KATKAISUHOITOASEMAN PEREHDYTTÄMISKANSIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATKAISUHOITOASEMAN PEREHDYTTÄMISKANSIO"

Transkriptio

1 KATKAISUHOITOASEMAN PEREHDYTTÄMISKANSIO Annika Fager Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (amk)

2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT JOHDANTO Aiheen valinta ja opinnäytetyön eteneminen Opinnäytetyön tavoitteet 1. KESKEISET KÄSITTEET: KIINNITTÄMINEN JA PEREHDYTTÄMINEN 8 2. PÄIHDEPOLITIIKKA Alkoholin kokonaiskulutus, alkoholiohjelma ja ennalta ehkäisevä päihdetyö Huumeet, sekakäyttö ja huumeiden käytön teoreettisia malleja Myönteinen ja kielteinen riippuvuus, mielihyvän tavoittelu ja muutosprosessi PÄIHDEHOITOTYÖ, ARVOT JA IHMISKÄSITYS HOITAVA KOHTAAMINEN, MYÖNTEINEN HOITOSUHDE JA MOTIVOIVA HAASTATTELU PÄIHDETYÖN HAASTEET 15 POHDINTA 19 LÄHTEET

3 JOHDANTO Opinnäytetyö on työelämälähtöinen perehdyttämiskansio Porin katkaisuhoitoasemalle. Työ koostuu teoriaosuudesta ja varsinaisesta perehdyttämiskansiosta, joita voidaan käyttää erikseen. Teoriaosuuden johdantokappaleessa perustellaan perehdyttämiskansion tehtävä ja kuvataan opinnäytetyön aiheen valinta ja eteneminen. Johdannon lopussa esitellään perehdyttämiskansion tavoitteet. Teoriaosuus etenee linkittäen päihdepolitiikan, päihdehoitotyön ja tulevaisuuden haasteiden näkökulmia katkaisuhoitoaseman työn tasolle. Päihteiden käyttöä tarkastellaan eri näkökulmista pyrkimyksenä antaa monipuolista tietoa katkaisuhoitoasemalla aloittavalle työntekijälle. Perehdyttämiskansion tarkoitus on toimia työyhteisöön tutustumisen materiaalina ja teoriaosuuden tehtävä on kansion sisällön täydentäminen ja syventäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön, Stakesin ja Suomen kuntaliiton valtakunnallinen suositus sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle antoi linjaukset palvelujärjestelmien laadunhallintaan. Tehokas työyhteisöön perehdyttäminen on edellytys työntekijän ja toiminnan laadulle. Henkilöstön vaihtuvuus on 1990-luvulla ollut vähäistä eikä perehdytykseen ole laman aikana panostettu. Nykyisin perehdyttämisohjelmia laaditaan kehittämisen apuvälineeksi monissa työyhteisöissä. (Piirola & Pokka-Vuento 2004, 31.) Organisaatioon on käytännöllistä ja työn laatua varmistavaa luoda systemaattinen perehdyttämistoiminta, jota kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Perehdyttämisohjelmaan voi sisältyä tiedottamista ennen työhön tuloa, vastaanotto ja työyhteisöön perehdyttäminen, työsuhdeperehdytys ja työnopastus. (Viitala 2004, 260.)

4 Aiheen valinta ja opinnäytetyön eteneminen Opinnäytetyön aiheen valinta lähti liikkeelle ollessani kesätyöntekijänä Porin katkaisuhoitoasemalla vuonna Idea perehdyttämiskansioon muotoutui selkeämmäksi työharjoitteluaikana katkaisuhoitoasemalla syksyllä Toiveeni oli käytännöllinen opinnäytetyö, josta olisi hyötyä työelämässä. Katkaisuhoitoasemalla oli tarve perehdyttämiskansiolle uusia työntekijöitä, sijaisia ja opiskelijoita varten. Perehdyttäminen on ensimmäinen askel työyhteisöön tutustumisessa ja innostuin aiheesta. Aihe hyväksyttiin Diakissa ja teoriaosuudeksi ehdotettiin päihteisiin liittyvää tietopakettia. Käytin työkokemusta ja opinnoissa saatuja tietoja alkaessani työstämään teoriaosuutta. Katkaisuhoitoaseman osastonhoitaja aloitti kansion tekemisen ohjauksen ja keräsimme yhdessä materiaalia opinnäytetyöhön. Neuvottelimme harjoitteluni loppuvaiheessa alustavan suunnitelman työn sisällöstä. Tein rakennesuunnitelman saamieni materiaalien ja ohjeiden perusteella ja ohjausaika sovittiin tammikuulle Sain sähköpostitse lisämateriaalia katkaisuhoitoasemalta. Ohjauksen yhteydessä sain vielä taustamateriaalia. Työstin kansion lähes valmiiksi saatuani opinnot suoritettua. Huhtikuussa tapasimme osastonhoitajan kanssa ennen opinnäytetyön esitarkastusta. Sain tehtäväkseni muutamia muutosehdotuksia, lisäyksiä ja tietojen päivityksiä. Teoriaosuuteen keräsin ensin aineistoa ja tein muistiinpanoja. Sen jälkeen kokosin tekstin johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Esittelin työn ohjaaville opettajille ja sain muutosehdotuksia. Palautin opinnäytetyön korjattuna ja sain ohjaavilta opettajilta lisäysehdotuksia työhön. Kielten opettajalta sain muutosehdotukset englanniksi kirjoittamaani tiivistelmään. Tapasin äidinkielen opettajan, jolta sain muutamia muutosehdotuksia ja vinkkejä mahdollisia lisäyksiä varten.

5 Opinnäytetyön tavoitteet Informaation ja kommunikaation merkitys lisääntyy nykyisissä työyhteisöissä. Tietämisen yhteisöt muodostavat osaamisen verkoston, joka tuottaa uutta tietämystä merkitysten oppimisen ja kielellisten rutiinien luomisen kautta. Uuden tietämyksen tuottaminen lähtee raja-alueelta, missä asiat eivät vielä ole käytännön tasolla. Piilevä tieto tehdään näkyväksi ja luodaan mahdollisuudet uuteen perspektiivin muodostukseen. (Järvinen 2000, 106.) Katkaisuhoitoaseman perehdyttämiskansion on tarkoitus toimia sisäisen viestinnän apuvälineenä työyhteisöön ja työtehtäviin tutustumisessa Se tarjoaa koosteen ja tietoa katkaisuhoitoasemasta työpaikkana ja toimii työyhteisöön kiinnittävänä materiaalina. Työtehtäviin opastamisessa tarvitaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Perehdyttämiskansio on tarkoitettu ajan mukana muuttuvaksi ja helposti uudistettavaksi materiaaliksi. Jokainen katkaisuhoitoasemalle tuleva uusi työntekijä, sijainen tai opiskelija perehdytetään kansion avulla työyhteisöön. Uudet työntekijät ja sijaiset käyvät kansion läpi osastonhoitajan kanssa ja opiskelijat oman harjoitteluohjaajansa kanssa. Vuosittain järjestettävän työn kehittämispäivän yhteydessä kansio käydään läpi ja siihen saa esittää muutos- ja lisäysehdotuksia. Lisäksi sovitaan kuka vastaa niiden toteuttamisesta.

6 8 1. KESKEISET KÄSITTEET: KIINNITTÄMINEN JA PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisen käsite liittyy kiinnittämiseen ja sisäiseen viestintään. Kiinnittämistä on Åbergin tulosviestinnän mallin mukaan kahta lajia: työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyttämistä. Työyhteisöön perehdyttämisessä on kyse työyhteisön yhteisten pelisääntöjen viestimisestä henkilöstölle. Yhteisiin sääntöihin kuuluvat talon viralliset normit, vallitsevat sopimukset ja määräykset sekä tiedot työyhteisöstä, toiminnasta ja palveluista. Lisäksi perehdyttämiseen sisältyy työsäännöt, toimintaperiaatteet, tiedot henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista organisaatiossa, työturvallisuusasiat, henkilöstöpolitiikka ja kehittämisen muodot. (Åberg 1996, ) Kiinnittämisen tavoite on saada työyhteisön jäsenet tai sidosryhmät sitoutumaan organisaatioon. Tavoitteena on työntekijöiden sitoutuminen, paneutuminen ja innostuminen työhön ja työyhteisöön. Sitoutumiseen vaikuttaa tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuudet työyhteisökysymyksissä. (Juholin 2001, 31.) Työhön perehdyttäminen on tärkeää sekä työnantajalle että työntekijälle. Työn pitää sujua joustavasti ja laadukkaasti. Henkilöstön työturvallisuudesta ja henkisestä hyvinvoinnista on huolehdittava. Tämä asettaa perehdyttämisen työyhteisön voimavaraksi ja kehittämishaasteeksi. (Internet 1.) Perehdyttäminen on uuden työntekijän tukemista kunnes hän on valmis ottamaan ohjat käsiinsä tehtävässään. Se on tutustuttamista uuteen organisaatioon ja uusiin tehtäviin. Perehdyttäminen on palvelua uudelle tulokkaalle, organisaation toiminnan laadun säilymiselle ja yhteisökuvalle. Perehdyttämisen tulisi koskea kaikkia rekrytoituja henkilöitä, harjoittelijoita, sijaisia ja uusiin tehtäviin siirrettyjä henkilöitä. (Viitala 2004, 259.) Uudelle tulokkaalle kaikki on uutta. Hyvä perehdyttäminen antaa perustan työn tekemiselle. Tilapäisissä työsuhteissa perehdyttäminen on välttämätöntä. Perehdyttämisessä on punnittava työtehtävän luonne, työntekijän ammattitaito,

7 9 koulutus ja työkokemus. Turvalliseen työskentelyyn opastaminen auttaa kaikkia. (Internet 2.) 2. PÄIHDEPOLITIIKKA, PÄIHDEPALVELUJÄRJESTELMÄ JA ASIAKKAAT Katkaisuhoitoasemalla työskentelevän on asianmukaista perehtyä suomalaisen päihdepolitiikan nykyisiin linjauksiin. Se auttaa syventämään ymmärrystä ja muuttuvia työkäytäntöjä. Katkaisuhoitoaseman työntekijän on myös hyödyllistä hahmottaa oman työpaikkansa sijainti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa ja osana oman kuntansa palvelujärjestelmää. Tilastotiedoista esitellään virallisessa muodossa asioita, joita katkaisuhoitoasemalla työskentelevä havainnoi työtä tehdessään. Mielenkiintoista on tehdä vertailuja eri paikkakuntien ja maiden välillä sekä seurata kehityskulkuja tilastotietojen avulla. Suomalainen päihdepolitiikka jakaantuu alkoholi- ja huumepolitiikkaan, jotka sisältävät erilaisia painotuksia ja linjauksia. Alkoholipolitiikka perustuu kansanterveysajatteluun, jossa pyritään hallitsemaan riskejä. Kansanterveysajattelussa huomio kohdistuu koko väestöön eikä ainoastaan alkoholin ongelmakäyttäjiin. Tämä näkyy itsearviointia ja elämänhallintaa korostavien menetelmien käyttämisenä ehkäisevässä päihdetyössä. (Inkinen, Partanen & Sutinen 2000, ) Huumepolitiikan strategiassa painotetaan huumausaineiden käytön ehkäisyä ja huumausainekontrollia. Pääpainotuksena ovat rajoittava huumausainepolitiikka ja monipuoliset hoitopalvelut sekä erityisesti matalan hoitokynnyksen palvelujen kehittäminen. (Inkinen ym. 2000, ) Päihdepalvelujen järjestäminen kuuluu kunnille. Päihdepalvelujärjestelmä koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon yleisistä avo- ja laitoshoidon palveluista. Päihdehuollon erityispalveluja avohoitomuotoisina tarjoavat A-klinikat, nuorisoasemat, päihdepysäkit, terveysneuvontapisteet ja päiväkeskukset. Laitoshoitoa tarjoavat katkaisuhoitoasemat, kuntoutuslaitokset ja asumispalvelut. (Hämäläinen toim. 2005, 20.)

8 Alkoholin kokonaiskulutus, alkoholiohjelma ja ennalta ehkäisevä päihdetyö Vuonna 2004 alkoholijuomien kokonaiskulutus lisääntyi melkein 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Kokonaiskulutus oli 10,3 litraa 100 %:n alkoholia asukasta kohden. Aikuisväestöstä n. 92 % käyttää alkoholia, suurkuluttajia on arviolta 6-12%. Kulutuksen kasvu ennakoi sairastavuuden ja kuolemantapausten lisääntymistä. (Hämäläinen toim. 2005, 17.) Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima Alkoholiohjelma laadittiin yhteistyössä valtionhallinnon, kuntien, kirkkojen, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Ohjelma perustuu kaikkien osapuolten yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Kumppanuussopimuksen tehneet kunnat sitoutuvat samalla päivittämään päihdehaittojen ehkäisystrategiat ja ehkäisevän päihdetyön toimintaedellytykset. (Hämäläinen toim. 2005, 17.) Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (2003) asetettiin Suomen alkoholipolitiikan tavoitteeksi alkoholihaittojen vähentäminen. Tavoitteena on vähentää haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille, vähentää riskikäytön haittoja ja saada kokonaiskulutus laskuun. (Hämäläinen toim. 2005, 17.) Ennalta ehkäisevässä päihdetyössä valistus ja muu kouluissa tehtävä työ on ensisijaisen tärkeää vuotiaat ovat tärkein ikäryhmä, joita pitäisi auttaa kehittämään sosiaalisia taitoja ja tunneälyä. Lapsia ja nuoria pitäisi opettaa kieltäytymään ja muodostamaan vahva oma tahto sekä henkilökohtaiset rajat. Riskiryhmien kanssa työskentelyyn tulisi panostaa erityisesti. (L. Ames & Sussman 2001, ) 2.2 Huumeet, sekakäyttö ja huumeiden käytön teoreettisia malleja Huumeiden käytöstä on tarpeen tietää suomalaisten huumeiden käyttöä koskevia tietoja. Työntekijän kannattaa etsiä tuoreita tietolähteitä pitääkseen

9 11 osaamisensa ajan tasalla. Suomalaista huumeiden käyttöä leimaavat tietyt ominaispiirteet ja alueelliset eroavaisuudet. Suomalaisille tyypillinen päihteiden sekakäyttö on tavallisimmin alkoholin, rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käyttöä. Yleisimmin käytettyjä huumeita ovat kannabis ja amfetamiini. Huumeriippuvuus ja siirtyminen koviin aineisiin kasvaa käytön jatkuessa ja huumausainemäärien kasvaessa. Päihteet ja huumeet vaikuttavat ihmisen henkisiin ja fyysisiin toimintoihin. Ne muuttavat tajuntaa ja vaikuttavat tunne-elämään sekä sosiaalisiin suhteisiin. Toistuva päihtymystila pahentaa riippuvuutta. (Huoponen 2001, ) Psyykkinen sairastavuus liittyy huumeiden käyttöön. Käytön taustalla saattaa olla persoonallisuushäiriö eli vaikeat kasvuolosuhteet, masennus tai ahdistus. Huumeiden käyttökin aiheuttaa monenlaisia psyykkisiä oireita. (Ahokas, Kajesalo & Holopainen 1998, 15.) Käytännöllisen lähtökohdan mallin mukaan yksilöt käyttävät huumeita virkistyksen, sosiaalisuuden, ritualistisuuden, arkirutiineista selviytymisen tai lääkinnällisyyden perusteella. Syyt voivat olla päällekkäisiä. Ongelmakäyttäytymisteorian yhteydessä ongelmakäytös heijastaa ongelmallista kiinnittymistä. Kiinnittymistä määrittää vuorovaikutus persoonallisuuden, käyttäytymisen ja ympäristön välillä. (L. Ames & Sussman 2001, 79.) Kolmoisvaikutusteorian viitekehyksessä huumeiden käyttö on äärimmäistä, satunnaista tai tarkoitushakuista. Käyttöä määrittävät interpersoonalliset, asenteelliset, kulttuurilliset ja persoonien väliset suhteet. Asteluokituksen mukaan käytön vaikutukset ja yksilön käyttöhistoria määrittävät ongelman laajuuden. Aloittamisvaihe, kokeilu, käyttö ja addiktio määrittävät ongelman vakavuusasteen. Huumeiden käyttöä edeltävät tekijät eivät aiheuta riippuvuutta, vaan huumeista saadut kokemukset. Hedonistisen mallin perusteella huumeiden käyttö pohjautuu nautintokeskeiseen elämäntapaan. (L. Ames & Sussman 2001, 79.) Huumeiden käytön yhdistelmäteoriat pyrkivät tarkastelemaan käyttöä samanaikaisesti eri näkökulmista. Riskitekijät ja suojaavat tekijät mallissa kartoitetaan

10 12 tulevaisuuden käyttöä ennakoivat riskitekijät ja suojaavat tekijät. Biopsykososiaaliset mallit ryhmittelevät riskitekijät biologisten, psykologisten ja sosiaalisten kategorioiden mukaan. (L. Ames & Sussman ) 2.3 Myönteinen ja kielteinen riippuvuus, mielihyvän tavoittelu ja muutosprosessi Ihminen tasapainoilee läpi elämän riippuvuuden ja riippumattomuuden tarpeiden välillä. Myönteinen riippuvuus ilmenee käyttäytymisessä toistuvana, mielihyvää tuottavana toimintana. Kielteinen riippuvuus muodostuu haitalliseksi ja pakonomaiseksi riistäen voimavaroja muilta elämänalueilta. Lapsen oppiessa luottamaan hoitavaan henkilöön ja itseensä kehittyy terve riippuvuus- ja riippumattomuuskäyttäytyminen. Kamppailu autonomiatarpeen ja itsenäistymisyritysten kesken ratkeaa myönteisesti ja lapsi saa riittävästi positiivista vahvistusta toiminnalleen. (Inkinen ym. 2000, ) Kouluiässä kehittyy kyky solmia molemminpuoliseen riippumattomuuteen perustuvia ihmissuhteita. Nuoruusikä on uusi mahdollisuus läpikäydä ja korjata varhaisen kehityksen puutteita ja luoda perustaa aikuisuudelle. (Inkinen ym. 2000, ) Ihmisen olemassaolon vallitseva ominaisuus on tavoitella mielihyvää ja pyrkiä eroon mielipahasta sekä psyykkistä tasapainoa häiritsevistä voimakkaista tunnetiloista. Päihteiden käytöstä voi muodostua keino tyydyttää tarpeita, lääkitä syyllisyyttä, huonoutta tai masennusta. Päihderiippuvuudesta on esitetty lääketieteellisiä, biologisia, oppimispsykologisia, sosiologisia ja yhteiskunnallisia selitysmalleja. (Inkinen ym ) Riippuvuudelle on tyypillistä välittömän tyydytyksen hakeminen ja ikävistä tunteista eroon pääseminen. Irrottautuminen on usein pitkäaikainen muutosprosessi ja se merkitsee käsitysten ja kokemusten muuttamista. Pelkkä tieto riskeistä ei saa päihderiippuvaista muuttamaan tapojaan ellei tiedoilla ole henkilö-

11 13 kohtaista merkitystä. Yksilölliset muutokset voivat auttaa ihmistä muuttamaan päihteiden käytön suhteen. (Inkinen ym. 2000, 33.) 3. PÄIHDEHOITOTYÖ, ARVOT JA IHMISKÄSITYS Päihteiden käyttäjän kokemat ongelmat voidaan jakaa fyysisiin, psykologisiin, yhteiskunnallisiin ja muille aiheutettuihin ongelmiin. Fyysisiä ongelmia ovat akuutit tai krooniset sairaudet ja tappeluissa tai tapaturmissa saadut vammat. Psykologiset ongelmat johtuvat päihteiden psykomotorisia ja kognitiivisia toimintoja heikentävästä vaikutuksesta. Itsehillinnän vähentyminen voi johtaa itseen tai muihin kohdistuvaan väkivaltaan. (Ahonen 1997, 10.) Päihteiden käyttö voi johtaa ihmisen myös yhteiskunnallisiin ongelmiin kuten poissaoloihin työstä tai työttömyyteen. Muille aiheutuvat haitat ilmenevät usein läheisten tai uhreiksi joutuneiden saamina vammoina ja kärsimyksenä. (Ahonen 1997, 10.) Hoitotyössä tärkeimpiä arvoja ovat elämä ja sen kunnioittaminen, terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä kaikkein tärkeimpänä ihmisarvo. Hoitotyötä ohjaavia periaatteita ovat yksilöllisyys, terveys- ja voimavarakeskeisyys, omatoimisuus, jatkuvuus, turvallisuus sekä perhe- ja verkostokeskeisyys. (Inkinen ym. 2000, 19.) Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on tajunnallinen, kehollinen ja elämäntilanteensa kaikkiin osa-alueisiin suhteessa oleva kokonaisuus. Humanistiseksistentiaalisen ihmiskäsityksen valossa ihminen on ainutkertainen valintoja tekevä, ajatteleva, tunteva ja vuorovaikutuksessa kasvava olento. Ihminen etsii ja luo merkityksiä havainnoistaan, elämyksistään ja kokemuksistaan. Hän etsii elämälleen tarkoitusta ja kantaa yksilöllistä historiaansa läpi elämänsä. ( Havio, Sinnemäki & Syysmeri 1995, 16.)

12 14 Humanistinen ihmiskäsitys sisältää mahdollisuuden edistää yksilön henkistä kasvua. Ihmisen autonomia kasvaa itsensä tiedostamisen ja vastuun ottamisen lisääntyessä. Samalla kasvaa kyky ottaa huomioon myös muiden tarpeet. (Havio ym.1995, 49.) 4. HOITAVA KOHTAAMINEN, MYÖNTEINEN HOITOSUHDE JA MOTIVOIVA HAASTATTELU Hoitavaan kohtaamiseen kuuluu myönteinen suhtautuminen autettavaan, kunnioitus, hyväksyntä ja myötäelämisen taito. Työntekijä on läsnä, sopivalla etäisyydellä, ymmärtävä, aito, avoin ja johdonmukainen. Sanallisen ja sanattoman viestinnän yhteneväisyys on edellytys luottamuksen kehittymiselle. Toisen ihmisen pitäminen itsensä vertaisena kanssaihmisenä ja toisaalta erillisenä ja itsenäisenä muodostaa ammatillisuudelle perustan. Tärkeitä kulmakiviä hoitosuhteessa ovat luottamus, neutraalius, sopimukset, ihmisen henkilökohtaisen rytmin huomioiminen, kärsivällisyys ja rehellisyys.(havio ym.1995, ) Kohtaamisen kulmakiviä ovat riittävä rohkeus, nöyryys ja avoimuus oppimiselle. Toivon ylläpitäminen on ammatillisen henkilön tehtävä. Työntekijällä on oltava vaadittava tietämisen taso, johon sisältyy oman ammattialan empiirinen tieto, eettinen, henkilökohtainen ja esteettinen tieto. (Havio ym.1995, ) Hoidon suunnittelussa on keskeistä potilaan omat tarpeet ja motiivit. Hoidon alussa päähuomio kiinnitetään motiivien selvittämiseen. Potilaan tulee itse tehdä ratkaisu hoidon aloittamisesta ja hoidon pitää olla mahdollisimman yksilöllistä. Potilaan menneisyyden ja taustakehitystä selvittämällä pyritään ymmärtämään päihteiden käytön syitä.(ahonen 1997, ) Ensimmäinen hoitotavoite on myönteinen hoitosuhde. Potilasta autetaan sopeutumiseen henkilökohtaisten keskustelujen avulla. Päätarkoituksena on saattaa potilas näkemään omat vaikeutensa ja mahdollisuutensa realistisesti.

13 15 Potilas saa purkaa vaikeuksiensa taakkaa ja hänelle annetaan tunnustusta myönteisistä asioista. Potilasta autetaan konkreettisesti työ- asunto- ja viranomaisasioissa.. Työmetodeina käytetään käytännöllistä sosiaaliterapeuttista ja henkistä kasvua tukevaa psykoterapeuttista menetelmää. (Ahonen 1997, ) Motivoiva haastattelu on todettu tehokkaaksi päihteiden käyttäjien kanssa työskentelyyn. Motivaation ytimenä on ristiriita. Motivoivassa lähestymistavassa työskennellään ristiriidan kanssa ja autetaan asiakasta irti ristiriidasta, kohti muutosta. Kognitiivinen psykologia tarkastelee käyttäytymisen muutosta ja sen vakiintumista monivaiheisena muutoksen pyöränä. Pysyvä muutos on mahdollinen, kun tiedostetaan eri vaiheiden vaatima aika ja vaiheille tyypilliset piirteet. (Inkinen ym.2000, 34.) 5. PÄIHDETYÖN HAASTEET Päihdetyön haasteisiin kuuluu ensisijaisesti luottamuksellisen asiakassuhteen luominen ja toimintaedellytysten turvaaminen myönteiselle hoitosuhteelle. Päihdepalvelujen, ammattikäytäntöjen ja työn sisältöjen kehittäminen sekä vaikuttaminen päätöksentekijöihin ovat jatkuvia haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaalle on turvattava laadukas hoito ja myös omaiset tarvitsevat huomiota vaikeissa kriisitilanteissa ja kärsimystä tuottavissa perheolosuhteissa. Omaisten näkökulmaa on aktiivisemmin tuotu esille ja palveluja on jo saatavilla. Työntekijöiden vastuulla on puuttuminen perhetilanteeseen laajemmin jos päihteiden käytön vaikutukset ulottuvat lapsiin. Lastensuojelulaki velvoittaa kansalaisia ja viranomaisia toimimaan tilanteessa, jossa lapsi tai lapset joutuvat kärsimään perheenjäsentensä päihteiden käytön seurauksena. Naiset päihteiden käyttäjinä on nykypäivän haaste, sillä naisten osuus päihteiden suurkuluttajina on kasvanut. Päihdepalveluja olisi syytä kehittää vammaisille

14 16 ihmisille sopiviksi tasa-arvon takaamiseksi palvelujen saatavuudessa. Päihdepalvelujen tilojen esteettömyys palvelee kaikkia asiakkaita. Asiakkaan elämään liittyy myyttejä ja salaisuuksia, jotka työntekijä vaistoaa. Miten saada aikaa, tilaa ja motivaatiota intensiivisemmän asiakassuhteen edistämiseen? Ongelmat ovat jo vaurioittaneet asiakasta. Kemiallinen todellisuus ottaa toistuvasti ylivallan rationaliteeteista. Asiakkaan identiteetti on murentunut, itsetunto on alhainen ja hänellä voi olla itsetuhoisia ajatuksia tai suunnitelmia. Rakenteelliset puitteet kuten työ ja ihmissuhteet ovat vaurioittaneet asiakasta. Koko elämä pyörii päihteiden ympärillä, elämäntyyli ja sosiaalinen turvaverkko mukaan lukien. (Murto & Suhonen 2002, 12.) Asiakkaan näkökulmasta hyvä ja laadukas hoito tuntuu luottamuksellisena ilmapiirinä, samalle aaltopituudelle pääsemisenä työntekijöiden kanssa ja kuulluksi tulemisena. Hyvän hoidon myötä asiakkaan oma oivalluskyky vahvistuu ja lääkitys tukee hoitoa. Työntekijöille laadukas hoito on perhekeskeiseen työotteeseen perustuvaa ja vaatii asiakkaan tilanteen huolellista kartoitusta. Hyvä hoito sisältää erilaisia vaihtoehtoja asiakkaalle. kontakteja, oikeiden asioiden ehdottamista oikeaan aikaan ja hoitorutiinien hallitsemista. (Murto & Suhonen 2002, 82.) Katkaisuhoitoaseman työskentelyssä pyritään ottamaan sosiaaliset verkostot ja omaiset huomioon hoidon ja jatkohoidon suunnittelussa. Ihmisen kokonaisvaltainen elämäntilanteen kartoittaminen, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys luovat pohjaa hoitotyölle. Omaisille tarkoitetuista tukimuodoista on tärkeää tiedottaa ja tarpeen mukaan ohjata päihdeongelmaisen läheisiä saamaan helpotusta omaan tilanteeseensa. Alkoholismia perheessään kokenut omainen kirjoittaa: Toivoisin, että suomalaiset voisivat rehellisemmin ja suoremmin käsitellä alkoholismista aiheutuvia suunnattomia kärsimyksiä perheissä ja sukupolvien ketjuissa. En tunne kovinkaan monta ihmistä, joiden elämää alkoholismi ei olisi tavalla tai toisella koskettanut. Toivon, että ihmiset voisivat voittaa häpeän ja jakaa elämänsä ja kokemuksensa muiden kanssa. (Hänninen & Koski-Jännes 2004, 47.)

15 17 Monenlaisia palveluja ja omaehtoisia vaihtoehtoja on tarjolla päihdeongelmaisten läheisille. Tärkeintä on, ettei jää yksin. Lasten kannalta on erityisen tärkeää, että vanhemmat ja muutkin päihdeperheen lähellä tekevät parhaansa lasten elämäntilanteen rauhoittamiseksi. Ei ole kenenkään etujen mukaista, että päihteiden väärinkäyttö tai päihdesairauksien kaltainen ongelma myrkyttää ongelmasta kärsivän lisäksi hänen ympärillään elävien lasten ja aikuisten elämän. (Hänninen & Koski-Jännes 2004, 128.) Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen lastensuojelulaki määrittelevät lapsen aseman erityisen suojelun kohteena. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991 laintasaisena säädöksenä. Sopimuksessa Suomen valtio sitoutuu suojelemaan lasta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, pahoinpitelyltä ja seksuaaliselta tai muulta hyväksikäytöltä. (Holmberg 2003, 20.) Sopimuksen mukaan lasta suojataan laiminlyönneiltä, huumausaineiden ja psykoaktiivisten aineiden luvattomalta käytöltä, julmalta tai halventavalta rangaistukselta sekä välinpitämättömältä kohtelulta. Lapsella, joka on ilman perheen turvaa tai jonka edun mukaista ei ole jatkuvaluonteisesti kasvaa nykyisessä perheessään, on oikeus erityiseen tukeen ja suojeluun. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä jos ammattihenkilö saa virkaa tai tointa hoitaessaan tiedon suojelua tarvitsevasta lapsesta. (Holmberg 2003, 20.) Elämän jäsentäminen ja uusien kiinnekohtien löytäminen on tärkeää päihdeongelmasta selviämiseksi. Päihteitä käyttäessä kadottaa jotain oleellista elämästään, kuten tärkeitä sosiaalisia suhteita ja läheisten luottamuksen. Silloin myös ote elämästä ja usko omiin mahdollisuuksiin elämän uudelleen järjestämisessä häviää. (Auvinen 1998, 42.) Vaikka elämänkokemukset ovat samankaltaisia, kokemus niistä on yksilöllinen. Myös ratkaisut ovat erilaisia. Joku tekee näkyviä muutoksia, eron parisuhteesta tai paikkakunnan vaihdon. Toinen etsii muutosta prosessoimalla tilannetta ammattiauttajan kanssa. Yksilöllisten tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen on tärkeää, samoin kuin tulevaisuuteen suuntautuminen.(auvinen 1998, 42.)

16 18 Elämässä selviytymiselle on olennaista oman elämänperspektiivin tunnistaminen ja kehittäminen. Menneisyytensä tunnistamisella voi vapauttaa itseään painolasteista ja kehittää realistisia tulevaisuuden näkymiä. Miten kokee omat mahdollisuutensa määrittyy millaiseksi voi kokea itsensä nykyisyydessä. (Auvinen 1998, 42.) Naisten opittu avuttomuus tarkoittaa tietoista tai osittain tietoista selviytymisstrategiaa, jossa naiset tarjoavat miehille osaamisen ja pätemisen mahdollisuuksia käytännön tilanteissa. Nainen saattaa myös jumiutua omaan naiseuskäsitykseensä eikä kokemuksensa perusteella usko voivansa vaikuttaa elämisen olosuhteisiinsa. (Auvinen 1998, 62.) Muutos alkaa siitä, kun naiset voivat muuttaa toimintaansa rajoittavia käsityksiä itsestään ja uskaltautuvat lisäämään vapauttaan. Naisidentiteetin ja minäkuvan synnyssä vertaisryhmällä on suuri merkitys. Ryhmän tarve korostuu tilanteessa elämäntilanteessa, jossa nainen on rikkonut hyvän naisen kuvan ja kokenut itsensä poikkeavaksi, pahaksikin. Naisidentiteetin ja minätietoisuuden vahvistamisen tarve olisi tärkeä huomioida päihdehuollon hoitopaikoissa. (Auvinen 1998, 62.) Saavutettavien päihdepalveluiden tarkoituksena on saada vammaisille asiakkaille hoito olemassa olevista hoitopaikoista. Hoidon tehtävänä on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Palvelut ja tiedottaminen suunnitellaan niin, että niitä voi käyttää myös liikuntarajoitteinen, näkövamman, kuulovamman tai muun toimintakyvyn rajoitteen omaava henkilö. (Eriksson & Talja 2004, 7-8.) Päihdepalvelujen tuottamisen lähtökohtana on, että ne ovat kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä ja sopivat myös niille, joiden toimintakyvyssä on rajoitteita. Päihdehoitopaikan saavutettavuus koostuu useista eri elementeistä, joista keskeisimpiä ovat esteettömät tilat, erilaisuuden huomioonottava materiaali ja osaava henkilöstö. Osaava henkilöstö rakentaa saavutettavan hoidon sisällön. Saavutettavuuden huomioiminen on kuitenkin kaikkien organisaatiossa työskentelevien asia. (Eriksson & Talja 2004, 7-8.)

17 19 POHDINTA Opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä ja rikastuttava tie kulkea. Olen tehnyt ajatustyötä opinnäytteen ympärillä pitkään ja miettinyt useita aiheita. Olen pohtinut ja tutkinut työssä esiintyviä ilmiöitä työkokemusten, kirjallisuuden, internetin, lehtiartikkeleiden, median ja omien elämänkokemusten kautta. Oppimiskokemuksena opinnäytetyö on opettanut ottamaan vastaan ja hyödyntämään kritiikkiä sekä karsimaan pois tarpeettomia kommentteja. Kärsivällisyyteni on kasvanut ja olen paneutunut aikatauluihin ja tekstin käsittelyyn. Sisällöllisesti olen onnistunut työssäni löytämään teoriaosuuteen tietoja, joista uskon ja toivon olevan hyötyä lukijoille. Perehdyttämiskansion sisältö suunniteltiin katkaisuhoitoaseman tarpeiden pohjalta ja olen onnistunut kiteyttämään olennaiset asiat, joista itsekin olisin hyötynyt aloittaessani kesätyöntekijänä Mielenkiinnolla odotan miten kansio tulee palvelemaan uusia työntekijöitä, opiskelijoita ja sijaisia. Olen kehittynyt työni aihepiirien osaamisessa, erityisesti työskennellessäni Porin katkaisuhoitoasemalla kesätyöntekijänä ja harjoittelijana vuonna Työ on arvokkain opettaja, mutta käytännön työssä edistymistä voi auttaa hyvällä, suunnitelmallisella työntekijöiden perehdyttämisellä. Toivon, että perehdyttämiskansio auttaa uusia tulokkaita työyhteisöön ja työtehtäviin tutustumisen apuvälineenä.

18 LÄHTEET Ahonen, J A-klinikkatoiminnan taustaa: Tutkimus vapaaehtoisuuteen ja riippumattomuuteen perustuvan hoitomuodon synnystä. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 22, Helsinki. Ahokas, H, Kajesalo, K, Holopainen, A Pilvilinnoja vai kunnon rakenteita? Huumeasiakkaat hoitojärjestelmissä. Raportti Monipäihdeprojektin toiminnasta Kettutien A- poliklinikalla. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 26, Helsinki. Auvinen, A Puhtia elämään. Naisten itsehoidon ja ryhmätoiminnan kehittämisprojektin raportti. Gummerus Kirjapaino Oy. Saarijärvi. Havio, R-M, Sinnemäki, T & Syysmeri, L Päihteenkäyttäjä hoitotyön haasteena. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Holmberg, T Lapset ja vanhempien päihdeongelma. Saarijärven Offset, Saarijärvi. Huoponen, K Irti huumeista. Mitä jokaisen on hyvä tietää huumeista. AO-paino, Mikkeli. Hämäläinen toim. Päihdetilastollinen vuosikirja Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski. Hänninen, V. & Koski-Jännes, A Läheiseni on päihdeongelmainen. RT-Print Oy, Pieksämäki. Inkinen, M, Partanen, A, Sutinen, T Päihdehoitotyö. Tammer-paino Oy, Tampere. Juholin, E Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Helsinki: Inforviestintä Oy.

19 Järvinen, A, Koivisto, T & Poikela, E Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Juva: WS Bookwell Oy. Kilgast, E. (toim.) Näkyvät, kuuluvat ja saavutettavat päihdepalvelut. Malleja vammaisten päihdetyön kehittämiseen, osa 1. Trio-offset, Helsinki. L. Ames, S & Sussman, S The social psychology of drug abuse. Open University Press, Buckingham, Philadelphia. Piirola, S & Pokka-Vuento, M terveydenhuollon palvelujärjestelmän laadunhallinta parantaa henkilöstöjohtamista. Sairaanhoitaja 4/2004, Viitala, R Henkilöstöjohtaminen. Helsinki: Edita Prima Oy. Virtanen, P Houkutteleva työyhteisö. Helsinki: Edita Prima Oy. Åberg, L Viestintä tuloksen tekijä. Helsinki: Inforviestintä Oy. Internet lähteet Internet Internet

20 PEREHDYTTÄMISKANSIO

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA. Sari Nokkala, YAMKopiskelija,

SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA. Sari Nokkala, YAMKopiskelija, SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA Sari Nokkala, YAMKopiskelija, SAMK Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun pilottina on

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Kuntouttava asumispalvelu

Kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava asumispalvelu Susanna Hietala, Jukka Hiissa Seinäjoki 30.9.2009 Kuntouttava asumismuoto Palveluasuminen/asumispalvelu vs. kuntouttava asumismuoto Yksikön sijainti Yksikön tilat Kodinomaisuus

Lisätiedot

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni Oulun kaupungin päihdepalvelut Liisa Ikni Ehkäisevä päihdetyö Neuvontaa, tukea, tietoa, teemaviikkoja, kampanjoita, kursseja ja ryhmiä Taitolaji ryhmä alkoholinkäytöstään huolestuneille Tupakasta luopumisryhmä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sirpa Tuomela-Jaskari päihdepalvelujen suunnittelija, YTM Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Puh. 83 277 Email: sirpa.tuomela-jaskari@seamk.fi

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Esteettömästi yhdestä ovesta?- Mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikille 29.10.2009 Anneli Pienimäki Päihdetyön kehittämispäällikkö Sininauhaliitto Keitä asiakkaat

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti.

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti sijaitsee maaseudulla Karvianjoen rannalla seitsemän kilometrin päässä Kankaanpään keskustasta.

Lisätiedot

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu

Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö 2016 (20h) Marika Liehu 24.10.2016 Aikataulu ja sisältö Ma 24.10 klo 12:30-15:45 (4h) Päihdeongelma, ongelman tunnistaminen, puuttuminen Ke 26.10 klo 12:30-15:45

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Rokua 28.11.2105 Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning 1 Mielenterveysseura Mielen terveys ja sairaus ovat kaksi eri asiaa Mielenterveyden häiriöistä tehdään diagnoosi,

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Sosiaali- ja terveysalan opettaja Jaana Kivipelto-Karjalainen Projektisuunnittelija Elina Korhonen Kehityspäällikkö Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA

HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA TUBERKULOOSIN ESIINTYVYYS TYKS/KEUHKOKLINIKASSA - LABORATORIOSSA VILJELLYT TBC-NÄYTTEET VUONNA 2008: YHTEENSÄ TEHTY 5509 TBC-VILJELYÄ, JOISTA 25 TUBERKULOOSIPOSITIIVISTA

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki Mikä on AUDIT? Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT sai alkunsa 1980-luvulla, kun Maailman terveysjärjestö

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus 18. Kansallinen väkivaltafoorumi Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä tavoitteena turvallisuus Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori,

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN AMMATTITAITOVAATIMUS: Päivi Pesonen syksy 2010 SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY: - Toimintakyvyn vahvuuksien ja tuen tarpeen tunnistaminen ja erilaisten tiedonkeruumenetelmien käyttö - Kuntoutujalähtöisen

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sääntökokoelma B 16 XII 2003 Ykn 15.12.2003 Mitätöi lehden VII - 98 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavaa terveydellistä,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä

Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä OPS 2016 Yhteistyön ja luottamuksen kulttuuri Lisääntyvä yhteistyön tarve Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä Opetuksen eheys edellyttää opettajien yhteissuunnittelua

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua Ihminen - on toimiva olento - toimii & kehittyy omien kiinnostusten, tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta - toiminta vahvistaa voimavaroja entisestään - ihminen tietää itse parhaiten voimavaransa ja resurssinsa

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Eija Stengård, johtava psykologi Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tampereen kaupunki Omaisten

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ -

TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ - TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ - TURVAKOTI Perustettu v.1984 Tampereelle Petsamon kaupunginosaan (ensikoti v.1951) 7 perhepaikkaa Ympärivuorokautinen kriisipäivystys / puhelinneuvonta

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 5.2.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Porin kaupunki/perusturvakeskus/psykososiaalinen yksikkö/avopalvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Päihdepalveluja käyttävien perheiden huolet ja palvelukokemukset

Päihdepalveluja käyttävien perheiden huolet ja palvelukokemukset Päihdepalveluja käyttävien perheiden huolet ja palvelukokemukset Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.2013 Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö 1 Lasinen lapsuus: Hirviöt A-klinikkasäätiön

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa

Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa Päihde- ja mielenterveyspäivät Tamperetalo 12.10.2011 Vt. Toiminnanjohtaja Karolina Bechinsky Sivu 1 Organisaatio Kattojärjestönä

Lisätiedot

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta Koulutuspäivä 16.11.2017 YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2 17.11.2017 Vammaissopimus Yleissopimus vahvistaa jo olemassa

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot