Mies ja perhe. Miesroolin muutos eurooppalaisessa perheessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mies ja perhe. Miesroolin muutos eurooppalaisessa perheessä"

Transkriptio

1 Mies ja perhe Miesroolin muutos eurooppalaisessa perheessä 1

2 2012 version First publish in December 2006 Hanke on saanut tukea Euroopan yhteisöjen sukupuolten tasa-arvoa koskevaan puitestrategiaan ( ) liittyvältä ohjelmalta. Julkaisussa tai muissa siihen liittyvissä asiakirjoissa esitetyt mielipiteet tai näkemykset eivät välttämättä edusta EU:n komission mielipiteitä tai näkemyksiä. Belgialaisen L Institut pour l égalité des femmes et des hommes järjestön tuella Osallistujat Ligue des Familles, Belgia Pancyprian Organisation Polyteknon, Kypros Väestöliitto ry (The Family Federation of Finland), Suomi Union Nationale des Associations Familiales, Ranska Family and Child Care Center, Kreikka Unione Famiglie Handicappati, Italia Liga Portuguesa dos Deficientes Motores-CRS, Portugali Institut pour l Egalité des Femmes et des Hommes, Belgia Tekstin on laatinut hankkeen asiantuntijajäsen Ghislaine Julémont. Hän on Femmes Prévoyantes Socialistes (Belgia) järjestön pääsihteeri. 2

3 Esipuhe Tässä julkaisussa esitetyt yhteenveto ja johtopäätökset ovat tulosta COFACEn ja sen seitsemän jäsenjärjestön viidentoista kuukauden pituisesta eurooppalaisesta hankkeesta, johon l Institut belge pour l Egalité des Femmes et des Hommes järjestö ystävällisesti myötävaikutti. Euroopan yhteisöjen komission ja mainitun järjestön taloudellisella tuella toteutettu hanke on osa unionin sukupuolten tasavertaisia mahdollisuuksia koskevaa ohjelmaa 1. Hankkeen valmistelusta keväällä 2005 lähtien keskeiset tavoitteet ovat olleet kahtaalla: toisaalta miehen perheroolin nostaminen niin eri poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen toimijoiden kuin myös yleisen mielipiteen tietoisuuteen ja toisaalta vastaaminen joukkoon kysymyksiä: miten miehet mieltävät oman roolinsa perheessä? Miten isät saataisiin paremmin sitoutumaan lastensa hoivaan ja kasvatukseen sekä osoittamaan heille huomiota? Kuinka sukupuolten tasa-arvo voi toteutua perheissä ja taata perheenjäsenten harmonisen kumppanuuden? Puolentoista vuoden yhteisen työn ja tutkimuksen lisäksi tavoitteiden saavuttamiseksi järjestettiin myös keväällä 2006 Helsingissä seminaari ja toimitettiin tämä julkaisu, joka on saatavilla kahdeksalla kielellä. Yllä mainittujen tavoitteiden mukaisesti hankkeen varsinainen tarkoitus oli keskittyä miehen rooliin perheessä asettaen kysymyksen melko suppeasti. Pian kuitenkin ymmärrettiin, ettei tämä lähestymistapa olisi riittävä. Miehen perheroolin analyysi edellyttää tosiasiallisesti yhteiskunnan kokonaisrakenteen kriittistä tarkastelua sekä lisäksi ennakkoasenteiden ja muutoksen vastavoimien merkittävän painoarvon tähdentämistä. Kyseessä ei ole pelkästään miehen vaan myös naisen asema, muuallakin kuin perheessä kuten esimerkiksi työ- ja kouluyhteisöissä. syventämiseksi. Toisaalta voisimme rajoittua kartoittamaan eri maiden säännöksiä siinä toivossa ja hyvien käytäntöjen vaihdon nimessä että niiden luetteloiminen ja julkistaminen loisivat otollisen perustan, joka innoittaisi muita valtioita niiden toteuttamiseen. Halusimme mennä edemmäs. Pyysimme nimittäin jokaista yhteistyökumppaniamme tutkimaan, mikä näkemys haastatelluilla miehillä ja naisilla on miehen perheroolista ja mitkä lainsäädännölliset ja muut määräykset olisivat toivottavia miesten sitouttamiseksi paremmin perhevastuihinsa. Olemme halunneet asettaa hankitut tulokset poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin yhteyksiinsä, jotta hankkeen kehys olisi mahdollisimman konkreettinen. Julkaisussa muotoillut suositukset perustuvat analysointi- ja tutkimustyön lisäksi kumppaniemme tutkimustensa kuluessa hankkimaansa, keskeisiltä osiltaan kvalitatiiviseen aineistoon. Haluan kiittää kaikkia yhteistyöjärjestöjä näiden arvokkaasta osallistumisesta ja panoksesta sekä erityisesti asiantuntijaamme Ghislaine Julémont ia hänen erinomaisesta työstään tietoaineiston kokoamisessa, tutkimustulosten analysoinnissa ja niiden esittämisessä. Suositukset, joihin on päädytty, perustuvat mielestäni ensisijassa niin perhe- kuin työelämässä vallitseviin tosiseikkoihin, minkä johdosta ne ovat sitäkin paremmin sovellettavissa käytäntöön mikäli paikalliset, alueelliset, kansalliset ja eurooppalaiset poliittiset päättäjämme näin tahtovat. Tähän tällä julkaisulla toki pyrimmekin. Yves Roland-Gosselin Tiesimme toki hyvin vaaran uhkaavan meitä kahdelta suunnalta. Toisaalta voisimme vain tyytyä toteamaan joitain ilmiselvyyksiä, mikä ei toisi keskusteluun mitään uutta eikä varmasti tarjoaisi ratkaisuja sukupuolten tasa-arvon 1 Hankkeen täydellinen nimi: «Miesroolin eri kasvot eurooppalaisessa perheessä. Tutkimus ja toimenpideehdotukset sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi.» 3

4 1. Johdanto COFACE on yhteistyössä Belgian liittovaltion instituutin kanssa ja Euroopan unionin seitsemään jäsenvaltioon kuuluvan seitsemän perheyhdistyksen myötävaikutuksella tehnyt tutkimuksen miesten osallistumisesta vanhempien ja perheen vastuutehtäviin naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi. Kyseiset seitsemän valtiota Belgia, Kypros, Suomi, Ranska, Kreikka, Italia, Portugali eivät edusta pelkästään Euroopan rakentamisen eri etappeja. Ne edustavat myös unionin eri kulttuureja ja niiden vaikutus on erityisen tärkeä naisten ja miesten yhteisten roolien kuvaamisessa niin perheen kuin yhteiskunnan kaikkien rakenteidenkin sisällä. Nämä jokaisen maan omien yhteiskunnallisten normien kautta välittyvät kuvat miehestä ja naisesta osoittautuvat äärimmäisen tärkeiksi, kun tarkoitus on käsitellä «miesten roolia naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä ja etenkin miesten ja isien käyttäytymisessä suhteessa ammatti- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen», kuten Euroopan komission ehdotuspyyntö täsmensi sen käynnissä olevan tutkimuksen puitteissa. Komission mielenkiinto miesten perheroolia kohtaan ei ole uusi. Huoli isien roolista tulevaisuuden perheissä oli olemassa jo vuonna 1994, jolloin vietettiin Kansainvälistä perheen vuotta. Sen ajan pääkysymys koski isyyden institutionaalisen tukemisen puutetta ja rajoituksia, joihin perheroolien kehitys törmäsi niin naisilla kuin miehilläkin. Kysymys on yhä ajankohtainen vuonna Hyvin harvat naiset ja miehet, olivat he sitten yksittäisiä kansalaisia tai poliittisia tai hallinnollisia vastuuhenkilöitä, työmarkkinaosapuolia tai kansalaisyhteiskunnan toimijoita, eivät itse asiassa ole vieläkään tiedostaneet, että miesten osallistuminen perhe-elämään kyseenalaistaa paljon perusteellisemmin 1800-luvulta peräisin olevan sukupuolten arvojärjestyksen demokraattisissa valtioissa ja modernissa teollisuusyhteiskunnassa kuin naisten kasvava osallistuminen työelämään. Naisten sijoittuminen työelämään osuu itse asiassa samaan kansalaisvapauksien kehitysjaksoon kuin muidenkin syrjittyjen ryhmien, olivat ne sitten vähemmistöjä (esim. etniset tai uskonnolliset vähemmistöt) tai väheksyttyjä (esim. siirtolaiskansat), kuten demokraattisen järjestelmään kuuluu. Tällöin pyrittiin saamaan kaikki perusihmisoikeudet (tässä tapauksessa työtä ja työpaikkaa, kasvatusta ja ammattikoulutusta, tuloja ja sosiaaliturvaa koskevat oikeudet). Niiden vaikutuksen, kuten kaikkien vapauksien kehittymisen, näkyvyys on välitöntä sen julkisuuden takia. Sitä vastoin miesten osallistuminen perheen velvollisuuksiin ei osu suoraan samaan yhteiskunnan arvonnousun voimakauteen. Teollisuusyhteiskunnan perustamisesta lähtien voimassa oleva työn sukupuolinen rakentuminen ei tunnusta, kuten tiedetään, kuin markkinoiden kautta kulkevien tavaroiden ja palveluiden valmistustoimintojen arvon. Työ- ja perhe-elämän sovintopolitiikan 2 onnistuminen, missä on tähdätty miesten kasvavaan osallistumiseen kodin ja perheen velvollisuuksiin, olipa työ sitten mitä tahansa, riippuu näin ollen mitä suurimmassa määrin ammattija perhevelvollisuuksien arvojärjestyksen kyseenalaistamisesta, mikä on yksi näkyvimmistä voimassa olevista sukupuolten välisistä arvojärjestyksen merkeistä. Tästä näkökulmasta katsottuna miesten osallistuminen koti- ja perhetöihin näyttäisi paljon "vallankumouksellisemmalta" vakiintuneiden normien ja arvojen muutoksen kannalta kuin naisten sijoittuminen työelämään. Itse asiassa kun naisten laaja siirtyminen työelämään vahvistaa jo luvulla vakiintunutta arvojärjestystä ammatti- ja perhevelvollisuuksien välillä, niin samalla tutkimus 2 Termiä sovinto (ra. réconciliation) on pidetty parempana kuin sanaa sovittelu (ra. conciliation, sopimaton meidän mielestä), joka on yleisesti käytetty ranskan kielessä. Tällä vaihtoehdolla pyritään osoittamaan, että päinvastoin kuin mitä kuvastaa sana sovittelu, työ ja perhe eivät ole enää kaksi erillistä aluetta vastakkaisine intresseineen, vaan elämän kaksi aluetta, jotka täydentävät toisiaan ja yhdistyvät toisiinsa yhä enemmän, kuten oli ennen teollistumisen aikakautta. On siis parasta suosia kahden, keinotekoisesti erotetun elinpiirin intressien sovintoa (ra. réconciliation) järjestämällä yhteiskunta uudelleen yleismaailmallisen periaatteen mukaan eikä enää sukupuolirooleja jakamalla, mikä on vanhanaikaista sekä sosiaalisen ja perhe-elämän yhdistämisellä. 4

5 miesten kasvavasta osallistumisesta koti- ja perhetöihin saattaa kyseenalaiseksi tämän arvojärjestyksen pysyvyyden, missä arvostetaan perinteisiä miesten ammattirooleja perinteisesti naisille kuuluvien perheroolien kustannuksella. Euroopan komission hyväksymässä Menettelyohjeessa määriteltyä naisten ja miesten tasa-arvotavoitetta ei epäilemättä pystytä saavuttamaan muuten kuin tunnustamalla kaksi roolia samanarvoisiksi ja tekemällä perusteellinen palkkatyötä koskeva rakenneuudistus. Tässä rakenneuudistuksessa perheelle omistetun ajan sulauttaminen työajan järjestämiseen ja yleisemmin sosiaalisen ajan järjestämiseen näytti olevan avaintekijä. Kaikki osoittaa, että mitään merkittävää muutosta ei voida toivoa miesten osallistumisessa vanhempien ja perheen vastuutehtäviin niin kauan kuin panostaminen perhe-elämään samaistetaan inhimillisen pääoman menetykseen, minkä vaikutukset heijastuvat ammattielämän kehitykseen ja työntekijöiden työllistämiseen työnantajien silmissä. 2. Joitakin merkittäviä tuloksia Tutkimukseen osallistuneiden seitsemän yhdistyksen tekemien kyselyjen tarkoitus oli ensisijaisesti kartoittaa paremmin miesten asenteita heidän perheen sisällä olevaa rooliansa kohtaan. Missä määrin he ovat valmiita osallistumaan perheen vastuuseen olipa kyse sitten heidän lapsistaan (Belgia, Kypros, Ranska, Suomi), heidän hoitoaan tarvitsevista, ikääntyvistä vanhemmistaan (Ranska, Kreikka), tai tinkimään ammatillisista velvoitteistaan (todellisista tai koetuista)? Missä määrin he ovat lisäksi valmiita olemaan enemmän läsnä perhe-elämässä siinä tapauksessa, että lapsella on vakava vamma tai sairaus (Italia, Portugali)? Miten he suhtautuvat lapsista huolehtimiseen vuorotellen avioeron tai liiton rikkoutumisen (Belgia) jälkeen, kun äskettäin tehty belgialainen tutkimus näyttää, että vanhemmille kuuluvan vastuun ottamisen negatiivinen vaikutus uran kehitykseen on vielä huomattavampi miehillä kuin naisilla? Isän kuvan uudistuminen näytti olevan merkittävin välttämätön ajatustapojen muutostekijä miesten ja naisten roolien kehittymiseksi perheen sisällä. Se on ensimmäinen havainto, joka pistää silmään kahteen kaikissa seitsemässä kyselyssä esitettyyn kysymykseen annetuista vastauksista. Toinen koski sitä, mitä tarvittaisiin, että miehet osallistuisivat enemmän perheen päivittäisiin velvollisuuksiin, ja toinen toimeenpantavia menettelytapoja tämän osallistumisen parantamiseksi. Mikään näiden kahden kysymyksen asettelussa ei ohjannut vastauksia kohti miehen osallistumista isänä perhe-elämään. Kuitenkin kaikki vastaukset keskittyvät rooleihin, jotka hänen on täytettävä niin lasten kasvattajana kuin heistä huolehtijana, kun taas kummassakin tapauksessa kyselyn tavoite koski vain sitä roolia, minkä hän ottaa tai voisi ottaa poikana suhteessa hoitoa tarvitseviin, ikääntyviin vanhempiinsa. Vastauksien keskittyminen isän rooleihin suhteessa lapsiinsa on ennen kaikkea merkki ydinperhemallin yleisestä asettumisesta, mikä kokoaa yhteen ja rajoittuu vanhempiin ja lapsiin yhteisön kuvauksissa. Se kuitenkin korostaa myös sitä, että perheroolien jaon muutoksen naisen ja miehen välillä on tapahduttava ennen kaikkea tämän mallin sisällä, jos halutaan, että muutos onnistuu syntymään ja vakiintumaan. Kaikki viittaa siihen, että ehdoton vakiintuneen siteen katkeaminen huolehtijan ja äitiroolin välillä liittyen tähän isärooliin riittää sinänsä muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä ottaen huomioon miesten osallistumisen ikääntyvien vanhempiensa huolenpitoon ja laajemmin kaikista hoitoa tarvitsevista perheenjäsenistä huolehtimiseen. Tähän asti kuitenkin se ajatustapojen muutos, josta tämä kehitys riippuu, ei näytä toteutuvan vaikka se osoittaa joskus vaatimattomasti siihen suuntaan, kuten osoittavat edistykset, jotka ovat havaittavissa etenkin Suomessa. Liian monet miehet luottavat vielä naisiin koti- ja perhetöiden hoitamisessa ja harvat osallistuvat siihen vapaaehtoisesti. Mikrotasolla tämän hitaan kehityksen tärkeimmät vaikutukset näyttävät todella olevan pariskuntien välisen kommunikaation puute ja joidenkin vastustus muutosta kohtaan. Monet näyttävät tajuavan ikivanhan tehtävien jakautumisen miehen ja naisen luonnollisena osana omien identiteettien vahvistamista. 5

6 Muut tähän yhteyteen kuuluvat tekijät vaikuttavat myös. Näihin kuuluu - palkkojen, laajemmin ilmaistuna, työehtojen epätasa-arvo, joka jatkuu naisten ja miesten välillä (15 % palkkaero Euroopan unionin tasolla); - syrjintä työmarkkinoilla, joka on seurausta todellisesta yhteisopetuksen puutteesta koulutuslinjoilla, erityisesti kaikkein kilpailukykyisimmillä ja innovatiivisimmilla aloilla, joilla enemmistö on poikia, sekä palvelualoilla, joilla enimmäkseen on tyttöjä; - tärkeimpien taloudellisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden korporativismi; - yritysten ilmapiiri ja riskit uran jatkumisesta johtuen väliaikaisesta työmarkkinoilta poistumisesta perhesyistä; - työn ja perheen todellisiin tarpeisiin sopimattoman vanhempain- ja perhelomapolitiikan organisointi; - perheelle välttämättömien palvelujen puuttuminen, jotta avio- tai avopuolisot voisivat panostaa yhtä paljon ammattielämään; - miehiä ja naisia koskevan kuvan välittäminen paitsi koulutuksessa, myös tiedotusvälineissä ym. Näin paljon epäsuotuisia tekijöitä vaikuttaa toivottuun ajatustapojen muutokseen, minkä vahvistavat myös toiseen yhteiseen kysymykseen annetut vastaukset. Miesten ammattikäyttäytymisen joustamattomuus, joka kestää kauan perhevelvollisuuksia laiminlyöden, ei voi ehkä kadota muuten kuin että ammatti- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle annetaan runsaasti tilaa kaikissa politiikoissa, jotka liittyvät työhön ja yhteiskuntaan liittyviin oikeuksiin. Tämän uuden johtavan linjan yhdistäminen vaikuttaa yhtä lailla yhä tärkeämmältä kuin mitä perheen kanssa vietetyn ajan yhdistäminen työajan organisointiin näyttää yhä enemmän naisten ja miesten tasa-arvoperiaatteen onnistuneen soveltamisen sine qua non -ehdolta. Joka tapauksessa, jotta niin olisi, on välttämätöntä miettiä uudestaan ammatti- ja perhe-elämän yhteensovittamista yleisellä tasolla, ts. yhdistämällä sekä miesten että naisten, eikä enää pelkästään naisten, odotukset ja tarpeet kuten tähän asti on liian usein ollut tapana. Nämä yleiset tavoitteet voivat syntyä vain kompromisseista miesten ja naisten tarpeiden ja odotusten välillä, mitä tulee perheelle omistettuun aikaan. Jos naisten vaatimukset ovatkin olleet tiedossa jo pitkän aikaa, miesten vaatimukset ovat yhä melkein piilossa. Yleensä he eivät ole kovin innostuneita saamaan ääntään julkisesti kuuluviin tässä suhteessa, vaan järjestäytyvät yhä liian usein hitaasti painostusryhmiin yhtenäisen, selvän ja tarkan vaatimusohjelman esittäjinä, minkä tarkoitus olisi ilmoittaa heidän vanhempainoikeutensa osallistua todellakin vanhempien (ja perheen) velvollisuuksiin julkisen politiikan sekä yritys- ja ammattiyhdistyspolitiikan suunnitelman mukaisesti. Se, että miehet tiedostavat oman roolinsa odotetussa perheiden yhteiskunnallisessa muutoksessa joka ei voi syntyä muuten kuin tasa-arvoperiaatteen tiukalla soveltamisella työelämässä vaikuttaa yhä enemmän puuttuvalta renkaalta, jolle sukupuolten tasa-arvo nojaa kaikissa yhteiskuntarakenteissa. Erityisesti perheen tapauksessa miesten on huomattava, että tasa-arvon tulevaisuus sinänsä riippuu ensi tilassa heistä, heidän tahdostaan ja kyvystään neuvotella ja käyttää yhteiskunnallisesti oikeutensa olla läsnä kotona huolehtimassa lapsistaan ja hoitamassa näitä tai muita hoitoa tarvitsevia perheenjäseniä. Tässä suhteessa isät, jotka huomaavat olevansa yksin huollettavien lastensa kanssa ja joiden on näin ollen selviydyttävä tästä tilanteesta, voisivat toimia suunnannäyttäjänä muutokselle. 6

7 3. Johtopäätökset ja suositukset Jos on totta, kuten ryhmä suomalaisia isiä avoimesti sanoo, että yhteiskunnan, eli valtion ei tulisi sekaantua perheen asioihin, jonka organisaatio on riippuvainen yksityiselämän valinnoista, niin joka tapauksessa se voisi toteuttaa politiikkaa, jonka tarkoitus on luoda suotuisat puitteet todelliselle eikä vain muodolliselle tasa-arvolle koskien sekä naisten että miesten tunnustettuja perusoikeuksia. Sukupuolten välisen todellisen tasa-arvon järjestäminen ei voi rajoittua ammatilliseen ja julkiseen piiriin, vaikka se onkin välttämätöntä. Sen tulee ulottua myös yksityisalueelle, etenkin perheisiin, missä nykyisenlaiset erot sukupuolten välillä uhkaavat pitkittyä ikuisesti. Valtion tulisi näin ollen puuttua vähemmän suoraan pakkokeinoin perheiden sisäiseen organisaatioon ja pariskuntien päätöksiin koskien lapsista ja muista hoitoa tarvitsevista perheenjäsenistä huolehtimista ja asettaa toteuttamiskelpoisia ehtoja olemassa olevien voimasuhteiden muuttamiseksi, jotka yleensä ovat naisille epäsuotuisia ja jotka aiheuttavat näitä päätöksiä tai vaikuttavat niihin. Lopullisen päätöksen on pysyttävä pariskuntien vastuualueella, mutta se on tehtävä mahdollisimman tasa-arvoisissa olosuhteissa naisten ja miesten välillä. Julkisten viranomaisten kuusi vaikutusaluetta Suotuisien puitteiden luomiseksi tasa-arvoisen perhemallin toteuttamista varten seitsemään kyselyyn vastaajat asettivat etusijalle useimmissa tapauksissa yhteiset ratkaisut verraten henkilökohtaisiin toimenpiteisiin, oli kyse sitten työehdoista ja sosiaalioikeuksista; työajan organisoinnista; perheeseen, kasvatukseen ja ammattikoulutukseen käytetyn ajan huomioimisesta tai välttämättömistä perhepalveluista. Ilmapiiritekijöiden muuttamiselle annettu etusija, millä tähdättiin sukupuolten välisten suhteiden muuttamiseen, on tiettyyn pisteeseen asti ristiriidassa 1990-luvulta lähtien voimakkaasti levinneen ajatuksen kanssa. Tämän mukaan naisten ja miesten tasa-arvo perheessä suosisi kestävää sulautumista ja jatkaa naisten osallistumista työmarkkinoille, jota pidetään ammatillisen tasa-arvon kannalta ratkaisevana tekijänä. Vastaajat, jotka liittävät täten yhteen muiden tutkimusten johtopäätökset, kääntävät suhteen toisin päin, koska he nimeävät ammatillisen tasa-arvon kaikissa näkökohdissaan ja institutionaaliset ratkaisut työntekijöiden ajan tarpeisiin vanhempien ja perheen vastuusta selviytymiskeinoina tärkeimpinä naisten ja miesten tasa-arvotekijöinä perheessä. Saatujen vastausten pohjalta voidaan erottaa kuusi suurta julkisten viranomaisten vaikutusaluetta. Nämä ovat järjestyksessä: ammatillinen tasa-arvo, perhepalvelut, työaikojen muutokset ja erityisesti vanhempain- ja perhelomat, kasvatus ja koulutus, tiedottaminen ja yhteiskunnallinen ajan organisointi. Olisi syytä lisätä siihen sosiaalioikeuksien ja vero-oikeuden yksilöllistäminen sikäli kuin se vaikuttaa myönteisesti naisten ammatilliseen sulautumiseen. COFACE:n suomalaisen perheyhdistyksen, VÄESTÖLIITON, avustuksella järjestämässä seminaarissa Helsingissä 4. lokakuuta 2006 esitetyt suositukset saivat laajan tuen tutkimuksen kumppaniyhdistyksiltä. Hyväksytyt suositukset eivät välttämättä olleet omaperäisiä, mutta ne korostavat, että on välttämätöntä toteuttaa joukko toimenpiteitä, jotta miesten työ- ja perhe-elämän laajempaan yhteensovittamiseen tähtäävä politiikan onnistuminen voitaisiin varmistaa. 7

8 3.1. Ammatillinen tasa-arvo Ensimmäisiä vaikutusalueita ovat kiistatta työmarkkinat ja työn organisointi. - palkkatasa-arvo - työpaikkastatusten tasa-arvo - työehtojen tasa-arvo Naisten ja miesten palkkatasa-arvo vaikuttaa paljolti naisten ja miesten välisten vanhempain- ja perheroolien oikeudenmukaisemman uudelleenjaon ja niin ollen miesten tärkeämmän perheelämään osallistumisen sine qua non -ehdolta. Vaikka palkkatasa-arvo onkin välttämätön ehto, yksistään sen avulla ei voida kuitenkaan saavuttaa ammatillista tasa-arvoa. Tämä riippuu ennen kaikkea kaikkien työehtojen yhdenmukaistamisesta ja erottelun poistamisesta työpaikkastatuksien välillä. Ei saisi silti luulla, että kerran saavutettu ammatillinen tasa-arvo, niin vertauskuvalliselta kuin se kuulostaakin, johtaisi automaattisesti koti- ja perhetöiden oikeudenmukaisempaan uudelleenjakoon yksittäisillä pariskunnilla. Ammatillinen tasa-arvo, ja erityisesti yhteisellä tasolla saavutettu palkkatasa-arvo ei täytä täysin tehtäväänsä muutokseen kannustamisessa muilla kuin niillä pariskunnilla, joiden palkat ovat (suunnilleen) yhtä suuret. Mikään ei voi koskaan estää palkkaeroa toimimasta heikompipalkkaisen vahingoksi pariskunnan päätöksenteossa. Korkeintaan voi toivoa, että objektiivisista syistä johtuvassa palkkaerotilanteessa negatiivinen vaikutus naisiin lakkaa melkein automaattisesti, kuten tälläkin hetkellä. - valvonta ammatillisen tasa-arvoperiaatteen soveltamisesta yrityksissä Valvonta ammatillisen tasa-arvoperiaatteen soveltamisesta yrityksissä on tähän asti harjoitettujen eurooppalaisten ja kansallisten politiikkojen heikoin kohta, joka tulisi korjata. Todella tehokkaita valvontamekanismeja on hyvin vähän, jos jättää lukuun ottamatta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai kansallisten tuomioistuinten tarjoaman turvan siinä tapauksessa, että tätä periaatetta ei noudateta. Mielipiteet laiminlyöviin yrityksiin sovellettavista sanktioista eivät kuitenkaan ole yksimielisiä. Vaikka jotkut sanktiot olisivat ehkä tehokkaampia kuin muut, niistä ei kuitenkaan pidetä, koska ne näyttävät vaikeasti ymmärrettäviltä ja toteutettavilta. Toimenpiteet ammatillisen tasa-arvon soveltamisen puolesta on esitetty, mutta vielä ei voida ennustaa, miten käy. Ne ovat seuraavat: - Toimintojen arviointi ja luokitus samanarvoisen työn palkkatasa-arvon toteuttamiseksi. Näitä menettelytapoja on noudatettava myös yrityksen tasolla. - Ulkoisen tilintarkastajan palkkaaminen valvomaan yrityksen ammatillisen tasaarvoperiaatteen noudattamista. Tätä periaatetta rikkovan yrityksen on korjattava asiansa määrätyn ajan sisällä. - Ammatillisen tasa-arvon laatumerkki tai palkinto yrityksen, hallinnon tai järjestöjen harjoittamasta hyvästä toiminnasta, jonka myöntää arvioiva sertifiointielin näiden omasta aloitteesta antamien asiakirjojen pohjalta. Näiden palkintojen tulisi saada paljon julkisuutta, jotta voitaisiin antaa tietoa noudatetuista hyvistä menettelytavoista ja kannustaa muitakin yrityksiä soveltamaan niitä. 8

9 Näiden toimenpiteiden tehokkuutta ammatillisen tasa-arvon edistyksen kannalta tulisi arvioida, jotta niitä voitaisiin soveltaa tai jopa korvata ne, jos tilanne ei muutu. - työmarkkinaosapuolten osallistuminen - oikeus yksityiselämän kunnioitukseen yrityksen sisällä Jotta ammatillinen tasa-arvo naisten ja miesten välillä lakkaisi olemasta pelkkä muodollisuus ja toteutuisi myös käytännössä, lakitekstien ja toimintaohjelmien tai valvontatoimenpiteiden toteutus kaikessa tärkeydessään ei riitä varsinkaan silloin, jos näitä toimia kehitetään toimimatta yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Olisi myös hyvä, jos Euroopan komissio sitouttaisi ne osallistumaan ehtojen ja ammatillisen tasa-arvon periaatteen soveltamistavan määrittelemiseen yrityksissä. Olisi myös paikallaan, että se kannustaisi niitä lisäämään työoikeuteen oikeuden yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen - kuten on merkitty Euroopan yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa - yritysten sisällä. - syrjinnän kieltäminen perhesyistä Julkisten viranomaisten tulisi lisätä laki- tai jopa perustuslakitekstiin syrjintä perhesyistä yhdeksi kielletyistä syrjintämuodoista, joka mahdollistaisi lakisääteisen oikeusturvan. Vanhempien ja perheen velvollisuuksilla on tärkeä rooli sukupuolisyrjinnässä, koska naiset joutuvat usein kärsimään työhönottotilanteessa ja hankkimaan ammattikoulutusta tai käymään kursseja. Jos miehet osallistuisivat aktiivisemmin lapsista tai muista hoitoa tarvitsevista perheenjäsenistä huolehtimiseen, sukupuolisyrjintäkielto ei riittäisi enää suojelemaan työssä käyviä vanhempia (nykyisiä tai tulevia) tämän tyyppistä syrjintää vastaan, koska kumpi tahansa sukupuoli voisi joutua sen kohteeksi. Tämä suojelu voitaisiin taata vain kieltämällä syrjintä perhesyistä, jos halutaan estää, että työssä käyviä vanhempia pidettäisiin automaattisesti vähemmän tehokkaina ja epäluotettavampina kuin lapsettomia tai perheettömiä. - talouskasvu - työllisyyden kehittyminen Ammatillinen tasa-arvo on yhtä lailla yrityksen muiden ulkoisten tekijöiden tehtävä. Näiden joukossa mainitaan usein talouskasvu, joka perustuu työllisyyden kehittymiseen suhtautumalla myönteisesti naisten lisäämiseen työmarkkinoilla. Kuten yli 30 vuotta sitten aloitettu ruotsalainen tasa-arvopolitiikka on osoittanut, ammatillinen tasaarvo on helpompi toteuttaa talouskasvun kuin laman aikana. Työllisyyden kehittämiseen perustuvan talouskasvun edistämiseksi suositellaan erityisesti politiikkojen tai toimintasuunnitelmien toteuttamista, jotta saavutettaisiin ministerineuvoston vuonna 2000 hyväksymän Lissabonin strategian asettamat tavoitteet. - työmarkkinoiden eriytymisen vähentäminen Syrjintä työmarkkinoilla, joka johtuu todellisesta yhteisopetuksen puutteesta eri koulutusaloilla, on edelleen huomattava ammatillinen epätasa-arvotekijä sukupuolten välillä. Euroopan komission tulisi kannustaa jäsenvaltioita kehittämään politiikkaa, joka suosii yhteisopetusta eri koulutusaloilla. Nämä politiikat eivät saisi rajoittua tyttöjen kannustamiseen innovatiivisille ja kannattaville aloille, missä heitä on vähän. Niiden tulisi myös kiinnittää huomiota poikien ohjaamiseen eri koulutusaloille, etenkin lastenhoito- ja hoitoaloille. Heidän osallistumisensa näille tietyille aloille on yhtä tärkeä panostus naisten ja miesten tasa-arvolle kuin tyttöjen suuntautumisen monipuolistaminen ja heidän astumisensa korkean teknologian ammatteihin. 9

10 3.2. Perhepalvelut Perhepalvelujen kehittäminen on välttämätön liitännäistoimenpide ammatillisen tasa-arvon toteuttamisessa. Niillä on myönteinen vaikutus myös miesten kasvavaan osallistumiseen vanhempien ja perheen velvollisuuksiin. Tällä alalla kaikki viittaa siihen, että julkisen politiikan on edistettävä Barcelonassa vuonna 2002 asetettujen tavoitteiden lisäksi alle kouluikäisten lasten hoitoa, koska se vastaa perheellisten työntekijöiden tarpeisiin vain osittain. Sen toteuttamiseksi julkisten viranomaisten on tajuttava kokonaan välttämättömien palvelujen merkitys työntekijöille, jotta nämä voivat täyttää ammatilliset velvollisuutensa hoitamalla vanhemmuuteen ja perheeseen kuuluvan vastuunsa. - alle kouluikäisten lasten hoitopalvelut - lastenhoitopalvelut koulutuntien ulkopuolella, kuten koulujen lomilla tai normaalien työtuntien ulkopuolella - sairaiden lasten lyhytaikaiset hoitopalvelut - lyhyt- ja pitkäaikaiset vastaanotto-, majoitus- ja hoitopalvelut niitä tarvitseville henkilöille - kodinhoitopalvelut - ulkopuolinen apu Jotta kaikki perheiden tarpeet ammatti- ja perhe-elämän yhteensovittelussa voitaisiin tyydyttää, julkisten viranomaisten tulisi kehittää lastenhoitoa jo varhaisesta iästä alkaen, kun vanhemmat eivät ole käytettävissä, ottaen huomioon sen, että lapset voivat olla sairaita lyhyen aikaa, vammaisia tai vakavasti sairaita. Tässä suhteessa olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota vammaisten, vakavasti sairaiden tai kroonisesti tai pysyvästi sairaiden lasten vanhempien erityistarpeiden tyydyttämiseen kehittämällä heidän terveydentilaansa varten suunniteltua palveluverkostoa ja ottaen huomioon näiden vanhempien vaatimus hoitaa lapsensa sekä tehdä kaikki voitava muille lapsille tarkoitettujen palvelujen hyväksi. Näitä tulisi soveltaa näin ollen sen mukaisesti. Väestön vanheneminen ja ikääntyvien henkilöiden kasvavan (absoluuttisesti ilmaistuna) määrän (suuri) riippuvuus tulisi myös ottaa huomioon. Huolenpito hoitoa tarvitsevista (ikääntyvistä) henkilöistä, olivat he sitten vammaisia, kroonisesti tai vakavasti sairaita, vaatii sekin lyhyt- ja pitkäaikaisten vastaanotto-, majoitus- ja hoitopalvelujen perustamista sekä kotipalveluita perheiden auttamiseksi. Olivat palvelut sitten mitä tahansa, niitä tulisi olla tarpeeksi ja niiden tulisi olla maantieteellisesti ja taloudellisesti kaikkien saatavilla. Niitä voisi tarvittaessa täydentää lasten valvontaohjelmilla ja ikääntyville henkilöille suunnatulla avulla. Näitä voisi kehittää tietyin ehdoin tiiviissä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Tärkeiden palvelujen ohella perheiden on saatava tukeutua myös ulkopuoliseen apuun kotitöiden hoidossa. Ulkopuolinen apu antaisi heille keinoja saada aikaa omistautumiseen muille askareille. Näihin palveluihin voisi kuulua: - verovähennystoimenpiteitä perheille, jotka hakevat niitä - valtion taloudellinen interventio säännöllisellä työsopimuksella työskentelevien henkilöiden palkkaukseen ja työnantajan sosiaalikuluihin (esim. palvelusekit). 10

11 3.3. Vanhempain- ja perhelomat ja työaikojen muutokset Kolmas ala koskee vanhempain- ja perhelomiin sekä työaikamuutoksiin tai perhesyistä johtuviin uramuutoksiin liittyvää politiikkaa. - työllisyyden turvaaminen määrätyksi ajaksi ennen virkavapautta ja sen jälkeen - työntekijän aseman turvaaminen, jos hän keskeyttää tai vähentää väliaikaisesti suorituksiaan ottamalla vanhempain- tai perhelomaa - työntekijäoikeuksien säilyttäminen ammattikoulutuksella tai kurssilla täydellisen tai osittaisen työstä eroamisen aikana - työntekijän kaikkien sosiaalioikeuksien säilyminen Jotkut jäsenvaltiot ovat jo täyttäneet nämä ehdot kaikkien tai joidenkin lomien kohdalla, mutta niiden saattamiseen yleiseen tietouteen on pitkä matka. Näiden ehtojen yleistäminen, jotka ovat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisia, on erityisen tärkeää, koska ne mahdollistavat lomien merkitsemisen perhesyistä työntekijöiden ammattiuraa jatkamalla eikä enää tätä katkaisemalla. Henkilökohtaisten sosiaalioikeuksien säilyttämisen näiden jaksojen aikana tulisi sitä paitsi mahdollistaa kaikkien myönnettyjen erityisoikeuksien poistaminen tietyn ajan kuluttua joissakin tapauksissa vain naisille heidän eläkeoikeuksiensa parantamiseksi. Kokemus osoittaa, että vaikka näillä johdetuilla tai erityisillä oikeuksilla voi olla positiivisia lyhytaikaisia seurauksia naisten eläkkeisiin, niiden vaikutus perheroolien perinteisen jaon vahvistamiseen saa ne kuitenkin jatkamaan yhteiskunnallista konservatismia ja estää näin pitemmällä aikavälillä ammatillisen tasaarvon toteutumista sekä yksinkertaisesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. - vanhempain- ja perhelomien kattaminen sosiaaliturvajärjestelmällä Euroopan komission tulisi kannustaa eurooppalaisia työmarkkinaosapuolia järjestämään suoja vanhempain- ja perhelomille sosiaaliturvajärjestelmän avulla, kuten ILO on kehottanut jo runsaan neljännesvuosisadan ajan (Suositus n 156), jotta he saisivat korvausta kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Tämän suojan tulisi, mikäli mahdollista, olla erillinen vakuutus, kuten Ruotsissa. Vanhempain- tai perhevakuutuksen perustaminen antaa kaksoisedun - vakuuttaa lomista aiheutuvat kustannukset työnantajien välillä, koska kaikki osallistuisivat yhdessä vakuutuksen rahoitukseen suhteessa yrityksensä palkkatyövoimaan; - kattaa työntekijöille aiheutuva ammatillinen riski heidän joutuessaan huolehtimaan vanhempain- ja perhevastuusta. Sääntöä yksilöllisestä, ei siirrettävästä oikeudesta tulisi soveltaa kaikkiin vanhempain- ja perhelomiin. Kokemus yhteisestä vanhempainlomasta, joka on voimassa nimenomaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, on itse asiassa osoittanut pariskunnille annetun valintamahdollisuuden rajoitukset miesten osallistumisessa lastenhoitoon. Yhteisloma ei todella voi aiheuttaa muutosta kuin silloin, jos velvoite sen jakamisesta kahteen samanarvoiseen, ei siirrettävissä olevaan osaan kirjataan myöntämisen ehtoihin. 11

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 WOMBACK VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 FI Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

Tasa-arvoa yli rajojen

Tasa-arvoa yli rajojen SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN 14. LIITTOKOKOUKSEN TAUSTA-ASIAKIRJA TYÖSTÄ JA TASA-ARVOSTA Tasa-arvoa yli rajojen Contents 1. PAREMPI SUOMI KAIKILLE...2 Yhdenkin työttömyys perheessä on yhteinen murhe

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma

Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma Hoitoa, hoivaa ja apua tarvitsevien ikäihmisten hyvinvointiin ja arvokkuuteen liittyvät periaatteet ja suuntaviivat Meidän on

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen...

1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 1 JOHDANTO...1 1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely... 2 1.2 Keskeiset käsitteet... 3 1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen... 4 1.4 Tutkimuksen rakenne... 6 2 TYÖN JA MUUN ELÄMÄN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000 Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista HELSINKI 2000 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ

Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka

Lisätiedot

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI CRI(2013)19 Version finnoise Finnish version SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI (neljäs raportointikierros) Hyväksytty 21.03.2013 Julkaistu 09.07.2013 ECRI Secretariat Directorate General II - Democracy Council of

Lisätiedot

TERVEYDENHOITOPALVELUT

TERVEYDENHOITOPALVELUT Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka TERVEYDENHOITOPALVELUT Vertaileva tutkimus koulutussektorin työpaikkakäytännöistä kymmenessä eurooppalaisessa maassa SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet Seppo Niemelä Toteutumattomat umattomat oikeudet Edita Prima, Helsinki, 2007 Esipuhe 5 1.Yhdenvertaisuus 7 1.1. Lainsäädäntö ja sopimukset 7 1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

-- Perheystävällinen työpaikka. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta

-- Perheystävällinen työpaikka. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta -- Perheystävällinen työpaikka Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikolta Perheystävällinen työpaikka Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käytäntöjä

Lisätiedot