Tutkimusjulkaisu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusjulkaisu 2008"

Transkriptio

1

2 2

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tutkimusjulkaisu Kotka ja Kouvolan seutu 2007 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B.

4 4 Julkaisija Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Toimitus Pekka Malvela ja Seppo Rainisto Taitto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, viestintäpalvelut, Tuija Helkiö Paino SOLVER palvelut Oy, Anjalankoski 12/2007 ISSN ISBN

5 Sisällys Rehtorin tervehdys 7 The Rector s Greeting 9 1 Ari Haapanen: Digma tulevaisuustutkimusmenetelmä 11 2 Eeva-Liisa Kauhanen Juhani Talvela: Incoterms 2000 Toimituslausekkeiden käyttö eteläkymenlaaksolaisissa ulkomaankaupan yrityksissä 29 3 Seppo Rainisto: Brändit kansainvälisen liiketoiminnan menestystekijänä 45 4 Erkki Hämäläinen: Kymenlaakson logistiikkastrategiat kansainvälisessä liikenteessä 67 5 Pasi Tulkki: Oppimisympäristöt ja innovaatioiden ympäristöoppi 85 6 Samu Urpalainen: Voimalaitossimulaattorit T & K -toimintaa ja opetusta Anneli Airola Hilkka Dufva Arja-Tuulikki Wilén: Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hyvinvointialan T & K -toiminta kansainvälistymisen kynnyksellä Merja Nurmi: Työyhteisöjen yhteisöllisyys työhyvinvoinnin edistäjänä Heli Paaso: Tunteiden säätelyn yhteys sosiaalisiin suhteisiin ja mielenterveyteen Iiris Salonen Hilkka Dufva Juhani Dufva Eija Värri Eeva Linkola: Asuinpaikan ilmanlaatu ja sairastavuus 165 5

6 6

7 Rehtorin tervehdys Suurella ilolla voin esitellä yhteistyökumppaneillemme tällä kerralla Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisun toisen numeron. Tutkimusjulkaisu 2008 sisältää kymmenen korkeatasoista artikkelia ammattikorkeakoulumme osaamisen eri painopistealueilta: terveyden edistämisestä, logistiikasta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Artikkelit käsittelevät myös osaamisrajoja ylittäviä tutkimusaiheita, ja hyödyntävät näin ammattikorkeakoulun monipuolisen osaamisen tuottamia mahdollisuuksia. Uusi profiloitumisemme edistää hyödyllisten innovaatioiden kehittämistä erityisesti osaamisalueiden rajapinnoilla. Tavoitteemme on edelleen kehittää tutkimus- ja kehittämistoimintaamme palvelemaan suoraan alueen, yritysten ja opetuksen tarpeita. Kiitän asiantuntijoitamme ja partnereitamme hyvästä yhteistyöstä ja toivotan mitä parhainta menestystä jatkossakin! Tutkimus- ja kehittämisterveisin Ragnar Lundqvist Rehtori 7

8 8

9 Rector s Greetings It gives me great pleasure to present to our partners in cooperation, this, the second issue in the Kymenlaakso University of Applied Sciences research publication series. The 2008 research publication contains ten highlevel articles from different focus areas of our university: the promotion of health, logistics and international business. The articles also deal with subjects outside the boundaries of research fields, and are in this way utilise the university s versatile knowledge production possibilities. Our new profile promotes the developing of useful innovations especially with the interfaces of fields of knowledge. It is our objective to further develop research and development activities to directly serve the area, business and teaching needs. I would like to express my thanks to our internal experts and our partners for their excellent cooperation and also wish every success for the future! Research and development regards Ragnar Lundqvist Rector 9

10 10

11 1 Digma tulevaisuustutkimusmenetelmä 11 Ari Haapanen Projektipäällikkö, veneinsinööri KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA JA KULTTUURI

12 12

13 Abstract DIGMA Future forecast method Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences has recently become one of the most significant actors in the boat industry of our country. We are well known for product innovations and new ideas of production, and of course, not forgetting our unique education of boat engineering in Finland. Finnish boat industry benefits from new innovations by using them in the fight against constantly rising competition in markets. Companies have become aware of their R&D needs, and they have realised the need for design quality. Well designed concepts will create a call for new design products and opens new markets. In production, companies try to find new materials and methods to produce their products cheaper and faster, without forgetting environmental matters. Like other lines of business, the boat industry has noticed the need to develop methods for future forecasting. There are many methods to forecast the future, but those all have the same problem: the usage is quite difficult and often it takes too much time. Therefore many small and mediumsized enterprises cannot make comprehensive future studies. Our challenge in the Digma project was to create a new intensive and fast method to forecast future drivers for product design and company strategies. One of the main challenges was to combine design methods of industrial design and engineering design especially in the conception phase. The boat industry was a pilot environment in the project. The project started in October 2004 and finished in December The Digma project was a research project, which was funded by TEKES (the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences and 10 boat manufacturing companies. The companies were Artekno-Metalli Oy, Heinlahden veistämö Oy, HT Lasertekniikka Oy, Khimaira Oy, MV-marin Oy, Planson Oy, Silver-Veneet Oy, Termalin Ky, Tristan-Boats Oy, and VA-Varuste Oy. As a result of the project, the Digma future forecast and conception method was tested in various sub-projects for funding companies in the boat industry. It could be said that the method is fairly useful for creating new innovative concepts for future needs. 13

14 14

15 Johdanto Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta on vähitellen alkanut muodostua yksi maamme merkittävistä venealan toimijoista. Alan toimijoiden piirissä verkostomme on muodostunut hyvinkin laajaksi. Tunnettavuutemme on saavutettu innovatiivisilla ja uusilla ideoilla, sekä ainoana Suomessa järjestettävällä venealan insinöörikoulutuksella. Hyötyä innovatiivisella toiminnalla on alalla toimivien yritysten keskuudessa. On ymmärretty, että pitää pysyä kehityksen mukana, jotta pysytään alati kasvavan kilpailun mukana. Yritysten kehitystarpeet tulevat sekä tuotannolliselta että itse tuotteiden puolelta. Varsinkin itse tuotteissa on havahduttu muotoilun merkitykseen ja mahdollisuuteen, koska uusilla muodoilla ja innovaatioilla pyritään ennustamaan ja osittain luomaan uusien tuotteiden kysyntää ja markkinoita. Tuotannossa kehitys taas tähtää uusiin valmistusmenetelmiin ja materiaaleihin, josta taas hyötynä on ympäristön huomioonottaminen ja tuotantokustannuksien pieneneminen. Kuitenkin niin venealalla kuin muillakin aloilla tulevaisuuden ennustaminen on hyvin hankalaa. Sitä varten maailmalla on kehitelty lukuisia erilaisia ja toisistaan hieman poikkeavia menetelmiä, jolla ennustetaan tulevaa kehitystä. Mutta kaikissa ongelmana on toimintatavan abstraktisuus ja vaikeaselkoisuus. Tämän pohjalta T&K-yksikössämme, Kymidesignissä, syntyi tutkimushankeaihio Digma. Digma-tutkimushankkeen kuvaus DIGMA (digitaalinen merkityskombinaatio arkisto) Digma-tutkimushanke ( ) oli Tekesin, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja kymmenen venealan yrityksen rahoittama tutkimushanke. Yritykset olivat Artekno-Metalli Oy, Heinlahden veistämö Oy, HT Lasertekniikka Oy, Khimaira Oy, MV-marin Oy, Planson Oy, Silver-Veneet Oy, Termalin Ky, Tristan-Boats Oy ja VA-Varuste Oy. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää teollisen muotoilun ja teknisen suunnittelualan yhteistä tuotekonseptointia tukeva toimintamalli. Mallissa yhdistyy kummankin alan innovatiiviset ja hyväksi todetut ongelmanratkaisumenetelmät uudessa yhteisessä työskentelyalustassa. Samoin tutkitaan ja kartoitetaan rakenteen vaatimat sisällölliset muuttujat ja luodaan niistä malli, joka testataan pilottiympäristössä. (12) Tutkimus kuului ns. keskipitkän tähtäimen tutkimukseen. Työ oli tarvelähtöistä tutkimusta, joka perustui elinkeinoelämän tulevien tarpeiden ennakointiin. Tarvelähtöisessä tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja suunnittelumenetelmiä sekä toimintaympäristön teknologisia perusratkaisuja, jotka jatkokehityksen jälkeen voivat tarjota yrityksille kilpailuetuja keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Hankkeen tulosten mahdolliset hyödyntäjäyritykset ovat ensikädessä veneteollisuuden toimialalla ja sovellutuksen kehittyessä laajemmin teollista muotoilua hyödyntävissä yrityksissä. (12) 15 Tutkimusongelman ydin oli se, kuinka yhdistää teollisen muotoilun ja teknisen suunnittelualueen tieto/taito hyödyntäen sitä tuotekehitystyön alkuvaiheessa eli konseptoinnissa. Tähän muotoilualueeseen liittyvässä tutkimuksessa on taustana systeemiperusteinen ajattelu, joka nojautuu

16 teoriassaan kulttuuritutkimukseen ja erityisesti muotoilun normatiivisten elämistapalinjojen semanttiseen analyysiin. (12) Tutkimuksen tavoitteet ja tulokset Muotoilun ja teknisen suunnittelualan toimintaympäristön tutkimus- ja kehittämishankeen tavoitteena oli yhteisen konseptointimallin kehittäminen ja suunnittelun kokonaishallinta teollisessa tuotannossa huomioiden erityisesti muotoilun mukanaolo koko prosessin aikana. Tavoitteena oli vaikuttaa siihen, että innovaatioiden hyödyntämisaste nousee teollisessa tuotannossa. Kehitettävän toimintaympäristön avulla pyritään nopeuttamaan tuotekehitystyötä ja taata tuotesegmentoinnin tarkkuus. Mukana olevien pilottiyritysten toimintaedellytysten ja päätöksentekovalmiuksien parantaminen ovat myös hankkeen tärkeitä käytännön toimintaan liittyviä tavoitteita. (12) Hankkeen tuloksena saatiin käytännön suunnittelutyössä testattu toimintamalli veneteollisuuden tarpeisiin. Samoin tuloksena saatiin malli, jossa muotoilun, teknisen suunnittelualueen ja yritysstrategian prosessit on integroitu yhtäaikaiseksi yhteisen tuotantopäämäärän saavuttamiseksi. (12) Tulevaisuustutkimus Tulevaisuustutkijat ovat kehitelleet useita työvälineitä ja tutkimusmenetelmiä tulevaisuuden tutkimiseen. Näitä ovat mm. Delfoi-tekniikka, skenaariomenetelmät, tulevaisuusverstasmenetelmä ja visionäärisen johtamisen menetelmät. Usein työkalujen ja menetelmien pohjana käytetään eri tieteenaloilta saatuja tutkimuksia ja tuloksia. Tässä osiossa on esitelty lyhyesti muutamia eri tulevaisuustutkimusmenetelmiä, joita on käytetty Digma-konseptointimallia tehtäessä. (12) Useat menetelmät ovat liian työläitä ja hitaita, jotta niitä voitaisiin sellaisenaan käyttää suunnittelun apuna. Pienien yritysten panostaminen esimerkiksi kuukausia vaativaan Delfoi-tekniikkaan ei ole mielekästä. On löydettävä menetelmä, jolla voidaan palvella pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotta ne voivat suhteellisen pienellä panoksella saada tuloksia, joita voitaisiin konkreettisesti hyödyntää tulevaisuudessa. (12) 16 Tulevaisuustutkimuksen tarkoitus on keksiä ja ehdottaa mahdollisia todennäköisiä tulevaisuuksia ja auttaa näin ihmisiä päättämään, millaisen tulevaisuuden he haluavat. Tällä tavalla voidaan tehdä suunnitelmia mahdollisen tulevaisuuden toteuttamiseen. Laajojen asiakokonaisuuksien näkeminen ja nykyisellään olevien valintojen määrän kohdentaminen olennaisiin tekijöihin helpottaa tulevaisuuskuvan muodostamista. Tämänhetkiset valinnat ovat jossain määrin riippuvaisia menneisyydestä, aiemmista valinnoista ja sen hetkisestä tietotasosta. Tulevaisuudentutkimus on luonteeltaan tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä. Siksi tutkimus usein määritellään tiedonalaksi tai tietämyksen alueeksi, eikä tieteeksi sanan perinteisessä merkityksessä. (1)

17 Seuraavia seikkoja voidaan pitää yleisesti tulevaisuustutkimuksen lähtökohtina: Tulevaisuus ei ole ennustettavissa. Tulevaisuudesta voidaan muodostaa mielikuvia ja käsityksiä, eli vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tulevaisuustutkimus tutkii tapahtumia ja asioita, joita ei ole vielä tapahtunut. (1) Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Mitä todennäköisesti tapahtuu eri valintojen mahdollisuuksilla? Valinnat eli driverit pohjataan nykyiseen tietoon, jotka määritellään sen epävarmuuden mukaan. Varma tieto, jossa vain yksi arvo on mahdollinen; todennäköinen tieto, jossa yksi arvo on muita todennäköisempi; epävarma tieto, jossa on vaihtoehtoja. (1) Tulevaisuuteen voi vaikuttaa teoilla ja valinnoilla. Toteutuvan tulevaisuuden laatuun voidaan vaikuttaa yksittäisillä valinnoilla, joten on tärkeää tietää, millaiset valinnat olisivat parhaita. (1) Tulevaisuustutkimuksen menetelmiä Heikot signaalit ja villit kortit Heikko signaali on tapahtuma tai ilmiö, jota voidaan pitää ensimmäisenä ilmauksena muutoksesta. Tapahtuman todennäköisyys voi olla matala, mutta toteutuessaan sen seurausvaikutus voi olla suuri. Heikkona signaalina voidaan pitää esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen aikaisia varhaisia löytöjä. Signaali voi olla luonteeltaan hämmentävä ja poikkeava johtuen sen uudesta tiedosta. Heikkoja signaaleja on kahdenlaisia: uusia trendejä ilmentäviä noususignaaleja ja vanhan trendin laskusignaaleja. Signaalin löydyttyä se joko vahvistuu trendiksi tai hiipuu ainoastaan yksittäiseksi tapahtumaksi. (3, 4) Villien korttien ero heikkoihin signaaleihin on se, että sen tapahtuma on äkillinen, voimakas ja sen ennustettavuus on huono. Ne ovat luonteeltaan epäjatkuvia ja ainutkertaisia, eikä niillä ole historiaa. Villejä kortteja on kahdelaisia: sellaisia, joiden toteutuminen epätodennäköistä, mutta tapahtuessaan se on mullistava. Toinen tyyppi on todennäköisempi, mutta siitä ei käydä keskustelua, koska aihe on tabu. Heikkojen signaalien ja villien korttien yhdistelmänä voidaan pitää World Trade Centeriin tapahtunutta terrori-iskua. Tiedusteluorganisaatiolla oli tieto, että Lähiidästä oli tullut lento-oppilaita Yhdysvaltoihin, mutta silloin tätä heikkoa signaalia ei nähty merkittävänä. Iskun tapahtuminen itsessään oli villi kortti, jolla oli vaikutuksia maailmanpoliittiseen tilanteeseen, yleiseen turvallisuushakuisuuteen, ihmisoikeuksiin ja mielipiteenvapauteen. (5) PESTE 17 Tulevaisuuteen vaikuttavia eri muuttujia, eli driveitä, voidaan jakaa eri kategorioihin. Tässä apukeinona voidaan käyttää PESTE-analyysiä. Tällöin tulevaisuuden driverit ovat jaettu poliittisiin, ekonomisiin, sosiaalisiin, teknisiin ja ekologisiin tekijöihin. (2) Poliittisia tekijöitä ovat esimerkiksi valtion linjaukset veneilyn tukemiseen. Markkinoiden kehitys, korkotaso ja palkkatasot ovat esimerkiksi ekonomisia tekijöitä. Sosiaalisia tekijöitä ovat ikärakenne, koulutus ja väestönkasvu. Tekniset seikat voivat olla myös tulevaisuuteen vaikuttavia

18 drivereita. Näitä ovat esimerkiksi bio- ja nanotekniikan yleistyminen. Tekniset innovaatiot voivat aiheuttaa suuriakin hyppäyksiä, kuten esimerkiksi höyrykoneen kehitys vaikutti teollistumisen alkamiseen. Ekologisia tekijöitä voivat esimerkiksi olla ympäristölainsäädännön tiukentuminen, katastrofit ja ilmanlaatu. (12) Driverit voidaan määritellä myös tarkemmin, jolloin työmäärä ja tarkkuus lisääntyvät. Jokaisesta tekijästä annetaan nimen lisäksi kuvaus. Siinä kerrotaan esimerkiksi väestönkasvun muutokset eri paikoilla. Tällöin saadaan laajempi kuva vaikuttavasta driveristä. Tämän jälkeen määritellään, mitkä tekijät vahvistavat toteutuvaa driveriä ja mitkä heikentävät sen toteutumista. Näitä vahventavia tai heikentäviä tekijöitä voivat olla muut yksittäiset driverit tai niiden yhdistelmät. Paradigmat kertovat driveristä sen, miten ne muuttavat yleisesti maailmaa. Lopuksi kerrotaan aikajänne jolloin driverin odotetaan toteutuvan. (6) Delphi-metodi Delphi-metodi on 1960-luvulla RANDin kehittämä työkalu USA:n armeijalle uhkien ja tulevien teknisten seikkojen analysointiin. Menetelmä pohjautui simulointiin, jossa henkilöt esittivät valtiota tai poliittisia suuntauksia. Kvantitatiivisen tiedon analysointi on silloin varsin alkeellista, koska tietokoneita ei ollut. (7) RAND-tutkijat käyttivät tiedon analysoinnissa asiantuntijoita. Tutkijoiden mukaan asiantuntijoiden ryhmän ollessa samaa mieltä jostakin asiasta on se todennäköisesti oikeammassa kuin ei asiantuntijat. Delphi-menetelmässä rohkaistiin todelliseen väittelyyn istunnoissa. Henkilöt pyrittiin pitämään anonyymeinä, jotta persoonallisuudet eivät vaikuttaisi päätöksen tekoon. (7) Menetelmässä pyritään aluksi löytämään asiantuntijat halutulta osa-alueelta. Tämän jälkeen käydään läpi useita kysymyslistoja, missä asiantuntijat antavat oman arvionsa kysymykseen. Kysymykset kerätään takaisin ja analysoidaan vetäjien toimesta. Tämän jälkeen ne esitetään takaisin ryhmälle. Ääripäissä oleviin kommentteihin pyydetään uudelleen arvioita ja perusteita. Näiden vastausten perusteella menetelmän vetäjät luovat kolmannen kierroksen kysymykset. Mukana on tällöin ääripäiden vastauksia ja niihin johtavat perusteet. Vastaajia kehotetaan kommentoimaan samaan tapaan kuin aiemmin sekä arvioimaan ja etsimään kumoamisperusteita ääripään vastauksille. Tämän jälkeen vastaukset kerätään takaisin, analysoidaan ja esitetään ryhmälle. (7) 18 Lyhyesti sanottuna Delphi-menetelmä on kontrolloitu väittely, jossa pyritään pääsemään yksimielisyyteen. Tuloksena saadaan usein konsensus, mutta sen yleistäminen tai vertaaminen edes toiseen Delphi-istuntoon voi olla hankalaa. Nykyisin menetelmästä on variaatiota, jossa voidaan kvantitatiivisen simuloinnin avulla analysoida poikkeavia vastauksia ja niiden vaikutuksia. Tällöin konsensuksen saavuttaminen ei ole oleellista, vaan ristiriitojen kautta voidaan tarkastella useita vaihtoehtoja. (7) Menetelmän heikkouksia ovat suuri ajankäyttö ja usein henkilöiden pois putoaminen tulevista istunnoista. Henkilöiden valinta on kriittistä, ja kysymykset tulee testata useasti, jotta väärintulkinnoilta vältytään. Ääripään vastaukset antaneet henkilöt voivat helpommin vaihtaa mielipidettään kuin perustella omaa näkemystään. (7)

19 State of the Future Index SOFI SOFI-Method on kvantitatiivisen tiedon analyysin perustuva tulevaisuustutkimusmalli. Numerollisen tiedon perusteella luodaan kuvaajia, joista päätellään, muuttuuko ennustettava tekijä huonompaan tai parempaan suuntaan. (8) Ensimmäisessä vaiheessa esitetään kysymyksiä suurehkolle (>50) esikarsitulle ihmismäärälle. Esiselvityksessä pyritään ihmisjoukolta kysymään merkittävimpiä tulevaisuuden tekijöitä sekä niiden tiloja. Asioista voidaan kysyä painoarvoja sekä perusteluja ja tiedonlähteitä. Tiedonkeruuvaiheessa tämän jälkeen kerätään tilastotietoa muuttujista. Ideaalisesti tietoa tulisi kerätä 20 vuoden ajalta. Muuttujasta kirjataan ylös määritelmä, jossa tarkennetaan ilmiöitä sekä tietolähde. Ennustaminen tapahtuu matemaattisten kaavojen perustella. Analysointi tapahtuu käyriä vertailemalla sekä ristianalyysillä. Muuttujille annetaan painoarvoja hyvästä huonoon, jotka vaikuttavat käyrien muodostukseen ja lopputulokseen. Ongelmia menetelmässä on asioiden peittyminen yksittäisten lukemien taakse. Tällöin tärkeät seikat voivat jäädä epähuomioon. (8) SOFI System on jatkokehitetty SOFI methodista. Järjestelmästä on yhdistetty kvantitatiivisen tiedon analysointi ja kvalitatiivisen tiedon päättely. Työn alla olevassa tietokonepohjaisessa sovelluksessa yritykset ja yhteisöt voisivat kehittää säännöllisesti strategioita. Järjestelmän tavoitteena on olla internet-pohjainen tietopankki, jossa käyttäjät voivat halutessaan jakaa tietoaan. (8) Millenium Institute Threshold 21 Millenium Institute Threshold 21 on tulevaisuuden analysointiin tehty ohjelma, joka perustuu kvantitatiivisen tiedon simulointiin. Käyttäjä voi valita eri muuttujia ja testata, miten tulevaisuudessa esimerkiksi öljyn hinta muuttuu suhteessa öljyvaroihin. Sovellukseen on ohjelmoitu valmiiksi eri piirteiden vaikutuksia toisiinsa, ja se kattaa tuotannon, sosiaalisen sektorin, luonnonresurssien ja ympäristön osa-alueet. Pohjatietona siinä on historiallisia tilastotaulukoita vuoteen Tuotoksena on yleensä tilastollinen käyrä, joka on ekstrapoloitu annetulle aikavälille, huomioiden alussa annetut painopistealueet. Tällaista tapaa voidaan käyttää tilastotyyppiselle kvantitatiiviselle tiedolle kuitenkin muistaen, että tilastolliset virheet tulevat kasvamaan pitkällä aikavälillä. (9) Skenaariot Skenaario-käsite on peräisin teatterimaailman käsikirjoituksesta. Skenaariossa luodaan tietylle aikajänteelle tulevaisuuteen sijoittuva looginen ja johdonmukainen kuvaelma tapahtumista. Eri tapahtumat muodostavat eri tulevaisuuden skenaariota. Tulevaisuustutkimuksen periaatteiden mukaan tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ainoastaan yhteen mahdolliseen tulevaisuuteen, vaan vaihtoehdot määräytyvät toteutuvien nykyvalintojen mukaan, eli eri valintoja tekemällä voidaan rakentaa eri skenaariota. (12) 19 Tulevaisuus-skenaariota tekevät ja käyttävät useat eri kansainvälisellä ja kansallisella tasolla vaikuttavat yritykset ja järjestöt. Skenaariota julkaisevat yleiseen käyttöön ainakin seuraavat tahot: CIA, Shell, EU, Millennium Institute. Tekijästä riippuen skenaariolla on subjektiivinen kuva ja

20 painoalue, vaikka objektiivisuuteen pyrittäisiinkin. Toisaalta skenaariot voidaan tehdä tietoisesti tietyltä kannalta jolloin odotetaan, että se alkaa toteuttaa itseään tulevaisuudessa. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIA:n näkökulma on kansainvälis- ja turvallisuuspoliittinen, kun taas Shellin julkaisemat visiot ovat kansainväliseen liiketoimintaan pohjautuvia. EU:n lähivuosille tehdyt skenaariot ovat näkökulmaltaan yhteiskunnallisia. Millenium Institute on tehnyt kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tietoihin perustuvia skenaarioita, joiden apuna on käytetty tietokonepohjaisia simulaatiomalleja. (2) Waterborne Vision 2020 Skenaario EU:n tukiryhmien perustama Waterborne on tehnyt Vision tutkimuksen tulevaisuuden haasteista laiva- ja liikennealalla Euroopassa. Laiva-alalle tehdystä skenaariosta voidaan nähdä viitteitä ja tulevaisuuden haasteita, johon myös venealan tulee pystyä vastaamaan. Näkökulma on Eurooppa-keskeinen ja laivateollisuuden näkökulmia mukaileva. (10) Skenaarion mukaan tuotannon ei tarvitse olla päämarkkina-alueella, vaan se voi sijaita, missä se yrityksen kannalta on edullisinta. Tällöin tuotannon sijoittumiselle painuttavia seikkoja ovat: kilpailukykyinen koulutettu työvoima, hyvät toimintainfrastruktuurit ja tehokkaat logistiset yhteydet markkinoille. Työvoiman keski-ikä nousee ja erikoisosaajien lukumäärä laskee. Tällöin liikkuvuuden oletetaankin kasvavan ja erikoistuminen tulee lisääntymään. Elinikäisiä työsuhteita ei enää ole, ja yhteinen riippuvuus yritysten välillä tulee kasvamaan. (10) Visiossa taloudellisen kehityksen painopiste siirtyy Aasiaan. Väestönkasvua on Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa, Intiassa sekä Etelä- että Keski-Amerikassa. Terveys, turvallisuus ja ympäristöasiat lisäävät rajoituksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehittyneiden maiden välillä. Tämä vaikuttaa myös kansainväliseen tavarantoimittajaverkostoon. Kansainvälisiä pelisääntöjä yritetään saada Maailman Kauppajärjestön avulla palveluiden ja tuotteiden valmistukselle säätämällä ja ohjeistamalla mm. ympäristölainsäädäntöä. Elintason nouseminen ja eliniän pidentyminen lisäävät vapaa-ajan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. (10) Energian kulutus kasvaa arvioilta 1,7 % vuosittain vuoteen 2030 asti (IAE 2002). Tämä tulee erityisesti näkymään taloudellisesti kehittyvien maiden kasvavana energian tarpeena. Energiaraaka-aineiden vaihtumiseen vaikuttavat ympäristörajoitukset, hinnat ja saatavuus. Öljyn saatavuus ja hinnan nousu lisäävät nesteytetyn maakaasun, vedyn ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Vaikeassa energiatilanteessa myös ydinvoiman käytön lisääntyminen voi olla mahdollista. Kansainvälinen energiakauppa lisääntyy, ja kaasuputkia rakennetaan maiden välille. (10) 20 Markkinat kasvavat enemmän globaaleiksi, joten samoja tuotteita myydään ympäri maailmaa. Uudet menestyvät yritysmallit pohjautuvat älykkäille tuotteille, jotka ovat brandattyja. Tuotantoa ja palveluita ulkoistetaan kuten myös tuotekehitystä ja tutkimusta. Suuret kansainväliset yritykset pyrkivät lisäämään tuottoa vähentämällä toimittajia ja keskittämällä osaamisensa tarkemmin erikoisaloille. Tuotteiden elinkaari lyhenee edelleen. ICT-teknologian kehitys jatkuu progressiivisena vaikuttaen tehostavasti tiedonkulkuun, tuotantoon, jakeluun ja markkinoille pääsemiseen. (10)

21 Konseptointimalli veneteollisuuteen Edellä mainittujen skenaarioiden ja menetelmien pohjalta on lähdetty kehittämään DIGMAkonseptointimallia. Mallilla pyritään täsmentämään tulevaisuuden näkymiä ja ottamaan huomioon ne konsepteja tehdessä. (12) Kuva 1. Taulukko veneteollisuus DIGMA-konseptointimalli Tehostettu ideointi ja päätöksenteko kytketään liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen, kuten strategiatyön tukemiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja tuotekehityksen eri vaiheisiin. Digma-toimintamallilla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin tuotekehityksessä ja yrityksen tai yhteisön toimintastrategiassa. Malli pohjautuu PESTE-menetelmään, jota käytetään apuna tulevaisuuden eri osatekijöiden arvioinnissa. Menetelmässä huomioidaan poliittiset, ekonomiset, sosiologiset, tekniset ja ekologiset muuttujat globaalissa ympäristössä. Tällöin päästään tarkempaan spesifioituun lopputulokseen kaikkia eri osavaikutuksia huomioitaessa. (12) Järjestelmän ylläpitäjän toimesta tehdään kansainvälisten skenaarioiden ja koottujen tulevaisuusfaktojen perusteella lista olennaisimmista tulevaisuuden muuttujista. Näiden muuttujien perusteella määritellään driverit. Olennaista on pitää driverien määrä suhteellisen pienenä, jotteivät asiakokonaisuudet karkaa epäolennaisuuksiin. Menetelmässä edetään globaaleista drivereistä kohti spesifioitua toimialaa koskevaa asialistaa, josta päästään sekä tuote- että yritysstrategiamäärityksiin. (12) 21 Menetelmällä on tarkoituksena helpottaa tuote- tai yritysstrategiakonseptien luomista. Konseptit perustuvat kattavaan systemaattiseen tiedonhankintaan sekä rationaaliseen päättelyyn tulevaisuuden osatekijöiden vaikutuksesta. Rationaalinen päättely tehdään innovatiivisessa ympäristössä, jossa asiantuntijat toimivat filttereinä eri tasojen drivereiden välissä. Todellisuudessa tasoista

22 saadaan useita tulevaisuusskenaarioita johtuen asiantuntijoista ja tasojen muuttujista. Konseptointimallin on tarkoitus olla jatkuvasti kehittyvä, jolloin aiempia päätelmiä voidaan halutessa seurata uusien päätelmien rinnalla. Mukautuvasta mallista pudotetaan epäoleellisia ja ns. vääriä päätelmiä pois, jotta järjestelmä ei paisuisi liian suureksi ja hankalaksi tulkita. (12) Konseptointimallin rakenne ja toiminta Alusta rakentuu kolmesta eri tasosta, jotka ovat globaalit muuttujat ja skenaariot, toimialataso ja tuote- ja yritysstrategiataso. Tutkittavana oleva aikajänne on vuotta, jolloin skenaariota tehdessä voidaan pohtia tarkemmin tulevaa muutosta tietyllä ajanjaksolla. Tällöin ei voida vetää vain yhtä johtopäätöstä siihen, mihin suuntaan tulevaisuus näyttää kulkevan, vaan asiaa on pohdittava usealta eri kannalta ja pidemmällä aikavälillä. Esimerkkinä ajatusleikistä on: tällä hetkellä voimistuva trendi on Kiina-ilmiö. Euroopasta siirretään tuotantoa Kiinaan halvempien tuotantokustannuksien toivossa ja tämä jatkuu ainakin seuraavat 20 vuotta, mutta mitä tapahtuu 50 vuoden päästä? Kiinassa tällöin elintaso voi olla sama kuin Euroopassa tällä hetkellä, ja toisaalta Eurooppa voi olla taas tällöin romahtanut Kiinan talousmahdin alla. Mahdollisuutena on taas, että tuolloin Kiinasta siirtyy tuotanto takaisin Eurooppaan halvemman työvoiman johdosta. (12) Digma-menetelmällä ei ole tarkoituksena luoda globaaleja skenaarioita, vaan analysoida olemassa olevia valmiita skenaarioita käyttötarpeeseen sopiviksi. Globaaleista vaikuttajista muodostetaan driverit, jota tarkastelemalla voidaan ajatusleikin avulla luoda toimialaan vaikuttavia tekijöitä. Esimerkki tästä polusta: Globaalisti voidaan olettaa maailman väkiluvun kasvavan vielä seuraavat 20 vuotta, mutta esimerkiksi Suomessa tämä pienenee samalla aikavälillä tarkasteltuna. Tästä voidaan tehdä kysymysasettelu, mitä tämä vaikuttaa venealaan Suomessa? Voidaan olettaa toimialan kannalta esimerkiksi seuraavaa: kotimaan venemyynti laskee, minkä johdosta pitää löytää keinoja, joilla vientiä voidaan kasvattaa. (12) Toimialatasosta päästäkseen tuotebriefiin ei ole välttämätöntä tietää tarkkaan, mistä osista esimerkiksi vene koostuu. Tärkeämpää on tietää, mitä asioita venettä suunniteltaessa olisi huomioitava. Esimerkiksi viitaten edelliseen väittämään globaalista väkiluvun kasvusta: toimialalla pitää löytää keinoja viennin lisäämiseksi. Mitä tämä tarkoittaa tuotetta tehtäessä? Tuotteen pitää tällöin olla kohdemaan kulttuuriin sopiva sekä käytettävyydeltään että visuaaliselta olemukseltaan. Lisäksi veneen täytyy täyttää sekä kansalliset että alueelliset säännöstöt. (12) 22 Globaalit muuttujat sisältävät väittämiä ja faktoja tulevaisuuden trendeistä ja muuttujista. Tekijöitä saadaan olemassa olevista skenaariotutkimuksista ja suurien monikansallisten yritysten tekemistä tulevaisuusennusteista. Digma-menetelmässä skenaarioita luodessa valitaan vain muutamia tekijöitä mukaan jokaisesta osa-alueesta, jotta eteenpäin työstämisestä ei tulisi hankalaa. Tekijät valikoituvat järjestelmän ylläpitäjien toimesta, jolloin pystytään estämään toimialatasoa paisumista liiaksi ja pystytään saamaan nopeammin konseptimäärityksiä aikaiseksi. Tulokset tässä tilanteessa eivät välttämättä aina ole paikkaansa pitäviä, koska muuttujia karsitaan pois. Tarkoituksena ei ole saada tarkkaa ja liian rajoittavaa määritelmää aikaiseksi, vaan herättää keskustelua ja näkemyksiä, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Tällöin konsepteista voidaan tehdä paljon vapaampia ja innovatiivisempia ilman turhia rajoitteita. (12)

23 Konseptimääritelmät muodostuvat käyttöominaisuuksista, käyttötarpeista, kohderyhmistä, teknisistä ratkaisuista, muotokielestä, jne. Määritelmä ei ole valmis konsepti, vaan konseptit työstetään määritelmistä erikseen suunnitteluryhmässä. Tämän jälkeen valmistuneet konseptit voidaan vielä analysoida ja verrata saatuja tuloksia konseptin lähtökohtatietoihin. Tästä voidaan havaita järjestelmän toimivuus kyseessä olevaan tuotteeseen. (12) Loppujen lopuksi itse suunnittelija päättää itse sen, minkälainen konseptista todellisuudessa tulee. (12) Konseptointimallin testaaminen (alihankintamessut 2005) DIGMA I konsepti, alihankintamessut 2005 Alihankintamessuille 2005 tehty DIGMA I konsepti on osaltaan tutkimuksen konseptointimallin testaamista ja kehittämistä. Projektin tavoitteena oli luoda venekonsepti, jolla testattiin tutkimusmallin toimivuutta 20 vuoden päähän sijoittuvaan veneilykulttuuriin. Tarkoituksena oli saada aikaiseksi konkreettinen venemalli, jossa sovellettiin tämän päivän tekniikkaa sen eri osaalueilta. Lisäksi luotiin uudenlainen näkemys veneilystä, jossa ensisijaisesti vene olisi kesämökin korvike. (12) Mallia alettiin kehittää tässä vaiheessa takaperin. Aluksi luotiin ajatus uudentyyppisestä veneestä vuodelle 2025, joka on enemmän mökki kuin vene, mutta sitä pystytään omalla konevoimalla siirtämään paikasta toiseen. Tämän jälkeen alettiin hahmottaa asialistaa, joka johti luotuun konseptiin. Esimerkiksi ihmisten halu päästä rentoutumaan lähelle luontoa ja samalla rantatonttien hintojen nousu on johtanut venekonseptin syntyyn. Nämä asiat todettiin kuuluvan toimialatason asioihin ja niihin taas etsittiin suorat vertaukset maailmanpoliittisista lähtökohdista. Esimerkiksi em. kohdat oli saatu hektisyyden lisääntymisen johdosta työelämässä. (12) Konseptin ideat kesä/talvi- mökki arkkitehtuurinen ilme vakaa läpiveden uiva runko katamaraani eristävä komposiittirakenne hybriditekniikkaa voimanlähteinä aurinkokennopinnoite polttokenno kehittynyt akkuteknologia PDX jetti ( potkuriton vesijetti) sisätilat oleskelutilat 3 makuuhuonetta 3 wc/ kylpyhuonetta sauna 23

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan In Nutshell All rights reserved by ICC Finland & Asko Räty Vuodesta 1936 vuoden 2010 Incotermsiin Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt

Lisätiedot

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Megatrendianalyysi Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Yleistä Megatrendianalyysi on tulevaisuudentutkimuksen menetelmä Foreseeing Extrapolation - Time series /trend-forecasting (May 1996, s.

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimus kattoi 5 Pohjoismaata, joissa haastateltiin yhteensä 4586 yksityishenkilöä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Lahti is a green-clean-event -design city. Riikka Salokannel Muotoilun kehitysjohtaja www.designlahti.fi Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec Oy

Lahti is a green-clean-event -design city. Riikka Salokannel Muotoilun kehitysjohtaja www.designlahti.fi Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec Oy Lahti is a green-clean-event -design city Riikka Salokannel Muotoilun kehitysjohtaja www.designlahti.fi Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec Oy Lahti is a green-clean-event -design city Riikka Salokannel Muotoilun

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu 28.3.2017 Elina Laavi yhteiskuntasuhteiden päällikkö Työeläkevakuuttajat Tela Twitter: @elinalaavi 1970-luku Viisi prosenttia

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Incoterms 2010 perusteet

Incoterms 2010 perusteet Incoterms 2010 perusteet Yrityssalo Oy 27.9.2013 VTM Asko Räty /ar Tarjouspyyntö Tarjous Tilaus Kauppasopimus Toimitus Maksaminen Tuote Perustiedot Maksuehto Toimitusaika Toimitusvelvollisuudet Hinta Määrä

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa?

Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa? Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa? Väitän että puutteellisesti. Tuotekehityksen tavoite on harvoin Time to Profit. Tomi Kankainen M.Sc. (Konetekniikka / TTY) M.A. (Teollinen

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Jussi-Pekka Kurikka FM, yrittäjä, toimitusjohtaja, koodari, harrastajanäyttelijä Java, PHP, VBA Puh.: 020 734 1661 Email: jussi-pekka.kurikka@comiasw.com

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakunnallinen TKIkehittäminen TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Akateemiset fraasit Tekstiosa

Akateemiset fraasit Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen Broadly speaking, I agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta One is very much inclined to agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta Yleisesti ottaen olen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän

Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän 3. 5.5.2017 Sari Miettinen, projektipäällikkö Nina Pietikäinen, projektipäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Suomen haasteet ja mahdollisuudet

Suomen haasteet ja mahdollisuudet Suomen haasteet ja mahdollisuudet Placeholder for optional product photo (Delete box if not used) Ympäristömittaus ja monitorointiala kansalliseksi kehitystyöksi Kutsuseminaari Vantaalla Heurekassa 29.1.2007

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall.

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. We live in unpredictable times where the rules are Muokkaa changing perustyylejä so fast that formulas naps. for success are disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. Muokkaa Innovations

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen 1 Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge )

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 Rakennetaan seudusta kansainvälisesti näkyvä kokonaisuus osana Tukholma Turku Helsinki Kotka Pietari kehityskäytävää.

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot