MERENTIEN SI'KUSEI'RAN. irulukasu L / rt,,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENTIEN SI'KUSEI'RAN. irulukasu L /2003. .rt,,"

Transkriptio

1 MERENTIEN SI'KUSEI'RAN I irulukasu L /2003.rt,,

2 HYVAT SUKUSEURALAISET On jalleen tullut aika suunnitella seuraavaa sukukokousta, jarjestyksessaan kolmatta. Ajatuksena on ollut, stajalleen yritamme yhdistaa sukukokouksen etupuolelle reippaan ulkomaanmatkan itaiseenaapurivaltioon. Ajankohdaksi ankaran pohtimisen ialkeen on paatetty esittaa heinakuun puolivalia ja paikaksi Kuhmon ymparistoa jollqkin isommalla kampalla. Ulkomaanmatkan jetestamiselle tuntuu olevan tilausta monestakin syy$a. Ensiksikin, aina naftaa yksi vahinteenkin pikkuonnikallinen lahtijoita ilmaanluvan, jos vahankin on ilmassa, etia tammoinen hankeajatus on vireilla. Toiseksi, aiemmin tohdyt matkat ovat osoittautuneet paitsi avartaviksi myos erittein hauskoiksi. Kolmanneksi, myos ajankohta huomioiden (Akonlahden praasniekka), neilla reissuilla tapaa aina jonkin vsrran sukulaisia rajan takaa. Neljanneksi, elintarvikevarastoisn taydonnys- ja yllepito. Edsmpana tasse julkaisussa on esitetty vaihtoehtoja, joihin loivomme palautotta kaytennon jaisstelyjen jatkamiseksi. Kuten kaikki varmasti jo tietavetkin, poistui suvunvanhimpamme, Liisa keskuudestamms viime kesane. Talla kertaa lahl6 ei tullut yllattaen ja ennalta arvaamatta, vaan taydon slaman eleneen ihmisen mite luonnollisimpana ooislahtone. Olionni osallistua visla pari kuukautta ennen poislehtde hanen 80- vuotispaivillesn hyvin iloisissa merkeissa. Peiv5nsankari olijo silminnahd n vesynyt, mutta kuitsnkin taysin rinnoin mukana iloissssa juhlassa. Tama, muun ohella, mielesteni oli juuri tyypilliste Lissua. Velit6n ja oplimistinen ote elameen vaikeuksistakin huolimatta. Vaikka jaammekin kaipaamaan henen nakyvee hahmoaan keskuudessamme, tulemme varmasti muistamaan henet ja henen ymperilleen setsilsven valon aina. Toivoisin, etta mahdollisimman suurella joukolla voisimms vibtaa ensi kssen sukukokousta. Nema tlaisuudet ovat srittein arvokkaita. Pertti

3 KORPILINNA KorDilinna, Kuhmon suojeluskunta- ja "kultturitalo-, liittyy varsin kiinteasfi Merentien "uu,ln ni.tirtiuun, olihan Mikko Merentie perustamassa Kuhmoniemen ;;;i;i;;k;;iil6 ;sakevhtiota ia toimi perheineen talon vahtimestarina 21 vuotta' itffi;;;;i;k't meiita on ti,ossa tilossa asunut' seuraavassa on historiikkia ;6"1J;i;;ii.il;n iuutinut tvorvnta solmu Merenlie, Anna-Leena Merentie ja ifii?;; ain;;. Lahteina on kivtettv muistitiedon lisaksi Kuhmon elokuvakerhon nrio,iiitiu ji ruui". onpa joukkoon uj;tettu omiakin kasityksia' joiden oikeellisuutta ei taata (ns savolainen vastuunjako). Kuhmonniemen suojeluskuntatalo alkoi 192oluvun puolivelissa kayda ahiaaksi' b'iirlri'i"'i'iii _nimtse a tontilta nytvisen Kainuuntie 66 paikkeilla eli keskustan vanhan "ii"it.,tuometi hautausmaan portin vieressa' Kauppias lpatti lahjoitti Kapymaki -nimisen tontin uutla taloa varten futr'nionni6men sliojoluskunnan johtokuntaanesti talon paikasta' ili""!ii"itt"ti"t" ltiode-taatko -linjallehdottivat A J Kontio' Pekka.Kontio ' i;ilffi i; vjie"""iaion sijoitdmista "valtakadun varteen" ehdottivat August ;;eiil;;;, Ak;;-li Riiiionen ;a Aarne vahakainu Luode-kaakkorinja voitti siis tuolloin 4-3. V"lifof,out go.l.f g27 paatti kuitenkin asettaa erityison rakennustoimikunnan la Jir"iiii"""l-f."-r,"rx"essa havinnyt kanta, "valtakadun varte n"' voittikin.nyt 5-4 troo""[uixko rinjurla talo olisi oilut paaty Kainuuntiata vasten sli 90 astetta py6raytettyna toteutuneeseen nahden' Arkkitehti Annikki Paasikivelle annettiin tehtavaksi suunnitella hirsista rakennettava '""ii"r".iirnr"t"io. nrkkitehti paasikivi nayttaa oll en suojeluskunnan sikunnan ihoviarkkitehtl". (ajaanin suojeluskuntalalo on.myos A "l"l".i'iriir.iiir,ivttata iuaiit iu"n suunilitt"lema ja aivan oikein arvatlu, Annikki oli Juho Kustin b ar' Lopullisesta aanestyksesta pettyneena A J Kontio ja Valdemar Yl6nen merkityttivat ilitaiiiti** "iia"ai mielipiteensii: "vapautan itseni jalkiarvoslsluista!u6;"irjkunt"t"fon suoi;luskunnan tonti116 enka myds ole ollut osallisena epaluottamustauseen "ijoittamisesta antamise n arkkitehti Paasikivea vastaan' jonka iutennustoii"itunru taten on tehnyt piirustusten luojalle " TEita epeluottamusta Fui"itiu"a kohtaan runtuu riittaneen myos rakentamisen, aiaksi' koskapa "ir,xit"nti lut ouut suunnitelmia oman nakemyksensa mukaisesti' Vlii.n"'"n "Gui "ou"ltan ot Korpilinna rakennettiin arkkitohti Paasikiven "luonnosten p"t'i"ft". efif.apd ""no", "tta olivat osittain puutteellisia tai kuhmolaisen kavtanndn aiatuksen "uunnitolmat vastalsla Esikunnan silloisten iasenten Tauno Sihvon' opettaja Pekka Kontion'.kaupanhoitaja ;;;;; viltk;i;", i"nstaapeli Akseli Riihoseh ja asioitsila urho Tokkolan seka alueoeallikko Valdemar Ylosen keskuudessa herasi kysymys i"n.l.iunriuuik"uf,sien yhteydessa Kuhmonniemen suojeluskuntatalon -Asia oiui"untion p"ru.tumisesta ratkaistiin lopullisesti ylima?iraisessa ;;;kjk;;#;";. Etoluun zl paivana 1927 paetettiin perustaa,osakevhtio' lonka iij*paa"."liit"ri ,00 mk ja osakkeita.4oo kpla 1099,:99 ik OsakevhtiOn perustavat lasenet meriitsivat osakkeita seuraavasti: nimismies Tauno ;;;:: il]:;pi;;-il;riir<seri iuriunen s kpl maanviljelija uunor<ainulainen 5 kpl luuool"iiixxo r"rulentjeff 2 kplja kaupanhoitaia Aarne Vahakainu 2 kpl'

4 Samana vuonna lokakuun lopulla oli kaikki osakekirjat merkitty, suojeluskunta kpl,.kuhmonniemen ' i Lotta-Svard -yhdistys 1O kplja ioput 93 muille. Yhtiojarjeslyssaannot vahvistettiin valtioneuvostossa Bakentaminen oliio hyvassa vauhdissa kun uudelle talolle piti saada nimi pidetyssa kokouksessa aanestettiin Kapymaen (maiseman nimi) ja Korpilinnan valille. Korpilinna voitti aanin t0-6. Rakennustarvikkeiden hankinta tuotti hankaluuksia, varsinaisesti puuiavaraa tawi hankkia suojeluskuntalaisten hankintojen tisaksi valtion mebaste. g5o runoon leimaus kaadettiin Kuhmon hoitoaluegn poroniemesta. Oli myoha syksy k; puut olival Poroniemen rannassa. Tuli pakkaset ja jarvi ieavi eika puita saatu uitettua. Odotettiin.muutama viikko ja suojeluskuntalaiset ajoivat hevoii a tatkoilla puut Pakka Pulkkisen sahalle. Ede esn ajettiin valtion maatta ja Kanninlammin kankaalta puita. My6s Raahe Oy:fta oststtiin tukkeja ja ajettiin talkoila p. pulkkisen sahalle s hattavaksi piiruiksija laudoiksi. Ovet ja ikkunat titattiin Kajaanin puutavara Oy:lta Kajaanisla ia nekin haettiin talkoilla Sotkamon asemalta, hakemassa oli 1s suojeluskuntalaista hevosineen. Katto tuotti huolia. Vesikatto piti ensin rakentaa suojeluskunnan esikunnan p-aatoksen mukaan semptalin huovasta. Huopa oli rakennustarvikkeiden joukkoon tilattu. Talo-osakeyhtid paatti kuitenkin suojeiuskunnan esikunnan kanssa yhteisosse kokoukssssa 28.1.'1928, eth katto on laitettava kuten arkkitshti oti sen suunnitellut eli kimpipereiste. Samoin paatettiin kimmet tehda niin patjon kuin mahdollista sahatta jaaneista pintataudoista ja potkyn parkista ja phegttiin, efta joka peive kaksi suojeluskuntalaista vsistslee kimpipareite urheiluk;nian laioatta. Keiatyt polkyl eivet kuit nkaan dittanoet ja niin oli pyydeteva kirkonkyhn ympariston metsanomistajia talkoisiin. Useimmat talot kuten Tuupala, Heiskali, Merknu, Peekkola, Kettula, Jaakkola, Nurmola ja sillankorva t;ivat pulkkisen sahalle jo-15 tukkia/talo. Korpilinna rakenteilla Rakennustyai edistyi ripeasfi. Rakennusurakoitsijana toimi J.A.Heino, joka vastasi perustusloista. Perustustyot valmistuivat syyskuussa 1927 ja valvojana tojmi suojeluskunnan esikunta. Pohjan valmistuttua suoieluskunnan esiliunta

5 Je^ '6 t- huutokauppasi Pekka Korolaiselle Kajaanista ,00 mk urakkasummasta. Rakennuksen aikana luli kuitenkin muutoksia, jotka muuftivat myiis urakkasummaa. Talon hariannostdaiset pidettiin klo ia talo oli valmi syyskuussa Talo tuli maksamaan ,55 mk, kustannusaruio o i ,00.. Talon vihkiaiset olivat sunnunlaina Vihkiaispaivana koko kiftonma oli juhlaliputettu ja Aero-yhtion lentokone KSAL leki juhlaan liitwan kierroksen kirkonkylan p66l16. Paarakennus ei riitanyt vaan piti rakentaa ulkorakennus. Piirustus ia tyoselitykset pyydettiln Kainuun rajavarlioston rakennusmestarilla Lainoelta, ionka jalkeen tehtiin kauppa- ja sopimuskirja tehtailiia Pskka Pulkkissn kanssa ulkoraksnnuksen rakontamisgsta suo.ioluskunnan tontille vaihtokaupalla suojoluskunnan entison talon kanssa, Ulkorakennus valmistui 15.9,1928 monnessa. Korpilinnan lultua valmiiksi talon lopullinen vastaanotto tapahtui urakoitsijalta 20, Taloosakeyhtion pyynnosta oli toimituksessa lasna hallinnon liseksi rakonnusmostarl Jukka Kofionsn Kaiaanlsta. Rakennus oli muuton kunnossa pailsi vahtimestarin huoneen uuni oli ratkannut ja se hyvaksyttiin lopullisesti vasta Samoin ravlntolahuoneen, 6t6lshallin ia yakorran paakamarin uunit seka itapeen raput ja pymeikko hyveksytiin vasta Talon valmistuttua se wokrattiin suojoluskunnalle I Korpilinna valmiina Aluksi talon vahtimestadt vaihtuivat tiheaan. Ensimmainen vahtimestari oli J.Peltonen t 930 alkaen. Seuraavaksi toimeen valittiin Eelis Huotari 1' ja hanen jalkeensa Aino Ottelin, joka hoititointa saakka. Pitempiaikaiseksi vahtimestariksi tuli sitten Mikko Merentie, ionka perhe osallistui varsin kokonaisvaltaisesti talon hoitoon ia monipuolisiin sivutoimiin. Mikko Merentie oli vahlimestarina aina vuoteen 1957, jolloin han jai ehkkeelle.

6 5;;:illa 1935 Kolpitinna vuorafiiin sisafta ia utkoa. Ty6n suoritti urakalta pokka yj;ll#?:,? lgt,t1:,:jl.hly.g_,ls korvaniin tiirikaroila vakuurusyhridn ffi fff f"1'f Hy:".:l ff:ij:"llll y_*,,1,i:;u;.'s#iiilftil:",lilyjj8l ;l1ilili:jil::?il,!"#l,l"r""til p,jir.ip-,,ii"#i,ii"ii,iiiil'iiil,,i,'" tilalle.luli vesikeskusemmitys. *,f,jn:t:yi:.p:11i1g1111"9riiui1 qlkas riitikatro korvatriin kssare I e5o H"#l3l"f1:,Xl5nnussr*a, tateetsituri maatipinnan. Kosteus, joka uvarrir'"-n'il6iiii$;ji muod".i"iplriir."i""ntr"j;iffi :,:ffiirt:il,?ijj jihtp"i"* xorpttinnantitto-66-on-fr im Nimense "Korpilinna' mukainen talosta llmeonse puolgsia a entamison-relke n. tuli vasta poltikaton Kuvassa, joka.on.otettu tomista' i95g rama_naqvv valmistuneen paioaseman servdsti. projeki nayttaiii iijtiriirt"rti" "o*n""n-r,rin, v,tff il:fl ;ff#lkn*:;lliurlm j:+xll*i",fiitu*l;:i'" varstnkin vanhemmila suvun lasenile oru r,y"initn i,rii"ii.,ji'iliiiiil"i?? u"ou" myohemmin talo pursttiin.

7 l6a G;iifififfitunal95s vaimiituneen paloaseman tornista. Kuvausvuosi ei ole tiedbssa. Varsin edustava kuva ialosta ia sen ymparistosu. Korpllinnan keyno oli hyvin monipuolinsn, tansslt ja elokuvat olivat suudmpia tapahtumia. iiukokuussa 1939 alkoivat Korpilinnassa elokuvaosltykset. Ensimmainsn olokuva liense ollut Masurkka ia toisena Jaahyveisvalssit. Talvisodan aikana elokuvia ei esitettv mutta huhtikuussa 1940 neytenn6t alkoivat uudesiaan. Television tulo ja talon rappeutuminen paattivet elokuvanaytokset Likaiseen Tusinaan 31' ' Tupakkataukofarajilia. seinasbe olsvan elokuvamaino ottowodoksi on PeateftY p6rusteella kuvan

8 Kuva sbalta salista, Kuhmon Kansallisten Nuorlen luhla Veisia tansseia jedsstettiin alusta alkaen talvisotaan saakka ia jarjssteiar6 oli stupeesse Kuhmon Suojeluskunta. Sodan jelkean tanssisn jarjestejane oli Kuhmon Kiva. Korpilinnassa jarjestettiin my6s ylelsla la yksityisi& iuhla- ja huvililaisuuksla mm. Estori Msrentien ia Eoro Komulaisen haet vuonna Kuhmon karqet istuivat KorDilinnan salissa. lstuvallo luomarillg olivarattu huonekin si vartsn. Enng sotia tapahtunolsta tilaisuuksista on iaan$ mieleen kaunoluisteliia ia elokuvaneyttelije SonJa Henien kaynti Suomen vierailun yhteydessa seke Pauligineyttely tohtaan pienoismallin kanssa. Muita viorailevia tafteilijofta olivat muid6n muassa Tapio Rautavaara ja Erkki Junkkarinen. Myos paikalliset teattsrinharrastajat pitivet esityksia. Tsattariosityksia pidettiin 1g4$luvun lopulla, iolloin ns. nayttemolle lulivat kiinteat D6nktt. Sotien aikana Korpilinnan juhlasalissa vistottiln myds koululaistsn joulujuhlaa. Korpilinnassa toimi monta vuotta kirjastokin. Korpilinnassa toimivai myos kahvila ia ruokala. Kiinteist06 hallinnut Kuhmonnismen Suoieluskuntatalo Osaksyhti6 muuttui KoIpilinna Oy:ksi. Tama ia monet lahioilukset takasivat sen, etlei Korpilinnaa sosialisoitu. Maaliskuussa 1946 yhti6 osti Korpilinnan lontin ,00 markalla. Loppuaikoina vuokrien ja oheistoimlntatulojsn osuus kasvoi elokwien kannatukssn heikennyttya. Assvslvollisten kutsuntoja, kuorolauluesiintymisia, missikilpailuja. pienoisrontgsnkuvauksia, puoluotilaisuuksia ja tuote-esittelyia pidetliin aikaisemmin mainittujen tapahiumisn liseksi edelleonkin. Korpilinna Oy:n taloudellisesti tappiollisiin vuosiin lurhautuneittsn osakkosnomistajien kutsuma iohtokunnan kokous paetti kesalla 1968 laittaa tilan ja kiinleiston myyntiin. Kiinnostusta osoittivat Kuhmon saastopankki ja Viljo Mslileinen. Merilainen luopui kaupasta ja Korpilinna Oy hyvaksyi Saaslopankin tariouksen allekirjoitetulla kauppakirjalla. Korpilinna puretliin kevaualvella 1970 sylvdj&laisten Kalle Heikkisen, Veikko Komulaissn ia Oskari Kuvajan toimssia.

9 Korpilinnaa puretaan. Kiinleistoli koko olemassaolonsa ajan osakeyhti6 ja irtaimistoineen osakksenomistajien omaisuutta. Kuhmon kunta ei millaan tavalla ilmaissut mislsnkiintoaan kiinteiston seilyttamiseksi. Korpilinnan asiakirjoja on Ahti Riihosen hallussa, Kansallisarkiston kokoelmissa ja sota-arkistossa. Tarina iatkuu?

10 Hei! Satu-Ma an Mika e syntyi siis toinen Wd mitoiltaan 52 cm ia 4200 g. Sofian pikkusisko kastettiin Lappeenrannan Sotilaskodin kappelissa Sara Maaria Tuulikiksi. Sara on osoittautunut harkitsevaksi pikkuvitksi, ioka pis&e W e tuubmaan, jos on tanetta saada asioihin vah^n vauhtia. Varsinkin ruokiluajat ovat se aisia, efta niiden kanssa ei pellei e. Eike ky e pe eilli viela Savmummonkaan kanssa. Jostakin kumman sw$a Sara on vierastanut jo kahden kuukauden ikeiseste saakka. Varsin4n Satu-mummon joutund temen kummallisen kdytdksen uh ksi. Sara yleense bppw siina vaiheessa mummolleen, kun olemme MhdAsse mummolasta pois tai, kun mummo on Ehddsse bkaisin kotiin. Silloin tytto on olevinaan niin mummokeholaista! Olen kuitenkin io varoiftanut Satu-Madaa, efte jossakin vaiheessa hen ioutuu vamasti nvistelemaan ialoistaan kiihkeee pikkuihailijaa. Pappakeholainen Saru on kuienkin aina ollut. Ja eidin ia isin WdjA. ISKO SOFIA Saran suuri ihanne taitaa olla isosisko Sotia. Sofiakin, alkuierkytyksestd toivuttuaan, on alkanut ymmeftee, efte tuostahan saaftaa tulla hanelle vaikka kaveri. Nukkumaanmeno on ainakin molemmista niin hauskaa, kun saa hetken kikatella keskenee nefta Uftdien iuttuia. Kunnes siften tybe eftitulee ja lopeftaa leikit kesken. Sata saa l<ylla maistaa vali e veh\n rajumpaakin sisarusnkkautta, mufta melko twnesti h^n kolhut ottaa vastaan. Tosin joskus tuntuu sifte, efta jo siskon naama saa aikaan Saralla kiukunpuuskan. MiffihAn se on sitten, kun tytdt ovat murrosi*ss+? Sotia on kuitenkin ihanan huolehtivainen isosisko. Tefyy muistaa, ettei t tdilla ole kuin 1 v 2 kk ikaeroa, joten pienia kolhuja sattuu puolin ia toisin. Joskus on todella hauskaa seurata, kun isosisko "lukee" pikkusiskolle kitjaa. Tosin se menee useimmiten viea tappeluksi, kun Sara makaa kirjan pealb, eika Solia saa kaanneftya sivuia. Mutta siinaplhan Vbt oppivat leikkima+n keskenean. Teletapit on tytt1ien suosikkiohielma. Sofia osaa ulkoa mfta atussa tapahtuu ja sanotaan. Sara eipysy muuten vaan pdksyissa4n, kun

11 Yl ka!:ele:_u.ei!<kai6 ja hauskoja hahmoja. Siine vaiheessa on patjon kivempi katsela lasten ilmefta kuin jo inno a Wdjen murrosikee! Si oin nimtftein vaihtuu meidan pai/,eessa vahtivuorotkin.. Mine vatuon ja vahdin W6je siihen asti, kunnes he ta)ftevet neljdtoista vuotta. Sen jelkeen alkaa isen vahtivuoro. pappa ja kummisedet ovai mv6s luianneet kantaa kodensa kekoon, kun poiankoltialset aikaiat paniotda parveke6n atta. Meneekahen haulikon ostoon? torvelsin Mika Ostman

12 Viltor Melentievin kefiomus Mer ntlen sukuseuralalsten matkasta Rukajarvelle la Tiiksaan kesiilla 2001, Peiva oli helleinen, kun tapasin Kuhmosta saapuneen sukulaisbussin Kostamuksgssa. Msrentie-Melentjeff ien sukukunta saapui. Tervehdittiin hmpimasti, sspaiftiin ja kerrottiin terveisia seka uu{sia. Tavan mukaan tankatliin auto, samoin my6s mishet ja naisst. Matka jatkui Rukaiervsn suuntaan. Aika kului seuratsssa malsomia ja kuunnellessa maikalaisten kertomisia. Syy, joka sai sukulais t Hhtomaen matkaan, oli ssfue - viimo sodan alkamisesta oli kulunut kuusilqmmenta vuoiia ja Rukaiaryen suunnalle nuorukaisona joutunut Veli Merentie tahloi keyda entlslllo taisielupaikoille ia naytaa nuorelle polvelle maisemia, missa kafiin verisie taisteluja. Tshirkka-Komijoella Vsli seloslikin elokuun alun 1944 taisteluja neuvostoliittolaisten paialjoonien 'koukatsssa" Tahkokosken kautta suomalaisten selustaan ja tuhotessa 't6pinen" kolonnan. lhmettelin, miten hwin on hanen muisti sailynenyt kaikkitaislelun pikkussikatkin. Vsnalaisilla silloin kavi kalpatan. Naista tapahtumista muisluttaa lehells laistelupaikoills pys! etty muistoms*ki. lhadaivalla msills esiteltiin 'Kotiniomefl. Veteraani Duhui sukellusveneesta. Kuuntslin enke ymmadanyl, mita tekemista sile oli naille kuivilla paikoilla. Sitten tulikin sslitys. Kyseessa oli sukellusvgnegn muotoinon kukkula-saareke, jonka vastadeata oli venalaisiasemia. Muistot tulvivat Veli-veleraanin mieleon. Paarmojen saattelemana porukka kierteli hanen perassa maisemia, iotka hen muisti aivan toisenlaisina, sodan liekin koskettamina. Malka iatkui kohti Tiiksaa. Pislaydyttiin myos Rukaiarvella "pikavisiitille'. Ma.ioitus ja saunominen seka yopyminen olijarjestetty mukavasti 'kotioloissa". Baarielame viehatti joitakin, sanoisinko millei kaikkia vieraita. Aamuy6sla ylla aa ukonilma. Aamupalan jelkeen kokoonnuttiin ja lahdettiin paamaaraa tavoittelemaan. Ei sinne ole pitka matka, sanoitiiksasta oppaaksemme lahtenyt nuorimies Sergei (muistaakseni Sallisia), kun lahdettiin kohti "Palloa". Tete kukkulaa venelaiset nimittivat "Paarynaksi" sen muotonsa takia. Kuljimme kintupolkua milloin kangasta milloin suota mydten. Joku huomasi kuivuneen puun rungossammusten sirpaleita, niita irrotettiin ja otettiin matkamuistoksi. Vihdoin eteemme avautuu "Pallo"

13 korsuineen ia juoksuhautoineen. Kiertelemma korsuia ia kuuntelemme kenomusta taale kaydyista verisi$a taistetuista. Venetaisten sotilaiden hautakin l6yryy. Rinteessa pysahdytaan kaivon luokse. Sodanaikaisia tapahtumia tutkiva Seroei kedoo lisaa histeluista ja etsintaryhmansa toiminnasta. palattuani kotiin Uht;alte mina otn kirjahyllylla muistelmakirjan "Bepolan suunnalla" ja tuin artikkelin 'Paarynan' laislsluista: venalaiset menetykset olivai 365 miesta kaatuneina ia 27 haavoittuneina. Kukkula ei ole mikaan,pa o" eika,paaryna" vaan.se on sooan osanottajien osuvasti nimeama "Karsimysten kukkula". Sergsi ottaa kaivon luona kaatuneiden sotilaiden muiston kunniaksi vodkaryypyt Veli_ veteraanin pullosta. Samoin tekevatoisetkin. Ollaan hiuaa... FTten FI{9a Sqsoioliottanut kotoa eraan Vihtori" (siis allekirioittanut) suomontaa ssn venalaisen osan kirieesta, sotilasveteraanin joka koskee pi5ryn6- kirieen. kukkulan taistelua Sodan mielettdmyys kuvastutuntemanoman soturin sanoista....paluumatka menijoutuisasti, vaihdettiin mielipiteite nahdysta ia koetusta. Kiitokset ia Suuret Velille antoisasta matkasta ia kertomuksista. Olemme yhte histonan oppituntia rikkaampia. Kiittaen ViKor Melentjev.

14 I I Vili Veikko Oskari Virtanen syntyi ja on ollut koko temanastisen elamansaika potra poika, joskin my6s hyvantuulinsn, hymyileva ja reipas. Ja kova sy6meen! Vili ei juurikaan osaa vierastaa kehen ja on kova uimaan seke key ahkerasti kerran viikossa muskarissa. Teman hetken kuumin juttu on kavelyharjoitukset, jotka kohta jo sujuvat ilman tukea. Vapiskoot kukat, keittidn laatikot ja koira nappulat! Mukavaa kevden odotusta kaikille! terveisin: Vilija vanhemmat Tuula Merentie ja Jukka Virtanen + Jokke-koira

15 SUKUSEURAN TAPAAMTNEN/IIIATKA TTAISEENMPURIIN KESALLA 2OO3 Sukukokous pide An huantaina Kosksn koululla, Kuhrnossa, Matka fta'rseenaapuriin lehdeen loko 'l 2.7. tai riippuen siit6 totetttuuko matka R polaan vai JysMarvelle. Markku Merentie on luvannut sponsoroida Karjalan netkaa 5OO eurolla. Kiitos Ma*kul Kustannukset on laskettu olettaen tta vahinteen I 5 henkibe Ehtee mukaan. vdttsffmo vathtoeldolsta lommankummen el molempla Se valhtoehto valttaan loka saa en mman kannatusta. Karlrlan matka Vafhtoehto f, Jyskylerul 11 t12,7.2m Klo Klo 8.00 Kuhmo Kostamus- Jyskyrervl JyskyjaM-Akonlahti-Kuhmo Kustannuksgt: Bussikuljetus Misuml Vakuutus Porhom4olius ht6 47.OO yht. (15 hsnk.) t 5.00 Valhl6hto ll, R pola '2m Klo Kuhmo-Kostamus-LbanaleM-Repola-Muj jam MujdAM-LietmajeM-Kostamus Kosiamus-Akonlahii-Kuhmo majoitus Mujejervl hotelli Lesnaja majoltus Kostamus hotslli Frogatta (sls. aamlaisen) Kustannuks t: Bussikuljetus Viisumi Vakuutus Majoitus Lesnaja Fregatta OO , ?2B9 oo

16 5.rt vattttoehto t, JysKyJARv Meifta osallisluu_henkea \ valhtoefrro, REPOLA 10, Msilte osallistuu henkea KOKOONTUMINEN KUHMOSSA KOSKEN KOULU All<a: 12.7, Paikka: Kosken koulu Hinta: koko vuoka on 150 euroa joka Jaetaan maroittuiisn kesken Ruokailu: n. 17 suroa/alkuinen, n. I suroa/lapsl Meilteosallistuu henkee Ma.ioitus hengelle Ruokailu-aikuinen Ruokailu_lapsi Erik Saiie: Aslat nahtyne dk alle ia vasemma e (1914) -Gerbert, J.Kjmanen ' klo Kuhmetalo 12,5aur/8,5our Roborl Schumann: Adagio ia allagro sellolle ja piano op. 70(1949) Fantasiakappalglte op. 73 (1849) * klo Kuhmo-talol2,5 ur/8,seur Maurice Ravel: Sonaliini ( ) Robert Schumann: Papillons op. 2 ( ) Sunnuntalna mahdolllsuus kamarlmusllkklkonsertuln t klo Kuhmo-talo 12,5eur/8,5 ur Johan S bastian Bach:Preludi, h-rnolli BWV 929 -Mancinelli- Wollgang Amadeus Mozart Jouslkvartstto D.duuri KV 499 "Hofirn lstefi 786) -Danelkvarteti- Frederic Chopln: Johdanto.ia polon si C-duuri op. g (j ) Sellosonaatti g-molli op. 65 ( ) -Geringas, Fountain- Frederic Chopin: Nelja etydia op. 25 nrot t, 5,7 ia 12 (Ag2-97], Poloneesi As-duuri op. 53 "Sankariltinen" (1842) -Ortiz-

17 j I I JG haluat voimme varata sinulle etukateen kamarimusiikki lipun/liput, ilmoita valn tonserttija henkibmaara. t I l I h4ydan tefta ilmoittamaan minullo huhtlkuun 17. p{lveen msnnesse obtteko mukana ia mihin osallistutte. Vastauksel sahkopostilla tai puhelimitse Toukokuussa lahetan tarkemmat ohjeot mahdollisogta lgrjalan matkasta, ajo-ohjeet Kosken koululle ja aikataulun. Toivottavasti mahdollisimman moni peesee osallistumaan. &.rl"r Torveisin Elisa

18

19 !

20 ,.BP9' it autil!1n.ifi&- 'lcrto, ll T o ll Itr + I I E

21 Q+or--n ffig;r^ - nbrlvtwdt 6.tihn tllit+ i.iid'rilar.r tn,iddb. Io. d.ltsti, j.t!d i.ti lylin ialrq br PeiviY l!.ibrne fte *ilv:iyl5^ jlud ar65 ldimd{lvm. ter*ov.r iim i.rai Rree Ju_ ell., tgr:u 2m1 dier 6id tu[,!. u lolrm Fr*i}.r', i..tr*h l!t65- vigtil tu]li!,t hti.tn. tundd h sii*n r.*eilie?l Mytk lrl.iddio F Nord ruuruvnr ldorrdidtr ni.ie J{).e railwro * e i' d s0 lq r'&*d trrtgd r,"tmx',ra"u u. d. rjo*.lf;e N.Ltqu.* -;-iq xl.fd 1."x.* Ld.' E Ai^ Aj^ rno. m,ihd-; crthrxj.idri ci{9 cr{y crd9r.r.nr' ddlrn.rnh rd r- i.lrr*tr i.bl*r i.bl*; {rmyr.an tt$iqt lh i; {Myr.ai't$Iqr., '), ddiljfur ddi&b,*u s! rd r4n!d tc.rtu rdd.g b ridirra*m!i! b frgl dre.i i! 16., dih!rke rft r'',i,lld ^h.d.r rn sltt Fn{r. h Mdm {lwltm a!rrr!,.tupi:, d q $ 4r). 4{.,*brr{rd^ rr,3 nrdgsrcd^t{t.!4,lgtv} ^ts ^F Psrr/rrrnot(r{, xtu,k Lardrdb M",&,;a,* fu6horc}hbli4o&drhd.!rk: lfnd qri isdrldd (dragnd! r"futr" r.",rrcr x,-d,i,hrvri.-.tugrb&qd Xtft's,rd h,dbt! rlir\. r6e b{ hb d;er ar! 14 bd's rxadlk t.r,rrnui P* ft ad*, y! j" n tr& b trl.e;*. "uu6". tudl.: knd&i{ m ni.6d Fh hd.y su}l,iifr,1s. (dcll 20t in 56 6h'i surliilfru Lfulhi uo l:fji'i:l uh k---b,'rbd; a.*ialriti r Nlrnt6no-r.*i!o4.r6dta id rdnn F J'JrL{din trd olill!d k.i drnet rqrh bp,hto Ft Llbh mreldr' r.fjx' vr l ldtl ddlih!a ri.dr Ll,tld 6! ttr d4 Nad.rqtuIh pldiil dd hn&.r I'dihdll l. b?.1 blo!'ir-!i! ri[d..rd*j^ *d!q Lmi krdnhis*yri 6 NNae l(no,er pihiocn koloetoa 'n srier i{lla Ekmrh,ja p!!t toja_ olrp! rt!s6 dtrbd d rfoinln L

22 , H}:i:'.v'6l[&bl$eftrij r!p.l.+ik :, re xd rr. u.fuirnttr i 6r io ri!eyr66.riun ioldfid Ons$i Fr.'fui tdeqwra! *!:t!r-l* hql*.' 4qs r. li?.4i1!rt'f! l.q; ( la6rr F hylrryeeut&rylb y{!'" sl 6!a$r!driis!.lyli rds! ii'- v6 tucl, J. dri..ldd. idnxd; r.ri.r ki lb., h&!.ctrdh!'-dro E d treld X.Fls,u tdra f&q! d..51(6! jr'dloe pus tdid: hrttllrt idl Anlrd d v.lhd.!rl{!tir.. 5o6irtu rcr.i}s- binpnn D4.zl4 an i& ftol'lure r\r.ddrn ov.r qtlj nyvr rn FrtF P& jo$ 6 hrt- tihr.vdlrdli! tmu!.rd' t+1440 r ld r.i ursi N4!d.nnub6a _roi! iv. \n!teti. (aulj +DJ. P66n vteei Ra,r ; rlhmitun *ht 9u*r!p9r h ti $trd+rupf 6.uli zi l! ir vdo.it if ot tuilrddl*i irr.l narbat id,ldt bcd rg'+ruydl.. vdti.i,m;; h-u,, i. an d ol. ri.{u Ktit o rdy&e I eq i. 6 trle Lol 4{.1 vdtlobd\.dtgrs.lr- tolitelr nl6il! '!r 9$d. l. Ddm ;Fna 3 ln t-yl5n k6k"q"ta lm *ylb! j'tyd hih d idyujl6, rd' r.aj! kyn l61elli '.i'nji turd. re ir tie rtrin tuhrlolljm lin.jfrrkr ldili ft:i' tlrddr rlhlt, l. l jdne tual on hb mtzfila 6nn e iohb. so\tts_ biar.nr (rl$in vnrtu e irt larotii-llet9! j, Postitl_ mirto. Oiloue *tlntw Mirok tu, jm' kr vrelli Ie Pidi A. i. mitr alapslsj }3slusli, lrdlj hu!!a bctf.. Ei A baddavid ilo ruunro ig;; F{"Ui F ft:\'i tir!p"" s,6i' *ld liadtthdin l<o!i6tc{h1 ioh 1,"ll?. d his,hl' sollos, i"k fr Hyv$ l.iirra&lo bytyy 7,1 th Pe r& Lr risflb.5rii Poh;o*n, mdn' dm iil6 lmalt( Si.rl:i 6 r.unailida i! Ptlje tile P)3tyt6i bltla riftdm ilir!'d rnul P,t{t riirih r2t trtr ioi.a h& ts M*pdd "dr&n t!r r Ld M'ii.lrFi+.qni.*idd4 j".! o Durii'g tn.rb& lku! on iddhrii n:tlrb f d +hlpd6 ralhlh riddl,rtfli:,htrf SUKKAJI ByT - KARHUMAKI TIbA hronolunk'ina, vaikei njotuitr pirtik klltijin Nj.isill. kolnilrn hs K.riilan trrsnna i. nlulnrrrlr hwin tttlllu ln tylrloho.lsuldrlh cthd* Fin,*l6t!k4l on rxtlittu xe,iie xarj.lrn $et: lla 1,2mff( oti ktyt sl:i ji * nhtui luottth y.lqi.tl. Eddtttre!.ioietd6 oslt!

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

MONIKON PARTITIIVI SANATYYPEITTÄIN / MA2000. Muuta lihavat sanat monikkoon. Vaihda sana monta sanaan paljon. Harjoitus 1. Liipolassa on monta taloa.

MONIKON PARTITIIVI SANATYYPEITTÄIN / MA2000. Muuta lihavat sanat monikkoon. Vaihda sana monta sanaan paljon. Harjoitus 1. Liipolassa on monta taloa. MONIKON PARTITIIVI SANATYYPEITTÄIN / MA2000 Muuta lihavat sanat monikkoon. Vaihda sana monta sanaan paljon. Harjoitus 1 Liipolassa on monta taloa. Keskustassa on viisi koulua. Huoneessa on monta hyllyä.

Lisätiedot

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot:

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot: Jäsenlehti 1/2009 Sukuseura Kanko ry www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com Muut yhteystiedot: Puheenjohtaja: Sirpa Karppinen Venemestarintie 29 A, 00980 Helsinki puh.

Lisätiedot

Mesikämmen 2/2006 2/2006

Mesikämmen 2/2006 2/2006 Mesikämmen 2/2006 2/2006 Partiolippukunta Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti 2/2006 2 Mesikämmen 2/2006 Mesikämmen on partiolippukunta Mankkaan Eräsusien virallinen tiedotuslehti. Päätoimittaja ja taitto:

Lisätiedot

Matka Kronstadtiin keväällä 2007. Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta

Matka Kronstadtiin keväällä 2007. Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta Matka Kronstadtiin keväällä 2007 Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta Su-Ma, 13-14.5. Tulimme kaikki matkalle lähtijät koulun pihalle sunnuntai-iltana kello kymmenen maissa. Yksi matkalaisista kuitenkin

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Eötvös-Cup 16.8.-22.8.2015 7.12.2015 7.12.2015 2 1 Jyväskylän ystävyyskaupunkijoukkue Korpilahden Pyrintö Korpilahden yhtenäiskoulu Korpilahden Pyrintö Joukkueen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

Opettajan tehtävänä on lukea tehtävänannot ja kirjata lasten vastaukset ylös näyttelyyn tutustumisen ohessa

Opettajan tehtävänä on lukea tehtävänannot ja kirjata lasten vastaukset ylös näyttelyyn tutustumisen ohessa ETELÄ-KARJALAN MUSEO Opetusmateriaalia näyttelyyn Kolme karjalaista kaupunkia Kolme karjalaista kaupunkia kertoo Lappeenrannan, Viipurin ja Käkisalmen keskeisistä vaiheista. Lappeenranta sopii näiden kaupunkien

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y..

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y.. Kuva: YLE Etelä-Karjala TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu KITEEN SUKUSEUROJEN YHTEINEN KYLPYLÄVIIKONLOPPU...2 SYKSYN KAHVITILAISUUDELLE JATKOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA...3 JUHLAVUOSI 2016...4 MUUTTUNEISTA

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Ksenia Pietarilainen -keppinuket

Ksenia Pietarilainen -keppinuket Ksenia Pietarilainen -keppinuket - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti. - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa hahmo

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

TOIVASTEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUS KUOPIOSSA 25.-26.7.2015

TOIVASTEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUS KUOPIOSSA 25.-26.7.2015 TOIVASTEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUS KUOPIOSSA 25.-26.7.2015 Toivasten Sukuseura ry oli taas kutsunut jäseniään ja muitakin Toivasia ja Toivas-mielisiä kokoontumaan Kuopion Hotelli Atlakseen seuraamaan seuran

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet!

Hyvät Castrén-suvun jäsenet! Huhtikuu 2000 Hyvät Castrén-suvun jäsenet! Viimekertaisessa sukukokouksessamme esitettiin toivomus, että sukukokouksia alettaisiin järjestää useammin. Sukuneuvosto on nyt ottanut toivomuksesta vaarin ja

Lisätiedot

KUVIA K-PENNUISTA V. 2012 HUHTIKUU 2012

KUVIA K-PENNUISTA V. 2012 HUHTIKUU 2012 SIVUSTO Etusivu Jorsakin kenneli Koiramme Pentuboxi Kasvatit Koiratietoa Linkit KUVIA K-PENNUISTA V. 2012 Uusimmat kuvat ovat sivun alalaidassa HUHTIKUU 2012 53 VRK PIKALINKIT K-pentueen sivu Sivuston

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2014 1 Aika Maanantaina 28.04.2014 klo 16.00 16.45 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Lakkapää

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

B A LTIA N K IE R R O S 10.7. - 16.7.2007

B A LTIA N K IE R R O S 10.7. - 16.7.2007 MAANANTAI 9.7.2007 N. Klo 8.00 startti Huttulasta ja sen jälkeenvesilahdelta Koskenkylästä kohti Vantaata, keli pilvinen ja vesikuurojen mahdollisuus ilmassa Yöpyminen vaimon serkun luona mistä aamulla

Lisätiedot

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013 AIKA 10.06.2013 klo 15:00-15:30 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku Iso alkukirjain seuraaviin: nimet, maat, kaupungit Pieni alkukirjain seuraaviin: viikonpäivät, kielet, kuukaudet 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

Pöytäkirja Vesteristen Sukuseura ry:n sääntömääräisestä sukukokouksesta Helsingissä 20.6.2010

Pöytäkirja Vesteristen Sukuseura ry:n sääntömääräisestä sukukokouksesta Helsingissä 20.6.2010 Vesteristen sukukokous 19-20.6.2010 Helsingissä The meeting of the Family Society in 2010 was held in Helsinki the 19 th and 20 th of June. Kuvat, photos: Jorma A. Vesterinen Pöytäkirja Vesteristen Sukuseura

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa

Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa Lönnmarkin sukuseuran tiedote 2/2014 11.10.2014 Yhteenveto sukukokouksesta 9.-10.8.2014 Tuusulassa Majatalo Onnelassa Taas on aikaa vierähtänyt kesäisestä sukukokouksemme Tuusulanjärven kauniissa maisemissa.

Lisätiedot

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko!

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantaiaamuna otimme suunnan kohti moision terveyskeskus-sairaalaa. Aamupäivän vietimme Sinivuokko osastolla. Siellä muutamat vanhukset lähtivät heti

Lisätiedot

Pietari Brahen Rotaryklubi

Pietari Brahen Rotaryklubi Pöytäkirja 1 (5) Lassi Myllykoski 2.9.2013, 2013-2014 Aika 20.8.2013 klo 11:45 13:00 Paikka Läsnä Raahen seurakuntakoti, Kirkokatu 10, pienempi Sali Jäsenet Juha Grekula puheenjohtaja, Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna Ääniohjattu vilkkuvalo eillä toteutettuna Idea ei valitettavasti ole lähtöisin omasta päästäni - niin mukavaa kuin olisikin ollut riistää kunnia itselleen - vaan on keksijäperhe Ponkalalta. Olen usein

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 Lukiessa -rakenne (2. infinitiivin inessiivi) Temporaalinen lauseenvastike 1 korvaa kun-lauseen, jonka toiminta on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa. Verbityyppi

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot