MERENTIEN SI'KUSEI'RAN. irulukasu L / rt,,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENTIEN SI'KUSEI'RAN. irulukasu L /2003. .rt,,"

Transkriptio

1 MERENTIEN SI'KUSEI'RAN I irulukasu L /2003.rt,,

2 HYVAT SUKUSEURALAISET On jalleen tullut aika suunnitella seuraavaa sukukokousta, jarjestyksessaan kolmatta. Ajatuksena on ollut, stajalleen yritamme yhdistaa sukukokouksen etupuolelle reippaan ulkomaanmatkan itaiseenaapurivaltioon. Ajankohdaksi ankaran pohtimisen ialkeen on paatetty esittaa heinakuun puolivalia ja paikaksi Kuhmon ymparistoa jollqkin isommalla kampalla. Ulkomaanmatkan jetestamiselle tuntuu olevan tilausta monestakin syy$a. Ensiksikin, aina naftaa yksi vahinteenkin pikkuonnikallinen lahtijoita ilmaanluvan, jos vahankin on ilmassa, etia tammoinen hankeajatus on vireilla. Toiseksi, aiemmin tohdyt matkat ovat osoittautuneet paitsi avartaviksi myos erittein hauskoiksi. Kolmanneksi, myos ajankohta huomioiden (Akonlahden praasniekka), neilla reissuilla tapaa aina jonkin vsrran sukulaisia rajan takaa. Neljanneksi, elintarvikevarastoisn taydonnys- ja yllepito. Edsmpana tasse julkaisussa on esitetty vaihtoehtoja, joihin loivomme palautotta kaytennon jaisstelyjen jatkamiseksi. Kuten kaikki varmasti jo tietavetkin, poistui suvunvanhimpamme, Liisa keskuudestamms viime kesane. Talla kertaa lahl6 ei tullut yllattaen ja ennalta arvaamatta, vaan taydon slaman eleneen ihmisen mite luonnollisimpana ooislahtone. Olionni osallistua visla pari kuukautta ennen poislehtde hanen 80- vuotispaivillesn hyvin iloisissa merkeissa. Peiv5nsankari olijo silminnahd n vesynyt, mutta kuitsnkin taysin rinnoin mukana iloissssa juhlassa. Tama, muun ohella, mielesteni oli juuri tyypilliste Lissua. Velit6n ja oplimistinen ote elameen vaikeuksistakin huolimatta. Vaikka jaammekin kaipaamaan henen nakyvee hahmoaan keskuudessamme, tulemme varmasti muistamaan henet ja henen ymperilleen setsilsven valon aina. Toivoisin, etta mahdollisimman suurella joukolla voisimms vibtaa ensi kssen sukukokousta. Nema tlaisuudet ovat srittein arvokkaita. Pertti

3 KORPILINNA KorDilinna, Kuhmon suojeluskunta- ja "kultturitalo-, liittyy varsin kiinteasfi Merentien "uu,ln ni.tirtiuun, olihan Mikko Merentie perustamassa Kuhmoniemen ;;;i;i;;k;;iil6 ;sakevhtiota ia toimi perheineen talon vahtimestarina 21 vuotta' itffi;;;;i;k't meiita on ti,ossa tilossa asunut' seuraavassa on historiikkia ;6"1J;i;;ii.il;n iuutinut tvorvnta solmu Merenlie, Anna-Leena Merentie ja ifii?;; ain;;. Lahteina on kivtettv muistitiedon lisaksi Kuhmon elokuvakerhon nrio,iiitiu ji ruui". onpa joukkoon uj;tettu omiakin kasityksia' joiden oikeellisuutta ei taata (ns savolainen vastuunjako). Kuhmonniemen suojeluskuntatalo alkoi 192oluvun puolivelissa kayda ahiaaksi' b'iirlri'i"'i'iii _nimtse a tontilta nytvisen Kainuuntie 66 paikkeilla eli keskustan vanhan "ii"it.,tuometi hautausmaan portin vieressa' Kauppias lpatti lahjoitti Kapymaki -nimisen tontin uutla taloa varten futr'nionni6men sliojoluskunnan johtokuntaanesti talon paikasta' ili""!ii"itt"ti"t" ltiode-taatko -linjallehdottivat A J Kontio' Pekka.Kontio ' i;ilffi i; vjie"""iaion sijoitdmista "valtakadun varteen" ehdottivat August ;;eiil;;;, Ak;;-li Riiiionen ;a Aarne vahakainu Luode-kaakkorinja voitti siis tuolloin 4-3. V"lifof,out go.l.f g27 paatti kuitenkin asettaa erityison rakennustoimikunnan la Jir"iiii"""l-f."-r,"rx"essa havinnyt kanta, "valtakadun varte n"' voittikin.nyt 5-4 troo""[uixko rinjurla talo olisi oilut paaty Kainuuntiata vasten sli 90 astetta py6raytettyna toteutuneeseen nahden' Arkkitehti Annikki Paasikivelle annettiin tehtavaksi suunnitella hirsista rakennettava '""ii"r".iirnr"t"io. nrkkitehti paasikivi nayttaa oll en suojeluskunnan sikunnan ihoviarkkitehtl". (ajaanin suojeluskuntalalo on.myos A "l"l".i'iriir.iiir,ivttata iuaiit iu"n suunilitt"lema ja aivan oikein arvatlu, Annikki oli Juho Kustin b ar' Lopullisesta aanestyksesta pettyneena A J Kontio ja Valdemar Yl6nen merkityttivat ilitaiiiti** "iia"ai mielipiteensii: "vapautan itseni jalkiarvoslsluista!u6;"irjkunt"t"fon suoi;luskunnan tonti116 enka myds ole ollut osallisena epaluottamustauseen "ijoittamisesta antamise n arkkitehti Paasikivea vastaan' jonka iutennustoii"itunru taten on tehnyt piirustusten luojalle " TEita epeluottamusta Fui"itiu"a kohtaan runtuu riittaneen myos rakentamisen, aiaksi' koskapa "ir,xit"nti lut ouut suunnitelmia oman nakemyksensa mukaisesti' Vlii.n"'"n "Gui "ou"ltan ot Korpilinna rakennettiin arkkitohti Paasikiven "luonnosten p"t'i"ft". efif.apd ""no", "tta olivat osittain puutteellisia tai kuhmolaisen kavtanndn aiatuksen "uunnitolmat vastalsla Esikunnan silloisten iasenten Tauno Sihvon' opettaja Pekka Kontion'.kaupanhoitaja ;;;;; viltk;i;", i"nstaapeli Akseli Riihoseh ja asioitsila urho Tokkolan seka alueoeallikko Valdemar Ylosen keskuudessa herasi kysymys i"n.l.iunriuuik"uf,sien yhteydessa Kuhmonniemen suojeluskuntatalon -Asia oiui"untion p"ru.tumisesta ratkaistiin lopullisesti ylima?iraisessa ;;;kjk;;#;";. Etoluun zl paivana 1927 paetettiin perustaa,osakevhtio' lonka iij*paa"."liit"ri ,00 mk ja osakkeita.4oo kpla 1099,:99 ik OsakevhtiOn perustavat lasenet meriitsivat osakkeita seuraavasti: nimismies Tauno ;;;:: il]:;pi;;-il;riir<seri iuriunen s kpl maanviljelija uunor<ainulainen 5 kpl luuool"iiixxo r"rulentjeff 2 kplja kaupanhoitaia Aarne Vahakainu 2 kpl'

4 Samana vuonna lokakuun lopulla oli kaikki osakekirjat merkitty, suojeluskunta kpl,.kuhmonniemen ' i Lotta-Svard -yhdistys 1O kplja ioput 93 muille. Yhtiojarjeslyssaannot vahvistettiin valtioneuvostossa Bakentaminen oliio hyvassa vauhdissa kun uudelle talolle piti saada nimi pidetyssa kokouksessa aanestettiin Kapymaen (maiseman nimi) ja Korpilinnan valille. Korpilinna voitti aanin t0-6. Rakennustarvikkeiden hankinta tuotti hankaluuksia, varsinaisesti puuiavaraa tawi hankkia suojeluskuntalaisten hankintojen tisaksi valtion mebaste. g5o runoon leimaus kaadettiin Kuhmon hoitoaluegn poroniemesta. Oli myoha syksy k; puut olival Poroniemen rannassa. Tuli pakkaset ja jarvi ieavi eika puita saatu uitettua. Odotettiin.muutama viikko ja suojeluskuntalaiset ajoivat hevoii a tatkoilla puut Pakka Pulkkisen sahalle. Ede esn ajettiin valtion maatta ja Kanninlammin kankaalta puita. My6s Raahe Oy:fta oststtiin tukkeja ja ajettiin talkoila p. pulkkisen sahalle s hattavaksi piiruiksija laudoiksi. Ovet ja ikkunat titattiin Kajaanin puutavara Oy:lta Kajaanisla ia nekin haettiin talkoilla Sotkamon asemalta, hakemassa oli 1s suojeluskuntalaista hevosineen. Katto tuotti huolia. Vesikatto piti ensin rakentaa suojeluskunnan esikunnan p-aatoksen mukaan semptalin huovasta. Huopa oli rakennustarvikkeiden joukkoon tilattu. Talo-osakeyhtid paatti kuitenkin suojeiuskunnan esikunnan kanssa yhteisosse kokoukssssa 28.1.'1928, eth katto on laitettava kuten arkkitshti oti sen suunnitellut eli kimpipereiste. Samoin paatettiin kimmet tehda niin patjon kuin mahdollista sahatta jaaneista pintataudoista ja potkyn parkista ja phegttiin, efta joka peive kaksi suojeluskuntalaista vsistslee kimpipareite urheiluk;nian laioatta. Keiatyt polkyl eivet kuit nkaan dittanoet ja niin oli pyydeteva kirkonkyhn ympariston metsanomistajia talkoisiin. Useimmat talot kuten Tuupala, Heiskali, Merknu, Peekkola, Kettula, Jaakkola, Nurmola ja sillankorva t;ivat pulkkisen sahalle jo-15 tukkia/talo. Korpilinna rakenteilla Rakennustyai edistyi ripeasfi. Rakennusurakoitsijana toimi J.A.Heino, joka vastasi perustusloista. Perustustyot valmistuivat syyskuussa 1927 ja valvojana tojmi suojeluskunnan esikunta. Pohjan valmistuttua suoieluskunnan esiliunta

5 Je^ '6 t- huutokauppasi Pekka Korolaiselle Kajaanista ,00 mk urakkasummasta. Rakennuksen aikana luli kuitenkin muutoksia, jotka muuftivat myiis urakkasummaa. Talon hariannostdaiset pidettiin klo ia talo oli valmi syyskuussa Talo tuli maksamaan ,55 mk, kustannusaruio o i ,00.. Talon vihkiaiset olivat sunnunlaina Vihkiaispaivana koko kiftonma oli juhlaliputettu ja Aero-yhtion lentokone KSAL leki juhlaan liitwan kierroksen kirkonkylan p66l16. Paarakennus ei riitanyt vaan piti rakentaa ulkorakennus. Piirustus ia tyoselitykset pyydettiln Kainuun rajavarlioston rakennusmestarilla Lainoelta, ionka jalkeen tehtiin kauppa- ja sopimuskirja tehtailiia Pskka Pulkkissn kanssa ulkoraksnnuksen rakontamisgsta suo.ioluskunnan tontille vaihtokaupalla suojoluskunnan entison talon kanssa, Ulkorakennus valmistui 15.9,1928 monnessa. Korpilinnan lultua valmiiksi talon lopullinen vastaanotto tapahtui urakoitsijalta 20, Taloosakeyhtion pyynnosta oli toimituksessa lasna hallinnon liseksi rakonnusmostarl Jukka Kofionsn Kaiaanlsta. Rakennus oli muuton kunnossa pailsi vahtimestarin huoneen uuni oli ratkannut ja se hyvaksyttiin lopullisesti vasta Samoin ravlntolahuoneen, 6t6lshallin ia yakorran paakamarin uunit seka itapeen raput ja pymeikko hyveksytiin vasta Talon valmistuttua se wokrattiin suojoluskunnalle I Korpilinna valmiina Aluksi talon vahtimestadt vaihtuivat tiheaan. Ensimmainen vahtimestari oli J.Peltonen t 930 alkaen. Seuraavaksi toimeen valittiin Eelis Huotari 1' ja hanen jalkeensa Aino Ottelin, joka hoititointa saakka. Pitempiaikaiseksi vahtimestariksi tuli sitten Mikko Merentie, ionka perhe osallistui varsin kokonaisvaltaisesti talon hoitoon ia monipuolisiin sivutoimiin. Mikko Merentie oli vahlimestarina aina vuoteen 1957, jolloin han jai ehkkeelle.

6 5;;:illa 1935 Kolpitinna vuorafiiin sisafta ia utkoa. Ty6n suoritti urakalta pokka yj;ll#?:,? lgt,t1:,:jl.hly.g_,ls korvaniin tiirikaroila vakuurusyhridn ffi fff f"1'f Hy:".:l ff:ij:"llll y_*,,1,i:;u;.'s#iiilftil:",lilyjj8l ;l1ilili:jil::?il,!"#l,l"r""til p,jir.ip-,,ii"#i,ii"ii,iiiil'iiil,,i,'" tilalle.luli vesikeskusemmitys. *,f,jn:t:yi:.p:11i1g1111"9riiui1 qlkas riitikatro korvatriin kssare I e5o H"#l3l"f1:,Xl5nnussr*a, tateetsituri maatipinnan. Kosteus, joka uvarrir'"-n'il6iiii$;ji muod".i"iplriir."i""ntr"j;iffi :,:ffiirt:il,?ijj jihtp"i"* xorpttinnantitto-66-on-fr im Nimense "Korpilinna' mukainen talosta llmeonse puolgsia a entamison-relke n. tuli vasta poltikaton Kuvassa, joka.on.otettu tomista' i95g rama_naqvv valmistuneen paioaseman servdsti. projeki nayttaiii iijtiriirt"rti" "o*n""n-r,rin, v,tff il:fl ;ff#lkn*:;lliurlm j:+xll*i",fiitu*l;:i'" varstnkin vanhemmila suvun lasenile oru r,y"initn i,rii"ii.,ji'iliiiiil"i?? u"ou" myohemmin talo pursttiin.

7 l6a G;iifififfitunal95s vaimiituneen paloaseman tornista. Kuvausvuosi ei ole tiedbssa. Varsin edustava kuva ialosta ia sen ymparistosu. Korpllinnan keyno oli hyvin monipuolinsn, tansslt ja elokuvat olivat suudmpia tapahtumia. iiukokuussa 1939 alkoivat Korpilinnassa elokuvaosltykset. Ensimmainsn olokuva liense ollut Masurkka ia toisena Jaahyveisvalssit. Talvisodan aikana elokuvia ei esitettv mutta huhtikuussa 1940 neytenn6t alkoivat uudesiaan. Television tulo ja talon rappeutuminen paattivet elokuvanaytokset Likaiseen Tusinaan 31' ' Tupakkataukofarajilia. seinasbe olsvan elokuvamaino ottowodoksi on PeateftY p6rusteella kuvan

8 Kuva sbalta salista, Kuhmon Kansallisten Nuorlen luhla Veisia tansseia jedsstettiin alusta alkaen talvisotaan saakka ia jarjssteiar6 oli stupeesse Kuhmon Suojeluskunta. Sodan jelkean tanssisn jarjestejane oli Kuhmon Kiva. Korpilinnassa jarjestettiin my6s ylelsla la yksityisi& iuhla- ja huvililaisuuksla mm. Estori Msrentien ia Eoro Komulaisen haet vuonna Kuhmon karqet istuivat KorDilinnan salissa. lstuvallo luomarillg olivarattu huonekin si vartsn. Enng sotia tapahtunolsta tilaisuuksista on iaan$ mieleen kaunoluisteliia ia elokuvaneyttelije SonJa Henien kaynti Suomen vierailun yhteydessa seke Pauligineyttely tohtaan pienoismallin kanssa. Muita viorailevia tafteilijofta olivat muid6n muassa Tapio Rautavaara ja Erkki Junkkarinen. Myos paikalliset teattsrinharrastajat pitivet esityksia. Tsattariosityksia pidettiin 1g4$luvun lopulla, iolloin ns. nayttemolle lulivat kiinteat D6nktt. Sotien aikana Korpilinnan juhlasalissa vistottiln myds koululaistsn joulujuhlaa. Korpilinnassa toimi monta vuotta kirjastokin. Korpilinnassa toimivai myos kahvila ia ruokala. Kiinteist06 hallinnut Kuhmonnismen Suoieluskuntatalo Osaksyhti6 muuttui KoIpilinna Oy:ksi. Tama ia monet lahioilukset takasivat sen, etlei Korpilinnaa sosialisoitu. Maaliskuussa 1946 yhti6 osti Korpilinnan lontin ,00 markalla. Loppuaikoina vuokrien ja oheistoimlntatulojsn osuus kasvoi elokwien kannatukssn heikennyttya. Assvslvollisten kutsuntoja, kuorolauluesiintymisia, missikilpailuja. pienoisrontgsnkuvauksia, puoluotilaisuuksia ja tuote-esittelyia pidetliin aikaisemmin mainittujen tapahiumisn liseksi edelleonkin. Korpilinna Oy:n taloudellisesti tappiollisiin vuosiin lurhautuneittsn osakkosnomistajien kutsuma iohtokunnan kokous paetti kesalla 1968 laittaa tilan ja kiinleiston myyntiin. Kiinnostusta osoittivat Kuhmon saastopankki ja Viljo Mslileinen. Merilainen luopui kaupasta ja Korpilinna Oy hyvaksyi Saaslopankin tariouksen allekirjoitetulla kauppakirjalla. Korpilinna puretliin kevaualvella 1970 sylvdj&laisten Kalle Heikkisen, Veikko Komulaissn ia Oskari Kuvajan toimssia.

9 Korpilinnaa puretaan. Kiinleistoli koko olemassaolonsa ajan osakeyhti6 ja irtaimistoineen osakksenomistajien omaisuutta. Kuhmon kunta ei millaan tavalla ilmaissut mislsnkiintoaan kiinteiston seilyttamiseksi. Korpilinnan asiakirjoja on Ahti Riihosen hallussa, Kansallisarkiston kokoelmissa ja sota-arkistossa. Tarina iatkuu?

10 Hei! Satu-Ma an Mika e syntyi siis toinen Wd mitoiltaan 52 cm ia 4200 g. Sofian pikkusisko kastettiin Lappeenrannan Sotilaskodin kappelissa Sara Maaria Tuulikiksi. Sara on osoittautunut harkitsevaksi pikkuvitksi, ioka pis&e W e tuubmaan, jos on tanetta saada asioihin vah^n vauhtia. Varsinkin ruokiluajat ovat se aisia, efta niiden kanssa ei pellei e. Eike ky e pe eilli viela Savmummonkaan kanssa. Jostakin kumman sw$a Sara on vierastanut jo kahden kuukauden ikeiseste saakka. Varsin4n Satu-mummon joutund temen kummallisen kdytdksen uh ksi. Sara yleense bppw siina vaiheessa mummolleen, kun olemme MhdAsse mummolasta pois tai, kun mummo on Ehddsse bkaisin kotiin. Silloin tytto on olevinaan niin mummokeholaista! Olen kuitenkin io varoiftanut Satu-Madaa, efte jossakin vaiheessa hen ioutuu vamasti nvistelemaan ialoistaan kiihkeee pikkuihailijaa. Pappakeholainen Saru on kuienkin aina ollut. Ja eidin ia isin WdjA. ISKO SOFIA Saran suuri ihanne taitaa olla isosisko Sotia. Sofiakin, alkuierkytyksestd toivuttuaan, on alkanut ymmeftee, efte tuostahan saaftaa tulla hanelle vaikka kaveri. Nukkumaanmeno on ainakin molemmista niin hauskaa, kun saa hetken kikatella keskenee nefta Uftdien iuttuia. Kunnes siften tybe eftitulee ja lopeftaa leikit kesken. Sata saa l<ylla maistaa vali e veh\n rajumpaakin sisarusnkkautta, mufta melko twnesti h^n kolhut ottaa vastaan. Tosin joskus tuntuu sifte, efta jo siskon naama saa aikaan Saralla kiukunpuuskan. MiffihAn se on sitten, kun tytdt ovat murrosi*ss+? Sotia on kuitenkin ihanan huolehtivainen isosisko. Tefyy muistaa, ettei t tdilla ole kuin 1 v 2 kk ikaeroa, joten pienia kolhuja sattuu puolin ia toisin. Joskus on todella hauskaa seurata, kun isosisko "lukee" pikkusiskolle kitjaa. Tosin se menee useimmiten viea tappeluksi, kun Sara makaa kirjan pealb, eika Solia saa kaanneftya sivuia. Mutta siinaplhan Vbt oppivat leikkima+n keskenean. Teletapit on tytt1ien suosikkiohielma. Sofia osaa ulkoa mfta atussa tapahtuu ja sanotaan. Sara eipysy muuten vaan pdksyissa4n, kun

11 Yl ka!:ele:_u.ei!<kai6 ja hauskoja hahmoja. Siine vaiheessa on patjon kivempi katsela lasten ilmefta kuin jo inno a Wdjen murrosikee! Si oin nimtftein vaihtuu meidan pai/,eessa vahtivuorotkin.. Mine vatuon ja vahdin W6je siihen asti, kunnes he ta)ftevet neljdtoista vuotta. Sen jelkeen alkaa isen vahtivuoro. pappa ja kummisedet ovai mv6s luianneet kantaa kodensa kekoon, kun poiankoltialset aikaiat paniotda parveke6n atta. Meneekahen haulikon ostoon? torvelsin Mika Ostman

12 Viltor Melentievin kefiomus Mer ntlen sukuseuralalsten matkasta Rukajarvelle la Tiiksaan kesiilla 2001, Peiva oli helleinen, kun tapasin Kuhmosta saapuneen sukulaisbussin Kostamuksgssa. Msrentie-Melentjeff ien sukukunta saapui. Tervehdittiin hmpimasti, sspaiftiin ja kerrottiin terveisia seka uu{sia. Tavan mukaan tankatliin auto, samoin my6s mishet ja naisst. Matka jatkui Rukaiervsn suuntaan. Aika kului seuratsssa malsomia ja kuunnellessa maikalaisten kertomisia. Syy, joka sai sukulais t Hhtomaen matkaan, oli ssfue - viimo sodan alkamisesta oli kulunut kuusilqmmenta vuoiia ja Rukaiaryen suunnalle nuorukaisona joutunut Veli Merentie tahloi keyda entlslllo taisielupaikoille ia naytaa nuorelle polvelle maisemia, missa kafiin verisie taisteluja. Tshirkka-Komijoella Vsli seloslikin elokuun alun 1944 taisteluja neuvostoliittolaisten paialjoonien 'koukatsssa" Tahkokosken kautta suomalaisten selustaan ja tuhotessa 't6pinen" kolonnan. lhmettelin, miten hwin on hanen muisti sailynenyt kaikkitaislelun pikkussikatkin. Vsnalaisilla silloin kavi kalpatan. Naista tapahtumista muisluttaa lehells laistelupaikoills pys! etty muistoms*ki. lhadaivalla msills esiteltiin 'Kotiniomefl. Veteraani Duhui sukellusveneesta. Kuuntslin enke ymmadanyl, mita tekemista sile oli naille kuivilla paikoilla. Sitten tulikin sslitys. Kyseessa oli sukellusvgnegn muotoinon kukkula-saareke, jonka vastadeata oli venalaisiasemia. Muistot tulvivat Veli-veleraanin mieleon. Paarmojen saattelemana porukka kierteli hanen perassa maisemia, iotka hen muisti aivan toisenlaisina, sodan liekin koskettamina. Malka iatkui kohti Tiiksaa. Pislaydyttiin myos Rukaiarvella "pikavisiitille'. Ma.ioitus ja saunominen seka yopyminen olijarjestetty mukavasti 'kotioloissa". Baarielame viehatti joitakin, sanoisinko millei kaikkia vieraita. Aamuy6sla ylla aa ukonilma. Aamupalan jelkeen kokoonnuttiin ja lahdettiin paamaaraa tavoittelemaan. Ei sinne ole pitka matka, sanoitiiksasta oppaaksemme lahtenyt nuorimies Sergei (muistaakseni Sallisia), kun lahdettiin kohti "Palloa". Tete kukkulaa venelaiset nimittivat "Paarynaksi" sen muotonsa takia. Kuljimme kintupolkua milloin kangasta milloin suota mydten. Joku huomasi kuivuneen puun rungossammusten sirpaleita, niita irrotettiin ja otettiin matkamuistoksi. Vihdoin eteemme avautuu "Pallo"

13 korsuineen ia juoksuhautoineen. Kiertelemma korsuia ia kuuntelemme kenomusta taale kaydyista verisi$a taistetuista. Venetaisten sotilaiden hautakin l6yryy. Rinteessa pysahdytaan kaivon luokse. Sodanaikaisia tapahtumia tutkiva Seroei kedoo lisaa histeluista ja etsintaryhmansa toiminnasta. palattuani kotiin Uht;alte mina otn kirjahyllylla muistelmakirjan "Bepolan suunnalla" ja tuin artikkelin 'Paarynan' laislsluista: venalaiset menetykset olivai 365 miesta kaatuneina ia 27 haavoittuneina. Kukkula ei ole mikaan,pa o" eika,paaryna" vaan.se on sooan osanottajien osuvasti nimeama "Karsimysten kukkula". Sergsi ottaa kaivon luona kaatuneiden sotilaiden muiston kunniaksi vodkaryypyt Veli_ veteraanin pullosta. Samoin tekevatoisetkin. Ollaan hiuaa... FTten FI{9a Sqsoioliottanut kotoa eraan Vihtori" (siis allekirioittanut) suomontaa ssn venalaisen osan kirieesta, sotilasveteraanin joka koskee pi5ryn6- kirieen. kukkulan taistelua Sodan mielettdmyys kuvastutuntemanoman soturin sanoista....paluumatka menijoutuisasti, vaihdettiin mielipiteite nahdysta ia koetusta. Kiitokset ia Suuret Velille antoisasta matkasta ia kertomuksista. Olemme yhte histonan oppituntia rikkaampia. Kiittaen ViKor Melentjev.

14 I I Vili Veikko Oskari Virtanen syntyi ja on ollut koko temanastisen elamansaika potra poika, joskin my6s hyvantuulinsn, hymyileva ja reipas. Ja kova sy6meen! Vili ei juurikaan osaa vierastaa kehen ja on kova uimaan seke key ahkerasti kerran viikossa muskarissa. Teman hetken kuumin juttu on kavelyharjoitukset, jotka kohta jo sujuvat ilman tukea. Vapiskoot kukat, keittidn laatikot ja koira nappulat! Mukavaa kevden odotusta kaikille! terveisin: Vilija vanhemmat Tuula Merentie ja Jukka Virtanen + Jokke-koira

15 SUKUSEURAN TAPAAMTNEN/IIIATKA TTAISEENMPURIIN KESALLA 2OO3 Sukukokous pide An huantaina Kosksn koululla, Kuhrnossa, Matka fta'rseenaapuriin lehdeen loko 'l 2.7. tai riippuen siit6 totetttuuko matka R polaan vai JysMarvelle. Markku Merentie on luvannut sponsoroida Karjalan netkaa 5OO eurolla. Kiitos Ma*kul Kustannukset on laskettu olettaen tta vahinteen I 5 henkibe Ehtee mukaan. vdttsffmo vathtoeldolsta lommankummen el molempla Se valhtoehto valttaan loka saa en mman kannatusta. Karlrlan matka Vafhtoehto f, Jyskylerul 11 t12,7.2m Klo Klo 8.00 Kuhmo Kostamus- Jyskyrervl JyskyjaM-Akonlahti-Kuhmo Kustannuksgt: Bussikuljetus Misuml Vakuutus Porhom4olius ht6 47.OO yht. (15 hsnk.) t 5.00 Valhl6hto ll, R pola '2m Klo Kuhmo-Kostamus-LbanaleM-Repola-Muj jam MujdAM-LietmajeM-Kostamus Kosiamus-Akonlahii-Kuhmo majoitus Mujejervl hotelli Lesnaja majoltus Kostamus hotslli Frogatta (sls. aamlaisen) Kustannuks t: Bussikuljetus Viisumi Vakuutus Majoitus Lesnaja Fregatta OO , ?2B9 oo

16 5.rt vattttoehto t, JysKyJARv Meifta osallisluu_henkea \ valhtoefrro, REPOLA 10, Msilte osallistuu henkea KOKOONTUMINEN KUHMOSSA KOSKEN KOULU All<a: 12.7, Paikka: Kosken koulu Hinta: koko vuoka on 150 euroa joka Jaetaan maroittuiisn kesken Ruokailu: n. 17 suroa/alkuinen, n. I suroa/lapsl Meilteosallistuu henkee Ma.ioitus hengelle Ruokailu-aikuinen Ruokailu_lapsi Erik Saiie: Aslat nahtyne dk alle ia vasemma e (1914) -Gerbert, J.Kjmanen ' klo Kuhmetalo 12,5aur/8,5our Roborl Schumann: Adagio ia allagro sellolle ja piano op. 70(1949) Fantasiakappalglte op. 73 (1849) * klo Kuhmo-talol2,5 ur/8,seur Maurice Ravel: Sonaliini ( ) Robert Schumann: Papillons op. 2 ( ) Sunnuntalna mahdolllsuus kamarlmusllkklkonsertuln t klo Kuhmo-talo 12,5eur/8,5 ur Johan S bastian Bach:Preludi, h-rnolli BWV 929 -Mancinelli- Wollgang Amadeus Mozart Jouslkvartstto D.duuri KV 499 "Hofirn lstefi 786) -Danelkvarteti- Frederic Chopln: Johdanto.ia polon si C-duuri op. g (j ) Sellosonaatti g-molli op. 65 ( ) -Geringas, Fountain- Frederic Chopin: Nelja etydia op. 25 nrot t, 5,7 ia 12 (Ag2-97], Poloneesi As-duuri op. 53 "Sankariltinen" (1842) -Ortiz-

17 j I I JG haluat voimme varata sinulle etukateen kamarimusiikki lipun/liput, ilmoita valn tonserttija henkibmaara. t I l I h4ydan tefta ilmoittamaan minullo huhtlkuun 17. p{lveen msnnesse obtteko mukana ia mihin osallistutte. Vastauksel sahkopostilla tai puhelimitse Toukokuussa lahetan tarkemmat ohjeot mahdollisogta lgrjalan matkasta, ajo-ohjeet Kosken koululle ja aikataulun. Toivottavasti mahdollisimman moni peesee osallistumaan. &.rl"r Torveisin Elisa

18

19 !

20 ,.BP9' it autil!1n.ifi&- 'lcrto, ll T o ll Itr + I I E

21 Q+or--n ffig;r^ - nbrlvtwdt 6.tihn tllit+ i.iid'rilar.r tn,iddb. Io. d.ltsti, j.t!d i.ti lylin ialrq br PeiviY l!.ibrne fte *ilv:iyl5^ jlud ar65 ldimd{lvm. ter*ov.r iim i.rai Rree Ju_ ell., tgr:u 2m1 dier 6id tu[,!. u lolrm Fr*i}.r', i..tr*h l!t65- vigtil tu]li!,t hti.tn. tundd h sii*n r.*eilie?l Mytk lrl.iddio F Nord ruuruvnr ldorrdidtr ni.ie J{).e railwro * e i' d s0 lq r'&*d trrtgd r,"tmx',ra"u u. d. rjo*.lf;e N.Ltqu.* -;-iq xl.fd 1."x.* Ld.' E Ai^ Aj^ rno. m,ihd-; crthrxj.idri ci{9 cr{y crd9r.r.nr' ddlrn.rnh rd r- i.lrr*tr i.bl*r i.bl*; {rmyr.an tt$iqt lh i; {Myr.ai't$Iqr., '), ddiljfur ddi&b,*u s! rd r4n!d tc.rtu rdd.g b ridirra*m!i! b frgl dre.i i! 16., dih!rke rft r'',i,lld ^h.d.r rn sltt Fn{r. h Mdm {lwltm a!rrr!,.tupi:, d q $ 4r). 4{.,*brr{rd^ rr,3 nrdgsrcd^t{t.!4,lgtv} ^ts ^F Psrr/rrrnot(r{, xtu,k Lardrdb M",&,;a,* fu6horc}hbli4o&drhd.!rk: lfnd qri isdrldd (dragnd! r"futr" r.",rrcr x,-d,i,hrvri.-.tugrb&qd Xtft's,rd h,dbt! rlir\. r6e b{ hb d;er ar! 14 bd's rxadlk t.r,rrnui P* ft ad*, y! j" n tr& b trl.e;*. "uu6". tudl.: knd&i{ m ni.6d Fh hd.y su}l,iifr,1s. (dcll 20t in 56 6h'i surliilfru Lfulhi uo l:fji'i:l uh k---b,'rbd; a.*ialriti r Nlrnt6no-r.*i!o4.r6dta id rdnn F J'JrL{din trd olill!d k.i drnet rqrh bp,hto Ft Llbh mreldr' r.fjx' vr l ldtl ddlih!a ri.dr Ll,tld 6! ttr d4 Nad.rqtuIh pldiil dd hn&.r I'dihdll l. b?.1 blo!'ir-!i! ri[d..rd*j^ *d!q Lmi krdnhis*yri 6 NNae l(no,er pihiocn koloetoa 'n srier i{lla Ekmrh,ja p!!t toja_ olrp! rt!s6 dtrbd d rfoinln L

22 , H}:i:'.v'6l[&bl$eftrij r!p.l.+ik :, re xd rr. u.fuirnttr i 6r io ri!eyr66.riun ioldfid Ons$i Fr.'fui tdeqwra! *!:t!r-l* hql*.' 4qs r. li?.4i1!rt'f! l.q; ( la6rr F hylrryeeut&rylb y{!'" sl 6!a$r!driis!.lyli rds! ii'- v6 tucl, J. dri..ldd. idnxd; r.ri.r ki lb., h&!.ctrdh!'-dro E d treld X.Fls,u tdra f&q! d..51(6! jr'dloe pus tdid: hrttllrt idl Anlrd d v.lhd.!rl{!tir.. 5o6irtu rcr.i}s- binpnn D4.zl4 an i& ftol'lure r\r.ddrn ov.r qtlj nyvr rn FrtF P& jo$ 6 hrt- tihr.vdlrdli! tmu!.rd' t+1440 r ld r.i ursi N4!d.nnub6a _roi! iv. \n!teti. (aulj +DJ. P66n vteei Ra,r ; rlhmitun *ht 9u*r!p9r h ti $trd+rupf 6.uli zi l! ir vdo.it if ot tuilrddl*i irr.l narbat id,ldt bcd rg'+ruydl.. vdti.i,m;; h-u,, i. an d ol. ri.{u Ktit o rdy&e I eq i. 6 trle Lol 4{.1 vdtlobd\.dtgrs.lr- tolitelr nl6il! '!r 9$d. l. Ddm ;Fna 3 ln t-yl5n k6k"q"ta lm *ylb! j'tyd hih d idyujl6, rd' r.aj! kyn l61elli '.i'nji turd. re ir tie rtrin tuhrlolljm lin.jfrrkr ldili ft:i' tlrddr rlhlt, l. l jdne tual on hb mtzfila 6nn e iohb. so\tts_ biar.nr (rl$in vnrtu e irt larotii-llet9! j, Postitl_ mirto. Oiloue *tlntw Mirok tu, jm' kr vrelli Ie Pidi A. i. mitr alapslsj }3slusli, lrdlj hu!!a bctf.. Ei A baddavid ilo ruunro ig;; F{"Ui F ft:\'i tir!p"" s,6i' *ld liadtthdin l<o!i6tc{h1 ioh 1,"ll?. d his,hl' sollos, i"k fr Hyv$ l.iirra&lo bytyy 7,1 th Pe r& Lr risflb.5rii Poh;o*n, mdn' dm iil6 lmalt( Si.rl:i 6 r.unailida i! Ptlje tile P)3tyt6i bltla riftdm ilir!'d rnul P,t{t riirih r2t trtr ioi.a h& ts M*pdd "dr&n t!r r Ld M'ii.lrFi+.qni.*idd4 j".! o Durii'g tn.rb& lku! on iddhrii n:tlrb f d +hlpd6 ralhlh riddl,rtfli:,htrf SUKKAJI ByT - KARHUMAKI TIbA hronolunk'ina, vaikei njotuitr pirtik klltijin Nj.isill. kolnilrn hs K.riilan trrsnna i. nlulnrrrlr hwin tttlllu ln tylrloho.lsuldrlh cthd* Fin,*l6t!k4l on rxtlittu xe,iie xarj.lrn $et: lla 1,2mff( oti ktyt sl:i ji * nhtui luottth y.lqi.tl. Eddtttre!.ioietd6 oslt!

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot:

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot: Jäsenlehti 1/2009 Sukuseura Kanko ry www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com Muut yhteystiedot: Puheenjohtaja: Sirpa Karppinen Venemestarintie 29 A, 00980 Helsinki puh.

Lisätiedot

Opettajan tehtävänä on lukea tehtävänannot ja kirjata lasten vastaukset ylös näyttelyyn tutustumisen ohessa

Opettajan tehtävänä on lukea tehtävänannot ja kirjata lasten vastaukset ylös näyttelyyn tutustumisen ohessa ETELÄ-KARJALAN MUSEO Opetusmateriaalia näyttelyyn Kolme karjalaista kaupunkia Kolme karjalaista kaupunkia kertoo Lappeenrannan, Viipurin ja Käkisalmen keskeisistä vaiheista. Lappeenranta sopii näiden kaupunkien

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 Lukiessa -rakenne (2. infinitiivin inessiivi) Temporaalinen lauseenvastike 1 korvaa kun-lauseen, jonka toiminta on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa. Verbityyppi

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Mesikämmen 2/2006 2/2006

Mesikämmen 2/2006 2/2006 Mesikämmen 2/2006 2/2006 Partiolippukunta Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti 2/2006 2 Mesikämmen 2/2006 Mesikämmen on partiolippukunta Mankkaan Eräsusien virallinen tiedotuslehti. Päätoimittaja ja taitto:

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2014 1 Aika Maanantaina 28.04.2014 klo 16.00 16.45 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Lakkapää

Lisätiedot

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna Ääniohjattu vilkkuvalo eillä toteutettuna Idea ei valitettavasti ole lähtöisin omasta päästäni - niin mukavaa kuin olisikin ollut riistää kunnia itselleen - vaan on keksijäperhe Ponkalalta. Olen usein

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario -pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi 4.aste musta vyö Defendo -Defendo Blue pääkouluttaja -I.D.D.I-

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko!

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantaiaamuna otimme suunnan kohti moision terveyskeskus-sairaalaa. Aamupäivän vietimme Sinivuokko osastolla. Siellä muutamat vanhukset lähtivät heti

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

SM Kuvagalleria /21

SM Kuvagalleria /21 www.saunamafia.fi 6.6.2011 1/21 Linja-autossa on tunnelmaa. Shakkia pelaa Lars! Rantagrillikin löytyi. Erik ja Larissa matkalla mukana. Välillä väsyttää.. Ensimmäinen majapaikkamme Fregat-leirintäalueella.

Lisätiedot

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS!

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS! TOIMITTAJAT PISTIVÄT KESÄN JÄÄTELÖT JÄRJESTYKSEEN SIVU 3 KATSO YLLÄTYSTULOS! Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat -Rasmus SIVU 2 Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. SIVU 6 KUINKA KAUPPA

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Vuodelle 2006 suunniteltiin markkinointitoimenpiteitä ja niihin palaamme myöhemmin.

Vuodelle 2006 suunniteltiin markkinointitoimenpiteitä ja niihin palaamme myöhemmin. 2006-03-13 HYVÄ YHTEISTYÖKUMPPANI VUOSIKOKOUS Vuosikokous pidettiin suunnitelman mukaan 03.-05.03.2006 Tahkolla. Paikalla oli kokouksessa 20 henkilöä, joten kohtuullinen määrä asemien edustajia saapui

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

westpro4u Yhdessä rakennamme parempaa

westpro4u Yhdessä rakennamme parempaa westpro4u 12/2014 westpro4u Yhdessä rakennamme parempaa Westpro4U ry on hyväntekeväisyysyhdistys, joka tekee lahjoituksia erilaisiin lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin toimintoihin. Yhdistyksen

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kuuttiset. Tiistai. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Tiistai. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Tiistai Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Hiphei kaikki ihanat leiriläiset! Eilen saatiin leiri avattua leiri komeasti leiripäällikkö Marko Pousin ja kunnallisneuvos

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot