Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003"

Transkriptio

1 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

2 Opetushallitus ISBN (nide) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2004

3 LUKIJALLE JOHDANTO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTÄMISEN YLEISIÄ TAVOITTEITA Mitä on kansainvälistyminen? EU:n tavoitteet ammatillisen koulutuksen kehittämiselle AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN RAHOITUS Valtionavustus oppilaitosten kansainvälistämiseen Valtionavustuksen painopisteet vuosina EU-koulutusohjelmat ja muu kansainvälisen toiminnan rahoitus Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus KANSAINVÄLISYYS AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN TOIMINNASSA Kansainvälinen toiminta koulutuksen järjestäjien strategioissa Kansainvälinen toiminta opetussuunnitelmissa ja opetuksessa Opiskelijoiden tasavertaisuuden toteutuminen kansainvälisessä toiminnassa VALTIONAVUSTUKSEN VAIKUTUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KEHITTYMISEEN Oppilaitosten yhteistyöverkostot Valtionavustuksen vähentymisen vaikutukset oppilaitosten kansainväliseen toimintaan Opetushallituksen kansainvälistämispalveluiden kehittäminen KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TULEVAISUUS Perusrahoituksen ja erillisen projektirahoituksen turvin rahoitetun kansainvälisen toiminnan näkymät Vahvan kansainvälisen toiminnan edellytykset ja sitä estävät tekijät JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO LIITE 1. Kyselylomakkeet...35 LIITE 2. Liikkuvuustilastoja...37 LIITE 3. Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella tuetut hankkeet LIITE 4. Linkkejä: tutkintojen kv-vertailusta, koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikan tiedonvaihdosta...50 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG SUMMARY... 54

4 LUKIJALLE Koulutuksen kansainvälistymisen kansallisia tavoitteita alettiin määritellä Suomessa 1980-luvun lopussa. Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia konkreettinen ja kattava toimenpideohjelma ammatillisen koulutuksen kansainvälistämisestä, jotta oppilaitokset ja niissä annettava koulutus voivat tehokkaasti vastata yhteiskunnan ja työelämän kansainvälistymisen asettamiin vaatimuksiin. Vuoden1989 muistio sisälsi laajan selvityksen ammatillisten oppilaitosten silloisista kansainvälisistä yhteyksistä. Työryhmän esitykset olivat pohjana opetusministeriön ja valtioneuvoston koulutuksen kansainvälistymisen toimintapolitiikalle ja tavoitteita koskeville toimenpiteille. (Aholainen 2000.) Opetushallituksen asettama työryhmä selvitti ammatillisen koulutuksen kansainvälistämisen tilaa, kehittämistarpeita ja toimintalinjoja (Opetushallituksen moniste 19/1998). Siinä työryhmä totesi, että lähimmän viiden vuoden aikana erillisrahoitusta tarvitaan erityisesti ammatillisen perusopetuksen oppilaitosten kansainvälisen toiminnan tukemiseen ja käynnistämiseen. Rahoitusta tulisi suunnata vaikuttavuudeltaan laajoihin tai muuten merkittäviin hankkeisiin ja vaihtoihin sekä verkostoitumiseen ja tulosten levitykseen. Ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä toimintaa on kuvattu useissa muissa Opetushallituksen selvityksissä. Oppilaitoksille tehtyjen kyselyjen pohjalta on pyritty arvioimaan kansainvälistämiseen annettujen erillismäärärahojen tarve ja niiden jakoperusteisiin tarvittavat muutokset. Kansainvälisen toiminnan avustuksen suuntaamisen tueksi on selvityksissä kirjattu toimenpide-ehdotuksia, kehittämistarpeita ja toimintalinjoja. Tässä selvityksessä peilataan myös vuoden 1998 selvityksessä tehtyjen toimenpide-ehdotusten toteutumista. Opetushallitus on valinnut selvitystyön toteuttajaksi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, ja arvioinnin toteutti FM Terttu Virtanen. Arvioinnin ohjausryhmän jäseninä toimivat Opetushallituksesta ylijohtaja Heli Kuusi, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, hallintojohtaja Kari Pitkänen, erikoissuunnittelija Annikki Häkkilä, yli-insinööri Harri Laine, opetusneuvos Paula Mattila sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustajana johtava rehtori Markku Kantonen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä. Erikoistutkija Seija Mahlamäki- Kultanen Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksesta on toiminut ulkopuolisena asiantuntijana. Projektisihteerinä toimi YTM Laura Jauhola. Hankkeen toteutusaika on ollut

5 1 JOHDANTO Tässä selvityksessä tarkastellaan kansainvälistä hanketoimintaa, jota on tuettu valtion talousarviossa erityistehtäviin osoitetuista määrärahoista. Tarkastelu kohdistuu pääosin vuosiin Kohderyhmänä ovat ammatilliset oppilaitokset ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät. Kansainvälistymisen tukea on jaettu ammatillisille oppilaitoksille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille vuodesta 1989 lähtien luvulla kansainvälisen toiminnan tuki kohdistui kansainvälisen yhteistyön käynnistämiseen luvulla koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia on ohjattu kehittämään yhteisiä verkostohankkeita. Verkostoitumisen tulokset ja mielipiteet hankkeiden toimivuudesta ovat kartoitettavissa tässä selvityksessä mukana olevien toimijoiden vastauksista. Selvityksessä pohdittavia kysymyksiä 1 : Ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä toimintaa mittaavat kysymykset: 1. Miten kansainvälinen toiminta on sisällytetty opetussuunnitelmiin ja muuhun toimintaan? 2. Miten koulutuksen järjestäjän kehittämisstrategiat ovat vaikuttaneet kansainvälisen toiminnan kehittymiseen? Valtionavustuksen vaikutuksia arvioivat kysymykset: 1. Miten valtionavustus on vaikuttanut ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälisen toiminnan kehittymiseen? 2. Mistä kansainvälistymistyössä on lähdetty ja mihin on päästy valtionavustuksen avulla? 3. Kuinka oleellinen osa valtionavustus on oppilaitoksen kansainvälistymisbudjetista? 4. Miten Opetushallituksen jakamiin valtionavustuksiin liittyvien kansainvälistämispalveluiden järjestelyt on toteutettu ja millainen on niiden toimivuus? 5. Kansainvälisten verkostojen toimivuutta mittaavat kysymykset. 6. Millaisena kansainvälisen toiminnan tulevaisuus ja jatkuvuus nähdään oppilaitoksissa? 1 Katso kyselylomake liitteestä 1. 5

6 Tiedonkeruumenetelmät Vuosina toteutettua kansainvälistä toimintaa selvitettiin eri tavoin ja tietoa kerättiin seuraavilla menetelmillä: puhelinkeskustelut internet-kysely kansainvälisen toiminnan yhdyshenkilöille opiskelijahaastattelut oppilaitoskohtaisten toimivien esimerkkien tarkastelut Opetushallituksen kansainvälistämisyksikön tilastolliset raportit sekä vuosittaiset selvitykset toiminnasta Internet-kysely toteutettiin helmikuussa 2004 lähettämällä kysely 121:lle kansainvälisessä toiminnassa mukana olevalle toimijalle, jotka valittiin Opetushallituksen vuoden 2003 kansainvälisten hankkeiden yhteyshenkilölistan mukaan. (Kyselyn vastausaika jatkui asti ja vastauspyyntö toistettiin kolmasti sähköpostiviestillä.) Määräaikaan mennessä vastauksia tuli 83, joten kyselyn vastausprosentti kyselyyn oli 69. Vastaukset oli useassa tapauksessa laadittu yhdessä kansainvälisen toiminnan työryhmän kanssa, jolloin vastaajien määräksi tuli 140. Internet-kysely koostui kahdentyyppisistä kysymyksistä: kahdestatoista avovastauksesta ja yhdeksästä numeerisesta arvioinnista. Kahdeksassa numeerisessa arvioinnissa pyydettiin arvioimaan verkostoitumisen vaikutuksia. Yhdessä arvioitiin Opetushallituksen kansainvälistämispalveluja. Arviointiskaala oli yhdestä viiteen (1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä). Arviointikysymyksissä keskityttiin arvioimaan verkostojen tuomia hyötyjä ja ongelmia, sillä vuonna 2002 siirryttiin rahoittamaan ensisijaisesti verkostohankkeita. Puhelinhaastatteluja tehtiin 16 oppilaitokseen. Selvitykseen on harkinnanvaraisesti valittu sekä aktiivisia oppilaitoksia, että niitä joilla kansainvälinen toiminta on ollut vähäistä. Tarkoituksena oli selvittää kansainvälistä toimintaa estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä haastatella lähemmin oppilaitoksen kv-koordinaattoreita ja rehtoreita oppilaitoksen kansainvälisestä toiminnasta. Tämän selvityksen tulokset kuitenkin ovat pääosin peräisin internet-kyselystä. Opiskelijahaastattelut toteutettiin ravintolakoulu Perhon kansainvälisen luokan opiskelijoille (11 opiskelijaa). Tarkoituksena oli tuoda selvitykseen opiskelijoiden näkemys kansainvälisen toiminnan merkityksestä ammatillisessa koulutuksessa. Samalla opiskelijat ottivat kantaa muutamiin selvityksen keskeisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin. 6

7 2 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTÄMISEN YLEISIÄ TAVOITTEITA 2.1 Mitä on kansainvälistyminen? Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen kansainvälistymisen on tarkoitus turvata opiskelijoille sellainen ammattitaito ja valmiudet, että he tulevat toimeen monikulttuurisessa ympäristössä ja sijoittuvat kansainvälistyville työmarkkinoille. Kielitaito ja suvaitsevaisuus ovat olennaisia kansainvälistymisen valmiuksia. Kansainvälistymisen avulla parannetaan koulutuksen ja elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä varmistetaan, että kaikilla ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on kansainvälistyvän työelämän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan edellyttämät tiedot ja taidot. (Opetushallituksen moniste 19/1998.) Valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden ammatillisissa tavoitteissa korostetaan kykyä seurata ja hyödyntää alan kehitystä muualla maailmassa, kielitaidon merkitystä, kommunikointitaitoja ja viestinnän valmiuksia, kuten tietotekniikan ja tietoverkkojen hyödyntämistä. Viestintätaidot merkitsevät yksityisja työelämän viestintätilanteissa selviämistä ja mahdollisuutta toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä, mikä myös mahdollistaa työhön sijoittumisen ulkomailla. Kansainvälisyys on haaste koko koulutusjärjestelmälle. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä on tuettu kehittämällä opetussuunnitelmia ja opetusta sekä edistämällä erityisesti kansainvälistä yhteistyötä ja varaamalla siihen resursseja. Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosina korostetaan, että suomalaisille nuorille luodaan hyvät ja joustavat mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja opiskeluun ulkomailla sekä edistetään henkilövaihtoa. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään EU:n koulutus- ja tutkimusohjelman toimeenpanoon ja liikkuvuuden esteiden poistamiseen. Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosina ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tavoitteena on edelleen kohottaa koulutuksen laatua sekä tehdä suomalaista koulutusta ja työelämää tunnetuksi. Kehittämissuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä tuetaan kehittämällä opetussuunnitelmia ja opetusta sekä edistämällä kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi opettajien kansainvälisiä valmiuksia, erityisesti kielitaitoa, parannetaan. Tavoitteena on, että parannetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien sekä ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden liikkuvuuden edellytyksiä. Ulkomailla suoritettavien opiskelu- ja työssäoppimisjaksojen määrää lisätään ja niiden hyväksilukemiskäytäntöjä tehostetaan. Vastavuoroisen liikkuvuuden mahdollistamiseksi edistetään vieraskielisen opetuksen tarjontaa ja parannetaan suomalaisten ammatillisten tutkintojen kansainvälistä tunnettavuutta. (Koulutus ja tutkimus vuosina ) 7

8 2.2 EU:n tavoitteet ammatillisen koulutuksen kehittämiselle Koulutus on globaalin kilpailun myötä noussut Euroopan unionissa yhä tärkeämpään rooliin. EU:n strategisena tavoitteena on kehittää Euroopan kilpailukykyä niin, että vuonna 2010 Euroopan unioni olisi maailman dynaamisin tietopohjainen talousalue. Yhtenä tärkeänä osana tätä strategiaa on korkealaatuisen koulutuksen kehittäminen. Barcelonan kokouksessa 2002 asetettiin tavoite, että eurooppalainen koulutus tulisi olemaan maailman huippuluokkaa vuoteen 2010 mennessä. Korkeakoulutuksen Bolognan julistus 1999 aloitti korkeakoulutuksen tutkintorakenteiden muokkaamisen yhdenmukaisiksi ja ymmärrettäviksi koko Euroopassa. Tämän prosessin tuloksena Euroopassa otetaan käyttöön yhteinen opintojen mitoitusjärjestelmä ja yliopistosektorilla pyritään kohti yhteisiä tutkintorakenteita. Bolognan julistus toimi osin esikuvana Bryggessä 2001 alkaneelle prosessille, joka johti joulukuussa 2002 niin kutsuttuun Kööpenhaminan julistukseen. Kööpenhaminan prosessin tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen laadun ja houkuttelevuuden parantaminen, sekä ammatillisessa koulutuksessa olevien ja sen suorittaneiden liikkuvuuden parantaminen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen alalla. Tiivis yhteistyö työelämän ja työelämäjärjestöjen kanssa on tärkeää. Prosessin avulla halutaan lisätä yhteisymmärrystä ja luottamusta siihen, mitä ammatilliset tutkinnot ja opinnot ovat eri maissa ja mitä ne sisältävät. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa muualla opitun hyväksi lukemista. Kööpenhaminan julistuksessa on kahdeksan tavoitealuetta: eurooppalainen ulottuvuus, koulutuksen vertailtavuuden parantaminen, ohjauksen ja neuvonnan kehitys, opintosuoritusten siirtomekanismi, toimialakohtainen koulutus, yhteiset laatukriteerit, non-formaalin (epävirallinen oppiminen) ja informaalin (arkioppiminen) koulutuksen tunnustaminen ja opettajien ja kouluttajien koulutustarpeet. Koulutuksen vertailtavuuden parantamiseen tarvitaan läpinäkyvyyttä, jotta hakijoiden opinto- ja työtodistuksia osataan tulkita. Näin edistetään liikkuvuutta eurooppalaisilla koulutus- ja työmarkkinoilla. Läpinäkyvyydestä käytetään usein englanninkielistä termiä transparenssi. Läpinäkyvyys eli selkeät ja ymmärrettävät tutkintojärjestelmät, tutkinnot ja viranomaistoiminta edistävät opintojen siirrettävyyttä (transferability) maasta toiseen. Jotta ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi, on luotettava siihen, että koulutus on eri maissa laadukasta. Lisäksi opettajia ja kouluttajia on koulutettava, jotta he voivat paremmin kohdata työelämän uudet haasteet. Opettajien ammattitaito puolestaan lisää ammatillisen koulutuksen laatua. Tiiviin alakohtaisen yhteistyön avulla voidaan kartoittaa työelämän kompetensseja ja kehittää edelleen ammatillista koulutusta työelämän tarpeita vastaavaksi. Lisäksi on kehitettävä tapoja, joilla koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista voidaan tunnistaa, arvioida ja lukea hyväksi, jotta koulutusjärjestelmät tukisivat paremmin elinikäistä oppimista. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta. Euroopan komissio on asettanut kolme työryhmää liittyen Kööpenhaminan prosessiin. Ne pyrkivät osaltaan luomaan työkaluja, jotka tukevat Kööpenhaminan julistuksen tavoitteita. Ensimmäinen työryhmä tutkii mahdollisuuksia kehittää Europassi tuotemerkiksi, jolla voidaan helpottaa muualla opitun läpinäkyvyyttä. Tällä hetkellä on esitetty kehiteltäväksi mobilipassi, johon kuuluvat Europassi, eurooppalainen CV, tutkintotodistuksen liite, todistus kielitaidosta ja todistukset harjoittelusta. Toisessa työryhmässä luodaan ammatillisten opintosuoritusten 8

9 siirtojärjestelmä eli ECVET (European Credits for Vocational Education and Training), jonka avulla halutaan lisätä opiskelijoiden ja työelämässä olevien liikkuvuutta. Kolmannessa työryhmässä kehitetään yhteistä pohjaa ammatillisen koulutuksen laatukriteereille. Tarkoituksena on sopia yhteisiä kriteereitä, joilla arvioidaan ammatillisen koulutuksen laatua. Tällä työllä tähdätään siihen, että olisi helpompi ymmärtää, mitä ammatillinen koulutus eri maissa pitää sisällään ja minkälaiseen ammattitaitoon se johtaa, sekä opintojen hyväksymiseen eri maissa. Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa korostetaan aktiivista osallistumista Euroopan unionin hankkeeseen eurooppalaisen yhteistyön edistämiseksi ammatillisen koulutuksen alueella eli Kööpenhaminan prosessiin. Kööpenhaminan prosessin tavoitteet on sisällytetty kansallisella tasolla ammatillisen koulutuksen sekä koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen. Myös ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tukirahoitus suunnataan osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Kööpenhaminan julistuksen painopisteet ovat jo nähtävissä esimerkiksi Leonardo da Vinci -hankkeissa. Kesällä 2003 suoritettiin selvitys siitä, miten Leonardo-ohjelman hankkeet liittyvät ammatillisesta koulutuksesta käytävään eurooppalaiseen keskusteluun (Rouhiainen ja Valjus 2003). Leonardo da Vinci -ohjelma esitellään myöhemmin luvussa AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN RAHOITUS 3.1 Valtionavustus oppilaitosten kansainvälistämiseen Valtion talousarviossa on vuodesta 1989 lähtien osoitettu toimintavaroja ammatillisten oppilaitosten kansainvälistämiseen. Opetusministeriö vahvistaa vuosittain kansainvälistämiseen tarkoitetun määrärahan käytön perusteet, jotka lähetetään tiedoksi koulutuksen järjestäjille. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea Opetushallitukselta avustusta kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin kehittämishankkeisiin ja muihin kansainvälistä yhteistyötä edistäviin toimintoihin. Hanketuki voi olla enintään 60 prosenttia hankkeen kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvista kustannuksista, jollei lisärahoitus ole erityisistä syistä perusteltua. Kustannuslaskelmiin ei voi lisätä oppilaitoksen opettajien eikä kansainvälisiä asioita hoitavien henkilöiden palkkakustannuksia. Verkostohankkeiden koordinointikulut on kuitenkin voinut sisällyttää hankkeen kuluihin luvun alussa opetusministeriön kirjaamien painopisteiden mukaan tavoitteena oli lisätä opiskelijavaihtoa, tukea suomalaisten opiskelijoiden opinto- ja harjoittelujaksoja ulkomailla ja vastavuoroisesti lisätä ulkomaalaisten opiskelijoiden, lähinnä Karjalasta ja Baltian maista tulevien opiskelijoiden, opintojen harjoittamista Suomessa. Kansainvälistymisen tuki oli tarkoitettu myönnettäväksi opiskelijavaihtoon osallistuville opiskelijoille lisättynä opintososiaalisiin etuihin ja tulkkauspalveluihin luvulla kansainvälisen toiminnan tukea pyrittiin kohdentamaan siten, että mahdollisimman monella ammatillisella oppilaitoksella oli taloudellisia resursseja käynnistää kansainvälinen yhteistyö ja muodostaa vakiintuneita yhteistyöverkostoja muun muassa liikkuvuuden lisäämiseksi. Lähtökohtana oli, että opiskelija- ja opettajavaihtojen kansainväliset yhteydet rakentuivat oppilaitosten omaehtoisen 9

10 toiminnan pohjalle. Avustusta myönnettiin opetussuunnitelma- ja opetusmenetelmäyhteistyöhön ja vieraskielisen opetuksen kehittämiseen. Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen myötä myös ammatillinen peruskoulutus organisoitiin uudelleen monen koulutuksen järjestäjän toimintaalueella. Tässä yhteydessä usean ammatillisen oppilaitoksen oli luotava kansainvälinen verkostonsa uudestaan yhteistyöpartnereiden jäätyä ammattikorkeakoulujen kumppaneiksi. Valtionavustuksella tuettiin myös tätä kansainvälisen toiminnan uudelleenkäynnistämistä. Käynnistämis- ja liikkuvuustoimintojen tukemisesta siirryttiin määrärahojen käytön perusteiden ohjaamana myöntämään avustusta koulutuksen kehittämishankkeisiin, kuten alakohtaiseen koulutuksen kehittämiseen ja työssäoppimisen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen. Maantieteellisiksi painopistealueiksi määriteltiin Euroopan unioniin kuuluvat ja siihen assosioituneet maat sekä lähialueet. Oppilaitoksia rohkaistiin luomaan suhteita myös esimerkiksi Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Afrikkaan. Avustusta on myönnetty myös hankkeissa saavutettujen tulosten levittämiseen luvulla avustuksen tavoitteena on tukea hankkeita, joiden tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Oppilaitoksia on ohjattu kehittämään usean koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteisiä, niin kutsuttuja verkostohankkeita. Avustusta on myönnetty kehittämishankkeisiin, joiden toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa kansainvälisellä yhteistyöllä on oleellinen merkitys. Opiskelijoiden liikkuvuutta on tuettu vain silloin, kun se on liittynyt olennaisena osana hankkeen toteutukseen. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ollut, että oppilaitoksen kansainvälinen toiminta perustuu koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen kansainvälistymissuunnitelmaan, joka on osa paikallista koulutuksen kehittämisstrategiaa. Käytettävissä olleen määrärahan kehitystä kuvaa alla oleva taulukko. Määrärahat on muutettu vertailtavuuden vuoksi euroiksi luvun loppupuolella määrärahan taso oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2000 ja 2001 oli käytettävissä noin 2,5 miljoonaa euroa, josta määrä laski vuonna ,5 miljoonaan euroon ja vuonna 2003 se oli euroa Kv-avustuksen määrä euroina Taulukko 1. Valtionavustus ammatillisten oppilaitosten kansainvälistämiseen

11 3.2 Valtionavustuksen painopisteet vuosina Vuonna 2000 ammatillisen koulutuksen avustus myönnettiin hankekohtaisena. Avustusta haettiin noin 760 hankkeeseen ja sitä myönnettiin 165 päätöksellä noin 400 hankkeeseen. Monet oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät saivat rahoitusta vielä joko kansainvälisen yhteistyön tai hankkeen käynnistämiseen yleensä tai organisaatiomuutoksista johtuvaan toiminnan käynnistämiseen tai uudelleenjärjestelyyn. Rahoitusta myönnettiin eniten opetusmenetelmien kehittämiseen (185 hanketta). Alakohtaisen koulutuksen sekä opetussuunnitelmien ja työssäoppimisen kehittäminen olivat tavoitteena noin 140 hankkeessa. Koulutusaloista aktiivisin oli matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Taulukko 2. Hankkeiden määrät tavoitekohtaisesti vuonna Opetussuunnitelmien kehittäminen Opetusmenetelmien kehittäminen Oppimateriaalien kehittäminen Vieraskielisen koulutuksen kehittäminen Työssäoppimisen/ kv-opintojaksojen kehittämien Näyttöjen kehittäminen Tulosten levittäminen Verkoston luominen/ toiminnan käynnistäminen Muu tavoite Vuonna 2001 avustusten painopistettä siirrettiin käynnistämistoimenpiteistä kehittämishankkeisiin. Tuolloin valtionavustusta haettiin noin 750 hankkeeseen ja sitä sai 390 hanketta. Opetushallituksen rahoittamia hankkeita oli edelleen määrällisesti eniten matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Hankkeiden teemat ja tavoitteet liittyivät useimmiten työssäoppimisverkoston luomiseen ja muuhun työssäoppimisen kehittämiseen. Avustusta myönnettiin myös käynnistämistoimenpiteisiin. Hankkeiden määriä vuonna 2001 on kuvattu tavoitekohtaisesti seuraavassa taulukossa. Yksittäisellä hankkeella oli yleensä useampia kehittämistavoitteita. Vuonna 2002 oppilaitoksia ohjattiin erityisen painokkaasti verkostohankkeiden toteuttamiseen, ja hakuohjeissa korostettiin niiden ensisijaista rahoittamista. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyöhankkeilla tavoiteltiin voimavarojen yhdistämistä. Tämä merkitsi myös hankkeiden lukumäärän vähentymistä merkittävästi. Avustusta haettiin niin koulutusalakohtaisiin kuin monialaisiinkin kansainvälisen toiminnan toteuttamisverkostoihin. Kaikkiaan 51 verkostohanketta sai valtion rahoitusta. Verkostoitumista tukevat hankkeet olivat suunnitelmia, jotka oli jatkossa tarkoitus liittää verkostohankkeisiin. Niiden käynnistäminen ja toteuttaminen nähtiin selkeämmäksi rahoittaa erillisenä hankkeena. Oppilaitosten omat hankkeet liittyivät pääosin harvinaisiin aloihin ja olivat pienehköjä. Opetushallitus rahoitti lisäksi muita kansainvälistämistoimintoja, joihin kuuluivat kansainvälisten toimintojen organisointi, käynnistämishankkeet sekä muut kehittämistoiminnot, kuten kansainvälisten seminaarien järjestely. 11

12 Vuoden 2003 tilastosta ilmenee verkostohankkeiden eteneminen jatkohankkeiksi (28 kpl). Oppilaitosten verkostoituminen oli todennettavissa vuoden 2003 hankeesityksissä selvästi, sillä 65 prosenttia hankerahoituksesta kohdennettiin vuonna 2002 käynnistyneiden hankkeiden jatkotoimintoihin. Uusia verkostohankkeita rahoitettiin enää kymmenen. Usean koulutuksen järjestäjän yhteishankkeiden osuus on yhteensä 71 prosenttia. Niihin kuuluvat jatko- ja uudet hankkeet. Hankkeille on vuonna 2003 myönnetty avustusta euroa/ hanke. Alla olevissa kuvioissa (1 ja 2) on esitetty, minkälaisiin hankkeisiin Opetushallitus on myöntänyt määrärahaa vuosina 2002 ja Vuoden 2003 hankkeet kuvauksineen ovat esitettyinä liitteessä neljä. Kv-avustus hankkeittain 2002 Jatkohankkeet, Muut kansainvälistämistoiminnot, Verkostohankkeita tukevat hankkeet, Verkostohankkeet Kv-avustus hankeittain 2003 Oppilaitosten omat hankkeet, Muu rahoitus, Koulutuksen järj. omat hankkeet, Verkostohankkeiden jatkohankkeet, Uudet verkostohankkeet, Kuviot 1 ja 2. Valtionavustus hankkeittain vuosina 2002 ja EU-koulutusohjelmat ja muu kansainvälisen toiminnan rahoitus Tärkeimmät omarahoituksen ja valtionavun ulkopuoliset rahoituslähteet ovat EUkoulutusohjelmat, kuten Leonardo da Vinci -ohjelma ja Sokrates-ohjelmaan kuuluvat Comenius ja Lingua. Pohjoismaista yhteistyötä tukee Nordplus Junior -ohjelma. Muita rahoituslähteitä ovat muun muassa erilaiset säätiöt ja yhdistykset. Opiskelijoiden omarahoitusosuuden voidaan olettaa kasvaneen viime vuosien aikana. Kansainvälisten projektien rahoitusmahdollisuuksia on koottu kuvioon 3. 12

13 oppilaitosten oma rahoitus Opetusministeriö EU:n rahoituslähteet Muut Leonardo da Vinci Socrates - Comenius Socrates - Lingua Nordplus Junior Muu rahoitus esim.säätiöt Opiskelijoiden oma rahoitus Kuvio 3. Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälisen toiminnan rahoitusmuotoja Ammatillisten oppilaitosten kansainvälisen toiminnan rahoituksen määristä ei voi saada täysin tarkkoja lukuja, mutta alla olevat kuviot (4 ja 5) antavat viitteelliset mittasuhteet. Taulukosta puuttuvat oppilaitosten omarahoitus ja opiskelijoiden muiden rahoituskeinojen avulla toteutetut liikkuvuuden muodot. Oppilaitosten omarahoitus on huomattava, mutta sitä ei tässä selvityksessä arvioida. Esimerkiksi vuoden 1996 selvityksen mukaan ammatillisten oppilaitosten omarahoitusosuus oli yli 50 prosenttia. Useimmat ohjelmat vaativat tuen lisäksi määrätyn prosentin mukaista omarahoitusosuutta (yleensä %). Opiskelijoiden järjestämillä tempauksilla ja eri tapahtumilla kerätyt varat ovat omaehtoisen yritteliäisyyden esimerkki. Vuonna 2003 Opetushallituksen kautta tuleva avustus oli suhteessa suurin ammatilliselle peruskoulutukselle jaettavan avustuksen määrästä. Vuonna 2001 se oli yli 60 prosenttia. Osa luvuista on laskennallisia keskiarvoja, sillä kaikista rahoitusmuodoista ei ole saatu vuosikohtaista erittelyä. Arviossa ei ole mukana esimerkiksi ulkomaalaisvetoisissa hankkeissa olevien suomalaispartnereiden rahoitusta. Laskentaan mukaan saatujen avustusmuotojen kokonaismäärä vuonna 2001 oli euroa ja vuonna 2003 se putosi lähes puoleen, eli euroon (kv-tuen totaali 4,03 milj. euroa) 2003 (kv-tuen totaali 2,09 milj. euroa) Nordplus Junior 8 % Leonardo liikkuvuus 12 % Comenius 8 % Valtion avustus 63 % Nordplus Junior 15 % Comenius 16 % Valtion avustus 38 % Leonardo kehittämishankkeet 9 % Leonardo liikkuvuus 23 % Leonardo kehittämishankkeet 8 % Kuviot 4 ja 5. Arvio ammatilliselle peruskoulutukselle jaetusta vuosittaisesta tuesta 13

14 EU:n ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelman kautta tuetaan projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Ohjelman tavoitteena on parantaa taitoja ja osaamista sekä koulutuksen laatua kaikilla ammatillisen koulutuksen tasoilla. Liikkuvuushankkeissa tuetaan ammatillisessa koulutuksessa olevien henkilöiden, sekä ammatillisesta koulutuksesta vastaavien henkilöiden liikkuvuutta edistäviä hankkeita. Leonardo-ohjelman liikkuvuushankkeet ovat keskeisiä suomalaisten ammatillisten oppilaitosten asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuuden tukimuotoja, mutta ohjelman resurssit ovat rajalliset. Leonardoliikkuvuushankkeissa vuosina ammatillisessa peruskoulutuksessa olevat henkilöt saivat tukea 152:een liikkuvuutta edistävään hankkeeseen (233 hakemuksesta) apurahaa, eli noin 460 apurahaa per vuosi. Leonardoliikkuvuushankkeissa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavaihtoon jaettiin kyseisinä vuosina yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät hallinnoivat vuosina lähes 60 prosenttia suomalaisista liikkuvuushankkeista, mutta vain 15 prosenttia kehittämishankkeista. 14 suomalaisvetoisessa Leonardo-pilottihankkeessa oli mukana 23 ammatillisen perusopetuksen partneria. Ammatillinen peruskoulutus on saanut koko Suomeen ohjatusta Leonardo-tuesta keskimäärin alle yhdeksän prosenttia. Vuosina ulkomaalaisvetoisiin hankkeisiin osallistui 25 suomalaisen ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitosta. Taulukko 2. Leonardo-pilottihankkeille suunnattu rahoitus Vuosi Leonardo-tuki ammatilliselle peruskoulutukselle Suomelle myönnetty Leonardo-tuki/ miljoonaa euroa ,2 6,1 % ,3 16,4 % ,4 10 % ,9 6 % Yhteensä ,8 milj. 9.5 % Ammatillinen peruskoulutuksen prosentuaalinen osuus koko Suomelle tulleesta rahasta Sokrates-ohjelma on Euroopan yleissivistävän koulutuksen ohjelma. Sen puitteissa pyritään edistämään kieltenopiskelua (Lingua), liikkuvuutta ja innovaatioita. Comenius-alaohjelman kautta ammatilliset oppilaitokset ovat mukana erilaisiin teemoihin liittyvissä yhteistyöhankkeissa ja opettajien täydennyskoulutushankkeissa. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista. Ammatilliselle peruskoulutukselle on jaettu rahoitusta seuraavasti: Taulukko 3. Ammatilliselle peruskoulutukselle jaettu Comenius-rahoitus Comenius-hankkeet Projektien määrä Tuki/ ammatilliset kouluprojektit ammatilliset valmistelevat vierailut, rehtoreiden opintovierailut ja opettajavaihto ammatilliset kehittämisprojektit ammatilliset Lingua E ja Comenius kielihankkeet sekä valmistelevat vierailut laskennallinen keskiarvo / vuosi:

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA

Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA 2 Hyvä lukija Opetushallitus ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO käynnistivät

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA

ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA ULKOMAISET TUTKINTO-OPISKELIJAT SUOMEN KORKEAKOULUISSA Korkeakoulujen politiikat ja käytännöt OCCASIONAL PAPER 2A 2003 Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat Suomen korkeakouluissa Korkeakoulujen politiikat ja

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN lukiokoulutuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 8/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE Loppuraportti Opetushallitus 2001 KIMMOKE Loppuraportti Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 952 13 1201 7 Hakapaino

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

Monta tietä maisteriksi

Monta tietä maisteriksi 1 R. Raivola, T. Himberg, A. Lappalainen, K. Mustonen & T. Varmola Monta tietä maisteriksi Yliopistojen maisteriohjelmien arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2002 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Valmennettuna maailmalle:

Valmennettuna maailmalle: Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot