Tutkimusjulkaisu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusjulkaisu 2008"

Transkriptio

1

2 2

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tutkimusjulkaisu Kotka ja Kouvolan seutu 2007 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B.

4 4 Julkaisija Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Toimitus Pekka Malvela ja Seppo Rainisto Taitto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, viestintäpalvelut, Tuija Helkiö Paino SOLVER palvelut Oy, Anjalankoski 12/2007 ISSN ISBN

5 Sisällys Rehtorin tervehdys 7 The Rector s Greeting 9 1 Ari Haapanen: Digma tulevaisuustutkimusmenetelmä 11 2 Eeva-Liisa Kauhanen Juhani Talvela: Incoterms 2000 Toimituslausekkeiden käyttö eteläkymenlaaksolaisissa ulkomaankaupan yrityksissä 29 3 Seppo Rainisto: Brändit kansainvälisen liiketoiminnan menestystekijänä 45 4 Erkki Hämäläinen: Kymenlaakson logistiikkastrategiat kansainvälisessä liikenteessä 67 5 Pasi Tulkki: Oppimisympäristöt ja innovaatioiden ympäristöoppi 85 6 Samu Urpalainen: Voimalaitossimulaattorit T & K -toimintaa ja opetusta Anneli Airola Hilkka Dufva Arja-Tuulikki Wilén: Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hyvinvointialan T & K -toiminta kansainvälistymisen kynnyksellä Merja Nurmi: Työyhteisöjen yhteisöllisyys työhyvinvoinnin edistäjänä Heli Paaso: Tunteiden säätelyn yhteys sosiaalisiin suhteisiin ja mielenterveyteen Iiris Salonen Hilkka Dufva Juhani Dufva Eija Värri Eeva Linkola: Asuinpaikan ilmanlaatu ja sairastavuus 165 5

6 6

7 Rehtorin tervehdys Suurella ilolla voin esitellä yhteistyökumppaneillemme tällä kerralla Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisun toisen numeron. Tutkimusjulkaisu 2008 sisältää kymmenen korkeatasoista artikkelia ammattikorkeakoulumme osaamisen eri painopistealueilta: terveyden edistämisestä, logistiikasta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Artikkelit käsittelevät myös osaamisrajoja ylittäviä tutkimusaiheita, ja hyödyntävät näin ammattikorkeakoulun monipuolisen osaamisen tuottamia mahdollisuuksia. Uusi profiloitumisemme edistää hyödyllisten innovaatioiden kehittämistä erityisesti osaamisalueiden rajapinnoilla. Tavoitteemme on edelleen kehittää tutkimus- ja kehittämistoimintaamme palvelemaan suoraan alueen, yritysten ja opetuksen tarpeita. Kiitän asiantuntijoitamme ja partnereitamme hyvästä yhteistyöstä ja toivotan mitä parhainta menestystä jatkossakin! Tutkimus- ja kehittämisterveisin Ragnar Lundqvist Rehtori 7

8 8

9 Rector s Greetings It gives me great pleasure to present to our partners in cooperation, this, the second issue in the Kymenlaakso University of Applied Sciences research publication series. The 2008 research publication contains ten highlevel articles from different focus areas of our university: the promotion of health, logistics and international business. The articles also deal with subjects outside the boundaries of research fields, and are in this way utilise the university s versatile knowledge production possibilities. Our new profile promotes the developing of useful innovations especially with the interfaces of fields of knowledge. It is our objective to further develop research and development activities to directly serve the area, business and teaching needs. I would like to express my thanks to our internal experts and our partners for their excellent cooperation and also wish every success for the future! Research and development regards Ragnar Lundqvist Rector 9

10 10

11 1 Digma tulevaisuustutkimusmenetelmä 11 Ari Haapanen Projektipäällikkö, veneinsinööri KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA JA KULTTUURI

12 12

13 Abstract DIGMA Future forecast method Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences has recently become one of the most significant actors in the boat industry of our country. We are well known for product innovations and new ideas of production, and of course, not forgetting our unique education of boat engineering in Finland. Finnish boat industry benefits from new innovations by using them in the fight against constantly rising competition in markets. Companies have become aware of their R&D needs, and they have realised the need for design quality. Well designed concepts will create a call for new design products and opens new markets. In production, companies try to find new materials and methods to produce their products cheaper and faster, without forgetting environmental matters. Like other lines of business, the boat industry has noticed the need to develop methods for future forecasting. There are many methods to forecast the future, but those all have the same problem: the usage is quite difficult and often it takes too much time. Therefore many small and mediumsized enterprises cannot make comprehensive future studies. Our challenge in the Digma project was to create a new intensive and fast method to forecast future drivers for product design and company strategies. One of the main challenges was to combine design methods of industrial design and engineering design especially in the conception phase. The boat industry was a pilot environment in the project. The project started in October 2004 and finished in December The Digma project was a research project, which was funded by TEKES (the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences and 10 boat manufacturing companies. The companies were Artekno-Metalli Oy, Heinlahden veistämö Oy, HT Lasertekniikka Oy, Khimaira Oy, MV-marin Oy, Planson Oy, Silver-Veneet Oy, Termalin Ky, Tristan-Boats Oy, and VA-Varuste Oy. As a result of the project, the Digma future forecast and conception method was tested in various sub-projects for funding companies in the boat industry. It could be said that the method is fairly useful for creating new innovative concepts for future needs. 13

14 14

15 Johdanto Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta on vähitellen alkanut muodostua yksi maamme merkittävistä venealan toimijoista. Alan toimijoiden piirissä verkostomme on muodostunut hyvinkin laajaksi. Tunnettavuutemme on saavutettu innovatiivisilla ja uusilla ideoilla, sekä ainoana Suomessa järjestettävällä venealan insinöörikoulutuksella. Hyötyä innovatiivisella toiminnalla on alalla toimivien yritysten keskuudessa. On ymmärretty, että pitää pysyä kehityksen mukana, jotta pysytään alati kasvavan kilpailun mukana. Yritysten kehitystarpeet tulevat sekä tuotannolliselta että itse tuotteiden puolelta. Varsinkin itse tuotteissa on havahduttu muotoilun merkitykseen ja mahdollisuuteen, koska uusilla muodoilla ja innovaatioilla pyritään ennustamaan ja osittain luomaan uusien tuotteiden kysyntää ja markkinoita. Tuotannossa kehitys taas tähtää uusiin valmistusmenetelmiin ja materiaaleihin, josta taas hyötynä on ympäristön huomioonottaminen ja tuotantokustannuksien pieneneminen. Kuitenkin niin venealalla kuin muillakin aloilla tulevaisuuden ennustaminen on hyvin hankalaa. Sitä varten maailmalla on kehitelty lukuisia erilaisia ja toisistaan hieman poikkeavia menetelmiä, jolla ennustetaan tulevaa kehitystä. Mutta kaikissa ongelmana on toimintatavan abstraktisuus ja vaikeaselkoisuus. Tämän pohjalta T&K-yksikössämme, Kymidesignissä, syntyi tutkimushankeaihio Digma. Digma-tutkimushankkeen kuvaus DIGMA (digitaalinen merkityskombinaatio arkisto) Digma-tutkimushanke ( ) oli Tekesin, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja kymmenen venealan yrityksen rahoittama tutkimushanke. Yritykset olivat Artekno-Metalli Oy, Heinlahden veistämö Oy, HT Lasertekniikka Oy, Khimaira Oy, MV-marin Oy, Planson Oy, Silver-Veneet Oy, Termalin Ky, Tristan-Boats Oy ja VA-Varuste Oy. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää teollisen muotoilun ja teknisen suunnittelualan yhteistä tuotekonseptointia tukeva toimintamalli. Mallissa yhdistyy kummankin alan innovatiiviset ja hyväksi todetut ongelmanratkaisumenetelmät uudessa yhteisessä työskentelyalustassa. Samoin tutkitaan ja kartoitetaan rakenteen vaatimat sisällölliset muuttujat ja luodaan niistä malli, joka testataan pilottiympäristössä. (12) Tutkimus kuului ns. keskipitkän tähtäimen tutkimukseen. Työ oli tarvelähtöistä tutkimusta, joka perustui elinkeinoelämän tulevien tarpeiden ennakointiin. Tarvelähtöisessä tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja suunnittelumenetelmiä sekä toimintaympäristön teknologisia perusratkaisuja, jotka jatkokehityksen jälkeen voivat tarjota yrityksille kilpailuetuja keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Hankkeen tulosten mahdolliset hyödyntäjäyritykset ovat ensikädessä veneteollisuuden toimialalla ja sovellutuksen kehittyessä laajemmin teollista muotoilua hyödyntävissä yrityksissä. (12) 15 Tutkimusongelman ydin oli se, kuinka yhdistää teollisen muotoilun ja teknisen suunnittelualueen tieto/taito hyödyntäen sitä tuotekehitystyön alkuvaiheessa eli konseptoinnissa. Tähän muotoilualueeseen liittyvässä tutkimuksessa on taustana systeemiperusteinen ajattelu, joka nojautuu

16 teoriassaan kulttuuritutkimukseen ja erityisesti muotoilun normatiivisten elämistapalinjojen semanttiseen analyysiin. (12) Tutkimuksen tavoitteet ja tulokset Muotoilun ja teknisen suunnittelualan toimintaympäristön tutkimus- ja kehittämishankeen tavoitteena oli yhteisen konseptointimallin kehittäminen ja suunnittelun kokonaishallinta teollisessa tuotannossa huomioiden erityisesti muotoilun mukanaolo koko prosessin aikana. Tavoitteena oli vaikuttaa siihen, että innovaatioiden hyödyntämisaste nousee teollisessa tuotannossa. Kehitettävän toimintaympäristön avulla pyritään nopeuttamaan tuotekehitystyötä ja taata tuotesegmentoinnin tarkkuus. Mukana olevien pilottiyritysten toimintaedellytysten ja päätöksentekovalmiuksien parantaminen ovat myös hankkeen tärkeitä käytännön toimintaan liittyviä tavoitteita. (12) Hankkeen tuloksena saatiin käytännön suunnittelutyössä testattu toimintamalli veneteollisuuden tarpeisiin. Samoin tuloksena saatiin malli, jossa muotoilun, teknisen suunnittelualueen ja yritysstrategian prosessit on integroitu yhtäaikaiseksi yhteisen tuotantopäämäärän saavuttamiseksi. (12) Tulevaisuustutkimus Tulevaisuustutkijat ovat kehitelleet useita työvälineitä ja tutkimusmenetelmiä tulevaisuuden tutkimiseen. Näitä ovat mm. Delfoi-tekniikka, skenaariomenetelmät, tulevaisuusverstasmenetelmä ja visionäärisen johtamisen menetelmät. Usein työkalujen ja menetelmien pohjana käytetään eri tieteenaloilta saatuja tutkimuksia ja tuloksia. Tässä osiossa on esitelty lyhyesti muutamia eri tulevaisuustutkimusmenetelmiä, joita on käytetty Digma-konseptointimallia tehtäessä. (12) Useat menetelmät ovat liian työläitä ja hitaita, jotta niitä voitaisiin sellaisenaan käyttää suunnittelun apuna. Pienien yritysten panostaminen esimerkiksi kuukausia vaativaan Delfoi-tekniikkaan ei ole mielekästä. On löydettävä menetelmä, jolla voidaan palvella pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotta ne voivat suhteellisen pienellä panoksella saada tuloksia, joita voitaisiin konkreettisesti hyödyntää tulevaisuudessa. (12) 16 Tulevaisuustutkimuksen tarkoitus on keksiä ja ehdottaa mahdollisia todennäköisiä tulevaisuuksia ja auttaa näin ihmisiä päättämään, millaisen tulevaisuuden he haluavat. Tällä tavalla voidaan tehdä suunnitelmia mahdollisen tulevaisuuden toteuttamiseen. Laajojen asiakokonaisuuksien näkeminen ja nykyisellään olevien valintojen määrän kohdentaminen olennaisiin tekijöihin helpottaa tulevaisuuskuvan muodostamista. Tämänhetkiset valinnat ovat jossain määrin riippuvaisia menneisyydestä, aiemmista valinnoista ja sen hetkisestä tietotasosta. Tulevaisuudentutkimus on luonteeltaan tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä. Siksi tutkimus usein määritellään tiedonalaksi tai tietämyksen alueeksi, eikä tieteeksi sanan perinteisessä merkityksessä. (1)

17 Seuraavia seikkoja voidaan pitää yleisesti tulevaisuustutkimuksen lähtökohtina: Tulevaisuus ei ole ennustettavissa. Tulevaisuudesta voidaan muodostaa mielikuvia ja käsityksiä, eli vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tulevaisuustutkimus tutkii tapahtumia ja asioita, joita ei ole vielä tapahtunut. (1) Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Mitä todennäköisesti tapahtuu eri valintojen mahdollisuuksilla? Valinnat eli driverit pohjataan nykyiseen tietoon, jotka määritellään sen epävarmuuden mukaan. Varma tieto, jossa vain yksi arvo on mahdollinen; todennäköinen tieto, jossa yksi arvo on muita todennäköisempi; epävarma tieto, jossa on vaihtoehtoja. (1) Tulevaisuuteen voi vaikuttaa teoilla ja valinnoilla. Toteutuvan tulevaisuuden laatuun voidaan vaikuttaa yksittäisillä valinnoilla, joten on tärkeää tietää, millaiset valinnat olisivat parhaita. (1) Tulevaisuustutkimuksen menetelmiä Heikot signaalit ja villit kortit Heikko signaali on tapahtuma tai ilmiö, jota voidaan pitää ensimmäisenä ilmauksena muutoksesta. Tapahtuman todennäköisyys voi olla matala, mutta toteutuessaan sen seurausvaikutus voi olla suuri. Heikkona signaalina voidaan pitää esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen aikaisia varhaisia löytöjä. Signaali voi olla luonteeltaan hämmentävä ja poikkeava johtuen sen uudesta tiedosta. Heikkoja signaaleja on kahdenlaisia: uusia trendejä ilmentäviä noususignaaleja ja vanhan trendin laskusignaaleja. Signaalin löydyttyä se joko vahvistuu trendiksi tai hiipuu ainoastaan yksittäiseksi tapahtumaksi. (3, 4) Villien korttien ero heikkoihin signaaleihin on se, että sen tapahtuma on äkillinen, voimakas ja sen ennustettavuus on huono. Ne ovat luonteeltaan epäjatkuvia ja ainutkertaisia, eikä niillä ole historiaa. Villejä kortteja on kahdelaisia: sellaisia, joiden toteutuminen epätodennäköistä, mutta tapahtuessaan se on mullistava. Toinen tyyppi on todennäköisempi, mutta siitä ei käydä keskustelua, koska aihe on tabu. Heikkojen signaalien ja villien korttien yhdistelmänä voidaan pitää World Trade Centeriin tapahtunutta terrori-iskua. Tiedusteluorganisaatiolla oli tieto, että Lähiidästä oli tullut lento-oppilaita Yhdysvaltoihin, mutta silloin tätä heikkoa signaalia ei nähty merkittävänä. Iskun tapahtuminen itsessään oli villi kortti, jolla oli vaikutuksia maailmanpoliittiseen tilanteeseen, yleiseen turvallisuushakuisuuteen, ihmisoikeuksiin ja mielipiteenvapauteen. (5) PESTE 17 Tulevaisuuteen vaikuttavia eri muuttujia, eli driveitä, voidaan jakaa eri kategorioihin. Tässä apukeinona voidaan käyttää PESTE-analyysiä. Tällöin tulevaisuuden driverit ovat jaettu poliittisiin, ekonomisiin, sosiaalisiin, teknisiin ja ekologisiin tekijöihin. (2) Poliittisia tekijöitä ovat esimerkiksi valtion linjaukset veneilyn tukemiseen. Markkinoiden kehitys, korkotaso ja palkkatasot ovat esimerkiksi ekonomisia tekijöitä. Sosiaalisia tekijöitä ovat ikärakenne, koulutus ja väestönkasvu. Tekniset seikat voivat olla myös tulevaisuuteen vaikuttavia

18 drivereita. Näitä ovat esimerkiksi bio- ja nanotekniikan yleistyminen. Tekniset innovaatiot voivat aiheuttaa suuriakin hyppäyksiä, kuten esimerkiksi höyrykoneen kehitys vaikutti teollistumisen alkamiseen. Ekologisia tekijöitä voivat esimerkiksi olla ympäristölainsäädännön tiukentuminen, katastrofit ja ilmanlaatu. (12) Driverit voidaan määritellä myös tarkemmin, jolloin työmäärä ja tarkkuus lisääntyvät. Jokaisesta tekijästä annetaan nimen lisäksi kuvaus. Siinä kerrotaan esimerkiksi väestönkasvun muutokset eri paikoilla. Tällöin saadaan laajempi kuva vaikuttavasta driveristä. Tämän jälkeen määritellään, mitkä tekijät vahvistavat toteutuvaa driveriä ja mitkä heikentävät sen toteutumista. Näitä vahventavia tai heikentäviä tekijöitä voivat olla muut yksittäiset driverit tai niiden yhdistelmät. Paradigmat kertovat driveristä sen, miten ne muuttavat yleisesti maailmaa. Lopuksi kerrotaan aikajänne jolloin driverin odotetaan toteutuvan. (6) Delphi-metodi Delphi-metodi on 1960-luvulla RANDin kehittämä työkalu USA:n armeijalle uhkien ja tulevien teknisten seikkojen analysointiin. Menetelmä pohjautui simulointiin, jossa henkilöt esittivät valtiota tai poliittisia suuntauksia. Kvantitatiivisen tiedon analysointi on silloin varsin alkeellista, koska tietokoneita ei ollut. (7) RAND-tutkijat käyttivät tiedon analysoinnissa asiantuntijoita. Tutkijoiden mukaan asiantuntijoiden ryhmän ollessa samaa mieltä jostakin asiasta on se todennäköisesti oikeammassa kuin ei asiantuntijat. Delphi-menetelmässä rohkaistiin todelliseen väittelyyn istunnoissa. Henkilöt pyrittiin pitämään anonyymeinä, jotta persoonallisuudet eivät vaikuttaisi päätöksen tekoon. (7) Menetelmässä pyritään aluksi löytämään asiantuntijat halutulta osa-alueelta. Tämän jälkeen käydään läpi useita kysymyslistoja, missä asiantuntijat antavat oman arvionsa kysymykseen. Kysymykset kerätään takaisin ja analysoidaan vetäjien toimesta. Tämän jälkeen ne esitetään takaisin ryhmälle. Ääripäissä oleviin kommentteihin pyydetään uudelleen arvioita ja perusteita. Näiden vastausten perusteella menetelmän vetäjät luovat kolmannen kierroksen kysymykset. Mukana on tällöin ääripäiden vastauksia ja niihin johtavat perusteet. Vastaajia kehotetaan kommentoimaan samaan tapaan kuin aiemmin sekä arvioimaan ja etsimään kumoamisperusteita ääripään vastauksille. Tämän jälkeen vastaukset kerätään takaisin, analysoidaan ja esitetään ryhmälle. (7) 18 Lyhyesti sanottuna Delphi-menetelmä on kontrolloitu väittely, jossa pyritään pääsemään yksimielisyyteen. Tuloksena saadaan usein konsensus, mutta sen yleistäminen tai vertaaminen edes toiseen Delphi-istuntoon voi olla hankalaa. Nykyisin menetelmästä on variaatiota, jossa voidaan kvantitatiivisen simuloinnin avulla analysoida poikkeavia vastauksia ja niiden vaikutuksia. Tällöin konsensuksen saavuttaminen ei ole oleellista, vaan ristiriitojen kautta voidaan tarkastella useita vaihtoehtoja. (7) Menetelmän heikkouksia ovat suuri ajankäyttö ja usein henkilöiden pois putoaminen tulevista istunnoista. Henkilöiden valinta on kriittistä, ja kysymykset tulee testata useasti, jotta väärintulkinnoilta vältytään. Ääripään vastaukset antaneet henkilöt voivat helpommin vaihtaa mielipidettään kuin perustella omaa näkemystään. (7)

19 State of the Future Index SOFI SOFI-Method on kvantitatiivisen tiedon analyysin perustuva tulevaisuustutkimusmalli. Numerollisen tiedon perusteella luodaan kuvaajia, joista päätellään, muuttuuko ennustettava tekijä huonompaan tai parempaan suuntaan. (8) Ensimmäisessä vaiheessa esitetään kysymyksiä suurehkolle (>50) esikarsitulle ihmismäärälle. Esiselvityksessä pyritään ihmisjoukolta kysymään merkittävimpiä tulevaisuuden tekijöitä sekä niiden tiloja. Asioista voidaan kysyä painoarvoja sekä perusteluja ja tiedonlähteitä. Tiedonkeruuvaiheessa tämän jälkeen kerätään tilastotietoa muuttujista. Ideaalisesti tietoa tulisi kerätä 20 vuoden ajalta. Muuttujasta kirjataan ylös määritelmä, jossa tarkennetaan ilmiöitä sekä tietolähde. Ennustaminen tapahtuu matemaattisten kaavojen perustella. Analysointi tapahtuu käyriä vertailemalla sekä ristianalyysillä. Muuttujille annetaan painoarvoja hyvästä huonoon, jotka vaikuttavat käyrien muodostukseen ja lopputulokseen. Ongelmia menetelmässä on asioiden peittyminen yksittäisten lukemien taakse. Tällöin tärkeät seikat voivat jäädä epähuomioon. (8) SOFI System on jatkokehitetty SOFI methodista. Järjestelmästä on yhdistetty kvantitatiivisen tiedon analysointi ja kvalitatiivisen tiedon päättely. Työn alla olevassa tietokonepohjaisessa sovelluksessa yritykset ja yhteisöt voisivat kehittää säännöllisesti strategioita. Järjestelmän tavoitteena on olla internet-pohjainen tietopankki, jossa käyttäjät voivat halutessaan jakaa tietoaan. (8) Millenium Institute Threshold 21 Millenium Institute Threshold 21 on tulevaisuuden analysointiin tehty ohjelma, joka perustuu kvantitatiivisen tiedon simulointiin. Käyttäjä voi valita eri muuttujia ja testata, miten tulevaisuudessa esimerkiksi öljyn hinta muuttuu suhteessa öljyvaroihin. Sovellukseen on ohjelmoitu valmiiksi eri piirteiden vaikutuksia toisiinsa, ja se kattaa tuotannon, sosiaalisen sektorin, luonnonresurssien ja ympäristön osa-alueet. Pohjatietona siinä on historiallisia tilastotaulukoita vuoteen Tuotoksena on yleensä tilastollinen käyrä, joka on ekstrapoloitu annetulle aikavälille, huomioiden alussa annetut painopistealueet. Tällaista tapaa voidaan käyttää tilastotyyppiselle kvantitatiiviselle tiedolle kuitenkin muistaen, että tilastolliset virheet tulevat kasvamaan pitkällä aikavälillä. (9) Skenaariot Skenaario-käsite on peräisin teatterimaailman käsikirjoituksesta. Skenaariossa luodaan tietylle aikajänteelle tulevaisuuteen sijoittuva looginen ja johdonmukainen kuvaelma tapahtumista. Eri tapahtumat muodostavat eri tulevaisuuden skenaariota. Tulevaisuustutkimuksen periaatteiden mukaan tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ainoastaan yhteen mahdolliseen tulevaisuuteen, vaan vaihtoehdot määräytyvät toteutuvien nykyvalintojen mukaan, eli eri valintoja tekemällä voidaan rakentaa eri skenaariota. (12) 19 Tulevaisuus-skenaariota tekevät ja käyttävät useat eri kansainvälisellä ja kansallisella tasolla vaikuttavat yritykset ja järjestöt. Skenaariota julkaisevat yleiseen käyttöön ainakin seuraavat tahot: CIA, Shell, EU, Millennium Institute. Tekijästä riippuen skenaariolla on subjektiivinen kuva ja

20 painoalue, vaikka objektiivisuuteen pyrittäisiinkin. Toisaalta skenaariot voidaan tehdä tietoisesti tietyltä kannalta jolloin odotetaan, että se alkaa toteuttaa itseään tulevaisuudessa. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIA:n näkökulma on kansainvälis- ja turvallisuuspoliittinen, kun taas Shellin julkaisemat visiot ovat kansainväliseen liiketoimintaan pohjautuvia. EU:n lähivuosille tehdyt skenaariot ovat näkökulmaltaan yhteiskunnallisia. Millenium Institute on tehnyt kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tietoihin perustuvia skenaarioita, joiden apuna on käytetty tietokonepohjaisia simulaatiomalleja. (2) Waterborne Vision 2020 Skenaario EU:n tukiryhmien perustama Waterborne on tehnyt Vision tutkimuksen tulevaisuuden haasteista laiva- ja liikennealalla Euroopassa. Laiva-alalle tehdystä skenaariosta voidaan nähdä viitteitä ja tulevaisuuden haasteita, johon myös venealan tulee pystyä vastaamaan. Näkökulma on Eurooppa-keskeinen ja laivateollisuuden näkökulmia mukaileva. (10) Skenaarion mukaan tuotannon ei tarvitse olla päämarkkina-alueella, vaan se voi sijaita, missä se yrityksen kannalta on edullisinta. Tällöin tuotannon sijoittumiselle painuttavia seikkoja ovat: kilpailukykyinen koulutettu työvoima, hyvät toimintainfrastruktuurit ja tehokkaat logistiset yhteydet markkinoille. Työvoiman keski-ikä nousee ja erikoisosaajien lukumäärä laskee. Tällöin liikkuvuuden oletetaankin kasvavan ja erikoistuminen tulee lisääntymään. Elinikäisiä työsuhteita ei enää ole, ja yhteinen riippuvuus yritysten välillä tulee kasvamaan. (10) Visiossa taloudellisen kehityksen painopiste siirtyy Aasiaan. Väestönkasvua on Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa, Intiassa sekä Etelä- että Keski-Amerikassa. Terveys, turvallisuus ja ympäristöasiat lisäävät rajoituksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehittyneiden maiden välillä. Tämä vaikuttaa myös kansainväliseen tavarantoimittajaverkostoon. Kansainvälisiä pelisääntöjä yritetään saada Maailman Kauppajärjestön avulla palveluiden ja tuotteiden valmistukselle säätämällä ja ohjeistamalla mm. ympäristölainsäädäntöä. Elintason nouseminen ja eliniän pidentyminen lisäävät vapaa-ajan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. (10) Energian kulutus kasvaa arvioilta 1,7 % vuosittain vuoteen 2030 asti (IAE 2002). Tämä tulee erityisesti näkymään taloudellisesti kehittyvien maiden kasvavana energian tarpeena. Energiaraaka-aineiden vaihtumiseen vaikuttavat ympäristörajoitukset, hinnat ja saatavuus. Öljyn saatavuus ja hinnan nousu lisäävät nesteytetyn maakaasun, vedyn ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Vaikeassa energiatilanteessa myös ydinvoiman käytön lisääntyminen voi olla mahdollista. Kansainvälinen energiakauppa lisääntyy, ja kaasuputkia rakennetaan maiden välille. (10) 20 Markkinat kasvavat enemmän globaaleiksi, joten samoja tuotteita myydään ympäri maailmaa. Uudet menestyvät yritysmallit pohjautuvat älykkäille tuotteille, jotka ovat brandattyja. Tuotantoa ja palveluita ulkoistetaan kuten myös tuotekehitystä ja tutkimusta. Suuret kansainväliset yritykset pyrkivät lisäämään tuottoa vähentämällä toimittajia ja keskittämällä osaamisensa tarkemmin erikoisaloille. Tuotteiden elinkaari lyhenee edelleen. ICT-teknologian kehitys jatkuu progressiivisena vaikuttaen tehostavasti tiedonkulkuun, tuotantoon, jakeluun ja markkinoille pääsemiseen. (10)

21 Konseptointimalli veneteollisuuteen Edellä mainittujen skenaarioiden ja menetelmien pohjalta on lähdetty kehittämään DIGMAkonseptointimallia. Mallilla pyritään täsmentämään tulevaisuuden näkymiä ja ottamaan huomioon ne konsepteja tehdessä. (12) Kuva 1. Taulukko veneteollisuus DIGMA-konseptointimalli Tehostettu ideointi ja päätöksenteko kytketään liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen, kuten strategiatyön tukemiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja tuotekehityksen eri vaiheisiin. Digma-toimintamallilla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin tuotekehityksessä ja yrityksen tai yhteisön toimintastrategiassa. Malli pohjautuu PESTE-menetelmään, jota käytetään apuna tulevaisuuden eri osatekijöiden arvioinnissa. Menetelmässä huomioidaan poliittiset, ekonomiset, sosiologiset, tekniset ja ekologiset muuttujat globaalissa ympäristössä. Tällöin päästään tarkempaan spesifioituun lopputulokseen kaikkia eri osavaikutuksia huomioitaessa. (12) Järjestelmän ylläpitäjän toimesta tehdään kansainvälisten skenaarioiden ja koottujen tulevaisuusfaktojen perusteella lista olennaisimmista tulevaisuuden muuttujista. Näiden muuttujien perusteella määritellään driverit. Olennaista on pitää driverien määrä suhteellisen pienenä, jotteivät asiakokonaisuudet karkaa epäolennaisuuksiin. Menetelmässä edetään globaaleista drivereistä kohti spesifioitua toimialaa koskevaa asialistaa, josta päästään sekä tuote- että yritysstrategiamäärityksiin. (12) 21 Menetelmällä on tarkoituksena helpottaa tuote- tai yritysstrategiakonseptien luomista. Konseptit perustuvat kattavaan systemaattiseen tiedonhankintaan sekä rationaaliseen päättelyyn tulevaisuuden osatekijöiden vaikutuksesta. Rationaalinen päättely tehdään innovatiivisessa ympäristössä, jossa asiantuntijat toimivat filttereinä eri tasojen drivereiden välissä. Todellisuudessa tasoista

22 saadaan useita tulevaisuusskenaarioita johtuen asiantuntijoista ja tasojen muuttujista. Konseptointimallin on tarkoitus olla jatkuvasti kehittyvä, jolloin aiempia päätelmiä voidaan halutessa seurata uusien päätelmien rinnalla. Mukautuvasta mallista pudotetaan epäoleellisia ja ns. vääriä päätelmiä pois, jotta järjestelmä ei paisuisi liian suureksi ja hankalaksi tulkita. (12) Konseptointimallin rakenne ja toiminta Alusta rakentuu kolmesta eri tasosta, jotka ovat globaalit muuttujat ja skenaariot, toimialataso ja tuote- ja yritysstrategiataso. Tutkittavana oleva aikajänne on vuotta, jolloin skenaariota tehdessä voidaan pohtia tarkemmin tulevaa muutosta tietyllä ajanjaksolla. Tällöin ei voida vetää vain yhtä johtopäätöstä siihen, mihin suuntaan tulevaisuus näyttää kulkevan, vaan asiaa on pohdittava usealta eri kannalta ja pidemmällä aikavälillä. Esimerkkinä ajatusleikistä on: tällä hetkellä voimistuva trendi on Kiina-ilmiö. Euroopasta siirretään tuotantoa Kiinaan halvempien tuotantokustannuksien toivossa ja tämä jatkuu ainakin seuraavat 20 vuotta, mutta mitä tapahtuu 50 vuoden päästä? Kiinassa tällöin elintaso voi olla sama kuin Euroopassa tällä hetkellä, ja toisaalta Eurooppa voi olla taas tällöin romahtanut Kiinan talousmahdin alla. Mahdollisuutena on taas, että tuolloin Kiinasta siirtyy tuotanto takaisin Eurooppaan halvemman työvoiman johdosta. (12) Digma-menetelmällä ei ole tarkoituksena luoda globaaleja skenaarioita, vaan analysoida olemassa olevia valmiita skenaarioita käyttötarpeeseen sopiviksi. Globaaleista vaikuttajista muodostetaan driverit, jota tarkastelemalla voidaan ajatusleikin avulla luoda toimialaan vaikuttavia tekijöitä. Esimerkki tästä polusta: Globaalisti voidaan olettaa maailman väkiluvun kasvavan vielä seuraavat 20 vuotta, mutta esimerkiksi Suomessa tämä pienenee samalla aikavälillä tarkasteltuna. Tästä voidaan tehdä kysymysasettelu, mitä tämä vaikuttaa venealaan Suomessa? Voidaan olettaa toimialan kannalta esimerkiksi seuraavaa: kotimaan venemyynti laskee, minkä johdosta pitää löytää keinoja, joilla vientiä voidaan kasvattaa. (12) Toimialatasosta päästäkseen tuotebriefiin ei ole välttämätöntä tietää tarkkaan, mistä osista esimerkiksi vene koostuu. Tärkeämpää on tietää, mitä asioita venettä suunniteltaessa olisi huomioitava. Esimerkiksi viitaten edelliseen väittämään globaalista väkiluvun kasvusta: toimialalla pitää löytää keinoja viennin lisäämiseksi. Mitä tämä tarkoittaa tuotetta tehtäessä? Tuotteen pitää tällöin olla kohdemaan kulttuuriin sopiva sekä käytettävyydeltään että visuaaliselta olemukseltaan. Lisäksi veneen täytyy täyttää sekä kansalliset että alueelliset säännöstöt. (12) 22 Globaalit muuttujat sisältävät väittämiä ja faktoja tulevaisuuden trendeistä ja muuttujista. Tekijöitä saadaan olemassa olevista skenaariotutkimuksista ja suurien monikansallisten yritysten tekemistä tulevaisuusennusteista. Digma-menetelmässä skenaarioita luodessa valitaan vain muutamia tekijöitä mukaan jokaisesta osa-alueesta, jotta eteenpäin työstämisestä ei tulisi hankalaa. Tekijät valikoituvat järjestelmän ylläpitäjien toimesta, jolloin pystytään estämään toimialatasoa paisumista liiaksi ja pystytään saamaan nopeammin konseptimäärityksiä aikaiseksi. Tulokset tässä tilanteessa eivät välttämättä aina ole paikkaansa pitäviä, koska muuttujia karsitaan pois. Tarkoituksena ei ole saada tarkkaa ja liian rajoittavaa määritelmää aikaiseksi, vaan herättää keskustelua ja näkemyksiä, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Tällöin konsepteista voidaan tehdä paljon vapaampia ja innovatiivisempia ilman turhia rajoitteita. (12)

23 Konseptimääritelmät muodostuvat käyttöominaisuuksista, käyttötarpeista, kohderyhmistä, teknisistä ratkaisuista, muotokielestä, jne. Määritelmä ei ole valmis konsepti, vaan konseptit työstetään määritelmistä erikseen suunnitteluryhmässä. Tämän jälkeen valmistuneet konseptit voidaan vielä analysoida ja verrata saatuja tuloksia konseptin lähtökohtatietoihin. Tästä voidaan havaita järjestelmän toimivuus kyseessä olevaan tuotteeseen. (12) Loppujen lopuksi itse suunnittelija päättää itse sen, minkälainen konseptista todellisuudessa tulee. (12) Konseptointimallin testaaminen (alihankintamessut 2005) DIGMA I konsepti, alihankintamessut 2005 Alihankintamessuille 2005 tehty DIGMA I konsepti on osaltaan tutkimuksen konseptointimallin testaamista ja kehittämistä. Projektin tavoitteena oli luoda venekonsepti, jolla testattiin tutkimusmallin toimivuutta 20 vuoden päähän sijoittuvaan veneilykulttuuriin. Tarkoituksena oli saada aikaiseksi konkreettinen venemalli, jossa sovellettiin tämän päivän tekniikkaa sen eri osaalueilta. Lisäksi luotiin uudenlainen näkemys veneilystä, jossa ensisijaisesti vene olisi kesämökin korvike. (12) Mallia alettiin kehittää tässä vaiheessa takaperin. Aluksi luotiin ajatus uudentyyppisestä veneestä vuodelle 2025, joka on enemmän mökki kuin vene, mutta sitä pystytään omalla konevoimalla siirtämään paikasta toiseen. Tämän jälkeen alettiin hahmottaa asialistaa, joka johti luotuun konseptiin. Esimerkiksi ihmisten halu päästä rentoutumaan lähelle luontoa ja samalla rantatonttien hintojen nousu on johtanut venekonseptin syntyyn. Nämä asiat todettiin kuuluvan toimialatason asioihin ja niihin taas etsittiin suorat vertaukset maailmanpoliittisista lähtökohdista. Esimerkiksi em. kohdat oli saatu hektisyyden lisääntymisen johdosta työelämässä. (12) Konseptin ideat kesä/talvi- mökki arkkitehtuurinen ilme vakaa läpiveden uiva runko katamaraani eristävä komposiittirakenne hybriditekniikkaa voimanlähteinä aurinkokennopinnoite polttokenno kehittynyt akkuteknologia PDX jetti ( potkuriton vesijetti) sisätilat oleskelutilat 3 makuuhuonetta 3 wc/ kylpyhuonetta sauna 23

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Megatrendianalyysi Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Yleistä Megatrendianalyysi on tulevaisuudentutkimuksen menetelmä Foreseeing Extrapolation - Time series /trend-forecasting (May 1996, s.

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Mieti valmiiksi: Yksi omaan opetukseen liittyvä issue : Opiskelijapalaute

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja tulevaisuudentutkimus: lyhyt esittely

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja tulevaisuudentutkimus: lyhyt esittely Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja tulevaisuudentutkimus: lyhyt esittely Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset,

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Conjoint-analyysi. Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05

Conjoint-analyysi. Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05 Conjoint-analyysi Juuso Heinisuo 27.5.2005 Tiedonhallinan laitos Hypermedian jatko-opintoseminaari 2004-05 Conjoint: Taustaa 1 Conjoint-analyysi esiintyi ensimmäistä kertaa markkinatutkimuksessa 70-luvulla

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina Janne Peljo Sitra 5.10.2016 5 + 1 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot