Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat!"

Transkriptio

1 Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Puupäivät 2012, Helsinki Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, ja meillä on runsaasti hyvälaatuista rakennuspuuta saatavissa, kiitos mittavien puuvarojemme. Meillä on siten kaikki edellytykset olla kärkimaa puurakentamisessa. Maahamme on rakennettu viime vuosikymmeninä vuosittain noin uutta asuntoa. Rakentamisen määrä on pudonnut taloudellisten laskujen aikana kuten 1990-luvun alussa, mutta sitten se on taas kääntynyt nousuun. Pientaloasuminen, asumisen ihannemuotona on Suomessa säilyttänyt suosionsa. Uudistuotannosta noin puolet on pientaloja ja pientalot meillä perinteisesti on valtaosaltaan tehty puusta, Samoin vapaa-ajan asunnot. Tilastojen valossa puun käyttöä Suomessa ei merkittävästi voi lisätä pientalojen tai vapaa-ajan asuntojen rakentamisessa, kun se on jo niin suurta. Tämä markkinaosuus on puun käytön kannalta tietenkin hyvä säilyttää. Suomalaiset kannattavat vahvasti sitä, että puun käyttöä rakentamisessa tulisi monipuolistaa nykyisestä. Erityisen vilkkaasti on puhuttu puukerrostalorakentamisen aseman vahvistamisesta Suomessa ja vientimarkkinoilla. Suunnitelmia ja rakennushankkeitakin on vireillä eri puolilla Suomea. Myös julkinen rakentaminen sekä hallirakentaminen ovat ne, joihin viime aikoina virinnyt puurakentamisinnostus voimakkaimmin kohdistuu.

2 2 Kerrostalojen, liiketilarakennusten ja julkisen rakentamisen alueella Suomi on valitettavasti Espanjan ohella yhä Länsi-Euroopan betonivaltaisin maa. Juuri näillä toimialueilla puurakentamisella on merkittävät kasvun edellytykset. Maan hallituksilta ei ole tahtoa puuttunut. Puurakentamisen edistämisestä on puhuttu isosti hallitusten ohjelmissa viimeiset kaksikymmentä vuotta. Tahtoa on sen sijaan puuttunut alan toimijoilta, rakentajilta ja rakennuttajilta. Muissa Pohjoismaissa ja myös Keski-Euroopassa puurakentamisen vetureina ovat toimineet rakennuttajat ja rakennusliikkeet. Meillä näin ei ole ollut. Rakennuttajien ja rakennusliikkeiden osalta toivon lisää ryhdistäytymistä, sillä esimerkiksi samat kansainväliset suuret rakennusliikkeet, jotka ovat meillä markkinajohtajia, rakentavat naapurimaassamme Ruotsissa runsaasti puukerrostaloja. Eri rakennusaineilla on erilaisia vahvuuksia. Puu on luonnon muovaava, ekologinen ja monissa käyttötarkoituksissa erinomainen ja kestävä rakennusaine. Puu on osa luonnon kiertokulkua, mistä syystä puun käyttö rakentamisessa vaatii vahvaa osaamista ja ammattitaitoa. Puun rakennuskäytön lisäämisen kannalta on olennaista, että puu on kilpailukykyinen rakennusaine ja että suunnittelijoilla ja toteuttajilla on korkea ammattitaito. Puurakentaminen menestyy, kun se on aidosti kilpailukykyistä. Vastuu tästä on puun jalostusketjulla ja mukana olevilla toimijoilla. Puutuotteiden jalostusarvon kohottamiseksi teollista puurakentamista ja sen standardisoimista on tarpeen edelleen kehittää. Puuteollisuudelta, rakentajilta ja rakennuttajilta tarvittaisiin lisää aktiivista yhteistyötä erityisesti työn tuottavuuden kehittämisessä. Mikäli puun käyttöä rakentamisessa aidosti halutaan lisätä, tarvitaan jatkuvaa tuotekehittelyä kansainvälisesti kilpailukykyisten puuhun perustuvien rakennustuotteiden aikaansaamiseksi.

3 3 Hyvä seminaariväki! Rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on avainasia energiansäästön ja myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta. Rakennusten osuus energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä on Euroopan Unionissa ja Suomessa arvioitu olevan suuruusluokkaa 40 prosenttia. Euroopan parlamentti hyväksyi toukokuussa 2010 uudistetun rakennusten energiatehokkuutta parantavan direktiivin. Direktiivin mukaan energiatehokkuutta on edistettävä sekä uudisrakentamisessa että jo olemassa olevassa rakennuskannassa. Uusien rakennusten vaatimukset tarkoittavat, että rakennusten tulee olla vuoden 2020 loppuun mennessä lähes nollaenergiarakennuksia. Julkisia rakennuksia tämä nollaenergiavaatimus koskisi jo vuoden 2019 alusta. Uusilla toimilla arvioidaan saavutettavan 5-6 prosentin vähennys EU:n loppuenergian kulutuksessa ja 4-5 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2020 mennessä. Direktiiviä sovelletaan kansallisella tasolla ottamalla huomioon maan ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet, sisäilmastolle asetetut vaatimukset ja kustannustehokkuus. Ympäristöministeriön antamat uudet uudisrakentamisen energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset tulivat voimaan tämän vuoden heinäkuussa. Uudistettujen määräysten tuoma keskeinen muutos aiempiin menettelyihin oli siirtyminen niin sanottuun kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, jonka laskennassa otetaan huomioon myös rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Eri energiamuodoille on annettu kertoimet, jotka kuvaavat luonnonvarojen käyttöä. Energiamuodoille annetut kertoimet kannustavat käyttämään esimerkiksi kaukolämpöä sekä uusiutuvia energianlähteitä rakennusten lämmittämiseen.

4 4 Muutos lisäsi merkittävästi suunnittelun vapautta ja ratkaisujen joustavuutta. Kokonaisenergiatarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, eli siinä otetaan huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihto, valaistus ja lämmin vesi. Tavoitteisiin on mahdollista päästä useilla erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi suorassa sähkölämmityksessä oleva matalaenergiatasoinen, takalla varustettu pientalo täyttää yleensä asetetut vaatimukset. Rakennuskanta uudistuu hitaasti ja tätä kautta uudisrakennuksia koskevien säädösmuutosten vaikutus ei näy kovin nopeasti. Tästä syystä tarvitaan myös olemassa olevaan rakennuskantaan kohdentuvia toimia, kun koko rakennuskannan energiatehokkuutta halutaan parantaa. Lainsäädännön kehittäminen tähän suuntaan on hyvässä vauhdissa. Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi siten, että jatkossa voitaisiin antaa myös korjausrakentamista koskevia rakentamismääräyksiä, on eduskunnassa parasta aikaa käsiteltävänä. Ehdotusten mukaan luvanvarainen korjausrakentaminen edellyttäisi jatkossa energiatehokkuuden huomioon ottamista. Korjausrakentamiseen ryhtymisestä ja sen ajankohdasta päättää edelleen kiinteistönomistaja. Hän päättää, milloin hän korjaa taloaan ja miten hän sen tekee. Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia. Hyvät seminaarinosanottajat! Mitä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen sitten tarkoittaa puurakennusten ja puurakentamisen kannalta? Mitä perinteisten hirsirakennusten, mitä pientalojen? Entäpä kerrostalojen kannalta? Hirsiseiniin tehdään hyvin harvoin sen laajuisia korjaustoimenpiteitä, että niiden yhteydessä korjattavalle alueelle tehtävä muutos olisi merkittävä. Toisaalta voimassaoleviin uudisrakennusten energiatehokkuutta koskeviin

5 5 määräyksiin on jo tehty poikkeama hirsirakenteen ja hirsirakennusten osalta. Massiivihirsiseinä täyttää uudisrakentamiselle asetetun vaatimuksen lämmönläpäisevyyden osalta. Hirsirakennusten seiniin kohdentuvien muutosten osalta energiataloudellinen korjausvelvoite näin ollen harvoin realisoituu. Suomen pientalokannasta pääosa on puurunkoisia ja myös pääosaltaan julkisivut ovat puuta. Jos julkisivut ja ikkunat uusitaan, kun niiden tekninen käyttöikä on tullut loppuun, ulkoseinien lämmöneristystä tulisi parantaa, mikäli se on kustannustehokkaasti toteutettavissa. Pääosa Suomen kerrostalokannasta on rakennettu 1970 luvulla ja näiden rakennusten julkisivut alkavat olla huollon tarpeessa. Näille markkinoille on kehitteillä puurunkoisia ja -pintaisia järjestelmiä, josta varmaan näillä päivillä kuullaan lisää. Järjestelmien kehittämiselle on luonut pohjaa palomääräysten muutos keväällä 2011, mikä helpottaa puun käyttöä muun muassa kerrostalojen julkisivuissa. Jälkiasennettavia ulkoseinäjärjestelmiä käytettäessä lämmöneristykseen ja sen parantamiseen liittyvät vaatimukset on helposti saavutettavissa. Tosin tässä yhteydessä on syytä lausua muutama varoittava sana. Puurakentamisella ei ole varaa menettää sen saavuttamaa hyvää laatuimagoa. Korkeissa julkisivuissa säärasitukseen ja säilyvyyteen liittyvät seikat tuovat rakentamiselle omat haasteensa. Ratkaisuja onkin mielestäni kehitettävä suunnitelmallinen ja helppo huollettavuus mielessä pitäen. Lopuksi haluan vain sanoa, että mielikuvissa puurakentamiseen voi liittyä pehmeitä arvoja ja asioita, mutta puurakentaminen vaatii vahvaa osaamista ja erittäin kovaa ammattitaitoa. Hyvä seminaariväki, Toivotan antoisaa puupäivien 2012 iltapäivää!

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Yleistä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI

PUHEENVUOROJA PUUSTA PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI PUHEENVUOROJA PUUSTA 2014 PUU-LEHDEN ERIKOISNUMERO MARKKU LAUKKANEN PUUINFO.FI puheenvuoroja puusta Toimittanut Markku Laukkanen 22.11.2012 PUU ERIKOISNUMERO marraskuu 2014 Puheenvuoroja puusta Julkaisija

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Hannele Pokka Torstaina 26.3.2009 Pohjois-Savon asuntopäivä Kuopiossa. Hyvät asumisen asiantuntijat!

Kansliapäällikkö Hannele Pokka Torstaina 26.3.2009 Pohjois-Savon asuntopäivä Kuopiossa. Hyvät asumisen asiantuntijat! 1 Kansliapäällikkö Hannele Pokka Torstaina 26.3.2009 Pohjois-Savon asuntopäivä Kuopiossa Hyvät asumisen asiantuntijat! Me kaikki asumiseen liittyvää työtä tekevät vietämme tänä vuonna juhlavuotta. "Arava"

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Energiaa harakoille? Ohjelma rakennusten energiankulutuksen puolittamiseksi. Greenpeace l Joulukuu 2007. greenpeace.fi

Energiaa harakoille? Ohjelma rakennusten energiankulutuksen puolittamiseksi. Greenpeace l Joulukuu 2007. greenpeace.fi Energiaa harakoille? Ohjelma rakennusten energiankulutuksen puolittamiseksi Greenpeace l Joulukuu 27 greenpeace.fi Sisältö Tiivistelmä Energiaa harakoille? Ohjelma rakennusten energiankulutuksen puolittamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 19.4.2012 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki

Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki Esityksen sisältö Uudet energiamääräykset 2012 Ekosuunnittelulain muutos Uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE)

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE) LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO Rakennukset (RA) RA 01 YM Energiatehokkuusmääräykset uudisrakentamiselle 2003, 2008, 2010 ja 2012 3 RA 02 YM Energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamiselle

Lisätiedot

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä LAUSUNTO 1 (20) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi jyrki.kauppinen@ymparisto.fi Viite: YM5/600/2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

3 2010 10.6.2010 YHTEYSTIEDOT. Vastuuhenkilöiden muutokset ilmoitettava kaupparekisteriin. Isännöitsijäntodistus uudistuu

3 2010 10.6.2010 YHTEYSTIEDOT. Vastuuhenkilöiden muutokset ilmoitettava kaupparekisteriin. Isännöitsijäntodistus uudistuu 3 2010 10.6.2010 Vastuuhenkilöiden muutokset ilmoitettava kaupparekisteriin Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on varmistaa, että kaupparekisterissä on taloyhtiön tiedot ajantasalla. Kevään yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Ympa 17.8.2010 85-87 Ympa liite 4 Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Pientaloalueet: ALUE 1

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot