Tutkimusjulkaisu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusjulkaisu 2008"

Transkriptio

1

2 2

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tutkimusjulkaisu Kotka ja Kouvolan seutu 2007 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B.

4 4 Julkaisija Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Toimitus Pekka Malvela ja Seppo Rainisto Taitto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, viestintäpalvelut, Tuija Helkiö Paino SOLVER palvelut Oy, Anjalankoski 12/2007 ISSN ISBN

5 Sisällys Rehtorin tervehdys 7 The Rector s Greeting 9 1 Ari Haapanen: Digma tulevaisuustutkimusmenetelmä 11 2 Eeva-Liisa Kauhanen Juhani Talvela: Incoterms 2000 Toimituslausekkeiden käyttö eteläkymenlaaksolaisissa ulkomaankaupan yrityksissä 29 3 Seppo Rainisto: Brändit kansainvälisen liiketoiminnan menestystekijänä 45 4 Erkki Hämäläinen: Kymenlaakson logistiikkastrategiat kansainvälisessä liikenteessä 67 5 Pasi Tulkki: Oppimisympäristöt ja innovaatioiden ympäristöoppi 85 6 Samu Urpalainen: Voimalaitossimulaattorit T & K -toimintaa ja opetusta Anneli Airola Hilkka Dufva Arja-Tuulikki Wilén: Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hyvinvointialan T & K -toiminta kansainvälistymisen kynnyksellä Merja Nurmi: Työyhteisöjen yhteisöllisyys työhyvinvoinnin edistäjänä Heli Paaso: Tunteiden säätelyn yhteys sosiaalisiin suhteisiin ja mielenterveyteen Iiris Salonen Hilkka Dufva Juhani Dufva Eija Värri Eeva Linkola: Asuinpaikan ilmanlaatu ja sairastavuus 165 5

6 6

7 Rehtorin tervehdys Suurella ilolla voin esitellä yhteistyökumppaneillemme tällä kerralla Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisun toisen numeron. Tutkimusjulkaisu 2008 sisältää kymmenen korkeatasoista artikkelia ammattikorkeakoulumme osaamisen eri painopistealueilta: terveyden edistämisestä, logistiikasta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Artikkelit käsittelevät myös osaamisrajoja ylittäviä tutkimusaiheita, ja hyödyntävät näin ammattikorkeakoulun monipuolisen osaamisen tuottamia mahdollisuuksia. Uusi profiloitumisemme edistää hyödyllisten innovaatioiden kehittämistä erityisesti osaamisalueiden rajapinnoilla. Tavoitteemme on edelleen kehittää tutkimus- ja kehittämistoimintaamme palvelemaan suoraan alueen, yritysten ja opetuksen tarpeita. Kiitän asiantuntijoitamme ja partnereitamme hyvästä yhteistyöstä ja toivotan mitä parhainta menestystä jatkossakin! Tutkimus- ja kehittämisterveisin Ragnar Lundqvist Rehtori 7

8 8

9 Rector s Greetings It gives me great pleasure to present to our partners in cooperation, this, the second issue in the Kymenlaakso University of Applied Sciences research publication series. The 2008 research publication contains ten highlevel articles from different focus areas of our university: the promotion of health, logistics and international business. The articles also deal with subjects outside the boundaries of research fields, and are in this way utilise the university s versatile knowledge production possibilities. Our new profile promotes the developing of useful innovations especially with the interfaces of fields of knowledge. It is our objective to further develop research and development activities to directly serve the area, business and teaching needs. I would like to express my thanks to our internal experts and our partners for their excellent cooperation and also wish every success for the future! Research and development regards Ragnar Lundqvist Rector 9

10 10

11 1 Digma tulevaisuustutkimusmenetelmä 11 Ari Haapanen Projektipäällikkö, veneinsinööri KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA JA KULTTUURI

12 12

13 Abstract DIGMA Future forecast method Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences has recently become one of the most significant actors in the boat industry of our country. We are well known for product innovations and new ideas of production, and of course, not forgetting our unique education of boat engineering in Finland. Finnish boat industry benefits from new innovations by using them in the fight against constantly rising competition in markets. Companies have become aware of their R&D needs, and they have realised the need for design quality. Well designed concepts will create a call for new design products and opens new markets. In production, companies try to find new materials and methods to produce their products cheaper and faster, without forgetting environmental matters. Like other lines of business, the boat industry has noticed the need to develop methods for future forecasting. There are many methods to forecast the future, but those all have the same problem: the usage is quite difficult and often it takes too much time. Therefore many small and mediumsized enterprises cannot make comprehensive future studies. Our challenge in the Digma project was to create a new intensive and fast method to forecast future drivers for product design and company strategies. One of the main challenges was to combine design methods of industrial design and engineering design especially in the conception phase. The boat industry was a pilot environment in the project. The project started in October 2004 and finished in December The Digma project was a research project, which was funded by TEKES (the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences and 10 boat manufacturing companies. The companies were Artekno-Metalli Oy, Heinlahden veistämö Oy, HT Lasertekniikka Oy, Khimaira Oy, MV-marin Oy, Planson Oy, Silver-Veneet Oy, Termalin Ky, Tristan-Boats Oy, and VA-Varuste Oy. As a result of the project, the Digma future forecast and conception method was tested in various sub-projects for funding companies in the boat industry. It could be said that the method is fairly useful for creating new innovative concepts for future needs. 13

14 14

15 Johdanto Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta on vähitellen alkanut muodostua yksi maamme merkittävistä venealan toimijoista. Alan toimijoiden piirissä verkostomme on muodostunut hyvinkin laajaksi. Tunnettavuutemme on saavutettu innovatiivisilla ja uusilla ideoilla, sekä ainoana Suomessa järjestettävällä venealan insinöörikoulutuksella. Hyötyä innovatiivisella toiminnalla on alalla toimivien yritysten keskuudessa. On ymmärretty, että pitää pysyä kehityksen mukana, jotta pysytään alati kasvavan kilpailun mukana. Yritysten kehitystarpeet tulevat sekä tuotannolliselta että itse tuotteiden puolelta. Varsinkin itse tuotteissa on havahduttu muotoilun merkitykseen ja mahdollisuuteen, koska uusilla muodoilla ja innovaatioilla pyritään ennustamaan ja osittain luomaan uusien tuotteiden kysyntää ja markkinoita. Tuotannossa kehitys taas tähtää uusiin valmistusmenetelmiin ja materiaaleihin, josta taas hyötynä on ympäristön huomioonottaminen ja tuotantokustannuksien pieneneminen. Kuitenkin niin venealalla kuin muillakin aloilla tulevaisuuden ennustaminen on hyvin hankalaa. Sitä varten maailmalla on kehitelty lukuisia erilaisia ja toisistaan hieman poikkeavia menetelmiä, jolla ennustetaan tulevaa kehitystä. Mutta kaikissa ongelmana on toimintatavan abstraktisuus ja vaikeaselkoisuus. Tämän pohjalta T&K-yksikössämme, Kymidesignissä, syntyi tutkimushankeaihio Digma. Digma-tutkimushankkeen kuvaus DIGMA (digitaalinen merkityskombinaatio arkisto) Digma-tutkimushanke ( ) oli Tekesin, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja kymmenen venealan yrityksen rahoittama tutkimushanke. Yritykset olivat Artekno-Metalli Oy, Heinlahden veistämö Oy, HT Lasertekniikka Oy, Khimaira Oy, MV-marin Oy, Planson Oy, Silver-Veneet Oy, Termalin Ky, Tristan-Boats Oy ja VA-Varuste Oy. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää teollisen muotoilun ja teknisen suunnittelualan yhteistä tuotekonseptointia tukeva toimintamalli. Mallissa yhdistyy kummankin alan innovatiiviset ja hyväksi todetut ongelmanratkaisumenetelmät uudessa yhteisessä työskentelyalustassa. Samoin tutkitaan ja kartoitetaan rakenteen vaatimat sisällölliset muuttujat ja luodaan niistä malli, joka testataan pilottiympäristössä. (12) Tutkimus kuului ns. keskipitkän tähtäimen tutkimukseen. Työ oli tarvelähtöistä tutkimusta, joka perustui elinkeinoelämän tulevien tarpeiden ennakointiin. Tarvelähtöisessä tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja suunnittelumenetelmiä sekä toimintaympäristön teknologisia perusratkaisuja, jotka jatkokehityksen jälkeen voivat tarjota yrityksille kilpailuetuja keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Hankkeen tulosten mahdolliset hyödyntäjäyritykset ovat ensikädessä veneteollisuuden toimialalla ja sovellutuksen kehittyessä laajemmin teollista muotoilua hyödyntävissä yrityksissä. (12) 15 Tutkimusongelman ydin oli se, kuinka yhdistää teollisen muotoilun ja teknisen suunnittelualueen tieto/taito hyödyntäen sitä tuotekehitystyön alkuvaiheessa eli konseptoinnissa. Tähän muotoilualueeseen liittyvässä tutkimuksessa on taustana systeemiperusteinen ajattelu, joka nojautuu

16 teoriassaan kulttuuritutkimukseen ja erityisesti muotoilun normatiivisten elämistapalinjojen semanttiseen analyysiin. (12) Tutkimuksen tavoitteet ja tulokset Muotoilun ja teknisen suunnittelualan toimintaympäristön tutkimus- ja kehittämishankeen tavoitteena oli yhteisen konseptointimallin kehittäminen ja suunnittelun kokonaishallinta teollisessa tuotannossa huomioiden erityisesti muotoilun mukanaolo koko prosessin aikana. Tavoitteena oli vaikuttaa siihen, että innovaatioiden hyödyntämisaste nousee teollisessa tuotannossa. Kehitettävän toimintaympäristön avulla pyritään nopeuttamaan tuotekehitystyötä ja taata tuotesegmentoinnin tarkkuus. Mukana olevien pilottiyritysten toimintaedellytysten ja päätöksentekovalmiuksien parantaminen ovat myös hankkeen tärkeitä käytännön toimintaan liittyviä tavoitteita. (12) Hankkeen tuloksena saatiin käytännön suunnittelutyössä testattu toimintamalli veneteollisuuden tarpeisiin. Samoin tuloksena saatiin malli, jossa muotoilun, teknisen suunnittelualueen ja yritysstrategian prosessit on integroitu yhtäaikaiseksi yhteisen tuotantopäämäärän saavuttamiseksi. (12) Tulevaisuustutkimus Tulevaisuustutkijat ovat kehitelleet useita työvälineitä ja tutkimusmenetelmiä tulevaisuuden tutkimiseen. Näitä ovat mm. Delfoi-tekniikka, skenaariomenetelmät, tulevaisuusverstasmenetelmä ja visionäärisen johtamisen menetelmät. Usein työkalujen ja menetelmien pohjana käytetään eri tieteenaloilta saatuja tutkimuksia ja tuloksia. Tässä osiossa on esitelty lyhyesti muutamia eri tulevaisuustutkimusmenetelmiä, joita on käytetty Digma-konseptointimallia tehtäessä. (12) Useat menetelmät ovat liian työläitä ja hitaita, jotta niitä voitaisiin sellaisenaan käyttää suunnittelun apuna. Pienien yritysten panostaminen esimerkiksi kuukausia vaativaan Delfoi-tekniikkaan ei ole mielekästä. On löydettävä menetelmä, jolla voidaan palvella pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotta ne voivat suhteellisen pienellä panoksella saada tuloksia, joita voitaisiin konkreettisesti hyödyntää tulevaisuudessa. (12) 16 Tulevaisuustutkimuksen tarkoitus on keksiä ja ehdottaa mahdollisia todennäköisiä tulevaisuuksia ja auttaa näin ihmisiä päättämään, millaisen tulevaisuuden he haluavat. Tällä tavalla voidaan tehdä suunnitelmia mahdollisen tulevaisuuden toteuttamiseen. Laajojen asiakokonaisuuksien näkeminen ja nykyisellään olevien valintojen määrän kohdentaminen olennaisiin tekijöihin helpottaa tulevaisuuskuvan muodostamista. Tämänhetkiset valinnat ovat jossain määrin riippuvaisia menneisyydestä, aiemmista valinnoista ja sen hetkisestä tietotasosta. Tulevaisuudentutkimus on luonteeltaan tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä. Siksi tutkimus usein määritellään tiedonalaksi tai tietämyksen alueeksi, eikä tieteeksi sanan perinteisessä merkityksessä. (1)

17 Seuraavia seikkoja voidaan pitää yleisesti tulevaisuustutkimuksen lähtökohtina: Tulevaisuus ei ole ennustettavissa. Tulevaisuudesta voidaan muodostaa mielikuvia ja käsityksiä, eli vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tulevaisuustutkimus tutkii tapahtumia ja asioita, joita ei ole vielä tapahtunut. (1) Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Mitä todennäköisesti tapahtuu eri valintojen mahdollisuuksilla? Valinnat eli driverit pohjataan nykyiseen tietoon, jotka määritellään sen epävarmuuden mukaan. Varma tieto, jossa vain yksi arvo on mahdollinen; todennäköinen tieto, jossa yksi arvo on muita todennäköisempi; epävarma tieto, jossa on vaihtoehtoja. (1) Tulevaisuuteen voi vaikuttaa teoilla ja valinnoilla. Toteutuvan tulevaisuuden laatuun voidaan vaikuttaa yksittäisillä valinnoilla, joten on tärkeää tietää, millaiset valinnat olisivat parhaita. (1) Tulevaisuustutkimuksen menetelmiä Heikot signaalit ja villit kortit Heikko signaali on tapahtuma tai ilmiö, jota voidaan pitää ensimmäisenä ilmauksena muutoksesta. Tapahtuman todennäköisyys voi olla matala, mutta toteutuessaan sen seurausvaikutus voi olla suuri. Heikkona signaalina voidaan pitää esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen aikaisia varhaisia löytöjä. Signaali voi olla luonteeltaan hämmentävä ja poikkeava johtuen sen uudesta tiedosta. Heikkoja signaaleja on kahdenlaisia: uusia trendejä ilmentäviä noususignaaleja ja vanhan trendin laskusignaaleja. Signaalin löydyttyä se joko vahvistuu trendiksi tai hiipuu ainoastaan yksittäiseksi tapahtumaksi. (3, 4) Villien korttien ero heikkoihin signaaleihin on se, että sen tapahtuma on äkillinen, voimakas ja sen ennustettavuus on huono. Ne ovat luonteeltaan epäjatkuvia ja ainutkertaisia, eikä niillä ole historiaa. Villejä kortteja on kahdelaisia: sellaisia, joiden toteutuminen epätodennäköistä, mutta tapahtuessaan se on mullistava. Toinen tyyppi on todennäköisempi, mutta siitä ei käydä keskustelua, koska aihe on tabu. Heikkojen signaalien ja villien korttien yhdistelmänä voidaan pitää World Trade Centeriin tapahtunutta terrori-iskua. Tiedusteluorganisaatiolla oli tieto, että Lähiidästä oli tullut lento-oppilaita Yhdysvaltoihin, mutta silloin tätä heikkoa signaalia ei nähty merkittävänä. Iskun tapahtuminen itsessään oli villi kortti, jolla oli vaikutuksia maailmanpoliittiseen tilanteeseen, yleiseen turvallisuushakuisuuteen, ihmisoikeuksiin ja mielipiteenvapauteen. (5) PESTE 17 Tulevaisuuteen vaikuttavia eri muuttujia, eli driveitä, voidaan jakaa eri kategorioihin. Tässä apukeinona voidaan käyttää PESTE-analyysiä. Tällöin tulevaisuuden driverit ovat jaettu poliittisiin, ekonomisiin, sosiaalisiin, teknisiin ja ekologisiin tekijöihin. (2) Poliittisia tekijöitä ovat esimerkiksi valtion linjaukset veneilyn tukemiseen. Markkinoiden kehitys, korkotaso ja palkkatasot ovat esimerkiksi ekonomisia tekijöitä. Sosiaalisia tekijöitä ovat ikärakenne, koulutus ja väestönkasvu. Tekniset seikat voivat olla myös tulevaisuuteen vaikuttavia

18 drivereita. Näitä ovat esimerkiksi bio- ja nanotekniikan yleistyminen. Tekniset innovaatiot voivat aiheuttaa suuriakin hyppäyksiä, kuten esimerkiksi höyrykoneen kehitys vaikutti teollistumisen alkamiseen. Ekologisia tekijöitä voivat esimerkiksi olla ympäristölainsäädännön tiukentuminen, katastrofit ja ilmanlaatu. (12) Driverit voidaan määritellä myös tarkemmin, jolloin työmäärä ja tarkkuus lisääntyvät. Jokaisesta tekijästä annetaan nimen lisäksi kuvaus. Siinä kerrotaan esimerkiksi väestönkasvun muutokset eri paikoilla. Tällöin saadaan laajempi kuva vaikuttavasta driveristä. Tämän jälkeen määritellään, mitkä tekijät vahvistavat toteutuvaa driveriä ja mitkä heikentävät sen toteutumista. Näitä vahventavia tai heikentäviä tekijöitä voivat olla muut yksittäiset driverit tai niiden yhdistelmät. Paradigmat kertovat driveristä sen, miten ne muuttavat yleisesti maailmaa. Lopuksi kerrotaan aikajänne jolloin driverin odotetaan toteutuvan. (6) Delphi-metodi Delphi-metodi on 1960-luvulla RANDin kehittämä työkalu USA:n armeijalle uhkien ja tulevien teknisten seikkojen analysointiin. Menetelmä pohjautui simulointiin, jossa henkilöt esittivät valtiota tai poliittisia suuntauksia. Kvantitatiivisen tiedon analysointi on silloin varsin alkeellista, koska tietokoneita ei ollut. (7) RAND-tutkijat käyttivät tiedon analysoinnissa asiantuntijoita. Tutkijoiden mukaan asiantuntijoiden ryhmän ollessa samaa mieltä jostakin asiasta on se todennäköisesti oikeammassa kuin ei asiantuntijat. Delphi-menetelmässä rohkaistiin todelliseen väittelyyn istunnoissa. Henkilöt pyrittiin pitämään anonyymeinä, jotta persoonallisuudet eivät vaikuttaisi päätöksen tekoon. (7) Menetelmässä pyritään aluksi löytämään asiantuntijat halutulta osa-alueelta. Tämän jälkeen käydään läpi useita kysymyslistoja, missä asiantuntijat antavat oman arvionsa kysymykseen. Kysymykset kerätään takaisin ja analysoidaan vetäjien toimesta. Tämän jälkeen ne esitetään takaisin ryhmälle. Ääripäissä oleviin kommentteihin pyydetään uudelleen arvioita ja perusteita. Näiden vastausten perusteella menetelmän vetäjät luovat kolmannen kierroksen kysymykset. Mukana on tällöin ääripäiden vastauksia ja niihin johtavat perusteet. Vastaajia kehotetaan kommentoimaan samaan tapaan kuin aiemmin sekä arvioimaan ja etsimään kumoamisperusteita ääripään vastauksille. Tämän jälkeen vastaukset kerätään takaisin, analysoidaan ja esitetään ryhmälle. (7) 18 Lyhyesti sanottuna Delphi-menetelmä on kontrolloitu väittely, jossa pyritään pääsemään yksimielisyyteen. Tuloksena saadaan usein konsensus, mutta sen yleistäminen tai vertaaminen edes toiseen Delphi-istuntoon voi olla hankalaa. Nykyisin menetelmästä on variaatiota, jossa voidaan kvantitatiivisen simuloinnin avulla analysoida poikkeavia vastauksia ja niiden vaikutuksia. Tällöin konsensuksen saavuttaminen ei ole oleellista, vaan ristiriitojen kautta voidaan tarkastella useita vaihtoehtoja. (7) Menetelmän heikkouksia ovat suuri ajankäyttö ja usein henkilöiden pois putoaminen tulevista istunnoista. Henkilöiden valinta on kriittistä, ja kysymykset tulee testata useasti, jotta väärintulkinnoilta vältytään. Ääripään vastaukset antaneet henkilöt voivat helpommin vaihtaa mielipidettään kuin perustella omaa näkemystään. (7)

19 State of the Future Index SOFI SOFI-Method on kvantitatiivisen tiedon analyysin perustuva tulevaisuustutkimusmalli. Numerollisen tiedon perusteella luodaan kuvaajia, joista päätellään, muuttuuko ennustettava tekijä huonompaan tai parempaan suuntaan. (8) Ensimmäisessä vaiheessa esitetään kysymyksiä suurehkolle (>50) esikarsitulle ihmismäärälle. Esiselvityksessä pyritään ihmisjoukolta kysymään merkittävimpiä tulevaisuuden tekijöitä sekä niiden tiloja. Asioista voidaan kysyä painoarvoja sekä perusteluja ja tiedonlähteitä. Tiedonkeruuvaiheessa tämän jälkeen kerätään tilastotietoa muuttujista. Ideaalisesti tietoa tulisi kerätä 20 vuoden ajalta. Muuttujasta kirjataan ylös määritelmä, jossa tarkennetaan ilmiöitä sekä tietolähde. Ennustaminen tapahtuu matemaattisten kaavojen perustella. Analysointi tapahtuu käyriä vertailemalla sekä ristianalyysillä. Muuttujille annetaan painoarvoja hyvästä huonoon, jotka vaikuttavat käyrien muodostukseen ja lopputulokseen. Ongelmia menetelmässä on asioiden peittyminen yksittäisten lukemien taakse. Tällöin tärkeät seikat voivat jäädä epähuomioon. (8) SOFI System on jatkokehitetty SOFI methodista. Järjestelmästä on yhdistetty kvantitatiivisen tiedon analysointi ja kvalitatiivisen tiedon päättely. Työn alla olevassa tietokonepohjaisessa sovelluksessa yritykset ja yhteisöt voisivat kehittää säännöllisesti strategioita. Järjestelmän tavoitteena on olla internet-pohjainen tietopankki, jossa käyttäjät voivat halutessaan jakaa tietoaan. (8) Millenium Institute Threshold 21 Millenium Institute Threshold 21 on tulevaisuuden analysointiin tehty ohjelma, joka perustuu kvantitatiivisen tiedon simulointiin. Käyttäjä voi valita eri muuttujia ja testata, miten tulevaisuudessa esimerkiksi öljyn hinta muuttuu suhteessa öljyvaroihin. Sovellukseen on ohjelmoitu valmiiksi eri piirteiden vaikutuksia toisiinsa, ja se kattaa tuotannon, sosiaalisen sektorin, luonnonresurssien ja ympäristön osa-alueet. Pohjatietona siinä on historiallisia tilastotaulukoita vuoteen Tuotoksena on yleensä tilastollinen käyrä, joka on ekstrapoloitu annetulle aikavälille, huomioiden alussa annetut painopistealueet. Tällaista tapaa voidaan käyttää tilastotyyppiselle kvantitatiiviselle tiedolle kuitenkin muistaen, että tilastolliset virheet tulevat kasvamaan pitkällä aikavälillä. (9) Skenaariot Skenaario-käsite on peräisin teatterimaailman käsikirjoituksesta. Skenaariossa luodaan tietylle aikajänteelle tulevaisuuteen sijoittuva looginen ja johdonmukainen kuvaelma tapahtumista. Eri tapahtumat muodostavat eri tulevaisuuden skenaariota. Tulevaisuustutkimuksen periaatteiden mukaan tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ainoastaan yhteen mahdolliseen tulevaisuuteen, vaan vaihtoehdot määräytyvät toteutuvien nykyvalintojen mukaan, eli eri valintoja tekemällä voidaan rakentaa eri skenaariota. (12) 19 Tulevaisuus-skenaariota tekevät ja käyttävät useat eri kansainvälisellä ja kansallisella tasolla vaikuttavat yritykset ja järjestöt. Skenaariota julkaisevat yleiseen käyttöön ainakin seuraavat tahot: CIA, Shell, EU, Millennium Institute. Tekijästä riippuen skenaariolla on subjektiivinen kuva ja

20 painoalue, vaikka objektiivisuuteen pyrittäisiinkin. Toisaalta skenaariot voidaan tehdä tietoisesti tietyltä kannalta jolloin odotetaan, että se alkaa toteuttaa itseään tulevaisuudessa. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIA:n näkökulma on kansainvälis- ja turvallisuuspoliittinen, kun taas Shellin julkaisemat visiot ovat kansainväliseen liiketoimintaan pohjautuvia. EU:n lähivuosille tehdyt skenaariot ovat näkökulmaltaan yhteiskunnallisia. Millenium Institute on tehnyt kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tietoihin perustuvia skenaarioita, joiden apuna on käytetty tietokonepohjaisia simulaatiomalleja. (2) Waterborne Vision 2020 Skenaario EU:n tukiryhmien perustama Waterborne on tehnyt Vision tutkimuksen tulevaisuuden haasteista laiva- ja liikennealalla Euroopassa. Laiva-alalle tehdystä skenaariosta voidaan nähdä viitteitä ja tulevaisuuden haasteita, johon myös venealan tulee pystyä vastaamaan. Näkökulma on Eurooppa-keskeinen ja laivateollisuuden näkökulmia mukaileva. (10) Skenaarion mukaan tuotannon ei tarvitse olla päämarkkina-alueella, vaan se voi sijaita, missä se yrityksen kannalta on edullisinta. Tällöin tuotannon sijoittumiselle painuttavia seikkoja ovat: kilpailukykyinen koulutettu työvoima, hyvät toimintainfrastruktuurit ja tehokkaat logistiset yhteydet markkinoille. Työvoiman keski-ikä nousee ja erikoisosaajien lukumäärä laskee. Tällöin liikkuvuuden oletetaankin kasvavan ja erikoistuminen tulee lisääntymään. Elinikäisiä työsuhteita ei enää ole, ja yhteinen riippuvuus yritysten välillä tulee kasvamaan. (10) Visiossa taloudellisen kehityksen painopiste siirtyy Aasiaan. Väestönkasvua on Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa, Intiassa sekä Etelä- että Keski-Amerikassa. Terveys, turvallisuus ja ympäristöasiat lisäävät rajoituksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehittyneiden maiden välillä. Tämä vaikuttaa myös kansainväliseen tavarantoimittajaverkostoon. Kansainvälisiä pelisääntöjä yritetään saada Maailman Kauppajärjestön avulla palveluiden ja tuotteiden valmistukselle säätämällä ja ohjeistamalla mm. ympäristölainsäädäntöä. Elintason nouseminen ja eliniän pidentyminen lisäävät vapaa-ajan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. (10) Energian kulutus kasvaa arvioilta 1,7 % vuosittain vuoteen 2030 asti (IAE 2002). Tämä tulee erityisesti näkymään taloudellisesti kehittyvien maiden kasvavana energian tarpeena. Energiaraaka-aineiden vaihtumiseen vaikuttavat ympäristörajoitukset, hinnat ja saatavuus. Öljyn saatavuus ja hinnan nousu lisäävät nesteytetyn maakaasun, vedyn ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Vaikeassa energiatilanteessa myös ydinvoiman käytön lisääntyminen voi olla mahdollista. Kansainvälinen energiakauppa lisääntyy, ja kaasuputkia rakennetaan maiden välille. (10) 20 Markkinat kasvavat enemmän globaaleiksi, joten samoja tuotteita myydään ympäri maailmaa. Uudet menestyvät yritysmallit pohjautuvat älykkäille tuotteille, jotka ovat brandattyja. Tuotantoa ja palveluita ulkoistetaan kuten myös tuotekehitystä ja tutkimusta. Suuret kansainväliset yritykset pyrkivät lisäämään tuottoa vähentämällä toimittajia ja keskittämällä osaamisensa tarkemmin erikoisaloille. Tuotteiden elinkaari lyhenee edelleen. ICT-teknologian kehitys jatkuu progressiivisena vaikuttaen tehostavasti tiedonkulkuun, tuotantoon, jakeluun ja markkinoille pääsemiseen. (10)

21 Konseptointimalli veneteollisuuteen Edellä mainittujen skenaarioiden ja menetelmien pohjalta on lähdetty kehittämään DIGMAkonseptointimallia. Mallilla pyritään täsmentämään tulevaisuuden näkymiä ja ottamaan huomioon ne konsepteja tehdessä. (12) Kuva 1. Taulukko veneteollisuus DIGMA-konseptointimalli Tehostettu ideointi ja päätöksenteko kytketään liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen, kuten strategiatyön tukemiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja tuotekehityksen eri vaiheisiin. Digma-toimintamallilla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin tuotekehityksessä ja yrityksen tai yhteisön toimintastrategiassa. Malli pohjautuu PESTE-menetelmään, jota käytetään apuna tulevaisuuden eri osatekijöiden arvioinnissa. Menetelmässä huomioidaan poliittiset, ekonomiset, sosiologiset, tekniset ja ekologiset muuttujat globaalissa ympäristössä. Tällöin päästään tarkempaan spesifioituun lopputulokseen kaikkia eri osavaikutuksia huomioitaessa. (12) Järjestelmän ylläpitäjän toimesta tehdään kansainvälisten skenaarioiden ja koottujen tulevaisuusfaktojen perusteella lista olennaisimmista tulevaisuuden muuttujista. Näiden muuttujien perusteella määritellään driverit. Olennaista on pitää driverien määrä suhteellisen pienenä, jotteivät asiakokonaisuudet karkaa epäolennaisuuksiin. Menetelmässä edetään globaaleista drivereistä kohti spesifioitua toimialaa koskevaa asialistaa, josta päästään sekä tuote- että yritysstrategiamäärityksiin. (12) 21 Menetelmällä on tarkoituksena helpottaa tuote- tai yritysstrategiakonseptien luomista. Konseptit perustuvat kattavaan systemaattiseen tiedonhankintaan sekä rationaaliseen päättelyyn tulevaisuuden osatekijöiden vaikutuksesta. Rationaalinen päättely tehdään innovatiivisessa ympäristössä, jossa asiantuntijat toimivat filttereinä eri tasojen drivereiden välissä. Todellisuudessa tasoista

22 saadaan useita tulevaisuusskenaarioita johtuen asiantuntijoista ja tasojen muuttujista. Konseptointimallin on tarkoitus olla jatkuvasti kehittyvä, jolloin aiempia päätelmiä voidaan halutessa seurata uusien päätelmien rinnalla. Mukautuvasta mallista pudotetaan epäoleellisia ja ns. vääriä päätelmiä pois, jotta järjestelmä ei paisuisi liian suureksi ja hankalaksi tulkita. (12) Konseptointimallin rakenne ja toiminta Alusta rakentuu kolmesta eri tasosta, jotka ovat globaalit muuttujat ja skenaariot, toimialataso ja tuote- ja yritysstrategiataso. Tutkittavana oleva aikajänne on vuotta, jolloin skenaariota tehdessä voidaan pohtia tarkemmin tulevaa muutosta tietyllä ajanjaksolla. Tällöin ei voida vetää vain yhtä johtopäätöstä siihen, mihin suuntaan tulevaisuus näyttää kulkevan, vaan asiaa on pohdittava usealta eri kannalta ja pidemmällä aikavälillä. Esimerkkinä ajatusleikistä on: tällä hetkellä voimistuva trendi on Kiina-ilmiö. Euroopasta siirretään tuotantoa Kiinaan halvempien tuotantokustannuksien toivossa ja tämä jatkuu ainakin seuraavat 20 vuotta, mutta mitä tapahtuu 50 vuoden päästä? Kiinassa tällöin elintaso voi olla sama kuin Euroopassa tällä hetkellä, ja toisaalta Eurooppa voi olla taas tällöin romahtanut Kiinan talousmahdin alla. Mahdollisuutena on taas, että tuolloin Kiinasta siirtyy tuotanto takaisin Eurooppaan halvemman työvoiman johdosta. (12) Digma-menetelmällä ei ole tarkoituksena luoda globaaleja skenaarioita, vaan analysoida olemassa olevia valmiita skenaarioita käyttötarpeeseen sopiviksi. Globaaleista vaikuttajista muodostetaan driverit, jota tarkastelemalla voidaan ajatusleikin avulla luoda toimialaan vaikuttavia tekijöitä. Esimerkki tästä polusta: Globaalisti voidaan olettaa maailman väkiluvun kasvavan vielä seuraavat 20 vuotta, mutta esimerkiksi Suomessa tämä pienenee samalla aikavälillä tarkasteltuna. Tästä voidaan tehdä kysymysasettelu, mitä tämä vaikuttaa venealaan Suomessa? Voidaan olettaa toimialan kannalta esimerkiksi seuraavaa: kotimaan venemyynti laskee, minkä johdosta pitää löytää keinoja, joilla vientiä voidaan kasvattaa. (12) Toimialatasosta päästäkseen tuotebriefiin ei ole välttämätöntä tietää tarkkaan, mistä osista esimerkiksi vene koostuu. Tärkeämpää on tietää, mitä asioita venettä suunniteltaessa olisi huomioitava. Esimerkiksi viitaten edelliseen väittämään globaalista väkiluvun kasvusta: toimialalla pitää löytää keinoja viennin lisäämiseksi. Mitä tämä tarkoittaa tuotetta tehtäessä? Tuotteen pitää tällöin olla kohdemaan kulttuuriin sopiva sekä käytettävyydeltään että visuaaliselta olemukseltaan. Lisäksi veneen täytyy täyttää sekä kansalliset että alueelliset säännöstöt. (12) 22 Globaalit muuttujat sisältävät väittämiä ja faktoja tulevaisuuden trendeistä ja muuttujista. Tekijöitä saadaan olemassa olevista skenaariotutkimuksista ja suurien monikansallisten yritysten tekemistä tulevaisuusennusteista. Digma-menetelmässä skenaarioita luodessa valitaan vain muutamia tekijöitä mukaan jokaisesta osa-alueesta, jotta eteenpäin työstämisestä ei tulisi hankalaa. Tekijät valikoituvat järjestelmän ylläpitäjien toimesta, jolloin pystytään estämään toimialatasoa paisumista liiaksi ja pystytään saamaan nopeammin konseptimäärityksiä aikaiseksi. Tulokset tässä tilanteessa eivät välttämättä aina ole paikkaansa pitäviä, koska muuttujia karsitaan pois. Tarkoituksena ei ole saada tarkkaa ja liian rajoittavaa määritelmää aikaiseksi, vaan herättää keskustelua ja näkemyksiä, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Tällöin konsepteista voidaan tehdä paljon vapaampia ja innovatiivisempia ilman turhia rajoitteita. (12)

23 Konseptimääritelmät muodostuvat käyttöominaisuuksista, käyttötarpeista, kohderyhmistä, teknisistä ratkaisuista, muotokielestä, jne. Määritelmä ei ole valmis konsepti, vaan konseptit työstetään määritelmistä erikseen suunnitteluryhmässä. Tämän jälkeen valmistuneet konseptit voidaan vielä analysoida ja verrata saatuja tuloksia konseptin lähtökohtatietoihin. Tästä voidaan havaita järjestelmän toimivuus kyseessä olevaan tuotteeseen. (12) Loppujen lopuksi itse suunnittelija päättää itse sen, minkälainen konseptista todellisuudessa tulee. (12) Konseptointimallin testaaminen (alihankintamessut 2005) DIGMA I konsepti, alihankintamessut 2005 Alihankintamessuille 2005 tehty DIGMA I konsepti on osaltaan tutkimuksen konseptointimallin testaamista ja kehittämistä. Projektin tavoitteena oli luoda venekonsepti, jolla testattiin tutkimusmallin toimivuutta 20 vuoden päähän sijoittuvaan veneilykulttuuriin. Tarkoituksena oli saada aikaiseksi konkreettinen venemalli, jossa sovellettiin tämän päivän tekniikkaa sen eri osaalueilta. Lisäksi luotiin uudenlainen näkemys veneilystä, jossa ensisijaisesti vene olisi kesämökin korvike. (12) Mallia alettiin kehittää tässä vaiheessa takaperin. Aluksi luotiin ajatus uudentyyppisestä veneestä vuodelle 2025, joka on enemmän mökki kuin vene, mutta sitä pystytään omalla konevoimalla siirtämään paikasta toiseen. Tämän jälkeen alettiin hahmottaa asialistaa, joka johti luotuun konseptiin. Esimerkiksi ihmisten halu päästä rentoutumaan lähelle luontoa ja samalla rantatonttien hintojen nousu on johtanut venekonseptin syntyyn. Nämä asiat todettiin kuuluvan toimialatason asioihin ja niihin taas etsittiin suorat vertaukset maailmanpoliittisista lähtökohdista. Esimerkiksi em. kohdat oli saatu hektisyyden lisääntymisen johdosta työelämässä. (12) Konseptin ideat kesä/talvi- mökki arkkitehtuurinen ilme vakaa läpiveden uiva runko katamaraani eristävä komposiittirakenne hybriditekniikkaa voimanlähteinä aurinkokennopinnoite polttokenno kehittynyt akkuteknologia PDX jetti ( potkuriton vesijetti) sisätilat oleskelutilat 3 makuuhuonetta 3 wc/ kylpyhuonetta sauna 23

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen Ari Haapanen TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti 2011 1 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Faculty of Information and Natural Sciences Tietotekniikan laitos Department of Computer Science and

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikael Runonen Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä Diplomityö Espoo 24.11.2008 Työn valvoja: Prof. Marko Nieminen

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Päivi Mikkola IY07 Opinnäytetyö 22.11.2009 Tiivistelmä 22.11.2009 Liiketalouden

Lisätiedot

Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa

Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2173 Kai Häkkinen Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa Havaintoja suomalaisesta pk-konepajateollisuudesta vuonna 2002 VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus materiaalitieteen ja - tekniikan roolista suomalaisen terveysteknologian alalla

Tulevaisuudentutkimus materiaalitieteen ja - tekniikan roolista suomalaisen terveysteknologian alalla Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Reeta Saukkonen Tulevaisuudentutkimus materiaalitieteen ja - tekniikan roolista suomalaisen terveysteknologian alalla Lisensiaatintutkimus, joka

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen

Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Tiina Leinonen Opinnäytetyö Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen Työn ohjaaja

Lisätiedot

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Emmi Vasikkaniemi Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Konstantin Hannolainen VIENTIYRITYSTEN VENÄJÄN MARKKINOILLA TEETTÄMÄT MARKKINOINTITUTKIMUKSET JA NIIDEN LUOTETTAVUUS

Konstantin Hannolainen VIENTIYRITYSTEN VENÄJÄN MARKKINOILLA TEETTÄMÄT MARKKINOINTITUTKIMUKSET JA NIIDEN LUOTETTAVUUS 1 Konstantin Hannolainen VIENTIYRITYSTEN VENÄJÄN MARKKINOILLA TEETTÄMÄT MARKKINOINTITUTKIMUKSET JA NIIDEN LUOTETTAVUUS Liiketalouden koulutusohjelma Organisaatiot ja henkilöstöjohtaminen 2011 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Selvitystyön raportti Seija Hämäläinen 2 Contents Johdanto... 3 1. Projektikuvaus... 3 1.1. Projektin

Lisätiedot

Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020

Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 Parhaat tuottavat Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 ISBN 978-951-38-7433-9 Copyright Tekes, VTT, TTY, Teknologiateollisuus ry 2011 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, PL 1000, 02044

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN T E K I J Ä : Veronika Ovaskainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen

Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen Vuorisalo, Arja 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot