ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, KERAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA"

Transkriptio

1 , MÄNNIKÖNTIE 29, KERAVA RAKENNUSHANKE julkisivujen lisäeristys ja levytys ikkunoiden, parveke ja ulko-ovien uusiminen sokkelikerroksen kunnostus parvekekaiteiden uusiminen ja parvekkeiden peruskunnostus 1.1 RAKENNUSKOHDE JA RAKENNUTTAJA Asunto oy Kaarnakallio Männiköntie 29, Kerava 1.2 RAKENNUTTAJAN EDUSTAJAT Isännöitsijä Timo Saikanmäki Timo Saikanmäki Oy gsm Katajamarjantie 3 f Hyvinkää 1.3 SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: Timo Ruohola ARK-BAU OY puh Hämeenkatu RIIHIMÄKI

2 RAKENNUTTAJAKONSULTTI, VALVONTA Juha Puustinen, Konsulttitoimisto Juha Puustinen Oy gsm , VANTAA HUOLTOLIIKE RTK-Palvelu puh Huoltomies Ovikoodi URAKKAMUOTO Hanke suoritetaan kokonaisurakkana rakennusselityksen sekä liitteenä olevien piirustusten mukaisesti tehtynä. Rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Urakoitsijalla on oikeus käyttää rakennuttajalla hyväksyttämiään aliurakoitsijoita. Hyväksytyllä aliurakoitsijalla ei ole oikeutta antaa työtä edelleen toiselle aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä pääurakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. 1.5 Urakan laajuus Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan suorittamaan kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettavaksi määrättyjen asiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat aikaansaadakseen tarkoitettuun kohteeseen sopimuksessa määritellyn työtuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tilaajalle. Työ käsittää kolmen kerrostalon julkisivujen lisäeristyksen, levytyksen, ikkunoiden uusimisen ja sokkelikerroksen kunnostuksen työt, asiakirjojen ja piirustusten osoittamassa laajuudessa. Rakennuttajalla on oikeus suorittaa työ kokonaan tai osasuorituksina työselityksessä mainittujen kohteiden mukaisesti tai hylätä kaikki annetut tarjoukset. Pääurakoitsijalle kuuluvat kaikki YSE :ssa mainitut sivuvelvollisuudet Lisä- ja muutostyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ne lisä- ja muutostyöt, jotka kirjallisesti työn kuluessa tilataan. 1.7 Työn suoritus Rakennuttaja ei järjestä työtekijöiden sosiaali- ja varastotiloja olemassa olevista taloyhtiön tiloista. Urakoitsija hankkii varastokontit, sosiaalitilat jne pihaan. Urakoitsijan käyttöön luovutettavat tilat tulee työsuoritusten jälkeen saattaa vastaavaan kuntoon, kuin ennen tilojen luovutusta. Pääurakoitsija vastaa kaikista YSE 1998:n mukaisista työmaapalveluista. Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta työssä tarvittavan veden ja sähkövirran kiinteistölaitteista. Urakoitsijan tulee suorittaa työ niin, ettei siitä aiheudu asuintoiminnalle kohtuutonta haittaa. Työ suoritetaan rakennuksen ulko- ja sisäpuolisena työnä. Varastointi ja pihan käyttö on sallittu vain erikseen sovittavilla paikoilla. 1.8 Lisä- ja muutostyöt

3 Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien muutosten vaikutuksesta urakkasummaan ja -aikaan on sovittava kirjallisesti. Urakoitsijan tulee antaa kirjallinen tarjous lisä- ja muutostöistä. Muutoksesta aiheutuvat kustannusten lisäykset ja vähennykset hinnoitellaan erikseen. 1.9 Urakoitsijan velvoitteet Urakoitsijan tulee ensimmäisessä työmaakokouksessa ilmoittaa työmaalla oleva vastuullinen työnjohtaja, joka on rakennusvalvonnan hyväksymä. Osapuolten tulee kirjallisesti esittää edustajansa valtuudet toisille osapuolille. Urakoitsijan tulee huolehtia työmaan työsuojelun järjestämisestä muiden osapuolten kanssa. Kaikilla urakoitsijan työntekijöillä tulee olla näkyvillä valokuvalla varustettu henkilökortti, josta tulee ilmetä työntekijän nimi ja yrityksen nimi. Urakoitsija vastaa työn suorittamiseen liittyvästä työturvallisuudesta. Urakoitsijan tulee nimetä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan työturvallisuudesta ja työmaan yleisjohdosta sekä tiedonkulun järjestämisestä ja rakennusalueen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä. Urakoitsijan on huomioitava, että rakennusta käytetään asumiseen koko työn ajan eivätkä asumistoiminnot saa kohtuuttomasti häiriintyä. Ennen työn aloitusta suoritetaan yhdessä rakennuttajan edustajan kanssa katselmus, jossa sovitaan rakennusalueen ja kulkuteiden käytöstä. Kaikkien kulkuteiden tulee täyttää turvallisuusvaatimukset ja tarvittaessa on kulkutiet suojattava katoksella. Mikäli normaali kulkuteiden käyttö rakennusaikana estyy, tulee urakoitsijan osoittaa korvaava turvallinen kulkureitti. Päiväkodin kohdalla työt on pyrittävä suorittamaan päiväkodin kesälomakautena heinäkuussa. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että palo- ja pelastusautot pääsevät esteettömästi portaiden edustoille Rakennuttajan velvoitteet Rakennuttaja nimeää urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättävän henkilön. Rakennuttaja ei järjestä peseytymis-, pukeutumis- ja varastotiloja taloyhtiön olemassa olevista tiloista. Työssä tarvittavan veden ja sähkön kustantaa rakennuttaja työsuoritusten ajaksi. Muista väliaikaisista asennuksista ja jakokeskuksista huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. Väliaikaiset asennukset on purettava ennen työn luovuttamista Rakennuskohteen käyttö työn aikana Urakoitsijan on huomioitava, että kohdetta käytetään asumiseen koko työajan Työ tulee suorittaa siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa asukkaille ja melua ja pölyä aiheuttavat työt tulee suorittaa arkisin klo 8:00-18:00 välisenä aikana. Viikonloppuina mahdollisesti suoritettavista töistä on sovittava erikseen. Urakoitsija on yksin vastuussa työvälineistään, tarvikkeistaan ja materiaaleistaan, myös rakennuttajan urakoitsijan käyttöön luovuttamissa tiloissa olevista. Urakoitsija vastaa myös rakennuttajan mahdollisesti hankkimista materiaaleista.

4 1.12 Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Urakan sopimusasiakirjoihin liitetään noudatettavaksi rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT Yleiset asiakirjat Rakentamista koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, rakennusjärjestys, paloviranomaisten määräykset ja Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000 ilman eri mainintaa siten, että noudatetaan luokkaa 2. RIL:n normit, RT ohjetiedosto, tarvikkeiden valmistajien ja hankkijoiden ohjeet. Urakoitsija hankkii tarvittaessa em. asiakirjat työmaalle. Hankekohtaiset asiakirjat Urakkasopimus - urakkasopimukseen liitetyt piirustukset sekä rakennus- ja työselitykset - suunnittelijan työn kuluessa toimittamat täydentävät piirustukset ja ohjeet - rakennuttajan edustajan työn kuluessa antamat täydentävät kirjalliset ohjeet Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä rakennuksen kokonaisuuden että sen osat. Tällöin riittää, että kukin rakennusosa on mainittu jossakin asiakirjaryhmässä Yleiset suoritusmääräykset Työssä noudatetaan rakennustöiden yleisiä sopimusehtoja. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suorituksessa käytetään riittävää työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja hankkijoita. Käytettäessä aliurakoitsijoita on ne ennen työsuorituksen aloittamista hyväksytettävä rakennuttajalla sekä ilmoitettava tarjouksessa aliurakoitsijoiden käyttö ja laajuus. Työ suoritetaan niin, että asukkaiden asumistoiminnot eivät kohtuuttomasti häiriinny. Työ tulee suorittaa siten, että työt saatetaan mahdollisimman yhtäjaksoisesti päätökseen. Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta esittää hyväksyttäväksi porraskohtainen aikataulu. Urakoitsijan tulee huolellisesti suojata työalueensa niin, etteivät ympäröivät pinnat tahriinnu. Työssä esiintyvät epäpuhtaudet eivät saa levitä muihin huonetiloihin. Urakkaan kuuluu kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet. Myös sellaiset työt joita asiakirjoissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava urakkaan kuuluvina, ellei niistä ole nimenomaan tässä työselityksessä jätetty urakan ulkopuolelle Rakennusvälineet Urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvittavat työvälineet, koneet

5 ja apulaitteet Asioiden kirjaaminen Noudatetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, rakennusselityksen ja valvojan ohjeiden edellyttämiä kirjaamistoimenpiteitä Työmaakokoukset Kohteessa pidetään työmaakokouksia. Kokoukset kutsuu koolle työnvalvoja Suunnitelmien muuttaminen ja sen vaikutus sopimuksiin Kustannuksiin vaikuttaviin suunnitelmien muutoksiin on aina saatava sekä rakennuttajan että ko. suunnittelijan hyväksyminen. Muutoksen tekijän on ilmoitettava muutoksesta tarvittaessa kirjallisesti kaikille osapuolille, joita muutos koskee. Muutoin noudatetaan rakennusselityksen ja rakennusurakan yleisten sopimusehtojen määräyksiä Työn ohjelmointi Urakoitsija on velvollinen laatimaan ja hyväksyttämään urakkasopimukseen perustuvan työaikataulun, jota mahdollisten aliurakoitsijoiden on noudatettava. Rakennuttaja ilmoittaa hyvissä ajoin työn alkamisesta työaikataulun mukaisesti ja mahdollisista toimenpiteistä ko. töitä varten. Aikataulu tulee laatia siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa asuntojen toimintaan Suojaustoimenpiteet Noudatetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen laatimaan suunnitelman työmaan järjestelyistä ja hankkimaan suunnitelmalle taloyhtiön ja tarvittaessa viranomaisten hyväksymisen. Urakoitsijan työntekijöillä tulee olla kaikki viranomaisten vaatimat ja lakien ym. edellyttämät suojavarusteet. Urakoitsija vastaa kohteen työturvallisuudesta ja työn sujuvasta suunnittelusta Työmaan huolto Työmaan huolto tapahtuu pihan kautta. Autojen pysäköinti pihalla, muuten kuin välttämätöntä tavaran purkua ja lastausta varten, on sallittu vain erikseen sovittavilla paikoilla. Jätteiden poiskuljetus jätemaksuineen sisältyy urakkaan. Taloyhtiön jätesäiliöihin ei saa toimittaa mitään rakennusjätettä Siivous ja puhtaanapito Urakoitsija vastaa päivittäisestä työkohteen puhtaanapidosta ja poistettavat rakenneosat on välittömästi kuljetettava pois. Työkohteen valmistuttua on rakenneosat pestävä ja ympäristö siivottava Vakuutukset Rakennuttaja huolehtii kohteen palovakuuttamisesta, kaikki muut vakuutukset hankkii kustannuksellaan urakoitsija Takuuajan työt

6 Takuutarkastuksessa havaittavat ja urakoitsijan viaksi luettavat virheet, vauriot ja puutteet tulee urakoitsijan korjata asiakirjojen edellyttämään kuntoon. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan välittömästi kaikki toimintaa haittaavat, takuuajan kuluessa ilmenevät rakennus- ja materiaalivirheet Palosuojelu Mikäli kohteessa joudutaan suorittamaan hitsaus-, hionta- tai muita sen kaltaisia töitä, jotka on mainittu tulitöistä annetuissa viranomaismääräyksissä, tulee työntekijällä olla voimassa oleva tulityölupa. Tulitöiden jälkeen on kohteessa järjestettävä palovartiointi vähintään kahden tunnin ajaksi Työn valvonta Rakennuttaja tulee nimeämään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työnvalvojan, jonka valtuudet ja oikeus päättää lisä- ja muutostöistä tiedotetaan urakoitsijalle ennen työn aloitusta Rakennesuunnittelu. Urakoitsija laatii rakennekuvat ja hyväksyttää ne ennen työn aloitusta. Rakennekuvien laatiminen sidotaan 1. maksettavaan maksupostiin. Kaidetoimittaja vaatii rakennekuvat kaideasennukseen ja toimitukseen ja hyväksyttää ne ennen työn aloitusta. 2. TYÖKOHDELUETTELO Urakka käsittää seuraavat työkohteet ja urakoitsijan tulee antaa tarjous eriteltynä työkohteittain tarjouskaavakkeen mukaisesti. Työkohteet: Kohde 1. Julkisivujen lisäeristys ja levytys erillisten suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia ja hyväksyttää rakennesuunnitelmat. Kohde 2. Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen. Kohde 3. Sokkelikerroksen ovien uusiminen (alumiinirakenteiset) Kohde 4. Sokkelikerroksen kunnostus Kohde 5. Parvekkeiden peruskunnostus Kohde 6. Parvekekaiteiden uusiminen ja lasitukset Kohde 7. Vanhan savupiipun purku 6 AIKATAULU Työt alkuun mennessä ja valmiiksi RAKENNUSTYÖT Yleistä Julkisivut lisä eristetään kovalla mineraalivillalla 50 mm. Verhoiluna käytetään LTM:n kuitusementti-julkisivulevyjä, väritykset ark-suunnitelman mukaisesti. Vaihtoehtoisesti STENI-levyä. Ikkunat uusitaan kolmilasisiksi. Ulkopoka ja ulkokarmin verhoilu alumiinia. Karmin syvyys 210 mm. Sisäosat puuta. Väritykset arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. Ikkunat PIHLA, SKAALA tai urakoitsijan erikseen tarjoama ikkunatyyppi. Ikkunoiden lämpöeristysarvon U tulee olla vähintään 1 tai alle. 1,0 W/(m²K) tai alle.

7 Julkisivujen lisäeristys tehdään 50 mm vahvuisena. Eristys suoritetaan 50 mm vahvuisena kovalla mineraalivillalla Paroc Oy:n COS 5 Alusta ulkokuori betonia sisäkuori harkkoa. Ulkokuoret on sidottu välipohjalaattoihin sekä kantaviin väliseiniin. Kiinnikkeet pultataan kantaviin rakenteisiin sekä ulkokuoreen. Julkisivujen verhoilulevynä käytetään LTM:n julkisivu-kuitusementtilevyä tai STENI levyä. Levytys toteutetaan teräs- tai alumiini -rankajärjestelmällä. Teräs- tai alumiinirangat ankkuroidaan SORMAT Haponkestävillä Runkokiinnikkeillä RU M 8 x 495 ( tai pitempi) rakennuksen betonirunkoon asti. Korkeiden talojen seinätikkaat poistetaan. Matalan pitkän talon seinätikkaat kunnostetaan maalaamalla. ( irrotus ja kiinnitys työn ajaksi) Korkeat talot Ullakkokerroksen seinätikkaat irrotus ja kiinnitys. 7 Korkeiden talojen ullakkokerrosten ikkunoihin ei asenneta puuritilöitä, jotta ikkunoista päästään katolle ilman tikkaita. ( Kuvista poiketen Korkeat talot Kuivaushuoneiden puuritilät uusitaan. Painekyllästetty. Kaiteen metalliosat maalauskunnostetaan.

8 Vanha savupiippu puretaan Saunaosastojen puukaiteet korkeissa taloissa uusitaan. Painekyllästetty. Kaiteen metalliosat maalauskunnostetaan 8 IKKUNOIDEN UUSIMINEN Kaikkiin ikkunoihin asennetaan sälekaihtimet ikkunatoimittajan taholta. Väri perusvaalea. KAIKKI PARVEKEOVET JA IKKUNAT UUSITAAN SAMASSA YHTEYDESSÄ. Yksilehtiset ulospäin aukeavat lämpölasein varustetut ovet. Parveke-ovi ja sen yläpuolella oleva ikkuna poistetaan karmeineen. Ovien vieressä olevissa ikkunoissa on karmirakenne osa seinää. Näistä ikkunoista poistetaan vanhat pokat ja karmeja käytetään apukarmeina. Huomioitava mitoituksessa. Ikkunat Puretaan ikkuna karmeineen. Ikkuna uusitaan. Ikkunoiden ulko-osat alumiinia. Ikkunoiden jakovälit julkisivupiirustusten mukaiset. Tuotteiden tulee täyttää turvamääräykset lasitusten suhteen.

9 Uusien ikkunoiden lämpöarvojen on oltava nykyiset rakennusmääräykset täyttävät ja myös täytettävä ARA:n avustusehdot. U arvo 1 tai alle. Vanhat ikkunapellitykset puretaan/ uusitaan. Uudet 0,6 mm sinkittyä peltiä. Väri arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. ( Julkisivu/ pääurakoitsija). Uusittavat ikkunat. Uusitaan alumiini - puuikkunoiksi. Lasit ikkunoissa. --- Sisäpoka 2K lämpölasi 2x4-5 mm siten, että energiavaatimukset ja meluvaatimukset täyttyvät. --- Ulkopoka ikkunoissa 1 K lasi 4 tai 5 mm. MSE ALU- kolmilasinen puu-alumiini-ikkuna. Sisäpuite ja karmin ulkoverhous puuta. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous alumiinia. Kaksipuitteinen, sisään avautuva, karmisyvyys 210 mm. Kaksi sisintä lasia eristyslasi puupokassa, ulommainen lasi alumiinipokassa. Selektiivilasit. Ikkunoiden täytettävä RT yleisvaatimukset sekä ilmanpitävyyden, sateenpitävyyden ja tuulenpaineen kestävyyden täytettävä luokan 1 vaatimukset. Testitodistus on oltava tarjouksen mukana. Lämmöneristysvaatimus U-arvo väh. 1,0 W/m 2 K. Äänieristysvaatimus rakennusmääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. 9 Ikkunoiden saranat maalattu valkoinen. Ikkunat varustetaan ikkunakilvin 153 Ovaalin muotoinen. Materiaali: Teräs. Pintakäsittely Valkoinen Fe/JVA. Ikkuna-avaimet ja käyttöohjeet jaetaan huoneistoihin. Uusittavien ikkunoiden maalauskäsittelyt ja värit: Värit: Sisäpoka ja karmin välitila, ulkopoka välitilasta tehdas maalaus sävy F 157 ( Maalarinvalkoinen). Huom. Ulkopokan maalaus ARK-suunnitelman mukaisesti. Tehdasmaalaus. ns kaksivärimaalaus ulkopokassa. --- Ulkopuolen alumiiniosat, Ikkunapelti ja ikkunoiden sivu ja päällyspellitykset arksuunnitelman mukaisesti. Ikkunat tiivistetään sisäpokan osalta kaksinkertaisella tiivisteellä tehtaalla. Ulkopoka tiivistetään yksinkertaisella tiivisteellä tehtaalla. --- Ikkunoiden pesu suoritetaan urakkaan kuuluvana sisältä ja ulkoa. Mitoitukset. tarkastetaan, jotta saadaan ikkunoiden vesipellitykset kaadoilla. --- Ikkunatoimittaja vastaa kaikista mitoituksista. Kaikki ikkunat on mitattava. --- Ikkunoiden karmisyvyys muuttuu. Karmia kasvatetaan ulospäin. HUOM. Osassa ikkunoita joudutaan tekemään kotelointi, koska seinän eristeet vaativat sen. TURVALASIT Kaikki ikkunat joiden lasipinta on 700 mm lattiapinnasta varustetaan turvalaseilla.

10 VARASTOINTI TYÖMAALLA Ikkunat on aina varastoitava pystyasennossa ja tuettava niin, etteivät ne pääse kaatumaan. Ikkunat tulee säilyttää kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa suojattuna likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. Kosteuden siirtyminen puurakenteisiin on estettävä asettamalla ikkunat riittävän korkeiden korokkeiden päälle, varsinkin jos varastotilan lattiassa on rakennusaikaista kosteutta tai jos tuotteet varastoidaan maapohjalle. Ikkunoiden varastointia ulos on vältettävä. Jos ikkunat kuitenkin joudutaan varastoimaan lyhytaikaisesti ulos, on ne peitettävä huolellisesti suojapeitteellä. Suojapeitettä pitkin valuva sadevesi ei saa missään tapauksessa päästä kosketuksiin tuotteiden kanssa. Suojauksen tulee kuitenkin olla niin ilmava, että suojapeitteen tai pakkausten sisäpuolelle tuleva kosteus tuulettuu pois. Ulkoolosuhteissa riittävän korkeiden korokkeiden käyttäminen on erityisen tärkeää. Ikkunalasien eteen ei saa varastoida muita tuotteita (esim. villaeristeitä), jolloin ilmankierto estyy ja ikkunoiden lasit saattavat rikkoutua. Laseissa olevat tarrat tulee poistaa mahdollisimman pian, ettei aurinko jätä tarrasta jälkeä lasipintaan. PAKKAUKSEN KIERRÄTTÄMINEN Pakkausmuovit ja pahvit voidaan kierrättää, puiset pakkaustarvikkeet voidaan tai hävittää polttamalla. Metallijäte on käytettävissä uudelleen ko.raaka-aineen valmistuksessa. ASENNUS: IKKUNAN ASENNUKSESSA TARVITAAN TYÖKALUJEN LISÄKSI: Asennuskiilat, kiinnitysruuvit, peitetulpat, saumaustilke, ulko- ja sisäpuoliset peitelistat 10 KIINNITYS Ennen asennusta puitteet irrotetaan karmista. Puitteet asetetaan asennuksen ajaksi puhtaalle ja tasaiselle alustalle reunojen vahingoittumisen estämiseksi. Ikkuna-aukon alareunaan asetetaan kannatuspalat tilkevaran muodostumiseksi ja karmi nostetaan aukkoon. Karmi kiinnitetään seinään säädettävillä karmiruuveilla. Karmireiän halkaisija on 14/5 mm, johon sopii esim. puuruuvi 5x70. Mikäli ruuvin vahvuus on suurempi kuin 5 mm, tulee reikää suurentaa, jotta karmi ei halkeaisi. Karmin kiinnitykseen voidaan myös käyttää halkaisijaltaan 14 mm:n säätöruuvia, jolloin reikää joudutaan pidentämään läpiporaamalla. Karmi asennetaan kuvan mukaan käyttäen apuna vatupassia, siten että, karmi kiinnitetään ensiksi molemmista pystysivuista neljällä ruuvilla säätäen niin että ulkopuitteiden käyntiväli on samansuuruinen joka puolelta. Tämän jälkeen kierretään ruuvit kaikkiin reikiin. Kiinnittäminen on suoritettava niin ettei karmi väänny tai karmin nurkkaliitokset aukea. Kiilat sijoitetaan lähelle karmin nurkkia, kiinnitysruuvien ja mahdollisen välikarmin kohdalle (kuva). Kiinnitysreiät peitetään muovitulpilla. HUOM. KARMIT KIINNITETÄÄN SIVUILTAAN SIPOREXIIN NAULATULPILLA. ikkunan puitteet toimitetaan tehdassovitettuina. Puitteiden toimivuus tarkistetaan asennuksen yhteydessä ja hienosäätö suoritetaan kiertämällä puitteessa ja karmissa olevia poratappisaranoita. Kts. erillinen ohje: saranoiden säätö.

11 KARMIN TILKITSEMINEN JA TIIVISTÄMINEN. Karmin ja seinän tai kahden vierekkäisen karmin välinen sauma tiivistetään kauttaaltaan pu-saumausvaahdolla siten, että sauma täyttyy ilmavasti. Erityisesti saumausvaahtoa käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei vaahto paisuessaan taivuta karmia. Sauma tiivistetään sisäpuolelta ilmatiiviiksi ja lämmöneristeestä riippuen mahdollisesti vesihöyryä läpäisemättömäksi esim. elastisella saumausmassalla tai ulottamalla seinän höyrysulku karmin päälle. Karmin ja seinän väli on tiivistettävä lähes täyteen. Vajaaksi voidaan jättää molemmin puolin 1-1,5 cm. PELLITYS ja ULKOPUOLEN LISTOITUS Vesipelti asennetaan sille varattuun tilaan alakarmirakenteessa. Kiinnitys varmistetaan muutamilla nauloilla tai ruuveilla. Ikkunakarmin ja vesipellin sauma kitataan ennen kiinnitystä, jolloin saumasta tulee tiiviimpi. Karmia ja muita rajoittavia reunoja vasten pellin reuna nostetaan noin 25 mm korkeudelle karmin alareunasta. Vesipelti ulotetaan vähintään 30 mm seinäpinnasta ulospäin. Ulkopuolelle asennetaan sivuille ja päälle ikkunan värinen peltilista. Kaadot RT-kortin mukaisesti. 11 LISTOITUS sisällä. Listoitus asennetaan tiiviisti karmia vasten. Ikkunalistat valmiiksimaalattuja. Huom. Karmin mitoituksen muutos. KAIKKI LISTAT KITATAAN KIINNI SEINÄÄN AKRYLL-KITILLÄ KAUTTAALTAAN.Tarvittaessa käytetään lisä/kiilalistoja isompiin rakoihin. PINTAHELOITUS Mukana olevat pintahelat toimitetaan tarvikkeineen ja kiinnitetään mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pintahelat tulee kiinnittää mahdollisimman pian asennuksen jälkeen helojen häviämisen välttämiseksi. PULTTISARANOIDEN SÄÄTÖ Ikkunatiivisteiden tulisi tiivistää kehällä tasaisesti. Jos näin ei ole, tulisi saranoita säätää. PINTAHELOJEN ASENNUS Helat kiinnitetään tiheäkierteisillä ruuveilla, joista pidemmät (35 mm tai pidemmät riippuen painiketyypistä) on tarkoitettu sisäpuitteen irtokilven ja painikkeen, sekä lyhyemmät (25 mm) ulkopuitteen kilven kiinnitykseen. Mikäli asennettaessa kilven kiinnitysruuvit eivät kohtaa ikkunalukon reikiä tai kilpi ei tule suoraan, tulee upotettua ikkunalukkoa kohdistaa paikalleen. Mikäli ruuvi ei mene tarpeeksi syvälle, tulee ruuveja lyhentää.

12 Kilpi: Kilpi asennetaan ruuvaamalla ikkunoihin yhdensuuntaisena puitteiden reunan kanssa. Läpällisissä kilvissä läppä kääntyy toisesta reunasta. Läpän kiinteä puoli ylöspäin. Läpät suljetaan. KARMITULPPIEN ASENNUS Karmitulpat asennetaan painamalla tulppa karmin kiinnitysreikiin. Karmiventtiili: Biobe Db kappale/ ikkuna. Ei keittiöitä eikä kylpyhuoneita. Asennusjälkien korjaus Suoritetaan ikkuna- ja lasitusurakkaan kuuluvana. Pääurakoitsija ja sivuurakoitsijat sopivat keskenään kustannukset. Asennusjälkien korjauskustannuksia ei taloyhtiö maksa. Loppusiivous ja rakennusalue. Loppusiivous tehdään luovutukseen. Lasit/ikkunat pestään. Kaikkien pintojen on oltava vapaana pölystä ja liasta. Urakoisija palauttaa ympäristön entistä vastaavaan tilaan käyttämällään alueella. (Nurmikot, asfaltit, varastot jne). Kaikki työn aikana turmeltuneet rakennusosat vaihdetaan mikäli niitä ei voi korjata vähintäänkin entiseen tasoon. 12 SOKKELIKERROKSEN KUNNOSTUS. Sokkeli betoniosat hiekkapuhalletaan, vauriot korjataan, sokkeli pinnoitetaan pinnoitetaan ja maalataan. Urakkaan kuuluu 50 jm betoniterästen korjausta ja 4 m2 betonin rappauskorjausta /valukorjausta. TARVIKKEINA KÄYTETÄÄN SEURAAVIA TREMCO Oyn tuotteita: DryVit Strongsil + DryVit Silstar julkisivun maalaukseen Tretoshield 1K2 Tartunta / korroosionestolaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 1K3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin (Voidaan tehdä kerralla suurempia täyttöjä) Tretoshield 1K4 Tasoituslaasti Muut sokkelin rakennusosat maalaus-kunnostetaan ark-suunnitelman mukaisesti. ( metalliosat jne). SOKKELIKERROKSEN OVET UUSITAAN ALUMIINIOVIKSI ja SISÄÄNKÄYNTIEN PÄÄLLE RAKENNETAAN KATOKSET

13 PARVEKKEIDEN PERUSKUNNOSTUS Kaikki parvekkeet kunnostetaan. Urakkaan kuuluu myös taloyhtiön ullakkokerrosten parvekkeiden kunnostus. Vanha pintabetoni poistetaan ja kermieristeet uusitaan. Pinta jää betonille ja päälle asennetaan uudet puuritilät. Vanhat paneelit uusitaan ja maalataan. SAUNAN PARVEKKEEN LATTIA 13 SAUNAN PARVEKKEEN SEINÄPANEELIT PURKUTYÖT Yleistä Purkutyöt tulee suorittaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen sekä rakenteita ja pintoja vahingoittamatta. Mikäli säilytettäväksi tarkoitetut pinnat tai rakenteet vahingoittuvat, urakoitsija korjaa rakenteet ja pinnat omalla kustannuksellaan entistä vastaavaksi. Purkutyön aikana tulee välttää purkutyössä irtoavan pölyn leviämistä asuinkäytössä oleviin tiloihin. KAITEIDEN PURKU Parvekkeista puretaan betoninen etukaide-elementti.

14 Joillakin parvekkeilla on lisäksi asukkaiden asennuttamia parvekelasituksia. Vanhat parvekelasitukset puretaan ja niitä ei asenneta takasin. Urakoitsija toimittaa ne jätekeräykseen. PARVEKELATTIOIDEN PINNOITTEIDEN POISTO Lattioissa on maalia ja muita pinnoitteita. Vanha pinnoite poistetaan kokonaan hiomalla, jyrsimällä tai hiekkapuhaltamalla. Puhdistusaste 95 % siten, että betonipinta on selkeästi esillä. Lisäksi hiotaan betonipinta kovalle terveelle pinnalle. Myös jalkalistoista poistetaan pinnoitteet. Jyrsittäessä tai hiottaessa käytetään pölysuojuksilla ja imurilla varustettuja kunnollisia laitteita. Esim. Festo Saneerausjyrsin timantilla tai kovametallipaloilla. BETONISEINIEN PUHDISTUS. Kaikki työalueen betonipinnat hiekkapuhalletaan tai hiotaan timantilla. Työssä noudatetaan viranomaisohjeita. Asbestinäytetutkimusten tuloksien mukana vanha julkisivupinnoite ei sisällä asbestia. Irtonainen aines poistetaan piikkaamalla. Pinnat hiekkapuhalletaan ns. raskaalla hiekkapuhalluksella terveeseen betonipintaan saakka poistaen kaikki entinen maali ja pinnassa oleva betoniliima. 14 Hiekkapuhallus. Hiekkapuhalluksessa käytetään vettä. Rapautuneet ja halkeilleet betonipinnat puhdistetaan piikkaamalla. Ikkunat, ovet, listat ja LVIS laitteet suojataan työn ajaksi. Muut parvekevarusteet lukuun ottamatta asukkaiden irtaimistoa irrotetaan tai suojataan työn ajaksi. VANHAT ja UUDET ETUKAITEET ja LASITUKSET Puretaan rakennusurakoitsijan taholta. Etukaiteet asentaa valittu kaidetoimittaja ali-urakkana. Etukaiteena käytetään seuraavien toimittajien kaiteita: NIKA, LUMON tai RIIKKU Lasitukset toimittaa valittu kaidetoimittaja. BETONILATTIAN ETURINTAPINTA UUDEN KAITEEN ALLA. Purkamisen jälkeen suoritetaan betonipaikkaustyöt ja ylitasoitus. Rintapinta puhdistetaan ja pinnoitetaan kuten lattia.

15 LATTIAT. Lattiat pinnoitetaan : Tretodek Top Coat+ Parvekelattioiden vesieriste ja suojapinnoite WBE primer Pohjuste Top Coat+ :lle BETONIPINTOJEN TASOITUS JA MAALAUS TARVIKKEINA KÄYTETÄÄN SEURAAVIA TREMCO Oyn tuotteita: DryVit Strongsil + DryVit Silstar julkisivun maalaukseen Tretoshield 1K2 Tartunta / korroosionestolaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 1K3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin Tretoshield 3 Korjauslaasti betoninkorjauksiin (Voidaan tehdä kerralla suurempia täyttöjä) Tretoshield 1K4 Tasoituslaasti Tretoshield Soffigard Parveketornin suojapinnoite seinille, katolle. Tretodek Top Coat+ Parvekelattioiden vesieriste ja suojapinnoite WBE primer Pohjuste Top Coat+ :lle BETONIPAIKKAUKSET JA MAALAUS MALLIEN TEKEMINEN. 15 Kaikista työvaiheista tehdään mallit hyväksyttäväksi riittävä määrä ilman eri korvausta. Mallien teko uusitaan tarvittaessa ilman eri korvausta. Mallit on hyväksytettävä katselmuksessa ennen tavaroiden tilaamista. Rakennuttaja ei ota vastuuta ennakkoon tilatuista rakennustarvikkeista ja tavaroista, mikäli niitä ei ole hyväksytetty katselmuksessa. Myöskään rakennuttaja ei ota vastuuta mikäli malleja ei tehdä ajoissa työn alkuvaiheessa hyväksyttäväksi. (Koko työn myöhästyminen). Malleja tehdään: Tasoitukset ja värimalli maaluksesta. BETONITERÄSTEN KUNNOSTUS KOKO TYÖALUEELLA JA YLITASOITUS. Kaikki betoniteräkset, jotka ovat ruostuneet ja tulevat näkyviin korjataan ja suojataan. Myös kaikki pienetkin hiushalkeamat avataan. Rautoja ei saa poistaa ilman valvojan lupaa. Rauta otetaan esille myös taustapuolelta eli ympäri, mikäli rauta on taustaltaan alle 40 mm syvyydessä. Myös mikäli rauta on ruostunut syvemmältä, niin se otetaan ympäri esille. Aivan pinnassa olevat raudat upotetaan siten, että se tulee vähintään 15 mm syvyyteen pinnastaan. Rauta otetaan esiin molemmista päistä 10 cm yli ruostuneen alueen. Raudat puhdistetaan ruosteesta puhdistusasteeseen Sa-2 1/2 --- Tartunta ja korroosio-suoja Tremcon Tretoshield 1K-2 ohjeen mukaan.

16 --- Paikkaus Tremcon Tretoshield 1K-3 ohjeen mukaan. --- Pinta ylitasoitetaan ja hierretään valmiiksi Tremcon Tretoshield 1K-4 ohjeen mukaan. Tasoitus suoritetaan kahteen kertaan. Valmis pinta hierretään. ( Sileähierto ilman kuviointia) Kulmapaikkauksissa käytetään tarvittaessa apuna laudoitusta. Määrän ylittävät tai alittavat raudat paikataan yksikköhinnoin yksikköhintaluettelon mukaisesti. Kaikissa veloituksissa ja hyvityksissä noudatetaan yksikköhintaluetteloa. Määrät mitataan puolen 0,1 metrin tarkkuudella alkavaa 0,1 metriä kohti. Rautoja ei saa poistaa ilman valvojan lupaa. Poistettavat raudat päätetään valvontakatselmuksessa. Vanhat betonissa olevat valuaikaiset puutapit poistetaan poraamalla. Täyttö-muuraus korjauslaastilla ja pinnan tasoitus. Urakkaan kuuluu: jm betoni/rautakorjausta ja 100 kpl puutappien poistoa litraa betonivalua m2 täyttätasoitusta mm m2 täyttötasoitusta 5-10 mm Ylittävät ja alittavat määrät yksikköhinnoin veloitus/hyvitysmenettelyllä. MAALAUS Maalaus suoritetaan arkkitehtisuunnitelman mukaan. ( Sävytys) Maali Tremcon Tretoshield Soffiguard. Suojapinnoite betonirakenteille. Maalaus suoritetaan ohjeen mukaan kahteen kertaan. Parvekkeiden paneloinnit uusitaan entistä vastaavasti ja maalaus Tikkurilan ULTRA talomaali. ennen asennusta. Pintamaalaus kerran paikallaan asennettuna. 16 Eristys 50 mm tuulensuojavilla, kiinnitys naulausvälikkeellä + ilmavälikoolaus 20 mm + paneeli 16 mm vaakaan. Tuulensuojaeriste: ISOVER RKL-31 FACADE 50mm PARVEKEKAITEET JA LASITUKSET Alumiiniset etukaiteet toimittaja NIKA, LUMON tai RIIKKU Kaidetoimittajalta hyväksytyt asennus/rakennekuvat ennen kaiteiden asentamista. Kaiteet asennetaan parvekkeiden valmistuttua muilta osin. Lasitukset asennetaan kaideasennusten jälkeen. LOPPUSIIVOUS JA RAKENNUSALUE. Loppusiivous tehdään luovutukseen. Kaikkien pintojen on oltava vapaana pölystä ja liasta. Urakoitsija palauttaa ympäristön entistä vastaavaan tilaan käyttämällään alueella. (Nurmikot, asfaltit, varastot jne). Kaikki työn aikana turmeltuneet rakennusosat vaihdetaan, mikäli niitä ei voi korjata vähintäänkin entiseen tasoon. Vantaalla KONSULTTITOIMISTO JUHA PUUSTINEN OY Juha Puustinen

DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE 12.3.2007/OÄ DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI TYÖMAALLA Ikkunat on aina varastoitava pystyasennossa ja tuettava niin, etteivät ne pääse kaatumaan. Ikkunat tulee

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot