvillisuus Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella. Alue kuuluu Etelä-Savon eliömaakuntaan. Poronsalmen kasvistoon on jäänyt lämpökauden muistona muutamia kasveja kuten lehmus, kuusama ja vuorimunkki. Erilaisia metsänhoitotoimia on tehty alueella paljon, luonnontilaisia aloja on niukasti ja suppeina vyöhykkeinä.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 9 (37) Reheviä metsätyyppejä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja, on alueella niukasti. Lehtokasvillisuutta esiintyy lähinnä kalliojyrkänteiden alla ja purojen varsilla, pienialaisesti lahtien pohjukoissa sekä Heiskalan tilan ympäristössä. Kallioilla kasvillisuus on yleisesti poronjäkäläpohjaista mäntyvaltaista kuivaa kangasta (CT) ja karukkokangasta (ClT). Poronjäkälien lisäksi avokallio-osia peittävät torvi- ja hirvenjäkälät sekä sammalet, mm. karhunsammalet ja kynsisammalet. Soita alueella on vähän ja ne ovat valtaosin karuja isovarpurämeitä. Osa soista on ojitettuja korpia, ruoho- ja aitokorpia ja rannoilla olevia luhtia. Arvokkain suo on Paastaipaleenlahden rehevä ruoho- ja heinäkorpi. Eläimistö Selvitysalueella ei sijaitse merkittäviä linnustokohteita. Linnustoon kuuluu pääosin tyypillisiä havu- ja lehtimetsien lajeja. Haukiveden puolella vesi- ja rantalinnusto on niukkalajinen. Pesimälajistoon kuuluvat mm. kuikka, kalalokki, harmaalokki, rantasipi, telkkä ja tavi. Myös kalatiira havaittiin, mutta lajin ei todettu pesivän alueella, vaan se ruokailee vesialueilla. Myös selkälokki ja naurulokki vierailevat ruokailemassa selvitysalueella. Hietalammella pesimälajisto on myös niukka, pesiviä lajeja ovat kalalokki ja telkkä. Nisäkäslajistoon kuuluvat mm. ilves, hirvi, jänis, kettu, orava, saukko, liito-orava sekä majava, jolla on pesä Lähdelahden etelärannalla ja Hietalammella. Alueen vaihteleva ympäristö ja useat suojapaikat, mm. luolat, kalliokolot ja vanhat rakennukset, tarjoavat pohjanlepakolle, siipoille (viiksisiippa, isoviiksisiippa ja vesisiippa) ja korvayökölle sopivaa elinympäristöä. Lepakkohavaintoja on tehty mm. Pääskylän ja Pirunkirkon alueella. Ranta-alueella ja kosteikko-osilla elävät rantakäärme, viitasammakko ja tavallinen sammakko. Alueen etelän- tai lounaansuuntaan avautuvat kallioniityt ja tienpientareet ovat tärkeitä elinympäristöjä useille perhosille. Haukiveden kalasto on monipuolinen. Se koostuu mm. seuraavista lajeista: siika, made, hauki, lahna, ahven, kuha, särki ja muikku. Kansallisesti arvokkaat alueet Porosalmen kalliot Palanutvuoren piennarkallio Palanutvuoren kallioniityt Seudullisesti arvokkaat alueet Pirunkirkkovuoren lehto ja kallio Paikallisesti arvokkaat alueet Paastaipaleenlahden suo Paastaipaleenlahden korpi

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 10 (37) Linnoniemen metsä Tapiolan lehto Maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Pirunkirkkovuori Kulttuurihistorian kannalta merkittävät kohteet Alueella ei ole muinaisjäännöskohteita Tekninen huolto Alueelle on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesi- ja jätevesiverkostoista alueella vastaa vesiosuuskunta Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole ympäristöhäiriötä tuottavaa toimintaa. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö- ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Alueelle on laadittu Etelä-Savon maakuntakaava. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan (kuva 9 alla). Maakuntakaavassa on suunnittelualuetta koskien tehty seuraavat varaukset: - rm Matkailupalveluiden alue MATKAILUPALVELUJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) Merkinnällä osoitetaan matkailun kehittämisen kannalta potentiaalisia painopistealueita, joihin kohdistuu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä kehittämistarpeita. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (37) Suunnittelumääräys: Alueen maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat kestävän ja toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana seudullista palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. Alueeseen kytkeytyville luonnonsuojelualueille tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka osaltaan toimivat myös alueen matkailun kestävän kehityksen perustana. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava arvokkaiden ympäristö- ja luontoarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakuntakaavan kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. Kohdekohtaiset erityismääräykset Porosalmi rm 14.15, Oravi rm 16.15, Punkaharju rm 12.15, Puumala rm 13.15, Vihantasalmi rm 9.15: Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevalle Natura 2000 verkostoon kuuluvalla alueella sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. - Ohjeellinen retkeilyreitti - veneväylä Kuva 9: Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta Yleiskaavat Porosalmen yleiskaavassa (kunnanvalt ) on tehty aluevaraukset matkailupalveluiden alueelle (RM), venevalkama- (LV-1), venesatama/uimaranta- (LV- 2/VV), maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä ulkoilun ohjaamistarvetta (MY/MU), loma-asuntoalueelle (RA), asuinalueelle (A), maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Suunnittelualueelle on merkitty arvokas kallio- (ge-1) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (37) Suunnittelualue on merkitty alueeksi, jolle laadittava asemakaava ennen uudisrakentamista (sininen kolmenpisteen katkoviiva). Kuva 12: Ote Poronsalmen yleiskaavasta. Ranta-asemakaavat Alueella on voimassa Harjulan ranta-asemakaava vuodelta 2010, Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaava vuodelta 1984 ja Harjulan ranta-asemakaavan muutos vuodelta Voimassa olevissa ranta-asemakaavoissa alueelle on seuraavat aluevaraukset: Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaava (kuva 13): Erillispientalojen korttelialue Maa- ja metsätalousalue

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 13 (37) Loma-asuntojen korttelialue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Kuva 13: Ote Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaavasta vuodelta 1984 Harjula ranta-asemakaavan muutos (kuva 14): Asuinrakennusten korttelialue Uimaranta-alue Loma-asuntojen korttelialue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Satama-alue

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 14 (37) Maa- ja metsätalousalue Kuva 14: Ote Harjulan ranta-asemakaavan muutoksesta vuodelta 2001 Harjulan ranta-asemakaava (kuva 15): Loma-asuntoalue Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (37) Kuva 15: Ote Harjulan ranta-asemakaavasta vuodelta Heiskasen-Harjulan ranta-asemakaavan vuodelta 1984 sekä Harjulan rantaasemakaava vuodelta 2001 ovat vanhentuneet. Muut suunnitelmat ja selvitykset Alueelle on rakennettu vesihuoltoverkosto. Vesi- ja jätevesiverkostoista alueella vastaa vesiosuuskunta. Rantasalmen kunta on laatinut vesihuollon kehittämissuunnitelma (kts. kuva 16), missä Porosalmen alue on osoitettu vesihuollon tarvealueeksi.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (37) Lisäksi alueelle on laadittu luonto- ja maisemainventointi sekä muinaismuistoinventointi kesällä Natura-vaikutusten arviointi valmistui loppuvuodesta Kuva 16: Ote Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Porosalmen yleiskaavan yhteydessä on laadittu luontoselvitys. Luonto- ja maisemaselvitystä on tarkennettu kesällä Etelä-Savon arvokkaat kallioalueet on selvitetty ja alustavasti raportoitu vuoden 2007 aikana. Tässä yhteydessä Porosalmen kalliot on luokiteltu arvokkaaksi kohteeksi. Rakennusjärjestys Kunnan alueella voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on säädetty tarkemmin loma-asuntojen rakentamisesta alueella. Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan Yleiskaavan jälkeen laadittavassa ranta-asemakaavassa annetaan yleiskaavaa tarkemmat määräykset rakentamisesta. Pohjakartta Pohjakarttana on käytetty Poronsalmen numeerista pohjakarttaa. Asemakaavan pohjakartta on hyväksytty MML/86/621/2009. Ranta-asemakaava on tulostettu mittakaavassa 1:2000.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (37) Rakennuskiellot Alueella ei ole MRL 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Suojelukohteet Alueella ei ole suojeltaviksi osoitettuja rakennuksia. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteet: - luoda kehitysmahdollisuudet alueella sijaitseville matkailutoiminnoille osoittamalla alueelle vuokramökkejä, majoitus- ja kokoustiloja sekä muuta matkailua tukevaa toimintaa - tutkia rakennusten määrä ja muodot ottaen erityisesti huomioon luonnon arvoja sekä turvata toimivia tieyhteyksiä alueella - uuden rakennuskannan sopeutuminen olemassa olevaan ympäristöön. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavasuunnittelu käynnistettiin keväällä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Keskeisimmät osalliset ovat naapurikiinteistöt ja alueen asukkaat, Rantasalmen kunnan eri hallintokunnat, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Museovirasto ja Savonlinnan maakuntamuseo sekä Metsähallitus Vireille tulo Kaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi asiasta tiedotetaan Rantasalmen kunnan kotisivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyydetään lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yhtä aikaa kaavan valmisteluaineiston kanssa nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä Yhtään muistutusta ei esitetty.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (37) TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ: Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk.-pp.kk Viranomaisyhteistyö Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Savonlinnan maakuntamuseolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskuksilta, Metsähallitukselta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sekä Etelä-Savon luonnonsuojelupiiriltä ja Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistykseltä. Vastine lausuntoihin sekä lausunnot ovat liitteenä. Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa pidettiin neuvottelut ja Lausuntojen ja neuvottelujen perusteella kaavaan on tehty mm. seuraavat muutokset: - Rakentamista on keskitetty kortteleihin 19, 20 ja 22 Järvisydämen keskustaan poistamalla yksittäisiä tontteja sekä kortteli Korttelin 20 rajausta on muutettu itäreunaltaan. - Hietalammen korttelin 1 merkintä muutettu RA:sta RM:ksi. - Korttelin 16 rakennusaloja sekä rakennusoikeuksia on muutettu. - Korttelin 16 rakennusalaa rajattu ja korttelia on pienennetty. - Korttelin 21 liikuntahallivaraus on poistettu ja rakennusoikeus siirretty kortteliin Korttelia 24 on supistettu ja rakennusoikeutta vähennetty. - Korttelin 34 rakennusalaa rajattu kauemmaksi rannasta. - Kaavaan on lisätty luo- ja sl- alueenosia vuorimunkin ja kalliosinisiiven ja kirjoverkkoperhosen esiintymisalueille. - Kaavaselostusta täydennetty. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. 4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa Poronsalmen matkailualueen kehittämistä Etelä-Savon maakuntakaavan ja Porosalmen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan antamat tavoitteet Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet Kunnan tavoitteena on edistää matkailua alueella ja luoda uusia työpaikkoja kuntaan heikentämättä Haukiveden vetovoimaa.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 19 (37) 4.5 Kaavan rakenne Ranta-asemakaavaratkaisu pohjautuu vasta hyväksyttyyn Porosalmen yleiskaavan, olevan rakennuskantaan sekä matkailutoimintaan. Alue käsittää kolme aluekokonaisuutta, jotka ovat Järvisydämen matkailualue ympäristöineen, Linnonniemen/Pirunkirkkovuoren alue sekä Hietalammen alue. Ahvenlahden ja Järvisydämen alueen ympärille on osoitettu runsaasti melko tiivistä lisärakentamista. Alue muodostaa matkailualueen keskustan, johon sijoittuu majoitustilojen lisäksi myös muita palveluita. Alueen ympärillä on väljää lomarakentamista. Linnonniemen alue tukeutuu olevan vuokramökkitoimintaan sekä olevan asutuksen. Ranta-alueella olevien vuokramökkien ympärille on osoitettu uutta majoitusrakentamista. Lisäksi matkailuyrittäjän talouskeskuksen lähistölle on sijoitettu uutta lomarakentamista. Hietalammen alueelle on Hakoapajan matkailuyrityksen toimintaa tuettu lisärakentamisella. Tämän lisäksi ranta-alueelle ja rannan tuntumaan on osoitettu loma-asunto- ja matkailutoimintojen alueita. Rakennan tuntumaan sijoittuvaa rakentamista on keskitetty Hietalemmen rannalle, koska maisemalliset vaikutuksen ovat hyvin paikallisia ja maiseman muutos ei koskee vain satunnaisia kulkijoita sekä tulevia rakentajia. Kaavaratkaisua (luonnos) on havainnollistettu 3D-havainnekuvalla. Alla on otteita 3Dhavainnekuvista:

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (37) Mitoitus Suunnittelualueelle on osoitettu 34 korttelia. Rakennuspaikkoja kaavassa on osoitettu 86 kpl, joista on omarantaisia 22 kpl. Matkailua palvelevia alueita (RM, RM-1 RM-10) majoituksineen yhteensä 31 rakennuspaikkaa, loma-asutus yksityinen/vuokra (RA-1, RA-2) yhteensä 42 kpl, 4 kpl asuinpientalojen rakennuspaikkaa (AP-1), erillispientalojen rakennuspaikkoja 3 kpl (AO), rivitalojen ja kytkettyjen asuinrakennusten rakennuspaikkaa 1 kpl. Kaavassa on otettu huomioon arvokkaita kallioalueita ja merkitty MYalueeksi. Korttelien väliset alueet on osoitettu VL-1- ja VL-alueiksi. Suunnittelualueelle on osoitettu 4 yleistä pysäköintialueita (LP), 4 venevalkama/uimarantaa, 1 venevalkama ja 1 venesatama. Teitä on osoitettu noin 6,8 km. Suunnittelualueelle on merkitty 2 arvokas kallio- (ge-1) ja 5 luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (sl-1 ja luo-1). 4.6 Aluevaraukset Yhteisalat: Aluevarausalueet : Aluevaraus Pinta-ala[ha] Kerrosala[k-m2] Tehokkuus[e] AO 1, ,07 AP-1 2, ,05 AR 0, ,11 Katu. 7, ,00 LP 0, ,02 LP-1 0, ,00 LV 0, ,00 LV-1 1, ,00 LV/VV 2, ,00 M-1 2, ,00 MY 6, ,00 MY/MU 2, ,00 RA-1 7, ,12

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 21 (37) RA-2 1, ,09 RM 0, ,10 RM-1 0, ,14 RM-2 1, ,16 RM-3 10, ,09 RM-4 1, ,08 RM-5 0, ,17 RM-6 7, ,15 RM-7 0, ,74 RM-8 3, ,32 RM-9 2, ,10 RM-10 2, ,05 VL 0, ,00 VL-1 28, , Kaikki 99, ,06 Korttelitehokkuudet vaihtelevat 0,02-0,74 välillä Korttelialueet Asuinrakentaminen AO Erillispientalojen korttelialue. Kaava-alueelle on osoitettu 3 erillispientalojen rakennuspaikkaa olemassa olevan rakennuspaikan yhteyteen. Rakennusten tulee olla kaksikerroksisia. Rakennuspaikat sijoittuvat Linnoniementien varteen ja Hakotuvantieltä länteen erkanevan tien päähään. AO- alueiden kokonaispinta-ala on 1,3747 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 950 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,07. AP-1 Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa asunnon, saunan sekä talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kappaletta. Lomarakennus tulee sijoittaa vähintään 40 m päähän rantaviivasta ja rantasaunan 15 m päähän rantaviivasta. Asuinpientalojen rakennuspaikkoja on osoitettu 4 kpl. Rakennuspaikka sijoittuu Pääskylän ja Linnonniemen alueelle sekä Ahvenlahden länsirannalle. Pääskylän alueella ja Linnonniemessä rakennukset ovat puolitoistakerroksia ja rakennusoikeutta on 250 ja 300 k-m2. Ahvenlahdella II-kerroksisia ja rakennusoikeutta on 350 k-m2 (2 rakennuspaikkaa). AP-1- alueiden kokonaispinta-ala on 2,6323 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 1250 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,05.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (37) AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Kaava-alueelle on osoitettu yksi AR- rakennuspaikkaa olemassa olevan rakennuspaikan yhteyteen. Rakennusten tulee olla II½-kerroksisia. Rakennusoikeutta on osoitettu 600 k-m2. Rakennuspaikka sijoittuu Pääskylän alueelle. AR- alueen kokonaispinta-ala on 0,5436 ha. Rakennusoikeutta on 600 k-m² ja tonttitehokkuus on e = 0,11. Toteuttaminen voi tapahtua pari- tai rivitaloina. Lomarakentaminen RA-1 Loma-asuntojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksi- tai kaksiasuntoista lomarakennusta sekä talousrakennuksia. Rakennusoikeudesta tulee varata vähintään 10 % talousrakennuksille. Hietalammen itärannan rinteeseen sisämaan on osoitettu 25 rakennuspaikkoja. Lomarakentamista on osoitettu Järvisydämen lomakylän länsipuolelle 5 kpl ja Hakoapajaan eteläpuolelle 1 kpl. Näille rakennuspaikoille rakennusoikeutta on merkitty 200 k- m2 II-kerroksisina. Porosalmentien varteen Palanutvuoren tyveen on osoitettu 2 rakennuspaikkaa. Kunkin lomarakennuspaikan rakennusoikeus on 250 k-m². Rakennukset ovat/saavat olla kaksikerroksia. Kolme rakennuspaikkaa on osoitettu Poronsalmen- ja Hakotuvantien risteysalueelle ja 3 kpl (kortteli 29 ja 30) Hakotuvantien varteen. Näille rakennuspaikoille rakennusoikeutta on merkitty k-m2 II-kerroksisina. RA-1- alueiden kokonaispinta-ala on 7,2040 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä 8300 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,12. RA-2 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa loma-asunnon, saunan sekä talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kappaletta. Lomarakennus tulee sijoittaa vähintään 20 m päähän rantaviivasta ja rantasaunan 10 m päähän rantaviivasta, jollei rakennusala toisin rajattu. Linnonniemen rantaan on osoitettu 4 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Linnonniemen alueella on olevat rakennuspaikat. Linnonniemen korttelin 34 rakennuspaikoissa 7 ja 8 rakennusoikeutta 350 k-m2 ja 290 k-m2, rakennuspaikoissa 5 ja 6 rakennusoikeutta 200k-m2 ja kerrosluku kaikissa on Iu½.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 23 (37) RA-2- alueiden kokonaispinta-ala on 1,1040 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä 1040 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,09. RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Hakoapajan matkailuyrityksen alueelle eteläosaan on osoitettu 1 rakennuspaikka ja Linnonniemessä alueen keskelle 1 sekä Harjulan maatilantalouskeskuksen tuntumaan on osoitettu 1 RM-alue. Merkinnällä tuetaan ja turvataan Hakoapajan kehittämisedellytykset. RM- alueiden kokonaispinta-ala on 0,6901 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 675 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,10. RM-1 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa 2 kappaletta majoitusrakennuksia sekä korkeintaan 200 k-m2 saunarakennuksen. Linnonniemen rannalle on sijoitettu korttelialue majoitustoimintaa palvelevaa rakennusta varten. Rakennus saa olla I½-kerroksinen. Rakennusoikeutta rakennuspaikalla on yhteensä 600 k-m² mitä mahdollista rantasaunan laajennuksen. Rakennuspaikan pinta-ala on 0,4333 ha tonttitehokkuus on e=0,14. RM-2 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitus-, ravintola-, kokous- ja talousrakennuksia sekä korkeintaan 3 rantasaunaa, joiden pinta-alat yhteensä 200 m2. Linnonniemelle on osoitettu yksi RM-2 korttelialue. Alueelle saa rakentaa erilaisia majoitusrakennuksia sekä muita matkailua palvelevia rakennuksia. Alueen pinta-ala on 1,1829 ha. Rakennukset saavat olla 1/3kIIu1/4- ja I½-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,16. Rakennusoikeutta on yhteensä 1900 k-m². Alueelle on osoitettu pallokenttä osa-alueena (pk). RM-3 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitus- sekä huolto- ja talousrakennuksia. Kaava-alueelle on osoitettu 10 korttelialuetta Hietalammelle, Hakoapajaan, Järvisydämen pohjoispuolelle, Muurasuon länsi- ja itäpuolelle, Harjulan maatilantalouskeskuksen lähistölle sekä Hietalammen länsirannan kaava-alueen eteläpuolelle mäen päälle ja rannan tuntumaan.

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 24 (37) RM-3 -alueiden kokonaispinta-ala on 10,0444 ha. Rakennukset saavat olla IIkerroksia lukuun ottamatta korttelia 4 (½uII). Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä 8990 k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,09. RM-4 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa maatilamatkailua palvelevia asuin- ja majoitusrakennuksia sekä niitä palvelevia huolto- ja varastorakennuksia. Harjulan maatilantalouskeskus on osoitettu RM-4 -alueeksi. Alueen pinta-ala on 1,7905 ha. Rakennukset saavat ovat II-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,08. Rakennusoikeutta on 1500 k-m². RM-5 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa majoitusrakennuksia sekä sauna- ja peseytymistiloja. Ahvenlahden itärannalle on osoitettu yksi RM-5 korttelialue. Alueen pinta-ala on 0,8059 ha. Rakennukset saavat olla II-kerroksia ja tonttitehokkuus on e = 0,17. Rakennusoikeutta on yhteensä 1350 k-m². Alueelle on tarkoitus toteuttaa ns. saunamaailma. Maanalaisia tiloja saa rakentaa 750 k-m² edellä mainitun lisäksi. RM-5 alueelle on osoitettu rm-6 osa-aluetta: rm-6 Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 4 majoitusrakennusta. RM-6 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksittäisiä tai kytkettyjä majoitusrakennuksia sekä huolto- ja talousrakennuksia. Kaava-alueelle on osoitettu 9 korttelialuetta, joista Linnonniemelle 3 rakennuspaikkaa, 2 rakennuspaikkaa Järvisydämen alueelle ja 3 rakennuspaikka Hietalammen itärantaan sekä 1 korttelialue Pirunkirkkovuoren etelärinteeseen. Pirunkirkkovuorella kaava sallii olevien rakennusten vähäisen laajentamisen. Uudisrakentaminen sallitaan vain noin 30 m päähän rannasta. Ysittäisen rakennussen koko Pirunkirkkovuorella saa olla korkeintaan 250 k-m². RM-6 -alueiden kokonaispinta-ala on 7,1947 ha. Rakennusoikeutta koko kaavaalueella on yhteensä k-m² ja tonttitehokkuus on keskimäärin e = 0,15. Merkinnällä on osoitettu pääsääntöisesti majoitustoimintaan tarkoitettuja alueita. Linnonniemen kortteliin 35 on osoitettu pallokenttä osa-alueena (pk).

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy UURAISTEN KUNTA JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Oikeusvaikutteinen SELOSTUS 685-P12048 Ehdotus 9.3.2012 Osayleiskaava 15.11.2012 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P12048

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Luonnos VE V B LUONNOS OY 0512-P21929 12.8.2014

Luonnos VE V B LUONNOS OY 0512-P21929 12.8.2014 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA Tuomaanpalon asemakaavaa SELOSTUS Luonnos VE A Luonnos VE V B Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 22.10.2013 Asemakaavaluonnos nähtävillää 15.8 15.9.2014

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot