MERENTIEN SI'KUSEI'RAN. irulukasu L / rt,,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERENTIEN SI'KUSEI'RAN. irulukasu L /2003. .rt,,"

Transkriptio

1 MERENTIEN SI'KUSEI'RAN I irulukasu L /2003.rt,,

2 HYVAT SUKUSEURALAISET On jalleen tullut aika suunnitella seuraavaa sukukokousta, jarjestyksessaan kolmatta. Ajatuksena on ollut, stajalleen yritamme yhdistaa sukukokouksen etupuolelle reippaan ulkomaanmatkan itaiseenaapurivaltioon. Ajankohdaksi ankaran pohtimisen ialkeen on paatetty esittaa heinakuun puolivalia ja paikaksi Kuhmon ymparistoa jollqkin isommalla kampalla. Ulkomaanmatkan jetestamiselle tuntuu olevan tilausta monestakin syy$a. Ensiksikin, aina naftaa yksi vahinteenkin pikkuonnikallinen lahtijoita ilmaanluvan, jos vahankin on ilmassa, etia tammoinen hankeajatus on vireilla. Toiseksi, aiemmin tohdyt matkat ovat osoittautuneet paitsi avartaviksi myos erittein hauskoiksi. Kolmanneksi, myos ajankohta huomioiden (Akonlahden praasniekka), neilla reissuilla tapaa aina jonkin vsrran sukulaisia rajan takaa. Neljanneksi, elintarvikevarastoisn taydonnys- ja yllepito. Edsmpana tasse julkaisussa on esitetty vaihtoehtoja, joihin loivomme palautotta kaytennon jaisstelyjen jatkamiseksi. Kuten kaikki varmasti jo tietavetkin, poistui suvunvanhimpamme, Liisa keskuudestamms viime kesane. Talla kertaa lahl6 ei tullut yllattaen ja ennalta arvaamatta, vaan taydon slaman eleneen ihmisen mite luonnollisimpana ooislahtone. Olionni osallistua visla pari kuukautta ennen poislehtde hanen 80- vuotispaivillesn hyvin iloisissa merkeissa. Peiv5nsankari olijo silminnahd n vesynyt, mutta kuitsnkin taysin rinnoin mukana iloissssa juhlassa. Tama, muun ohella, mielesteni oli juuri tyypilliste Lissua. Velit6n ja oplimistinen ote elameen vaikeuksistakin huolimatta. Vaikka jaammekin kaipaamaan henen nakyvee hahmoaan keskuudessamme, tulemme varmasti muistamaan henet ja henen ymperilleen setsilsven valon aina. Toivoisin, etta mahdollisimman suurella joukolla voisimms vibtaa ensi kssen sukukokousta. Nema tlaisuudet ovat srittein arvokkaita. Pertti

3 KORPILINNA KorDilinna, Kuhmon suojeluskunta- ja "kultturitalo-, liittyy varsin kiinteasfi Merentien "uu,ln ni.tirtiuun, olihan Mikko Merentie perustamassa Kuhmoniemen ;;;i;i;;k;;iil6 ;sakevhtiota ia toimi perheineen talon vahtimestarina 21 vuotta' itffi;;;;i;k't meiita on ti,ossa tilossa asunut' seuraavassa on historiikkia ;6"1J;i;;ii.il;n iuutinut tvorvnta solmu Merenlie, Anna-Leena Merentie ja ifii?;; ain;;. Lahteina on kivtettv muistitiedon lisaksi Kuhmon elokuvakerhon nrio,iiitiu ji ruui". onpa joukkoon uj;tettu omiakin kasityksia' joiden oikeellisuutta ei taata (ns savolainen vastuunjako). Kuhmonniemen suojeluskuntatalo alkoi 192oluvun puolivelissa kayda ahiaaksi' b'iirlri'i"'i'iii _nimtse a tontilta nytvisen Kainuuntie 66 paikkeilla eli keskustan vanhan "ii"it.,tuometi hautausmaan portin vieressa' Kauppias lpatti lahjoitti Kapymaki -nimisen tontin uutla taloa varten futr'nionni6men sliojoluskunnan johtokuntaanesti talon paikasta' ili""!ii"itt"ti"t" ltiode-taatko -linjallehdottivat A J Kontio' Pekka.Kontio ' i;ilffi i; vjie"""iaion sijoitdmista "valtakadun varteen" ehdottivat August ;;eiil;;;, Ak;;-li Riiiionen ;a Aarne vahakainu Luode-kaakkorinja voitti siis tuolloin 4-3. V"lifof,out go.l.f g27 paatti kuitenkin asettaa erityison rakennustoimikunnan la Jir"iiii"""l-f."-r,"rx"essa havinnyt kanta, "valtakadun varte n"' voittikin.nyt 5-4 troo""[uixko rinjurla talo olisi oilut paaty Kainuuntiata vasten sli 90 astetta py6raytettyna toteutuneeseen nahden' Arkkitehti Annikki Paasikivelle annettiin tehtavaksi suunnitella hirsista rakennettava '""ii"r".iirnr"t"io. nrkkitehti paasikivi nayttaa oll en suojeluskunnan sikunnan ihoviarkkitehtl". (ajaanin suojeluskuntalalo on.myos A "l"l".i'iriir.iiir,ivttata iuaiit iu"n suunilitt"lema ja aivan oikein arvatlu, Annikki oli Juho Kustin b ar' Lopullisesta aanestyksesta pettyneena A J Kontio ja Valdemar Yl6nen merkityttivat ilitaiiiti** "iia"ai mielipiteensii: "vapautan itseni jalkiarvoslsluista!u6;"irjkunt"t"fon suoi;luskunnan tonti116 enka myds ole ollut osallisena epaluottamustauseen "ijoittamisesta antamise n arkkitehti Paasikivea vastaan' jonka iutennustoii"itunru taten on tehnyt piirustusten luojalle " TEita epeluottamusta Fui"itiu"a kohtaan runtuu riittaneen myos rakentamisen, aiaksi' koskapa "ir,xit"nti lut ouut suunnitelmia oman nakemyksensa mukaisesti' Vlii.n"'"n "Gui "ou"ltan ot Korpilinna rakennettiin arkkitohti Paasikiven "luonnosten p"t'i"ft". efif.apd ""no", "tta olivat osittain puutteellisia tai kuhmolaisen kavtanndn aiatuksen "uunnitolmat vastalsla Esikunnan silloisten iasenten Tauno Sihvon' opettaja Pekka Kontion'.kaupanhoitaja ;;;;; viltk;i;", i"nstaapeli Akseli Riihoseh ja asioitsila urho Tokkolan seka alueoeallikko Valdemar Ylosen keskuudessa herasi kysymys i"n.l.iunriuuik"uf,sien yhteydessa Kuhmonniemen suojeluskuntatalon -Asia oiui"untion p"ru.tumisesta ratkaistiin lopullisesti ylima?iraisessa ;;;kjk;;#;";. Etoluun zl paivana 1927 paetettiin perustaa,osakevhtio' lonka iij*paa"."liit"ri ,00 mk ja osakkeita.4oo kpla 1099,:99 ik OsakevhtiOn perustavat lasenet meriitsivat osakkeita seuraavasti: nimismies Tauno ;;;:: il]:;pi;;-il;riir<seri iuriunen s kpl maanviljelija uunor<ainulainen 5 kpl luuool"iiixxo r"rulentjeff 2 kplja kaupanhoitaia Aarne Vahakainu 2 kpl'

4 Samana vuonna lokakuun lopulla oli kaikki osakekirjat merkitty, suojeluskunta kpl,.kuhmonniemen ' i Lotta-Svard -yhdistys 1O kplja ioput 93 muille. Yhtiojarjeslyssaannot vahvistettiin valtioneuvostossa Bakentaminen oliio hyvassa vauhdissa kun uudelle talolle piti saada nimi pidetyssa kokouksessa aanestettiin Kapymaen (maiseman nimi) ja Korpilinnan valille. Korpilinna voitti aanin t0-6. Rakennustarvikkeiden hankinta tuotti hankaluuksia, varsinaisesti puuiavaraa tawi hankkia suojeluskuntalaisten hankintojen tisaksi valtion mebaste. g5o runoon leimaus kaadettiin Kuhmon hoitoaluegn poroniemesta. Oli myoha syksy k; puut olival Poroniemen rannassa. Tuli pakkaset ja jarvi ieavi eika puita saatu uitettua. Odotettiin.muutama viikko ja suojeluskuntalaiset ajoivat hevoii a tatkoilla puut Pakka Pulkkisen sahalle. Ede esn ajettiin valtion maatta ja Kanninlammin kankaalta puita. My6s Raahe Oy:fta oststtiin tukkeja ja ajettiin talkoila p. pulkkisen sahalle s hattavaksi piiruiksija laudoiksi. Ovet ja ikkunat titattiin Kajaanin puutavara Oy:lta Kajaanisla ia nekin haettiin talkoilla Sotkamon asemalta, hakemassa oli 1s suojeluskuntalaista hevosineen. Katto tuotti huolia. Vesikatto piti ensin rakentaa suojeluskunnan esikunnan p-aatoksen mukaan semptalin huovasta. Huopa oli rakennustarvikkeiden joukkoon tilattu. Talo-osakeyhtid paatti kuitenkin suojeiuskunnan esikunnan kanssa yhteisosse kokoukssssa 28.1.'1928, eth katto on laitettava kuten arkkitshti oti sen suunnitellut eli kimpipereiste. Samoin paatettiin kimmet tehda niin patjon kuin mahdollista sahatta jaaneista pintataudoista ja potkyn parkista ja phegttiin, efta joka peive kaksi suojeluskuntalaista vsistslee kimpipareite urheiluk;nian laioatta. Keiatyt polkyl eivet kuit nkaan dittanoet ja niin oli pyydeteva kirkonkyhn ympariston metsanomistajia talkoisiin. Useimmat talot kuten Tuupala, Heiskali, Merknu, Peekkola, Kettula, Jaakkola, Nurmola ja sillankorva t;ivat pulkkisen sahalle jo-15 tukkia/talo. Korpilinna rakenteilla Rakennustyai edistyi ripeasfi. Rakennusurakoitsijana toimi J.A.Heino, joka vastasi perustusloista. Perustustyot valmistuivat syyskuussa 1927 ja valvojana tojmi suojeluskunnan esikunta. Pohjan valmistuttua suoieluskunnan esiliunta

5 Je^ '6 t- huutokauppasi Pekka Korolaiselle Kajaanista ,00 mk urakkasummasta. Rakennuksen aikana luli kuitenkin muutoksia, jotka muuftivat myiis urakkasummaa. Talon hariannostdaiset pidettiin klo ia talo oli valmi syyskuussa Talo tuli maksamaan ,55 mk, kustannusaruio o i ,00.. Talon vihkiaiset olivat sunnunlaina Vihkiaispaivana koko kiftonma oli juhlaliputettu ja Aero-yhtion lentokone KSAL leki juhlaan liitwan kierroksen kirkonkylan p66l16. Paarakennus ei riitanyt vaan piti rakentaa ulkorakennus. Piirustus ia tyoselitykset pyydettiln Kainuun rajavarlioston rakennusmestarilla Lainoelta, ionka jalkeen tehtiin kauppa- ja sopimuskirja tehtailiia Pskka Pulkkissn kanssa ulkoraksnnuksen rakontamisgsta suo.ioluskunnan tontille vaihtokaupalla suojoluskunnan entison talon kanssa, Ulkorakennus valmistui 15.9,1928 monnessa. Korpilinnan lultua valmiiksi talon lopullinen vastaanotto tapahtui urakoitsijalta 20, Taloosakeyhtion pyynnosta oli toimituksessa lasna hallinnon liseksi rakonnusmostarl Jukka Kofionsn Kaiaanlsta. Rakennus oli muuton kunnossa pailsi vahtimestarin huoneen uuni oli ratkannut ja se hyvaksyttiin lopullisesti vasta Samoin ravlntolahuoneen, 6t6lshallin ia yakorran paakamarin uunit seka itapeen raput ja pymeikko hyveksytiin vasta Talon valmistuttua se wokrattiin suojoluskunnalle I Korpilinna valmiina Aluksi talon vahtimestadt vaihtuivat tiheaan. Ensimmainen vahtimestari oli J.Peltonen t 930 alkaen. Seuraavaksi toimeen valittiin Eelis Huotari 1' ja hanen jalkeensa Aino Ottelin, joka hoititointa saakka. Pitempiaikaiseksi vahtimestariksi tuli sitten Mikko Merentie, ionka perhe osallistui varsin kokonaisvaltaisesti talon hoitoon ia monipuolisiin sivutoimiin. Mikko Merentie oli vahlimestarina aina vuoteen 1957, jolloin han jai ehkkeelle.

6 5;;:illa 1935 Kolpitinna vuorafiiin sisafta ia utkoa. Ty6n suoritti urakalta pokka yj;ll#?:,? lgt,t1:,:jl.hly.g_,ls korvaniin tiirikaroila vakuurusyhridn ffi fff f"1'f Hy:".:l ff:ij:"llll y_*,,1,i:;u;.'s#iiilftil:",lilyjj8l ;l1ilili:jil::?il,!"#l,l"r""til p,jir.ip-,,ii"#i,ii"ii,iiiil'iiil,,i,'" tilalle.luli vesikeskusemmitys. *,f,jn:t:yi:.p:11i1g1111"9riiui1 qlkas riitikatro korvatriin kssare I e5o H"#l3l"f1:,Xl5nnussr*a, tateetsituri maatipinnan. Kosteus, joka uvarrir'"-n'il6iiii$;ji muod".i"iplriir."i""ntr"j;iffi :,:ffiirt:il,?ijj jihtp"i"* xorpttinnantitto-66-on-fr im Nimense "Korpilinna' mukainen talosta llmeonse puolgsia a entamison-relke n. tuli vasta poltikaton Kuvassa, joka.on.otettu tomista' i95g rama_naqvv valmistuneen paioaseman servdsti. projeki nayttaiii iijtiriirt"rti" "o*n""n-r,rin, v,tff il:fl ;ff#lkn*:;lliurlm j:+xll*i",fiitu*l;:i'" varstnkin vanhemmila suvun lasenile oru r,y"initn i,rii"ii.,ji'iliiiiil"i?? u"ou" myohemmin talo pursttiin.

7 l6a G;iifififfitunal95s vaimiituneen paloaseman tornista. Kuvausvuosi ei ole tiedbssa. Varsin edustava kuva ialosta ia sen ymparistosu. Korpllinnan keyno oli hyvin monipuolinsn, tansslt ja elokuvat olivat suudmpia tapahtumia. iiukokuussa 1939 alkoivat Korpilinnassa elokuvaosltykset. Ensimmainsn olokuva liense ollut Masurkka ia toisena Jaahyveisvalssit. Talvisodan aikana elokuvia ei esitettv mutta huhtikuussa 1940 neytenn6t alkoivat uudesiaan. Television tulo ja talon rappeutuminen paattivet elokuvanaytokset Likaiseen Tusinaan 31' ' Tupakkataukofarajilia. seinasbe olsvan elokuvamaino ottowodoksi on PeateftY p6rusteella kuvan

8 Kuva sbalta salista, Kuhmon Kansallisten Nuorlen luhla Veisia tansseia jedsstettiin alusta alkaen talvisotaan saakka ia jarjssteiar6 oli stupeesse Kuhmon Suojeluskunta. Sodan jelkean tanssisn jarjestejane oli Kuhmon Kiva. Korpilinnassa jarjestettiin my6s ylelsla la yksityisi& iuhla- ja huvililaisuuksla mm. Estori Msrentien ia Eoro Komulaisen haet vuonna Kuhmon karqet istuivat KorDilinnan salissa. lstuvallo luomarillg olivarattu huonekin si vartsn. Enng sotia tapahtunolsta tilaisuuksista on iaan$ mieleen kaunoluisteliia ia elokuvaneyttelije SonJa Henien kaynti Suomen vierailun yhteydessa seke Pauligineyttely tohtaan pienoismallin kanssa. Muita viorailevia tafteilijofta olivat muid6n muassa Tapio Rautavaara ja Erkki Junkkarinen. Myos paikalliset teattsrinharrastajat pitivet esityksia. Tsattariosityksia pidettiin 1g4$luvun lopulla, iolloin ns. nayttemolle lulivat kiinteat D6nktt. Sotien aikana Korpilinnan juhlasalissa vistottiln myds koululaistsn joulujuhlaa. Korpilinnassa toimi monta vuotta kirjastokin. Korpilinnassa toimivai myos kahvila ia ruokala. Kiinteist06 hallinnut Kuhmonnismen Suoieluskuntatalo Osaksyhti6 muuttui KoIpilinna Oy:ksi. Tama ia monet lahioilukset takasivat sen, etlei Korpilinnaa sosialisoitu. Maaliskuussa 1946 yhti6 osti Korpilinnan lontin ,00 markalla. Loppuaikoina vuokrien ja oheistoimlntatulojsn osuus kasvoi elokwien kannatukssn heikennyttya. Assvslvollisten kutsuntoja, kuorolauluesiintymisia, missikilpailuja. pienoisrontgsnkuvauksia, puoluotilaisuuksia ja tuote-esittelyia pidetliin aikaisemmin mainittujen tapahiumisn liseksi edelleonkin. Korpilinna Oy:n taloudellisesti tappiollisiin vuosiin lurhautuneittsn osakkosnomistajien kutsuma iohtokunnan kokous paetti kesalla 1968 laittaa tilan ja kiinleiston myyntiin. Kiinnostusta osoittivat Kuhmon saastopankki ja Viljo Mslileinen. Merilainen luopui kaupasta ja Korpilinna Oy hyvaksyi Saaslopankin tariouksen allekirjoitetulla kauppakirjalla. Korpilinna puretliin kevaualvella 1970 sylvdj&laisten Kalle Heikkisen, Veikko Komulaissn ia Oskari Kuvajan toimssia.

9 Korpilinnaa puretaan. Kiinleistoli koko olemassaolonsa ajan osakeyhti6 ja irtaimistoineen osakksenomistajien omaisuutta. Kuhmon kunta ei millaan tavalla ilmaissut mislsnkiintoaan kiinteiston seilyttamiseksi. Korpilinnan asiakirjoja on Ahti Riihosen hallussa, Kansallisarkiston kokoelmissa ja sota-arkistossa. Tarina iatkuu?

10 Hei! Satu-Ma an Mika e syntyi siis toinen Wd mitoiltaan 52 cm ia 4200 g. Sofian pikkusisko kastettiin Lappeenrannan Sotilaskodin kappelissa Sara Maaria Tuulikiksi. Sara on osoittautunut harkitsevaksi pikkuvitksi, ioka pis&e W e tuubmaan, jos on tanetta saada asioihin vah^n vauhtia. Varsinkin ruokiluajat ovat se aisia, efta niiden kanssa ei pellei e. Eike ky e pe eilli viela Savmummonkaan kanssa. Jostakin kumman sw$a Sara on vierastanut jo kahden kuukauden ikeiseste saakka. Varsin4n Satu-mummon joutund temen kummallisen kdytdksen uh ksi. Sara yleense bppw siina vaiheessa mummolleen, kun olemme MhdAsse mummolasta pois tai, kun mummo on Ehddsse bkaisin kotiin. Silloin tytto on olevinaan niin mummokeholaista! Olen kuitenkin io varoiftanut Satu-Madaa, efte jossakin vaiheessa hen ioutuu vamasti nvistelemaan ialoistaan kiihkeee pikkuihailijaa. Pappakeholainen Saru on kuienkin aina ollut. Ja eidin ia isin WdjA. ISKO SOFIA Saran suuri ihanne taitaa olla isosisko Sotia. Sofiakin, alkuierkytyksestd toivuttuaan, on alkanut ymmeftee, efte tuostahan saaftaa tulla hanelle vaikka kaveri. Nukkumaanmeno on ainakin molemmista niin hauskaa, kun saa hetken kikatella keskenee nefta Uftdien iuttuia. Kunnes siften tybe eftitulee ja lopeftaa leikit kesken. Sata saa l<ylla maistaa vali e veh\n rajumpaakin sisarusnkkautta, mufta melko twnesti h^n kolhut ottaa vastaan. Tosin joskus tuntuu sifte, efta jo siskon naama saa aikaan Saralla kiukunpuuskan. MiffihAn se on sitten, kun tytdt ovat murrosi*ss+? Sotia on kuitenkin ihanan huolehtivainen isosisko. Tefyy muistaa, ettei t tdilla ole kuin 1 v 2 kk ikaeroa, joten pienia kolhuja sattuu puolin ia toisin. Joskus on todella hauskaa seurata, kun isosisko "lukee" pikkusiskolle kitjaa. Tosin se menee useimmiten viea tappeluksi, kun Sara makaa kirjan pealb, eika Solia saa kaanneftya sivuia. Mutta siinaplhan Vbt oppivat leikkima+n keskenean. Teletapit on tytt1ien suosikkiohielma. Sofia osaa ulkoa mfta atussa tapahtuu ja sanotaan. Sara eipysy muuten vaan pdksyissa4n, kun

11 Yl ka!:ele:_u.ei!<kai6 ja hauskoja hahmoja. Siine vaiheessa on patjon kivempi katsela lasten ilmefta kuin jo inno a Wdjen murrosikee! Si oin nimtftein vaihtuu meidan pai/,eessa vahtivuorotkin.. Mine vatuon ja vahdin W6je siihen asti, kunnes he ta)ftevet neljdtoista vuotta. Sen jelkeen alkaa isen vahtivuoro. pappa ja kummisedet ovai mv6s luianneet kantaa kodensa kekoon, kun poiankoltialset aikaiat paniotda parveke6n atta. Meneekahen haulikon ostoon? torvelsin Mika Ostman

12 Viltor Melentievin kefiomus Mer ntlen sukuseuralalsten matkasta Rukajarvelle la Tiiksaan kesiilla 2001, Peiva oli helleinen, kun tapasin Kuhmosta saapuneen sukulaisbussin Kostamuksgssa. Msrentie-Melentjeff ien sukukunta saapui. Tervehdittiin hmpimasti, sspaiftiin ja kerrottiin terveisia seka uu{sia. Tavan mukaan tankatliin auto, samoin my6s mishet ja naisst. Matka jatkui Rukaiervsn suuntaan. Aika kului seuratsssa malsomia ja kuunnellessa maikalaisten kertomisia. Syy, joka sai sukulais t Hhtomaen matkaan, oli ssfue - viimo sodan alkamisesta oli kulunut kuusilqmmenta vuoiia ja Rukaiaryen suunnalle nuorukaisona joutunut Veli Merentie tahloi keyda entlslllo taisielupaikoille ia naytaa nuorelle polvelle maisemia, missa kafiin verisie taisteluja. Tshirkka-Komijoella Vsli seloslikin elokuun alun 1944 taisteluja neuvostoliittolaisten paialjoonien 'koukatsssa" Tahkokosken kautta suomalaisten selustaan ja tuhotessa 't6pinen" kolonnan. lhmettelin, miten hwin on hanen muisti sailynenyt kaikkitaislelun pikkussikatkin. Vsnalaisilla silloin kavi kalpatan. Naista tapahtumista muisluttaa lehells laistelupaikoills pys! etty muistoms*ki. lhadaivalla msills esiteltiin 'Kotiniomefl. Veteraani Duhui sukellusveneesta. Kuuntslin enke ymmadanyl, mita tekemista sile oli naille kuivilla paikoilla. Sitten tulikin sslitys. Kyseessa oli sukellusvgnegn muotoinon kukkula-saareke, jonka vastadeata oli venalaisiasemia. Muistot tulvivat Veli-veleraanin mieleon. Paarmojen saattelemana porukka kierteli hanen perassa maisemia, iotka hen muisti aivan toisenlaisina, sodan liekin koskettamina. Malka iatkui kohti Tiiksaa. Pislaydyttiin myos Rukaiarvella "pikavisiitille'. Ma.ioitus ja saunominen seka yopyminen olijarjestetty mukavasti 'kotioloissa". Baarielame viehatti joitakin, sanoisinko millei kaikkia vieraita. Aamuy6sla ylla aa ukonilma. Aamupalan jelkeen kokoonnuttiin ja lahdettiin paamaaraa tavoittelemaan. Ei sinne ole pitka matka, sanoitiiksasta oppaaksemme lahtenyt nuorimies Sergei (muistaakseni Sallisia), kun lahdettiin kohti "Palloa". Tete kukkulaa venelaiset nimittivat "Paarynaksi" sen muotonsa takia. Kuljimme kintupolkua milloin kangasta milloin suota mydten. Joku huomasi kuivuneen puun rungossammusten sirpaleita, niita irrotettiin ja otettiin matkamuistoksi. Vihdoin eteemme avautuu "Pallo"

13 korsuineen ia juoksuhautoineen. Kiertelemma korsuia ia kuuntelemme kenomusta taale kaydyista verisi$a taistetuista. Venetaisten sotilaiden hautakin l6yryy. Rinteessa pysahdytaan kaivon luokse. Sodanaikaisia tapahtumia tutkiva Seroei kedoo lisaa histeluista ja etsintaryhmansa toiminnasta. palattuani kotiin Uht;alte mina otn kirjahyllylla muistelmakirjan "Bepolan suunnalla" ja tuin artikkelin 'Paarynan' laislsluista: venalaiset menetykset olivai 365 miesta kaatuneina ia 27 haavoittuneina. Kukkula ei ole mikaan,pa o" eika,paaryna" vaan.se on sooan osanottajien osuvasti nimeama "Karsimysten kukkula". Sergsi ottaa kaivon luona kaatuneiden sotilaiden muiston kunniaksi vodkaryypyt Veli_ veteraanin pullosta. Samoin tekevatoisetkin. Ollaan hiuaa... FTten FI{9a Sqsoioliottanut kotoa eraan Vihtori" (siis allekirioittanut) suomontaa ssn venalaisen osan kirieesta, sotilasveteraanin joka koskee pi5ryn6- kirieen. kukkulan taistelua Sodan mielettdmyys kuvastutuntemanoman soturin sanoista....paluumatka menijoutuisasti, vaihdettiin mielipiteite nahdysta ia koetusta. Kiitokset ia Suuret Velille antoisasta matkasta ia kertomuksista. Olemme yhte histonan oppituntia rikkaampia. Kiittaen ViKor Melentjev.

14 I I Vili Veikko Oskari Virtanen syntyi ja on ollut koko temanastisen elamansaika potra poika, joskin my6s hyvantuulinsn, hymyileva ja reipas. Ja kova sy6meen! Vili ei juurikaan osaa vierastaa kehen ja on kova uimaan seke key ahkerasti kerran viikossa muskarissa. Teman hetken kuumin juttu on kavelyharjoitukset, jotka kohta jo sujuvat ilman tukea. Vapiskoot kukat, keittidn laatikot ja koira nappulat! Mukavaa kevden odotusta kaikille! terveisin: Vilija vanhemmat Tuula Merentie ja Jukka Virtanen + Jokke-koira

15 SUKUSEURAN TAPAAMTNEN/IIIATKA TTAISEENMPURIIN KESALLA 2OO3 Sukukokous pide An huantaina Kosksn koululla, Kuhrnossa, Matka fta'rseenaapuriin lehdeen loko 'l 2.7. tai riippuen siit6 totetttuuko matka R polaan vai JysMarvelle. Markku Merentie on luvannut sponsoroida Karjalan netkaa 5OO eurolla. Kiitos Ma*kul Kustannukset on laskettu olettaen tta vahinteen I 5 henkibe Ehtee mukaan. vdttsffmo vathtoeldolsta lommankummen el molempla Se valhtoehto valttaan loka saa en mman kannatusta. Karlrlan matka Vafhtoehto f, Jyskylerul 11 t12,7.2m Klo Klo 8.00 Kuhmo Kostamus- Jyskyrervl JyskyjaM-Akonlahti-Kuhmo Kustannuksgt: Bussikuljetus Misuml Vakuutus Porhom4olius ht6 47.OO yht. (15 hsnk.) t 5.00 Valhl6hto ll, R pola '2m Klo Kuhmo-Kostamus-LbanaleM-Repola-Muj jam MujdAM-LietmajeM-Kostamus Kosiamus-Akonlahii-Kuhmo majoitus Mujejervl hotelli Lesnaja majoltus Kostamus hotslli Frogatta (sls. aamlaisen) Kustannuks t: Bussikuljetus Viisumi Vakuutus Majoitus Lesnaja Fregatta OO , ?2B9 oo

16 5.rt vattttoehto t, JysKyJARv Meifta osallisluu_henkea \ valhtoefrro, REPOLA 10, Msilte osallistuu henkea KOKOONTUMINEN KUHMOSSA KOSKEN KOULU All<a: 12.7, Paikka: Kosken koulu Hinta: koko vuoka on 150 euroa joka Jaetaan maroittuiisn kesken Ruokailu: n. 17 suroa/alkuinen, n. I suroa/lapsl Meilteosallistuu henkee Ma.ioitus hengelle Ruokailu-aikuinen Ruokailu_lapsi Erik Saiie: Aslat nahtyne dk alle ia vasemma e (1914) -Gerbert, J.Kjmanen ' klo Kuhmetalo 12,5aur/8,5our Roborl Schumann: Adagio ia allagro sellolle ja piano op. 70(1949) Fantasiakappalglte op. 73 (1849) * klo Kuhmo-talol2,5 ur/8,seur Maurice Ravel: Sonaliini ( ) Robert Schumann: Papillons op. 2 ( ) Sunnuntalna mahdolllsuus kamarlmusllkklkonsertuln t klo Kuhmo-talo 12,5eur/8,5 ur Johan S bastian Bach:Preludi, h-rnolli BWV 929 -Mancinelli- Wollgang Amadeus Mozart Jouslkvartstto D.duuri KV 499 "Hofirn lstefi 786) -Danelkvarteti- Frederic Chopln: Johdanto.ia polon si C-duuri op. g (j ) Sellosonaatti g-molli op. 65 ( ) -Geringas, Fountain- Frederic Chopin: Nelja etydia op. 25 nrot t, 5,7 ia 12 (Ag2-97], Poloneesi As-duuri op. 53 "Sankariltinen" (1842) -Ortiz-

17 j I I JG haluat voimme varata sinulle etukateen kamarimusiikki lipun/liput, ilmoita valn tonserttija henkibmaara. t I l I h4ydan tefta ilmoittamaan minullo huhtlkuun 17. p{lveen msnnesse obtteko mukana ia mihin osallistutte. Vastauksel sahkopostilla tai puhelimitse Toukokuussa lahetan tarkemmat ohjeot mahdollisogta lgrjalan matkasta, ajo-ohjeet Kosken koululle ja aikataulun. Toivottavasti mahdollisimman moni peesee osallistumaan. &.rl"r Torveisin Elisa

18

19 !

20 ,.BP9' it autil!1n.ifi&- 'lcrto, ll T o ll Itr + I I E

21 Q+or--n ffig;r^ - nbrlvtwdt 6.tihn tllit+ i.iid'rilar.r tn,iddb. Io. d.ltsti, j.t!d i.ti lylin ialrq br PeiviY l!.ibrne fte *ilv:iyl5^ jlud ar65 ldimd{lvm. ter*ov.r iim i.rai Rree Ju_ ell., tgr:u 2m1 dier 6id tu[,!. u lolrm Fr*i}.r', i..tr*h l!t65- vigtil tu]li!,t hti.tn. tundd h sii*n r.*eilie?l Mytk lrl.iddio F Nord ruuruvnr ldorrdidtr ni.ie J{).e railwro * e i' d s0 lq r'&*d trrtgd r,"tmx',ra"u u. d. rjo*.lf;e N.Ltqu.* -;-iq xl.fd 1."x.* Ld.' E Ai^ Aj^ rno. m,ihd-; crthrxj.idri ci{9 cr{y crd9r.r.nr' ddlrn.rnh rd r- i.lrr*tr i.bl*r i.bl*; {rmyr.an tt$iqt lh i; {Myr.ai't$Iqr., '), ddiljfur ddi&b,*u s! rd r4n!d tc.rtu rdd.g b ridirra*m!i! b frgl dre.i i! 16., dih!rke rft r'',i,lld ^h.d.r rn sltt Fn{r. h Mdm {lwltm a!rrr!,.tupi:, d q $ 4r). 4{.,*brr{rd^ rr,3 nrdgsrcd^t{t.!4,lgtv} ^ts ^F Psrr/rrrnot(r{, xtu,k Lardrdb M",&,;a,* fu6horc}hbli4o&drhd.!rk: lfnd qri isdrldd (dragnd! r"futr" r.",rrcr x,-d,i,hrvri.-.tugrb&qd Xtft's,rd h,dbt! rlir\. r6e b{ hb d;er ar! 14 bd's rxadlk t.r,rrnui P* ft ad*, y! j" n tr& b trl.e;*. "uu6". tudl.: knd&i{ m ni.6d Fh hd.y su}l,iifr,1s. (dcll 20t in 56 6h'i surliilfru Lfulhi uo l:fji'i:l uh k---b,'rbd; a.*ialriti r Nlrnt6no-r.*i!o4.r6dta id rdnn F J'JrL{din trd olill!d k.i drnet rqrh bp,hto Ft Llbh mreldr' r.fjx' vr l ldtl ddlih!a ri.dr Ll,tld 6! ttr d4 Nad.rqtuIh pldiil dd hn&.r I'dihdll l. b?.1 blo!'ir-!i! ri[d..rd*j^ *d!q Lmi krdnhis*yri 6 NNae l(no,er pihiocn koloetoa 'n srier i{lla Ekmrh,ja p!!t toja_ olrp! rt!s6 dtrbd d rfoinln L

22 , H}:i:'.v'6l[&bl$eftrij r!p.l.+ik :, re xd rr. u.fuirnttr i 6r io ri!eyr66.riun ioldfid Ons$i Fr.'fui tdeqwra! *!:t!r-l* hql*.' 4qs r. li?.4i1!rt'f! l.q; ( la6rr F hylrryeeut&rylb y{!'" sl 6!a$r!driis!.lyli rds! ii'- v6 tucl, J. dri..ldd. idnxd; r.ri.r ki lb., h&!.ctrdh!'-dro E d treld X.Fls,u tdra f&q! d..51(6! jr'dloe pus tdid: hrttllrt idl Anlrd d v.lhd.!rl{!tir.. 5o6irtu rcr.i}s- binpnn D4.zl4 an i& ftol'lure r\r.ddrn ov.r qtlj nyvr rn FrtF P& jo$ 6 hrt- tihr.vdlrdli! tmu!.rd' t+1440 r ld r.i ursi N4!d.nnub6a _roi! iv. \n!teti. (aulj +DJ. P66n vteei Ra,r ; rlhmitun *ht 9u*r!p9r h ti $trd+rupf 6.uli zi l! ir vdo.it if ot tuilrddl*i irr.l narbat id,ldt bcd rg'+ruydl.. vdti.i,m;; h-u,, i. an d ol. ri.{u Ktit o rdy&e I eq i. 6 trle Lol 4{.1 vdtlobd\.dtgrs.lr- tolitelr nl6il! '!r 9$d. l. Ddm ;Fna 3 ln t-yl5n k6k"q"ta lm *ylb! j'tyd hih d idyujl6, rd' r.aj! kyn l61elli '.i'nji turd. re ir tie rtrin tuhrlolljm lin.jfrrkr ldili ft:i' tlrddr rlhlt, l. l jdne tual on hb mtzfila 6nn e iohb. so\tts_ biar.nr (rl$in vnrtu e irt larotii-llet9! j, Postitl_ mirto. Oiloue *tlntw Mirok tu, jm' kr vrelli Ie Pidi A. i. mitr alapslsj }3slusli, lrdlj hu!!a bctf.. Ei A baddavid ilo ruunro ig;; F{"Ui F ft:\'i tir!p"" s,6i' *ld liadtthdin l<o!i6tc{h1 ioh 1,"ll?. d his,hl' sollos, i"k fr Hyv$ l.iirra&lo bytyy 7,1 th Pe r& Lr risflb.5rii Poh;o*n, mdn' dm iil6 lmalt( Si.rl:i 6 r.unailida i! Ptlje tile P)3tyt6i bltla riftdm ilir!'d rnul P,t{t riirih r2t trtr ioi.a h& ts M*pdd "dr&n t!r r Ld M'ii.lrFi+.qni.*idd4 j".! o Durii'g tn.rb& lku! on iddhrii n:tlrb f d +hlpd6 ralhlh riddl,rtfli:,htrf SUKKAJI ByT - KARHUMAKI TIbA hronolunk'ina, vaikei njotuitr pirtik klltijin Nj.isill. kolnilrn hs K.riilan trrsnna i. nlulnrrrlr hwin tttlllu ln tylrloho.lsuldrlh cthd* Fin,*l6t!k4l on rxtlittu xe,iie xarj.lrn $et: lla 1,2mff( oti ktyt sl:i ji * nhtui luottth y.lqi.tl. Eddtttre!.ioietd6 oslt!

AAERENTIEN 5UKUJULUKA SV T /?OO4

AAERENTIEN 5UKUJULUKA SV T /?OO4 AAERENTIEN 5UKUJULUKA SV T /?OO4 Puheenjohtaian palsta Kavin ensimmeista kertaa hiih6masse talle talvelle, Lunta on ollut vuodenaikaanahden tosi vahgn, eike nytkaen kunnon latuia taella Kaakkois-suomessa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008

PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008 PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008 Kolkun pienviljelijäyhdistys perustettiin joulukuun 8. päivänä 1928. Kylän elämä oli täysin erilaista kuin tänään. Tuolloin elettiin

Lisätiedot

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 5, huhtikuu 2013

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 5, huhtikuu 2013 VATAS-POSTI Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 5, huhtikuu 2013 Lotta Lehtosen (6 vuotta) piirrokset Vatas-postiin. - Lotta hiihtämässä - Peppi Pitkätossu on tällä hetkellä Lotan idoli Sirkka-mummin

Lisätiedot

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Vilhelmiina ja Vilhelm Inkisen perhe v. 1920 Kuolemajärven Karjalaisten kylästä. Vanhempien kera kuvassa ovat lapset vas. Tyyne, Väinö äidin

Lisätiedot

Tarinoita palmun alta

Tarinoita palmun alta Tarinoita palmun alta Autokeidas, parasta Teille Forssan kupeessa, kakkos- ja kymppiteiden risteyksessä, matkaajia palveleva Autokeidas on Suomen vanhin liikenneasema. Jokioisten kunnan sosiaalijohtajana

Lisätiedot

Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448 Tolmintie 4, YPÄJÄ YPÄJÄLÄINEN YPÄJÄN TAKSI Puh. (02) 727 1180 Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä HEINÄKUU 2010 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä

Lisätiedot

Suomalaiset haastatellut. Aili Maria Viitala (*1938)

Suomalaiset haastatellut. Aili Maria Viitala (*1938) Suomalaiset haastatellut 1. Aili Maria Viitalan 1 2. Eino Viitala 5 3. Senja Viitala 8 4. Aune Valtamäki 10 5. Helen Hietalahti 13 6. Toini Alaspää 18 7. Anja Kuusela 22 8. Oili Pietilä 30 9. Sirkka-Liisa

Lisätiedot

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA - 2 0 0 7 - C.G.Carlssonin sukuseura 1 Hyvät sukuseuran jäsenet... Ohessa katsaus vuoden 2006 loppuvuosi/2007 alkuvuoden toiminnasta. Sukuseura kokoontui heinäkuun 8:pnä Olai ja

Lisätiedot

seudun sukututkimuspiiri

seudun sukututkimuspiiri Maanantaina 27. lokakuuta 2004 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 10 49. vuosikerta Kuulutko sukuuni -tapahtuma Suvannon seudun sukututkimuspiiri koolla Suvannon seudun sukututkimuspiiri

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7 1 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7 Toukokuu 2002 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Juhani Silván (vastaava) Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry.

Lisätiedot

POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ

POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2013 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ Maurits Liikanen Oulujoelta s. 7 Teija Sopanen Liikasia hänkin s. 11 Oma lippu ja viiri s. 12 Pieksämäen, Puumalan ja Juvan Liikasia 1540-luvulta

Lisätiedot

Joululehti Tervakset 2011

Joululehti Tervakset 2011 Joululehti Tervakset 2011 Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n jäsenlehti Seuran sukukokous Sotkamossa Sukukokous pidettiin lauantaina 23.7.2011 Sotkamossa hotelli T uliketun tiloissa. Ennen varsinaista sukukokousta

Lisätiedot

""'!'U, RANNANPOJATRArr-.AA~...;" VUOSI/(O/(OUI(SEN SATOA , 1 - NUMero 1 HUHTIKUU2000

'!'U, RANNANPOJATRArr-.AA~...; VUOSI/(O/(OUI(SEN SATOA , 1 - NUMero 1 HUHTIKUU2000 -r / 1 - RANNANPOJATRArr-.AA...;" NUMero 1 HUHTKUU2000 tt t 1'; 1; r ;', ;... : RMA SEPPÄLÄN MUSTOLLE -'" c rma Kaarina Seppälä o.s. Paronen syntyi Virolahdella 19.3.1942. Hän avioitui nuorena:" neitona

Lisätiedot

Koskettava julkistamistilaisuus Paimiossa

Koskettava julkistamistilaisuus Paimiossa Lokakuu 2014 65. vuosikerta nro 10 Koskettava julkistamistilaisuus Paimiossa Johannekselaisten sota-ajan historia on nyt yksien kansien välissä. Historiantutkija, FT Pirkko Kanervon uurastuksen tulos,

Lisätiedot

PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA. Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011.

PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA. Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011. PIELISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA 1900 2011 Muistelmia Pielisjärven hevosseuroista, ravikilpailuista ja hevosista vuosina 1900 2011. Tiedot perustuvat vanhoihin asiakirjoihin ja lehtileikkeisiin. Vanhin

Lisätiedot

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA 2009 1 Kevättervehdys Jälleen on vuosi vierähtänyt siitä, kun edellinen Värjärimestarin Sanomat ilmestyi. Mistä lie johtuu tunne, että aika alkaa tässä iässä lentää kuin siivin leet muutaman aurinkopaneelin

Lisätiedot

Sisällys. Toimitustiimi: Arja Lifländer, Tuula Rahkonen, Jukka Kirjonen. Imatran Lapinkävijät ry:n vuosijulkaisu, 54 vsk.

Sisällys. Toimitustiimi: Arja Lifländer, Tuula Rahkonen, Jukka Kirjonen. Imatran Lapinkävijät ry:n vuosijulkaisu, 54 vsk. 2010 Sisällys Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Toimitukselta 3 Suden jäljillä Ilomantsissa 4 Muumi hiihtokoulussa on kivaa 6 Polkupyörälaulu 8 Helluntaiseikkailu Lemmenjoella 10 Suomi meloi taas 11 Suomi

Lisätiedot

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012

VATAS-POSTI. Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012 VATAS-POSTI Vatasten sukuseura ry Jäsenlehti n:o 4, lokakuu 2012 2 Frida (4½ v): Kuvassa on Mikko ja Sisko Vatasen talo Tohmajärvellä, jossa kävimme sukukokouksen yhteydessä. Kuvassa on sateenkaari, kukkia

Lisätiedot

ASMON MUISTELUKSIA. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia.

ASMON MUISTELUKSIA. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia. Kertomuksia. Toivomusten mukaisesti koetan hieman kertoilla näitä elämäni varrella sattuneita tapauksia. Kun olin aivan pieni ja pappani kuoli, olin ollut kovin onneton ja kulkenut surullisena hokien:

Lisätiedot

Tampereen Seudun Pyhäjärvikerhon

Tampereen Seudun Pyhäjärvikerhon Maanantai 17. joulukuuta 2007 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 12 52. vuosikerta Tampereen Seudun Vpl Pyhäjärvikerho täytti 20 vuotta Tamperelaisten pikkujoulua vietettiin joulukuun alussa

Lisätiedot

"Viimeiset kuunarit"- näytelmä Porvoon Koivisto-juhlilla

Viimeiset kuunarit- näytelmä Porvoon Koivisto-juhlilla Nro 6 Kesäkuu 2008 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien MEIJÄN KOULU Heinäkuussa 1888 Jooseppi Virkki Härkälästä kutsui kotiinsa kyläläisiä, jotka yksissä tuumin päättivät perustaa koulun.

Lisätiedot

Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja

Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Maanantaina 28. toukokuuta 2007 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 5 52. vuosikerta Antero Pärssinen Kesä on saapunut Karjalaan Suvannon alueen säätiöt ja pitäjäyhteisöt olivat jo pitkään

Lisätiedot

Rakkaat ristijärveläiset!

Rakkaat ristijärveläiset! ristijärvi tiedottaa 3/2007 Rakkaat ristijärveläiset! Näin voin hyvällä syyllä sanoa, sillä kahdentoista vuoden aikana olen kiintynyt tähän ennestään tuntemattomaan paikkaan, ihmisiin ja kulttuuriin. Kaunista

Lisätiedot

Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65

Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65 Opettaja Olavi Vilppula, upseeri ja herrasmies. * 30.7.1909 Räisälä 22.1.2003 Helsinki 1/65 Lukijalle. Oheinen Opettaja Olavin tarina on syntynyt yleisen sukututkimuksen ja Vilppuloiden sukusivujen innoittamana.

Lisätiedot

Pyhäjärveläisiä evakossa kotitilallani

Pyhäjärveläisiä evakossa kotitilallani Maanantaina 21. helmikuuta 2005 On hyvä tietää, mitä aivan varhaisimmassa lapsuudessa on tapahtunut. Lapsi yleensä muistaa vasta 3-4 vuoden iässä kokemansa asiat. Jos on kiinnostunut vielä sitä aikaisemmista

Lisätiedot

Pisarakirje. Pisarakirje Elokuu 2015 1. Eläkeläisenergiaa. Yksityiskohta Aljonan Eevalle syntymäpäivälahjaksi. tekemästä taulusta

Pisarakirje. Pisarakirje Elokuu 2015 1. Eläkeläisenergiaa. Yksityiskohta Aljonan Eevalle syntymäpäivälahjaksi. tekemästä taulusta Pisarakirje Elokuu 2015 Eläkeläisenergiaa Pitkäaikainen tulkkimme Eleonora Skrypina kertoi vuosia sitten, millaiselta tuntui jäädä eläkkeelle mielenkiintoisesta työstä, venäläisen mallin mukaan jo 55-vuotiaana.

Lisätiedot

Sisällys. Toimituksesta. Seurakuntaviesti

Sisällys. Toimituksesta. Seurakuntaviesti Sisällys Toimituksesta 2 Suhteuta ongelmasi oikeaan mittakaavaan 3 Todistamisesta 4 Vanhimmiston puheenvuoro 5 Sielunhoitajamaallikot palvelemassa 7 Sisarusten tarina uskosta 8 Vapaakirkon historia 12

Lisätiedot

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2007 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Lentomelusta keskusteltiin 5 JOY-lehti täyttää 30 vuotta 6 JOY-lehden alkuvaiheita ja vähän muutakin 8 Ex-päätoimittaja

Lisätiedot

HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15

HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2005 PÄÄTOIMITTAJA HARRI LIIKANEN TOIMITUSSIHTEERI PIRKKO LIIKANEN HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15 2 LIIKASTEN

Lisätiedot

Haveristen sukuseura ry:n. jäsenlehti n:o 57

Haveristen sukuseura ry:n. jäsenlehti n:o 57 Haveristen sukuseura ry:n jäsenlehti n:o 57 Sisällysluettelo: Haveristen sukujuhla Hämeenlinnassa 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Sukujuhla ja vuosikokous 4 Haveristen Solovetskin matkalle 6 Pyällyspuun oksalta

Lisätiedot