Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie SAVITAIPALE (05) Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

2 SISÄLLYS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT TÄSMENNETYT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Etiikka ja katsomus Terveys Fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri Kuvataide Kädentaidot Musiikki Mediakasvatus ESIOPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKI Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT Erityisopetus ja pidennetty oppivelvollisuus Tulkitsemis- ja avustajapalvelut Oppilashuolto Ruokailu Esiopetuksen kuljetukset Henkilötietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen Turvallisuuden edistäminen YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA Yhteistyö kotien kanssa Yhteistyö esiopetuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön välillä Yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Yhteistyö muiden tahojen kanssa ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIIN KUULUVIEN LASTEN ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN. 24 2

3 9. LAPSEN KEHITTYMISEN JA OPPIMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI TOIMINNAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI.. 25 LIITTEET Liite 1: Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelma Liite 2: Arkituki-lomake Liite 3: Pedagoginen arvio Liite 4: Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten Liite 5: Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Esiopetus Liite 6: Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntö Liite 7: Tiedonsiirtolomake esioppilaan siirtyessä kouluun Liite 8: Lapsen itsearviointi Liite 9: Savitaipaleen varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2011 Opetushallitus on päättänyt Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista Se sisältää useita muutoksia nykyisiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, minkä vuoksi perusteet on uudistettu kokonaisuudessaan. Muutosten lähtökohtana on Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010), joka on annettu Opetuksen järjestäjän tulee ottaa paikallinen esiopetussuunnitelma käyttöön mennessä. 3

4 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Esiopetus suunnitelmallisena ja tavoitteellisena toimintana perustuu opetushallituksen laatimaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja se perustuu seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (Seutuvasu 2007). Esiopetus osana varhaiskasvatusta ja alkuopetus osana perusopetusta muodostavat lapsen kehityksen, kasvatuksen ja opetuksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksessa tuetaan ja seurataan lapsen tasapainoista ja kokonaisvaltaista kehitystä eri osa-alueilla (fyysinen, psyykkinen, tiedollinen, sosiaalinen, emotionaalinen). Tavoitteena on lapsen terveen itsetunnon vahvistaminen myönteisten oppimiskokemusten kautta sekä lapsen oppimaan oppimisen valmiuksien kehittäminen elinikäisenä oppijana. Tavoitteena on myös tukea lasta ja ennalta ehkäistä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Kokonaisvaltaisen kasvatuksen ja oppimisen keskeisin keino on leikki, jonka avulla lapsi harjoittelee vuorovaikutustaitoja vertaisryhmässä. 2. ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, tiedollista ja emotionaalista ympäristöä, jossa toiminta toteutuu. Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. Hyvin suunniteltu oppimisympäristö edistää lapsen kasvua, oppimista ja oman toiminnan arviointia. Se mahdollistaa leikin, monipuolisen toiminnan ja oman rauhan. Se on myös kieliympäristönä virikkeellinen ja siinä pystytään järjestämään kielellistä kehitystä tukevaa toimintaa. Työvälineet ja materiaalit ovat lasten ulottuvilla ja varustus tukee lapsen kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Lisäksi oppimisympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Savitaipaleella esiopetus on osa kunnan varhaiskasvatusta ja hallinnosta vastaa sivistyslautakunta. Esiopetusta järjestetään tällä hetkellä kirkonkylällä omana esiopetusryhmänä ja Heituinlahdessa integroituna ryhmäperhepäivähoitoryhmässä. Kokopäivähoitoa tarvitsevat eskarilaiset saavat päivähoitoa omissa ryhmissään. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä (9-13) viitenä päivänä viikossa. 4

5 3. ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT TÄSMENNETYT KASVATUS- JA OPPIMISTA- VOITTEET 3.1. Kieli ja vuorovaikutus Kieli on keskeinen ajattelun, oppimisen ja vuorovaikutuksen väline. Lapsen ajattelun kehitys on monessa suhteessa riippuvainen kielen kehityksestä. Kielelliset valmiudet kehittyvät spontaanisti ja tiedostamatta vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa. Lapsen aikaisemmat kokemukset ja taidot luovat pohjan lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle esiopetuksessa. Lapsen kielellisten taitojen kehitystä, sosiaalisuutta, tunteiden ilmaisua ja ajattelua tuetaan oppimisympäristössä, jossa lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään, tehdä kysymyksiä, keskustella ja väitellä. Tavoitteet: - kielellisen ajattelukyvyn herättäminen - sanallisten ohjeiden kuunteleminen, ymmärtäminen ja noudattaminen (käsitteet: edessä, takana, alussa, lopussa, rivi, jono jne.) - kuuntelemisen ja keskittymisen kehittäminen - oman vuoron odottaminen - oman äänenkäytön hallitseminen - oman nimen tunnistaminen ja kirjoittaminen - kirjaimiin tutustuminen ja alkuäänteiden kuulemisen harjoittelu - kiinnostuksen herättäminen puhutun ja kirjoitetun kielen tutkimiseen 5

6 Sisällöt LAPSI KUUNTELIJANA - arkipäiväiset tapahtumat (mm. kuulumiset, pelien ja leikkien säännöt) - keskittyminen - ohjeiden mukaan toimiminen - lastenkirjallisuus (mm. sadut, kuvakirjat) - kuullunymmärtäminen ja arviointi - muistin harjoittelu - sanojen tavutus LAPSI PUHUJANA - avun/ohjeen pyytäminen - vuorovaikutus leikeissä ja peleissä - omien kuulumisten, tapahtumien, kokemusten kertominen - oman puheenvuoron pyytäminen viittaamalla ja puheenvuoron odottaminen ohjatussa ryhmätilanteessa - mielikuvitus, omat tarinat - monipuolinen sana- ja käsitevarasto, nimeäminen - lorut, runot, riimit, vitsit - kuvasta kertominen - draamaleikit (roolit, näytteleminen) - kysyminen ja vastaaminen - puhemotoriikan harjoittaminen LAPSI KIRJOITTAJANA - oman nimen kirjoittaminen - leikkikirjoitus - mallikirjoitus - oikea kynäote - kynätehtävät ja kirjainten kirjoitusharjoitus - suuraakkosiin tutustuminen - oikea kirjoitussuunta vasemmalta oikealle, kirjainten ja numeroiden kirjoitussuunnat - silmän ja käden yhteistyö LAPSI LUKIJANA - kuvalukeminen - muistista lukeminen - kirjoitetun tekstin esilläolo ja sen havainnointi - leikkilukeminen - lukusuunta vasemmalta oikealle - kirjain-äänne-vastaavuuteen tutustuminen 6

7 3.2. Matematiikka Matematiikka elää esikoululaisen leikeissä. Leikkiessään lapsi pohtii asioiden välisiä suhteita: rakentelee, hahmottelee, vertailee, mittaa, luokittelee, laskee ja ratkaisee erilaisia matemaattisia ongelmia. Lukujen ja määrän hahmottamista sekä yhteen- ja vähennyslaskua lapsi opettelee luontaisesti erilaisissa leikeissä ja peleissä. Näin lapsi oppii loogista päättelyä ja ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja samanaikaisesti myös matemaattis-kielellisiä käsitteitä. Lasta kannustetaan kertomaan, mitä ja miten hän ajatteli. Lapsen matemaattisia taitoja pyritään kehittämään järjestämällä oppimisympäristö innostavaksi ja sitä kautta annetaan mahdollisuuksia lasten oma-aloitteiseen matemaattiseen työskentelyyn. Pelien ja leikkien lisäksi matematiikkaa integroidaan mm. musiikkiin ja liikuntaan. Tavoitteet: - numeroiden 0-10 tunnistaminen - lukumäärän, numeromerkin ja lukusanan vastaavuuden ymmärtäminen lukualueella matemaattiset peruskäsitteet: paljon, vähän, enemmän, vähemmän, yhtä paljon, pienempi, suurempi, samanlainen, erilainen, parillinen, pariton jne. - geometriaan tutustuminen ja avaruudellisten käsitteiden (mm. edessä, takana, vieressä) ymmärtäminen - aikakäsityksen kehittyminen ja ajallisten suhteiden hahmottaminen - mittaaminen konkreettisten välineiden (esim. kynä, Multilink-palikat; kuinka monta palaa korkea?) avulla ja tutustuminen oikeisiin mittayksiköihin havaintojen kautta (esim. senttimetrin ja metrin ero) - euroihin tutustuminen Sisällöt - havainnointi - rakentelu - luokittelu - vertailu - järjestäminen - sarjoittaminen - yksi yhteen -vastaavuus - aikakäsitys: eilen, tänään, huomenna, vuosi, kuukausi, viikko, viikonpäivät, vuorokauden ajat, kellosta tasa- ja puolitunnit - lukumäärän (* * *), numeromerkin (3) ja lukusanan (kolme) vastaavuus lukualueella lukujonotaidot ja hajotelmat - järjestyslukuihin tutustuminen - yhteen- ja vähennyslaskut lukualueella geometria: tasokuviot (ympyrä, kolmio, nelikulmio) ja kappaleet (pallo, kuutio) - mittaaminen: pituus, paino, tilavuus - rahoilla laskeminen ja leikkiminen: eurot 7

8 3.3. Ympäristö- ja luonnontieto Luonto ja ympäristö on lapselle loputtomien löytöretkien kohde. Lapsi etsii piilopaikkoja, erilaisia esineitä ja materiaaleja luonnosta. Ympäristö vaikuttaa lapsen leikkeihin. Leikkiessään lapsi myös muokkaa omaa lähiympäristöään. Retket luontoon ja lähiympäristöön ovat elämyksiä sekä yhdessä tekemistä ja kokemista. Toistuvat samaan paikkaan suuntautuvat luontoretket antavat lapselle mahdollisuuksia vertailla ja arvioida. Lapsi oppii havainnoimaan luonnon kiertokulkua, vuodenaikojen muutoksia, auringon vaikutusta luonnon rytmeihin sekä elollisen ja elottoman luonnon eroja. Opettajan oma malli ja suhtautuminen ympäristöön vaikuttavat lapsen asenteisiin ympäristöä kohtaan. Lapsi seuraa opettajan katsetta ja olemusta: luonnon kauneus, tuoksut ja äänet ovat yhteisiä elämyksiä ja kokemuksia, jotka lähentävät lapsen suhdetta luontoon. Kun ympäristö tulee lapselle tutuksi, siitä tulee hänelle läheinen, turvallinen ja tärkeä. Tällöin lapsi haluaa myös vaalia sitä. Ympäristönsuojelun alkeille syntyy näin perusta. Tavoitteet: - kodin, lähiympäristön ja kotiseudun monipuolinen havainnointi, tutkiminen ja kokeminen - lähiluonnon eläimiin ja kasveihin tutustuminen - liikennekasvatus - turvallinen liikkuminen lähiympäristössä - vuodenaikojen, kuukausien, viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen nimeäminen - luonnon- ja ympäristönsuojelun alkeiden tiedostaminen - kierrätys: lajittelun alkeet - maailmankuvan jäsentäminen ja laajentaminen erilaisiin ihmisiin ja elinoloihin Sisältö: retket, luonto-, kasvi- ja eläinhavainnot, omat aistihavainnot, keräily, luonnontieteelliset kokeet, luonnonsuojelu 8

9 3.4. Etiikka ja katsomus Katsomuskasvatuksessa käsitellään kristillistä kulttuuriperinnettä sekä sen arvoja ja normeja. Katsomuskasvatuksen tulee olla myönteistä ja sen tulee kunnioittaa lapsen kodin vakaumusta. Siinä tulee huomioida myös eri uskontokuntiin kuuluvat lapset. Seurakunta on luonteva yhteistyökumppani uskontokasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteet: - lapsi saa tietoa kristinuskon keskeisistä sisällöistä ja kulttuuriperinnöstä - lapsen kanssa keskustellaan uskonnollisista kysymyksistä - lapsella on mahdollisuus hiljentyä - tutustuminen seurakunnan toimintaan - suvaitseva ja kunnioittava suhtautuminen erilaisia uskontokuntia ja maailmankatsomuksia kohtaan Sisältö: mm. kirkkovuoden juhlat ja niihin liittyvät perinteet, vierailut kotikirkkoon ja muihin seurakunnan tiloihin sekä tutustuminen seurakunnan työntekijöihin, lasten hengelliset laulut, virret ja raamatunkertomukset sekä tutustuminen oman uskonnon (ev.lut.) keskeisimpiin sisältöihin, tutustuminen perhejuhliin (häät, ristiäiset, hautajaiset), mahdollisuus kokea turvallisuutta, hiljaisuutta ja hartautta Eettisessä kasvatuksessa käsitellään arvoja ja normeja. Eettisen kasvatuksen tehtävänä on auttaa lasta ymmärtämään hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän välistä eroa ja ohjata toimimaan sen mukaisesti. Tavoitteet: - käsitteiden hyvä-paha, oikea-väärä ymmärtäminen lapsen omien edellytysten mukaisesti - hyvät tavat - ystävyyteen, yhteistyöhön ja auttamiseen oppiminen - rehellisyys ja oikeudenmukaisuus - toisen huomioonottaminen ja erilaisuuden kunnioittaminen - sukupuolten välinen tasa-arvo - anteeksipyytäminen ja -antaminen - väkivallan vastustaminen Sisältö: sadut, tarinat, draama, arkipäivän tapahtumat ja niiden selvittely 9

10 3.5. Terveys Päivittäin toistuvat perushoidon tilanteet (ruokailu, pukeminen, riisuminen, lepo, ulkoilu, siisteyskasvatus) edesauttavat lasta omaksumaan terveelliset elämäntavat. Terveyden edistämisessä ja terveyskasvatuksessa painotetaan yhteistyötä huoltajien kanssa unohtamatta lapsen omatoimisuutta. Hyvin rakennetussa päiväjärjestyksessä otetaan huomioon lapsen levon, liikunnan, ulkoilun ja monipuolisen ravinnon merkitys. Tavoitteet: - omatoiminen perushygieniasta huolehtiminen - omaan kehoon tutustuminen: kehon osat, aistit - oman kasvun ja kehittymisen seuranta - olosuhteiden mukainen pukeutuminen - terveellisen ravinnon merkityksen ymmärtäminen - terveellisten elämäntapojen ymmärtäminen - turvallinen toiminta (sääntöjen hyväksyminen ja niiden mukaan toimiminen) erilaisissa tilanteissa: kotona, vapaa-aikana, liikenteessä Sisältö: päivittäiset perushoidon tilanteet, mahdolliset terveydenhoitohenkilökunnan vierailut, erilaisiin ruokiin tutustuminen, välipalojen valmistaminen 3.6. Fyysinen ja motorinen kehitys Liikuntakasvatuksen tarkoituksena on tukea jokaisen lapsen yksilöllistä ja kokonaisvaltaista fyysistä ja motorista kehitystä hänen omista lähtökohdistaan. Liikunta antaa mahdollisuuksia paitsi fyysisen kunnon ja motoriikan myös lapsen henkisten kykyjen, yhteistyötaitojen, tunneelämän, havaintotoimintojen ja minäkuvan kehittymiseen. Ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi lapselle annetaan mahdollisuus omaehtoiseen liikuntaan ja leikkiin. Tavoitteet: - myönteinen suhtautuminen liikuntaan ja liikunnan ilo - harjaantuminen kehon hallintaan: kehon hahmotus, tasapaino, koordinaatio, ryhti, voiman ja nopeuden sääteleminen, rentoutuminen - perusliikuntataitojen kehittyminen - perusliikuntaan liittyvien käsitteiden (kävely, juoksu, konttaaminen, ryömiminen, pyöriminen, kieriminen jne.) oppiminen - hienomotoriikan kehittyminen: kädentaidot, käden ja silmän yhteistyö - rytmisyyden kehittäminen - sosiaalisten taitojen kehittyminen: yhteistyö ja joukkuehenki, häviäminen ja voittaminen, sääntöjen noudattaminen Sisältö: - päivittäinen ulkoilu - sisäliikunta: satuvoimistelu, liikuntaleikit ja -pelit, musiikkiliikunta, välinevoimistelu, telinevoimistelu - yleisurheilu, liikuntaleikit ja -pelit, retkeily, hiihto, luistelu, suunnistus 10

11 3.7. Taide ja kulttuuri Kuvataiteeseen, musiikkiin, kädentaitoihin ja liikuntaan liittyvät taidekokemukset ovat merkittävä osa lapsen tiedollista, taidollista ja emotionaalista kehitystä. Esiopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuuksia erilaisiin taiteellisiin kokemuksiin ja niistä keskustelemiseen. Tavoitteet: - lapsen luovuuden, mielikuvituksen ja itseilmaisun harjaantuminen - aistiherkkyyden, havaintokyvyn ja avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittyminen - oman ja muiden työn arvostaminen - erilaisiin viestintävälineisiin tutustuminen - erilaisten kuva- ja äänimaailmoiden tutkiminen Sisältö: kuvien tekeminen ja tutkiminen, sadut ja tarinat, esineiden valmistaminen käsin, musiikki, draamaharjoitukset, tanssi, liikunta Kuvataide Esiopetuksessa kuvataiteen tehtävänä on tukea lapsen kuvallista ilmaisua ja rohkaista lasta käyttämään mielikuvitustaan. Valmista tuotetta tärkeämpiä ovat lapsen minäkehitystä tukevat elämykset sekä perustietojen ja -taitojen oppiminen. Opettajan tehtävänä on antaa lapselle mahdollisuus ilmaista itseään, tarjota erilaisia materiaaleja, tilaa ja työrauha vapaalle toteuttamiselle. Harjaantumalla käyttämään erilaisia tekniikoita lisääntyvät lapsen mahdollisuudet ilmaista omia mielikuviaan. Arvostamalla lasten töitä opettaja tukee lapsen myönteistä minäkuvaa. Tavoitteet: - erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - erilaisiin tekniikoihin tutustuminen - oikeiden välineotteiden oppiminen - työympäristöstä ja -välineistä huolehtiminen - päävärien oppiminen - mielikuvituksen rikastuttaminen - rohkeus ilmaista itseään - oman tuotoksen hyväksyminen ja siitä nauttiminen - taiteesta nauttiminen ja kulttuuriperinteeseen tutustuminen Sisältö: muovailu, piirustus, maalaaminen, muotoilu, painaminen, sommittelu, taittelu, värien käyttö, retket näyttelyihin ja museoihin, omat retket ja näyttelyt 11

12 Kädentaidot Esiopetuksessa kädentaitojen harjaantumisessa korostuu käytännöllis-esteettinen kasvatus. Opetuksen toiminnallinen luonne on tärkeä. Esineen suunnittelu ja valmistaminen kehittää luovaa ongelmanratkaisukykyä. Sen rinnalla kehitetään materiaalien tuntemusta, muotojen ja värien hahmotusta sekä tutustutaan mahdollisuuksien mukaan käsityöperinteeseen. Tavoitteet: - erilaisiin materiaaleihin tutustuminen - erilaisiin tekniikoihin tutustuminen - oikeiden välineotteiden oppiminen - työympäristöstä ja -välineistä huolehtiminen - pitkäjänteiseen työskentelyyn oppiminen ja työnteon arvostaminen - hienomotoriikan kehittäminen ja oikeiden työasentojen oppiminen - luovuuden kehittäminen - oman tuotoksen hyväksyminen ja siitä nauttiminen - tutustuminen oman kunnan kädentaitajiin Sisältö: leikkaaminen, liimaaminen, askartelu, lankatyöt, kudonta, pujottelu, ompelu, painanta, puutyöt, mahdolliset vierailut käsityöpajoihin, museoihin ja näyttelyihin, omien töiden näyttelyt Musiikki Jokaisella lapsella on kehitettävissä olevia valmiuksia, joiden avulla he voivat kokea iloa musiikin parissa toimimisesta. Musiikkia lähestytään lapsen ehdoilla ja lapsesta käsin. Opetuksen tulee olla monipuolista, elämyksellistä ja kokonaisvaltaista. Tällöin se kehittää aisteja ja auditiivista havaintokykyä, motoriikkaa, sosiaalisuutta ja tunne-elämää. Musiikissa voidaan erottaa viisi aluetta: laulaminen, kuuntelu, rytmiikka, soittaminen ja musiikkiliikunta. Tavoitteet: - musiikilliseen ilmaisuun totuttaminen ja siitä nauttiminen erilaisten musiikillisten kokemuksien ja elämyksien kautta - mielenkiinnon herättäminen laulamista, kuuntelemista, rytmiikkaa, soittamista ja musiikkiliikuntaa kohtaan - tutustuminen musiikillisiin käsitteisiin: hiljaa-kovaa, soolo-tutti, duuri-molli, tauko, hiljaisuus 12

13 Sisältö: laulut, leikit, erilaisiin soittimiin ja niiden oikeaan käsittelyyn tutustuminen, laululeikit, tanssi, vapaa improvisaatio Mediakasvatus Mediakasvatus on oppimista ja kasvua median parissa. Sen avulla opetellaan havaintojen ja valintojen tekemistä sekä pyritään toimimaan mielekkäällä tavalla ympäröivässä mediakulttuurisessa maailmassa. Mediakasvatuksen tavoitteena on lapsen kulttuurisen identiteetin vahvistuminen, ymmärryksen lisääminen omasta kulttuuriperinnöstä ja mediataitojen kehittyminen. Esiopetuksessa mediakasvatus on tutustumista mediavälineisiin ja niiden käytön harjoittelua. Lisäksi lasten kanssa tarkastellaan kuvia ja keskustellaan niiden merkityssisällöistä ja kuvailmaisusta. Mediakasvatuksen lähtökohtana on lapsi ja häntä ympäröivä maailma. Tavoitteet: - erilaisiin viestintävälineisiin tutustuminen - tulkinta - itse tekeminen - ilmaiseminen Sisältö: erilaiset teemakokonaisuudet, sadutus, lasten tuotosten dokumentointi, tv-ohjelmien, elokuvien, lehtien, pelien, uutisten ja mainosten, internet-sivujen tarkasteleminen, valokuvaus 13

14 4. ESIOPETUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN Esiopetuksen työtavat perustuvat leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta ja aikaisemmista kokemuksista ja käsityksistä lähtevään toimintaan. Työtapoja pyritään toteuttamaan toiminnallisesti ja ne edistävät lapsen kielellistä kehitystä ja valmiuksia uuden oppimiseen. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa toteutuvia työtapoja ovat ohjattu ja vapaa leikki, pelit, konkreettiset kokeilut, tutkiminen, tiedonhankinta ja ongelmanratkaisu. Toiminnallisuuden ja toisten kanssa työskentelyn rinnalla käsiteltävää asiaa harjoitellaan myös yksilötyöskentelynä (esim. kirjatehtävät). Yksilötyöskentelyn lisäksi työtapoja toteutetaan parityöskentelynä, pienryhmissä ja koko ryhmän kesken opettajan ohjauksessa. Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat lasten aikaisempien kokemusten ja käsitysten lisäksi mm. lasten kiinnostuksen kohteet, kalenterivuoden kiertokulku ja ajankohtaiset aiheet. Myös huoltajilla on mahdollisuus esittää toiveita toiminnalle. Opetuksessa pyritään kokonaisopetuksellisuuteen niin, että käsiteltävää asiaa opetellaan eri sisältöalueiden kautta. Menetelminä asioiden käsittelyssä voidaan käyttää teema- ja projektityöskentelyä. Esiopetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja jatkuvasta kehittämisestä vastaa pedagogisen koulutuksen saanut henkilöstö. 5. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI Tuen perustana esiopetuksessa ovat yhdessä kodin kanssa sovitut, lapsen kokonaisvaltaista kasvua tukevat tavoitteet. Työskentelyssä huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja lapselle ominainen tapa toimia. Näin edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä, tiedollista ja sosioemotionaalista kehitystä sekä valmiuksia uuden oppimiseen. Työskentelyn leikinomaisuudella pyritään myös ennalta ehkäisemään oppimisvaikeuksia. Esiopetuksessa järjestettävän tuen ja tukimuotojen tulee muodostaa suunnitelmallinen jatkumo. Esiopettajien pedagogisen osaamisen ja yhteistyön lisäksi tuen tarvetta ja järjestämistä pohditaan moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Lähtökohtaisesti tukea annetaan lapselle omassa esiopetusryhmässä, jolloin hän voi osallistua mahdollisimman täysipainoisesti ryhmän toimintaan. Fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö sekä tarvittavat tukipalvelut tulee järjestää sen mukaisesti. Tukimuotoina voidaan käyttää samanaikaisopetusta tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä. 14

15 Kolmiportainen tuki esiopetuksessa yleinen tuki tehostettu tuki erityinen tuki Pedagoginen arvio (esiopettaja vastaa, elto ja/tai eo mukana) erityisen tuen päätös (tehty ennen esiopetuksen alkua/ poikkeustapauksissa varhaiskasvatuspäällikkö tekee) Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelma (esiopettaja yhteistyössä huoltajien kanssa) huoli Arkituki-lomake (esiopettaja) Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten (esiopettaja vastaa, yhteistyössä huoltajien ja OPH:n kanssa) HOJKS (esiopettaja vastaa, huoltajat, elto ja/tai eo, muut asiantuntijat) laadukas esiopetus, yleisesti käytössä olevat tukijärjestelyt mm. arjen toimintaympäristön selkiyttäminen (mm. tietyt leikki- ja säilytyspaikat) arjen rutiinit, toimintatavat huonetilajärjestelyt pienryhmätoiminta yksilöllinen harjoitusohjelma yksilöllinen huomiointi kuvien käyttö tukiviittomat ryhmäjaot tilajaot toimintojen eriyttäminen tehtävien eriyttäminen selkeät ohjeet (pilkkominen, yksinkertaistaminen) sanoittaminen selkeät, johdonmukaiset säännöt oman toiminnan ohjauksen tuki yhteistyö perheiden kanssa moniammatillinen yhteistyö konsultointi elto koulun laaja-alainen erityisopettaja avustajapalvelut tulkkipalvelut käytössä kaikki yleisen tuen järjestelyt + mm. tehostettu toimintaympäristön selkiyttäminen arjen kuvitus ryhmäkoon pienentäminen ryhmäavustaja yksilöllinen harjoitusohjelma kuntouttava pienryhmätoiminta yksilöohjaus pariohjaus pienryhmäohjaus yhteistyö lasta kuntouttavien tahojen kanssa OPH:n osuus vahvistuu käytössä kaikki yleisen ja tehostetun tuen järjestelyt + mm. erityisopetus tavallisessa esiopetusryhmässä erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan konsultaatio samanaikaisopetus pienryhmäopetus yksilöopetus ryhmä- tai henkilökohtainen avustaja kuntouttavien tahojen osuus korostuu 15

16 5.1. Yleinen tuki Jokaisella lapsella on oikeus saada ohjausta ja yleistä tukea kasvuun ja oppimiseen esiopetuksessa. Jokaisen lapsen yksilölliset edellytykset ja tarpeet tulee huomioida osana koko esiopetusryhmän toimintaa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun varhaiskasvatushenkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa on merkittävä apu esiopettajalle. Lapsen havainnointi aloitetaan heti esiopetuksen alkaessa. Tutustuttuaan lapseen esiopettaja laatii yhteistyössä huoltajan kanssa Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelman (liite 1) syyskauden puolivälissä. Se on suunnitelma lapsen oppimisen ja esiopetuksen etenemisestä ja siinä tarvittavista kasvatus- ja opetusjärjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta. Kasvatushenkilöstö havainnoi lasta ja yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa arvioi ja seuraa lapsen edistymistä. Tarvittaessa esiopetusryhmän kasvatushenkilöstö konsultoi erityislastentarhanopettajaa ja/tai koulun laaja-alaista erityisopettajaa, jotka voivat myös vierailla havainnoimassa lasta ja lapsiryhmää. Heidän kanssaan keskustellaan mahdollisista toimintatavoista ja menetelmistä. Huoltajille tiedotetaan vierailuista etukäteen. Koulun laaja-alainen erityisopettaja tutustuu kaikkiin esiopetusryhmän lapsiin toimintakauden alussa ja samalla hän seuloo mahdolliset puheoppilaat sekä tekee suppean alkukartoituksen lapsen matematiikan ja äidinkielen taidoista. Erityisopettaja on myös mukana esiopetusryhmien vanhempainilloissa kertomassa omasta osuudestaan lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa. Esiopetusvuoden keväällä hän arvioi lasten kouluvalmiutta alkukartoituksen tapaan. Ryhmäavustajan työpanosta voidaan myös käyttää keinona vastata esiopetusryhmän tai yksittäisen lapsen tuen tarpeeseen. Lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi neuvolan tai sosiaalityön ammattilaisten kanssa. Mikäli kasvatushenkilöstöllä herää huoli lapsen oppimisesta, kehityksestä ja/tai hyvinvoinnista, 1. aloitetaan yleisen tuen tukijärjestelyistä ne, mitkä kyseiselle lapselle sopivat: oppimisympäristön muutokset, tehtävien organisointi, yhteistyön lisääminen kodin ja muun lähiympäristön kanssa, opetus- ja toimintatapojen muokkaaminen. Ne kirjataan Arkitukilomakkeeseen (liite 2) sekä määritellään seuranta-aika. Huoli ilmaistaan huoltajille. Tukitoimet ovat satunnaisia ja lyhytkestoisia. 2. seuranta-ajan jälkeen pidetään palaveri, jossa huoltajien kanssa arvioidaan tuen riittävyys ja päätetään jatkotoimenpiteistä (tukitoimia ei tarvitse jatkaa yleinen tuki jatkuu yleinen tuki ei riitä tehdään Pedagoginen arvio (liite 3) ja lapsi siirtyy tehostetun tuen piiriin). Jatkotoimenpiteet kirjataan Arkituki-lomakkeeseen, joka liitetään Lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa esiopettaja. Hän voi tarvittaessa käyttää apunaan muita asiantuntijoita (esim. erityislastentarhanopettaja, koulun laaja-alainen erityisopettaja). 16

17 5.2. Tehostettu tuki Mikäli yleiset pedagogiset tukitoimet eivät riitä, lapselle annetaan tehostettua tukea. Se on lapsen kasvun ja oppimisen yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista. Lisäksi se on luonteeltaan kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää kuin eri tukitoimenpiteiden käyttö yleisen tuen aikana. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista ja pyritään samalla ehkäisemään ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Erityislastentarhanopettajan ja koulun laaja-alaisen erityisopettajan antaman tuen, lapsen yksilöllisen ohjauksen, joustavien ryhmittelyjen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Lisäksi oppilashuollon (OPH) ja muiden asiantuntijoiden (esim. puhe-, toimintaterapeutti, psykologi) osuus lapsen hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistuu. On tärkeää huolehtia lapsen mahdollisuuksista onnistumisen kokemuksiin oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä vahvistaa lapsen myönteistä käsitystä itsestään. Savitaipaleella tehostettu tuki koskee lapsia, jotka tarvitsevat kasvussaan ja oppimisessaan pitkään kestävää, säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. 1. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Lapselle laaditaan Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten (liite 4). Oppimissuunnitelman tekee esiopettaja yhdessä erityislastentarhanopettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa muita asiantuntijoita voi olla mukana. 2. Tehostetun tuen tavoitteiden ja tukimuotojen toteuttamista seurataan ja arvioidaan neljä kertaa vuodessa kokoontuvassa oppilashuoltoryhmässä. Jos lapsen tilanteessa tapahtuu muutoksia, Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten päivitetään vastaamaan lapsen tuen tarvetta. Mikäli lapsen ei enää katsota tarvitsevan tehostettua tukea, asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja kirjataan lapselle laadittuun pedagogiseen arvioon. 3. Jos lapselle on varhaiskasvatuksessa laadittu yksilöllinen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma, voidaan lapsi siirtää suoraan tehostettuun tukeen esiopetuksen alkaessa. Tällöin lapselle laaditaan heti syksyllä esiopetuksen alkaessa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten. Laatimisesta vastaa esiopettaja. 4. Kun lapsi siirtyy kouluun, esiopettaja toimittaa lapsen pedagogisen arvion ja tehostettua tukea varten laaditun oppimissuunnitelman lapsen opettajalle. Kopiot asiakirjoista jäävät säilytettäväksi varhaiskasvatukseen Erityinen tuki Erityinen tuki koskee lapsia, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi yleisen ja tehostetun tuen toimilla. Erityisopetuspäätöstä ei yleensä tehdä esiopetuksen aikana. Lapsille, joille tehtyjen arviointien perusteella tehostettu tuki ei ole riittävä, tulee tehdä erityisopetuspäätös jo ennen esiopetuksen alkamista. 1. Esiopetuksessa erityisen tuen piiriin kuuluvat lapset, jotka suorittavat 11-vuotista pidennettyä oppivelvollisuutta (kielihäiriö, kehitysvamma, näkövamma, kuulovamma, liikunta- 17

18 vamma). Lapsen huoltajat hakevat pidennettyä oppivelvollisuutta asiantuntijaselvitysten pohjalta. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee sivistyslautakunta. 2. Poikkeustapauksissa lapsi voidaan esiopetusvuoden aikana siirtää erityisen tuen piiriin lääkärin tai asiantuntijan lausunnolla (esim. lapsi sairastuu vakavasti tai loukkaantuu onnettomuudessa). Tällöin erityisen tuen päätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö. 3. Uuden lain määräämää pedagogista selvitystä ei tehdä Savitaipaleen esiopetuksessa, koska lapsen erityisopetuspäätös on tehty jo ennen esiopetuksen alkamista. 4. Erityisen tuen piiriin kuuluvalle lapselle tehdään Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS, liite 5). Se on pedagoginen asiakirja, johon kirjataan erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät asiat, opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät seikat. Sen laativat yhdessä esiopettaja, huoltajat, erityislastentarhanopettaja ja/tai erityisopettaja ja mahdolliset muut asiantuntijat. HOJKS arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa tai aina tarvittaessa. Kun lapsi siirtyy kouluun, esiopettajan tehtävänä on toimittaa HOJKS-lomake lapsen opettajalle. Kopio HOJKSista jää säilytettäväksi varhaiskasvatukseen. 6. KASVUN JA OPPIMISEN TUKIMUODOT 6.1. Erityisopetus ja pidennetty oppivelvollisuus Savitaipaleella erityisopetus järjestetään tavallisessa esiopetusryhmässä erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan konsultaationa, samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi kuuluu aina erityisen tuen piiriin ja erityisopetus järjestetään samoin kuin muillekin erityisen tuen piirissä oleville. Kaikille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille laaditaan HOJKS. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti kolmella eri tavalla. Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävän varhennetun esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Tämän jälkeen hän jatkaa 6-vuotiaana toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa perusopetuksen 7- vuotiaana. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen. Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta tehdään erillinen hallintopäätös. 18

19 6.2. Tulkitsemis- ja avustajapalvelut Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarkoituksena on taata esiopetuksessa lapselle kasvun ja oppimisen perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Savitaipaleella päätöksen tulkitsemis- ja avustajapalveluista tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Jos lapsi saa tulkitsemis- ja/tai avustajapalveluja yleisen tai tehostetun tuen aikana, kirjataan kuvaus niiden järjestämisestä lapsen esiopetuksen varhaiskasvatussuunnitelmaan/lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Mikäli lapsi kuuluu erityisen tuen piiriin, palveluiden järjestäminen kirjataan HOJKSiin Oppilashuolto Lapsen terveydestä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on edellytys esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Savitaipaleella kaikki esiopetusikäiset lapset kuuluvat oppilashuoltotyön piiriin. Oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön luominen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Esiopetuksen oppilashuoltotyön periaatteista tiedotetaan huoltajille esiopetuksen alkaessa. Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat esiopettajat, erityislastentarhanopettaja, koulun laaja-alainen erityisopettaja, varhaiskasvatuspäällikkö sekä neuvolan terveydenhoitaja. Työryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita lapsen tuen tarpeen mukaan. Oppilashuoltohenkilöstön tukena toimivat kasvatus- ja perheneuvola, lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, sekä muut asiantuntijatahot (esim. sosiaalityöntekijä, terapeutit). Oppilashuoltoryhmä kokoontuu Savitaipaleella varhaiskasvatuspäällikön toimesta vähintään neljä kertaa vuodessa (syyskuussa, marraskuussa, helmikuussa, huhti-toukokuun vaihteessa). Yksittäisen lapsen pedagogiseen arvioon, tehostettuun tukeen tai erityisen tukeen liittyvässä oppilashuoltotyössä on mukana lapsen esiopettaja, erityislastentarhanopettaja ja/tai erityisopettaja. Esiopettaja huolehtii siitä, että huoltajien näkemyksiä on kuultu. Sovittaessa yksittäistä lasta koskevista toimenpiteistä huoltajat kutsutaan mukaan oppilashuoltotyöhön. Mikäli yhteistyö huoltajien kanssa ei ole mahdollista, toimitaan salassapitosäädösten edellyttämällä tavalla lapsen edun mukaisesti. Kaikki oppilashuoltoon kuuluvat asiakirjat dokumentoidaan, säilytetään ja arkistoidaan varhaiskasvatuksessa. Neuvolatoiminta on osa esiopetuksen oppilashuollon palveluja. Neuvolassa arvioidaan lapsen kasvua ja kehitystä varhaisvuosina. Esiopetusikäinen lapsi käy terveydenhoitajan tarkastuksessa 6-vuotiaana ja pääsääntöisesti kouluterveydenhoitajan tarkastuksessa ennen koulun alkua. Koulun laaja-alainen erityisopettaja kartoittaa kaikkien esiopetuksessa olevien lasten matemaattisia ja äidinkielen valmiuksia esiopetusvuoden aikana. Mikäli yksittäisen lapsen kohdalla mietitään koulun aloituksen siirtämistä vuotta myöhäisemmäksi tai tukitoimia koulun aloitta- 19

20 misvaiheeseen, voidaan kouluvalmiutta arvioida esim. erityislastentarhanopettajan tai psykologin tekemin testein Ruokailu Esiopetuksessa tarjotaan lapselle täysipainoinen ateria, joka on osa lapsen päivittäistä ravinnontarvetta. Ruuanvalmistuksessa otetaan huomioon lasten allergiat tai muut terveydelliset tai katsomuksesta johtuvat erityistarpeet. Huoltajat toimittavat esiopetukseen ja keskuskeittiöön lääkärin, terveydenhoitajan tai ravintoterapeutin antaman todistuksen terveydellisistä erityistarpeista. Esiopetuksessa lasta ohjataan hyviin ruokailutapoihin, ymmärtämään monipuolisen ravinnon merkitys terveydelle sekä kehittämään ruokailutottumuksia ja -tapoja. Heitä opetetaan rauhallisiin, keskustelun salliviin ja toiset huomioon ottaviin ruokailuhetkiin. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hoitoajoista riippuen hänelle tarjotaan aamuja/tai välipala Esiopetuksen kuljetukset Esiopetuksen oppilaskuljetuksissa kiinnitetään huomiota matkojen turvallisuuteen. Savitaipaleella esiopetuksessa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntöä (liite 6). Tämän perusteella lapsi on esiopetuksessa oikeutettu kunnan järjestämään koulukuljetukseen, jos matka esiopetuspaikan ja kodin välillä on yli kolme kilometriä. Mikäli lapsi tarvitsee vuorohoitoa, kunta järjestää hänelle maksuttoman kuljetuksen esiopetuksesta vuoropäiväkotiin tai toisinpäin lapsen tarvitsemina hoitopäivinä. Savitaipaleen kunnan perusopetuksen koulukuljetussääntö lähetetään koteihin postitse ennen esiopetuksen toimintakauden alkua. Kulkuneuvoon nousu ja siitä poistuminen järjestetään valvotusti. Lapsi on huoltajiensa vastuulla siirtyessään kotoa koulukuljetukseen ja poistuessaan kuljetuksesta kotiin. Esiopetuksen henkilökunta vastaa lapsen turvallisuudesta, kun hän saapuu esiopetuspaikkaan ja päivän päätyttyä odottaa ja siirtyy koulukuljetukseen Henkilötietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö lapsen huoltajan kanssa. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä lasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua ne, joiden tehtäviin lapsen opetuksen ja oppilashuollon järjestäminen välittömästi kuuluu. Esiopetuksessa lapsen asian käsittelyn voidaan katsoa kuuluvan välittömästi esiopettajalle, erityislastentarhanopettajalle, erityisopettajalle ja varhaiskasvatuspäällikölle. Ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän aiheen perusteella erikseen. Lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin perusopetuslaissa erikseen säädetään, lapsen asian käsittelyyn voivat osallistua myös muut tarvittavat henkilöt. 20

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun

ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun ESIOPETUS YLÖJÄRVELLÄ Elämän eväitä matkalla kouluun Hyvät esiopetusikäisen lapsen vanhemmat! Tämä tiedote kertoo esiopetuksen järjestämisen yleisistä periaatteista Ylöjärvellä. Jokaisella esiopetusta

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus ja tavoitteet: Esiopetusta suunniteltaessa otetaan huomioon, että toiminnan keskipisteenä ja toteuttajana on lapsi. Tavoitteena on

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen

Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen Uusi oppilas ja opiskelijahuoltolaki, opetushallituksen määräys 5/011/2014 koskien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Yleistä Raahella on ainutlaatuinen ja omaleimainen historia merikaupunkina sekä hyvin säilynyt vanha kaupunki. Päiväkotimme sijaitsee vanhan kaupungin kupeessa,

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2003-2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Kasvatuksen ja opetuksen arvoperusta 3. Oppiminen esiopetuksessa 4. Esiopetuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN Näkyy vielä tähdenlento taivaalle katsoi lapsi rento. Luistelemaan mennään järven jäälle lapsuus tuntuu mielekkäälle. - marko keskinen Hyväksytty sosiaalilautakunnassa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN ESI- OPETUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNNAN ESI- OPETUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNNAN ESI- OPETUSSUUNNITELMA luonnos 29.4.2015 Sisällys 1 ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMANA... 3 2 PELKOSENNIEMEN ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 3

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot