Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003"

Transkriptio

1 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

2 Opetushallitus ISBN (nide) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2004

3 LUKIJALLE JOHDANTO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTÄMISEN YLEISIÄ TAVOITTEITA Mitä on kansainvälistyminen? EU:n tavoitteet ammatillisen koulutuksen kehittämiselle AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN RAHOITUS Valtionavustus oppilaitosten kansainvälistämiseen Valtionavustuksen painopisteet vuosina EU-koulutusohjelmat ja muu kansainvälisen toiminnan rahoitus Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus KANSAINVÄLISYYS AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN TOIMINNASSA Kansainvälinen toiminta koulutuksen järjestäjien strategioissa Kansainvälinen toiminta opetussuunnitelmissa ja opetuksessa Opiskelijoiden tasavertaisuuden toteutuminen kansainvälisessä toiminnassa VALTIONAVUSTUKSEN VAIKUTUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KEHITTYMISEEN Oppilaitosten yhteistyöverkostot Valtionavustuksen vähentymisen vaikutukset oppilaitosten kansainväliseen toimintaan Opetushallituksen kansainvälistämispalveluiden kehittäminen KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TULEVAISUUS Perusrahoituksen ja erillisen projektirahoituksen turvin rahoitetun kansainvälisen toiminnan näkymät Vahvan kansainvälisen toiminnan edellytykset ja sitä estävät tekijät JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO LIITE 1. Kyselylomakkeet...35 LIITE 2. Liikkuvuustilastoja...37 LIITE 3. Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella tuetut hankkeet LIITE 4. Linkkejä: tutkintojen kv-vertailusta, koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikan tiedonvaihdosta...50 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG SUMMARY... 54

4 LUKIJALLE Koulutuksen kansainvälistymisen kansallisia tavoitteita alettiin määritellä Suomessa 1980-luvun lopussa. Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia konkreettinen ja kattava toimenpideohjelma ammatillisen koulutuksen kansainvälistämisestä, jotta oppilaitokset ja niissä annettava koulutus voivat tehokkaasti vastata yhteiskunnan ja työelämän kansainvälistymisen asettamiin vaatimuksiin. Vuoden1989 muistio sisälsi laajan selvityksen ammatillisten oppilaitosten silloisista kansainvälisistä yhteyksistä. Työryhmän esitykset olivat pohjana opetusministeriön ja valtioneuvoston koulutuksen kansainvälistymisen toimintapolitiikalle ja tavoitteita koskeville toimenpiteille. (Aholainen 2000.) Opetushallituksen asettama työryhmä selvitti ammatillisen koulutuksen kansainvälistämisen tilaa, kehittämistarpeita ja toimintalinjoja (Opetushallituksen moniste 19/1998). Siinä työryhmä totesi, että lähimmän viiden vuoden aikana erillisrahoitusta tarvitaan erityisesti ammatillisen perusopetuksen oppilaitosten kansainvälisen toiminnan tukemiseen ja käynnistämiseen. Rahoitusta tulisi suunnata vaikuttavuudeltaan laajoihin tai muuten merkittäviin hankkeisiin ja vaihtoihin sekä verkostoitumiseen ja tulosten levitykseen. Ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä toimintaa on kuvattu useissa muissa Opetushallituksen selvityksissä. Oppilaitoksille tehtyjen kyselyjen pohjalta on pyritty arvioimaan kansainvälistämiseen annettujen erillismäärärahojen tarve ja niiden jakoperusteisiin tarvittavat muutokset. Kansainvälisen toiminnan avustuksen suuntaamisen tueksi on selvityksissä kirjattu toimenpide-ehdotuksia, kehittämistarpeita ja toimintalinjoja. Tässä selvityksessä peilataan myös vuoden 1998 selvityksessä tehtyjen toimenpide-ehdotusten toteutumista. Opetushallitus on valinnut selvitystyön toteuttajaksi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, ja arvioinnin toteutti FM Terttu Virtanen. Arvioinnin ohjausryhmän jäseninä toimivat Opetushallituksesta ylijohtaja Heli Kuusi, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, hallintojohtaja Kari Pitkänen, erikoissuunnittelija Annikki Häkkilä, yli-insinööri Harri Laine, opetusneuvos Paula Mattila sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustajana johtava rehtori Markku Kantonen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä. Erikoistutkija Seija Mahlamäki- Kultanen Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksesta on toiminut ulkopuolisena asiantuntijana. Projektisihteerinä toimi YTM Laura Jauhola. Hankkeen toteutusaika on ollut

5 1 JOHDANTO Tässä selvityksessä tarkastellaan kansainvälistä hanketoimintaa, jota on tuettu valtion talousarviossa erityistehtäviin osoitetuista määrärahoista. Tarkastelu kohdistuu pääosin vuosiin Kohderyhmänä ovat ammatilliset oppilaitokset ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät. Kansainvälistymisen tukea on jaettu ammatillisille oppilaitoksille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille vuodesta 1989 lähtien luvulla kansainvälisen toiminnan tuki kohdistui kansainvälisen yhteistyön käynnistämiseen luvulla koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia on ohjattu kehittämään yhteisiä verkostohankkeita. Verkostoitumisen tulokset ja mielipiteet hankkeiden toimivuudesta ovat kartoitettavissa tässä selvityksessä mukana olevien toimijoiden vastauksista. Selvityksessä pohdittavia kysymyksiä 1 : Ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä toimintaa mittaavat kysymykset: 1. Miten kansainvälinen toiminta on sisällytetty opetussuunnitelmiin ja muuhun toimintaan? 2. Miten koulutuksen järjestäjän kehittämisstrategiat ovat vaikuttaneet kansainvälisen toiminnan kehittymiseen? Valtionavustuksen vaikutuksia arvioivat kysymykset: 1. Miten valtionavustus on vaikuttanut ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälisen toiminnan kehittymiseen? 2. Mistä kansainvälistymistyössä on lähdetty ja mihin on päästy valtionavustuksen avulla? 3. Kuinka oleellinen osa valtionavustus on oppilaitoksen kansainvälistymisbudjetista? 4. Miten Opetushallituksen jakamiin valtionavustuksiin liittyvien kansainvälistämispalveluiden järjestelyt on toteutettu ja millainen on niiden toimivuus? 5. Kansainvälisten verkostojen toimivuutta mittaavat kysymykset. 6. Millaisena kansainvälisen toiminnan tulevaisuus ja jatkuvuus nähdään oppilaitoksissa? 1 Katso kyselylomake liitteestä 1. 5

6 Tiedonkeruumenetelmät Vuosina toteutettua kansainvälistä toimintaa selvitettiin eri tavoin ja tietoa kerättiin seuraavilla menetelmillä: puhelinkeskustelut internet-kysely kansainvälisen toiminnan yhdyshenkilöille opiskelijahaastattelut oppilaitoskohtaisten toimivien esimerkkien tarkastelut Opetushallituksen kansainvälistämisyksikön tilastolliset raportit sekä vuosittaiset selvitykset toiminnasta Internet-kysely toteutettiin helmikuussa 2004 lähettämällä kysely 121:lle kansainvälisessä toiminnassa mukana olevalle toimijalle, jotka valittiin Opetushallituksen vuoden 2003 kansainvälisten hankkeiden yhteyshenkilölistan mukaan. (Kyselyn vastausaika jatkui asti ja vastauspyyntö toistettiin kolmasti sähköpostiviestillä.) Määräaikaan mennessä vastauksia tuli 83, joten kyselyn vastausprosentti kyselyyn oli 69. Vastaukset oli useassa tapauksessa laadittu yhdessä kansainvälisen toiminnan työryhmän kanssa, jolloin vastaajien määräksi tuli 140. Internet-kysely koostui kahdentyyppisistä kysymyksistä: kahdestatoista avovastauksesta ja yhdeksästä numeerisesta arvioinnista. Kahdeksassa numeerisessa arvioinnissa pyydettiin arvioimaan verkostoitumisen vaikutuksia. Yhdessä arvioitiin Opetushallituksen kansainvälistämispalveluja. Arviointiskaala oli yhdestä viiteen (1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä). Arviointikysymyksissä keskityttiin arvioimaan verkostojen tuomia hyötyjä ja ongelmia, sillä vuonna 2002 siirryttiin rahoittamaan ensisijaisesti verkostohankkeita. Puhelinhaastatteluja tehtiin 16 oppilaitokseen. Selvitykseen on harkinnanvaraisesti valittu sekä aktiivisia oppilaitoksia, että niitä joilla kansainvälinen toiminta on ollut vähäistä. Tarkoituksena oli selvittää kansainvälistä toimintaa estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä haastatella lähemmin oppilaitoksen kv-koordinaattoreita ja rehtoreita oppilaitoksen kansainvälisestä toiminnasta. Tämän selvityksen tulokset kuitenkin ovat pääosin peräisin internet-kyselystä. Opiskelijahaastattelut toteutettiin ravintolakoulu Perhon kansainvälisen luokan opiskelijoille (11 opiskelijaa). Tarkoituksena oli tuoda selvitykseen opiskelijoiden näkemys kansainvälisen toiminnan merkityksestä ammatillisessa koulutuksessa. Samalla opiskelijat ottivat kantaa muutamiin selvityksen keskeisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin. 6

7 2 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTÄMISEN YLEISIÄ TAVOITTEITA 2.1 Mitä on kansainvälistyminen? Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen kansainvälistymisen on tarkoitus turvata opiskelijoille sellainen ammattitaito ja valmiudet, että he tulevat toimeen monikulttuurisessa ympäristössä ja sijoittuvat kansainvälistyville työmarkkinoille. Kielitaito ja suvaitsevaisuus ovat olennaisia kansainvälistymisen valmiuksia. Kansainvälistymisen avulla parannetaan koulutuksen ja elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä varmistetaan, että kaikilla ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on kansainvälistyvän työelämän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan edellyttämät tiedot ja taidot. (Opetushallituksen moniste 19/1998.) Valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden ammatillisissa tavoitteissa korostetaan kykyä seurata ja hyödyntää alan kehitystä muualla maailmassa, kielitaidon merkitystä, kommunikointitaitoja ja viestinnän valmiuksia, kuten tietotekniikan ja tietoverkkojen hyödyntämistä. Viestintätaidot merkitsevät yksityisja työelämän viestintätilanteissa selviämistä ja mahdollisuutta toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä, mikä myös mahdollistaa työhön sijoittumisen ulkomailla. Kansainvälisyys on haaste koko koulutusjärjestelmälle. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä on tuettu kehittämällä opetussuunnitelmia ja opetusta sekä edistämällä erityisesti kansainvälistä yhteistyötä ja varaamalla siihen resursseja. Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosina korostetaan, että suomalaisille nuorille luodaan hyvät ja joustavat mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja opiskeluun ulkomailla sekä edistetään henkilövaihtoa. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään EU:n koulutus- ja tutkimusohjelman toimeenpanoon ja liikkuvuuden esteiden poistamiseen. Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosina ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tavoitteena on edelleen kohottaa koulutuksen laatua sekä tehdä suomalaista koulutusta ja työelämää tunnetuksi. Kehittämissuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä tuetaan kehittämällä opetussuunnitelmia ja opetusta sekä edistämällä kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi opettajien kansainvälisiä valmiuksia, erityisesti kielitaitoa, parannetaan. Tavoitteena on, että parannetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien sekä ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden liikkuvuuden edellytyksiä. Ulkomailla suoritettavien opiskelu- ja työssäoppimisjaksojen määrää lisätään ja niiden hyväksilukemiskäytäntöjä tehostetaan. Vastavuoroisen liikkuvuuden mahdollistamiseksi edistetään vieraskielisen opetuksen tarjontaa ja parannetaan suomalaisten ammatillisten tutkintojen kansainvälistä tunnettavuutta. (Koulutus ja tutkimus vuosina ) 7

8 2.2 EU:n tavoitteet ammatillisen koulutuksen kehittämiselle Koulutus on globaalin kilpailun myötä noussut Euroopan unionissa yhä tärkeämpään rooliin. EU:n strategisena tavoitteena on kehittää Euroopan kilpailukykyä niin, että vuonna 2010 Euroopan unioni olisi maailman dynaamisin tietopohjainen talousalue. Yhtenä tärkeänä osana tätä strategiaa on korkealaatuisen koulutuksen kehittäminen. Barcelonan kokouksessa 2002 asetettiin tavoite, että eurooppalainen koulutus tulisi olemaan maailman huippuluokkaa vuoteen 2010 mennessä. Korkeakoulutuksen Bolognan julistus 1999 aloitti korkeakoulutuksen tutkintorakenteiden muokkaamisen yhdenmukaisiksi ja ymmärrettäviksi koko Euroopassa. Tämän prosessin tuloksena Euroopassa otetaan käyttöön yhteinen opintojen mitoitusjärjestelmä ja yliopistosektorilla pyritään kohti yhteisiä tutkintorakenteita. Bolognan julistus toimi osin esikuvana Bryggessä 2001 alkaneelle prosessille, joka johti joulukuussa 2002 niin kutsuttuun Kööpenhaminan julistukseen. Kööpenhaminan prosessin tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen laadun ja houkuttelevuuden parantaminen, sekä ammatillisessa koulutuksessa olevien ja sen suorittaneiden liikkuvuuden parantaminen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen alalla. Tiivis yhteistyö työelämän ja työelämäjärjestöjen kanssa on tärkeää. Prosessin avulla halutaan lisätä yhteisymmärrystä ja luottamusta siihen, mitä ammatilliset tutkinnot ja opinnot ovat eri maissa ja mitä ne sisältävät. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa muualla opitun hyväksi lukemista. Kööpenhaminan julistuksessa on kahdeksan tavoitealuetta: eurooppalainen ulottuvuus, koulutuksen vertailtavuuden parantaminen, ohjauksen ja neuvonnan kehitys, opintosuoritusten siirtomekanismi, toimialakohtainen koulutus, yhteiset laatukriteerit, non-formaalin (epävirallinen oppiminen) ja informaalin (arkioppiminen) koulutuksen tunnustaminen ja opettajien ja kouluttajien koulutustarpeet. Koulutuksen vertailtavuuden parantamiseen tarvitaan läpinäkyvyyttä, jotta hakijoiden opinto- ja työtodistuksia osataan tulkita. Näin edistetään liikkuvuutta eurooppalaisilla koulutus- ja työmarkkinoilla. Läpinäkyvyydestä käytetään usein englanninkielistä termiä transparenssi. Läpinäkyvyys eli selkeät ja ymmärrettävät tutkintojärjestelmät, tutkinnot ja viranomaistoiminta edistävät opintojen siirrettävyyttä (transferability) maasta toiseen. Jotta ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi, on luotettava siihen, että koulutus on eri maissa laadukasta. Lisäksi opettajia ja kouluttajia on koulutettava, jotta he voivat paremmin kohdata työelämän uudet haasteet. Opettajien ammattitaito puolestaan lisää ammatillisen koulutuksen laatua. Tiiviin alakohtaisen yhteistyön avulla voidaan kartoittaa työelämän kompetensseja ja kehittää edelleen ammatillista koulutusta työelämän tarpeita vastaavaksi. Lisäksi on kehitettävä tapoja, joilla koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista voidaan tunnistaa, arvioida ja lukea hyväksi, jotta koulutusjärjestelmät tukisivat paremmin elinikäistä oppimista. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta. Euroopan komissio on asettanut kolme työryhmää liittyen Kööpenhaminan prosessiin. Ne pyrkivät osaltaan luomaan työkaluja, jotka tukevat Kööpenhaminan julistuksen tavoitteita. Ensimmäinen työryhmä tutkii mahdollisuuksia kehittää Europassi tuotemerkiksi, jolla voidaan helpottaa muualla opitun läpinäkyvyyttä. Tällä hetkellä on esitetty kehiteltäväksi mobilipassi, johon kuuluvat Europassi, eurooppalainen CV, tutkintotodistuksen liite, todistus kielitaidosta ja todistukset harjoittelusta. Toisessa työryhmässä luodaan ammatillisten opintosuoritusten 8

9 siirtojärjestelmä eli ECVET (European Credits for Vocational Education and Training), jonka avulla halutaan lisätä opiskelijoiden ja työelämässä olevien liikkuvuutta. Kolmannessa työryhmässä kehitetään yhteistä pohjaa ammatillisen koulutuksen laatukriteereille. Tarkoituksena on sopia yhteisiä kriteereitä, joilla arvioidaan ammatillisen koulutuksen laatua. Tällä työllä tähdätään siihen, että olisi helpompi ymmärtää, mitä ammatillinen koulutus eri maissa pitää sisällään ja minkälaiseen ammattitaitoon se johtaa, sekä opintojen hyväksymiseen eri maissa. Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa korostetaan aktiivista osallistumista Euroopan unionin hankkeeseen eurooppalaisen yhteistyön edistämiseksi ammatillisen koulutuksen alueella eli Kööpenhaminan prosessiin. Kööpenhaminan prosessin tavoitteet on sisällytetty kansallisella tasolla ammatillisen koulutuksen sekä koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen. Myös ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tukirahoitus suunnataan osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Kööpenhaminan julistuksen painopisteet ovat jo nähtävissä esimerkiksi Leonardo da Vinci -hankkeissa. Kesällä 2003 suoritettiin selvitys siitä, miten Leonardo-ohjelman hankkeet liittyvät ammatillisesta koulutuksesta käytävään eurooppalaiseen keskusteluun (Rouhiainen ja Valjus 2003). Leonardo da Vinci -ohjelma esitellään myöhemmin luvussa AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN RAHOITUS 3.1 Valtionavustus oppilaitosten kansainvälistämiseen Valtion talousarviossa on vuodesta 1989 lähtien osoitettu toimintavaroja ammatillisten oppilaitosten kansainvälistämiseen. Opetusministeriö vahvistaa vuosittain kansainvälistämiseen tarkoitetun määrärahan käytön perusteet, jotka lähetetään tiedoksi koulutuksen järjestäjille. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea Opetushallitukselta avustusta kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin kehittämishankkeisiin ja muihin kansainvälistä yhteistyötä edistäviin toimintoihin. Hanketuki voi olla enintään 60 prosenttia hankkeen kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvista kustannuksista, jollei lisärahoitus ole erityisistä syistä perusteltua. Kustannuslaskelmiin ei voi lisätä oppilaitoksen opettajien eikä kansainvälisiä asioita hoitavien henkilöiden palkkakustannuksia. Verkostohankkeiden koordinointikulut on kuitenkin voinut sisällyttää hankkeen kuluihin luvun alussa opetusministeriön kirjaamien painopisteiden mukaan tavoitteena oli lisätä opiskelijavaihtoa, tukea suomalaisten opiskelijoiden opinto- ja harjoittelujaksoja ulkomailla ja vastavuoroisesti lisätä ulkomaalaisten opiskelijoiden, lähinnä Karjalasta ja Baltian maista tulevien opiskelijoiden, opintojen harjoittamista Suomessa. Kansainvälistymisen tuki oli tarkoitettu myönnettäväksi opiskelijavaihtoon osallistuville opiskelijoille lisättynä opintososiaalisiin etuihin ja tulkkauspalveluihin luvulla kansainvälisen toiminnan tukea pyrittiin kohdentamaan siten, että mahdollisimman monella ammatillisella oppilaitoksella oli taloudellisia resursseja käynnistää kansainvälinen yhteistyö ja muodostaa vakiintuneita yhteistyöverkostoja muun muassa liikkuvuuden lisäämiseksi. Lähtökohtana oli, että opiskelija- ja opettajavaihtojen kansainväliset yhteydet rakentuivat oppilaitosten omaehtoisen 9

10 toiminnan pohjalle. Avustusta myönnettiin opetussuunnitelma- ja opetusmenetelmäyhteistyöhön ja vieraskielisen opetuksen kehittämiseen. Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen myötä myös ammatillinen peruskoulutus organisoitiin uudelleen monen koulutuksen järjestäjän toimintaalueella. Tässä yhteydessä usean ammatillisen oppilaitoksen oli luotava kansainvälinen verkostonsa uudestaan yhteistyöpartnereiden jäätyä ammattikorkeakoulujen kumppaneiksi. Valtionavustuksella tuettiin myös tätä kansainvälisen toiminnan uudelleenkäynnistämistä. Käynnistämis- ja liikkuvuustoimintojen tukemisesta siirryttiin määrärahojen käytön perusteiden ohjaamana myöntämään avustusta koulutuksen kehittämishankkeisiin, kuten alakohtaiseen koulutuksen kehittämiseen ja työssäoppimisen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen. Maantieteellisiksi painopistealueiksi määriteltiin Euroopan unioniin kuuluvat ja siihen assosioituneet maat sekä lähialueet. Oppilaitoksia rohkaistiin luomaan suhteita myös esimerkiksi Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Afrikkaan. Avustusta on myönnetty myös hankkeissa saavutettujen tulosten levittämiseen luvulla avustuksen tavoitteena on tukea hankkeita, joiden tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Oppilaitoksia on ohjattu kehittämään usean koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteisiä, niin kutsuttuja verkostohankkeita. Avustusta on myönnetty kehittämishankkeisiin, joiden toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa kansainvälisellä yhteistyöllä on oleellinen merkitys. Opiskelijoiden liikkuvuutta on tuettu vain silloin, kun se on liittynyt olennaisena osana hankkeen toteutukseen. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ollut, että oppilaitoksen kansainvälinen toiminta perustuu koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen kansainvälistymissuunnitelmaan, joka on osa paikallista koulutuksen kehittämisstrategiaa. Käytettävissä olleen määrärahan kehitystä kuvaa alla oleva taulukko. Määrärahat on muutettu vertailtavuuden vuoksi euroiksi luvun loppupuolella määrärahan taso oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2000 ja 2001 oli käytettävissä noin 2,5 miljoonaa euroa, josta määrä laski vuonna ,5 miljoonaan euroon ja vuonna 2003 se oli euroa Kv-avustuksen määrä euroina Taulukko 1. Valtionavustus ammatillisten oppilaitosten kansainvälistämiseen

11 3.2 Valtionavustuksen painopisteet vuosina Vuonna 2000 ammatillisen koulutuksen avustus myönnettiin hankekohtaisena. Avustusta haettiin noin 760 hankkeeseen ja sitä myönnettiin 165 päätöksellä noin 400 hankkeeseen. Monet oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät saivat rahoitusta vielä joko kansainvälisen yhteistyön tai hankkeen käynnistämiseen yleensä tai organisaatiomuutoksista johtuvaan toiminnan käynnistämiseen tai uudelleenjärjestelyyn. Rahoitusta myönnettiin eniten opetusmenetelmien kehittämiseen (185 hanketta). Alakohtaisen koulutuksen sekä opetussuunnitelmien ja työssäoppimisen kehittäminen olivat tavoitteena noin 140 hankkeessa. Koulutusaloista aktiivisin oli matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Taulukko 2. Hankkeiden määrät tavoitekohtaisesti vuonna Opetussuunnitelmien kehittäminen Opetusmenetelmien kehittäminen Oppimateriaalien kehittäminen Vieraskielisen koulutuksen kehittäminen Työssäoppimisen/ kv-opintojaksojen kehittämien Näyttöjen kehittäminen Tulosten levittäminen Verkoston luominen/ toiminnan käynnistäminen Muu tavoite Vuonna 2001 avustusten painopistettä siirrettiin käynnistämistoimenpiteistä kehittämishankkeisiin. Tuolloin valtionavustusta haettiin noin 750 hankkeeseen ja sitä sai 390 hanketta. Opetushallituksen rahoittamia hankkeita oli edelleen määrällisesti eniten matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Hankkeiden teemat ja tavoitteet liittyivät useimmiten työssäoppimisverkoston luomiseen ja muuhun työssäoppimisen kehittämiseen. Avustusta myönnettiin myös käynnistämistoimenpiteisiin. Hankkeiden määriä vuonna 2001 on kuvattu tavoitekohtaisesti seuraavassa taulukossa. Yksittäisellä hankkeella oli yleensä useampia kehittämistavoitteita. Vuonna 2002 oppilaitoksia ohjattiin erityisen painokkaasti verkostohankkeiden toteuttamiseen, ja hakuohjeissa korostettiin niiden ensisijaista rahoittamista. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyöhankkeilla tavoiteltiin voimavarojen yhdistämistä. Tämä merkitsi myös hankkeiden lukumäärän vähentymistä merkittävästi. Avustusta haettiin niin koulutusalakohtaisiin kuin monialaisiinkin kansainvälisen toiminnan toteuttamisverkostoihin. Kaikkiaan 51 verkostohanketta sai valtion rahoitusta. Verkostoitumista tukevat hankkeet olivat suunnitelmia, jotka oli jatkossa tarkoitus liittää verkostohankkeisiin. Niiden käynnistäminen ja toteuttaminen nähtiin selkeämmäksi rahoittaa erillisenä hankkeena. Oppilaitosten omat hankkeet liittyivät pääosin harvinaisiin aloihin ja olivat pienehköjä. Opetushallitus rahoitti lisäksi muita kansainvälistämistoimintoja, joihin kuuluivat kansainvälisten toimintojen organisointi, käynnistämishankkeet sekä muut kehittämistoiminnot, kuten kansainvälisten seminaarien järjestely. 11

12 Vuoden 2003 tilastosta ilmenee verkostohankkeiden eteneminen jatkohankkeiksi (28 kpl). Oppilaitosten verkostoituminen oli todennettavissa vuoden 2003 hankeesityksissä selvästi, sillä 65 prosenttia hankerahoituksesta kohdennettiin vuonna 2002 käynnistyneiden hankkeiden jatkotoimintoihin. Uusia verkostohankkeita rahoitettiin enää kymmenen. Usean koulutuksen järjestäjän yhteishankkeiden osuus on yhteensä 71 prosenttia. Niihin kuuluvat jatko- ja uudet hankkeet. Hankkeille on vuonna 2003 myönnetty avustusta euroa/ hanke. Alla olevissa kuvioissa (1 ja 2) on esitetty, minkälaisiin hankkeisiin Opetushallitus on myöntänyt määrärahaa vuosina 2002 ja Vuoden 2003 hankkeet kuvauksineen ovat esitettyinä liitteessä neljä. Kv-avustus hankkeittain 2002 Jatkohankkeet, Muut kansainvälistämistoiminnot, Verkostohankkeita tukevat hankkeet, Verkostohankkeet Kv-avustus hankeittain 2003 Oppilaitosten omat hankkeet, Muu rahoitus, Koulutuksen järj. omat hankkeet, Verkostohankkeiden jatkohankkeet, Uudet verkostohankkeet, Kuviot 1 ja 2. Valtionavustus hankkeittain vuosina 2002 ja EU-koulutusohjelmat ja muu kansainvälisen toiminnan rahoitus Tärkeimmät omarahoituksen ja valtionavun ulkopuoliset rahoituslähteet ovat EUkoulutusohjelmat, kuten Leonardo da Vinci -ohjelma ja Sokrates-ohjelmaan kuuluvat Comenius ja Lingua. Pohjoismaista yhteistyötä tukee Nordplus Junior -ohjelma. Muita rahoituslähteitä ovat muun muassa erilaiset säätiöt ja yhdistykset. Opiskelijoiden omarahoitusosuuden voidaan olettaa kasvaneen viime vuosien aikana. Kansainvälisten projektien rahoitusmahdollisuuksia on koottu kuvioon 3. 12

13 oppilaitosten oma rahoitus Opetusministeriö EU:n rahoituslähteet Muut Leonardo da Vinci Socrates - Comenius Socrates - Lingua Nordplus Junior Muu rahoitus esim.säätiöt Opiskelijoiden oma rahoitus Kuvio 3. Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälisen toiminnan rahoitusmuotoja Ammatillisten oppilaitosten kansainvälisen toiminnan rahoituksen määristä ei voi saada täysin tarkkoja lukuja, mutta alla olevat kuviot (4 ja 5) antavat viitteelliset mittasuhteet. Taulukosta puuttuvat oppilaitosten omarahoitus ja opiskelijoiden muiden rahoituskeinojen avulla toteutetut liikkuvuuden muodot. Oppilaitosten omarahoitus on huomattava, mutta sitä ei tässä selvityksessä arvioida. Esimerkiksi vuoden 1996 selvityksen mukaan ammatillisten oppilaitosten omarahoitusosuus oli yli 50 prosenttia. Useimmat ohjelmat vaativat tuen lisäksi määrätyn prosentin mukaista omarahoitusosuutta (yleensä %). Opiskelijoiden järjestämillä tempauksilla ja eri tapahtumilla kerätyt varat ovat omaehtoisen yritteliäisyyden esimerkki. Vuonna 2003 Opetushallituksen kautta tuleva avustus oli suhteessa suurin ammatilliselle peruskoulutukselle jaettavan avustuksen määrästä. Vuonna 2001 se oli yli 60 prosenttia. Osa luvuista on laskennallisia keskiarvoja, sillä kaikista rahoitusmuodoista ei ole saatu vuosikohtaista erittelyä. Arviossa ei ole mukana esimerkiksi ulkomaalaisvetoisissa hankkeissa olevien suomalaispartnereiden rahoitusta. Laskentaan mukaan saatujen avustusmuotojen kokonaismäärä vuonna 2001 oli euroa ja vuonna 2003 se putosi lähes puoleen, eli euroon (kv-tuen totaali 4,03 milj. euroa) 2003 (kv-tuen totaali 2,09 milj. euroa) Nordplus Junior 8 % Leonardo liikkuvuus 12 % Comenius 8 % Valtion avustus 63 % Nordplus Junior 15 % Comenius 16 % Valtion avustus 38 % Leonardo kehittämishankkeet 9 % Leonardo liikkuvuus 23 % Leonardo kehittämishankkeet 8 % Kuviot 4 ja 5. Arvio ammatilliselle peruskoulutukselle jaetusta vuosittaisesta tuesta 13

14 EU:n ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelman kautta tuetaan projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Ohjelman tavoitteena on parantaa taitoja ja osaamista sekä koulutuksen laatua kaikilla ammatillisen koulutuksen tasoilla. Liikkuvuushankkeissa tuetaan ammatillisessa koulutuksessa olevien henkilöiden, sekä ammatillisesta koulutuksesta vastaavien henkilöiden liikkuvuutta edistäviä hankkeita. Leonardo-ohjelman liikkuvuushankkeet ovat keskeisiä suomalaisten ammatillisten oppilaitosten asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuuden tukimuotoja, mutta ohjelman resurssit ovat rajalliset. Leonardoliikkuvuushankkeissa vuosina ammatillisessa peruskoulutuksessa olevat henkilöt saivat tukea 152:een liikkuvuutta edistävään hankkeeseen (233 hakemuksesta) apurahaa, eli noin 460 apurahaa per vuosi. Leonardoliikkuvuushankkeissa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavaihtoon jaettiin kyseisinä vuosina yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät hallinnoivat vuosina lähes 60 prosenttia suomalaisista liikkuvuushankkeista, mutta vain 15 prosenttia kehittämishankkeista. 14 suomalaisvetoisessa Leonardo-pilottihankkeessa oli mukana 23 ammatillisen perusopetuksen partneria. Ammatillinen peruskoulutus on saanut koko Suomeen ohjatusta Leonardo-tuesta keskimäärin alle yhdeksän prosenttia. Vuosina ulkomaalaisvetoisiin hankkeisiin osallistui 25 suomalaisen ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitosta. Taulukko 2. Leonardo-pilottihankkeille suunnattu rahoitus Vuosi Leonardo-tuki ammatilliselle peruskoulutukselle Suomelle myönnetty Leonardo-tuki/ miljoonaa euroa ,2 6,1 % ,3 16,4 % ,4 10 % ,9 6 % Yhteensä ,8 milj. 9.5 % Ammatillinen peruskoulutuksen prosentuaalinen osuus koko Suomelle tulleesta rahasta Sokrates-ohjelma on Euroopan yleissivistävän koulutuksen ohjelma. Sen puitteissa pyritään edistämään kieltenopiskelua (Lingua), liikkuvuutta ja innovaatioita. Comenius-alaohjelman kautta ammatilliset oppilaitokset ovat mukana erilaisiin teemoihin liittyvissä yhteistyöhankkeissa ja opettajien täydennyskoulutushankkeissa. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista. Ammatilliselle peruskoulutukselle on jaettu rahoitusta seuraavasti: Taulukko 3. Ammatilliselle peruskoulutukselle jaettu Comenius-rahoitus Comenius-hankkeet Projektien määrä Tuki/ ammatilliset kouluprojektit ammatilliset valmistelevat vierailut, rehtoreiden opintovierailut ja opettajavaihto ammatilliset kehittämisprojektit ammatilliset Lingua E ja Comenius kielihankkeet sekä valmistelevat vierailut laskennallinen keskiarvo / vuosi:

15 Nordplus Junior -ohjelman tehtävänä on lisätä ammatillisessa koulutuksessa olevien ja heidän opettajiensa pohjoismaista liikkuvuutta sekä oppilaitosten yhteistyötä. Ohjelmaan kuuluu henkilövaihdon lisäksi yhteisten opintokokonaisuuksien toteutusta. Ammatillinen perusopetus saa arviolta 90 prosenttia koko Nordplus Juniorin Suomeen tulevasta rahasta, ja vuosina summa on noin 1,24 miljoonaa euroa, jolloin laskennallinen keskiarvo on euroa vuodessa. 3.4 Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus Alla olevassa taulukossa ovat mukana kaikki eri rahoituslähteistä tuetut ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuneet liikkuvuustoiminnot Suomessa. Tiedot opiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden liikkuvuudesta perustuvat Opetushallituksen tekemiin selvityksiin. Opiskelijoiden liikkuvuus on pysynyt lähes samana. Esimerkiksi vuonna 2002 koko ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden määrästä ulkomailla oli noin 2,8 prosenttia. Opettajien liikkuvuus laski rajusti vuonna 2001, mutta on jälleen kasvussa. Vuoden 2003 opiskelijoiden liikkuvuusmäärästä noin 10 prosenttia rahoitettiin Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOn kautta. Taulukko 4. Liikkuvuus Lähteneet Opiskelijat Opettajat Yhteensä Saapuneet Opiskelijat Opettajat Yhteensä Vuoden 2002 liikkuvuusmäärien tarkastelussa on mukana 137 pääosin ammatillista perusopetusta antavaa koulutuksen järjestäjää. Tarkastelun ulkopuolella ovat ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, musiikin ja liikunnan alan oppilaitokset sekä kansanopistot. Vuoden 2002 tietojenkeruussa 53 koulutuksen järjestäjää (noin 40 %) on joko ilmoittanut, että liikkuvuutta ei ole ollut, tai liikkuvuudesta ei ole tehty selvitystä. Tämä koskee lähinnä oppilasmäärältään pieniä, omistajayhteisönsä ainoita oppilaitoksia. Tästä johtuen annetut tiedot antavat kohtuullisen tarkan kuvan liikkuvuudesta vuonna Vuonna 2002 ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeli Suomessa kaikkiaan noin opiskelijaa. Selvitysten mukaan näistä noin oli ulkomailla työssäoppimassa, suoritti opiskelujakson tai osallistui muihin kansainvälisiin tapahtumiin tai vierailuihin ulkomailla. Tavoitteiden mukaan eriteltyinä määrät jakautuivat seuraavasti: työssäoppiminen opiskelijaa opiskelujaksot 800 opiskelijaa kilpailut, messut, opintomatkat jne. 900 opiskelijaa 15

16 Työssäoppimisjaksoilla oli eniten opiskelijoita sosiaali- ja terveysalalta (lähes 500). Kaupan ja hallinnon sekä majoitus-, ravitsemis- ja talousalalta työssäoppimisjaksoilla oli liki 300 kummaltakin. Työssäoppimisjakson keskimääräinen pituus oli 4,5 viikkoa (pisimmät jaksot 20 viikkoa). Opintojaksojen keskimääräinen pituus oli 2,5 viikkoa, pisimmillään 17 viikkoa. Suosituimpia kohdemaita olivat Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa ja Viro. Suomeen tuli opiskelijavaihtoon noin opiskelijaa. Eniten opiskelijoita tuli Venäjältä, Ruotsista, Saksasta ja Ranskasta. Maakohtaiset liikkuvuustilastot löytyvät liitteestä kolme. Opettajien liikkuvuus jakautui pääosin kolmeen matkan tavoitetta kuvaavaan ryhmään: työssäoppimispaikkoihin ja kohdemaan koulutukseen tutustuminen valmistelevat vierailut (yhteistyön käynnistäminen, työssäoppimisjaksoista sopiminen) osallistuminen opiskelijoiden työssäoppimis- tai opintojaksoille (oppilaanohjaus, työssäoppimisen käynnistäminen ja arviointi) Muita mainittuja teemoja ovat opettajien omat työelämäjaksot ja kielikurssit. Tässä yhteydessä ei selvitetty kokous- eikä seminaarimatkoja. Edellä mainittuihin toimintoihin liittyen on raporttien mukaan tehty noin opettajan matkaa ulkomaille. Raportista ei käy ilmi, onko opettaja osallistunut useammalle kuin yhdelle matkalle. Noin 80 opettajaa on ollut ulkomaan jaksolla kaksi viikkoa tai pitempään. Pisin opettajan ulkomainen työelämäjakso on ollut kuusi kuukautta. Myös opettajien osalta voidaan todeta, että sosiaali- ja terveysalan, kaupan ja hallinnon alan sekä majoitus-, ravitsemis- ja talousalan opettajat liikkuivat aktiivisimmin. Suomeen suuntautui noin ulkomaalaisopettajan matkaa. Suomi kiinnosti eniten ruotsalais-, saksalais-, virolais- ja brittiopettajia. Samat maat olivat kärjessä myös suomalaisopettajien kohdemaina. Vuoden 2003 liikkuvuuskyselyyn vastasi 143 oppilaitosta. Vastaamatta jätti noin 25 prosenttia oppilaitoksista. Suurin osa näistä on pieniä oppilaitoksia, joista useimmissa liikkuvuustoimintoja ei todennäköisesti ole. Selvitysten mukaan Suomesta lähti ulkomaille kaikkiaan noin opiskelijaa. Määrä jakautuu tavoitteittain seuraavasti: työssäoppiminen opiskelijaa opiskelujaksot 925 kilpailut, messut, opintomatkat jne opiskelijaa Aktiivisimmin liikkuivat jälleen sosiaali- ja terveysalan (noin 950 opiskelijaa), kaupan ja hallinnon alan (noin 750 opiskelijaa), majoitus-, ravitsemis- ja talousalan (noin 550 opiskelijaa) sekä luonnonvara-alan opiskelijat (noin 500 opiskelijaa). Työssäoppimisjakson keskimääräinen pituus oli 5,2 viikkoa (pisimmät jaksot 20 viikkoa). Opintojaksojen keskimääräinen pituus oli vajaa kaksi viikkoa, pisimmillään 20 viikkoa. Työssäoppimisjaksoilla suosituimmat kohdemaat olivat Ruotsi, Iso-Britannia ja Saksa sekä Espanja ja Viro. Ruotsiin ja Viroon suuntautui eniten muutaman päivän mittaisia tutustumismatkoja. Myös Venäjän kohdemaaksi valinneiden määrä lisääntyi Venäjä-pilottiprojektin käynnistymisen myötä. Suomeen tuli opiskelijavaihtoon noin opiskelijaa. Eniten opiskelijoita tuli luonnonvara-aloilta (noin 500 opiskelijaa) sekä kaupan ja hallinnonalalta (noin 350 opiskelijaa). Lukumääräisesti eniten tuli opiskelijoita Saksasta (noin 300) ja Ranskasta (liki 300), joista opiskelijat tulivat useimmiten opiskelijan ryhminä. Merkittävä määrä opiskelijoita tuli myös Ruotsista ja Espanjasta. Opettajien liikkuvuus liittyi pääosin kolmeen samaan tavoiteryhmään kuin vuonna 2002 (työssäoppimispaikkoihin ja kohdemaan koulutukseen tutustuminen, 16

17 valmistelevat vierailut, osallistuminen opiskelijoiden työssäoppimis- tai opintojaksoille). Opettajien työelämäjaksot (noin 30 opettajaa) olivat selkeästi lisääntyneet edellisvuodesta. Eniten työelämäjaksoille osallistui opettajia majoitus-, ravitsemis- ja talousalalta. Jaksojen pituus vaihteli kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Raporttien mukaan kaikkiaan opettajan matkaa on tehty ulkomaille. Noin 155 opettajaa on ollut ulkomaan jaksolla kaksi viikkoa tai pitempään. Pitempiaikaisille jaksoille osallistuneiden opettajien määrä on liki kaksinkertainen vuoteen 2002 nähden. Eniten opettajien matkoja suuntautui Ruotsiin, Iso- Britanniaan, Viroon ja Saksaan. Opettajien osalta voidaan edelleen todeta, että sosiaali- ja terveysalan, kaupan ja hallinnon alan sekä majoitus-, ravitsemis- ja talousalan opettajat liikkuivat aktiivisimmin. Suomeen suuntautui noin 850 ulkomaalaisopettajan matka. Opettajia tuli eniten Ruotsista, Saksasta ja Ranskasta. 4 KANSAINVÄLISYYS AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN TOIMINNASSA Useissa ammatillista perusopetusta antavissa oppilaitoksissa kansainvälinen toiminta nähdään selvityksen tulosten mukaan tärkeänä osana koulutusta. Kansainvälisyys on yksi oppilaitosten strategisista painopistealueista ja samalla osa kehittämisstrategiaa. Kansainvälisyyttä hyödynnetään voimakkaasti niin oppilaitosten mainonnassa kuin myös opiskelijoiden rekrytoinnissakin, kuten alla olevasta sitaatista käy ilmi. Uskon, että oppilaitoksemme näkee kansainväliset opintojaksot hyödyllisinä ja laitoksellemme positiivista imagoa luovana toimintaa. Opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja tämä viesti onkin toiminut niin, ettei projektia ole tarvinnut lainkaan mainostaa. Opiskelijat hakevat itse tietoa ja hakeutuvat opintoihin. Tämä antaa mahdollisuuden sellaisillekin, jotka eivät muutoin uskaltaisi lähteä matkaan. Tämä on tilaisuus mahtavaan kokemukseen, joka muuttaa asenteita loppuelämäksi. Kansainvälisen toiminnan käynnistyessä 90-luvun alussa yhteyksien luominen oli kovan työn takana. Alkuvaiheessa aktiiviset toimijat loivat kontakteja useisiin ulkomaisiin oppilaitoksiin ja lähtivät mukaan erilaisiin hankkeisiin. Nyt kansainvälisten projektien luonne on muuttunut kontaktien luomisesta laadulliseen sisällön kehittämiseen, ja myös laadullista valikoitumista on tapahtunut. Hyvät kansainväliset kontaktit halutaan säilyttää, ja toimintaa luotettavien kumppaneiden kanssa halutaan jatkaa sekä kehittää edelleen. Myönteinen suhtautuminen kansainväliseen toimintaan johtuu vastaajien mielestä yleensä organisaation henkilöstön sitouttamisesta. Kansainvälisen toiminnan tulevaisuutta ja jatkuvuutta arvioitaessa noin viidesosa vastanneista asennoitui toimintaansa erittäin positiivisesti. Heistä suurin osa pitää jo olemassa olevia verkostoja toimivina ja hyviä partneriverkostoja ensisijaisen tärkeinä. Toimintaa edistävinä tekijöinä mainittiin opettajien työelämään tutustuminen ulkomailla, sillä samalla, kun kansainvälisyyttä toteutetaan, lisätään myös osaavien kansainvälisten toimijoiden määrää. Projekti- ja verkostotoiminnan kautta kansainvälisyydestä tulee osa normaalia opetustoimintaa. Vastausten mukaan kansainvälisen toiminnan hyödyllisyys korostui erityisesti ammatillisen kielenoppimisen kannalta. Useissa tapauksissa kansainvälistyminen mainittiin välttämättömänä työmarkkinoiden kansainvälistyessä. Eräänä asiana tuli esille, että elinkeinoelämän haasteet tulisi huomioida esimerkiksi kehittämällä 17

18 verkostoa kohdealueilla, joissa Suomen kauppa, palvelut ja teollisuus tarvitsevat ammattiosaajia. Myös eri kansallisuuksien kohtaaminen nähtiin tärkeänä työvoiman kansainvälistyessä. Suvaitsevaisuuskasvatus ja erilaiset kansainvälisyyteen liittyvät teemapäivät mainittiin kansainvälisen toiminnan tärkeinä osa-alueina. Kansainvälistymisen nähtiin motivoivan opiskelijoita suorittamaan opintojaan, ja siitä nähtiin koituvan yleistä tyytyväisyyttä, joka heijastuu myös muuhun toimintaan. Vieraskieliset opiskelijat organisaatiossa mainittiin osaksi käytännön kansainvälistymistä. Kieltenopetuksen ja kansainvälistymisen tarpeet kohtaavat kulttuurivaihdossa. Vastaajat toivoivat kansainvälisen yhteistyön muodostuvan osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa ei ylimääräiseksi rasitteeksi. Kansainvälinen toiminta on useassa vastauksessa ymmärretty laajasti: Jo opiskelu internetissä on kansainvälistymistä, aina ei tarvitse lähteä ulkomaille kansainvälistyäkseen. Kuitenkin kaikilla perustutkinnon suorittaneilla tulisi olla kansainvälistyvän työelämän edellyttämät tiedot ja taidot, pelkkä internetissä opiskelu ei riitä. 4.1 Kansainvälinen toiminta koulutuksen järjestäjien strategioissa Kansainvälisten toimintojen todettiin olevan oleellinen osa oppilaitoksen strategiaa ja perustoimintaa noin 60 prosentissa vastauksista. Vain yhdeksässä prosentissa vastauksista todettiin, että sitä ei ole lainkaan sisällytetty strategiaan. Toisaalta strategiaa pidetään vain sanahelinänä, jos resursseja sen toteuttamiseen ei varata. Siten strategia saattaa olla vain yleisenä linjauksena toiminnan taustalla, mutta rahoitukseen se ei ole vastausten mukaan merkittävästi vaikuttanut. Parhaimmillaan strategiat tukevat kansainvälisen toiminnan kehittämistä. Oppilaitoksen kehittämisstrategiat ohjaavat kansainvälistä toimintaa, ja tällöin toiminta keskittyy oppilaitoksen kannalta keskeisiin alueisiin. Näissä oppilaitoksissa myös strategian toteutumista seurataan. Kansainvälinen toiminta on useissa oppilaitoksissa osa laatujärjestelmää. Johdon sitoutuminen on keskeisessä asemassa kansainvälisen toiminnan kehittymisessä. Alle on listattu vastauksista nousseita kansainvälisen toiminnan sisällön muotoutumisen keskeisiä perusteita: kaupungin kansainvälistymisstrategia koulutuksen järjestäjän kansainvälistymisstrategia oppilaitoksen kansainvälistymisstrategia opettajien painotukset ja henkilökohtaiset kontaktit hyvät ja luotettavat kumppanit opiskelijoiden työssäoppiminen opettajien työelämäjaksot opiskelijoiden kiinnostus ulkomaanopintoihin opettajien kiinnostus eri oppilaitosten väliseen yhteistyöhön kohdemaan kieli, turvallisuus, läheisyys ja kustannustaso kansainvälisen toiminnan tarkoituksenmukaisuus hanketoiminnan kumuloituminen => lumipalloefekti 18

19 4.2 Kansainvälinen toiminta opetussuunnitelmissa ja opetuksessa Lähes kaikkien vastaajien mukaan (95 %) kansainvälinen toiminta on sisällytetty koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmiin ja opetuksen toteutumiseen joko osana opetussuunnitelmaa tai välillisesti esimerkiksi kielten opetuksen tai työssäoppimisen kautta. Kansainvälisen toiminnan toteutuminen ei kuitenkaan ole taattua, vaikka se sisältyisikin opetussuunnitelmaan, sillä se saattaa ilmetä ainoastaan sanoina opetussuunnitelmassa. Useassa oppilaitoksessa linja on vasta hahmottumassa ja tullaan kirjaamaan opetussuunnitelmaan lähitulevaisuudessa, mutta käytännössä toimintaa on jo olemassa. Kansainvälistä toimintaa kuvataan opetussuunnitelmissa usein yleisellä tasolla ja se tarkennetaan tavoitteelliseksi toiminnaksi oppilaitoksessa erillisen kansainvälistymissuunnitelman avulla. Kansainvälisyys pyritään integroimaan opetukseen. Kansainväliset vaihdot toteutetaan osana opetussuunnitelmaa, ja työssäoppiminen ulkomailla hyväksytään yleensä opintoihin. 2 Kansainvälistymisen ilmenemismuotoja opetuksessa ovat pääosin: työssäoppiminen ulkomailla vapaavalintainen kurssi kansainvälisyyskasvatus kulttuurintuntemuskurssi osa yhteisiä opintoja näytön tai osanäytön suorittaminen ulkomailla maahanmuuttajakoulutus verkko-opinnot yhteinen painotus, kansainvälisyys eri opinnoissa kotikansainvälisyys kielikurssit Europassi opintomatkat henkilökohtaiset opetussuunnitelmat kansainväliseen matkaan valmentava kurssi henkilöstökoulutus kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen (eettiset taidot) CLIL -menetelmä (ammatillisten aineiden opettaminen vieraalla kielellä) 2 Liitteeseen (4) on kerätty linkkejä tutkintojen kansainvälisestä vertailusta, koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikan tiedonvaihdosta opetuksen järjestäjille ja kansainvälistä toimintaa suunnitteleville. 19

20 4.3 Opiskelijoiden tasavertaisuuden toteutuminen kansainvälisessä toiminnassa Noin puolet vastaajista oli erittäin tyytyväisiä opiskelijoiden tasavertaisuuden toteutumiseen. Yleensä opiskelijoilla on yhtäläinen oikeus hakeutua kansainvälistymisopintoihin ja mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa työssäoppimisjaksoon ulkomailla. Toisaalta opiskelijoiden motivaatio kyseenalaistettiin. Vain harvoin lähtijöitä on enemmän kuin paikkoja. Tasa-arvo toteutuu suhteellisen hyvin, jos ulkopuolista rahoitusta on käytettävissä. Opiskelijoiden taloudelliset mahdollisuudet lähteä ulkomaille ovat rajalliset, jos lisärahoitusta ei saada, sillä kaikilla ei ole varaa maksaa matkoja ja majoituskustannuksia ulkomailla. Opiskelijoiden liikkuvuuteen suunnattujen määrärahojen vähentäminen tekee kansainvälisestä toiminnasta sosiaalisesti diskriminoivaa. Lopulta hyvin harvat saavat tilaisuuden osallistua toimintaan. Selvitykseen otettiin mukaan myös suppea näyte opiskelijoiden näkökulmia. Ravintolakoulu Perhon kansainvälisen luokan opiskelijoita pyydettiin ottamaan kantaa väitteeseen kaikilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet ulkomaanopintoihin. Yli puolet haastatelluista vastasi kielteisesti. Seuraavanlaisia kommentteja saatiin väitteeseen: Motivaation tulisi olla ulkomaanopintojen mittari, on sitouduttava vaihtoon. Tulee olla karsinta, koska opiskelija on aina oppilaitoksensa ja maansa edustaja ulkomailla. Koulu tulee hoitaa asiallisesti ja pitää olla edustuskelpoinen. Toisaalta kuitenkin korostettiin, että kaikilla tulee olla mahdollisuus lähteä, jos opiskelijalla motivaatio on kohdallaan ja muuten jalat maassa. Kielitaidon merkitys ei saisi korostua liikaa, sillä kieltä oppii maailmalla. Kysyttäessä opiskelijoilta kansainvälisyyden välttämättömyydestä työmarkkinoiden suhteen suurin osa haastatelluista opiskelijoista oli sitä mieltä, että kansainvälinen kokemus ei ole välttämätöntä ravintola-alalla: Siitä on suurta hyötyä, mutta se ei ole välttämättömyys. Kansainvälinen opiskelu ei saa olla itseisarvo. Kotimaassa hyvässä työssäoppimispaikassa saa myös arvokasta kokemusta ja siitä saa enemmän irti kuin ulkomailla. Selvityksen pohjalta voidaan sanoa, että oppilaitokset suosivat kielitaitoisia ja lahjakkaita opiskelijoita lähtijöiden valinnassa. Kielitaito nousee monella esteeksi. Joissain tapauksissa on pyritty hankkimaan kohteita, joissa on mahdollisuus opiskella suomeksi (Viro sekä Ruotsin ja Espanjan suomalaiskohteet). Opiskelijan oma kiinnostus ja motivaatio sekä aktiivisuus vaikuttavat valintatilanteessa. Hakijoista valitaan sopivimmat. Kysyttäessä numeerista arviota väittämään verkostot palvelevat ensisijaisesti opiskelijoiden kansainvälistymistä ja oppimiskokemuksia noin kaksi kolmasosaa vastanneista arvioi väittämän pitävän paikkansa. Verkostojen opiskelijoille tuomaa hyötyä vain tyydyttäväksi arvioineita oli noin kolmannes vastaajista. Yhteistyöverkostojen kohdemaiden tarjonta ei välttämättä palvele opiskelijoiden etua. Jos tietoa yhteistyökumppaneista ei jaeta, voi kohdemaavalikoima olla joissakin oppilaitoksissa aika suppea, eikä välttämättä opintojen kannalta tarkoituksenmukainen. Kansainvälistymistyössä toimivien ammattiopettajien pätevyys ja aktiivisuus vaihtelevat, mikä osaltaan vaikuttaa tasavertaisuuden toteutumiseen vaihtoja suunniteltaessa. Yleensä työssäoppimispaikkaa ja -maata valittaessa opiskelijoiden toiveet pyritään ottamaan huomioon niin pitkälti kuin mahdollista. Kommunikointikieli on tärkeässä roolissa kohdemaita valittaessa. Lisäksi maan kustannustaso, läheisyys ja opiskelijan turvallisuus painottuvat valinnoissa. Erityisryhmien asema on monesti heikko. Varsinaisilla vaihtojärjestelmillä ei ole riittäviä tukimuotoja erityisryhmien liikkumiseen. Matkustamiseen ja toimintaan kohdemaassa tarvitaan usein runsaasti tukea ja henkilöstöä. 20

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014 Alkusanat Mika Saarinen Yksikön päällikkö Erasmus+, ammatillinen Ensimmäinen hakukierros 2014 Ensimmäinen hakukierros Erasmus+, ammatillinen 63 liikkuvuushakemusta, n.

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena

Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena Ammatillisen koulutuksen Kiina-, Intia-, Venäjä-, ja Japani-verkostot koulutuksen järjestäjien tukena Skills-laivaseminaari 12.-14.5.2011 m/s Silja Serenade Erityisasiantuntija Annikki Häkkilä, Opetushallitus

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE /2016. Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen. Taustaa

HAKUTIEDOTE /2016. Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen. Taustaa HAKUTIEDOTE 2.5.2016 26/2016 Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001) Valtion talousarvioesitys 2016 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua laki

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ

AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ FAKTAA EXPRESS /2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMERO 1/20 3/20 AIKUISKOULUTUS ON KANSAINVÄLISTÄ Tuloksia aikuiskoulutuksen kansainvälisyysselvityksestä

Lisätiedot

KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011

KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011 KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011 ISBN 978-951-805-534-4 (pdf) 10/2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen toiminnan resurssit

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen puheenjohtajana yksikön, päällikkö Mika Saarinen, CIMO alustajana ja havainnoijana, opetusneuvos Hanna Autere, OPH Hyvät käytännöt ja toimintamallit (1) Kansainvälistyminen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015. Yhtymähallitus 26.2.2013. Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen

Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015. Yhtymähallitus 26.2.2013. Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015 Yhtymähallitus 26.2.2013 Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET JA MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline

Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Miksi kansainvälistä yhteistyötä? EPALE uusi työväline Kansainvälistyvä vapaa sivistystyö 27.4.2015, VST Helsingin työväenopisto Eija Laine, CIMO Aikuiskoulutuksen ohjelmat Eurooppalainen yhteistyö: SOKRATES

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus-

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

Kansainvälisyysstrategian virkistys työkalujen lanseeraus. Mika Saarinen, Kansainvälistymispalvelut, OPH Lauri Tuomi, Profitmakers Oy

Kansainvälisyysstrategian virkistys työkalujen lanseeraus. Mika Saarinen, Kansainvälistymispalvelut, OPH Lauri Tuomi, Profitmakers Oy Kansainvälisyysstrategian virkistys työkalujen lanseeraus Mika Saarinen, Kansainvälistymispalvelut, OPH Lauri Tuomi, Profitmakers Oy Kv-strategiaselvitys Faktaa 1A/2016: Kansainvälisyys strategiassa ja

Lisätiedot

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10 Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä Nov- 10 Mitä ja miten tutkittiin? Mikä on verkostoitumisen aste ammatillisen koulutuksen kentällä? Miten verkostot toimivat? Mikä on verkostoitumisen

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisen koulutuksen kentällä Leonardo-ohjelman infotilaisuus, 25.9.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

1 Ammattiopisto Nurmeksen kansainvälisen toiminnan lähtökohtia

1 Ammattiopisto Nurmeksen kansainvälisen toiminnan lähtökohtia 1 (5) KANSAINVÄLISTYMISTOIMINTASUUNNITELMA Vuosi 2014 1 Ammattiopisto Nurmeksen kansainvälisen toiminnan lähtökohtia Elinkeino- ja työelämän toimintaympäristöt kansainvälistyvät ja se vaikuttaa merkittävästi

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Näkökulmia. Kansainvälistyminen ammatillisessa. peruskoulutuksessa. Voitto Nuutinen. Johdanto. ja tuotteet liikkuivat helpommin yli rajojen.

Näkökulmia. Kansainvälistyminen ammatillisessa. peruskoulutuksessa. Voitto Nuutinen. Johdanto. ja tuotteet liikkuivat helpommin yli rajojen. Näkökulmia kansainvälistymiseen ammatillisessa peruskoulutuksessa Voitto Nuutinen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu, Tekniikka ja Kulttuuri voitto.nuutinen@pkky.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä

Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä Koulutuksen ja nuorison EU-ohjelmat uudistuvat Erasmus+ alkaa 2014, Oulu Anne Tornberg Lyhyesti Luovista Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminta 2012 2013 Savonlinna 28.10.2013 Hannele Nevalampi, CIMO Kansallinen ECVET Expert-toiminto Toiminto on perustettu 2012 Tukemaan ECVETin kansallista toimeenpanoa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ!

OSALLISTUMISELLA ON VÄLIÄ! FAKTAA EXPRESS 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSESSA 2011 S. 1 NUMERO 4/2012 OPISKELIJOIDEN KANSAINVÄLINEN LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA JA KORKEA-ASTEEN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

ChiNet-verkosto. Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006. PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla

ChiNet-verkosto. Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006. PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla ChiNet-verkosto OPHn verkosto Aloittanut toimintansa 2006 Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006 PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla Suomalaiset verkostokoulut:

Lisätiedot

Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014

Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014 Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014 Tiedotustilaisuus 25.2.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 26.8.2011 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden kollegoiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen: valtionavustustusten käynnistämisinfo klo

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen: valtionavustustusten käynnistämisinfo klo Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen: valtionavustustusten käynnistämisinfo 11.9.2014 klo 12.00-15.30 Marget.Kantosalo@oph.fi www.oph.fi Aloitustilaisuuden tavoitteita: Tukea käynnistyvien

Lisätiedot