Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie SAVITAIPALE (05) Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

2 SISÄLLYS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT TÄSMENNETYT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Etiikka ja katsomus Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri Kuvataide Kädentaidot Musiikki Mediakasvatus ESIOPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT Erityisopetus ja pidennetty oppivelvollisuus Tulkitsemis- ja avustajapalvelut Oppilashuolto Ruokailu Esiopetuksen kuljetukset Henkilötietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen Turvallisuuden edistäminen YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA Yhteistyö kotien kanssa Yhteistyö esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön välillä Yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Yhteistyö muiden tahojen kanssa ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN. 24 2

3 9. LAPSEN KEHITTYMISEN JA OPPIMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI TOIMINNAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI.. 25 LIITTEET Liite 1: Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelma Liite 2: Arkituki-lomake Liite 3: Pedagoginen arvio Liite 4: Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten Liite 5: Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Esiopetus Liite 6: Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntö Liite 7: Tiedonsiirtolomake esioppilaan siirtyessä kouluun Liite 8: Lapsen itsearviointi Liite 9: Savitaipaleen varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2011 Opetushallitus on päättänyt Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista Se sisältää useita muutoksia nykyisiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, minkä vuoksi perusteet on uudistettu kokonaisuudessaan. Muutosten lähtökohtana on Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010), joka on annettu Opetuksen järjestäjän tulee ottaa paikallinen esiopetussuunnitelma käyttöön mennessä. 3

4 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Esiopetus suunnitelmallisena ja tavoitteellisena toimintana perustuu opetushallituksen laatimaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja se perustuu seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (Seutuvasu 2007). Esiopetus osana varhaiskasvatusta ja alkuopetus osana perusopetusta muodostavat lapsen kehityksen, kasvatuksen ja opetuksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksessa tuetaan ja seurataan lapsen tasapainoista ja kokonaisvaltaista kehitystä eri osa-alueilla (fyysinen, psyykkinen, tiedollinen, sosiaalinen, emotionaalinen). Tavoitteena on lapsen terveen itsetunnon vahvistaminen myönteisten oppimiskokemusten kautta sekä lapsen oppimaan oppimisen valmiuksien kehittäminen elinikäisenä oppijana. Tavoitteena on myös tukea lasta ja ennalta ehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Kokonaisvaltaisen kasvatuksen ja oppimisen keskeisin keino on leikki, jonka avulla lapsi harjoittelee vuorovaikutustaitoja vertaisryhmässä. 2. ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, tiedollista ja emotionaalista ympäristöä, jossa toiminta toteutuu. Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. Hyvin suunniteltu oppimisympäristö edistää lapsen kasvua, oppimista ja oman toiminnan arviointia. Se mahdollistaa leikin, monipuolisen toiminnan ja oman rauhan. Se on myös kieliympäristönä virikkeellinen ja siinä pystytään järjestämään kielellistä kehitystä tukevaa toimintaa. Työvälineet ja materiaalit ovat lasten ulottuvilla ja varustus tukee lapsen kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Lisäksi oppimisympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Savitaipaleella esiopetus on osa kunnan varhaiskasvatusta ja hallinnosta vastaa sivistyslautakunta. Esiopetusta järjestetään tällä hetkellä kirkonkylällä omana esiopetusryhmänä ja Heituinlahdessa integroituna ryhmäperhepäivähoitoryhmässä. Kokopäivähoitoa tarvitsevat eskarilaiset saavat päivähoitoa omissa ryhmissään. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä (9-13) viitenä päivänä viikossa. 4

5 3. ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT TÄSMENNETYT KASVATUS- JA OPPIMISTA- VOITTEET 3.1. Kieli ja vuorovaikutus Kieli on keskeinen ajattelun, oppimisen ja vuorovaikutuksen väline. Lapsen ajattelun kehitys on monessa suhteessa riippuvainen kielen kehityksestä. Kielelliset valmiudet kehittyvät spontaanisti ja tiedostamatta vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa. Lapsen aikaisemmat kokemukset ja taidot luovat pohjan lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle esiopetuksessa. Lapsen kielellisten taitojen kehitystä, sosiaalisuutta, tunteiden ilmaisua ja ajattelua tuetaan oppimisympäristössä, jossa lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään, tehdä kysymyksiä, keskustella ja väitellä. Tavoitteet: - kielellisen ajattelukyvyn herättäminen - sanallisten ohjeiden kuunteleminen, ymmärtäminen ja noudattaminen (käsitteet: edessä, takana, alussa, lopussa, rivi, jono jne.) - kuuntelemisen ja keskittymisen kehittäminen - oman vuoron odottaminen - oman äänenkäytön hallitseminen - oman nimen tunnistaminen ja kirjoittaminen - kirjaimiin tutustuminen ja alkuäänteiden kuulemisen harjoittelu - kiinnostuksen herättäminen puhutun ja kirjoitetun kielen tutkimiseen 5

6 Sisällöt LAPSI KUUNTELIJANA - arkipäiväiset tapahtumat (mm. kuulumiset, pelien ja leikkien säännöt) - keskittyminen - ohjeiden mukaan toimiminen - lastenkirjallisuus (mm. sadut, kuvakirjat) - kuullunymmärtäminen ja arviointi - muistin harjoittelu - sanojen tavutus LAPSI PUHUJANA - avun/ohjeen pyytäminen - vuorovaikutus leikeissä ja peleissä - omien kuulumisten, tapahtumien, kokemusten kertominen - oman puheenvuoron pyytäminen viittaamalla ja puheenvuoron odottaminen ohjatussa ryhmätilanteessa - mielikuvitus, omat tarinat - monipuolinen sana- ja käsitevarasto, nimeäminen - lorut, runot, riimit, vitsit - kuvasta kertominen - draamaleikit (roolit, näytteleminen) - kysyminen ja vastaaminen - puhemotoriikan harjoittaminen LAPSI KIRJOITTAJANA - oman nimen kirjoittaminen - leikkikirjoitus - mallikirjoitus - oikea kynäote - kynätehtävät ja kirjainten kirjoitusharjoitus - suuraakkosiin tutustuminen - oikea kirjoitussuunta vasemmalta oikealle, kirjainten ja numeroiden kirjoitussuunnat - silmän ja käden yhteistyö LAPSI LUKIJANA - kuvalukeminen - muistista lukeminen - kirjoitetun tekstin esilläolo ja sen havainnointi - leikkilukeminen - lukusuunta vasemmalta oikealle - kirjain-äänne-vastaavuuteen tutustuminen 6

7 3.2. Matematiikka Matematiikka elää esikoululaisen leikeissä. Leikkiessään lapsi pohtii asioiden välisiä suhteita: rakentelee, hahmottelee, vertailee, mittaa, luokittelee, laskee ja ratkaisee erilaisia matemaattisia ongelmia. Lukujen ja määrän hahmottamista sekä yhteen- ja vähennyslaskua lapsi opettelee luontaisesti erilaisissa leikeissä ja peleissä. Näin lapsi oppii loogista päättelyä ja ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja samanaikaisesti myös matemaattis-kielellisiä käsitteitä. Lasta kannustetaan kertomaan, mitä ja miten hän ajatteli. Lapsen matemaattisia taitoja pyritään kehittämään järjestämällä oppimisympäristö innostavaksi ja sitä kautta annetaan mahdollisuuksia lasten oma-aloitteiseen matemaattiseen työskentelyyn. Pelien ja leikkien lisäksi matematiikkaa integroidaan mm. musiikkiin ja liikuntaan. Tavoitteet: - numeroiden 0-10 tunnistaminen - lukumäärän, numeromerkin ja lukusanan vastaavuuden ymmärtäminen lukualueella matemaattiset peruskäsitteet: paljon, vähän, enemmän, vähemmän, yhtä paljon, pienempi, suurempi, samanlainen, erilainen, parillinen, pariton jne. - geometriaan tutustuminen ja avaruudellisten käsitteiden (mm. edessä, takana, vieressä) ymmärtäminen - aikakäsityksen kehittyminen ja ajallisten suhteiden hahmottaminen - mittaaminen konkreettisten välineiden (esim. kynä, Multilink-palikat; kuinka monta palaa korkea?) avulla ja tutustuminen oikeisiin mittayksiköihin havaintojen kautta (esim. senttimetrin ja metrin ero) - euroihin tutustuminen Sisällöt - havainnointi - rakentelu - luokittelu - vertailu - järjestäminen - sarjoittaminen - yksi yhteen -vastaavuus - aikakäsitys: eilen, tänään, huomenna, vuosi, kuukausi, viikko, viikonpäivät, vuorokauden ajat, kellosta tasa- ja puolitunnit - lukumäärän (* * *), numeromerkin (3) ja lukusanan (kolme) vastaavuus lukualueella lukujonotaidot ja hajotelmat - järjestyslukuihin tutustuminen - yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella geometria: tasokuviot (ympyrä, kolmio, nelikulmio) ja kappaleet (pallo, kuutio) - mittaaminen: pituus, paino, tilavuus - rahoilla laskeminen ja leikkiminen: eurot 7

8 3.3. Ympäristö- ja luonnontieto Luonto ja ympäristö on lapselle loputtomien löytöretkien kohde. Lapsi etsii piilopaikkoja, erilaisia esineitä ja materiaaleja luonnosta. Ympäristö vaikuttaa lapsen leikkeihin. Leikkiessään lapsi myös muokkaa omaa lähiympäristöään. Retket luontoon ja lähiympäristöön ovat elämyksiä sekä yhdessä tekemistä ja kokemista. Toistuvat samaan paikkaan suuntautuvat luontoretket antavat lapselle mahdollisuuksia vertailla ja arvioida. Lapsi oppii havainnoimaan luonnon kiertokulkua, vuodenaikojen muutoksia, auringon vaikutusta luonnon rytmeihin sekä elollisen ja elottoman luonnon eroja. Opettajan oma malli ja suhtautuminen ympäristöön vaikuttavat lapsen asenteisiin ympäristöä kohtaan. Lapsi seuraa opettajan katsetta ja olemusta: luonnon kauneus, tuoksut ja äänet ovat yhteisiä elämyksiä ja kokemuksia, jotka lähentävät lapsen suhdetta luontoon. Kun ympäristö tulee lapselle tutuksi, siitä tulee hänelle läheinen, turvallinen ja tärkeä. Tällöin lapsi haluaa myös vaalia sitä. Ympäristönsuojelun alkeille syntyy näin perusta. Tavoitteet: - kodin, lähiympäristön ja kotiseudun monipuolinen havainnointi, tutkiminen ja kokeminen - lähiluonnon eläimiin ja kasveihin tutustuminen - liikennekasvatus - turvallinen liikkuminen lähiympäristössä - vuodenaikojen, kuukausien, viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen nimeäminen - luonnon- ja ympäristönsuojelun alkeiden tiedostaminen - kierrätys: lajittelun alkeet - maailmankuvan jäsentäminen ja laajentaminen erilaisiin ihmisiin ja elinoloihin Sisältö: retket, luonto-, kasvi- ja eläinhavainnot, omat aistihavainnot, keräily, luonnontieteelliset kokeet, luonnonsuojelu 8

9 3.4. Etiikka ja katsomus Katsomuskasvatuksessa käsitellään kristillistä kulttuuriperinnettä sekä sen arvoja ja normeja. Katsomuskasvatuksen tulee olla myönteistä ja sen tulee kunnioittaa lapsen kodin vakaumusta. Siinä tulee huomioida myös eri uskontokuntiin kuuluvat lapset. Seurakunta on luonteva yhteistyökumppani uskontokasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteet: - lapsi saa tietoa kristinuskon keskeisistä sisällöistä ja kulttuuriperinnöstä - lapsen kanssa keskustellaan uskonnollisista kysymyksistä - lapsella on mahdollisuus hiljentyä - tutustuminen seurakunnan toimintaan - suvaitseva ja kunnioittava suhtautuminen erilaisia uskontokuntia ja maailmankatsomuksia kohtaan Sisältö: mm. kirkkovuoden juhlat ja niihin liittyvät perinteet, vierailut kotikirkkoon ja muihin seurakunnan tiloihin sekä tutustuminen seurakunnan työntekijöihin, lasten hengelliset laulut, virret ja raamatunkertomukset sekä tutustuminen oman uskonnon (ev.lut.) keskeisimpiin sisältöihin, tutustuminen perhejuhliin (häät, ristiäiset, hautajaiset), mahdollisuus kokea turvallisuutta, hiljaisuutta ja hartautta Eettisessä kasvatuksessa käsitellään arvoja ja normeja. Eettisen kasvatuksen tehtävänä on auttaa lasta ymmärtämään hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän välistä eroa ja ohjata toimimaan sen mukaisesti. Tavoitteet: - käsitteiden hyvä-paha, oikea-väärä ymmärtäminen lapsen omien edellytysten mukaisesti - hyvät tavat - ystävyyteen, yhteistyöhön ja auttamiseen oppiminen - rehellisyys ja oikeudenmukaisuus - toisen huomioonottaminen ja erilaisuuden kunnioittaminen - sukupuolten välinen tasa-arvo - anteeksipyytäminen ja -antaminen - väkivallan vastustaminen Sisältö: sadut, tarinat, draama, arkipäivän tapahtumat ja niiden selvittely 9

10 3.5. Terveys Päivittäin toistuvat perushoidon tilanteet (ruokailu, pukeminen, riisuminen, lepo, ulkoilu, siisteyskasvatus) edesauttavat lasta omaksumaan terveelliset elämäntavat. Terveyden edistämisessä ja terveyskasvatuksessa painotetaan yhteistyötä huoltajien kanssa unohtamatta lapsen omatoimisuutta. Hyvin rakennetussa päiväjärjestyksessä otetaan huomioon lapsen levon, liikunnan, ulkoilun ja monipuolisen ravinnon merkitys. Tavoitteet: - omatoiminen perushygieniasta huolehtiminen - omaan kehoon tutustuminen: kehon osat, aistit - oman kasvun ja kehittymisen seuranta - olosuhteiden mukainen pukeutuminen - terveellisen ravinnon merkityksen ymmärtäminen - terveellisten elämäntapojen ymmärtäminen - turvallinen toiminta (sääntöjen hyväksyminen ja niiden mukaan toimiminen) erilaisissa tilanteissa: kotona, vapaa-aikana, liikenteessä Sisältö: päivittäiset perushoidon tilanteet, mahdolliset terveydenhoitohenkilökunnan vierailut, erilaisiin ruokiin tutustuminen, välipalojen valmistaminen 3.6. Fyysinen ja motorinen kehitys Liikuntakasvatuksen tarkoituksena on tukea jokaisen lapsen yksilöllistä ja kokonaisvaltaista fyysistä ja motorista kehitystä hänen omista lähtökohdistaan. Liikunta antaa mahdollisuuksia paitsi fyysisen kunnon ja motoriikan myös lapsen henkisten kykyjen, yhteistyötaitojen, tunneelämän, havaintotoimintojen ja minäkuvan kehittymiseen. Ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi lapselle annetaan mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan ja leikkiin. Tavoitteet: - myönteinen suhtautuminen liikuntaan ja liikunnan ilo - harjaantuminen kehon hallintaan: kehon hahmotus, tasapaino, koordinaatio, ryhti, voiman ja nopeuden sääteleminen, rentoutuminen - perusliikuntataitojen kehittyminen - perusliikuntaan liittyvien käsitteiden (kävely, juoksu, konttaaminen, ryömiminen, pyöriminen, kieriminen jne.) oppiminen - hienomotoriikan kehittyminen: kädentaidot, käden ja silmän yhteistyö - rytmisyyden kehittäminen - sosiaalisten taitojen kehittyminen: yhteistyö ja joukkuehenki, häviäminen ja voittaminen, sääntöjen noudattaminen Sisältö: - päivittäinen ulkoilu - sisäliikunta: satuvoimistelu, liikuntaleikit ja -pelit, musiikkiliikunta, välinevoimistelu, telinevoimistelu - yleisurheilu, liikuntaleikit ja -pelit, retkeily, hiihto, luistelu, suunnistus 10

11 3.7. Taide ja kulttuuri Kuvataiteeseen, musiikkiin, kädentaitoihin ja liikuntaan liittyvät taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen tiedollista, taidollista ja emotionaalista kehitystä. Esiopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuuksia erilaisiin taiteellisiin kokemuksiin ja niistä keskustelemiseen. Tavoitteet: - lapsen luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun harjaantuminen - aistiherkkyyden, havaintokyvyn ja avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittyminen - oman ja muiden työn arvostaminen - erilaisiin viestintävälineisiin tutustuminen - erilaisten kuva- ja äänimaailmoiden tutkiminen Sisältö: kuvien tekeminen ja tutkiminen, sadut ja tarinat, esineiden valmistaminen käsin, musiikki, draamaharjoitukset, tanssi, liikunta Kuvataide Esiopetuksessa kuvataiteen tehtävänä on tukea lapsen kuvallista ilmaisua ja rohkaista lasta käyttämään mielikuvitustaan. Valmista tuotetta tärkeämpiä ovat lapsen minäkehitystä tukevat elämykset sekä perustietojen ja -taitojen oppiminen. Opettajan tehtävänä on antaa lapselle mahdollisuus ilmaista itseään, tarjota erilaisia materiaaleja, tilaa ja työrauha vapaalle toteuttamiselle. Harjaantumalla käyttämään erilaisia tekniikoita lisääntyvät lapsen mahdollisuudet ilmaista omia mielikuviaan. Arvostamalla lasten töitä opettaja tukee lapsen myönteistä minäkuvaa. Tavoitteet: - erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - erilaisiin tekniikoihin tutustuminen - oikeiden välineotteiden oppiminen - työympäristöstä ja -välineistä huolehtiminen - päävärien oppiminen - mielikuvituksen rikastuttaminen - rohkeus ilmaista itseään - oman tuotoksen hyväksyminen ja siitä nauttiminen - taiteesta nauttiminen ja kulttuuriperinteeseen tutustuminen Sisältö: muovailu, piirustus, maalaaminen, muotoilu, painaminen, sommittelu, taittelu, värien käyttö, retket näyttelyihin ja museoihin, omat retket ja näyttelyt 11

12 Kädentaidot Esiopetuksessa kädentaitojen harjaantumisessa korostuu käytännöllis-esteettinen kasvatus. Opetuksen toiminnallinen luonne on tärkeä. Esineen suunnittelu ja valmistaminen kehittää luovaa ongelmanratkaisukykyä. Sen rinnalla kehitetään materiaalien tuntemusta, muotojen ja värien hahmotusta sekä tutustutaan mahdollisuuksien mukaan käsityöperinteeseen. Tavoitteet: - erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - erilaisiin tekniikoihin tutustuminen - oikeiden välineotteiden oppiminen - työympäristöstä ja -välineistä huolehtiminen - pitkäjänteiseen työskentelyyn oppiminen ja työnteon arvostaminen - hienomotoriikan kehittäminen ja oikeiden työasentojen oppiminen - luovuuden kehittäminen - oman tuotoksen hyväksyminen ja siitä nauttiminen - tutustuminen oman kunnan kädentaitajiin Sisältö: leikkaaminen, liimaaminen, askartelu, lankatyöt, kudonta, pujottelu, ompelu, painanta, puutyöt, mahdolliset vierailut käsityöpajoihin, museoihin ja näyttelyihin, omien töiden näyttelyt Musiikki Jokaisella lapsella on kehitettävissä olevia valmiuksia, joiden avulla he voivat kokea iloa musiikin parissa toimimisesta. Musiikkia lähestytään lapsen ehdoilla ja lapsesta käsin. Opetuksen tulee olla monipuolista, elämyksellistä ja kokonaisvaltaista. Tällöin se kehittää aisteja ja auditiivista havaintokykyä, motoriikkaa, sosiaalisuutta ja tunne-elämää. Musiikissa voidaan erottaa viisi aluetta: laulaminen, kuuntelu, rytmiikka, soittaminen ja musiikkiliikunta. Tavoitteet: - musiikilliseen ilmaisuun totuttaminen ja siitä nauttiminen erilaisten musiikillisten kokemuksien ja elämyksien kautta - mielenkiinnon herättäminen laulamista, kuuntelemista, rytmiikkaa, soittamista ja musiikkiliikuntaa kohtaan - tutustuminen musiikillisiin käsitteisiin: hiljaa-kovaa, soolo-tutti, duuri-molli, tauko, hiljaisuus 12

13 Sisältö: laulut, leikit, erilaisiin soittimiin ja niiden oikeaan käsittelyyn tutustuminen, laululeikit, tanssi, vapaa improvisaatio Mediakasvatus Mediakasvatus on oppimista ja kasvua median parissa. Sen avulla opetellaan havaintojen ja valintojen tekemistä sekä pyritään toimimaan mielekkäällä tavalla ympäröivässä mediakulttuurisessa maailmassa. Mediakasvatuksen tavoitteena on lapsen kulttuurisen identiteetin vahvistuminen, ymmärryksen lisääminen omasta kulttuuriperinnöstä ja mediataitojen kehittyminen. Esiopetuksessa mediakasvatus on tutustumista mediavälineisiin ja niiden käytön harjoittelua. Lisäksi lasten kanssa tarkastellaan kuvia ja keskustellaan niiden merkityssisällöistä ja kuvailmaisusta. Mediakasvatuksen lähtökohtana on lapsi ja häntä ympäröivä maailma. Tavoitteet: - erilaisiin viestintävälineisiin tutustuminen - tulkinta - itse tekeminen - ilmaiseminen Sisältö: erilaiset teemakokonaisuudet, sadutus, lasten tuotosten dokumentointi, tv-ohjelmien, elokuvien, lehtien, pelien, uutisten ja mainosten, internet-sivujen tarkasteleminen, valokuvaus 13

14 4. ESIOPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN Esiopetuksen työtavat perustuvat leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta ja aikaisemmista kokemuksista ja käsityksistä lähtevään toimintaan. Työtapoja pyritään toteuttamaan toiminnallisesti ja ne edistävät lapsen kielellistä kehitystä ja valmiuksia uuden oppimiseen. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa toteutuvia työtapoja ovat ohjattu ja vapaa leikki, pelit, konkreettiset kokeilut, tutkiminen, tiedonhankinta ja ongelmanratkaisu. Toiminnallisuuden ja toisten kanssa työskentelyn rinnalla käsiteltävää asiaa harjoitellaan myös yksilötyöskentelynä (esim. kirjatehtävät). Yksilötyöskentelyn lisäksi työtapoja toteutetaan parityöskentelynä, pienryhmissä ja koko ryhmän kesken opettajan ohjauksessa. Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat lasten aikaisempien kokemusten ja käsitysten lisäksi mm. lasten kiinnostuksen kohteet, kalenterivuoden kiertokulku ja ajankohtaiset aiheet. Myös huoltajilla on mahdollisuus esittää toiveita toiminnalle. Opetuksessa pyritään kokonaisopetuksellisuuteen niin, että käsiteltävää asiaa opetellaan eri sisältöalueiden kautta. Menetelminä asioiden käsittelyssä voidaan käyttää teema- ja projektityöskentelyä. Esiopetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja jatkuvasta kehittämisestä vastaa pedagogisen koulutuksen saanut henkilöstö. 5. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI Tuen perustana esiopetuksessa ovat yhdessä kodin kanssa sovitut, lapsen kokonaisvaltaista kasvua tukevat tavoitteet. Työskentelyssä huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja lapselle ominainen tapa toimia. Näin edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä, tiedollista ja sosioemotionaalista kehitystä sekä valmiuksia uuden oppimiseen. Työskentelyn leikinomaisuudella pyritään myös ennalta ehkäisemään oppimisvaikeuksia. Esiopetuksessa järjestettävän tuen ja tukimuotojen tulee muodostaa suunnitelmallinen jatkumo. Esiopettajien pedagogisen osaamisen ja yhteistyön lisäksi tuen tarvetta ja järjestämistä pohditaan moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Lähtökohtaisesti tukea annetaan lapselle omassa esiopetusryhmässä, jolloin hän voi osallistua mahdollisimman täysipainoisesti ryhmän toimintaan. Fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö sekä tarvittavat tukipalvelut tulee järjestää sen mukaisesti. Tukimuotoina voidaan käyttää samanaikaisopetusta tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä. 14

15 Kolmiportainen tuki esiopetuksessa yleinen tuki tehostettu tuki erityinen tuki Pedagoginen arvio (esiopettaja vastaa, elto ja/tai eo mukana) erityisen tuen päätös (tehty ennen esiopetuksen alkua/ poikkeustapauksissa varhaiskasvatuspäällikkö tekee) Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelma (esiopettaja yhteistyössä huoltajien kanssa) huoli Arkituki-lomake (esiopettaja) Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten (esiopettaja vastaa, yhteistyössä huoltajien ja OPH:n kanssa) HOJKS (esiopettaja vastaa, huoltajat, elto ja/tai eo, muut asiantuntijat) laadukas esiopetus, yleisesti käytössä olevat tukijärjestelyt mm. arjen toimintaympäristön selkiyttäminen (mm. tietyt leikki- ja säilytyspaikat) arjen rutiinit, toimintatavat huonetilajärjestelyt pienryhmätoiminta yksilöllinen harjoitusohjelma yksilöllinen huomiointi kuvien käyttö tukiviittomat ryhmäjaot tilajaot toimintojen eriyttäminen tehtävien eriyttäminen selkeät ohjeet (pilkkominen, yksinkertaistaminen) sanoittaminen selkeät, johdonmukaiset säännöt oman toiminnan ohjauksen tuki yhteistyö perheiden kanssa moniammatillinen yhteistyö konsultointi elto koulun laaja-alainen erityisopettaja avustajapalvelut tulkkipalvelut käytössä kaikki yleisen tuen järjestelyt + mm. tehostettu toimintaympäristön selkiyttäminen arjen kuvitus ryhmäkoon pienentäminen ryhmäavustaja yksilöllinen harjoitusohjelma kuntouttava pienryhmätoiminta yksilöohjaus pariohjaus pienryhmäohjaus yhteistyö lasta kuntouttavien tahojen kanssa OPH:n osuus vahvistuu käytössä kaikki yleisen ja tehostetun tuen järjestelyt + mm. erityisopetus tavallisessa esiopetusryhmässä erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan konsultaatio samanaikaisopetus pienryhmäopetus yksilöopetus ryhmä- tai henkilökohtainen avustaja kuntouttavien tahojen osuus korostuu 15

16 5.1. Yleinen tuki Jokaisella lapsella on oikeus saada ohjausta ja yleistä tukea kasvuun ja oppimiseen esiopetuksessa. Jokaisen lapsen yksilölliset edellytykset ja tarpeet tulee huomioida osana koko esiopetusryhmän toimintaa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun varhaiskasvatushenkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa on merkittävä apu esiopettajalle. Lapsen havainnointi aloitetaan heti esiopetuksen alkaessa. Tutustuttuaan lapseen esiopettaja laatii yhteistyössä huoltajan kanssa Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelman (liite 1) syyskauden puolivälissä. Se on suunnitelma lapsen oppimisen ja esiopetuksen etenemisestä ja siinä tarvittavista kasvatus- ja opetusjärjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta. Kasvatushenkilöstö havainnoi lasta ja yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa arvioi ja seuraa lapsen edistymistä. Tarvittaessa esiopetusryhmän kasvatushenkilöstö konsultoi erityislastentarhanopettajaa ja/tai koulun laaja-alaista erityisopettajaa, jotka voivat myös vierailla havainnoimassa lasta ja lapsiryhmää. Heidän kanssaan keskustellaan mahdollisista toimintatavoista ja menetelmistä. Huoltajille tiedotetaan vierailuista etukäteen. Koulun laaja-alainen erityisopettaja tutustuu kaikkiin esiopetusryhmän lapsiin toimintakauden alussa ja samalla hän seuloo mahdolliset puheoppilaat sekä tekee suppean alkukartoituksen lapsen matematiikan ja äidinkielen taidoista. Erityisopettaja on myös mukana esiopetusryhmien vanhempainilloissa kertomassa omasta osuudestaan lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa. Esiopetusvuoden keväällä hän arvioi lasten kouluvalmiutta alkukartoituksen tapaan. Ryhmäavustajan työpanosta voidaan myös käyttää keinona vastata esiopetusryhmän tai yksittäisen lapsen tuen tarpeeseen. Lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi neuvolan tai sosiaalityön ammattilaisten kanssa. Mikäli kasvatushenkilöstöllä herää huoli lapsen oppimisesta, kehityksestä ja/tai hyvinvoinnista, 1. aloitetaan yleisen tuen tukijärjestelyistä ne, mitkä kyseiselle lapselle sopivat: oppimisympäristön muutokset, tehtävien organisointi, yhteistyön lisääminen kodin ja muun lähiympäristön kanssa, opetus- ja toimintatapojen muokkaaminen. Ne kirjataan Arkitukilomakkeeseen (liite 2) sekä määritellään seuranta-aika. Huoli ilmaistaan huoltajille. Tukitoimet ovat satunnaisia ja lyhytkestoisia. 2. seuranta-ajan jälkeen pidetään palaveri, jossa huoltajien kanssa arvioidaan tuen riittävyys ja päätetään jatkotoimenpiteistä (tukitoimia ei tarvitse jatkaa yleinen tuki jatkuu yleinen tuki ei riitä tehdään Pedagoginen arvio (liite 3) ja lapsi siirtyy tehostetun tuen piiriin). Jatkotoimenpiteet kirjataan Arkituki-lomakkeeseen, joka liitetään Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa esiopettaja. Hän voi tarvittaessa käyttää apunaan muita asiantuntijoita (esim. erityislastentarhanopettaja, koulun laaja-alainen erityisopettaja). 16

17 5.2. Tehostettu tuki Mikäli yleiset pedagogiset tukitoimet eivät riitä, lapselle annetaan tehostettua tukea. Se on lapsen kasvun ja oppimisen yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista. Lisäksi se on luonteeltaan kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää kuin eri tukitoimenpiteiden käyttö yleisen tuen aikana. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista ja pyritään samalla ehkäisemään ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Erityislastentarhanopettajan ja koulun laaja-alaisen erityisopettajan antaman tuen, lapsen yksilöllisen ohjauksen, joustavien ryhmittelyjen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Lisäksi oppilashuollon (OPH) ja muiden asiantuntijoiden (esim. puhe-, toimintaterapeutti, psykologi) osuus lapsen hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistuu. On tärkeää huolehtia lapsen mahdollisuuksista onnistumisen kokemuksiin oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä vahvistaa lapsen myönteistä käsitystä itsestään. Savitaipaleella tehostettu tuki koskee lapsia, jotka tarvitsevat kasvussaan ja oppimisessaan pitkään kestävää, säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. 1. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Lapselle laaditaan Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten (liite 4). Oppimissuunnitelman tekee esiopettaja yhdessä erityislastentarhanopettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa muita asiantuntijoita voi olla mukana. 2. Tehostetun tuen tavoitteiden ja tukimuotojen toteuttamista seurataan ja arvioidaan neljä kertaa vuodessa kokoontuvassa oppilashuoltoryhmässä. Jos lapsen tilanteessa tapahtuu muutoksia, Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten päivitetään vastaamaan lapsen tuen tarvetta. Mikäli lapsen ei enää katsota tarvitsevan tehostettua tukea, asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja kirjataan lapselle laadittuun pedagogiseen arvioon. 3. Jos lapselle on varhaiskasvatuksessa laadittu yksilöllinen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma, voidaan lapsi siirtää suoraan tehostettuun tukeen esiopetuksen alkaessa. Tällöin lapselle laaditaan heti syksyllä esiopetuksen alkaessa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten. Laatimisesta vastaa esiopettaja. 4. Kun lapsi siirtyy kouluun, esiopettaja toimittaa lapsen pedagogisen arvion ja tehostettua tukea varten laaditun oppimissuunnitelman lapsen opettajalle. Kopiot asiakirjoista jäävät säilytettäväksi varhaiskasvatukseen Erityinen tuki Erityinen tuki koskee lapsia, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi yleisen ja tehostetun tuen toimilla. Erityisopetuspäätöstä ei yleensä tehdä esiopetuksen aikana. Lapsille, joille tehtyjen arviointien perusteella tehostettu tuki ei ole riittävä, tulee tehdä erityisopetuspäätös jo ennen esiopetuksen alkamista. 1. Esiopetuksessa erityisen tuen piiriin kuuluvat lapset, jotka suorittavat 11-vuotista pidennettyä oppivelvollisuutta (kielihäiriö, kehitysvamma, näkövamma, kuulovamma, liikunta- 17

18 vamma). Lapsen huoltajat hakevat pidennettyä oppivelvollisuutta asiantuntijaselvitysten pohjalta. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee sivistyslautakunta. 2. Poikkeustapauksissa lapsi voidaan esiopetusvuoden aikana siirtää erityisen tuen piiriin lääkärin tai asiantuntijan lausunnolla (esim. lapsi sairastuu vakavasti tai loukkaantuu onnettomuudessa). Tällöin erityisen tuen päätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö. 3. Uuden lain määräämää pedagogista selvitystä ei tehdä Savitaipaleen esiopetuksessa, koska lapsen erityisopetuspäätös on tehty jo ennen esiopetuksen alkamista. 4. Erityisen tuen piiriin kuuluvalle lapselle tehdään Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS, liite 5). Se on pedagoginen asiakirja, johon kirjataan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät asiat, opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät seikat. Sen laativat yhdessä esiopettaja, huoltajat, erityislastentarhanopettaja ja/tai erityisopettaja ja mahdolliset muut asiantuntijat. HOJKS arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa tai aina tarvittaessa. Kun lapsi siirtyy kouluun, esiopettajan tehtävänä on toimittaa HOJKS-lomake lapsen opettajalle. Kopio HOJKSista jää säilytettäväksi varhaiskasvatukseen. 6. KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT 6.1. Erityisopetus ja pidennetty oppivelvollisuus Savitaipaleella erityisopetus järjestetään tavallisessa esiopetusryhmässä erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan konsultaationa, samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi kuuluu aina erityisen tuen piiriin ja erityisopetus järjestetään samoin kuin muillekin erityisen tuen piirissä oleville. Kaikille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille laaditaan HOJKS. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti kolmella eri tavalla. Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävän varhennetun esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Tämän jälkeen hän jatkaa 6-vuotiaana toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa perusopetuksen 7- vuotiaana. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta tehdään erillinen hallintopäätös. 18

19 6.2. Tulkitsemis- ja avustajapalvelut Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarkoituksena on taata esiopetuksessa lapselle kasvun ja oppimisen perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Savitaipaleella päätöksen tulkitsemis- ja avustajapalveluista tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Jos lapsi saa tulkitsemis- ja/tai avustajapalveluja yleisen tai tehostetun tuen aikana, kirjataan kuvaus niiden järjestämisestä lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan/lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Mikäli lapsi kuuluu erityisen tuen piiriin, palveluiden järjestäminen kirjataan HOJKSiin Oppilashuolto Lapsen terveydestä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on edellytys esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Savitaipaleella kaikki esiopetusikäiset lapset kuuluvat oppilashuoltotyön piiriin. Oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön luominen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Esiopetuksen oppilashuoltotyön periaatteista tiedotetaan huoltajille esiopetuksen alkaessa. Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat esiopettajat, erityislastentarhanopettaja, koulun laaja-alainen erityisopettaja, varhaiskasvatuspäällikkö sekä neuvolan terveydenhoitaja. Työryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita lapsen tuen tarpeen mukaan. Oppilashuoltohenkilöstön tukena toimivat kasvatus- ja perheneuvola, lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, sekä muut asiantuntijatahot (esim. sosiaalityöntekijä, terapeutit). Oppilashuoltoryhmä kokoontuu Savitaipaleella varhaiskasvatuspäällikön toimesta vähintään neljä kertaa vuodessa (syyskuussa, marraskuussa, helmikuussa, huhti-toukokuun vaihteessa). Yksittäisen lapsen pedagogiseen arvioon, tehostettuun tukeen tai erityisen tukeen liittyvässä oppilashuoltotyössä on mukana lapsen esiopettaja, erityislastentarhanopettaja ja/tai erityisopettaja. Esiopettaja huolehtii siitä, että huoltajien näkemyksiä on kuultu. Sovittaessa yksittäistä lasta koskevista toimenpiteistä huoltajat kutsutaan mukaan oppilashuoltotyöhön. Mikäli yhteistyö huoltajien kanssa ei ole mahdollista, toimitaan salassapitosäädösten edellyttämällä tavalla lapsen edun mukaisesti. Kaikki oppilashuoltoon kuuluvat asiakirjat dokumentoidaan, säilytetään ja arkistoidaan varhaiskasvatuksessa. Neuvolatoiminta on osa esiopetuksen oppilashuollon palveluja. Neuvolassa arvioidaan lapsen kasvua ja kehitystä varhaisvuosina. Esiopetusikäinen lapsi käy terveydenhoitajan tarkastuksessa 6-vuotiaana ja pääsääntöisesti kouluterveydenhoitajan tarkastuksessa ennen koulun alkua. Koulun laaja-alainen erityisopettaja kartoittaa kaikkien esiopetuksessa olevien lasten matemaattisia ja äidinkielen valmiuksia esiopetusvuoden aikana. Mikäli yksittäisen lapsen kohdalla mietitään koulun aloituksen siirtämistä vuotta myöhäisemmäksi tai tukitoimia koulun aloitta- 19

20 misvaiheeseen, voidaan kouluvalmiutta arvioida esim. erityislastentarhanopettajan tai psykologin tekemin testein Ruokailu Esiopetuksessa tarjotaan lapselle täysipainoinen ateria, joka on osa lapsen päivittäistä ravinnontarvetta. Ruuanvalmistuksessa otetaan huomioon lasten allergiat tai muut terveydelliset tai katsomuksesta johtuvat erityistarpeet. Huoltajat toimittavat esiopetukseen ja keskuskeittiöön lääkärin, terveydenhoitajan tai ravintoterapeutin antaman todistuksen terveydellisistä erityistarpeista. Esiopetuksessa lasta ohjataan hyviin ruokailutapoihin, ymmärtämään monipuolisen ravinnon merkitys terveydelle sekä kehittämään ruokailutottumuksia ja -tapoja. Heitä opetetaan rauhallisiin, keskustelun salliviin ja toiset huomioon ottaviin ruokailuhetkiin. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hoitoajoista riippuen hänelle tarjotaan aamuja/tai välipala Esiopetuksen kuljetukset Esiopetuksen oppilaskuljetuksissa kiinnitetään huomiota matkojen turvallisuuteen. Savitaipaleella esiopetuksessa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntöä (liite 6). Tämän perusteella lapsi on esiopetuksessa oikeutettu kunnan järjestämään koulukuljetukseen, jos matka esiopetuspaikan ja kodin välillä on yli kolme kilometriä. Mikäli lapsi tarvitsee vuorohoitoa, kunta järjestää hänelle maksuttoman kuljetuksen esiopetuksesta vuoropäiväkotiin tai toisinpäin lapsen tarvitsemina hoitopäivinä. Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntö lähetetään koteihin postitse ennen esiopetuksen toimintakauden alkua. Kulkuneuvoon nousu ja siitä poistuminen järjestetään valvotusti. Lapsi on huoltajiensa vastuulla siirtyessään kotoa koulukuljetukseen ja poistuessaan kuljetuksesta kotiin. Esiopetuksen henkilökunta vastaa lapsen turvallisuudesta, kun hän saapuu esiopetuspaikkaan ja päivän päätyttyä odottaa ja siirtyy koulukuljetukseen Henkilötietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö lapsen huoltajan kanssa. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä lasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua ne, joiden tehtäviin lapsen opetuksen ja oppilashuollon järjestäminen välittömästi kuuluu. Esiopetuksessa lapsen asian käsittelyn voidaan katsoa kuuluvan välittömästi esiopettajalle, erityislastentarhanopettajalle, erityisopettajalle ja varhaiskasvatuspäällikölle. Ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän aiheen perusteella erikseen. Lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin perusopetuslaissa erikseen säädetään, lapsen asian käsittelyyn voivat osallistua myös muut tarvittavat henkilöt. 20

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Salassa pidettävä, arkistoitava Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1 MINÄ ESIKOULULAINEN: KAAVAKE B (SIVUT 1-5) Lapsen oma osio (täytetään kotona)

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta

Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Perusopetuksen opetussuunnitelma alkuopetuksen näkökulmasta Outi Rinne/ 5.4.2016 Jatkumo Perusopetus jäsentyy vuosiluokkien 1 2, 3 6 sekä 7-9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat. opetuksellisesti

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA Liikunnassa ja musiikissa seurataan vuosikelloja, jotka erillisinä liitteinä. Matemaattisiin ja kielellisiin taitoihin tutustutaan ryhmissä omaan tahtiin, sisällöt

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot