Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvitys"

Transkriptio

1 Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvitys 2008 Varsinais-Suomen liitto

2 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 556/MML/07

3 ESIPUHE Liikenneyhteyksien kehittämisestä Särkänsalmen kohdalta on laadittu aiemmin useita, pääasiassa teknisluonteisia selvityksiä. Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, joiden pohjalta on nähty tarve laatia tämä vaikutusselvitys. Särkänsalmen meriväylän avaaminen ja siitä johtuvat vaikutukset ovat merkittäviä ja laaja-alaisia. Siksi on päädytty ratkaisuun, jossa asiaa käsitellään maakuntakaavan laadintaprosessissa. Maakuntakaavaluonnoksessa kyseisen meriväylän yhteystarve on tunnistettu. Tarpeena on esitetty veneilyn runkoväyläverkon laajentaminen suljetulle Askaistenlahdelle ja Naantalin vanhan kaupungin satamaan, jota arvostetaan valtakunnallisena veneily- ja matkailukohteena Suomessa. Veneilyn runkoväylä edellyttää vähintään 18 metrin alikulkukorkeutta. Tämä tarkoittaa avattavan sillan rakentamista seututielle 189, josta aiheutuu vaikutuksia maantieliikenteelle. Vaikutusselvityksessä on tarkasteltu Särkänsalmen meriväylän kehittämisen vaikutuksia vesi- ja tieliikenteeseen, vaikutuksia Naantalin matkailuun sekä muita aluetaloudellisia vaikutuksia. Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvityksen pohjalta on muodostettavissa kokonaiskäsitys meriväylän ja avattavan sillan tarpeesta sekä aluetaloudellisista hyödyistä ja haitoista. Ohjausryhmän mielestä vesiväylä, joka mahdollistaa korkeat alukset sekä harvoin toistuvat hotellilaivasiirrot on aluetaloudellisesti edullinen, jos sillan avaukset rajataan tieliikenteen kysyntähuippujen ulkopuolelle. Vaikutusselvityksen perusteella voidaan arvioida Särkänsalmen meriväylän merkintätarvetta ja -tapaa Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotukseen. Turussa 21. päivänä huhtikuuta 2008 selvitystyön ohjausryhmä Juho Savo maakuntajohtaja ohjausryhmän puheenjohtaja Ohjausryhmän kokoonpano: Timo Kvist Juhani Kylämäkilä Kauko Kangas Pekka Jokela Peter Lindberg Tom Holmroos Juho Savo Eero Löytönen Heikki Saarento Janne Virtanen Naantalin kaupunki Merimaskun kunta Rymättylän kunta Tiehallinto, Turun tiepiiri Merenkulkulaitos Turun seudun kehittämiskeskus Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto 3

4 TIIVISTELMÄ Avattavan sillan rakentamisella Särkänsalmen kautta Naantaliin vievä vesiväylä voidaan liittää veneilyn runkoväyläverkkoon ja yli 16,5 metriä korkeat purjeveneet pääsevät Askaistenlahdelle sekä Naantalin vierassatamaan. Avattavaa siltaa tarvitaan myös Naantalin Kylpylän hotellilaivan telakointiin ja laivan vaihtamiseen. Väylän toteuttaminen synnyttää aluetaloudellisia hyötyjä. Hanke lisää veneilyn matkailutuloja ja tukee hotellilaivatoiminnan jatkuvuutta sekä parantaa seudun merellistä ilmettä ja purjehdusharrastuksen mahdollisuuksia. Korkeamastoisen purjeveneiden pääsy Naantalin vierassatamaan lisää matkailutuloja vähintään noin /veneilykausi. Jos Naantalin suosio veneilykohteena kasvaa merkittävästi, voi matkailutulon lisäys olla jopa noin puoli miljoonaa euroa/kausi. Vaikutuksen aluetaloudellinen painoarvo vastaa vierasveneilyn kehityksestä riippuen jopa kahden prosentin lisäystä Naantalin matkailutuloissa. Lisätulo voi synnyttää jopa 10 työpaikkaa. Hotellilaivan telakoinnin lisäkustannusten, myyntitulojen menetysten ja työntekijöiden lomautusten välttämisen taloudellinen merkitys on Naantalin Kylpylälle miljoonaluokkaa telakointikertaa kohti. Mikäli kulkuyhteyttä ei rakenneta, uhkaa hotellilaivatoiminnan lakkaaminen. Kylpylän myyntitulot voivat pienentyä jopa 10 milj. /vuosi. Työpaikkoja menetetään suoraan ja välillisesti noin 20. Aluetaloudellinen merkitys on suuri, noin neljäsosa Naantalin matkailutuloista ja noin viidennes matkailun välittömästä työllistävyydestä. Purjehdusharrastuksen olosuhteiden paraneminen voi vaikuttaa asuinpaikan ja vapaa-ajan asunnon valintaan sekä rantakiinteistöjen kysyntään ja arvoon etenkin Naantalissa ja Rymättylässä. Joka tapauksessa jo nykyisten seudulla asuvien harrastajien venekokojen kasvu vaikuttaa positiivisesti alueen vene- ja varustekauppaan. Sillan avaaminen korkeamastoisille purjeveneille aiheuttaa lyhyitä tieliikenteen viivytyksiä veneilykauden aikana enintään 2 4 kertaa päivässä. Avaamistiheys on suurin juhannuksesta elokuun alkuun. Ilman liikenteen sopeutumista tieliikenteen viivytykset kohdistuvat veneilysesongin ulkopuolella enimmillään 300 autoon/vrk ja sesonkina enimmillään 600 autoon/vrk (2 7 % vuorokausiliikenteestä). Jonon pituus on ajankohdasta riippuen autoa/suunta. Keskimääräinen viivytys on sesongin ulkopuolella enimmillään 5 minuuttia/auto ja sesonkiaikana enimmillään 7,5 minuuttia/auto. Tieliikenteen matka-ajan menetysten arvo on enimmillään noin /kausi. Yli puolet viivytyksistä kohdistuu saaristokuntien asukkaiden ja kesäasukkaiden matkoihin. Viivytyksiä aiheutuu myös mantereelta saaristoon suuntautuvilla matkoilla. Lomakaudella merkittävä osa tienkäyttäjistä on vapaa-ajan matkalla. Raskaita ajoneuvoja on jonoissa enimmillään 4 15 ajoneuvoa/vrk. Kuljetuskustannusten välitön lisäys on pieni. Kun sillan avaukset rajataan tieliikenteen kysyntähuippujen ulkopuolelle ja tienkäyttäjät sopeutuvat aikatauluun, vähenevät viivytykset jopa puoleen arvioiduista enimmäismääristä. Siltaa avataan hotellilaivan vuoksi vain noin viiden vuoden välein. Sillan avaus kestää noin neljä tuntia. Yöllä viivytys kohdistuu enimmillään 30 autoon. Illalla ja päivällä viivytys kohdistuu enimmillään autoon. Matka-ajan menetysten arvo on ajankohdasta riippuen /avaus. Tiedottaminen ja kiertotieopastukset lieventävät haittaa tehokkaasti. Saaristokuntien asukkaille ja yrittäjille tehdyn suppean kyselyn mukaan veneliikenteestä aiheutuvat tieliikenteen viivytykset voivat heikentää muuttoliikettä ja haitata elinkeinoelämän kuljetuksia niin, että vaikutukset heijastuvat negatiivisesti aluekehitykseen ja aluetalouteen. Konkreettista näyttöä uhasta ei ole saatu. Tieliikenteen haittojen minimointiin on kuitenkin panostettava avattavan sillan toiminnan ja tieliikenteen tiedottamisen suunnittelulla. 4

5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO NYKYTILANTEEN KUVAUS TARKASTELUALUEEN KUNTIEN VÄESTÖ, ELINKEINOT JA TYÖSSÄKÄYNTI TIELIIKENNE Maantie 189 ja liikenteen määrä Liikenteen vaihtelu, matkaryhmät ja joukkoliikenne VESILIIKENNE Väylät ja satamat Alusliikenne MATKAILUELINKEINOT Naantalin ja muiden kuntien matkailun talous Naantalin vierassatama Naantalin Kylpylä AVATTAVIA SILTOJA SUOMESSA AVATTAVAN SILLAN TOIMINTA JA VAIKUTUS LIIKENTEESEEN SILLAN KUVAUS JA TOIMINTAVAIHTOEHDOT Siltaratkaisu Sillan avaamiset VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN Veneliikenne Tieliikenne Herkkyystarkastelu AVATTAVAN SILLAN VAIKUTUKSET NAANTALIN MATKAILUUN JA VENEILYYN NAANTALIN VIERASSATAMA NAANTALIN KYLPYLÄ PURJEHTIMINEN KOTISATAMISTA JA YKSITYISISTÄ VENELAITUREISTA KYSELY- JA HAASTATTELUTUTKIMUS RYMÄTTYLÄSSÄ JA MERIMASKUSSA TUTKIMUSMENETELMÄ YLEINEN KEHITYS LIIKKUMINEN, ELINOLOT JA YRITYSTOIMINTA KUNTIEN TALOUDELLINEN KEHITYS KUNTIEN IMAGO MUITA NÄKEMYKSIÄ VAIKUTUSTARKASTELUN YHTEENVETO VESILIIKENTEEN OLOSUHTEIDEN MUUTOS TIELIIKENTEEN OLOSUHTEIDEN MUUTOS KYSELY- JA HAASTATTELUTUTKIMUKSET TULOKSET ALUETALOUDELLINEN ARVIOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET...47 Lähteet Liitteet Liite 1 Yksittäin haastatellut tahot Liite 2 Kysely Merimaskun ja Rymättylän kunnanvaltuutetuille sekä kylätoimikunnille Liite 3 Ryhmähaastattelun teemat 5

6 1. Johdanto Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvitys on laadittu yhteistyössä Naantalin kaupungin, Merimaskun ja Rymättylän kuntien, Turun seudun kehittämiskeskuksen, Merenkulkulaitoksen, Turun tiepiirin sekä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Selvityksen ovat laatineet konsultit Juha Tervonen (JT-Con) sekä Antti Meriläinen, Mikko Seila ja Annamari Ruonakoski (Linea Konsultit Oy). Tässä selvityksessä arvioidaan Särkänsalmen meriväylän kehittämisen vaikutuksia vesi- ja tieliikenteeseen sekä elinkeinoihin ja elinolosuhteisiin Naantalissa, Merimaskussa ja Rymättylässä. Tulokset palvelevat Särkänsalmen meriväyläyhteyden osoittamistarpeen arviointia Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Särkänsalmen meriväylän kehittämisellä tarkoitetaan avattavan sillan rakentamista tiepenkereeseen Särkän ja Otavan saarten väliin seututiellä 189. Väylää voivat sen jälkeen käyttää yli 16,5 metriä korkeat purjeveneet ja muut väylälle mahtuvat korkeat alukset. Avattavan sillan rakentamisella Naantalin vanhan kaupungin satamaan vievä väylä voidaan liittää veneilyn runkoväyläverkkoon. Avattava silta lisää veneilyä, ja se synnyttää tulovirtoja Naantalin vierassataman läheisyydessä sijaitseville elinkeinoille. Vierassatamassa käyvät korkeamastoiset purjealukset lisäävät Naantalin merellistä vetovoimaa myös maitse tapahtuvassa matkailussa. Naantalin Kylpylä tarvitsee kulkuyhteyttä hotellilaivan telakoinnin ja muun siirtelyn vuoksi. Avattavan sillan myötä kuntien asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden sekä harrastusyhteisöjen purjehdustoiminta voi kehittyä ilman aluskokoon kohdistuvaa rajoitetta. Se voi vaikuttaa edelleen alueen vetovoimaan asuinpaikkana sekä kesänviettokohteena. Tätä kautta, kuin myös matkailun työllisyysvaikutusten ansiosta, vesiliikenteen olosuhteiden paranemisella voi olla taloudellista ja laadullista merkitystä Naantalin ohella myös muille kunnille. Avattavasta sillasta aiheutuu tieliikenteen viivytyksiä veneilykauden aikana. Viivytykset kohdistuvat saariston asukkaiden ja kesäasukkaiden työssäkäynti-, asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin sekä yritysten kuljetuksiin ja ammattiliikenteeseen. Viivytykset voivat heikentää elinolosuhteita ja lisätä elinkeinojen kustannuksia. Vaikutukset voivat heijastua saariston houkuttelevuuteen asuinpaikkana sekä yritysten sijaintipaikkana. Tässä työssä arvioidaan avattavasta sillasta aiheutuvia tieliikenteen viivytyksiä ja viivytyksiin liittyviä herkkyystekijöitä sekä vesiliikenteen olosuhteiden paranemisen vaikutuksia veneilyn määrään, hotellilaivatoimintaan, matkailutuloihin ja seudun laadullisiin ominaispiirteisiin. Näistä tekijöistä tehdään numeerisia arvioita. Meriväylän kehittämisen aluetaloudellisia vaikutuksia arvioidaan välittömien vaikutusten suuruusluokan pohjalta sekä numeerisin että laadullisin menetelmin. 6

7 2. Nykytilanteen kuvaus 2.1 Tarkastelualueen kuntien väestö, elinkeinot ja työssäkäynti Väestö ja elinkeinot Naantalissa oli asukasta vuonna Väkiluku kasvoi 10 prosenttia vuodesta Muuttovoitto on voimakkaimmillaan ollut yli sata henkeä vuodessa. Vuonna 2006 kunnassa oli vajaa 500 kesäasuntoa (vuonna 1997 kesäasuntoja oli 430). Naantali on palvelujen keskus. Muun muassa ylempi perusopetus sekä terveydenhuolto on järjestetty Naantalissa kuntayhtymässä Rymättylän ja Merimaskun kanssa. Naantalin elinkeinoelämän tukijalat ovat öljynjalostus, merenkulkuun liittyvät elinkeinot sekä matkailu. Yritystoimipaikkoja oli noin 650 vuonna 2005 (taulukko 2.1). Tarkastelualueen kunnista Naantali on teollistunein. Naantalin painoarvo Turun seutukunnan yritysten liikevaihdossa oli noin 11 prosenttia. Työssäkäyvistä alle prosentti työskenteli alkutuotannossa, 35 prosenttia jalostuksessa ja 58 prosenttia palveluissa. Työpaikkaomavaraisuus oli 73 prosenttia vuonna Merimaskussa oli asukasta vuonna Väkiluku kasvoi 21 prosenttia vuodesta Viime vuosina muuttovoitto on ollut useita kymmeniä henkilöitä vuodessa. Taajamiin on rakennettu kymmeniä pientaloja. Vuonna 2006 kunnassa oli noin 900 kesäasuntoa (vuonna 1997 kesäasuntoja oli 820). Asukasmäärä nousee kesäaikaan henkeen. Merimaskussa oli 75 yritystoimipaikkaa vuonna 2005 (taulukko 2.1). Vuonna 1997 toimipaikkoja oli noin 80. Merimaskun painoarvo Turun seutukunnan yritysten liikevaihdossa oli noin 0,1 prosenttia vuonna Merimaskussa on muun muassa rakennusalan yrityksiä, konepajoja sekä puutuotteiden valmistusta. Maatiloja on noin 40. Merimaskun työpaikkaomavaraisuus oli 43 prosenttia vuonna Rymättylässä oli asukasta vuonna Väkiluku kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta Viime vuosina muuttovoitto on ollut useita kymmeniä henkilöitä vuodessa. Vuonna 2006 kunnassa oli noin kesäasuntoa (vuonna 1997 kesäasuntoja oli 1 950). Kesäaikana asukasmäärä nousee henkeen. Rymättylässä oli 151 yritystoimipaikkaa vuonna 2005 (taulukko 2.1). Vuonna 1997 toimipaikkoja oli noin 130. Suurin yritys on Boyfood (kalatuotteiden jalostus, noin 50 työntekijää). Muita yrityksiä ovat muun muassa Durat Oy (vesikalusteiden valmistus), Terhi Oy (veneiden valmistus, noin 30 työntekijää) ja Bistro-Tuote Oy (ravintolakeittiöiden laitevalmistus). Maataloustuotannon yritystoimipaikkoja oli seitsemän ja kalatalousyrityksiä kahdeksan, joka kertoo alkutuotannon merkityksestä. Majoitus- ja ravitsemispalveluja tarjosi 15 yritystä vuonna Majoituspalvelut, etenkin mökkien tarjonta, ovat lisääntyneet. Rymättylän painoarvo Turun seutukunnan yritysten liikevaihdossa oli noin 0,3 prosenttia vuonna Maatiloja oli noin 120. Rymättylän työpaikkaomavaraisuus oli 69 prosenttia vuonna

8 Taulukko 2.1. Turun seutukunnan ja tarkastelualueen kuntien yritystoimipaikat, yritysten henkilöstö sekä liikevaihto seutukunnan ja kuntien tasolla, eräät toimialat eriteltynä (Tilastokeskus). Osuus seutukunnasta / toimialasta seutukunnan tasolla (2005) Toimipaikkoja Turun seutukunta*, yhteensä Osuus seutukunnasta - Merimasku ,47 % - Rymättylä ,95 % - Naantali ,11 % Henkilöstö Turun seutukunta, yhteensä Osuus seutukunnasta - Merimasku ,15 % - Rymättylä ,41 % - Naantali ,74 % Liikevaihto (1000 ) Turun seutukunta, yhteensä Osuus seutukunnasta - maa-, riista- ja metsätalous ,40 % - kalatalous ,02 % - teollisuus ,68 % - rakentaminen ,04 % - tukku- ja vähittäiskauppa ,19 % - kiinteistö-, vuokr.-, tutk.palv ,60 % Merimasku, yhteensä ,07 % (seutukunnasta) - maa-, riista- ja metsätalous ,30 % (toimialasta) - kalatalous teollisuus ,04 % (toimialasta) - rakentaminen ,19 % (toimialasta) - tukku- ja vähittäiskauppa ,02 % (toimialasta) - kiinteistö-, vuokr.-, tutk.palv ,14 % (toimialasta) Rymättylä, yhteensä ,31 % (seutukunnasta) - maa-, riista- ja metsätalous ,63 % (toimialasta) - kalatalous ,40 % (toimialasta) - teollisuus ,52 % (toimialasta) - rakentaminen ,57 % (toimialasta) - tukku- ja vähittäiskauppa ,11 % (toimialasta) - kiinteistö-, vuokr.-, tutk.palv ,15 % (toimialasta) Naantali, yhteensä ,81 % (seutukunnasta) - maa-, riista- ja metsätalous kalatalous ,26 % (toimialasta) - teollisuus ,84 % (toimialasta) - rakentaminen ,71 % (toimialasta) - tukku- ja vähittäiskauppa ,78 % (toimialasta) - kiinteistö-, vuokr.-, tutk.palv ,68 % (toimialasta) *Turun seutukuntaan kuuluvat Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Sauvo, Turku, Vahto ja Velkua. 8

9 Työssäkäynti Särkänsalmen kautta kulkee runsaasti työssäkäyntiliikennettä. Saaristokunnista käydään paljon töissä mantereen puolella. Myös mantereen puolelta käydään töissä saaristokunnissa. Pääosa työssäkäyntimatkoista tapahtuu saaristokuntien ja Turun kaupunkiseudun välillä. 1 Vuonna 2004 Merimaskusta ja Rymättylästä kävi Turun kaupunkiseudulla päivittäin töissä yhteensä noin 860 henkeä (taulukko 2.2). Vastaavasti kunnissa kävi Turun kaupunkiseudulta päivittäin töissä yhteensä noin 250 henkeä (taulukko 2.3). Ainakin henkeä siis käytti Särkänsalmen kautta kulkevaa tietä päivittäiseen työssäkäyntimatkaan. 2 Vuodesta 2000 määrä lisääntyi lähes 200 hengellä. Virtoja voidaan tarkastella myös kunnittain. Merimaskusta kävi vuonna 2004 päivittäin Turun kaupunkiseudulla töissä noin 470 henkeä (62 prosenttia työssäkäyvistä merimaskulaisista), joista noin 80 henkeä Naantalissa (taulukko 2.2). Määrä lisääntyi noin 100 hengellä vuodesta Vuonna 2004 Turun kaupunkiseudulta kävi Merimaskussa päivittäin töissä noin 90 henkeä (30 prosenttia Merimaskussa työskentelevistä), joista noin kolmasosa oli naantalilaisia (taulukko 2.3). Määrä lisääntyi noin 30 hengellä vuodesta Rymättylästä kävi vuonna 2004 päivittäin Turun kaupunkiseudulla töissä noin 390 henkeä (44 prosenttia työssäkäyvistä rymättyläläisistä), joista Naantalissa noin 80 henkeä (taulukko 2.2). Määrä lisääntyi noin 50 hengellä vuodesta Vuonna 2004 Turun kaupunkiseudulta kävi Rymättylässä päivittäin töissä noin 160 henkeä (25 prosenttia Rymättylässä työskentelevistä), joista noin puolet oli naantalilaisia (taulukko 2.3). Määrä lisääntyi noin 20 hengellä vuodesta Taulukko 2.2. Merimaskussa ja Rymättylässä asuvien tärkeimmät työssäkäyntisuunnat (Tilastokeskus) Osuus vuoden 2004 työllisistä Merimasku; työlliset yhteensä, henkeä Työssäkäyntikunta, henkeä - Merimasku - Rymättylä - Turun kaupunkiseutu (josta Naantali) (78) (84) (81) Rymättylä; työlliset yhteensä, henkeä Työssäkäyntikunta, henkeä - Rymättylä - Merimasku - Turun kaupunkiseutu (josta Naantali) (78) (82) (83) 27 % 2 % 62 % 48 % 1 % 44 % 1 Turun kaupunkiseutuun kuuluvat Turku, Naantali, Raisio, Kaarina ja Lieto. 2 Lisäksi saaristokunnista käydään (Särkänsalmen kautta) töissä Turun kaupunkiseudun ulkopuolella, ja vastaavasti saaristokunnissa käydään töissä Turun kaupunkiseudun ulkopuolelta. 9

10 Taulukko 2.3. Merimaskussa ja Rymättylässä Turun kaupunkiseudulta työssäkäyvät (Tilastokeskus) Vuoden 2004 osuus kunnassa sijaitsevista työpaikoista Merimasku; työssäkäynti Turun kaupunkiseudulta (josta Naantali), henkeä 57 (22) 72 (20) 90 (28) noin 30 % * Rymättylä; työssäkäynti Turun kaupunkiseudulta (josta Naantali), henkeä 140 (64) 132 (67) 161 (77) noin 25 % ** * Merimaskussa on noin 290 työpaikkaa. ** Rymättylässä on noin 700 työpaikkaa. 2.2 Tieliikenne Maantie 189 ja liikenteen määrä Naantali Rymättylä -maantie 189 on Rymättylän ja Merimaskun tieliikenteen pääväylä. Henkilöliikenne ja kuljetukset käyttävät pääasiassa Särkänsalmen kautta kulkevaa tietä. Tie kuuluu myös matkailijoiden suosimaan Saariston rengastiehen. Vuonna 2006 tien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli Särkänsalmen kohdalla ajoneuvoa (kuva 2.1). Raskaita ajoneuvoja (kuorma-autot ja linja-autot) oli 160, eli kolme prosenttia vuorokauden liikennemäärästä (kuva 2.2). Särkänsalmen kohdalla on 60 km/h nopeusrajoitus. Kuva 2.1. Tieliikenteen kokonaismäärät vuonna 2006 (tierekisteri). 10

11 Vapaa-ajan asutuksesta ja matkailusta johtuen kesäajan liikennemäärä on yli neljänneksen suurempi koko vuoden keskimääräiseen liikenteeseen verrattuna. Kesällä 2006 liikennemäärä (KKVL) oli Särkänsalmen kohdalla ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantie 189 haarautuu heti Särkänsalmen jälkeen Rymättylään ja Merimaskuun. Rymättylän kirkonkylä sijaitsee 11 kilometriä etelään päin. Vuonna 2006 Rymättylään vievän tien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli ajoneuvoa (noin 60 prosenttia Särkänsalmen ylittävästä liikenteestä). Tien nopeusrajoitus on km/h. Tie jatkuu Rymättylän kirkonkylän jälkeen Rymättylä Hanka -maantienä 1890 Airismaan ja Aaslaluodon saariin, joiden välissä liikennöi Hämmärönsalmen lossi. Mynämäki-Merimasku -maantie 1930 suuntautuu Särkänsalmesta pohjoiseen kohti Merimaskun keskustaa ja Askaisia. Merimaskun kirkonkylä sijaitsee Särkänsalmesta neljän kilometrin päässä Kirkonsalmen rannalla. Samassa kohti sijaitsee vuonna 2002 valmistunut Kirkonsalmen silta. Vuonna 2006 tien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli ajoneuvoa (noin 40 prosenttia Särkänsalmen ylittävästä liikenteestä). Kuva 2.2. Raskaan tieliikenteen kokonaismäärät vuonna 2006 (tierekisteri). Vuorokausiliikenne on kasvanut Särkänsalmen kohdalla lähes 50 prosenttia vuosina (kuva 2.3). Vuosikasvu on ollut 3,6 prosenttia. Raskaan liikenteen määrä (ml. linjaautot) on vaihdellut tarkastelujaksolla vajaasta 100 ajoneuvosta runsaaseen 300 ajoneuvoon vuorokaudessa (vuoden kaikkien vuorokausien keskiarvo). Viime vuosina määrä on ollut noin raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. 11

12 Seututien 189 käyttö on lisääntynyt yleisen autoistumisen sekä Merimaskun ja Rymättylän muuttovoiton myötä. 3 Rymättylässä ja Merimaskussa on nykyään yhteensä yli kesäasuntoa, joiden omistajat perheineen ovat tien käyttäjiä. Kirkonsalmen sillan valmistuminen lossin paikalle on oletettavasti lisännyt tien käyttöä myös Velkuan ja Askaisten suunnalta. Trendiennusteen mukaan vuorokausiliikenne kasvaa vuoteen 2020 mennessä runsaalla neljänneksellä (28 prosenttia) ja on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 2030 liikennemäärä on trendiennusteen mukaan noin ajoneuvoa vuorokaudessa KVL KVLRAS Kuva 2.3. Liikennemäärien kehitys Särkänsalmen kohdalla vuosina sekä trendin mukainen ennuste vuosille 2020 ja 2030 (tierekisteri) Liikenteen vaihtelu, matkaryhmät ja joukkoliikenne Suurimmat liikennemäärät Särkänsalmen kohdalla ajoittuvat niin heinä- kuin lokakuussa iltapäivään klo tuntiliikenteen ollessa viikkotasolla heinäkuussa keskimäärin autoa/h ja lokakuussa autoa/h (kuva 2.4). 4 Lokakuisen arkiliikenteen tuntivaihtelussa erottuu työmatkaliikenteen aiheuttama huippu klo 6 8 (keskimäärin 400 autoa/h). Kesällä 2007 tehdyn laskennan mukaan kevyen liikenteen määrä Särkänsalmen sillalla oli yhteensä 109 kulkijaa/vrk. 3 Rymättylässä ja Merimaskussa autojen lukumäärä on kasvanut väkilukuun suhteutettuna viimeisen kymmenen vuoden aikana noin neljänneksen. Autoja on nyt 540 tuhatta asukasta kohti (AKE). 4 Suomalaiset liikkuvat eniten kesäkuukausina. Arkiliikkuminen maanantaista torstaihin on hyvin samankaltaista. Perjantain matkasuorite on korkein, sillä tällöin aloitetaan viikonlopun matkat. 12

13 Heinäkuu (vko) Lokakuu (vko) Heinäkuu (arki) Lokakuu (arki) :00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Kuva 2.4. Liikenteen keskimääräinen tuntivaihtelu Särkänsalmen kohdalla heinä- ja lokakuussa 2007 (Turun tiepiiri). Kesällä suurimmat tieliikenteen matkaryhmät Särkänsalmen kohdalla ovat kesämökkiläiset, työssäkävijät ja vapaa-ajanmatkalaiset (taulukko 2.4). Vapaa-ajan viettoon liittyvien matkojen osuus on kokonaisuutena yli puolet kaikista matkoista (52 prosenttia). Syksyllä työssäkäyntimatkojen suhteellinen osuus on kesää suurempi, mutta silti vapaa-ajan viettoon liittyvien matkojen yhteen osuus on edelleen lähes puolet kaikista matkoista (48 prosenttia). 5 Taulukko 2.4. Vuorokausiliikenteen matkaryhmät Särkänsalmen kohdalla vuonna 2006 (Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma ja tierekisteri). Suhteellinen osuus Määrä Matkaryhmät Kesä Syksy Kesä Syksy Työssäkäyntimatka 27 % 32 % Ostos- ja asiointimatka 13 % 10 % Vapaa-ajan matka 21 % 13 % Mökkimatka 31 % 35 % Muu matka 8 % 10 % Kuvassa 2.5 esitetään säännöllisen tavaraliikenteen ja kausiluonteisten kuljetusten keskimääräinen tuntivaihtelu Särkänsalmen sillan kohdalla kesäkaudella Tiedot perustuvat yrittäjäkyselyyn (Tiehallinto 2002). Tavaraliikenne saaristokunnista suuntautuu pääasiassa Turun kaupunkiseudulle Naantaliin, Raisioon ja Turkuun. Säännöllisen tavaraliikenteen huippuajankohdat ajoittuivat keskipäivään (klo 10 14) ja iltapäivään (klo 14 16). Kausiluonteisten kuljetusten huippuajankohdat ajoittuvat aamupäivän ja iltapäivän tunteihin, mutta liikennettä on myös iltakuuden ja aamukuuden välisenä aikana. 5 Syksyn matkaryhmissä tutkimuspäivä (perjantai), saattaa vääristää matkaryhmien jakaumaa. 13

14 Huomionarvioista on, että kausiluonteisia kuljetuksia oli havaintoajankohdalla selvästi säännöllisiä kuljetuksia enemmän. Satokauden kuljetukset ovat saaristokuntien alkutuotannolle merkittäviä. Kausiluonteiset kuljetukset ajoittuvat toukokuulta syksyyn, kuljetettavien tuotteiden vaihtuessa kauden edetessä. Markkinaolosuhteiden muutosten vuoksi tuotteiden valikoima ja tuotantomäärät voivat muuttua. Saariston asema erikoisviljelyssä on kuitenkin hyvä ja tuotanto säilyy tuotevalikoiman sopeutuessa markkinoiden muutoksiin Säännöllinen tavaraliikenne Kausiluonteiset kuljetukset 25 kuljetusten lkm klo Kuva 2.5. Kuljetusten tuntivaihtelu Särkänsalmen kohdalla kesällä 2002 (Tiehallinto 2002). Särkänsalmen kautta kulkevat koululaiskuljetukset ovat Merimaskun ja Rymättylän yläasteja lukiolaisten kuljetuksia. 6 Kuntien sisäiset koululaisvuorot ovat avointa joukkoliikennettä tai kuntien koululaiskuljetuksia, jotka hoidetaan taksien ja linja-autojen tilausliikenteenä, joka ei ole muiden matkustajien käytettävissä. Rymättylän ja Merimaskun joukkoliikenteen vuorot ajettiin aikaisemmin Turkuun, mutta nyt ne päättyvät Naantaliin. Yhteys Turkuun edellyttää vaihtoa päivisin 10 minuutin ja iltaisin sekä viikonloppuisin 15 minuutin vuorovälillä ajettavaan Naantali Raisio Turku Kaarinalinjaan. Tiheän vuorovälin ansiosta vaihtoajat eivät ole kovin pitkiä, mutta vaihto joka tapauksessa lisää kokonaismatka-aikaa ja matkustaja joutuu varautumaan vaihtoaikaan. Runkolinjalla Naantali Heikinmäki Rymättylä Röölä liikennöidään arkisin noin kerran tunnissa (10 vuoroa/suunta). Merimaskun kirkonkylälle ajetaan lisäksi kaksi vuoroa. Ensimmäinen vuoro Röölästä Naantalin suuntaan lähtee klo Viimeinen vuoro Naantalista Röölän suuntaan lähtee klo Merimaskun palveluliikenne on käynnistynyt syksyllä Se suuntautuu Merimaskun kirkolta Naantalin linja-autoasemalle, ja vuoroja on suuntaansa Merimaskussa, Rymättylässä ja Askaisissa on omat alakoulunsa. Merimaskun, Rymättylän ja Naantalin yhteinen yläkoulu sijaitsee Naantalissa, missä sijaitsee myös lähin lukio. Askaislaisten yläkoulu ja lukio sijaitsevat Nousiaisissa. Ammatillista toisen asteen koulutusta on tarjolla muun muassa Naantalissa, Raisiossa ja Turussa. 14

15 2.3 Vesiliikenne Väylät ja satamat Askaistenlahti on meren lahti, jota ympäröivät Merimaskun, Naantalin, Maskun, Lemun ja Askaisten kunnat (kuva 2.6). Lahdelle johtaa saarten ja mantereen välistä kolme vesiväylää, joiden yli kulkee maantiesiltoja. Tämän työn kannalta niistä keskeisimmät ovat: - Ukkopekan silta (valmistunut 1932) sijaitsee Luonnonmaan ja mantereen välissä. Sillan kohdalla on 2,4 metriä syvä vesiväylä. Alikulkukorkeus on 11 metriä. 7 - Särkänsalmen silta (valmistunut 1970) sijaitsee Luonnonmaan ja Otavan saaren välissä. 8 Sillan alla on kaksi aukkoa, joilla on eri syväys. 5,5 metriä syvän aukon kohdalla alikulkukorkeus on 16,5 metriä. 4 metriä syvän aukon kohdalla alikulkukorkeus on 15,5 metriä. 9 - Kirkonsalmen silta (avattu valmistunut lokakuussa 2002) sijaitsee Merimaskun kirkonkylässä. Sillan alta kulkee 2,1 metriä syvä vesiväylä. Alikulkukorkeus on 16 metriä. Kuva 2.6. Vesiväylät Askaistenlahdelle ja siltojen sijainti. Särkänsalmesta johtaa syväväylä Naantalin vanhan kaupungin satamaan. Sen ja Kirkonsalmesta tulevan väylän lisäksi muita merkittyjä väyliä ei ole. Naantalissa on Askaistenlahden ainoa vierassatama. Kunnallisia venepaikkoja on Naantalissa ja Merimaskussa. 10 Lisäksi vesialueen rannoilla on runsaasti yksityisiä venelaitureita. 7 Saman väylän yli kulkee myös muita siltoja, joista osa on kevyen liikenteen käytössä. 8 Särkänsalmen silta on peruskorjattu Naantalin vierassataman ilmoittama tieto. Alikulkukorkeustiedot vaihtelevat eri lähteissä. Esimerkiksi Merenkulkulaitos (2005b) ilmoittaa vain yhden mitatun alikulkukorkeuden 15,5 metriä. 10 Naantalilla on yhteensä noin 900 vuokrattavaa venepaikkaa seitsemässä kohteessa. Vain yksi (Porhonkallio) on meren puolella Särkänsalmea. Merimaskulla on noin 170 venepaikkaa, ja ne sijaitsevat Särkänsalmessa tiepenkereen pohjoispuolella. 15

16 Vuoteen 2002 saakka korkeamastoiset purjeveneet käyttivät Kirkonsalmen väylää. Väylän käyttö edellytti väylän tuntemusta, koska väylä on pitkä, kapea ja matala. Myös matka Turun suunnalta Naantaliin on sitä kautta pitkä. Kirkonsalmen sillan valmistumisen jälkeen lahdelle ei ole päässyt yli 16,5 metriä korkeilla aluksilla. Hyötyliikenteessä rajoite koskee isoja risteilyaluksia sekä eräitä puolustusvoimien aluksia (Merenkulkulaitos 2005b). Viranomaisten alukset sekä hinaajat, kalastusalukset ja pienet matkustaja-alukset voivat liikkua Askaistenlahdelle alikulkukorkeuksien puolesta. Korkeusrajoitus voi estää yksittäisiä alusvierailuja, esimerkiksi valtiovierailuja tasavallan presidentin kesäasunnolla Kultarannassa. Korkeusrajoitus haittaa ennen kaikkea korkeamastoisia purjeveneitä. Kynnys muodostuu jo matalampien veneiden liikkumiselle, koska kulku koetaan epävarmaksi. Myös vedenkorkeuden vaihtelu vaikuttaa asiaan. Naantalin vanhan kaupungin satamaan johtava väylä ei kuulu veneilyn runkoväyläverkkoon. Runkoväylällä alikulkukorkeus on vähintään 18 metriä (syväys vähintään 2,4 metriä). Särkänsalmen väylä on mittojen ja kulkusuunnan puolesta luontevin väylä järjestää korkeamastoisten alusten kulkuyhteys Askaistenlahdelle. Merenkulkulaitoksen ylläpitämä veneilyn runkoväyläverkko alkaa Haminan itäpuolelta Vironlahdelta ja jatkuu Suomenlahden rannikkoa myöten Saaristomerelle, missä se haarautuu kahteen osaan. Väylät liittyvät yhteen Kustavin pohjoispuolella, mistä väylä jatkuu rannikkoa myöten Kristiinankaupunkiin. Runkoväylää jatketaan Ouluun, ja väylä voi laajentua myös Ahvenanmaalle Alusliikenne Kirkonsalmen väylä on pienempien veneiden reitti. Vesibussit ja pienet risteilyalukset käyttävät pääasiassa Ukkopekan sillan ali kulkevaa väylää. Se on suorin ja nopein reitti Turusta päin saavuttaessa. Väylää on parannettu laivajohteilla, tukipaaluilla ja lisäämällä syväystä. Särkänsalmen väylän mitat (syväys ja silta-aukkojen leveydet; kuva 2.7) sallivat suurimman kokoluokan alusten liikennöinnin, mutta alikulkukorkeus rajoittuu 16,5 metriin. Väylien liikennettä ei tilastoida, mutta esimerkiksi siltahankkeiden yhteydessä tehdään venelaskentoja. Vierassatamien kävijätilastot eivät kuvaa väylien käyttöä oikein. Suuri osa veneja alusliikenteestä on paikallisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden sekä viranomaisten ja elinkeinonharjoittajien liikennettä. Kuva 2.7. Särkänsalmen maantiesilta Luonnonmaan ja Särkän saaren välissä. 16

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a

TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN. s u u n n i t e l m a TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN l i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a L I I K E N N E S T R A T E G I A 2 0 2 5 A s k a i n e n L e m u M a s k u M e r i m a s k u M y n ä m ä k i N o

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009

Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Jarmo Ritalahti Eva Holmberg (toim.) ITÄ-UUDENMAAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS 2009 Haaga-Helia tutkimuksia 3/2010 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

V A R S I N A I S - S U O M E N

V A R S I N A I S - S U O M E N V A R S I N A I S - S U O M E N l i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a Paikallisjunaliikenteen toteuttamisedellytykset rataosilla Turku Loimaa ja Turku Salo Sisältö Esipuhe... 5

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys RAPORTTEJA 5 2012 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua TONI JOENSUU SUSANNA HARVIO ANNAKREETA SALMELA ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA

VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2015 Palvelualojen ammattiliitto ry Santasalo Ky Teksti Valokuvat Takakannen henkilökuvat Graafinen suunnittelu, taitto Rahoittaja Kustantaja Painopaikka

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maaseudun nykytila ja tulevaisuus

Varsinais-Suomen maaseudun nykytila ja tulevaisuus Varsinais-Suomen maaseudun nykytila ja tulevaisuus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 OSA I: Varsinais-Suomi lyhyesti 6 1. Perustiedot 6 2. Väestö, elinkeinorakenne ja työvoima 7 2.1 Väestön rakenne 7 2.2 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013 JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 20092013 Kesäkuu 2009 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Liikenne Oy Laukaan kunta Muuramen kunta Länsi-Suomen lääninhallitus Kannen valokuvat: Reijo Vaarala Kartta-aineistot:

Lisätiedot

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-94-4 2004 julkaisun karttaotteet pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-17-5 2006 Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Linja-autoliitto ry Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Laihian kunta

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ 16UTS0058.TR Loppuraportti 30.1.2012 KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ Esiselvitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi

Liikenne 2030. Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat. Muistio keskustelun pohjaksi Liikenne 2030 johtoryhmä 23.3.2006 Liikenne 2030 Liikenteen palvelutason nykytila miten arjen matkat ja kuljetukset toimivat Muistio keskustelun pohjaksi Sisällysluettelo: Saatteeksi... 3 1 Liikkumisen

Lisätiedot