Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie SAVITAIPALE (05) Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

2 SISÄLLYS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT TÄSMENNETYT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Etiikka ja katsomus Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri Kuvataide Kädentaidot Musiikki Mediakasvatus ESIOPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT Erityisopetus ja pidennetty oppivelvollisuus Tulkitsemis- ja avustajapalvelut Oppilashuolto Ruokailu Esiopetuksen kuljetukset Henkilötietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen Turvallisuuden edistäminen YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA Yhteistyö kotien kanssa Yhteistyö esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön välillä Yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Yhteistyö muiden tahojen kanssa ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN. 24 2

3 9. LAPSEN KEHITTYMISEN JA OPPIMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI TOIMINNAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI.. 25 LIITTEET Liite 1: Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelma Liite 2: Arkituki-lomake Liite 3: Pedagoginen arvio Liite 4: Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten Liite 5: Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Esiopetus Liite 6: Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntö Liite 7: Tiedonsiirtolomake esioppilaan siirtyessä kouluun Liite 8: Lapsen itsearviointi Liite 9: Savitaipaleen varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2011 Opetushallitus on päättänyt Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista Se sisältää useita muutoksia nykyisiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, minkä vuoksi perusteet on uudistettu kokonaisuudessaan. Muutosten lähtökohtana on Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010), joka on annettu Opetuksen järjestäjän tulee ottaa paikallinen esiopetussuunnitelma käyttöön mennessä. 3

4 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Esiopetus suunnitelmallisena ja tavoitteellisena toimintana perustuu opetushallituksen laatimaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja se perustuu seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (Seutuvasu 2007). Esiopetus osana varhaiskasvatusta ja alkuopetus osana perusopetusta muodostavat lapsen kehityksen, kasvatuksen ja opetuksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksessa tuetaan ja seurataan lapsen tasapainoista ja kokonaisvaltaista kehitystä eri osa-alueilla (fyysinen, psyykkinen, tiedollinen, sosiaalinen, emotionaalinen). Tavoitteena on lapsen terveen itsetunnon vahvistaminen myönteisten oppimiskokemusten kautta sekä lapsen oppimaan oppimisen valmiuksien kehittäminen elinikäisenä oppijana. Tavoitteena on myös tukea lasta ja ennalta ehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Kokonaisvaltaisen kasvatuksen ja oppimisen keskeisin keino on leikki, jonka avulla lapsi harjoittelee vuorovaikutustaitoja vertaisryhmässä. 2. ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, tiedollista ja emotionaalista ympäristöä, jossa toiminta toteutuu. Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. Hyvin suunniteltu oppimisympäristö edistää lapsen kasvua, oppimista ja oman toiminnan arviointia. Se mahdollistaa leikin, monipuolisen toiminnan ja oman rauhan. Se on myös kieliympäristönä virikkeellinen ja siinä pystytään järjestämään kielellistä kehitystä tukevaa toimintaa. Työvälineet ja materiaalit ovat lasten ulottuvilla ja varustus tukee lapsen kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Lisäksi oppimisympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Savitaipaleella esiopetus on osa kunnan varhaiskasvatusta ja hallinnosta vastaa sivistyslautakunta. Esiopetusta järjestetään tällä hetkellä kirkonkylällä omana esiopetusryhmänä ja Heituinlahdessa integroituna ryhmäperhepäivähoitoryhmässä. Kokopäivähoitoa tarvitsevat eskarilaiset saavat päivähoitoa omissa ryhmissään. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä (9-13) viitenä päivänä viikossa. 4

5 3. ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT TÄSMENNETYT KASVATUS- JA OPPIMISTA- VOITTEET 3.1. Kieli ja vuorovaikutus Kieli on keskeinen ajattelun, oppimisen ja vuorovaikutuksen väline. Lapsen ajattelun kehitys on monessa suhteessa riippuvainen kielen kehityksestä. Kielelliset valmiudet kehittyvät spontaanisti ja tiedostamatta vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa. Lapsen aikaisemmat kokemukset ja taidot luovat pohjan lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle esiopetuksessa. Lapsen kielellisten taitojen kehitystä, sosiaalisuutta, tunteiden ilmaisua ja ajattelua tuetaan oppimisympäristössä, jossa lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään, tehdä kysymyksiä, keskustella ja väitellä. Tavoitteet: - kielellisen ajattelukyvyn herättäminen - sanallisten ohjeiden kuunteleminen, ymmärtäminen ja noudattaminen (käsitteet: edessä, takana, alussa, lopussa, rivi, jono jne.) - kuuntelemisen ja keskittymisen kehittäminen - oman vuoron odottaminen - oman äänenkäytön hallitseminen - oman nimen tunnistaminen ja kirjoittaminen - kirjaimiin tutustuminen ja alkuäänteiden kuulemisen harjoittelu - kiinnostuksen herättäminen puhutun ja kirjoitetun kielen tutkimiseen 5

6 Sisällöt LAPSI KUUNTELIJANA - arkipäiväiset tapahtumat (mm. kuulumiset, pelien ja leikkien säännöt) - keskittyminen - ohjeiden mukaan toimiminen - lastenkirjallisuus (mm. sadut, kuvakirjat) - kuullunymmärtäminen ja arviointi - muistin harjoittelu - sanojen tavutus LAPSI PUHUJANA - avun/ohjeen pyytäminen - vuorovaikutus leikeissä ja peleissä - omien kuulumisten, tapahtumien, kokemusten kertominen - oman puheenvuoron pyytäminen viittaamalla ja puheenvuoron odottaminen ohjatussa ryhmätilanteessa - mielikuvitus, omat tarinat - monipuolinen sana- ja käsitevarasto, nimeäminen - lorut, runot, riimit, vitsit - kuvasta kertominen - draamaleikit (roolit, näytteleminen) - kysyminen ja vastaaminen - puhemotoriikan harjoittaminen LAPSI KIRJOITTAJANA - oman nimen kirjoittaminen - leikkikirjoitus - mallikirjoitus - oikea kynäote - kynätehtävät ja kirjainten kirjoitusharjoitus - suuraakkosiin tutustuminen - oikea kirjoitussuunta vasemmalta oikealle, kirjainten ja numeroiden kirjoitussuunnat - silmän ja käden yhteistyö LAPSI LUKIJANA - kuvalukeminen - muistista lukeminen - kirjoitetun tekstin esilläolo ja sen havainnointi - leikkilukeminen - lukusuunta vasemmalta oikealle - kirjain-äänne-vastaavuuteen tutustuminen 6

7 3.2. Matematiikka Matematiikka elää esikoululaisen leikeissä. Leikkiessään lapsi pohtii asioiden välisiä suhteita: rakentelee, hahmottelee, vertailee, mittaa, luokittelee, laskee ja ratkaisee erilaisia matemaattisia ongelmia. Lukujen ja määrän hahmottamista sekä yhteen- ja vähennyslaskua lapsi opettelee luontaisesti erilaisissa leikeissä ja peleissä. Näin lapsi oppii loogista päättelyä ja ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja samanaikaisesti myös matemaattis-kielellisiä käsitteitä. Lasta kannustetaan kertomaan, mitä ja miten hän ajatteli. Lapsen matemaattisia taitoja pyritään kehittämään järjestämällä oppimisympäristö innostavaksi ja sitä kautta annetaan mahdollisuuksia lasten oma-aloitteiseen matemaattiseen työskentelyyn. Pelien ja leikkien lisäksi matematiikkaa integroidaan mm. musiikkiin ja liikuntaan. Tavoitteet: - numeroiden 0-10 tunnistaminen - lukumäärän, numeromerkin ja lukusanan vastaavuuden ymmärtäminen lukualueella matemaattiset peruskäsitteet: paljon, vähän, enemmän, vähemmän, yhtä paljon, pienempi, suurempi, samanlainen, erilainen, parillinen, pariton jne. - geometriaan tutustuminen ja avaruudellisten käsitteiden (mm. edessä, takana, vieressä) ymmärtäminen - aikakäsityksen kehittyminen ja ajallisten suhteiden hahmottaminen - mittaaminen konkreettisten välineiden (esim. kynä, Multilink-palikat; kuinka monta palaa korkea?) avulla ja tutustuminen oikeisiin mittayksiköihin havaintojen kautta (esim. senttimetrin ja metrin ero) - euroihin tutustuminen Sisällöt - havainnointi - rakentelu - luokittelu - vertailu - järjestäminen - sarjoittaminen - yksi yhteen -vastaavuus - aikakäsitys: eilen, tänään, huomenna, vuosi, kuukausi, viikko, viikonpäivät, vuorokauden ajat, kellosta tasa- ja puolitunnit - lukumäärän (* * *), numeromerkin (3) ja lukusanan (kolme) vastaavuus lukualueella lukujonotaidot ja hajotelmat - järjestyslukuihin tutustuminen - yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella geometria: tasokuviot (ympyrä, kolmio, nelikulmio) ja kappaleet (pallo, kuutio) - mittaaminen: pituus, paino, tilavuus - rahoilla laskeminen ja leikkiminen: eurot 7

8 3.3. Ympäristö- ja luonnontieto Luonto ja ympäristö on lapselle loputtomien löytöretkien kohde. Lapsi etsii piilopaikkoja, erilaisia esineitä ja materiaaleja luonnosta. Ympäristö vaikuttaa lapsen leikkeihin. Leikkiessään lapsi myös muokkaa omaa lähiympäristöään. Retket luontoon ja lähiympäristöön ovat elämyksiä sekä yhdessä tekemistä ja kokemista. Toistuvat samaan paikkaan suuntautuvat luontoretket antavat lapselle mahdollisuuksia vertailla ja arvioida. Lapsi oppii havainnoimaan luonnon kiertokulkua, vuodenaikojen muutoksia, auringon vaikutusta luonnon rytmeihin sekä elollisen ja elottoman luonnon eroja. Opettajan oma malli ja suhtautuminen ympäristöön vaikuttavat lapsen asenteisiin ympäristöä kohtaan. Lapsi seuraa opettajan katsetta ja olemusta: luonnon kauneus, tuoksut ja äänet ovat yhteisiä elämyksiä ja kokemuksia, jotka lähentävät lapsen suhdetta luontoon. Kun ympäristö tulee lapselle tutuksi, siitä tulee hänelle läheinen, turvallinen ja tärkeä. Tällöin lapsi haluaa myös vaalia sitä. Ympäristönsuojelun alkeille syntyy näin perusta. Tavoitteet: - kodin, lähiympäristön ja kotiseudun monipuolinen havainnointi, tutkiminen ja kokeminen - lähiluonnon eläimiin ja kasveihin tutustuminen - liikennekasvatus - turvallinen liikkuminen lähiympäristössä - vuodenaikojen, kuukausien, viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen nimeäminen - luonnon- ja ympäristönsuojelun alkeiden tiedostaminen - kierrätys: lajittelun alkeet - maailmankuvan jäsentäminen ja laajentaminen erilaisiin ihmisiin ja elinoloihin Sisältö: retket, luonto-, kasvi- ja eläinhavainnot, omat aistihavainnot, keräily, luonnontieteelliset kokeet, luonnonsuojelu 8

9 3.4. Etiikka ja katsomus Katsomuskasvatuksessa käsitellään kristillistä kulttuuriperinnettä sekä sen arvoja ja normeja. Katsomuskasvatuksen tulee olla myönteistä ja sen tulee kunnioittaa lapsen kodin vakaumusta. Siinä tulee huomioida myös eri uskontokuntiin kuuluvat lapset. Seurakunta on luonteva yhteistyökumppani uskontokasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteet: - lapsi saa tietoa kristinuskon keskeisistä sisällöistä ja kulttuuriperinnöstä - lapsen kanssa keskustellaan uskonnollisista kysymyksistä - lapsella on mahdollisuus hiljentyä - tutustuminen seurakunnan toimintaan - suvaitseva ja kunnioittava suhtautuminen erilaisia uskontokuntia ja maailmankatsomuksia kohtaan Sisältö: mm. kirkkovuoden juhlat ja niihin liittyvät perinteet, vierailut kotikirkkoon ja muihin seurakunnan tiloihin sekä tutustuminen seurakunnan työntekijöihin, lasten hengelliset laulut, virret ja raamatunkertomukset sekä tutustuminen oman uskonnon (ev.lut.) keskeisimpiin sisältöihin, tutustuminen perhejuhliin (häät, ristiäiset, hautajaiset), mahdollisuus kokea turvallisuutta, hiljaisuutta ja hartautta Eettisessä kasvatuksessa käsitellään arvoja ja normeja. Eettisen kasvatuksen tehtävänä on auttaa lasta ymmärtämään hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän välistä eroa ja ohjata toimimaan sen mukaisesti. Tavoitteet: - käsitteiden hyvä-paha, oikea-väärä ymmärtäminen lapsen omien edellytysten mukaisesti - hyvät tavat - ystävyyteen, yhteistyöhön ja auttamiseen oppiminen - rehellisyys ja oikeudenmukaisuus - toisen huomioonottaminen ja erilaisuuden kunnioittaminen - sukupuolten välinen tasa-arvo - anteeksipyytäminen ja -antaminen - väkivallan vastustaminen Sisältö: sadut, tarinat, draama, arkipäivän tapahtumat ja niiden selvittely 9

10 3.5. Terveys Päivittäin toistuvat perushoidon tilanteet (ruokailu, pukeminen, riisuminen, lepo, ulkoilu, siisteyskasvatus) edesauttavat lasta omaksumaan terveelliset elämäntavat. Terveyden edistämisessä ja terveyskasvatuksessa painotetaan yhteistyötä huoltajien kanssa unohtamatta lapsen omatoimisuutta. Hyvin rakennetussa päiväjärjestyksessä otetaan huomioon lapsen levon, liikunnan, ulkoilun ja monipuolisen ravinnon merkitys. Tavoitteet: - omatoiminen perushygieniasta huolehtiminen - omaan kehoon tutustuminen: kehon osat, aistit - oman kasvun ja kehittymisen seuranta - olosuhteiden mukainen pukeutuminen - terveellisen ravinnon merkityksen ymmärtäminen - terveellisten elämäntapojen ymmärtäminen - turvallinen toiminta (sääntöjen hyväksyminen ja niiden mukaan toimiminen) erilaisissa tilanteissa: kotona, vapaa-aikana, liikenteessä Sisältö: päivittäiset perushoidon tilanteet, mahdolliset terveydenhoitohenkilökunnan vierailut, erilaisiin ruokiin tutustuminen, välipalojen valmistaminen 3.6. Fyysinen ja motorinen kehitys Liikuntakasvatuksen tarkoituksena on tukea jokaisen lapsen yksilöllistä ja kokonaisvaltaista fyysistä ja motorista kehitystä hänen omista lähtökohdistaan. Liikunta antaa mahdollisuuksia paitsi fyysisen kunnon ja motoriikan myös lapsen henkisten kykyjen, yhteistyötaitojen, tunneelämän, havaintotoimintojen ja minäkuvan kehittymiseen. Ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi lapselle annetaan mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan ja leikkiin. Tavoitteet: - myönteinen suhtautuminen liikuntaan ja liikunnan ilo - harjaantuminen kehon hallintaan: kehon hahmotus, tasapaino, koordinaatio, ryhti, voiman ja nopeuden sääteleminen, rentoutuminen - perusliikuntataitojen kehittyminen - perusliikuntaan liittyvien käsitteiden (kävely, juoksu, konttaaminen, ryömiminen, pyöriminen, kieriminen jne.) oppiminen - hienomotoriikan kehittyminen: kädentaidot, käden ja silmän yhteistyö - rytmisyyden kehittäminen - sosiaalisten taitojen kehittyminen: yhteistyö ja joukkuehenki, häviäminen ja voittaminen, sääntöjen noudattaminen Sisältö: - päivittäinen ulkoilu - sisäliikunta: satuvoimistelu, liikuntaleikit ja -pelit, musiikkiliikunta, välinevoimistelu, telinevoimistelu - yleisurheilu, liikuntaleikit ja -pelit, retkeily, hiihto, luistelu, suunnistus 10

11 3.7. Taide ja kulttuuri Kuvataiteeseen, musiikkiin, kädentaitoihin ja liikuntaan liittyvät taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen tiedollista, taidollista ja emotionaalista kehitystä. Esiopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuuksia erilaisiin taiteellisiin kokemuksiin ja niistä keskustelemiseen. Tavoitteet: - lapsen luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun harjaantuminen - aistiherkkyyden, havaintokyvyn ja avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittyminen - oman ja muiden työn arvostaminen - erilaisiin viestintävälineisiin tutustuminen - erilaisten kuva- ja äänimaailmoiden tutkiminen Sisältö: kuvien tekeminen ja tutkiminen, sadut ja tarinat, esineiden valmistaminen käsin, musiikki, draamaharjoitukset, tanssi, liikunta Kuvataide Esiopetuksessa kuvataiteen tehtävänä on tukea lapsen kuvallista ilmaisua ja rohkaista lasta käyttämään mielikuvitustaan. Valmista tuotetta tärkeämpiä ovat lapsen minäkehitystä tukevat elämykset sekä perustietojen ja -taitojen oppiminen. Opettajan tehtävänä on antaa lapselle mahdollisuus ilmaista itseään, tarjota erilaisia materiaaleja, tilaa ja työrauha vapaalle toteuttamiselle. Harjaantumalla käyttämään erilaisia tekniikoita lisääntyvät lapsen mahdollisuudet ilmaista omia mielikuviaan. Arvostamalla lasten töitä opettaja tukee lapsen myönteistä minäkuvaa. Tavoitteet: - erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - erilaisiin tekniikoihin tutustuminen - oikeiden välineotteiden oppiminen - työympäristöstä ja -välineistä huolehtiminen - päävärien oppiminen - mielikuvituksen rikastuttaminen - rohkeus ilmaista itseään - oman tuotoksen hyväksyminen ja siitä nauttiminen - taiteesta nauttiminen ja kulttuuriperinteeseen tutustuminen Sisältö: muovailu, piirustus, maalaaminen, muotoilu, painaminen, sommittelu, taittelu, värien käyttö, retket näyttelyihin ja museoihin, omat retket ja näyttelyt 11

12 Kädentaidot Esiopetuksessa kädentaitojen harjaantumisessa korostuu käytännöllis-esteettinen kasvatus. Opetuksen toiminnallinen luonne on tärkeä. Esineen suunnittelu ja valmistaminen kehittää luovaa ongelmanratkaisukykyä. Sen rinnalla kehitetään materiaalien tuntemusta, muotojen ja värien hahmotusta sekä tutustutaan mahdollisuuksien mukaan käsityöperinteeseen. Tavoitteet: - erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - erilaisiin tekniikoihin tutustuminen - oikeiden välineotteiden oppiminen - työympäristöstä ja -välineistä huolehtiminen - pitkäjänteiseen työskentelyyn oppiminen ja työnteon arvostaminen - hienomotoriikan kehittäminen ja oikeiden työasentojen oppiminen - luovuuden kehittäminen - oman tuotoksen hyväksyminen ja siitä nauttiminen - tutustuminen oman kunnan kädentaitajiin Sisältö: leikkaaminen, liimaaminen, askartelu, lankatyöt, kudonta, pujottelu, ompelu, painanta, puutyöt, mahdolliset vierailut käsityöpajoihin, museoihin ja näyttelyihin, omien töiden näyttelyt Musiikki Jokaisella lapsella on kehitettävissä olevia valmiuksia, joiden avulla he voivat kokea iloa musiikin parissa toimimisesta. Musiikkia lähestytään lapsen ehdoilla ja lapsesta käsin. Opetuksen tulee olla monipuolista, elämyksellistä ja kokonaisvaltaista. Tällöin se kehittää aisteja ja auditiivista havaintokykyä, motoriikkaa, sosiaalisuutta ja tunne-elämää. Musiikissa voidaan erottaa viisi aluetta: laulaminen, kuuntelu, rytmiikka, soittaminen ja musiikkiliikunta. Tavoitteet: - musiikilliseen ilmaisuun totuttaminen ja siitä nauttiminen erilaisten musiikillisten kokemuksien ja elämyksien kautta - mielenkiinnon herättäminen laulamista, kuuntelemista, rytmiikkaa, soittamista ja musiikkiliikuntaa kohtaan - tutustuminen musiikillisiin käsitteisiin: hiljaa-kovaa, soolo-tutti, duuri-molli, tauko, hiljaisuus 12

13 Sisältö: laulut, leikit, erilaisiin soittimiin ja niiden oikeaan käsittelyyn tutustuminen, laululeikit, tanssi, vapaa improvisaatio Mediakasvatus Mediakasvatus on oppimista ja kasvua median parissa. Sen avulla opetellaan havaintojen ja valintojen tekemistä sekä pyritään toimimaan mielekkäällä tavalla ympäröivässä mediakulttuurisessa maailmassa. Mediakasvatuksen tavoitteena on lapsen kulttuurisen identiteetin vahvistuminen, ymmärryksen lisääminen omasta kulttuuriperinnöstä ja mediataitojen kehittyminen. Esiopetuksessa mediakasvatus on tutustumista mediavälineisiin ja niiden käytön harjoittelua. Lisäksi lasten kanssa tarkastellaan kuvia ja keskustellaan niiden merkityssisällöistä ja kuvailmaisusta. Mediakasvatuksen lähtökohtana on lapsi ja häntä ympäröivä maailma. Tavoitteet: - erilaisiin viestintävälineisiin tutustuminen - tulkinta - itse tekeminen - ilmaiseminen Sisältö: erilaiset teemakokonaisuudet, sadutus, lasten tuotosten dokumentointi, tv-ohjelmien, elokuvien, lehtien, pelien, uutisten ja mainosten, internet-sivujen tarkasteleminen, valokuvaus 13

14 4. ESIOPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN Esiopetuksen työtavat perustuvat leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta ja aikaisemmista kokemuksista ja käsityksistä lähtevään toimintaan. Työtapoja pyritään toteuttamaan toiminnallisesti ja ne edistävät lapsen kielellistä kehitystä ja valmiuksia uuden oppimiseen. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa toteutuvia työtapoja ovat ohjattu ja vapaa leikki, pelit, konkreettiset kokeilut, tutkiminen, tiedonhankinta ja ongelmanratkaisu. Toiminnallisuuden ja toisten kanssa työskentelyn rinnalla käsiteltävää asiaa harjoitellaan myös yksilötyöskentelynä (esim. kirjatehtävät). Yksilötyöskentelyn lisäksi työtapoja toteutetaan parityöskentelynä, pienryhmissä ja koko ryhmän kesken opettajan ohjauksessa. Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat lasten aikaisempien kokemusten ja käsitysten lisäksi mm. lasten kiinnostuksen kohteet, kalenterivuoden kiertokulku ja ajankohtaiset aiheet. Myös huoltajilla on mahdollisuus esittää toiveita toiminnalle. Opetuksessa pyritään kokonaisopetuksellisuuteen niin, että käsiteltävää asiaa opetellaan eri sisältöalueiden kautta. Menetelminä asioiden käsittelyssä voidaan käyttää teema- ja projektityöskentelyä. Esiopetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja jatkuvasta kehittämisestä vastaa pedagogisen koulutuksen saanut henkilöstö. 5. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI Tuen perustana esiopetuksessa ovat yhdessä kodin kanssa sovitut, lapsen kokonaisvaltaista kasvua tukevat tavoitteet. Työskentelyssä huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja lapselle ominainen tapa toimia. Näin edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä, tiedollista ja sosioemotionaalista kehitystä sekä valmiuksia uuden oppimiseen. Työskentelyn leikinomaisuudella pyritään myös ennalta ehkäisemään oppimisvaikeuksia. Esiopetuksessa järjestettävän tuen ja tukimuotojen tulee muodostaa suunnitelmallinen jatkumo. Esiopettajien pedagogisen osaamisen ja yhteistyön lisäksi tuen tarvetta ja järjestämistä pohditaan moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Lähtökohtaisesti tukea annetaan lapselle omassa esiopetusryhmässä, jolloin hän voi osallistua mahdollisimman täysipainoisesti ryhmän toimintaan. Fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö sekä tarvittavat tukipalvelut tulee järjestää sen mukaisesti. Tukimuotoina voidaan käyttää samanaikaisopetusta tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä. 14

15 Kolmiportainen tuki esiopetuksessa yleinen tuki tehostettu tuki erityinen tuki Pedagoginen arvio (esiopettaja vastaa, elto ja/tai eo mukana) erityisen tuen päätös (tehty ennen esiopetuksen alkua/ poikkeustapauksissa varhaiskasvatuspäällikkö tekee) Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelma (esiopettaja yhteistyössä huoltajien kanssa) huoli Arkituki-lomake (esiopettaja) Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten (esiopettaja vastaa, yhteistyössä huoltajien ja OPH:n kanssa) HOJKS (esiopettaja vastaa, huoltajat, elto ja/tai eo, muut asiantuntijat) laadukas esiopetus, yleisesti käytössä olevat tukijärjestelyt mm. arjen toimintaympäristön selkiyttäminen (mm. tietyt leikki- ja säilytyspaikat) arjen rutiinit, toimintatavat huonetilajärjestelyt pienryhmätoiminta yksilöllinen harjoitusohjelma yksilöllinen huomiointi kuvien käyttö tukiviittomat ryhmäjaot tilajaot toimintojen eriyttäminen tehtävien eriyttäminen selkeät ohjeet (pilkkominen, yksinkertaistaminen) sanoittaminen selkeät, johdonmukaiset säännöt oman toiminnan ohjauksen tuki yhteistyö perheiden kanssa moniammatillinen yhteistyö konsultointi elto koulun laaja-alainen erityisopettaja avustajapalvelut tulkkipalvelut käytössä kaikki yleisen tuen järjestelyt + mm. tehostettu toimintaympäristön selkiyttäminen arjen kuvitus ryhmäkoon pienentäminen ryhmäavustaja yksilöllinen harjoitusohjelma kuntouttava pienryhmätoiminta yksilöohjaus pariohjaus pienryhmäohjaus yhteistyö lasta kuntouttavien tahojen kanssa OPH:n osuus vahvistuu käytössä kaikki yleisen ja tehostetun tuen järjestelyt + mm. erityisopetus tavallisessa esiopetusryhmässä erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan konsultaatio samanaikaisopetus pienryhmäopetus yksilöopetus ryhmä- tai henkilökohtainen avustaja kuntouttavien tahojen osuus korostuu 15

16 5.1. Yleinen tuki Jokaisella lapsella on oikeus saada ohjausta ja yleistä tukea kasvuun ja oppimiseen esiopetuksessa. Jokaisen lapsen yksilölliset edellytykset ja tarpeet tulee huomioida osana koko esiopetusryhmän toimintaa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun varhaiskasvatushenkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa on merkittävä apu esiopettajalle. Lapsen havainnointi aloitetaan heti esiopetuksen alkaessa. Tutustuttuaan lapseen esiopettaja laatii yhteistyössä huoltajan kanssa Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelman (liite 1) syyskauden puolivälissä. Se on suunnitelma lapsen oppimisen ja esiopetuksen etenemisestä ja siinä tarvittavista kasvatus- ja opetusjärjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta. Kasvatushenkilöstö havainnoi lasta ja yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa arvioi ja seuraa lapsen edistymistä. Tarvittaessa esiopetusryhmän kasvatushenkilöstö konsultoi erityislastentarhanopettajaa ja/tai koulun laaja-alaista erityisopettajaa, jotka voivat myös vierailla havainnoimassa lasta ja lapsiryhmää. Heidän kanssaan keskustellaan mahdollisista toimintatavoista ja menetelmistä. Huoltajille tiedotetaan vierailuista etukäteen. Koulun laaja-alainen erityisopettaja tutustuu kaikkiin esiopetusryhmän lapsiin toimintakauden alussa ja samalla hän seuloo mahdolliset puheoppilaat sekä tekee suppean alkukartoituksen lapsen matematiikan ja äidinkielen taidoista. Erityisopettaja on myös mukana esiopetusryhmien vanhempainilloissa kertomassa omasta osuudestaan lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa. Esiopetusvuoden keväällä hän arvioi lasten kouluvalmiutta alkukartoituksen tapaan. Ryhmäavustajan työpanosta voidaan myös käyttää keinona vastata esiopetusryhmän tai yksittäisen lapsen tuen tarpeeseen. Lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi neuvolan tai sosiaalityön ammattilaisten kanssa. Mikäli kasvatushenkilöstöllä herää huoli lapsen oppimisesta, kehityksestä ja/tai hyvinvoinnista, 1. aloitetaan yleisen tuen tukijärjestelyistä ne, mitkä kyseiselle lapselle sopivat: oppimisympäristön muutokset, tehtävien organisointi, yhteistyön lisääminen kodin ja muun lähiympäristön kanssa, opetus- ja toimintatapojen muokkaaminen. Ne kirjataan Arkitukilomakkeeseen (liite 2) sekä määritellään seuranta-aika. Huoli ilmaistaan huoltajille. Tukitoimet ovat satunnaisia ja lyhytkestoisia. 2. seuranta-ajan jälkeen pidetään palaveri, jossa huoltajien kanssa arvioidaan tuen riittävyys ja päätetään jatkotoimenpiteistä (tukitoimia ei tarvitse jatkaa yleinen tuki jatkuu yleinen tuki ei riitä tehdään Pedagoginen arvio (liite 3) ja lapsi siirtyy tehostetun tuen piiriin). Jatkotoimenpiteet kirjataan Arkituki-lomakkeeseen, joka liitetään Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa esiopettaja. Hän voi tarvittaessa käyttää apunaan muita asiantuntijoita (esim. erityislastentarhanopettaja, koulun laaja-alainen erityisopettaja). 16

17 5.2. Tehostettu tuki Mikäli yleiset pedagogiset tukitoimet eivät riitä, lapselle annetaan tehostettua tukea. Se on lapsen kasvun ja oppimisen yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista. Lisäksi se on luonteeltaan kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää kuin eri tukitoimenpiteiden käyttö yleisen tuen aikana. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista ja pyritään samalla ehkäisemään ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Erityislastentarhanopettajan ja koulun laaja-alaisen erityisopettajan antaman tuen, lapsen yksilöllisen ohjauksen, joustavien ryhmittelyjen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Lisäksi oppilashuollon (OPH) ja muiden asiantuntijoiden (esim. puhe-, toimintaterapeutti, psykologi) osuus lapsen hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistuu. On tärkeää huolehtia lapsen mahdollisuuksista onnistumisen kokemuksiin oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä vahvistaa lapsen myönteistä käsitystä itsestään. Savitaipaleella tehostettu tuki koskee lapsia, jotka tarvitsevat kasvussaan ja oppimisessaan pitkään kestävää, säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. 1. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Lapselle laaditaan Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten (liite 4). Oppimissuunnitelman tekee esiopettaja yhdessä erityislastentarhanopettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa muita asiantuntijoita voi olla mukana. 2. Tehostetun tuen tavoitteiden ja tukimuotojen toteuttamista seurataan ja arvioidaan neljä kertaa vuodessa kokoontuvassa oppilashuoltoryhmässä. Jos lapsen tilanteessa tapahtuu muutoksia, Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten päivitetään vastaamaan lapsen tuen tarvetta. Mikäli lapsen ei enää katsota tarvitsevan tehostettua tukea, asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja kirjataan lapselle laadittuun pedagogiseen arvioon. 3. Jos lapselle on varhaiskasvatuksessa laadittu yksilöllinen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma, voidaan lapsi siirtää suoraan tehostettuun tukeen esiopetuksen alkaessa. Tällöin lapselle laaditaan heti syksyllä esiopetuksen alkaessa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten. Laatimisesta vastaa esiopettaja. 4. Kun lapsi siirtyy kouluun, esiopettaja toimittaa lapsen pedagogisen arvion ja tehostettua tukea varten laaditun oppimissuunnitelman lapsen opettajalle. Kopiot asiakirjoista jäävät säilytettäväksi varhaiskasvatukseen Erityinen tuki Erityinen tuki koskee lapsia, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi yleisen ja tehostetun tuen toimilla. Erityisopetuspäätöstä ei yleensä tehdä esiopetuksen aikana. Lapsille, joille tehtyjen arviointien perusteella tehostettu tuki ei ole riittävä, tulee tehdä erityisopetuspäätös jo ennen esiopetuksen alkamista. 1. Esiopetuksessa erityisen tuen piiriin kuuluvat lapset, jotka suorittavat 11-vuotista pidennettyä oppivelvollisuutta (kielihäiriö, kehitysvamma, näkövamma, kuulovamma, liikunta- 17

18 vamma). Lapsen huoltajat hakevat pidennettyä oppivelvollisuutta asiantuntijaselvitysten pohjalta. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee sivistyslautakunta. 2. Poikkeustapauksissa lapsi voidaan esiopetusvuoden aikana siirtää erityisen tuen piiriin lääkärin tai asiantuntijan lausunnolla (esim. lapsi sairastuu vakavasti tai loukkaantuu onnettomuudessa). Tällöin erityisen tuen päätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö. 3. Uuden lain määräämää pedagogista selvitystä ei tehdä Savitaipaleen esiopetuksessa, koska lapsen erityisopetuspäätös on tehty jo ennen esiopetuksen alkamista. 4. Erityisen tuen piiriin kuuluvalle lapselle tehdään Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS, liite 5). Se on pedagoginen asiakirja, johon kirjataan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät asiat, opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät seikat. Sen laativat yhdessä esiopettaja, huoltajat, erityislastentarhanopettaja ja/tai erityisopettaja ja mahdolliset muut asiantuntijat. HOJKS arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa tai aina tarvittaessa. Kun lapsi siirtyy kouluun, esiopettajan tehtävänä on toimittaa HOJKS-lomake lapsen opettajalle. Kopio HOJKSista jää säilytettäväksi varhaiskasvatukseen. 6. KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT 6.1. Erityisopetus ja pidennetty oppivelvollisuus Savitaipaleella erityisopetus järjestetään tavallisessa esiopetusryhmässä erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan konsultaationa, samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi kuuluu aina erityisen tuen piiriin ja erityisopetus järjestetään samoin kuin muillekin erityisen tuen piirissä oleville. Kaikille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille laaditaan HOJKS. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti kolmella eri tavalla. Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävän varhennetun esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Tämän jälkeen hän jatkaa 6-vuotiaana toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa perusopetuksen 7- vuotiaana. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta tehdään erillinen hallintopäätös. 18

19 6.2. Tulkitsemis- ja avustajapalvelut Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarkoituksena on taata esiopetuksessa lapselle kasvun ja oppimisen perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Savitaipaleella päätöksen tulkitsemis- ja avustajapalveluista tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Jos lapsi saa tulkitsemis- ja/tai avustajapalveluja yleisen tai tehostetun tuen aikana, kirjataan kuvaus niiden järjestämisestä lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan/lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Mikäli lapsi kuuluu erityisen tuen piiriin, palveluiden järjestäminen kirjataan HOJKSiin Oppilashuolto Lapsen terveydestä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on edellytys esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Savitaipaleella kaikki esiopetusikäiset lapset kuuluvat oppilashuoltotyön piiriin. Oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön luominen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Esiopetuksen oppilashuoltotyön periaatteista tiedotetaan huoltajille esiopetuksen alkaessa. Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat esiopettajat, erityislastentarhanopettaja, koulun laaja-alainen erityisopettaja, varhaiskasvatuspäällikkö sekä neuvolan terveydenhoitaja. Työryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita lapsen tuen tarpeen mukaan. Oppilashuoltohenkilöstön tukena toimivat kasvatus- ja perheneuvola, lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, sekä muut asiantuntijatahot (esim. sosiaalityöntekijä, terapeutit). Oppilashuoltoryhmä kokoontuu Savitaipaleella varhaiskasvatuspäällikön toimesta vähintään neljä kertaa vuodessa (syyskuussa, marraskuussa, helmikuussa, huhti-toukokuun vaihteessa). Yksittäisen lapsen pedagogiseen arvioon, tehostettuun tukeen tai erityisen tukeen liittyvässä oppilashuoltotyössä on mukana lapsen esiopettaja, erityislastentarhanopettaja ja/tai erityisopettaja. Esiopettaja huolehtii siitä, että huoltajien näkemyksiä on kuultu. Sovittaessa yksittäistä lasta koskevista toimenpiteistä huoltajat kutsutaan mukaan oppilashuoltotyöhön. Mikäli yhteistyö huoltajien kanssa ei ole mahdollista, toimitaan salassapitosäädösten edellyttämällä tavalla lapsen edun mukaisesti. Kaikki oppilashuoltoon kuuluvat asiakirjat dokumentoidaan, säilytetään ja arkistoidaan varhaiskasvatuksessa. Neuvolatoiminta on osa esiopetuksen oppilashuollon palveluja. Neuvolassa arvioidaan lapsen kasvua ja kehitystä varhaisvuosina. Esiopetusikäinen lapsi käy terveydenhoitajan tarkastuksessa 6-vuotiaana ja pääsääntöisesti kouluterveydenhoitajan tarkastuksessa ennen koulun alkua. Koulun laaja-alainen erityisopettaja kartoittaa kaikkien esiopetuksessa olevien lasten matemaattisia ja äidinkielen valmiuksia esiopetusvuoden aikana. Mikäli yksittäisen lapsen kohdalla mietitään koulun aloituksen siirtämistä vuotta myöhäisemmäksi tai tukitoimia koulun aloitta- 19

20 misvaiheeseen, voidaan kouluvalmiutta arvioida esim. erityislastentarhanopettajan tai psykologin tekemin testein Ruokailu Esiopetuksessa tarjotaan lapselle täysipainoinen ateria, joka on osa lapsen päivittäistä ravinnontarvetta. Ruuanvalmistuksessa otetaan huomioon lasten allergiat tai muut terveydelliset tai katsomuksesta johtuvat erityistarpeet. Huoltajat toimittavat esiopetukseen ja keskuskeittiöön lääkärin, terveydenhoitajan tai ravintoterapeutin antaman todistuksen terveydellisistä erityistarpeista. Esiopetuksessa lasta ohjataan hyviin ruokailutapoihin, ymmärtämään monipuolisen ravinnon merkitys terveydelle sekä kehittämään ruokailutottumuksia ja -tapoja. Heitä opetetaan rauhallisiin, keskustelun salliviin ja toiset huomioon ottaviin ruokailuhetkiin. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hoitoajoista riippuen hänelle tarjotaan aamuja/tai välipala Esiopetuksen kuljetukset Esiopetuksen oppilaskuljetuksissa kiinnitetään huomiota matkojen turvallisuuteen. Savitaipaleella esiopetuksessa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntöä (liite 6). Tämän perusteella lapsi on esiopetuksessa oikeutettu kunnan järjestämään koulukuljetukseen, jos matka esiopetuspaikan ja kodin välillä on yli kolme kilometriä. Mikäli lapsi tarvitsee vuorohoitoa, kunta järjestää hänelle maksuttoman kuljetuksen esiopetuksesta vuoropäiväkotiin tai toisinpäin lapsen tarvitsemina hoitopäivinä. Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntö lähetetään koteihin postitse ennen esiopetuksen toimintakauden alkua. Kulkuneuvoon nousu ja siitä poistuminen järjestetään valvotusti. Lapsi on huoltajiensa vastuulla siirtyessään kotoa koulukuljetukseen ja poistuessaan kuljetuksesta kotiin. Esiopetuksen henkilökunta vastaa lapsen turvallisuudesta, kun hän saapuu esiopetuspaikkaan ja päivän päätyttyä odottaa ja siirtyy koulukuljetukseen Henkilötietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö lapsen huoltajan kanssa. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä lasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua ne, joiden tehtäviin lapsen opetuksen ja oppilashuollon järjestäminen välittömästi kuuluu. Esiopetuksessa lapsen asian käsittelyn voidaan katsoa kuuluvan välittömästi esiopettajalle, erityislastentarhanopettajalle, erityisopettajalle ja varhaiskasvatuspäällikölle. Ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän aiheen perusteella erikseen. Lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin perusopetuslaissa erikseen säädetään, lapsen asian käsittelyyn voivat osallistua myös muut tarvittavat henkilöt. 20

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot