ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, KERAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA"

Transkriptio

1 , MÄNNIKÖNTIE 29, KERAVA RAKENNUSHANKE julkisivujen lisäeristys ja levytys ikkunoiden, parveke ja ulko-ovien uusiminen sokkelikerroksen kunnostus parvekekaiteiden uusiminen ja parvekkeiden peruskunnostus 1.1 RAKENNUSKOHDE JA RAKENNUTTAJA Asunto oy Kaarnakallio Männiköntie 29, Kerava 1.2 RAKENNUTTAJAN EDUSTAJAT Isännöitsijä Timo Saikanmäki Timo Saikanmäki Oy gsm Katajamarjantie 3 f Hyvinkää 1.3 SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: Timo Ruohola ARK-BAU OY puh Hämeenkatu RIIHIMÄKI

2 RAKENNUTTAJAKONSULTTI, VALVONTA Juha Puustinen, Konsulttitoimisto Juha Puustinen Oy gsm , VANTAA HUOLTOLIIKE RTK-Palvelu puh Huoltomies Ovikoodi URAKKAMUOTO Hanke suoritetaan kokonaisurakkana rakennusselityksen sekä liitteenä olevien piirustusten mukaisesti tehtynä. Rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Urakoitsijalla on oikeus käyttää rakennuttajalla hyväksyttämiään aliurakoitsijoita. Hyväksytyllä aliurakoitsijalla ei ole oikeutta antaa työtä edelleen toiselle aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä pääurakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. 1.5 Urakan laajuus Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan suorittamaan kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettavaksi määrättyjen asiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat aikaansaadakseen tarkoitettuun kohteeseen sopimuksessa määritellyn työtuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tilaajalle. Työ käsittää kolmen kerrostalon julkisivujen lisäeristyksen, levytyksen, ikkunoiden uusimisen ja sokkelikerroksen kunnostuksen työt, asiakirjojen ja piirustusten osoittamassa laajuudessa. Rakennuttajalla on oikeus suorittaa työ kokonaan tai osasuorituksina työselityksessä mainittujen kohteiden mukaisesti tai hylätä kaikki annetut tarjoukset. Pääurakoitsijalle kuuluvat kaikki YSE :ssa mainitut sivuvelvollisuudet Lisä- ja muutostyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne lisä- ja muutostyöt, jotka kirjallisesti työn kuluessa tilataan. 1.7 Työn suoritus Rakennuttaja ei järjestä työtekijöiden sosiaali- ja varastotiloja olemassa olevista taloyhtiön tiloista. Urakoitsija hankkii varastokontit, sosiaalitilat jne pihaan. Urakoitsijan käyttöön luovutettavat tilat tulee työsuoritusten jälkeen saattaa vastaavaan kuntoon, kuin ennen tilojen luovutusta. Pääurakoitsija vastaa kaikista YSE 1998:n mukaisista työmaapalveluista. Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta työssä tarvittavan veden ja sähkövirran kiinteistölaitteista. Urakoitsijan tulee suorittaa työ niin, ettei siitä aiheudu asuintoiminnalle kohtuutonta haittaa. Työ suoritetaan rakennuksen ulko- ja sisäpuolisena työnä. Varastointi ja pihan käyttö on sallittu vain erikseen sovittavilla paikoilla. 1.8 Lisä- ja muutostyöt

3 Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien muutosten vaikutuksesta urakkasummaan ja -aikaan on sovittava kirjallisesti. Urakoitsijan tulee antaa kirjallinen tarjous lisä- ja muutostöistä. Muutoksesta aiheutuvat kustannusten lisäykset ja vähennykset hinnoitellaan erikseen. 1.9 Urakoitsijan velvoitteet Urakoitsijan tulee ensimmäisessä työmaakokouksessa ilmoittaa työmaalla oleva vastuullinen työnjohtaja, joka on rakennusvalvonnan hyväksymä. Osapuolten tulee kirjallisesti esittää edustajansa valtuudet toisille osapuolille. Urakoitsijan tulee huolehtia työmaan työsuojelun järjestämisestä muiden osapuolten kanssa. Kaikilla urakoitsijan työntekijöillä tulee olla näkyvillä valokuvalla varustettu henkilökortti, josta tulee ilmetä työntekijän nimi ja yrityksen nimi. Urakoitsija vastaa työn suorittamiseen liittyvästä työturvallisuudesta. Urakoitsijan tulee nimetä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan työturvallisuudesta ja työmaan yleisjohdosta sekä tiedonkulun järjestämisestä ja rakennusalueen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä. Urakoitsijan on huomioitava, että rakennusta käytetään asumiseen koko työn ajan eivätkä asumistoiminnot saa kohtuuttomasti häiriintyä. Ennen työn aloitusta suoritetaan yhdessä rakennuttajan edustajan kanssa katselmus, jossa sovitaan rakennusalueen ja kulkuteiden käytöstä. Kaikkien kulkuteiden tulee täyttää turvallisuusvaatimukset ja tarvittaessa on kulkutiet suojattava katoksella. Mikäli normaali kulkuteiden käyttö rakennusaikana estyy, tulee urakoitsijan osoittaa korvaava turvallinen kulkureitti. Päiväkodin kohdalla työt on pyrittävä suorittamaan päiväkodin kesälomakautena heinäkuussa. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että palo- ja pelastusautot pääsevät esteettömästi portaiden edustoille Rakennuttajan velvoitteet Rakennuttaja nimeää urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättävän henkilön. Rakennuttaja ei järjestä peseytymis-, pukeutumis- ja varastotiloja taloyhtiön olemassa olevista tiloista. Työssä tarvittavan veden ja sähkön kustantaa rakennuttaja työsuoritusten ajaksi. Muista väliaikaisista asennuksista ja jakokeskuksista huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. Väliaikaiset asennukset on purettava ennen työn luovuttamista Rakennuskohteen käyttö työn aikana Urakoitsijan on huomioitava, että kohdetta käytetään asumiseen koko työajan Työ tulee suorittaa siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa asukkaille ja melua ja pölyä aiheuttavat työt tulee suorittaa arkisin klo 8:00-18:00 välisenä aikana. Viikonloppuina mahdollisesti suoritettavista töistä on sovittava erikseen. Urakoitsija on yksin vastuussa työvälineistään, tarvikkeistaan ja materiaaleistaan, myös rakennuttajan urakoitsijan käyttöön luovuttamissa tiloissa olevista. Urakoitsija vastaa myös rakennuttajan mahdollisesti hankkimista materiaaleista.

4 1.12 Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Urakan sopimusasiakirjoihin liitetään noudatettavaksi rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT Yleiset asiakirjat Rakentamista koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, rakennusjärjestys, paloviranomaisten määräykset ja Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000 ilman eri mainintaa siten, että noudatetaan luokkaa 2. RIL:n normit, RT ohjetiedosto, tarvikkeiden valmistajien ja hankkijoiden ohjeet. Urakoitsija hankkii tarvittaessa em. asiakirjat työmaalle. Hankekohtaiset asiakirjat Urakkasopimus - urakkasopimukseen liitetyt piirustukset sekä rakennus- ja työselitykset - suunnittelijan työn kuluessa toimittamat täydentävät piirustukset ja ohjeet - rakennuttajan edustajan työn kuluessa antamat täydentävät kirjalliset ohjeet Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä rakennuksen kokonaisuuden että sen osat. Tällöin riittää, että kukin rakennusosa on mainittu jossakin asiakirjaryhmässä Yleiset suoritusmääräykset Työssä noudatetaan rakennustöiden yleisiä sopimusehtoja. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suorituksessa käytetään riittävää työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja hankkijoita. Käytettäessä aliurakoitsijoita on ne ennen työsuorituksen aloittamista hyväksytettävä rakennuttajalla sekä ilmoitettava tarjouksessa aliurakoitsijoiden käyttö ja laajuus. Työ suoritetaan niin, että asukkaiden asumistoiminnot eivät kohtuuttomasti häiriinny. Työ tulee suorittaa siten, että työt saatetaan mahdollisimman yhtäjaksoisesti päätökseen. Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta esittää hyväksyttäväksi porraskohtainen aikataulu. Urakoitsijan tulee huolellisesti suojata työalueensa niin, etteivät ympäröivät pinnat tahriinnu. Työssä esiintyvät epäpuhtaudet eivät saa levitä muihin huonetiloihin. Urakkaan kuuluu kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet. Myös sellaiset työt joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava urakkaan kuuluvina, ellei niistä ole nimenomaan tässä työselityksessä jätetty urakan ulkopuolelle Rakennusvälineet Urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvittavat työvälineet, koneet

5 ja apulaitteet Asioiden kirjaaminen Noudatetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, rakennusselityksen ja valvojan ohjeiden edellyttämiä kirjaamistoimenpiteitä Työmaakokoukset Kohteessa pidetään työmaakokouksia. Kokoukset kutsuu koolle työnvalvoja Suunnitelmien muuttaminen ja sen vaikutus sopimuksiin Kustannuksiin vaikuttaviin suunnitelmien muutoksiin on aina saatava sekä rakennuttajan että ko. suunnittelijan hyväksyminen. Muutoksen tekijän on ilmoitettava muutoksesta tarvittaessa kirjallisesti kaikille osapuolille, joita muutos koskee. Muutoin noudatetaan rakennusselityksen ja rakennusurakan yleisten sopimusehtojen määräyksiä Työn ohjelmointi Urakoitsija on velvollinen laatimaan ja hyväksyttämään urakkasopimukseen perustuvan työaikataulun, jota mahdollisten aliurakoitsijoiden on noudatettava. Rakennuttaja ilmoittaa hyvissä ajoin työn alkamisesta työaikataulun mukaisesti ja mahdollisista toimenpiteistä ko. töitä varten. Aikataulu tulee laatia siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa asuntojen toimintaan Suojaustoimenpiteet Noudatetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen laatimaan suunnitelman työmaan järjestelyistä ja hankkimaan suunnitelmalle taloyhtiön ja tarvittaessa viranomaisten hyväksymisen. Urakoitsijan työntekijöillä tulee olla kaikki viranomaisten vaatimat ja lakien ym. edellyttämät suojavarusteet. Urakoitsija vastaa kohteen työturvallisuudesta ja työn sujuvasta suunnittelusta Työmaan huolto Työmaan huolto tapahtuu pihan kautta. Autojen pysäköinti pihalla, muuten kuin välttämätöntä tavaran purkua ja lastausta varten, on sallittu vain erikseen sovittavilla paikoilla. Jätteiden poiskuljetus jätemaksuineen sisältyy urakkaan. Taloyhtiön jätesäiliöihin ei saa toimittaa mitään rakennusjätettä Siivous ja puhtaanapito Urakoitsija vastaa päivittäisestä työkohteen puhtaanapidosta ja poistettavat rakenneosat on välittömästi kuljetettava pois. Työkohteen valmistuttua on rakenneosat pestävä ja ympäristö siivottava Vakuutukset Rakennuttaja huolehtii kohteen palovakuuttamisesta, kaikki muut vakuutukset hankkii kustannuksellaan urakoitsija Takuuajan työt

6 Takuutarkastuksessa havaittavat ja urakoitsijan viaksi luettavat virheet, vauriot ja puutteet tulee urakoitsijan korjata asiakirjojen edellyttämään kuntoon. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan välittömästi kaikki toimintaa haittaavat, takuuajan kuluessa ilmenevät rakennus- ja materiaalivirheet Palosuojelu Mikäli kohteessa joudutaan suorittamaan hitsaus-, hionta- tai muita sen kaltaisia töitä, jotka on mainittu tulitöistä annetuissa viranomaismääräyksissä, tulee työntekijällä olla voimassa oleva tulityölupa. Tulitöiden jälkeen on kohteessa järjestettävä palovartiointi vähintään kahden tunnin ajaksi Työn valvonta Rakennuttaja tulee nimeämään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työnvalvojan, jonka valtuudet ja oikeus päättää lisä- ja muutostöistä tiedotetaan urakoitsijalle ennen työn aloitusta Rakennesuunnittelu. Urakoitsija laatii rakennekuvat ja hyväksyttää ne ennen työn aloitusta. Rakennekuvien laatiminen sidotaan 1. maksettavaan maksupostiin. Kaidetoimittaja vaatii rakennekuvat kaideasennukseen ja toimitukseen ja hyväksyttää ne ennen työn aloitusta. 2. TYÖKOHDELUETTELO Urakka käsittää seuraavat työkohteet ja urakoitsijan tulee antaa tarjous eriteltynä työkohteittain tarjouskaavakkeen mukaisesti. Työkohteet: Kohde 1. Julkisivujen lisäeristys ja levytys erillisten suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia ja hyväksyttää rakennesuunnitelmat. Kohde 2. Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen. Kohde 3. Sokkelikerroksen ovien uusiminen (alumiinirakenteiset) Kohde 4. Sokkelikerroksen kunnostus Kohde 5. Parvekkeiden peruskunnostus Kohde 6. Parvekekaiteiden uusiminen ja lasitukset Kohde 7. Vanhan savupiipun purku 6 AIKATAULU Työt alkuun mennessä ja valmiiksi RAKENNUSTYÖT Yleistä Julkisivut lisä eristetään kovalla mineraalivillalla 50 mm. Verhoiluna käytetään LTM:n kuitusementti-julkisivulevyjä, väritykset ark-suunnitelman mukaisesti. Vaihtoehtoisesti STENI-levyä. Ikkunat uusitaan kolmilasisiksi. Ulkopoka ja ulkokarmin verhoilu alumiinia. Karmin syvyys 210 mm. Sisäosat puuta. Väritykset arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. Ikkunat PIHLA, SKAALA tai urakoitsijan erikseen tarjoama ikkunatyyppi. Ikkunoiden lämpöeristysarvon U tulee olla vähintään 1 tai alle. 1,0 W/(m²K) tai alle.

7 Julkisivujen lisäeristys tehdään 50 mm vahvuisena. Eristys suoritetaan 50 mm vahvuisena kovalla mineraalivillalla Paroc Oy:n COS 5 Alusta ulkokuori betonia sisäkuori harkkoa. Ulkokuoret on sidottu välipohjalaattoihin sekä kantaviin väliseiniin. Kiinnikkeet pultataan kantaviin rakenteisiin sekä ulkokuoreen. Julkisivujen verhoilulevynä käytetään LTM:n julkisivu-kuitusementtilevyä tai STENI levyä. Levytys toteutetaan teräs- tai alumiini -rankajärjestelmällä. Teräs- tai alumiinirangat ankkuroidaan SORMAT Haponkestävillä Runkokiinnikkeillä RU M 8 x 495 ( tai pitempi) rakennuksen betonirunkoon asti. Korkeiden talojen seinätikkaat poistetaan. Matalan pitkän talon seinätikkaat kunnostetaan maalaamalla. ( irrotus ja kiinnitys työn ajaksi) Korkeat talot Ullakkokerroksen seinätikkaat irrotus ja kiinnitys. 7 Korkeiden talojen ullakkokerrosten ikkunoihin ei asenneta puuritilöitä, jotta ikkunoista päästään katolle ilman tikkaita. ( Kuvista poiketen Korkeat talot Kuivaushuoneiden puuritilät uusitaan. Painekyllästetty. Kaiteen metalliosat maalauskunnostetaan.

8 Vanha savupiippu puretaan Saunaosastojen puukaiteet korkeissa taloissa uusitaan. Painekyllästetty. Kaiteen metalliosat maalauskunnostetaan 8 IKKUNOIDEN UUSIMINEN Kaikkiin ikkunoihin asennetaan sälekaihtimet ikkunatoimittajan taholta. Väri perusvaalea. KAIKKI PARVEKEOVET JA IKKUNAT UUSITAAN SAMASSA YHTEYDESSÄ. Yksilehtiset ulospäin aukeavat lämpölasein varustetut ovet. Parveke-ovi ja sen yläpuolella oleva ikkuna poistetaan karmeineen. Ovien vieressä olevissa ikkunoissa on karmirakenne osa seinää. Näistä ikkunoista poistetaan vanhat pokat ja karmeja käytetään apukarmeina. Huomioitava mitoituksessa. Ikkunat Puretaan ikkuna karmeineen. Ikkuna uusitaan. Ikkunoiden ulko-osat alumiinia. Ikkunoiden jakovälit julkisivupiirustusten mukaiset. Tuotteiden tulee täyttää turvamääräykset lasitusten suhteen.

9 Uusien ikkunoiden lämpöarvojen on oltava nykyiset rakennusmääräykset täyttävät ja myös täytettävä ARA:n avustusehdot. U arvo 1 tai alle. Vanhat ikkunapellitykset puretaan/ uusitaan. Uudet 0,6 mm sinkittyä peltiä. Väri arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. ( Julkisivu/ pääurakoitsija). Uusittavat ikkunat. Uusitaan alumiini - puuikkunoiksi. Lasit ikkunoissa. --- Sisäpoka 2K lämpölasi 2x4-5 mm siten, että energiavaatimukset ja meluvaatimukset täyttyvät. --- Ulkopoka ikkunoissa 1 K lasi 4 tai 5 mm. MSE ALU- kolmilasinen puu-alumiini-ikkuna. Sisäpuite ja karmin ulkoverhous puuta. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous alumiinia. Kaksipuitteinen, sisään avautuva, karmisyvyys 210 mm. Kaksi sisintä lasia eristyslasi puupokassa, ulommainen lasi alumiinipokassa. Selektiivilasit. Ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset sekä ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä luokan 1 vaatimukset. Testitodistus on oltava tarjouksen mukana. Lämmöneristysvaatimus U-arvo väh. 1,0 W/m 2 K. Äänieristysvaatimus rakennusmääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. 9 Ikkunoiden saranat maalattu valkoinen. Ikkunat varustetaan ikkunakilvin 153 Ovaalin muotoinen. Materiaali: Teräs. Pintakäsittely Valkoinen Fe/JVA. Ikkuna-avaimet ja käyttöohjeet jaetaan huoneistoihin. Uusittavien ikkunoiden maalauskäsittelyt ja värit: Värit: Sisäpoka ja karmin välitila, ulkopoka välitilasta tehdas maalaus sävy F 157 ( Maalarinvalkoinen). Huom. Ulkopokan maalaus ARK-suunnitelman mukaisesti. Tehdasmaalaus. ns kaksivärimaalaus ulkopokassa. --- Ulkopuolen alumiiniosat, Ikkunapelti ja ikkunoiden sivu ja päällyspellitykset arksuunnitelman mukaisesti. Ikkunat tiivistetään sisäpokan osalta kaksinkertaisella tiivisteellä tehtaalla. Ulkopoka tiivistetään yksinkertaisella tiivisteellä tehtaalla. --- Ikkunoiden pesu suoritetaan urakkaan kuuluvana sisältä ja ulkoa. Mitoitukset. tarkastetaan, jotta saadaan ikkunoiden vesipellitykset kaadoilla. --- Ikkunatoimittaja vastaa kaikista mitoituksista. Kaikki ikkunat on mitattava. --- Ikkunoiden karmisyvyys muuttuu. Karmia kasvatetaan ulospäin. HUOM. Osassa ikkunoita joudutaan tekemään kotelointi, koska seinän eristeet vaativat sen. TURVALASIT Kaikki ikkunat joiden lasipinta on 700 mm lattiapinnasta varustetaan turvalaseilla.

10 VARASTOINTI TYÖMAALLA Ikkunat on aina varastoitava pystyasennossa ja tuettava niin, etteivät ne pääse kaatumaan. Ikkunat tulee säilyttää kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa suojattuna likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. Kosteuden siirtyminen puurakenteisiin on estettävä asettamalla ikkunat riittävän korkeiden korokkeiden päälle, varsinkin jos varastotilan lattiassa on rakennusaikaista kosteutta tai jos tuotteet varastoidaan maapohjalle. Ikkunoiden varastointia ulos on vältettävä. Jos ikkunat kuitenkin joudutaan varastoimaan lyhytaikaisesti ulos, on ne peitettävä huolellisesti suojapeitteellä. Suojapeitettä pitkin valuva sadevesi ei saa missään tapauksessa päästä kosketuksiin tuotteiden kanssa. Suojauksen tulee kuitenkin olla niin ilmava, että suojapeitteen tai pakkausten sisäpuolelle tuleva kosteus tuulettuu pois. Ulkoolosuhteissa riittävän korkeiden korokkeiden käyttäminen on erityisen tärkeää. Ikkunalasien eteen ei saa varastoida muita tuotteita (esim. villaeristeitä), jolloin ilmankierto estyy ja ikkunoiden lasit saattavat rikkoutua. Laseissa olevat tarrat tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei aurinko jätä tarrasta jälkeä lasipintaan. PAKKAUKSEN KIERRÄTTÄMINEN Pakkausmuovit ja pahvit voidaan kierrättää, puiset pakkaustarvikkeet voidaan tai hävittää polttamalla. Metallijäte on käytettävissä uudelleen ko.raaka-aineen valmistuksessa. ASENNUS: IKKUNAN ASENNUKSESSA TARVITAAN TYÖKALUJEN LISÄKSI: Asennuskiilat, kiinnitysruuvit, peitetulpat, saumaustilke, ulko- ja sisäpuoliset peitelistat 10 KIINNITYS Ennen asennusta puitteet irrotetaan karmista. Puitteet asetetaan asennuksen ajaksi puhtaalle ja tasaiselle alustalle reunojen vahingoittumisen estämiseksi. Ikkuna-aukon alareunaan asetetaan kannatuspalat tilkevaran muodostumiseksi ja karmi nostetaan aukkoon. Karmi kiinnitetään seinään säädettävillä karmiruuveilla. Karmireiän halkaisija on 14/5 mm, johon sopii esim. puuruuvi 5x70. Mikäli ruuvin vahvuus on suurempi kuin 5 mm, tulee reikää suurentaa, jotta karmi ei halkeaisi. Karmin kiinnitykseen voidaan myös käyttää halkaisijaltaan 14 mm:n säätöruuvia, jolloin reikää joudutaan pidentämään läpiporaamalla. Karmi asennetaan kuvan mukaan käyttäen apuna vatupassia, siten että, karmi kiinnitetään ensiksi molemmista pystysivuista neljällä ruuvilla säätäen niin että ulkopuitteiden käyntiväli on samansuuruinen joka puolelta. Tämän jälkeen kierretään ruuvit kaikkiin reikiin. Kiinnittäminen on suoritettava niin ettei karmi väänny tai karmin nurkkaliitokset aukea. Kiilat sijoitetaan lähelle karmin nurkkia, kiinnitysruuvien ja mahdollisen välikarmin kohdalle (kuva). Kiinnitysreiät peitetään muovitulpilla. HUOM. KARMIT KIINNITETÄÄN SIVUILTAAN SIPOREXIIN NAULATULPILLA. ikkunan puitteet toimitetaan tehdassovitettuina. Puitteiden toimivuus tarkistetaan asennuksen yhteydessä ja hienosäätö suoritetaan kiertämällä puitteessa ja karmissa olevia poratappisaranoita. Kts. erillinen ohje: saranoiden säätö.

11 KARMIN TILKITSEMINEN JA TIIVISTÄMINEN. Karmin ja seinän tai kahden vierekkäisen karmin välinen sauma tiivistetään kauttaaltaan pu-saumausvaahdolla siten, että sauma täyttyy ilmavasti. Erityisesti saumausvaahtoa käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei vaahto paisuessaan taivuta karmia. Sauma tiivistetään sisäpuolelta ilmatiiviiksi ja lämmöneristeestä riippuen mahdollisesti vesihöyryä läpäisemättömäksi esim. elastisella saumausmassalla tai ulottamalla seinän höyrysulku karmin päälle. Karmin ja seinän väli on tiivistettävä lähes täyteen. Vajaaksi voidaan jättää molemmin puolin 1-1,5 cm. PELLITYS ja ULKOPUOLEN LISTOITUS Vesipelti asennetaan sille varattuun tilaan alakarmirakenteessa. Kiinnitys varmistetaan muutamilla nauloilla tai ruuveilla. Ikkunakarmin ja vesipellin sauma kitataan ennen kiinnitystä, jolloin saumasta tulee tiiviimpi. Karmia ja muita rajoittavia reunoja vasten pellin reuna nostetaan noin 25 mm korkeudelle karmin alareunasta. Vesipelti ulotetaan vähintään 30 mm seinäpinnasta ulospäin. Ulkopuolelle asennetaan sivuille ja päälle ikkunan värinen peltilista. Kaadot RT-kortin mukaisesti. 11 LISTOITUS sisällä. Listoitus asennetaan tiiviisti karmia vasten. Ikkunalistat valmiiksimaalattuja. Huom. Karmin mitoituksen muutos. KAIKKI LISTAT KITATAAN KIINNI SEINÄÄN AKRYLL-KITILLÄ KAUTTAALTAAN.Tarvittaessa käytetään lisä/kiilalistoja isompiin rakoihin. PINTAHELOITUS Mukana olevat pintahelat toimitetaan tarvikkeineen ja kiinnitetään mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pintahelat tulee kiinnittää mahdollisimman pian asennuksen jälkeen helojen häviämisen välttämiseksi. PULTTISARANOIDEN SÄÄTÖ Ikkunatiivisteiden tulisi tiivistää kehällä tasaisesti. Jos näin ei ole, tulisi saranoita säätää. PINTAHELOJEN ASENNUS Helat kiinnitetään tiheäkierteisillä ruuveilla, joista pidemmät (35 mm tai pidemmät riippuen painiketyypistä) on tarkoitettu sisäpuitteen irtokilven ja painikkeen, sekä lyhyemmät (25 mm) ulkopuitteen kilven kiinnitykseen. Mikäli asennettaessa kilven kiinnitysruuvit eivät kohtaa ikkunalukon reikiä tai kilpi ei tule suoraan, tulee upotettua ikkunalukkoa kohdistaa paikalleen. Mikäli ruuvi ei mene tarpeeksi syvälle, tulee ruuveja lyhentää.

12 Kilpi: Kilpi asennetaan ruuvaamalla ikkunoihin yhdensuuntaisena puitteiden reunan kanssa. Läpällisissä kilvissä läppä kääntyy toisesta reunasta. Läpän kiinteä puoli ylöspäin. Läpät suljetaan. KARMITULPPIEN ASENNUS Karmitulpat asennetaan painamalla tulppa karmin kiinnitysreikiin. Karmiventtiili: Biobe Db kappale/ ikkuna. Ei keittiöitä eikä kylpyhuoneita. Asennusjälkien korjaus Suoritetaan ikkuna- ja lasitusurakkaan kuuluvana. Pääurakoitsija ja sivuurakoitsijat sopivat keskenään kustannukset. Asennusjälkien korjauskustannuksia ei taloyhtiö maksa. Loppusiivous ja rakennusalue. Loppusiivous tehdään luovutukseen. Lasit/ikkunat pestään. Kaikkien pintojen on oltava vapaana pölystä ja liasta. Urakoisija palauttaa ympäristön entistä vastaavaan tilaan käyttämällään alueella. (Nurmikot, asfaltit, varastot jne). Kaikki työn aikana turmeltuneet rakennusosat vaihdetaan mikäli niitä ei voi korjata vähintäänkin entiseen tasoon. 12 SOKKELIKERROKSEN KUNNOSTUS. Sokkeli betoniosat hiekkapuhalletaan, vauriot korjataan, sokkeli pinnoitetaan pinnoitetaan ja maalataan. Urakkaan kuuluu 50 jm betoniterästen korjausta ja 4 m2 betonin rappauskorjausta /valukorjausta. TARVIKKEINA KÄYTETÄÄN SEURAAVIA TREMCO Oyn tuotteita: DryVit Strongsil + DryVit Silstar julkisivun maalaukseen Tretoshield 1K2 Tartunta / korroosionestolaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 1K3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin (Voidaan tehdä kerralla suurempia täyttöjä) Tretoshield 1K4 Tasoituslaasti Muut sokkelin rakennusosat maalaus-kunnostetaan ark-suunnitelman mukaisesti. ( metalliosat jne). SOKKELIKERROKSEN OVET UUSITAAN ALUMIINIOVIKSI ja SISÄÄNKÄYNTIEN PÄÄLLE RAKENNETAAN KATOKSET

13 PARVEKKEIDEN PERUSKUNNOSTUS Kaikki parvekkeet kunnostetaan. Urakkaan kuuluu myös taloyhtiön ullakkokerrosten parvekkeiden kunnostus. Vanha pintabetoni poistetaan ja kermieristeet uusitaan. Pinta jää betonille ja päälle asennetaan uudet puuritilät. Vanhat paneelit uusitaan ja maalataan. SAUNAN PARVEKKEEN LATTIA 13 SAUNAN PARVEKKEEN SEINÄPANEELIT PURKUTYÖT Yleistä Purkutyöt tulee suorittaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen sekä rakenteita ja pintoja vahingoittamatta. Mikäli säilytettäväksi tarkoitetut pinnat tai rakenteet vahingoittuvat, urakoitsija korjaa rakenteet ja pinnat omalla kustannuksellaan entistä vastaavaksi. Purkutyön aikana tulee välttää purkutyössä irtoavan pölyn leviämistä asuinkäytössä oleviin tiloihin. KAITEIDEN PURKU Parvekkeista puretaan betoninen etukaide-elementti.

14 Joillakin parvekkeilla on lisäksi asukkaiden asennuttamia parvekelasituksia. Vanhat parvekelasitukset puretaan ja niitä ei asenneta takasin. Urakoitsija toimittaa ne jätekeräykseen. PARVEKELATTIOIDEN PINNOITTEIDEN POISTO Lattioissa on maalia ja muita pinnoitteita. Vanha pinnoite poistetaan kokonaan hiomalla, jyrsimällä tai hiekkapuhaltamalla. Puhdistusaste 95 % siten, että betonipinta on selkeästi esillä. Lisäksi hiotaan betonipinta kovalle terveelle pinnalle. Myös jalkalistoista poistetaan pinnoitteet. Jyrsittäessä tai hiottaessa käytetään pölysuojuksilla ja imurilla varustettuja kunnollisia laitteita. Esim. Festo Saneerausjyrsin timantilla tai kovametallipaloilla. BETONISEINIEN PUHDISTUS. Kaikki työalueen betonipinnat hiekkapuhalletaan tai hiotaan timantilla. Työssä noudatetaan viranomaisohjeita. Asbestinäytetutkimusten tuloksien mukana vanha julkisivupinnoite ei sisällä asbestia. Irtonainen aines poistetaan piikkaamalla. Pinnat hiekkapuhalletaan ns. raskaalla hiekkapuhalluksella terveeseen betonipintaan saakka poistaen kaikki entinen maali ja pinnassa oleva betoniliima. 14 Hiekkapuhallus. Hiekkapuhalluksessa käytetään vettä. Rapautuneet ja halkeilleet betonipinnat puhdistetaan piikkaamalla. Ikkunat, ovet, listat ja LVIS laitteet suojataan työn ajaksi. Muut parvekevarusteet lukuun ottamatta asukkaiden irtaimistoa irrotetaan tai suojataan työn ajaksi. VANHAT ja UUDET ETUKAITEET ja LASITUKSET Puretaan rakennusurakoitsijan taholta. Etukaiteet asentaa valittu kaidetoimittaja ali-urakkana. Etukaiteena käytetään seuraavien toimittajien kaiteita: NIKA, LUMON tai RIIKKU Lasitukset toimittaa valittu kaidetoimittaja. BETONILATTIAN ETURINTAPINTA UUDEN KAITEEN ALLA. Purkamisen jälkeen suoritetaan betonipaikkaustyöt ja ylitasoitus. Rintapinta puhdistetaan ja pinnoitetaan kuten lattia.

15 LATTIAT. Lattiat pinnoitetaan : Tretodek Top Coat+ Parvekelattioiden vesieriste ja suojapinnoite WBE primer Pohjuste Top Coat+ :lle BETONIPINTOJEN TASOITUS JA MAALAUS TARVIKKEINA KÄYTETÄÄN SEURAAVIA TREMCO Oyn tuotteita: DryVit Strongsil + DryVit Silstar julkisivun maalaukseen Tretoshield 1K2 Tartunta / korroosionestolaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 1K3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin (Voidaan tehdä kerralla suurempia täyttöjä) Tretoshield 1K4 Tasoituslaasti Tretoshield Soffigard Parveketornin suojapinnoite seinille, katolle. Tretodek Top Coat+ Parvekelattioiden vesieriste ja suojapinnoite WBE primer Pohjuste Top Coat+ :lle BETONIPAIKKAUKSET JA MAALAUS MALLIEN TEKEMINEN. 15 Kaikista työvaiheista tehdään mallit hyväksyttäväksi riittävä määrä ilman eri korvausta. Mallien teko uusitaan tarvittaessa ilman eri korvausta. Mallit on hyväksytettävä katselmuksessa ennen tavaroiden tilaamista. Rakennuttaja ei ota vastuuta ennakkoon tilatuista rakennustarvikkeista ja tavaroista, mikäli niitä ei ole hyväksytetty katselmuksessa. Myöskään rakennuttaja ei ota vastuuta mikäli malleja ei tehdä ajoissa työn alkuvaiheessa hyväksyttäväksi. (Koko työn myöhästyminen). Malleja tehdään: Tasoitukset ja värimalli maaluksesta. BETONITERÄSTEN KUNNOSTUS KOKO TYÖALUEELLA JA YLITASOITUS. Kaikki betoniteräkset, jotka ovat ruostuneet ja tulevat näkyviin korjataan ja suojataan. Myös kaikki pienetkin hiushalkeamat avataan. Rautoja ei saa poistaa ilman valvojan lupaa. Rauta otetaan esille myös taustapuolelta eli ympäri, mikäli rauta on taustaltaan alle 40 mm syvyydessä. Myös mikäli rauta on ruostunut syvemmältä, niin se otetaan ympäri esille. Aivan pinnassa olevat raudat upotetaan siten, että se tulee vähintään 15 mm syvyyteen pinnastaan. Rauta otetaan esiin molemmista päistä 10 cm yli ruostuneen alueen. Raudat puhdistetaan ruosteesta puhdistusasteeseen Sa-2 1/2 --- Tartunta ja korroosio-suoja Tremcon Tretoshield 1K-2 ohjeen mukaan.

16 --- Paikkaus Tremcon Tretoshield 1K-3 ohjeen mukaan. --- Pinta ylitasoitetaan ja hierretään valmiiksi Tremcon Tretoshield 1K-4 ohjeen mukaan. Tasoitus suoritetaan kahteen kertaan. Valmis pinta hierretään. ( Sileähierto ilman kuviointia) Kulmapaikkauksissa käytetään tarvittaessa apuna laudoitusta. Määrän ylittävät tai alittavat raudat paikataan yksikköhinnoin yksikköhintaluettelon mukaisesti. Kaikissa veloituksissa ja hyvityksissä noudatetaan yksikköhintaluetteloa. Määrät mitataan puolen 0,1 metrin tarkkuudella alkavaa 0,1 metriä kohti. Rautoja ei saa poistaa ilman valvojan lupaa. Poistettavat raudat päätetään valvontakatselmuksessa. Vanhat betonissa olevat valuaikaiset puutapit poistetaan poraamalla. Täyttö-muuraus korjauslaastilla ja pinnan tasoitus. Urakkaan kuuluu: jm betoni/rautakorjausta ja 100 kpl puutappien poistoa litraa betonivalua m2 täyttätasoitusta mm m2 täyttötasoitusta 5-10 mm Ylittävät ja alittavat määrät yksikköhinnoin veloitus/hyvitysmenettelyllä. MAALAUS Maalaus suoritetaan arkkitehtisuunnitelman mukaan. ( Sävytys) Maali Tremcon Tretoshield Soffiguard. Suojapinnoite betonirakenteille. Maalaus suoritetaan ohjeen mukaan kahteen kertaan. Parvekkeiden paneloinnit uusitaan entistä vastaavasti ja maalaus Tikkurilan ULTRA talomaali. ennen asennusta. Pintamaalaus kerran paikallaan asennettuna. 16 Eristys 50 mm tuulensuojavilla, kiinnitys naulausvälikkeellä + ilmavälikoolaus 20 mm + paneeli 16 mm vaakaan. Tuulensuojaeriste: ISOVER RKL-31 FACADE 50mm PARVEKEKAITEET JA LASITUKSET Alumiiniset etukaiteet toimittaja NIKA, LUMON tai RIIKKU Kaidetoimittajalta hyväksytyt asennus/rakennekuvat ennen kaiteiden asentamista. Kaiteet asennetaan parvekkeiden valmistuttua muilta osin. Lasitukset asennetaan kaideasennusten jälkeen. LOPPUSIIVOUS JA RAKENNUSALUE. Loppusiivous tehdään luovutukseen. Kaikkien pintojen on oltava vapaana pölystä ja liasta. Urakoitsija palauttaa ympäristön entistä vastaavaan tilaan käyttämällään alueella. (Nurmikot, asfaltit, varastot jne). Kaikki työn aikana turmeltuneet rakennusosat vaihdetaan, mikäli niitä ei voi korjata vähintäänkin entiseen tasoon. Vantaalla KONSULTTITOIMISTO JUHA PUUSTINEN OY Juha Puustinen

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

5.5.2014/TV DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

5.5.2014/TV DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE 5.5.2014/TV DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI TYÖMAALLA Ikkunat on aina varastoitava pystyasennossa ja tuettava niin, etteivät ne pääse kaatumaan. Ikkunat tulee säilyttää

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS Keittiön tilat MUUTOSTYÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Semtu-karmikulmat KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

Semtu-karmikulmat KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Semtu-karmikulmat KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS JA TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 SEMTU-KARMIKULMA IKU, IKKUNAN KIINNITYKSEEN...3

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 5.12.2015 KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖ 1054 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot